سازه های فراساحلی سازه های فراساحلی

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"سازه های فراساحلی","price":"۱۹۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹۶‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴۸‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۵۷‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"۶۷‌,‌۵۵۰","print_price":"۱۹۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8b5b2323f666ca23/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8b5b2323f666ca23/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8b5b2323f666ca23/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/8b5b2323f666ca23/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8b5b2323f666ca23/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/8b5b2323f666ca23/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081400","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"8b5b2323f666ca23","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 16:46:03","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923147,"title":"محمدرضا تابش پور","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدرضا تابش پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدرضا","lastname":"تابش پور","token":"5140731f08b35ccf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799247,"author_id":1923147,"created_at":"2022-11-24 16:46:03","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/8b5b2323f666ca23","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/8b5b2323f666ca23","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923147,"title":"محمدرضا تابش پور","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمدرضا تابش پور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمدرضا","lastname":"تابش پور","token":"5140731f08b35ccf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799247,"author_id":1923147,"created_at":"2022-11-24 16:46:03","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":484,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8b5b2323f666ca23","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۴۸۴"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":10924,"title":"پروژه سازه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پروژه سازه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0195900afd116800","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:27:00","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":10948,"title":"پروژه های طراحی سازه و تکنولوژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"پروژه های طراحی سازه و تکنولوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1fc817deb570730c","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:27:00","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":1684,"title":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"45db36df00aa3222","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":13132,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3201bfd4e339fe51","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":13135,"title":"تحلیل سازه‌ها","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"60b58342947aff9c","type":"","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":13138,"title":"تحلیل سازه‌ها ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"18c201e8e7fa5a20","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]},{"id":13141,"title":"تحلیل سازه‌ها ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تحلیل سازه‌ها ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0364139f1b7089c4","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:28:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_fields":[{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}]}],"study_fields":[{"id":1927,"title":"مدیریت پروژه و ساخت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت پروژه و ساخت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b0960600f7841330","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":1684,"title":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فناوری معماری گرایش معماری بیونیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"45db36df00aa3222","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":244,"title":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی چوب گرایش طراحی سازه‌های چوبی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"79fb3f4f95b01d61","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":889,"title":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی خط و سازه‌های ریلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"9b727d12ec9380a5","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]},{"id":295,"title":"کارشناسی مهندسی عمران","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارشناسی مهندسی عمران - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a92276d7bb52df48","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-24 16:46:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}]}],"study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"e548af0fa350975f","style":{"first_color":"#B084D9","second_color":"#B084D9","icon":"images/categories/Honar.png"},"books_count":209,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":615,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"},{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":917,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-24 16:46:03"}],"views":1,"titleLink":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C","ebook_price_en":96500,"urlify":"%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"محمدرضا تابش پور","tocStr":"","url":"/preview/8b5b2323f666ca23/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":484,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8b5b2323f666ca23","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/afmEQIKmaWKCnjGo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/GGcWAhoJzxEavRIt.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/ezUGDPzmXtGRtxOT.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.0002490000505084515,0.9988391356227778,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21640904247760773},{"x":0.680672287940979,"y":0.21640904247760773},{"x":0.680672287940979,"y":0.25326991081237793},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9811667203903198,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.5159664154052734,0.21640904247760773,0.680672287940979,0.25326991081237793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21640904247760773},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25326991081237793},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9869726896286011,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.30924370884895325,0.21640904247760773,0.4957983195781708,0.25326991081237793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.21640904247760773},{"x":0.680672287940979,"y":0.21640904247760773},{"x":0.680672287940979,"y":0.25326991081237793},{"x":0.30924370884895325,"y":0.25326991081237793}]},"confidence":0.9842632412910461,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.20940904247760772,0.685672287940979,0.26026991081237794],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.988409698009491,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.4789915978908539,0.4518430531024933,0.5848739743232727,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4518430531024933},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4518430531024933},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47681331634521484},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9819332361221313,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.43361344933509827,0.4518430531024933,0.46722689270973206,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9592694640159607,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.3815126121044159,0.4518430531024933,0.4100840389728546,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5848739743232727,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9803149700164795,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.4448430531024933,0.5898739743232727,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9885501265525818,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5680672526359558,0.48632580041885376,0.5915966629981995,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5017836093902588},{"x":0.534453809261322,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9887981414794922,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.534453809261322,0.48632580041885376,0.5630252361297607,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.48632580041885376},{"x":0.529411792755127,"y":0.48632580041885376},{"x":0.529411792755127,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9886059761047363,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008403658866882,0.48632580041885376,0.529411792755127,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4941176474094391,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9932881593704224,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45210084319114685,0.48632580041885376,0.4941176474094391,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.990912675857544,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4117647111415863,0.48632580041885376,0.4470588266849518,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48632580041885376},{"x":0.40504202246665955,"y":0.48632580041885376},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5017836093902588},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9862338304519653,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.37310925126075745,0.48632580041885376,0.40504202246665955,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5017836093902588},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9899178743362427,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.47932580041885375,0.5965966629981995,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8807247877120972,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9869742393493652,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9841698408126831,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9886674880981445,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9817869663238525,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.97175133228302,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9682639241218567,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/UNoXlKSaXTzKLnxX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/sPAMmFZDGpfAfFeE.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/FKiIUUFXSZRNqOWS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004378928276671081,0.00045433336000827597,0.9986809547127796,0.9990635716354479]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3895486891269684},{"x":0.778151273727417,"y":0.3895486891269684},{"x":0.778151273727417,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.8892785310745239,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7495798468589783,0.3895486891269684,0.778151273727417,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3978622257709503},{"x":0.707563042640686,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9854511618614197,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.3895486891269684,0.7462185025215149,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6823529601097107,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.981324315071106,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6823529601097107,0.3895486891269684,0.7042016983032227,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7764706015586853,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7764706015586853,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.984472930431366,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7428571581840515,0.39904987812042236,0.7764706015586853,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9675394296646118,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7126050591468811,0.4002375304698944,0.7411764860153198,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9130613803863525,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6823529601097107,0.4002375304698944,0.7092437148094177,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3895486891269684},{"x":0.778151273727417,"y":0.3895486891269684},{"x":0.778151273727417,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9586833715438843,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.3825486891269684,0.783151273727417,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.450118750333786},{"x":0.7176470756530762,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9735742807388306,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.7176470756530762,0.4370546340942383,0.7798319458961487,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9869909286499023,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.6487395167350769,0.4370546340942383,0.7159664034843445,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7798319458961487,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9807298183441162,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.4300546340942383,0.7848319458961487,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.778151273727417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.778151273727417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9765293598175049,"dir":"rtl","str":"گردآوری","boundary":[0.7361344695091248,0.4572446644306183,0.778151273727417,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8951417803764343,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.4572446644306183,0.7344537973403931,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9792154431343079,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.6638655662536621,0.4572446644306183,0.7176470756530762,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6285714507102966,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9812989234924316,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.6285714507102966,0.4572446644306183,0.6571428775787354,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.46912112832069397},{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9641374349594116,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.610084056854248,0.4572446644306183,0.6268907785415649,0.46912112832069397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.778151273727417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.778151273727417,"y":0.46912112832069397},{"x":0.610084056854248,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9728620052337646,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.4502446644306183,0.783151273727417,0.476121128320694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.489311158657074},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9916648268699646,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7546218633651733,0.4774346649646759,0.7764706015586853,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7546218633651733,"y":0.489311158657074},{"x":0.75126051902771,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9613256454467773,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.4774346649646759,0.7546218633651733,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7445378303527832,"y":0.489311158657074},{"x":0.7042016983032227,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8876518607139587,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7042016983032227,0.4774346649646759,0.7445378303527832,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6974790096282959,"y":0.489311158657074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9943726062774658,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6504201889038086,0.4774346649646759,0.6974790096282959,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.489311158657074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.990666389465332,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6134454011917114,0.4774346649646759,0.6436975002288818,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.489311158657074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9951856136322021,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5647059082984924,0.4774346649646759,0.6067227125167847,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5579832196235657,"y":0.489311158657074},{"x":0.5193277597427368,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9918172359466553,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5193277597427368,0.4774346649646759,0.5579832196235657,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5126050710678101,"y":0.489311158657074},{"x":0.4789915978908539,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9867878556251526,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4789915978908539,0.4774346649646759,0.5126050710678101,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7764706015586853,"y":0.489311158657074},{"x":0.4789915978908539,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.977800726890564,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.4704346649646759,0.7814706015586853,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9916257262229919,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7579832077026367,0.49643704295158386,0.7731092572212219,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9934326410293579,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7310924530029297,0.49643704295158386,0.7478991746902466,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7277311086654663,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.7226890921592712,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9710597395896912,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.49643704295158386,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7176470756530762,"y":0.510688841342926},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7804680466651917,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6857143044471741,0.4952494204044342,0.7176470756530762,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7731092572212219,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6840336322784424,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9134643077850342,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.4882494204044342,0.7781092572212219,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.519002377986908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.519002377986908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9873334765434265,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7344537973403931,0.519002377986908,0.7764706015586853,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.519002377986908},{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9414681196212769,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.519002377986908,0.7310924530029297,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.519002377986908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.519002377986908},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.981600284576416,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.512002377986908,0.7814706015586853,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5391923785209656},{"x":0.778151273727417,"y":0.54038006067276},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9832635521888733,"str":"بها","boundary":[0.7647058963775635,0.5391923785209656,0.7764706015586853,0.5522565245628357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9409248232841492,"str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.5391923785209656,0.7630252242088318,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5391923785209656},{"x":0.778151273727417,"y":0.54038006067276},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9726788997650146,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.5321923785209656,0.7814706015586853,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5380047559738159},{"x":0.75126051902771,"y":0.5368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9746198654174805,"dir":"rtl","str":"۲۵۰۰۰۰","boundary":[0.7042016983032227,0.5380047559738159,0.75126051902771,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9835890531539917,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.6789916157722473,0.5380047559738159,0.6957983374595642,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5380047559738159},{"x":0.75126051902771,"y":0.5368170738220215},{"x":0.75126051902771,"y":0.551068902015686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.978207528591156,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.5310047559738159,0.75626051902771,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.987881064414978,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7579832077026367,0.5605700612068176,0.7764706015586853,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5605700612068176},{"x":0.75126051902771,"y":0.5605700612068176},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9887327551841736,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7260504364967346,0.5605700612068176,0.75126051902771,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9904400706291199,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.5605700612068176,0.7193277478218079,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9144424796104431,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6470588445663452,0.5605700612068176,0.6873949766159058,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9932844638824463,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5932773351669312,0.5605700612068176,0.6403361558914185,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.992780864238739,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5605700612068176,0.5865546464920044,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5724465847015381},{"x":0.507563054561615,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9949015378952026,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5605700612068176,0.5495798587799072,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9909242391586304,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4638655483722687,0.5605700612068176,0.5008403658866882,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9889497756958008,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.42352941632270813,0.5605700612068176,0.4571428596973419,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5724465847015381},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9965229034423828,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37478992342948914,0.5605700612068176,0.4151260554790497,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.997201681137085,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3445378243923187,0.5605700612068176,0.3680672347545624,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5605700612068176},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5605700612068176},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5724465847015381},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9782937169075012,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.5605700612068176,0.34285715222358704,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5724465847015381},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9847171902656555,"dir":"ltr","boundary":[0.33449580788612365,0.5535700612068176,0.7814706015586853,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9780235290527344,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7495798468589783,0.5819477438926697,0.7764706015586853,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9441527724266052,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.5819477438926697,0.7462185025215149,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9712494015693665,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.5749477438926697,0.7814706015586853,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9925503134727478,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7378151416778564,0.6009501218795776,0.7764706015586853,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9873955845832825,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.6009501218795776,0.7327731251716614,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9903651475906372,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6974790096282959,0.6009501218795776,0.7210084199905396,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9905577898025513,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6672269105911255,0.6009501218795776,0.6957983374595642,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9916728138923645,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6369748115539551,0.6009501218795776,0.6605042219161987,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9949423670768738,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6235294342041016,0.6009501218795776,0.6302521228790283,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9939908385276794,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5949580073356628,0.6009501218795776,0.6184874176979065,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9892070889472961,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5731092691421509,0.6009501218795776,0.5899159908294678,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9934294819831848,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5411764979362488,0.6009501218795776,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6009501218795776},{"x":0.534453809261322,"y":0.6009501218795776},{"x":0.534453809261322,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9950645565986633,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5277311205863953,0.6009501218795776,0.534453809261322,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9947320222854614,"dir":"rtl","str":"گردآورنده","boundary":[0.4722689092159271,0.6009501218795776,0.5226891040802002,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6009501218795776},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6009501218795776},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6128265857696533},{"x":0.440336138010025,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9962555766105652,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.440336138010025,0.6009501218795776,0.46554622054100037,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9961409568786621,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4151260554790497,0.6009501218795776,0.43361344933509827,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6128265857696533},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9976762533187866,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38823530077934265,0.6009501218795776,0.4084033668041229,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6009501218795776},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9861870408058167,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.6009501218795776,0.38655462861061096,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9933226108551025,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.5939501218795776,0.7814706015586853,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9709117412567139,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۰۸-۱۴۰-۰","boundary":[0.5697479248046875,0.5819477438926697,0.7126050591468811,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9709117412567139,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.5749477438926697,0.7176050591468811,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5819477438926697},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5819477438926697},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.980358362197876,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.2991596758365631,0.5819477438926697,0.33781513571739197,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.988620936870575,"dir":"ltr","str":"978-964-208-140-0","boundary":[0.3529411852359772,0.5819477438926697,0.4924369752407074,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9870471358299255,"dir":"ltr","boundary":[0.2941596758365631,0.5749477438926697,0.4974369752407074,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6448931097984314},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9885846972465515,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.45210084319114685,0.6330166459083557,0.4722689092159271,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9658151865005493,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4453781545162201,0.6330166459083557,0.4470588266849518,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9711072444915771,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2689075767993927,0.6330166459083557,0.4470588266849518,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9731916785240173,"dir":"ltr","boundary":[0.2639075767993927,0.6260166459083557,0.47726890921592713,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9919115304946899,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7546218633651733,0.6342042684555054,0.7764706015586853,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6342042684555054},{"x":0.75126051902771,"y":0.6342042684555054},{"x":0.75126051902771,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9904916286468506,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7193277478218079,0.6342042684555054,0.75126051902771,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9295364618301392,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.6342042684555054,0.7159664034843445,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.991843044757843,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6789916157722473,0.6342042684555054,0.7058823704719543,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9404746294021606,"dir":"rtl","str":"آزادی-","boundary":[0.6436975002288818,0.6342042684555054,0.6722689270973206,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9925466179847717,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6067227125167847,0.6342042684555054,0.6386554837226868,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9911149144172668,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5714285969734192,0.6342042684555054,0.6000000238418579,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9854524731636047,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5411764979362488,0.6342042684555054,0.5663865804672241,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6508313417434692},{"x":0.778151273727417,"y":0.6508313417434692},{"x":0.778151273727417,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9910097718238831,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7579832077026367,0.6508313417434692,0.778151273727417,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692},{"x":0.75126051902771,"y":0.6508313417434692},{"x":0.75126051902771,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9927089214324951,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7243697643280029,0.6508313417434692,0.75126051902771,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9471650123596191,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6508313417434692,0.7159664034843445,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6508313417434692},{"x":0.707563042640686,"y":0.6508313417434692},{"x":0.707563042640686,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9939838647842407,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6857143044471741,0.6508313417434692,0.707563042640686,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9603002667427063,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.6436975002288818,0.6508313417434692,0.6773109436035156,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9890639781951904,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6134454011917114,0.6508313417434692,0.6352941393852234,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6638954877853394},{"x":0.583193302154541,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9879037141799927,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.583193302154541,0.6508313417434692,0.6033613681793213,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6638954877853394},{"x":0.556302547454834,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9845793843269348,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.556302547454834,0.6508313417434692,0.5747899413108826,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9907495379447937,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5226891040802002,0.6508313417434692,0.5428571701049805,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9871228337287903,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5142857432365417,0.6508313417434692,0.5159664154052734,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9872297644615173,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4722689092159271,0.6508313417434692,0.5126050710678101,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6508313417434692},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6508313417434692},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6638954877853394},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8089009523391724,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.6508313417434692,0.46890756487846375,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6508313417434692},{"x":0.462184876203537,"y":0.6508313417434692},{"x":0.462184876203537,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.5745528340339661,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4605042040348053,0.6508313417434692,0.462184876203537,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6508313417434692},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6508313417434692},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6638954877853394},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9919378161430359,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.41848739981651306,0.6508313417434692,0.45378151535987854,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6638954877853394},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9881303906440735,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.39159664511680603,0.6508313417434692,0.4117647111415863,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.5834268927574158,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.3764705955982208,0.6508313417434692,0.3815126121044159,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8737484216690063,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3512605130672455,0.6508313417434692,0.3680672347545624,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6508313417434692},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9707894921302795,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.3210084140300751,0.6508313417434692,0.34285715222358704,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.583554208278656,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3126050531864166,0.6508313417434692,0.3176470696926117,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6508313417434692},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6638954877853394},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.988388180732727,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.29075631499290466,0.6508313417434692,0.30756303668022156,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6638954877853394},{"x":0.267226904630661,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9547334909439087,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.267226904630661,0.6508313417434692,0.2823529541492462,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6342042684555054},{"x":0.778151273727417,"y":0.6342042684555054},{"x":0.778151273727417,"y":0.6638954877853394},{"x":0.267226904630661,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.967425525188446,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6272042684555054,0.783151273727417,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6793349385261536},{"x":0.75126051902771,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9832053780555725,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.75126051902771,0.6686460971832275,0.7714285850524902,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9397658109664917,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.6686460971832275,0.7478991746902466,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9830096960067749,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6285714507102966,0.6686460971832275,0.7478991746902466,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.981079638004303,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.6616460971832275,0.7764285850524902,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9846051335334778,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.48571428656578064,0.6674584150314331,0.5042017102241516,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9763455390930176,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4252100884914398,0.6674584150314331,0.4756302535533905,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6674584150314331},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6674584150314331},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6817102432250977},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9376730918884277,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41848739981651306,0.6674584150314331,0.42184874415397644,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6817102432250977},{"x":0.267226904630661,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9913106560707092,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.267226904630661,0.6662707924842834,0.4151260554790497,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6828978657722473},{"x":0.267226904630661,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9849276542663574,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6592707924842834,0.5092017102241516,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6959620118141174},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9944019913673401,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.47058823704719543,0.6852731704711914,0.5025210380554199,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6852731704711914},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6852731704711914},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9909757971763611,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.43361344933509827,0.6852731704711914,0.46554622054100037,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9325768351554871,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4268907606601715,0.6864607930183411,0.4302521049976349,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9875378012657166,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.6782731704711914,0.5075210380554199,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6852731704711914},{"x":0.40336135029792786,"y":0.684085488319397},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6935867071151733},{"x":0.267226904630661,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9878864884376526,"str":"www.fardabook.com","boundary":[0.267226904630661,0.6852731704711914,0.40336135029792786,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6852731704711914},{"x":0.40336135029792786,"y":0.684085488319397},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6935867071151733},{"x":0.267226904630661,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9878864884376526,"dir":"ltr","boundary":[0.262226904630661,0.6782731704711914,0.40836135029792786,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.716152012348175},{"x":0.7764706015586853,"y":0.716152012348175},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9877121448516846,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7411764860153198,0.716152012348175,0.7764706015586853,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.716152012348175},{"x":0.7378151416778564,"y":0.716152012348175},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9469501376152039,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.716152012348175,0.7378151416778564,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.716152012348175},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9796029329299927,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7243697643280029,0.716152012348175,0.7327731251716614,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.716152012348175},{"x":0.7176470756530762,"y":0.716152012348175},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9870707392692566,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.7092437148094177,0.716152012348175,0.7176470756530762,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.716152012348175},{"x":0.707563042640686,"y":0.716152012348175},{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514},{"x":0.707563042640686,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9790576696395874,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.716152012348175,0.707563042640686,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.716152012348175},{"x":0.702521026134491,"y":0.716152012348175},{"x":0.702521026134491,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9890117645263672,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.6739495992660522,0.716152012348175,0.702521026134491,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.716152012348175},{"x":0.6739495992660522,"y":0.716152012348175},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9639995694160461,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.716152012348175,0.6739495992660522,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.716152012348175},{"x":0.6705882549285889,"y":0.716152012348175},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.983917236328125,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴","boundary":[0.6504201889038086,0.716152012348175,0.6705882549285889,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.716152012348175},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.871010959148407,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.716152012348175,0.6554622054100037,0.7256532311439514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.716152012348175},{"x":0.7764706015586853,"y":0.716152012348175},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9797716736793518,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.709152012348175,0.7814706015586853,0.7326532311439514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.716152012348175},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4722689092159271,"y":0.724465548992157},{"x":0.440336138010025,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.974044919013977,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.440336138010025,0.716152012348175,0.4722689092159271,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.716152012348175},{"x":0.43865546584129333,"y":0.716152012348175},{"x":0.43865546584129333,"y":0.724465548992157},{"x":0.43529412150382996,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9699172377586365,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43529412150382996,0.716152012348175,0.43865546584129333,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.716152012348175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.716152012348175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.724465548992157},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9777724146842957,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.40672269463539124,0.716152012348175,0.4285714328289032,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.716152012348175},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7232779264450073},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.6739651560783386,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40504202246665955,0.716152012348175,0.40672269463539124,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9880517721176147,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4470588266849518,0.7280284762382507,0.4722689092159271,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9195805788040161,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4436974823474884,0.7280284762382507,0.4453781545162201,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7280284762382507},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7280284762382507},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9850485324859619,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.4252100884914398,0.7280284762382507,0.43529412150382996,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7280284762382507},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9807237982749939,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4117647111415863,0.7280284762382507,0.42016807198524475,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7363420724868774},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9804785847663879,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.38823530077934265,0.7280284762382507,0.40672269463539124,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7280284762382507},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7280284762382507},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.6910035014152527,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.7280284762382507,0.38655462861061096,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.716152012348175},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9621744751930237,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.7079643898010254,0.47726890921592713,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7375296950340271},{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9939833283424377,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.756302535533905,0.7268408536911011,0.7764706015586853,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9799167513847351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7495798468589783,0.7268408536911011,0.7529411911964417,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9969989061355591,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7344537973403931,0.7268408536911011,0.7462185025215149,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7375296950340271},{"x":0.707563042640686,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9865668416023254,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.707563042640686,0.7268408536911011,0.7327731251716614,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9416767954826355,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042016983032227,0.7268408536911011,0.7058823704719543,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9897682070732117,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.6857143044471741,0.7268408536911011,0.6974790096282959,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7268408536911011},{"x":0.680672287940979,"y":0.7268408536911011},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.978518545627594,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6722689270973206,0.7268408536911011,0.680672287940979,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9845225811004639,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.6352941393852234,0.7268408536911011,0.6638655662536621,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7268408536911011},{"x":0.63193279504776,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9651555418968201,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6285714507102966,0.7268408536911011,0.63193279504776,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9815497994422913,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.610084056854248,0.7268408536911011,0.6268907785415649,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7268408536911011},{"x":0.605042040348053,"y":0.7268408536911011},{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9904521703720093,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.5714285969734192,0.7268408536911011,0.605042040348053,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9848484396934509,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.5579832196235657,0.7268408536911011,0.5680672526359558,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9764828681945801,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5394958257675171,0.7268408536911011,0.5495798587799072,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9101203680038452,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.7268408536911011,0.5378151535987854,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7387173175811768},{"x":0.778151273727417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.778151273727417,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9921499490737915,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7428571581840515,0.7387173175811768,0.778151273727417,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9918886423110962,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7210084199905396,0.7387173175811768,0.7361344695091248,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9761029481887817,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.7387173175811768,0.7193277478218079,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9926511645317078,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6941176652908325,0.7387173175811768,0.7142857313156128,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9699883460998535,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7387173175811768,0.6924369931221008,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9933124780654907,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6605042219161987,0.7387173175811768,0.6857143044471741,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9894267916679382,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6369748115539551,0.7387173175811768,0.6554622054100037,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9836028814315796,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6117647290229797,0.7387173175811768,0.6285714507102966,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7482185363769531},{"x":0.605042040348053,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700964689254761,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.7387173175811768,0.6084033846855164,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.896401047706604,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5747899413108826,0.7387173175811768,0.5983193516731262,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9939307570457458,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5445378422737122,0.7387173175811768,0.5714285969734192,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.989506721496582,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5226891040802002,0.7387173175811768,0.5361344814300537,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7482185363769531},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9689628481864929,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴.","boundary":[0.4907563030719757,0.7387173175811768,0.5159664154052734,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7387173175811768},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7387173175811768},{"x":0.47058823704719543,"y":0.745843231678009},{"x":0.4470588266849518,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9840695261955261,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.4470588266849518,0.7387173175811768,0.47058823704719543,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4420168101787567,"y":0.745843231678009},{"x":0.42016807198524475,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9882854223251343,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.42016807198524475,0.7387173175811768,0.4420168101787567,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41848739981651306,"y":0.745843231678009},{"x":0.41680672764778137,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9446908235549927,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41680672764778137,0.7387173175811768,0.41848739981651306,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.745843231678009},{"x":0.38823530077934265,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9890478849411011,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38823530077934265,0.7387173175811768,0.4100840389728546,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3848739564418793,"y":0.745843231678009},{"x":0.3630252182483673,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.985554575920105,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7387173175811768,0.3848739564418793,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35966387391090393,"y":0.745843231678009},{"x":0.3462184965610504,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9751214981079102,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3462184965610504,0.7387173175811768,0.35966387391090393,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7387173175811768},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7387173175811768},{"x":0.34285715222358704,"y":0.745843231678009},{"x":0.33949580788612366,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.30008915066719055,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33949580788612366,0.7387173175811768,0.34285715222358704,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3361344635486603,"y":0.745843231678009},{"x":0.3142857253551483,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8806516528129578,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.3142857253551483,0.7387173175811768,0.3361344635486603,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7387173175811768},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7387173175811768},{"x":0.31092438101768494,"y":0.745843231678009},{"x":0.2857142984867096,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.99297696352005,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2857142984867096,0.7387173175811768,0.31092438101768494,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9763432741165161,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2655462324619293,0.7387173175811768,0.2823529541492462,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9639700055122375,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4605042040348053,0.7494061589241028,0.4722689092159271,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9793078899383545,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4453781545162201,0.7494061589241028,0.4571428596973419,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7494061589241028},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7494061589241028},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9847154021263123,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.4151260554790497,0.7494061589241028,0.43361344933509827,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7482185363769531},{"x":0.413445383310318,"y":0.7482185363769531},{"x":0.413445383310318,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9638977646827698,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.7482185363769531,0.413445383310318,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7482185363769531},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7494061589241028},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9856583476066589,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.3848739564418793,0.7482185363769531,0.40504202246665955,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9762549996376038,"dir":"rtl","str":"۱۶۶۵/۲۹","boundary":[0.3327731192111969,0.7482185363769531,0.3781512677669525,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8885318040847778,"dir":"rtl","str":"TC","boundary":[0.3126050531864166,0.7482185363769531,0.3294117748737335,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7577196955680847},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.6544221639633179,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.7482185363769531,0.3142857253551483,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7256532311439514},{"x":0.778151273727417,"y":0.7268408536911011},{"x":0.778151273727417,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9725235104560852,"dir":"ltr","boundary":[0.2605462324619293,0.7186532311439514,0.783151273727417,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9914371967315674,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7428571581840515,0.7482185363769531,0.7764706015586853,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9829810857772827,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7126050591468811,0.7482185363769531,0.7327731251716614,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7494061589241028},{"x":0.707563042640686,"y":0.7494061589241028},{"x":0.707563042640686,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9301202893257141,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7494061589241028,0.707563042640686,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.929604172706604,"dir":"rtl","str":"۴۸۴","boundary":[0.6840336322784424,0.7494061589241028,0.6974790096282959,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9025135636329651,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6756302714347839,0.7494061589241028,0.6789916157722473,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.7815005779266357,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7494061589241028,0.6705882549285889,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9832924008369446,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6470588445663452,0.7494061589241028,0.6638655662536621,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9045386910438538,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.7505938410758972,0.6436975002288818,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9896713495254517,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6184874176979065,0.7505938410758972,0.6336134672164917,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9171392321586609,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.7505938410758972,0.6168067455291748,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9622225165367126,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.7424061589241028,0.7814706015586853,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9840297698974609,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.7612826824188232,0.7747899293899536,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7707838416099548},{"x":0.75126051902771,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9754693508148193,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7612826824188232,0.7546218633651733,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7719715237617493},{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9925481081008911,"dir":"rtl","str":"0-140-208-964-978","boundary":[0.658823549747467,0.7600950002670288,0.7478991746902466,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7719715237617493},{"x":0.658823549747467,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9902229905128479,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7530950002670288,0.7797899293899536,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7743467688560486},{"x":0.778151273727417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.778151273727417,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9842371940612793,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7495798468589783,0.7743467688560486,0.778151273727417,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9903915524482727,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7159664034843445,0.7743467688560486,0.7462185025215149,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9801933169364929,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6890756487846375,0.7743467688560486,0.7126050591468811,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.927686870098114,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.7743467688560486,0.6873949766159058,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7743467688560486},{"x":0.680672287940979,"y":0.7743467688560486},{"x":0.680672287940979,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.943845808506012,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6689075827598572,0.7743467688560486,0.680672287940979,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9220584630966187,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.7743467688560486,0.6689075827598572,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7743467688560486},{"x":0.778151273727417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.778151273727417,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9713923335075378,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.7673467688560486,0.783151273727417,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7624703049659729},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9670944213867188,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4605042040348053,0.7612826824188232,0.4722689092159271,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9744429588317871,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4453781545162201,0.7612826824188232,0.4571428596973419,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7612826824188232},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7612826824188232},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7707838416099548},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9799503087997437,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.41680672764778137,0.7612826824188232,0.43529412150382996,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7600950002670288},{"x":0.413445383310318,"y":0.7600950002670288},{"x":0.413445383310318,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.930964469909668,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4117647111415863,0.7600950002670288,0.413445383310318,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7600950002670288},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7600950002670288},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9621394872665405,"dir":"rtl","str":"۶۲۷/۹","boundary":[0.3848739564418793,0.7600950002670288,0.40504202246665955,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9689149260520935,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.7530950002670288,0.47726890921592713,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7814726829528809},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9870286583900452,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.44873949885368347,0.7719715237617493,0.4722689092159271,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9773150682449341,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.4084033668041229,0.7719715237617493,0.4436974823474884,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7814726829528809},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9838610291481018,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.38991597294807434,0.7719715237617493,0.4000000059604645,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9655850529670715,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3831932842731476,0.7719715237617493,0.3848739564418793,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9599294066429138,"dir":"rtl","str":"۳۹۴۳۷۳۸","boundary":[0.3462184965610504,0.7719715237617493,0.3798319399356842,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9747061133384705,"dir":"ltr","boundary":[0.3412184965610504,0.7649715237617493,0.47726890921592713,0.7884726829528809],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/pduvtJVRaVtrVofX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/MAIMkieiZTyfXUIk.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/gqWnWVJarmxdkHtk.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004322435094528839,0.0003663508410119273,0.9987346232358147,0.9991362881212541]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6487395167350769,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.8979079127311707,"dir":"ltr","str":"ریم","boundary":[0.6403361558914185,0.3139120042324066,0.6941176652908325,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.23077720403671265,"dir":"ltr","str":"::","boundary":[0.6268907785415649,0.3151010572910309,0.6571428775787354,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.6310556530952454,"dir":"ltr","boundary":[0.6218907785415649,0.3081010572910309,0.6991176652908325,0.35658383440971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.34958383440971375},{"x":0.658823549747467,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9137194156646729,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.5798319578170776,0.34958383440971375,0.6621848940849304,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.350772887468338},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.9576314687728882,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5411764979362488,0.350772887468338,0.5932773351669312,0.4173602759838104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5327731370925903,"y":0.350772887468338},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4185493588447571},{"x":0.49915966391563416,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9193408489227295,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4957983195781708,0.3519619405269623,0.5361344814300537,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.35315102338790894},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3519619405269623},{"x":0.489075630903244,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9247960448265076,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.43865546584129333,0.35315102338790894,0.489075630903244,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4209274649620056},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9162216186523438,"dir":"rtl","str":"کارگرنون","boundary":[0.32605043053627014,0.35552912950515747,0.4319327771663666,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8177634477615356,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.6857143044471741,0.4316290020942688,0.7126050591468811,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43281808495521545},{"x":0.680672287940979,"y":0.43281808495521545},{"x":0.680672287940979,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8806379437446594,"dir":"rtl","str":"فتید","boundary":[0.6386554837226868,0.43281808495521545,0.680672287940979,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.7543226480484009,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.5764706134796143,0.43281808495521545,0.6403361558914185,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9216071963310242,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5210084319114685,0.43281808495521545,0.5680672526359558,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5126050710678101,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8449334502220154,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.4571428596973419,0.43281808495521545,0.5126050710678101,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.43281808495521545},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43281808495521545},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4910820424556732},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9440944790840149,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3848739564418793,0.43281808495521545,0.45042017102241516,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3764705955982208,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9659172892570496,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3294117748737335,0.43281808495521545,0.3764705955982208,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.43281808495521545},{"x":0.32268908619880676,"y":0.43281808495521545},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9451233744621277,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.2806722819805145,0.43281808495521545,0.32268908619880676,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4922710955142975},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.7939025163650513,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26386556029319763,0.4340071380138397,0.27563026547431946,0.4922710955142975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.48989298939704895},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8955245614051819,"dir":"ltr","boundary":[0.25718488812446594,0.34615102338790893,0.7192857313156128,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.7392590045928955,"str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5398335456848145,0.7126050591468811,0.5493460297584534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.7392590045928955,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.5328335456848144,0.7176050591468811,0.5563460297584534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6386554837226868,"y":0.642092764377594},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.971693217754364,"dir":"rtl","str":"مرحوم","boundary":[0.5798319578170776,0.5755053758621216,0.6386554837226868,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5755053758621216},{"x":0.561344563961029,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9545899629592896,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5109243988990784,0.5766944289207458,0.561344563961029,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9048627018928528,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.4739495813846588,0.5766944289207458,0.5042017102241516,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5778834819793701},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5766944289207458},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6456599235534668},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8064670562744141,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.41680672764778137,0.5778834819793701,0.46722689270973206,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5802615880966187},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5790725350379944},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6468489766120911},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.7992583513259888,"dir":"rtl","str":"رقمی","boundary":[0.3512605130672455,0.5802615880966187,0.40168067812919617,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.5680055022239685,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.7176470756530762,0.6516052484512329,0.7462185025215149,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7193816900253296},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.40052101016044617,"dir":"rtl","str":"ایرانه","boundary":[0.36974790692329407,0.6516052484512329,0.6453781723976135,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6516052484512329},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6516052484512329},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7193816900253296},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.5832486152648926,"dir":"rtl","str":"تی","boundary":[0.32605043053627014,0.6516052484512329,0.35630252957344055,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6516052484512329},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.588728666305542,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.2806722819805145,0.6516052484512329,0.3176470696926117,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.571938157081604},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.7386272549629211,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.5696944289207458,0.7528991746902466,0.7263816900253296],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/KPXwkLFEdDqwwINO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/pWbfGgHBytZUnpJL.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/HUKBOqQOMljuIsUm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/NIMYHYbajjFuzHbg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/LXXJZSFuuhYczDQn.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/HdgLaETHWTmafOUx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.0002744496214545723,0.9987063766447436,0.9990274204856292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9917353391647339,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7226890921592712,0.2378121316432953,0.7596638798713684,0.25208085775375366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9857107996940613,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.6840336322784424,0.2378121316432953,0.7159664034843445,0.2508918046951294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9882927536964417,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.23081213164329528,0.7646638798713684,0.25908085775375367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9943860173225403,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.7210084199905396,0.2770511209964752,0.7596638798713684,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9970685243606567,"dir":"rtl","str":"پرداختن","boundary":[0.6739495992660522,0.2770511209964752,0.7142857313156128,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9949339032173157,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.2770511209964752,0.6672269105911255,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2913198471069336},{"x":0.63193279504776,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.993361234664917,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.63193279504776,0.2770511209964752,0.6554622054100037,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2770511209964752},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9913035035133362,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6016806960105896,0.2770511209964752,0.6252101063728333,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9923032522201538,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5680672526359558,0.2770511209964752,0.5949580073356628,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9913562536239624,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5512605309486389,0.2770511209964752,0.5596638917922974,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9919472932815552,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5193277597427368,0.2770511209964752,0.5428571701049805,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2913198471069336},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9911434650421143,"dir":"rtl","str":"فراساحل","boundary":[0.46890756487846375,0.2770511209964752,0.5126050710678101,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2770511209964752},{"x":0.462184876203537,"y":0.2770511209964752},{"x":0.462184876203537,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9896631836891174,"dir":"rtl","str":"برکسی","boundary":[0.4268907606601715,0.2770511209964752,0.462184876203537,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2770511209964752},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2770511209964752},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.991645872592926,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.3848739564418793,0.2770511209964752,0.41848739981651306,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9929336905479431,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.3495798408985138,0.2770511209964752,0.3781512677669525,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9744681119918823,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.2770511209964752,0.3495798408985138,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.2770511209964752},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2770511209964752},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9866408705711365,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3210084140300751,0.2770511209964752,0.33949580788612366,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2913198471069336},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.989940345287323,"dir":"rtl","str":"متأسفانه","boundary":[0.2722689211368561,0.2770511209964752,0.3126050531864166,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2770511209964752},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2913198471069336},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.990094006061554,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.23193277418613434,0.2770511209964752,0.2655462324619293,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2770511209964752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2770511209964752},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2913198471069336},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9730650186538696,"dir":"rtl","str":"تلاشی","boundary":[0.1899159699678421,0.2770511209964752,0.22521008551120758,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9827576279640198,"dir":"rtl","str":"هدفمند","boundary":[0.7243697643280029,0.2948870360851288,0.7613445520401001,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9925457239151001,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.2948870360851288,0.7159664034843445,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.992991030216217,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.6605042219161987,0.2948870360851288,0.6857143044471741,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2948870360851288},{"x":0.653781533241272,"y":0.2948870360851288},{"x":0.653781533241272,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9905104637145996,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.6268907785415649,0.2948870360851288,0.653781533241272,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.994680643081665,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5932773351669312,0.2948870360851288,0.6184874176979065,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9940739274024963,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.5630252361297607,0.2948870360851288,0.5865546464920044,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3115338981151581},{"x":0.534453809261322,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9962413311004639,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.534453809261322,0.2948870360851288,0.5546218752861023,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3115338981151581},{"x":0.529411792755127,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9863722324371338,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.2948870360851288,0.5327731370925903,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3115338981151581},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9957597851753235,"dir":"rtl","str":"درخصوص","boundary":[0.46722689270973206,0.2948870360851288,0.5226891040802002,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3115338981151581},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9938478469848633,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4252100884914398,0.2948870360851288,0.4605042040348053,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2948870360851288},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3115338981151581},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9880900382995605,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.37478992342948914,0.2948870360851288,0.41848739981651306,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2948870360851288},{"x":0.364705890417099,"y":0.2948870360851288},{"x":0.364705890417099,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9929560422897339,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.3462184965610504,0.2948870360851288,0.364705890417099,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2948870360851288},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2948870360851288},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.978604793548584,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3294117748737335,0.2948870360851288,0.34285715222358704,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3115338981151581},{"x":0.267226904630661,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9908611178398132,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.267226904630661,0.2948870360851288,0.3142857253551483,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.2948870360851288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2948870360851288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3115338981151581},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.980509877204895,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2504201829433441,0.2948870360851288,0.25882354378700256,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2948870360851288},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3115338981151581},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9866572618484497,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.22689075767993927,0.2948870360851288,0.24369747936725616,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2948870360851288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3115338981151581},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9910894632339478,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.1899159699678421,0.2948870360851288,0.21512605249881744,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9933847784996033,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7378151416778564,0.3186682462692261,0.7613445520401001,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.988763689994812,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6823529601097107,0.3186682462692261,0.7327731251716614,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9967367649078369,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6453781723976135,0.3186682462692261,0.6773109436035156,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3186682462692261},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3305588662624359},{"x":0.610084056854248,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9933693408966064,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.610084056854248,0.3186682462692261,0.6403361558914185,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3186682462692261},{"x":0.605042040348053,"y":0.3186682462692261},{"x":0.605042040348053,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9953771233558655,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5966386795043945,0.3186682462692261,0.605042040348053,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9944299459457397,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.5747899413108826,0.3186682462692261,0.5899159908294678,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9951142072677612,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.5428571701049805,0.3186682462692261,0.5697479248046875,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3305588662624359},{"x":0.529411792755127,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9968177080154419,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.529411792755127,0.3186682462692261,0.5378151535987854,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3305588662624359},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9945554137229919,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.49915966391563416,0.3186682462692261,0.5226891040802002,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3305588662624359},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9894322752952576,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.47058823704719543,0.3186682462692261,0.4941176474094391,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3186682462692261},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3186682462692261},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3305588662624359},{"x":0.462184876203537,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9802212715148926,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.3186682462692261,0.46722689270973206,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3305588662624359},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9941057562828064,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.4319327771663666,0.3186682462692261,0.4571428596973419,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3305588662624359},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9899237751960754,"dir":"rtl","str":"ناچیز","boundary":[0.40168067812919617,0.3186682462692261,0.4268907606601715,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3186682462692261},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3305588662624359},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9968690276145935,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.3186682462692261,0.3966386616230011,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3186682462692261},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3186682462692261},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3305588662624359},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9717632532119751,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36974790692329407,0.3186682462692261,0.37478992342948914,0.3305588662624359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3305588662624359},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9910708665847778,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.2700511209964752,0.7663445520401001,0.3375588662624359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7613445520401001,"y":0.350772887468338},{"x":0.75126051902771,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9897825121879578,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.75126051902771,0.33888229727745056,0.7613445520401001,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7462185025215149,"y":0.350772887468338},{"x":0.7176470756530762,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9935789704322815,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7176470756530762,0.33888229727745056,0.7462185025215149,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.350772887468338},{"x":0.7042016983032227,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9893953800201416,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7042016983032227,0.33888229727745056,0.7126050591468811,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6974790096282959,"y":0.350772887468338},{"x":0.6873949766159058,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9893261790275574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6873949766159058,0.33888229727745056,0.6974790096282959,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33888229727745056},{"x":0.680672287940979,"y":0.33888229727745056},{"x":0.680672287940979,"y":0.350772887468338},{"x":0.6453781723976135,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9910465478897095,"dir":"rtl","str":"حوزهی","boundary":[0.6453781723976135,0.33888229727745056,0.680672287940979,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6386554837226868,"y":0.350772887468338},{"x":0.6067227125167847,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9829058051109314,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6067227125167847,0.33888229727745056,0.6386554837226868,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6000000238418579,"y":0.350772887468338},{"x":0.5865546464920044,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9503036737442017,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5865546464920044,0.33888229727745056,0.6000000238418579,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5848739743232727,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5848739743232727,"y":0.350772887468338},{"x":0.5596638917922974,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.979975163936615,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.5596638917922974,0.33888229727745056,0.5848739743232727,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.350772887468338},{"x":0.5512605309486389,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9884986281394958,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5512605309486389,0.33888229727745056,0.5546218752861023,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.350772887468338},{"x":0.5260504484176636,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9862908124923706,"dir":"rtl","str":"خلیج","boundary":[0.5260504484176636,0.33888229727745056,0.5495798587799072,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5243697762489319,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5243697762489319,"y":0.350772887468338},{"x":0.5042017102241516,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9879169464111328,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.5042017102241516,0.33888229727745056,0.5243697762489319,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.33888229727745056},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33888229727745056},{"x":0.49747899174690247,"y":0.350772887468338},{"x":0.4907563030719757,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9570448398590088,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.33888229727745056,0.49747899174690247,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33888229727745056},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33888229727745056},{"x":0.48571428656578064,"y":0.350772887468338},{"x":0.48067227005958557,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9872058033943176,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48067227005958557,0.33888229727745056,0.48571428656578064,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4739495813846588,"y":0.350772887468338},{"x":0.4453781545162201,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9823858737945557,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4453781545162201,0.33888229727745056,0.4739495813846588,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43865546584129333,"y":0.350772887468338},{"x":0.43697479367256165,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9841785430908203,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43697479367256165,0.33888229727745056,0.43865546584129333,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43529412150382996,"y":0.350772887468338},{"x":0.40504202246665955,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9907929301261902,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.40504202246665955,0.33888229727745056,0.43529412150382996,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4000000059604645,"y":0.350772887468338},{"x":0.3798319399356842,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9880817532539368,"dir":"rtl","str":"خزر","boundary":[0.3798319399356842,0.33888229727745056,0.4000000059604645,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.33888229727745056},{"x":0.37478992342948914,"y":0.33888229727745056},{"x":0.37478992342948914,"y":0.350772887468338},{"x":0.36974790692329407,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9849355816841125,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.33888229727745056,0.37478992342948914,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.33888229727745056},{"x":0.364705890417099,"y":0.33888229727745056},{"x":0.364705890417099,"y":0.350772887468338},{"x":0.34285715222358704,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9926937818527222,"dir":"rtl","str":"عمان","boundary":[0.34285715222358704,0.33888229727745056,0.364705890417099,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.33888229727745056},{"x":0.33781513571739197,"y":0.33888229727745056},{"x":0.33781513571739197,"y":0.350772887468338},{"x":0.3327731192111969,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9790003299713135,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3327731192111969,0.33888229727745056,0.33781513571739197,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.33888229727745056},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33888229727745056},{"x":0.32773110270500183,"y":0.350772887468338},{"x":0.3025210201740265,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.997662365436554,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3025210201740265,0.33888229727745056,0.32773110270500183,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.33888229727745056},{"x":0.29579833149909973,"y":0.33888229727745056},{"x":0.29579833149909973,"y":0.350772887468338},{"x":0.27899160981178284,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9958420991897583,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.27899160981178284,0.33888229727745056,0.29579833149909973,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.33888229727745056},{"x":0.27731093764305115,"y":0.33888229727745056},{"x":0.27731093764305115,"y":0.350772887468338},{"x":0.27394959330558777,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.984667956829071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.27394959330558777,0.33888229727745056,0.27731093764305115,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2689075767993927,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2689075767993927,"y":0.350772887468338},{"x":0.25882354378700256,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9955631494522095,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.25882354378700256,0.33888229727745056,0.2689075767993927,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2537815272808075,"y":0.350772887468338},{"x":0.22521008551120758,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9921432137489319,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.22521008551120758,0.33888229727745056,0.2537815272808075,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.33888229727745056},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33888229727745056},{"x":0.21848739683628082,"y":0.350772887468338},{"x":0.20840336382389069,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9953843355178833,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20840336382389069,0.33888229727745056,0.21848739683628082,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.33888229727745056},{"x":0.20336134731769562,"y":0.33888229727745056},{"x":0.20336134731769562,"y":0.350772887468338},{"x":0.1899159699678421,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9928014874458313,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.1899159699678421,0.33888229727745056,0.20336134731769562,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3709869086742401},{"x":0.75126051902771,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9835614562034607,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.75126051902771,0.35552912950515747,0.7613445520401001,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.97475266456604,"dir":"rtl","str":"حوزهی","boundary":[0.7058823704719543,0.35552912950515747,0.7411764860153198,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6957983374595642,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9787067174911499,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.6369748115539551,0.35552912950515747,0.6957983374595642,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9919084906578064,"dir":"rtl","str":"متعارف","boundary":[0.5932773351669312,0.35552912950515747,0.6285714507102966,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.35552912950515747},{"x":0.583193302154541,"y":0.35552912950515747},{"x":0.583193302154541,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9664943218231201,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.5462185144424438,0.35552912950515747,0.583193302154541,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.35552912950515747},{"x":0.534453809261322,"y":0.35552912950515747},{"x":0.534453809261322,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.967537522315979,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.5243697762489319,0.35552912950515747,0.534453809261322,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9670482277870178,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.5025210380554199,0.35552912950515747,0.5193277597427368,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.35552912950515747},{"x":0.48739495873451233,"y":0.35552912950515747},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3709869086742401},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9730484485626221,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.35552912950515747,0.48739495873451233,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9842585325241089,"dir":"rtl","str":"فناوریهای","boundary":[0.4151260554790497,0.35552912950515747,0.4739495813846588,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.35552912950515747},{"x":0.40672269463539124,"y":0.35552912950515747},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9856964349746704,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.3831932842731476,0.35552912950515747,0.40672269463539124,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.35552912950515747},{"x":0.37310925126075745,"y":0.35552912950515747},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9736954569816589,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.3361344635486603,0.35552912950515747,0.37310925126075745,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.35552912950515747},{"x":0.32773110270500183,"y":0.35552912950515747},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3709869086742401},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9784917831420898,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.2991596758365631,0.35552912950515747,0.32773110270500183,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.35552912950515747},{"x":0.289075642824173,"y":0.35552912950515747},{"x":0.289075642824173,"y":0.3709869086742401},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9809520244598389,"dir":"rtl","str":"نیازمند","boundary":[0.2571428716182709,0.35552912950515747,0.289075642824173,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.35552912950515747},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35552912950515747},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3709869086742401},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9851394891738892,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.22521008551120758,0.35552912950515747,0.24873949587345123,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3709869086742401},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9810232520103455,"dir":"rtl","str":"متون","boundary":[0.1899159699678421,0.35552912950515747,0.21680672466754913,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7210084199905396,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.989720344543457,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.7210084199905396,0.3769322335720062,0.7596638798713684,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7142857313156128,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9932928681373596,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.3769322335720062,0.7142857313156128,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9921627044677734,"dir":"rtl","str":"سرفصلهای","boundary":[0.6386554837226868,0.3769322335720062,0.7042016983032227,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6336134672164917,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9948864579200745,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6000000238418579,0.3781212866306305,0.6336134672164917,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9908503293991089,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5630252361297607,0.3781212866306305,0.5932773351669312,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.992830753326416,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.5260504484176636,0.3781212866306305,0.5579832196235657,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37931033968925476},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9693834781646729,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.37931033968925476,0.5260504484176636,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3912009596824646},{"x":0.1899159699678421,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9851434230804443,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.33188229727745056,0.7663445520401001,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7310924530029297,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9916914105415344,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.7310924530029297,0.3983353078365326,0.7596638798713684,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7226890921592712,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9799394607543945,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7142857313156128,0.3983353078365326,0.7226890921592712,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3983353078365326},{"x":0.707563042640686,"y":0.3983353078365326},{"x":0.707563042640686,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9928616881370544,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6571428775787354,0.3983353078365326,0.707563042640686,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6487395167350769,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9942144155502319,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6067227125167847,0.3983353078365326,0.6487395167350769,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3983353078365326},{"x":0.605042040348053,"y":0.3983353078365326},{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6000000238418579,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9739184379577637,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.3983353078365326,0.605042040348053,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5915966629981995,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5848739743232727,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9932559728622437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5848739743232727,0.3983353078365326,0.5915966629981995,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3983353078365326},{"x":0.578151285648346,"y":0.3983353078365326},{"x":0.578151285648346,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5596638917922974,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9961045384407043,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5596638917922974,0.3983353078365326,0.578151285648346,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9923171401023865,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.5210084319114685,0.3983353078365326,0.5529412031173706,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3983353078365326},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41022592782974243},{"x":0.47058823704719543,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9906179308891296,"dir":"rtl","str":"حاکمیت","boundary":[0.47058823704719543,0.3983353078365326,0.5142857432365417,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3983353078365326},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4268907606601715,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9822450280189514,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.4268907606601715,0.3983353078365326,0.4638655483722687,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3983353078365326},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3983353078365326},{"x":0.41848739981651306,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4100840389728546,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.98915696144104,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4100840389728546,0.3983353078365326,0.41848739981651306,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3983353078365326},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3983353078365326},{"x":0.40336135029792786,"y":0.41022592782974243},{"x":0.35630252957344055,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9958109855651855,"dir":"rtl","str":"بزرگترین","boundary":[0.35630252957344055,0.3983353078365326,0.40336135029792786,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3983353078365326},{"x":0.3478991687297821,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3126050531864166,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9865169525146484,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.3126050531864166,0.3983353078365326,0.3478991687297821,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3983353078365326},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3983353078365326},{"x":0.30588236451148987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2823529541492462,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9930918216705322,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.2823529541492462,0.3983353078365326,0.30588236451148987,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3983353078365326},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3983353078365326},{"x":0.27899160981178284,"y":0.41022592782974243},{"x":0.27394959330558777,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9877009987831116,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.3983353078365326,0.27899160981178284,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3983353078365326},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41022592782974243},{"x":0.24201680719852448,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9896010756492615,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24201680719852448,0.3983353078365326,0.2655462324619293,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.3983353078365326},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3983353078365326},{"x":0.23529411852359772,"y":0.41022592782974243},{"x":0.206722691655159,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9904028177261353,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.206722691655159,0.3983353078365326,0.23529411852359772,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19831933081150055,"y":0.3983353078365326},{"x":0.19831933081150055,"y":0.41022592782974243},{"x":0.1899159699678421,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9775043725967407,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.1899159699678421,0.3983353078365326,0.19831933081150055,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9878572225570679,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6739495992660522,0.4185493588447571,0.6974790096282959,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4256837069988251},{"x":0.653781533241272,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.970423698425293,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.653781533241272,0.4185493588447571,0.6655462384223938,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7596638798713684,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7613445520401001,"y":0.428061842918396},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9857244491577148,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7327731251716614,0.4185493588447571,0.7613445520401001,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7277311086654663,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9778876304626465,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7042016983032227,0.4209274649620056,0.7277311086654663,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6369748115539551,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9882479906082153,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6369748115539551,0.41617122292518616,0.6453781723976135,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6285714507102966,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6016806960105896,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9930644035339355,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6016806960105896,0.41617122292518616,0.6285714507102966,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5932773351669312,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9875875115394592,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.41617122292518616,0.5932773351669312,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5815126299858093,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9904246926307678,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5310924649238586,0.41617122292518616,0.5815126299858093,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5226891040802002,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9971597194671631,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.4907563030719757,0.41617122292518616,0.5226891040802002,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.41617122292518616},{"x":0.48235294222831726,"y":0.41617122292518616},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4739495813846588,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9966620206832886,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4739495813846588,0.41617122292518616,0.48235294222831726,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.41617122292518616},{"x":0.46554622054100037,"y":0.41617122292518616},{"x":0.46554622054100037,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4268907606601715,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9831389784812927,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.4268907606601715,0.41617122292518616,0.46554622054100037,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.41848739981651306,"y":0.41617122292518616},{"x":0.41848739981651306,"y":0.43043994903564453},{"x":0.38823530077934265,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9892401695251465,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.38823530077934265,0.41617122292518616,0.41848739981651306,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3815126121044159,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3815126121044159,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3680672347545624,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9957374930381775,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3680672347545624,0.41617122292518616,0.3815126121044159,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3613445460796356,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3613445460796356,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3327731192111969,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9922428131103516,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.3327731192111969,0.41617122292518616,0.3613445460796356,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.41617122292518616},{"x":0.32436975836753845,"y":0.41617122292518616},{"x":0.32436975836753845,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2722689211368561,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9873027801513672,"dir":"rtl","str":"محدودیت","boundary":[0.2722689211368561,0.41617122292518616,0.32436975836753845,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26386556029319763,"y":0.41617122292518616},{"x":0.26386556029319763,"y":0.43043994903564453},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.993338942527771,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26050421595573425,0.41617122292518616,0.26386556029319763,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2521008551120758,"y":0.41617122292518616},{"x":0.2521008551120758,"y":0.43043994903564453},{"x":0.1899159699678421,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9925317168235779,"dir":"rtl","str":"انحصارهای","boundary":[0.1899159699678421,0.41617122292518616,0.2521008551120758,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7630252242088318,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.991581380367279,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.7243697643280029,0.43281808495521545,0.7630252242088318,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9965054392814636,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6890756487846375,0.43281808495521545,0.7126050591468811,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6873949766159058,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9831250309944153,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.43281808495521545,0.6873949766159058,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6773109436035156,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9950581192970276,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6521008610725403,0.43281808495521545,0.6773109436035156,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6403361558914185,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9706182479858398,"dir":"rtl","str":"یابیم","boundary":[0.6201680898666382,0.43281808495521545,0.6403361558914185,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6151260733604431,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9492824673652649,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.43281808495521545,0.6151260733604431,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6084033846855164,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9915683269500732,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5915966629981995,0.43281808495521545,0.6084033846855164,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9917933940887451,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.43281808495521545,0.5815126299858093,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.43281808495521545},{"x":0.561344563961029,"y":0.43281808495521545},{"x":0.561344563961029,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5428571701049805,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.99470454454422,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.5428571701049805,0.43281808495521545,0.561344563961029,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5310924649238586,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9929398894309998,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5092437267303467,0.43281808495521545,0.5310924649238586,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4941176474094391,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45065397024154663},{"x":0.48739495873451233,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9929479360580444,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.48739495873451233,0.43281808495521545,0.4941176474094391,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4773109257221222,"y":0.45065397024154663},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9361523985862732,"dir":"rtl","str":"قطعاً","boundary":[0.45378151535987854,0.43281808495521545,0.4773109257221222,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4470588266849518,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45065397024154663},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9939594268798828,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43697479367256165,0.43281808495521545,0.4470588266849518,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43281808495521545},{"x":0.4285714328289032,"y":0.45065397024154663},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9883835911750793,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.40672269463539124,0.43281808495521545,0.4285714328289032,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40168067812919617,"y":0.43281808495521545},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3932773172855377,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9697729349136353,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3932773172855377,0.43281808495521545,0.40168067812919617,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3815126121044159,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9920094609260559,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.3529411852359772,0.43281808495521545,0.3815126121044159,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.43281808495521545},{"x":0.33781513571739197,"y":0.43281808495521545},{"x":0.33781513571739197,"y":0.45065397024154663},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9693025946617126,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3344537913799286,0.43281808495521545,0.33781513571739197,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45065397024154663},{"x":0.30924370884895325,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9942777752876282,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.30924370884895325,0.43281808495521545,0.3310924470424652,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3025210201740265,"y":0.43281808495521545},{"x":0.3025210201740265,"y":0.45065397024154663},{"x":0.29411765933036804,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9966123700141907,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29411765933036804,0.43281808495521545,0.3025210201740265,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43281808495521545},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2722689211368561,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9887738227844238,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.2722689211368561,0.43281808495521545,0.2840336263179779,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.43281808495521545},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43281808495521545},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9936036467552185,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.24537815153598785,0.43281808495521545,0.26050421595573425,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43281808495521545},{"x":0.24033613502979279,"y":0.45065397024154663},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9746667146682739,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2369747906923294,0.43281808495521545,0.24033613502979279,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.43281808495521545},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43281808495521545},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45065397024154663},{"x":0.1915966421365738,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9945047497749329,"dir":"rtl","str":"هرگونه","boundary":[0.1915966421365738,0.43281808495521545,0.22857142984867096,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9911535382270813,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.7310924530029297,0.4554102122783661,0.7613445520401001,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9913715124130249,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7008403539657593,0.4554102122783661,0.7243697643280029,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.993981659412384,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.6504201889038086,0.4554102122783661,0.6941176652908325,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9916790723800659,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6134454011917114,0.4554102122783661,0.6436975002288818,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9959339499473572,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6000000238418579,0.4554102122783661,0.6067227125167847,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9905932545661926,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5697479248046875,0.4554102122783661,0.5915966629981995,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4554102122783661},{"x":0.561344563961029,"y":0.4554102122783661},{"x":0.561344563961029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9854013919830322,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.5411764979362488,0.4554102122783661,0.561344563961029,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9848440885543823,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.4924369752407074,0.4554102122783661,0.5310924649238586,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4554102122783661},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4554102122783661},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9935988783836365,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.4571428596973419,0.4554102122783661,0.48571428656578064,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4554102122783661},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4554102122783661},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9882172346115112,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.43697479367256165,0.4554102122783661,0.45042017102241516,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4708680212497711},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.99317467212677,"dir":"rtl","str":"توجیه","boundary":[0.40168067812919617,0.4554102122783661,0.4302521049976349,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4708680212497711},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9935195446014404,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.3478991687297821,0.4554102122783661,0.3949579894542694,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4554102122783661},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4554102122783661},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4708680212497711},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9959671497344971,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.31092438101768494,0.4554102122783661,0.34285715222358704,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4708680212497711},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.996337354183197,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.27563026547431946,0.4554102122783661,0.3042016923427582,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4554102122783661},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4554102122783661},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4708680212497711},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.969162106513977,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2705882489681244,0.4554102122783661,0.27394959330558777,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4708680212497711},{"x":0.1915966421365738,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9893032908439636,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.3913353078365326,0.7697058963775635,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9885445237159729,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7445378303527832,0.47681331634521484,0.7596638798713684,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9958150386810303,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7277311086654663,0.47681331634521484,0.7344537973403931,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9943400621414185,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6991596817970276,0.47681331634521484,0.7193277478218079,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9913034439086914,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6722689270973206,0.47681331634521484,0.6924369931221008,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9925587177276611,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6420168280601501,0.47681331634521484,0.6638655662536621,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9955312013626099,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.5949580073356628,0.47681331634521484,0.6352941393852234,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4910820424556732},{"x":0.578151285648346,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9926248788833618,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.47681331634521484,0.5865546464920044,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9920101761817932,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5596638917922974,0.47681331634521484,0.5714285969734192,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9937307238578796,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5260504484176636,0.47681331634521484,0.5495798587799072,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9742832779884338,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.47681331634521484,0.5226891040802002,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9938652515411377,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4957983195781708,0.47681331634521484,0.5126050710678101,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9906787276268005,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4453781545162201,0.47681331634521484,0.48235294222831726,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9911590218544006,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3983193337917328,0.47681331634521484,0.4302521049976349,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9879863262176514,"dir":"rtl","str":"سازههای","boundary":[0.3445378243923187,0.47681331634521484,0.3848739564418793,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3310924470424652,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4910820424556732},{"x":0.289075642824173,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9828330278396606,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.289075642824173,0.47681331634521484,0.3310924470424652,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9617534875869751,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2806722819805145,0.47681331634521484,0.2840336263179779,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.47681331634521484},{"x":0.27563026547431946,"y":0.47681331634521484},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4910820424556732},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9605513215065002,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.2571428716182709,0.47681331634521484,0.27563026547431946,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4910820424556732},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9365253448486328,"dir":"rtl","str":"شو","boundary":[0.23193277418613434,0.47681331634521484,0.24369747936725616,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4910820424556732},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.770676851272583,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.21512605249881744,0.47681331634521484,0.23025210201740265,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4910820424556732},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8565115928649902,"dir":"rtl","str":"Hsu","boundary":[0.19831933081150055,0.47681331634521484,0.2218487411737442,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47681331634521484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.47681331634521484},{"x":0.19831933081150055,"y":0.4910820424556732},{"x":0.1899159699678421,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.7325319051742554,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1899159699678421,0.47681331634521484,0.19831933081150055,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9911984205245972,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7411764860153198,0.4982164204120636,0.7613445520401001,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9818981885910034,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.4982164204120636,0.7378151416778564,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9847173690795898,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7176470756530762,0.4982164204120636,0.7277311086654663,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9882568120956421,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.6823529601097107,0.4982164204120636,0.7109243869781494,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.98971027135849,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6436975002288818,0.4982164204120636,0.6756302714347839,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9683048725128174,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.6268907785415649,0.4982164204120636,0.6369748115539551,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9915712475776672,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5932773351669312,0.4982164204120636,0.6201680898666382,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9953346252441406,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5798319578170776,0.4982164204120636,0.5865546464920044,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9927934408187866,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5579832196235657,0.4982164204120636,0.5731092691421509,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9916182160377502,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5243697762489319,0.4982164204120636,0.5495798587799072,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5089179277420044},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9837872982025146,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.49747899174690247,0.4982164204120636,0.5159664154052734,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5089179277420044},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9925470352172852,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.47058823704719543,0.4982164204120636,0.4907563030719757,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.99256831407547,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4420168101787567,0.4982164204120636,0.4638655483722687,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4982164204120636},{"x":0.440336138010025,"y":0.4982164204120636},{"x":0.440336138010025,"y":0.5089179277420044},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9873537421226501,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.4982164204120636,0.440336138010025,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5089179277420044},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9939531683921814,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.38655462861061096,0.4982164204120636,0.4302521049976349,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9945942163467407,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3680672347545624,0.4982164204120636,0.3781512677669525,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5089179277420044},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9982685446739197,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.34285715222358704,0.4982164204120636,0.3613445460796356,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9944568276405334,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3142857253551483,0.4982164204120636,0.3361344635486603,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5089179277420044},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9843760132789612,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.4982164204120636,0.3126050531864166,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5089179277420044},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.994700014591217,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.25882354378700256,0.4982164204120636,0.3008403480052948,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5089179277420044},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9883999824523926,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.4982164204120636,0.2521008551120758,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5089179277420044},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9936604499816895,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.1899159699678421,0.4982164204120636,0.23361344635486603,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.977781355381012,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.7226890921592712,0.5148632526397705,0.7613445520401001,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9897894263267517,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.6873949766159058,0.5148632526397705,0.7159664034843445,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9886636734008789,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.6638655662536621,0.5148632526397705,0.6823529601097107,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.993236243724823,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6369748115539551,0.5148632526397705,0.6571428775787354,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5148632526397705},{"x":0.63193279504776,"y":0.5148632526397705},{"x":0.63193279504776,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9967339038848877,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6084033846855164,0.5148632526397705,0.63193279504776,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9965992569923401,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5899159908294678,0.5148632526397705,0.6033613681793213,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9937592148780823,"dir":"rtl","str":"مرجع","boundary":[0.5579832196235657,0.5148632526397705,0.5848739743232727,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9912867546081543,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5243697762489319,0.5148632526397705,0.5512605309486389,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9827368259429932,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5058823823928833,0.5148632526397705,0.5193277597427368,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5303210616111755},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9858046174049377,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.48235294222831726,0.5148632526397705,0.5025210380554199,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9872606992721558,"dir":"rtl","str":"نامهی","boundary":[0.44873949885368347,0.5148632526397705,0.4756302535533905,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5148632526397705},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5303210616111755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9817408919334412,"dir":"rtl","str":"دورهی","boundary":[0.40504202246665955,0.5148632526397705,0.43865546584129333,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5303210616111755},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9869827628135681,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.3630252182483673,0.5148632526397705,0.4000000059604645,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5148632526397705},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5148632526397705},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5303210616111755},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9906852841377258,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.3176470696926117,0.5148632526397705,0.35798320174217224,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5148632526397705},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5148632526397705},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5303210616111755},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9972326755523682,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.29243698716163635,0.5148632526397705,0.31092438101768494,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5303210616111755},{"x":0.267226904630661,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9974210858345032,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.267226904630661,0.5148632526397705,0.2857142984867096,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5303210616111755},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9839304685592651,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5148632526397705,0.2655462324619293,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9962887167930603,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.7462185025215149,0.5350772738456726,0.7613445520401001,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9973953366279602,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7327731251716614,0.5350772738456726,0.7394958138465881,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5493460297584534},{"x":0.702521026134491,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9904374480247498,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.702521026134491,0.5350772738456726,0.7260504364967346,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5493460297584534},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9905477166175842,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6554622054100037,0.5350772738456726,0.6957983374595642,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5493460297584534},{"x":0.63193279504776,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9930011630058289,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.63193279504776,0.5350772738456726,0.6487395167350769,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.990537166595459,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5983193516731262,0.5350772738456726,0.6252101063728333,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9964790940284729,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5630252361297607,0.5350772738456726,0.5915966629981995,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5350772738456726},{"x":0.556302547454834,"y":0.5350772738456726},{"x":0.556302547454834,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9801898002624512,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.5350772738456726,0.556302547454834,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9976180195808411,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5277311205863953,0.5350772738456726,0.5445378422737122,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5493460297584534},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9980719089508057,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5126050710678101,0.5350772738456726,0.5210084319114685,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5493460297584534},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9816829562187195,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.4638655483722687,0.5350772738456726,0.5058823823928833,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5493460297584534},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9767014980316162,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42352941632270813,0.5350772738456726,0.4571428596973419,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5350772738456726},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5350772738456726},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9822370409965515,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3831932842731476,0.5350772738456726,0.41680672764778137,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5493460297584534},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9105710387229919,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3798319399356842,0.5350772738456726,0.3815126121044159,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5350772738456726},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5350772738456726},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5493460297584534},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.7468597292900085,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.35798320174217224,0.5350772738456726,0.37310925126075745,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5350772738456726},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5350772738456726},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5493460297584534},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.7714564204216003,"dir":"rtl","str":"خـصـوص","boundary":[0.30588236451148987,0.5350772738456726,0.35630252957344055,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5493460297584534},{"x":0.289075642824173,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9882018566131592,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.289075642824173,0.5350772738456726,0.2991596758365631,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5493460297584534},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9701839685440063,"dir":"rtl","str":"آبهای","boundary":[0.2369747906923294,0.5350772738456726,0.2823529541492462,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5493460297584534},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5493460297584534}]},"confidence":0.9403051733970642,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.1899159699678421,0.5350772738456726,0.23025210201740265,0.5493460297584534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9948281049728394,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.7260504364967346,0.5552912950515747,0.7596638798713684,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9889934062957764,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.6789916157722473,0.5552912950515747,0.7193277478218079,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9957041144371033,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5552912950515747,0.6739495992660522,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9935343861579895,"dir":"rtl","str":"اضافات","boundary":[0.6252101063728333,0.5552912950515747,0.6621848940849304,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9928089380264282,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.5552912950515747,0.6235294342041016,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9927026033401489,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.5714285969734192,0.5552912950515747,0.6117647290229797,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.992958664894104,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5462185144424438,0.5564804077148438,0.5647059082984924,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9454860091209412,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.5564804077148438,0.5411764979362488,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5683709979057312},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9189210534095764,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5025210380554199,0.5564804077148438,0.5327731370925903,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8269608020782471,"dir":"rtl","str":"حاضـر","boundary":[0.4605042040348053,0.5564804077148438,0.4957983195781708,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.7716569900512695,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4571428596973419,0.5564804077148438,0.4605042040348053,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5564804077148438},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5564804077148438},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5683709979057312},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.969802737236023,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4302521049976349,0.5564804077148438,0.45042017102241516,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8602794408798218,"dir":"rtl","str":"حاصـل","boundary":[0.3848739564418793,0.5564804077148438,0.4252100884914398,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.8108970522880554,"dir":"rtl","str":"تـدریس","boundary":[0.3344537913799286,0.5564804077148438,0.3781512677669525,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5564804077148438},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5564804077148438},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5683709979057312},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9687915444374084,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3042016923427582,0.5564804077148438,0.32773110270500183,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5683709979057312},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9898658990859985,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.27394959330558777,0.5564804077148438,0.2974790036678314,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5564804077148438},{"x":0.267226904630661,"y":0.5564804077148438},{"x":0.267226904630661,"y":0.5683709979057312},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.9922882318496704,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.23529411852359772,0.5564804077148438,0.267226904630661,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5683709979057312},{"x":0.206722691655159,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.980423629283905,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.206722691655159,0.5564804077148438,0.22857142984867096,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5564804077148438},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5564804077148438},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5695600509643555},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9792588949203491,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1899159699678421,0.5564804077148438,0.20000000298023224,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9919021129608154,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7176470756530762,0.5766944289207458,0.7613445520401001,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9409297704696655,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7042016983032227,0.5766944289207458,0.7159664034843445,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9907128810882568,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6521008610725403,0.5766944289207458,0.6974790096282959,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5885850191116333},{"x":0.605042040348053,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.991969883441925,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.605042040348053,0.5766944289207458,0.6470588445663452,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9947475790977478,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5596638917922974,0.5766944289207458,0.5983193516731262,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9914551973342896,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5159664154052734,0.5766944289207458,0.5529412031173706,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5885850191116333},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9909871816635132,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4773109257221222,0.5766944289207458,0.5092437267303467,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5766944289207458},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5766944289207458},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5885850191116333},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9962468147277832,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.45546218752861023,0.5766944289207458,0.47058823704719543,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5766944289207458},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5766944289207458},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5885850191116333},{"x":0.440336138010025,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9893117547035217,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.440336138010025,0.5766944289207458,0.45042017102241516,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5766944289207458},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5766944289207458},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5885850191116333},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9926829934120178,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.40672269463539124,0.5766944289207458,0.43529412150382996,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5766944289207458},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5885850191116333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9923886656761169,"dir":"rtl","str":"اضافه","boundary":[0.37142857909202576,0.5766944289207458,0.4000000059604645,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9967246055603027,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3512605130672455,0.5766944289207458,0.3663865625858307,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5766944289207458},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5885850191116333},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9555097818374634,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3462184965610504,0.5766944289207458,0.3495798408985138,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5957193970680237},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9495556950569153,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6756302714347839,0.5957193970680237,0.6991596817970276,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.596908450126648},{"x":0.6621848940849304,"y":0.596908450126648},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9780220985412598,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.596908450126648,0.6621848940849304,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.596908450126648},{"x":0.6504201889038086,"y":0.596908450126648},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9926086664199829,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6151260733604431,0.596908450126648,0.6504201889038086,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.596908450126648},{"x":0.6067227125167847,"y":0.596908450126648},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9927287697792053,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.5865546464920044,0.596908450126648,0.6067227125167847,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.596908450126648},{"x":0.5798319578170776,"y":0.596908450126648},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9736499786376953,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5663865804672241,0.596908450126648,0.5798319578170776,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.596908450126648},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9869174361228943,"dir":"rtl","str":"فراساحلی","boundary":[0.5042017102241516,0.596908450126648,0.5546218752861023,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9933829307556152,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6689075827598572,0.6195005774497986,0.7008403539657593,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9873694777488708,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.6195005774497986,0.6621848940849304,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9944290518760681,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6151260733604431,0.6195005774497986,0.6504201889038086,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6195005774497986},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9926379323005676,"dir":"rtl","str":"سکوهای","boundary":[0.5596638917922974,0.6195005774497986,0.6084033846855164,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6195005774497986},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9935102462768555,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.5260504484176636,0.6195005774497986,0.5546218752861023,0.6313912272453308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.7650435566902161,"str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.6242568492889404,0.6605042219161987,0.6313912272453308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6313912272453308},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.974427342414856,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.46981331634521484,0.7663445520401001,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9912787675857544,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7529411911964417,0.6361474394798279,0.7613445520401001,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9916085004806519,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.7159664034843445,0.6361474394798279,0.7478991746902466,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9927908182144165,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.6773109436035156,0.6361474394798279,0.7092437148094177,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9912199974060059,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.6487395167350769,0.6361474394798279,0.6705882549285889,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9710876941680908,"dir":"rtl","str":"سبا","boundary":[0.6252101063728333,0.6361474394798279,0.6420168280601501,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6361474394798279},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9877768754959106,"dir":"rtl","str":"سروری","boundary":[0.5798319578170776,0.6361474394798279,0.6184874176979065,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9901920557022095,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6361474394798279,0.5731092691421509,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9844948053359985,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.5327731370925903,0.6361474394798279,0.5630252361297607,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6361474394798279},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9272533655166626,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4789915978908539,0.6361474394798279,0.5260504484176636,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.7723383903503418,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4453781545162201,0.6361474394798279,0.4722689092159271,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6361474394798279},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6361474394798279},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6527943015098572},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9087071418762207,"dir":"rtl","str":"رئوفی","boundary":[0.4084033668041229,0.6361474394798279,0.43865546584129333,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6361474394798279},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9362987279891968,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.3831932842731476,0.6361474394798279,0.4000000059604645,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9551281332969666,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.6361474394798279,0.3781512677669525,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6361474394798279},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6361474394798279},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6527943015098572},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8398795127868652,"dir":"rtl","str":"حـروف","boundary":[0.3294117748737335,0.6361474394798279,0.35798320174217224,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6527943015098572},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9606386423110962,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.29243698716163635,0.6361474394798279,0.3176470696926117,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6361474394798279},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6527943015098572},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9543749690055847,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.6361474394798279,0.2873949706554413,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6361474394798279},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6361474394798279},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6527943015098572},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9469593167304993,"dir":"rtl","str":"استایل","boundary":[0.24201680719852448,0.6361474394798279,0.27731093764305115,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6361474394798279},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6527943015098572},{"x":0.206722691655159,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.6905625462532043,"dir":"rtl","str":"بنــدی","boundary":[0.206722691655159,0.6361474394798279,0.23361344635486603,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6361474394798279},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6361474394798279},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6527943015098572},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9286938309669495,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.6361474394798279,0.19495798647403717,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9886616468429565,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7260504364967346,0.6551724076271057,0.7613445520401001,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9813573956489563,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6991596817970276,0.6551724076271057,0.7243697643280029,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9930859804153442,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6655462384223938,0.6551724076271057,0.6924369931221008,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6551724076271057},{"x":0.658823549747467,"y":0.6551724076271057},{"x":0.658823549747467,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9881120920181274,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6302521228790283,0.6551724076271057,0.658823549747467,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9841622114181519,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6134454011917114,0.6551724076271057,0.6201680898666382,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9909949898719788,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5865546464920044,0.6551724076271057,0.6033613681793213,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6551724076271057},{"x":0.583193302154541,"y":0.6551724076271057},{"x":0.583193302154541,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9855420589447021,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.6551724076271057,0.583193302154541,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9890016317367554,"dir":"rtl","str":"آقایان","boundary":[0.5445378422737122,0.6551724076271057,0.5747899413108826,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9911187887191772,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.5126050710678101,0.6551724076271057,0.5378151535987854,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6551724076271057},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9314916729927063,"dir":"rtl","str":"شوقی","boundary":[0.4773109257221222,0.6551724076271057,0.5058823823928833,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6730083227157593},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9197206497192383,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.6551724076271057,0.4756302535533905,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6730083227157593},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.921439528465271,"dir":"rtl","str":"مصطفى","boundary":[0.41680672764778137,0.6551724076271057,0.4638655483722687,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8617302179336548,"dir":"rtl","str":"اخـوات","boundary":[0.3781512677669525,0.6551724076271057,0.4100840389728546,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6730083227157593},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9705939292907715,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.6551724076271057,0.3764705955982208,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6551724076271057},{"x":0.364705890417099,"y":0.6551724076271057},{"x":0.364705890417099,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9319559335708618,"dir":"rtl","str":"يعقوبعلی","boundary":[0.3126050531864166,0.6551724076271057,0.364705890417099,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6551724076271057},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6551724076271057},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9012422561645508,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.2705882489681244,0.6551724076271057,0.30588236451148987,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6551724076271057},{"x":0.267226904630661,"y":0.6551724076271057},{"x":0.267226904630661,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9279007315635681,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.23529411852359772,0.6551724076271057,0.267226904630661,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6551724076271057},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6551724076271057},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9226177334785461,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2235294133424759,0.6551724076271057,0.22857142984867096,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6551724076271057},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6551724076271057},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6730083227157593},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9316040277481079,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.1899159699678421,0.6551724076271057,0.21680672466754913,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9850627779960632,"dir":"rtl","str":"ارزیتون","boundary":[0.7243697643280029,0.6789536476135254,0.7613445520401001,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9857757091522217,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7126050591468811,0.6789536476135254,0.7176470756530762,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.987381100654602,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.6823529601097107,0.6789536476135254,0.7058823704719543,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9934651851654053,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6386554837226868,0.6789536476135254,0.6756302714347839,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6789536476135254},{"x":0.63193279504776,"y":0.6789536476135254},{"x":0.63193279504776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.605042040348053,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9944379329681396,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.605042040348053,0.6789536476135254,0.63193279504776,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9912185668945312,"dir":"rtl","str":"خوانی","boundary":[0.5680672526359558,0.6789536476135254,0.5983193516731262,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6789536476135254},{"x":0.561344563961029,"y":0.6789536476135254},{"x":0.561344563961029,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.992673397064209,"dir":"rtl","str":"فصلهایی","boundary":[0.5058823823928833,0.6789536476135254,0.561344563961029,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6789536476135254},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6789536476135254},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9963658452033997,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4924369752407074,0.6789536476135254,0.49915966391563416,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6789536476135254},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6789536476135254},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9942864179611206,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4588235318660736,0.6789536476135254,0.48739495873451233,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6789536476135254},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6789536476135254},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9973089694976807,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4470588266849518,0.6789536476135254,0.45378151535987854,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6789536476135254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6789536476135254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6908442378044128},{"x":0.413445383310318,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9933858513832092,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.413445383310318,0.6789536476135254,0.43865546584129333,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6789536476135254},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6789536476135254},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9903616309165955,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.3848739564418793,0.6789536476135254,0.40672269463539124,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.975260317325592,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3663865625858307,0.6789536476135254,0.3848739564418793,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9621343612670898,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.6789536476135254,0.3663865625858307,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6789536476135254},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6789536476135254},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9935881495475769,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3495798408985138,0.6789536476135254,0.35630252957344055,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6789536476135254},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6789536476135254},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6908442378044128},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.982066810131073,"dir":"rtl","str":"مساعدت","boundary":[0.29075631499290466,0.6789536476135254,0.34285715222358704,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6789536476135254},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6908442378044128},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.976989209651947,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.24873949587345123,0.6789536476135254,0.2840336263179779,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6789536476135254},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6908442378044128},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9520571827888489,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.1899159699678421,0.6789536476135254,0.24201680719852448,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.696789562702179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.696789562702179},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9843852519989014,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7327731251716614,0.696789562702179,0.7613445520401001,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.696789562702179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.696789562702179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9678491950035095,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7159664034843445,0.696789562702179,0.7243697643280029,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.696789562702179},{"x":0.707563042640686,"y":0.696789562702179},{"x":0.707563042640686,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9928847551345825,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6890756487846375,0.696789562702179,0.707563042640686,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.696789562702179},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9755019545555115,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.696789562702179,0.6873949766159058,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.696789562702179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.696789562702179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9896236658096313,"dir":"rtl","str":"ضمنا","boundary":[0.6521008610725403,0.696789562702179,0.6773109436035156,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.696789562702179},{"x":0.6453781723976135,"y":0.696789562702179},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.993148148059845,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6184874176979065,0.696789562702179,0.6453781723976135,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.696789562702179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.696789562702179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9402041435241699,"dir":"rtl","str":"هیجدهم","boundary":[0.5647059082984924,0.696789562702179,0.6117647290229797,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.696789562702179},{"x":0.5596638917922974,"y":0.696789562702179},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9925335049629211,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5428571701049805,0.696789562702179,0.5596638917922974,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.696789562702179},{"x":0.5361344814300537,"y":0.696789562702179},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9940010905265808,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5092437267303467,0.696789562702179,0.5361344814300537,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.696789562702179},{"x":0.5025210380554199,"y":0.696789562702179},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9922141432762146,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4941176474094391,0.696789562702179,0.5025210380554199,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.696789562702179},{"x":0.48739495873451233,"y":0.696789562702179},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9938045144081116,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.4571428596973419,0.696789562702179,0.48739495873451233,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.696789562702179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.696789562702179},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7122473120689392},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.986174464225769,"dir":"rtl","str":"قسمتهایی","boundary":[0.38823530077934265,0.696789562702179,0.45042017102241516,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.696789562702179},{"x":0.3815126121044159,"y":0.696789562702179},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7122473120689392},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9952410459518433,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37310925126075745,0.696789562702179,0.3815126121044159,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.696789562702179},{"x":0.3680672347545624,"y":0.696789562702179},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9920865297317505,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.3478991687297821,0.696789562702179,0.3680672347545624,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.696789562702179},{"x":0.34117648005485535,"y":0.696789562702179},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7122473120689392},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9937965869903564,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.32268908619880676,0.696789562702179,0.34117648005485535,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.696789562702179},{"x":0.3142857253551483,"y":0.696789562702179},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7122473120689392},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9881280660629272,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.29075631499290466,0.696789562702179,0.3142857253551483,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.696789562702179},{"x":0.2840336263179779,"y":0.696789562702179},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7122473120689392},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9921127557754517,"dir":"rtl","str":"رحیم","boundary":[0.25882354378700256,0.696789562702179,0.2840336263179779,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.696789562702179},{"x":0.2521008551120758,"y":0.696789562702179},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7122473120689392},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9852527976036072,"dir":"rtl","str":"شوقی","boundary":[0.2218487411737442,0.696789562702179,0.2521008551120758,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.696789562702179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7122473120689392},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9918884634971619,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1899159699678421,0.696789562702179,0.21512605249881744,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.717003583908081},{"x":0.7613445520401001,"y":0.717003583908081},{"x":0.7613445520401001,"y":0.731272280216217},{"x":0.7478991746902466,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9827629923820496,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7478991746902466,0.717003583908081,0.7613445520401001,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.717003583908081},{"x":0.7411764860153198,"y":0.731272280216217},{"x":0.7361344695091248,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9935457706451416,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361344695091248,0.717003583908081,0.7411764860153198,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.731272280216217},{"x":0.6823529601097107,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9886375069618225,"dir":"rtl","str":"راهنمایی","boundary":[0.6823529601097107,0.717003583908081,0.729411780834198,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.717003583908081},{"x":0.6756302714347839,"y":0.717003583908081},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.989952027797699,"dir":"rtl","str":"اینجانب","boundary":[0.6352941393852234,0.717003583908081,0.6756302714347839,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.717003583908081},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9939064979553223,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6016806960105896,0.717003583908081,0.6285714507102966,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.717003583908081},{"x":0.5932773351669312,"y":0.717003583908081},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9945619702339172,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5747899413108826,0.717003583908081,0.5932773351669312,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.717003583908081},{"x":0.5714285969734192,"y":0.717003583908081},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9925088286399841,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5495798587799072,0.717003583908081,0.5714285969734192,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.717003583908081},{"x":0.5478991866111755,"y":0.717003583908081},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9726028442382812,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.717003583908081,0.5478991866111755,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7613445520401001,"y":0.731272280216217},{"x":0.1899159699678421,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9643063545227051,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.6291474394798279,0.7663445520401001,0.738272280216217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9873876571655273,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7546218633651733,0.7395957112312317,0.7613445520401001,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9873008131980896,"dir":"rtl","str":"مسئولین","boundary":[0.7042016983032227,0.7395957112312317,0.7462185025215149,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9843626618385315,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6655462384223938,0.7395957112312317,0.6974790096282959,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.968746542930603,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6218487620353699,0.7395957112312317,0.6571428775787354,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9916413426399231,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5714285969734192,0.7395957112312317,0.6134454011917114,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7502972483634949},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9854862689971924,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5361344814300537,0.7395957112312317,0.5647059082984924,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7395957112312317},{"x":0.529411792755127,"y":0.7395957112312317},{"x":0.529411792755127,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9928584098815918,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4924369752407074,0.7395957112312317,0.529411792755127,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7384066581726074},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7384066581726074},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7502972483634949},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9922358393669128,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.45210084319114685,0.7384066581726074,0.48571428656578064,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7502972483634949},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9834295511245728,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.4117647111415863,0.7384066581726074,0.4436974823474884,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7384066581726074},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9940244555473328,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3815126121044159,0.7384066581726074,0.40504202246665955,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7384066581726074},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7384066581726074},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7502972483634949},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9897942543029785,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.3361344635486603,0.7384066581726074,0.37310925126075745,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7502972483634949},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9945597648620605,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.30756303668022156,0.7384066581726074,0.3294117748737335,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7502972483634949},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9850614666938782,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.27731093764305115,0.7384066581726074,0.2991596758365631,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7384066581726074},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7384066581726074},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7502972483634949},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9830098152160645,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2705882489681244,0.7384066581726074,0.27394959330558777,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7502972483634949},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9860206246376038,"dir":"rtl","str":"خالصانه","boundary":[0.22521008551120758,0.7384066581726074,0.26218488812446594,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7384066581726074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7502972483634949},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9744744896888733,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.1899159699678421,0.7384066581726074,0.21680672466754913,0.7502972483634949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7613445520401001,"y":0.770511269569397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9887713193893433,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.7260504364967346,0.7550535202026367,0.7613445520401001,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7243697643280029,"y":0.770511269569397},{"x":0.7226890921592712,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9839192032814026,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.7550535202026367,0.7243697643280029,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7159664034843445,"y":0.770511269569397},{"x":0.6941176652908325,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.989495575428009,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.6941176652908325,0.7550535202026367,0.7159664034843445,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6890756487846375,"y":0.770511269569397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9935534000396729,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6487395167350769,0.7550535202026367,0.6890756487846375,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6436975002288818,"y":0.770511269569397},{"x":0.6084033846855164,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.994523823261261,"dir":"rtl","str":"روحانی","boundary":[0.6084033846855164,0.7550535202026367,0.6436975002288818,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6033613681793213,"y":0.770511269569397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9916799068450928,"dir":"rtl","str":"مشهدی","boundary":[0.5630252361297607,0.7550535202026367,0.6033613681793213,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5579832196235657,"y":0.770511269569397},{"x":0.5529412031173706,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9968751072883606,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5529412031173706,0.7550535202026367,0.5579832196235657,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5462185144424438,"y":0.770511269569397},{"x":0.5176470875740051,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9937751889228821,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.5176470875740051,0.7550535202026367,0.5462185144424438,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5126050710678101,"y":0.770511269569397},{"x":0.489075630903244,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.992618978023529,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.489075630903244,0.7550535202026367,0.5126050710678101,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7550535202026367},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7550535202026367},{"x":0.48571428656578064,"y":0.770511269569397},{"x":0.4789915978908539,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9885892868041992,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.7550535202026367,0.48571428656578064,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4739495813846588,"y":0.770511269569397},{"x":0.42352941632270813,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9904958605766296,"dir":"rtl","str":"فرآیندهای","boundary":[0.42352941632270813,0.7550535202026367,0.4739495813846588,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7550535202026367},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7550535202026367},{"x":0.41848739981651306,"y":0.770511269569397},{"x":0.39159664511680603,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9928828477859497,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.39159664511680603,0.7550535202026367,0.41848739981651306,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38655462861061096,"y":0.770511269569397},{"x":0.3815126121044159,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9976852536201477,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3815126121044159,0.7550535202026367,0.38655462861061096,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3764705955982208,"y":0.770511269569397},{"x":0.33781513571739197,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9887650609016418,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.33781513571739197,0.7550535202026367,0.3764705955982208,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3310924470424652,"y":0.770511269569397},{"x":0.3126050531864166,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9949203729629517,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.3126050531864166,0.7550535202026367,0.3310924470424652,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7550535202026367},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7550535202026367},{"x":0.31092438101768494,"y":0.770511269569397},{"x":0.2974790036678314,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9816138744354248,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2974790036678314,0.7550535202026367,0.31092438101768494,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7550535202026367},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7550535202026367},{"x":0.29579833149909973,"y":0.770511269569397},{"x":0.29411765933036804,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9790124893188477,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.7550535202026367,0.29579833149909973,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.7550535202026367},{"x":0.289075642824173,"y":0.7550535202026367},{"x":0.289075642824173,"y":0.770511269569397},{"x":0.2823529541492462,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9936032295227051,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2823529541492462,0.7550535202026367,0.289075642824173,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7550535202026367},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7550535202026367},{"x":0.27731093764305115,"y":0.770511269569397},{"x":0.2554621994495392,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9918299913406372,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.2554621994495392,0.7550535202026367,0.27731093764305115,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7550535202026367},{"x":0.24873949587345123,"y":0.770511269569397},{"x":0.21848739683628082,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9935965538024902,"dir":"rtl","str":"صادقی","boundary":[0.21848739683628082,0.7550535202026367,0.24873949587345123,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21176470816135406,"y":0.770511269569397},{"x":0.19831933081150055,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9619607925415039,"dir":"rtl","str":"کیا","boundary":[0.19831933081150055,0.7550535202026367,0.21176470816135406,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7550535202026367},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7550535202026367},{"x":0.19495798647403717,"y":0.770511269569397},{"x":0.1899159699678421,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9533525109291077,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.7550535202026367,0.19495798647403717,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9850119352340698,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.7394958138465881,0.7776456475257874,0.7613445520401001,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.975614070892334,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.7142857313156128,0.7776456475257874,0.7327731251716614,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9817052483558655,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6705882549285889,0.7776456475257874,0.7058823704719543,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9914613366127014,"dir":"rtl","str":"میرقائد","boundary":[0.6302521228790283,0.7776456475257874,0.6638655662536621,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9938878417015076,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6117647290229797,0.7776456475257874,0.6235294342041016,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9948498606681824,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5983193516731262,0.7776456475257874,0.6033613681793213,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.99210524559021,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.5714285969734192,0.7776456475257874,0.5915966629981995,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.987844705581665,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.7776456475257874,0.5630252361297607,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9934954643249512,"dir":"rtl","str":"حوصله","boundary":[0.5176470875740051,0.7776456475257874,0.5512605309486389,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9802876114845276,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.7776456475257874,0.5176470875740051,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7895362377166748},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9916883707046509,"dir":"rtl","str":"پیشنهادات","boundary":[0.45546218752861023,0.7776456475257874,0.5058823823928833,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7776456475257874},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9874857068061829,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.7776456475257874,0.4470588266849518,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7776456475257874},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7776456475257874},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7895362377166748},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9947869777679443,"dir":"rtl","str":"اصلاحات","boundary":[0.38823530077934265,0.7776456475257874,0.43529412150382996,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9973770380020142,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.3512605130672455,0.7776456475257874,0.3815126121044159,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7776456475257874},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7776456475257874},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7895362377166748},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9977692365646362,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3344537913799286,0.7776456475257874,0.34285715222358704,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.7776456475257874},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7776456475257874},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7895362377166748},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9961280226707458,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.31092438101768494,0.7776456475257874,0.32773110270500183,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7776456475257874},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7895362377166748},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.985508918762207,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.27731093764305115,0.7776456475257874,0.3025210201740265,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7895362377166748},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9894014596939087,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.26386556029319763,0.7776456475257874,0.2705882489681244,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7776456475257874},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7895362377166748},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9926424622535706,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.23193277418613434,0.7776456475257874,0.2554621994495392,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7776456475257874},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7776456475257874},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7895362377166748},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.990449070930481,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2050420194864273,0.7776456475257874,0.22521008551120758,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.7776456475257874},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7776456475257874},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7895362377166748},{"x":0.19663865864276886,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9816868305206299,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.19663865864276886,0.7776456475257874,0.20336134731769562,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7776456475257874},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7776456475257874},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7895362377166748},{"x":0.1899159699678421,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.914638102054596,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1899159699678421,0.7776456475257874,0.19327731430530548,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8097503185272217},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9825507998466492,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.7176470756530762,0.7966706156730652,0.7613445520401001,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7966706156730652},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.990307629108429,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6857143044471741,0.7966706156730652,0.7142857313156128,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7966706156730652},{"x":0.680672287940979,"y":0.7966706156730652},{"x":0.680672287940979,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9897453784942627,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6705882549285889,0.7966706156730652,0.680672287940979,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7966706156730652},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.990757405757904,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6470588445663452,0.7966706156730652,0.6621848940849304,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7978596687316895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.810939371585846},{"x":0.6420168280601501,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9568365812301636,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.7978596687316895,0.6453781723976135,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7613445520401001,"y":0.810939371585846},{"x":0.1899159699678421,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9884638786315918,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.7314066581726074,0.7663445520401001,0.817939371585846],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/sWmkXyoZAvulRezg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/NWXwomsKVvcEnFNf.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/whIKsANcBWlmTPQn.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00019385930459933106,0.9987092013038507,0.9994289582314305]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9919854402542114,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.7361344695091248,0.17241379618644714,0.7613445520401001,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7277311086654663,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18668252229690552},{"x":0.7109243869781494,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9894357919692993,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7109243869781494,0.17241379618644714,0.7277311086654663,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7042016983032227,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9959736466407776,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6907563209533691,0.17241379618644714,0.7042016983032227,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6840336322784424,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18668252229690552},{"x":0.658823549747467,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9950131773948669,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.658823549747467,0.17241379618644714,0.6840336322784424,0.18668252229690552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6436975002288818,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9928880333900452,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6436975002288818,0.17241379618644714,0.6504201889038086,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6369748115539551,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9903687238693237,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6235294342041016,0.17241379618644714,0.6369748115539551,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6151260733604431,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6151260733604431,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9911565184593201,"dir":"rtl","str":"چیز","boundary":[0.5966386795043945,0.17241379618644714,0.6151260733604431,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9912779331207275,"dir":"rtl","str":"مرهون","boundary":[0.5529412031173706,0.17241379618644714,0.5882353186607361,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5445378422737122,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5445378422737122,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5008403658866882,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.993927538394928,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.5008403658866882,0.17241379618644714,0.5445378422737122,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18549345433712006},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9957302212715149,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.17122472822666168,0.4924369752407074,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.17122472822666168},{"x":0.48067227005958557,"y":0.17122472822666168},{"x":0.48067227005958557,"y":0.18549345433712006},{"x":0.43361344933509827,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9911946654319763,"dir":"rtl","str":"مساعدت","boundary":[0.43361344933509827,0.17122472822666168,0.48067227005958557,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4252100884914398,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4252100884914398,"y":0.18549345433712006},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9846006035804749,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.3798319399356842,0.17122472822666168,0.4252100884914398,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3680672347545624,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18549345433712006},{"x":0.33781513571739197,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9905744194984436,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.33781513571739197,0.17122472822666168,0.3680672347545624,0.18549345433712006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1843044012784958},{"x":0.32773110270500183,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9285955429077148,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.32773110270500183,0.17122472822666168,0.3327731192111969,0.1843044012784958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3176470696926117,"y":0.17122472822666168},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1843044012784958},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9916094541549683,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2974790036678314,0.17122472822666168,0.3176470696926117,0.1843044012784958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.17122472822666168},{"x":0.289075642824173,"y":0.17122472822666168},{"x":0.289075642824173,"y":0.1843044012784958},{"x":0.2655462324619293,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9920793771743774,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2655462324619293,0.17122472822666168,0.289075642824173,0.1843044012784958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.17122472822666168},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17122472822666168},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1843044012784958},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9904632568359375,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24369747936725616,0.17122472822666168,0.2571428716182709,0.1843044012784958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17122472822666168},{"x":0.23529411852359772,"y":0.17122472822666168},{"x":0.23529411852359772,"y":0.1843044012784958},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9880191683769226,"dir":"rtl","str":"صمیمانه","boundary":[0.1899159699678421,0.17122472822666168,0.23529411852359772,0.1843044012784958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9882702827453613,"dir":"rtl","str":"تقدیر","boundary":[0.7327731251716614,0.19143876433372498,0.7613445520401001,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7226890921592712,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.963617205619812,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.19143876433372498,0.7226890921592712,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.19143876433372498},{"x":0.707563042640686,"y":0.19143876433372498},{"x":0.707563042640686,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.988314151763916,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6789916157722473,0.19143876433372498,0.707563042640686,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6689075827598572,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20570749044418335},{"x":0.658823549747467,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9910621643066406,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.658823549747467,0.19143876433372498,0.6689075827598572,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9907899498939514,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.6352941393852234,0.19143876433372498,0.6487395167350769,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.19143876433372498},{"x":0.63193279504776,"y":0.19143876433372498},{"x":0.63193279504776,"y":0.20570749044418335},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9724957346916199,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.19143876433372498,0.63193279504776,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9823181629180908,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.5899159908294678,0.19143876433372498,0.6184874176979065,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20570749044418335},{"x":0.583193302154541,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9598458409309387,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.19143876433372498,0.5882353186607361,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.985633134841919,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5159664154052734,0.19143876433372498,0.5731092691421509,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20570749044418335},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9665406346321106,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.19143876433372498,0.5058823823928833,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9833998084068298,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.4420168101787567,0.19143876433372498,0.4907563030719757,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20570749044418335},{"x":0.3831932842731476,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9873359203338623,"dir":"rtl","str":"بزرگواری","boundary":[0.3831932842731476,0.19143876433372498,0.4319327771663666,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.19143876433372498},{"x":0.37310925126075745,"y":0.19143876433372498},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20570749044418335},{"x":0.35966387391090393,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9691473245620728,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35966387391090393,0.19143876433372498,0.37310925126075745,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.19024969637393951},{"x":0.3478991687297821,"y":0.19024969637393951},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20214031636714935},{"x":0.33949580788612366,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9842665195465088,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.33949580788612366,0.19024969637393951,0.3478991687297821,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.19143876433372498},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19024969637393951},{"x":0.3294117748737335,"y":0.20332936942577362},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9824047684669495,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.29243698716163635,0.19143876433372498,0.3294117748737335,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.19143876433372498},{"x":0.29075631499290466,"y":0.19143876433372498},{"x":0.29243698716163635,"y":0.20332936942577362},{"x":0.289075642824173,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9542498588562012,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.289075642824173,0.19143876433372498,0.29243698716163635,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.19143876433372498},{"x":0.27731093764305115,"y":0.19143876433372498},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20332936942577362},{"x":0.2554621994495392,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9735110998153687,"dir":"rtl","str":"منت","boundary":[0.2554621994495392,0.19143876433372498,0.27899160981178284,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.19262781739234924},{"x":0.24369747936725616,"y":0.19143876433372498},{"x":0.24537815153598785,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2050420194864273,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.972490131855011,"dir":"rtl","str":"مینهند","boundary":[0.2050420194864273,0.19262781739234924,0.24537815153598785,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.1938168853521347},{"x":0.19495798647403717,"y":0.1938168853521347},{"x":0.19495798647403717,"y":0.20451843738555908},{"x":0.1899159699678421,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.8248296976089478,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.1938168853521347,0.19495798647403717,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9905204176902771,"dir":"rtl","str":"پیشنهادات","boundary":[0.7042016983032227,0.2104637324810028,0.7596638798713684,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.990554928779602,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.2104637324810028,0.6974790096282959,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9946480393409729,"dir":"rtl","str":"انتقادات","boundary":[0.6436975002288818,0.2104637324810028,0.6857143044471741,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9935811161994934,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6168067455291748,0.2104637324810028,0.6369748115539551,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2104637324810028},{"x":0.610084056854248,"y":0.2104637324810028},{"x":0.610084056854248,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9903548359870911,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6033613681793213,0.2104637324810028,0.610084056854248,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9955302476882935,"dir":"rtl","str":"ارسال","boundary":[0.5647059082984924,0.2104637324810028,0.5966386795043945,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2104637324810028},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9855281710624695,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5394958257675171,0.2104637324810028,0.5579832196235657,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8895702362060547,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.5361344814300537,0.21165280044078827,0.5378151535987854,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9862557649612427,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5210084319114685,0.21165280044078827,0.5411764979362488,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9752615094184875,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.21165280044078827,0.5193277597427368,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21165280044078827},{"x":0.507563054561615,"y":0.21165280044078827},{"x":0.507563054561615,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9890927076339722,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.48403361439704895,0.21165280044078827,0.507563054561615,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9941510558128357,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.4436974823474884,0.21165280044078827,0.4756302535533905,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.21165280044078827},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21165280044078827},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4268907606601715,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9960719347000122,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4268907606601715,0.21165280044078827,0.43697479367256165,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.21165280044078827},{"x":0.41848739981651306,"y":0.21165280044078827},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9967121481895447,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.3815126121044159,0.21165280044078827,0.41848739981651306,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.21165280044078827},{"x":0.37478992342948914,"y":0.21165280044078827},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22354340553283691},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9880882501602173,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.33949580788612366,0.21165280044078827,0.37478992342948914,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3327731192111969,"y":0.21165280044078827},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2991596758365631,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9919115304946899,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2991596758365631,0.21165280044078827,0.3327731192111969,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29075631499290466,"y":0.21165280044078827},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22354340553283691},{"x":0.26386556029319763,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9874162673950195,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.26386556029319763,0.21165280044078827,0.29075631499290466,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22354340553283691},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9865071773529053,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24537815153598785,0.21165280044078827,0.2571428716182709,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21165280044078827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22354340553283691},{"x":0.1899159699678421,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.975339949131012,"dir":"rtl","str":"چاپهای","boundary":[0.1899159699678421,0.21165280044078827,0.2386554628610611,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9824234247207642,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.7327731251716614,0.23305588960647583,0.7613445520401001,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6907563209533691,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9954412579536438,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.6907563209533691,0.23186682164669037,0.7260504364967346,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.996322751045227,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.6571428775787354,0.2306777685880661,0.6840336322784424,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2306777685880661},{"x":0.653781533241272,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9743462800979614,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.2306777685880661,0.653781533241272,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24613554775714874},{"x":0.1899159699678421,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9862333536148071,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.1630356751680374,0.7663445520401001,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9946585297584534,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.7277311086654663,0.25208085775375366,0.7613445520401001,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.979156494140625,"dir":"rtl","str":"بنده","boundary":[0.7008403539657593,0.25208085775375366,0.7210084199905396,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6941176652908325,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9957576990127563,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6722689270973206,0.25208085775375366,0.6941176652908325,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6672269105911255,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9936763048171997,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6352941393852234,0.25208085775375366,0.6672269105911255,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9968633055686951,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6084033846855164,0.25208085775375366,0.6285714507102966,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6016806960105896,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9948168992996216,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5966386795043945,0.25208085775375366,0.6016806960105896,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9946367740631104,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5647059082984924,0.25208085775375366,0.5899159908294678,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2639714479446411},{"x":0.534453809261322,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9944196939468384,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.534453809261322,0.25208085775375366,0.5596638917922974,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.25208085775375366},{"x":0.529411792755127,"y":0.25208085775375366},{"x":0.529411792755127,"y":0.2639714479446411},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9894930124282837,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.49915966391563416,0.25208085775375366,0.529411792755127,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2639714479446411},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9956173300743103,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.47058823704719543,0.25208085775375366,0.4924369752407074,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2639714479446411},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.997759997844696,"dir":"rtl","str":"قبول","boundary":[0.43865546584129333,0.25208085775375366,0.4638655483722687,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.25208085775375366},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25208085775375366},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2639714479446411},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9954107403755188,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.40672269463539124,0.25208085775375366,0.43361344933509827,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9935252666473389,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.3798319399356842,0.25208085775375366,0.4000000059604645,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3781512677669525,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2639714479446411},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9776684045791626,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.36974790692329407,0.25208085775375366,0.3781512677669525,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9569210410118103,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.25208085775375366,0.3680672347545624,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35966387391090393,"y":0.25208085775375366},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2639714479446411},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9443238377571106,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3344537913799286,0.25208085775375366,0.35966387391090393,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3294117748737335,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9732435941696167,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.2806722819805145,0.25208085775375366,0.3294117748737335,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.25208085775375366},{"x":0.27394959330558777,"y":0.25208085775375366},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2639714479446411},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9925960302352905,"dir":"rtl","str":"دارم","boundary":[0.2537815272808075,0.25208085775375366,0.27394959330558777,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2639714479446411},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9719920754432678,"dir":"rtl","str":"شایستگی","boundary":[0.1899159699678421,0.25208085775375366,0.24705882370471954,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2841854989528656},{"x":0.729411780834198,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9909425973892212,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.729411780834198,0.2699167728424072,0.7596638798713684,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9902266263961792,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.6890756487846375,0.2699167728424072,0.7226890921592712,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2841854989528656},{"x":0.653781533241272,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9960425496101379,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.653781533241272,0.2699167728424072,0.6823529601097107,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9954490065574646,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6235294342041016,0.2699167728424072,0.6470588445663452,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2841854989528656},{"x":0.610084056854248,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9957573413848877,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610084056854248,0.2699167728424072,0.6168067455291748,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9915759563446045,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.2699167728424072,0.6033613681793213,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9971498250961304,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5579832196235657,0.2699167728424072,0.5815126299858093,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9903871417045593,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.2699167728424072,0.5512605309486389,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9942896962165833,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.5210084319114685,0.2699167728424072,0.5411764979362488,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9943816065788269,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4957983195781708,0.2699167728424072,0.5159664154052734,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9966558218002319,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4773109257221222,0.2699167728424072,0.4907563030719757,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2699167728424072},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2841854989528656},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9973784685134888,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.45378151535987854,0.2699167728424072,0.47058823704719543,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.2699167728424072},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2699167728424072},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2841854989528656},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9876574873924255,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42016807198524475,0.2699167728424072,0.44873949885368347,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2699167728424072},{"x":0.413445383310318,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.993754506111145,"dir":"rtl","str":"بهتری","boundary":[0.3798319399356842,0.2699167728424072,0.413445383310318,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2699167728424072},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2699167728424072},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9973463416099548,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3663865625858307,0.2699167728424072,0.37310925126075745,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2699167728424072},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2699167728424072},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9957143068313599,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3529411852359772,0.2699167728424072,0.35966387391090393,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2699167728424072},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2841854989528656},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9962709546089172,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3176470696926117,0.2699167728424072,0.3478991687297821,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2699167728424072},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2699167728424072},{"x":0.31092438101768494,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9934045672416687,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.2571428716182709,0.2699167728424072,0.31092438101768494,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2699167728424072},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2699167728424072},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9938705563545227,"dir":"rtl","str":"مطالبه","boundary":[0.21848739683628082,0.2699167728424072,0.2521008551120758,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.2699167728424072},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2699167728424072},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2841854989528656},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9949017763137817,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.19495798647403717,0.2699167728424072,0.21176470816135406,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2699167728424072},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2699167728424072},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2841854989528656},{"x":0.1899159699678421,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9793601036071777,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1899159699678421,0.2699167728424072,0.19327731430530548,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9910129308700562,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7361344695091248,0.2901307940483093,0.7596638798713684,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.2901307940483093},{"x":0.729411780834198,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.995938777923584,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7193277478218079,0.2901307940483093,0.729411780834198,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6924369931221008,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9816004037857056,"dir":"rtl","str":"بنده","boundary":[0.6924369931221008,0.2901307940483093,0.7126050591468811,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9889522790908813,"dir":"rtl","str":"شهامت","boundary":[0.6470588445663452,0.2901307940483093,0.6857143044471741,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.993127703666687,"dir":"rtl","str":"داد","boundary":[0.6252101063728333,0.2901307940483093,0.6386554837226868,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9912716150283813,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6117647290229797,0.2901307940483093,0.6168067455291748,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9924401640892029,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.5747899413108826,0.2901307940483093,0.6033613681793213,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9974254965782166,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.2901307940483093,0.5663865804672241,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9953266382217407,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5327731370925903,0.2901307940483093,0.5495798587799072,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.992599368095398,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4957983195781708,0.2901307940483093,0.5260504484176636,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30321046710014343},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9886058568954468,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.45546218752861023,0.2901307940483093,0.48739495873451233,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2901307940483093},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2901307940483093},{"x":0.44873949885368347,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9898457527160645,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.4319327771663666,0.2901307940483093,0.44873949885368347,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30321046710014343},{"x":0.4252100884914398,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9614464044570923,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4252100884914398,0.2901307940483093,0.4285714328289032,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2901307940483093},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2901307940483093},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30321046710014343},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9908319115638733,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.40168067812919617,0.2901307940483093,0.41680672764778137,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30321046710014343},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.978525698184967,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.3680672347545624,0.2901307940483093,0.3949579894542694,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2901307940483093},{"x":0.35966387391090393,"y":0.30321046710014343},{"x":0.32773110270500183,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9907745718955994,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.32773110270500183,0.2901307940483093,0.35966387391090393,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2901307940483093},{"x":0.3210084140300751,"y":0.30321046710014343},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9886480569839478,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.2857142984867096,0.2901307940483093,0.3210084140300751,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2901307940483093},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2901307940483093},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30321046710014343},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9939025640487671,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27394959330558777,0.2901307940483093,0.27899160981178284,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2655462324619293,"y":0.30321046710014343},{"x":0.24369747936725616,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9905703663825989,"dir":"rtl","str":"نفتی","boundary":[0.24369747936725616,0.2901307940483093,0.2655462324619293,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2901307940483093},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30321046710014343},{"x":0.206722691655159,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.994916558265686,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.206722691655159,0.2901307940483093,0.23529411852359772,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.2901307940483093},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2901307940483093},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30321046710014343},{"x":0.1899159699678421,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9860345125198364,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1899159699678421,0.2901307940483093,0.20000000298023224,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9937683343887329,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7344537973403931,0.3103448152542114,0.7596638798713684,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9860895276069641,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7008403539657593,0.3103448152542114,0.7260504364967346,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9897741079330444,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6621848940849304,0.3103448152542114,0.6907563209533691,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9887278079986572,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.6218487620353699,0.3103448152542114,0.6521008610725403,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9919776916503906,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6084033846855164,0.3103448152542114,0.6134454011917114,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9918583631515503,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.5579832196235657,0.3103448152542114,0.5983193516731262,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9879667162895203,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.5176470875740051,0.3103448152542114,0.5495798587799072,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.939495325088501,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.3103448152542114,0.5092437267303467,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9925525784492493,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4722689092159271,0.3103448152542114,0.4941176474094391,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3246135413646698},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9866800308227539,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.43865546584129333,0.3103448152542114,0.4571428596973419,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3246135413646698},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9921056628227234,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.38991597294807434,0.3103448152542114,0.4285714328289032,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3246135413646698},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900754690170288,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.36974790692329407,0.3103448152542114,0.3815126121044159,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3246135413646698},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9951523542404175,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3445378243923187,0.3103448152542114,0.3613445460796356,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3246135413646698},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9910309314727783,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.31092438101768494,0.3103448152542114,0.3344537913799286,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3008403480052948,"y":0.3246135413646698},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9952946901321411,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.2806722819805145,0.3103448152542114,0.3008403480052948,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3246135413646698},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9959617853164673,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2504201829433441,0.3103448152542114,0.2722689211368561,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3103448152542114},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3246135413646698},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9916859269142151,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3103448152542114,0.24873949587345123,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3103448152542114},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3246135413646698},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.983251690864563,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.2050420194864273,0.3103448152542114,0.23529411852359772,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.3103448152542114},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3103448152542114},{"x":0.19495798647403717,"y":0.3246135413646698},{"x":0.1899159699678421,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9437497854232788,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1899159699678421,0.3103448152542114,0.19495798647403717,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34363853931427},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.990664005279541,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.7126050591468811,0.3317479193210602,0.7613445520401001,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7058823704719543,"y":0.34363853931427},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.99234938621521,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6789916157722473,0.3317479193210602,0.7058823704719543,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34363853931427},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9970088005065918,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6672269105911255,0.3317479193210602,0.6739495992660522,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34363853931427},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9904585480690002,"dir":"rtl","str":"تجربهتری","boundary":[0.6067227125167847,0.3317479193210602,0.6621848940849304,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6000000238418579,"y":0.34363853931427},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9957827925682068,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5680672526359558,0.3317479193210602,0.6000000238418579,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3317479193210602},{"x":0.561344563961029,"y":0.3317479193210602},{"x":0.561344563961029,"y":0.34363853931427},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9976785778999329,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5478991866111755,0.3317479193210602,0.561344563961029,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.34363853931427},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9962378740310669,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.5260504484176636,0.3317479193210602,0.5411764979362488,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3317479193210602},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34363853931427},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.991565465927124,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.4941176474094391,0.3317479193210602,0.5210084319114685,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3317479193210602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3317479193210602},{"x":0.48739495873451233,"y":0.34363853931427},{"x":0.4588235318660736,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9888569116592407,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4588235318660736,0.3317479193210602,0.48739495873451233,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3317479193210602},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3317479193210602},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34363853931427},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9944424629211426,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.4268907606601715,0.3317479193210602,0.45210084319114685,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3317479193210602},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3317479193210602},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34363853931427},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9932286739349365,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40504202246665955,0.3317479193210602,0.42016807198524475,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3317479193210602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.34363853931427},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9923120141029358,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.3798319399356842,0.3317479193210602,0.40168067812919617,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34363853931427},{"x":0.37310925126075745,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9819433689117432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37310925126075745,0.3317479193210602,0.3781512677669525,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3680672347545624,"y":0.34363853931427},{"x":0.35966387391090393,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.996391773223877,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35966387391090393,0.3317479193210602,0.3680672347545624,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3317479193210602},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3317479193210602},{"x":0.35462185740470886,"y":0.34363853931427},{"x":0.33781513571739197,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9935721755027771,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33781513571739197,0.3317479193210602,0.35462185740470886,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34363853931427},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9967771768569946,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.3210084140300751,0.3317479193210602,0.3310924470424652,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3317479193210602},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34363853931427},{"x":0.31596639752388,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9875567555427551,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.3317479193210602,0.3193277418613434,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3317479193210602},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3317479193210602},{"x":0.30924370884895325,"y":0.34363853931427},{"x":0.289075642824173,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9942508935928345,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.289075642824173,0.3317479193210602,0.30924370884895325,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2823529541492462,"y":0.34363853931427},{"x":0.27899160981178284,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.986598789691925,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27899160981178284,0.3317479193210602,0.2823529541492462,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3317479193210602},{"x":0.2722689211368561,"y":0.34363853931427},{"x":0.2386554628610611,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9959942698478699,"dir":"rtl","str":"پربارتر","boundary":[0.2386554628610611,0.3317479193210602,0.2722689211368561,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3317479193210602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3317479193210602},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34363853931427},{"x":0.21848739683628082,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9977881908416748,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.21848739683628082,0.3317479193210602,0.23193277418613434,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34363853931427},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9808075428009033,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.3317479193210602,0.21680672466754913,0.34363853931427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34363853931427},{"x":0.1899159699678421,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9903839826583862,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.24508085775375366,0.7663445520401001,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9898707270622253,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7428571581840515,0.3686088025569916,0.7630252242088318,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9927204847335815,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6873949766159058,0.3686088025569916,0.7310924530029297,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.990475058555603,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.6487395167350769,0.3686088025569916,0.6756302714347839,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9951306581497192,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336134672164917,0.3686088025569916,0.6403361558914185,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9739161729812622,"dir":"rtl","str":"پایگاه","boundary":[0.5949580073356628,0.3686088025569916,0.6252101063728333,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.985708475112915,"dir":"rtl","str":"dastnameh.ir","boundary":[0.5042017102241516,0.3686088025569916,0.5815126299858093,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9744385480880737,"dir":"rtl","str":"مراجعه","boundary":[0.4571428596973419,0.3686088025569916,0.4924369752407074,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3686088025569916},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3686088025569916},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9834082722663879,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4268907606601715,0.3686088025569916,0.44873949885368347,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3686088025569916},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3840665817260742},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9446411728858948,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42184874415397644,0.3686088025569916,0.4252100884914398,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3840665817260742},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9840143322944641,"dir":"ltr","boundary":[0.41684874415397644,0.36160880255699157,0.7680252242088318,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3210084140300751,"y":0.435196191072464},{"x":0.2689075767993927,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9864284992218018,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.2689075767993927,0.4244946539402008,0.3210084140300751,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4244946539402008},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4244946539402008},{"x":0.26218488812446594,"y":0.435196191072464},{"x":0.23529411852359772,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.983685314655304,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.23529411852359772,0.4244946539402008,0.26218488812446594,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23361344635486603,"y":0.435196191072464},{"x":0.21848739683628082,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9680670499801636,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.21848739683628082,0.4244946539402008,0.23361344635486603,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3126050531864166,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3126050531864166,"y":0.457788348197937},{"x":0.2840336263179779,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9923430681228638,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2857142984867096,0.4411414861679077,0.3126050531864166,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4554102122783661},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9753054976463318,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27899160981178284,0.4411414861679077,0.2806722819805145,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4387633800506592},{"x":0.27394959330558777,"y":0.43995243310928345},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4554102122783661},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9747519493103027,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.24201680719852448,0.4387633800506592,0.2722689211368561,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4244946539402008},{"x":0.3193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9824987649917603,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.4151165180206299,0.3243277418613434,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9915934205055237,"str":"tabeshpour@sharif.edu","boundary":[0.1899159699678421,0.46254459023475647,0.35966387391090393,0.47324612736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47324612736701965},{"x":0.1899159699678421,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9915934205055237,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.45554459023475646,0.36466387391090394,0.48024612736701966],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/hyTpqKASqegnsdDx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/vMgdSyiuiCAHZYlu.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/OlUfsLhDlqmFdtnc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005593531692729277,0.0002094118113183238,0.9987148506220649,0.9990486284702769]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9834147095680237,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.23186682164669037,0.7596638798713684,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2473246157169342},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9793546795845032,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.702521026134491,0.23186682164669037,0.7226890921592712,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.8835632801055908,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.23186682164669037,0.7008403539657593,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9674102067947388,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.22486682164669036,0.7646638798713684,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9805678129196167,"str":"1.1","boundary":[0.7126050591468811,0.30202141404151917,0.7344537973403931,0.3103448152542114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9805678129196167,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.29502141404151916,0.7394537973403931,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.922976016998291,"str":"۲.۱","boundary":[0.7126050591468811,0.32580262422561646,0.7327731251716614,0.3341260552406311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.922976016998291,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.31880262422561645,0.7377731251716614,0.3411260552406311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9184916019439697,"str":"۳.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.3472056984901428,0.7327731251716614,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9184916019439697,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.3402056984901428,0.7377731251716614,0.36609631848335267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9628957509994507,"str":"۴.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.44233056902885437,0.7327731251716614,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9628957509994507,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.43533056902885436,0.7377731251716614,0.46003210616111756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9280751347541809,"str":"۵.۱","boundary":[0.7126050591468811,0.5148632526397705,0.7327731251716614,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9280751347541809,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.5078632526397705,0.7377731251716614,0.5301866836547852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9551223516464233,"str":"۶.۱","boundary":[0.7109243869781494,0.5386444926261902,0.7327731251716614,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9551223516464233,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.5316444926261902,0.7377731251716614,0.5539679236412048],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9502027630805969,"str":"۱.۳.۱","boundary":[0.6739495992660522,0.37217599153518677,0.7092437148094177,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9502027630805969,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.36517599153518676,0.7142437148094177,0.3886884756088257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.405469685792923},{"x":0.6722689270973206,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9658017158508301,"str":"۲.۳.۱","boundary":[0.6722689270973206,0.39595720171928406,0.7092437148094177,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.405469685792923},{"x":0.6722689270973206,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9658017158508301,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.38895720171928405,0.7142437148094177,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41973841190338135},{"x":0.707563042640686,"y":0.41973841190338135},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9522092938423157,"str":"۳.۳.۱","boundary":[0.6722689270973206,0.41973841190338135,0.707563042640686,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41973841190338135},{"x":0.707563042640686,"y":0.41973841190338135},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9522092938423157,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.41273841190338134,0.712563042640686,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9811872243881226,"dir":"rtl","str":"معادلهی","boundary":[0.6336134672164917,0.30202141404151917,0.6857143044471741,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9870867133140564,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.5815126299858093,0.30202141404151917,0.6268907785415649,0.3139120042324066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9833324551582336,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.29502141404151916,0.6907143044471741,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9752947092056274,"str":"لزجت","boundary":[0.6487395167350769,0.32580262422561646,0.6857143044471741,0.33650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9752947092056274,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.31880262422561645,0.6907143044471741,0.34350416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9853373169898987,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6487395167350769,0.34601664543151855,0.6857143044471741,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9871824383735657,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.6084033846855164,0.34601664543151855,0.6302521228790283,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34601664543151855},{"x":0.578151285648346,"y":0.34601664543151855},{"x":0.578151285648346,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8497681617736816,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.5731092691421509,0.34601664543151855,0.578151285648346,0.36028537154197693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6857143044471741,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.973683774471283,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.3378275923728943,0.6907143044471741,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9830597639083862,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.605042040348053,0.37217599153518677,0.6453781723976135,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37217599153518677},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3852556347846985},{"x":0.561344563961029,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9869811534881592,"dir":"rtl","str":"اندک","boundary":[0.5630252361297607,0.3709869086742401,0.5983193516731262,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38644471764564514},{"x":0.561344563961029,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9846283197402954,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.3639869086742401,0.6503781723976135,0.39344471764564515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41022592782974243},{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9854854345321655,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.605042040348053,0.39595720171928406,0.6453781723976135,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243},{"x":0.556302547454834,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9836899638175964,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.556302547454834,0.39595720171928406,0.5983193516731262,0.41022592782974243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41022592782974243},{"x":0.556302547454834,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9845877289772034,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.38895720171928405,0.6503781723976135,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9840052723884583,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.6117647290229797,0.4185493588447571,0.6436975002288818,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5983193516731262,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9879128336906433,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.5764706134796143,0.4173602759838104,0.5983193516731262,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.6489493250846863,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.5478991866111755,0.4173602759838104,0.5529412031173706,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9549665451049805,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.4103602759838104,0.6486975002288818,0.44100713801383973],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.952735960483551,"str":"۱.۴.۱","boundary":[0.6739495992660522,0.46611177921295166,0.7092437148094177,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4756242632865906},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.952735960483551,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.45911177921295165,0.7142437148094177,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9497412443161011,"str":"۲.۴.۱","boundary":[0.6722689270973206,0.4910820424556732,0.7092437148094177,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6722689270973206,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9497412443161011,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.4840820424556732,0.7142437148094177,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9853315353393555,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.6099880933761597,0.7596638798713684,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.986852765083313,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6974790096282959,0.6111771464347839,0.7226890921592712,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.911620557308197,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6907563209533691,0.6111771464347839,0.6957983374595642,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9754533171653748,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.6041771464347839,0.7646638798713684,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.929140031337738,"str":"۱.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.6682521104812622,0.7344537973403931,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.929140031337738,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.6612521104812622,0.7394537973403931,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7063020467758179},{"x":0.707563042640686,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9253804683685303,"str":"۲.۲","boundary":[0.707563042640686,0.6956004500389099,0.7344537973403931,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7063020467758179},{"x":0.707563042640686,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9253804683685303,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.6886004500389099,0.7394537973403931,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9281880855560303,"str":"۳.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.7229488492012024,0.7344537973403931,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9281880855560303,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.7159488492012024,0.7394537973403931,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9648780822753906,"str":"۴.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.7491081953048706,0.7327731251716614,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9648780822753906,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.7421081953048706,0.7377731251716614,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7883471846580505},{"x":0.707563042640686,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9203073382377625,"str":"۵.۲","boundary":[0.707563042640686,0.7788347005844116,0.7344537973403931,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7883471846580505},{"x":0.707563042640686,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9203073382377625,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.7718347005844116,0.7394537973403931,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.5015205144882202,"str":"۴","boundary":[0.6151260733604431,0.3246135413646698,0.6184874176979065,0.3341260552406311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.5015205144882202,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.3176135413646698,0.6234874176979065,0.3411260552406311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2770511209964752},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9911987781524658,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.5428571701049805,0.25564804673194885,0.6033613681793213,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2770511209964752},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9876875281333923,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.48739495873451233,0.25564804673194885,0.5361344814300537,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48067227005958557,"y":0.25564804673194885},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.984792172908783,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4638655483722687,0.25564804673194885,0.48067227005958557,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2544589638710022},{"x":0.45210084319114685,"y":0.25564804673194885},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27586206793785095},{"x":0.4100840389728546,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9896942973136902,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4100840389728546,0.2544589638710022,0.45210084319114685,0.27586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2544589638710022},{"x":0.40336135029792786,"y":0.25564804673194885},{"x":0.40336135029792786,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3495798408985138,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9837177395820618,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.3495798408985138,0.2544589638710022,0.40336135029792786,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6033613681793213,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2770511209964752},{"x":0.3495798408985138,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.9878445863723755,"dir":"ltr","boundary":[0.3445798408985138,0.2474589638710022,0.6083613681793213,0.2840511209964752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9893797039985657,"dir":"rtl","str":"ارتعاش","boundary":[0.6386554837226868,0.44351962208747864,0.6857143044471741,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44351962208747864},{"x":0.63193279504776,"y":0.44351962208747864},{"x":0.63193279504776,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9856763482093811,"dir":"rtl","str":"اجباری","boundary":[0.5882353186607361,0.44351962208747864,0.63193279504776,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44351962208747864},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9875280261039734,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.43651962208747863,0.6907143044471741,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.4262402057647705,"str":"۹","boundary":[0.5697479248046875,0.4673008322715759,0.5764706134796143,0.4756242632865906]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4756242632865906}]},"confidence":0.4262402057647705,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.4603008322715759,0.5814706134796143,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.5166698098182678,"str":"Y","boundary":[0.5512605309486389,0.4447086751461029,0.5630252361297607,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.5166698098182678,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.4377086751461029,0.5680252361297607,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4780023694038391},{"x":0.605042040348053,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.976921558380127,"dir":"rtl","str":"تشدید","boundary":[0.6033613681793213,0.46967896819114685,0.6470588445663452,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4780023694038391},{"x":0.605042040348053,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.976921558380127,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.46267896819114684,0.6520588445663452,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9884307384490967,"dir":"rtl","str":"اتلاف","boundary":[0.6117647290229797,0.48989298939704895,0.6470588445663452,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4922710955142975},{"x":0.605042040348053,"y":0.4910820424556732},{"x":0.605042040348053,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9888888597488403,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5680672526359558,0.4922710955142975,0.605042040348053,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4887039363384247},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9886597990989685,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.4840820424556732,0.6520588445663452,0.5075945563316345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9808378219604492,"dir":"rtl","str":"فنر","boundary":[0.6689075827598572,0.5136741995811462,0.6857143044471741,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9786081910133362,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.5136741995811462,0.6605042219161987,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.512485146522522},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9918041229248047,"dir":"rtl","str":"میراگر","boundary":[0.6067227125167847,0.512485146522522,0.6487395167350769,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.512485146522522},{"x":0.6016806960105896,"y":0.512485146522522},{"x":0.6000000238418579,"y":0.526753842830658},{"x":0.5630252361297607,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9929718375205994,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.5630252361297607,0.512485146522522,0.6000000238418579,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.512485146522522},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5630252361297607,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.989120364189148,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.505485146522522,0.6907143044471741,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4773109257221222,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.9907106161117554,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4773109257221222,0.18311533331871033,0.5260504484176636,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18311533331871033},{"x":0.4722689092159271,"y":0.18311533331871033},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9889663457870483,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4252100884914398,0.18311533331871033,0.4722689092159271,0.19857312738895416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19857312738895416},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9898384809494019,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.17611533331871032,0.5310504484176636,0.20557312738895417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9491711258888245,"str":"۲۱","boundary":[0.5798319578170776,0.6670629978179932,0.6000000238418579,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9491711258888245,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.6600629978179932,0.6050000238418579,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.39595720171928406},{"x":0.529411792755127,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5277311205863953,"y":0.405469685792923},{"x":0.5210084319114685,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.4321018159389496,"str":"۶","boundary":[0.5210084319114685,0.39595720171928406,0.5277311205863953,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.39595720171928406},{"x":0.529411792755127,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5277311205863953,"y":0.405469685792923},{"x":0.5210084319114685,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.4321018159389496,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.38895720171928405,0.5327311205863953,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8552507758140564,"str":"۱۱","boundary":[0.5243697762489319,0.48989298939704895,0.5411764979362488,0.5005945563316345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8552507758140564,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.48289298939704894,0.5461764979362488,0.5075945563316345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8859201073646545,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.5600475668907166,0.7344537973403931,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9723173379898071,"dir":"rtl","str":"میرایی","boundary":[0.6504201889038086,0.5600475668907166,0.6873949766159058,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9804352521896362,"dir":"rtl","str":"هیسترتیک","boundary":[0.5798319578170776,0.5600475668907166,0.6369748115539551,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5755053758621216},{"x":0.561344563961029,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9626685976982117,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.561344563961029,0.5600475668907166,0.5647059082984924,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5600475668907166},{"x":0.556302547454834,"y":0.5600475668907166},{"x":0.556302547454834,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9736131429672241,"dir":"rtl","str":"چرخهای","boundary":[0.5092437267303467,0.5600475668907166,0.556302547454834,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5755053758621216},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8970948457717896,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49747899174690247,0.5600475668907166,0.5025210380554199,0.5755053758621216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5755053758621216},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9614635705947876,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.5530475668907165,0.7394537973403931,0.5825053758621216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9177058935165405,"str":"۱۲","boundary":[0.5176470875740051,0.5136741995811462,0.5361344814300537,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5136741995811462},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9177058935165405,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.5066741995811462,0.5411344814300537,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.992901086807251,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6470588445663452,0.5386444926261902,0.6857143044471741,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9943005442619324,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5983193516731262,0.5386444926261902,0.6420168280601501,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5529131889343262},{"x":0.583193302154541,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9924938678741455,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.583193302154541,0.5386444926261902,0.5915966629981995,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5386444926261902},{"x":0.578151285648346,"y":0.5386444926261902},{"x":0.578151285648346,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9966990947723389,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5310924649238586,0.5386444926261902,0.578151285648346,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9948755502700806,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5159664154052734,0.5386444926261902,0.5243697762489319,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9963749051094055,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4773109257221222,0.5386444926261902,0.5092437267303467,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5386444926261902},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5386444926261902},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900580644607544,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.4319327771663666,0.5386444926261902,0.46890756487846375,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9818187952041626,"dir":"rtl","str":"لاپلاس","boundary":[0.3831932842731476,0.5386444926261902,0.4252100884914398,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5541022419929504},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9919419288635254,"dir":"ltr","boundary":[0.3781932842731476,0.5316444926261902,0.6907143044471741,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5707491040229797},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9563305377960205,"str":"۱۴","boundary":[0.45378151535987854,0.5612366199493408,0.46890756487846375,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5707491040229797},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9563305377960205,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.5542366199493408,0.47390756487846375,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6575505137443542},{"x":0.45546218752861023,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9809797406196594,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.4571428596973419,0.6385255455970764,0.5226891040802002,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6385255455970764},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6385255455970764},{"x":0.44873949885368347,"y":0.65636146068573},{"x":0.4285714328289032,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9813721776008606,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.4285714328289032,0.6385255455970764,0.44873949885368347,0.65636146068573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4285714328289032,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9810974597930908,"dir":"ltr","boundary":[0.4235714328289032,0.6315255455970764,0.5276891040802002,0.6645505137443543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9817650318145752,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6352941393852234,0.6670629978179932,0.6756302714347839,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9817650318145752,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.6600629978179932,0.6806302714347839,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9929555058479309,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6420168280601501,0.6944113969802856,0.6773109436035156,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9856168031692505,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5966386795043945,0.6944113969802856,0.6285714507102966,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9847943186759949,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.5663865804672241,0.6932223439216614,0.5798319578170776,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9905411601066589,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5394958257675171,0.6932223439216614,0.5512605309486389,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6932223439216614},{"x":0.529411792755127,"y":0.6932223439216614},{"x":0.529411792755127,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9705106616020203,"dir":"rtl","str":"API","boundary":[0.4957983195781708,0.6932223439216614,0.529411792755127,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6932223439216614},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9855477213859558,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.6862223439216614,0.6823109436035156,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9915379881858826,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6420168280601501,0.7217597961425781,0.6773109436035156,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7217597961425781},{"x":0.63193279504776,"y":0.7217597961425781},{"x":0.63193279504776,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9760563373565674,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5966386795043945,0.7217597961425781,0.63193279504776,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9762914776802063,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.5647059082984924,0.7205707430839539,0.5815126299858093,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9846445322036743,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.7205707430839539,0.5546218752861023,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7205707430839539},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7384066581726074},{"x":0.489075630903244,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9675114750862122,"dir":"rtl","str":"ABS","boundary":[0.4907563030719757,0.7205707430839539,0.5260504484176636,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7395957112312317},{"x":0.489075630903244,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9799261093139648,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7135707430839539,0.6823109436035156,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7502972483634949},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9909935593605042,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6453781723976135,0.7491081953048706,0.6756302714347839,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9795511364936829,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5915966629981995,0.7491081953048706,0.6285714507102966,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7669441103935242},{"x":0.561344563961029,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9886981844902039,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.561344563961029,0.7491081953048706,0.5798319578170776,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9879624843597412,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5378151535987854,0.7491081953048706,0.5512605309486389,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7479191422462463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.924996554851532,"dir":"rtl","str":"DNV","boundary":[0.4907563030719757,0.7479191422462463,0.5327731370925903,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9760962724685669,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7409191422462463,0.6806302714347839,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9880070090293884,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6184874176979065,0.7764565944671631,0.6773109436035156,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7764565944671631},{"x":0.610084056854248,"y":0.7764565944671631},{"x":0.610084056854248,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9875816702842712,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.5865546464920044,0.7764565944671631,0.610084056854248,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9864513278007507,"dir":"rtl","str":"ماندگار","boundary":[0.5226891040802002,0.7764565944671631,0.5798319578170776,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9370127320289612,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5109243988990784,0.7764565944671631,0.5142857432365417,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9832719564437866,"dir":"rtl","str":"نوسانی","boundary":[0.4638655483722687,0.7764565944671631,0.5092437267303467,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7931034564971924},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.93291175365448,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.7764565944671631,0.4588235318660736,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.976066529750824,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.4252100884914398,0.7764565944671631,0.4436974823474884,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9814895987510681,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7694565944671631,0.6823109436035156,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7621878981590271},{"x":0.440336138010025,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9587684273719788,"str":"۲۴","boundary":[0.440336138010025,0.7514863014221191,0.4571428596973419,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7621878981590271},{"x":0.440336138010025,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9587684273719788,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.7444863014221191,0.4621428596973419,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7764565944671631},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7764565944671631},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7895362377166748},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9599487781524658,"str":"۲۶","boundary":[0.37142857909202576,0.7764565944671631,0.39159664511680603,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7764565944671631},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7764565944671631},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7895362377166748},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9599487781524658,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.7694565944671631,0.39659664511680603,0.7965362377166748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5362663269042969},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5362663269042969},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5481569766998291},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9388238191604614,"str":"۱۲","boundary":[0.33781513571739197,0.5362663269042969,0.35462185740470886,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5362663269042969},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5362663269042969},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5481569766998291},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9388238191604614,"dir":"ltr","boundary":[0.33281513571739196,0.5292663269042969,0.35962185740470887,0.5551569766998291],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/uxiPiaQiaWXuoUNn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/APFoMZlagUYxLftd.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/wrfdATybiFjBXTFK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006299696469507297,0.00019951476480958012,0.9987148506220649,0.9990288343418227]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19024969637393951},{"x":0.702521026134491,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9897591471672058,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.17479191720485687,0.7361344695091248,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19024969637393951},{"x":0.702521026134491,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9897591471672058,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.16779191720485687,0.7411344695091248,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9855215549468994,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7260504364967346,0.22592152655124664,0.7596638798713684,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9863551259040833,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6957983374595642,0.2271105796098709,0.7243697643280029,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8662234544754028,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.22829964756965637,0.6941176652908325,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7579832077026367,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9688361883163452,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.22129964756965637,0.7646638798713684,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9333087801933289,"str":"۱.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.2806183099746704,0.7361344695091248,0.2913198471069336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9333087801933289,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.2736183099746704,0.7411344695091248,0.2983198471069336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4019024968147278},{"x":0.707563042640686,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9220812916755676,"str":"۵.۳","boundary":[0.707563042640686,0.3912009596824646,0.7361344695091248,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4019024968147278},{"x":0.707563042640686,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9220812916755676,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.3842009596824646,0.7411344695091248,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9330635666847229,"str":"۶.۳","boundary":[0.707563042640686,0.4173602759838104,0.7344537973403931,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9330635666847229,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.4103602759838104,0.7394537973403931,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46016645431518555},{"x":0.707563042640686,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9381921887397766,"str":"۷.۳","boundary":[0.707563042640686,0.44946491718292236,0.7344537973403931,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7344537973403931,"y":0.46016645431518555},{"x":0.707563042640686,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9381921887397766,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.44246491718292236,0.7394537973403931,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9785178899765015,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6352941393852234,0.2806183099746704,0.6773109436035156,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9785178899765015,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.2736183099746704,0.6823109436035156,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8652800917625427,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.3067776560783386,0.7378151416778564,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3067776560783386},{"x":0.680672287940979,"y":0.3067776560783386},{"x":0.680672287940979,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6436975002288818,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9804024696350098,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6436975002288818,0.3067776560783386,0.680672287940979,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3067776560783386},{"x":0.63193279504776,"y":0.3067776560783386},{"x":0.63193279504776,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9911003112792969,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6235294342041016,0.3067776560783386,0.63193279504776,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6151260733604431,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5798319578170776,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9918573498725891,"dir":"rtl","str":"دامنه","boundary":[0.5798319578170776,0.3067776560783386,0.6151260733604431,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3067776560783386},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32580262422561646},{"x":0.529411792755127,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9902747869491577,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.529411792755127,0.3067776560783386,0.5647059082984924,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32580262422561646},{"x":0.529411792755127,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9684441685676575,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.2997776560783386,0.7428151416778564,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9012912511825562,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.3305588662624359,0.7361344695091248,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9801322817802429,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6436975002288818,0.3317479193210602,0.6773109436035156,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6352941393852234,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9454799294471741,"dir":"rtl","str":"استوکس","boundary":[0.5798319578170776,0.33293697237968445,0.6352941393852234,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9947423338890076,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5210084319114685,0.3341260552406311,0.5579832196235657,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3543400764465332},{"x":0.489075630903244,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9937552809715271,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.48739495873451233,0.3341260552406311,0.5126050710678101,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35552912950515747},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9756634831428528,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.33531510829925537,0.4773109257221222,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35552912950515747},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9882906675338745,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.43697479367256165,0.33531510829925537,0.4638655483722687,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.707563042640686,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8789487481117249,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.707563042640686,0.3614744246006012,0.7361344695091248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6789916157722473,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.976747989654541,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.6436975002288818,0.3614744246006012,0.6789916157722473,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3614744246006012},{"x":0.63193279504776,"y":0.3614744246006012},{"x":0.63193279504776,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9810340404510498,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5932773351669312,0.3614744246006012,0.63193279504776,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5865546464920044,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9939733743667603,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.5512605309486389,0.36266350746154785,0.5865546464920044,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.951116681098938,"dir":"rtl","str":"استوکس","boundary":[0.4907563030719757,0.36266350746154785,0.5428571701049805,0.3816884756088257]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37931033968925476},{"x":0.43865546584129333,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9649240374565125,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.32593697237968444,0.7428151416778564,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6672269105911255,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9379516839981079,"str":"۳۰","boundary":[0.6470588445663452,0.17479191720485687,0.6672269105911255,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6672269105911255,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9379516839981079,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.16779191720485687,0.6722269105911255,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5552912950515747},{"x":0.756302535533905,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9881265759468079,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.5552912950515747,0.7579832077026367,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9904921054840088,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.680672287940979,0.5552912950515747,0.7226890921592712,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5564804077148438},{"x":0.680672287940979,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8998386263847351,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.5564804077148438,0.680672287940979,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5552912950515747},{"x":0.756302535533905,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9796309471130371,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.5482912950515747,0.7629832077026367,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9620091915130615,"str":"۱.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.6254459023475647,0.7327731251716614,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9620091915130615,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.6184459023475647,0.7377731251716614,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9543155431747437,"str":"۲.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.6516052484512329,0.7327731251716614,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9543155431747437,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.6446052484512329,0.7377731251716614,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.8391673564910889,"dir":"rtl","str":"۸.۳","boundary":[0.7058823704719543,0.4720570743083954,0.7344537973403931,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9443471431732178,"dir":"rtl","str":"گردابه","boundary":[0.6302521228790283,0.47324612736701965,0.6705882549285889,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9809736609458923,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5882353186607361,0.4744352102279663,0.6184874176979065,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4922710955142975},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9925434589385986,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5647059082984924,0.4744352102279663,0.5764706134796143,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9811045527458191,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5327731370925903,0.4756242632865906,0.5546218752861023,0.49346017837524414]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48989298939704895},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9464377760887146,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.4674352102279663,0.7394537973403931,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5208085775375366},{"x":0.702521026134491,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9904165863990784,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.702521026134491,0.5053507685661316,0.7361344695091248,0.5208085775375366]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5208085775375366},{"x":0.702521026134491,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9904165863990784,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.4983507685661316,0.7411344695091248,0.5278085775375366],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9675788283348083,"str":"۴.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.7074910998344421,0.7344537973403931,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9675788283348083,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.7004910998344421,0.7394537973403931,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8999173045158386,"str":"۳۳","boundary":[0.5798319578170776,0.27942925691604614,0.6000000238418579,0.2913198471069336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6000000238418579,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8999173045158386,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.27242925691604614,0.6050000238418579,0.2983198471069336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9810097217559814,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6336134672164917,0.3947681188583374,0.6773109436035156,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9821635484695435,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5966386795043945,0.39595720171928406,0.6268907785415649,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3888228237628937},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9850213527679443,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5798319578170776,0.3888228237628937,0.5899159908294678,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5731092691421509,"y":0.405469685792923},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9901213049888611,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.5260504484176636,0.3912009596824646,0.5731092691421509,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4078477919101715},{"x":0.45378151535987854,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9843454957008362,"dir":"rtl","str":"موریسون","boundary":[0.45210084319114685,0.39357906579971313,0.5193277597427368,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6773109436035156,"y":0.405469685792923},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9849012494087219,"dir":"ltr","boundary":[0.44710084319114685,0.38657906579971313,0.6823109436035156,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6773109436035156,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6352941393852234,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9782094359397888,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.6352941393852234,0.4185493588447571,0.6773109436035156,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6268907785415649,"y":0.435196191072464},{"x":0.5983193516731262,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9933494329452515,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5983193516731262,0.4185493588447571,0.6268907785415649,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5899159908294678,"y":0.435196191072464},{"x":0.5630252361297607,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9857672452926636,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5630252361297607,0.4185493588447571,0.5899159908294678,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5546218752861023,"y":0.435196191072464},{"x":0.507563054561615,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.990332305431366,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.507563054561615,0.4185493588447571,0.5546218752861023,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6773109436035156,"y":0.435196191072464},{"x":0.507563054561615,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9862250685691833,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.4103602759838104,0.6823109436035156,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9680792093276978,"dir":"rtl","str":"کوبش","boundary":[0.6436975002288818,0.4482758641242981,0.6722689270973206,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9720208644866943,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6000000238418579,0.4482758641242981,0.6201680898666382,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9653810262680054,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5512605309486389,0.4482758641242981,0.6201680898666382,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4673008322715759},{"x":0.489075630903244,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9808580875396729,"dir":"rtl","str":"Slamming","boundary":[0.489075630903244,0.44708681106567383,0.5932773351669312,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5193277597427368,"y":0.46611177921295166},{"x":0.489075630903244,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.8796974420547485,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.489075630903244,0.4482758641242981,0.5193277597427368,0.46611177921295166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4673008322715759},{"x":0.489075630903244,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9694307446479797,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.4400868110656738,0.6772689270973206,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9569416046142578,"str":"۴۹","boundary":[0.6487395167350769,0.5041617155075073,0.6689075827598572,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9569416046142578,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.4971617155075073,0.6739075827598572,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8857585787773132,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7092437148094177,0.6765754818916321,0.7344537973403931,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.9843459129333496,"dir":"rtl","str":"هیستوگرام","boundary":[0.6000000238418579,0.6777645945549011,0.6773109436035156,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5899159908294678,"y":0.696789562702179},{"x":0.5663865804672241,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9823837876319885,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.5663865804672241,0.6789536476135254,0.5899159908294678,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5663865804672241,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9642360210418701,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.6707645945549011,0.7394537973403931,0.7002223439216614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7229488492012024}]},"confidence":0.9634121060371399,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6420168280601501,0.7098692059516907,0.6789916157722473,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9821518659591675,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6067227125167847,0.7122473120689392,0.6369748115539551,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9727820158004761,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.7052473120689392,0.6839916157722473,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2675386369228363},{"x":0.462184876203537,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9870365858078003,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.462184876203537,0.2508918046951294,0.5277311205863953,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25208085775375366},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2699167728424072},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.986132800579071,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.42352941632270813,0.25208085775375366,0.45546218752861023,0.2699167728424072]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26872771978378296},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2699167728424072}]},"confidence":0.986765444278717,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.24508085775375366,0.5327311205863953,0.27572771978378297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.626634955406189},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9792275428771973,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6336134672164917,0.6254459023475647,0.6773109436035156,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6789916157722473,"y":0.626634955406189},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.9792275428771973,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.6184459023475647,0.6823109436035156,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9487268328666687,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6436975002288818,0.6527943015098572,0.6773109436035156,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9850422739982605,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.5915966629981995,0.6527943015098572,0.6352941393852234,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6694411635398865},{"x":0.556302547454834,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.980584442615509,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.556302547454834,0.6527943015098572,0.5848739743232727,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9735428094863892,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.5193277597427368,0.6527943015098572,0.5478991866111755,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6694411635398865},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9738211035728455,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.6457943015098572,0.6823109436035156,0.6764411635398865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9765700101852417,"str":"۱.۴.۴","boundary":[0.6689075827598572,0.7360285520553589,0.7109243869781494,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9765700101852417,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.7290285520553589,0.7159243869781494,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9706534147262573,"str":"۲.۴.۴","boundary":[0.6672269105911255,0.7621878981590271,0.7092437148094177,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9706534147262573,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.7551878981590271,0.7142437148094177,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9717599153518677,"str":"۳.۴.۴","boundary":[0.6655462384223938,0.7907253503799438,0.7109243869781494,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9717599153518677,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.7837253503799438,0.7159243869781494,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8999959826469421,"str":"۵۳","boundary":[0.5798319578170776,0.6254459023475647,0.6000000238418579,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.8999959826469421,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.6184459023475647,0.6050000238418579,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9062817096710205,"str":"۵۷","boundary":[0.5529412031173706,0.7086801528930664,0.5764706134796143,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9062817096710205,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.7016801528930664,0.5814706134796143,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.321046382188797},{"x":0.46722689270973206,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.8410433530807495,"str":"۳۳","boundary":[0.46722689270973206,0.3079667091369629,0.48403361439704895,0.321046382188797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3079667091369629},{"x":0.48403361439704895,"y":0.321046382188797},{"x":0.46722689270973206,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.8410433530807495,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.3009667091369629,0.48903361439704895,0.328046382188797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8653478622436523,"str":"۵۴","boundary":[0.5109243988990784,0.6789536476135254,0.529411792755127,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6789536476135254},{"x":0.529411792755127,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8653478622436523,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.6719536476135254,0.534411792755127,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9581144452095032,"str":"۴۴","boundary":[0.45378151535987854,0.41617122292518616,0.4756302535533905,0.43043994903564453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4756302535533905,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43043994903564453},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9581144452095032,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.40917122292518615,0.4806302535533905,0.43743994903564454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478},{"x":0.4756302535533905,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9309374690055847,"str":"۴۸","boundary":[0.4756302535533905,0.47681331634521484,0.49747899174690247,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478},{"x":0.4756302535533905,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9309374690055847,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.46981331634521484,0.5024789917469025,0.49451485347747803],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9071376919746399,"str":"۵۸","boundary":[0.4957983195781708,0.7360285520553589,0.5176470875740051,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9071376919746399,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.7290285520553589,0.5226470875740051,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5814506411552429},{"x":0.561344563961029,"y":0.5814506411552429},{"x":0.561344563961029,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9660343527793884,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.5226891040802002,0.5814506411552429,0.561344563961029,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5980975031852722},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9881702065467834,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.46722689270973206,0.5814506411552429,0.5159664154052734,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5814506411552429},{"x":0.462184876203537,"y":0.5814506411552429},{"x":0.462184876203537,"y":0.5980975031852722},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9815874695777893,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.4285714328289032,0.5814506411552429,0.462184876203537,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5814506411552429},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5814506411552429},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5980975031852722},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9796580076217651,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.38991597294807434,0.5814506411552429,0.42184874415397644,0.5980975031852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5814506411552429},{"x":0.561344563961029,"y":0.5802615880966187},{"x":0.561344563961029,"y":0.5980975031852722},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9801565408706665,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.5744506411552429,0.5663445639610291,0.6050975031852722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6646848917007446},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.886570930480957,"str":"۵۳","boundary":[0.46722689270973206,0.6516052484512329,0.48571428656578064,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6646848917007446},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.886570930480957,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.6446052484512329,0.49071428656578064,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37336504459381104},{"x":0.42352941632270813,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9182438850402832,"str":"۳۸","boundary":[0.42352941632270813,0.3638525605201721,0.4453781545162201,0.37336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37336504459381104},{"x":0.42352941632270813,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9182438850402832,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.3568525605201721,0.4503781545162201,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9383346438407898,"str":"۴۷","boundary":[0.43697479367256165,0.4447086751461029,0.4605042040348053,0.45659929513931274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45659929513931274},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9383346438407898,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.4377086751461029,0.4655042040348053,0.46359929513931275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7633769512176514},{"x":0.489075630903244,"y":0.7633769512176514},{"x":0.489075630903244,"y":0.7740784883499146},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8761398792266846,"str":"۵۸","boundary":[0.46722689270973206,0.7633769512176514,0.489075630903244,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7633769512176514},{"x":0.489075630903244,"y":0.7633769512176514},{"x":0.489075630903244,"y":0.7740784883499146},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8761398792266846,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.7563769512176514,0.494075630903244,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.33293697237968445},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3341260552406311},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3472056984901428},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8217676281929016,"str":"۳۷","boundary":[0.3798319399356842,0.33293697237968445,0.40336135029792786,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.33293697237968445},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3341260552406311},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3472056984901428},{"x":0.3781512677669525,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8217676281929016,"dir":"ltr","boundary":[0.3748319399356842,0.32593697237968444,0.40836135029792786,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.8698756694793701,"str":"۴۳","boundary":[0.3983193337917328,0.3888228237628937,0.41848739981651306,0.40309154987335205]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3888228237628937},{"x":0.41848739981651306,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.8698756694793701,"dir":"ltr","boundary":[0.3933193337917328,0.38182282376289367,0.42348739981651307,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9737862944602966,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6016806960105896,0.7348394989967346,0.6352941393852234,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9776455163955688,"dir":"rtl","str":"نیومان","boundary":[0.5495798587799072,0.7348394989967346,0.5932773351669312,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9763590693473816,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.7278394989967346,0.6402941393852234,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9696413278579712,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6016806960105896,0.7621878981590271,0.6352941393852234,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.976738452911377,"dir":"rtl","str":"برتشنایدر","boundary":[0.5210084319114685,0.7633769512176514,0.5932773351669312,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9749642014503479,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.7563769512176514,0.6402941393852234,0.7834565944671631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9885639548301697,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6134454011917114,0.7907253503799438,0.6352941393852234,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8097503185272217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9792338609695435,"dir":"rtl","str":"پیرسون","boundary":[0.5462185144424438,0.7907253503799438,0.5932773351669312,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7907253503799438},{"x":0.534453809261322,"y":0.7907253503799438},{"x":0.534453809261322,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.6281188130378723,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5277311205863953,0.7907253503799438,0.534453809261322,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8085612654685974},{"x":0.462184876203537,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9566941261291504,"dir":"rtl","str":"مسکویچ","boundary":[0.462184876203537,0.7895362377166748,0.5193277597427368,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8085612654685974},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8931577801704407,"dir":"rtl","str":"۵۸","boundary":[0.40504202246665955,0.7895362377166748,0.4252100884914398,0.8085612654685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8097503185272217},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9442052245140076,"dir":"ltr","boundary":[0.40004202246665954,0.7825362377166748,0.6402941393852234,0.8167503185272217],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/IVpwUKnzWsaveDlv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/FyAMsTAYPOUWaZbh.jpg","blurred":"/storage/books/8b5b2323f666ca23/pages/wVQYRoKFGCqOQtPO.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004491914640955564,0.0001981008908978257,0.9987120259629578,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9751203060150146,"str":"۴.۴.۴","boundary":[0.6689075827598572,0.1736028492450714,0.7092437148094177,0.18668252229690552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6689075827598572,"y":0.18668252229690552}]},"confidence":0.9751203060150146,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.1666028492450714,0.7142437148094177,0.19368252229690552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.214030921459198},{"x":0.6689075827598572,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9533921480178833,"str":"۵.۴.۴","boundary":[0.6689075827598572,0.2009512484073639,0.7092437148094177,0.214030921459198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7092437148094177,"y":0.214030921459198},{"x":0.6689075827598572,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9533921480178833,"dir":"ltr","boundary":[0.6639075827598572,0.19395124840736389,0.7142437148094177,0.221030921459198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6016806960105896,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9755169153213501,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6016806960105896,0.1736028492450714,0.6352941393852234,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5932773351669312,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9759323000907898,"dir":"rtl","str":"جانسواپ","boundary":[0.5193277597427368,0.17479191720485687,0.5932773351669312,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9758076667785645,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.16779191720485687,0.6402941393852234,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6369748115539551,"y":0.217598095536232},{"x":0.6016806960105896,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9696747064590454,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6016806960105896,0.20214031636714935,0.6369748115539551,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5949580073356628,"y":0.217598095536232},{"x":0.5495798587799072,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9720735549926758,"dir":"rtl","str":"نیومان","boundary":[0.5495798587799072,0.20214031636714935,0.5949580073356628,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6369748115539551,"y":0.217598095536232},{"x":0.5495798587799072,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9712739586830139,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.19514031636714935,0.6419748115539551,0.224598095536232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.22473245859146118},{"x":0.707563042640686,"y":0.22473245859146118},{"x":0.707563042640686,"y":0.243757426738739},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8933064341545105,"dir":"rtl","str":"۶.۴.۴","boundary":[0.6689075827598572,0.22473245859146118,0.707563042640686,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6336134672164917,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9790468215942383,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6117647290229797,0.22592152655124664,0.6336134672164917,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.981766402721405,"dir":"rtl","str":"پیرسون","boundary":[0.5394958257675171,0.22592152655124664,0.5932773351669312,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5327731370925903,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.8380146622657776,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5260504484176636,0.2271105796098709,0.5327731370925903,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24613554775714874},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9631794691085815,"dir":"rtl","str":"مسکویچ","boundary":[0.46554622054100037,0.22829964756965637,0.5260504484176636,0.24613554775714874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.22829964756965637},{"x":0.707563042640686,"y":0.22354340553283691},{"x":0.707563042640686,"y":0.243757426738739},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9481601119041443,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.22129964756965637,0.712563042640686,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9767650961875916,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6016806960105896,0.2568370997905731,0.6352941393852234,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2580261528491974},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9777072072029114,"dir":"rtl","str":"برتشنایدر","boundary":[0.5210084319114685,0.2580261528491974,0.5932773351669312,0.27229487895965576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2711058259010315},{"x":0.5210084319114685,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.977471649646759,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.2510261528491974,0.6402941393852234,0.2781058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3008323311805725},{"x":0.702521026134491,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9843840599060059,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7008403539657593,0.28537455201148987,0.7344537973403931,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3008323311805725},{"x":0.702521026134491,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9843840599060059,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.27837455201148986,0.7394537973403931,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9735527634620667,"str":"۷.۴.۴","boundary":[0.6655462384223938,0.2580261528491974,0.7109243869781494,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2580261528491974},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.9735527634620667,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.2510261528491974,0.7159243869781494,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3448275923728943},{"x":0.729411780834198,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.988433837890625,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.3317479193210602,0.7613445520401001,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9866060018539429,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6924369931221008,0.3341260552406311,0.7243697643280029,0.3472056984901428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.8751547336578369,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.33531510829925537,0.6924369931221008,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3341260552406311},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.973360002040863,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.3271260552406311,0.7663445520401001,0.3518275923728943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.601664662361145},{"x":0.6823529601097107,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9333913922309875,"str":"۱.۳.۵","boundary":[0.6823529601097107,0.5909631252288818,0.7226890921592712,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.601664662361145},{"x":0.6823529601097107,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9333913922309875,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.5839631252288818,0.7276890921592712,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9547258019447327,"str":"۱.۶","boundary":[0.7243697643280029,0.7181926369667053,0.7462185025215149,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9547258019447327,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.7111926369667053,0.7512185025215149,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.960928738117218,"str":"۲.۶","boundary":[0.7226890921592712,0.7395957112312317,0.7478991746902466,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.960928738117218,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.7325957112312317,0.7528991746902466,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9875741600990295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7277311086654663,0.6670629978179932,0.7579832077026367,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9746911525726318,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6924369931221008,0.6670629978179932,0.7226890921592712,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.87054842710495,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.6670629978179932,0.6907563209533691,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9653348922729492,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.6600629978179932,0.7629832077026367,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.810939371585846},{"x":0.7226890921592712,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9408605694770813,"str":"۳.۶","boundary":[0.7226890921592712,0.8002378344535828,0.7462185025215149,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.810939371585846},{"x":0.7226890921592712,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9408605694770813,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.7932378344535828,0.7512185025215149,0.817939371585846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9347789287567139,"str":"۶۰","boundary":[0.6487395167350769,0.28537455201148987,0.6672269105911255,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6672269105911255,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6487395167350769,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9347789287567139,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.27837455201148986,0.6722269105911255,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949617862701416,"str":"۶۳","boundary":[0.6016806960105896,0.3852556347846985,0.6201680898666382,0.39595720171928406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6016806960105896,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.949617862701416,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.3782556347846985,0.6251680898666382,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9167731404304504,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵","boundary":[0.6840336322784424,0.6147443652153015,0.7226890921592712,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9113702774047852,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6369748115539551,0.6147443652153015,0.6554622054100037,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6302021145820618},{"x":0.610084056854248,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.8802098035812378,"dir":"rtl","str":"7","boundary":[0.610084056854248,0.6147443652153015,0.6168067455291748,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9377238154411316,"dir":"rtl","str":"ASCE","boundary":[0.5495798587799072,0.6135553121566772,0.6000000238418579,0.6302021145820618]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9191601276397705,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.6065553121566772,0.7276890921592712,0.6383912272453308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9130334258079529,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7092437148094177,0.3840665817260742,0.7344537973403931,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9822058081626892,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6521008610725403,0.3852556347846985,0.6924369931221008,0.39595720171928406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9562661647796631,"dir":"ltr","boundary":[0.6471008610725403,0.3782556347846985,0.7394537973403931,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9322801828384399,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7126050591468811,0.40903687477111816,0.7361344695091248,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4244946539402008},{"x":0.63193279504776,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9802910685539246,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.63193279504776,0.41022592782974243,0.6840336322784424,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9818276762962341,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5848739743232727,0.41022592782974243,0.6184874176979065,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9696844220161438,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.4032259278297424,0.7411344695091248,0.4314946539402008],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.435196191072464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.435196191072464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6689075827598572,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.8512856364250183,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۵","boundary":[0.6689075827598572,0.435196191072464,0.7109243869781494,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.435196191072464},{"x":0.6487395167350769,"y":0.435196191072464},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9767967462539673,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6302521228790283,0.435196191072464,0.6487395167350769,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.435196191072464},{"x":0.610084056854248,"y":0.435196191072464},{"x":0.610084056854248,"y":0.45303210616111755},{"x":0.578151285648346,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9901028871536255,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.578151285648346,0.435196191072464,0.610084056854248,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.435196191072464},{"x":0.5647059082984924,"y":0.435196191072464},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9825723767280579,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.5411764979362488,0.435196191072464,0.5647059082984924,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.435196191072464},{"x":0.534453809261322,"y":0.435196191072464},{"x":0.534453809261322,"y":0.45303210616111755},{"x":0.507563054561615,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9522953033447266,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.507563054561615,0.435196191072464,0.534453809261322,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.435196191072464},{"x":0.4957983195781708,"y":0.435196191072464},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9718205332756042,"dir":"rtl","str":"الاستیک","boundary":[0.44873949885368347,0.435196191072464,0.4957983195781708,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.435196191072464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.435196191072464},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45303210616111755},{"x":0.44873949885368347,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9514608979225159,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.428196191072464,0.7159243869781494,0.46003210616111756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6722689270973206,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9141483902931213,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۵","boundary":[0.6705882549285889,0.46016645431518555,0.7092437148094177,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6436975002288818,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9698386788368225,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6235294342041016,0.46016645431518555,0.6453781723976135,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9913416504859924,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5747899413108826,0.4613555371761322,0.6067227125167847,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4613555371761322},{"x":0.561344563961029,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9886463284492493,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.5411764979362488,0.46254459023475647,0.561344563961029,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47919145226478577},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9801674485206604,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.4957983195781708,0.46254459023475647,0.5361344814300537,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4589774012565613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9648544192314148,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.45554459023475646,0.7142437148094177,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48632580041885376},{"x":0.707563042640686,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.915989875793457,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۵","boundary":[0.6722689270973206,0.48632580041885376,0.7092437148094177,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5017836093902588},{"x":0.63193279504776,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9568130970001221,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6302521228790283,0.48632580041885376,0.6504201889038086,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48632580041885376},{"x":0.610084056854248,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9776986241340637,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.5882353186607361,0.48632580041885376,0.610084056854248,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.487514853477478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9570613503456116,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.5546218752861023,0.487514853477478,0.5815126299858093,0.5029726624488831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.487514853477478},{"x":0.707563042640686,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9474486708641052,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.480514853477478,0.7142437148094177,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8838973045349121,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۵","boundary":[0.6823529601097107,0.5112960934638977,0.7210084199905396,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9552963972091675,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6369748115539551,0.5112960934638977,0.6571428775787354,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9921275973320007,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5848739743232727,0.5112960934638977,0.6168067455291748,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9893350005149841,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.5529412031173706,0.5112960934638977,0.5731092691421509,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9769323468208313,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.5176470875740051,0.5112960934638977,0.5445378422737122,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9886581301689148,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4924369752407074,0.5112960934638977,0.5025210380554199,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.512485146522522},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9931653141975403,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.45042017102241516,0.512485146522522,0.4789915978908539,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.512485146522522},{"x":0.4302521049976349,"y":0.512485146522522},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5303210616111755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9826470613479614,"dir":"rtl","str":"جابهجایی","boundary":[0.37310925126075745,0.512485146522522,0.4302521049976349,0.5303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5291320085525513},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9671127796173096,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.5042960934638977,0.7260084199905396,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9063431024551392,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۵","boundary":[0.6823529601097107,0.5362663269042969,0.7226890921592712,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5374554395675659},{"x":0.653781533241272,"y":0.5374554395675659},{"x":0.653781533241272,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9521937966346741,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6369748115539551,0.5374554395675659,0.653781533241272,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9851020574569702,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5865546464920044,0.5374554395675659,0.6168067455291748,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9852306246757507,"dir":"rtl","str":"چهارجانبه","boundary":[0.5025210380554199,0.5374554395675659,0.5680672526359558,0.5552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9617038369178772,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.5304554395675659,0.7276890921592712,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.870895266532898,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7226890921592712,0.5624256730079651,0.7445378303527832,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.964813768863678,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6773109436035156,0.5636147260665894,0.6974790096282959,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9893835783004761,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6268907785415649,0.5636147260665894,0.6571428775787354,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9825091361999512,"dir":"rtl","str":"الاستیک","boundary":[0.5697479248046875,0.5636147260665894,0.6184874176979065,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9914612770080566,"dir":"rtl","str":"هموار","boundary":[0.5193277597427368,0.5636147260665894,0.5495798587799072,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5802615880966187},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9681605100631714,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.5566147260665893,0.7495378303527832,0.5872615880966187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9664079546928406,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6252101063728333,0.5909631252288818,0.6571428775787354,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9852005839347839,"dir":"rtl","str":"نیومارک","boundary":[0.5596638917922974,0.5909631252288818,0.6184874176979065,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5909631252288818},{"x":0.556302547454834,"y":0.5909631252288818},{"x":0.556302547454834,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.6684191823005676,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5495798587799072,0.5909631252288818,0.556302547454834,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9671041965484619,"dir":"rtl","str":"هال","boundary":[0.5176470875740051,0.5909631252288818,0.5428571701049805,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9546685218811035,"dir":"ltr","boundary":[0.5126470875740051,0.5839631252288818,0.6621428775787354,0.6122318811416626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9479123950004578,"str":"۱.۲.۶","boundary":[0.6823529601097107,0.7598097324371338,0.7226890921592712,0.7693222165107727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9479123950004578,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.7528097324371338,0.7276890921592712,0.7763222165107727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4221165180206299},{"x":0.534453809261322,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9497017860412598,"str":"۶۴","boundary":[0.534453809261322,0.41022592782974243,0.5546218752861023,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4221165180206299},{"x":0.534453809261322,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9497017860412598,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.4032259278297424,0.5596218752861023,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9775325655937195,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6554622054100037,0.7181926369667053,0.6924369931221008,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9775325655937195,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.7111926369667053,0.6974369931221008,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9853407144546509,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6689075827598572,0.7395957112312317,0.6924369931221008,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9901739954948425,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6218487620353699,0.7395957112312317,0.6621848940849304,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9804701805114746,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.5529412031173706,0.7384066581726074,0.6134454011917114,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9847202301025391,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.7314066581726074,0.6974369931221008,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8746763467788696,"str":"۸۹","boundary":[0.6016806960105896,0.7181926369667053,0.6218487620353699,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8746763467788696,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.7111926369667053,0.6268487620353699,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9090296626091003,"str":"۶۰","boundary":[0.4957983195781708,0.20332936942577362,0.5142857432365417,0.21284185349941254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9090296626091003,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.19632936942577361,0.5192857432365418,0.21984185349941254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.810939371585846},{"x":0.5579832196235657,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8585779666900635,"str":"۹۳","boundary":[0.5579832196235657,0.8002378344535828,0.5798319578170776,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.810939371585846},{"x":0.5579832196235657,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8585779666900635,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.7932378344535828,0.5848319578170776,0.817939371585846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9829559922218323,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.4773109257221222,0.3579072654247284,0.5142857432365417,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.35909631848335266},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3745540976524353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9822757244110107,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.43361344933509827,0.35909631848335266,0.4722689092159271,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37336504459381104},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9825672507286072,"dir":"ltr","boundary":[0.42861344933509826,0.35209631848335265,0.5192857432365418,0.38036504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.487514853477478},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9061695337295532,"str":"۷۱","boundary":[0.4957983195781708,0.487514853477478,0.5126050710678101,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.487514853477478},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4887039363384247},{"x":0.5126050710678101,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9061695337295532,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.480514853477478,0.5176050710678101,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18549345433712006},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.8805031776428223,"str":"۵۹","boundary":[0.46554622054100037,0.17479191720485687,0.48739495873451233,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17479191720485687},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18549345433712006},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.8805031776428223,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.16779191720485687,0.49239495873451233,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.61712247133255},{"x":0.5142857432365417,"y":0.61712247133255},{"x":0.5142857432365417,"y":0.626634955406189},{"x":0.4941176474094391,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9102213382720947,"str":"۸۵","boundary":[0.4941176474094391,0.61712247133255,0.5142857432365417,0.626634955406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.61712247133255},{"x":0.5142857432365417,"y":0.61712247133255},{"x":0.5142857432365417,"y":0.626634955406189},{"x":0.4941176474094391,"y":0.626634955406189}]},"confidence":0.9102213382720947,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.61012247133255,0.5192857432365418,0.633634955406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2580261528491974},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2580261528491974},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2675386369228363},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9453431963920593,"str":"۶۰","boundary":[0.46722689270973206,0.2580261528491974,0.48739495873451233,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2580261528491974},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2580261528491974},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2675386369228363},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9453431963920593,"dir":"ltr","boundary":[0.46222689270973205,0.2510261528491974,0.49239495873451233,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8944236040115356,"str":"۹۰","boundary":[0.5042017102241516,0.7395957112312317,0.5210084319114685,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8944236040115356,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.7325957112312317,0.5260084319114685,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4720570743083954},{"x":0.440336138010025,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9491243958473206,"str":"۷۰","boundary":[0.440336138010025,0.46373364329338074,0.4588235318660736,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4720570743083954},{"x":0.440336138010025,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9491243958473206,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.45673364329338073,0.4638235318660736,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5398335456848145},{&q