عدل الهی در مجازات مستضعفان و جاهلان قاصر و مقصر عدل الهی در مجازات مستضعفان و جاهلان قاصر و مقصر

{"id":"3795490","title":"عدل الهی در مجازات مستضعفان و جاهلان قاصر و مقصر","price":"۳۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8bbca1c1a736dba0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8bbca1c1a736dba0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786009386482","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["در این نوشتار به این مطلب پرداخته شده است که اگر گروهی از افراد بشر به هر دلیل از درک حجتهای الهی محروم شوند در روز جزا چه شرایطی خواهند داشت. آیا مورد لطف و عنایت الهی قرار گرفته و بدون حساب و کتاب وارد بهشت میشوند، یا اینکه به دلیل عدم انجام تکالیف مورد مواخذه قرار خواهند گرفت؟ سپس به توضیح شرایط مستضعفان دینی و جاهلان قاصر و مقصر پرداخته شده است و تفاوت بین قاصر و مقصر را توضیح داده و جایگاه و شرایط این افراد را با استناد به آیات قرآن و روایات معصومین مورد بررسی قرار داده است."],"pages_count":"126","keywords":"null","token":"8bbca1c1a736dba0","created_at":"2019-06-07 18:22:24","updated_at":"2022-04-10 14:55:24","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-07 18:53:23","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917779","title":"آرزو زارع زاده","firstname":"آرزو","lastname":"زارع زاده","token":"7b92e55a309c95b0","created_at":"2019-06-07 18:22:08","updated_at":"2019-06-07 18:22:08","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917779","title":"آرزو زارع زاده","firstname":"آرزو","lastname":"زارع زاده","token":"7b92e55a309c95b0","created_at":"2019-06-07 18:22:08","updated_at":"2019-06-07 18:22:08","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784174","file":"5cfa6c18d11af9.44855041.pdf","book_id":"3795490","toc":[{"page":12,"title":"فصل 1: معنای عدل الهی"},{"page":34,"title":"فصل 2: مستضعفان و جاهلان"},{"page":68,"title":"فصل 3: عدل الهی و مجازارت معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر"}],"created_at":"2019-06-07 18:22:24","updated_at":"2022-04-10 14:55:25","process_started_at":"2019-06-07 18:23:26","process_done_at":"2019-06-07 18:26:40","process_failed_at":null,"pages_count":"126","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6defe59dd8cbc1f7ee2c2433609207b5cfb421c08f46f26491170e280ef2bf5d49ba88025692cad0f6b4dae63cb866ad7a7caa59252f14e8f0253cb82f812472","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۶"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"7714","title":"آموزش عقاید ۳ (عدل الهی)","token":"97afbb8ee261ad6d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:37","updated_at":"2019-06-07 18:53:23","study_fields":[{"id":"1732","title":"رشته دینی و عربی","degree_id":"4","token":"a92d1fa5c9d6d303","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-01-27 09:53:43","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"عدل-الهی-در-مجازات-مستضعفان-و-جاهلان-قاصر-و-مقصر","urlify":"عدل-الهی-در-مجازات-مستضعفان-و-جاهلان-قاصر-و-مقصر","pages_count_fa":"۱۲۶","authorTitle":"آرزو زارع زاده","tocStr":"فصل 1: معنای عدل الهی, فصل 2: مستضعفان و جاهلان, فصل 3: عدل الهی و مجازارت معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر","url":"/preview/8bbca1c1a736dba0/%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%B1"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19