اصول اولیه طراحی قایق پرنده اصول اولیه طراحی قایق پرنده

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"اصول اولیه طراحی قایق پرنده","price":"۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8ee26e04cf780601/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8ee26e04cf780601/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8ee26e04cf780601/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/8ee26e04cf780601/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8ee26e04cf780601/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/8ee26e04cf780601/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"978-964-208-107-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":238,"token":"8ee26e04cf780601","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-14 16:11:01","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":7532,"title":"علی غلامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"غلامی","token":"2b92042e1f37ecd5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":7532,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}},{"id":1923066,"title":"محمد سعید سیف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد سعید سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"سعید سیف","token":"f2dac433a564411b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":1923066,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}},{"id":1923067,"title":"محمد توکلی دخر آبادی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد توکلی دخر آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"توکلی دخر آبادی","token":"50eccb9d9e83e3f7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":1923067,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/8ee26e04cf780601","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/8ee26e04cf780601","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":7532,"title":"علی غلامی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی غلامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"غلامی","token":"2b92042e1f37ecd5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":7532,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}},{"id":1923066,"title":"محمد سعید سیف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد سعید سیف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"سعید سیف","token":"f2dac433a564411b","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":1923066,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}},{"id":1923067,"title":"محمد توکلی دخر آبادی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محمد توکلی دخر آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محمد","lastname":"توکلی دخر آبادی","token":"50eccb9d9e83e3f7","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799186,"author_id":1923067,"created_at":"2022-11-14 16:11:00","updated_at":"2022-11-20 13:00:06","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8ee26e04cf780601","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۳۸"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":3127,"title":"اصول مهندسی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"3d1bd07b29e267d4","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت و بازرگانی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31b01a65aabe8226","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1215,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-14 16:11:01"}]}]},{"id":3130,"title":"اصول مهندسی دریایی ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a665367bb1595682","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_fields":[{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}]}]},{"id":3133,"title":"اصول مهندسی دریایی ۲","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"اصول مهندسی دریایی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fe19df7d75ff406d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_fields":[{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}]}]},{"id":8086,"title":"آیرودینامیک و تئوری پرواز هواپیما","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"آیرودینامیک و تئوری پرواز هواپیما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"eb9fff338275f6f5","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:25:45","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_fields":[{"id":1051,"title":"تعمیر و نگهداری هواپیما","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تعمیر و نگهداری هواپیما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"d13de2e75862f6ce","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}]}]},{"id":9100,"title":"برنامه ریزی حمل و نقل دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"برنامه ریزی حمل و نقل دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"01e0b4eb50791dbd","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:26:05","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_fields":[{"id":1393,"title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1744b156f51b7d80","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1215,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-14 16:11:01"}]}]}],"study_fields":[{"id":1105,"title":"مدیریت و بازرگانی دریایی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت و بازرگانی دریایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"31b01a65aabe8226","books_count":49,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1215,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-14 16:11:01"}]},{"id":328,"title":"مهندسی کشتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d38cc28d2aa19ee","books_count":34,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}]},{"id":1051,"title":"تعمیر و نگهداری هواپیما","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تعمیر و نگهداری هواپیما - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"d13de2e75862f6ce","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}]},{"id":1393,"title":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1744b156f51b7d80","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-11-14 16:11:01","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1215,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-14 16:11:01"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1215,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-14 16:11:01"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":552,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-20 10:53:30"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":40000,"urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۲۳۸","authorTitle":"علی غلامی, محمد سعید سیف, محمد توکلی دخر آبادی","tocStr":"","url":"/preview/8ee26e04cf780601/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":238,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8ee26e04cf780601","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/YnIRlKVzQerQKmGy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/hivoTmktqcscNVfb.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/tllWqCudEqFYHOGc.jpg"},"info":{"width":496,"height":672,"margin":[0.0004695629484711155,0.0002818877487665131,0.9986078954175596,0.99862328158319]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41733869910240173,"y":0.1979166716337204},{"x":0.5201612710952759,"y":0.1994047611951828},{"x":0.5181451439857483,"y":0.2410714328289032},{"x":0.41733869910240173,"y":0.2395833283662796}]},"confidence":0.9879109263420105,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.41733869910240173,0.1979166716337204,0.5181451439857483,0.2410714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3145161271095276,"y":0.1979166716337204},{"x":0.4032258093357086,"y":0.1979166716337204},{"x":0.40120968222618103,"y":0.2395833283662796},{"x":0.3145161271095276,"y":0.2395833283662796}]},"confidence":0.8811777234077454,"dir":"rtl","str":"اولیهٔ","boundary":[0.3145161271095276,0.1979166716337204,0.40120968222618103,0.2395833283662796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4556451737880707,"y":0.2529761791229248},{"x":0.5987903475761414,"y":0.2529761791229248},{"x":0.5987903475761414,"y":0.2976190447807312},{"x":0.4556451737880707,"y":0.2961309552192688}]},"confidence":0.9888774752616882,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4556451737880707,0.2529761791229248,0.5987903475761414,0.2976190447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588709533214569,"y":0.2529761791229248},{"x":0.4415322542190552,"y":0.2529761791229248},{"x":0.4415322542190552,"y":0.2961309552192688},{"x":0.3588709533214569,"y":0.2961309552192688}]},"confidence":0.9925537705421448,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.3588709533214569,0.2529761791229248,0.4415322542190552,0.2961309552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.2514880895614624},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2529761791229248},{"x":0.3467741906642914,"y":0.2961309552192688},{"x":0.24193547666072845,"y":0.2946428656578064}]},"confidence":0.9919927716255188,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.24395161867141724,0.2514880895614624,0.3467741906642914,0.2961309552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24395161867141724,"y":0.1964285671710968},{"x":0.5987903475761414,"y":0.1994047611951828},{"x":0.5967742204666138,"y":0.2976190447807312},{"x":0.24193547666072845,"y":0.2946428656578064}]},"confidence":0.9666129946708679,"dir":"ltr","boundary":[0.23895161867141723,0.1894285671710968,0.6017742204666138,0.3046190447807312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28830644488334656,"y":0.5223214030265808},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5223214030265808},{"x":0.3931451737880707,"y":0.5416666865348816},{"x":0.28830644488334656,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9781010746955872,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.28830644488334656,0.5223214030265808,0.3931451737880707,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.5223214030265808},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5223214030265808},{"x":0.2802419364452362,"y":0.5401785969734192},{"x":0.23790322244167328,"y":0.5401785969734192}]},"confidence":0.9765768051147461,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.23790322244167328,0.5223214030265808,0.2802419364452362,0.5401785969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4213709533214569,"y":0.555059552192688},{"x":0.47580644488334656,"y":0.555059552192688},{"x":0.47580644488334656,"y":0.5773809552192688},{"x":0.4213709533214569,"y":0.5773809552192688}]},"confidence":0.9881781339645386,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4213709533214569,0.555059552192688,0.47580644488334656,0.5773809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35483869910240173,"y":0.555059552192688},{"x":0.41330644488334656,"y":0.555059552192688},{"x":0.41330644488334656,"y":0.5773809552192688},{"x":0.35483869910240173,"y":0.5773809552192688}]},"confidence":0.9856065511703491,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.35483869910240173,0.555059552192688,0.41330644488334656,0.5773809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24193547666072845,"y":0.555059552192688},{"x":0.3467741906642914,"y":0.555059552192688},{"x":0.3467741906642914,"y":0.5773809552192688},{"x":0.24193547666072845,"y":0.5773809552192688}]},"confidence":0.9898359775543213,"dir":"rtl","str":"دخرآبادی","boundary":[0.24193547666072845,0.555059552192688,0.3467741906642914,0.5773809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30443549156188965,"y":0.5922619104385376},{"x":0.3447580635547638,"y":0.5922619104385376},{"x":0.3447580635547638,"y":0.6145833134651184},{"x":0.30443549156188965,"y":0.6145833134651184}]},"confidence":0.9440744519233704,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.30443549156188965,0.5922619104385376,0.3447580635547638,0.6145833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.5922619104385376},{"x":0.2983871102333069,"y":0.5922619104385376},{"x":0.2983871102333069,"y":0.6145833134651184},{"x":0.23790322244167328,"y":0.613095223903656}]},"confidence":0.9753503799438477,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.23790322244167328,0.5922619104385376,0.2983871102333069,0.6145833134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23790322244167328,"y":0.5223214030265808},{"x":0.47580644488334656,"y":0.5223214030265808},{"x":0.47580644488334656,"y":0.6145833134651184},{"x":0.2358870953321457,"y":0.613095223903656}]},"confidence":0.9795263409614563,"dir":"ltr","boundary":[0.23290322244167327,0.5153214030265808,0.48080644488334656,0.6215833134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290322542190552,"y":0.898809552192688},{"x":0.6854838728904724,"y":0.898809552192688},{"x":0.6854838728904724,"y":0.918154776096344},{"x":0.6290322542190552,"y":0.918154776096344}]},"confidence":0.864639401435852,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6290322542190552,0.898809552192688,0.6854838728904724,0.918154776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504032373428345,"y":0.898809552192688},{"x":0.625,"y":0.8973214030265808},{"x":0.625,"y":0.918154776096344},{"x":0.5504032373428345,"y":0.918154776096344}]},"confidence":0.9887521862983704,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5504032373428345,0.898809552192688,0.625,0.918154776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4979838728904724,"y":0.898809552192688},{"x":0.5443548560142517,"y":0.898809552192688},{"x":0.5443548560142517,"y":0.918154776096344},{"x":0.4979838728904724,"y":0.918154776096344}]},"confidence":0.979476273059845,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4979838728904724,0.898809552192688,0.5443548560142517,0.918154776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4254032373428345,"y":0.898809552192688},{"x":0.49395161867141724,"y":0.898809552192688},{"x":0.49395161867141724,"y":0.9196428656578064},{"x":0.4254032373428345,"y":0.9196428656578064}]},"confidence":0.9863837957382202,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4254032373428345,0.898809552192688,0.49395161867141724,0.9196428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3629032373428345,"y":0.898809552192688},{"x":0.4213709533214569,"y":0.898809552192688},{"x":0.4213709533214569,"y":0.9196428656578064},{"x":0.3629032373428345,"y":0.9196428656578064}]},"confidence":0.9842892289161682,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3629032373428345,0.898809552192688,0.4213709533214569,0.9196428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.898809552192688},{"x":0.3588709533214569,"y":0.898809552192688},{"x":0.3588709533214569,"y":0.9196428656578064},{"x":0.3104838728904724,"y":0.9196428656578064}]},"confidence":0.9780018329620361,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3104838728904724,0.898809552192688,0.3588709533214569,0.9196428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104838728904724,"y":0.898809552192688},{"x":0.6854838728904724,"y":0.8973214030265808},{"x":0.6854838728904724,"y":0.918154776096344},{"x":0.3104838728904724,"y":0.9196428656578064}]},"confidence":0.9663411974906921,"dir":"ltr","boundary":[0.3054838728904724,0.891809552192688,0.6904838728904724,0.925154776096344],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/gQEmIXcYioeQqrgh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/GcDVnvFtHDQkjrtC.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/DbRDDWgzPrXnDHWQ.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0005498419322219549,0.00047102337142433784,0.9985927954919978,0.9989596979702362]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3787878751754761},{"x":0.851307213306427,"y":0.3787878751754761},{"x":0.851307213306427,"y":0.3901515007019043},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.8916602730751038,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.8235294222831726,0.3787878751754761,0.851307213306427,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7810457348823547,"y":0.38005051016807556},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3787878751754761},{"x":0.8186274766921997,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7810457348823547,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9901940226554871,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7810457348823547,0.38005051016807556,0.8186274766921997,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7777777910232544,"y":0.38005051016807556},{"x":0.7777777910232544,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9802404642105103,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7565359473228455,0.38005051016807556,0.7777777910232544,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.3901515007019043},{"x":0.851307213306427,"y":0.3901515007019043},{"x":0.851307213306427,"y":0.4002525210380554},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9844523072242737,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8169934749603271,0.3901515007019043,0.851307213306427,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.3914141356945038},{"x":0.8153594732284546,"y":0.3901515007019043},{"x":0.8153594732284546,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7859477400779724,"y":0.4002525210380554}]},"confidence":0.9693531394004822,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7859477400779724,0.3914141356945038,0.8153594732284546,0.4002525210380554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3914141356945038},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9270702600479126,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.7565359473228455,0.3914141356945038,0.7843137383460999,0.4002525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.38005051016807556},{"x":0.851307213306427,"y":0.3787878751754761},{"x":0.8529411554336548,"y":0.4002525210380554},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4015151560306549}]},"confidence":0.9620311260223389,"dir":"ltr","boundary":[0.7515359473228455,0.37305051016807556,0.8579411554336548,0.4072525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.4292929172515869},{"x":0.8545751571655273,"y":0.4292929172515869},{"x":0.8545751571655273,"y":0.4457070827484131},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9884482026100159,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8235294222831726,0.4292929172515869,0.8545751571655273,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875816822052002,"y":0.4292929172515869},{"x":0.813725471496582,"y":0.4292929172515869},{"x":0.813725471496582,"y":0.4457070827484131},{"x":0.7875816822052002,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.8926554918289185,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7875816822052002,0.4292929172515869,0.813725471496582,0.4457070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9851356148719788,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7385621070861816,0.4292929172515869,0.7745097875595093,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7271241545677185,"y":0.4469696879386902},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.988893985748291,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.7058823704719543,0.4292929172515869,0.7271241545677185,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4469696879386902},{"x":0.6584967374801636,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9796274304389954,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6584967374801636,0.4292929172515869,0.6911764740943909,0.4469696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.45075756311416626},{"x":0.851307213306427,"y":0.45075756311416626},{"x":0.851307213306427,"y":0.46843433380126953},{"x":0.8235294222831726,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9941307902336121,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.8235294222831726,0.45075756311416626,0.851307213306427,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.45075756311416626},{"x":0.8169934749603271,"y":0.45075756311416626},{"x":0.8169934749603271,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7565359473228455,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9837684631347656,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.7565359473228455,0.45075756311416626,0.8169934749603271,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.45075756311416626},{"x":0.75,"y":0.45075756311416626},{"x":0.75,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7271241545677185,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9504549503326416,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.7271241545677185,0.45075756311416626,0.75,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7238562107086182,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7238562107086182,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7189542651176453,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9859873652458191,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7189542651176453,0.45075756311416626,0.7238562107086182,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7124183177947998,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7124183177947998,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6797385811805725,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9891788959503174,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.6797385811805725,0.45075756311416626,0.7124183177947998,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6715686321258545,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6715686321258545,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9591080546379089,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.6470588445663452,0.45075756311416626,0.6715686321258545,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6388888955116272,"y":0.45075756311416626},{"x":0.6388888955116272,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5947712659835815,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9733129739761353,"dir":"rtl","str":"دخرآبادی","boundary":[0.5947712659835815,0.45075756311416626,0.6388888955116272,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5915032625198364,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5915032625198364,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5866013169288635,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9670453667640686,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5866013169288635,0.45075756311416626,0.5915032625198364,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5816993713378906,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5816993713378906,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5620915293693542,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9781991243362427,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5620915293693542,0.45075756311416626,0.5816993713378906,0.46843433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5555555820465088,"y":0.45075756311416626},{"x":0.5555555820465088,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5212418437004089,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9764935374259949,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.5212418437004089,0.45075756311416626,0.5555555820465088,0.46843433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.4292929172515869},{"x":0.8545751571655273,"y":0.4280303120613098},{"x":0.8545751571655273,"y":0.46843433380126953},{"x":0.5212418437004089,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.972689151763916,"dir":"ltr","boundary":[0.5162418437004089,0.4222929172515869,0.8595751571655273,0.47543433380126954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8284313678741455,"y":0.47601011395454407},{"x":0.851307213306427,"y":0.47601011395454407},{"x":0.851307213306427,"y":0.4886363744735718},{"x":0.8284313678741455,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9865709543228149,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8284313678741455,0.47601011395454407,0.851307213306427,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8284313678741455,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8284313678741455,"y":0.4886363744735718},{"x":0.8251634240150452,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9049898982048035,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8251634240150452,0.47601011395454407,0.8284313678741455,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8186274766921997,"y":0.47601011395454407},{"x":0.8186274766921997,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9069448113441467,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7777777910232544,0.47601011395454407,0.8186274766921997,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7238562107086182,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7712418437004089,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9944754838943481,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7238562107086182,0.47601011395454407,0.7712418437004089,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7173202633857727,"y":0.47601011395454407},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6879084706306458,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9912184476852417,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6879084706306458,0.47601011395454407,0.7173202633857727,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6813725233078003,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6813725233078003,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9949021339416504,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6388888955116272,0.47601011395454407,0.6813725233078003,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6323529481887817,"y":0.47601011395454407},{"x":0.6323529481887817,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.990945041179657,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5947712659835815,0.47601011395454407,0.6323529481887817,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5866013169288635,"y":0.47601011395454407},{"x":0.5866013169288635,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5539215803146362,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9852596521377563,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5539215803146362,0.47601011395454407,0.5866013169288635,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4974747598171234},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4974747598171234},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5138888955116272},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9900895357131958,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8333333134651184,0.4974747598171234,0.8496732115745544,0.5138888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.4974747598171234},{"x":0.8218954205513,"y":0.4974747598171234},{"x":0.8202614188194275,"y":0.5126262903213501},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9878807663917542,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8055555820465088,0.4974747598171234,0.8202614188194275,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.4962121248245239},{"x":0.8022875785827637,"y":0.4962121248245239},{"x":0.8006535768508911,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9551128149032593,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7973856329917908,0.4962121248245239,0.8006535768508911,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7924836874008179,"y":0.4962121248245239},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7598039507865906,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.7215186953544617,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.7598039507865906,0.4962121248245239,0.7908496856689453,0.5126262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.4722222089767456},{"x":0.851307213306427,"y":0.47601011395454407},{"x":0.851307213306427,"y":0.5138888955116272},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5101010203361511}]},"confidence":0.9579969644546509,"dir":"ltr","boundary":[0.5489215803146362,0.4652222089767456,0.856307213306427,0.5208888955116272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8055555820465088,"y":0.5189393758773804},{"x":0.851307213306427,"y":0.5202020406723022},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5366161465644836},{"x":0.8055555820465088,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9884911179542542,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.8055555820465088,0.5189393758773804,0.8496732115745544,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5189393758773804},{"x":0.8006535768508911,"y":0.5189393758773804},{"x":0.8006535768508911,"y":0.5353535413742065},{"x":0.7973856329917908,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.953628659248352,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7973856329917908,0.5189393758773804,0.8006535768508911,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7924836874008179,"y":0.5189393758773804},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5353535413742065},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9192568063735962,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.7696078419685364,0.5189393758773804,0.7908496856689453,0.5353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.5189393758773804},{"x":0.851307213306427,"y":0.5202020406723022},{"x":0.8496732115745544,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9664397239685059,"dir":"ltr","boundary":[0.7646078419685364,0.5119393758773804,0.8546732115745544,0.5436161465644836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8382353186607361,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8529411554336548,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8529411554336548,"y":0.558080792427063},{"x":0.8382353186607361,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.894639253616333,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.8382353186607361,0.5429292917251587,0.8529411554336548,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834967315196991,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8366013169288635,"y":0.558080792427063},{"x":0.834967315196991,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9658485054969788,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.834967315196991,0.5429292917251587,0.8366013169288635,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7761437892913818,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8251634240150452,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8251634240150452,"y":0.558080792427063},{"x":0.7761437892913818,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.8854353427886963,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰۰۰","boundary":[0.7761437892913818,0.5429292917251587,0.8251634240150452,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7712418437004089,"y":0.558080792427063},{"x":0.7532680034637451,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9810043573379517,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7532680034637451,0.5429292917251587,0.7712418437004089,0.558080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8562091588973999,"y":0.5429292917251587},{"x":0.8562091588973999,"y":0.558080792427063},{"x":0.7516340017318726,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9204568266868591,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.5359292917251587,0.8612091588973999,0.565080792427063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316993713378906,"y":0.566919207572937},{"x":0.851307213306427,"y":0.566919207572937},{"x":0.851307213306427,"y":0.5795454382896423},{"x":0.8316993713378906,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9908860921859741,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8316993713378906,0.566919207572937,0.851307213306427,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8006535768508911,"y":0.566919207572937},{"x":0.8251634240150452,"y":0.566919207572937},{"x":0.8251634240150452,"y":0.5795454382896423},{"x":0.8006535768508911,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9885601997375488,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8006535768508911,0.566919207572937,0.8251634240150452,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7696078419685364,"y":0.566919207572937},{"x":0.7941176295280457,"y":0.566919207572937},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7696078419685364,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9869036674499512,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7696078419685364,0.566919207572937,0.7941176295280457,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.566919207572937},{"x":0.7614378929138184,"y":0.566919207572937},{"x":0.7614378929138184,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9077460169792175,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7222222089767456,0.566919207572937,0.7614378929138184,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.566919207572937},{"x":0.7140522599220276,"y":0.566919207572937},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9947320818901062,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6683006286621094,0.566919207572937,0.7140522599220276,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.566919207572937},{"x":0.6601307392120361,"y":0.566919207572937},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9916743040084839,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6307189464569092,0.566919207572937,0.6601307392120361,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.566919207572937},{"x":0.6241829991340637,"y":0.566919207572937},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9960203170776367,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5816993713378906,0.566919207572937,0.6241829991340637,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.566919207572937},{"x":0.5751634240150452,"y":0.566919207572937},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5375816822052002,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9915025234222412,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5375816822052002,0.566919207572937,0.5751634240150452,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.566919207572937},{"x":0.5310457348823547,"y":0.566919207572937},{"x":0.5310457348823547,"y":0.5795454382896423},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9867534041404724,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.49673202633857727,0.566919207572937,0.5310457348823547,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.566919207572937},{"x":0.4901960790157318,"y":0.566919207572937},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9961335062980652,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.4493463933467865,0.566919207572937,0.4901960790157318,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.566919207572937},{"x":0.44281044602394104,"y":0.566919207572937},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5795454382896423},{"x":0.41993463039398193,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9970915913581848,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41993463039398193,0.566919207572937,0.44281044602394104,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.566919207572937},{"x":0.41830065846443176,"y":0.566919207572937},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.978920578956604,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4133986830711365,0.566919207572937,0.41830065846443176,0.5795454382896423]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.566919207572937},{"x":0.851307213306427,"y":0.566919207572937},{"x":0.851307213306427,"y":0.5795454382896423},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.984036922454834,"dir":"ltr","boundary":[0.40839868307113647,0.559919207572937,0.856307213306427,0.5865454382896423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8251634240150452,"y":0.5871211886405945},{"x":0.851307213306427,"y":0.5871211886405945},{"x":0.851307213306427,"y":0.6022727489471436},{"x":0.8251634240150452,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.973931610584259,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8251634240150452,0.5871211886405945,0.851307213306427,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8153594732284546,"y":0.5871211886405945},{"x":0.8186274766921997,"y":0.5871211886405945},{"x":0.8186274766921997,"y":0.6022727489471436},{"x":0.8153594732284546,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.8954676389694214,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8153594732284546,0.5871211886405945,0.8186274766921997,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7990196347236633,"y":0.5871211886405945},{"x":0.7990196347236633,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.9650150537490845,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰۷-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6519607901573181,0.5871211886405945,0.7990196347236633,0.6022727489471436]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.5871211886405945},{"x":0.851307213306427,"y":0.5883838534355164},{"x":0.851307213306427,"y":0.6035353541374207},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.9634749889373779,"dir":"ltr","boundary":[0.6469607901573181,0.5801211886405945,0.856307213306427,0.6105353541374207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.6085858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.6085858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8120915293693542,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.992507815361023,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.8120915293693542,0.6085858345031738,0.851307213306427,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022875785827637,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6085858345031738},{"x":0.8055555820465088,"y":0.6262626051902771},{"x":0.8022875785827637,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9942876100540161,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8022875785827637,0.6085858345031738,0.8055555820465088,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7957516312599182,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9892734289169312,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.7745097875595093,0.6085858345031738,0.7957516312599182,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7679738402366638,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9916577935218811,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7467319965362549,0.6085858345031738,0.7679738402366638,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9932108521461487,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7107843160629272,0.6085858345031738,0.7352941036224365,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6085858345031738},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6977124214172363,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9935532808303833,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6977124214172363,0.6085858345031738,0.7042483687400818,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9940055012702942,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6699346303939819,0.6085858345031738,0.6928104758262634,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9925649762153625,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6470588445663452,0.6085858345031738,0.6633986830711365,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6421568393707275,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.991733968257904,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6143791079521179,0.6085858345031738,0.6421568393707275,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6085858345031738},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6262626051902771},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9929996728897095,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6029411554336548,0.6085858345031738,0.6078431606292725,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5964052081108093,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9898087382316589,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5620915293693542,0.6085858345031738,0.5964052081108093,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6262626051902771},{"x":0.529411792755127,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9944296479225159,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.529411792755127,0.6085858345031738,0.5555555820465088,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9940245747566223,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5065359473228455,0.6085858345031738,0.5261437892913818,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6085858345031738},{"x":0.5049019455909729,"y":0.6262626051902771},{"x":0.491830050945282,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9863511323928833,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.491830050945282,0.6085858345031738,0.5049019455909729,0.6262626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6085858345031738},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6085858345031738},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9569725394248962,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4869281053543091,0.6085858345031738,0.48856207728385925,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.6085858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.6085858345031738},{"x":0.851307213306427,"y":0.6262626051902771},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9912469983100891,"dir":"ltr","boundary":[0.4819281053543091,0.6015858345031738,0.856307213306427,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6590909361839294},{"x":0.5245097875595093,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9918378591537476,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5245097875595093,0.6452020406723022,0.5441176295280457,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6590909361839294},{"x":0.516339898109436,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9682064652442932,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.516339898109436,0.6452020406723022,0.5196078419685364,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9657064080238342,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.3415032625198364,0.6452020406723022,0.5196078419685364,0.6590909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3415032625198364,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9691588282585144,"dir":"ltr","boundary":[0.3365032625198364,0.6382020406723022,0.5491176295280457,0.6660909361839294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.6464646458625793},{"x":0.851307213306427,"y":0.6464646458625793},{"x":0.851307213306427,"y":0.6578282713890076},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9942022562026978,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.8300653696060181,0.6464646458625793,0.851307213306427,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.6464646458625793},{"x":0.8251634240150452,"y":0.6464646458625793},{"x":0.8251634240150452,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7924836874008179,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9932944178581238,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7924836874008179,0.6464646458625793,0.8251634240150452,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9518429636955261,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7843137383460999,0.6464646458625793,0.7892156839370728,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6464646458625793},{"x":0.779411792755127,"y":0.6464646458625793},{"x":0.779411792755127,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9934355020523071,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.7516340017318726,0.6464646458625793,0.779411792755127,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9876433610916138,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.7222222089767456,0.6464646458625793,0.7467319965362549,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6464646458625793},{"x":0.720588207244873,"y":0.6464646458625793},{"x":0.720588207244873,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.5797263979911804,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7156862616539001,0.6464646458625793,0.720588207244873,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6464646458625793},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6781045794487,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9936959147453308,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6781045794487,0.6464646458625793,0.7107843160629272,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.6464646458625793},{"x":0.673202633857727,"y":0.6464646458625793},{"x":0.673202633857727,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9895033240318298,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6437908411026001,0.6464646458625793,0.673202633857727,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6464646458625793},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9868512749671936,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6127451062202454,0.6464646458625793,0.6388888955116272,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.6654040217399597},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6654040217399597},{"x":0.8496732115745544,"y":0.6792929172515869},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9913535118103027,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.8300653696060181,0.6654040217399597,0.8496732115745544,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990196347236633,"y":0.6654040217399597},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6654040217399597},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7990196347236633,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9920476675033569,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7990196347236633,0.6654040217399597,0.8235294222831726,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9462505578994751,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7843137383460999,0.6654040217399597,0.7892156839370728,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7810457348823547,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7598039507865906,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9941820502281189,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7598039507865906,0.6654040217399597,0.7810457348823547,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9518985152244568,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.7156862616539001,0.6654040217399597,0.7532680034637451,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6654040217399597},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9886065721511841,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6879084706306458,0.6654040217399597,0.7091503143310547,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6792929172515869},{"x":0.656862735748291,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9884229302406311,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.656862735748291,0.6654040217399597,0.6797385811805725,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6792929172515869},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9846075177192688,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.6307189464569092,0.6654040217399597,0.6519607901573181,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6654040217399597},{"x":0.6160130500793457,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9913620352745056,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5980392098426819,0.6654040217399597,0.6160130500793457,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5915032625198364,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9826260805130005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5898692607879639,0.6654040217399597,0.5915032625198364,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9833889007568359,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.5441176295280457,0.6654040217399597,0.5882353186607361,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.8243041038513184,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5392156839370728,0.6654040217399597,0.5424836874008179,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6792929172515869},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.5781833529472351,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5343137383460999,0.6654040217399597,0.5359477400779724,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6654040217399597},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6792929172515869},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9905967712402344,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.49346405267715454,0.6654040217399597,0.5261437892913818,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4852941036224365,"y":0.6792929172515869},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9717563390731812,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.4673202633857727,0.6654040217399597,0.4852941036224365,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.6654040217399597},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6654040217399597},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6792929172515869},{"x":0.45588234066963196,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.6291776895523071,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.45588234066963196,0.6654040217399597,0.46078431606292725,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4493463933467865,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4493463933467865,"y":0.6792929172515869},{"x":0.4313725531101227,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9936679601669312,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.4313725531101227,0.6654040217399597,0.4493463933467865,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937908411026001,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6654040217399597},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6792929172515869},{"x":0.3937908411026001,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.896621823310852,"dir":"rtl","str":"چهارم-","boundary":[0.3937908411026001,0.6654040217399597,0.4248366057872772,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.6654040217399597},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6654040217399597},{"x":0.38725489377975464,"y":0.6792929172515869},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.991806149482727,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.37254902720451355,0.6654040217399597,0.38725489377975464,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.6654040217399597},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6654040217399597},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6792929172515869},{"x":0.3480392098426819,"y":0.6792929172515869}]},"confidence":0.9316637516021729,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.3480392098426819,0.6654040217399597,0.36274510622024536,0.6792929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.683080792427063},{"x":0.6290849447250366,"y":0.683080792427063},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6982323527336121},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.991449236869812,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.6062091588973999,0.683080792427063,0.6290849447250366,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.683080792427063},{"x":0.5980392098426819,"y":0.683080792427063},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9797335267066956,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.5490196347236633,0.683080792427063,0.5980392098426819,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.683080792427063},{"x":0.5441176295280457,"y":0.683080792427063},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6982323527336121},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9397841095924377,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5424836874008179,0.683080792427063,0.5441176295280457,0.6982323527336121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5359477400779724,"y":0.683080792427063},{"x":0.5359477400779724,"y":0.6982323527336121},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9908653497695923,"dir":"rtl","str":"publication@mehr.sharif.edu","boundary":[0.3464052379131317,0.6818181872367859,0.5359477400779724,0.6982323527336121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6452020406723022},{"x":0.851307213306427,"y":0.6464646458625793},{"x":0.851307213306427,"y":0.6994949579238892},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6982323527336121}]},"confidence":0.9736855626106262,"dir":"ltr","boundary":[0.3414052379131317,0.6382020406723022,0.856307213306427,0.7064949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.685606062412262},{"x":0.851307213306427,"y":0.685606062412262},{"x":0.851307213306427,"y":0.6969696879386902},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9876894950866699,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.8333333134651184,0.685606062412262,0.851307213306427,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.685606062412262},{"x":0.8284313678741455,"y":0.685606062412262},{"x":0.8284313678741455,"y":0.6969696879386902},{"x":0.826797366142273,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9638934135437012,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.826797366142273,0.685606062412262,0.8284313678741455,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.685606062412262},{"x":0.8316993713378906,"y":0.685606062412262},{"x":0.8316993713378906,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9793535470962524,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.7091503143310547,0.685606062412262,0.8316993713378906,0.6969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.6843434572219849},{"x":0.851307213306427,"y":0.685606062412262},{"x":0.851307213306427,"y":0.6969696879386902},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9801664352416992,"dir":"ltr","boundary":[0.7041503143310547,0.6773434572219849,0.856307213306427,0.7039696879386902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5896464586257935},{"x":0.4215686321258545,"y":0.5997474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9808932542800903,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.38235294818878174,0.5896464586257935,0.4215686321258545,0.5997474789619446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5997474789619446},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.9874676465988159,"dir":"ltr","str":"978-964-208-107-3","boundary":[0.4362744987010956,0.5896464586257935,0.5751634240150452,0.5997474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5896464586257935},{"x":0.5751634240150452,"y":0.5997474789619446},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5997474789619446}]},"confidence":0.986215353012085,"dir":"ltr","boundary":[0.37735294818878173,0.5826464586257935,0.5801634240150452,0.6067474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.7196969985961914},{"x":0.851307213306427,"y":0.7196969985961914},{"x":0.851307213306427,"y":0.7285353541374207},{"x":0.813725471496582,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9904168248176575,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.813725471496582,0.7196969985961914,0.851307213306427,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8120915293693542,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7285353541374207},{"x":0.8120915293693542,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9706922173500061,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8120915293693542,0.7196969985961914,0.8120915293693542,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7196969985961914},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9809885621070862,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.7973856329917908,0.7196969985961914,0.8055555820465088,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9817307591438293,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7892156839370728,0.7196969985961914,0.7924836874008179,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7875816822052002,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9868100881576538,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.7565359473228455,0.7196969985961914,0.7875816822052002,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7196969985961914},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9812668561935425,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7516340017318726,0.7196969985961914,0.7532680034637451,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.7196969985961914},{"x":0.75,"y":0.7196969985961914},{"x":0.75,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.986928403377533,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۵","boundary":[0.7303921580314636,0.7196969985961914,0.75,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7196969985961914},{"x":0.733660101890564,"y":0.7196969985961914},{"x":0.733660101890564,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8887792229652405,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7271241545677185,0.7196969985961914,0.733660101890564,0.7285353541374207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.7196969985961914},{"x":0.851307213306427,"y":0.7196969985961914},{"x":0.851307213306427,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9823287129402161,"dir":"ltr","boundary":[0.7221241545677185,0.7126969985961914,0.856307213306427,0.7355353541374207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9846164584159851,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5441176295280457,0.7209596037864685,0.5669934749603271,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.8714142441749573,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5408496856689453,0.7209596037864685,0.5424836874008179,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7285353541374207},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9825578927993774,"dir":"rtl","str":"هواپیماهای","boundary":[0.49836599826812744,0.7209596037864685,0.5326797366142273,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47549018263816833,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7285353541374207},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9810337424278259,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.47549018263816833,0.7209596037864685,0.4950980246067047,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7209596037864685},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7209596037864685},{"x":0.47549018263816833,"y":0.7285353541374207},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.5813588500022888,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.47058823704719543,0.7209596037864685,0.47549018263816833,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4542483687400818,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9941356182098389,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.4542483687400818,0.7209596037864685,0.4673202633857727,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.7209596037864685},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7209596037864685},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4493463933467865,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9779574275016785,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4493463933467865,0.7209596037864685,0.45098039507865906,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7209596037864685},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7285353541374207},{"x":0.41993463039398193,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9929064512252808,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.41993463039398193,0.7209596037864685,0.4444444477558136,0.7285353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7209596037864685},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7209596037864685},{"x":0.41830065846443176,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9328373670578003,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4166666567325592,0.7209596037864685,0.41830065846443176,0.7285353541374207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7209596037864685},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4166666567325592,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9694623947143555,"dir":"ltr","boundary":[0.4116666567325592,0.7139596037864685,0.5719934749603272,0.7355353541374207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.7310606241226196},{"x":0.851307213306427,"y":0.7310606241226196},{"x":0.851307213306427,"y":0.7424242496490479},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9914336800575256,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8300653696060181,0.7310606241226196,0.851307213306427,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218954205513,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8251634240150452,"y":0.7424242496490479},{"x":0.8218954205513,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9807379841804504,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8218954205513,0.7310606241226196,0.8251634240150452,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8186274766921997,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8186274766921997,"y":0.7424242496490479},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9929494857788086,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8088235259056091,0.7310606241226196,0.8186274766921997,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7310606241226196},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9816237688064575,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7777777910232544,0.7310606241226196,0.8055555820465088,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7761437892913818,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7761437892913818,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9514319896697998,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7745097875595093,0.7310606241226196,0.7761437892913818,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9958757162094116,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7516340017318726,0.7310606241226196,0.7712418437004089,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7467319965362549,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7467319965362549,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9918105602264404,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7320261597633362,0.7310606241226196,0.7467319965362549,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7310606241226196},{"x":0.7271241545677185,"y":0.7424242496490479},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9947326183319092,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7026143670082092,0.7310606241226196,0.7271241545677185,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6977124214172363,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9914684295654297,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6830065250396729,0.7310606241226196,0.6977124214172363,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6781045794487,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6601307392120361,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9852492809295654,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6601307392120361,0.7310606241226196,0.6781045794487,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6552287340164185,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.8678005933761597,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6535947918891907,0.7310606241226196,0.6552287340164185,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.7310606241226196},{"x":0.648692786693573,"y":0.7310606241226196},{"x":0.648692786693573,"y":0.7424242496490479},{"x":0.6307189464569092,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.990699291229248,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6307189464569092,0.7310606241226196,0.648692786693573,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7310606241226196},{"x":0.6241829991340637,"y":0.7424242496490479},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7424242496490479}]},"confidence":0.9873126745223999,"dir":"rtl","str":"محمدسعید","boundary":[0.5882353186607361,0.7310606241226196,0.6241829991340637,0.7424242496490479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9869179129600525,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5441176295280457,0.7297979593276978,0.5686274766921997,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7297979593276978},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5179738402366638,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9892122149467468,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5179738402366638,0.7297979593276978,0.5392156839370728,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7297979593276978},{"x":0.516339898109436,"y":0.7297979593276978},{"x":0.516339898109436,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9368918538093567,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5147058963775635,0.7297979593276978,0.516339898109436,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.7297979593276978},{"x":0.508169949054718,"y":0.7297979593276978},{"x":0.508169949054718,"y":0.7411616444587708},{"x":0.49346405267715454,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9773907661437988,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.49346405267715454,0.7297979593276978,0.508169949054718,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7310606241226196},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7411616444587708},{"x":0.46405228972435,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9696881771087646,"dir":"rtl","str":"دخرآبادی","boundary":[0.46405228972435,0.7310606241226196,0.4901960790157318,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.7310606241226196},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7310606241226196},{"x":0.46078431606292725,"y":0.7411616444587708},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9411860108375549,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4575163424015045,0.7310606241226196,0.46078431606292725,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7310606241226196},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7310606241226196},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7411616444587708},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.9856831431388855,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.43790850043296814,0.7310606241226196,0.45588234066963196,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.7310606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7310606241226196},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7411616444587708},{"x":0.4362744987010956,"y":0.7411616444587708}]},"confidence":0.8830038905143738,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4362744987010956,0.7310606241226196,0.43790850043296814,0.7411616444587708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8186274766921997,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8316993713378906,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8316993713378906,"y":0.7537878751754761},{"x":0.8186274766921997,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9696879982948303,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.8186274766921997,0.7449495196342468,0.8316993713378906,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7537878751754761},{"x":0.813725471496582,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9693136215209961,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.813725471496582,0.7449495196342468,0.8169934749603271,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7449495196342468},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7892156839370728,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9863340854644775,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.7892156839370728,0.7449495196342468,0.8088235259056091,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9735395908355713,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.7647058963775635,0.7449495196342468,0.7859477400779724,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7630718946456909,"y":0.7537878751754761},{"x":0.733660101890564,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9687093496322632,"dir":"rtl","str":"دخرآبادی","boundary":[0.733660101890564,0.7449495196342468,0.7630718946456909,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7287581562995911,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9547359347343445,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7287581562995911,0.7449495196342468,0.7320261597633362,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7238562107086182,"y":0.7537878751754761},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9756628274917603,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7107843160629272,0.7449495196342468,0.7238562107086182,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7537878751754761},{"x":0.686274528503418,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.978398323059082,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.686274528503418,0.7449495196342468,0.7075163125991821,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7537878751754761},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.946704626083374,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6830065250396729,0.7449495196342468,0.6846405267715454,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5669934749603271,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5669934749603271,"y":0.752525269985199},{"x":0.5441176295280457,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.976447582244873,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5441176295280457,0.7411616444587708,0.5669934749603271,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5408496856689453,"y":0.752525269985199},{"x":0.5179738402366638,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9889633655548096,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5179738402366638,0.7411616444587708,0.5408496856689453,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7411616444587708},{"x":0.5147058963775635,"y":0.752525269985199},{"x":0.5147058963775635,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9720233082771301,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5147058963775635,0.7411616444587708,0.5147058963775635,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7424242496490479},{"x":0.508169949054718,"y":0.7424242496490479},{"x":0.508169949054718,"y":0.752525269985199},{"x":0.4901960790157318,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9797253012657166,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.4901960790157318,0.7424242496490479,0.508169949054718,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4869281053543091,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4869281053543091,"y":0.752525269985199},{"x":0.4852941036224365,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9667873978614807,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4852941036224365,0.7424242496490479,0.4869281053543091,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4820261299610138,"y":0.752525269985199},{"x":0.4722222089767456,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.979888379573822,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4722222089767456,0.7424242496490479,0.4820261299610138,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.7424242496490479},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7424242496490479},{"x":0.47058823704719543,"y":0.752525269985199},{"x":0.4689542353153229,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9655881524085999,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4689542353153229,0.7424242496490479,0.47058823704719543,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4673202633857727,"y":0.7424242496490479},{"x":0.4673202633857727,"y":0.752525269985199},{"x":0.44607841968536377,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9639135599136353,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.44607841968536377,0.7424242496490479,0.4673202633857727,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7424242496490479},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7424242496490479},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7537878751754761},{"x":0.4444444477558136,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.8066860437393188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4444444477558136,0.7424242496490479,0.45098039507865906,0.7537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.7575757503509521},{"x":0.851307213306427,"y":0.7575757503509521},{"x":0.851307213306427,"y":0.7664141654968262},{"x":0.813725471496582,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9930318593978882,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.813725471496582,0.7575757503509521,0.851307213306427,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924836874008179,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7575757503509521},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9898126721382141,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7924836874008179,0.7575757503509521,0.8088235259056091,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7924836874008179,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9197572469711304,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7908496856689453,0.7575757503509521,0.7924836874008179,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7712418437004089,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9892237186431885,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7712418437004089,0.7575757503509521,0.7859477400779724,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.766339898109436,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7696078419685364,"y":0.7664141654968262},{"x":0.766339898109436,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9186752438545227,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.766339898109436,0.7575757503509521,0.7696078419685364,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7614378929138184,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9929037690162659,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7352941036224365,0.7575757503509521,0.7614378929138184,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7303921580314636,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7075163125991821,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9889401793479919,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7075163125991821,0.7575757503509521,0.7303921580314636,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7575757503509521},{"x":0.7009803652763367,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6846405267715454,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9831333160400391,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6846405267715454,0.7575757503509521,0.7009803652763367,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781045794487,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6813725233078003,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6781045794487,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9565945863723755,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6781045794487,0.7575757503509521,0.6813725233078003,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6715686321258545,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6454248428344727,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.8817534446716309,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6454248428344727,0.7575757503509521,0.6715686321258545,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6405228972434998,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6111111044883728,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9903358817100525,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6111111044883728,0.7575757503509521,0.6405228972434998,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7575757503509521},{"x":0.6062091588973999,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9742939472198486,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5882353186607361,0.7575757503509521,0.6062091588973999,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441176295280457,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7638888955116272},{"x":0.5441176295280457,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9775672554969788,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.5441176295280457,0.7550504803657532,0.5686274766921997,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.756313145160675},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7550504803657532},{"x":0.5392156839370728,"y":0.7638888955116272},{"x":0.516339898109436,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9885455965995789,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.516339898109436,0.756313145160675,0.5392156839370728,0.7638888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.756313145160675},{"x":0.516339898109436,"y":0.756313145160675},{"x":0.516339898109436,"y":0.7651515007019043},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.8853533864021301,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5147058963775635,0.756313145160675,0.516339898109436,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.756313145160675},{"x":0.508169949054718,"y":0.756313145160675},{"x":0.508169949054718,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9902467131614685,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4852941036224365,0.756313145160675,0.508169949054718,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.756313145160675},{"x":0.4820261299610138,"y":0.756313145160675},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7651515007019043},{"x":0.4624182879924774,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.987524688243866,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4624182879924774,0.756313145160675,0.4820261299610138,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.756313145160675},{"x":0.4575163424015045,"y":0.756313145160675},{"x":0.4575163424015045,"y":0.7651515007019043},{"x":0.44281044602394104,"y":0.7651515007019043}]},"confidence":0.9874645471572876,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.44281044602394104,0.756313145160675,0.4575163424015045,0.7651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.7575757503509521},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7575757503509521},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7664141654968262},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7664141654968262}]},"confidence":0.9224595427513123,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43790850043296814,0.7575757503509521,0.44117647409439087,0.7664141654968262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.973591148853302,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5588235259056091,0.7676767706871033,0.5686274766921997,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9788015484809875,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5408496856689453,0.7676767706871033,0.5555555820465088,0.7790403962135315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5310457348823547,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5130718946456909,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.982086718082428,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5147058963775635,0.7676767706871033,0.5310457348823547,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9245375990867615,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5098039507865906,0.7676767706871033,0.5114378929138184,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.7664141654968262},{"x":0.5,"y":0.7664141654968262},{"x":0.49836599826812744,"y":0.7777777910232544},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.2827872335910797,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.49673202633857727,0.7664141654968262,0.49836599826812744,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4950980246067047,"y":0.7777777910232544},{"x":0.48856207728385925,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.7117360234260559,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.48856207728385925,0.7664141654968262,0.4950980246067047,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44771242141723633,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4852941036224365,"y":0.7664141654968262},{"x":0.48366013169288635,"y":0.7777777910232544},{"x":0.44771242141723633,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.9158725738525391,"dir":"rtl","str":"۶۸۴/۹","boundary":[0.44771242141723633,0.7664141654968262,0.48366013169288635,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.7664141654968262},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4395424723625183,"y":0.7765151262283325},{"x":0.42810457944869995,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.8657888174057007,"dir":"rtl","str":"TL","boundary":[0.4297385513782501,0.7664141654968262,0.4395424723625183,0.7765151262283325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7664141654968262},{"x":0.4297385513782501,"y":0.7765151262283325},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.6882416009902954,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4264705777168274,0.7664141654968262,0.4297385513782501,0.7765151262283325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.7285353541374207},{"x":0.851307213306427,"y":0.7297979593276978},{"x":0.851307213306427,"y":0.7790403962135315},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7790403962135315}]},"confidence":0.968127965927124,"dir":"ltr","boundary":[0.4198366057872772,0.7215353541374206,0.856307213306427,0.7860403962135315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7815656661987305},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7929292917251587},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.984292209148407,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5588235259056091,0.7803030014038086,0.5686274766921997,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5571895241737366,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.98080974817276,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5424836874008179,0.7803030014038086,0.5555555820465088,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5326797366142273,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5147058963775635,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.987781822681427,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.5147058963775635,0.7803030014038086,0.5326797366142273,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5114378929138184,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5098039507865906,"y":0.7904040217399597},{"x":0.508169949054718,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9725307822227478,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5098039507865906,0.7790403962135315,0.5098039507865906,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7790403962135315},{"x":0.5049019455909729,"y":0.7904040217399597},{"x":0.45588234066963196,"y":0.7891414165496826}]},"confidence":0.9849400520324707,"dir":"rtl","str":"۶۲۹/۱۳۳۳۴۷","boundary":[0.45588234066963196,0.7777777910232544,0.5049019455909729,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5473856329917908,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9878180623054504,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5473856329917908,0.7916666865348816,0.5686274766921997,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5408496856689453,"y":0.7929292917251587},{"x":0.5408496856689453,"y":0.8030303120613098},{"x":0.5032680034637451,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9905120134353638,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.5032680034637451,0.7916666865348816,0.5408496856689453,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.7916666865348816},{"x":0.49673202633857727,"y":0.7916666865348816},{"x":0.49673202633857727,"y":0.8030303120613098},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9857822060585022,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4869281053543091,0.7916666865348816,0.49673202633857727,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.7916666865348816},{"x":0.4820261299610138,"y":0.7916666865348816},{"x":0.4820261299610138,"y":0.8030303120613098},{"x":0.4803921580314636,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9292975068092346,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4803921580314636,0.7916666865348816,0.4820261299610138,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7904040217399597},{"x":0.4771241843700409,"y":0.7916666865348816},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8030303120613098},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9879689812660217,"dir":"rtl","str":"۳۵۷۶۵۹۱","boundary":[0.44281044602394104,0.7904040217399597,0.4771241843700409,0.8030303120613098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7803030014038086},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8055555820465088},{"x":0.44281044602394104,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9852725267410278,"dir":"ltr","boundary":[0.43781044602394104,0.7707777910232544,0.5736274766921997,0.8125555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7765151262283325},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.7190762162208557,"str":".۱۳۹۳","boundary":[0.8104575276374817,0.7702020406723022,0.8300653696060181,0.7765151262283325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7702020406723022},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7765151262283325},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7765151262283325}]},"confidence":0.7190762162208557,"dir":"ltr","boundary":[0.8054575276374817,0.7632020406723022,0.8350653696060181,0.7835151262283325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.7790403962135315},{"x":0.851307213306427,"y":0.7777777910232544},{"x":0.851307213306427,"y":0.7891414165496826},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7904040217399597}]},"confidence":0.9905872941017151,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8169934749603271,0.7790403962135315,0.851307213306427,0.7891414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.7803030014038086},{"x":0.8071895241737366,"y":0.7790403962135315},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7859477400779724,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9853459596633911,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7859477400779724,0.7803030014038086,0.8088235259056091,0.7904040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7810457348823547,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7826797366142273,"y":0.7916666865348816},{"x":0.779411792755127,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9240376353263855,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779411792755127,0.7803030014038086,0.7826797366142273,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7761437892913818,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.949144184589386,"dir":"rtl","str":"۲۳۸","boundary":[0.7647058963775635,0.7803030014038086,0.7761437892913818,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7803030014038086},{"x":0.7598039507865906,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7565359473228455,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9743778705596924,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7565359473228455,0.7803030014038086,0.7598039507865906,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.7815656661987305},{"x":0.75,"y":0.7815656661987305},{"x":0.75,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7467319965362549,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.8864755034446716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7467319965362549,0.7815656661987305,0.75,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7815656661987305},{"x":0.741830050945282,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7434640526771545,"y":0.7929292917251587},{"x":0.741830050945282,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.96817946434021,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7401960492134094,0.7815656661987305,0.7434640526771545,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7369281053543091,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9356936812400818,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7352941036224365,0.7815656661987305,0.7385621070861816,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7815656661987305},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7156862616539001,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.991942286491394,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.7140522599220276,0.7815656661987305,0.7320261597633362,0.7929292917251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7929292917251587},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.8876568078994751,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7124183177947998,0.7828282713890076,0.7140522599220276,0.7929292917251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7803030014038086},{"x":0.851307213306427,"y":0.7777777910232544},{"x":0.851307213306427,"y":0.7904040217399597},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7929292917251587}]},"confidence":0.9692448377609253,"dir":"ltr","boundary":[0.7074183177947998,0.7733030014038086,0.856307213306427,0.7974040217399597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316993713378906,"y":0.7941918969154358},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7941918969154358},{"x":0.8496732115745544,"y":0.8030303120613098},{"x":0.8316993713378906,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9816570281982422,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8316993713378906,0.7941918969154358,0.8496732115745544,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826797366142273,"y":0.7941918969154358},{"x":0.8284313678741455,"y":0.7941918969154358},{"x":0.8284313678741455,"y":0.8030303120613098},{"x":0.826797366142273,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9720622301101685,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.826797366142273,0.7941918969154358,0.8284313678741455,0.8030303120613098]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7929292917251587},{"x":0.8218954205513,"y":0.7941918969154358},{"x":0.8218954205513,"y":0.8042929172515869},{"x":0.733660101890564,"y":0.8030303120613098}]},"confidence":0.9916375279426575,"dir":"rtl","str":"3-107-208-964-978","boundary":[0.733660101890564,0.7929292917251587,0.8218954205513,0.8042929172515869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.808080792427063},{"x":0.851307213306427,"y":0.808080792427063},{"x":0.851307213306427,"y":0.8156565427780151},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9836510419845581,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8235294222831726,0.808080792427063,0.851307213306427,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7892156839370728,"y":0.808080792427063},{"x":0.8202614188194275,"y":0.808080792427063},{"x":0.8202614188194275,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7892156839370728,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9906036257743835,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7892156839370728,0.808080792427063,0.8202614188194275,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.808080792427063},{"x":0.7859477400779724,"y":0.808080792427063},{"x":0.7859477400779724,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7630718946456909,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9734240770339966,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7630718946456909,0.808080792427063,0.7859477400779724,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.808080792427063},{"x":0.7614378929138184,"y":0.808080792427063},{"x":0.7614378929138184,"y":0.8156565427780151},{"x":0.758169949054718,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9222782254219055,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.758169949054718,0.808080792427063,0.7614378929138184,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.808080792427063},{"x":0.7532680034637451,"y":0.808080792427063},{"x":0.7532680034637451,"y":0.8156565427780151},{"x":0.7434640526771545,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9325790405273438,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7434640526771545,0.808080792427063,0.7532680034637451,0.8156565427780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741830050945282,"y":0.808080792427063},{"x":0.741830050945282,"y":0.808080792427063},{"x":0.741830050945282,"y":0.8156565427780151},{"x":0.741830050945282,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9156661033630371,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.741830050945282,0.808080792427063,0.741830050945282,0.8156565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733660101890564,"y":0.7929292917251587},{"x":0.851307213306427,"y":0.7941918969154358},{"x":0.851307213306427,"y":0.816919207572937},{"x":0.733660101890564,"y":0.8156565427780151}]},"confidence":0.9782135486602783,"dir":"ltr","boundary":[0.728660101890564,0.7859292917251587,0.856307213306427,0.823919207572937],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/azwbiBBJiFVYhURA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/BRNBMJXdohiRCpcp.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/qScvJFBlKmpbwKIn.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00033891879557784087,0.0003689929758659517,0.9987316309743457,0.999264194996068]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6944444179534912,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7696078419685364,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7712418437004089,"y":0.3712121248245239},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9208566546440125,"dir":"rtl","str":"قطرهای","boundary":[0.6944444179534912,0.29924243688583374,0.7712418437004089,0.3712121248245239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6928104758262634,"y":0.29924243688583374},{"x":0.6944444179534912,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6683006286621094,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.985120415687561,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6666666865348816,0.30050504207611084,0.6944444179534912,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.30050504207611084},{"x":0.656862735748291,"y":0.30050504207611084},{"x":0.656862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6388888955116272,"y":0.3724747598171234}]},"confidence":0.9839789867401123,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6388888955116272,0.30050504207611084,0.656862735748291,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6290849447250366,"y":0.30050504207611084},{"x":0.6307189464569092,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9734447598457336,"dir":"rtl","str":"دریای","boundary":[0.5735294222831726,0.30050504207611084,0.6307189464569092,0.3724747598171234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5457516312599182,"y":0.3017676770687103},{"x":0.563725471496582,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.970093846321106,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5457516312599182,0.3017676770687103,0.5653594732284546,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3017676770687103},{"x":0.5359477400779724,"y":0.30050504207611084},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5016340017318726,"y":0.3737373650074005}]},"confidence":0.9374731779098511,"dir":"rtl","str":"کران","boundary":[0.5,0.3017676770687103,0.5375816822052002,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.3017676770687103},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3017676770687103},{"x":0.491830050945282,"y":0.3737373650074005},{"x":0.45261436700820923,"y":0.375}]},"confidence":0.9801545143127441,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.45261436700820923,0.3017676770687103,0.491830050945282,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.3017676770687103},{"x":0.4444444477558136,"y":0.3017676770687103},{"x":0.44607841968536377,"y":0.375},{"x":0.41013070940971375,"y":0.375}]},"confidence":0.8554814457893372,"dir":"rtl","str":"السی","boundary":[0.4084967374801636,0.3017676770687103,0.44607841968536377,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5359477400779724,"y":0.42424243688583374},{"x":0.5359477400779724,"y":0.48106059432029724},{"x":0.47875815629959106,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.984564483165741,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.47875815629959106,0.42424243688583374,0.5359477400779724,0.48106059432029724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591503143310547,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4803921580314636,"y":0.42424243688583374},{"x":0.4803921580314636,"y":0.48106059432029724},{"x":0.4591503143310547,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9379916787147522,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4591503143310547,0.42424243688583374,0.4803921580314636,0.48106059432029724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7696078419685364,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7712418437004089,"y":0.47979798913002014},{"x":0.41013070940971375,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9490821957588196,"dir":"ltr","boundary":[0.40349673748016357,0.29224243688583373,0.7762418437004089,0.48679798913002015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.6138854026794434,"dir":"rtl","str":"کسانی","boundary":[0.6535947918891907,0.5088383555412292,0.7042483687400818,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5757575631141663},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.7846441268920898,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6274510025978088,0.5088383555412292,0.6437908411026001,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5718954205513,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.8178793787956238,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5718954205513,0.5088383555412292,0.5947712659835815,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5757575631141663},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.6984876990318298,"dir":"rtl","str":"املای","boundary":[0.5147058963775635,0.5088383555412292,0.5669934749603271,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5088383555412292},{"x":0.5065359473228455,"y":0.5757575631141663},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.9440264701843262,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4803921580314636,0.5088383555412292,0.5065359473228455,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5757575631141663},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.8458278179168701,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4542483687400818,0.5088383555412292,0.4803921580314636,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41013070940971375,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4542483687400818,"y":0.5757575631141663},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.6927554607391357,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.41013070940971375,0.5088383555412292,0.4542483687400818,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5757575631141663},{"x":0.36764705181121826,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.8468385338783264,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.36764705181121826,0.5088383555412292,0.4019607901573181,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5088383555412292},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5088383555412292},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5757575631141663},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.7550532817840576,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.3333333432674408,0.5088383555412292,0.35947713255882263,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2728758156299591,"y":0.5088383555412292},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5088383555412292},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5757575631141663},{"x":0.2728758156299591,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.8129696846008301,"dir":"rtl","str":"ثانی","boundary":[0.2728758156299591,0.5088383555412292,0.31699347496032715,0.5757575631141663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.5088383555412292},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5088383555412292},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5757575631141663},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.6292824149131775,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.2124183028936386,0.5088383555412292,0.2647058963775635,0.5757575631141663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2124183028936386,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5757575631141663},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5757575631141663}]},"confidence":0.7428452372550964,"dir":"ltr","boundary":[0.2074183028936386,0.5018383555412292,0.7092483687400818,0.5827575631141663],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/GfHtXFwEjRuVNbar-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/MewyeSFPKgSKNmzq.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/NcNUZhrixigYAGqb.jpg"},"info":{"width":496,"height":672,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/qlshRcGhRbTHaSFW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/GXQHutHpaETJbpkd.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/lFqjiBrFMrlelmEX.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003549382743103052,0.0004630522285446976,0.9987236212593278,0.9990282496334327]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5751634240150452,"y":0.38005051016807556},{"x":0.576797366142273,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9717806577682495,"str":"بسم","boundary":[0.5490196347236633,0.38005051016807556,0.576797366142273,0.3876262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.38005051016807556},{"x":0.5751634240150452,"y":0.38005051016807556},{"x":0.576797366142273,"y":0.3876262605190277},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9717806577682495,"dir":"ltr","boundary":[0.5440196347236633,0.37305051016807556,0.581797366142273,0.3946262605190277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5245097875595093,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5261437892913818,"y":0.3876262605190277}]},"confidence":0.9647966623306274,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5245097875595093,0.3724747598171234,0.5424836874008179,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722222089767456,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5179738402366638,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4722222089767456,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9951222538948059,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4722222089767456,0.3737373650074005,0.5196078419685364,0.3876262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.375},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3737373650074005},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9834755659103394,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.42320260405540466,0.375,0.46568626165390015,0.3888888955116272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.3737373650074005},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3712121248245239},{"x":0.5424836874008179,"y":0.3876262605190277},{"x":0.4248366057872772,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9831733703613281,"dir":"ltr","boundary":[0.41820260405540466,0.3667373650074005,0.5474836874008179,0.3946262605190277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4318181872367859},{"x":0.49836599826812744,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9916044473648071,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49836599826812744,0.4179292917251587,0.5473856329917908,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.4179292917251587},{"x":0.491830050945282,"y":0.4179292917251587},{"x":0.491830050945282,"y":0.4318181872367859},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.9881387948989868,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45098039507865906,0.4179292917251587,0.491830050945282,0.4318181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4179292917251587},{"x":0.5473856329917908,"y":0.4318181872367859},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.989871621131897,"dir":"ltr","boundary":[0.44598039507865905,0.4109292917251587,0.5523856329917908,0.4388181872367859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9895020723342896,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7156862616539001,0.4545454680919647,0.7761437892913818,0.46843433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.46843433380126953},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9895020723342896,"dir":"ltr","boundary":[0.7106862616539001,0.4475454680919647,0.7811437892913818,0.47543433380126954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7467319965362549,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9928802251815796,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7467319965362549,0.47853535413742065,0.7761437892913818,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720588207244873,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7401960492134094,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7401960492134094,"y":0.49116161465644836},{"x":0.720588207244873,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9936575889587402,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.720588207244873,0.47853535413742065,0.7401960492134094,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7173202633857727,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7173202633857727,"y":0.49116161465644836},{"x":0.7156862616539001,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.970045268535614,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7156862616539001,0.47853535413742065,0.7173202633857727,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7091503143310547,"y":0.49116161465644836},{"x":0.665032684803009,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9898214340209961,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.665032684803009,0.47853535413742065,0.7091503143310547,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6584967374801636,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6584967374801636,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6535947918891907,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9916278123855591,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6535947918891907,0.47853535413742065,0.6584967374801636,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49116161465644836},{"x":0.6127451062202454,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9956697821617126,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6127451062202454,0.47853535413742065,0.6470588445663452,0.49116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6062091588973999,"y":0.47853535413742065},{"x":0.6062091588973999,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5522875785827637,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9878161549568176,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5522875785827637,0.47853535413742065,0.6062091588973999,0.49116161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.47853535413742065},{"x":0.7761437892913818,"y":0.49116161465644836},{"x":0.5522875785827637,"y":0.49116161465644836}]},"confidence":0.9905106425285339,"dir":"ltr","boundary":[0.5472875785827637,0.47153535413742065,0.7811437892913818,0.49816161465644837],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5126262903213501},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9174158573150635,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7173202633857727,0.5012626051902771,0.7549019455909729,0.5126262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9893372654914856,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6830065250396729,0.5012626051902771,0.7156862616539001,0.5126262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7549019455909729,"y":0.5126262903213501},{"x":0.6830065250396729,"y":0.5126262903213501}]},"confidence":0.9573721885681152,"dir":"ltr","boundary":[0.6780065250396728,0.4942626051902771,0.7599019455909729,0.5196262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.5214646458625793},{"x":0.75,"y":0.5214646458625793},{"x":0.75,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9350833892822266,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7287581562995911,0.5214646458625793,0.75,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9890795350074768,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7107843160629272,0.5227272510528564,0.7222222089767456,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9953385591506958,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6764705777168274,0.5227272510528564,0.7026143670082092,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6307189464569092,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6307189464569092,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9892210960388184,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6307189464569092,0.5227272510528564,0.6633986830711365,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5227272510528564},{"x":0.6241829991340637,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9752923250198364,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6209150552749634,0.5227272510528564,0.6241829991340637,0.5378788113594055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5214646458625793},{"x":0.75,"y":0.5214646458625793},{"x":0.75,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9779057502746582,"dir":"ltr","boundary":[0.6159150552749634,0.5144646458625793,0.755,0.5448788113594055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7565359473228455,"y":0.560606062412262},{"x":0.7140522599220276,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9324666857719421,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.7140522599220276,0.5429292917251587,0.7565359473228455,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7140522599220276,"y":0.560606062412262},{"x":0.6797385811805725,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.993070125579834,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6797385811805725,0.5429292917251587,0.7140522599220276,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6699346303939819,"y":0.560606062412262},{"x":0.6274510025978088,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9954374432563782,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6274510025978088,0.5429292917251587,0.6699346303939819,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5429292917251587},{"x":0.6160130500793457,"y":0.560606062412262},{"x":0.6029411554336548,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.994896650314331,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.5429292917251587,0.6160130500793457,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5429292917251587},{"x":0.5947712659835815,"y":0.560606062412262},{"x":0.5686274766921997,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9959486722946167,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5686274766921997,0.5429292917251587,0.5947712659835815,0.560606062412262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5429292917251587},{"x":0.563725471496582,"y":0.5429292917251587},{"x":0.563725471496582,"y":0.560606062412262},{"x":0.49836599826812744,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.990118682384491,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیک","boundary":[0.49836599826812744,0.5429292917251587,0.563725471496582,0.560606062412262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.5429292917251587},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7565359473228455,"y":0.560606062412262},{"x":0.49836599826812744,"y":0.560606062412262}]},"confidence":0.9859189391136169,"dir":"ltr","boundary":[0.49336599826812744,0.5359292917251587,0.7615359473228455,0.567606062412262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.566919207572937},{"x":0.7565359473228455,"y":0.566919207572937},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5820707082748413},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9609506130218506,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.7156862616539001,0.566919207572937,0.7565359473228455,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.566919207572937},{"x":0.7156862616539001,"y":0.566919207572937},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9898256063461304,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6797385811805725,0.566919207572937,0.7156862616539001,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.566919207572937},{"x":0.6699346303939819,"y":0.566919207572937},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9956855177879333,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.6274510025978088,0.566919207572937,0.6699346303939819,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6029411554336548,"y":0.566919207572937},{"x":0.6143791079521179,"y":0.566919207572937},{"x":0.6143791079521179,"y":0.5820707082748413},{"x":0.6029411554336548,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9943008422851562,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6029411554336548,0.566919207572937,0.6143791079521179,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.566919207572937},{"x":0.593137264251709,"y":0.566919207572937},{"x":0.593137264251709,"y":0.5820707082748413},{"x":0.5702614188194275,"y":0.5820707082748413}]},"confidence":0.9927576184272766,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5702614188194275,0.566919207572937,0.593137264251709,0.5820707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5604575276374817,"y":0.566919207572937},{"x":0.5604575276374817,"y":0.5833333134651184},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9919512867927551,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.4852941036224365,0.5681818127632141,0.5604575276374817,0.5833333134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.566919207572937},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5656565427780151},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5820707082748413},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9890171885490417,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.559919207572937,0.7615359473228455,0.5890707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7467319965362549,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9923826456069946,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7467319965362549,0.6148989796638489,0.7761437892913818,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7401960492134094,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9936650395393372,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7173202633857727,0.6148989796638489,0.7401960492134094,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6287878751754761},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9780011177062988,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7140522599220276,0.6148989796638489,0.7156862616539001,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6287878751754761},{"x":0.6519607901573181,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9922012686729431,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6519607901573181,0.6148989796638489,0.7075163125991821,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6148989796638489},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6287878751754761},{"x":0.601307213306427,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9950684905052185,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.601307213306427,0.6148989796638489,0.6470588445663452,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5898692607879639,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9850261211395264,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5898692607879639,0.6148989796638489,0.5947712659835815,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5833333134651184,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5424836874008179,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9965314865112305,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5424836874008179,0.6148989796638489,0.5833333134651184,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6287878751754761},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9934730529785156,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.5065359473228455,0.6148989796638489,0.5343137383460999,0.6287878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5,"y":0.6148989796638489},{"x":0.5,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9912035465240479,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.4673202633857727,0.6148989796638489,0.5,0.6287878751754761]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4673202633857727,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6148989796638489},{"x":0.7761437892913818,"y":0.6287878751754761},{"x":0.4673202633857727,"y":0.6287878751754761}]},"confidence":0.9926654100418091,"dir":"ltr","boundary":[0.4623202633857727,0.6078989796638489,0.7811437892913818,0.6357878751754761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6477272510528564},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9039615988731384,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7173202633857727,0.6376262903213501,0.7532680034637451,0.6477272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9868819117546082,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6830065250396729,0.6376262903213501,0.7140522599220276,0.6477272510528564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.6376262903213501},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6477272510528564},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6477272510528564}]},"confidence":0.9500284790992737,"dir":"ltr","boundary":[0.6780065250396728,0.6306262903213501,0.7582680034637451,0.6547272510528565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6717171669006348},{"x":0.7173202633857727,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9505314826965332,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.7173202633857727,0.6578282713890076,0.7549019455909729,0.6717171669006348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6729797720909119},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6729797720909119}]},"confidence":0.9917891025543213,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6960784196853638,0.6578282713890076,0.7140522599220276,0.6729797720909119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9921854138374329,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6584967374801636,0.6578282713890076,0.6830065250396729,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.6590909361839294},{"x":0.648692786693573,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6503267884254456,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9946819543838501,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6372548937797546,0.6590909361839294,0.6503267884254456,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6307189464569092,"y":0.6742424368858337},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6742424368858337}]},"confidence":0.9963834881782532,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.6127451062202454,0.6590909361839294,0.6307189464569092,0.6742424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6590909361839294},{"x":0.6029411554336548,"y":0.6755050420761108},{"x":0.5718954205513,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.9903705716133118,"dir":"rtl","str":"بیستم","boundary":[0.5718954205513,0.6590909361839294,0.6029411554336548,0.6755050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6590909361839294},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7549019455909729,"y":0.6729797720909119},{"x":0.5718954205513,"y":0.6755050420761108}]},"confidence":0.985242486000061,"dir":"ltr","boundary":[0.5668954205513,0.6520909361839294,0.7599019455909729,0.6799797720909119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6957070827484131},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9401322603225708,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7140522599220276,0.6805555820465088,0.7565359473228455,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6957070827484131}]},"confidence":0.9905858039855957,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6960784196853638,0.6805555820465088,0.7140522599220276,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6830065250396729,"y":0.6957070827484131},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.991875410079956,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6552287340164185,0.6805555820465088,0.6830065250396729,0.6957070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6805555820465088},{"x":0.648692786693573,"y":0.6805555820465088},{"x":0.648692786693573,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.99407958984375,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6388888955116272,0.6805555820465088,0.648692786693573,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6805555820465088},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6969696879386902},{"x":0.6143791079521179,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9958157539367676,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.6143791079521179,0.6805555820465088,0.6290849447250366,0.6969696879386902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6818181872367859},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6805555820465088},{"x":0.5996732115745544,"y":0.6969696879386902},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9965507984161377,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5735294222831726,0.6818181872367859,0.5996732115745544,0.6969696879386902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.6805555820465088},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7565359473228455,"y":0.6957070827484131},{"x":0.5735294222831726,"y":0.6969696879386902}]},"confidence":0.9838208556175232,"dir":"ltr","boundary":[0.5685294222831726,0.6735555820465088,0.7615359473228455,0.7027070827484131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7761437892913818,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7761437892913818,"y":0.743686854839325},{"x":0.7467319965362549,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9889277815818787,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7467319965362549,0.7285353541374207,0.7761437892913818,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7401960492134094,"y":0.743686854839325},{"x":0.7156862616539001,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9928128719329834,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7156862616539001,0.7285353541374207,0.7401960492134094,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7124183177947998,"y":0.743686854839325},{"x":0.7091503143310547,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.974364161491394,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7091503143310547,0.7285353541374207,0.7124183177947998,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7026143670082092,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7026143670082092,"y":0.743686854839325},{"x":0.656862735748291,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.8720477819442749,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.656862735748291,0.7285353541374207,0.7026143670082092,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6503267884254456,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6503267884254456,"y":0.743686854839325},{"x":0.6209150552749634,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9768094420433044,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6209150552749634,0.7285353541374207,0.6503267884254456,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6192810535430908,"y":0.7285353541374207},{"x":0.6192810535430908,"y":0.743686854839325},{"x":0.584967315196991,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9894187450408936,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.584967315196991,0.7285353541374207,0.6192810535430908,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5784313678741455,"y":0.743686854839325},{"x":0.5718954205513,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.994585394859314,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5718954205513,0.7285353541374207,0.5784313678741455,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5653594732284546,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5653594732284546,"y":0.743686854839325},{"x":0.5065359473228455,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9863120317459106,"dir":"rtl","str":"هواپیمای","boundary":[0.5065359473228455,0.7285353541374207,0.5653594732284546,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5,"y":0.7285353541374207},{"x":0.5,"y":0.743686854839325},{"x":0.4444444477558136,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9811338782310486,"dir":"rtl","str":"آبنشین","boundary":[0.4444444477558136,0.7285353541374207,0.5,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.7285353541374207},{"x":0.43790850043296814,"y":0.7285353541374207},{"x":0.43790850043296814,"y":0.743686854839325},{"x":0.43300652503967285,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9874671697616577,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43300652503967285,0.7285353541374207,0.43790850043296814,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7285353541374207},{"x":0.4264705777168274,"y":0.743686854839325},{"x":0.3888888955116272,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9932115077972412,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.3888888955116272,0.7285353541374207,0.4264705777168274,0.743686854839325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.7285353541374207},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7285353541374207},{"x":0.38235294818878174,"y":0.743686854839325},{"x":0.3480392098426819,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9855649471282959,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.3480392098426819,0.7285353541374207,0.38235294818878174,0.743686854839325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480392098426819,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7761437892913818,"y":0.7285353541374207},{"x":0.7761437892913818,"y":0.743686854839325},{"x":0.3480392098426819,"y":0.743686854839325}]},"confidence":0.9725310802459717,"dir":"ltr","boundary":[0.3430392098426819,0.7215353541374206,0.7811437892913818,0.750686854839325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.752525269985199},{"x":0.7532680034637451,"y":0.752525269985199},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7626262903213501},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9198219776153564,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7173202633857727,0.752525269985199,0.7532680034637451,0.7626262903213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.752525269985199},{"x":0.7140522599220276,"y":0.752525269985199},{"x":0.7140522599220276,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.9845578670501709,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6830065250396729,0.752525269985199,0.7140522599220276,0.7626262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.752525269985199},{"x":0.7532680034637451,"y":0.752525269985199},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7626262903213501},{"x":0.6830065250396729,"y":0.7638888955116272}]},"confidence":0.955786406993866,"dir":"ltr","boundary":[0.6780065250396728,0.745525269985199,0.7582680034637451,0.7696262903213501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.4558080732822418},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4558080732822418},{"x":0.23366013169288635,"y":0.46338382363319397},{"x":0.22385621070861816,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9670314192771912,"str":"نه","boundary":[0.22385621070861816,0.4558080732822418,0.23366013169288635,0.46338382363319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.4558080732822418},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4558080732822418},{"x":0.23366013169288635,"y":0.46338382363319397},{"x":0.22385621070861816,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9670314192771912,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.4488080732822418,0.23866013169288636,0.470383823633194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.5319536924362183,"str":"ا","boundary":[0.2222222238779068,0.47853535413742065,0.22549019753932953,0.4873737394809723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.47853535413742065},{"x":0.22549019753932953,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4873737394809723}]},"confidence":0.5319536924362183,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.47153535413742065,0.23049019753932953,0.4943737394809723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5252525210380554},{"x":0.2271241843700409,"y":0.5252525210380554},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.5617001056671143,"str":"04","boundary":[0.2222222238779068,0.5555555820465088,0.2271241843700409,0.5252525210380554]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5252525210380554},{"x":0.2271241843700409,"y":0.5252525210380554},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5555555820465088}]},"confidence":0.5617001056671143,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.5485555820465088,0.2321241843700409,0.5322525210380554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.5694444179534912},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5694444179534912},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5782828330993652},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9568381309509277,"str":"۱۵","boundary":[0.22385621070861816,0.5694444179534912,0.23692810535430908,0.5782828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.5694444179534912},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5694444179534912},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5782828330993652},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5782828330993652}]},"confidence":0.9568381309509277,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.5624444179534912,0.2419281053543091,0.5852828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6136363744735718},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6136363744735718},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6262626051902771},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.8891997337341309,"str":"۳۱","boundary":[0.22385621070861816,0.6136363744735718,0.23692810535430908,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6136363744735718},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6136363744735718},{"x":0.23692810535430908,"y":0.6262626051902771},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.8891997337341309,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.6066363744735718,0.2419281053543091,0.6332626051902771],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6818181872367859},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6881313323974609},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6881313323974609},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6818181872367859}]},"confidence":0.5189833641052246,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.2401960790157318,0.6818181872367859,0.2222222238779068,0.6881313323974609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6654040217399597},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6654040217399597},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.7822091579437256,"dir":"ltr","str":"لے","boundary":[0.2401960790157318,0.6590909361839294,0.22058823704719543,0.6654040217399597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6376262903213501},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6439393758773804},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6376262903213501}]},"confidence":0.9666451215744019,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23856209218502045,0.6376262903213501,0.22058823704719543,0.6439393758773804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.6136363744735718},{"x":0.23856209218502045,"y":0.6199495196342468},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6199495196342468},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.672380805015564,"dir":"ltr","str":"گئے","boundary":[0.23856209218502045,0.6136363744735718,0.22058823704719543,0.6199495196342468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.6136363744735718},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6881313323974609},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6881313323974609},{"x":0.22058823704719543,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.6900712847709656,"dir":"ltr","boundary":[0.2351960790157318,0.6066363744735718,0.2272222238779068,0.6951313323974609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.683080792427063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.683080792427063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9576864838600159,"str":"۴۰","boundary":[0.2222222238779068,0.683080792427063,0.23529411852359772,0.6906565427780151]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.683080792427063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.683080792427063},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6906565427780151},{"x":0.2222222238779068,"y":0.691919207572937}]},"confidence":0.9576864838600159,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.676080792427063,0.24029411852359772,0.6976565427780151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7398989796638489},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7398989796638489}]},"confidence":0.9415141344070435,"str":"۴۵","boundary":[0.2222222238779068,0.7297979593276978,0.2401960790157318,0.7398989796638489]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.752525269985199},{"x":0.23692810535430908,"y":0.752525269985199},{"x":0.23692810535430908,"y":0.7626262903213501},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9534989595413208,"str":"۴۵","boundary":[0.22385621070861816,0.752525269985199,0.23692810535430908,0.7626262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7297979593276978},{"x":0.2401960790157318,"y":0.7626262903213501},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9475065469741821,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.7227979593276977,0.24519607901573182,0.7696262903213501],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/UBDFoSmrWygtVaoK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/JWHGVORXcSzomEpN.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/bCxoeXUNhVHWUnvM.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.00034959844806615044,0.0002717452321690742,0.9987236212593278,0.9989373788153283]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7549019455909729,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.943449079990387,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7156862616539001,0.2222222238779068,0.7549019455909729,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23863635957241058},{"x":0.6748365759849548,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9943026304244995,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6748365759849548,0.2222222238779068,0.7156862616539001,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6683006286621094,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6683006286621094,"y":0.23989899456501007},{"x":0.648692786693573,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9915223717689514,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.648692786693573,0.2222222238779068,0.6683006286621094,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6372548937797546,"y":0.2222222238779068},{"x":0.6372548937797546,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6078431606292725,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9953296780586243,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6078431606292725,0.2222222238779068,0.6372548937797546,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.2234848439693451},{"x":0.601307213306427,"y":0.2234848439693451},{"x":0.601307213306427,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5947712659835815,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9967769384384155,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5947712659835815,0.2234848439693451,0.601307213306427,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5866013169288635,"y":0.2222222238779068},{"x":0.5866013169288635,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5424836874008179,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9915659427642822,"dir":"rtl","str":"هواپیمای","boundary":[0.5424836874008179,0.2234848439693451,0.5866013169288635,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.2234848439693451},{"x":0.529411792755127,"y":0.2234848439693451},{"x":0.529411792755127,"y":0.23989899456501007},{"x":0.5212418437004089,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9905730485916138,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5212418437004089,0.2234848439693451,0.529411792755127,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5065359473228455,"y":0.2234848439693451},{"x":0.5065359473228455,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4820261299610138,"y":0.24116161465644836}]},"confidence":0.9915745258331299,"dir":"rtl","str":"نشین","boundary":[0.4820261299610138,0.2234848439693451,0.5065359473228455,0.24116161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7549019455909729,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2601010203361511},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.8824231624603271,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.7156862616539001,0.24494948983192444,0.7549019455909729,0.2601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7124183177947998,"y":0.24494948983192444},{"x":0.7124183177947998,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6764705777168274,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9941033124923706,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.6764705777168274,0.24494948983192444,0.7124183177947998,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6666666865348816,"y":0.24494948983192444},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2613636255264282},{"x":0.648692786693573,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9916393756866455,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.648692786693573,0.24494948983192444,0.6666666865348816,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6339869499206543,"y":0.24621212482452393},{"x":0.6339869499206543,"y":0.2613636255264282},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2613636255264282}]},"confidence":0.9908418655395508,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.6078431606292725,0.24621212482452393,0.6339869499206543,0.2613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.24621212482452393},{"x":0.601307213306427,"y":0.24621212482452393},{"x":0.601307213306427,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5947712659835815,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9960267543792725,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5947712659835815,0.24621212482452393,0.601307213306427,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.994658887386322,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.5392156839370728,0.24621212482452393,0.5882353186607361,0.2626262605190277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49836599826812744,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5261437892913818,"y":0.24621212482452393},{"x":0.5261437892913818,"y":0.2626262605190277},{"x":0.49836599826812744,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9914416074752808,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.49836599826812744,0.24621212482452393,0.5261437892913818,0.2626262605190277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7549019455909729,"y":0.2209595888853073},{"x":0.7565359473228455,"y":0.2613636255264282},{"x":0.4820261299610138,"y":0.2626262605190277}]},"confidence":0.9837316870689392,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.2152222238779068,0.7615359473228455,0.26836362552642823],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7450980544090271,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9912849068641663,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7450980544090271,0.2941919267177582,0.7761437892913818,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7385621070861816,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7385621070861816,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9926480650901794,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7009803652763367,0.2941919267177582,0.7385621070861816,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6993464231491089,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6960784196853638,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9703709483146667,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6960784196853638,0.2941919267177582,0.6993464231491089,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6895424723625183,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6895424723625183,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9856871366500854,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6552287340164185,0.2941919267177582,0.6895424723625183,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6519607901573181,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6519607901573181,"y":0.3068181872367859},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9783598184585571,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6209150552749634,0.2941919267177582,0.6519607901573181,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6127451062202454,"y":0.2941919267177582},{"x":0.6127451062202454,"y":0.3068181872367859},{"x":0.584967315196991,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9940817356109619,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.584967315196991,0.2941919267177582,0.6127451062202454,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5784313678741455,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3068181872367859},{"x":0.5228758454322815,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9865623712539673,"dir":"rtl","str":"قایقهای","boundary":[0.5228758454322815,0.2941919267177582,0.5784313678741455,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2941919267177582},{"x":0.516339898109436,"y":0.2941919267177582},{"x":0.516339898109436,"y":0.3068181872367859},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3068181872367859}]},"confidence":0.9877160787582397,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.4820261299610138,0.2941919267177582,0.516339898109436,0.3068181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7532680034637451,"y":0.32702019810676575},{"x":0.7385621070861816,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9262949824333191,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7385621070861816,0.3156565725803375,0.7532680034637451,0.32702019810676575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7303921580314636,"y":0.32828283309936523},{"x":0.7173202633857727,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.8813695311546326,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7173202633857727,0.3169191777706146,0.7303921580314636,0.32828283309936523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.3169191777706146},{"x":0.7107843160629272,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7107843160629272,"y":0.32828283309936523},{"x":0.6797385811805725,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9899906516075134,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6797385811805725,0.3169191777706146,0.7107843160629272,0.32828283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7761437892913818,"y":0.32828283309936523},{"x":0.4820261299610138,"y":0.3295454680919647}]},"confidence":0.9800897836685181,"dir":"ltr","boundary":[0.4770261299610138,0.2871919267177582,0.7811437892913818,0.33528283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7549019455909729,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7549019455909729,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7173202633857727,"y":0.35227271914482117}]},"confidence":0.954928994178772,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.7173202633857727,0.33838382363319397,0.7549019455909729,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7156862616539001,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6715686321258545,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9881470799446106,"dir":"rtl","str":"ویگهای","boundary":[0.6715686321258545,0.33838382363319397,0.7156862616539001,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6552287340164185,"y":0.33838382363319397},{"x":0.6552287340164185,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6192810535430908,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9891985058784485,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6192810535430908,0.33838382363319397,0.6552287340164185,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3585858643054962},{"x":0.758169949054718,"y":0.3737373650074005},{"x":0.7189542651176453,"y":0.375}]},"confidence":0.9353879690170288,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.7173202633857727,0.3598484992980957,0.758169949054718,0.3737373650074005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3598484992980957},{"x":0.7140522599220276,"y":0.375},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3762626349925995}]},"confidence":0.9793482422828674,"dir":"rtl","str":"پارویگ","boundary":[0.6846405267715454,0.3598484992980957,0.7140522599220276,0.375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.33838382363319397},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3358585834503174},{"x":0.758169949054718,"y":0.375},{"x":0.6192810535430908,"y":0.3775252401828766}]},"confidence":0.9731319546699524,"dir":"ltr","boundary":[0.6126470518112183,0.33138382363319396,0.763169949054718,0.382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7549019455909729,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7549019455909729,"y":0.39772728085517883},{"x":0.7140522599220276,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9564494490623474,"dir":"rtl","str":"۴-۴-","boundary":[0.7140522599220276,0.38131314516067505,0.7549019455909729,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7124183177947998,"y":0.38257575035095215},{"x":0.7124183177947998,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6846405267715454,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9919545650482178,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.6846405267715454,0.38257575035095215,0.7124183177947998,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6764705777168274,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6764705777168274,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6683006286621094,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9964962005615234,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6683006286621094,0.38257575035095215,0.6764705777168274,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6617646813392639,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6617646813392639,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6290849447250366,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9946690797805786,"dir":"rtl","str":"بالشتک","boundary":[0.6290849447250366,0.38257575035095215,0.6617646813392639,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6127451062202454,"y":0.38257575035095215},{"x":0.6127451062202454,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5669934749603271,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9869359731674194,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5669934749603271,0.38257575035095215,0.6127451062202454,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5522875785827637,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5522875785827637,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5392156839370728,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9842432141304016,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5392156839370728,0.38257575035095215,0.5522875785827637,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5310457348823547,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5310457348823547,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5277777910232544,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9903171062469482,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277777910232544,0.38257575035095215,0.5310457348823547,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5261437892913818,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5261437892913818,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5065359473228455,"y":0.39772728085517883}]},"confidence":0.9874520301818848,"dir":"rtl","str":"داک","boundary":[0.5065359473228455,0.38257575035095215,0.5261437892913818,0.39772728085517883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5,"y":0.38257575035095215},{"x":0.5,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.976671576499939,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4950980246067047,0.38257575035095215,0.5,0.39898988604545593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4950980246067047,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7549019455909729,"y":0.38131314516067505},{"x":0.7549019455909729,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4950980246067047,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9855799674987793,"dir":"ltr","boundary":[0.4900980246067047,0.37431314516067504,0.7599019455909729,0.40472728085517884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.405303031206131},{"x":0.758169949054718,"y":0.405303031206131},{"x":0.758169949054718,"y":0.42171716690063477},{"x":0.7156862616539001,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9167800545692444,"dir":"rtl","str":"۵-۴-","boundary":[0.7156862616539001,0.405303031206131,0.758169949054718,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.405303031206131},{"x":0.7140522599220276,"y":0.405303031206131},{"x":0.7140522599220276,"y":0.42171716690063477},{"x":0.686274528503418,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9940350651741028,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.686274528503418,0.405303031206131,0.7140522599220276,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.405303031206131},{"x":0.6797385811805725,"y":0.405303031206131},{"x":0.6797385811805725,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6601307392120361,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.98374342918396,"dir":"rtl","str":"ویگ","boundary":[0.6601307392120361,0.405303031206131,0.6797385811805725,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.405303031206131},{"x":0.6454248428344727,"y":0.405303031206131},{"x":0.6454248428344727,"y":0.42171716690063477},{"x":0.6405228972434998,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9964087009429932,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6405228972434998,0.405303031206131,0.6454248428344727,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.405303031206131},{"x":0.6339869499206543,"y":0.405303031206131},{"x":0.6339869499206543,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5980392098426819,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9906253218650818,"dir":"rtl","str":"بالشتک","boundary":[0.5980392098426819,0.405303031206131,0.6339869499206543,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.405303031206131},{"x":0.584967315196991,"y":0.405303031206131},{"x":0.584967315196991,"y":0.42171716690063477},{"x":0.5359477400779724,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9818339347839355,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.5359477400779724,0.405303031206131,0.584967315196991,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.405303031206131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.405303031206131},{"x":0.5212418437004089,"y":0.42171716690063477},{"x":0.508169949054718,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.978402316570282,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.508169949054718,0.405303031206131,0.5212418437004089,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.405303031206131},{"x":0.5,"y":0.405303031206131},{"x":0.5,"y":0.42171716690063477},{"x":0.49673202633857727,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9894086718559265,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.49673202633857727,0.405303031206131,0.5,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.405303031206131},{"x":0.49673202633857727,"y":0.405303031206131},{"x":0.49673202633857727,"y":0.42171716690063477},{"x":0.4771241843700409,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9813672304153442,"dir":"rtl","str":"داک","boundary":[0.4771241843700409,0.405303031206131,0.49673202633857727,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.405303031206131},{"x":0.4673202633857727,"y":0.405303031206131},{"x":0.4673202633857727,"y":0.42171716690063477},{"x":0.44607841968536377,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9781278371810913,"dir":"rtl","str":"ویگ","boundary":[0.44607841968536377,0.405303031206131,0.4673202633857727,0.42171716690063477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.405303031206131},{"x":0.43790850043296814,"y":0.405303031206131},{"x":0.43790850043296814,"y":0.42171716690063477},{"x":0.43300652503967285,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9721812009811401,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43300652503967285,0.405303031206131,0.43790850043296814,0.42171716690063477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43300652503967285,"y":0.405303031206131},{"x":0.758169949054718,"y":0.405303031206131},{"x":0.758169949054718,"y":0.42171716690063477},{"x":0.43300652503967285,"y":0.42171716690063477}]},"confidence":0.9783346056938171,"dir":"ltr","boundary":[0.42800652503967285,0.398303031206131,0.763169949054718,0.42871716690063477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7549019455909729,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4406565725803375},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.9435871243476868,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7385621070861816,0.42424243688583374,0.7565359473228455,0.4406565725803375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7320261597633362,"y":0.42424243688583374},{"x":0.733660101890564,"y":0.4419191777706146},{"x":0.720588207244873,"y":0.4419191777706146}]},"confidence":0.8906804323196411,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7189542651176453,0.42550504207611084,0.733660101890564,0.4419191777706146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7107843160629272,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9854992032051086,"dir":"rtl","str":"هاوروینگ","boundary":[0.6633986830711365,0.42550504207611084,0.7107843160629272,0.4419191777706146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.42550504207611084},{"x":0.7549019455909729,"y":0.42424243688583374},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4419191777706146},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4431818127632141}]},"confidence":0.9627107381820679,"dir":"ltr","boundary":[0.6583986830711365,0.41850504207611083,0.7615359473228455,0.44891917777061463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9860733151435852,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7450980544090271,0.4734848439693451,0.7745097875595093,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.993909478187561,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7075163125991821,0.4734848439693451,0.7385621070861816,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4886363744735718},{"x":0.7026143670082092,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9689120054244995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7026143670082092,0.4734848439693451,0.7075163125991821,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4734848439693451},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4886363744735718},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.984049379825592,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6552287340164185,0.4734848439693451,0.6960784196853638,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.4734848439693451},{"x":0.648692786693573,"y":0.4734848439693451},{"x":0.648692786693573,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5588235259056091,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9840125441551208,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.5588235259056091,0.4734848439693451,0.648692786693573,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5522875785827637,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9954843521118164,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5392156839370728,0.4734848439693451,0.5522875785827637,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5326797366142273,"y":0.4886363744735718},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9940442442893982,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5179738402366638,0.4734848439693451,0.5326797366142273,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4734848439693451},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4886363744735718},{"x":0.4771241843700409,"y":0.4886363744735718}]},"confidence":0.9885814785957336,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4771241843700409,0.4734848439693451,0.5098039507865906,0.4886363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4987373650074005},{"x":0.75,"y":0.4987373650074005},{"x":0.75,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.8516143560409546,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7385621070861816,0.4987373650074005,0.75,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7287581562995911,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5088383555412292},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.8764427900314331,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7156862616539001,0.4987373650074005,0.7287581562995911,0.5088383555412292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7091503143310547,"y":0.4987373650074005},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5088383555412292},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9831668138504028,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6764705777168274,0.4987373650074005,0.7091503143310547,0.5088383555412292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.4722222089767456},{"x":0.7745097875595093,"y":0.4734848439693451},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5088383555412292},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5088383555412292}]},"confidence":0.9750235080718994,"dir":"ltr","boundary":[0.4721241843700409,0.4652222089767456,0.7795097875595093,0.5158383555412293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5340909361839294},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.947117805480957,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7369281053543091,0.5164141654968262,0.7516340017318726,0.5340909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5340909361839294},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5340909361839294}]},"confidence":0.9485040903091431,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7173202633857727,0.5164141654968262,0.7320261597633362,0.5340909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5353535413742065},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9933722615242004,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6797385811805725,0.5164141654968262,0.7107843160629272,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5164141654968262},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5353535413742065},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9917297959327698,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.5947712659835815,0.5164141654968262,0.6666666865348816,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5353535413742065},{"x":0.5718954205513,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9941695928573608,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5718954205513,0.5176767706871033,0.5816993713378906,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5653594732284546,"y":0.5353535413742065},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5353535413742065}]},"confidence":0.9922134280204773,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5539215803146362,0.5176767706871033,0.5653594732284546,0.5353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5176767706871033},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5366161465644836},{"x":0.5179738402366638,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9937390089035034,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5179738402366638,0.5176767706871033,0.5441176295280457,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5568181872367859},{"x":0.7173202633857727,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.942797064781189,"dir":"rtl","str":"۳-۵-","boundary":[0.7173202633857727,0.5378788113594055,0.7565359473228455,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5391414165496826},{"x":0.7140522599220276,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9901267886161804,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6911764740943909,0.5391414165496826,0.7140522599220276,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6503267884254456,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6503267884254456,"y":0.5568181872367859}]},"confidence":0.9960176944732666,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6503267884254456,0.5391414165496826,0.6846405267715454,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5391414165496826},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5568181872367859},{"x":0.6078431606292725,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9886536002159119,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.6078431606292725,0.5391414165496826,0.6437908411026001,0.5568181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5964052081108093,"y":0.558080792427063},{"x":0.584967315196991,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9866837859153748,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.584967315196991,0.5391414165496826,0.5964052081108093,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5735294222831726,"y":0.558080792427063},{"x":0.5653594732284546,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9862847328186035,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5653594732284546,0.5391414165496826,0.5735294222831726,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5539215803146362,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5539215803146362,"y":0.558080792427063},{"x":0.5228758454322815,"y":0.558080792427063}]},"confidence":0.9945078492164612,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.5228758454322815,0.5404040217399597,0.5539215803146362,0.558080792427063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5404040217399597},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5391414165496826},{"x":0.5098039507865906,"y":0.558080792427063},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9915112853050232,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.44117647409439087,0.5404040217399597,0.5098039507865906,0.558080792427063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.5164141654968262},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7565359473228455,"y":0.5568181872367859},{"x":0.44117647409439087,"y":0.5593434572219849}]},"confidence":0.9864059686660767,"dir":"ltr","boundary":[0.43617647409439086,0.5094141654968262,0.7615359473228455,0.5638181872367859],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.564393937587738},{"x":0.7516340017318726,"y":0.564393937587738},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.919119656085968,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7369281053543091,0.564393937587738,0.7516340017318726,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.564393937587738},{"x":0.733660101890564,"y":0.564393937587738},{"x":0.733660101890564,"y":0.5795454382896423},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9436337947845459,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7156862616539001,0.564393937587738,0.733660101890564,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.564393937587738},{"x":0.7107843160629272,"y":0.564393937587738},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9891256093978882,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6764705777168274,0.564393937587738,0.7107843160629272,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.564393937587738},{"x":0.6633986830711365,"y":0.564393937587738},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5795454382896423},{"x":0.6356208920478821,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9948549866676331,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.6356208920478821,0.564393937587738,0.6633986830711365,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571895241737366,"y":0.564393937587738},{"x":0.6225489974021912,"y":0.564393937587738},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9905656576156616,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیک","boundary":[0.5571895241737366,0.564393937587738,0.6225489974021912,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.564393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.564393937587738},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5795454382896423},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5795454382896423}]},"confidence":0.9935929179191589,"dir":"rtl","str":"ایرفویل","boundary":[0.5098039507865906,0.564393937587738,0.5457516312599182,0.5795454382896423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9071687459945679,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7385621070861816,0.5833333134651184,0.7516340017318726,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6010100841522217},{"x":0.7189542651176453,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.8643880486488342,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7189542651176453,0.5833333134651184,0.7320261597633362,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6010100841522217}]},"confidence":0.9920282959938049,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6879084706306458,0.5833333134651184,0.7107843160629272,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6010100841522217},{"x":0.6372548937797546,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.9960070252418518,"dir":"rtl","str":"پیشرانش","boundary":[0.6372548937797546,0.5833333134651184,0.6797385811805725,0.6010100841522217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6127451062202454,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6225489974021912,"y":0.6022727489471436},{"x":0.6127451062202454,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.994762659072876,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6127451062202454,0.5845959782600403,0.6225489974021912,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.5845959782600403},{"x":0.6062091588973999,"y":0.5833333134651184},{"x":0.6062091588973999,"y":0.6022727489471436},{"x":0.576797366142273,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.9932146072387695,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.576797366142273,0.5845959782600403,0.6062091588973999,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5669934749603271,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5669934749603271,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5539215803146362,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.961540937423706,"dir":"rtl","str":"برآ","boundary":[0.5539215803146362,0.5845959782600403,0.5669934749603271,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5441176295280457,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6022727489471436},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6022727489471436}]},"confidence":0.9923041462898254,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.5261437892913818,0.5845959782600403,0.5441176295280457,0.6022727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5845959782600403},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6035353541374207},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6035353541374207}]},"confidence":0.9915230870246887,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.4869281053543091,0.5845959782600403,0.5130718946456909,0.6035353541374207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6060606241226196},{"x":0.75,"y":0.6060606241226196},{"x":0.75,"y":0.625},{"x":0.7401960492134094,"y":0.625}]},"confidence":0.8937510251998901,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7401960492134094,0.6060606241226196,0.75,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7320261597633362,"y":0.625},{"x":0.7173202633857727,"y":0.625}]},"confidence":0.8801939487457275,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7173202633857727,0.6073232293128967,0.7320261597633362,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6073232293128967},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6060606241226196},{"x":0.7124183177947998,"y":0.625},{"x":0.656862735748291,"y":0.625}]},"confidence":0.9919543266296387,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.656862735748291,0.6073232293128967,0.7124183177947998,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6437908411026001,"y":0.6073232293128967},{"x":0.6437908411026001,"y":0.625},{"x":0.5718954205513,"y":0.625}]},"confidence":0.9906742572784424,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.5718954205513,0.6073232293128967,0.6437908411026001,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5588235259056091,"y":0.625},{"x":0.5424836874008179,"y":0.625}]},"confidence":0.9931177496910095,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.5424836874008179,0.6073232293128967,0.5588235259056091,0.625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6073232293128967},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6262626051902771},{"x":0.5016340017318726,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9896378517150879,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5016340017318726,0.6073232293128967,0.5277777910232544,0.6262626051902771]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4869281053543091,"y":0.564393937587738},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5618686676025391},{"x":0.7532680034637451,"y":0.625},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6262626051902771}]},"confidence":0.9804869294166565,"dir":"ltr","boundary":[0.4819281053543091,0.557393937587738,0.7582680034637451,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.988872766494751,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7450980544090271,0.6565656661987305,0.7745097875595093,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9921230673789978,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7058823704719543,0.6565656661987305,0.7385621070861816,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7042483687400818,"y":0.6691918969154358},{"x":0.7009803652763367,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9723488688468933,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7009803652763367,0.6565656661987305,0.7042483687400818,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454248428344727,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6454248428344727,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9882187843322754,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6454248428344727,0.6565656661987305,0.6944444179534912,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6388888955116272,"y":0.6691918969154358},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9915536046028137,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6094771027565002,0.6565656661987305,0.6388888955116272,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6565656661987305},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5702614188194275,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9942646026611328,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5702614188194275,0.6565656661987305,0.6045751571655273,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.6565656661987305},{"x":0.563725471496582,"y":0.6565656661987305},{"x":0.563725471496582,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5490196347236633,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9942635893821716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5490196347236633,0.6565656661987305,0.563725471496582,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5441176295280457,"y":0.6691918969154358},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9946452975273132,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5277777910232544,0.6565656661987305,0.5441176295280457,0.6691918969154358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6565656661987305},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6691918969154358},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9928383827209473,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.48856207728385925,0.6565656661987305,0.5212418437004089,0.6691918969154358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6565656661987305},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6691918969154358},{"x":0.48856207728385925,"y":0.6691918969154358}]},"confidence":0.9910123348236084,"dir":"ltr","boundary":[0.48356207728385925,0.6495656661987305,0.7795097875595093,0.6761918969154358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7516340017318726,"y":0.689393937587738},{"x":0.7401960492134094,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9022219181060791,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7401960492134094,0.6792929172515869,0.7516340017318726,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7303921580314636,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7303921580314636,"y":0.689393937587738},{"x":0.7189542651176453,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.8330293893814087,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7189542651176453,0.6792929172515869,0.7303921580314636,0.689393937587738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7107843160629272,"y":0.689393937587738},{"x":0.6797385811805725,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.9865869879722595,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6797385811805725,0.6792929172515869,0.7107843160629272,0.689393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6792929172515869},{"x":0.7516340017318726,"y":0.689393937587738},{"x":0.6797385811805725,"y":0.689393937587738}]},"confidence":0.933715283870697,"dir":"ltr","boundary":[0.6747385811805725,0.6722929172515869,0.7566340017318726,0.696393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7146464586257935},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7146464586257935}]},"confidence":0.9406137466430664,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7401960492134094,0.6982323527336121,0.7549019455909729,0.7146464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.6982323527336121},{"x":0.733660101890564,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7159090638160706},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.8183130621910095,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7173202633857727,0.6982323527336121,0.7352941036224365,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7107843160629272,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7159090638160706}]},"confidence":0.9914746880531311,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6748365759849548,0.6994949579238892,0.7107843160629272,0.7159090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6994949579238892},{"x":0.6633986830711365,"y":0.6994949579238892},{"x":0.665032684803009,"y":0.7159090638160706},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9865895509719849,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.6176470518112183,0.6994949579238892,0.665032684803009,0.7159090638160706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.6994949579238892},{"x":0.7532680034637451,"y":0.6982323527336121},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7146464586257935},{"x":0.6176470518112183,"y":0.7171717286109924}]},"confidence":0.9658364653587341,"dir":"ltr","boundary":[0.6126470518112183,0.6924949579238892,0.7599019455909729,0.7216464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.9161108732223511,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7401960492134094,0.7222222089767456,0.7532680034637451,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.7222222089767456},{"x":0.733660101890564,"y":0.7222222089767456},{"x":0.733660101890564,"y":0.7373737096786499},{"x":0.7173202633857727,"y":0.7373737096786499}]},"confidence":0.8608462810516357,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7173202633857727,0.7222222089767456,0.733660101890564,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7222222089767456},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9924847483634949,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6748365759849548,0.7222222089767456,0.7107843160629272,0.7373737096786499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7234848737716675},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7222222089767456},{"x":0.6617646813392639,"y":0.7386363744735718},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9910717010498047,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.6160130500793457,0.7234848737716675,0.6617646813392639,0.7386363744735718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7234848737716675},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7209596037864685},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7373737096786499},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7386363744735718}]},"confidence":0.9699937105178833,"dir":"ltr","boundary":[0.6110130500793457,0.7164848737716675,0.7582680034637451,0.7443737096786499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.743686854839325},{"x":0.7549019455909729,"y":0.743686854839325},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.8639125823974609,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7385621070861816,0.743686854839325,0.7549019455909729,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.743686854839325},{"x":0.7352941036224365,"y":0.743686854839325},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7601010203361511},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9179062843322754,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7189542651176453,0.743686854839325,0.7352941036224365,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.743686854839325},{"x":0.7107843160629272,"y":0.743686854839325},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7601010203361511}]},"confidence":0.9929481148719788,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6748365759849548,0.743686854839325,0.7107843160629272,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7449495196342468},{"x":0.665032684803009,"y":0.743686854839325},{"x":0.665032684803009,"y":0.7601010203361511},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9899784922599792,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.6160130500793457,0.7449495196342468,0.665032684803009,0.7601010203361511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7449495196342468},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5915032625198364,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9881142377853394,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915032625198364,0.7449495196342468,0.6045751571655273,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7449495196342468},{"x":0.584967315196991,"y":0.7449495196342468},{"x":0.584967315196991,"y":0.7613636255264282},{"x":0.5424836874008179,"y":0.7613636255264282}]},"confidence":0.9858138561248779,"dir":"rtl","str":"قایقهای","boundary":[0.5424836874008179,0.7449495196342468,0.584967315196991,0.7613636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7449495196342468},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7626262903213501},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9853491187095642,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5016340017318726,0.7449495196342468,0.5277777910232544,0.7626262903213501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7449495196342468},{"x":0.7549019455909729,"y":0.743686854839325},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7601010203361511},{"x":0.5016340017318726,"y":0.7626262903213501}]},"confidence":0.9769022464752197,"dir":"ltr","boundary":[0.49663400173187255,0.7379495196342468,0.7599019455909729,0.7671010203361511],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7532680034637451,"y":0.7828282713890076},{"x":0.7401960492134094,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9274770617485046,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7401960492134094,0.7664141654968262,0.7532680034637451,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7664141654968262},{"x":0.733660101890564,"y":0.7828282713890076},{"x":0.720588207244873,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.8621499538421631,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7189542651176453,0.7664141654968262,0.733660101890564,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7664141654968262},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7828282713890076},{"x":0.6748365759849548,"y":0.7828282713890076}]},"confidence":0.9938415288925171,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6748365759849548,0.7664141654968262,0.7124183177947998,0.7828282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7664141654968262},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7664141654968262},{"x":0.665032684803009,"y":0.7840909361839294},{"x":0.6160130500793457,"y":0.7840909361839294}]},"confidence":0.9911868572235107,"dir":"rtl","str":"استاتیکی","boundary":[0.6160130500793457,0.7664141654968262,0.665032684803009,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5996732115745544,"y":0.7676767706871033},{"x":0.601307213306427,"y":0.7840909361839294},{"x":0.5604575276374817,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.915588915348053,"dir":"rtl","str":"عرضی-","boundary":[0.5588235259056091,0.7676767706871033,0.601307213306427,0.7840909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7676767706871033},{"x":0.5539215803146362,"y":0.7853535413742065},{"x":0.5261437892913818,"y":0.7853535413742065}]},"confidence":0.9743123650550842,"dir":"rtl","str":"سمتی","boundary":[0.5261437892913818,0.7676767706871033,0.5539215803146362,0.7853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.8397238254547119,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7385621070861816,0.7878788113594055,0.7549019455909729,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7320261597633362,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8055555820465088},{"x":0.7189542651176453,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.8744086027145386,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7189542651176453,0.7891414165496826,0.7320261597633362,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6748365759849548,"y":0.7891414165496826},{"x":0.7107843160629272,"y":0.7878788113594055},{"x":0.7107843160629272,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6748365759849548,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9910350441932678,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6748365759849548,0.7891414165496826,0.7107843160629272,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6633986830711365,"y":0.8055555820465088},{"x":0.6160130500793457,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9883036017417908,"dir":"rtl","str":"دینامیکی","boundary":[0.6160130500793457,0.7891414165496826,0.6633986830711365,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915032625198364,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.7891414165496826},{"x":0.6045751571655273,"y":0.8055555820465088},{"x":0.5915032625198364,"y":0.8055555820465088}]},"confidence":0.9899330139160156,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915032625198364,0.7891414165496826,0.6045751571655273,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7891414165496826},{"x":0.584967315196991,"y":0.7891414165496826},{"x":0.584967315196991,"y":0.8055555820465088},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9874289631843567,"dir":"rtl","str":"قایقهای","boundary":[0.5424836874008179,0.7891414165496826,0.584967315196991,0.8055555820465088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5277777910232544,"y":0.7904040217399597},{"x":0.5277777910232544,"y":0.8068181872367859},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9859064221382141,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5016340017318726,0.7904040217399597,0.5277777910232544,0.8068181872367859]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.7676767706871033},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7651515007019043},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8055555820465088},{"x":0.5016340017318726,"y":0.8068181872367859}]},"confidence":0.9677733182907104,"dir":"ltr","boundary":[0.49663400173187255,0.7606767706871033,0.7599019455909729,0.8125555820465088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8345959782600403},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9720476865768433,"str":"شش","boundary":[0.4852941036224365,0.8244949579238892,0.5130718946456909,0.8345959782600403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4852941036224365,"y":0.8244949579238892},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5130718946456909,"y":0.8345959782600403},{"x":0.4869281053543091,"y":0.8358585834503174}]},"confidence":0.9720476865768433,"dir":"ltr","boundary":[0.4802941036224365,0.8174949579238892,0.5180718946456909,0.8415959782600403],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.22474747896194458},{"x":0.23692810535430908,"y":0.22474747896194458},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2361111044883728},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9508731365203857,"str":"۴۵","boundary":[0.22058823704719543,0.22474747896194458,0.23692810535430908,0.2361111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.22474747896194458},{"x":0.23692810535430908,"y":0.22474747896194458},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2361111044883728},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2361111044883728}]},"confidence":0.9508731365203857,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.21774747896194457,0.2419281053543091,0.2431111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.25},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2512626349925995},{"x":0.23856209218502045,"y":0.25505051016807556},{"x":0.21895425021648407,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.633284330368042,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.21895425021648407,0.25,0.23856209218502045,0.25505051016807556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.22601009905338287},{"x":0.23856209218502045,"y":0.22601009905338287},{"x":0.23856209218502045,"y":0.23358586430549622},{"x":0.21895425021648407,"y":0.23358586430549622}]},"confidence":0.40115007758140564,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.21895425021648407,0.22601009905338287,0.23856209218502045,0.23358586430549622]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21895425021648407,"y":0.22601009905338287},{"x":0.23856209218502045,"y":0.22601009905338287},{"x":0.23856209218502045,"y":0.25505051016807556},{"x":0.2173202633857727,"y":0.25505051016807556}]},"confidence":0.5172171592712402,"dir":"ltr","boundary":[0.21395425021648407,0.21901009905338287,0.24356209218502045,0.26205051016807557],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23692810535430908,"y":0.25757575035095215},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.8316071033477783,"str":"۵۷","boundary":[0.22058823704719543,0.2487373799085617,0.23692810535430908,0.25757575035095215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23692810535430908,"y":0.2487373799085617},{"x":0.23692810535430908,"y":0.25757575035095215},{"x":0.22058823704719543,"y":0.25757575035095215}]},"confidence":0.8316071033477783,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.2417373799085617,0.2419281053543091,0.26457575035095215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9262834191322327,"str":"۶۳","boundary":[0.2222222238779068,0.2929292917251587,0.23856209218502045,0.3042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.2929292917251587},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9262834191322327,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.2859292917251587,0.24356209218502045,0.3112929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4330808222293854},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4330808222293854},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4305555522441864}]},"confidence":0.7114691734313965,"dir":"rtl","str":"لى","boundary":[0.23856209218502045,0.4305555522441864,0.21895425021648407,0.4330808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.40909090638160706},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4141414165496826},{"x":0.21895425021648407,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.3658113479614258,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.23856209218502045,0.40909090638160706,0.21895425021648407,0.4141414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3863636255264282},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3901515007019043},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3901515007019043},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.366387277841568,"dir":"rtl","str":"لم","boundary":[0.23856209218502045,0.3863636255264282,0.21895425021648407,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2941919267177582},{"x":0.23856209218502045,"y":0.29924243688583374},{"x":0.21895425021648407,"y":0.29924243688583374},{"x":0.21895425021648407,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.20783504843711853,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.23856209218502045,0.2941919267177582,0.21895425021648407,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3194444477558136},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3207070827484131},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3207070827484131},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3194444477558136}]},"confidence":0.34362220764160156,"dir":"rtl","str":"da","boundary":[0.23856209218502045,0.3194444477558136,0.21895425021648407,0.3207070827484131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3484848439693451},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3484848439693451},{"x":0.21895425021648407,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.5548770427703857,"dir":"rtl","str":"af","boundary":[0.23856209218502045,0.34090909361839294,0.21895425021648407,0.3484848439693451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3648989796638489},{"x":0.23856209218502045,"y":0.36868685483932495},{"x":0.21895425021648407,"y":0.36868685483932495},{"x":0.21895425021648407,"y":0.3648989796638489}]},"confidence":0.6119658350944519,"dir":"rtl","str":"d","boundary":[0.23856209218502045,0.3648989796638489,0.21895425021648407,0.36868685483932495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.2941919267177582},{"x":0.23856209218502045,"y":0.4330808222293854},{"x":0.21895425021648407,"y":0.4330808222293854},{"x":0.21895425021648407,"y":0.2941919267177582}]},"confidence":0.4454112648963928,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.2871919267177582,0.22395425021648407,0.4400808222293854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3181818127632141},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3181818127632141},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32828283309936523},{"x":0.22058823704719543,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9409273266792297,"str":"۶۳","boundary":[0.22058823704719543,0.3181818127632141,0.23529411852359772,0.32828283309936523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3181818127632141},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3181818127632141},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32828283309936523},{"x":0.22058823704719543,"y":0.32828283309936523}]},"confidence":0.9409273266792297,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.3111818127632141,0.24029411852359772,0.33528283309936524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3497474789619446},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9492175579071045,"str":"۶۵","boundary":[0.22058823704719543,0.34090909361839294,0.23692810535430908,0.3497474789619446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.34090909361839294},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3497474789619446},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9492175579071045,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.33390909361839294,0.2419281053543091,0.3567474789619446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3623737394809723},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3623737394809723},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3712121248245239},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9517896175384521,"str":"۶۶","boundary":[0.22058823704719543,0.3623737394809723,0.23529411852359772,0.3712121248245239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3623737394809723},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3623737394809723},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3712121248245239},{"x":0.22058823704719543,"y":0.3712121248245239}]},"confidence":0.9517896175384521,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.3553737394809723,0.24029411852359772,0.37821212482452393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.38383838534355164},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3851010203361511},{"x":0.23692810535430908,"y":0.39393940567970276},{"x":0.22058823704719543,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.8872127532958984,"str":"۷۳","boundary":[0.2222222238779068,0.38383838534355164,0.23692810535430908,0.39393940567970276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.38383838534355164},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3851010203361511},{"x":0.23692810535430908,"y":0.39393940567970276},{"x":0.22058823704719543,"y":0.39267677068710327}]},"confidence":0.8872127532958984,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.37683838534355163,0.2419281053543091,0.40093940567970277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.40782827138900757},{"x":0.23692810535430908,"y":0.40782827138900757},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4166666567325592},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.8671621084213257,"str":"۷۵","boundary":[0.22058823704719543,0.40782827138900757,0.23692810535430908,0.4166666567325592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.40782827138900757},{"x":0.23692810535430908,"y":0.40782827138900757},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4166666567325592},{"x":0.22058823704719543,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.8671621084213257,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.40082827138900756,0.2419281053543091,0.4236666567325592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.43813130259513855},{"x":0.22058823704719543,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9442391395568848,"str":"۷۶","boundary":[0.22058823704719543,0.4305555522441864,0.23692810535430908,0.43813130259513855]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.4305555522441864},{"x":0.23692810535430908,"y":0.43813130259513855},{"x":0.22058823704719543,"y":0.43813130259513855}]},"confidence":0.9442391395568848,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.4235555522441864,0.2419281053543091,0.44513130259513856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.47601011395454407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47601011395454407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4848484992980957},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.8809575438499451,"str":"۸۱","boundary":[0.2222222238779068,0.47601011395454407,0.23529411852359772,0.4848484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.47601011395454407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47601011395454407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4848484992980957},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4848484992980957}]},"confidence":0.8809575438499451,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.46901011395454406,0.24029411852359772,0.4918484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.4987373650074005},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4987373650074005},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5075757503509521},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9178433418273926,"str":"۸۱","boundary":[0.22058823704719543,0.4987373650074005,0.23366013169288635,0.5075757503509521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.4987373650074005},{"x":0.23366013169288635,"y":0.4987373650074005},{"x":0.23366013169288635,"y":0.5075757503509521},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5075757503509521}]},"confidence":0.9178433418273926,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.4917373650074005,0.23866013169288636,0.5145757503509522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5202020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5202020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.7629008293151855,"str":"۸۲","boundary":[0.22058823704719543,0.5202020406723022,0.23692810535430908,0.5303030014038086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5202020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5202020406723022},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5303030014038086},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5303030014038086}]},"confidence":0.7629008293151855,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.5132020406723022,0.2419281053543091,0.5373030014038086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5441918969154358},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5441918969154358},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5517676472663879},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5517676472663879}]},"confidence":0.9256049394607544,"str":"۹۶","boundary":[0.2222222238779068,0.5441918969154358,0.23529411852359772,0.5517676472663879]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5441918969154358},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5441918969154358},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5517676472663879},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5517676472663879}]},"confidence":0.9256049394607544,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.5371918969154358,0.24029411852359772,0.558767647266388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5656565427780151},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5656565427780151},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5744949579238892},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.8815284967422485,"str":"۹۹","boundary":[0.2222222238779068,0.5656565427780151,0.23692810535430908,0.5744949579238892]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5656565427780151},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5656565427780151},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5744949579238892},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5744949579238892}]},"confidence":0.8815284967422485,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.5586565427780151,0.2419281053543091,0.5814949579238892],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.5883838534355164},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5883838534355164},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5972222089767456},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9603273272514343,"str":"۱۰۰","boundary":[0.22385621070861816,0.5883838534355164,0.24346405267715454,0.5972222089767456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.5883838534355164},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5883838534355164},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5972222089767456},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5972222089767456}]},"confidence":0.9603273272514343,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.5813838534355164,0.24846405267715455,0.6042222089767456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6111111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6098484992980957},{"x":0.24673202633857727,"y":0.618686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9070150852203369,"str":"۱۰۳","boundary":[0.22385621070861816,0.6111111044883728,0.24673202633857727,0.618686854839325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6111111044883728},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6098484992980957},{"x":0.24673202633857727,"y":0.618686854839325},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6199495196342468}]},"confidence":0.9070150852203369,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.6041111044883728,0.2517320263385773,0.625686854839325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6565656661987305},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8685247302055359,"str":"۱۰۹","boundary":[0.2222222238779068,0.6565656661987305,0.24183006584644318,0.6666666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6565656661987305},{"x":0.2401960790157318,"y":0.6565656661987305},{"x":0.24183006584644318,"y":0.6666666865348816},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.8685247302055359,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.6495656661987305,0.24683006584644318,0.6736666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6792929172515869},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6805555820465088},{"x":0.24673202633857727,"y":0.689393937587738},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9540129899978638,"str":"۱۰۹","boundary":[0.22385621070861816,0.6792929172515869,0.24673202633857727,0.689393937587738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.6792929172515869},{"x":0.24673202633857727,"y":0.6805555820465088},{"x":0.24673202633857727,"y":0.689393937587738},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6881313323974609}]},"confidence":0.9540129899978638,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.6722929172515869,0.2517320263385773,0.696393937587738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7032828330993652},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7032828330993652},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7108585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.955799400806427,"str":"۱۰۹","boundary":[0.22385621070861816,0.7032828330993652,0.2450980395078659,0.7108585834503174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7032828330993652},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7032828330993652},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7108585834503174},{"x":0.22385621070861816,"y":0.7108585834503174}]},"confidence":0.955799400806427,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.6962828330993652,0.2500980395078659,0.7178585834503174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7234848737716675},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8991087079048157,"str":"۱۱۱","boundary":[0.2222222238779068,0.7234848737716675,0.24673202633857727,0.7348484992980957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7234848737716675},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7234848737716675},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7348484992980957},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7348484992980957}]},"confidence":0.8991087079048157,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.7164848737716675,0.2517320263385773,0.7418484992980957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7803030014038086},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.8584991693496704,"str":"۱۲۳","boundary":[0.2222222238779068,0.7689393758773804,0.2450980395078659,0.7803030014038086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7689393758773804},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7803030014038086},{"x":0.2222222238779068,"y":0.7803030014038086}]},"confidence":0.8584991693496704,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.7619393758773804,0.2500980395078659,0.7873030014038086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.8929356932640076,"str":"۱۲۴","boundary":[0.22385621070861816,0.7916666865348816,0.24673202633857727,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.7916666865348816},{"x":0.24673202633857727,"y":0.8005050420761108},{"x":0.22385621070861816,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.8929356932640076,"dir":"ltr","boundary":[0.21885621070861816,0.7846666865348816,0.2517320263385773,0.8075050420761108],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/GYGItuJvJaeQuMOq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/jFGShxqdvvzbPTnn.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/piWSpJxhHbTXODaU.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003522683611882278,0.00024942607726111555,0.9987236212593278,0.9989405672875318]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7761437892913818,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7761437892913818,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7467319965362549,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9862245917320251,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7467319965362549,0.20454545319080353,0.7761437892913818,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7091503143310547,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7401960492134094,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7401960492134094,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7091503143310547,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.99622642993927,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7091503143310547,0.20454545319080353,0.7401960492134094,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7075163125991821,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7075163125991821,"y":0.21843434870243073},{"x":0.7042483687400818,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9803992509841919,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7042483687400818,0.20454545319080353,0.7075163125991821,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6977124214172363,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6977124214172363,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5996732115745544,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9901142120361328,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.5996732115745544,0.20454545319080353,0.6977124214172363,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.20454545319080353},{"x":0.593137264251709,"y":0.20454545319080353},{"x":0.593137264251709,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5866013169288635,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9893147349357605,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5866013169288635,0.20454545319080353,0.593137264251709,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5816993713378906,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5816993713378906,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9975541830062866,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.5588235259056091,0.20454545319080353,0.5816993713378906,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277777910232544,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5522875785827637,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5522875785827637,"y":0.21843434870243073},{"x":0.5277777910232544,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9929304718971252,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.5277777910232544,0.20454545319080353,0.5522875785827637,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5212418437004089,"y":0.20454545319080353},{"x":0.5212418437004089,"y":0.21843434870243073},{"x":0.47875815629959106,"y":0.21843434870243073}]},"confidence":0.9846795797348022,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.47875815629959106,0.20454545319080353,0.5212418437004089,0.21843434870243073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.22727273404598236},{"x":0.7565359473228455,"y":0.22601009905338287},{"x":0.7565359473228455,"y":0.23863635957241058},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23863635957241058}]},"confidence":0.9192447066307068,"dir":"rtl","str":"۱-۷-","boundary":[0.7156862616539001,0.22727273404598236,0.7565359473228455,0.23863635957241058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.22727273404598236},{"x":0.7140522599220276,"y":0.22727273404598236},{"x":0.7140522599220276,"y":0.23989899456501007},{"x":0.6813725233078003,"y":0.23989899456501007}]},"confidence":0.9895074963569641,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6813725233078003,0.22727273404598236,0.7140522599220276,0.23989899456501007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.2487373799085617},{"x":0.758169949054718,"y":0.2487373799085617},{"x":0.758169949054718,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.8978991508483887,"dir":"rtl","str":"۲-۷-","boundary":[0.7156862616539001,0.2487373799085617,0.758169949054718,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2487373799085617},{"x":0.7156862616539001,"y":0.2651515007019043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9869580864906311,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.7058823704719543,0.2487373799085617,0.7156862616539001,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6944444179534912,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6813725233078003,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9946465492248535,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6813725233078003,0.2487373799085617,0.6944444179534912,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6748365759849548,"y":0.2651515007019043},{"x":0.6388888955116272,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9959724545478821,"dir":"rtl","str":"نزدیکی","boundary":[0.6388888955116272,0.2487373799085617,0.6748365759849548,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2487373799085617},{"x":0.6274510025978088,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9959214329719543,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5996732115745544,0.2487373799085617,0.6274510025978088,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5915032625198364,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9880459904670715,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5669934749603271,0.2487373799085617,0.5915032625198364,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5522875785827637,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9840369820594788,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5522875785827637,0.2487373799085617,0.5555555820465088,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2651515007019043},{"x":0.5228758454322815,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9874916076660156,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5228758454322815,0.2487373799085617,0.5506535768508911,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2487373799085617},{"x":0.5130718946456909,"y":0.2651515007019043},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9887018203735352,"dir":"rtl","str":"صلب","boundary":[0.4901960790157318,0.2487373799085617,0.5130718946456909,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.2487373799085617},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2487373799085617},{"x":0.48366013169288635,"y":0.2651515007019043},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9626811742782593,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4803921580314636,0.2487373799085617,0.48366013169288635,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.2487373799085617},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2487373799085617},{"x":0.47549018263816833,"y":0.2651515007019043},{"x":0.4689542353153229,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9913681149482727,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4689542353153229,0.2487373799085617,0.47549018263816833,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2651515007019043},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9852302074432373,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.45261436700820923,0.2487373799085617,0.4624182879924774,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2651515007019043},{"x":0.4362744987010956,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9822969436645508,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4362744987010956,0.2487373799085617,0.4395424723625183,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4346405267715454,"y":0.2487373799085617},{"x":0.4346405267715454,"y":0.2651515007019043},{"x":0.406862735748291,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9914910197257996,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.406862735748291,0.2487373799085617,0.4346405267715454,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2487373799085617},{"x":0.40032678842544556,"y":0.2651515007019043},{"x":0.36764705181121826,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9909795522689819,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.36764705181121826,0.2487373799085617,0.40032678842544556,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2487373799085617},{"x":0.3578431308269501,"y":0.2651515007019043},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9838286638259888,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.3333333432674408,0.2487373799085617,0.3578431308269501,0.2651515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.2487373799085617},{"x":0.33006536960601807,"y":0.2487373799085617},{"x":0.33006536960601807,"y":0.2651515007019043},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2651515007019043}]},"confidence":0.9347968697547913,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3284313678741455,0.2487373799085617,0.33006536960601807,0.2651515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.20580808818340302},{"x":0.7761437892913818,"y":0.20454545319080353},{"x":0.7761437892913818,"y":0.2651515007019043},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2664141356945038}]},"confidence":0.9819678664207458,"dir":"ltr","boundary":[0.3234313678741455,0.198808088183403,0.7811437892913818,0.2721515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.27146464586257935},{"x":0.758169949054718,"y":0.27146464586257935},{"x":0.758169949054718,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7173202633857727,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.93622225522995,"dir":"rtl","str":"۳-۷-","boundary":[0.7173202633857727,0.27146464586257935,0.758169949054718,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.27146464586257935},{"x":0.7156862616539001,"y":0.27146464586257935},{"x":0.7156862616539001,"y":0.28787878155708313},{"x":0.7009803652763367,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.994415283203125,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.7009803652763367,0.27146464586257935,0.7156862616539001,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715686321258545,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6944444179534912,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6944444179534912,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6715686321258545,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9863215088844299,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.6715686321258545,0.27146464586257935,0.6944444179534912,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6356208920478821,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6633986830711365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6356208920478821,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9880228042602539,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.6356208920478821,0.27146464586257935,0.6633986830711365,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6225489974021912,"y":0.27146464586257935},{"x":0.6225489974021912,"y":0.28787878155708313},{"x":0.6045751571655273,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9888779520988464,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6045751571655273,0.27146464586257935,0.6225489974021912,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653594732284546,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5915032625198364,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5915032625198364,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5653594732284546,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9850437045097351,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5653594732284546,0.27146464586257935,0.5915032625198364,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5588235259056091,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5588235259056091,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5555555820465088,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.986355185508728,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5555555820465088,0.27146464586257935,0.5588235259056091,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5539215803146362,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5539215803146362,"y":0.28787878155708313},{"x":0.5424836874008179,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9843329191207886,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5424836874008179,0.27146464586257935,0.5539215803146362,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508169949054718,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5343137383460999,"y":0.27146464586257935},{"x":0.5343137383460999,"y":0.28787878155708313},{"x":0.508169949054718,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9959298372268677,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.508169949054718,0.27146464586257935,0.5343137383460999,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.27146464586257935},{"x":0.49673202633857727,"y":0.27146464586257935},{"x":0.49673202633857727,"y":0.28787878155708313},{"x":0.4901960790157318,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.99601149559021,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4901960790157318,0.27146464586257935,0.49673202633857727,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27146464586257935},{"x":0.4852941036224365,"y":0.27146464586257935},{"x":0.4852941036224365,"y":0.28787878155708313},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9933107495307922,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.47058823704719543,0.27146464586257935,0.4852941036224365,0.28787878155708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.27146464586257935},{"x":0.46568626165390015,"y":0.27146464586257935},{"x":0.46568626165390015,"y":0.28787878155708313},{"x":0.46078431606292725,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9701406955718994,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46078431606292725,0.27146464586257935,0.46568626165390015,0.28787878155708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.27146464586257935},{"x":0.758169949054718,"y":0.27146464586257935},{"x":0.758169949054718,"y":0.28787878155708313},{"x":0.46078431606292725,"y":0.28787878155708313}]},"confidence":0.9836242198944092,"dir":"ltr","boundary":[0.45578431606292724,0.26446464586257934,0.763169949054718,0.29487878155708314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9567878246307373,"dir":"rtl","str":"۴-۷-","boundary":[0.7156862616539001,0.2929292917251587,0.7598039507865906,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2929292917251587},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9904968738555908,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.6764705777168274,0.2929292917251587,0.7140522599220276,0.3080808222293854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2929292917251587},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3093434274196625},{"x":0.584967315196991,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9888466000556946,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیکی","boundary":[0.584967315196991,0.2929292917251587,0.6666666865348816,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5604575276374817,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5735294222831726,"y":0.3093434274196625},{"x":0.5604575276374817,"y":0.3093434274196625}]},"confidence":0.9932001829147339,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5604575276374817,0.2941919267177582,0.5735294222831726,0.3093434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5539215803146362,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5539215803146362,"y":0.31060606241226196},{"x":0.5424836874008179,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9894872903823853,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5424836874008179,0.2941919267177582,0.5539215803146362,0.31060606241226196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5343137383460999,"y":0.2941919267177582},{"x":0.5343137383460999,"y":0.31060606241226196},{"x":0.491830050945282,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9908515214920044,"dir":"rtl","str":"برخاست","boundary":[0.491830050945282,0.2941919267177582,0.5343137383460999,0.31060606241226196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.2941919267177582},{"x":0.7598039507865906,"y":0.2916666567325592},{"x":0.7598039507865906,"y":0.3080808222293854},{"x":0.491830050945282,"y":0.31060606241226196}]},"confidence":0.9860326647758484,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.2871919267177582,0.7648039507865906,0.3150808222293854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.31439393758773804},{"x":0.758169949054718,"y":0.31439393758773804},{"x":0.758169949054718,"y":0.3308080732822418},{"x":0.7156862616539001,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9196429252624512,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.7156862616539001,0.31439393758773804,0.758169949054718,0.3308080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3156565725803375},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6846405267715454,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9927738308906555,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.6846405267715454,0.3156565725803375,0.7140522599220276,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.3156565725803375},{"x":0.673202633857727,"y":0.31439393758773804},{"x":0.673202633857727,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6323529481887817,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9833436608314514,"dir":"rtl","str":"دریامانی","boundary":[0.6323529481887817,0.3156565725803375,0.673202633857727,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3156565725803375},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3320707082748413},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9923501014709473,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6078431606292725,0.3156565725803375,0.6209150552749634,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3169191777706146},{"x":0.601307213306427,"y":0.3169191777706146},{"x":0.601307213306427,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3320707082748413}]},"confidence":0.9890207648277283,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.5882353186607361,0.3169191777706146,0.601307213306427,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3169191777706146},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3156565725803375},{"x":0.5833333134651184,"y":0.3320707082748413},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3333333432674408}]},"confidence":0.9906554818153381,"dir":"rtl","str":"برخاست","boundary":[0.5375816822052002,0.3169191777706146,0.5833333134651184,0.3320707082748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7565359473228455,"y":0.3358585834503174},{"x":0.7565359473228455,"y":0.35227271914482117},{"x":0.7189542651176453,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9412596225738525,"dir":"rtl","str":"۶-۷-","boundary":[0.7189542651176453,0.33712121844291687,0.7565359473228455,0.35227271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7156862616539001,"y":0.33712121844291687},{"x":0.7156862616539001,"y":0.35353535413742065},{"x":0.7026143670082092,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.991416871547699,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.7026143670082092,0.33712121844291687,0.7156862616539001,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6977124214172363,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6977124214172363,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6879084706306458,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9948153495788574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6879084706306458,0.33712121844291687,0.6977124214172363,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699346303939819,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6813725233078003,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6813725233078003,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6699346303939819,"y":0.35353535413742065}]},"confidence":0.9872622489929199,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6699346303939819,0.33712121844291687,0.6813725233078003,0.35353535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6584967374801636,"y":0.33712121844291687},{"x":0.6584967374801636,"y":0.35353535413742065},{"x":0.6192810535430908,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9921382069587708,"dir":"rtl","str":"نشستن","boundary":[0.6192810535430908,0.33712121844291687,0.6584967374801636,0.35353535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5375816822052002,"y":0.3156565725803375},{"x":0.758169949054718,"y":0.31439393758773804},{"x":0.7598039507865906,"y":0.35353535413742065},{"x":0.5375816822052002,"y":0.35479798913002014}]},"confidence":0.9791510105133057,"dir":"ltr","boundary":[0.5325816822052002,0.3086565725803375,0.7648039507865906,0.36053535413742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7761437892913818,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7467319965362549,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9882600903511047,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7467319965362549,0.3863636255264282,0.7761437892913818,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7401960492134094,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7401960492134094,"y":0.39898988604545593},{"x":0.7026143670082092,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9904571175575256,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7026143670082092,0.3863636255264282,0.7401960492134094,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7009803652763367,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6977124214172363,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.963807225227356,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6977124214172363,0.3863636255264282,0.7009803652763367,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6911764740943909,"y":0.3863636255264282},{"x":0.6911764740943909,"y":0.39898988604545593},{"x":0.6552287340164185,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9950342774391174,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6552287340164185,0.3863636255264282,0.6911764740943909,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584967315196991,"y":0.3863636255264282},{"x":0.648692786693573,"y":0.3863636255264282},{"x":0.648692786693573,"y":0.39898988604545593},{"x":0.584967315196991,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9903273582458496,"dir":"rtl","str":"پیکربندی","boundary":[0.584967315196991,0.3863636255264282,0.648692786693573,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5800653696060181,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5800653696060181,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5735294222831726,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9878144860267639,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5735294222831726,0.3863636255264282,0.5800653696060181,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5669934749603271,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5669934749603271,"y":0.39898988604545593},{"x":0.5065359473228455,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.994591236114502,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.5065359473228455,0.3863636255264282,0.5669934749603271,0.39898988604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5,"y":0.3863636255264282},{"x":0.5,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4542483687400818,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9889799356460571,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.4542483687400818,0.3863636255264282,0.5,0.39898988604545593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4542483687400818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3863636255264282},{"x":0.7761437892913818,"y":0.39898988604545593},{"x":0.4542483687400818,"y":0.39898988604545593}]},"confidence":0.9903627634048462,"dir":"ltr","boundary":[0.4492483687400818,0.3793636255264282,0.7811437892913818,0.40598988604545594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7565359473228455,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.8955091834068298,"dir":"rtl","str":"۱-۸-","boundary":[0.7173202633857727,0.40909090638160706,0.7565359473228455,0.4191919267177582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7173202633857727,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9839534759521484,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6830065250396729,0.40909090638160706,0.7173202633857727,0.4191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830065250396729,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7565359473228455,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7565359473228455,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6830065250396729,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9446449279785156,"dir":"ltr","boundary":[0.6780065250396728,0.40209090638160705,0.7615359473228455,0.4261919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9210315942764282,"dir":"rtl","str":"۲-۸-","boundary":[0.7156862616539001,0.4292929172515869,0.7549019455909729,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4292929172515869},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4457070827484131}]},"confidence":0.9901984333992004,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6960784196853638,0.4292929172515869,0.7124183177947998,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4305555522441864},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4292929172515869},{"x":0.6748365759849548,"y":0.4457070827484131},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9907087683677673,"dir":"rtl","str":"پیکربندی","boundary":[0.6258170008659363,0.4305555522441864,0.6748365759849548,0.4457070827484131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6258170008659363,"y":0.4305555522441864},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4280303120613098},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6258170008659363,"y":0.4469696879386902}]},"confidence":0.9720261096954346,"dir":"ltr","boundary":[0.6208170008659363,0.4235555522441864,0.7599019455909729,0.4514444477558136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7565359473228455,"y":0.45075756311416626},{"x":0.758169949054718,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7173202633857727,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.908950686454773,"dir":"rtl","str":"۳-۸-","boundary":[0.7156862616539001,0.45202019810676575,0.758169949054718,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7156862616539001,"y":0.45075756311416626},{"x":0.7156862616539001,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6683006286621094,"y":0.46717172861099243}]},"confidence":0.992179811000824,"dir":"rtl","str":"محاسبات","boundary":[0.6683006286621094,0.45202019810676575,0.7156862616539001,0.46717172861099243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.45328283309936523},{"x":0.6535947918891907,"y":0.45202019810676575},{"x":0.6552287340164185,"y":0.46843433380126953},{"x":0.6225489974021912,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.988639771938324,"dir":"rtl","str":"سازهای","boundary":[0.6225489974021912,0.45328283309936523,0.6552287340164185,0.46843433380126953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.45202019810676575},{"x":0.7565359473228455,"y":0.44949495792388916},{"x":0.758169949054718,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6225489974021912,"y":0.46843433380126953}]},"confidence":0.9713470339775085,"dir":"ltr","boundary":[0.6175489974021912,0.44502019810676574,0.763169949054718,0.47290909361839295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9878782033920288,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7369281053543091,0.5012626051902771,0.7745097875595093,0.5151515007019043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369281053543091,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5151515007019043},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5151515007019043}]},"confidence":0.9878782033920288,"dir":"ltr","boundary":[0.7319281053543091,0.4942626051902771,0.7795097875595093,0.5221515007019043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5366161465644836},{"x":0.7287581562995911,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9850503206253052,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7287581562995911,0.5239899158477783,0.7745097875595093,0.5366161465644836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7075163125991821,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5378788113594055},{"x":0.7075163125991821,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.978774905204773,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7075163125991821,0.5239899158477783,0.7222222089767456,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9765725135803223,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6977124214172363,0.5239899158477783,0.7026143670082092,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5378788113594055},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9947942495346069,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6274510025978088,0.5239899158477783,0.6911764740943909,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5252525210380554},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5964052081108093,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9938954710960388,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5964052081108093,0.5252525210380554,0.6209150552749634,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5378788113594055},{"x":0.563725471496582,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9982468485832214,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.563725471496582,0.5252525210380554,0.5898692607879639,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261437892913818,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5571895241737366,"y":0.5378788113594055},{"x":0.5261437892913818,"y":0.5378788113594055}]},"confidence":0.9949858784675598,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.5261437892913818,0.5252525210380554,0.5571895241737366,0.5378788113594055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5252525210380554},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5391414165496826},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9896491169929504,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.4901960790157318,0.5252525210380554,0.5196078419685364,0.5391414165496826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5252525210380554},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5252525210380554},{"x":0.48366013169288635,"y":0.5391414165496826},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9901204705238342,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.45098039507865906,0.5252525210380554,0.48366013169288635,0.5391414165496826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5227272510528564},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5378788113594055},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5391414165496826}]},"confidence":0.9904991388320923,"dir":"ltr","boundary":[0.44598039507865905,0.5169899158477783,0.7795097875595093,0.5448788113594055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8320707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8320707082748413}]},"confidence":0.9703968167304993,"str":"هفت","boundary":[0.491830050945282,0.8232323527336121,0.5098039507865906,0.8320707082748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.491830050945282,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5114378929138184,"y":0.8232323527336121},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8320707082748413},{"x":0.4901960790157318,"y":0.8320707082748413}]},"confidence":0.9703968167304993,"dir":"ltr","boundary":[0.486830050945282,0.816232352733612,0.5148039507865906,0.8390707082748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.20454545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.20454545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.21464645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9121737480163574,"str":"۱۳۷","boundary":[0.22058823704719543,0.20454545319080353,0.24673202633857727,0.21464645862579346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.20454545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.20454545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.21464645862579346},{"x":0.22058823704719543,"y":0.21464645862579346}]},"confidence":0.9121737480163574,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.19754545319080352,0.2517320263385773,0.22164645862579346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.22727273404598236},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22727273404598236},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2373737394809723},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.8825452923774719,"str":"۱۳۷","boundary":[0.2222222238779068,0.22727273404598236,0.2450980395078659,0.2373737394809723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.22727273404598236},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22727273404598236},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2373737394809723},{"x":0.2222222238779068,"y":0.2373737394809723}]},"confidence":0.8825452923774719,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.22027273404598235,0.2500980395078659,0.2443737394809723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.25},{"x":0.24673202633857727,"y":0.25},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2601010203361511},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.908055305480957,"str":"۱۳۷","boundary":[0.22058823704719543,0.25,0.24673202633857727,0.2601010203361511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.25},{"x":0.24673202633857727,"y":0.25},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2601010203361511},{"x":0.22058823704719543,"y":0.2601010203361511}]},"confidence":0.908055305480957,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.243,0.2517320263385773,0.26710102033615113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.27146464586257935},{"x":0.2450980395078659,"y":0.27146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.28282827138900757},{"x":0.2222222238779068,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9630140066146851,"str":"۱۴۰","boundary":[0.22058823704719543,0.27146464586257935,0.24673202633857727,0.28282827138900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.27146464586257935},{"x":0.2450980395078659,"y":0.27146464586257935},{"x":0.24673202633857727,"y":0.28282827138900757},{"x":0.2222222238779068,"y":0.28282827138900757}]},"confidence":0.9630140066146851,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.26446464586257934,0.2517320263385773,0.2898282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.2954545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2954545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9597561359405518,"str":"۱۵۳","boundary":[0.2222222238779068,0.2954545319080353,0.24673202633857727,0.3042929172515869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.2954545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.2954545319080353},{"x":0.24673202633857727,"y":0.3042929172515869},{"x":0.2222222238779068,"y":0.3042929172515869}]},"confidence":0.9597561359405518,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.28845453190803527,0.2517320263385773,0.3112929172515869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2450980395078659,"y":0.32702019810676575},{"x":0.2222222238779068,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9605769515037537,"str":"۱۵۹","boundary":[0.2222222238779068,0.3194444477558136,0.2450980395078659,0.32702019810676575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3194444477558136},{"x":0.2450980395078659,"y":0.32702019810676575},{"x":0.2222222238779068,"y":0.32702019810676575}]},"confidence":0.9605769515037537,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.3124444477558136,0.2500980395078659,0.33402019810676575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.34090909361839294},{"x":0.24183006584644318,"y":0.34090909361839294},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3484848439693451},{"x":0.22385621070861816,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9578438401222229,"str":"۱۶۰","boundary":[0.2222222238779068,0.34090909361839294,0.24183006584644318,0.3484848439693451]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.34090909361839294},{"x":0.24183006584644318,"y":0.34090909361839294},{"x":0.24183006584644318,"y":0.3484848439693451},{"x":0.22385621070861816,"y":0.3497474789619446}]},"confidence":0.9578438401222229,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.33390909361839294,0.24683006584644318,0.3554848439693451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2450980395078659,"y":0.39646464586257935},{"x":0.22058823704719543,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9619425535202026,"str":"۱۶۳","boundary":[0.22058823704719543,0.3851010203361511,0.2450980395078659,0.39646464586257935]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2450980395078659,"y":0.3851010203361511},{"x":0.2450980395078659,"y":0.39646464586257935},{"x":0.22058823704719543,"y":0.39646464586257935}]},"confidence":0.9619425535202026,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.3781010203361511,0.2500980395078659,0.40346464586257935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2450980395078659,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9623475074768066,"str":"۱۶۳","boundary":[0.22058823704719543,0.40909090638160706,0.2450980395078659,0.4191919267177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2450980395078659,"y":0.40909090638160706},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4191919267177582}]},"confidence":0.9623475074768066,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.40209090638160705,0.2500980395078659,0.4261919267177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9610692262649536,"str":"۱۶۳","boundary":[0.2222222238779068,0.4318181872367859,0.2450980395078659,0.4406565725803375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4318181872367859},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4406565725803375},{"x":0.2222222238779068,"y":0.4406565725803375}]},"confidence":0.9610692262649536,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.4248181872367859,0.2500980395078659,0.44765657258033753],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2450980395078659,"y":0.46338382363319397},{"x":0.2222222238779068,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9650984406471252,"str":"۱۷۴","boundary":[0.2222222238779068,0.4545454680919647,0.2450980395078659,0.46338382363319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2450980395078659,"y":0.4545454680919647},{"x":0.2450980395078659,"y":0.46338382363319397},{"x":0.2222222238779068,"y":0.46338382363319397}]},"confidence":0.9650984406471252,"dir":"ltr","boundary":[0.2172222238779068,0.4475454680919647,0.2500980395078659,0.470383823633194],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5012626051902771},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5012626051902771},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5113636255264282},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8849139213562012,"str":"۱۹۷","boundary":[0.22058823704719543,0.5012626051902771,0.2450980395078659,0.5113636255264282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5012626051902771},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5012626051902771},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5113636255264282},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5113636255264282}]},"confidence":0.8849139213562012,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.4942626051902771,0.2500980395078659,0.5183636255264282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5227272510528564},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5239899158477783},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5366161465644836},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9160478711128235,"str":"۲۰۳","boundary":[0.22058823704719543,0.5227272510528564,0.24673202633857727,0.5366161465644836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5227272510528564},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5239899158477783},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5366161465644836},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5366161465644836}]},"confidence":0.9160478711128235,"dir":"ltr","boundary":[0.21558823704719543,0.5157272510528564,0.2517320263385773,0.5436161465644836],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/wVlMDDFJikWYGovX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/ypMsDsEnwdASwmaB.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/PAIyieNlWIEqccNG.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/hnImVihMSQmRKeoW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/dkfNdditmSUfXjWs.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/WEsefObbaIRgYwWT.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.0003335789693336861,0.00023826649980713622,0.9986995920168809,0.9989788287281991]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.1957070678472519},{"x":0.7875816822052002,"y":0.1957070678472519},{"x":0.7875816822052002,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9851372838020325,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7287581562995911,0.1957070678472519,0.7875816822052002,0.2083333283662796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.1957070678472519},{"x":0.7875816822052002,"y":0.1957070678472519},{"x":0.7875816822052002,"y":0.2083333283662796},{"x":0.7287581562995911,"y":0.2083333283662796}]},"confidence":0.9851372838020325,"dir":"ltr","boundary":[0.7237581562995911,0.18870706784725189,0.7925816822052002,0.2153333283662796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7892156839370728,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9840314388275146,"str":"در","boundary":[0.7777777910232544,0.2234848439693451,0.7892156839370728,0.23106060922145844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.2234848439693451},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7892156839370728,"y":0.23106060922145844},{"x":0.7777777910232544,"y":0.23106060922145844}]},"confidence":0.9840314388275146,"dir":"ltr","boundary":[0.7727777910232544,0.2164848439693451,0.7942156839370728,0.23806060922145844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532680034637451,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7712418437004089,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7712418437004089,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7532680034637451,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.992605447769165,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7532680034637451,0.21969696879386902,0.7712418437004089,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7450980544090271,"y":0.23232322931289673},{"x":0.7156862616539001,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9925354719161987,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7156862616539001,0.21969696879386902,0.7450980544090271,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7075163125991821,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7075163125991821,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6764705777168274,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9054746627807617,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6764705777168274,0.21969696879386902,0.7075163125991821,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6683006286621094,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6683006286621094,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6290849447250366,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9916576743125916,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6290849447250366,0.21969696879386902,0.6683006286621094,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6209150552749634,"y":0.23232322931289673},{"x":0.6160130500793457,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9868907928466797,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6160130500793457,0.21969696879386902,0.6209150552749634,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6078431606292725,"y":0.21969696879386902},{"x":0.6078431606292725,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5784313678741455,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9969586133956909,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5784313678741455,0.21969696879386902,0.6078431606292725,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5702614188194275,"y":0.23232322931289673},{"x":0.5310457348823547,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9959813952445984,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5310457348823547,0.21969696879386902,0.5702614188194275,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5228758454322815,"y":0.21969696879386902},{"x":0.5228758454322815,"y":0.23232322931289673},{"x":0.49346405267715454,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9949873685836792,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.49346405267715454,0.21969696879386902,0.5228758454322815,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4852941036224365,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4852941036224365,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4771241843700409,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9945244789123535,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4771241843700409,0.21969696879386902,0.4852941036224365,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4673202633857727,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4673202633857727,"y":0.23232322931289673},{"x":0.4444444477558136,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.990511417388916,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.4444444477558136,0.21969696879386902,0.4673202633857727,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406862735748291,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4362744987010956,"y":0.21969696879386902},{"x":0.4362744987010956,"y":0.23232322931289673},{"x":0.406862735748291,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9896134734153748,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.406862735748291,0.21969696879386902,0.4362744987010956,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.21969696879386902},{"x":0.40032678842544556,"y":0.21969696879386902},{"x":0.40032678842544556,"y":0.23232322931289673},{"x":0.3741829991340637,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9941191077232361,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.3741829991340637,0.21969696879386902,0.40032678842544556,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33006536960601807,"y":0.21969696879386902},{"x":0.36437907814979553,"y":0.21969696879386902},{"x":0.36437907814979553,"y":0.23232322931289673},{"x":0.33006536960601807,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.994752824306488,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.33006536960601807,0.21969696879386902,0.36437907814979553,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.21969696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.21969696879386902},{"x":0.32189542055130005,"y":0.23232322931289673},{"x":0.30392158031463623,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9936473369598389,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.30392158031463623,0.21969696879386902,0.32189542055130005,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.21969696879386902},{"x":0.29738563299179077,"y":0.21969696879386902},{"x":0.29738563299179077,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2826797366142273,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9965732097625732,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2826797366142273,0.21969696879386902,0.29738563299179077,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2696078419685364,"y":0.21969696879386902},{"x":0.27450981736183167,"y":0.21969696879386902},{"x":0.27450981736183167,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2696078419685364,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9967873096466064,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2696078419685364,0.21969696879386902,0.27450981736183167,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.21969696879386902},{"x":0.26143792271614075,"y":0.21969696879386902},{"x":0.26143792271614075,"y":0.23232322931289673},{"x":0.2222222238779068,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9904089570045471,"dir":"rtl","str":"هواپیما","boundary":[0.2222222238779068,0.21969696879386902,0.26143792271614075,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.21969696879386902},{"x":0.2124183028936386,"y":0.21969696879386902},{"x":0.2124183028936386,"y":0.23232322931289673},{"x":0.20915032923221588,"y":0.23232322931289673}]},"confidence":0.9778596758842468,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20915032923221588,0.21969696879386902,0.2124183028936386,0.23232322931289673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7892156839370728,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7892156839370728,"y":0.2537878751754761},{"x":0.7401960492134094,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.987999677658081,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.7401960492134094,0.24116161465644836,0.7892156839370728,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7271241545677185,"y":0.24116161465644836},{"x":0.7271241545677185,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6960784196853638,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9843750596046448,"dir":"rtl","str":"شناور","boundary":[0.6960784196853638,0.24116161465644836,0.7271241545677185,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6846405267715454,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6846405267715454,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6535947918891907,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9752058386802673,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.6535947918891907,0.24116161465644836,0.6846405267715454,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6421568393707275,"y":0.24116161465644836},{"x":0.6421568393707275,"y":0.2537878751754761},{"x":0.6078431606292725,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9882210493087769,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.6078431606292725,0.24116161465644836,0.6421568393707275,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5964052081108093,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5964052081108093,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9878281354904175,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5735294222831726,0.24116161465644836,0.5964052081108093,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5702614188194275,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5718954205513,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5702614188194275,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9719492793083191,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5702614188194275,0.24116161465644836,0.5718954205513,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506535768508911,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5588235259056091,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5506535768508911,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9891517162322998,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5506535768508911,0.24116161465644836,0.5588235259056091,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5392156839370728,"y":0.24116161465644836},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2537878751754761},{"x":0.5016340017318726,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9867391586303711,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5016340017318726,0.24116161465644836,0.5392156839370728,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.24116161465644836},{"x":0.48856207728385925,"y":0.24116161465644836},{"x":0.48856207728385925,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4624182879924774,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9868835806846619,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.4624182879924774,0.24116161465644836,0.48856207728385925,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45261436700820923,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4591503143310547,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4591503143310547,"y":0.2537878751754761},{"x":0.45261436700820923,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9681081175804138,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45261436700820923,0.24116161465644836,0.4591503143310547,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4395424723625183,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4395424723625183,"y":0.2537878751754761},{"x":0.4166666567325592,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9825884103775024,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.4166666567325592,0.24116161465644836,0.4395424723625183,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3758170008659363,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4035947620868683,"y":0.24116161465644836},{"x":0.4035947620868683,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3758170008659363,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9737789034843445,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.3758170008659363,0.24116161465644836,0.4035947620868683,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.24116161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.24116161465644836},{"x":0.36274510622024536,"y":0.2537878751754761},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9928470253944397,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.3284313678741455,0.24116161465644836,0.36274510622024536,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.24116161465644836},{"x":0.31699347496032715,"y":0.24116161465644836},{"x":0.31699347496032715,"y":0.2537878751754761},{"x":0.2777777910232544,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9758976101875305,"dir":"rtl","str":"هواپیما","boundary":[0.2777777910232544,0.24116161465644836,0.31699347496032715,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2647058963775635,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2647058963775635,"y":0.2537878751754761},{"x":0.25653594732284546,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9826733469963074,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25653594732284546,0.24116161465644836,0.2647058963775635,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2450980395078659,"y":0.24116161465644836},{"x":0.2450980395078659,"y":0.2537878751754761},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2537878751754761}]},"confidence":0.9797085523605347,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.20915032923221588,0.24116161465644836,0.2450980395078659,0.2537878751754761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7908496856689453,"y":0.2765151560306549},{"x":0.7140522599220276,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9874958395957947,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.7140522599220276,0.2626262605190277,0.7908496856689453,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584967374801636,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2626262605190277},{"x":0.7026143670082092,"y":0.2765151560306549},{"x":0.6584967374801636,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9896295070648193,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.6584967374801636,0.2626262605190277,0.7026143670082092,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5996732115745544,"y":0.2626262605190277},{"x":0.648692786693573,"y":0.2626262605190277},{"x":0.648692786693573,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5996732115745544,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.990230917930603,"dir":"rtl","str":"برخوردار","boundary":[0.5996732115745544,0.2626262605190277,0.648692786693573,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5669934749603271,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5898692607879639,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5669934749603271,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9924383759498596,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5669934749603271,0.2626262605190277,0.5898692607879639,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5539215803146362,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5571895241737366,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5539215803146362,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9933618903160095,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5539215803146362,0.2626262605190277,0.5571895241737366,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5424836874008179,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5424836874008179,"y":0.2765151560306549},{"x":0.5098039507865906,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9942591190338135,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5098039507865906,0.2626262605190277,0.5424836874008179,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5,"y":0.2626262605190277},{"x":0.5,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4901960790157318,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9857308864593506,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.2626262605190277,0.5,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2765151560306549},{"x":0.4248366057872772,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9904612302780151,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.4248366057872772,0.2626262605190277,0.4803921580314636,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2626262605190277},{"x":0.4133986830711365,"y":0.2765151560306549},{"x":0.3839869201183319,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9834941625595093,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.3839869201183319,0.2626262605190277,0.4133986830711365,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3692810535430908,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3741829991340637,"y":0.2765151560306549},{"x":0.3692810535430908,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.964186429977417,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3692810535430908,0.2626262605190277,0.3741829991340637,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.2626262605190277},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2626262605190277},{"x":0.35947713255882263,"y":0.2765151560306549},{"x":0.3284313678741455,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9918067455291748,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.3284313678741455,0.2626262605190277,0.35947713255882263,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28921568393707275,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2626262605190277},{"x":0.3186274468898773,"y":0.2765151560306549},{"x":0.28921568393707275,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9850624203681946,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.28921568393707275,0.2626262605190277,0.3186274468898773,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24183006584644318,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2777777910232544,"y":0.2626262605190277},{"x":0.2777777910232544,"y":0.2765151560306549},{"x":0.24183006584644318,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9831814765930176,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.24183006584644318,0.2626262605190277,0.2777777910232544,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2626262605190277},{"x":0.232026144862175,"y":0.2626262605190277},{"x":0.232026144862175,"y":0.2765151560306549},{"x":0.20915032923221588,"y":0.2765151560306549}]},"confidence":0.9844928979873657,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.20915032923221588,0.2626262605190277,0.232026144862175,0.2765151560306549]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7908496856689453,"y":0.28661617636680603},{"x":0.7892156839370728,"y":0.30050504207611084},{"x":0.7516340017318726,"y":0.29924243688583374}]},"confidence":0.9894602298736572,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.7516340017318726,0.28535354137420654,0.7892156839370728,0.30050504207611084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7450980544090271,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7434640526771545,"y":0.29924243688583374},{"x":0.7222222089767456,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.996356725692749,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7222222089767456,0.28535354137420654,0.7434640526771545,0.29924243688583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.28535354137420654},{"x":0.7189542651176453,"y":0.29797980189323425},{"x":0.7156862616539001,"y":0.29797980189323425}]},"confidence":0.9778615832328796,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7156862616539001,0.28535354137420654,0.7189542651176453,0.29797980189323425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.21464645862579346},{"x":0.7908496856689453,"y":0.21969696879386902},{"x":0.7892156839370728,"y":0.30050504207611084},{"x":0.20751634240150452,"y":0.2954545319080353}]},"confidence":0.9855215549468994,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.20764645862579345,0.7942156839370728,0.30750504207611085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565359473228455,"y":0.3080808222293854},{"x":0.766339898109436,"y":0.3080808222293854},{"x":0.766339898109436,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7565359473228455,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9919732213020325,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7565359473228455,0.3080808222293854,0.766339898109436,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7483659982681274,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7483659982681274,"y":0.32449495792388916},{"x":0.7107843160629272,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9896059036254883,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7107843160629272,0.3080808222293854,0.7483659982681274,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7042483687400818,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6993464231491089,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9864692687988281,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6993464231491089,0.3080808222293854,0.7042483687400818,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519607901573181,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6928104758262634,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6519607901573181,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9944729208946228,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6519607901573181,0.3080808222293854,0.6928104758262634,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6454248428344727,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6454248428344727,"y":0.32449495792388916},{"x":0.6225489974021912,"y":0.32449495792388916}]},"confidence":0.9941622614860535,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.6225489974021912,0.3080808222293854,0.6454248428344727,0.32449495792388916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866013169288635,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3080808222293854},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5866013169288635,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9926803112030029,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5866013169288635,0.3080808222293854,0.6143791079521179,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5718954205513,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9953612089157104,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5718954205513,0.3080808222293854,0.5784313678741455,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5653594732284546,"y":0.3232323229312897},{"x":0.5473856329917908,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9925171136856079,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.5473856329917908,0.3080808222293854,0.5653594732284546,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49673202633857727,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3080808222293854},{"x":0.5408496856689453,"y":0.3232323229312897},{"x":0.49673202633857727,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9910608530044556,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.49673202633857727,0.3080808222293854,0.5408496856689453,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3232323229312897},{"x":0.48366013169288635,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9957077503204346,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48366013169288635,0.3080808222293854,0.4901960790157318,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46568626165390015,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3232323229312897},{"x":0.46568626165390015,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9901428818702698,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.46568626165390015,0.3080808222293854,0.4771241843700409,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3080808222293854},{"x":0.4575163424015045,"y":0.3232323229312897},{"x":0.4264705777168274,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9026228785514832,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4264705777168274,0.3080808222293854,0.4575163424015045,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3080808222293854},{"x":0.41993463039398193,"y":0.3232323229312897},{"x":0.370915025472641,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9884675741195679,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.370915025472641,0.3080808222293854,0.41993463039398193,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3068181872367859},{"x":0.36437907814979553,"y":0.3232323229312897},{"x":0.343137264251709,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9838584065437317,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.343137264251709,0.3068181872367859,0.36437907814979553,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.3068181872367859},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3068181872367859},{"x":0.3366013169288635,"y":0.3232323229312897},{"x":0.33169934153556824,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9870992302894592,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33169934153556824,0.3068181872367859,0.3366013169288635,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2875817120075226,"y":0.3068181872367859},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3068181872367859},{"x":0.3251633942127228,"y":0.3232323229312897},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9939106106758118,"dir":"rtl","str":"هوافضا","boundary":[0.2875817120075226,0.3068181872367859,0.3251633942127228,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.3068181872367859},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3068181872367859},{"x":0.2810457646846771,"y":0.3232323229312897},{"x":0.23856209218502045,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.9950674176216125,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.23856209218502045,0.3068181872367859,0.2810457646846771,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3068181872367859},{"x":0.232026144862175,"y":0.3068181872367859},{"x":0.232026144862175,"y":0.3232323229312897},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3232323229312897}]},"confidence":0.990609347820282,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.20915032923221588,0.3068181872367859,0.232026144862175,0.3232323229312897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7859477400779724,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7892156839370728,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7892156839370728,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7859477400779724,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9622875452041626,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7859477400779724,0.3295454680919647,0.7892156839370728,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401960492134094,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7761437892913818,"y":0.34343433380126953},{"x":0.7401960492134094,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9916383624076843,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7401960492134094,0.3295454680919647,0.7761437892913818,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6879084706306458,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3295454680919647},{"x":0.7303921580314636,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6879084706306458,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9676376581192017,"dir":"rtl","str":"هیدرو-","boundary":[0.6879084706306458,0.3295454680919647,0.7303921580314636,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3295454680919647},{"x":0.6797385811805725,"y":0.34343433380126953},{"x":0.6045751571655273,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9884577989578247,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.6045751571655273,0.3295454680919647,0.6797385811805725,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5947712659835815,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5473856329917908,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9835951328277588,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.5473856329917908,0.3295454680919647,0.5947712659835815,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5049019455909729,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5375816822052002,"y":0.3295454680919647},{"x":0.5375816822052002,"y":0.34343433380126953},{"x":0.5049019455909729,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9933751821517944,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.5049019455909729,0.3295454680919647,0.5375816822052002,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47875815629959106,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4950980246067047,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4950980246067047,"y":0.34343433380126953},{"x":0.47875815629959106,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9813768863677979,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.47875815629959106,0.3295454680919647,0.4950980246067047,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4771241843700409,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4771241843700409,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4493463933467865,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9900793433189392,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.4493463933467865,0.3295454680919647,0.4771241843700409,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4493463933467865,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4493463933467865,"y":0.34343433380126953},{"x":0.44607841968536377,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9736425876617432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44607841968536377,0.3295454680919647,0.4493463933467865,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4362744987010956,"y":0.34343433380126953},{"x":0.4264705777168274,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9866572022438049,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4264705777168274,0.3295454680919647,0.4362744987010956,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40032678842544556,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4166666567325592,"y":0.3295454680919647},{"x":0.4166666567325592,"y":0.34343433380126953},{"x":0.40032678842544556,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.993865430355072,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40032678842544556,0.3295454680919647,0.4166666567325592,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.3295454680919647},{"x":0.39052286744117737,"y":0.3295454680919647},{"x":0.39052286744117737,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3578431308269501,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9910304546356201,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.3578431308269501,0.3295454680919647,0.39052286744117737,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3186274468898773,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3480392098426819,"y":0.3295454680919647},{"x":0.3480392098426819,"y":0.34343433380126953},{"x":0.3186274468898773,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9872862100601196,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3186274468898773,0.3295454680919647,0.3480392098426819,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.3295454680919647},{"x":0.30882352590560913,"y":0.3295454680919647},{"x":0.30882352590560913,"y":0.34343433380126953},{"x":0.2777777910232544,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9941675662994385,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.2777777910232544,0.3295454680919647,0.30882352590560913,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2401960790157318,"y":0.3295454680919647},{"x":0.2679738700389862,"y":0.3295454680919647},{"x":0.2679738700389862,"y":0.34343433380126953},{"x":0.2401960790157318,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.978649914264679,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.2401960790157318,0.3295454680919647,0.2679738700389862,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3295454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.3295454680919647},{"x":0.232026144862175,"y":0.34343433380126953},{"x":0.20915032923221588,"y":0.34343433380126953}]},"confidence":0.9906864762306213,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.20915032923221588,0.3295454680919647,0.232026144862175,0.34343433380126953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7287581562995911,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7892156839370728,"y":0.35101011395454407},{"x":0.7892156839370728,"y":0.36868685483932495},{"x":0.7287581562995911,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9809656143188477,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.7287581562995911,0.35101011395454407,0.7892156839370728,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.35101011395454407},{"x":0.720588207244873,"y":0.35101011395454407},{"x":0.720588207244873,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6846405267715454,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9929708242416382,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6846405267715454,0.35101011395454407,0.720588207244873,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6764705777168274,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6764705777168274,"y":0.36868685483932495},{"x":0.665032684803009,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9952467679977417,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.665032684803009,0.35101011395454407,0.6764705777168274,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.35101011395454407},{"x":0.656862735748291,"y":0.35101011395454407},{"x":0.656862735748291,"y":0.36868685483932495},{"x":0.6160130500793457,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9947091341018677,"dir":"rtl","str":"نزدیکی","boundary":[0.6160130500793457,0.35101011395454407,0.656862735748291,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6062091588973999,"y":0.35101011395454407},{"x":0.6062091588973999,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5784313678741455,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9948887228965759,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5784313678741455,0.35101011395454407,0.6062091588973999,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5702614188194275,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5702614188194275,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5620915293693542,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.994005560874939,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5620915293693542,0.35101011395454407,0.5702614188194275,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310457348823547,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5539215803146362,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5539215803146362,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5310457348823547,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9933158755302429,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5310457348823547,0.35101011395454407,0.5539215803146362,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5245097875595093,"y":0.35101011395454407},{"x":0.5245097875595093,"y":0.36868685483932495},{"x":0.5032680034637451,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9939790964126587,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5032680034637451,0.35101011395454407,0.5245097875595093,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4950980246067047,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4950980246067047,"y":0.36868685483932495},{"x":0.4901960790157318,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9885795712471008,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4901960790157318,0.35101011395454407,0.4950980246067047,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4362744987010956,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4820261299610138,"y":0.35101011395454407},{"x":0.4820261299610138,"y":0.36868685483932495},{"x":0.4362744987010956,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9895058274269104,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.4362744987010956,0.35101011395454407,0.4820261299610138,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42320260405540466,"y":0.35101011395454407},{"x":0.42810457944869995,"y":0.35101011395454407},{"x":0.42810457944869995,"y":0.36868685483932495},{"x":0.42320260405540466,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9861263632774353,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42320260405540466,0.35101011395454407,0.42810457944869995,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.35101011395454407},{"x":0.41503268480300903,"y":0.35101011395454407},{"x":0.41503268480300903,"y":0.36868685483932495},{"x":0.3921568691730499,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9959566593170166,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.3921568691730499,0.35101011395454407,0.41503268480300903,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.35101011395454407},{"x":0.38235294818878174,"y":0.36868685483932495},{"x":0.35457515716552734,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9848700761795044,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.35457515716552734,0.35101011395454407,0.38235294818878174,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3513071835041046,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3513071835041046,"y":0.36868685483932495},{"x":0.3284313678741455,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9766957759857178,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.3284313678741455,0.35101011395454407,0.3513071835041046,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3137255012989044,"y":0.35101011395454407},{"x":0.3137255012989044,"y":0.36868685483932495},{"x":0.2908496856689453,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9854139685630798,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.2908496856689453,0.35101011395454407,0.3137255012989044,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2826797366142273,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2826797366142273,"y":0.36868685483932495},{"x":0.25326797366142273,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9863720536231995,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.25326797366142273,0.35101011395454407,0.2826797366142273,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2450980395078659,"y":0.35101011395454407},{"x":0.2450980395078659,"y":0.36868685483932495},{"x":0.23856209218502045,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.993464469909668,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23856209218502045,0.35101011395454407,0.2450980395078659,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.35101011395454407},{"x":0.23039215803146362,"y":0.35101011395454407},{"x":0.23039215803146362,"y":0.36868685483932495},{"x":0.20915032923221588,"y":0.36868685483932495}]},"confidence":0.9869691729545593,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.20915032923221588,0.35101011395454407,0.23039215803146362,0.36868685483932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7679738402366638,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7679738402366638,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9925553798675537,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7679738402366638,0.3724747598171234,0.7908496856689453,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3724747598171234},{"x":0.766339898109436,"y":0.3724747598171234},{"x":0.766339898109436,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9787505865097046,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7647058963775635,0.3724747598171234,0.766339898109436,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7532680034637451,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7303921580314636,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9716787934303284,"dir":"rtl","str":"ازاین","boundary":[0.7303921580314636,0.3724747598171234,0.7532680034637451,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3901515007019043},{"x":0.7140522599220276,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9678138494491577,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.7140522599220276,0.3724747598171234,0.7254902124404907,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3724747598171234},{"x":0.7042483687400818,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9884634017944336,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6928104758262634,0.3724747598171234,0.7042483687400818,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6830065250396729,"y":0.3901515007019043},{"x":0.665032684803009,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.993039071559906,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.665032684803009,0.3724747598171234,0.6830065250396729,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6241829991340637,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6552287340164185,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6241829991340637,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9918943643569946,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6241829991340637,0.3724747598171234,0.6552287340164185,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3724747598171234},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3901515007019043},{"x":0.6045751571655273,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9913897514343262,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6045751571655273,0.3724747598171234,0.6143791079521179,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5947712659835815,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5555555820465088,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9865972399711609,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.5555555820465088,0.3724747598171234,0.5947712659835815,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3724747598171234},{"x":0.5441176295280457,"y":0.3901515007019043},{"x":0.5,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9879546761512756,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.5,0.3724747598171234,0.5441176295280457,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3901515007019043},{"x":0.46405228972435,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.987370491027832,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.46405228972435,0.3724747598171234,0.4901960790157318,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3724747598171234},{"x":0.4542483687400818,"y":0.3901515007019043},{"x":0.41830065846443176,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9825766086578369,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.41830065846443176,0.3724747598171234,0.4542483687400818,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33496731519699097,"y":0.3724747598171234},{"x":0.406862735748291,"y":0.3724747598171234},{"x":0.406862735748291,"y":0.3901515007019043},{"x":0.33496731519699097,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9874303340911865,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.33496731519699097,0.3724747598171234,0.406862735748291,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3901515007019043},{"x":0.32679739594459534,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9546045064926147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32679739594459534,0.3724747598171234,0.3333333432674408,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3724747598171234},{"x":0.3153594732284546,"y":0.3901515007019043},{"x":0.29738563299179077,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9868201017379761,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.29738563299179077,0.3724747598171234,0.3153594732284546,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2875817120075226,"y":0.3901515007019043},{"x":0.2647058963775635,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9869318604469299,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.2647058963775635,0.3724747598171234,0.2875817120075226,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3724747598171234},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3901515007019043},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.992984414100647,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24836601316928864,0.3724747598171234,0.2549019753932953,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3724747598171234},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3724747598171234},{"x":0.23692810535430908,"y":0.3901515007019043},{"x":0.20915032923221588,"y":0.3901515007019043}]},"confidence":0.9932317137718201,"dir":"rtl","str":"منظر","boundary":[0.20915032923221588,0.3724747598171234,0.23692810535430908,0.3901515007019043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7892156839370728,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7892156839370728,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7107843160629272,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9878167510032654,"dir":"rtl","str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.7107843160629272,0.39646464586257935,0.7892156839370728,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39646464586257935},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41035354137420654},{"x":0.7009803652763367,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9697328805923462,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7009803652763367,0.39646464586257935,0.7058823704719543,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648692786693573,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6911764740943909,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6911764740943909,"y":0.41035354137420654},{"x":0.648692786693573,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9899635910987854,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.648692786693573,0.39772728085517883,0.6911764740943909,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6388888955116272,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6388888955116272,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6274510025978088,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9864404201507568,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6274510025978088,0.39772728085517883,0.6388888955116272,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062091588973999,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6192810535430908,"y":0.39772728085517883},{"x":0.6192810535430908,"y":0.41035354137420654},{"x":0.6062091588973999,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9919378757476807,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6062091588973999,0.39772728085517883,0.6192810535430908,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5964052081108093,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5964052081108093,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5686274766921997,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9961898326873779,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.5686274766921997,0.39772728085517883,0.5964052081108093,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563725471496582,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5669934749603271,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5669934749603271,"y":0.41035354137420654},{"x":0.563725471496582,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9808745384216309,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.563725471496582,0.39772728085517883,0.5669934749603271,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5539215803146362,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5539215803146362,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5326797366142273,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9943434596061707,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5326797366142273,0.39772728085517883,0.5539215803146362,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5228758454322815,"y":0.39772728085517883},{"x":0.5228758454322815,"y":0.41035354137420654},{"x":0.5179738402366638,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9790284633636475,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5179738402366638,0.39772728085517883,0.5228758454322815,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.39772728085517883},{"x":0.508169949054718,"y":0.39772728085517883},{"x":0.508169949054718,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4771241843700409,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9895831346511841,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.4771241843700409,0.39772728085517883,0.508169949054718,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4673202633857727,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4673202633857727,"y":0.41035354137420654},{"x":0.4117647111415863,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9862784743309021,"dir":"rtl","str":"پیکربندی","boundary":[0.4117647111415863,0.39772728085517883,0.4673202633857727,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4019607901573181,"y":0.39772728085517883},{"x":0.4019607901573181,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3986928164958954,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9885650873184204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3986928164958954,0.39772728085517883,0.4019607901573181,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3937908411026001,"y":0.39772728085517883},{"x":0.3937908411026001,"y":0.41161617636680603},{"x":0.379084974527359,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9365030527114868,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.379084974527359,0.39772728085517883,0.3937908411026001,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415032625198364,"y":0.39646464586257935},{"x":0.3692810535430908,"y":0.39646464586257935},{"x":0.3692810535430908,"y":0.41035354137420654},{"x":0.3415032625198364,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9901770353317261,"dir":"rtl","str":"اشاره","boundary":[0.3415032625198364,0.39646464586257935,0.3692810535430908,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.39772728085517883},{"x":0.33169934153556824,"y":0.39646464586257935},{"x":0.33169934153556824,"y":0.41035354137420654},{"x":0.29738563299179077,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9928973913192749,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.29738563299179077,0.39772728085517883,0.33169934153556824,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27124184370040894,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2875817120075226,"y":0.39772728085517883},{"x":0.2875817120075226,"y":0.41035354137420654},{"x":0.27124184370040894,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9908550977706909,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.27124184370040894,0.39772728085517883,0.2875817120075226,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26633986830711365,"y":0.39772728085517883},{"x":0.27124184370040894,"y":0.39772728085517883},{"x":0.27124184370040894,"y":0.41035354137420654},{"x":0.26633986830711365,"y":0.41035354137420654}]},"confidence":0.9868612289428711,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26633986830711365,0.39772728085517883,0.27124184370040894,0.41035354137420654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.39772728085517883},{"x":0.258169949054718,"y":0.39772728085517883},{"x":0.258169949054718,"y":0.41161617636680603},{"x":0.20915032923221588,"y":0.41161617636680603}]},"confidence":0.9904764294624329,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.20915032923221588,0.39772728085517883,0.258169949054718,0.41161617636680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7630718946456909,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9854937195777893,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.7630718946456909,0.4191919267177582,0.7892156839370728,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7532680034637451,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7450980544090271,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9932920932769775,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7450980544090271,0.4191919267177582,0.7532680034637451,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4343434274196625},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9900738596916199,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7189542651176453,0.4191919267177582,0.7369281053543091,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6846405267715454,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4191919267177582},{"x":0.7107843160629272,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6846405267715454,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9952078461647034,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6846405267715454,0.4191919267177582,0.7107843160629272,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6633986830711365,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9858906269073486,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6633986830711365,0.4191919267177582,0.6764705777168274,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4343434274196625},{"x":0.6176470518112183,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9896805286407471,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6176470518112183,0.4191919267177582,0.6535947918891907,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4191919267177582},{"x":0.6111111044883728,"y":0.4343434274196625},{"x":0.601307213306427,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9749858379364014,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.601307213306427,0.4191919267177582,0.6111111044883728,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5898692607879639,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9880895018577576,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5898692607879639,0.4191919267177582,0.5947712659835815,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5816993713378906,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5343137383460999,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.994038999080658,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5343137383460999,0.4191919267177582,0.5816993713378906,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4191919267177582},{"x":0.5261437892913818,"y":0.4343434274196625},{"x":0.5016340017318726,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9941587448120117,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5016340017318726,0.4191919267177582,0.5261437892913818,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.4191919267177582},{"x":0.491830050945282,"y":0.4191919267177582},{"x":0.491830050945282,"y":0.4343434274196625},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.991179883480072,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4803921580314636,0.4191919267177582,0.491830050945282,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4191919267177582},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4343434274196625},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9954130053520203,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.44607841968536377,0.4191919267177582,0.4722222089767456,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.4191919267177582},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4191919267177582},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4343434274196625},{"x":0.40522876381874084,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.992511510848999,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.40522876381874084,0.4191919267177582,0.43790850043296814,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.4191919267177582},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4191919267177582},{"x":0.39542484283447266,"y":0.4343434274196625},{"x":0.3921568691730499,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9835200905799866,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3921568691730499,0.4191919267177582,0.39542484283447266,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32189542055130005,"y":0.4191919267177582},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4191919267177582},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4343434274196625},{"x":0.32189542055130005,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9906169772148132,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.32189542055130005,0.4191919267177582,0.38235294818878174,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2908496856689453,"y":0.4191919267177582},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4191919267177582},{"x":0.31209149956703186,"y":0.4343434274196625},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9885826706886292,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2908496856689453,0.4191919267177582,0.31209149956703186,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4191919267177582},{"x":0.2826797366142273,"y":0.4343434274196625},{"x":0.26143792271614075,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9875409603118896,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.26143792271614075,0.4191919267177582,0.2826797366142273,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22385621070861816,"y":0.4191919267177582},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4191919267177582},{"x":0.25163400173187256,"y":0.4343434274196625},{"x":0.22385621070861816,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9870173931121826,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.22385621070861816,0.4191919267177582,0.25163400173187256,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4191919267177582},{"x":0.21568627655506134,"y":0.4191919267177582},{"x":0.21568627655506134,"y":0.4343434274196625},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4343434274196625}]},"confidence":0.9844101071357727,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.20915032923221588,0.4191919267177582,0.21568627655506134,0.4343434274196625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7892156839370728,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7467319965362549,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9861975312232971,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.7467319965362549,0.4431818127632141,0.7892156839370728,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173202633857727,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7369281053543091,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7173202633857727,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9966662526130676,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7173202633857727,0.4431818127632141,0.7369281053543091,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009803652763367,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4431818127632141},{"x":0.7075163125991821,"y":0.4558080732822418},{"x":0.7009803652763367,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9964208006858826,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7009803652763367,0.4431818127632141,0.7075163125991821,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6535947918891907,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.994836151599884,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6535947918891907,0.4431818127632141,0.6911764740943909,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160130500793457,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6454248428344727,"y":0.4558080732822418},{"x":0.6160130500793457,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9907603859901428,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6160130500793457,0.4431818127632141,0.6454248428344727,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.576797366142273,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4431818127632141},{"x":0.6062091588973999,"y":0.4558080732822418},{"x":0.576797366142273,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9914315938949585,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.576797366142273,0.4431818127632141,0.6062091588973999,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5179738402366638,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4431818127632141},{"x":0.5669934749603271,"y":0.4558080732822418},{"x":0.5179738402366638,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9940304160118103,"dir":"rtl","str":"درصورت","boundary":[0.5179738402366638,0.4431818127632141,0.5669934749603271,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4431818127632141},{"x":0.508169949054718,"y":0.4431818127632141},{"x":0.508169949054718,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9826514720916748,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.4901960790157318,0.4431818127632141,0.508169949054718,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689542353153229,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4689542353153229,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9948878288269043,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4689542353153229,0.4431818127632141,0.4803921580314636,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44607841968536377,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4591503143310547,"y":0.4558080732822418},{"x":0.44607841968536377,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9891154766082764,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.44607841968536377,0.4431818127632141,0.4591503143310547,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.4431818127632141},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4431818127632141},{"x":0.43790850043296814,"y":0.4558080732822418},{"x":0.41830065846443176,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.982757031917572,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.41830065846443176,0.4431818127632141,0.43790850043296814,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4431818127632141},{"x":0.4084967374801636,"y":0.4558080732822418},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9948711395263672,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4019607901573181,0.4431818127632141,0.4084967374801636,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3937908411026001,"y":0.4558080732822418},{"x":0.3382352888584137,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9879230260848999,"dir":"rtl","str":"زمینههای","boundary":[0.3382352888584137,0.4431818127632141,0.3937908411026001,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924836575984955,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4431818127632141},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4558080732822418},{"x":0.2924836575984955,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.996353268623352,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.2924836575984955,0.4431818127632141,0.3284313678741455,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.4431818127632141},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4431818127632141},{"x":0.28431373834609985,"y":0.4558080732822418},{"x":0.27450981736183167,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9947624206542969,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.27450981736183167,0.4431818127632141,0.28431373834609985,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4431818127632141},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4431818127632141},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4558080732822418},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4558080732822418}]},"confidence":0.9864485263824463,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.20915032923221588,0.4431818127632141,0.2647058963775635,0.4558080732822418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7598039507865906,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7892156839370728,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7892156839370728,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7598039507865906,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9936885833740234,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.7598039507865906,0.46717172861099243,0.7892156839370728,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434640526771545,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7532680034637451,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7532680034637451,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7434640526771545,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.995780348777771,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7434640526771545,0.46717172861099243,0.7532680034637451,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7369281053543091,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7369281053543091,"y":0.47979798913002014},{"x":0.7107843160629272,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9958515763282776,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7107843160629272,0.46717172861099243,0.7369281053543091,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7026143670082092,"y":0.46717172861099243},{"x":0.7026143670082092,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6993464231491089,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9918521642684937,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6993464231491089,0.46717172861099243,0.7026143670082092,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46717172861099243},{"x":0.6928104758262634,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6552287340164185,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9910334944725037,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6552287340164185,0.46590909361839294,0.6928104758262634,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6192810535430908,"y":0.46590909361839294},{"x":0.648692786693573,"y":0.46590909361839294},{"x":0.648692786693573,"y":0.47979798913002014},{"x":0.6192810535430908,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.990386426448822,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.6192810535430908,0.46590909361839294,0.648692786693573,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5964052081108093,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6176470518112183,"y":0.46590909361839294},{"x":0.6176470518112183,"y":0.47979798913002014},{"x":0.5964052081108093,"y":0.47979798913002014}]},"confidence":0.9769755601882935,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.5964052081108093,0.46590909361839294,0.6176470518112183,0.47979798913002014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5898692607879639,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5686274766921997,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9914414286613464,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5686274766921997,0.46590909361839294,0.5898692607879639,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5620915293693542,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5620915293693542,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5408496856689453,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9955132603645325,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5408496856689453,0.46590909361839294,0.5620915293693542,0.47853535413742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.46590909361839294},{"x":0.5392156839370728,"y":0.47853535413742065},{"x":0.5359477400779724,"y":0.47853535413742065}]},"confidence":0.9756960868835449,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5359477400779724,0.46590909361839294,0.5392156839370728,0.47853535413742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.3068181872367859},{"x":0.7908496856689453,"y":0.3080808222293854},{"x":0.7908496856689453,"y":0.48106059432029724},{"x":0.20915032923221588,"y":0.48106059432029724}]},"confidence":0.9880892038345337,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2998181872367859,0.7958496856689453,0.48806059432029725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303921580314636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.766339898109436,"y":0.4873737394809723},{"x":0.766339898109436,"y":0.5012626051902771},{"x":0.7303921580314636,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9934062361717224,"dir":"rtl","str":"گفتنی","boundary":[0.7303921580314636,0.4873737394809723,0.766339898109436,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977124214172363,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7238562107086182,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9967197775840759,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6977124214172363,0.4873737394809723,0.7238562107086182,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6911764740943909,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9978959560394287,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6764705777168274,0.4873737394809723,0.6911764740943909,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633986830711365,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6699346303939819,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6699346303939819,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6633986830711365,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9979358911514282,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6633986830711365,0.4873737394809723,0.6699346303939819,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6290849447250366,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6552287340164185,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6552287340164185,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6290849447250366,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9977594614028931,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6290849447250366,0.4873737394809723,0.6552287340164185,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6111111044883728,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5012626051902771},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9969950318336487,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6111111044883728,0.4873737394809723,0.6209150552749634,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5473856329917908,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6045751571655273,"y":0.4873737394809723},{"x":0.6045751571655273,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5473856329917908,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9905315637588501,"dir":"rtl","str":"گستردگی","boundary":[0.5473856329917908,0.4873737394809723,0.6045751571655273,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5016340017318726,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5392156839370728,"y":0.4873737394809723},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5012626051902771},{"x":0.5016340017318726,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9964761734008789,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5016340017318726,0.4873737394809723,0.5392156839370728,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4950980246067047,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4950980246067047,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9866064190864563,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4901960790157318,0.4873737394809723,0.4950980246067047,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44281044602394104,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4820261299610138,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5012626051902771},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9920374751091003,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.44281044602394104,0.4873737394809723,0.4820261299610138,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4362744987010956,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4313725531101227,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9874809980392456,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4313725531101227,0.4873737394809723,0.4362744987010956,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084967374801636,"y":0.4873737394809723},{"x":0.42320260405540466,"y":0.4873737394809723},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5012626051902771},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9893723130226135,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4084967374801636,0.4873737394809723,0.42320260405540466,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.370915025472641,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4019607901573181,"y":0.4873737394809723},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5012626051902771},{"x":0.370915025472641,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9927980303764343,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.370915025472641,0.4873737394809723,0.4019607901573181,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.4873737394809723},{"x":0.36274510622024536,"y":0.4873737394809723},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5012626051902771},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9966704845428467,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.3366013169288635,0.4873737394809723,0.36274510622024536,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30228757858276367,"y":0.4873737394809723},{"x":0.3284313678741455,"y":0.4873737394809723},{"x":0.3284313678741455,"y":0.5012626051902771},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9882022738456726,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.30228757858276367,0.4873737394809723,0.3284313678741455,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29901960492134094,"y":0.4873737394809723},{"x":0.30228757858276367,"y":0.4873737394809723},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5012626051902771},{"x":0.29901960492134094,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9771215319633484,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29901960492134094,0.4873737394809723,0.30228757858276367,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2908496856689453,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2908496856689453,"y":0.5012626051902771},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9954382181167603,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.25653594732284546,0.4873737394809723,0.2908496856689453,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.4873737394809723},{"x":0.25,"y":0.4873737394809723},{"x":0.25,"y":0.5012626051902771},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9933294653892517,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.22058823704719543,0.4873737394809723,0.25,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2124183028936386,"y":0.4873737394809723},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5012626051902771},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5012626051902771}]},"confidence":0.9826511740684509,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20915032923221588,0.4873737394809723,0.2124183028936386,0.5012626051902771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7516340017318726,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9921442866325378,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.7516340017318726,0.5113636255264282,0.7892156839370728,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5239899158477783},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9957861304283142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7320261597633362,0.5113636255264282,0.7450980544090271,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911764740943909,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5113636255264282},{"x":0.7238562107086182,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6911764740943909,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9942799806594849,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.6911764740943909,0.5113636255264282,0.7238562107086182,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6846405267715454,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9967566132545471,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6470588445663452,0.5113636255264282,0.6846405267715454,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5239899158477783},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9964826107025146,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6323529481887817,0.5113636255264282,0.6405228972434998,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5113636255264282},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9973081946372986,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.5882353186607361,0.5113636255264282,0.6258170008659363,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5522875785827637,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5239899158477783},{"x":0.5522875785827637,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9927841424942017,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.5522875785827637,0.5113636255264282,0.5816993713378906,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5457516312599182,"y":0.5239899158477783},{"x":0.516339898109436,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9965671896934509,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.516339898109436,0.5113636255264282,0.5457516312599182,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5113636255264282},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9922619462013245,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.4820261299610138,0.5113636255264282,0.5098039507865906,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5113636255264282},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5113636255264282},{"x":0.47549018263816833,"y":0.5239899158477783},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9927257299423218,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.5113636255264282,0.47549018263816833,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5113636255264282},{"x":0.46405228972435,"y":0.5113636255264282},{"x":0.46405228972435,"y":0.5239899158477783},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9889621734619141,"dir":"rtl","str":"لذا","boundary":[0.45098039507865906,0.5113636255264282,0.46405228972435,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4166666567325592,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5113636255264282},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5239899158477783},{"x":0.4166666567325592,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9816772937774658,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.4166666567325592,0.5113636255264282,0.4444444477558136,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38725489377975464,"y":0.5113636255264282},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5113636255264282},{"x":0.41013070940971375,"y":0.5239899158477783},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9946832060813904,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.38725489377975464,0.5113636255264282,0.41013070940971375,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.5113636255264282},{"x":0.379084974527359,"y":0.5113636255264282},{"x":0.379084974527359,"y":0.5239899158477783},{"x":0.35457515716552734,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9957377910614014,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35457515716552734,0.5113636255264282,0.379084974527359,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3480392098426819,"y":0.5239899158477783},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9958112239837646,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33986929059028625,0.5113636255264282,0.3480392098426819,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5113636255264282},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5239899158477783},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9351605176925659,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3104575276374817,0.5113636255264282,0.3333333432674408,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.5113636255264282},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5113636255264282},{"x":0.30228757858276367,"y":0.5239899158477783},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9901604652404785,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.2647058963775635,0.5113636255264282,0.30228757858276367,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25326797366142273,"y":0.5113636255264282},{"x":0.258169949054718,"y":0.5113636255264282},{"x":0.258169949054718,"y":0.5239899158477783},{"x":0.25326797366142273,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9875320196151733,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25326797366142273,0.5113636255264282,0.258169949054718,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5113636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5113636255264282},{"x":0.24673202633857727,"y":0.5239899158477783},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5239899158477783}]},"confidence":0.9935879707336426,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.20915032923221588,0.5113636255264282,0.24673202633857727,0.5239899158477783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9892448782920837,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7777777910232544,0.5315656661987305,0.7908496856689453,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7679738402366638,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7222222089767456,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9926241636276245,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.7222222089767456,0.5315656661987305,0.7679738402366638,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042483687400818,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5315656661987305},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5492424368858337},{"x":0.7042483687400818,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9907757043838501,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7042483687400818,0.5315656661987305,0.7124183177947998,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6683006286621094,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6944444179534912,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6683006286621094,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9935696721076965,"dir":"rtl","str":"قبیل","boundary":[0.6683006286621094,0.5315656661987305,0.6944444179534912,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6372548937797546,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9877488613128662,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.6372548937797546,0.5315656661987305,0.6584967374801636,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5492424368858337},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9878898859024048,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6274510025978088,0.5315656661987305,0.6339869499206543,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5315656661987305},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5784313678741455,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9909731149673462,"dir":"rtl","str":"مجلات","boundary":[0.5784313678741455,0.5315656661987305,0.6176470518112183,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9915043711662292,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5408496856689453,0.5315656661987305,0.5686274766921997,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5392156839370728,"y":0.5492424368858337},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9812194108963013,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5343137383460999,0.5315656661987305,0.5392156839370728,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856207728385925,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5315656661987305},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5492424368858337},{"x":0.48856207728385925,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9931918382644653,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.48856207728385925,0.5315656661987305,0.5228758454322815,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5315656661987305},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4820261299610138,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9840413331985474,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4820261299610138,0.5315656661987305,0.4869281053543091,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.5315656661987305},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5315656661987305},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9846771359443665,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.4493463933467865,0.5315656661987305,0.47058823704719543,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.5315656661987305},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5315656661987305},{"x":0.44281044602394104,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4248366057872772,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9873857498168945,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.4248366057872772,0.5315656661987305,0.44281044602394104,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.5315656661987305},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5315656661987305},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5492424368858337},{"x":0.4019607901573181,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9728310108184814,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4019607901573181,0.5315656661987305,0.41830065846443176,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169934153556824,"y":0.5315656661987305},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5315656661987305},{"x":0.38725489377975464,"y":0.5492424368858337},{"x":0.33169934153556824,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9820765256881714,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.33169934153556824,0.5315656661987305,0.38725489377975464,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31699347496032715,"y":0.5315656661987305},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5315656661987305},{"x":0.32189542055130005,"y":0.5492424368858337},{"x":0.31699347496032715,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9838612675666809,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31699347496032715,0.5315656661987305,0.32189542055130005,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29738563299179077,"y":0.5315656661987305},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5315656661987305},{"x":0.31209149956703186,"y":0.5492424368858337},{"x":0.29738563299179077,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9681243300437927,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.29738563299179077,0.5315656661987305,0.31209149956703186,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2875817120075226,"y":0.5492424368858337},{"x":0.2450980395078659,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9927281737327576,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.2450980395078659,0.5315656661987305,0.2875817120075226,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21405228972434998,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5315656661987305},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5492424368858337},{"x":0.21405228972434998,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9925594329833984,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21405228972434998,0.5315656661987305,0.23529411852359772,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5315656661987305},{"x":0.2124183028936386,"y":0.5492424368858337},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5492424368858337}]},"confidence":0.9613259434700012,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20915032923221588,0.5315656661987305,0.2124183028936386,0.5492424368858337]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7483659982681274,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7483659982681274,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9944863319396973,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7483659982681274,0.5555555820465088,0.7892156839370728,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7107843160629272,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5681818127632141},{"x":0.7107843160629272,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9932226538658142,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.7107843160629272,0.5555555820465088,0.7401960492134094,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5681818127632141},{"x":0.686274528503418,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.988715648651123,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.686274528503418,0.5555555820465088,0.7026143670082092,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437908411026001,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6437908411026001,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9953199028968811,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6437908411026001,0.5555555820465088,0.6764705777168274,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225489974021912,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5681818127632141},{"x":0.6225489974021912,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9932681322097778,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6225489974021912,0.5555555820465088,0.6339869499206543,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800653696060181,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5555555820465088},{"x":0.6160130500793457,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5800653696060181,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9929783940315247,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.5800653696060181,0.5555555820465088,0.6160130500793457,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5718954205513,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5718954205513,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5424836874008179,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9950074553489685,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5424836874008179,0.5555555820465088,0.5718954205513,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5681818127632141},{"x":0.5130718946456909,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.991998016834259,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5130718946456909,0.5555555820465088,0.5343137383460999,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5555555820465088},{"x":0.5049019455909729,"y":0.5681818127632141},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9942600727081299,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4803921580314636,0.5555555820465088,0.5049019455909729,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4722222089767456,"y":0.5681818127632141},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9950908422470093,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45098039507865906,0.5555555820465088,0.4722222089767456,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4493463933467865,"y":0.5681818127632141},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9926532506942749,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4444444477558136,0.5555555820465088,0.4493463933467865,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4133986830711365,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5555555820465088},{"x":0.4362744987010956,"y":0.5681818127632141},{"x":0.4133986830711365,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.992914617061615,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4133986830711365,0.5555555820465088,0.4362744987010956,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379084974527359,"y":0.5555555820465088},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5555555820465088},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5681818127632141},{"x":0.379084974527359,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9966393113136292,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.379084974527359,0.5555555820465088,0.40522876381874084,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3578431308269501,"y":0.5555555820465088},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5555555820465088},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5681818127632141},{"x":0.3578431308269501,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9975953102111816,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3578431308269501,0.5555555820465088,0.37254902720451355,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5555555820465088},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5555555820465088},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5681818127632141},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9932933449745178,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3333333432674408,0.5555555820465088,0.34967321157455444,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.5555555820465088},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5555555820465088},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5681818127632141},{"x":0.2957516312599182,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9938234090805054,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2957516312599182,0.5555555820465088,0.3251633942127228,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25653594732284546,"y":0.5555555820465088},{"x":0.28594771027565,"y":0.5555555820465088},{"x":0.28594771027565,"y":0.5681818127632141},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9911553263664246,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.25653594732284546,0.5555555820465088,0.28594771027565,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23692810535430908,"y":0.5555555820465088},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5555555820465088},{"x":0.24836601316928864,"y":0.5681818127632141},{"x":0.23692810535430908,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9798274040222168,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.23692810535430908,0.5555555820465088,0.24836601316928864,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5681818127632141},{"x":0.20915032923221588,"y":0.5681818127632141}]},"confidence":0.9910324811935425,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.20915032923221588,0.5555555820465088,0.22875817120075226,0.5681818127632141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7467319965362549,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7892156839370728,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7467319965362549,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9887553453445435,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.7467319965362549,0.5770202279090881,0.7892156839370728,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026143670082092,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5770202279090881},{"x":0.7401960492134094,"y":0.5896464586257935},{"x":0.7026143670082092,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9935309886932373,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7026143670082092,0.5770202279090881,0.7401960492134094,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6977124214172363,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9953308701515198,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6666666865348816,0.5770202279090881,0.6977124214172363,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6323529481887817,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5896464586257935},{"x":0.6323529481887817,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9892768859863281,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.6323529481887817,0.5770202279090881,0.6601307392120361,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5770202279090881},{"x":0.6258170008659363,"y":0.5896464586257935},{"x":0.601307213306427,"y":0.5896464586257935}]},"confidence":0.9891851544380188,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.601307213306427,0.5770202279090881,0.6258170008659363,0.5896464586257935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5898692607879639,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5898692607879639,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9832949042320251,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5898692607879639,0.5770202279090881,0.5947712659835815,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5735294222831726,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9867962598800659,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5735294222831726,0.5770202279090881,0.5833333134651184,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408496856689453,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5718954205513,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5718954205513,"y":0.5909090638160706},{"x":0.5408496856689453,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9927867650985718,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5408496856689453,0.5770202279090881,0.5718954205513,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5770202279090881},{"x":0.5343137383460999,"y":0.5909090638160706},{"x":0.49346405267715454,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9879329800605774,"dir":"rtl","str":"مرجعی","boundary":[0.49346405267715454,0.5770202279090881,0.5343137383460999,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4624182879924774,"y":0.5770202279090881},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5770202279090881},{"x":0.4852941036224365,"y":0.5909090638160706},{"x":0.4624182879924774,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9937833547592163,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4624182879924774,0.5770202279090881,0.4852941036224365,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41503268480300903,"y":0.5770202279090881},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5770202279090881},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5909090638160706},{"x":0.41503268480300903,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9951611757278442,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.41503268480300903,0.5770202279090881,0.45588234066963196,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.5782828330993652},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5782828330993652},{"x":0.4084967374801636,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3839869201183319,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9905297160148621,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.3839869201183319,0.5782828330993652,0.4084967374801636,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34967321157455444,"y":0.5782828330993652},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5782828330993652},{"x":0.37745097279548645,"y":0.5909090638160706},{"x":0.34967321157455444,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9936791062355042,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.34967321157455444,0.5782828330993652,0.37745097279548645,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5782828330993652},{"x":0.3415032625198364,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9968692064285278,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3333333432674408,0.5782828330993652,0.3415032625198364,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.5782828330993652},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5782828330993652},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3104575276374817,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9925916790962219,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3104575276374817,0.5782828330993652,0.32679739594459534,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.5782828330993652},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5782828330993652},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5909090638160706},{"x":0.28594771027565,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9943748116493225,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.28594771027565,0.5782828330993652,0.30392158031463623,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826797366142273,"y":0.5782828330993652},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5782828330993652},{"x":0.28431373834609985,"y":0.5909090638160706},{"x":0.2826797366142273,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9774835109710693,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2826797366142273,0.5782828330993652,0.28431373834609985,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5984848737716675},{"x":0.766339898109436,"y":0.5984848737716675},{"x":0.766339898109436,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9905245900154114,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7450980544090271,0.5984848737716675,0.766339898109436,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7369281053543091,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7369281053543091,"y":0.6136363744735718},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9924293160438538,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.7156862616539001,0.5984848737716675,0.7369281053543091,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7091503143310547,"y":0.5984848737716675},{"x":0.7091503143310547,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9930605888366699,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6666666865348816,0.5984848737716675,0.7091503143310547,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552287340164185,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6584967374801636,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6552287340164185,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9838738441467285,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552287340164185,0.5984848737716675,0.6584967374801636,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094771027565002,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6136363744735718},{"x":0.6094771027565002,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9932558536529541,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.6094771027565002,0.5984848737716675,0.6470588445663452,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5984848737716675},{"x":0.6078431606292725,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5751634240150452,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9908472895622253,"dir":"rtl","str":"نظران","boundary":[0.5751634240150452,0.5984848737716675,0.6078431606292725,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343137383460999,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5343137383460999,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9943880438804626,"dir":"rtl","str":"گرامی","boundary":[0.5343137383460999,0.5984848737716675,0.5686274766921997,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5212418437004089,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5277777910232544,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5277777910232544,"y":0.6136363744735718},{"x":0.5212418437004089,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9967725276947021,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5212418437004089,0.5984848737716675,0.5277777910232544,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49346405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5984848737716675},{"x":0.5147058963775635,"y":0.6136363744735718},{"x":0.49346405267715454,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9922904372215271,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.49346405267715454,0.5984848737716675,0.5147058963775635,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4297385513782501,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4869281053543091,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4869281053543091,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4297385513782501,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9940064549446106,"dir":"rtl","str":"پیشنهادها","boundary":[0.4297385513782501,0.5984848737716675,0.4869281053543091,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5984848737716675},{"x":0.42320260405540466,"y":0.5984848737716675},{"x":0.42320260405540466,"y":0.6136363744735718},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9919841885566711,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41830065846443176,0.5984848737716675,0.42320260405540466,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5984848737716675},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3660130798816681,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.994935929775238,"dir":"rtl","str":"انتقادات","boundary":[0.3660130798816681,0.5984848737716675,0.4117647111415863,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.5984848737716675},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5984848737716675},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3382352888584137,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9961320757865906,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.3382352888584137,0.5984848737716675,0.35947713255882263,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3366013169288635,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3366013169288635,"y":0.6136363744735718},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9839180707931519,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3333333432674408,0.5984848737716675,0.3366013169288635,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2630718946456909,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3251633942127228,"y":0.5984848737716675},{"x":0.3251633942127228,"y":0.6136363744735718},{"x":0.2630718946456909,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.995944619178772,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.2630718946456909,0.5984848737716675,0.3251633942127228,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5984848737716675},{"x":0.25653594732284546,"y":0.5984848737716675},{"x":0.25653594732284546,"y":0.6136363744735718},{"x":0.25,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9923732280731201,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25,0.5984848737716675,0.25653594732284546,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232026144862175,"y":0.5984848737716675},{"x":0.24346405267715454,"y":0.5984848737716675},{"x":0.24346405267715454,"y":0.6136363744735718},{"x":0.232026144862175,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9942938089370728,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.232026144862175,0.5984848737716675,0.24346405267715454,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.5984848737716675},{"x":0.22385621070861816,"y":0.5984848737716675},{"x":0.22385621070861816,"y":0.6136363744735718},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9906491041183472,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.20915032923221588,0.5984848737716675,0.22385621070861816,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630718946456909,"y":0.622474730014801},{"x":0.7892156839370728,"y":0.622474730014801},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7630718946456909,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9906806349754333,"dir":"rtl","str":"بردن","boundary":[0.7630718946456909,0.622474730014801,0.7892156839370728,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.622474730014801},{"x":0.7516340017318726,"y":0.622474730014801},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7222222089767456,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9896348118782043,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7222222089767456,0.622474730014801,0.7516340017318726,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6813725233078003,"y":0.622474730014801},{"x":0.7124183177947998,"y":0.622474730014801},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6813725233078003,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9634326696395874,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.6813725233078003,0.622474730014801,0.7124183177947998,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.622474730014801},{"x":0.6699346303939819,"y":0.622474730014801},{"x":0.6699346303939819,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9841563701629639,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6405228972434998,0.622474730014801,0.6699346303939819,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.622474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.622474730014801},{"x":0.6290849447250366,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9831859469413757,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5980392098426819,0.622474730014801,0.6290849447250366,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.622474730014801},{"x":0.5866013169288635,"y":0.622474730014801},{"x":0.5866013169288635,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9716798067092896,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.5620915293693542,0.622474730014801,0.5866013169288635,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130718946456909,"y":0.622474730014801},{"x":0.5506535768508911,"y":0.622474730014801},{"x":0.5506535768508911,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5130718946456909,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.993015468120575,"dir":"rtl","str":"فرمایند","boundary":[0.5130718946456909,0.622474730014801,0.5506535768508911,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065359473228455,"y":0.622474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.622474730014801},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5065359473228455,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9786713719367981,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5065359473228455,0.622474730014801,0.5098039507865906,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4820261299610138,"y":0.622474730014801},{"x":0.4950980246067047,"y":0.622474730014801},{"x":0.4950980246067047,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4820261299610138,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9896718263626099,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4820261299610138,0.622474730014801,0.4950980246067047,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.622474730014801},{"x":0.4722222089767456,"y":0.622474730014801},{"x":0.4722222089767456,"y":0.6363636255264282},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9910048246383667,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.43790850043296814,0.622474730014801,0.4722222089767456,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41993463039398193,"y":0.622474730014801},{"x":0.4264705777168274,"y":0.622474730014801},{"x":0.4264705777168274,"y":0.6363636255264282},{"x":0.41993463039398193,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9843418598175049,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41993463039398193,0.622474730014801,0.4264705777168274,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3839869201183319,"y":0.622474730014801},{"x":0.4084967374801636,"y":0.622474730014801},{"x":0.4084967374801636,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3839869201183319,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9840630292892456,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3839869201183319,0.622474730014801,0.4084967374801636,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.622474730014801},{"x":0.37254902720451355,"y":0.622474730014801},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6363636255264282},{"x":0.32679739594459534,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9861211180686951,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.32679739594459534,0.622474730014801,0.37254902720451355,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3104575276374817,"y":0.622474730014801},{"x":0.3137255012989044,"y":0.622474730014801},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3104575276374817,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9354056715965271,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3104575276374817,0.622474730014801,0.3137255012989044,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23366013169288635,"y":0.622474730014801},{"x":0.29901960492134094,"y":0.622474730014801},{"x":0.29901960492134094,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23366013169288635,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9872927665710449,"dir":"rtl","str":"دانشجویانی","boundary":[0.23366013169288635,0.622474730014801,0.29901960492134094,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.622474730014801},{"x":0.2222222238779068,"y":0.622474730014801},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6363636255264282},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9665842056274414,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20915032923221588,0.622474730014801,0.2222222238779068,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7271241545677185,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7892156839370728,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7271241545677185,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9928768873214722,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.7271241545677185,0.6452020406723022,0.7892156839370728,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7140522599220276,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6452020406723022},{"x":0.720588207244873,"y":0.6578282713890076},{"x":0.7140522599220276,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9937573075294495,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7140522599220276,0.6452020406723022,0.720588207244873,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6452020406723022},{"x":0.7075163125991821,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9944474697113037,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6960784196853638,0.6452020406723022,0.7075163125991821,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665032684803009,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6879084706306458,"y":0.6578282713890076},{"x":0.665032684803009,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9927802681922913,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.665032684803009,0.6452020406723022,0.6879084706306458,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6584967374801636,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.992455005645752,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6405228972434998,0.6452020406723022,0.6584967374801636,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6045751571655273,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6452020406723022},{"x":0.6339869499206543,"y":0.6578282713890076},{"x":0.6045751571655273,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9946167469024658,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6045751571655273,0.6452020406723022,0.6339869499206543,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5718954205513,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5718954205513,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9764947891235352,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.5718954205513,0.6452020406723022,0.5980392098426819,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5653594732284546,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9945846796035767,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.5392156839370728,0.6452020406723022,0.5653594732284546,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5326797366142273,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5375816822052002,"y":0.6578282713890076},{"x":0.5326797366142273,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9787777662277222,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5326797366142273,0.6452020406723022,0.5375816822052002,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6452020406723022},{"x":0.5261437892913818,"y":0.6578282713890076},{"x":0.46078431606292725,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9918573498725891,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.46078431606292725,0.6452020406723022,0.5261437892913818,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4493463933467865,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6452020406723022},{"x":0.4542483687400818,"y":0.6578282713890076},{"x":0.4493463933467865,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9842200875282288,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4493463933467865,0.6452020406723022,0.4542483687400818,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6452020406723022},{"x":0.44281044602394104,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9914021492004395,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.3986928164958954,0.6452020406723022,0.44281044602394104,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3741829991340637,"y":0.6452020406723022},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6452020406723022},{"x":0.39052286744117737,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3741829991340637,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.983376145362854,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3741829991340637,0.6452020406723022,0.39052286744117737,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513071835041046,"y":0.6452020406723022},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6452020406723022},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3513071835041046,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.993023157119751,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3513071835041046,0.6452020406723022,0.37254902720451355,0.6578282713890076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.6452020406723022},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6452020406723022},{"x":0.34967321157455444,"y":0.6578282713890076},{"x":0.3464052379131317,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9726998805999756,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3464052379131317,0.6452020406723022,0.34967321157455444,0.6578282713890076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4873737394809723},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6578282713890076},{"x":0.20915032923221588,"y":0.6578282713890076}]},"confidence":0.9903337955474854,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.4803737394809723,0.7958496856689453,0.6648282713890076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366013169288635,"y":0.6906565427780151},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6906565427780151},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7032828330993652},{"x":0.3366013169288635,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9840392470359802,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3366013169288635,0.6906565427780151,0.37254902720451355,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2957516312599182,"y":0.6906565427780151},{"x":0.33006536960601807,"y":0.6906565427780151},{"x":0.33006536960601807,"y":0.7032828330993652},{"x":0.2957516312599182,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9783941507339478,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.2957516312599182,0.6906565427780151,0.33006536960601807,0.7032828330993652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.6906565427780151},{"x":0.28921568393707275,"y":0.6906565427780151},{"x":0.28921568393707275,"y":0.7032828330993652},{"x":0.258169949054718,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9678285717964172,"dir":"rtl","str":"سیف","boundary":[0.258169949054718,0.6906565427780151,0.28921568393707275,0.7032828330993652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.258169949054718,"y":0.6906565427780151},{"x":0.37254902720451355,"y":0.6906565427780151},{"x":0.37254902720451355,"y":0.7032828330993652},{"x":0.258169949054718,"y":0.7032828330993652}]},"confidence":0.9775654077529907,"dir":"ltr","boundary":[0.253169949054718,0.6836565427780151,0.37754902720451355,0.7102828330993652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35457515716552734,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7297979593276978},{"x":0.35457515716552734,"y":0.7297979593276978}]},"confidence":0.9909354448318481,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.35457515716552734,0.7133838534355164,0.3888888955116272,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7297979593276978},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9875048995018005,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.30882352590560913,0.7133838534355164,0.3480392098426819,0.7297979593276978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7121211886405945},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7133838534355164},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7285353541374207},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9885832071304321,"dir":"rtl","str":"دخرآبادی","boundary":[0.23856209218502045,0.7121211886405945,0.30228757858276367,0.7285353541374207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23856209218502045,"y":0.7121211886405945},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7133838534355164},{"x":0.3888888955116272,"y":0.7297979593276978},{"x":0.23856209218502045,"y":0.7285353541374207}]},"confidence":0.9888195395469666,"dir":"ltr","boundary":[0.23356209218502044,0.7051211886405945,0.3938888955116272,0.7367979593276978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284313678741455,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.752525269985199},{"x":0.33006536960601807,"y":0.752525269985199}]},"confidence":0.9438821077346802,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3284313678741455,0.7373737096786499,0.3480392098426819,0.752525269985199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.7386363744735718},{"x":0.3153594732284546,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3153594732284546,"y":0.752525269985199},{"x":0.28594771027565,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9748627543449402,"dir":"rtl","str":"غلامی","boundary":[0.28594771027565,0.7386363744735718,0.3153594732284546,0.752525269985199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28594771027565,"y":0.7386363744735718},{"x":0.3480392098426819,"y":0.7373737096786499},{"x":0.3480392098426819,"y":0.752525269985199},{"x":0.28594771027565,"y":0.7537878751754761}]},"confidence":0.9632450342178345,"dir":"ltr","boundary":[0.28094771027565,0.7316363744735718,0.3530392098426819,0.759525269985199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8017676472663879},{"x":0.3137255012989044,"y":0.8005050420761108}]},"confidence":0.9919877052307129,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.3137255012989044,0.7853535413742065,0.3562091588973999,0.8017676472663879]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7840909361839294},{"x":0.30228757858276367,"y":0.7840909361839294},{"x":0.30228757858276367,"y":0.8005050420761108},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.9292910695075989,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.2647058963775635,0.7840909361839294,0.30228757858276367,0.8005050420761108]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.7840909361839294},{"x":0.3562091588973999,"y":0.7853535413742065},{"x":0.3562091588973999,"y":0.8017676472663879},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7992424368858337}]},"confidence":0.969188928604126,"dir":"ltr","boundary":[0.25970589637756347,0.7770909361839294,0.3612091588973999,0.808767647266388],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/lncundnRXkWluMWo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/XoCJjESqGnYaPnXZ.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/zZbGDPpxmlxNIFMG.jpg"},"info":{"width":612,"height":792,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/bDEuWdOCkKMxPLod-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/ubLdwAopEJSyYvcy.jpg","blurred":"/storage/books/8ee26e04cf780601/pages/ixORAycRHhKOpaDi.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0003781658798951718,0.9986696560763512,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9897182583808899,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7226890921592712,0.3242280185222626,0.7831932902336121,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9848164319992065,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6672269105911255,0.3254156708717346,0.7092437148094177,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9872673749923706,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.3184156708717346,0.7881932902336121,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9868524074554443,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7159664034843445,0.3847981095314026,0.7848739624023438,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9926955699920654,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.3847981095314026,0.7058823704719543,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9942173361778259,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6352941393852234,0.3847981095314026,0.6890756487846375,0.4026128351688385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9895087480545044,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5428571701049805,0.3847981095314026,0.6268907785415649,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9900767207145691,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.3777981095314026,0.7898739624023438,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9398077130317688,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7495798468589783,0.43586698174476624,0.7865546345710754,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44655582308769226},{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9859939217567444,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.707563042640686,0.43586698174476624,0.7462185025215149,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.44655582308769226},{"x":0.707563042640686,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.9654667377471924,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.42886698174476623,0.7915546345710754,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9943680167198181,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.7630252242088318,0.45605701208114624,0.7831932902336121,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9953984022140503,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7462185025215149,0.45605701208114624,0.7546218633651733,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9957954287528992,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.707563042640686,0.45605701208114624,0.7378151416778564,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.987706184387207,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6605042219161987,0.45605701208114624,0.6974790096282959,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806},{"x":0.63193279504776,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9948416352272034,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.63193279504776,0.45605701208114624,0.6521008610725403,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6235294342041016,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9858850240707397,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6184874176979065,0.45605701208114624,0.6235294342041016,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.45605701208114624},{"x":0.610084056854248,"y":0.45605701208114624},{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.561344563961029,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9941224455833435,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.561344563961029,0.45605701208114624,0.610084056854248,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9919593930244446,"dir":"rtl","str":"حمل","boundary":[0.5226891040802002,0.45605701208114624,0.5529412031173706,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9845423698425293,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.45605701208114624,0.5142857432365417,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5008403658866882,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9968394041061401,"dir":"rtl","str":"نقل","boundary":[0.48067227005958557,0.45605701208114624,0.5008403658866882,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9942726492881775,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4605042040348053,0.45605701208114624,0.4722689092159271,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.45605701208114624},{"x":0.45210084319114685,"y":0.45605701208114624},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47149643301963806},{"x":0.42352941632270813,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9922405481338501,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.42352941632270813,0.45605701208114624,0.45210084319114685,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.45605701208114624},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45605701208114624},{"x":0.42016807198524475,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9863244891166687,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4151260554790497,0.45605701208114624,0.42016807198524475,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9899784922599792,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.38823530077934265,0.45605701208114624,0.40672269463539124,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47149643301963806},{"x":0.36974790692329407,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9962915778160095,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36974790692329407,0.45605701208114624,0.3798319399356842,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3613445460796356,"y":0.47149643301963806},{"x":0.32773110270500183,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9876217842102051,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.32773110270500183,0.45605701208114624,0.3613445460796356,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.45605701208114624},{"x":0.32773110270500183,"y":0.45605701208114624},{"x":0.32773110270500183,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3176470696926117,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9547783136367798,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3176470696926117,0.45605701208114624,0.32773110270500183,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3042016923427582,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47149643301963806},{"x":0.289075642824173,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.990725040435791,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.289075642824173,0.45605701208114624,0.3042016923427582,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2806722819805145,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9896606206893921,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.2504201829433441,0.45605701208114624,0.2806722819805145,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47149643301963806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9752908945083618,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.24201680719852448,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.756302535533905,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9864714741706848,"dir":"rtl","str":"خالی","boundary":[0.756302535533905,0.47980996966362,0.7848739624023438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47980996966362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47980996966362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9921280145645142,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.7226890921592712,0.47980996966362,0.7478991746902466,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47980996966362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47980996966362},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.990519106388092,"dir":"rtl","str":"هواپیما","boundary":[0.6739495992660522,0.47980996966362,0.7142857313156128,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6621848940849304,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9887856245040894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.47980996966362,0.6672269105911255,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9909156560897827,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.6184874176979065,0.47980996966362,0.6554622054100037,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.47980996966362},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47980996966362},{"x":0.6117647290229797,"y":0.49168646335601807},{"x":0.605042040348053,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9948524236679077,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.605042040348053,0.47980996966362,0.6117647290229797,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47980996966362},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47980996966362},{"x":0.5966386795043945,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9916917085647583,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5865546464920044,0.47980996966362,0.5966386795043945,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.47980996966362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47980996966362},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9522804021835327,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5529412031173706,0.47980996966362,0.5798319578170776,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.47980996966362},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47980996966362},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9931955337524414,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.47980996966362,0.5462185144424438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47980996966362},{"x":0.534453809261322,"y":0.47980996966362},{"x":0.534453809261322,"y":0.49168646335601807},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9937823414802551,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.49747899174690247,0.47980996966362,0.534453809261322,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.47980996966362},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47980996966362},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9898010492324829,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.4436974823474884,0.47980996966362,0.4907563030719757,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.47980996966362},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47980996966362},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49168646335601807},{"x":0.38823530077934265,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9804934859275818,"dir":"rtl","str":"کشتیها","boundary":[0.38823530077934265,0.47980996966362,0.43697479367256165,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.47980996966362},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47980996966362},{"x":0.3798319399356842,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3764705955982208,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9848399758338928,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3764705955982208,0.47980996966362,0.3798319399356842,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.47980996966362},{"x":0.3680672347545624,"y":0.47980996966362},{"x":0.3680672347545624,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3310924470424652,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9909788966178894,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.3310924470424652,0.47980996966362,0.3680672347545624,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.47980996966362},{"x":0.32436975836753845,"y":0.47980996966362},{"x":0.32436975836753845,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2705882489681244,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9913207292556763,"dir":"rtl","str":"هواپیماها","boundary":[0.2705882489681244,0.47980996966362,0.32436975836753845,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.47980996966362},{"x":0.26218488812446594,"y":0.47980996966362},{"x":0.26218488812446594,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2554621994495392,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9936997294425964,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2554621994495392,0.47980996966362,0.26218488812446594,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47980996966362},{"x":0.24873949587345123,"y":0.49168646335601807},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9923383593559265,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.24873949587345123,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9930439591407776,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7579832077026367,0.4976246953010559,0.7848739624023438,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9736423492431641,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7428571581840515,0.4976246953010559,0.7529411911964417,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9953647255897522,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7109243869781494,0.4976246953010559,0.7394958138465881,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.4976246953010559},{"x":0.702521026134491,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9954511523246765,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.6857143044471741,0.4976246953010559,0.702521026134491,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9885390996932983,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.4976246953010559,0.6823529601097107,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198},{"x":0.658823549747467,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9923202395439148,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.4976246953010559,0.6705882549285889,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9923290610313416,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6336134672164917,0.4976246953010559,0.6521008610725403,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9943923950195312,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.5983193516731262,0.4976246953010559,0.6268907785415649,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9946085214614868,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5663865804672241,0.4976246953010559,0.5899159908294678,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.993683397769928,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.5126050710678101,0.4976246953010559,0.5579832196235657,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5142517685890198},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9976277351379395,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49747899174690247,0.4976246953010559,0.5042017102241516,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5142517685890198},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9933957457542419,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.4319327771663666,0.4976246953010559,0.4907563030719757,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4976246953010559},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4976246953010559},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9901728630065918,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.3932773172855377,0.4976246953010559,0.42352941632270813,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.4976246953010559},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4976246953010559},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.994992733001709,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.3445378243923187,0.4976246953010559,0.38655462861061096,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9938134551048279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3126050531864166,0.4976246953010559,0.3361344635486603,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9823998808860779,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3008403480052948,0.4976246953010559,0.3042016923427582,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4976246953010559},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4976246953010559},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9956993460655212,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2806722819805145,0.4976246953010559,0.29243698716163635,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5142517685890198},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9962596297264099,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.2504201829433441,0.4976246953010559,0.2722689211368561,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4976246953010559},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5142517685890198},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9883630275726318,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.21512605249881744,0.4976246953010559,0.24201680719852448,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9923732280731201,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7596638798713684,0.521377682685852,0.7848739624023438,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.521377682685852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.521377682685852},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9942047595977783,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.7109243869781494,0.521377682685852,0.7529411911964417,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9977939128875732,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6941176652908325,0.521377682685852,0.7042016983032227,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.521377682685852},{"x":0.6857143044471741,"y":0.521377682685852},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.979009211063385,"dir":"rtl","str":"سرعتهای","boundary":[0.6235294342041016,0.521377682685852,0.6857143044471741,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.521377682685852},{"x":0.6168067455291748,"y":0.521377682685852},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9867454767227173,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.6000000238418579,0.521377682685852,0.6168067455291748,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.521377682685852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.994203507900238,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5848739743232727,0.521377682685852,0.5932773351669312,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852},{"x":0.578151285648346,"y":0.521377682685852},{"x":0.578151285648346,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9724043607711792,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.5579832196235657,0.521377682685852,0.578151285648346,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.521377682685852},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9925159215927124,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5126050710678101,0.521377682685852,0.5495798587799072,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.521377682685852},{"x":0.5042017102241516,"y":0.521377682685852},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9931595325469971,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4756302535533905,0.521377682685852,0.5042017102241516,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.521377682685852},{"x":0.46722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5344418287277222},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9137937426567078,"dir":"rtl","str":"خیس","boundary":[0.43361344933509827,0.521377682685852,0.46722689270973206,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.521377682685852},{"x":0.4268907606601715,"y":0.521377682685852},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.99460768699646,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.40504202246665955,0.521377682685852,0.4268907606601715,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.521377682685852},{"x":0.3966386616230011,"y":0.521377682685852},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9951009154319763,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3529411852359772,0.521377682685852,0.3966386616230011,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.521377682685852},{"x":0.3462184965610504,"y":0.521377682685852},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5344418287277222},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9958527684211731,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.32268908619880676,0.521377682685852,0.3462184965610504,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.521377682685852},{"x":0.3142857253551483,"y":0.521377682685852},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5344418287277222},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9961970448493958,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29075631499290466,0.521377682685852,0.3142857253551483,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.521377682685852},{"x":0.29075631499290466,"y":0.521377682685852},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9941045045852661,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.521377682685852,0.29075631499290466,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.521377682685852},{"x":0.27899160981178284,"y":0.521377682685852},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5344418287277222},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9946034550666809,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.26050421595573425,0.521377682685852,0.27899160981178284,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2537815272808075,"y":0.521377682685852},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9935917258262634,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2537815272808075,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9909075498580933,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.5427553653717041,0.7848739624023438,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9831461310386658,"dir":"rtl","str":"دهههای","boundary":[0.7176470756530762,0.5427553653717041,0.7647058963775635,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9967458844184875,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6689075827598572,0.5427553653717041,0.7092437148094177,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.996678352355957,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.5427553653717041,0.6621848940849304,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9866191744804382,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6000000238418579,0.5427553653717041,0.6453781723976135,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5558194518089294},{"x":0.534453809261322,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9925938248634338,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.534453809261322,0.5427553653717041,0.5932773351669312,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.489075630903244,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9887406826019287,"dir":"rtl","str":"سرشی","boundary":[0.489075630903244,0.5427553653717041,0.5277311205863953,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5427553653717041},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9920514822006226,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4773109257221222,0.5427553653717041,0.48235294222831726,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5558194518089294},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9751957654953003,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.45546218752861023,0.5427553653717041,0.4756302535533905,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5427553653717041},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5427553653717041},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9887058734893799,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.5427553653717041,0.44873949885368347,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9965116381645203,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.4117647111415863,0.5427553653717041,0.43697479367256165,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5427553653717041},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5427553653717041},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9956167936325073,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.3815126121044159,0.5427553653717041,0.40504202246665955,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9823682904243469,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3764705955982208,0.5427553653717041,0.3798319399356842,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5558194518089294},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9676564335823059,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37310925126075745,0.5427553653717041,0.3764705955982208,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5427553653717041},{"x":0.364705890417099,"y":0.5427553653717041},{"x":0.364705890417099,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.984865128993988,"dir":"rtl","str":"هیدروفویلدار","boundary":[0.2857142984867096,0.5427553653717041,0.364705890417099,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9811992645263672,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2806722819805145,0.5427553653717041,0.2840336263179779,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9862598776817322,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.2722689211368561,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.559382438659668},{"x":0.7865546345710754,"y":0.559382438659668},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9868006110191345,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7714285850524902,0.559382438659668,0.7865546345710754,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.559382438659668},{"x":0.7630252242088318,"y":0.559382438659668},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9712743759155273,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.7260504364967346,0.559382438659668,0.7630252242088318,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.559382438659668},{"x":0.7226890921592712,"y":0.559382438659668},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9171258211135864,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6991596817970276,0.559382438659668,0.7226890921592712,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9751831889152527,"dir":"rtl","str":"SES","boundary":[0.6756302714347839,0.559382438659668,0.7092437148094177,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.559382438659668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.559382438659668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.7727932929992676,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6638655662536621,0.559382438659668,0.6823529601097107,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.559382438659668},{"x":0.658823549747467,"y":0.559382438659668},{"x":0.658823549747467,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9598420262336731,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6521008610725403,0.559382438659668,0.658823549747467,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.559382438659668},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9881544709205627,"dir":"rtl","str":"هواناو","boundary":[0.6151260733604431,0.559382438659668,0.6420168280601501,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.559382438659668},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.989456295967102,"dir":"rtl","str":"انجامیده","boundary":[0.5529412031173706,0.559382438659668,0.6000000238418579,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.559382438659668},{"x":0.5428571701049805,"y":0.559382438659668},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9952914118766785,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5176470875740051,0.559382438659668,0.5428571701049805,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.559382438659668},{"x":0.5142857432365417,"y":0.559382438659668},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9801692962646484,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.559382438659668,0.5142857432365417,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.559382438659668},{"x":0.5042017102241516,"y":0.559382438659668},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5771971344947815},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9921473264694214,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.46554622054100037,0.559382438659668,0.5042017102241516,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.559382438659668},{"x":0.45546218752861023,"y":0.559382438659668},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5771971344947815},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9963029623031616,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.43697479367256165,0.559382438659668,0.45546218752861023,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.559382438659668},{"x":0.4268907606601715,"y":0.559382438659668},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5771971344947815},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9863545298576355,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.40504202246665955,0.559382438659668,0.4268907606601715,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.559382438659668},{"x":0.38823530077934265,"y":0.559382438659668},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9914157390594482,"dir":"rtl","str":"بدنه","boundary":[0.3663865625858307,0.559382438659668,0.38823530077934265,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.559382438659668},{"x":0.35798320174217224,"y":0.559382438659668},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9936578273773193,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3512605130672455,0.559382438659668,0.35798320174217224,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.559382438659668},{"x":0.34285715222358704,"y":0.559382438659668},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9815369844436646,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.3327731192111969,0.559382438659668,0.34285715222358704,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.559382438659668},{"x":0.3176470696926117,"y":0.559382438659668},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5771971344947815},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.974867045879364,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31092438101768494,0.559382438659668,0.3176470696926117,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.3042016923427582,"y":0.559382438659668},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9867430329322815,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.2857142984867096,0.559382438659668,0.3042016923427582,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.559382438659668},{"x":0.27394959330558777,"y":0.559382438659668},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5771971344947815},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9861311316490173,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.2537815272808075,0.559382438659668,0.27394959330558777,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.559382438659668},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9899251461029053,"dir":"rtl","str":"قطع","boundary":[0.21848739683628082,0.559382438659668,0.2386554628610611,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9921929240226746,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7613445520401001,0.5831353664398193,0.7831932902336121,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5985748171806335},{"x":0.756302535533905,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9832907319068909,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.756302535533905,0.5831353664398193,0.7613445520401001,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9859448075294495,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7361344695091248,0.5831353664398193,0.7462185025215149,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9840978384017944,"dir":"rtl","str":"سرعتهای","boundary":[0.6621848940849304,0.5831353664398193,0.7260504364967346,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9838375449180603,"dir":"rtl","str":"بالاتری","boundary":[0.6117647290229797,0.5831353664398193,0.6521008610725403,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9942728281021118,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5932773351669312,0.5831353664398193,0.6016806960105896,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9920797348022461,"dir":"rtl","str":"شناورهای","boundary":[0.5243697762489319,0.5831353664398193,0.583193302154541,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5985748171806335},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9803646802902222,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.48403361439704895,0.5831353664398193,0.5142857432365417,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9907957911491394,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.4319327771663666,0.5831353664398193,0.4739495813846588,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5831353664398193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5831353664398193},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9694427847862244,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4117647111415863,0.5831353664398193,0.42016807198524475,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9859510660171509,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.3848739564418793,0.5831353664398193,0.40336135029792786,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5985748171806335},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9880805015563965,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.33781513571739197,0.5831353664398193,0.3680672347545624,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5831353664398193},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5831353664398193},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900354743003845,"dir":"rtl","str":"یافت","boundary":[0.3042016923427582,0.5831353664398193,0.32773110270500183,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5985748171806335},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9749017953872681,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29579833149909973,0.5831353664398193,0.3008403480052948,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5985748171806335},{"x":0.267226904630661,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9888038635253906,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.267226904630661,0.5831353664398193,0.2857142984867096,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9894380569458008,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.2201680690050125,0.5831353664398193,0.2571428716182709,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5831353664398193},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9712958931922913,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.21848739683628082,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9902821779251099,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.7176470756530762,0.6045130491256714,0.7848739624023438,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.975490391254425,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6045130491256714,0.7092437148094177,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6187648177146912},{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9933880567550659,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.63193279504776,0.6045130491256714,0.6957983374595642,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9927428364753723,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.5663865804672241,0.6045130491256714,0.6235294342041016,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9968494176864624,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5159664154052734,0.6045130491256714,0.5579832196235657,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6045130491256714},{"x":0.507563054561615,"y":0.6045130491256714},{"x":0.507563054561615,"y":0.6187648177146912},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9966959953308105,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.49915966391563416,0.6045130491256714,0.507563054561615,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6187648177146912},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9927923679351807,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.48067227005958557,0.6045130491256714,0.4907563030719757,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9950711131095886,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4571428596973419,0.6045130491256714,0.4722689092159271,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6045130491256714},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6045130491256714},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9949072599411011,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.4151260554790497,0.6045130491256714,0.44873949885368347,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6187648177146912},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9970393776893616,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.39159664511680603,0.6045130491256714,0.40672269463539124,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6187648177146912},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9962953329086304,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37310925126075745,0.6045130491256714,0.3831932842731476,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6187648177146912},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9937012791633606,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.32436975836753845,0.6045130491256714,0.3630252182483673,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6045130491256714},{"x":0.31596639752388,"y":0.6045130491256714},{"x":0.31596639752388,"y":0.6187648177146912},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9889056086540222,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.6045130491256714,0.31596639752388,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6187648177146912},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9861345291137695,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.26386556029319763,0.6045130491256714,0.3008403480052948,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6187648177146912},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9898473620414734,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.6045130491256714,0.2537815272808075,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9911736845970154,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.23361344635486603,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9916374683380127,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7529411911964417,0.6247031092643738,0.7848739624023438,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9921715259552002,"dir":"rtl","str":"بپردازند","boundary":[0.7008403539657593,0.6247031092643738,0.7462185025215149,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9935998320579529,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6247031092643738,0.6941176652908325,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9915390014648438,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6487395167350769,0.6247031092643738,0.6823529601097107,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9748325347900391,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.63193279504776,0.6247031092643738,0.6453781723976135,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9984033107757568,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6151260733604431,0.6247031092643738,0.6252101063728333,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9962421655654907,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5932773351669312,0.6247031092643738,0.6084033846855164,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6401425004005432},{"x":0.561344563961029,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9909648895263672,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.561344563961029,0.6247031092643738,0.5865546464920044,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9865502119064331,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.5193277597427368,0.6247031092643738,0.5546218752861023,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9726850986480713,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5042017102241516,0.6247031092643738,0.5142857432365417,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9949655532836914,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.4739495813846588,0.6247031092643738,0.5008403658866882,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6401425004005432},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9918047189712524,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.44873949885368347,0.6247031092643738,0.4638655483722687,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9923158288002014,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.6247031092643738,0.4470588266849518,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6247031092643738},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9934237003326416,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.4117647111415863,0.6247031092643738,0.43697479367256165,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6247031092643738},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6247031092643738},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6401425004005432},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9936968684196472,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.37478992342948914,0.6247031092643738,0.40504202246665955,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6401425004005432},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.989143967628479,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.33949580788612366,0.6247031092643738,0.3680672347545624,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6401425004005432},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.8580917716026306,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.2991596758365631,0.6247031092643738,0.3327731192111969,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6247031092643738},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6401425004005432},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9923357963562012,"dir":"rtl","str":"تندرو","boundary":[0.26050421595573425,0.6247031092643738,0.29075631499290466,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9896520972251892,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.2537815272808075,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9875821471214294,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44905701208114623,0.7915546345710754,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.646080732345581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9858393669128418,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.7546218633651733,0.646080732345581,0.7848739624023438,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.646080732345581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.646080732345581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9968190789222717,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7361344695091248,0.646080732345581,0.7462185025215149,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.646080732345581},{"x":0.7277311086654663,"y":0.646080732345581},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9923863410949707,"dir":"rtl","str":"هواپیما","boundary":[0.6873949766159058,0.646080732345581,0.7277311086654663,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.646080732345581},{"x":0.6773109436035156,"y":0.646080732345581},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9962247610092163,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6521008610725403,0.646080732345581,0.6773109436035156,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.646080732345581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.646080732345581},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9971414804458618,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6285714507102966,0.646080732345581,0.6436975002288818,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.646080732345581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.646080732345581},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9964427947998047,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6134454011917114,0.646080732345581,0.6201680898666382,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.646080732345581},{"x":0.605042040348053,"y":0.646080732345581},{"x":0.605042040348053,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9843001961708069,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.5848739743232727,0.646080732345581,0.605042040348053,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.646080732345581},{"x":0.5747899413108826,"y":0.646080732345581},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9963512420654297,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5462185144424438,0.646080732345581,0.5747899413108826,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.646080732345581},{"x":0.5378151535987854,"y":0.646080732345581},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9960595965385437,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.646080732345581,0.5378151535987854,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.646080732345581},{"x":0.5210084319114685,"y":0.646080732345581},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9913599491119385,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.5042017102241516,0.646080732345581,0.5210084319114685,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.646080732345581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.646080732345581},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.988399863243103,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.646080732345581,0.4957983195781708,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.646080732345581},{"x":0.48235294222831726,"y":0.646080732345581},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9930911064147949,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.4436974823474884,0.646080732345581,0.48235294222831726,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.646080732345581},{"x":0.43529412150382996,"y":0.646080732345581},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6603325605392456},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9931511878967285,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.646080732345581,0.43529412150382996,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.646080732345581},{"x":0.4151260554790497,"y":0.646080732345581},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9911564588546753,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.3983193337917328,0.646080732345581,0.4151260554790497,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.646080732345581},{"x":0.38991597294807434,"y":0.646080732345581},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9950835704803467,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.37478992342948914,0.646080732345581,0.38991597294807434,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.646080732345581},{"x":0.3663865625858307,"y":0.646080732345581},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9796680808067322,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.3294117748737335,0.646080732345581,0.3663865625858307,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.646080732345581},{"x":0.3210084140300751,"y":0.646080732345581},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6603325605392456},{"x":0.31596639752388,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9755988121032715,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31596639752388,0.646080732345581,0.3210084140300751,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.646080732345581},{"x":0.30588236451148987,"y":0.646080732345581},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9918615818023682,"dir":"rtl","str":"گرانروی","boundary":[0.2537815272808075,0.646080732345581,0.30588236451148987,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.24537815153598785,"y":0.646080732345581},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6603325605392456},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.985367476940155,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.24537815153598785,0.6603325605392456]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9487442970275879,"str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.6532066464424133,0.4957983195781708,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9878268837928772,"dir":"rtl","str":"کمتری","boundary":[0.7428571581840515,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.702521026134491,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9969872236251831,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.702521026134491,0.6674584150314331,0.7361344695091248,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9988439083099365,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6857143044471741,0.6674584150314331,0.6941176652908325,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9940084218978882,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6605042219161987,0.6674584150314331,0.6773109436035156,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.653781533241272,"y":0.6674584150314331},{"x":0.653781533241272,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.995853066444397,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.63193279504776,0.6674584150314331,0.653781533241272,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9804475903511047,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.6674584150314331,0.6285714507102966,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9921097159385681,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.5848739743232727,0.6674584150314331,0.6201680898666382,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6674584150314331},{"x":0.578151285648346,"y":0.6674584150314331},{"x":0.578151285648346,"y":0.6828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9956440329551697,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.534453809261322,0.6674584150314331,0.578151285648346,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9918543100357056,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5126050710678101,0.6674584150314331,0.5260504484176636,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6828978657722473},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9940575361251831,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.46890756487846375,0.6674584150314331,0.5058823823928833,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6828978657722473},{"x":0.440336138010025,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9946378469467163,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.440336138010025,0.6674584150314331,0.4605042040348053,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6828978657722473},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.996974527835846,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42016807198524475,0.6674584150314331,0.43361344933509827,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.994516909122467,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3949579894542694,0.6674584150314331,0.4100840389728546,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6674584150314331},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6828978657722473},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9871872663497925,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.6674584150314331,0.39159664511680603,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.994469165802002,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.37310925126075745,0.6674584150314331,0.3815126121044159,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6828978657722473},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9972032308578491,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.33781513571739197,0.6674584150314331,0.3680672347545624,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9945159554481506,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3042016923427582,0.6674584150314331,0.3310924470424652,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9880721569061279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.6674584150314331,0.3042016923427582,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6674584150314331},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6674584150314331},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6828978657722473},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9951307773590088,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.26050421595573425,0.6674584150314331,0.29411765933036804,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6674584150314331},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9943509101867676,"dir":"rtl","str":"پروازی","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.2537815272808075,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9845771789550781,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.7596638798713684,0.6900237798690796,0.7848739624023438,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.993852436542511,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.7226890921592712,0.6900237798690796,0.7529411911964417,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.995203971862793,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6857143044471741,0.6900237798690796,0.7159664034843445,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9860233664512634,"dir":"rtl","str":"پایین","boundary":[0.6487395167350769,0.6900237798690796,0.6789916157722473,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9836310148239136,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.6900237798690796,0.6420168280601501,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9953111410140991,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.6900237798690796,0.6302521228790283,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.992813766002655,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.5798319578170776,0.6900237798690796,0.6117647290229797,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9905802011489868,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5529412031173706,0.6900237798690796,0.5731092691421509,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9970520734786987,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5394958257675171,0.6900237798690796,0.5462185144424438,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9913560748100281,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.5042017102241516,0.6900237798690796,0.5327731370925903,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6900237798690796},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7030878663063049},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9905921220779419,"dir":"rtl","str":"متری","boundary":[0.46722689270973206,0.6900237798690796,0.49747899174690247,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7030878663063049},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9929287433624268,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45210084319114685,0.6900237798690796,0.4605042040348053,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9917727112770081,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4151260554790497,0.6900237798690796,0.4453781545162201,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6900237798690796},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7030878663063049},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9902495741844177,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.39159664511680603,0.6900237798690796,0.4084033668041229,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9973846077919006,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.6900237798690796,0.3848739564418793,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6900237798690796},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7030878663063049},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9926270842552185,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.6900237798690796,0.35966387391090393,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9940393567085266,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3361344635486603,0.6900237798690796,0.3478991687297821,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6900237798690796},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7030878663063049},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9942431449890137,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.29579833149909973,0.6900237798690796,0.3294117748737335,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6900237798690796},{"x":0.289075642824173,"y":0.6900237798690796},{"x":0.289075642824173,"y":0.7030878663063049},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9949106574058533,"dir":"rtl","str":"ارتفاعی","boundary":[0.24705882370471954,0.6900237798690796,0.289075642824173,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6900237798690796},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9924396872520447,"dir":"rtl","str":"قایق","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.24033613502979279,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.724465548992157},{"x":0.7546218633651733,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9917908310890198,"dir":"rtl","str":"پرنده","boundary":[0.7546218633651733,0.7066508531570435,0.7848739624023438,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7462185025215149,"y":0.724465548992157},{"x":0.7378151416778564,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9938150644302368,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7378151416778564,0.7066508531570435,0.7462185025215149,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7066508531570435},{"x":0.729411780834198,"y":0.7066508531570435},{"x":0.729411780834198,"y":0.724465548992157},{"x":0.7092437148094177,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9909526109695435,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7092437148094177,0.7066508531570435,0.729411780834198,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6991596817970276,"y":0.724465548992157},{"x":0.6756302714347839,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9958487749099731,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6756302714347839,0.7066508531570435,0.6991596817970276,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6672269105911255,"y":0.724465548992157},{"x":0.5882353186607361,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9865025281906128,"dir":"rtl","str":"آیرودینامیکی","boundary":[0.5882353186607361,0.7066508531570435,0.6672269105911255,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7066508531570435},{"x":0.578151285648346,"y":0.7066508531570435},{"x":0.578151285648346,"y":0.724465548992157},{"x":0.5680672526359558,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9972093105316162,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5680672526359558,0.7066508531570435,0.578151285648346,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5596638917922974,"y":0.724465548992157},{"x":0.5445378422737122,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9955874681472778,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5445378422737122,0.7066508531570435,0.5596638917922974,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5361344814300537,"y":0.724465548992157},{"x":0.5226891040802002,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9891853332519531,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5226891040802002,0.7066508531570435,0.5361344814300537,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5142857432365417,"y":0.724465548992157},{"x":0.4756302535533905,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9903842210769653,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.4756302535533905,0.7066508531570435,0.5142857432365417,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7066508531570435},{"x":0.46722689270973206,"y":0.724465548992157},{"x":0.4453781545162201,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.988060712814331,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.4453781545162201,0.7066508531570435,0.46722689270973206,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43529412150382996,"y":0.724465548992157},{"x":0.4252100884914398,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9937577247619629,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4252100884914398,0.7066508531570435,0.43529412150382996,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.724465548992157},{"x":0.39159664511680603,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9895154237747192,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.39159664511680603,0.7066508531570435,