اصول بازاریابی (با پیشگفتارهایی از صاحب نظران علم بازاریابی) اصول بازاریابی (با پیشگفتارهایی از صاحب نظران علم بازاریابی)

{"id":"3795512","title":"اصول بازاریابی (با پیشگفتارهایی از صاحب نظران علم بازاریابی)","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/90ce2f06e448435f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/90ce2f06e448435f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/90ce2f06e448435f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/90ce2f06e448435f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/90ce2f06e448435f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/90ce2f06e448435f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/90ce2f06e448435f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/90ce2f06e448435f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/90ce2f06e448435f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/90ce2f06e448435f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005939644","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["با عنایت به اینکه یکی از ارکان اساسی دانشگاه جامع علمی کاربردی»، رشد و توسعه مرزهای فناوری است، دوره های آموزشی این دانشگاه نیز در جهت تحقق نیازمندی ها و خواسته های سرمایه های انسانی واحدهای بازرگانی، اجرایی و صنعتی طرح ریزی شده و بسیار متنوع، مهارتی، کاربردی و با بهره گیری از دانش روز دنیا پایه گذاری گردیده اند. بدیهی است که تاکید بر جوانب کاربردی این دوره های آموزشی بدین معنی نیست که این دانشگاه پیوندی با مفاهیم علوم نظری و پایه ندارد، بلکه دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی، چگونگی پیشرفت در امور کاربردی را همراه با پشتوانه علمی می آموزند. امروزه، شتاب تغییرات و تحولات، بیش از هر زمان دیگر شدت یافته و این امر، فرصت ها و تهدیداتی را به همراه داشته است، استفاده از علم «بازاریابی»، برای کلیه سازمانها و شرکتهایی که خواستار حضوری آگاهانه و هدفمند در بازار و نیز عدم تسلیم در مقابل تغییر و تحول هستند، ضروری به نظر می رسد. از این رو در چنین موقعیتی، لزوم توجه به آموزش مهارت های علمی و کاربردی بازاریابی، امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود. در این راستا کتاب حاضر به صورت کامل مطابق با سرفصل های درس «اصول بازاریابی»، مصوب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی - کاربردی و با هدف آشنایی دانشجویان با مبانی بازاریابی، فنون ایجاد سهم بازار، مزیت های رقابتی و طراحی و توسعه محصولات جدیدی که مبتنی بر خواسته های مشتری باشد، تدوین گردیده است.",""],"pages_count":"112","keywords":null,"token":"90ce2f06e448435f","created_at":"2019-07-29 20:42:49","updated_at":"2022-10-23 10:51:29","publisher_id":"135","deleted_at":null,"published_at":"2019-07-29 20:59:52","available_for_web":"1","publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917825","title":"علیرضا اخوان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"اخوان","token":"4ebf629a9224e3c2","created_at":"2019-07-29 20:25:16","updated_at":"2019-07-29 20:25:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917826","title":"بهرام روحانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"روحانی","token":"bafe16725de9dee1","created_at":"2019-07-29 20:25:26","updated_at":"2019-07-29 20:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917825","title":"علیرضا اخوان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"اخوان","token":"4ebf629a9224e3c2","created_at":"2019-07-29 20:25:16","updated_at":"2019-07-29 20:25:16","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917826","title":"بهرام روحانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"بهرام","lastname":"روحانی","token":"bafe16725de9dee1","created_at":"2019-07-29 20:25:26","updated_at":"2019-07-29 20:25:26","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784196","file":"5d3f1b01d64fe4.51163955.pdf","book_id":"3795512","toc":[{"page":16,"title":"فصل 1: مبانی بازاریابی"},{"page":26,"title":"فصل 2: عوامل، فنون و راهبردهای ایجاد و افزایش سهم بازار"},{"page":50,"title":"فصل 3: عوامل موثر محیطی بازار"},{"page":76,"title":"فصل 4: توسعه محصولات جدید مبتنی بر خواسته های مشتریان"},{"page":96,"title":"فصل 5: کسب مزیت‌های رقابتی"}],"created_at":"2019-07-29 20:42:50","updated_at":"2022-10-23 10:51:29","process_started_at":"2019-07-29 20:42:51","process_done_at":"2019-07-29 20:46:38","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"79368f46e8a353917cac6746eec29e885cae749c5de5444ddf80f04045e67e56e01163dd6552d5f249307e56349f73ca096a4e20d1fbf9aff6fb3764964af548","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":"1570","title":"ارتباطات بازاریابی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"069cdccc2d9e3acf","type":"","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2019-10-07 10:52:04","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2047","title":"استراتژی بازاریابی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3353ca5579bced9","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-02-08 21:56:24","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3061","title":"اصول مدیریت و بازاریابی خدمات","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd1f42fdc6661c04","type":"","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-10-07 10:51:20","study_fields":[{"id":"781","title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","degree_id":"10","token":"3de77bf1d87cd893","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"784","title":"مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه","degree_id":"10","token":"353f0a13c7cf8962","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:40","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8281","title":"بازاریابی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0e80114c94bec48e","type":"","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:25:49","updated_at":"2019-10-07 10:51:20","study_fields":[{"id":"1021","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"51c25b495975de77","books_count":"94","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-13 10:39:02","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8284","title":"بازاریابی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"00a4d3fc7dfa579a","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:25:49","updated_at":"2019-10-07 10:51:20","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"60","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-10 14:01:54","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"8287","title":"بازاریابی الکترونیکی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7878cf2c57afc54a","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:25:49","updated_at":"2019-07-29 20:59:52","study_fields":[{"id":"1810","title":"مدیریت فنّاوری اطلاعات گرایش کسب وکارالکترونیک","degree_id":"10","token":"6147f8d458c179b0","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-06-10 22:05:15","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13036","title":"تحقیقات بازاریابی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5f28384c52c3f30b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:27:57","updated_at":"2019-07-29 20:59:52","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C--%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-","ebook_price_en":"22500","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C","pages_count_fa":"۱۱۲","authorTitle":"علیرضا اخوان, بهرام روحانی","tocStr":"فصل 1: مبانی بازاریابی, فصل 2: عوامل، فنون و راهبردهای ایجاد و افزایش سهم بازار, فصل 3: عوامل موثر محیطی بازار, فصل 4: توسعه محصولات جدید مبتنی بر خواسته های مشتریان, فصل 5: کسب مزیت‌های رقابتی","url":"/preview/90ce2f06e448435f/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C--%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19