روش‌های پیشرفته ساخت مدارهای مجتمع - مجموعه CREI روش‌های پیشرفته ساخت مدارهای مجتمع - مجموعه CREI

توضیحات

_,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798704","title":"روش‌های پیشرفته ساخت مدارهای مجتمع - مجموعه CREI","price":"۸‌,‌۱۶۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۸۰","rent_3_price":"۲‌,‌۱۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/91a31f94e666090e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/91a31f94e666090e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/91a31f94e666090e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/91a31f94e666090e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/91a31f94e666090e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۶۷","nobat_chap":"1","description":["_",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"91a31f94e666090e","created_at":"2022-08-08 17:55:05","updated_at":"2022-08-13 00:45:45","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-09 23:01:56","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921478","title":"اختر رجبی","firstname":"اختر","lastname":"رجبی","token":"803b79c28c196528","created_at":"2022-05-08 13:12:50","updated_at":"2022-05-08 13:12:50","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921478","title":"اختر رجبی","firstname":"اختر","lastname":"رجبی","token":"803b79c28c196528","created_at":"2022-05-08 13:12:50","updated_at":"2022-05-08 13:12:50","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787278","file":"62f10eb1ebb852.50107942.pdf","book_id":"3798704","toc":null,"created_at":"2022-08-08 17:55:06","updated_at":"2022-08-13 00:45:45","process_started_at":"2022-08-08 17:55:08","process_done_at":"2022-08-08 17:55:09","process_failed_at":null,"pages_count":"44","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1b7f3cb4bae4d55d4fd0e5ecac19b9ed7a982f1678a9b89ee78d5e6670c07a0f9b628a885d94e34689a5aa50ecd183e9cedc9f2b04e51a039228809056a89481","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"580","title":" مدارهای مجتمع نوری ","token":"1a3c1be6fa8dec28","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2017-10-07 11:24:01","study_fields":[{"id":"19","title":"مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک","degree_id":"10","token":"14574c14523b96ae","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"583","title":" مدارهای مجتمع نوری 2","token":"f316fe56446024ac","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2017-10-07 11:24:01","study_fields":[{"id":"19","title":"مهندسی برق گرایش افزاره های میکرو ونانوالکترونیک","degree_id":"10","token":"14574c14523b96ae","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9---%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-CREI","ebook_price_en":"4080","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9---%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-CREI","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"اختر رجبی","tocStr":"","url":"/preview/91a31f94e666090e/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9---%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-CREI"}
{"toc":null,"pages_count":44,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"91a31f94e666090e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/HwfrKTTtbUCGqNvC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/PwrmqLUJcGeSzEmx.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/rLAPBiloVtDEFieW.jpg"},"info":{"width":482,"height":694,"margin":[0.00029092992118780046,0.00011448894849084639,0.9981516761552249,0.9993275876337239]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23858921229839325,"y":0.0864553302526474},{"x":0.26141080260276794,"y":0.0864553302526474},{"x":0.26141080260276794,"y":0.10230547189712524},{"x":0.23858921229839325,"y":0.10230547189712524}]},"confidence":0.969304621219635,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.23858921229839325,0.0864553302526474,0.26141080260276794,0.10230547189712524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22199170291423798,"y":0.0864553302526474},{"x":0.23443983495235443,"y":0.0864553302526474},{"x":0.23443983495235443,"y":0.10230547189712524},{"x":0.22199170291423798,"y":0.10230547189712524}]},"confidence":0.9741163849830627,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.22199170291423798,0.0864553302526474,0.23443983495235443,0.10230547189712524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19294606149196625,"y":0.0864553302526474},{"x":0.21991701424121857,"y":0.0864553302526474},{"x":0.21991701424121857,"y":0.10230547189712524},{"x":0.19294606149196625,"y":0.10230547189712524}]},"confidence":0.9209602475166321,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.19294606149196625,0.0864553302526474,0.21991701424121857,0.10230547189712524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1804979294538498,"y":0.0864553302526474},{"x":0.18672199547290802,"y":0.0864553302526474},{"x":0.18672199547290802,"y":0.10230547189712524},{"x":0.1804979294538498,"y":0.10230547189712524}]},"confidence":0.9234399199485779,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1804979294538498,0.0864553302526474,0.18672199547290802,0.10230547189712524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1618257313966751,"y":0.0864553302526474},{"x":0.1804979294538498,"y":0.0864553302526474},{"x":0.1804979294538498,"y":0.10374639928340912},{"x":0.1618257313966751,"y":0.10374639928340912}]},"confidence":0.5611718893051147,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.1618257313966751,0.0864553302526474,0.1804979294538498,0.10374639928340912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1618257313966751,"y":0.0864553302526474},{"x":0.26141080260276794,"y":0.08501441031694412},{"x":0.26141080260276794,"y":0.10230547189712524},{"x":0.1618257313966751,"y":0.10374639928340912}]},"confidence":0.846964418888092,"dir":"ltr","boundary":[0.1568257313966751,0.0794553302526474,0.26641080260276795,0.10930547189712525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23651452362537384,"y":0.1412103772163391},{"x":0.26141080260276794,"y":0.1412103772163391},{"x":0.26348549127578735,"y":0.17723342776298523},{"x":0.23858921229839325,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.952837347984314,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.23651452362537384,0.1412103772163391,0.26348549127578735,0.17723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21784232556819916,"y":0.1426512897014618},{"x":0.2302904576063156,"y":0.1412103772163391},{"x":0.23236514627933502,"y":0.1786743551492691},{"x":0.21784232556819916,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.7717376351356506,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.21784232556819916,0.1426512897014618,0.23236514627933502,0.1786743551492691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17012448608875275,"y":0.14409221708774567},{"x":0.20124481618404388,"y":0.1426512897014618},{"x":0.2033195048570633,"y":0.1786743551492691},{"x":0.17219917476177216,"y":0.18011526763439178}]},"confidence":0.5562439560890198,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.17012448608875275,0.14409221708774567,0.2033195048570633,0.1786743551492691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17012448608875275,"y":0.14409221708774567},{"x":0.26141080260276794,"y":0.1412103772163391},{"x":0.26348549127578735,"y":0.17723342776298523},{"x":0.17219917476177216,"y":0.18011526763439178}]},"confidence":0.7592307329177856,"dir":"ltr","boundary":[0.16512448608875274,0.13709221708774566,0.26848549127578736,0.18423342776298524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31120333075523376,"y":0.23631124198436737},{"x":0.39626556634902954,"y":0.23631124198436737},{"x":0.39626556634902954,"y":0.2608069181442261},{"x":0.31120333075523376,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9876723289489746,"dir":"rtl","str":"خودآموز","boundary":[0.31120333075523376,0.23631124198436737,0.39626556634902954,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2033195048570633,"y":0.23631124198436737},{"x":0.3008298873901367,"y":0.23631124198436737},{"x":0.3008298873901367,"y":0.2608069181442261},{"x":0.2033195048570633,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9924209117889404,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.2033195048570633,0.23631124198436737,0.3008298873901367,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17219917476177216,"y":0.23631124198436737},{"x":0.18879668414592743,"y":0.23631124198436737},{"x":0.18879668414592743,"y":0.2608069181442261},{"x":0.17219917476177216,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.8230379819869995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.17219917476177216,0.23631124198436737,0.18879668414592743,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.23631124198436737},{"x":0.17842324078083038,"y":0.23631124198436737},{"x":0.17842324078083038,"y":0.2608069181442261},{"x":0.15145228803157806,"y":0.2608069181442261}]},"confidence":0.9401035308837891,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.15145228803157806,0.23631124198436737,0.17842324078083038,0.2608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3900415003299713,"y":0.2723343074321747},{"x":0.39834025502204895,"y":0.2723343074321747},{"x":0.39834025502204895,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3900415003299713,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9038558006286621,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3900415003299713,0.2723343074321747,0.39834025502204895,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2987551987171173,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3858921229839325,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3858921229839325,"y":0.2953890562057495},{"x":0.2966805100440979,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9214745163917542,"dir":"rtl","str":"مجموعۂ","boundary":[0.2987551987171173,0.2708933651447296,0.3858921229839325,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21161825954914093,"y":0.2708933651447296},{"x":0.28630706667900085,"y":0.2708933651447296},{"x":0.28423237800598145,"y":0.2953890562057495},{"x":0.21161825954914093,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9861518740653992,"dir":"rtl","str":"CREI","boundary":[0.21161825954914093,0.2708933651447296,0.28423237800598145,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18879668414592743,"y":0.2708933651447296},{"x":0.19917012751102448,"y":0.2708933651447296},{"x":0.19917012751102448,"y":0.2953890562057495},{"x":0.18879668414592743,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9186320304870605,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.18879668414592743,0.2708933651447296,0.19917012751102448,0.2953890562057495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15145228803157806,"y":0.23631124198436737},{"x":0.39834025502204895,"y":0.23631124198436737},{"x":0.39834025502204895,"y":0.2968299686908722},{"x":0.15145228803157806,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.962731659412384,"dir":"ltr","boundary":[0.14645228803157806,0.22931124198436736,0.40334025502204895,0.3038299686908722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8029045462608337,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8858920931816101,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8858920931816101,"y":0.39913544058799744},{"x":0.8029045462608337,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9871365427970886,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8029045462608337,0.36599424481391907,0.8858920931816101,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.726141095161438,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7946057915687561,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7946057915687561,"y":0.39913544058799744},{"x":0.726141095161438,"y":0.39913544058799744}]},"confidence":0.9817957878112793,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.726141095161438,0.36599424481391907,0.7946057915687561,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5643153786659241,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7116182446479797,"y":0.36599424481391907},{"x":0.7116182446479797,"y":0.39913544058799744},{"x":0.5643153786659241,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9351480007171631,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5643153786659241,0.36599424481391907,0.7116182446479797,0.39913544058799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4356846511363983,"y":0.36743515729904175},{"x":0.5497925281524658,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5497925281524658,"y":0.4005763828754425},{"x":0.4356846511363983,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9952906370162964,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.4356846511363983,0.36743515729904175,0.5497925281524658,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2759336233139038,"y":0.36743515729904175},{"x":0.42116183042526245,"y":0.36743515729904175},{"x":0.42116183042526245,"y":0.4005763828754425},{"x":0.2759336233139038,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9945107698440552,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.2759336233139038,0.36743515729904175,0.42116183042526245,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14522822201251984,"y":0.36743515729904175},{"x":0.26141080260276794,"y":0.36743515729904175},{"x":0.26141080260276794,"y":0.4005763828754425},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9951819181442261,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.14522822201251984,0.36743515729904175,0.26141080260276794,0.4005763828754425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14522822201251984,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8858920931816101,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8858920931816101,"y":0.39913544058799744},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4020172953605652}]},"confidence":0.9783269166946411,"dir":"ltr","boundary":[0.14022822201251983,0.36043515729904174,0.8908920931816101,0.40613544058799744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2780083119869232,"y":0.4380403459072113},{"x":0.3464730381965637,"y":0.4365994334220886},{"x":0.34854772686958313,"y":0.45965418219566345},{"x":0.2800830006599426,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.8460636138916016,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2780083119869232,0.4380403459072113,0.34854772686958313,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21784232556819916,"y":0.439481258392334},{"x":0.26556017994880676,"y":0.4380403459072113},{"x":0.26556017994880676,"y":0.46109509468078613},{"x":0.21784232556819916,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9949383735656738,"dir":"rtl","str":"اختر","boundary":[0.21784232556819916,0.439481258392334,0.26556017994880676,0.46109509468078613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14522822201251984,"y":0.439481258392334},{"x":0.2053941935300827,"y":0.439481258392334},{"x":0.2074688822031021,"y":0.46109509468078613},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9810538291931152,"dir":"rtl","str":"رجبی","boundary":[0.14522822201251984,0.439481258392334,0.2074688822031021,0.46109509468078613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14522822201251984,"y":0.439481258392334},{"x":0.3464730381965637,"y":0.4365994334220886},{"x":0.34854772686958313,"y":0.45965418219566345},{"x":0.14522822201251984,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9334067106246948,"dir":"ltr","boundary":[0.14022822201251983,0.432481258392334,0.35354772686958313,0.46665418219566346],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/BezjXncuqFnDCpKk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/yCkSGOZpvKgRpWkG.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/FdFgDNPdxPCsLsXO.jpg"},"info":{"width":453,"height":672,"margin":[0.00024236267239315882,0.00033946286425704046,0.9980592224929506,0.9986277104211706]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746136963367462,"y":0.2351190447807312},{"x":0.49668875336647034,"y":0.2351190447807312},{"x":0.49668875336647034,"y":0.2514880895614624},{"x":0.4746136963367462,"y":0.2514880895614624}]},"confidence":0.39888930320739746,"str":"(","boundary":[0.4746136963367462,0.2351190447807312,0.49668875336647034,0.2514880895614624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746136963367462,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5011037588119507,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5011037588119507,"y":0.2514880895614624},{"x":0.4746136963367462,"y":0.2514880895614624}]},"confidence":0.2414984405040741,"str":"@","boundary":[0.4746136963367462,0.2351190447807312,0.5011037588119507,0.2514880895614624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.2351190447807312},{"x":0.503311276435852,"y":0.2351190447807312},{"x":0.503311276435852,"y":0.2514880895614624},{"x":0.47902870178222656,"y":0.2514880895614624}]},"confidence":0.4194616377353668,"str":")","boundary":[0.47902870178222656,0.2351190447807312,0.503311276435852,0.2514880895614624]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834437072277069,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5055187344551086,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5055187344551086,"y":0.2514880895614624},{"x":0.4834437072277069,"y":0.2514880895614624}]},"confidence":0.47378796339035034,"str":")","boundary":[0.4834437072277069,0.2351190447807312,0.5055187344551086,0.2514880895614624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746136963367462,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5055187344551086,"y":0.2351190447807312},{"x":0.5055187344551086,"y":0.2514880895614624},{"x":0.4746136963367462,"y":0.2514880895614624}]},"confidence":0.383409321308136,"dir":"ltr","boundary":[0.4696136963367462,0.2281190447807312,0.5105187344551086,0.2584880895614624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6556291580200195,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6578366160392761,"y":0.3601190447807312},{"x":0.6092715263366699,"y":0.3601190447807312}]},"confidence":0.9835677146911621,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6092715263366699,0.3214285671710968,0.6578366160392761,0.3601190447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342163443565369,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6070640087127686,"y":0.3214285671710968},{"x":0.6070640087127686,"y":0.3601190447807312},{"x":0.5342163443565369,"y":0.3601190447807312}]},"confidence":0.9718539118766785,"dir":"rtl","str":"آموز","boundary":[0.5342163443565369,0.3214285671710968,0.6070640087127686,0.3601190447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38631346821784973,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5298013091087341,"y":0.3214285671710968},{"x":0.5298013091087341,"y":0.3601190447807312},{"x":0.38631346821784973,"y":0.3601190447807312}]},"confidence":0.9613606333732605,"dir":"rtl","str":"الكترونيك","boundary":[0.38631346821784973,0.3214285671710968,0.5298013091087341,0.3601190447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34437087178230286,"y":0.3229166567325592},{"x":0.36203089356422424,"y":0.3229166567325592},{"x":0.36203089356422424,"y":0.3616071343421936},{"x":0.34437087178230286,"y":0.3616071343421936}]},"confidence":0.6334658265113831,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.34437087178230286,0.3229166567325592,0.36203089356422424,0.3616071343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32229581475257874,"y":0.3229166567325592},{"x":0.3399558365345001,"y":0.3229166567325592},{"x":0.3399558365345001,"y":0.3616071343421936},{"x":0.3245033025741577,"y":0.3616071343421936}]},"confidence":0.5902759432792664,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.32229581475257874,0.3229166567325592,0.3399558365345001,0.3616071343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.3229166567325592},{"x":0.32229581475257874,"y":0.3229166567325592},{"x":0.32229581475257874,"y":0.3616071343421936},{"x":0.3090507686138153,"y":0.3616071343421936}]},"confidence":0.5006027817726135,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30684328079223633,0.3229166567325592,0.32229581475257874,0.3616071343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.3675595223903656},{"x":0.620309054851532,"y":0.3675595223903656},{"x":0.6181015372276306,"y":0.4032738208770752},{"x":0.6070640087127686,"y":0.4032738208770752}]},"confidence":0.9341089129447937,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6092715263366699,0.3675595223903656,0.6181015372276306,0.4032738208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4856512248516083,"y":0.3645833432674408},{"x":0.6070640087127686,"y":0.3675595223903656},{"x":0.6048564910888672,"y":0.4032738208770752},{"x":0.4834437072277069,"y":0.3988095223903656}]},"confidence":0.8960522413253784,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.4856512248516083,0.3645833432674408,0.6048564910888672,0.4032738208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.3616071343421936},{"x":0.49448123574256897,"y":0.3645833432674408},{"x":0.4900662302970886,"y":0.3988095223903656},{"x":0.379690945148468,"y":0.3958333432674408}]},"confidence":0.9318260550498962,"dir":"rtl","str":"CREI","boundary":[0.3818984627723694,0.3616071343421936,0.4900662302970886,0.3988095223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32008829712867737,"y":0.3601190447807312},{"x":0.4061810076236725,"y":0.3616071343421936},{"x":0.40176600217819214,"y":0.3973214328289032},{"x":0.3178808093070984,"y":0.394345223903656}]},"confidence":0.8376398086547852,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32008829712867737,0.3601190447807312,0.40176600217819214,0.3973214328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.3154761791229248},{"x":0.6578366160392761,"y":0.3199404776096344},{"x":0.6556291580200195,"y":0.4047619104385376},{"x":0.30463576316833496,"y":0.400297611951828}]},"confidence":0.9061314463615417,"dir":"ltr","boundary":[0.3018432807922363,0.3084761791229248,0.6606291580200195,0.4117619104385376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.4360119104385376},{"x":0.8741722106933594,"y":0.4345238208770752},{"x":0.8741722106933594,"y":0.4866071343421936},{"x":0.7284768223762512,"y":0.4866071343421936}]},"confidence":0.9854041337966919,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7262693047523499,0.4360119104385376,0.8741722106933594,0.4866071343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518763661384583,"y":0.4360119104385376},{"x":0.7019867300987244,"y":0.4345238208770752},{"x":0.7019867300987244,"y":0.4866071343421936},{"x":0.5518763661384583,"y":0.488095223903656}]},"confidence":0.9109945893287659,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5518763661384583,0.4360119104385376,0.7019867300987244,0.4866071343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42384105920791626,"y":0.4375},{"x":0.5408388376235962,"y":0.4375},{"x":0.5408388376235962,"y":0.488095223903656},{"x":0.4260485768318176,"y":0.4895833432674408}]},"confidence":0.9916399717330933,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.42384105920791626,0.4375,0.5408388376235962,0.488095223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.253863126039505,"y":0.4389880895614624},{"x":0.41501104831695557,"y":0.4375},{"x":0.41501104831695557,"y":0.4895833432674408},{"x":0.253863126039505,"y":0.4910714328289032}]},"confidence":0.9860017895698547,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.253863126039505,0.4389880895614624,0.41501104831695557,0.4895833432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.4404761791229248},{"x":0.24061809480190277,"y":0.4389880895614624},{"x":0.24282561242580414,"y":0.4910714328289032},{"x":0.11699779331684113,"y":0.4910714328289032}]},"confidence":0.988561749458313,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.11479029059410095,0.4404761791229248,0.24282561242580414,0.4910714328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.4389880895614624},{"x":0.8741722106933594,"y":0.4330357015132904},{"x":0.8741722106933594,"y":0.4866071343421936},{"x":0.11699779331684113,"y":0.4910714328289032}]},"confidence":0.9689919948577881,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.4319880895614624,0.8791722106933594,0.4936071343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209712982177734,"y":0.668154776096344},{"x":0.5871964693069458,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5871964693069458,"y":0.6964285969734192},{"x":0.5209712982177734,"y":0.6979166865348816}]},"confidence":0.8817159533500671,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5209712982177734,0.668154776096344,0.5871964693069458,0.6964285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45695364475250244,"y":0.6696428656578064},{"x":0.50772625207901,"y":0.668154776096344},{"x":0.5099337697029114,"y":0.6979166865348816},{"x":0.4591611623764038,"y":0.6979166865348816}]},"confidence":0.9861881732940674,"dir":"rtl","str":"اختر","boundary":[0.45695364475250244,0.6696428656578064,0.5099337697029114,0.6979166865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885209858417511,"y":0.6711309552192688},{"x":0.4503311216831207,"y":0.6696428656578064},{"x":0.4503311216831207,"y":0.6979166865348816},{"x":0.3907284736633301,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.9760122299194336,"dir":"rtl","str":"رجبی","boundary":[0.3885209858417511,0.6711309552192688,0.4503311216831207,0.6979166865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885209858417511,"y":0.6711309552192688},{"x":0.5871964693069458,"y":0.6666666865348816},{"x":0.5871964693069458,"y":0.6964285969734192},{"x":0.3907284736633301,"y":0.7008928656578064}]},"confidence":0.9428755044937134,"dir":"ltr","boundary":[0.3835209858417511,0.6641309552192688,0.5921964693069458,0.7034285969734192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.886904776096344},{"x":0.6225165724754333,"y":0.886904776096344},{"x":0.6225165724754333,"y":0.913690447807312},{"x":0.5783664584159851,"y":0.913690447807312}]},"confidence":0.9604364633560181,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5805739760398865,0.886904776096344,0.6225165724754333,0.913690447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342163443565369,"y":0.886904776096344},{"x":0.5695364475250244,"y":0.886904776096344},{"x":0.567328929901123,"y":0.913690447807312},{"x":0.5320088267326355,"y":0.913690447807312}]},"confidence":0.9898383617401123,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5342163443565369,0.886904776096344,0.567328929901123,0.913690447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43267107009887695,"y":0.8854166865348816},{"x":0.5253863334655762,"y":0.886904776096344},{"x":0.5253863334655762,"y":0.913690447807312},{"x":0.43267107009887695,"y":0.913690447807312}]},"confidence":0.990923285484314,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.43267107009887695,0.8854166865348816,0.5253863334655762,0.913690447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4194260537624359,"y":0.8854166865348816},{"x":0.430463582277298,"y":0.8854166865348816},{"x":0.4282560646533966,"y":0.9122023582458496},{"x":0.4194260537624359,"y":0.9122023582458496}]},"confidence":0.9665576219558716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4194260537624359,0.8854166865348816,0.4282560646533966,0.9122023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36203089356422424,"y":0.8854166865348816},{"x":0.41059601306915283,"y":0.8854166865348816},{"x":0.41059601306915283,"y":0.9122023582458496},{"x":0.36203089356422424,"y":0.9122023582458496}]},"confidence":0.9882166385650635,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.36203089356422424,0.8854166865348816,0.41059601306915283,0.9122023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554084002971649,"y":0.8854166865348816},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8854166865348816},{"x":0.35982340574264526,"y":0.9122023582458496},{"x":0.35320088267326355,"y":0.9122023582458496}]},"confidence":0.4001307487487793,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3554084002971649,0.8854166865348816,0.35982340574264526,0.9122023582458496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554084002971649,"y":0.8854166865348816},{"x":0.6225165724754333,"y":0.8883928656578064},{"x":0.6225165724754333,"y":0.9151785969734192},{"x":0.35320088267326355,"y":0.9122023582458496}]},"confidence":0.9566553831100464,"dir":"ltr","boundary":[0.3504084002971649,0.8784166865348816,0.6275165724754334,0.9221785969734192],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/uLclaFcUqTEOLJjJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/cSmWGDlAsSAzftjJ.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/krDRdQxCdiinAZoB.jpg"},"info":{"width":454,"height":672,"margin":[0.0003043431765707579,0.0001711663779403482,0.9979221894247416,0.9986631413024097]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.1294642835855484},{"x":0.8854625821113586,"y":0.130952388048172},{"x":0.8854625821113586,"y":0.1443452388048172},{"x":0.8546255230903625,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.977545976638794,"str":"برق","boundary":[0.8546255230903625,0.1294642835855484,0.8854625821113586,0.1443452388048172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.1294642835855484},{"x":0.8854625821113586,"y":0.130952388048172},{"x":0.8854625821113586,"y":0.1443452388048172},{"x":0.8546255230903625,"y":0.1428571492433548}]},"confidence":0.977545976638794,"dir":"ltr","boundary":[0.8496255230903625,0.1224642835855484,0.8904625821113586,0.1513452388048172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.1636904776096344},{"x":0.8612334728240967,"y":0.1517857164144516},{"x":0.8832598924636841,"y":0.1517857164144516},{"x":0.8832598924636841,"y":0.1636904776096344}]},"confidence":0.16833674907684326,"str":"*","boundary":[0.8612334728240967,0.1636904776096344,0.8832598924636841,0.1517857164144516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.1636904776096344},{"x":0.8612334728240967,"y":0.1517857164144516},{"x":0.8832598924636841,"y":0.1517857164144516},{"x":0.8832598924636841,"y":0.1636904776096344}]},"confidence":0.16833674907684326,"dir":"ltr","boundary":[0.8562334728240967,0.1566904776096344,0.8882598924636841,0.1587857164144516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.5},{"x":0.5903083682060242,"y":0.5},{"x":0.5903083682060242,"y":0.511904776096344},{"x":0.5374449491500854,"y":0.5104166865348816}]},"confidence":0.914076030254364,"str":"CREI","boundary":[0.5374449491500854,0.5,0.5903083682060242,0.511904776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.5},{"x":0.5903083682060242,"y":0.5},{"x":0.5903083682060242,"y":0.511904776096344},{"x":0.5374449491500854,"y":0.5104166865348816}]},"confidence":0.914076030254364,"dir":"ltr","boundary":[0.5324449491500854,0.493,0.5953083682060242,0.518904776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.519345223903656},{"x":0.6211453676223755,"y":0.519345223903656},{"x":0.6211453676223755,"y":0.53125},{"x":0.5374449491500854,"y":0.53125}]},"confidence":0.9910892844200134,"dir":"ltr","str":"Integrated","boundary":[0.5374449491500854,0.519345223903656,0.6211453676223755,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277533173561096,"y":0.519345223903656},{"x":0.691629946231842,"y":0.519345223903656},{"x":0.691629946231842,"y":0.53125},{"x":0.6277533173561096,"y":0.53125}]},"confidence":0.9917227625846863,"dir":"ltr","str":"Circuits","boundary":[0.6277533173561096,0.519345223903656,0.691629946231842,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.519345223903656},{"x":0.6982378959655762,"y":0.519345223903656},{"x":0.6982378959655762,"y":0.53125},{"x":0.6938325762748718,"y":0.53125}]},"confidence":0.9736741781234741,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6938325762748718,0.519345223903656,0.6982378959655762,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.519345223903656},{"x":0.7885462641716003,"y":0.519345223903656},{"x":0.7885462641716003,"y":0.53125},{"x":0.7026431560516357,"y":0.53125}]},"confidence":0.991542637348175,"dir":"ltr","str":"Advanced","boundary":[0.7026431560516357,0.519345223903656,0.7885462641716003,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.519345223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.519345223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.53125},{"x":0.7929515242576599,"y":0.53125}]},"confidence":0.9903585910797119,"dir":"ltr","str":"Techniques","boundary":[0.7929515242576599,0.519345223903656,0.8876652121543884,0.53125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6101321578025818,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6101321578025818,"y":0.5461309552192688},{"x":0.5374449491500854,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9740574359893799,"dir":"ltr","str":"McGraw","boundary":[0.5374449491500854,0.5357142686843872,0.6101321578025818,0.5461309552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6123347878456116,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6167401075363159,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6167401075363159,"y":0.5461309552192688},{"x":0.6123347878456116,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9790487885475159,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6123347878456116,0.5357142686843872,0.6167401075363159,0.5461309552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189427375793457,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6519823670387268,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6519823670387268,"y":0.5461309552192688},{"x":0.6189427375793457,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9869422316551208,"dir":"ltr","str":"Hill","boundary":[0.6189427375793457,0.5357142686843872,0.6519823670387268,0.5461309552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541849970817566,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6585903167724609,"y":0.5357142686843872},{"x":0.6585903167724609,"y":0.5461309552192688},{"x":0.6541849970817566,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9456139206886292,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6541849970817566,0.5357142686843872,0.6585903167724609,0.5461309552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629955768585205,"y":0.5357142686843872},{"x":0.700440526008606,"y":0.5357142686843872},{"x":0.700440526008606,"y":0.5461309552192688},{"x":0.6629955768585205,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9914423227310181,"dir":"ltr","str":"1972","boundary":[0.6629955768585205,0.5357142686843872,0.700440526008606,0.5461309552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.5178571343421936},{"x":0.8876652121543884,"y":0.519345223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5476190447807312},{"x":0.5374449491500854,"y":0.5461309552192688}]},"confidence":0.9874871969223022,"dir":"ltr","boundary":[0.5324449491500854,0.5108571343421936,0.8926652121543884,0.5546190447807312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.5625},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5625},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5803571343421936},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5803571343421936}]},"confidence":0.9877269268035889,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.8259912133216858,0.5625,0.8876652121543884,0.5803571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.5625},{"x":0.8215858936309814,"y":0.5625},{"x":0.8215858936309814,"y":0.5803571343421936},{"x":0.7643171548843384,"y":0.581845223903656}]},"confidence":0.9256626963615417,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.7643171548843384,0.5625,0.8215858936309814,0.5803571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715859055519104,"y":0.5639880895614624},{"x":0.757709264755249,"y":0.5625},{"x":0.7599118947982788,"y":0.581845223903656},{"x":0.715859055519104,"y":0.581845223903656}]},"confidence":0.9895151853561401,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.715859055519104,0.5639880895614624,0.7599118947982788,0.581845223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6475771069526672,"y":0.5639880895614624},{"x":0.7092511057853699,"y":0.5639880895614624},{"x":0.7092511057853699,"y":0.581845223903656},{"x":0.649779736995697,"y":0.581845223903656}]},"confidence":0.9855427145957947,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.6475771069526672,0.5639880895614624,0.7092511057853699,0.581845223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.5654761791229248},{"x":0.6431717872619629,"y":0.5639880895614624},{"x":0.6453744769096375,"y":0.581845223903656},{"x":0.5969163179397583,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9826913475990295,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5947136282920837,0.5654761791229248,0.6453744769096375,0.581845223903656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.5639880895614624},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5610119104385376},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5803571343421936},{"x":0.5969163179397583,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9715971350669861,"dir":"ltr","boundary":[0.5897136282920837,0.5569880895614624,0.8926652121543884,0.5873571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458150029182434,"y":0.581845223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.581845223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5997023582458496},{"x":0.8458150029182434,"y":0.5997023582458496}]},"confidence":0.9100774526596069,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.8458150029182434,0.581845223903656,0.8876652121543884,0.5997023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8392070531845093,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8392070531845093,"y":0.5997023582458496},{"x":0.808370053768158,"y":0.601190447807312}]},"confidence":0.9726225137710571,"dir":"rtl","str":"اختر","boundary":[0.808370053768158,0.5833333134651184,0.8392070531845093,0.5997023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8039647340774536,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8039647340774536,"y":0.601190447807312},{"x":0.7665198445320129,"y":0.601190447807312}]},"confidence":0.9665648937225342,"dir":"rtl","str":"رجبی","boundary":[0.7665198445320129,0.5833333134651184,0.8039647340774536,0.601190447807312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8876652121543884,"y":0.581845223903656},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5997023582458496},{"x":0.7665198445320129,"y":0.601190447807312}]},"confidence":0.9467028379440308,"dir":"ltr","boundary":[0.7615198445320129,0.5763333134651184,0.8926652121543884,0.6067023582458496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6220238208770752},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6220238208770752}]},"confidence":0.9309506416320801,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.8325991034507751,0.6041666865348816,0.8876652121543884,0.6220238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8259912133216858,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8259912133216858,"y":0.6220238208770752},{"x":0.7885462641716003,"y":0.6205357313156128}]},"confidence":0.9357632398605347,"dir":"rtl","str":"مجید","boundary":[0.7885462641716003,0.6041666865348816,0.8259912133216858,0.6220238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.6041666865348816},{"x":0.7819383144378662,"y":0.6041666865348816},{"x":0.7819383144378662,"y":0.6205357313156128},{"x":0.7400881052017212,"y":0.6205357313156128}]},"confidence":0.9310184717178345,"dir":"rtl","str":"ملکان","boundary":[0.7400881052017212,0.6041666865348816,0.7819383144378662,0.6205357313156128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6041666865348816},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6220238208770752},{"x":0.7400881052017212,"y":0.6205357313156128}]},"confidence":0.9321749806404114,"dir":"ltr","boundary":[0.7350881052017212,0.5971666865348816,0.8926652121543884,0.6290238208770752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.625},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6264880895614624},{"x":0.8854625821113586,"y":0.6458333134651184},{"x":0.8524228930473328,"y":0.6458333134651184}]},"confidence":0.9795278906822205,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8524228930473328,0.625,0.8854625821113586,0.6458333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.625},{"x":0.8458150029182434,"y":0.625},{"x":0.8458150029182434,"y":0.6458333134651184},{"x":0.8193832635879517,"y":0.644345223903656}]},"confidence":0.9907336235046387,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8215858936309814,0.625,0.8458150029182434,0.6458333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466960549354553,"y":0.625},{"x":0.8149779438972473,"y":0.625},{"x":0.8149779438972473,"y":0.6458333134651184},{"x":0.7466960549354553,"y":0.644345223903656}]},"confidence":0.9894202351570129,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7466960549354553,0.625,0.8149779438972473,0.6458333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.625},{"x":0.7444933652877808,"y":0.625},{"x":0.7444933652877808,"y":0.644345223903656},{"x":0.7356828451156616,"y":0.644345223903656}]},"confidence":0.962760865688324,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7356828451156616,0.625,0.7444933652877808,0.644345223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.625},{"x":0.7312775254249573,"y":0.625},{"x":0.7290748953819275,"y":0.644345223903656},{"x":0.6938325762748718,"y":0.644345223903656}]},"confidence":0.9916422963142395,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6938325762748718,0.625,0.7290748953819275,0.644345223903656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.6235119104385376},{"x":0.8876652121543884,"y":0.625},{"x":0.8854625821113586,"y":0.6458333134651184},{"x":0.6938325762748718,"y":0.644345223903656}]},"confidence":0.9869831800460815,"dir":"ltr","boundary":[0.6888325762748718,0.6165119104385376,0.8904625821113586,0.6528333134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.6473214030265808},{"x":0.8854625821113586,"y":0.648809552192688},{"x":0.8854625821113586,"y":0.6651785969734192},{"x":0.8612334728240967,"y":0.6651785969734192}]},"confidence":0.9847007393836975,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8612334728240967,0.6473214030265808,0.8854625821113586,0.6651785969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.6473214030265808},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6473214030265808},{"x":0.8458150029182434,"y":0.663690447807312},{"x":0.8259912133216858,"y":0.663690447807312}]},"confidence":0.9630632400512695,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8259912133216858,0.6473214030265808,0.8458150029182434,0.663690447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6458333134651184},{"x":0.8171806335449219,"y":0.6473214030265808},{"x":0.8149779438972473,"y":0.663690447807312},{"x":0.7709251046180725,"y":0.663690447807312}]},"confidence":0.9508609175682068,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۷","boundary":[0.7709251046180725,0.6458333134651184,0.8149779438972473,0.663690447807312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6458333134651184},{"x":0.8854625821113586,"y":0.648809552192688},{"x":0.8854625821113586,"y":0.6651785969734192},{"x":0.7709251046180725,"y":0.663690447807312}]},"confidence":0.9646735787391663,"dir":"ltr","boundary":[0.7659251046180725,0.6388333134651184,0.8904625821113586,0.6721785969734192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.668154776096344},{"x":0.8898678421974182,"y":0.668154776096344},{"x":0.8898678421974182,"y":0.6815476417541504},{"x":0.8524228930473328,"y":0.6815476417541504}]},"confidence":0.984596312046051,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8524228930473328,0.668154776096344,0.8898678421974182,0.6815476417541504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.668154776096344},{"x":0.8436123132705688,"y":0.668154776096344},{"x":0.8436123132705688,"y":0.6815476417541504},{"x":0.8039647340774536,"y":0.6815476417541504}]},"confidence":0.9450303316116333,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.8039647340774536,0.668154776096344,0.8436123132705688,0.6815476417541504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.6875},{"x":0.8854625821113586,"y":0.6860119104385376},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7038690447807312},{"x":0.8215858936309814,"y":0.7053571343421936}]},"confidence":0.9523876309394836,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.8193832635879517,0.6875,0.8854625821113586,0.7038690447807312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.6875},{"x":0.8149779438972473,"y":0.6875},{"x":0.8149779438972473,"y":0.7053571343421936},{"x":0.8105726838111877,"y":0.7053571343421936}]},"confidence":0.9044680595397949,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8105726838111877,0.6875,0.8149779438972473,0.7053571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.6875},{"x":0.8017621040344238,"y":0.6875},{"x":0.8017621040344238,"y":0.7053571343421936},{"x":0.7643171548843384,"y":0.7053571343421936}]},"confidence":0.9637500047683716,"dir":"rtl","str":"فرجی","boundary":[0.7643171548843384,0.6875,0.8017621040344238,0.7053571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.668154776096344},{"x":0.8898678421974182,"y":0.668154776096344},{"x":0.8898678421974182,"y":0.7053571343421936},{"x":0.7643171548843384,"y":0.7053571343421936}]},"confidence":0.9580026268959045,"dir":"ltr","boundary":[0.7593171548843384,0.661154776096344,0.8948678421974182,0.7123571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8546255230903625,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9826868176460266,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8546255230903625,0.7083333134651184,0.8854625821113586,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7321428656578064},{"x":0.8392070531845093,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9655869007110596,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8392070531845093,0.7083333134651184,0.8480176329612732,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819383144378662,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7819383144378662,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9434496760368347,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7819383144378662,0.7083333134651184,0.8325991034507751,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7709251046180725,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9350199103355408,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7709251046180725,0.7083333134651184,0.7797356843948364,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180616855621338,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7665198445320129,"y":0.7083333134651184},{"x":0.7665198445320129,"y":0.7321428656578064},{"x":0.7180616855621338,"y":0.7321428656578064}]},"confidence":0.9830446243286133,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7180616855621338,0.7083333134651184,0.7665198445320129,0.7321428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634361028671265,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7485119104385376},{"x":0.8634361028671265,"y":0.7485119104385376}]},"confidence":0.9668204188346863,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8634361028671265,0.7291666865348816,0.8854625821113586,0.7485119104385376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8546255230903625,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8546255230903625,"y":0.7485119104385376},{"x":0.8215858936309814,"y":0.7485119104385376}]},"confidence":0.9823741912841797,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8215858936309814,0.7291666865348816,0.8546255230903625,0.7485119104385376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8149779438972473,"y":0.7291666865348816},{"x":0.8149779438972473,"y":0.7470238208770752},{"x":0.784140944480896,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9819703698158264,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.784140944480896,0.7291666865348816,0.8149779438972473,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7775330543518066,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7775330543518066,"y":0.7470238208770752},{"x":0.7444933652877808,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9823611378669739,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7444933652877808,0.7276785969734192,0.7775330543518066,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136563658714294,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7400881052017212,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7400881052017212,"y":0.7470238208770752},{"x":0.7136563658714294,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9883332252502441,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7136563658714294,0.7276785969734192,0.7400881052017212,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634361207485199,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7470238208770752},{"x":0.634361207485199,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9812924265861511,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.634361207485199,0.7276785969734192,0.7070484757423401,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5770925283432007,"y":0.7276785969734192},{"x":0.6277533173561096,"y":0.7276785969734192},{"x":0.6277533173561096,"y":0.7470238208770752},{"x":0.5770925283432007,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9861143231391907,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5770925283432007,0.7276785969734192,0.6277533173561096,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.7276785969734192},{"x":0.5704845786094666,"y":0.7276785969734192},{"x":0.5704845786094666,"y":0.7470238208770752},{"x":0.5374449491500854,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9905446171760559,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5374449491500854,0.7276785969734192,0.5704845786094666,0.7470238208770752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7083333134651184},{"x":0.8854625821113586,"y":0.7485119104385376},{"x":0.5374449491500854,"y":0.7485119104385376}]},"confidence":0.9773781299591064,"dir":"ltr","boundary":[0.5324449491500854,0.7013333134651184,0.8904625821113586,0.7555119104385376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303964734077454,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8788546323776245,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8788546323776245,"y":0.7857142686843872},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7857142686843872}]},"confidence":0.9864648580551147,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.8303964734077454,0.7708333134651184,0.8788546323776245,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8237885236740112,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8237885236740112,"y":0.7857142686843872},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7872023582458496}]},"confidence":0.8814065456390381,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.7797356843948364,0.7708333134651184,0.8237885236740112,0.7857142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.7723214030265808},{"x":0.7731277346611023,"y":0.7708333134651184},{"x":0.7731277346611023,"y":0.7872023582458496},{"x":0.7378854751586914,"y":0.7872023582458496}]},"confidence":0.9870636463165283,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.7378854751586914,0.7723214030265808,0.7731277346611023,0.7872023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.7723214030265808},{"x":0.7334801554679871,"y":0.7723214030265808},{"x":0.7334801554679871,"y":0.7872023582458496},{"x":0.6850220561027527,"y":0.7872023582458496}]},"confidence":0.9866486191749573,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.6850220561027527,0.7723214030265808,0.7334801554679871,0.7872023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409691572189331,"y":0.7723214030265808},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7723214030265808},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7872023582458496},{"x":0.6409691572189331,"y":0.788690447807312}]},"confidence":0.9799802303314209,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6409691572189331,0.7723214030265808,0.6806167364120483,0.7872023582458496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.7901785969734192},{"x":0.8568282127380371,"y":0.7901785969734192},{"x":0.8568282127380371,"y":0.8035714030265808},{"x":0.8303964734077454,"y":0.805059552192688}]},"confidence":0.9861648678779602,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8281938433647156,0.7901785969734192,0.8568282127380371,0.8035714030265808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.7901785969734192},{"x":0.8215858936309814,"y":0.7901785969734192},{"x":0.8215858936309814,"y":0.805059552192688},{"x":0.7951542139053345,"y":0.805059552192688}]},"confidence":0.971235990524292,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7929515242576599,0.7901785969734192,0.8215858936309814,0.805059552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.805059552192688},{"x":0.8612334728240967,"y":0.805059552192688},{"x":0.8612334728240967,"y":0.8214285969734192},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.98179692029953,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8436123132705688,0.805059552192688,0.8612334728240967,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.805059552192688},{"x":0.8325991034507751,"y":0.805059552192688},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8214285969734192},{"x":0.8105726838111877,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9847007393836975,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8105726838111877,0.805059552192688,0.8325991034507751,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.805059552192688},{"x":0.7973568439483643,"y":0.805059552192688},{"x":0.7973568439483643,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7665198445320129,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9291824102401733,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7665198445320129,0.805059552192688,0.7973568439483643,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334801554679871,"y":0.805059552192688},{"x":0.7599118947982788,"y":0.805059552192688},{"x":0.7599118947982788,"y":0.8214285969734192},{"x":0.7334801554679871,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.878327488899231,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.7334801554679871,0.805059552192688,0.7599118947982788,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.805059552192688},{"x":0.7268722653388977,"y":0.805059552192688},{"x":0.7268722653388977,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.901368260383606,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6938325762748718,0.805059552192688,0.7268722653388977,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6740087866783142,"y":0.805059552192688},{"x":0.6872246861457825,"y":0.805059552192688},{"x":0.6872246861457825,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6740087866783142,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9219166040420532,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.6740087866783142,0.805059552192688,0.6872246861457825,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585903167724609,"y":0.805059552192688},{"x":0.6674008965492249,"y":0.805059552192688},{"x":0.6674008965492249,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6585903167724609,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9654296636581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6585903167724609,0.805059552192688,0.6674008965492249,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277533173561096,"y":0.805059552192688},{"x":0.6519823670387268,"y":0.805059552192688},{"x":0.6519823670387268,"y":0.8214285969734192},{"x":0.6277533173561096,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.952579140663147,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.6277533173561096,0.805059552192688,0.6519823670387268,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5792951583862305,"y":0.805059552192688},{"x":0.6211453676223755,"y":0.805059552192688},{"x":0.6211453676223755,"y":0.8214285969734192},{"x":0.5792951583862305,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9250936508178711,"dir":"rtl","str":"CREI","boundary":[0.5792951583862305,0.805059552192688,0.6211453676223755,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5440528392791748,"y":0.805059552192688},{"x":0.566079318523407,"y":0.805059552192688},{"x":0.566079318523407,"y":0.8214285969734192},{"x":0.5440528392791748,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9719931483268738,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5440528392791748,0.805059552192688,0.566079318523407,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308369994163513,"y":0.805059552192688},{"x":0.541850209236145,"y":0.805059552192688},{"x":0.541850209236145,"y":0.8214285969734192},{"x":0.5308369994163513,"y":0.8214285969734192}]},"confidence":0.9075318574905396,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5308369994163513,0.805059552192688,0.541850209236145,0.8214285969734192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.824404776096344},{"x":0.8590308427810669,"y":0.824404776096344},{"x":0.8590308427810669,"y":0.8392857313156128},{"x":0.8480176329612732,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8470602035522461,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8480176329612732,0.824404776096344,0.8590308427810669,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.824404776096344},{"x":0.8436123132705688,"y":0.824404776096344},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8392857313156128},{"x":0.799559473991394,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9803154468536377,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.799559473991394,0.824404776096344,0.8436123132705688,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.824404776096344},{"x":0.7907488942146301,"y":0.824404776096344},{"x":0.7907488942146301,"y":0.8392857313156128},{"x":0.742290735244751,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9190834760665894,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.742290735244751,0.824404776096344,0.7907488942146301,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.824404776096344},{"x":0.742290735244751,"y":0.824404776096344},{"x":0.742290735244751,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7400881052017212,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8558349013328552,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7400881052017212,0.824404776096344,0.742290735244751,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180616855621338,"y":0.824404776096344},{"x":0.7334801554679871,"y":0.824404776096344},{"x":0.7334801554679871,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7180616855621338,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9340410828590393,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7180616855621338,0.824404776096344,0.7334801554679871,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.824404776096344},{"x":0.7136563658714294,"y":0.824404776096344},{"x":0.7136563658714294,"y":0.8392857313156128},{"x":0.7026431560516357,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8419340252876282,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7026431560516357,0.824404776096344,0.7136563658714294,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982378959655762,"y":0.824404776096344},{"x":0.7048457860946655,"y":0.824404776096344},{"x":0.7048457860946655,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6982378959655762,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.2786170542240143,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6982378959655762,0.824404776096344,0.7048457860946655,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6740087866783142,"y":0.8303571343421936},{"x":0.700440526008606,"y":0.8288690447807312},{"x":0.700440526008606,"y":0.8377976417541504},{"x":0.6740087866783142,"y":0.8377976417541504}]},"confidence":0.9666693210601807,"dir":"rtl","str":"رجبی","boundary":[0.6740087866783142,0.8303571343421936,0.700440526008606,0.8377976417541504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651982665061951,"y":0.8303571343421936},{"x":0.6718061566352844,"y":0.8303571343421936},{"x":0.6718061566352844,"y":0.8392857313156128},{"x":0.6651982665061951,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8373541235923767,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6651982665061951,0.8303571343421936,0.6718061566352844,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365638971328735,"y":0.8258928656578064},{"x":0.6629955768585205,"y":0.824404776096344},{"x":0.6629955768585205,"y":0.8377976417541504},{"x":0.6365638971328735,"y":0.8377976417541504}]},"confidence":0.9813085794448853,"dir":"ltr","str":"اختر","boundary":[0.6365638971328735,0.8258928656578064,0.6629955768585205,0.8377976417541504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299559473991394,"y":0.8258928656578064},{"x":0.634361207485199,"y":0.8258928656578064},{"x":0.6365638971328735,"y":0.8377976417541504},{"x":0.6299559473991394,"y":0.8377976417541504}]},"confidence":0.7767142653465271,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6299559473991394,0.8258928656578064,0.6365638971328735,0.8377976417541504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.824404776096344},{"x":0.5704845786094666,"y":0.824404776096344},{"x":0.5704845786094666,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5682819485664368,"y":0.8407738208770752}]},"confidence":0.9011485576629639,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5682819485664368,0.824404776096344,0.5704845786094666,0.8407738208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330396294593811,"y":0.824404776096344},{"x":0.566079318523407,"y":0.824404776096344},{"x":0.566079318523407,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5330396294593811,"y":0.8407738208770752}]},"confidence":0.9823360443115234,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5330396294593811,0.824404776096344,0.566079318523407,0.8407738208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286343693733215,"y":0.824404776096344},{"x":0.5308369994163513,"y":0.824404776096344},{"x":0.5308369994163513,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5286343693733215,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.7873072624206543,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5286343693733215,0.824404776096344,0.5308369994163513,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088105797767639,"y":0.824404776096344},{"x":0.5220264196395874,"y":0.824404776096344},{"x":0.5220264196395874,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5088105797767639,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.8630270957946777,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.5088105797767639,0.824404776096344,0.5220264196395874,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044052600860596,"y":0.824404776096344},{"x":0.5088105797767639,"y":0.824404776096344},{"x":0.5066079497337341,"y":0.8392857313156128},{"x":0.5044052600860596,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.7149370908737183,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5044052600860596,0.824404776096344,0.5066079497337341,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458149790763855,"y":0.8229166865348816},{"x":0.5,"y":0.824404776096344},{"x":0.5,"y":0.8392857313156128},{"x":0.4559471309185028,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9181009531021118,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.458149790763855,0.8229166865348816,0.5,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40528634190559387,"y":0.8229166865348816},{"x":0.45154184103012085,"y":0.824404776096344},{"x":0.45154184103012085,"y":0.8392857313156128},{"x":0.4030837118625641,"y":0.8392857313156128}]},"confidence":0.9670573472976685,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.40528634190559387,0.8229166865348816,0.45154184103012085,0.8392857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8810572624206543,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8810572624206543,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8524228930473328,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9241414070129395,"dir":"rtl","str":"رادیو","boundary":[0.8524228930473328,0.8407738208770752,0.8810572624206543,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8392070531845093,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8392070531845093,"y":0.8571428656578064},{"x":0.799559473991394,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.7243272662162781,"dir":"rtl","str":"کاپیتول","boundary":[0.799559473991394,0.8407738208770752,0.8392070531845093,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49339208006858826,"y":0.8407738208770752},{"x":0.541850209236145,"y":0.8407738208770752},{"x":0.541850209236145,"y":0.8571428656578064},{"x":0.49339208006858826,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9740404486656189,"dir":"rtl","str":"Capitol","boundary":[0.49339208006858826,0.8407738208770752,0.541850209236145,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550661087036133,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5969163179397583,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5969163179397583,"y":0.8571428656578064},{"x":0.5550661087036133,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.982538640499115,"dir":"rtl","str":"Radio","boundary":[0.5550661087036133,0.8407738208770752,0.5969163179397583,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6101321578025818,"y":0.8407738208770752},{"x":0.700440526008606,"y":0.8407738208770752},{"x":0.700440526008606,"y":0.8571428656578064},{"x":0.6101321578025818,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9874246120452881,"dir":"rtl","str":"Engineering","boundary":[0.6101321578025818,0.8407738208770752,0.700440526008606,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114537358283997,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8407738208770752},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8571428656578064},{"x":0.7114537358283997,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9883027076721191,"dir":"rtl","str":"Institute","boundary":[0.7114537358283997,0.8407738208770752,0.8303964734077454,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3700440526008606,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5991189479827881,"y":0.8407738208770752},{"x":0.5991189479827881,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3700440526008606,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.5996438264846802,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3700440526008606,0.8407738208770752,0.5991189479827881,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47136563062667847,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4801762104034424,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4801762104034424,"y":0.8571428656578064},{"x":0.47136563062667847,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.7547256946563721,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.47136563062667847,0.8407738208770752,0.4801762104034424,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46035242080688477,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4691630005836487,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4691630005836487,"y":0.8571428656578064},{"x":0.46035242080688477,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.8102681040763855,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46035242080688477,0.8407738208770752,0.4691630005836487,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4339207112789154,"y":0.8407738208770752},{"x":0.46035242080688477,"y":0.8407738208770752},{"x":0.46035242080688477,"y":0.8571428656578064},{"x":0.4339207112789154,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.948201596736908,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4339207112789154,0.8407738208770752,0.46035242080688477,0.8571428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748897194862366,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4273127615451813,"y":0.8407738208770752},{"x":0.4273127615451813,"y":0.8571428656578064},{"x":0.40748897194862366,"y":0.8571428656578064}]},"confidence":0.9443296790122986,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.40748897194862366,0.8407738208770752,0.4273127615451813,0.8571428656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3700440526008606,"y":0.7723214030265808},{"x":0.9383260011672974,"y":0.7708333134651184},{"x":0.9383260011672974,"y":0.8571428656578064},{"x":0.3700440526008606,"y":0.8586309552192688}]},"confidence":0.9337767958641052,"dir":"ltr","boundary":[0.3650440526008606,0.7653214030265808,0.9433260011672974,0.8641428656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8720238208770752},{"x":0.8193832635879517,"y":0.8720238208770752}]},"confidence":0.9815215468406677,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.8193832635879517,0.8571428656578064,0.8788546323776245,0.8720238208770752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8571428656578064},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8720238208770752},{"x":0.8193832635879517,"y":0.8720238208770752}]},"confidence":0.9815215468406677,"dir":"ltr","boundary":[0.8143832635879517,0.8501428656578064,0.8838546323776245,0.8790238208770752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8458150029182434,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8458150029182434,"y":0.8898809552192688},{"x":0.7885462641716003,"y":0.8898809552192688}]},"confidence":0.9167650938034058,"str":"TK۷۸۶۸","boundary":[0.7885462641716003,0.8764880895614624,0.8458150029182434,0.8898809552192688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458150029182434,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8590308427810669,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8590308427810669,"y":0.8898809552192688},{"x":0.8458150029182434,"y":0.8898809552192688}]},"confidence":0.8844026923179626,"str":"/","boundary":[0.8458150029182434,0.8764880895614624,0.8590308427810669,0.8898809552192688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865638792514801,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8898809552192688},{"x":0.865638792514801,"y":0.8898809552192688}]},"confidence":0.7929598093032837,"str":"۸","boundary":[0.865638792514801,0.8764880895614624,0.8832598924636841,0.8898809552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8764880895614624},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8913690447807312},{"x":0.7885462641716003,"y":0.8898809552192688}]},"confidence":0.8972441554069519,"dir":"ltr","boundary":[0.7835462641716003,0.8694880895614624,0.8882598924636841,0.8983690447807312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4140969216823578,"y":0.4479166567325592},{"x":0.4162995517253876,"y":0.4479166567325592},{"x":0.4162995517253876,"y":0.449404776096344},{"x":0.4140969216823578,"y":0.449404776096344}]},"confidence":0.5503808856010437,"str":":","boundary":[0.4140969216823578,0.4479166567325592,0.4162995517253876,0.449404776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4140969216823578,"y":0.4479166567325592},{"x":0.4162995517253876,"y":0.4479166567325592},{"x":0.4162995517253876,"y":0.449404776096344},{"x":0.4140969216823578,"y":0.449404776096344}]},"confidence":0.5503808856010437,"dir":"ltr","boundary":[0.4090969216823578,0.4409166567325592,0.4212995517253876,0.456404776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40528634190559387,"y":0.7916666865348816},{"x":0.48237884044647217,"y":0.7916666865348816},{"x":0.48237884044647217,"y":0.8020833134651184},{"x":0.40528634190559387,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9885538816452026,"dir":"ltr","str":"Integrated","boundary":[0.40528634190559387,0.7916666865348816,0.48237884044647217,0.8020833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4889867901802063,"y":0.7916666865348816},{"x":0.541850209236145,"y":0.7916666865348816},{"x":0.541850209236145,"y":0.8020833134651184},{"x":0.4889867901802063,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9925223588943481,"dir":"ltr","str":"circuits","boundary":[0.4889867901802063,0.7916666865348816,0.541850209236145,0.8020833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5440528392791748,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5462555289268494,"y":0.7916666865348816},{"x":0.5462555289268494,"y":0.8020833134651184},{"x":0.5440528392791748,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9628545641899109,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5440528392791748,0.7916666865348816,0.5462555289268494,0.8020833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5528634190559387,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6233479976654053,"y":0.7916666865348816},{"x":0.6233479976654053,"y":0.8020833134651184},{"x":0.5528634190559387,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9951642155647278,"dir":"ltr","str":"advanced","boundary":[0.5528634190559387,0.7916666865348816,0.6233479976654053,0.8020833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277533173561096,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7070484757423401,"y":0.8020833134651184},{"x":0.6277533173561096,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9947243928909302,"dir":"ltr","str":"techniques","boundary":[0.6277533173561096,0.7916666865348816,0.7070484757423401,0.8020833134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40528634190559387,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7916666865348816},{"x":0.7070484757423401,"y":0.8020833134651184},{"x":0.40528634190559387,"y":0.8020833134651184}]},"confidence":0.9918143153190613,"dir":"ltr","boundary":[0.40028634190559387,0.7846666865348816,0.7120484757423401,0.8090833134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48237884044647217,"y":0.8764880895614624},{"x":0.5594713687896729,"y":0.8764880895614624},{"x":0.5594713687896729,"y":0.886904776096344},{"x":0.48237884044647217,"y":0.886904776096344}]},"confidence":0.9260990023612976,"str":"۶۲۱/۳۸۱۵۳","boundary":[0.48237884044647217,0.8764880895614624,0.5594713687896729,0.886904776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48237884044647217,"y":0.8764880895614624},{"x":0.5594713687896729,"y":0.8764880895614624},{"x":0.5594713687896729,"y":0.886904776096344},{"x":0.48237884044647217,"y":0.886904776096344}]},"confidence":0.9260990023612976,"dir":"ltr","boundary":[0.47737884044647216,0.8694880895614624,0.5644713687896729,0.893904776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.125},{"x":0.3149779736995697,"y":0.125},{"x":0.3149779736995697,"y":0.1473214328289032},{"x":0.2731277644634247,"y":0.1473214328289032}]},"confidence":0.9827848672866821,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.2731277644634247,0.125,0.3149779736995697,0.1473214328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23568281531333923,"y":0.123511902987957},{"x":0.2687224745750427,"y":0.123511902987957},{"x":0.2687224745750427,"y":0.1473214328289032},{"x":0.23568281531333923,"y":0.1458333283662796}]},"confidence":0.9937063455581665,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.23568281531333923,0.123511902987957,0.2687224745750427,0.1473214328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14317180216312408,"y":0.122023805975914},{"x":0.23127754032611847,"y":0.123511902987957},{"x":0.2290748953819275,"y":0.1458333283662796},{"x":0.14317180216312408,"y":0.1443452388048172}]},"confidence":0.9869206547737122,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.14317180216312408,0.122023805975914,0.2290748953819275,0.1458333283662796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14317180216312408,"y":0.122023805975914},{"x":0.3149779736995697,"y":0.125},{"x":0.3127753436565399,"y":0.1473214328289032},{"x":0.14317180216312408,"y":0.1458333283662796}]},"confidence":0.987174928188324,"dir":"ltr","boundary":[0.13817180216312408,0.115023805975914,0.3177753436565399,0.1543214328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22026431560516357,"y":0.150297611951828},{"x":0.25330397486686707,"y":0.150297611951828},{"x":0.25330397486686707,"y":0.1651785671710968},{"x":0.22026431560516357,"y":0.1651785671710968}]},"confidence":0.9298279881477356,"str":"۳۹۳","boundary":[0.22026431560516357,0.150297611951828,0.25330397486686707,0.1651785671710968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22026431560516357,"y":0.150297611951828},{"x":0.25330397486686707,"y":0.150297611951828},{"x":0.25330397486686707,"y":0.1651785671710968},{"x":0.22026431560516357,"y":0.1651785671710968}]},"confidence":0.9298279881477356,"dir":"ltr","boundary":[0.21526431560516357,0.143297611951828,0.25830397486686707,0.1721785671710968],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/XFIamjIRqOVerxGT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/AwIZYvcHavliUjFK.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/htsqXnfoEJtHlLKU.jpg"},"info":{"width":453,"height":672,"margin":[0.0002667280775032296,0.0004590419332186381,0.9980543495171907,0.9986675701403902]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.3526785671710968},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3511904776096344},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3660714328289032},{"x":0.8167770504951477,"y":0.3660714328289032}]},"confidence":0.9809859991073608,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8167770504951477,0.3526785671710968,0.8653421401977539,0.3660714328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.3526785671710968},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3511904776096344},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3660714328289032},{"x":0.8167770504951477,"y":0.3660714328289032}]},"confidence":0.9809859991073608,"dir":"ltr","boundary":[0.8117770504951477,0.3456785671710968,0.8703421401977539,0.3730714328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.3779761791229248},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3779761791229248},{"x":0.8653421401977539,"y":0.3958333432674408},{"x":0.7947019934654236,"y":0.3958333432674408}]},"confidence":0.9785529971122742,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7947019934654236,0.3779761791229248,0.8653421401977539,0.3958333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.3779761791229248},{"x":0.7902869582176208,"y":0.3779761791229248},{"x":0.7902869582176208,"y":0.3958333432674408},{"x":0.748344361782074,"y":0.3958333432674408}]},"confidence":0.9795615077018738,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.748344361782074,0.3779761791229248,0.7902869582176208,0.3958333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.3779761791229248},{"x":0.7395143508911133,"y":0.3779761791229248},{"x":0.7395143508911133,"y":0.3958333432674408},{"x":0.7108168005943298,"y":0.3958333432674408}]},"confidence":0.9641101956367493,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.7108168005943298,0.3779761791229248,0.7395143508911133,0.3958333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.3988095223903656},{"x":0.8675496578216553,"y":0.400297611951828},{"x":0.8675496578216553,"y":0.418154776096344},{"x":0.796909511089325,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9785807728767395,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.796909511089325,0.3988095223903656,0.8675496578216553,0.418154776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.3764880895614624},{"x":0.8675496578216553,"y":0.3779761791229248},{"x":0.8675496578216553,"y":0.418154776096344},{"x":0.7108168005943298,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9768542051315308,"dir":"ltr","boundary":[0.7058168005943298,0.3694880895614624,0.8725496578216553,0.425154776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.4404761791229248},{"x":0.8675496578216553,"y":0.4404761791229248},{"x":0.8675496578216553,"y":0.4508928656578064},{"x":0.8189845681190491,"y":0.4508928656578064}]},"confidence":0.9379993081092834,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8189845681190491,0.4404761791229248,0.8675496578216553,0.4508928656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.4404761791229248},{"x":0.8675496578216553,"y":0.4404761791229248},{"x":0.8675496578216553,"y":0.4508928656578064},{"x":0.8189845681190491,"y":0.4508928656578064}]},"confidence":0.9379993081092834,"dir":"ltr","boundary":[0.8139845681190491,0.4334761791229248,0.8725496578216553,0.4578928656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013244867324829,"y":0.4776785671710968},{"x":0.8697571754455566,"y":0.4776785671710968},{"x":0.8697571754455566,"y":0.4925595223903656},{"x":0.8013244867324829,"y":0.4925595223903656}]},"confidence":0.9808997511863708,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.8013244867324829,0.4776785671710968,0.8697571754455566,0.4925595223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.4776785671710968},{"x":0.7924944758415222,"y":0.4776785671710968},{"x":0.7924944758415222,"y":0.4925595223903656},{"x":0.7108168005943298,"y":0.4925595223903656}]},"confidence":0.9744676947593689,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7108168005943298,0.4776785671710968,0.7924944758415222,0.4925595223903656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.4776785671710968},{"x":0.8697571754455566,"y":0.4776785671710968},{"x":0.8697571754455566,"y":0.4925595223903656},{"x":0.7108168005943298,"y":0.4925595223903656}]},"confidence":0.977436363697052,"dir":"ltr","boundary":[0.7058168005943298,0.4706785671710968,0.8747571754455566,0.4995595223903656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.5014880895614624},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5014880895614624},{"x":0.8697571754455566,"y":0.519345223903656},{"x":0.7880794405937195,"y":0.519345223903656}]},"confidence":0.9728716015815735,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7880794405937195,0.5014880895614624,0.8697571754455566,0.519345223903656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.5014880895614624},{"x":0.7770419716835022,"y":0.5014880895614624},{"x":0.7770419716835022,"y":0.519345223903656},{"x":0.6997792720794678,"y":0.519345223903656}]},"confidence":0.9716647267341614,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6997792720794678,0.5014880895614624,0.7770419716835022,0.519345223903656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.5014880895614624},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5014880895614624},{"x":0.8697571754455566,"y":0.519345223903656},{"x":0.6997792720794678,"y":0.519345223903656}]},"confidence":0.972227931022644,"dir":"ltr","boundary":[0.6947792720794678,0.4944880895614624,0.8747571754455566,0.526345223903656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.5252976417541504},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5252976417541504},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7902869582176208,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9746378660202026,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.7902869582176208,0.5252976417541504,0.8697571754455566,0.5416666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.5252976417541504},{"x":0.7792494297027588,"y":0.5252976417541504},{"x":0.7792494297027588,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7130242586135864,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9621334075927734,"dir":"rtl","str":"اکسیدی","boundary":[0.7130242586135864,0.5252976417541504,0.7792494297027588,0.5416666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.5252976417541504},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5252976417541504},{"x":0.8697571754455566,"y":0.5416666865348816},{"x":0.7130242586135864,"y":0.5416666865348816}]},"confidence":0.9688665866851807,"dir":"ltr","boundary":[0.7080242586135864,0.5182976417541504,0.8747571754455566,0.5486666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.543154776096344},{"x":0.871964693069458,"y":0.5416666865348816},{"x":0.871964693069458,"y":0.5625},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9798151850700378,"dir":"rtl","str":"سرسیمهای","boundary":[0.7836644649505615,0.543154776096344,0.871964693069458,0.5625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.543154776096344},{"x":0.7770419716835022,"y":0.543154776096344},{"x":0.7770419716835022,"y":0.5639880895614624},{"x":0.748344361782074,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9819334745407104,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.748344361782074,0.543154776096344,0.7770419716835022,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284768223762512,"y":0.543154776096344},{"x":0.743929386138916,"y":0.543154776096344},{"x":0.743929386138916,"y":0.5639880895614624},{"x":0.7284768223762512,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9722331762313843,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7284768223762512,0.543154776096344,0.743929386138916,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.543154776096344},{"x":0.7130242586135864,"y":0.543154776096344},{"x":0.7130242586135864,"y":0.5639880895614624},{"x":0.7064017653465271,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9001438021659851,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7064017653465271,0.543154776096344,0.7130242586135864,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181015372276306,"y":0.543154776096344},{"x":0.6975717544555664,"y":0.543154776096344},{"x":0.6975717544555664,"y":0.5639880895614624},{"x":0.6181015372276306,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9587479829788208,"dir":"rtl","str":"تراشههای","boundary":[0.6181015372276306,0.543154776096344,0.6975717544555664,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584989190101624,"y":0.543154776096344},{"x":0.6092715263366699,"y":0.543154776096344},{"x":0.6092715263366699,"y":0.5639880895614624},{"x":0.5584989190101624,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9158588647842407,"dir":"rtl","str":"واگرد","boundary":[0.5584989190101624,0.543154776096344,0.6092715263366699,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452538728713989,"y":0.543154776096344},{"x":0.5496688485145569,"y":0.543154776096344},{"x":0.5496688485145569,"y":0.5639880895614624},{"x":0.5452538728713989,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9559841156005859,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5452538728713989,0.543154776096344,0.5496688485145569,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49668875336647034,"y":0.543154776096344},{"x":0.5364238619804382,"y":0.543154776096344},{"x":0.5364238619804382,"y":0.5639880895614624},{"x":0.49668875336647034,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.9650078415870667,"dir":"rtl","str":"لیدها","boundary":[0.49668875336647034,0.543154776096344,0.5364238619804382,0.5639880895614624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.5446428656578064},{"x":0.48785871267318726,"y":0.5446428656578064},{"x":0.48785871267318726,"y":0.5654761791229248},{"x":0.47902870178222656,"y":0.5654761791229248}]},"confidence":0.879396915435791,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47902870178222656,0.5446428656578064,0.48785871267318726,0.5654761791229248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44812363386154175,"y":0.5446428656578064},{"x":0.4768211841583252,"y":0.5446428656578064},{"x":0.4768211841583252,"y":0.5654761791229248},{"x":0.44812363386154175,"y":0.5654761791229248}]},"confidence":0.9337787628173828,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.44812363386154175,0.5446428656578064,0.4768211841583252,0.5654761791229248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885209858417511,"y":0.5446428656578064},{"x":0.44150111079216003,"y":0.5446428656578064},{"x":0.44150111079216003,"y":0.5654761791229248},{"x":0.3885209858417511,"y":0.5654761791229248}]},"confidence":0.9618090987205505,"dir":"rtl","str":"قرصها","boundary":[0.3885209858417511,0.5446428656578064,0.44150111079216003,0.5654761791229248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885209858417511,"y":0.543154776096344},{"x":0.871964693069458,"y":0.5416666865348816},{"x":0.871964693069458,"y":0.5639880895614624},{"x":0.3885209858417511,"y":0.5654761791229248}]},"confidence":0.9565336108207703,"dir":"ltr","boundary":[0.3835209858417511,0.536154776096344,0.876964693069458,0.5709880895614624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8675496578216553,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8675496578216553,"y":0.5982142686843872},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5982142686843872}]},"confidence":0.9784799814224243,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7991169691085815,0.5833333134651184,0.8675496578216553,0.5982142686843872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7902869582176208,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7902869582176208,"y":0.5982142686843872},{"x":0.7306843400001526,"y":0.5982142686843872}]},"confidence":0.9020432233810425,"dir":"rtl","str":"سازگار","boundary":[0.7306843400001526,0.5833333134651184,0.7902869582176208,0.5982142686843872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.581845223903656},{"x":0.8675496578216553,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8675496578216553,"y":0.5982142686843872},{"x":0.7306843400001526,"y":0.5982142686843872}]},"confidence":0.9402616024017334,"dir":"ltr","boundary":[0.7256843400001526,0.574845223903656,0.8725496578216553,0.6052142686843872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.6220238208770752},{"x":0.8697571754455566,"y":0.6220238208770752},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6398809552192688},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6398809552192688}]},"confidence":0.9876854419708252,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.8167770504951477,0.6220238208770752,0.8675496578216553,0.6398809552192688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615894079208374,"y":0.6205357313156128},{"x":0.807947039604187,"y":0.6220238208770752},{"x":0.807947039604187,"y":0.6383928656578064},{"x":0.759381890296936,"y":0.6383928656578064}]},"confidence":0.9877483248710632,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.7615894079208374,0.6205357313156128,0.807947039604187,0.6383928656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695364236831665,"y":0.6205357313156128},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6205357313156128},{"x":0.748344361782074,"y":0.6383928656578064},{"x":0.695364236831665,"y":0.6383928656578064}]},"confidence":0.9387438893318176,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.695364236831665,0.6205357313156128,0.748344361782074,0.6383928656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777042150497437,"y":0.6205357313156128},{"x":0.6887417435646057,"y":0.6205357313156128},{"x":0.6887417435646057,"y":0.6383928656578064},{"x":0.6777042150497437,"y":0.6383928656578064}]},"confidence":0.5224668383598328,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6777042150497437,0.6205357313156128,0.6887417435646057,0.6383928656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.6190476417541504},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6190476417541504},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6383928656578064},{"x":0.6158940196037292,"y":0.636904776096344}]},"confidence":0.9336310029029846,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.6158940196037292,0.6190476417541504,0.6710816621780396,0.6383928656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.6190476417541504},{"x":0.8697571754455566,"y":0.6220238208770752},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6413690447807312},{"x":0.6158940196037292,"y":0.6383928656578064}]},"confidence":0.9386851787567139,"dir":"ltr","boundary":[0.6108940196037292,0.6120476417541504,0.8725496578216553,0.6483690447807312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366445899009705,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6770833134651184},{"x":0.8366445899009705,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9710569977760315,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8366445899009705,0.6607142686843872,0.8675496578216553,0.6770833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8322295546531677,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8322295546531677,"y":0.6770833134651184},{"x":0.7902869582176208,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9687992334365845,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7902869582176208,0.6607142686843872,0.8322295546531677,0.6770833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726269364356995,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6770833134651184},{"x":0.7726269364356995,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9666742086410522,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7726269364356995,0.6607142686843872,0.7836644649505615,0.6770833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6607142686843872},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6770833134651184},{"x":0.6997792720794678,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9869760870933533,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.6997792720794678,0.6607142686843872,0.7660044431686401,0.6770833134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467990875244141,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6909492015838623,"y":0.6607142686843872},{"x":0.6909492015838623,"y":0.6770833134651184},{"x":0.6467990875244141,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9682437181472778,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6467990875244141,0.6607142686843872,0.6909492015838623,0.6770833134651184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467990875244141,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6607142686843872},{"x":0.8675496578216553,"y":0.6770833134651184},{"x":0.6467990875244141,"y":0.6770833134651184}]},"confidence":0.9753953218460083,"dir":"ltr","boundary":[0.6417990875244141,0.6537142686843872,0.8725496578216553,0.6840833134651184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8697571754455566,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8697571754455566,"y":0.699404776096344},{"x":0.8432670831680298,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.9093384742736816,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8432670831680298,0.6830357313156128,0.8697571754455566,0.699404776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8300220966339111,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8300220966339111,"y":0.699404776096344},{"x":0.823399543762207,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.6886981725692749,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.823399543762207,0.6830357313156128,0.8300220966339111,0.699404776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8101544976234436,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8101544976234436,"y":0.699404776096344},{"x":0.8035320043563843,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.4385738968849182,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8035320043563843,0.6830357313156128,0.8101544976234436,0.699404776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549669146537781,"y":0.6830357313156128},{"x":0.7924944758415222,"y":0.6830357313156128},{"x":0.7924944758415222,"y":0.699404776096344},{"x":0.7549669146537781,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.8479743599891663,"dir":"rtl","str":"TO","boundary":[0.7549669146537781,0.6830357313156128,0.7924944758415222,0.699404776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549669146537781,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8697571754455566,"y":0.6830357313156128},{"x":0.8697571754455566,"y":0.699404776096344},{"x":0.7549669146537781,"y":0.699404776096344}]},"confidence":0.8075718283653259,"dir":"ltr","boundary":[0.7499669146537781,0.6760357313156128,0.8747571754455566,0.706404776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8410596251487732,"y":0.706845223903656},{"x":0.871964693069458,"y":0.706845223903656},{"x":0.871964693069458,"y":0.7217261791229248},{"x":0.8410596251487732,"y":0.7217261791229248}]},"confidence":0.9796634912490845,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8410596251487732,0.706845223903656,0.871964693069458,0.7217261791229248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.706845223903656},{"x":0.8388521075248718,"y":0.706845223903656},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7217261791229248},{"x":0.8035320043563843,"y":0.7217261791229248}]},"confidence":0.9557362198829651,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8035320043563843,0.706845223903656,0.8388521075248718,0.7217261791229248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.706845223903656},{"x":0.796909511089325,"y":0.706845223903656},{"x":0.796909511089325,"y":0.7217261791229248},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7217261791229248}]},"confidence":0.9683862924575806,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.7571743726730347,0.706845223903656,0.796909511089325,0.7217261791229248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.706845223903656},{"x":0.871964693069458,"y":0.706845223903656},{"x":0.871964693069458,"y":0.7217261791229248},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7217261791229248}]},"confidence":0.969102144241333,"dir":"ltr","boundary":[0.7521743726730347,0.699845223903656,0.876964693069458,0.7287261791229248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.7276785969734192},{"x":0.871964693069458,"y":0.7276785969734192},{"x":0.871964693069458,"y":0.7470238208770752},{"x":0.8432670831680298,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9547113180160522,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8432670831680298,0.7276785969734192,0.871964693069458,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8057395219802856,"y":0.7276785969734192},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7276785969734192},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7470238208770752},{"x":0.8057395219802856,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9841905236244202,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8057395219802856,0.7276785969734192,0.8388521075248718,0.7470238208770752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7276785969734192},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7470238208770752},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9751689434051514,"dir":"rtl","str":"پلاستیکی","boundary":[0.7174392938613892,0.7276785969734192,0.7924944758415222,0.7470238208770752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.7276785969734192},{"x":0.871964693069458,"y":0.7276785969734192},{"x":0.871964693069458,"y":0.7470238208770752},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7470238208770752}]},"confidence":0.9715179204940796,"dir":"ltr","boundary":[0.7124392938613892,0.7206785969734192,0.876964693069458,0.7540238208770752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8388521075248718,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7678571343421936},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9714698791503906,"dir":"rtl","str":"نفوذ","boundary":[0.8388521075248718,0.7514880895614624,0.8741722106933594,0.7678571343421936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8322295546531677,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8322295546531677,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7660044431686401,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.97013258934021,"dir":"rtl","str":"ناپذیری","boundary":[0.7660044431686401,0.7514880895614624,0.8322295546531677,0.7678571343421936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7514880895614624},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7678571343421936},{"x":0.7660044431686401,"y":0.7678571343421936}]},"confidence":0.9706188440322876,"dir":"ltr","boundary":[0.7610044431686401,0.7444880895614624,0.8791722106933594,0.7748571343421936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.769345223903656},{"x":0.8741722106933594,"y":0.769345223903656},{"x":0.876379668712616,"y":0.7916666865348816},{"x":0.8278145790100098,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.9290974140167236,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.8256070613861084,0.769345223903656,0.876379668712616,0.7916666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8189845681190491,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8189845681190491,"y":0.793154776096344},{"x":0.7660044431686401,"y":0.793154776096344}]},"confidence":0.9881857633590698,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.7660044431686401,0.7708333134651184,0.8189845681190491,0.793154776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743929386138916,"y":0.7708333134651184},{"x":0.7549669146537781,"y":0.7708333134651184},{"x":0.7571743726730347,"y":0.793154776096344},{"x":0.7461368441581726,"y":0.7946428656578064}]},"confidence":0.9479358196258545,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.743929386138916,0.7708333134651184,0.7571743726730347,0.793154776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.7723214030265808},{"x":0.732891857624054,"y":0.7723214030265808},{"x":0.7350993156433105,"y":0.7946428656578064},{"x":0.7041942477226257,"y":0.7946428656578064}]},"confidence":0.9723528623580933,"dir":"rtl","str":"گرما","boundary":[0.7041942477226257,0.7723214030265808,0.7350993156433105,0.7946428656578064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812362015247345,"y":0.7991071343421936},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7961309552192688},{"x":0.8741722106933594,"y":0.8125},{"x":0.812362015247345,"y":0.8139880895614624}]},"confidence":0.9755741357803345,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.812362015247345,0.7991071343421936,0.8741722106933594,0.8125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.800595223903656},{"x":0.8035320043563843,"y":0.7991071343421936},{"x":0.8035320043563843,"y":0.8154761791229248},{"x":0.7571743726730347,"y":0.8154761791229248}]},"confidence":0.9644681215286255,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.7571743726730347,0.800595223903656,0.8035320043563843,0.8154761791229248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.7708333134651184},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7678571343421936},{"x":0.876379668712616,"y":0.8125},{"x":0.7064017653465271,"y":0.8169642686843872}]},"confidence":0.9665189385414124,"dir":"ltr","boundary":[0.6991942477226257,0.7638333134651184,0.881379668712616,0.8195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.3154761791229248},{"x":0.5320088267326355,"y":0.3139880895614624},{"x":0.5320088267326355,"y":0.3348214328289032},{"x":0.46357616782188416,"y":0.3363095223903656}]},"confidence":0.9806852340698242,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.46357616782188416,0.3154761791229248,0.5320088267326355,0.3348214328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.3154761791229248},{"x":0.5320088267326355,"y":0.3139880895614624},{"x":0.5320088267326355,"y":0.3348214328289032},{"x":0.46357616782188416,"y":0.3363095223903656}]},"confidence":0.9806852340698242,"dir":"ltr","boundary":[0.45857616782188415,0.3084761791229248,0.5370088267326355,0.3418214328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322295546531677,"y":0.836309552192688},{"x":0.8741722106933594,"y":0.836309552192688},{"x":0.8741722106933594,"y":0.855654776096344},{"x":0.8322295546531677,"y":0.855654776096344}]},"confidence":0.982483983039856,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8322295546531677,0.836309552192688,0.8741722106933594,0.855654776096344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682119011878967,"y":0.8348214030265808},{"x":0.823399543762207,"y":0.836309552192688},{"x":0.823399543762207,"y":0.855654776096344},{"x":0.7660044431686401,"y":0.8541666865348816}]},"confidence":0.9736578464508057,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.7682119011878967,0.8348214030265808,0.823399543762207,0.855654776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682119011878967,"y":0.8348214030265808},{"x":0.8741722106933594,"y":0.836309552192688},{"x":0.8741722106933594,"y":0.855654776096344},{"x":0.7660044431686401,"y":0.8541666865348816}]},"confidence":0.9771882891654968,"dir":"ltr","boundary":[0.7632119011878967,0.8278214030265808,0.8791722106933594,0.862654776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.8720238208770752},{"x":0.876379668712616,"y":0.8720238208770752},{"x":0.876379668712616,"y":0.8883928656578064},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8883928656578064}]},"confidence":0.9766126275062561,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.8189845681190491,0.8720238208770752,0.876379668712616,0.8883928656578064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.8720238208770752},{"x":0.876379668712616,"y":0.8720238208770752},{"x":0.876379668712616,"y":0.8883928656578064},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8883928656578064}]},"confidence":0.9766126275062561,"dir":"ltr","boundary":[0.8139845681190491,0.8650238208770752,0.881379668712616,0.8953928656578064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.3571428656578064},{"x":0.17880794405937195,"y":0.3571428656578064},{"x":0.17880794405937195,"y":0.369047611951828},{"x":0.13245032727718353,"y":0.3675595223903656}]},"confidence":0.9692152738571167,"str":"صفحه","boundary":[0.13245032727718353,0.3571428656578064,0.17880794405937195,0.369047611951828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.3571428656578064},{"x":0.17880794405937195,"y":0.3571428656578064},{"x":0.17880794405937195,"y":0.369047611951828},{"x":0.13245032727718353,"y":0.3675595223903656}]},"confidence":0.9692152738571167,"dir":"ltr","boundary":[0.12745032727718353,0.3501428656578064,0.18380794405937195,0.376047611951828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.3854166567325592},{"x":0.1434878557920456,"y":0.3854166567325592},{"x":0.1434878557920456,"y":0.3973214328289032},{"x":0.13907285034656525,"y":0.3973214328289032}]},"confidence":0.46706706285476685,"str":"۴","boundary":[0.13907285034656525,0.3854166567325592,0.1434878557920456,0.3973214328289032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.3854166567325592},{"x":0.1434878557920456,"y":0.3854166567325592},{"x":0.1434878557920456,"y":0.3973214328289032},{"x":0.13907285034656525,"y":0.3973214328289032}]},"confidence":0.46706706285476685,"dir":"ltr","boundary":[0.13407285034656524,0.3784166567325592,0.1484878557920456,0.4043214328289032],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.4479166567325592},{"x":0.1501103788614273,"y":0.4479166567325592},{"x":0.1501103788614273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.13907285034656525,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.20958365499973297,"str":"۷","boundary":[0.13907285034656525,0.4479166567325592,0.1501103788614273,0.4583333432674408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.4479166567325592},{"x":0.1501103788614273,"y":0.4479166567325592},{"x":0.1501103788614273,"y":0.4583333432674408},{"x":0.13907285034656525,"y":0.4583333432674408}]},"confidence":0.20958365499973297,"dir":"ltr","boundary":[0.13407285034656524,0.4409166567325592,0.1551103788614273,0.4653333432674408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14128035306930542,"y":0.5104166865348816},{"x":0.14790287613868713,"y":0.5104166865348816},{"x":0.14790287613868713,"y":0.519345223903656},{"x":0.14128035306930542,"y":0.519345223903656}]},"confidence":0.40992918610572815,"str":"۹","boundary":[0.14128035306930542,0.5104166865348816,0.14790287613868713,0.519345223903656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14128035306930542,"y":0.5104166865348816},{"x":0.14790287613868713,"y":0.5104166865348816},{"x":0.14790287613868713,"y":0.519345223903656},{"x":0.14128035306930542,"y":0.519345223903656}]},"confidence":0.40992918610572815,"dir":"ltr","boundary":[0.13628035306930542,0.5034166865348816,0.15290287613868714,0.526345223903656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.53125},{"x":0.1501103788614273,"y":0.53125},{"x":0.1501103788614273,"y":0.543154776096344},{"x":0.125827819108963,"y":0.543154776096344}]},"confidence":0.9440567493438721,"str":"۱۲","boundary":[0.125827819108963,0.53125,0.1501103788614273,0.543154776096344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.53125},{"x":0.1501103788614273,"y":0.53125},{"x":0.1501103788614273,"y":0.543154776096344},{"x":0.125827819108963,"y":0.543154776096344}]},"confidence":0.9440567493438721,"dir":"ltr","boundary":[0.12082781910896301,0.52425,0.1551103788614273,0.550154776096344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.5535714030265808},{"x":0.1501103788614273,"y":0.555059552192688},{"x":0.1501103788614273,"y":0.5654761791229248},{"x":0.12803532183170319,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.8913036584854126,"str":"۱۷","boundary":[0.12803532183170319,0.5535714030265808,0.1501103788614273,0.5654761791229248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.5535714030265808},{"x":0.1501103788614273,"y":0.555059552192688},{"x":0.1501103788614273,"y":0.5654761791229248},{"x":0.12803532183170319,"y":0.5639880895614624}]},"confidence":0.8913036584854126,"dir":"ltr","boundary":[0.12303532183170318,0.5465714030265808,0.1551103788614273,0.5724761791229248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.5907738208770752},{"x":0.15231788158416748,"y":0.5907738208770752},{"x":0.15231788158416748,"y":0.6026785969734192},{"x":0.12803532183170319,"y":0.6026785969734192}]},"confidence":0.948280930519104,"str":"۲۲","boundary":[0.12803532183170319,0.5907738208770752,0.15231788158416748,0.6026785969734192]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.5907738208770752},{"x":0.15231788158416748,"y":0.5907738208770752},{"x":0.15231788158416748,"y":0.6026785969734192},{"x":0.12803532183170319,"y":0.6026785969734192}]},"confidence":0.948280930519104,"dir":"ltr","boundary":[0.12303532183170318,0.5837738208770752,0.15731788158416748,0.6096785969734192],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.6294642686843872},{"x":0.14790287613868713,"y":0.6294642686843872},{"x":0.1501103788614273,"y":0.6398809552192688},{"x":0.12803532183170319,"y":0.6413690447807312}]},"confidence":0.9447206258773804,"str":"۲۵","boundary":[0.125827819108963,0.6294642686843872,0.1501103788614273,0.6398809552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.6294642686843872},{"x":0.14790287613868713,"y":0.6294642686843872},{"x":0.1501103788614273,"y":0.6398809552192688},{"x":0.12803532183170319,"y":0.6413690447807312}]},"confidence":0.9447206258773804,"dir":"ltr","boundary":[0.12082781910896301,0.6224642686843872,0.1551103788614273,0.6468809552192688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.668154776096344},{"x":0.15231788158416748,"y":0.668154776096344},{"x":0.15231788158416748,"y":0.680059552192688},{"x":0.125827819108963,"y":0.680059552192688}]},"confidence":0.8956862688064575,"str":"۲۸","boundary":[0.125827819108963,0.668154776096344,0.15231788158416748,0.680059552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.668154776096344},{"x":0.15231788158416748,"y":0.668154776096344},{"x":0.15231788158416748,"y":0.680059552192688},{"x":0.125827819108963,"y":0.680059552192688}]},"confidence":0.8956862688064575,"dir":"ltr","boundary":[0.12082781910896301,0.661154776096344,0.15731788158416748,0.687059552192688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.6904761791229248},{"x":0.1501103788614273,"y":0.6904761791229248},{"x":0.1501103788614273,"y":0.7023809552192688},{"x":0.12803532183170319,"y":0.7023809552192688}]},"confidence":0.9080313444137573,"str":"۲۹","boundary":[0.12803532183170319,0.6904761791229248,0.1501103788614273,0.7023809552192688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.6904761791229248},{"x":0.1501103788614273,"y":0.6904761791229248},{"x":0.1501103788614273,"y":0.7023809552192688},{"x":0.12803532183170319,"y":0.7023809552192688}]},"confidence":0.9080313444137573,"dir":"ltr","boundary":[0.12303532183170318,0.6834761791229248,0.1551103788614273,0.7093809552192688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13024282455444336,"y":0.7127976417541504},{"x":0.1501103788614273,"y":0.7127976417541504},{"x":0.1501103788614273,"y":0.726190447807312},{"x":0.13024282455444336,"y":0.726190447807312}]},"confidence":0.9182185530662537,"str":"۳۱","boundary":[0.13024282455444336,0.7127976417541504,0.1501103788614273,0.726190447807312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13024282455444336,"y":0.7127976417541504},{"x":0.1501103788614273,"y":0.7127976417541504},{"x":0.1501103788614273,"y":0.726190447807312},{"x":0.13024282455444336,"y":0.726190447807312}]},"confidence":0.9182185530662537,"dir":"ltr","boundary":[0.12524282455444335,0.7057976417541504,0.1551103788614273,0.733190447807312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13024282455444336,"y":0.7797619104385376},{"x":0.15231788158416748,"y":0.7797619104385376},{"x":0.15231788158416748,"y":0.7916666865348816},{"x":0.13024282455444336,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.8307995796203613,"str":"۳۳","boundary":[0.13024282455444336,0.7797619104385376,0.15231788158416748,0.7916666865348816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13024282455444336,"y":0.7797619104385376},{"x":0.15231788158416748,"y":0.7797619104385376},{"x":0.15231788158416748,"y":0.7916666865348816},{"x":0.13024282455444336,"y":0.7916666865348816}]},"confidence":0.8307995796203613,"dir":"ltr","boundary":[0.12524282455444335,0.7727619104385376,0.15731788158416748,0.7986666865348816],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8139880895614624},{"x":0.12803532183170319,"y":0.8139880895614624}]},"confidence":0.9109622240066528,"str":"۳۷","boundary":[0.12803532183170319,0.8035714030265808,0.15452538430690765,0.8139880895614624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8035714030265808},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8139880895614624},{"x":0.12803532183170319,"y":0.8139880895614624}]},"confidence":0.9109622240066528,"dir":"ltr","boundary":[0.12303532183170318,0.7965714030265808,0.15952538430690766,0.8209880895614624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.8482142686843872},{"x":0.12803532183170319,"y":0.84375},{"x":0.15452538430690765,"y":0.84375},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8482142686843872}]},"confidence":0.16005460917949677,"str":"*","boundary":[0.12803532183170319,0.8482142686843872,0.15452538430690765,0.84375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.8482142686843872},{"x":0.12803532183170319,"y":0.84375},{"x":0.15452538430690765,"y":0.84375},{"x":0.15452538430690765,"y":0.8482142686843872}]},"confidence":0.16005460917949677,"dir":"ltr","boundary":[0.12303532183170318,0.8412142686843872,0.15952538430690766,0.85075],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/yhXwgedWjMogwpDK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/YbbtlJWXnrgENEEn.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/VTBMrGmJODCHhhTH.jpg"},"info":{"width":453,"height":675,"margin":[0.0002959665570564354,0.00038030178352638526,0.9980543495171907,0.9986464197095236]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.26370370388031006},{"x":0.6048564910888672,"y":0.26370370388031006},{"x":0.6048564910888672,"y":0.28296294808387756},{"x":0.5805739760398865,"y":0.28296294808387756}]},"confidence":0.9796416163444519,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5805739760398865,0.26370370388031006,0.6048564910888672,0.28296294808387756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5540838837623596,"y":0.26370370388031006},{"x":0.5783664584159851,"y":0.26370370388031006},{"x":0.5783664584159851,"y":0.28296294808387756},{"x":0.5540838837623596,"y":0.28296294808387756}]},"confidence":0.896883487701416,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5540838837623596,0.26370370388031006,0.5783664584159851,0.28296294808387756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.26370370388031006},{"x":0.5430463552474976,"y":0.26370370388031006},{"x":0.5430463552474976,"y":0.28296294808387756},{"x":0.47902870178222656,"y":0.28296294808387756}]},"confidence":0.9784229397773743,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.47902870178222656,0.26370370388031006,0.5430463552474976,0.28296294808387756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.26370370388031006},{"x":0.4746136963367462,"y":0.26370370388031006},{"x":0.4746136963367462,"y":0.28296294808387756},{"x":0.41501104831695557,"y":0.28296294808387756}]},"confidence":0.9511953592300415,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.41501104831695557,0.26370370388031006,0.4746136963367462,0.28296294808387756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.26370370388031006},{"x":0.6048564910888672,"y":0.26370370388031006},{"x":0.6048564910888672,"y":0.28296294808387756},{"x":0.41501104831695557,"y":0.28296294808387756}]},"confidence":0.9528509378433228,"dir":"ltr","boundary":[0.41001104831695556,0.25670370388031005,0.6098564910888672,0.28996294808387757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7792494297027588,"y":0.30222222208976746},{"x":0.871964693069458,"y":0.30222222208976746},{"x":0.871964693069458,"y":0.3229629695415497},{"x":0.7792494297027588,"y":0.3229629695415497}]},"confidence":0.9782884120941162,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7792494297027588,0.30222222208976746,0.871964693069458,0.3229629695415497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.30222222208976746},{"x":0.7704194188117981,"y":0.30222222208976746},{"x":0.7704194188117981,"y":0.3229629695415497},{"x":0.7152317762374878,"y":0.3229629695415497}]},"confidence":0.9804801344871521,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7152317762374878,0.30222222208976746,0.7704194188117981,0.3229629695415497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.30222222208976746},{"x":0.7041942477226257,"y":0.30222222208976746},{"x":0.7041942477226257,"y":0.3229629695415497},{"x":0.6688741445541382,"y":0.3229629695415497}]},"confidence":0.9730227589607239,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.6688741445541382,0.30222222208976746,0.7041942477226257,0.3229629695415497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.30222222208976746},{"x":0.871964693069458,"y":0.30222222208976746},{"x":0.871964693069458,"y":0.3229629695415497},{"x":0.6688741445541382,"y":0.3229629695415497}]},"confidence":0.9778197407722473,"dir":"ltr","boundary":[0.6638741445541382,0.29522222208976745,0.876964693069458,0.3299629695415497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300220966339111,"y":0.3274074196815491},{"x":0.8697571754455566,"y":0.3274074196815491},{"x":0.8697571754455566,"y":0.3481481373310089},{"x":0.8300220966339111,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.8316336274147034,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.8300220966339111,0.3274074196815491,0.8697571754455566,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.3274074196815491},{"x":0.8189845681190491,"y":0.3274074196815491},{"x":0.8189845681190491,"y":0.3481481373310089},{"x":0.7748344540596008,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9771822690963745,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7748344540596008,0.3274074196815491,0.8189845681190491,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.3274074196815491},{"x":0.7660044431686401,"y":0.3274074196815491},{"x":0.7660044431686401,"y":0.3481481373310089},{"x":0.7395143508911133,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9761798977851868,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.7395143508911133,0.3274074196815491,0.7660044431686401,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.3274074196815491},{"x":0.7240617871284485,"y":0.3274074196815491},{"x":0.7240617871284485,"y":0.3481481373310089},{"x":0.7064017653465271,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9929888248443604,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7064017653465271,0.3274074196815491,0.7240617871284485,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6534216403961182,"y":0.3274074196815491},{"x":0.6931567192077637,"y":0.3274074196815491},{"x":0.6931567192077637,"y":0.3481481373310089},{"x":0.6534216403961182,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9711139798164368,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.6534216403961182,0.3274074196815491,0.6931567192077637,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.3274074196815491},{"x":0.6578366160392761,"y":0.3274074196815491},{"x":0.6578366160392761,"y":0.3481481373310089},{"x":0.6092715263366699,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9627420902252197,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6092715263366699,0.3274074196815491,0.6578366160392761,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556291401386261,"y":0.3274074196815491},{"x":0.5938189625740051,"y":0.3274074196815491},{"x":0.5938189625740051,"y":0.3481481373310089},{"x":0.556291401386261,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9671691060066223,"dir":"rtl","str":"پنجاه","boundary":[0.556291401386261,0.3274074196815491,0.5938189625740051,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.3274074196815491},{"x":0.556291401386261,"y":0.3274074196815491},{"x":0.556291401386261,"y":0.3481481373310089},{"x":0.50772625207901,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.8866201639175415,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.50772625207901,0.3274074196815491,0.556291401386261,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4613686501979828,"y":0.3274074196815491},{"x":0.4988962411880493,"y":0.3274074196815491},{"x":0.4988962411880493,"y":0.3481481373310089},{"x":0.4613686501979828,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9684804081916809,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.4613686501979828,0.3274074196815491,0.4988962411880493,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39955848455429077,"y":0.3274074196815491},{"x":0.4370861053466797,"y":0.3274074196815491},{"x":0.4370861053466797,"y":0.3481481373310089},{"x":0.39955848455429077,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9764983654022217,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.39955848455429077,0.3274074196815491,0.4370861053466797,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3708609342575073,"y":0.3274074196815491},{"x":0.39955848455429077,"y":0.3274074196815491},{"x":0.39955848455429077,"y":0.3481481373310089},{"x":0.3708609342575073,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9771268963813782,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3708609342575073,0.3274074196815491,0.39955848455429077,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28256070613861084,"y":0.3274074196815491},{"x":0.3576158881187439,"y":0.3274074196815491},{"x":0.3576158881187439,"y":0.3481481373310089},{"x":0.28256070613861084,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.8608948588371277,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.28256070613861084,0.3274074196815491,0.3576158881187439,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141280323266983,"y":0.3274074196815491},{"x":0.2715231776237488,"y":0.3274074196815491},{"x":0.2715231776237488,"y":0.3481481373310089},{"x":0.2141280323266983,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.945594847202301,"dir":"rtl","str":"CREI","boundary":[0.2141280323266983,0.3274074196815491,0.2715231776237488,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16335541009902954,"y":0.3274074196815491},{"x":0.1986754983663559,"y":0.3274074196815491},{"x":0.1986754983663559,"y":0.3481481373310089},{"x":0.16335541009902954,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.9746564626693726,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16335541009902954,0.3274074196815491,0.1986754983663559,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.3274074196815491},{"x":0.15231788158416748,"y":0.3274074196815491},{"x":0.15231788158416748,"y":0.3481481373310089},{"x":0.14569535851478577,"y":0.3481481373310089}]},"confidence":0.6465303301811218,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14569535851478577,0.3274074196815491,0.15231788158416748,0.3481481373310089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8388521075248718,"y":0.3525925874710083},{"x":0.876379668712616,"y":0.3525925874710083},{"x":0.876379668712616,"y":0.3733333349227905},{"x":0.8388521075248718,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9737433195114136,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8388521075248718,0.3525925874710083,0.876379668712616,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.3525925874710083},{"x":0.8211920261383057,"y":0.3525925874710083},{"x":0.8211920261383057,"y":0.3733333349227905},{"x":0.7770419716835022,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9617897272109985,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.7770419716835022,0.3525925874710083,0.8211920261383057,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.3525925874710083},{"x":0.7770419716835022,"y":0.3525925874710083},{"x":0.7770419716835022,"y":0.3733333349227905},{"x":0.748344361782074,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9720636010169983,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.748344361782074,0.3525925874710083,0.7770419716835022,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799116730690002,"y":0.3525925874710083},{"x":0.7350993156433105,"y":0.3525925874710083},{"x":0.7350993156433105,"y":0.3733333349227905},{"x":0.6799116730690002,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9419821500778198,"dir":"rtl","str":"CREI","boundary":[0.6799116730690002,0.3525925874710083,0.7350993156433105,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512141227722168,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6622516512870789,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6622516512870789,"y":0.3733333349227905},{"x":0.6512141227722168,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9794316291809082,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6512141227722168,0.3525925874710083,0.6622516512870789,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269315481185913,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6423841118812561,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6423841118812561,"y":0.3733333349227905},{"x":0.6269315481185913,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9388068914413452,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6269315481185913,0.3525925874710083,0.6423841118812561,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6181015372276306,"y":0.3525925874710083},{"x":0.6181015372276306,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5761589407920837,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9777305126190186,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5761589407920837,0.3525925874710083,0.6181015372276306,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320088267326355,"y":0.3525925874710083},{"x":0.571743905544281,"y":0.3525925874710083},{"x":0.571743905544281,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5320088267326355,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9814197421073914,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5320088267326355,0.3525925874710083,0.571743905544281,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503311276435852,"y":0.3525925874710083},{"x":0.5209712982177734,"y":0.3525925874710083},{"x":0.5209712982177734,"y":0.3733333349227905},{"x":0.503311276435852,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9622877240180969,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.503311276435852,0.3525925874710083,0.5209712982177734,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.3525925874710083},{"x":0.49668875336647034,"y":0.3525925874710083},{"x":0.49668875336647034,"y":0.3733333349227905},{"x":0.46357616782188416,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.972924530506134,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.46357616782188416,0.3525925874710083,0.49668875336647034,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547461271286011,"y":0.3525925874710083},{"x":0.46357616782188416,"y":0.3525925874710083},{"x":0.46357616782188416,"y":0.3733333349227905},{"x":0.4547461271286011,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9094996452331543,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4547461271286011,0.3525925874710083,0.46357616782188416,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4128035306930542,"y":0.3525925874710083},{"x":0.4503311216831207,"y":0.3525925874710083},{"x":0.4503311216831207,"y":0.3733333349227905},{"x":0.4128035306930542,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9124522805213928,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4128035306930542,0.3525925874710083,0.4503311216831207,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34657835960388184,"y":0.3525925874710083},{"x":0.39955848455429077,"y":0.3525925874710083},{"x":0.39955848455429077,"y":0.3733333349227905},{"x":0.34657835960388184,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9602972269058228,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.34657835960388184,0.3525925874710083,0.39955848455429077,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2935982346534729,"y":0.3525925874710083},{"x":0.32891830801963806,"y":0.3525925874710083},{"x":0.32891830801963806,"y":0.3733333349227905},{"x":0.2935982346534729,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9880480170249939,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.2935982346534729,0.3525925874710083,0.32891830801963806,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25827813148498535,"y":0.3525925874710083},{"x":0.2803531885147095,"y":0.3525925874710083},{"x":0.2803531885147095,"y":0.3733333349227905},{"x":0.25827813148498535,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.8722745776176453,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.25827813148498535,0.3525925874710083,0.2803531885147095,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20529800653457642,"y":0.3525925874710083},{"x":0.24282561242580414,"y":0.3525925874710083},{"x":0.24282561242580414,"y":0.3733333349227905},{"x":0.20529800653457642,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.962861180305481,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.20529800653457642,0.3525925874710083,0.24282561242580414,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19205297529697418,"y":0.3525925874710083},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3525925874710083},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3733333349227905},{"x":0.19205297529697418,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9220787286758423,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19205297529697418,0.3525925874710083,0.20088300108909607,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.3525925874710083},{"x":0.17880794405937195,"y":0.3525925874710083},{"x":0.17880794405937195,"y":0.3733333349227905},{"x":0.13907285034656525,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.8724179863929749,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.13907285034656525,0.3525925874710083,0.17880794405937195,0.3733333349227905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.3733333349227905},{"x":0.871964693069458,"y":0.3733333349227905},{"x":0.871964693069458,"y":0.3955555558204651},{"x":0.8167770504951477,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9806022047996521,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.8167770504951477,0.3733333349227905,0.871964693069458,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.3733333349227905},{"x":0.807947039604187,"y":0.3733333349227905},{"x":0.807947039604187,"y":0.3955555558204651},{"x":0.7770419716835022,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.989418089389801,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7770419716835022,0.3733333349227905,0.807947039604187,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743929386138916,"y":0.3733333349227905},{"x":0.7615894079208374,"y":0.3733333349227905},{"x":0.7615894079208374,"y":0.3955555558204651},{"x":0.743929386138916,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9848490953445435,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.743929386138916,0.3733333349227905,0.7615894079208374,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909492015838623,"y":0.3733333349227905},{"x":0.7306843400001526,"y":0.3733333349227905},{"x":0.7306843400001526,"y":0.3955555558204651},{"x":0.6909492015838623,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9795013666152954,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6909492015838623,0.3733333349227905,0.7306843400001526,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445916295051575,"y":0.3733333349227905},{"x":0.684326708316803,"y":0.3733333349227905},{"x":0.684326708316803,"y":0.3955555558204651},{"x":0.6445916295051575,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9001644849777222,"dir":"rtl","str":"۲۵۰","boundary":[0.6445916295051575,0.3733333349227905,0.684326708316803,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5916115045547485,"y":0.3733333349227905},{"x":0.631346583366394,"y":0.3733333349227905},{"x":0.631346583366394,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5916115045547485,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9114434719085693,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.5916115045547485,0.3733333349227905,0.631346583366394,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5894039869308472,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5894039869308472,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5805739760398865,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.7650692462921143,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5805739760398865,0.3733333349227905,0.5894039869308472,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.3733333349227905},{"x":0.571743905544281,"y":0.3733333349227905},{"x":0.571743905544281,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5364238619804382,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9692673683166504,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.5364238619804382,0.3733333349227905,0.571743905544281,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011037588119507,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5253863334655762,"y":0.3733333349227905},{"x":0.5253863334655762,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5011037588119507,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9735701084136963,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5011037588119507,0.3733333349227905,0.5253863334655762,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4503311216831207,"y":0.3733333349227905},{"x":0.4922737181186676,"y":0.3733333349227905},{"x":0.4922737181186676,"y":0.3955555558204651},{"x":0.4503311216831207,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9711973071098328,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4503311216831207,0.3733333349227905,0.4922737181186676,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.3733333349227905},{"x":0.43929359316825867,"y":0.3733333349227905},{"x":0.43929359316825867,"y":0.3955555558204651},{"x":0.41059601306915283,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9727120995521545,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.41059601306915283,0.3733333349227905,0.43929359316825867,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245033025741577,"y":0.3733333349227905},{"x":0.40176600217819214,"y":0.3733333349227905},{"x":0.40176600217819214,"y":0.3955555558204651},{"x":0.3245033025741577,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9720680713653564,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.3245033025741577,0.3733333349227905,0.40176600217819214,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2935982346534729,"y":0.3733333349227905},{"x":0.3112582862377167,"y":0.3733333349227905},{"x":0.3112582862377167,"y":0.3955555558204651},{"x":0.2935982346534729,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9859895706176758,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2935982346534729,0.3733333349227905,0.3112582862377167,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2626931667327881,"y":0.3733333349227905},{"x":0.29139071702957153,"y":0.3733333349227905},{"x":0.29139071702957153,"y":0.3955555558204651},{"x":0.2626931667327881,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9762944579124451,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.2626931667327881,0.3733333349227905,0.29139071702957153,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21192052960395813,"y":0.3733333349227905},{"x":0.253863126039505,"y":0.3733333349227905},{"x":0.253863126039505,"y":0.3955555558204651},{"x":0.21192052960395813,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9816645979881287,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.21192052960395813,0.3733333349227905,0.253863126039505,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18763796985149384,"y":0.3733333349227905},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3733333349227905},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3955555558204651},{"x":0.18763796985149384,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9780082702636719,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18763796985149384,0.3733333349227905,0.20088300108909607,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434878557920456,"y":0.3733333349227905},{"x":0.17660044133663177,"y":0.3733333349227905},{"x":0.17660044133663177,"y":0.3955555558204651},{"x":0.1434878557920456,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9832451343536377,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.1434878557920456,0.3733333349227905,0.17660044133663177,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8366445899009705,"y":0.3955555558204651},{"x":0.876379668712616,"y":0.3955555558204651},{"x":0.876379668712616,"y":0.41777777671813965},{"x":0.8366445899009705,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9623755216598511,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8366445899009705,0.3955555558204651,0.876379668712616,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858719825744629,"y":0.3955555558204651},{"x":0.8211920261383057,"y":0.3955555558204651},{"x":0.8211920261383057,"y":0.41777777671813965},{"x":0.7858719825744629,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9547079801559448,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.7858719825744629,0.3955555558204651,0.8211920261383057,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.3955555558204651},{"x":0.7814569473266602,"y":0.3955555558204651},{"x":0.7814569473266602,"y":0.41777777671813965},{"x":0.7571743726730347,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9782993197441101,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7571743726730347,0.3955555558204651,0.7814569473266602,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019867300987244,"y":0.3955555558204651},{"x":0.7395143508911133,"y":0.3955555558204651},{"x":0.7395143508911133,"y":0.41777777671813965},{"x":0.7019867300987244,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.8427973389625549,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7019867300987244,0.3955555558204651,0.7395143508911133,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631346583366394,"y":0.3955555558204651},{"x":0.695364236831665,"y":0.3955555558204651},{"x":0.695364236831665,"y":0.41777777671813965},{"x":0.631346583366394,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.951312780380249,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.631346583366394,0.3955555558204651,0.695364236831665,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.3955555558204651},{"x":0.6225165724754333,"y":0.3955555558204651},{"x":0.6225165724754333,"y":0.41777777671813965},{"x":0.6092715263366699,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9500712156295776,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6092715263366699,0.3955555558204651,0.6225165724754333,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5960264801979065,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5960264801979065,"y":0.41777777671813965},{"x":0.5761589407920837,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9737206101417542,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5761589407920837,0.3955555558204651,0.5960264801979065,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5651214122772217,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5651214122772217,"y":0.41777777671813965},{"x":0.5496688485145569,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9963424801826477,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5496688485145569,0.3955555558204651,0.5651214122772217,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900662302970886,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5408388376235962,"y":0.3955555558204651},{"x":0.5408388376235962,"y":0.41777777671813965},{"x":0.4900662302970886,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9840966463088989,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.4900662302970886,0.3955555558204651,0.5408388376235962,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43929359316825867,"y":0.3955555558204651},{"x":0.48123618960380554,"y":0.3955555558204651},{"x":0.48123618960380554,"y":0.41777777671813965},{"x":0.43929359316825867,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9821752309799194,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.43929359316825867,0.3955555558204651,0.48123618960380554,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3951434791088104,"y":0.3955555558204651},{"x":0.430463582277298,"y":0.3955555558204651},{"x":0.430463582277298,"y":0.41777777671813965},{"x":0.3951434791088104,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.8602209687232971,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.3951434791088104,0.3955555558204651,0.430463582277298,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024282455444336,"y":0.3955555558204651},{"x":0.38631346821784973,"y":0.3955555558204651},{"x":0.38631346821784973,"y":0.41777777671813965},{"x":0.3024282455444336,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9670242071151733,"dir":"rtl","str":"الکترونيك","boundary":[0.3024282455444336,0.3955555558204651,0.38631346821784973,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450331151485443,"y":0.3955555558204651},{"x":0.2935982346534729,"y":0.3955555558204651},{"x":0.2935982346534729,"y":0.41777777671813965},{"x":0.2450331151485443,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9826571345329285,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.2450331151485443,0.3955555558204651,0.2935982346534729,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22516556084156036,"y":0.3955555558204651},{"x":0.23620308935642242,"y":0.3955555558204651},{"x":0.23620308935642242,"y":0.41777777671813965},{"x":0.22516556084156036,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9533631801605225,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22516556084156036,0.3955555558204651,0.23620308935642242,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.3955555558204651},{"x":0.21633553504943848,"y":0.3955555558204651},{"x":0.21633553504943848,"y":0.41777777671813965},{"x":0.20309050381183624,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9861170649528503,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20309050381183624,0.3955555558204651,0.21633553504943848,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.3955555558204651},{"x":0.19426049292087555,"y":0.3955555558204651},{"x":0.19426049292087555,"y":0.41777777671813965},{"x":0.14569535851478577,"y":0.41777777671813965}]},"confidence":0.9811745882034302,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.14569535851478577,0.3955555558204651,0.19426049292087555,0.41777777671813965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.419259250164032},{"x":0.871964693069458,"y":0.419259250164032},{"x":0.871964693069458,"y":0.4385185241699219},{"x":0.8189845681190491,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9271736741065979,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.8189845681190491,0.419259250164032,0.871964693069458,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.419259250164032},{"x":0.807947039604187,"y":0.419259250164032},{"x":0.807947039604187,"y":0.4385185241699219},{"x":0.7218543291091919,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9625194072723389,"dir":"rtl","str":"الكترونيك","boundary":[0.7218543291091919,0.419259250164032,0.807947039604187,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6821191906929016,"y":0.419259250164032},{"x":0.7108168005943298,"y":0.419259250164032},{"x":0.7108168005943298,"y":0.4385185241699219},{"x":0.6821191906929016,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.982314944267273,"dir":"rtl","str":"ختم","boundary":[0.6821191906929016,0.419259250164032,0.7108168005943298,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6578366160392761,"y":0.419259250164032},{"x":0.6732891798019409,"y":0.419259250164032},{"x":0.6732891798019409,"y":0.4385185241699219},{"x":0.6578366160392761,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9834052324295044,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6578366160392761,0.419259250164032,0.6732891798019409,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.419259250164032},{"x":0.6467990875244141,"y":0.419259250164032},{"x":0.6467990875244141,"y":0.4385185241699219},{"x":0.6158940196037292,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.988182783126831,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6158940196037292,0.419259250164032,0.6467990875244141,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070640087127686,"y":0.419259250164032},{"x":0.6136865615844727,"y":0.419259250164032},{"x":0.6136865615844727,"y":0.4385185241699219},{"x":0.6070640087127686,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9416650533676147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6070640087127686,0.419259250164032,0.6136865615844727,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560706377029419,"y":0.419259250164032},{"x":0.6004415154457092,"y":0.419259250164032},{"x":0.6004415154457092,"y":0.4385185241699219},{"x":0.560706377029419,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9829965233802795,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.560706377029419,0.419259250164032,0.6004415154457092,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253863334655762,"y":0.419259250164032},{"x":0.5518763661384583,"y":0.419259250164032},{"x":0.5518763661384583,"y":0.4385185241699219},{"x":0.5253863334655762,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9815982580184937,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.5253863334655762,0.419259250164032,0.5518763661384583,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165562629699707,"y":0.419259250164032},{"x":0.5231788158416748,"y":0.419259250164032},{"x":0.5231788158416748,"y":0.4385185241699219},{"x":0.5165562629699707,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9391928315162659,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5165562629699707,0.419259250164032,0.5231788158416748,0.4385185241699219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.44148147106170654},{"x":0.8145695328712463,"y":0.44148147106170654},{"x":0.8145695328712463,"y":0.46222221851348877},{"x":0.7748344540596008,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9807037711143494,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.7748344540596008,0.44148147106170654,0.8145695328712463,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.44148147106170654},{"x":0.7637969255447388,"y":0.44148147106170654},{"x":0.7637969255447388,"y":0.46222221851348877},{"x":0.7218543291091919,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9636761546134949,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.7218543291091919,0.44148147106170654,0.7637969255447388,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.44148147106170654},{"x":0.7218543291091919,"y":0.44148147106170654},{"x":0.7218543291091919,"y":0.46222221851348877},{"x":0.6887417435646057,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9357096552848816,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6887417435646057,0.44148147106170654,0.7218543291091919,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357616186141968,"y":0.44148147106170654},{"x":0.6732891798019409,"y":0.44148147106170654},{"x":0.6732891798019409,"y":0.46222221851348877},{"x":0.6357616186141968,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.8856381177902222,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6357616186141968,0.44148147106170654,0.6732891798019409,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651214122772217,"y":0.44148147106170654},{"x":0.6291390657424927,"y":0.44148147106170654},{"x":0.6291390657424927,"y":0.46222221851348877},{"x":0.5651214122772217,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9764425754547119,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.5651214122772217,0.44148147106170654,0.6291390657424927,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.44148147106170654},{"x":0.556291401386261,"y":0.44148147106170654},{"x":0.556291401386261,"y":0.46222221851348877},{"x":0.50772625207901,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9808496832847595,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.50772625207901,0.44148147106170654,0.556291401386261,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900662302970886,"y":0.44148147106170654},{"x":0.5011037588119507,"y":0.44148147106170654},{"x":0.5011037588119507,"y":0.46222221851348877},{"x":0.4900662302970886,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9817736744880676,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4900662302970886,0.44148147106170654,0.5011037588119507,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.44148147106170654},{"x":0.48123618960380554,"y":0.44148147106170654},{"x":0.48123618960380554,"y":0.46222221851348877},{"x":0.41501104831695557,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9665841460227966,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.41501104831695557,0.44148147106170654,0.48123618960380554,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37748345732688904,"y":0.44148147106170654},{"x":0.40838852524757385,"y":0.44148147106170654},{"x":0.40838852524757385,"y":0.46222221851348877},{"x":0.37748345732688904,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9696707725524902,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37748345732688904,0.44148147106170654,0.40838852524757385,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.44148147106170654},{"x":0.36865341663360596,"y":0.44148147106170654},{"x":0.36865341663360596,"y":0.46222221851348877},{"x":0.35982340574264526,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.8968086242675781,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35982340574264526,0.44148147106170654,0.36865341663360596,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3090507686138153,"y":0.44148147106170654},{"x":0.3509933650493622,"y":0.44148147106170654},{"x":0.3509933650493622,"y":0.46222221851348877},{"x":0.3090507686138153,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9250734448432922,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.3090507686138153,0.44148147106170654,0.3509933650493622,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2604856491088867,"y":0.44148147106170654},{"x":0.3002207577228546,"y":0.44148147106170654},{"x":0.3002207577228546,"y":0.46222221851348877},{"x":0.2604856491088867,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.988490641117096,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.2604856491088867,0.44148147106170654,0.3002207577228546,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21633553504943848,"y":0.44148147106170654},{"x":0.251655638217926,"y":0.44148147106170654},{"x":0.251655638217926,"y":0.46222221851348877},{"x":0.21633553504943848,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9868889451026917,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21633553504943848,0.44148147106170654,0.251655638217926,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18543046712875366,"y":0.44148147106170654},{"x":0.20529800653457642,"y":0.44148147106170654},{"x":0.20529800653457642,"y":0.46222221851348877},{"x":0.18543046712875366,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9554194211959839,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.18543046712875366,0.44148147106170654,0.20529800653457642,0.46222221851348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434878557920456,"y":0.44148147106170654},{"x":0.1743929386138916,"y":0.44148147106170654},{"x":0.1743929386138916,"y":0.46222221851348877},{"x":0.1434878557920456,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.965290367603302,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.1434878557920456,0.44148147106170654,0.1743929386138916,0.46222221851348877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13907285034656525,"y":0.3274074196815491},{"x":0.876379668712616,"y":0.3274074196815491},{"x":0.876379668712616,"y":0.46222221851348877},{"x":0.13907285034656525,"y":0.46222221851348877}]},"confidence":0.9553667306900024,"dir":"ltr","boundary":[0.13407285034656524,0.32040741968154907,0.881379668712616,0.4692222185134888],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8587196469306946,"y":0.4651851952075958},{"x":0.876379668712616,"y":0.4651851952075958},{"x":0.876379668712616,"y":0.4874074161052704},{"x":0.8587196469306946,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.981330931186676,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8587196469306946,0.4651851952075958,0.876379668712616,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211920261383057,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8520971536636353,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8520971536636353,"y":0.4874074161052704},{"x":0.8211920261383057,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.975363552570343,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.8211920261383057,0.4651851952075958,0.8520971536636353,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726269364356995,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8101544976234436,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8101544976234436,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7726269364356995,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.8543274402618408,"dir":"rtl","str":"مرتبا","boundary":[0.7726269364356995,0.4651851952075958,0.8101544976234436,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7660044431686401,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7660044431686401,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7262693047523499,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.9811058640480042,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.7262693047523499,0.4651851952075958,0.7660044431686401,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7152317762374878,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7152317762374878,"y":0.4874074161052704},{"x":0.684326708316803,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.9929723739624023,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.684326708316803,0.4651851952075958,0.7152317762374878,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777042150497437,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6821191906929016,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6821191906929016,"y":0.4874074161052704},{"x":0.6777042150497437,"y":0.4874074161052704}]},"confidence":0.9046514630317688,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6777042150497437,0.4651851952075958,0.6821191906929016,0.4874074161052704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6379690766334534,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6644591689109802,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6644591689109802,"y":0.48592591285705566},{"x":0.6379690766334534,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.9848368167877197,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6379690766334534,0.4651851952075958,0.6644591689109802,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871964693069458,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6269315481185913,"y":0.4651851952075958},{"x":0.6269315481185913,"y":0.48592591285705566},{"x":0.5871964693069458,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.9763046503067017,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.5871964693069458,0.4651851952075958,0.6269315481185913,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695364475250244,"y":0.4637036919593811},{"x":0.5849889516830444,"y":0.4637036919593811},{"x":0.5849889516830444,"y":0.48592591285705566},{"x":0.5695364475250244,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.9765647053718567,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5695364475250244,0.4637036919593811,0.5849889516830444,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5253863334655762,"y":0.4637036919593811},{"x":0.560706377029419,"y":0.4637036919593811},{"x":0.560706377029419,"y":0.48592591285705566},{"x":0.5253863334655762,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.9855339527130127,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5253863334655762,0.4637036919593811,0.560706377029419,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4613686501979828,"y":0.4637036919593811},{"x":0.5143488049507141,"y":0.4637036919593811},{"x":0.5143488049507141,"y":0.48592591285705566},{"x":0.4613686501979828,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.9469528794288635,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4613686501979828,0.4637036919593811,0.5143488049507141,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3730684220790863,"y":0.4637036919593811},{"x":0.4503311216831207,"y":0.4637036919593811},{"x":0.4503311216831207,"y":0.48592591285705566},{"x":0.3730684220790863,"y":0.48592591285705566}]},"confidence":0.983310878276825,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.3730684220790863,0.4637036919593811,0.4503311216831207,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3112582862377167,"y":0.4637036919593811},{"x":0.366445928812027,"y":0.4637036919593811},{"x":0.366445928812027,"y":0.48592591285705566},{"x":0.3112582862377167,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9924653768539429,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.3112582862377167,0.4637036919593811,0.366445928812027,0.48592591285705566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2759381830692291,"y":0.4637036919593811},{"x":0.30463576316833496,"y":0.4637036919593811},{"x":0.30463576316833496,"y":0.48444443941116333},{"x":0.2759381830692291,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9746876358985901,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.2759381830692291,0.4637036919593811,0.30463576316833496,0.48444443941116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23178808391094208,"y":0.4637036919593811},{"x":0.26490065455436707,"y":0.4637036919593811},{"x":0.26490065455436707,"y":0.48444443941116333},{"x":0.23178808391094208,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9719878435134888,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23178808391094208,0.4637036919593811,0.26490065455436707,0.48444443941116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22075055539608002,"y":0.4637036919593811},{"x":0.22737306356430054,"y":0.4637036919593811},{"x":0.22737306356430054,"y":0.48444443941116333},{"x":0.22075055539608002,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9252625107765198,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.22075055539608002,0.4637036919593811,0.22737306356430054,0.48444443941116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.4874074161052704},{"x":0.8145695328712463,"y":0.4874074161052704},{"x":0.8145695328712463,"y":0.5066666603088379},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9647607803344727,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7947019934654236,0.4874074161052704,0.8145695328712463,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7858719825744629,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7858719825744629,"y":0.5066666603088379},{"x":0.7770419716835022,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.8884458541870117,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7770419716835022,0.4874074161052704,0.7858719825744629,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799116730690002,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7660044431686401,"y":0.4874074161052704},{"x":0.7660044431686401,"y":0.5066666603088379},{"x":0.6799116730690002,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9778087735176086,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6799116730690002,0.4874074161052704,0.7660044431686401,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335541009902954,"y":0.4874074161052704},{"x":0.6688741445541382,"y":0.4874074161052704},{"x":0.6688741445541382,"y":0.5066666603088379},{"x":0.6335541009902954,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.8550000786781311,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6335541009902954,0.4874074161052704,0.6688741445541382,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560706377029419,"y":0.4874074161052704},{"x":0.6247240900993347,"y":0.4874074161052704},{"x":0.6247240900993347,"y":0.5066666603088379},{"x":0.560706377029419,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9479524493217468,"dir":"rtl","str":"کاردانی","boundary":[0.560706377029419,0.4874074161052704,0.6247240900993347,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452538728713989,"y":0.4874074161052704},{"x":0.5518763661384583,"y":0.4874074161052704},{"x":0.5518763661384583,"y":0.5066666603088379},{"x":0.5452538728713989,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9246892333030701,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5452538728713989,0.4874074161052704,0.5518763661384583,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5099337697029114,"y":0.4874074161052704},{"x":0.5430463552474976,"y":0.4874074161052704},{"x":0.5430463552474976,"y":0.5066666603088379},{"x":0.5099337697029114,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9591668844223022,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.5099337697029114,0.4874074161052704,0.5430463552474976,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4679911732673645,"y":0.4874074161052704},{"x":0.503311276435852,"y":0.4874074161052704},{"x":0.503311276435852,"y":0.5066666603088379},{"x":0.4679911732673645,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9535297155380249,"dir":"rtl","str":"دیپلم","boundary":[0.4679911732673645,0.4874074161052704,0.503311276435852,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45695364475250244,"y":0.4874074161052704},{"x":0.46357616782188416,"y":0.4874074161052704},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5066666603088379},{"x":0.45695364475250244,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9286808371543884,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45695364475250244,0.4874074161052704,0.46357616782188416,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.4874074161052704},{"x":0.44812363386154175,"y":0.4874074161052704},{"x":0.44812363386154175,"y":0.5066666603088379},{"x":0.41059601306915283,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.88052898645401,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.41059601306915283,0.4874074161052704,0.44812363386154175,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37527593970298767,"y":0.4874074161052704},{"x":0.39955848455429077,"y":0.4874074161052704},{"x":0.39955848455429077,"y":0.5066666603088379},{"x":0.37527593970298767,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9755337834358215,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.37527593970298767,0.4874074161052704,0.39955848455429077,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3642384111881256,"y":0.4874074161052704},{"x":0.3708609342575073,"y":0.4874074161052704},{"x":0.3708609342575073,"y":0.5066666603088379},{"x":0.3642384111881256,"y":0.5066666603088379}]},"confidence":0.9431354403495789,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3642384111881256,0.4874074161052704,0.3708609342575073,0.5066666603088379]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.5111111402511597},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5111111402511597},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5303703546524048},{"x":0.796909511089325,"y":0.5303703546524048}]},"confidence":0.893258810043335,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.796909511089325,0.5111111402511597,0.8167770504951477,0.5303703546524048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.5111111402511597},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5111111402511597},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5303703546524048},{"x":0.7902869582176208,"y":0.5303703546524048}]},"confidence":0.7612734436988831,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7902869582176208,0.5111111402511597,0.7947019934654236,0.5303703546524048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6931567192077637,"y":0.5111111402511597},{"x":0.7814569473266602,"y":0.5111111402511597},{"x":0.7792494297027588,"y":0.5318518280982971},{"x":0.6931567192077637,"y":0.5303703546524048}]},"confidence":0.952903687953949,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6931567192077637,0.5111111402511597,0.7792494297027588,0.5318518280982971]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631346583366394,"y":0.5096296072006226},{"x":0.684326708316803,"y":0.5111111402511597},{"x":0.684326708316803,"y":0.5303703546524048},{"x":0.631346583366394,"y":0.5303703546524048}]},"confidence":0.9706452488899231,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.631346583366394,0.5096296072006226,0.684326708316803,0.5303703546524048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6114790439605713,"y":0.5096296072006226},{"x":0.6335541009902954,"y":0.5096296072006226},{"x":0.6335541009902954,"y":0.5288888812065125},{"x":0.6114790439605713,"y":0.5288888812065125}]},"confidence":0.9384220838546753,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6114790439605713,0.5096296072006226,0.6335541009902954,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871964693069458,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5960264801979065,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5938189625740051,"y":0.5288888812065125},{"x":0.5849889516830444,"y":0.5288888812065125}]},"confidence":0.9725918173789978,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5871964693069458,0.5096296072006226,0.5938189625740051,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5540838837623596,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5739514231681824,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5739514231681824,"y":0.5288888812065125},{"x":0.5518763661384583,"y":0.5288888812065125}]},"confidence":0.9868958592414856,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5540838837623596,0.5096296072006226,0.5739514231681824,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5474613904953003,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5452538728713989,"y":0.5288888812065125},{"x":0.5364238619804382,"y":0.5288888812065125}]},"confidence":0.9132563471794128,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5364238619804382,0.5096296072006226,0.5452538728713989,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701986610889435,"y":0.5081481337547302},{"x":0.5275937914848328,"y":0.5096296072006226},{"x":0.5253863334655762,"y":0.5288888812065125},{"x":0.4701986610889435,"y":0.5288888812065125}]},"confidence":0.9728705286979675,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.4701986610889435,0.5081481337547302,0.5253863334655762,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547461271286011,"y":0.5081481337547302},{"x":0.4591611623764038,"y":0.5081481337547302},{"x":0.45695364475250244,"y":0.5274074077606201},{"x":0.4547461271286011,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9608244299888611,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4547461271286011,0.5081481337547302,0.45695364475250244,0.5274074077606201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38631346821784973,"y":0.5081481337547302},{"x":0.4503311216831207,"y":0.5081481337547302},{"x":0.4503311216831207,"y":0.5288888812065125},{"x":0.38631346821784973,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9815242290496826,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.38631346821784973,0.5081481337547302,0.4503311216831207,0.5288888812065125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33774834871292114,"y":0.5081481337547302},{"x":0.37748345732688904,"y":0.5081481337547302},{"x":0.37527593970298767,"y":0.5274074077606201},{"x":0.33774834871292114,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9830526113510132,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.33774834871292114,0.5081481337547302,0.37527593970298767,0.5274074077606201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32891830801963806,"y":0.5081481337547302},{"x":0.3355408310890198,"y":0.5081481337547302},{"x":0.3355408310890198,"y":0.5274074077606201},{"x":0.32891830801963806,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.934741735458374,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.32891830801963806,0.5081481337547302,0.3355408310890198,0.5274074077606201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32229581475257874,"y":0.5081481337547302},{"x":0.3245033025741577,"y":0.5081481337547302},{"x":0.3245033025741577,"y":0.5274074077606201},{"x":0.32008829712867737,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9156100153923035,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32229581475257874,0.5081481337547302,0.3245033025741577,0.5274074077606201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.5155555605888367},{"x":0.5540838837623596,"y":0.5155555605888367},{"x":0.5540838837623596,"y":0.5229629874229431},{"x":0.5364238619804382,"y":0.5229629874229431}]},"confidence":0.40092596411705017,"str":"ار","boundary":[0.5364238619804382,0.5155555605888367,0.5540838837623596,0.5229629874229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.5303703546524048},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5303703546524048},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5525925755500793},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.7776191234588623,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7991169691085815,0.5303703546524048,0.8167770504951477,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.5303703546524048},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5303703546524048},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5525925755500793},{"x":0.7924944758415222,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.893164873123169,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7924944758415222,0.5303703546524048,0.7947019934654236,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.5303703546524048},{"x":0.7814569473266602,"y":0.5303703546524048},{"x":0.7814569473266602,"y":0.5525925755500793},{"x":0.748344361782074,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9760987162590027,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.748344361782074,0.5303703546524048,0.7814569473266602,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.5303703546524048},{"x":0.732891857624054,"y":0.5303703546524048},{"x":0.732891857624054,"y":0.5525925755500793},{"x":0.6732891798019409,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9785972237586975,"dir":"rtl","str":"آموزان","boundary":[0.6732891798019409,0.5303703546524048,0.732891857624054,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571743905544281,"y":0.5303703546524048},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5303703546524048},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5525925755500793},{"x":0.571743905544281,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9797963500022888,"dir":"rtl","str":"هنرستانهای","boundary":[0.571743905544281,0.5303703546524048,0.6622516512870789,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5629138946533203,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5629138946533203,"y":0.5525925755500793},{"x":0.5364238619804382,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9198299050331116,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.5364238619804382,0.5303703546524048,0.5629138946533203,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231788158416748,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5275937914848328,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5275937914848328,"y":0.5525925755500793},{"x":0.5231788158416748,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9468317627906799,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5231788158416748,0.5303703546524048,0.5275937914848328,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47240617871284485,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5187637805938721,"y":0.5303703546524048},{"x":0.5187637805938721,"y":0.5525925755500793},{"x":0.47240617871284485,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9665287733078003,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.47240617871284485,0.5303703546524048,0.5187637805938721,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44812363386154175,"y":0.5303703546524048},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5303703546524048},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5525925755500793},{"x":0.44812363386154175,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9907448291778564,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44812363386154175,0.5303703546524048,0.46357616782188416,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973509967327118,"y":0.5303703546524048},{"x":0.4348785877227783,"y":0.5303703546524048},{"x":0.4348785877227783,"y":0.5525925755500793},{"x":0.3973509967327118,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9524276256561279,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.3973509967327118,0.5303703546524048,0.4348785877227783,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37748345732688904,"y":0.5303703546524048},{"x":0.3951434791088104,"y":0.5303703546524048},{"x":0.3951434791088104,"y":0.5525925755500793},{"x":0.37748345732688904,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.8128541707992554,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.37748345732688904,0.5303703546524048,0.3951434791088104,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36865341663360596,"y":0.5303703546524048},{"x":0.37527593970298767,"y":0.5303703546524048},{"x":0.37527593970298767,"y":0.5525925755500793},{"x":0.36865341663360596,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.8929777145385742,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36865341663360596,0.5303703546524048,0.37527593970298767,0.5525925755500793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576158881187439,"y":0.5303703546524048},{"x":0.366445928812027,"y":0.5303703546524048},{"x":0.366445928812027,"y":0.5525925755500793},{"x":0.3576158881187439,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.7737445831298828,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3576158881187439,0.5303703546524048,0.366445928812027,0.5525925755500793]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22075055539608002,"y":0.4637036919593811},{"x":0.876379668712616,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8741722106933594,"y":0.5540740489959717},{"x":0.22075055539608002,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9482913613319397,"dir":"ltr","boundary":[0.21575055539608,0.4567036919593811,0.8791722106933594,0.5610740489959717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5718518495559692},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9496422410011292,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.7991169691085815,0.5540740489959717,0.8167770504951477,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.5540740489959717},{"x":0.796909511089325,"y":0.5540740489959717},{"x":0.796909511089325,"y":0.5718518495559692},{"x":0.7947019934654236,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.906080424785614,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7947019934654236,0.5540740489959717,0.796909511089325,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695364236831665,"y":0.5540740489959717},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5540740489959717},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5718518495559692},{"x":0.695364236831665,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9755387306213379,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.695364236831665,0.5540740489959717,0.7836644649505615,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225165724754333,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6865342259407043,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6865342259407043,"y":0.5718518495559692},{"x":0.6225165724754333,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.983914852142334,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6225165724754333,0.5540740489959717,0.6865342259407043,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6136865615844727,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6136865615844727,"y":0.5718518495559692},{"x":0.6092715263366699,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9075496792793274,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6092715263366699,0.5540740489959717,0.6136865615844727,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827814340591431,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6026490330696106,"y":0.5540740489959717},{"x":0.6026490330696106,"y":0.5718518495559692},{"x":0.5827814340591431,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9487017393112183,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5827814340591431,0.5540740489959717,0.6026490330696106,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5386313199996948,"y":0.5540740489959717},{"x":0.5761589407920837,"y":0.5540740489959717},{"x":0.5761589407920837,"y":0.5718518495559692},{"x":0.5386313199996948,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.946784496307373,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5386313199996948,0.5540740489959717,0.5761589407920837,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701986610889435,"y":0.5540740489959717},{"x":0.5275937914848328,"y":0.5540740489959717},{"x":0.5275937914848328,"y":0.5718518495559692},{"x":0.4701986610889435,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9644274115562439,"dir":"rtl","str":"تحصیلی","boundary":[0.4701986610889435,0.5540740489959717,0.5275937914848328,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547461271286011,"y":0.5540740489959717},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5540740489959717},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5718518495559692},{"x":0.4547461271286011,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.6293964982032776,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4547461271286011,0.5540740489959717,0.46357616782188416,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4260485768318176,"y":0.5540740489959717},{"x":0.4459161162376404,"y":0.5540740489959717},{"x":0.4459161162376404,"y":0.5718518495559692},{"x":0.4260485768318176,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.981032133102417,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4260485768318176,0.5540740489959717,0.4459161162376404,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.5540740489959717},{"x":0.41501104831695557,"y":0.5540740489959717},{"x":0.41501104831695557,"y":0.5718518495559692},{"x":0.3818984627723694,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9708120226860046,"dir":"rtl","str":"مایل","boundary":[0.3818984627723694,0.5540740489959717,0.41501104831695557,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.5540740489959717},{"x":0.3708609342575073,"y":0.5540740489959717},{"x":0.3708609342575073,"y":0.5718518495559692},{"x":0.35982340574264526,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9683288335800171,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35982340574264526,0.5540740489959717,0.3708609342575073,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.5540740489959717},{"x":0.3509933650493622,"y":0.5540740489959717},{"x":0.3509933650493622,"y":0.5718518495559692},{"x":0.30684328079223633,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9799740314483643,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.30684328079223633,0.5540740489959717,0.3509933650493622,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2229580581188202,"y":0.5540740489959717},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5540740489959717},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5718518495559692},{"x":0.2229580581188202,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9837320446968079,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.2229580581188202,0.5540740489959717,0.29580575227737427,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19646799564361572,"y":0.5540740489959717},{"x":0.2141280323266983,"y":0.5540740489959717},{"x":0.2141280323266983,"y":0.5718518495559692},{"x":0.19646799564361572,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.9939334392547607,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19646799564361572,0.5540740489959717,0.2141280323266983,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.5540740489959717},{"x":0.18543046712875366,"y":0.5540740489959717},{"x":0.18543046712875366,"y":0.5718518495559692},{"x":0.14569535851478577,"y":0.5718518495559692}]},"confidence":0.8653985857963562,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.14569535851478577,0.5540740489959717,0.18543046712875366,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7880794405937195,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7880794405937195,"y":0.5940740704536438},{"x":0.748344361782074,"y":0.5940740704536438}]},"confidence":0.9758239388465881,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.748344361782074,0.5792592763900757,0.7880794405937195,0.5940740704536438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7373068332672119,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7373068332672119,"y":0.5940740704536438},{"x":0.6997792720794678,"y":0.5925925970077515}]},"confidence":0.9767741560935974,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6997792720794678,0.5792592763900757,0.7373068332672119,0.5940740704536438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6534216403961182,"y":0.5777778029441833},{"x":0.6887417435646057,"y":0.5777778029441833},{"x":0.6887417435646057,"y":0.5925925970077515},{"x":0.6534216403961182,"y":0.5911111235618591}]},"confidence":0.9824404120445251,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.6534216403961182,0.5777778029441833,0.6887417435646057,0.5925925970077515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.5777778029441833},{"x":0.6490066051483154,"y":0.5777778029441833},{"x":0.6490066051483154,"y":0.5911111235618591},{"x":0.6401765942573547,"y":0.5911111235618591}]},"confidence":0.9245165586471558,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6401765942573547,0.5777778029441833,0.6490066051483154,0.5911111235618591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.54666668176651},{"x":0.8189845681190491,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5955555438995361},{"x":0.1434878557920456,"y":0.5881481766700745}]},"confidence":0.9592671990394592,"dir":"ltr","boundary":[0.14069535851478576,0.53966668176651,0.8217770504951477,0.6025555438995361],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.5970370173454285},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5970370173454285},{"x":0.8167770504951477,"y":0.6177777647972107},{"x":0.7991169691085815,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.8534495234489441,"dir":"rtl","str":"ث","boundary":[0.7991169691085815,0.5970370173454285,0.8167770504951477,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.5970370173454285},{"x":0.796909511089325,"y":0.5970370173454285},{"x":0.796909511089325,"y":0.6177777647972107},{"x":0.7924944758415222,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.8783036470413208,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7924944758415222,0.5970370173454285,0.796909511089325,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743929386138916,"y":0.5970370173454285},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5970370173454285},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6177777647972107},{"x":0.743929386138916,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9802337288856506,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.743929386138916,0.5970370173454285,0.7836644649505615,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.5970370173454285},{"x":0.7461368441581726,"y":0.5970370173454285},{"x":0.7461368441581726,"y":0.6177777647972107},{"x":0.7041942477226257,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9894824028015137,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.7041942477226257,0.5970370173454285,0.7461368441581726,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777042150497437,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6887417435646057,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6887417435646057,"y":0.6177777647972107},{"x":0.6777042150497437,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9649258255958557,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6777042150497437,0.5970370173454285,0.6887417435646057,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357616186141968,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6710816621780396,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6177777647972107},{"x":0.6357616186141968,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9031460285186768,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6357616186141968,0.5970370173454285,0.6710816621780396,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408388376235962,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6269315481185913,"y":0.5970370173454285},{"x":0.6269315481185913,"y":0.6177777647972107},{"x":0.5408388376235962,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9316580295562744,"dir":"rtl","str":"الکترونيك","boundary":[0.5408388376235962,0.5970370173454285,0.6269315481185913,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209712982177734,"y":0.5970370173454285},{"x":0.5298013091087341,"y":0.5970370173454285},{"x":0.5298013091087341,"y":0.6177777647972107},{"x":0.5209712982177734,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9414000511169434,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5209712982177734,0.5970370173454285,0.5298013091087341,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443708598613739,"y":0.5970370173454285},{"x":0.5121412873268127,"y":0.5970370173454285},{"x":0.5121412873268127,"y":0.6177777647972107},{"x":0.443708598613739,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9821540117263794,"dir":"rtl","str":"معلوماتی","boundary":[0.443708598613739,0.5970370173454285,0.5121412873268127,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.5970370173454285},{"x":0.4348785877227783,"y":0.5970370173454285},{"x":0.4348785877227783,"y":0.6177777647972107},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9939119815826416,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41501104831695557,0.5970370173454285,0.4348785877227783,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366445928812027,"y":0.5970370173454285},{"x":0.40838852524757385,"y":0.5970370173454285},{"x":0.40838852524757385,"y":0.6177777647972107},{"x":0.366445928812027,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9677938222885132,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.366445928812027,0.5970370173454285,0.40838852524757385,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847682237625122,"y":0.5970370173454285},{"x":0.3576158881187439,"y":0.5970370173454285},{"x":0.3576158881187439,"y":0.6177777647972107},{"x":0.2847682237625122,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9786547422409058,"dir":"rtl","str":"دبیرستان","boundary":[0.2847682237625122,0.5970370173454285,0.3576158881187439,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693156599998474,"y":0.5970370173454285},{"x":0.2759381830692291,"y":0.5970370173454285},{"x":0.2759381830692291,"y":0.6177777647972107},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9291827082633972,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2693156599998474,0.5970370173454285,0.2759381830692291,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21192052960395813,"y":0.5970370173454285},{"x":0.2693156599998474,"y":0.5970370173454285},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6177777647972107},{"x":0.21192052960395813,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9821555018424988,"dir":"rtl","str":"مشروط","boundary":[0.21192052960395813,0.5970370173454285,0.2693156599998474,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.189845472574234,"y":0.5970370173454285},{"x":0.20088300108909607,"y":0.5970370173454285},{"x":0.20088300108909607,"y":0.6177777647972107},{"x":0.189845472574234,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9767473936080933,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.189845472574234,0.5970370173454285,0.20088300108909607,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.5970370173454285},{"x":0.18543046712875366,"y":0.5970370173454285},{"x":0.18543046712875366,"y":0.6177777647972107},{"x":0.14569535851478577,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.97236168384552,"dir":"rtl","str":"آنکه","boundary":[0.14569535851478577,0.5970370173454285,0.18543046712875366,0.6177777647972107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.6237037181854248},{"x":0.7858719825744629,"y":0.6237037181854248},{"x":0.7858719825744629,"y":0.6429629921913147},{"x":0.748344361782074,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.93824303150177,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.748344361782074,0.6237037181854248,0.7858719825744629,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.6222222447395325},{"x":0.748344361782074,"y":0.6222222447395325},{"x":0.748344361782074,"y":0.6429629921913147},{"x":0.7262693047523499,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.96553635597229,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7262693047523499,0.6222222447395325,0.748344361782074,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.6222222447395325},{"x":0.7196468114852905,"y":0.6222222447395325},{"x":0.7196468114852905,"y":0.6429629921913147},{"x":0.7064017653465271,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9603250026702881,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7064017653465271,0.6222222447395325,0.7196468114852905,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6821191906929016,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6931567192077637,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6931567192077637,"y":0.6429629921913147},{"x":0.6821191906929016,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9888367056846619,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6821191906929016,0.6222222447395325,0.6931567192077637,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225165724754333,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6732891798019409,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6732891798019409,"y":0.6429629921913147},{"x":0.6225165724754333,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9799591302871704,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.6225165724754333,0.6222222447395325,0.6732891798019409,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651214122772217,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6114790439605713,"y":0.6222222447395325},{"x":0.6114790439605713,"y":0.6429629921913147},{"x":0.5651214122772217,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9127312302589417,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5651214122772217,0.6222222447395325,0.6114790439605713,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231788158416748,"y":0.6222222447395325},{"x":0.5540838837623596,"y":0.6222222447395325},{"x":0.5540838837623596,"y":0.6414814591407776},{"x":0.5231788158416748,"y":0.6414814591407776}]},"confidence":0.9742625951766968,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5231788158416748,0.6222222447395325,0.5540838837623596,0.6414814591407776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.6207407116889954},{"x":0.5121412873268127,"y":0.6222222447395325},{"x":0.5121412873268127,"y":0.6414814591407776},{"x":0.46357616782188416,"y":0.6414814591407776}]},"confidence":0.9724055528640747,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.46357616782188416,0.6207407116889954,0.5121412873268127,0.6414814591407776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42384105920791626,"y":0.6207407116889954},{"x":0.4547461271286011,"y":0.6207407116889954},{"x":0.4547461271286011,"y":0.6414814591407776},{"x":0.42384105920791626,"y":0.6414814591407776}]},"confidence":0.9824474453926086,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.42384105920791626,0.6207407116889954,0.4547461271286011,0.6414814591407776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.6207407116889954},{"x":0.41721853613853455,"y":0.6207407116889954},{"x":0.41721853613853455,"y":0.6414814591407776},{"x":0.41059601306915283,"y":0.6414814591407776}]},"confidence":0.9469303488731384,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.41059601306915283,0.6207407116889954,0.41721853613853455,0.6414814591407776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4039735198020935,"y":0.6207407116889954},{"x":0.41059601306915283,"y":0.6207407116889954},{"x":0.41059601306915283,"y":0.6414814591407776},{"x":0.4039735198020935,"y":0.6414814591407776}]},"confidence":0.9036138653755188,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4039735198020935,0.6207407116889954,0.41059601306915283,0.6414814591407776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8543046116828918,"y":0.6414814591407776},{"x":0.8741722106933594,"y":0.6414814591407776},{"x":0.8741722106933594,"y":0.6622222065925598},{"x":0.8543046116828918,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9902034997940063,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8543046116828918,0.6414814591407776,0.8741722106933594,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.6414814591407776},{"x":0.8454746007919312,"y":0.6414814591407776},{"x":0.8454746007919312,"y":0.6622222065925598},{"x":0.796909511089325,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9522042274475098,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.796909511089325,0.6414814591407776,0.8454746007919312,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615894079208374,"y":0.6414814591407776},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6414814591407776},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6622222065925598},{"x":0.7615894079208374,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9829826951026917,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7615894079208374,0.6414814591407776,0.7836644649505615,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.6414814591407776},{"x":0.748344361782074,"y":0.6414814591407776},{"x":0.748344361782074,"y":0.6622222065925598},{"x":0.7130242586135864,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9805209636688232,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.7130242586135864,0.6414814591407776,0.748344361782074,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.6414814591407776},{"x":0.7108168005943298,"y":0.6414814591407776},{"x":0.7108168005943298,"y":0.6622222065925598},{"x":0.6887417435646057,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9718546867370605,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6887417435646057,0.6414814591407776,0.7108168005943298,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6291390657424927,"y":0.6414814591407776},{"x":0.684326708316803,"y":0.6414814591407776},{"x":0.684326708316803,"y":0.6622222065925598},{"x":0.6291390657424927,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9693066477775574,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.6291390657424927,0.6414814591407776,0.684326708316803,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571743905544281,"y":0.6414814591407776},{"x":0.6181015372276306,"y":0.6414814591407776},{"x":0.6181015372276306,"y":0.6622222065925598},{"x":0.571743905544281,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9496555924415588,"dir":"rtl","str":"امانت","boundary":[0.571743905544281,0.6414814591407776,0.6181015372276306,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320088267326355,"y":0.6414814591407776},{"x":0.5629138946533203,"y":0.6414814591407776},{"x":0.5629138946533203,"y":0.6622222065925598},{"x":0.5320088267326355,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9830600023269653,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5320088267326355,0.6414814591407776,0.5629138946533203,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4856512248516083,"y":0.6414814591407776},{"x":0.5209712982177734,"y":0.6414814591407776},{"x":0.5209712982177734,"y":0.6622222065925598},{"x":0.4856512248516083,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9863911271095276,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4856512248516083,0.6414814591407776,0.5209712982177734,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443708598613739,"y":0.6414814591407776},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6414814591407776},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6622222065925598},{"x":0.443708598613739,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9715058207511902,"dir":"rtl","str":"مگر","boundary":[0.443708598613739,0.6414814591407776,0.4746136963367462,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41721853613853455,"y":0.6414814591407776},{"x":0.4348785877227783,"y":0.6414814591407776},{"x":0.4348785877227783,"y":0.6622222065925598},{"x":0.41721853613853455,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9898030757904053,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41721853613853455,0.6414814591407776,0.4348785877227783,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.6414814591407776},{"x":0.40838852524757385,"y":0.6414814591407776},{"x":0.40838852524757385,"y":0.6622222065925598},{"x":0.35982340574264526,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9747560024261475,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.35982340574264526,0.6414814591407776,0.40838852524757385,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32008829712867737,"y":0.6414814591407776},{"x":0.3487858772277832,"y":0.6414814591407776},{"x":0.3487858772277832,"y":0.6622222065925598},{"x":0.32008829712867737,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9533980488777161,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.32008829712867737,0.6414814591407776,0.3487858772277832,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31346577405929565,"y":0.6414814591407776},{"x":0.3178808093070984,"y":0.6414814591407776},{"x":0.3178808093070984,"y":0.6622222065925598},{"x":0.31346577405929565,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9379470348358154,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31346577405929565,0.6414814591407776,0.3178808093070984,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.6651852130889893},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6651852130889893},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6844444274902344},{"x":0.7924944758415222,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9579867124557495,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7924944758415222,0.6651852130889893,0.8145695328712463,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7858719825744629,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7858719825744629,"y":0.6844444274902344},{"x":0.7770419716835022,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.8628956079483032,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7770419716835022,0.6651852130889893,0.7858719825744629,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7682119011878967,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7682119011878967,"y":0.6844444274902344},{"x":0.7064017653465271,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9822389483451843,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.7064017653465271,0.6651852130889893,0.7682119011878967,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019867300987244,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7064017653465271,"y":0.6651852130889893},{"x":0.7064017653465271,"y":0.6844444274902344},{"x":0.7019867300987244,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9284347891807556,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7019867300987244,0.6651852130889893,0.7064017653465271,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600441336631775,"y":0.6651852130889893},{"x":0.6909492015838623,"y":0.6651852130889893},{"x":0.6909492015838623,"y":0.6844444274902344},{"x":0.6600441336631775,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9850262403488159,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6600441336631775,0.6651852130889893,0.6909492015838623,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5916115045547485,"y":0.6651852130889893},{"x":0.6512141227722168,"y":0.6651852130889893},{"x":0.6512141227722168,"y":0.6844444274902344},{"x":0.5916115045547485,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9795963764190674,"dir":"rtl","str":"واحدها","boundary":[0.5916115045547485,0.6651852130889893,0.6512141227722168,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567328929901123,"y":0.6651852130889893},{"x":0.5805739760398865,"y":0.6651852130889893},{"x":0.5805739760398865,"y":0.6844444274902344},{"x":0.567328929901123,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9707003831863403,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.567328929901123,0.6651852130889893,0.5805739760398865,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055187344551086,"y":0.6651852130889893},{"x":0.560706377029419,"y":0.6651852130889893},{"x":0.560706377029419,"y":0.6844444274902344},{"x":0.5055187344551086,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9778868556022644,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.5055187344551086,0.6651852130889893,0.560706377029419,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591611623764038,"y":0.6651852130889893},{"x":0.49668875336647034,"y":0.6651852130889893},{"x":0.49668875336647034,"y":0.6844444274902344},{"x":0.4591611623764038,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9307754635810852,"dir":"rtl","str":"متری","boundary":[0.4591611623764038,0.6651852130889893,0.49668875336647034,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4128035306930542,"y":0.6651852130889893},{"x":0.44812363386154175,"y":0.6651852130889893},{"x":0.44812363386154175,"y":0.6844444274902344},{"x":0.4128035306930542,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9751275777816772,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.4128035306930542,0.6651852130889893,0.44812363386154175,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366445928812027,"y":0.6651852130889893},{"x":0.3973509967327118,"y":0.6651852130889893},{"x":0.3973509967327118,"y":0.6844444274902344},{"x":0.366445928812027,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9428659081459045,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.366445928812027,0.6651852130889893,0.3973509967327118,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3267108201980591,"y":0.6651852130889893},{"x":0.3576158881187439,"y":0.6651852130889893},{"x":0.3576158881187439,"y":0.6844444274902344},{"x":0.3267108201980591,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9815506935119629,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3267108201980591,0.6651852130889893,0.3576158881187439,0.6844444274902344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31346577405929565,"y":0.6651852130889893},{"x":0.32229581475257874,"y":0.6651852130889893},{"x":0.32229581475257874,"y":0.6844444274902344},{"x":0.31346577405929565,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.8900635242462158,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31346577405929565,0.6651852130889893,0.32229581475257874,0.6844444274902344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.5955555438995361},{"x":0.8741722106933594,"y":0.5970370173454285},{"x":0.8741722106933594,"y":0.6859259009361267},{"x":0.1434878557920456,"y":0.6844444274902344}]},"confidence":0.9644687175750732,"dir":"ltr","boundary":[0.14069535851478576,0.5885555438995361,0.8791722106933594,0.6929259009361267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.6918518543243408},{"x":0.8167770504951477,"y":0.6918518543243408},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7081481218338013},{"x":0.7991169691085815,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9449734091758728,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7991169691085815,0.6918518543243408,0.8167770504951477,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7947019934654236,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7947019934654236,"y":0.7081481218338013},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.8758963942527771,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7924944758415222,0.6918518543243408,0.7947019934654236,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7814569473266602,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7814569473266602,"y":0.7081481218338013},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9584757089614868,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7417218685150146,0.6918518543243408,0.7814569473266602,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6918518543243408},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7081481218338013},{"x":0.6688741445541382,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.895060658454895,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6688741445541382,0.6918518543243408,0.7306843400001526,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6578366160392761,"y":0.6918518543243408},{"x":0.6644591689109802,"y":0.6918518543243408},{"x":0.6644591689109802,"y":0.7081481218338013},{"x":0.6578366160392761,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9414653182029724,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6578366160392761,0.6918518543243408,0.6644591689109802,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026490330696106,"y":0.6918518543243408},{"x":0.6445916295051575,"y":0.6918518543243408},{"x":0.6445916295051575,"y":0.7081481218338013},{"x":0.6026490330696106,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9783294796943665,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6026490330696106,0.6918518543243408,0.6445916295051575,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408388376235962,"y":0.6918518543243408},{"x":0.5916115045547485,"y":0.6918518543243408},{"x":0.5916115045547485,"y":0.7081481218338013},{"x":0.5408388376235962,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9615383744239807,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5408388376235962,0.6918518543243408,0.5916115045547485,0.7081481218338013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5143488049507141,"y":0.6918518543243408},{"x":0.5298013091087341,"y":0.6918518543243408},{"x":0.5298013091087341,"y":0.7066666483879089},{"x":0.5143488049507141,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9799191355705261,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5143488049507141,0.6918518543243408,0.5298013091087341,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.6903703808784485},{"x":0.5011037588119507,"y":0.6903703808784485},{"x":0.5011037588119507,"y":0.7066666483879089},{"x":0.46357616782188416,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9782741069793701,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.46357616782188416,0.6903703808784485,0.5011037588119507,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44150111079216003,"y":0.6903703808784485},{"x":0.4547461271286011,"y":0.6903703808784485},{"x":0.4547461271286011,"y":0.7066666483879089},{"x":0.44150111079216003,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9580960273742676,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44150111079216003,0.6903703808784485,0.4547461271286011,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907284736633301,"y":0.6903703808784485},{"x":0.43267107009887695,"y":0.6903703808784485},{"x":0.43267107009887695,"y":0.7066666483879089},{"x":0.3907284736633301,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9656391739845276,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.3907284736633301,0.6903703808784485,0.43267107009887695,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33112582564353943,"y":0.6903703808784485},{"x":0.379690945148468,"y":0.6903703808784485},{"x":0.379690945148468,"y":0.7066666483879089},{"x":0.33112582564353943,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9547802805900574,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.33112582564353943,0.6903703808784485,0.379690945148468,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22737306356430054,"y":0.6888889074325562},{"x":0.32229581475257874,"y":0.6903703808784485},{"x":0.32229581475257874,"y":0.7066666483879089},{"x":0.22737306356430054,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9784358143806458,"dir":"rtl","str":"قراردادی","boundary":[0.22737306356430054,0.6888889074325562,0.32229581475257874,0.7066666483879089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986754983663559,"y":0.6888889074325562},{"x":0.21854305267333984,"y":0.6888889074325562},{"x":0.21854305267333984,"y":0.7051851749420166},{"x":0.1986754983663559,"y":0.7051851749420166}]},"confidence":0.9888993501663208,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1986754983663559,0.6888889074325562,0.21854305267333984,0.7051851749420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.6888889074325562},{"x":0.18763796985149384,"y":0.6888889074325562},{"x":0.18763796985149384,"y":0.7051851749420166},{"x":0.14569535851478577,"y":0.7051851749420166}]},"confidence":0.9766771197319031,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.14569535851478577,0.6888889074325562,0.18763796985149384,0.7051851749420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284768223762512,"y":0.7111111283302307},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7111111283302307},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7288888692855835},{"x":0.7284768223762512,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9784339070320129,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7284768223762512,0.7111111283302307,0.7880794405937195,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.7111111283302307},{"x":0.7196468114852905,"y":0.7111111283302307},{"x":0.7196468114852905,"y":0.7288888692855835},{"x":0.6887417435646057,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9885081052780151,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6887417435646057,0.7111111283302307,0.7196468114852905,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.7111111283302307},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7111111283302307},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7288888692855835},{"x":0.6401765942573547,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9915714859962463,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6401765942573547,0.7111111283302307,0.6799116730690002,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.7111111283302307},{"x":0.631346583366394,"y":0.7111111283302307},{"x":0.631346583366394,"y":0.7288888692855835},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9878376722335815,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6092715263366699,0.7111111283302307,0.631346583366394,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556291401386261,"y":0.7111111283302307},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7111111283302307},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7288888692855835},{"x":0.556291401386261,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9815664291381836,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.556291401386261,0.7111111283302307,0.5982339978218079,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48123618960380554,"y":0.7111111283302307},{"x":0.5474613904953003,"y":0.7111111283302307},{"x":0.5474613904953003,"y":0.7288888692855835},{"x":0.48123618960380554,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9709632396697998,"dir":"rtl","str":"تغییراتی","boundary":[0.48123618960380554,0.7111111283302307,0.5474613904953003,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4525386393070221,"y":0.7111111283302307},{"x":0.47240617871284485,"y":0.7111111283302307},{"x":0.47240617871284485,"y":0.7288888692855835},{"x":0.4525386393070221,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9944416284561157,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4525386393070221,0.7111111283302307,0.47240617871284485,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39955848455429077,"y":0.7111111283302307},{"x":0.443708598613739,"y":0.7111111283302307},{"x":0.443708598613739,"y":0.7288888692855835},{"x":0.39955848455429077,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9846456050872803,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.39955848455429077,0.7111111283302307,0.443708598613739,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3907284736633301,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3907284736633301,"y":0.7288888692855835},{"x":0.3818984627723694,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9173591732978821,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3818984627723694,0.7111111283302307,0.3907284736633301,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32891830801963806,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3730684220790863,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3730684220790863,"y":0.7288888692855835},{"x":0.32891830801963806,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9775390028953552,"dir":"rtl","str":"شکلها","boundary":[0.32891830801963806,0.7111111283302307,0.3730684220790863,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869757115840912,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3178808093070984,"y":0.7111111283302307},{"x":0.3178808093070984,"y":0.7288888692855835},{"x":0.2869757115840912,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9828497767448425,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2869757115840912,0.7111111283302307,0.3178808093070984,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24724061787128448,"y":0.7111111283302307},{"x":0.2781457006931305,"y":0.7111111283302307},{"x":0.2781457006931305,"y":0.7288888692855835},{"x":0.24724061787128448,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9841221570968628,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.24724061787128448,0.7111111283302307,0.2781457006931305,0.7288888692855835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23399558663368225,"y":0.7111111283302307},{"x":0.24282561242580414,"y":0.7111111283302307},{"x":0.24282561242580414,"y":0.7288888692855835},{"x":0.23399558663368225,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.8582276105880737,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23399558663368225,0.7111111283302307,0.24282561242580414,0.7288888692855835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.6888889074325562},{"x":0.8167770504951477,"y":0.6918518543243408},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7303703427314758},{"x":0.14569535851478577,"y":0.7288888692855835}]},"confidence":0.9683454036712646,"dir":"ltr","boundary":[0.14069535851478576,0.6818889074325561,0.8217770504951477,0.7373703427314758],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.7333333492279053},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7333333492279053},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7525925636291504},{"x":0.796909511089325,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.829064130783081,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.796909511089325,0.7333333492279053,0.8167770504951477,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7947019934654236,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7947019934654236,"y":0.7525925636291504},{"x":0.7902869582176208,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.8153133988380432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7902869582176208,0.7333333492279053,0.7947019934654236,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7814569473266602,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7814569473266602,"y":0.7525925636291504},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9159609079360962,"dir":"rtl","str":"لامپها","boundary":[0.7417218685150146,0.7333333492279053,0.7814569473266602,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7395143508911133,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7395143508911133,"y":0.7525925636291504},{"x":0.732891857624054,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9311302304267883,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.732891857624054,0.7333333492279053,0.7395143508911133,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975717544555664,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7240617871284485,"y":0.7333333492279053},{"x":0.7240617871284485,"y":0.7525925636291504},{"x":0.6975717544555664,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9753159880638123,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6975717544555664,0.7333333492279053,0.7240617871284485,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.7333333492279053},{"x":0.6865342259407043,"y":0.7333333492279053},{"x":0.6865342259407043,"y":0.7525925636291504},{"x":0.6710816621780396,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9955344200134277,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6710816621780396,0.7333333492279053,0.6865342259407043,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982339978218079,"y":0.7333333492279053},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7333333492279053},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7525925636291504},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9821908473968506,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.5982339978218079,0.7333333492279053,0.6622516512870789,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651214122772217,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5849889516830444,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5849889516830444,"y":0.7525925636291504},{"x":0.5651214122772217,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9890164732933044,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5651214122772217,0.7333333492279053,0.5849889516830444,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5386313199996948,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7525925636291504},{"x":0.5386313199996948,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9916986227035522,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5386313199996948,0.7333333492279053,0.5584989190101624,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49668875336647034,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5298013091087341,"y":0.7333333492279053},{"x":0.5298013091087341,"y":0.7525925636291504},{"x":0.49668875336647034,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9869980216026306,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.49668875336647034,0.7333333492279053,0.5298013091087341,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43929359316825867,"y":0.7333333492279053},{"x":0.4856512248516083,"y":0.7333333492279053},{"x":0.4856512248516083,"y":0.7525925636291504},{"x":0.43929359316825867,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9821465015411377,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.43929359316825867,0.7333333492279053,0.4856512248516083,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.7333333492279053},{"x":0.430463582277298,"y":0.7333333492279053},{"x":0.430463582277298,"y":0.7525925636291504},{"x":0.3818984627723694,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.8842645883560181,"dir":"rtl","str":"لامپها","boundary":[0.3818984627723694,0.7333333492279053,0.430463582277298,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32008829712867737,"y":0.7333333492279053},{"x":0.3708609342575073,"y":0.7333333492279053},{"x":0.3708609342575073,"y":0.7525925636291504},{"x":0.32008829712867737,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9461543560028076,"dir":"rtl","str":"تشریح","boundary":[0.32008829712867737,0.7333333492279053,0.3708609342575073,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2803531885147095,"y":0.7333333492279053},{"x":0.3112582862377167,"y":0.7333333492279053},{"x":0.3112582862377167,"y":0.7525925636291504},{"x":0.2803531885147095,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.984352171421051,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2803531885147095,0.7333333492279053,0.3112582862377167,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2384105920791626,"y":0.7333333492279053},{"x":0.2715231776237488,"y":0.7333333492279053},{"x":0.2715231776237488,"y":0.7525925636291504},{"x":0.2384105920791626,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9896401762962341,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2384105920791626,0.7333333492279053,0.2715231776237488,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22737306356430054,"y":0.7333333492279053},{"x":0.23620308935642242,"y":0.7333333492279053},{"x":0.23620308935642242,"y":0.7525925636291504},{"x":0.22737306356430054,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9399638175964355,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22737306356430054,0.7333333492279053,0.23620308935642242,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986754983663559,"y":0.7333333492279053},{"x":0.21854305267333984,"y":0.7333333492279053},{"x":0.21854305267333984,"y":0.7525925636291504},{"x":0.1986754983663559,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9881085157394409,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1986754983663559,0.7333333492279053,0.21854305267333984,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.7333333492279053},{"x":0.19205297529697418,"y":0.7333333492279053},{"x":0.19205297529697418,"y":0.7525925636291504},{"x":0.14569535851478577,"y":0.7525925636291504}]},"confidence":0.9814752340316772,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.14569535851478577,0.7333333492279053,0.19205297529697418,0.7525925636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682119011878967,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7762963175773621},{"x":0.7682119011878967,"y":0.7762963175773621}]},"confidence":0.9817315936088562,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7682119011878967,0.7570370435714722,0.7880794405937195,0.7762963175773621]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7615894079208374,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7615894079208374,"y":0.7762963175773621},{"x":0.7262693047523499,"y":0.7762963175773621}]},"confidence":0.9661240577697754,"dir":"rtl","str":"بردی","boundary":[0.7262693047523499,0.7570370435714722,0.7615894079208374,0.7762963175773621]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7086092829704285,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7218543291091919,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7218543291091919,"y":0.7748148441314697},{"x":0.7086092829704285,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9486241340637207,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7086092829704285,0.7570370435714722,0.7218543291091919,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6931567192077637,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7041942477226257,"y":0.7570370435714722},{"x":0.7041942477226257,"y":0.7748148441314697},{"x":0.6931567192077637,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.7995526790618896,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6931567192077637,0.7570370435714722,0.7041942477226257,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.7570370435714722},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7570370435714722},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7748148441314697},{"x":0.6688741445541382,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9779624342918396,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6688741445541382,0.7570370435714722,0.6799116730690002,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6225165724754333,"y":0.7570370435714722},{"x":0.6578366160392761,"y":0.7570370435714722},{"x":0.6578366160392761,"y":0.7748148441314697},{"x":0.6225165724754333,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9481278657913208,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.6225165724754333,0.7570370435714722,0.6578366160392761,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.7555555701255798},{"x":0.6136865615844727,"y":0.7555555701255798},{"x":0.6136865615844727,"y":0.7748148441314697},{"x":0.5761589407920837,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9659048914909363,"dir":"rtl","str":"لامپ","boundary":[0.5761589407920837,0.7555555701255798,0.6136865615844727,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5474613904953003,"y":0.7555555701255798},{"x":0.5629138946533203,"y":0.7555555701255798},{"x":0.5629138946533203,"y":0.7748148441314697},{"x":0.5474613904953003,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.988959789276123,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5474613904953003,0.7555555701255798,0.5629138946533203,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44812363386154175,"y":0.7555555701255798},{"x":0.5386313199996948,"y":0.7555555701255798},{"x":0.5386313199996948,"y":0.7748148441314697},{"x":0.44812363386154175,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9791749119758606,"dir":"rtl","str":"ترانزیستور","boundary":[0.44812363386154175,0.7555555701255798,0.5386313199996948,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38410595059394836,"y":0.7555555701255798},{"x":0.43929359316825867,"y":0.7555555701255798},{"x":0.43929359316825867,"y":0.7748148441314697},{"x":0.38410595059394836,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9867594838142395,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.38410595059394836,0.7555555701255798,0.43929359316825867,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34657835960388184,"y":0.7555555701255798},{"x":0.37748345732688904,"y":0.7555555701255798},{"x":0.37748345732688904,"y":0.7733333110809326},{"x":0.34657835960388184,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9645947217941284,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.34657835960388184,0.7555555701255798,0.37748345732688904,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024282455444336,"y":0.7555555701255798},{"x":0.33774834871292114,"y":0.7555555701255798},{"x":0.33774834871292114,"y":0.7733333110809326},{"x":0.3024282455444336,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9833565950393677,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3024282455444336,0.7555555701255798,0.33774834871292114,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28256070613861084,"y":0.7555555701255798},{"x":0.29139071702957153,"y":0.7555555701255798},{"x":0.29139071702957153,"y":0.7733333110809326},{"x":0.28256070613861084,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9559580087661743,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28256070613861084,0.7555555701255798,0.29139071702957153,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24944812059402466,"y":0.7540740966796875},{"x":0.2715231776237488,"y":0.7540740966796875},{"x":0.2715231776237488,"y":0.7733333110809326},{"x":0.24944812059402466,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9180454015731812,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24944812059402466,0.7540740966796875,0.2715231776237488,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986754983663559,"y":0.7540740966796875},{"x":0.2384105920791626,"y":0.7540740966796875},{"x":0.2384105920791626,"y":0.7733333110809326},{"x":0.1986754983663559,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9738397598266602,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.1986754983663559,0.7540740966796875,0.2384105920791626,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.7540740966796875},{"x":0.189845472574234,"y":0.7540740966796875},{"x":0.189845472574234,"y":0.7733333110809326},{"x":0.14569535851478577,"y":0.7733333110809326}]},"confidence":0.9804837107658386,"dir":"rtl","str":"مطلب","boundary":[0.14569535851478577,0.7540740966796875,0.189845472574234,0.7733333110809326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7940740585327148},{"x":0.7770419716835022,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9538591504096985,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7770419716835022,0.7792592644691467,0.7880794405937195,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7660044431686401,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7660044431686401,"y":0.7940740585327148},{"x":0.7130242586135864,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.977506697177887,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7130242586135864,0.7792592644691467,0.7660044431686401,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7019867300987244,"y":0.7792592644691467},{"x":0.7019867300987244,"y":0.7940740585327148},{"x":0.6887417435646057,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9899632334709167,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6887417435646057,0.7792592644691467,0.7019867300987244,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871964693069458,"y":0.7792592644691467},{"x":0.6777042150497437,"y":0.7792592644691467},{"x":0.6777042150497437,"y":0.7940740585327148},{"x":0.5871964693069458,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9634774327278137,"dir":"rtl","str":"ترانزیستور","boundary":[0.5871964693069458,0.7792592644691467,0.6777042150497437,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556291401386261,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5783664584159851,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5783664584159851,"y":0.7940740585327148},{"x":0.556291401386261,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9494102597236633,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.556291401386261,0.7792592644691467,0.5783664584159851,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5143488049507141,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5430463552474976,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5430463552474976,"y":0.7940740585327148},{"x":0.5143488049507141,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9692243933677673,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5143488049507141,0.7792592644691467,0.5430463552474976,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746136963367462,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5055187344551086,"y":0.7792592644691467},{"x":0.5055187344551086,"y":0.7940740585327148},{"x":0.4746136963367462,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9624323844909668,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4746136963367462,0.7792592644691467,0.5055187344551086,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4348785877227783,"y":0.7792592644691467},{"x":0.46578365564346313,"y":0.7792592644691467},{"x":0.46578365564346313,"y":0.7940740585327148},{"x":0.4348785877227783,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.9767537117004395,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4348785877227783,0.7792592644691467,0.46578365564346313,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4216335415840149,"y":0.7792592644691467},{"x":0.430463582277298,"y":0.7792592644691467},{"x":0.430463582277298,"y":0.7940740585327148},{"x":0.4216335415840149,"y":0.7940740585327148}]},"confidence":0.8730619549751282,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4216335415840149,0.7792592644691467,0.430463582277298,0.7940740585327148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.7970370650291443},{"x":0.8145695328712463,"y":0.7970370650291443},{"x":0.8145695328712463,"y":0.8162962794303894},{"x":0.8035320043563843,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9454620480537415,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.8035320043563843,0.7970370650291443,0.8145695328712463,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7991169691085815,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7991169691085815,"y":0.8162962794303894},{"x":0.7880794405937195,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9500294923782349,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7880794405937195,0.7970370650291443,0.7991169691085815,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7814569473266602,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7814569473266602,"y":0.8162962794303894},{"x":0.7417218685150146,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9652297496795654,"dir":"rtl","str":"بسامد","boundary":[0.7417218685150146,0.7970370650291443,0.7814569473266602,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7306843400001526,"y":0.8162962794303894},{"x":0.7218543291091919,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9529106616973877,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7218543291091919,0.7970370650291443,0.7306843400001526,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7130242586135864,"y":0.7970370650291443},{"x":0.7130242586135864,"y":0.8162962794303894},{"x":0.6732891798019409,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9469246864318848,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.6732891798019409,0.7970370650291443,0.7130242586135864,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622516512870789,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6710816621780396,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6710816621780396,"y":0.8162962794303894},{"x":0.6622516512870789,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.80051189661026,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6622516512870789,0.7970370650291443,0.6710816621780396,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6379690766334534,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6556291580200195,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6556291580200195,"y":0.8162962794303894},{"x":0.6379690766334534,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9871872067451477,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6379690766334534,0.7970370650291443,0.6556291580200195,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6136865615844727,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6291390657424927,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6291390657424927,"y":0.8162962794303894},{"x":0.6136865615844727,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9841618537902832,"dir":"rtl","str":"جا","boundary":[0.6136865615844727,0.7970370650291443,0.6291390657424927,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6048564910888672,"y":0.7970370650291443},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8162962794303894},{"x":0.5938189625740051,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9654278755187988,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5938189625740051,0.7970370650291443,0.6048564910888672,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5474613904953003,"y":0.7970370650291443},{"x":0.5783664584159851,"y":0.7970370650291443},{"x":0.5783664584159851,"y":0.8162962794303894},{"x":0.5474613904953003,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9879271984100342,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.5474613904953003,0.7970370650291443,0.5783664584159851,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503311276435852,"y":0.7970370650291443},{"x":0.5364238619804382,"y":0.7970370650291443},{"x":0.5364238619804382,"y":0.8162962794303894},{"x":0.503311276435852,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9840586185455322,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.503311276435852,0.7970370650291443,0.5364238619804382,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4613686501979828,"y":0.7970370650291443},{"x":0.4988962411880493,"y":0.7970370650291443},{"x":0.4988962411880493,"y":0.8162962794303894},{"x":0.4613686501979828,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9903053045272827,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4613686501979828,0.7970370650291443,0.4988962411880493,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4061810076236725,"y":0.7970370650291443},{"x":0.4503311216831207,"y":0.7970370650291443},{"x":0.4503311216831207,"y":0.8162962794303894},{"x":0.4061810076236725,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9591536521911621,"dir":"rtl","str":"بسامد","boundary":[0.4061810076236725,0.7970370650291443,0.4503311216831207,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36865341663360596,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3951434791088104,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3951434791088104,"y":0.8162962794303894},{"x":0.36865341663360596,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9669663310050964,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.36865341663360596,0.7970370650291443,0.3951434791088104,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3267108201980591,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3576158881187439,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3576158881187439,"y":0.8162962794303894},{"x":0.3267108201980591,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.98101806640625,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.3267108201980591,0.7970370650291443,0.3576158881187439,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3090507686138153,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3245033025741577,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3245033025741577,"y":0.8162962794303894},{"x":0.3090507686138153,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9297752976417542,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3090507686138153,0.7970370650291443,0.3245033025741577,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2803531885147095,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3024282455444336,"y":0.7970370650291443},{"x":0.3024282455444336,"y":0.8162962794303894},{"x":0.2803531885147095,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.8904745578765869,"dir":"rtl","str":"۶۰","boundary":[0.2803531885147095,0.7970370650291443,0.3024282455444336,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24061809480190277,"y":0.7970370650291443},{"x":0.27373069524765015,"y":0.7970370650291443},{"x":0.27373069524765015,"y":0.8162962794303894},{"x":0.24061809480190277,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.8992302417755127,"dir":"rtl","str":"هرتز","boundary":[0.24061809480190277,0.7970370650291443,0.27373069524765015,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21633553504943848,"y":0.7970370650291443},{"x":0.22737306356430054,"y":0.7970370650291443},{"x":0.22737306356430054,"y":0.8162962794303894},{"x":0.21633553504943848,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9349825382232666,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21633553504943848,0.7970370650291443,0.22737306356430054,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18543046712875366,"y":0.7970370650291443},{"x":0.21192052960395813,"y":0.7970370650291443},{"x":0.21192052960395813,"y":0.8162962794303894},{"x":0.18543046712875366,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.919093906879425,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.18543046712875366,0.7970370650291443,0.21192052960395813,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1501103788614273,"y":0.7970370650291443},{"x":0.1832229644060135,"y":0.7970370650291443},{"x":0.1832229644060135,"y":0.8162962794303894},{"x":0.1501103788614273,"y":0.8162962794303894}]},"confidence":0.9599340558052063,"dir":"rtl","str":"هرتز","boundary":[0.1501103788614273,0.7970370650291443,0.1832229644060135,0.8162962794303894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7902869582176208,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7902869582176208,"y":0.838518500328064},{"x":0.7814569473266602,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.809285581111908,"dir":"rtl","str":"ر","boundary":[0.7814569473266602,0.8207407593727112,0.7902869582176208,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350993156433105,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7726269364356995,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7726269364356995,"y":0.838518500328064},{"x":0.7350993156433105,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.8834156394004822,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.7350993156433105,0.8207407593727112,0.7726269364356995,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7196468114852905,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7196468114852905,"y":0.838518500328064},{"x":0.6997792720794678,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9712724089622498,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6997792720794678,0.8207407593727112,0.7196468114852905,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6887417435646057,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6887417435646057,"y":0.838518500328064},{"x":0.6732891798019409,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9813207387924194,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6732891798019409,0.8207407593727112,0.6887417435646057,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247240900993347,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6622516512870789,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6622516512870789,"y":0.838518500328064},{"x":0.6247240900993347,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.8903080224990845,"dir":"rtl","str":"۱۱۰","boundary":[0.6247240900993347,0.8207407593727112,0.6622516512870789,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026490330696106,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6114790439605713,"y":0.8207407593727112},{"x":0.6114790439605713,"y":0.838518500328064},{"x":0.6026490330696106,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9764398336410522,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6026490330696106,0.8207407593727112,0.6114790439605713,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.8207407593727112},{"x":0.5894039869308472,"y":0.8207407593727112},{"x":0.5894039869308472,"y":0.838518500328064},{"x":0.5496688485145569,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.7907021045684814,"dir":"rtl","str":"۲۲۰","boundary":[0.5496688485145569,0.8207407593727112,0.5894039869308472,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503311276435852,"y":0.8207407593727112},{"x":0.5430463552474976,"y":0.8207407593727112},{"x":0.5430463552474976,"y":0.838518500328064},{"x":0.503311276435852,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9822036623954773,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.503311276435852,0.8207407593727112,0.5430463552474976,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45695364475250244,"y":0.8207407593727112},{"x":0.48785871267318726,"y":0.8207407593727112},{"x":0.48785871267318726,"y":0.838518500328064},{"x":0.45695364475250244,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9743156433105469,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.45695364475250244,0.8207407593727112,0.48785871267318726,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41721853613853455,"y":0.8207407593727112},{"x":0.4503311216831207,"y":0.8207407593727112},{"x":0.4503311216831207,"y":0.838518500328064},{"x":0.41721853613853455,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9796749949455261,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.41721853613853455,0.8207407593727112,0.4503311216831207,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4039735198020935,"y":0.8207407593727112},{"x":0.41501104831695557,"y":0.8207407593727112},{"x":0.41501104831695557,"y":0.838518500328064},{"x":0.4039735198020935,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.8839923739433289,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4039735198020935,0.8207407593727112,0.41501104831695557,0.838518500328064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013244867324829,"y":0.8414815068244934},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8414815068244934},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8622221946716309},{"x":0.8013244867324829,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.5975905060768127,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.8013244867324829,0.8414815068244934,0.8189845681190491,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.8414815068244934},{"x":0.796909511089325,"y":0.8414815068244934},{"x":0.796909511089325,"y":0.8622221946716309},{"x":0.7947019934654236,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9000673890113831,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7947019934654236,0.8414815068244934,0.796909511089325,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350993156433105,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8622221946716309},{"x":0.7350993156433105,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.975853443145752,"dir":"rtl","str":"نمادها","boundary":[0.7350993156433105,0.8414815068244934,0.7836644649505615,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7262693047523499,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7262693047523499,"y":0.8622221946716309},{"x":0.7174392938613892,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9674730896949768,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7174392938613892,0.8414815068244934,0.7262693047523499,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7086092829704285,"y":0.8414815068244934},{"x":0.7086092829704285,"y":0.8622221946716309},{"x":0.6688741445541382,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.928219735622406,"dir":"rtl","str":"علایم","boundary":[0.6688741445541382,0.8414815068244934,0.7086092829704285,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622516512870789,"y":0.8414815068244934},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8414815068244934},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8622221946716309},{"x":0.6622516512870789,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9190189242362976,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6622516512870789,0.8414815068244934,0.6666666865348816,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004415154457092,"y":0.8414815068244934},{"x":0.6512141227722168,"y":0.8414815068244934},{"x":0.6512141227722168,"y":0.8622221946716309},{"x":0.6004415154457092,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9733051061630249,"dir":"rtl","str":"نمادها","boundary":[0.6004415154457092,0.8414815068244934,0.6512141227722168,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408388376235962,"y":0.8414815068244934},{"x":0.5916115045547485,"y":0.8414815068244934},{"x":0.5916115045547485,"y":0.8622221946716309},{"x":0.5408388376235962,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9425218105316162,"dir":"rtl","str":"وعلایم","boundary":[0.5408388376235962,0.8414815068244934,0.5916115045547485,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4900662302970886,"y":0.8414815068244934},{"x":0.5298013091087341,"y":0.8414815068244934},{"x":0.5298013091087341,"y":0.8622221946716309},{"x":0.4900662302970886,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9660366773605347,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.4900662302970886,0.8414815068244934,0.5298013091087341,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.8414815068244934},{"x":0.48123618960380554,"y":0.8414815068244934},{"x":0.48123618960380554,"y":0.8622221946716309},{"x":0.46357616782188416,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9892853498458862,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46357616782188416,0.8414815068244934,0.48123618960380554,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.8414815068244934},{"x":0.4525386393070221,"y":0.8414815068244934},{"x":0.4525386393070221,"y":0.8622221946716309},{"x":0.41059601306915283,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9878142476081848,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41059601306915283,0.8414815068244934,0.4525386393070221,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.8414815068244934},{"x":0.40176600217819214,"y":0.8414815068244934},{"x":0.40176600217819214,"y":0.8622221946716309},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9857161045074463,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.35982340574264526,0.8414815068244934,0.40176600217819214,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29801324009895325,"y":0.8414815068244934},{"x":0.35320088267326355,"y":0.8414815068244934},{"x":0.35320088267326355,"y":0.8622221946716309},{"x":0.29801324009895325,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9846123456954956,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.29801324009895325,0.8414815068244934,0.35320088267326355,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.253863126039505,"y":0.8414815068244934},{"x":0.28918322920799255,"y":0.8414815068244934},{"x":0.28918322920799255,"y":0.8622221946716309},{"x":0.253863126039505,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9787236452102661,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.253863126039505,0.8414815068244934,0.28918322920799255,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986754983663559,"y":0.8414815068244934},{"x":0.24282561242580414,"y":0.8414815068244934},{"x":0.24282561242580414,"y":0.8622221946716309},{"x":0.1986754983663559,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9832416772842407,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.1986754983663559,0.8414815068244934,0.24282561242580414,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15673288702964783,"y":0.8414815068244934},{"x":0.189845472574234,"y":0.8414815068244934},{"x":0.189845472574234,"y":0.8622221946716309},{"x":0.15673288702964783,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9836735725402832,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.15673288702964783,0.8414815068244934,0.189845472574234,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434878557920456,"y":0.8414815068244934},{"x":0.15231788158416748,"y":0.8414815068244934},{"x":0.15231788158416748,"y":0.8622221946716309},{"x":0.1434878557920456,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.8535789251327515,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1434878557920456,0.8414815068244934,0.15231788158416748,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726269364356995,"y":0.8651852011680603},{"x":0.8167770504951477,"y":0.8651852011680603},{"x":0.8167770504951477,"y":0.8859259486198425},{"x":0.7726269364356995,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9664091467857361,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.7726269364356995,0.8651852011680603,0.8167770504951477,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.8651852011680603},{"x":0.7615894079208374,"y":0.8651852011680603},{"x":0.7615894079208374,"y":0.8859259486198425},{"x":0.748344361782074,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9947335720062256,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.748344361782074,0.8651852011680603,0.7615894079208374,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695364236831665,"y":0.8651852011680603},{"x":0.732891857624054,"y":0.8651852011680603},{"x":0.732891857624054,"y":0.8859259486198425},{"x":0.695364236831665,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9799604415893555,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.695364236831665,0.8651852011680603,0.732891857624054,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.8651852011680603},{"x":0.695364236831665,"y":0.8651852011680603},{"x":0.695364236831665,"y":0.8859259486198425},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9792163372039795,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6666666865348816,0.8651852011680603,0.695364236831665,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.8651852011680603},{"x":0.6512141227722168,"y":0.8651852011680603},{"x":0.6512141227722168,"y":0.8859259486198425},{"x":0.6158940196037292,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.885996401309967,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6158940196037292,0.8651852011680603,0.6512141227722168,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.8651852011680603},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8651852011680603},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8859259486198425},{"x":0.5496688485145569,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9808065295219421,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.5496688485145569,0.8651852011680603,0.6048564910888672,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165562629699707,"y":0.8651852011680603},{"x":0.5408388376235962,"y":0.8651852011680603},{"x":0.5408388376235962,"y":0.8859259486198425},{"x":0.5165562629699707,"y":0.8859259486198425}]},"confidence":0.9768030643463135,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5165562629699707,0.8651852011680603,0.5408388376235962,0.8859259486198425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45695364475250244,"y":0.8651852011680603},{"x":0.50772625207901,"y":0.8651852011680603},{"x":0.50772625207901,"y":0.8844444155693054},{"x":0.45695364475250244,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9824764728546143,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.45695364475250244,0.8651852011680603,0.50772625207901,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.8651852011680603},{"x":0.443708598613739,"y":0.8651852011680603},{"x":0.443708598613739,"y":0.8844444155693054},{"x":0.41501104831695557,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9766342043876648,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.41501104831695557,0.8651852011680603,0.443708598613739,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36865341663360596,"y":0.863703727722168},{"x":0.4061810076236725,"y":0.863703727722168},{"x":0.4061810076236725,"y":0.8844444155693054},{"x":0.36865341663360596,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.979133129119873,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.36865341663360596,0.863703727722168,0.4061810076236725,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33774834871292114,"y":0.863703727722168},{"x":0.35982340574264526,"y":0.863703727722168},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8844444155693054},{"x":0.33774834871292114,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9888849258422852,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33774834871292114,0.863703727722168,0.35982340574264526,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781457006931305,"y":0.863703727722168},{"x":0.3245033025741577,"y":0.863703727722168},{"x":0.3245033025741577,"y":0.8844444155693054},{"x":0.2781457006931305,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9846270680427551,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.2781457006931305,0.863703727722168,0.3245033025741577,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2604856491088867,"y":0.863703727722168},{"x":0.26710817217826843,"y":0.863703727722168},{"x":0.26710817217826843,"y":0.8844444155693054},{"x":0.2604856491088867,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9175050854682922,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2604856491088867,0.863703727722168,0.26710817217826843,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19426049292087555,"y":0.863703727722168},{"x":0.251655638217926,"y":0.863703727722168},{"x":0.251655638217926,"y":0.8844444155693054},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.8420049548149109,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.19426049292087555,0.863703727722168,0.251655638217926,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14790287613868713,"y":0.863703727722168},{"x":0.19426049292087555,"y":0.863703727722168},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8844444155693054},{"x":0.14790287613868713,"y":0.8844444155693054}]},"confidence":0.9554974436759949,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.14790287613868713,0.863703727722168,0.19426049292087555,0.8844444155693054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8388521075248718,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8741722106933594,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8741722106933594,"y":0.9066666960716248},{"x":0.8388521075248718,"y":0.9066666960716248}]},"confidence":0.8876254558563232,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.8388521075248718,0.8888888955116272,0.8741722106933594,0.9066666960716248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682119011878967,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8300220966339111,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8300220966339111,"y":0.9066666960716248},{"x":0.7682119011878967,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.9642539620399475,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.7682119011878967,0.8888888955116272,0.8300220966339111,0.9066666960716248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.8888888955116272},{"x":0.759381890296936,"y":0.8888888955116272},{"x":0.759381890296936,"y":0.9051851630210876},{"x":0.7174392938613892,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.9835889339447021,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.7174392938613892,0.8888888955116272,0.759381890296936,0.9051851630210876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6534216403961182,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7086092829704285,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7086092829704285,"y":0.9051851630210876},{"x":0.6534216403961182,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.9817067980766296,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.6534216403961182,0.8888888955116272,0.7086092829704285,0.9051851630210876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269315481185913,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6467990875244141,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6467990875244141,"y":0.9051851630210876},{"x":0.6269315481185913,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.984664261341095,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6269315481185913,0.8888888955116272,0.6467990875244141,0.9051851630210876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181015372276306,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6247240900993347,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6247240900993347,"y":0.9051851630210876},{"x":0.6181015372276306,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.9433082342147827,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6181015372276306,0.8888888955116272,0.6247240900993347,0.9051851630210876]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.7318518757820129},{"x":0.8741722106933594,"y":0.7333333492279053},{"x":0.8741722106933594,"y":0.9066666960716248},{"x":0.1434878557920456,"y":0.9051851630210876}]},"confidence":0.9574807286262512,"dir":"ltr","boundary":[0.14069535851478576,0.7248518757820129,0.8791722106933594,0.9136666960716248],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/NERRoQpzKKJZavnn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/xKZcGdVbmmvKbYcC.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/fsDUTzmlTMPmZafg.jpg"},"info":{"width":453,"height":669,"margin":[0.0002521088212794289,0.0005190733737118754,0.9980884610053983,0.9986712805615413]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.3602391481399536},{"x":0.8587196469306946,"y":0.3602391481399536},{"x":0.8587196469306946,"y":0.3796711564064026},{"x":0.7637969255447388,"y":0.3796711564064026}]},"confidence":0.9753037095069885,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7637969255447388,0.3602391481399536,0.8587196469306946,0.3796711564064026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.3856502175331116},{"x":0.8587196469306946,"y":0.3856502175331116},{"x":0.8587196469306946,"y":0.4125560522079468},{"x":0.7924944758415222,"y":0.4125560522079468}]},"confidence":0.9748362898826599,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.7924944758415222,0.3856502175331116,0.8587196469306946,0.4125560522079468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7836644649505615,"y":0.3856502175331116},{"x":0.7836644649505615,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7306843400001526,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9765563011169434,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.7306843400001526,0.3841554522514343,0.7836644649505615,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7284768223762512,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7284768223762512,"y":0.41106128692626953},{"x":0.7152317762374878,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9634472131729126,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7152317762374878,0.3841554522514343,0.7284768223762512,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357616186141968,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7041942477226257,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7019867300987244,"y":0.41106128692626953},{"x":0.6335541009902954,"y":0.41106128692626953}]},"confidence":0.9771878719329834,"dir":"rtl","str":"ابداعات","boundary":[0.6357616186141968,0.3841554522514343,0.7019867300987244,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004415154457092,"y":0.3841554522514343},{"x":0.6247240900993347,"y":0.3841554522514343},{"x":0.6247240900993347,"y":0.4095665216445923},{"x":0.6004415154457092,"y":0.4095665216445923}]},"confidence":0.9792889952659607,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6004415154457092,0.3841554522514343,0.6247240900993347,0.4095665216445923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121412873268127,"y":0.3826606869697571},{"x":0.5916115045547485,"y":0.3841554522514343},{"x":0.5916115045547485,"y":0.41106128692626953},{"x":0.5121412873268127,"y":0.4095665216445923}]},"confidence":0.9586864113807678,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5121412873268127,0.3826606869697571,0.5916115045547485,0.41106128692626953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.3826606869697571},{"x":0.5121412873268127,"y":0.3826606869697571},{"x":0.5121412873268127,"y":0.4095665216445923},{"x":0.41059601306915283,"y":0.4095665216445923}]},"confidence":0.9669221639633179,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.41059601306915283,0.3826606869697571,0.5121412873268127,0.4095665216445923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885209858417511,"y":0.3826606869697571},{"x":0.40176600217819214,"y":0.3826606869697571},{"x":0.40176600217819214,"y":0.40807175636291504},{"x":0.38631346821784973,"y":0.40807175636291504}]},"confidence":0.9179823398590088,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3885209858417511,0.3826606869697571,0.40176600217819214,0.40807175636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3487858772277832,"y":0.3826606869697571},{"x":0.38631346821784973,"y":0.3826606869697571},{"x":0.38631346821784973,"y":0.40807175636291504},{"x":0.3487858772277832,"y":0.40807175636291504}]},"confidence":0.9796153903007507,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.3487858772277832,0.3826606869697571,0.38631346821784973,0.40807175636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245033025741577,"y":0.38116592168807983},{"x":0.34437087178230286,"y":0.38116592168807983},{"x":0.34437087178230286,"y":0.40807175636291504},{"x":0.3245033025741577,"y":0.40807175636291504}]},"confidence":0.9775087237358093,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3245033025741577,0.38116592168807983,0.34437087178230286,0.40807175636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781457006931305,"y":0.38116592168807983},{"x":0.32008829712867737,"y":0.38116592168807983},{"x":0.3178808093070984,"y":0.40807175636291504},{"x":0.2759381830692291,"y":0.40807175636291504}]},"confidence":0.979249894618988,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.2781457006931305,0.38116592168807983,0.3178808093070984,0.40807175636291504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26710817217826843,"y":0.38116592168807983},{"x":0.2759381830692291,"y":0.38116592168807983},{"x":0.2759381830692291,"y":0.4065769910812378},{"x":0.26490065455436707,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9263027310371399,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26710817217826843,0.38116592168807983,0.2759381830692291,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23620308935642242,"y":0.38116592168807983},{"x":0.2604856491088867,"y":0.38116592168807983},{"x":0.25827813148498535,"y":0.4065769910812378},{"x":0.23620308935642242,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9468626976013184,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.23620308935642242,0.38116592168807983,0.25827813148498535,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743929386138916,"y":0.3796711564064026},{"x":0.23399558663368225,"y":0.38116592168807983},{"x":0.23178808391094208,"y":0.4065769910812378},{"x":0.1743929386138916,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9770990014076233,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.1743929386138916,0.3796711564064026,0.23178808391094208,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.3796711564064026},{"x":0.1743929386138916,"y":0.38116592168807983},{"x":0.1743929386138916,"y":0.4065769910812378},{"x":0.125827819108963,"y":0.4065769910812378}]},"confidence":0.9674094915390015,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.12803532183170319,0.3796711564064026,0.1743929386138916,0.4065769910812378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344370722770691,"y":0.41106128692626953},{"x":0.8587196469306946,"y":0.41106128692626953},{"x":0.8587196469306946,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8344370722770691,"y":0.4304932653903961}]},"confidence":0.9723266363143921,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.8344370722770691,0.41106128692626953,0.8587196469306946,0.4304932653903961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7792494297027588,"y":0.4095665216445923},{"x":0.8256070613861084,"y":0.4095665216445923},{"x":0.8256070613861084,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7792494297027588,"y":0.4304932653903961}]},"confidence":0.943385660648346,"dir":"rtl","str":"سيستم","boundary":[0.7792494297027588,0.4095665216445923,0.8256070613861084,0.4304932653903961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.4095665216445923},{"x":0.7682119011878967,"y":0.4095665216445923},{"x":0.7660044431686401,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7549669146537781,"y":0.4304932653903961}]},"confidence":0.9845380187034607,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7571743726730347,0.4095665216445923,0.7660044431686401,0.4304932653903961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.4095665216445923},{"x":0.7505518794059753,"y":0.4095665216445923},{"x":0.7505518794059753,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7041942477226257,"y":0.4304932653903961}]},"confidence":0.98216313123703,"dir":"rtl","str":"آسانی","boundary":[0.7041942477226257,0.4095665216445923,0.7505518794059753,0.4304932653903961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6578366160392761,"y":0.40807175636291504},{"x":0.6909492015838623,"y":0.4095665216445923},{"x":0.6909492015838623,"y":0.42899850010871887},{"x":0.6578366160392761,"y":0.42899850010871887}]},"confidence":0.9816070199012756,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.6578366160392761,0.40807175636291504,0.6909492015838623,0.42899850010871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827814340591431,"y":0.40807175636291504},{"x":0.6467990875244141,"y":0.40807175636291504},{"x":0.6467990875244141,"y":0.42899850010871887},{"x":0.5827814340591431,"y":0.42899850010871887}]},"confidence":0.9657449126243591,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.5827814340591431,0.40807175636291504,0.6467990875244141,0.42899850010871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298013091087341,"y":0.40807175636291504},{"x":0.5739514231681824,"y":0.40807175636291504},{"x":0.571743905544281,"y":0.42899850010871887},{"x":0.5298013091087341,"y":0.42899850010871887}]},"confidence":0.9800631999969482,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5298013091087341,0.40807175636291504,0.571743905544281,0.42899850010871887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5121412873268127,"y":0.40807175636291504},{"x":0.5209712982177734,"y":0.40807175636291504},{"x":0.5209712982177734,"y":0.4275037348270416},{"x":0.5121412873268127,"y":0.4275037348270416}]},"confidence":0.9736540913581848,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5121412873268127,0.40807175636291504,0.5209712982177734,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4922737181186676,"y":0.4065769910812378},{"x":0.50772625207901,"y":0.4065769910812378},{"x":0.5055187344551086,"y":0.4275037348270416},{"x":0.4922737181186676,"y":0.4275037348270416}]},"confidence":0.9590505361557007,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4922737181186676,0.4065769910812378,0.5055187344551086,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4459161162376404,"y":0.4065769910812378},{"x":0.4900662302970886,"y":0.4065769910812378},{"x":0.48785871267318726,"y":0.4275037348270416},{"x":0.4459161162376404,"y":0.4275037348270416}]},"confidence":0.9755186438560486,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.4459161162376404,0.4065769910812378,0.48785871267318726,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293599128723145,"y":0.4065769910812378},{"x":0.43267107009887695,"y":0.4065769910812378},{"x":0.430463582277298,"y":0.4275037348270416},{"x":0.39293599128723145,"y":0.4275037348270416}]},"confidence":0.9468308687210083,"dir":"rtl","str":"متغير","boundary":[0.39293599128723145,0.4065769910812378,0.430463582277298,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32891830801963806,"y":0.4065769910812378},{"x":0.38410595059394836,"y":0.4065769910812378},{"x":0.38410595059394836,"y":0.4275037348270416},{"x":0.3267108201980591,"y":0.4275037348270416}]},"confidence":0.9837815165519714,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.32891830801963806,0.4065769910812378,0.38410595059394836,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26710817217826843,"y":0.40508222579956055},{"x":0.3178808093070984,"y":0.4065769910812378},{"x":0.3178808093070984,"y":0.4275037348270416},{"x":0.26710817217826843,"y":0.4260089695453644}]},"confidence":0.9649173617362976,"dir":"rtl","str":"بستگی","boundary":[0.26710817217826843,0.40508222579956055,0.3178808093070984,0.4275037348270416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2229580581188202,"y":0.40508222579956055},{"x":0.25827813148498535,"y":0.40508222579956055},{"x":0.25827813148498535,"y":0.4260089695453644},{"x":0.2229580581188202,"y":0.4260089695453644}]},"confidence":0.9805741310119629,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2229580581188202,0.40508222579956055,0.25827813148498535,0.4260089695453644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21633553504943848,"y":0.40508222579956055},{"x":0.21854305267333984,"y":0.40508222579956055},{"x":0.21854305267333984,"y":0.4260089695453644},{"x":0.21633553504943848,"y":0.4260089695453644}]},"confidence":0.9572829604148865,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21633553504943848,0.40508222579956055,0.21854305267333984,0.4260089695453644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.43198803067207336},{"x":0.8013244867324829,"y":0.43198803067207336},{"x":0.8013244867324829,"y":0.4559043347835541},{"x":0.7615894079208374,"y":0.4559043347835541}]},"confidence":0.9707974195480347,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7637969255447388,0.43198803067207336,0.8013244867324829,0.4559043347835541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.43198803067207336},{"x":0.7549669146537781,"y":0.43198803067207336},{"x":0.7549669146537781,"y":0.4559043347835541},{"x":0.7218543291091919,"y":0.4559043347835541}]},"confidence":0.982108473777771,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7218543291091919,0.43198803067207336,0.7549669146537781,0.4559043347835541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019867300987244,"y":0.43198803067207336},{"x":0.7108168005943298,"y":0.43198803067207336},{"x":0.7108168005943298,"y":0.45440956950187683},{"x":0.7019867300987244,"y":0.45440956950187683}]},"confidence":0.9353789687156677,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7019867300987244,0.43198803067207336,0.7108168005943298,0.45440956950187683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.4304932653903961},{"x":0.695364236831665,"y":0.43198803067207336},{"x":0.695364236831665,"y":0.4559043347835541},{"x":0.6401765942573547,"y":0.45440956950187683}]},"confidence":0.9797537326812744,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.6401765942573547,0.4304932653903961,0.695364236831665,0.4559043347835541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.4304932653903961},{"x":0.6357616186141968,"y":0.4304932653903961},{"x":0.6357616186141968,"y":0.45440956950187683},{"x":0.5916115045547485,"y":0.45440956950187683}]},"confidence":0.9700830578804016,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5938189625740051,0.4304932653903961,0.6357616186141968,0.45440956950187683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.4304932653903961},{"x":0.5805739760398865,"y":0.4304932653903961},{"x":0.5783664584159851,"y":0.45440956950187683},{"x":0.5364238619804382,"y":0.4529148042201996}]},"confidence":0.980226993560791,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5364238619804382,0.4304932653903961,0.5783664584159851,0.45440956950187683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.42899850010871887},{"x":0.5165562629699707,"y":0.42899850010871887},{"x":0.5143488049507141,"y":0.4529148042201996},{"x":0.4768211841583252,"y":0.4529148042201996}]},"confidence":0.9437087178230286,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.47902870178222656,0.42899850010871887,0.5143488049507141,0.4529148042201996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43929359316825867,"y":0.42899850010871887},{"x":0.47240617871284485,"y":0.42899850010871887},{"x":0.4701986610889435,"y":0.4529148042201996},{"x":0.43929359316825867,"y":0.4529148042201996}]},"confidence":0.8169688582420349,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43929359316825867,0.42899850010871887,0.4701986610889435,0.4529148042201996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4039735198020935,"y":0.42899850010871887},{"x":0.45695364475250244,"y":0.42899850010871887},{"x":0.45695364475250244,"y":0.4529148042201996},{"x":0.40176600217819214,"y":0.4529148042201996}]},"confidence":0.8001139163970947,"dir":"rtl","str":"LSI","boundary":[0.4039735198020935,0.42899850010871887,0.45695364475250244,0.4529148042201996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.42899850010871887},{"x":0.4194260537624359,"y":0.42899850010871887},{"x":0.41721853613853455,"y":0.4529148042201996},{"x":0.3818984627723694,"y":0.45142003893852234}]},"confidence":0.8145254254341125,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3818984627723694,0.42899850010871887,0.41721853613853455,0.4529148042201996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3421633541584015,"y":0.4275037348270416},{"x":0.3907284736633301,"y":0.42899850010871887},{"x":0.3907284736633301,"y":0.4529148042201996},{"x":0.3421633541584015,"y":0.45142003893852234}]},"confidence":0.9703762531280518,"dir":"rtl","str":"ایجاب","boundary":[0.3421633541584015,0.4275037348270416,0.3907284736633301,0.4529148042201996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3090507686138153,"y":0.4275037348270416},{"x":0.32008829712867737,"y":0.4275037348270416},{"x":0.32008829712867737,"y":0.45142003893852234},{"x":0.3090507686138153,"y":0.45142003893852234}]},"confidence":0.9585202932357788,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3090507686138153,0.4275037348270416,0.32008829712867737,0.45142003893852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693156599998474,"y":0.4275037348270416},{"x":0.2935982346534729,"y":0.4275037348270416},{"x":0.2935982346534729,"y":0.45142003893852234},{"x":0.2693156599998474,"y":0.45142003893852234}]},"confidence":0.9764581322669983,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2693156599998474,0.4275037348270416,0.2935982346534729,0.45142003893852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22516556084156036,"y":0.4275037348270416},{"x":0.26710817217826843,"y":0.4275037348270416},{"x":0.26710817217826843,"y":0.45142003893852234},{"x":0.2229580581188202,"y":0.45142003893852234}]},"confidence":0.9663524627685547,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22516556084156036,0.4275037348270416,0.26710817217826843,0.45142003893852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17218543589115143,"y":0.4275037348270416},{"x":0.22075055539608002,"y":0.4275037348270416},{"x":0.22075055539608002,"y":0.45142003893852234},{"x":0.17218543589115143,"y":0.4499252736568451}]},"confidence":0.9791390895843506,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.17218543589115143,0.4275037348270416,0.22075055539608002,0.45142003893852234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.4260089695453644},{"x":0.16335541009902954,"y":0.4275037348270416},{"x":0.16335541009902954,"y":0.4499252736568451},{"x":0.12362030893564224,"y":0.4499252736568451}]},"confidence":0.9744203686714172,"dir":"rtl","str":"اعظم","boundary":[0.125827819108963,0.4260089695453644,0.16335541009902954,0.4499252736568451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211920261383057,"y":0.4559043347835541},{"x":0.8587196469306946,"y":0.4559043347835541},{"x":0.8565121293067932,"y":0.4798206388950348},{"x":0.8211920261383057,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9848814606666565,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.8211920261383057,0.4559043347835541,0.8565121293067932,0.4798206388950348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.45440956950187683},{"x":0.812362015247345,"y":0.45440956950187683},{"x":0.8101544976234436,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7637969255447388,"y":0.47832587361335754}]},"confidence":0.9750927090644836,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7637969255447388,0.45440956950187683,0.8101544976234436,0.47832587361335754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.4529148042201996},{"x":0.7549669146537781,"y":0.45440956950187683},{"x":0.7549669146537781,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7152317762374878,"y":0.4768310785293579}]},"confidence":0.9708912968635559,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7152317762374878,0.4529148042201996,0.7549669146537781,0.4768310785293579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247240900993347,"y":0.4529148042201996},{"x":0.7041942477226257,"y":0.4529148042201996},{"x":0.7019867300987244,"y":0.4768310785293579},{"x":0.6225165724754333,"y":0.4768310785293579}]},"confidence":0.9744714498519897,"dir":"rtl","str":"بزرگترین","boundary":[0.6247240900993347,0.4529148042201996,0.7019867300987244,0.4768310785293579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695364475250244,"y":0.4529148042201996},{"x":0.6136865615844727,"y":0.4529148042201996},{"x":0.6136865615844727,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5695364475250244,"y":0.47533631324768066}]},"confidence":0.9803318977355957,"dir":"rtl","str":"تراشه","boundary":[0.5695364475250244,0.4529148042201996,0.6136865615844727,0.4768310785293579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5275937914848328,"y":0.45142003893852234},{"x":0.560706377029419,"y":0.45142003893852234},{"x":0.560706377029419,"y":0.47533631324768066},{"x":0.5275937914848328,"y":0.47533631324768066}]},"confidence":0.9807685017585754,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5275937914848328,0.45142003893852234,0.560706377029419,0.47533631324768066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834437072277069,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5209712982177734,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5187637805938721,"y":0.47533631324768066},{"x":0.4834437072277069,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9714886546134949,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4834437072277069,0.45142003893852234,0.5187637805938721,0.47533631324768066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4613686501979828,"y":0.45142003893852234},{"x":0.4768211841583252,"y":0.45142003893852234},{"x":0.4768211841583252,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4613686501979828,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9819873571395874,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4613686501979828,0.45142003893852234,0.4768211841583252,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4194260537624359,"y":0.4499252736568451},{"x":0.4525386393070221,"y":0.45142003893852234},{"x":0.4525386393070221,"y":0.4738415479660034},{"x":0.41721853613853455,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9868618249893188,"dir":"rtl","str":"بدان","boundary":[0.4194260537624359,0.4499252736568451,0.4525386393070221,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818984627723694,"y":0.4499252736568451},{"x":0.4128035306930542,"y":0.4499252736568451},{"x":0.4128035306930542,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3818984627723694,"y":0.4738415479660034}]},"confidence":0.9798538684844971,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.3818984627723694,0.4499252736568451,0.4128035306930542,0.4738415479660034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.44843047857284546},{"x":0.366445928812027,"y":0.4499252736568451},{"x":0.366445928812027,"y":0.47234678268432617},{"x":0.33112582564353943,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.985605776309967,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3333333432674408,0.44843047857284546,0.366445928812027,0.47234678268432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869757115840912,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3245033025741577,"y":0.44843047857284546},{"x":0.3245033025741577,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2847682237625122,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9492093920707703,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2869757115840912,0.44843047857284546,0.3245033025741577,0.47234678268432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24061809480190277,"y":0.44843047857284546},{"x":0.28256070613861084,"y":0.44843047857284546},{"x":0.28256070613861084,"y":0.47234678268432617},{"x":0.24061809480190277,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9835619926452637,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.24061809480190277,0.44843047857284546,0.28256070613861084,0.47234678268432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1832229644060135,"y":0.4469357132911682},{"x":0.23178808391094208,"y":0.44843047857284546},{"x":0.23178808391094208,"y":0.4708520174026489},{"x":0.18101544678211212,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9704197645187378,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.1832229644060135,0.4469357132911682,0.23178808391094208,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12362030893564224,"y":0.4469357132911682},{"x":0.17218543589115143,"y":0.4469357132911682},{"x":0.16997791826725006,"y":0.4708520174026489},{"x":0.12141280621290207,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.947575569152832,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.12362030893564224,0.4469357132911682,0.16997791826725006,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812362015247345,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8565121293067932,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8543046116828918,"y":0.5007473826408386},{"x":0.8101544976234436,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9797282218933105,"dir":"rtl","str":"پایانه","boundary":[0.812362015247345,0.4768310785293579,0.8543046116828918,0.5007473826408386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8145695328712463,"y":0.4768310785293579},{"x":0.8145695328712463,"y":0.4992526173591614},{"x":0.7902869582176208,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9679049253463745,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7924944758415222,0.4768310785293579,0.8145695328712463,0.4992526173591614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350993156433105,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7792494297027588,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7792494297027588,"y":0.4992526173591614},{"x":0.732891857624054,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9841617941856384,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7350993156433105,0.4768310785293579,0.7792494297027588,0.4992526173591614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865342259407043,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7240617871284485,"y":0.4768310785293579},{"x":0.7240617871284485,"y":0.4992526173591614},{"x":0.6865342259407043,"y":0.4992526173591614}]},"confidence":0.9904378652572632,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6865342259407043,0.47533631324768066,0.7240617871284485,0.4992526173591614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6821191906929016,"y":0.47533631324768066},{"x":0.684326708316803,"y":0.47533631324768066},{"x":0.684326708316803,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6821191906929016,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9687880873680115,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6821191906929016,0.47533631324768066,0.684326708316803,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600441336631775,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6710816621780396,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6710816621780396,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6600441336631775,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9822588562965393,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6600441336631775,0.47533631324768066,0.6710816621780396,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357616186141968,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6534216403961182,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6534216403961182,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6335541009902954,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9955061674118042,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6357616186141968,0.47533631324768066,0.6534216403961182,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871964693069458,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6291390657424927,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6269315481185913,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5871964693069458,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9863806962966919,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5871964693069458,0.47533631324768066,0.6269315481185913,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165562629699707,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5783664584159851,"y":0.47533631324768066},{"x":0.5783664584159851,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5143488049507141,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9626539945602417,"dir":"rtl","str":"ثمردهی","boundary":[0.5165562629699707,0.4738415479660034,0.5783664584159851,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4679911732673645,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5055187344551086,"y":0.4738415479660034},{"x":0.5055187344551086,"y":0.49775785207748413},{"x":0.4679911732673645,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9539675712585449,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4679911732673645,0.4738415479660034,0.5055187344551086,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.443708598613739,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4547461271286011,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4547461271286011,"y":0.4962630867958069},{"x":0.443708598613739,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9353264570236206,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.443708598613739,0.4738415479660034,0.4547461271286011,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4194260537624359,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4282560646533966,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4282560646533966,"y":0.4962630867958069},{"x":0.41721853613853455,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9837955236434937,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4194260537624359,0.4738415479660034,0.4282560646533966,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37527593970298767,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4061810076236725,"y":0.4738415479660034},{"x":0.4061810076236725,"y":0.4962630867958069},{"x":0.37527593970298767,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9877797365188599,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.37527593970298767,0.4738415479660034,0.4061810076236725,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366445928812027,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3730684220790863,"y":0.4738415479660034},{"x":0.3730684220790863,"y":0.4962630867958069},{"x":0.366445928812027,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9504193663597107,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.366445928812027,0.4738415479660034,0.3730684220790863,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34437087178230286,"y":0.47234678268432617},{"x":0.3576158881187439,"y":0.47234678268432617},{"x":0.3576158881187439,"y":0.4962630867958069},{"x":0.34437087178230286,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9285475015640259,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34437087178230286,0.47234678268432617,0.3576158881187439,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28918322920799255,"y":0.47234678268432617},{"x":0.33774834871292114,"y":0.47234678268432617},{"x":0.33774834871292114,"y":0.4962630867958069},{"x":0.28918322920799255,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9677361845970154,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.28918322920799255,0.47234678268432617,0.33774834871292114,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24282561242580414,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2803531885147095,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2803531885147095,"y":0.4962630867958069},{"x":0.24282561242580414,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9805991649627686,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.24282561242580414,0.47234678268432617,0.2803531885147095,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23178808391094208,"y":0.47234678268432617},{"x":0.24061809480190277,"y":0.47234678268432617},{"x":0.2384105920791626,"y":0.49476832151412964},{"x":0.23178808391094208,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9687563180923462,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23178808391094208,0.47234678268432617,0.2384105920791626,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20971302688121796,"y":0.47234678268432617},{"x":0.21854305267333984,"y":0.47234678268432617},{"x":0.21854305267333984,"y":0.49476832151412964},{"x":0.20971302688121796,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9642501473426819,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.20971302688121796,0.47234678268432617,0.21854305267333984,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1677704155445099,"y":0.4708520174026489},{"x":0.20088300108909607,"y":0.47234678268432617},{"x":0.20088300108909607,"y":0.49476832151412964},{"x":0.16556291282176971,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9779973030090332,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.1677704155445099,0.4708520174026489,0.20088300108909607,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.4708520174026489},{"x":0.15673288702964783,"y":0.47234678268432617},{"x":0.15673288702964783,"y":0.49476832151412964},{"x":0.12141280621290207,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9783792495727539,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.12141280621290207,0.4708520174026489,0.15673288702964783,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.4992526173591614},{"x":0.860927164554596,"y":0.4992526173591614},{"x":0.860927164554596,"y":0.5231689214706421},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.8479769825935364,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.8167770504951477,0.4992526173591614,0.860927164554596,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615894079208374,"y":0.4992526173591614},{"x":0.8101544976234436,"y":0.4992526173591614},{"x":0.807947039604187,"y":0.5231689214706421},{"x":0.7615894079208374,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.9547529220581055,"dir":"rtl","str":"تجمع","boundary":[0.7615894079208374,0.4992526173591614,0.807947039604187,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527593970298767,"y":0.4992526173591614},{"x":0.7615894079208374,"y":0.4992526173591614},{"x":0.759381890296936,"y":0.5216741561889648},{"x":0.7527593970298767,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.9550598859786987,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7527593970298767,0.4992526173591614,0.759381890296936,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.49775785207748413},{"x":0.743929386138916,"y":0.4992526173591614},{"x":0.7417218685150146,"y":0.5216741561889648},{"x":0.6997792720794678,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.9414136409759521,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6997792720794678,0.49775785207748413,0.7417218685150146,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512141227722168,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6909492015838623,"y":0.4992526173591614},{"x":0.6909492015838623,"y":0.5216741561889648},{"x":0.6490066051483154,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.9567159414291382,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.6512141227722168,0.49775785207748413,0.6909492015838623,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048564910888672,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6467990875244141,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6467990875244141,"y":0.5216741561889648},{"x":0.6048564910888672,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.867576539516449,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6048564910888672,0.49775785207748413,0.6467990875244141,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5849889516830444,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6026490330696106,"y":0.49775785207748413},{"x":0.6026490330696106,"y":0.5216741561889648},{"x":0.5849889516830444,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.970383882522583,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5849889516830444,0.49775785207748413,0.6026490330696106,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5452538728713989,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5761589407920837,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5761589407920837,"y":0.5216741561889648},{"x":0.5452538728713989,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.9879393577575684,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.5452538728713989,0.49775785207748413,0.5761589407920837,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364238619804382,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5452538728713989,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5430463552474976,"y":0.5201793909072876},{"x":0.5364238619804382,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.958695650100708,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5364238619804382,0.49775785207748413,0.5430463552474976,0.5201793909072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49668875336647034,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5209712982177734,"y":0.49775785207748413},{"x":0.5209712982177734,"y":0.5201793909072876},{"x":0.49668875336647034,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.8631918430328369,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.49668875336647034,0.49775785207748413,0.5209712982177734,0.5201793909072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4216335415840149,"y":0.4962630867958069},{"x":0.48123618960380554,"y":0.49775785207748413},{"x":0.48123618960380554,"y":0.5201793909072876},{"x":0.4194260537624359,"y":0.5201793909072876}]},"confidence":0.9818132519721985,"dir":"rtl","str":"طراحان","boundary":[0.4216335415840149,0.4962630867958069,0.48123618960380554,0.5201793909072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.4962630867958069},{"x":0.41059601306915283,"y":0.4962630867958069},{"x":0.41059601306915283,"y":0.5201793909072876},{"x":0.35982340574264526,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.9545267820358276,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.35982340574264526,0.4962630867958069,0.41059601306915283,0.5201793909072876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4962630867958069},{"x":0.3509933650493622,"y":0.4962630867958069},{"x":0.3509933650493622,"y":0.5186846256256104},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.9737333059310913,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3333333432674408,0.4962630867958069,0.3509933650493622,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30463576316833496,"y":0.4962630867958069},{"x":0.33112582564353943,"y":0.4962630867958069},{"x":0.32891830801963806,"y":0.5186846256256104},{"x":0.30463576316833496,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.9507008790969849,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.30463576316833496,0.4962630867958069,0.32891830801963806,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23399558663368225,"y":0.49476832151412964},{"x":0.3002207577228546,"y":0.4962630867958069},{"x":0.29801324009895325,"y":0.5186846256256104},{"x":0.23399558663368225,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.9488766193389893,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.23399558663368225,0.49476832151412964,0.29801324009895325,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18543046712875366,"y":0.49476832151412964},{"x":0.23178808391094208,"y":0.49476832151412964},{"x":0.23178808391094208,"y":0.5186846256256104},{"x":0.18543046712875366,"y":0.5186846256256104}]},"confidence":0.7554131150245667,"dir":"rtl","str":"LSI","boundary":[0.18543046712875366,0.49476832151412964,0.23178808391094208,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.49476832151412964},{"x":0.18101544678211212,"y":0.49476832151412964},{"x":0.18101544678211212,"y":0.5186846256256104},{"x":0.1192052960395813,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.8110328912734985,"dir":"rtl","str":"بارهـا","boundary":[0.12141280621290207,0.49476832151412964,0.18101544678211212,0.5186846256256104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013244867324829,"y":0.5201793909072876},{"x":0.8587196469306946,"y":0.5201793909072876},{"x":0.8587196469306946,"y":0.541106104850769},{"x":0.8013244867324829,"y":0.541106104850769}]},"confidence":0.9758458733558655,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8013244867324829,0.5201793909072876,0.8587196469306946,0.541106104850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.5201793909072876},{"x":0.796909511089325,"y":0.5201793909072876},{"x":0.796909511089325,"y":0.541106104850769},{"x":0.7262693047523499,"y":0.541106104850769}]},"confidence":0.9837571978569031,"dir":"rtl","str":"نخواهند","boundary":[0.7262693047523499,0.5201793909072876,0.796909511089325,0.541106104850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.5201793909072876},{"x":0.7196468114852905,"y":0.5201793909072876},{"x":0.7196468114852905,"y":0.541106104850769},{"x":0.6732891798019409,"y":0.541106104850769}]},"confidence":0.9755921959877014,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6732891798019409,0.5201793909072876,0.7196468114852905,0.541106104850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644591689109802,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6732891798019409,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6732891798019409,"y":0.5396113395690918},{"x":0.6644591689109802,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.732443630695343,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6644591689109802,0.5186846256256104,0.6732891798019409,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620309054851532,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5396113395690918},{"x":0.620309054851532,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9455928802490234,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.620309054851532,0.5186846256256104,0.6622516512870789,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5629138946533203,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6026490330696106,"y":0.5186846256256104},{"x":0.6026490330696106,"y":0.5396113395690918},{"x":0.5629138946533203,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9698518514633179,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5629138946533203,0.5186846256256104,0.6026490330696106,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.5186846256256104},{"x":0.560706377029419,"y":0.5186846256256104},{"x":0.560706377029419,"y":0.5396113395690918},{"x":0.5496688485145569,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9409710764884949,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5496688485145569,0.5186846256256104,0.560706377029419,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5474613904953003,"y":0.5186846256256104},{"x":0.5474613904953003,"y":0.5396113395690918},{"x":0.50772625207901,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9818781614303589,"dir":"rtl","str":"فقدان","boundary":[0.50772625207901,0.5186846256256104,0.5474613904953003,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.5186846256256104},{"x":0.4922737181186676,"y":0.5186846256256104},{"x":0.4922737181186676,"y":0.5396113395690918},{"x":0.41501104831695557,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9647802710533142,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.41501104831695557,0.5186846256256104,0.4922737181186676,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.5186846256256104},{"x":0.40176600217819214,"y":0.5186846256256104},{"x":0.40176600217819214,"y":0.5396113395690918},{"x":0.35982340574264526,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9470388889312744,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.35982340574264526,0.5186846256256104,0.40176600217819214,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3002207577228546,"y":0.5186846256256104},{"x":0.3554084002971649,"y":0.5186846256256104},{"x":0.3554084002971649,"y":0.5396113395690918},{"x":0.3002207577228546,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9820672273635864,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.3002207577228546,0.5186846256256104,0.3554084002971649,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.5171898603439331},{"x":0.2781457006931305,"y":0.5186846256256104},{"x":0.2781457006931305,"y":0.5396113395690918},{"x":0.20309050381183624,"y":0.5381165742874146}]},"confidence":0.9735035300254822,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.20309050381183624,0.5171898603439331,0.2781457006931305,0.5396113395690918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434878557920456,"y":0.5171898603439331},{"x":0.18763796985149384,"y":0.5171898603439331},{"x":0.18763796985149384,"y":0.5381165742874146},{"x":0.1434878557920456,"y":0.5381165742874146}]},"confidence":0.8926066756248474,"dir":"rtl","str":"ISI","boundary":[0.1434878557920456,0.5171898603439331,0.18763796985149384,0.5381165742874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.5171898603439331},{"x":0.1346578299999237,"y":0.5171898603439331},{"x":0.1346578299999237,"y":0.5381165742874146},{"x":0.125827819108963,"y":0.5381165742874146}]},"confidence":0.5144928097724915,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.125827819108963,0.5171898603439331,0.1346578299999237,0.5381165742874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.5455904603004456},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5470852255821228},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7880794405937195,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9817579984664917,"dir":"rtl","str":"متخصص","boundary":[0.7880794405937195,0.5455904603004456,0.8565121293067932,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.5455904603004456},{"x":0.7748344540596008,"y":0.5455904603004456},{"x":0.7748344540596008,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7218543291091919,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.983379065990448,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.7218543291091919,0.5455904603004456,0.7748344540596008,0.5635276436805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.5455904603004456},{"x":0.7152317762374878,"y":0.5455904603004456},{"x":0.7130242586135864,"y":0.5620328783988953},{"x":0.6688741445541382,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9796836972236633,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6688741445541382,0.5455904603004456,0.7130242586135864,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247240900993347,"y":0.5455904603004456},{"x":0.6578366160392761,"y":0.5455904603004456},{"x":0.6556291580200195,"y":0.5620328783988953},{"x":0.6225165724754333,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.9813732504844666,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6247240900993347,0.5455904603004456,0.6556291580200195,0.5620328783988953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6136865615844727,"y":0.5455904603004456},{"x":0.620309054851532,"y":0.5455904603004456},{"x":0.620309054851532,"y":0.5620328783988953},{"x":0.6136865615844727,"y":0.5620328783988953}]},"confidence":0.8808666467666626,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6136865615844727,0.5455904603004456,0.620309054851532,0.5620328783988953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.35426008701324463},{"x":0.8631346821784973,"y":0.3602391481399536},{"x":0.860927164554596,"y":0.5635276436805725},{"x":0.11699779331684113,"y":0.5590433478355408}]},"confidence":0.9609758853912354,"dir":"ltr","boundary":[0.11641280621290206,0.3472600870132446,0.865927164554596,0.5705276436805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5844544172286987},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9766725301742554,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7836644649505615,0.5635276436805725,0.7991169691085815,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527593970298767,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7748344540596008,"y":0.5635276436805725},{"x":0.7748344540596008,"y":0.5844544172286987},{"x":0.7527593970298767,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9852453470230103,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7527593970298767,0.5635276436805725,0.7748344540596008,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262693047523499,"y":0.5620328783988953},{"x":0.748344361782074,"y":0.5620328783988953},{"x":0.748344361782074,"y":0.5844544172286987},{"x":0.7262693047523499,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9716938138008118,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.7262693047523499,0.5620328783988953,0.748344361782074,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7240617871284485,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7240617871284485,"y":0.5844544172286987},{"x":0.7130242586135864,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9451385736465454,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130242586135864,0.5620328783988953,0.7240617871284485,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6578366160392761,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7041942477226257,"y":0.5620328783988953},{"x":0.7041942477226257,"y":0.5844544172286987},{"x":0.6578366160392761,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9778313040733337,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.6578366160392761,0.5620328783988953,0.7041942477226257,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695364475250244,"y":0.5620328783988953},{"x":0.6512141227722168,"y":0.5620328783988953},{"x":0.6512141227722168,"y":0.5844544172286987},{"x":0.5695364475250244,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9782626032829285,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5695364475250244,0.5620328783988953,0.6512141227722168,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.5620328783988953},{"x":0.5584989190101624,"y":0.5620328783988953},{"x":0.5584989190101624,"y":0.5844544172286987},{"x":0.46357616782188416,"y":0.5844544172286987}]},"confidence":0.9593958854675293,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.46357616782188416,0.5620328783988953,0.5584989190101624,0.5844544172286987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.5620328783988953},{"x":0.4547461271286011,"y":0.5620328783988953},{"x":0.4547461271286011,"y":0.5829596519470215},{"x":0.41059601306915283,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9489402770996094,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.41059601306915283,0.5620328783988953,0.4547461271286011,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37527593970298767,"y":0.5620328783988953},{"x":0.3973509967327118,"y":0.5620328783988953},{"x":0.3973509967327118,"y":0.5829596519470215},{"x":0.37527593970298767,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9011929035186768,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37527593970298767,0.5620328783988953,0.3973509967327118,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3002207577228546,"y":0.560538113117218},{"x":0.366445928812027,"y":0.5620328783988953},{"x":0.366445928812027,"y":0.5829596519470215},{"x":0.3002207577228546,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.93597012758255,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.3002207577228546,0.560538113117218,0.366445928812027,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24724061787128448,"y":0.560538113117218},{"x":0.29139071702957153,"y":0.560538113117218},{"x":0.29139071702957153,"y":0.5829596519470215},{"x":0.24724061787128448,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9460611343383789,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.24724061787128448,0.560538113117218,0.29139071702957153,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2295805811882019,"y":0.560538113117218},{"x":0.2384105920791626,"y":0.560538113117218},{"x":0.2384105920791626,"y":0.5829596519470215},{"x":0.2295805811882019,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9574765563011169,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2295805811882019,0.560538113117218,0.2384105920791626,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17880794405937195,"y":0.560538113117218},{"x":0.22075055539608002,"y":0.560538113117218},{"x":0.22075055539608002,"y":0.5829596519470215},{"x":0.17880794405937195,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9767654538154602,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.17880794405937195,0.560538113117218,0.22075055539608002,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.560538113117218},{"x":0.16997791826725006,"y":0.560538113117218},{"x":0.16997791826725006,"y":0.5829596519470215},{"x":0.12141280621290207,"y":0.5829596519470215}]},"confidence":0.9733574986457825,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.12141280621290207,0.560538113117218,0.16997791826725006,0.5829596519470215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013244867324829,"y":0.5889387130737305},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5889387130737305},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6113602519035339},{"x":0.8013244867324829,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.989389955997467,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.8013244867324829,0.5889387130737305,0.8565121293067932,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7991169691085815,"y":0.6113602519035339},{"x":0.7924944758415222,"y":0.6113602519035339}]},"confidence":0.9504979848861694,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7947019934654236,0.5889387130737305,0.7991169691085815,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.5874439477920532},{"x":0.7814569473266602,"y":0.5889387130737305},{"x":0.7792494297027588,"y":0.6113602519035339},{"x":0.7218543291091919,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.9851018786430359,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7218543291091919,0.5874439477920532,0.7792494297027588,0.6113602519035339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.5874439477920532},{"x":0.7152317762374878,"y":0.5874439477920532},{"x":0.7130242586135864,"y":0.6098654866218567},{"x":0.684326708316803,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.9791473150253296,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.684326708316803,0.5874439477920532,0.7130242586135864,0.6098654866218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620309054851532,"y":0.5874439477920532},{"x":0.6710816621780396,"y":0.5874439477920532},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6098654866218567},{"x":0.620309054851532,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.9711026549339294,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.620309054851532,0.5874439477920532,0.6710816621780396,0.6098654866218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.5874439477920532},{"x":0.6158940196037292,"y":0.5874439477920532},{"x":0.6158940196037292,"y":0.6098654866218567},{"x":0.5783664584159851,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.983960747718811,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5805739760398865,0.5874439477920532,0.6158940196037292,0.6098654866218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556291401386261,"y":0.5874439477920532},{"x":0.571743905544281,"y":0.5874439477920532},{"x":0.571743905544281,"y":0.6098654866218567},{"x":0.556291401386261,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.9688273668289185,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.556291401386261,0.5874439477920532,0.571743905544281,0.6098654866218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49448123574256897,"y":0.585949182510376},{"x":0.5474613904953003,"y":0.5874439477920532},{"x":0.5474613904953003,"y":0.6098654866218567},{"x":0.4922737181186676,"y":0.6098654866218567}]},"confidence":0.9830840826034546,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.49448123574256897,0.585949182510376,0.5474613904953003,0.6098654866218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4459161162376404,"y":0.585949182510376},{"x":0.4856512248516083,"y":0.585949182510376},{"x":0.4834437072277069,"y":0.6083707213401794},{"x":0.4459161162376404,"y":0.6083707213401794}]},"confidence":0.9536532163619995,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.4459161162376404,0.585949182510376,0.4834437072277069,0.6083707213401794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4370861053466797,"y":0.585949182510376},{"x":0.443708598613739,"y":0.585949182510376},{"x":0.443708598613739,"y":0.6083707213401794},{"x":0.4348785877227783,"y":0.6083707213401794}]},"confidence":0.8523153066635132,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4370861053466797,0.585949182510376,0.443708598613739,0.6083707213401794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4039735198020935,"y":0.585949182510376},{"x":0.4260485768318176,"y":0.585949182510376},{"x":0.42384105920791626,"y":0.6083707213401794},{"x":0.4039735198020935,"y":0.6083707213401794}]},"confidence":0.9733136892318726,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4039735198020935,0.585949182510376,0.42384105920791626,0.6083707213401794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36203089356422424,"y":0.585949182510376},{"x":0.3973509967327118,"y":0.585949182510376},{"x":0.3973509967327118,"y":0.6083707213401794},{"x":0.36203089356422424,"y":0.6083707213401794}]},"confidence":0.9829882383346558,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.36203089356422424,0.585949182510376,0.3973509967327118,0.6083707213401794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554084002971649,"y":0.585949182510376},{"x":0.36203089356422424,"y":0.585949182510376},{"x":0.36203089356422424,"y":0.6068759560585022},{"x":0.3554084002971649,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9642493724822998,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3554084002971649,0.585949182510376,0.36203089356422424,0.6068759560585022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693156599998474,"y":0.5844544172286987},{"x":0.34437087178230286,"y":0.585949182510376},{"x":0.3421633541584015,"y":0.6083707213401794},{"x":0.26710817217826843,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9753724932670593,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.2693156599998474,0.5844544172286987,0.3421633541584015,0.6083707213401794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24724061787128448,"y":0.5844544172286987},{"x":0.25607064366340637,"y":0.5844544172286987},{"x":0.25607064366340637,"y":0.6068759560585022},{"x":0.24724061787128448,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9274433255195618,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24724061787128448,0.5844544172286987,0.25607064366340637,0.6068759560585022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14790287613868713,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2384105920791626,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2384105920791626,"y":0.6068759560585022},{"x":0.14569535851478577,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9684311151504517,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.14790287613868713,0.5844544172286987,0.2384105920791626,0.6068759560585022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.5844544172286987},{"x":0.13907285034656525,"y":0.5844544172286987},{"x":0.13686534762382507,"y":0.6068759560585022},{"x":0.12141280621290207,"y":0.6068759560585022}]},"confidence":0.9511322975158691,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12141280621290207,0.5844544172286987,0.13686534762382507,0.6068759560585022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.6083707213401794},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6083707213401794},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6322869658470154},{"x":0.8256070613861084,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9761584997177124,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.8256070613861084,0.6083707213401794,0.8565121293067932,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.6083707213401794},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6083707213401794},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6322869658470154},{"x":0.8035320043563843,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9401984810829163,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8035320043563843,0.6083707213401794,0.8145695328712463,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7991169691085815,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7991169691085815,"y":0.6322869658470154},{"x":0.7814569473266602,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9710882902145386,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7814569473266602,0.6083707213401794,0.7991169691085815,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505518794059753,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7726269364356995,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7726269364356995,"y":0.6322869658470154},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9658339619636536,"dir":"rtl","str":"برد","boundary":[0.7505518794059753,0.6083707213401794,0.7726269364356995,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.6083707213401794},{"x":0.748344361782074,"y":0.6083707213401794},{"x":0.748344361782074,"y":0.6322869658470154},{"x":0.7395143508911133,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9203017950057983,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7395143508911133,0.6083707213401794,0.748344361782074,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7395143508911133,"y":0.6083707213401794},{"x":0.7395143508911133,"y":0.6322869658470154},{"x":0.684326708316803,"y":0.6322869658470154}]},"confidence":0.9670299291610718,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.684326708316803,0.6083707213401794,0.7395143508911133,0.6322869658470154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467990875244141,"y":0.6083707213401794},{"x":0.6754966974258423,"y":0.6083707213401794},{"x":0.6754966974258423,"y":0.6307922005653381},{"x":0.6467990875244141,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9652383923530579,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.6467990875244141,0.6083707213401794,0.6754966974258423,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6136865615844727,"y":0.6083707213401794},{"x":0.6401765942573547,"y":0.6083707213401794},{"x":0.6401765942573547,"y":0.6307922005653381},{"x":0.6136865615844727,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9441524744033813,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.6136865615844727,0.6083707213401794,0.6401765942573547,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5275937914848328,"y":0.6068759560585022},{"x":0.6004415154457092,"y":0.6083707213401794},{"x":0.6004415154457092,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5275937914848328,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9692339301109314,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5275937914848328,0.6068759560585022,0.6004415154457092,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834437072277069,"y":0.6068759560585022},{"x":0.5165562629699707,"y":0.6068759560585022},{"x":0.5165562629699707,"y":0.6307922005653381},{"x":0.4834437072277069,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9773678183555603,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4834437072277069,0.6068759560585022,0.5165562629699707,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591611623764038,"y":0.6068759560585022},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6068759560585022},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6307922005653381},{"x":0.4591611623764038,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.8322190046310425,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4591611623764038,0.6068759560585022,0.4746136963367462,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43929359316825867,"y":0.6068759560585022},{"x":0.45695364475250244,"y":0.6068759560585022},{"x":0.45695364475250244,"y":0.6307922005653381},{"x":0.43929359316825867,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9297997951507568,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43929359316825867,0.6068759560585022,0.45695364475250244,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4194260537624359,"y":0.6068759560585022},{"x":0.4370861053466797,"y":0.6068759560585022},{"x":0.4370861053466797,"y":0.6307922005653381},{"x":0.4194260537624359,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9788772463798523,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4194260537624359,0.6068759560585022,0.4370861053466797,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3708609342575073,"y":0.6068759560585022},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6068759560585022},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6307922005653381},{"x":0.3708609342575073,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9742540717124939,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.3708609342575073,0.6068759560585022,0.41501104831695557,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33774834871292114,"y":0.6068759560585022},{"x":0.36203089356422424,"y":0.6068759560585022},{"x":0.36203089356422424,"y":0.6307922005653381},{"x":0.33774834871292114,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9729950428009033,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.33774834871292114,0.6068759560585022,0.36203089356422424,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245033025741577,"y":0.6068759560585022},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6068759560585022},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6307922005653381},{"x":0.3245033025741577,"y":0.6307922005653381}]},"confidence":0.9393379092216492,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3245033025741577,0.6068759560585022,0.3333333432674408,0.6307922005653381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2759381830692291,"y":0.6068759560585022},{"x":0.315673291683197,"y":0.6068759560585022},{"x":0.315673291683197,"y":0.6292974352836609},{"x":0.2759381830692291,"y":0.6292974352836609}]},"confidence":0.9586114883422852,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2759381830692291,0.6068759560585022,0.315673291683197,0.6292974352836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2384105920791626,"y":0.6068759560585022},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6068759560585022},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6292974352836609},{"x":0.2384105920791626,"y":0.6292974352836609}]},"confidence":0.9831653833389282,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.2384105920791626,0.6068759560585022,0.2693156599998474,0.6292974352836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22516556084156036,"y":0.6068759560585022},{"x":0.23620308935642242,"y":0.6068759560585022},{"x":0.23620308935642242,"y":0.6292974352836609},{"x":0.22516556084156036,"y":0.6292974352836609}]},"confidence":0.9680323004722595,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22516556084156036,0.6068759560585022,0.23620308935642242,0.6292974352836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12803532183170319,"y":0.605381190776825},{"x":0.2229580581188202,"y":0.6068759560585022},{"x":0.2229580581188202,"y":0.6292974352836609},{"x":0.12803532183170319,"y":0.6292974352836609}]},"confidence":0.9769255518913269,"dir":"rtl","str":"نیمرساناهای","boundary":[0.12803532183170319,0.605381190776825,0.2229580581188202,0.6292974352836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6547085046768188},{"x":0.823399543762207,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9729945063591003,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.823399543762207,0.6307922005653381,0.8565121293067932,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013244867324829,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8211920261383057,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8211920261383057,"y":0.6547085046768188},{"x":0.8013244867324829,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9332341551780701,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8013244867324829,0.6307922005653381,0.8211920261383057,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7770419716835022,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7770419716835022,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7395143508911133,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9688632488250732,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7395143508911133,0.6307922005653381,0.7770419716835022,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.6292974352836609},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6547085046768188},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9739679098129272,"dir":"rtl","str":"سیلیسیم","boundary":[0.6710816621780396,0.6292974352836609,0.7306843400001526,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6512141227722168,"y":0.6292974352836609},{"x":0.6600441336631775,"y":0.6292974352836609},{"x":0.6600441336631775,"y":0.6547085046768188},{"x":0.6512141227722168,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9833915829658508,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6512141227722168,0.6292974352836609,0.6600441336631775,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.6292974352836609},{"x":0.6423841118812561,"y":0.6292974352836609},{"x":0.6423841118812561,"y":0.6547085046768188},{"x":0.5805739760398865,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.963167130947113,"dir":"rtl","str":"ژرمانیم","boundary":[0.5805739760398865,0.6292974352836609,0.6423841118812561,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5540838837623596,"y":0.6292974352836609},{"x":0.5695364475250244,"y":0.6292974352836609},{"x":0.5695364475250244,"y":0.6547085046768188},{"x":0.5540838837623596,"y":0.6547085046768188}]},"confidence":0.9753923416137695,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5540838837623596,0.6292974352836609,0.5695364475250244,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.6292974352836609},{"x":0.5430463552474976,"y":0.6292974352836609},{"x":0.5430463552474976,"y":0.6532137393951416},{"x":0.50772625207901,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9026474356651306,"dir":"rtl","str":"نسبتاً","boundary":[0.50772625207901,0.6292974352836609,0.5430463552474976,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4547461271286011,"y":0.6278026700019836},{"x":0.4988962411880493,"y":0.6292974352836609},{"x":0.4988962411880493,"y":0.6547085046768188},{"x":0.4547461271286011,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9802471399307251,"dir":"rtl","str":"خوب","boundary":[0.4547461271286011,0.6278026700019836,0.4988962411880493,0.6547085046768188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43267107009887695,"y":0.6278026700019836},{"x":0.4503311216831207,"y":0.6278026700019836},{"x":0.4503311216831207,"y":0.6532137393951416},{"x":0.43267107009887695,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.982924222946167,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43267107009887695,0.6278026700019836,0.4503311216831207,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.366445928812027,"y":0.6278026700019836},{"x":0.4216335415840149,"y":0.6278026700019836},{"x":0.4216335415840149,"y":0.6532137393951416},{"x":0.366445928812027,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9792282581329346,"dir":"rtl","str":"شناسیم","boundary":[0.366445928812027,0.6278026700019836,0.4216335415840149,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576158881187439,"y":0.6278026700019836},{"x":0.3642384111881256,"y":0.6278026700019836},{"x":0.3642384111881256,"y":0.6532137393951416},{"x":0.3576158881187439,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9336338639259338,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3576158881187439,0.6278026700019836,0.3642384111881256,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.6278026700019836},{"x":0.3487858772277832,"y":0.6278026700019836},{"x":0.3487858772277832,"y":0.6532137393951416},{"x":0.30684328079223633,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.9827173352241516,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.30684328079223633,0.6278026700019836,0.3487858772277832,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869757115840912,"y":0.6278026700019836},{"x":0.29801324009895325,"y":0.6278026700019836},{"x":0.29801324009895325,"y":0.6517189741134644},{"x":0.2869757115840912,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.988085150718689,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.2869757115840912,0.6278026700019836,0.29801324009895325,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25827813148498535,"y":0.6278026700019836},{"x":0.28256070613861084,"y":0.6278026700019836},{"x":0.28256070613861084,"y":0.6517189741134644},{"x":0.25827813148498535,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9595697522163391,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.25827813148498535,0.6278026700019836,0.28256070613861084,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24282561242580414,"y":0.6278026700019836},{"x":0.253863126039505,"y":0.6278026700019836},{"x":0.253863126039505,"y":0.6517189741134644},{"x":0.24282561242580414,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9647324681282043,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24282561242580414,0.6278026700019836,0.253863126039505,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19646799564361572,"y":0.6278026700019836},{"x":0.23399558663368225,"y":0.6278026700019836},{"x":0.23399558663368225,"y":0.6517189741134644},{"x":0.19646799564361572,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9420771598815918,"dir":"rtl","str":"پوسه","boundary":[0.19646799564361572,0.6278026700019836,0.23399558663368225,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16556291282176971,"y":0.6278026700019836},{"x":0.19426049292087555,"y":0.6278026700019836},{"x":0.19426049292087555,"y":0.6517189741134644},{"x":0.16556291282176971,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.9250370264053345,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.16556291282176971,0.6278026700019836,0.19426049292087555,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.6278026700019836},{"x":0.15452538430690765,"y":0.6278026700019836},{"x":0.15452538430690765,"y":0.6517189741134644},{"x":0.12141280621290207,"y":0.6517189741134644}]},"confidence":0.927970826625824,"dir":"rtl","str":"نازك","boundary":[0.12141280621290207,0.6278026700019836,0.15452538430690765,0.6517189741134644]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.6292974352836609},{"x":0.796909511089325,"y":0.6292974352836609},{"x":0.796909511089325,"y":0.6532137393951416},{"x":0.7880794405937195,"y":0.6532137393951416}]},"confidence":0.6341186165809631,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.7880794405937195,0.6292974352836609,0.796909511089325,0.6532137393951416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.6547085046768188},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6547085046768188},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6756352782249451},{"x":0.796909511089325,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9397669434547424,"dir":"rtl","str":"وضخیم","boundary":[0.796909511089325,0.6547085046768188,0.8565121293067932,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7858719825744629,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6756352782249451},{"x":0.7395143508911133,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9713335633277893,"dir":"rtl","str":"رسانا","boundary":[0.7417218685150146,0.6547085046768188,0.7836644649505615,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7373068332672119,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7373068332672119,"y":0.6741405129432678},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6741405129432678}]},"confidence":0.9480730295181274,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.732891857624054,0.6547085046768188,0.7373068332672119,0.6741405129432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865342259407043,"y":0.6532137393951416},{"x":0.7218543291091919,"y":0.6547085046768188},{"x":0.7218543291091919,"y":0.6756352782249451},{"x":0.684326708316803,"y":0.6741405129432678}]},"confidence":0.9320210814476013,"dir":"rtl","str":"عايق","boundary":[0.6865342259407043,0.6532137393951416,0.7218543291091919,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631346583366394,"y":0.6532137393951416},{"x":0.6777042150497437,"y":0.6532137393951416},{"x":0.6754966974258423,"y":0.6741405129432678},{"x":0.631346583366394,"y":0.6741405129432678}]},"confidence":0.9465497136116028,"dir":"rtl","str":"وحتی","boundary":[0.631346583366394,0.6532137393951416,0.6754966974258423,0.6741405129432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5540838837623596,"y":0.6532137393951416},{"x":0.6225165724754333,"y":0.6532137393951416},{"x":0.620309054851532,"y":0.6741405129432678},{"x":0.5518763661384583,"y":0.6741405129432678}]},"confidence":0.963293194770813,"dir":"rtl","str":"نیمرسانا","boundary":[0.5540838837623596,0.6532137393951416,0.620309054851532,0.6741405129432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055187344551086,"y":0.6517189741134644},{"x":0.5430463552474976,"y":0.6532137393951416},{"x":0.5430463552474976,"y":0.6726457476615906},{"x":0.5055187344551086,"y":0.6726457476615906}]},"confidence":0.9345632195472717,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5055187344551086,0.6517189741134644,0.5430463552474976,0.6726457476615906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.6517189741134644},{"x":0.4988962411880493,"y":0.6517189741134644},{"x":0.49668875336647034,"y":0.6726457476615906},{"x":0.47902870178222656,"y":0.6726457476615906}]},"confidence":0.98981773853302,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47902870178222656,0.6517189741134644,0.49668875336647034,0.6726457476615906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4260485768318176,"y":0.6517189741134644},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6517189741134644},{"x":0.4746136963367462,"y":0.6726457476615906},{"x":0.4260485768318176,"y":0.6726457476615906}]},"confidence":0.9706280827522278,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.4260485768318176,0.6517189741134644,0.4746136963367462,0.6726457476615906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38631346821784973,"y":0.6517189741134644},{"x":0.40838852524757385,"y":0.6517189741134644},{"x":0.40838852524757385,"y":0.6726457476615906},{"x":0.38631346821784973,"y":0.6726457476615906}]},"confidence":0.971842348575592,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.38631346821784973,0.6517189741134644,0.40838852524757385,0.6726457476615906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37748345732688904,"y":0.6517189741134644},{"x":0.38631346821784973,"y":0.6517189741134644},{"x":0.38410595059394836,"y":0.6711509823799133},{"x":0.37748345732688904,"y":0.6711509823799133}]},"confidence":0.9600499272346497,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37748345732688904,0.6517189741134644,0.38410595059394836,0.6711509823799133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2781457006931305,"y":0.6502242088317871},{"x":0.366445928812027,"y":0.6517189741134644},{"x":0.366445928812027,"y":0.6726457476615906},{"x":0.2759381830692291,"y":0.6711509823799133}]},"confidence":0.9685949683189392,"dir":"rtl","str":"فرایندهایی","boundary":[0.2781457006931305,0.6502242088317871,0.366445928812027,0.6726457476615906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2295805811882019,"y":0.6502242088317871},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6502242088317871},{"x":0.2693156599998474,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2295805811882019,"y":0.6711509823799133}]},"confidence":0.9821814298629761,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.2295805811882019,0.6502242088317871,0.2693156599998474,0.6711509823799133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18763796985149384,"y":0.6502242088317871},{"x":0.22516556084156036,"y":0.6502242088317871},{"x":0.2229580581188202,"y":0.6711509823799133},{"x":0.18763796985149384,"y":0.6711509823799133}]},"confidence":0.9652009010314941,"dir":"rtl","str":"نقاب","boundary":[0.18763796985149384,0.6502242088317871,0.2229580581188202,0.6711509823799133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125827819108963,"y":0.6487294435501099},{"x":0.17660044133663177,"y":0.6502242088317871},{"x":0.1743929386138916,"y":0.6711509823799133},{"x":0.12362030893564224,"y":0.6696562170982361}]},"confidence":0.978721559047699,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.125827819108963,0.6487294435501099,0.1743929386138916,0.6711509823799133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.6741405129432678},{"x":0.8543046116828918,"y":0.6741405129432678},{"x":0.8543046116828918,"y":0.6965620517730713},{"x":0.7902869582176208,"y":0.6965620517730713}]},"confidence":0.9642742276191711,"dir":"rtl","str":"اکسیدی","boundary":[0.7902869582176208,0.6741405129432678,0.8543046116828918,0.6965620517730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.6741405129432678},{"x":0.7880794405937195,"y":0.6741405129432678},{"x":0.7880794405937195,"y":0.6965620517730713},{"x":0.7814569473266602,"y":0.6965620517730713}]},"confidence":0.9801954030990601,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7814569473266602,0.6741405129432678,0.7880794405937195,0.6965620517730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799116730690002,"y":0.6726457476615906},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6741405129432678},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6965620517730713},{"x":0.6799116730690002,"y":0.695067286491394}]},"confidence":0.9692179560661316,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6799116730690002,0.6726457476615906,0.7660044431686401,0.6965620517730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269315481185913,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6688741445541382,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6688741445541382,"y":0.695067286491394},{"x":0.6269315481185913,"y":0.695067286491394}]},"confidence":0.9779012799263,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.6269315481185913,0.6726457476615906,0.6688741445541382,0.695067286491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6247240900993347,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6247240900993347,"y":0.695067286491394},{"x":0.6158940196037292,"y":0.695067286491394}]},"confidence":0.9658808708190918,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6158940196037292,0.6726457476615906,0.6247240900993347,0.695067286491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5408388376235962,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6070640087127686,"y":0.6726457476615906},{"x":0.6070640087127686,"y":0.695067286491394},{"x":0.5408388376235962,"y":0.695067286491394}]},"confidence":0.9534798264503479,"dir":"rtl","str":"رونشانی","boundary":[0.5408388376235962,0.6726457476615906,0.6070640087127686,0.695067286491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5275937914848328,"y":0.6726457476615906},{"x":0.5342163443565369,"y":0.6726457476615906},{"x":0.5342163443565369,"y":0.6935725212097168},{"x":0.5275937914848328,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9491713643074036,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5275937914848328,0.6726457476615906,0.5342163443565369,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4525386393070221,"y":0.6726457476615906},{"x":0.5143488049507141,"y":0.6726457476615906},{"x":0.5143488049507141,"y":0.695067286491394},{"x":0.4525386393070221,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9400848746299744,"dir":"rtl","str":"نفوذدهی","boundary":[0.4525386393070221,0.6726457476615906,0.5143488049507141,0.695067286491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4370861053466797,"y":0.6726457476615906},{"x":0.4459161162376404,"y":0.6726457476615906},{"x":0.4459161162376404,"y":0.6935725212097168},{"x":0.4370861053466797,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9512053728103638,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4370861053466797,0.6726457476615906,0.4459161162376404,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38410595059394836,"y":0.6711509823799133},{"x":0.4260485768318176,"y":0.6726457476615906},{"x":0.4260485768318176,"y":0.6935725212097168},{"x":0.38410595059394836,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9294664263725281,"dir":"rtl","str":"آلیاژ","boundary":[0.38410595059394836,0.6711509823799133,0.4260485768318176,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33774834871292114,"y":0.6711509823799133},{"x":0.37748345732688904,"y":0.6711509823799133},{"x":0.37748345732688904,"y":0.6935725212097168},{"x":0.33774834871292114,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9768667221069336,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.33774834871292114,0.6711509823799133,0.37748345732688904,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245033025741577,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3355408310890198,"y":0.6711509823799133},{"x":0.3355408310890198,"y":0.6935725212097168},{"x":0.3245033025741577,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9453350305557251,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3245033025741577,0.6711509823799133,0.3355408310890198,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847682237625122,"y":0.6711509823799133},{"x":0.32229581475257874,"y":0.6711509823799133},{"x":0.32229581475257874,"y":0.6935725212097168},{"x":0.2847682237625122,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.8540405631065369,"dir":"rtl","str":"گرد-","boundary":[0.2847682237625122,0.6711509823799133,0.32229581475257874,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2384105920791626,"y":0.6711509823799133},{"x":0.28256070613861084,"y":0.6711509823799133},{"x":0.28256070613861084,"y":0.6935725212097168},{"x":0.2384105920791626,"y":0.6935725212097168}]},"confidence":0.9576014280319214,"dir":"rtl","str":"نهشت","boundary":[0.2384105920791626,0.6711509823799133,0.28256070613861084,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22075055539608002,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2295805811882019,"y":0.6711509823799133},{"x":0.2295805811882019,"y":0.6920777559280396},{"x":0.22075055539608002,"y":0.6920777559280396}]},"confidence":0.9765937328338623,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22075055539608002,0.6711509823799133,0.2295805811882019,0.6920777559280396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743929386138916,"y":0.6711509823799133},{"x":0.21633553504943848,"y":0.6711509823799133},{"x":0.21633553504943848,"y":0.6935725212097168},{"x":0.1743929386138916,"y":0.6920777559280396}]},"confidence":0.9521548748016357,"dir":"rtl","str":"تبخیر","boundary":[0.1743929386138916,0.6711509823799133,0.21633553504943848,0.6935725212097168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1501103788614273,"y":0.6711509823799133},{"x":0.16556291282176971,"y":0.6711509823799133},{"x":0.16556291282176971,"y":0.6920777559280396},{"x":0.1501103788614273,"y":0.6920777559280396}]},"confidence":0.9907128810882568,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1501103788614273,0.6711509823799133,0.16556291282176971,0.6920777559280396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.6711509823799133},{"x":0.14128035306930542,"y":0.6711509823799133},{"x":0.14128035306930542,"y":0.6920777559280396},{"x":0.11699779331684113,"y":0.6920777559280396}]},"confidence":0.975064218044281,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.11699779331684113,0.6711509823799133,0.14128035306930542,0.6920777559280396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.6995515823364258},{"x":0.8543046116828918,"y":0.6995515823364258},{"x":0.8543046116828918,"y":0.7219731211662292},{"x":0.8432670831680298,"y":0.7219731211662292}]},"confidence":0.9877601861953735,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8432670831680298,0.6995515823364258,0.8543046116828918,0.7219731211662292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.6995515823364258},{"x":0.8366445899009705,"y":0.6995515823364258},{"x":0.8366445899009705,"y":0.7219731211662292},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7219731211662292}]},"confidence":0.967682421207428,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.7880794405937195,0.6995515823364258,0.8366445899009705,0.7219731211662292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.6995515823364258},{"x":0.7748344540596008,"y":0.6995515823364258},{"x":0.7748344540596008,"y":0.7219731211662292},{"x":0.732891857624054,"y":0.7219731211662292}]},"confidence":0.9764050841331482,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.732891857624054,0.6995515823364258,0.7748344540596008,0.7219731211662292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.6995515823364258},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6995515823364258},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7219731211662292},{"x":0.7240617871284485,"y":0.7219731211662292}]},"confidence":0.8713059425354004,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7240617871284485,0.6995515823364258,0.7306843400001526,0.7219731211662292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695364236831665,"y":0.6980568170547485},{"x":0.7130242586135864,"y":0.6980568170547485},{"x":0.7130242586135864,"y":0.7219731211662292},{"x":0.695364236831665,"y":0.7219731211662292}]},"confidence":0.9538093209266663,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.695364236831665,0.6980568170547485,0.7130242586135864,0.7219731211662292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6556291580200195,"y":0.6980568170547485},{"x":0.6909492015838623,"y":0.6980568170547485},{"x":0.6909492015838623,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6556291580200195,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.9063012599945068,"dir":"rtl","str":"كمك","boundary":[0.6556291580200195,0.6980568170547485,0.6909492015838623,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.6980568170547485},{"x":0.6423841118812561,"y":0.6980568170547485},{"x":0.6423841118812561,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.978925883769989,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6092715263366699,0.6980568170547485,0.6423841118812561,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5805739760398865,"y":0.6980568170547485},{"x":0.5982339978218079,"y":0.6980568170547485},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5805739760398865,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.9333502650260925,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5805739760398865,0.6980568170547485,0.5982339978218079,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5342163443565369,"y":0.6980568170547485},{"x":0.5761589407920837,"y":0.6980568170547485},{"x":0.5761589407920837,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5342163443565369,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.9705694913864136,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5342163443565369,0.6980568170547485,0.5761589407920837,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39955848455429077,"y":0.6965620517730713},{"x":0.5231788158416748,"y":0.6980568170547485},{"x":0.5231788158416748,"y":0.7204782962799072},{"x":0.39955848455429077,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.9371052980422974,"dir":"rtl","str":"ترانزیستورهاي","boundary":[0.39955848455429077,0.6965620517730713,0.5231788158416748,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3708609342575073,"y":0.6965620517730713},{"x":0.39293599128723145,"y":0.6965620517730713},{"x":0.39293599128723145,"y":0.7204782962799072},{"x":0.3708609342575073,"y":0.7204782962799072}]},"confidence":0.9472227096557617,"dir":"rtl","str":"تك","boundary":[0.3708609342575073,0.6965620517730713,0.39293599128723145,0.7204782962799072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32891830801963806,"y":0.6965620517730713},{"x":0.36203089356422424,"y":0.6965620517730713},{"x":0.36203089356422424,"y":0.71898353099823},{"x":0.32891830801963806,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.8431909680366516,"dir":"rtl","str":"قطبي","boundary":[0.32891830801963806,0.6965620517730713,0.36203089356422424,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.6965620517730713},{"x":0.315673291683197,"y":0.6965620517730713},{"x":0.315673291683197,"y":0.71898353099823},{"x":0.30684328079223633,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.8912104964256287,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30684328079223633,0.6965620517730713,0.315673291683197,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28256070613861084,"y":0.6965620517730713},{"x":0.29801324009895325,"y":0.6965620517730713},{"x":0.29801324009895325,"y":0.71898353099823},{"x":0.28256070613861084,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.9705014228820801,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.28256070613861084,0.6965620517730713,0.29801324009895325,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24724061787128448,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2803531885147095,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2803531885147095,"y":0.71898353099823},{"x":0.24724061787128448,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.9310292601585388,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.24724061787128448,0.6965620517730713,0.2803531885147095,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2229580581188202,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2295805811882019,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2295805811882019,"y":0.71898353099823},{"x":0.2229580581188202,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.909078061580658,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2229580581188202,0.6965620517730713,0.2295805811882019,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14790287613868713,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2141280323266983,"y":0.6965620517730713},{"x":0.2141280323266983,"y":0.71898353099823},{"x":0.14790287613868713,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.9412883520126343,"dir":"rtl","str":"دیودهسا","boundary":[0.14790287613868713,0.6965620517730713,0.2141280323266983,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.6965620517730713},{"x":0.1346578299999237,"y":0.6965620517730713},{"x":0.1346578299999237,"y":0.71898353099823},{"x":0.12141280621290207,"y":0.71898353099823}]},"confidence":0.9598895311355591,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12141280621290207,0.6965620517730713,0.1346578299999237,0.71898353099823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8543046116828918,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8543046116828918,"y":0.7414050698280334},{"x":0.8432670831680298,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.967555820941925,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8432670831680298,0.7204782962799072,0.8543046116828918,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8410596251487732,"y":0.7204782962799072},{"x":0.8410596251487732,"y":0.7414050698280334},{"x":0.807947039604187,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9659504890441895,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.807947039604187,0.7204782962799072,0.8410596251487732,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505518794059753,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7991169691085815,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7991169691085815,"y":0.7414050698280334},{"x":0.7505518794059753,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9756461977958679,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.7505518794059753,0.7204782962799072,0.7991169691085815,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7204782962799072},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7414050698280334},{"x":0.684326708316803,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.982767641544342,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.684326708316803,0.7204782962799072,0.7306843400001526,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7414050698280334},{"x":0.6710816621780396,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.8781704306602478,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6710816621780396,0.7204782962799072,0.6799116730690002,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6534216403961182,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7414050698280334},{"x":0.6534216403961182,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9731885194778442,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6534216403961182,0.7204782962799072,0.6622516512870789,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631346583366394,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6467990875244141,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6467990875244141,"y":0.7414050698280334},{"x":0.631346583366394,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9544249773025513,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.631346583366394,0.7204782962799072,0.6467990875244141,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6291390657424927,"y":0.7204782962799072},{"x":0.6291390657424927,"y":0.7414050698280334},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9595413208007812,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6092715263366699,0.7204782962799072,0.6291390657424927,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556291401386261,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7414050698280334},{"x":0.556291401386261,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9679335951805115,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.556291401386261,0.7204782962799072,0.5982339978218079,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49668875336647034,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5364238619804382,"y":0.7204782962799072},{"x":0.5364238619804382,"y":0.7414050698280334},{"x":0.49668875336647034,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9709316492080688,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.49668875336647034,0.7204782962799072,0.5364238619804382,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4370861053466797,"y":0.7204782962799072},{"x":0.48785871267318726,"y":0.7204782962799072},{"x":0.48785871267318726,"y":0.7414050698280334},{"x":0.4370861053466797,"y":0.7414050698280334}]},"confidence":0.9753089547157288,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4370861053466797,0.7204782962799072,0.48785871267318726,0.7414050698280334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42384105920791626,"y":0.7204782962799072},{"x":0.43267107009887695,"y":0.7204782962799072},{"x":0.43267107009887695,"y":0.7399103045463562},{"x":0.42384105920791626,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.7254580855369568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42384105920791626,0.7204782962799072,0.43267107009887695,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36865341663360596,"y":0.7204782962799072},{"x":0.4194260537624359,"y":0.7204782962799072},{"x":0.4194260537624359,"y":0.7399103045463562},{"x":0.36865341663360596,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9748361110687256,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.36865341663360596,0.7204782962799072,0.4194260537624359,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31346577405929565,"y":0.7204782962799072},{"x":0.3576158881187439,"y":0.7204782962799072},{"x":0.3576158881187439,"y":0.7399103045463562},{"x":0.31346577405929565,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9713118076324463,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.31346577405929565,0.7204782962799072,0.3576158881187439,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26710817217826843,"y":0.7204782962799072},{"x":0.3024282455444336,"y":0.7204782962799072},{"x":0.3024282455444336,"y":0.7399103045463562},{"x":0.26710817217826843,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.9851274490356445,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.26710817217826843,0.7204782962799072,0.3024282455444336,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2626931667327881,"y":0.7204782962799072},{"x":0.26490065455436707,"y":0.7204782962799072},{"x":0.26490065455436707,"y":0.7399103045463562},{"x":0.2626931667327881,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.8868803381919861,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2626931667327881,0.7204782962799072,0.26490065455436707,0.7399103045463562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.7443946003913879},{"x":0.796909511089325,"y":0.7443946003913879},{"x":0.796909511089325,"y":0.7638266086578369},{"x":0.7836644649505615,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9768952131271362,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.7836644649505615,0.7443946003913879,0.796909511089325,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7792494297027588,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7792494297027588,"y":0.7638266086578369},{"x":0.7637969255447388,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9911796450614929,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7637969255447388,0.7428998351097107,0.7792494297027588,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373068332672119,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7615894079208374,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7615894079208374,"y":0.7638266086578369},{"x":0.7373068332672119,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9457988142967224,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7373068332672119,0.7428998351097107,0.7615894079208374,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.7428998351097107},{"x":0.732891857624054,"y":0.7428998351097107},{"x":0.732891857624054,"y":0.7638266086578369},{"x":0.7240617871284485,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9539271593093872,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7240617871284485,0.7428998351097107,0.732891857624054,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7428998351097107},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7638266086578369},{"x":0.6732891798019409,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9778745770454407,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6732891798019409,0.7428998351097107,0.7174392938613892,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.7428998351097107},{"x":0.6600441336631775,"y":0.7428998351097107},{"x":0.6600441336631775,"y":0.7638266086578369},{"x":0.5761589407920837,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.949643075466156,"dir":"rtl","str":"الکترونيك","boundary":[0.5761589407920837,0.7428998351097107,0.6600441336631775,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518763661384583,"y":0.7428998351097107},{"x":0.560706377029419,"y":0.7428998351097107},{"x":0.560706377029419,"y":0.7623318433761597},{"x":0.5518763661384583,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.8583378195762634,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5518763661384583,0.7428998351097107,0.560706377029419,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503311276435852,"y":0.7428998351097107},{"x":0.5386313199996948,"y":0.7428998351097107},{"x":0.5386313199996948,"y":0.7623318433761597},{"x":0.503311276435852,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9699065089225769,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.503311276435852,0.7428998351097107,0.5386313199996948,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.7428998351097107},{"x":0.49448123574256897,"y":0.7428998351097107},{"x":0.49448123574256897,"y":0.7623318433761597},{"x":0.47902870178222656,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9763156175613403,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.47902870178222656,0.7428998351097107,0.49448123574256897,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.7414050698280334},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7428998351097107},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7623318433761597},{"x":0.41501104831695557,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9530360698699951,"dir":"rtl","str":"آوریها","boundary":[0.41501104831695557,0.7414050698280334,0.4701986610889435,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576158881187439,"y":0.7414050698280334},{"x":0.40838852524757385,"y":0.7414050698280334},{"x":0.40838852524757385,"y":0.7623318433761597},{"x":0.3576158881187439,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9792638421058655,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.3576158881187439,0.7414050698280334,0.40838852524757385,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31346577405929565,"y":0.7414050698280334},{"x":0.34657835960388184,"y":0.7414050698280334},{"x":0.34657835960388184,"y":0.7623318433761597},{"x":0.31346577405929565,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9847401976585388,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.31346577405929565,0.7414050698280334,0.34657835960388184,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.7414050698280334},{"x":0.31346577405929565,"y":0.7414050698280334},{"x":0.31346577405929565,"y":0.7623318433761597},{"x":0.30684328079223633,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9747700691223145,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30684328079223633,0.7414050698280334,0.31346577405929565,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26710817217826843,"y":0.7414050698280334},{"x":0.29801324009895325,"y":0.7414050698280334},{"x":0.29801324009895325,"y":0.7623318433761597},{"x":0.26710817217826843,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9834868311882019,"dir":"rtl","str":"ملزم","boundary":[0.26710817217826843,0.7414050698280334,0.29801324009895325,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24282561242580414,"y":0.7414050698280334},{"x":0.253863126039505,"y":0.7414050698280334},{"x":0.253863126039505,"y":0.7623318433761597},{"x":0.24282561242580414,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9549163579940796,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24282561242580414,0.7414050698280334,0.253863126039505,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17880794405937195,"y":0.7414050698280334},{"x":0.2384105920791626,"y":0.7414050698280334},{"x":0.2384105920791626,"y":0.7623318433761597},{"x":0.17880794405937195,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9829161167144775,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.17880794405937195,0.7414050698280334,0.2384105920791626,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15231788158416748,"y":0.7414050698280334},{"x":0.1677704155445099,"y":0.7414050698280334},{"x":0.1677704155445099,"y":0.7608370780944824},{"x":0.15231788158416748,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9482291340827942,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.15231788158416748,0.7414050698280334,0.1677704155445099,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.7414050698280334},{"x":0.1434878557920456,"y":0.7414050698280334},{"x":0.1434878557920456,"y":0.7608370780944824},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9604827165603638,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.11699779331684113,0.7414050698280334,0.1434878557920456,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.7683109045028687},{"x":0.8543046116828918,"y":0.7683109045028687},{"x":0.8543046116828918,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9775298833847046,"dir":"rtl","str":"امکانات","boundary":[0.7924944758415222,0.7683109045028687,0.8543046116828918,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.7683109045028687},{"x":0.7836644649505615,"y":0.7683109045028687},{"x":0.7836644649505615,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.965182363986969,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7306843400001526,0.7683109045028687,0.7836644649505615,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.7683109045028687},{"x":0.7218543291091919,"y":0.7683109045028687},{"x":0.7218543291091919,"y":0.7862481474876404},{"x":0.684326708316803,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9853349328041077,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.684326708316803,0.7683109045028687,0.7218543291091919,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777042150497437,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6777042150497437,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9376791715621948,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6777042150497437,0.7683109045028687,0.6799116730690002,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247240900993347,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6622516512870789,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6247240900993347,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9779282212257385,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6247240900993347,0.7683109045028687,0.6622516512870789,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571743905544281,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6136865615844727,"y":0.7683109045028687},{"x":0.6136865615844727,"y":0.7862481474876404},{"x":0.571743905544281,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9821688532829285,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.571743905544281,0.7683109045028687,0.6136865615844727,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768211841583252,"y":0.7683109045028687},{"x":0.560706377029419,"y":0.7683109045028687},{"x":0.560706377029419,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4768211841583252,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9476033449172974,"dir":"rtl","str":"هوشمندانه","boundary":[0.4768211841583252,0.7683109045028687,0.560706377029419,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44150111079216003,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4679911732673645,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4679911732673645,"y":0.7862481474876404},{"x":0.44150111079216003,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9457001090049744,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.44150111079216003,0.7683109045028687,0.4679911732673645,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41059601306915283,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4282560646533966,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4282560646533966,"y":0.7862481474876404},{"x":0.41059601306915283,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9676766395568848,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.41059601306915283,0.7683109045028687,0.4282560646533966,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973509967327118,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4061810076236725,"y":0.7683109045028687},{"x":0.4061810076236725,"y":0.7862481474876404},{"x":0.3973509967327118,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9152722358703613,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3973509967327118,0.7683109045028687,0.4061810076236725,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3554084002971649,"y":0.7668161392211914},{"x":0.38631346821784973,"y":0.7668161392211914},{"x":0.38631346821784973,"y":0.7862481474876404},{"x":0.3554084002971649,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9541090726852417,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3554084002971649,0.7668161392211914,0.38631346821784973,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30684328079223633,"y":0.7668161392211914},{"x":0.3487858772277832,"y":0.7668161392211914},{"x":0.3487858772277832,"y":0.7862481474876404},{"x":0.30684328079223633,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9818558692932129,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.30684328079223633,0.7668161392211914,0.3487858772277832,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2715231776237488,"y":0.7668161392211914},{"x":0.2935982346534729,"y":0.7668161392211914},{"x":0.2935982346534729,"y":0.7862481474876404},{"x":0.2715231776237488,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9685013890266418,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2715231776237488,0.7668161392211914,0.2935982346534729,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2229580581188202,"y":0.7668161392211914},{"x":0.2604856491088867,"y":0.7668161392211914},{"x":0.2604856491088867,"y":0.7862481474876404},{"x":0.2229580581188202,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9797670245170593,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.2229580581188202,0.7668161392211914,0.2604856491088867,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16997791826725006,"y":0.7668161392211914},{"x":0.21192052960395813,"y":0.7668161392211914},{"x":0.21192052960395813,"y":0.7847533822059631},{"x":0.16997791826725006,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.971028745174408,"dir":"rtl","str":"مدتی","boundary":[0.16997791826725006,0.7668161392211914,0.21192052960395813,0.7847533822059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1192052960395813,"y":0.7668161392211914},{"x":0.16114790737628937,"y":0.7668161392211914},{"x":0.16114790737628937,"y":0.7847533822059631},{"x":0.1192052960395813,"y":0.7847533822059631}]},"confidence":0.9800057411193848,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.1192052960395813,0.7668161392211914,0.16114790737628937,0.7847533822059631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.7877429127693176},{"x":0.8520971536636353,"y":0.7877429127693176},{"x":0.8520971536636353,"y":0.8116592168807983},{"x":0.8167770504951477,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9871533513069153,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.8167770504951477,0.7877429127693176,0.8520971536636353,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8101544976234436,"y":0.7877429127693176},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7877429127693176},{"x":0.8167770504951477,"y":0.8116592168807983},{"x":0.8101544976234436,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9555039405822754,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8101544976234436,0.7877429127693176,0.8167770504951477,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.7877429127693176},{"x":0.796909511089325,"y":0.7877429127693176},{"x":0.796909511089325,"y":0.8116592168807983},{"x":0.7660044431686401,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9551073312759399,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7660044431686401,0.7877429127693176,0.796909511089325,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505518794059753,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7637969255447388,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7637969255447388,"y":0.8116592168807983},{"x":0.7505518794059753,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9525715708732605,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7505518794059753,0.7877429127693176,0.7637969255447388,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6821191906929016,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7505518794059753,"y":0.7877429127693176},{"x":0.7505518794059753,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6821191906929016,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9566156268119812,"dir":"rtl","str":"سؤالهای","boundary":[0.6821191906929016,0.7877429127693176,0.7505518794059753,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6158940196037292,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6666666865348816,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6158940196037292,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9868237376213074,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.6158940196037292,0.7862481474876404,0.6666666865348816,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6004415154457092,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6136865615844727,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6136865615844727,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6004415154457092,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9597747921943665,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6004415154457092,0.7862481474876404,0.6136865615844727,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584989190101624,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5982339978218079,"y":0.8116592168807983},{"x":0.5584989190101624,"y":0.8116592168807983}]},"confidence":0.9016434550285339,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5584989190101624,0.7862481474876404,0.5982339978218079,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011037588119507,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5496688485145569,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5496688485145569,"y":0.8101644515991211},{"x":0.5011037588119507,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9802685976028442,"dir":"rtl","str":"تجمع","boundary":[0.5011037588119507,0.7862481474876404,0.5496688485145569,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4922737181186676,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4988962411880493,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4988962411880493,"y":0.8101644515991211},{"x":0.4922737181186676,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9609971642494202,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4922737181186676,0.7862481474876404,0.4988962411880493,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42384105920791626,"y":0.7862481474876404},{"x":0.48785871267318726,"y":0.7862481474876404},{"x":0.48785871267318726,"y":0.8116592168807983},{"x":0.42384105920791626,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9598348736763,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.42384105920791626,0.7862481474876404,0.48785871267318726,0.8116592168807983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37527593970298767,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4061810076236725,"y":0.7862481474876404},{"x":0.4061810076236725,"y":0.8101644515991211},{"x":0.37527593970298767,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9677103757858276,"dir":"rtl","str":"وفق","boundary":[0.37527593970298767,0.7862481474876404,0.4061810076236725,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33112582564353943,"y":0.7862481474876404},{"x":0.366445928812027,"y":0.7862481474876404},{"x":0.366445928812027,"y":0.8101644515991211},{"x":0.33112582564353943,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9879689812660217,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.33112582564353943,0.7862481474876404,0.366445928812027,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3024282455444336,"y":0.7862481474876404},{"x":0.3267108201980591,"y":0.7862481474876404},{"x":0.3267108201980591,"y":0.8101644515991211},{"x":0.3024282455444336,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9818547964096069,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3024282455444336,0.7862481474876404,0.3267108201980591,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847682237625122,"y":0.7862481474876404},{"x":0.2935982346534729,"y":0.7862481474876404},{"x":0.2935982346534729,"y":0.8101644515991211},{"x":0.2847682237625122,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9406806230545044,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2847682237625122,0.7862481474876404,0.2935982346534729,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23178808391094208,"y":0.7862481474876404},{"x":0.27373069524765015,"y":0.7862481474876404},{"x":0.27373069524765015,"y":0.8101644515991211},{"x":0.23178808391094208,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9812472462654114,"dir":"rtl","str":"وضع","boundary":[0.23178808391094208,0.7862481474876404,0.27373069524765015,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17880794405937195,"y":0.7847533822059631},{"x":0.22075055539608002,"y":0.7847533822059631},{"x":0.22075055539608002,"y":0.8101644515991211},{"x":0.17880794405937195,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9030328392982483,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.17880794405937195,0.7847533822059631,0.22075055539608002,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.7847533822059631},{"x":0.1743929386138916,"y":0.7847533822059631},{"x":0.1743929386138916,"y":0.8101644515991211},{"x":0.13245032727718353,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.9728264212608337,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.13245032727718353,0.7847533822059631,0.1743929386138916,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1192052960395813,"y":0.7847533822059631},{"x":0.12362030893564224,"y":0.7847533822059631},{"x":0.12362030893564224,"y":0.8101644515991211},{"x":0.1192052960395813,"y":0.8101644515991211}]},"confidence":0.7101039886474609,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1192052960395813,0.7847533822059631,0.12362030893564224,0.8101644515991211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476821184158325,"y":0.8131539821624756},{"x":0.8565121293067932,"y":0.8131539821624756},{"x":0.8565121293067932,"y":0.834080696105957},{"x":0.8476821184158325,"y":0.834080696105957}]},"confidence":0.9366471767425537,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8476821184158325,0.8131539821624756,0.8565121293067932,0.834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.8131539821624756},{"x":0.8410596251487732,"y":0.8131539821624756},{"x":0.8410596251487732,"y":0.834080696105957},{"x":0.8035320043563843,"y":0.834080696105957}]},"confidence":0.9815796613693237,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.8035320043563843,0.8131539821624756,0.8410596251487732,0.834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527593970298767,"y":0.8131539821624756},{"x":0.7991169691085815,"y":0.8131539821624756},{"x":0.7991169691085815,"y":0.834080696105957},{"x":0.7527593970298767,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.9642171263694763,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7527593970298767,0.8131539821624756,0.7991169691085815,0.834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350993156433105,"y":0.8116592168807983},{"x":0.743929386138916,"y":0.8116592168807983},{"x":0.743929386138916,"y":0.8325859308242798},{"x":0.7350993156433105,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.9657546877861023,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7350993156433105,0.8116592168807983,0.743929386138916,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909492015838623,"y":0.8116592168807983},{"x":0.7306843400001526,"y":0.8131539821624756},{"x":0.7306843400001526,"y":0.8325859308242798},{"x":0.6909492015838623,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.9705685973167419,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6909492015838623,0.8116592168807983,0.7306843400001526,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6821191906929016,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6821191906929016,"y":0.8325859308242798},{"x":0.6401765942573547,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.9911187887191772,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6401765942573547,0.8116592168807983,0.6821191906929016,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048564910888672,"y":0.8116592168807983},{"x":0.631346583366394,"y":0.8116592168807983},{"x":0.631346583366394,"y":0.8325859308242798},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.984809160232544,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.6048564910888672,0.8116592168807983,0.631346583366394,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6026490330696106,"y":0.8116592168807983},{"x":0.6026490330696106,"y":0.8310911655426025},{"x":0.5938189625740051,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.8953320980072021,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5938189625740051,0.8116592168807983,0.6026490330696106,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231788158416748,"y":0.8101644515991211},{"x":0.5849889516830444,"y":0.8116592168807983},{"x":0.5849889516830444,"y":0.8325859308242798},{"x":0.5231788158416748,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.971915602684021,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5231788158416748,0.8101644515991211,0.5849889516830444,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701986610889435,"y":0.8101644515991211},{"x":0.5143488049507141,"y":0.8101644515991211},{"x":0.5143488049507141,"y":0.8310911655426025},{"x":0.4701986610889435,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.9547163248062134,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.4701986610889435,0.8101644515991211,0.5143488049507141,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41501104831695557,"y":0.8101644515991211},{"x":0.4591611623764038,"y":0.8101644515991211},{"x":0.4591611623764038,"y":0.8310911655426025},{"x":0.41501104831695557,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.9472672939300537,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.41501104831695557,0.8101644515991211,0.4591611623764038,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3576158881187439,"y":0.8101644515991211},{"x":0.4039735198020935,"y":0.8101644515991211},{"x":0.4039735198020935,"y":0.8310911655426025},{"x":0.3576158881187439,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.9574224948883057,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.3576158881187439,0.8101644515991211,0.4039735198020935,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3421633541584015,"y":0.8101644515991211},{"x":0.3509933650493622,"y":0.8101644515991211},{"x":0.3509933650493622,"y":0.8295964002609253},{"x":0.3421633541584015,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9432777166366577,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3421633541584015,0.8101644515991211,0.3509933650493622,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28918322920799255,"y":0.8086696267127991},{"x":0.33112582564353943,"y":0.8101644515991211},{"x":0.33112582564353943,"y":0.8310911655426025},{"x":0.28918322920799255,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9696517586708069,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.28918322920799255,0.8086696267127991,0.33112582564353943,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2715231776237488,"y":0.8086696267127991},{"x":0.28256070613861084,"y":0.8086696267127991},{"x":0.28256070613861084,"y":0.8295964002609253},{"x":0.2715231776237488,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.959315299987793,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2715231776237488,0.8086696267127991,0.28256070613861084,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20088300108909607,"y":0.8086696267127991},{"x":0.2604856491088867,"y":0.8086696267127991},{"x":0.2604856491088867,"y":0.8295964002609253},{"x":0.20088300108909607,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9728889465332031,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.20088300108909607,0.8086696267127991,0.2604856491088867,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15231788158416748,"y":0.8086696267127991},{"x":0.1986754983663559,"y":0.8086696267127991},{"x":0.1986754983663559,"y":0.8295964002609253},{"x":0.15231788158416748,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.9745051860809326,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.15231788158416748,0.8086696267127991,0.1986754983663559,0.8295964002609253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12141280621290207,"y":0.8086696267127991},{"x":0.13686534762382507,"y":0.8086696267127991},{"x":0.13686534762382507,"y":0.8295964002609253},{"x":0.12141280621290207,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.964592456817627,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12141280621290207,0.8086696267127991,0.13686534762382507,0.8295964002609253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1192052960395813,"y":0.560538113117218},{"x":0.8587196469306946,"y":0.5635276436805725},{"x":0.8565121293067932,"y":0.834080696105957},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.9607033133506775,"dir":"ltr","boundary":[0.1142052960395813,0.553538113117218,0.8615121293067932,0.841080696105957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145695328712463,"y":0.8355754613876343},{"x":0.8543046116828918,"y":0.8385650515556335},{"x":0.8498896360397339,"y":0.853512704372406},{"x":0.812362015247345,"y":0.8505231738090515}]},"confidence":0.9788656234741211,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.8145695328712463,0.8355754613876343,0.8498896360397339,0.853512704372406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858719825744629,"y":0.8325859308242798},{"x":0.812362015247345,"y":0.834080696105957},{"x":0.807947039604187,"y":0.8505231738090515},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8490284085273743}]},"confidence":0.9671614170074463,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7858719825744629,0.8325859308242798,0.807947039604187,0.8505231738090515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.8325859308242798},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8325859308242798},{"x":0.7814569473266602,"y":0.847533643245697},{"x":0.7726269364356995,"y":0.847533643245697}]},"confidence":0.9250096082687378,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7748344540596008,0.8325859308242798,0.7814569473266602,0.847533643245697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.8310911655426025},{"x":0.8520971536636353,"y":0.8385650515556335},{"x":0.8498896360397339,"y":0.853512704372406},{"x":0.7726269364356995,"y":0.847533643245697}]},"confidence":0.9689801931381226,"dir":"ltr","boundary":[0.7698344540596008,0.8240911655426025,0.8548896360397339,0.860512704372406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1192052960395813,"y":0.8684604167938232},{"x":0.1346578299999237,"y":0.8684604167938232},{"x":0.1346578299999237,"y":0.8804185390472412},{"x":0.1192052960395813,"y":0.8804185390472412}]},"confidence":0.8748634457588196,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.1192052960395813,0.8684604167938232,0.1346578299999237,0.8804185390472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14569535851478577,"y":0.8684604167938232},{"x":0.19205297529697418,"y":0.8684604167938232},{"x":0.19205297529697418,"y":0.8804185390472412},{"x":0.14569535851478577,"y":0.8804185390472412}]},"confidence":0.9680555462837219,"dir":"ltr","str":"bulk","boundary":[0.14569535851478577,0.8684604167938232,0.19205297529697418,0.8804185390472412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.8684604167938232},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8699551820755005},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8819133043289185},{"x":0.20309050381183624,"y":0.8804185390472412}]},"confidence":0.9910304546356201,"dir":"ltr","str":"semiconductor","boundary":[0.20309050381183624,0.8684604167938232,0.35982340574264526,0.8819133043289185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1192052960395813,"y":0.8684604167938232},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8699551820755005},{"x":0.35982340574264526,"y":0.8819133043289185},{"x":0.1192052960395813,"y":0.8804185390472412}]},"confidence":0.9739655256271362,"dir":"ltr","boundary":[0.1142052960395813,0.8614604167938232,0.36482340574264527,0.8889133043289185],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/pDltJftitaFUoOhG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/RXjgfFKYJszAVsDQ.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/nSelcmBHWByxUXPP.jpg"},"info":{"width":453,"height":670,"margin":[0.0002813473008326347,0.00013212296838191018,0.9980835878980607,0.999642036097975]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.09552238881587982},{"x":0.807947039604187,"y":0.09552238881587982},{"x":0.807947039604187,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7836644649505615,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9860771894454956,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7836644649505615,0.09552238881587982,0.807947039604187,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.09552238881587982},{"x":0.7748344540596008,"y":0.09552238881587982},{"x":0.7748344540596008,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7240617871284485,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9673188328742981,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.7240617871284485,0.09552238881587982,0.7748344540596008,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777042150497437,"y":0.09552238881587982},{"x":0.7196468114852905,"y":0.09552238881587982},{"x":0.7196468114852905,"y":0.11940298229455948},{"x":0.6777042150497437,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9244738221168518,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6777042150497437,0.09552238881587982,0.7196468114852905,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6556291580200195,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6754966974258423,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6754966974258423,"y":0.11940298229455948},{"x":0.6556291580200195,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9537838101387024,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6556291580200195,0.09552238881587982,0.6754966974258423,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048564910888672,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6423841118812561,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6423841118812561,"y":0.11940298229455948},{"x":0.6048564910888672,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9834036231040955,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6048564910888672,0.09552238881587982,0.6423841118812561,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567328929901123,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6026490330696106,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6026490330696106,"y":0.11940298229455948},{"x":0.567328929901123,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.937504768371582,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.567328929901123,0.09552238881587982,0.6026490330696106,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5187637805938721,"y":0.09552238881587982},{"x":0.5540838837623596,"y":0.09552238881587982},{"x":0.5540838837623596,"y":0.11940298229455948},{"x":0.5187637805938721,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.8893497586250305,"dir":"rtl","str":"كمك","boundary":[0.5187637805938721,0.09552238881587982,0.5540838837623596,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.503311276435852,"y":0.09552238881587982},{"x":0.5143488049507141,"y":0.09552238881587982},{"x":0.5143488049507141,"y":0.11940298229455948},{"x":0.503311276435852,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9393521547317505,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.503311276435852,0.09552238881587982,0.5143488049507141,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4591611623764038,"y":0.09552238881587982},{"x":0.503311276435852,"y":0.09552238881587982},{"x":0.503311276435852,"y":0.11940298229455948},{"x":0.4591611623764038,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9792446494102478,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4591611623764038,0.09552238881587982,0.503311276435852,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35982340574264526,"y":0.09552238881587982},{"x":0.44812363386154175,"y":0.09552238881587982},{"x":0.44812363386154175,"y":0.11940298229455948},{"x":0.35982340574264526,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9462448954582214,"dir":"rtl","str":"الكترونيك","boundary":[0.35982340574264526,0.09552238881587982,0.44812363386154175,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869757115840912,"y":0.09552238881587982},{"x":0.3487858772277832,"y":0.09552238881587982},{"x":0.3487858772277832,"y":0.11940298229455948},{"x":0.2869757115840912,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9268782138824463,"dir":"rtl","str":"تاروشی","boundary":[0.2869757115840912,0.09552238881587982,0.3487858772277832,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24282561242580414,"y":0.09552238881587982},{"x":0.28256070613861084,"y":0.09552238881587982},{"x":0.28256070613861084,"y":0.11940298229455948},{"x":0.24282561242580414,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9689107537269592,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24282561242580414,0.09552238881587982,0.28256070613861084,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17880794405937195,"y":0.09552238881587982},{"x":0.23620308935642242,"y":0.09552238881587982},{"x":0.23620308935642242,"y":0.11940298229455948},{"x":0.17880794405937195,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9829108119010925,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.17880794405937195,0.09552238881587982,0.23620308935642242,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13686534762382507,"y":0.09552238881587982},{"x":0.17880794405937195,"y":0.09552238881587982},{"x":0.17880794405937195,"y":0.11940298229455948},{"x":0.13686534762382507,"y":0.11940298229455948}]},"confidence":0.9643493294715881,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.13686534762382507,0.09552238881587982,0.17880794405937195,0.11940298229455948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145695328712463,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8631346821784973,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8631346821784973,"y":0.14179104566574097},{"x":0.8145695328712463,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9513161182403564,"dir":"rtl","str":"ابداع","boundary":[0.8145695328712463,0.11940298229455948,0.8631346821784973,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8057395219802856,"y":0.11940298229455948},{"x":0.8057395219802856,"y":0.14179104566574097},{"x":0.7836644649505615,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9647578001022339,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7836644649505615,0.11940298229455948,0.8057395219802856,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7748344540596008,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7748344540596008,"y":0.14179104566574097},{"x":0.7660044431686401,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9806810617446899,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7660044431686401,0.11940298229455948,0.7748344540596008,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7571743726730347,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7571743726730347,"y":0.14179104566574097},{"x":0.7395143508911133,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9882464408874512,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7395143508911133,0.11940298229455948,0.7571743726730347,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7350993156433105,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7350993156433105,"y":0.14179104566574097},{"x":0.7108168005943298,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.97930908203125,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7108168005943298,0.11940298229455948,0.7350993156433105,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6379690766334534,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7019867300987244,"y":0.11940298229455948},{"x":0.7019867300987244,"y":0.14179104566574097},{"x":0.6379690766334534,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9854607582092285,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6379690766334534,0.11940298229455948,0.7019867300987244,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571743905544281,"y":0.11940298229455948},{"x":0.6269315481185913,"y":0.11940298229455948},{"x":0.6269315481185913,"y":0.14179104566574097},{"x":0.571743905544281,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9463902115821838,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.571743905544281,0.11940298229455948,0.6269315481185913,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5055187344551086,"y":0.11940298229455948},{"x":0.5651214122772217,"y":0.11940298229455948},{"x":0.5651214122772217,"y":0.14179104566574097},{"x":0.5055187344551086,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9727566242218018,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5055187344551086,0.11940298229455948,0.5651214122772217,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4613686501979828,"y":0.11940298229455948},{"x":0.503311276435852,"y":0.11940298229455948},{"x":0.503311276435852,"y":0.14179104566574097},{"x":0.4613686501979828,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9690039157867432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4613686501979828,0.11940298229455948,0.503311276435852,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4194260537624359,"y":0.11940298229455948},{"x":0.44150111079216003,"y":0.11940298229455948},{"x":0.44150111079216003,"y":0.14179104566574097},{"x":0.4194260537624359,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9612830281257629,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4194260537624359,0.11940298229455948,0.44150111079216003,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37748345732688904,"y":0.11940298229455948},{"x":0.40838852524757385,"y":0.11940298229455948},{"x":0.40838852524757385,"y":0.14179104566574097},{"x":0.37748345732688904,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9754830598831177,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.37748345732688904,0.11940298229455948,0.40838852524757385,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3509933650493622,"y":0.11940298229455948},{"x":0.3708609342575073,"y":0.11940298229455948},{"x":0.3708609342575073,"y":0.14179104566574097},{"x":0.3509933650493622,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9559187889099121,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.3509933650493622,0.11940298229455948,0.3708609342575073,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29139071702957153,"y":0.11940298229455948},{"x":0.34437087178230286,"y":0.11940298229455948},{"x":0.34437087178230286,"y":0.14179104566574097},{"x":0.29139071702957153,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9615549445152283,"dir":"rtl","str":"بردها","boundary":[0.29139071702957153,0.11940298229455948,0.34437087178230286,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2715231776237488,"y":0.11940298229455948},{"x":0.28256070613861084,"y":0.11940298229455948},{"x":0.28256070613861084,"y":0.14179104566574097},{"x":0.2715231776237488,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9183470606803894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2715231776237488,0.11940298229455948,0.28256070613861084,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22075055539608002,"y":0.11940298229455948},{"x":0.2626931667327881,"y":0.11940298229455948},{"x":0.2626931667327881,"y":0.14179104566574097},{"x":0.22075055539608002,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.905120313167572,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.22075055539608002,0.11940298229455948,0.2626931667327881,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.11940298229455948},{"x":0.21192052960395813,"y":0.11940298229455948},{"x":0.21192052960395813,"y":0.14179104566574097},{"x":0.20309050381183624,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.900168240070343,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20309050381183624,0.11940298229455948,0.21192052960395813,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.11940298229455948},{"x":0.19205297529697418,"y":0.11940298229455948},{"x":0.19205297529697418,"y":0.14179104566574097},{"x":0.13245032727718353,"y":0.14179104566574097}]},"confidence":0.9806820154190063,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.13245032727718353,0.11940298229455948,0.19205297529697418,0.14179104566574097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.14328357577323914},{"x":0.8631346821784973,"y":0.14328357577323914},{"x":0.8631346821784973,"y":0.1626865714788437},{"x":0.807947039604187,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9130157828330994,"dir":"rtl","str":"نقايص","boundary":[0.807947039604187,0.14328357577323914,0.8631346821784973,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.14328357577323914},{"x":0.796909511089325,"y":0.14328357577323914},{"x":0.796909511089325,"y":0.1626865714788437},{"x":0.7660044431686401,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9773292541503906,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7660044431686401,0.14328357577323914,0.796909511089325,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.14328357577323914},{"x":0.7527593970298767,"y":0.14328357577323914},{"x":0.7527593970298767,"y":0.1626865714788437},{"x":0.7417218685150146,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9517866373062134,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7417218685150146,0.14328357577323914,0.7527593970298767,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799116730690002,"y":0.14328357577323914},{"x":0.7395143508911133,"y":0.14328357577323914},{"x":0.7395143508911133,"y":0.1626865714788437},{"x":0.6799116730690002,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9773911237716675,"dir":"rtl","str":"اختصار","boundary":[0.6799116730690002,0.14328357577323914,0.7395143508911133,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269315481185913,"y":0.14328357577323914},{"x":0.6644591689109802,"y":0.14328357577323914},{"x":0.6644591689109802,"y":0.1626865714788437},{"x":0.6269315481185913,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.953372061252594,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.6269315481185913,0.14328357577323914,0.6644591689109802,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827814340591431,"y":0.14328357577323914},{"x":0.6158940196037292,"y":0.14328357577323914},{"x":0.6158940196037292,"y":0.1626865714788437},{"x":0.5827814340591431,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9802237749099731,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5827814340591431,0.14328357577323914,0.6158940196037292,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5739514231681824,"y":0.14328357577323914},{"x":0.5805739760398865,"y":0.14328357577323914},{"x":0.5805739760398865,"y":0.1626865714788437},{"x":0.5739514231681824,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.8923818469047546,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5739514231681824,0.14328357577323914,0.5805739760398865,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518763661384583,"y":0.14328357577323914},{"x":0.560706377029419,"y":0.14328357577323914},{"x":0.560706377029419,"y":0.1626865714788437},{"x":0.5518763661384583,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9547371864318848,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5518763661384583,0.14328357577323914,0.560706377029419,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49448123574256897,"y":0.14328357577323914},{"x":0.5408388376235962,"y":0.14328357577323914},{"x":0.5408388376235962,"y":0.1626865714788437},{"x":0.49448123574256897,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9333915710449219,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.49448123574256897,0.14328357577323914,0.5408388376235962,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44812363386154175,"y":0.14328357577323914},{"x":0.4834437072277069,"y":0.14328357577323914},{"x":0.4834437072277069,"y":0.1626865714788437},{"x":0.44812363386154175,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9483083486557007,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.44812363386154175,0.14328357577323914,0.4834437072277069,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39955848455429077,"y":0.14328357577323914},{"x":0.4370861053466797,"y":0.14328357577323914},{"x":0.4370861053466797,"y":0.1626865714788437},{"x":0.39955848455429077,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9233633279800415,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.39955848455429077,0.14328357577323914,0.4370861053466797,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355408310890198,"y":0.14328357577323914},{"x":0.3885209858417511,"y":0.14328357577323914},{"x":0.3885209858417511,"y":0.1626865714788437},{"x":0.3355408310890198,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.960707426071167,"dir":"rtl","str":"نوشتار","boundary":[0.3355408310890198,0.14328357577323914,0.3885209858417511,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3112582862377167,"y":0.14328357577323914},{"x":0.32891830801963806,"y":0.14328357577323914},{"x":0.32891830801963806,"y":0.1626865714788437},{"x":0.3112582862377167,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9784755110740662,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3112582862377167,0.14328357577323914,0.32891830801963806,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26710817217826843,"y":0.14328357577323914},{"x":0.3002207577228546,"y":0.14328357577323914},{"x":0.3002207577228546,"y":0.1626865714788437},{"x":0.26710817217826843,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.969591498374939,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.26710817217826843,0.14328357577323914,0.3002207577228546,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19205297529697418,"y":0.14328357577323914},{"x":0.25607064366340637,"y":0.14328357577323914},{"x":0.25607064366340637,"y":0.1626865714788437},{"x":0.19205297529697418,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.9569864273071289,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.19205297529697418,0.14328357577323914,0.25607064366340637,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.14328357577323914},{"x":0.18101544678211212,"y":0.14328357577323914},{"x":0.18101544678211212,"y":0.1626865714788437},{"x":0.13245032727718353,"y":0.1626865714788437}]},"confidence":0.8507175445556641,"dir":"rtl","str":"دقيق","boundary":[0.13245032727718353,0.14328357577323914,0.18101544678211212,0.1626865714788437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.16567164659500122},{"x":0.8631346821784973,"y":0.16567164659500122},{"x":0.8631346821784973,"y":0.18955223262310028},{"x":0.7902869582176208,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9794291257858276,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.7902869582176208,0.16567164659500122,0.8631346821784973,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284768223762512,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7814569473266602,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7814569473266602,"y":0.18955223262310028},{"x":0.7284768223762512,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9838390350341797,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.7284768223762512,0.16567164659500122,0.7814569473266602,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7196468114852905,"y":0.16567164659500122},{"x":0.7196468114852905,"y":0.18955223262310028},{"x":0.7064017653465271,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9838767051696777,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7064017653465271,0.16567164659500122,0.7196468114852905,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6291390657424927,"y":0.16417910158634186},{"x":0.6931567192077637,"y":0.16417910158634186},{"x":0.6931567192077637,"y":0.18955223262310028},{"x":0.6291390657424927,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9686002135276794,"dir":"rtl","str":"آموخت","boundary":[0.6291390657424927,0.16417910158634186,0.6931567192077637,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6114790439605713,"y":0.16417910158634186},{"x":0.620309054851532,"y":0.16417910158634186},{"x":0.620309054851532,"y":0.18955223262310028},{"x":0.6114790439605713,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9768062233924866,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6114790439605713,0.16417910158634186,0.620309054851532,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5849889516830444,"y":0.16417910158634186},{"x":0.6026490330696106,"y":0.16417910158634186},{"x":0.6026490330696106,"y":0.18955223262310028},{"x":0.5849889516830444,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9659370183944702,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5849889516830444,0.16417910158634186,0.6026490330696106,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.16417910158634186},{"x":0.5739514231681824,"y":0.16417910158634186},{"x":0.5739514231681824,"y":0.18955223262310028},{"x":0.5496688485145569,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9678713083267212,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5496688485145569,0.16417910158634186,0.5739514231681824,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49448123574256897,"y":0.16417910158634186},{"x":0.5408388376235962,"y":0.16417910158634186},{"x":0.5408388376235962,"y":0.18955223262310028},{"x":0.49448123574256897,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9577146768569946,"dir":"rtl","str":"ابداع","boundary":[0.49448123574256897,0.16417910158634186,0.5408388376235962,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4348785877227783,"y":0.16417910158634186},{"x":0.4856512248516083,"y":0.16417910158634186},{"x":0.4856512248516083,"y":0.18955223262310028},{"x":0.4348785877227783,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.922318696975708,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.4348785877227783,0.16417910158634186,0.4856512248516083,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355408310890198,"y":0.16417910158634186},{"x":0.4260485768318176,"y":0.16417910158634186},{"x":0.4260485768318176,"y":0.18955223262310028},{"x":0.3355408310890198,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9577752351760864,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.3355408310890198,0.16417910158634186,0.4260485768318176,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3002207577228546,"y":0.16417910158634186},{"x":0.32008829712867737,"y":0.16417910158634186},{"x":0.32008829712867737,"y":0.1880597025156021},{"x":0.3002207577228546,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.9791414141654968,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.3002207577228546,0.16417910158634186,0.32008829712867737,0.1880597025156021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2295805811882019,"y":0.16417910158634186},{"x":0.2869757115840912,"y":0.16417910158634186},{"x":0.2869757115840912,"y":0.1880597025156021},{"x":0.2295805811882019,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.9831385016441345,"dir":"rtl","str":"برداشت","boundary":[0.2295805811882019,0.16417910158634186,0.2869757115840912,0.1880597025156021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21854305267333984,"y":0.16417910158634186},{"x":0.22737306356430054,"y":0.16417910158634186},{"x":0.22737306356430054,"y":0.1880597025156021},{"x":0.21854305267333984,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.8917019963264465,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21854305267333984,0.16417910158634186,0.22737306356430054,0.1880597025156021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.09552238881587982},{"x":0.8631346821784973,"y":0.09552238881587982},{"x":0.8631346821784973,"y":0.19104477763175964},{"x":0.13245032727718353,"y":0.19104477763175964}]},"confidence":0.9564292430877686,"dir":"ltr","boundary":[0.12745032727718353,0.08852238881587982,0.8681346821784973,0.19804477763175965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18101544678211212,"y":0.19552238285541534},{"x":0.23620308935642242,"y":0.19552238285541534},{"x":0.23620308935642242,"y":0.20895522832870483},{"x":0.18101544678211212,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9735251069068909,"dir":"rtl","str":"میلتون","boundary":[0.18101544678211212,0.19552238285541534,0.23620308935642242,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.19552238285541534},{"x":0.17880794405937195,"y":0.19552238285541534},{"x":0.17880794405937195,"y":0.20895522832870483},{"x":0.13245032727718353,"y":0.20895522832870483}]},"confidence":0.9463071823120117,"dir":"rtl","str":"گوسو","boundary":[0.13245032727718353,0.19552238285541534,0.17880794405937195,0.20895522832870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.21641790866851807},{"x":0.24944812059402466,"y":0.2149253785610199},{"x":0.24944812059402466,"y":0.2328358143568039},{"x":0.20309050381183624,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.972568929195404,"dir":"rtl","str":"معاون","boundary":[0.20309050381183624,0.21641790866851807,0.24944812059402466,0.2328358143568039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.21641790866851807},{"x":0.19426049292087555,"y":0.21641790866851807},{"x":0.19426049292087555,"y":0.2328358143568039},{"x":0.13245032727718353,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9736873507499695,"dir":"rtl","str":"آموزشی","boundary":[0.13245032727718353,0.21641790866851807,0.19426049292087555,0.2328358143568039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13245032727718353,"y":0.19552238285541534},{"x":0.24944812059402466,"y":0.19402985274791718},{"x":0.24944812059402466,"y":0.2328358143568039},{"x":0.13245032727718353,"y":0.2328358143568039}]},"confidence":0.9681594371795654,"dir":"ltr","boundary":[0.12745032727718353,0.18852238285541534,0.25444812059402466,0.2398358143568039],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/gjrOlyEioRxbQxgH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/SadSgQjWRUmttfYi.jpg","blurred":"/storage/books/91a31f94e666090e/pages/YtelyxoWTeszxVuV.jpg"},"info":{"width":454,"height":670,"margin":[0.00022186536423960445,0.0004840944674477648,0.9981211065353276,0.9986306749607201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8414096832275391,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8436123132705688,"y":0.3477611839771271},{"x":0.7665198445320129,"y":0.34925374388694763}]},"confidence":0.9732201099395752,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7665198445320129,0.33134329319000244,0.8436123132705688,0.3477611839771271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8414096832275391,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8436123132705688,"y":0.3477611839771271},{"x":0.7665198445320129,"y":0.34925374388694763}]},"confidence":0.9732201099395752,"dir":"ltr","boundary":[0.7615198445320129,0.32434329319000244,0.8486123132705689,0.3547611839771271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.3895522356033325},{"x":0.8436123132705688,"y":0.3895522356033325},{"x":0.8436123132705688,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7709251046180725,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9839955568313599,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.7709251046180725,0.3895522356033325,0.8436123132705688,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070484757423401,"y":0.38805970549583435},{"x":0.7599118947982788,"y":0.38805970549583435},{"x":0.7599118947982788,"y":0.4119403064250946},{"x":0.7070484757423401,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9817424416542053,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.7070484757423401,0.38805970549583435,0.7599118947982788,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6101321578025818,"y":0.38805970549583435},{"x":0.6982378959655762,"y":0.3895522356033325},{"x":0.6982378959655762,"y":0.4119403064250946},{"x":0.6101321578025818,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9568815231323242,"dir":"rtl","str":"سیستمهایی","boundary":[0.6101321578025818,0.38805970549583435,0.6982378959655762,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5748898386955261,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5969163179397583,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5969163179397583,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5748898386955261,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9673255681991577,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5748898386955261,0.38805970549583435,0.5969163179397583,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308369994163513,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5638766288757324,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5638766288757324,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5308369994163513,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9717429876327515,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.5308369994163513,0.38805970549583435,0.5638766288757324,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49559471011161804,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5242290496826172,"y":0.38805970549583435},{"x":0.5242290496826172,"y":0.4119403064250946},{"x":0.49559471011161804,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9748902320861816,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.49559471011161804,0.38805970549583435,0.5242290496826172,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251101315021515,"y":0.38805970549583435},{"x":0.4801762104034424,"y":0.38805970549583435},{"x":0.4801762104034424,"y":0.4119403064250946},{"x":0.4251101315021515,"y":0.4119403064250946}]},"confidence":0.9724233746528625,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.4251101315021515,0.38805970549583435,0.4801762104034424,0.4119403064250946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3700440526008606,"y":0.38805970549583435},{"x":0.4140969216823578,"y":0.38805970549583435},{"x":0.4140969216823578,"y":0.41044774651527405},{"x":0.3700440526008606,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.9874775409698486,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3700440526008606,0.38805970549583435,0.4140969216823578,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3237885534763336,"y":0.38805970549583435},{"x":0.3590308427810669,"y":0.38805970549583435},{"x":0.3590308427810669,"y":0.41044774651527405},{"x":0.3237885534763336,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.950922429561615,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3237885534763336,0.38805970549583435,0.3590308427810669,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2797356843948364,"y":0.38805970549583435},{"x":0.3149779736995697,"y":0.38805970549583435},{"x":0.3149779736995697,"y":0.41044774651527405},{"x":0.2797356843948364,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.9719236493110657,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.2797356843948364,0.38805970549583435,0.3149779736995697,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20264317095279694,"y":0.38805970549583435},{"x":0.2709251046180725,"y":0.38805970549583435},{"x":0.2709251046180725,"y":0.41044774651527405},{"x":0.20264317095279694,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.9670325517654419,"dir":"rtl","str":"نامجتمع","boundary":[0.20264317095279694,0.38805970549583435,0.2709251046180725,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.38805970549583435},{"x":0.1938326060771942,"y":0.38805970549583435},{"x":0.1938326060771942,"y":0.41044774651527405},{"x":0.15859030187129974,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.9825413227081299,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.15859030187129974,0.38805970549583435,0.1938326060771942,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10572687536478043,"y":0.38805970549583435},{"x":0.14757709205150604,"y":0.38805970549583435},{"x":0.14757709205150604,"y":0.41044774651527405},{"x":0.10572687536478043,"y":0.41044774651527405}]},"confidence":0.9791021347045898,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.10572687536478043,0.38805970549583435,0.14757709205150604,0.41044774651527405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.4074626863002777},{"x":0.8436123132705688,"y":0.4074626863002777},{"x":0.8436123132705688,"y":0.43134328722953796},{"x":0.784140944480896,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9819598197937012,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.784140944480896,0.4074626863002777,0.8436123132705688,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7731277346611023,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7731277346611023,"y":0.43134328722953796},{"x":0.757709264755249,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9960163831710815,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.757709264755249,0.4074626863002777,0.7731277346611023,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7488986849784851,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7488986849784851,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7378854751586914,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.990562915802002,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7378854751586914,0.4074626863002777,0.7488986849784851,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718061566352844,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7334801554679871,"y":0.4074626863002777},{"x":0.7334801554679871,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6718061566352844,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9805970191955566,"dir":"rtl","str":"آشناست","boundary":[0.6718061566352844,0.4074626863002777,0.7334801554679871,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6585903167724609,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6674008965492249,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6674008965492249,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6585903167724609,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.8959683179855347,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6585903167724609,0.4074626863002777,0.6674008965492249,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145374178886414,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6453744769096375,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6453744769096375,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6145374178886414,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9684084057807922,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.6145374178886414,0.4074626863002777,0.6453744769096375,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6123347878456116,"y":0.4074626863002777},{"x":0.6123347878456116,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6057268977165222,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9760296940803528,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6057268977165222,0.4074626863002777,0.6123347878456116,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.566079318523407,"y":0.4074626863002777},{"x":0.5947136282920837,"y":0.4074626863002777},{"x":0.5947136282920837,"y":0.43134328722953796},{"x":0.566079318523407,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9790006875991821,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.566079318523407,0.4074626863002777,0.5947136282920837,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242290496826172,"y":0.4074626863002777},{"x":0.5616739988327026,"y":0.4074626863002777},{"x":0.5616739988327026,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5242290496826172,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9344931244850159,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5242290496826172,0.4074626863002777,0.5616739988327026,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458149790763855,"y":0.4074626863002777},{"x":0.515418529510498,"y":0.4074626863002777},{"x":0.515418529510498,"y":0.43134328722953796},{"x":0.458149790763855,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9701008200645447,"dir":"rtl","str":"متراکم","boundary":[0.458149790763855,0.4074626863002777,0.515418529510498,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.4074626863002777},{"x":0.44933921098709106,"y":0.4074626863002777},{"x":0.44933921098709106,"y":0.43134328722953796},{"x":0.4361233413219452,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9510629177093506,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4361233413219452,0.4074626863002777,0.44933921098709106,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008810520172119,"y":0.4074626863002777},{"x":0.43171805143356323,"y":0.4074626863002777},{"x":0.43171805143356323,"y":0.43134328722953796},{"x":0.4008810520172119,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9351310133934021,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.4008810520172119,0.4074626863002777,0.43171805143356323,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.4074626863002777},{"x":0.3876652121543884,"y":0.4074626863002777},{"x":0.3876652121543884,"y":0.43134328722953796},{"x":0.33039647340774536,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9789688587188721,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.33039647340774536,0.4074626863002777,0.3876652121543884,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30837005376815796,"y":0.4074626863002777},{"x":0.32158589363098145,"y":0.4074626863002777},{"x":0.32158589363098145,"y":0.43134328722953796},{"x":0.30837005376815796,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9730951189994812,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30837005376815796,0.4074626863002777,0.32158589363098145,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26651981472969055,"y":0.4074626863002777},{"x":0.30837005376815796,"y":0.4074626863002777},{"x":0.30837005376815796,"y":0.43134328722953796},{"x":0.26651981472969055,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9790522456169128,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.26651981472969055,0.4074626863002777,0.30837005376815796,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.4074626863002777},{"x":0.25550660490989685,"y":0.4074626863002777},{"x":0.25550660490989685,"y":0.43134328722953796},{"x":0.24229075014591217,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9833641052246094,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24229075014591217,0.4074626863002777,0.25550660490989685,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20264317095279694,"y":0.4074626863002777},{"x":0.23127754032611847,"y":0.4074626863002777},{"x":0.23127754032611847,"y":0.43134328722953796},{"x":0.20264317095279694,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9653933644294739,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.20264317095279694,0.4074626863002777,0.23127754032611847,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18281938135623932,"y":0.4074626863002777},{"x":0.19162996113300323,"y":0.4074626863002777},{"x":0.19162996113300323,"y":0.43134328722953796},{"x":0.18281938135623932,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9187480807304382,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.18281938135623932,0.4074626863002777,0.19162996113300323,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.4074626863002777},{"x":0.16740088164806366,"y":0.4074626863002777},{"x":0.16740088164806366,"y":0.43134328722953796},{"x":0.10792951285839081,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.943178653717041,"dir":"rtl","str":"فواید","boundary":[0.10792951285839081,0.4074626863002777,0.16740088164806366,0.43134328722953796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10572687536478043,"y":0.38805970549583435},{"x":0.8436123132705688,"y":0.38805970549583435},{"x":0.8436123132705688,"y":0.43134328722953796},{"x":0.10572687536478043,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9701156616210938,"dir":"ltr","boundary":[0.10072687536478042,0.38105970549583434,0.8486123132705689,0.43834328722953797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8414096832275391,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8414096832275391,"y":0.45373135805130005},{"x":0.8259912133216858,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9380585551261902,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.8259912133216858,0.4343283474445343,0.8414096832275391,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8171806335449219,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8171806335449219,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7665198445320129,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9746189117431641,"dir":"rtl","str":"شماری","boundary":[0.7665198445320129,0.4343283474445343,0.8171806335449219,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334801554679871,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7511013150215149,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7511013150215149,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7334801554679871,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9913142919540405,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7334801554679871,0.4343283474445343,0.7511013150215149,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136563658714294,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7290748953819275,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7290748953819275,"y":0.45373135805130005},{"x":0.7136563658714294,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9876128435134888,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7136563658714294,0.4343283474445343,0.7290748953819275,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762114763259888,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7092511057853699,"y":0.4343283474445343},{"x":0.7092511057853699,"y":0.45373135805130005},{"x":0.6762114763259888,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9808251857757568,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6762114763259888,0.4343283474445343,0.7092511057853699,0.45373135805130005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.4343283474445343},{"x":0.6718061566352844,"y":0.4343283474445343},{"x":0.6718061566352844,"y":0.45373135805130005},{"x":0.6674008965492249,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.8839573860168457,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6674008965492249,0.4343283474445343,0.6718061566352844,0.45373135805130005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.4343283474445343},{"x":0.8414096832275391,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8414096832275391,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6674008965492249,"y":0.45373135805130005}]},"confidence":0.9696452617645264,"dir":"ltr","boundary":[0.6624008965492248,0.4273283474445343,0.8464096832275391,0.4622238881587982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.4567164182662964},{"x":0.784140944480896,"y":0.4567164182662964},{"x":0.784140944480896,"y":0.47611939907073975},{"x":0.7643171548843384,"y":0.47611939907073975}]},"confidence":0.7721540927886963,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7643171548843384,0.4567164182662964,0.784140944480896,0.47611939907073975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872246861457825,"y":0.4552238881587982},{"x":0.7555066347122192,"y":0.4567164182662964},{"x":0.7555066347122192,"y":0.47611939907073975},{"x":0.6872246861457825,"y":0.47611939907073975}]},"confidence":0.9745305776596069,"dir":"rtl","str":"ظرفیتهای","boundary":[0.6872246861457825,0.4552238881587982,0.7555066347122192,0.47611939907073975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6718061566352844,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6718061566352844,"y":0.47611939907073975},{"x":0.6057268977165222,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9694671630859375,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.6057268977165222,0.4552238881587982,0.6718061566352844,0.47611939907073975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5748898386955261,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6057268977165222,"y":0.4552238881587982},{"x":0.6057268977165222,"y":0.4746268689632416},{"x":0.5748898386955261,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9768770933151245,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5748898386955261,0.4552238881587982,0.6057268977165222,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352423191070557,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5506607890129089,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5506607890129089,"y":0.4746268689632416},{"x":0.5352423191070557,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9723268747329712,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5352423191070557,0.4552238881587982,0.5506607890129089,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911894202232361,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5242290496826172,"y":0.4552238881587982},{"x":0.5242290496826172,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4911894202232361,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9579743146896362,"dir":"rtl","str":"یابند","boundary":[0.4911894202232361,0.4552238881587982,0.5242290496826172,0.4746268689632416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4801762104034424,"y":0.4552238881587982},{"x":0.4889867901802063,"y":0.4552238881587982},{"x":0.4889867901802063,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4801762104034424,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9169867634773254,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4801762104034424,0.4552238881587982,0.4889867901802063,0.4746268689632416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4801762104034424,"y":0.4552238881587982},{"x":0.784140944480896,"y":0.4567164182662964},{"x":0.784140944480896,"y":0.47611939907073975},{"x":0.4801762104034424,"y":0.4746268689632416}]},"confidence":0.9546842575073242,"dir":"ltr","boundary":[0.4751762104034424,0.4482238881587982,0.789140944480896,0.48311939907073975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7885462641716003,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7863436341285706,"y":0.5},{"x":0.7643171548843384,"y":0.5}]},"confidence":0.7073939442634583,"dir":"rtl","str":"۰۲","boundary":[0.7665198445320129,0.4776119291782379,0.7863436341285706,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312775254249573,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7621145248413086,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5},{"x":0.7312775254249573,"y":0.5}]},"confidence":0.9431319832801819,"dir":"rtl","str":"القا","boundary":[0.7312775254249573,0.4776119291782379,0.7621145248413086,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6828193664550781,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7224669456481934,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7202643156051636,"y":0.5},{"x":0.6828193664550781,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9102904200553894,"dir":"rtl","str":"کنایی","boundary":[0.6828193664550781,0.4776119291782379,0.7202643156051636,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365638971328735,"y":0.47611939907073975},{"x":0.6718061566352844,"y":0.4776119291782379},{"x":0.6718061566352844,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6365638971328735,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9897184371948242,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6365638971328735,0.47611939907073975,0.6718061566352844,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.47611939907073975},{"x":0.6211453676223755,"y":0.47611939907073975},{"x":0.6211453676223755,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6057268977165222,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9947489500045776,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6057268977165222,0.47611939907073975,0.6211453676223755,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5220264196395874,"y":0.47611939907073975},{"x":0.5947136282920837,"y":0.47611939907073975},{"x":0.5947136282920837,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5220264196395874,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.9691954255104065,"dir":"rtl","str":"سرسیمها","boundary":[0.5220264196395874,0.47611939907073975,0.5947136282920837,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691630005836487,"y":0.47611939907073975},{"x":0.5066079497337341,"y":0.47611939907073975},{"x":0.5066079497337341,"y":0.49850746989250183},{"x":0.4691630005836487,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9692732095718384,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4691630005836487,0.47611939907073975,0.5066079497337341,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42070484161376953,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4647577106952667,"y":0.47611939907073975},{"x":0.46255508065223694,"y":0.49850746989250183},{"x":0.42070484161376953,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9771040081977844,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.42070484161376953,0.4746268689632416,0.46255508065223694,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36563876271247864,"y":0.4746268689632416},{"x":0.4118942618370056,"y":0.4746268689632416},{"x":0.40969163179397583,"y":0.49701493978500366},{"x":0.36563876271247864,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9902764558792114,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.36563876271247864,0.4746268689632416,0.40969163179397583,0.49701493978500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.4746268689632416},{"x":0.35242289304733276,"y":0.4746268689632416},{"x":0.350220263004303,"y":0.49701493978500366},{"x":0.33039647340774536,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.989150881767273,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.33039647340774536,0.4746268689632416,0.350220263004303,0.49701493978500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2951541841030121,"y":0.4746268689632416},{"x":0.3149779736995697,"y":0.4746268689632416},{"x":0.3149779736995697,"y":0.4955223798751831},{"x":0.2951541841030121,"y":0.4955223798751831}]},"confidence":0.981067955493927,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2951541841030121,0.4746268689632416,0.3149779736995697,0.4955223798751831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.4746268689632416},{"x":0.2929515540599823,"y":0.4746268689632416},{"x":0.2907488942146301,"y":0.4955223798751831},{"x":0.2819383144378662,"y":0.4955223798751831}]},"confidence":0.8894807696342468,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2819383144378662,0.4746268689632416,0.2907488942146301,0.4955223798751831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7885462641716003,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7885462641716003,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7665198445320129,"y":0.5208955407142639}]},"confidence":0.7473269104957581,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7665198445320129,0.49850746989250183,0.7885462641716003,0.5208955407142639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136563658714294,"y":0.49850746989250183},{"x":0.757709264755249,"y":0.5},{"x":0.757709264755249,"y":0.5223880410194397},{"x":0.7136563658714294,"y":0.5208955407142639}]},"confidence":0.9329838156700134,"dir":"rtl","str":"تأخیر","boundary":[0.7136563658714294,0.49850746989250183,0.757709264755249,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7048457860946655,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7048457860946655,"y":0.5223880410194397},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5208955407142639}]},"confidence":0.9818280935287476,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6563876867294312,0.49850746989250183,0.7048457860946655,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277533173561096,"y":0.49850746989250183},{"x":0.649779736995697,"y":0.49850746989250183},{"x":0.649779736995697,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6277533173561096,"y":0.5208955407142639}]},"confidence":0.9703292846679688,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6277533173561096,0.49850746989250183,0.649779736995697,0.5208955407142639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396475791931152,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6167401075363159,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6167401075363159,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5396475791931152,"y":0.5208955407142639}]},"confidence":0.9766286015510559,"dir":"rtl","str":"بسامدهای","boundary":[0.5396475791931152,0.49850746989250183,0.6167401075363159,0.5208955407142639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48458150029182434,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5308369994163513,"y":0.49850746989250183},{"x":0.5308369994163513,"y":0.5208955407142639},{"x":0.48458150029182434,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.973427414894104,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.48458150029182434,0.49850746989250183,0.5308369994163513,0.5208955407142639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.49701493978500366},{"x":0.4779735803604126,"y":0.49850746989250183},{"x":0.4779735803604126,"y":0.5208955407142639},{"x":0.4361233413219452,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9644377827644348,"dir":"rtl","str":"ممکن","boundary":[0.4361233413219452,0.49701493978500366,0.4779735803604126,0.5208955407142639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38546255230903625,"y":0.49701493978500366},{"x":0.4251101315021515,"y":0.49701493978500366},{"x":0.4251101315021515,"y":0.5194029808044434},{"x":0.38546255230903625,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9908207654953003,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38546255230903625,0.49701493978500366,0.4251101315021515,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.49701493978500366},{"x":0.37444934248924255,"y":0.49701493978500366},{"x":0.37444934248924255,"y":0.5194029808044434},{"x":0.33039647340774536,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9798221588134766,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.33039647340774536,0.49701493978500366,0.37444934248924255,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27753305435180664,"y":0.49701493978500366},{"x":0.32158589363098145,"y":0.49701493978500366},{"x":0.32158589363098145,"y":0.5194029808044434},{"x":0.27753305435180664,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9823163747787476,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.27753305435180664,0.49701493978500366,0.32158589363098145,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23127754032611847,"y":0.49701493978500366},{"x":0.26431718468666077,"y":0.49701493978500366},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5194029808044434},{"x":0.23127754032611847,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9702818989753723,"dir":"rtl","str":"نکند","boundary":[0.23127754032611847,0.49701493978500366,0.26431718468666077,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2180616706609726,"y":0.49701493978500366},{"x":0.2268722504377365,"y":0.49701493978500366},{"x":0.2268722504377365,"y":0.5194029808044434},{"x":0.2180616706609726,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.9596124291419983,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2180616706609726,0.49701493978500366,0.2268722504377365,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.4955223798751831},{"x":0.21145375072956085,"y":0.49701493978500366},{"x":0.21145375072956085,"y":0.5194029808044434},{"x":0.15859030187129974,"y":0.5194029808044434}]},"confidence":0.8962940573692322,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.15859030187129974,0.4955223798751831,0.21145375072956085,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11013215780258179,"y":0.4955223798751831},{"x":0.15418502688407898,"y":0.49701493978500366},{"x":0.15418502688407898,"y":0.5194029808044434},{"x":0.11013215780258179,"y":0.5179104208946228}]},"confidence":0.8786759376525879,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.11013215780258179,0.4955223798751831,0.15418502688407898,0.5194029808044434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5208955407142639},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5417910218238831},{"x":0.7731277346611023,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9778733849525452,"dir":"rtl","str":"طبقههای","boundary":[0.7731277346611023,0.5208955407142639,0.8436123132705688,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715859055519104,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7687224745750427,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7687224745750427,"y":0.5417910218238831},{"x":0.715859055519104,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9815072417259216,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.715859055519104,0.5208955407142639,0.7687224745750427,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651982665061951,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7048457860946655,"y":0.5208955407142639},{"x":0.7048457860946655,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6651982665061951,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9714601039886475,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6651982665061951,0.5208955407142639,0.7048457860946655,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6585903167724609,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6585903167724609,"y":0.5417910218238831},{"x":0.6431717872619629,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9947637319564819,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6431717872619629,0.5208955407142639,0.6585903167724609,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704845786094666,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6321585774421692,"y":0.5208955407142639},{"x":0.6321585774421692,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5704845786094666,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9802465438842773,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.5704845786094666,0.5208955407142639,0.6321585774421692,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5440528392791748,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5616739988327026,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5616739988327026,"y":0.5417910218238831},{"x":0.5440528392791748,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.985853910446167,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5440528392791748,0.5208955407142639,0.5616739988327026,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49559471011161804,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5396475791931152,"y":0.5208955407142639},{"x":0.5396475791931152,"y":0.5417910218238831},{"x":0.49559471011161804,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9820353388786316,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.49559471011161804,0.5208955407142639,0.5396475791931152,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.453744500875473,"y":0.5208955407142639},{"x":0.4867841303348541,"y":0.5208955407142639},{"x":0.4867841303348541,"y":0.5417910218238831},{"x":0.453744500875473,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9754264950752258,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.453744500875473,0.5208955407142639,0.4867841303348541,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251101315021515,"y":0.5208955407142639},{"x":0.44052863121032715,"y":0.5208955407142639},{"x":0.44052863121032715,"y":0.5417910218238831},{"x":0.4251101315021515,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9900016188621521,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4251101315021515,0.5208955407142639,0.44052863121032715,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38325992226600647,"y":0.5208955407142639},{"x":0.41850221157073975,"y":0.5208955407142639},{"x":0.41850221157073975,"y":0.5417910218238831},{"x":0.38325992226600647,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9830217361450195,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.38325992226600647,0.5208955407142639,0.41850221157073975,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34140968322753906,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3788546323776245,"y":0.5208955407142639},{"x":0.3788546323776245,"y":0.5417910218238831},{"x":0.34140968322753906,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9451869130134583,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.34140968322753906,0.5208955407142639,0.3788546323776245,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.5208955407142639},{"x":0.33259913325309753,"y":0.5208955407142639},{"x":0.33259913325309753,"y":0.5417910218238831},{"x":0.2731277644634247,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9737276434898376,"dir":"rtl","str":"بسامدی","boundary":[0.2731277644634247,0.5208955407142639,0.33259913325309753,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2268722504377365,"y":0.5208955407142639},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5208955407142639},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5417910218238831},{"x":0.2268722504377365,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9889510869979858,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2268722504377365,0.5208955407142639,0.26431718468666077,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044052600860596,"y":0.5208955407142639},{"x":0.2180616706609726,"y":0.5208955407142639},{"x":0.2180616706609726,"y":0.5417910218238831},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9812849164009094,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20044052600860596,0.5208955407142639,0.2180616706609726,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16740088164806366,"y":0.5208955407142639},{"x":0.18942731618881226,"y":0.5208955407142639},{"x":0.18942731618881226,"y":0.5417910218238831},{"x":0.16740088164806366,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9823288321495056,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.16740088164806366,0.5208955407142639,0.18942731618881226,0.5417910218238831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11233480274677277,"y":0.5208955407142639},{"x":0.15859030187129974,"y":0.5208955407142639},{"x":0.15859030187129974,"y":0.5417910218238831},{"x":0.11233480274677277,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9688719511032104,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.11233480274677277,0.5208955407142639,0.15859030187129974,0.5417910218238831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11013215780258179,"y":0.4731343388557434},{"x":0.8436123132705688,"y":0.47611939907073975},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5447761416435242},{"x":0.11013215780258179,"y":0.5417910218238831}]},"confidence":0.9623520970344543,"dir":"ltr","boundary":[0.10513215780258178,0.4661343388557434,0.8486123132705689,0.5517761416435242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.5507462620735168},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8414096832275391,"y":0.562686562538147},{"x":0.808370053768158,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9801906943321228,"str":"شود","boundary":[0.808370053768158,0.5507462620735168,0.8414096832275391,0.562686562538147]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.5507462620735168},{"x":0.808370053768158,"y":0.5507462620735168},{"x":0.808370053768158,"y":0.562686562538147},{"x":0.8017621040344238,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.7395820617675781,"str":".","boundary":[0.8017621040344238,0.5507462620735168,0.808370053768158,0.562686562538147]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.5507462620735168},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5492537021636963},{"x":0.8414096832275391,"y":0.562686562538147},{"x":0.8017621040344238,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9200385808944702,"dir":"ltr","boundary":[0.7967621040344238,0.5437462620735168,0.8464096832275391,0.569686562538147],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5686567425727844},{"x":0.7885462641716003,"y":0.5686567425727844},{"x":0.7885462641716003,"y":0.5895522236824036},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5895522236824036}]},"confidence":0.8055375814437866,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7621145248413086,0.5686567425727844,0.7885462641716003,0.5895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048457860946655,"y":0.5686567425727844},{"x":0.757709264755249,"y":0.5686567425727844},{"x":0.757709264755249,"y":0.5895522236824036},{"x":0.7048457860946655,"y":0.5895522236824036}]},"confidence":0.9860554933547974,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7048457860946655,0.5686567425727844,0.757709264755249,0.5895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.5686567425727844},{"x":0.7026431560516357,"y":0.5686567425727844},{"x":0.7026431560516357,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6938325762748718,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9701206684112549,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6938325762748718,0.5686567425727844,0.7026431560516357,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.5686567425727844},{"x":0.691629946231842,"y":0.5686567425727844},{"x":0.691629946231842,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9822947382926941,"dir":"rtl","str":"وزن","boundary":[0.6563876867294312,0.5686567425727844,0.691629946231842,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453744769096375,"y":0.5686567425727844},{"x":0.6541849970817566,"y":0.5686567425727844},{"x":0.6541849970817566,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6453744769096375,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9654775857925415,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453744769096375,0.5686567425727844,0.6541849970817566,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321585774421692,"y":0.5686567425727844},{"x":0.6387665271759033,"y":0.5686567425727844},{"x":0.6387665271759033,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6321585774421692,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9394314289093018,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6321585774421692,0.5686567425727844,0.6387665271759033,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.5671641826629639},{"x":0.6299559473991394,"y":0.5671641826629639},{"x":0.6299559473991394,"y":0.5880597233772278},{"x":0.5947136282920837,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9805921912193298,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5947136282920837,0.5671641826629639,0.6299559473991394,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396475791931152,"y":0.5671641826629639},{"x":0.5792951583862305,"y":0.5671641826629639},{"x":0.5792951583862305,"y":0.5880597233772278},{"x":0.5396475791931152,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9801857471466064,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5396475791931152,0.5671641826629639,0.5792951583862305,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977973699569702,"y":0.5671641826629639},{"x":0.5264317393302917,"y":0.5671641826629639},{"x":0.5264317393302917,"y":0.5880597233772278},{"x":0.4977973699569702,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9776690006256104,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.4977973699569702,0.5671641826629639,0.5264317393302917,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44933921098709106,"y":0.5671641826629639},{"x":0.48458150029182434,"y":0.5671641826629639},{"x":0.48458150029182434,"y":0.5880597233772278},{"x":0.44933921098709106,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9865658283233643,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.44933921098709106,0.5671641826629639,0.48458150029182434,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42951542139053345,"y":0.5671641826629639},{"x":0.4361233413219452,"y":0.5671641826629639},{"x":0.4361233413219452,"y":0.5880597233772278},{"x":0.42951542139053345,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9412950277328491,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42951542139053345,0.5671641826629639,0.4361233413219452,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39427313208580017,"y":0.5671641826629639},{"x":0.4251101315021515,"y":0.5671641826629639},{"x":0.4251101315021515,"y":0.5880597233772278},{"x":0.39427313208580017,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9233253002166748,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.39427313208580017,0.5671641826629639,0.4251101315021515,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3127753436565399,"y":0.5671641826629639},{"x":0.3810572624206543,"y":0.5671641826629639},{"x":0.3810572624206543,"y":0.5880597233772278},{"x":0.3127753436565399,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9706425070762634,"dir":"rtl","str":"ابداعات","boundary":[0.3127753436565399,0.5671641826629639,0.3810572624206543,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2621145248413086,"y":0.5656716227531433},{"x":0.303964763879776,"y":0.5656716227531433},{"x":0.303964763879776,"y":0.5865671634674072},{"x":0.2621145248413086,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9730386137962341,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.2621145248413086,0.5656716227531433,0.303964763879776,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1938326060771942,"y":0.5656716227531433},{"x":0.24669604003429413,"y":0.5656716227531433},{"x":0.24669604003429413,"y":0.5865671634674072},{"x":0.1938326060771942,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.986909031867981,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.1938326060771942,0.5656716227531433,0.24669604003429413,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16740088164806366,"y":0.5656716227531433},{"x":0.18281938135623932,"y":0.5656716227531433},{"x":0.18281938135623932,"y":0.5865671634674072},{"x":0.16740088164806366,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9879357814788818,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16740088164806366,0.5656716227531433,0.18281938135623932,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11453744769096375,"y":0.5656716227531433},{"x":0.15418502688407898,"y":0.5656716227531433},{"x":0.15418502688407898,"y":0.5865671634674072},{"x":0.11453744769096375,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9767595529556274,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.11453744769096375,0.5656716227531433,0.15418502688407898,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.5865671634674072},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5865671634674072},{"x":0.8414096832275391,"y":0.6089552044868469},{"x":0.7973568439483643,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9700731039047241,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7973568439483643,0.5865671634674072,0.8414096832275391,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819383144378662,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7907488942146301,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7907488942146301,"y":0.6089552044868469},{"x":0.7819383144378662,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9759235382080078,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7819383144378662,0.5865671634674072,0.7907488942146301,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7709251046180725,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7709251046180725,"y":0.6089552044868469},{"x":0.7224669456481934,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9715221524238586,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.7224669456481934,0.5865671634674072,0.7709251046180725,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519823670387268,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7180616855621338,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7180616855621338,"y":0.6089552044868469},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9768601655960083,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6519823670387268,0.5865671634674072,0.7180616855621338,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607929527759552,"y":0.5865671634674072},{"x":0.6453744769096375,"y":0.5865671634674072},{"x":0.6453744769096375,"y":0.6089552044868469},{"x":0.607929527759552,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9844917058944702,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.607929527759552,0.5865671634674072,0.6453744769096375,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5859031081199646,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5969163179397583,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5969163179397583,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5859031081199646,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9355641603469849,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5859031081199646,0.5865671634674072,0.5969163179397583,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396475791931152,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5726872086524963,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5726872086524963,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5396475791931152,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9317750930786133,"dir":"rtl","str":"قبلا","boundary":[0.5396475791931152,0.5865671634674072,0.5726872086524963,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691630005836487,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5286343693733215,"y":0.5865671634674072},{"x":0.5286343693733215,"y":0.6089552044868469},{"x":0.4691630005836487,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9548222422599792,"dir":"rtl","str":"ناممکن","boundary":[0.4691630005836487,0.5865671634674072,0.5286343693733215,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.5865671634674072},{"x":0.458149790763855,"y":0.5865671634674072},{"x":0.458149790763855,"y":0.6089552044868469},{"x":0.4361233413219452,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9764091372489929,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4361233413219452,0.5865671634674072,0.458149790763855,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251101315021515,"y":0.5865671634674072},{"x":0.43171805143356323,"y":0.5865671634674072},{"x":0.43171805143356323,"y":0.6089552044868469},{"x":0.4251101315021515,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9613080620765686,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4251101315021515,0.5865671634674072,0.43171805143356323,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.345814973115921,"y":0.5865671634674072},{"x":0.4162995517253876,"y":0.5865671634674072},{"x":0.4162995517253876,"y":0.6089552044868469},{"x":0.345814973115921,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9736125469207764,"dir":"rtl","str":"امکانپذیر","boundary":[0.345814973115921,0.5865671634674072,0.4162995517253876,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3237885534763336,"y":0.5865671634674072},{"x":0.34140968322753906,"y":0.5865671634674072},{"x":0.34140968322753906,"y":0.6089552044868469},{"x":0.3237885534763336,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.985560417175293,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3237885534763336,0.5865671634674072,0.34140968322753906,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.5865671634674072},{"x":0.3149779736995697,"y":0.5865671634674072},{"x":0.3149779736995697,"y":0.6089552044868469},{"x":0.2819383144378662,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9820266962051392,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2819383144378662,0.5865671634674072,0.3149779736995697,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.5865671634674072},{"x":0.2797356843948364,"y":0.5865671634674072},{"x":0.2797356843948364,"y":0.6089552044868469},{"x":0.2731277644634247,"y":0.6089552044868469}]},"confidence":0.9013020992279053,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2731277644634247,0.5865671634674072,0.2797356843948364,0.6089552044868469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.6104477643966675},{"x":0.784140944480896,"y":0.6104477643966675},{"x":0.784140944480896,"y":0.6313433051109314},{"x":0.7753304243087769,"y":0.6313433051109314}]},"confidence":0.5995184183120728,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.7753304243087769,0.6104477643966675,0.784140944480896,0.6313433051109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.6104477643966675},{"x":0.7709251046180725,"y":0.6104477643966675},{"x":0.7709251046180725,"y":0.6313433051109314},{"x":0.7687224745750427,"y":0.6313433051109314}]},"confidence":0.7743736505508423,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7687224745750427,0.6104477643966675,0.7709251046180725,0.6313433051109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.6104477643966675},{"x":0.7599118947982788,"y":0.6104477643966675},{"x":0.7599118947982788,"y":0.6313433051109314},{"x":0.7026431560516357,"y":0.6313433051109314}]},"confidence":0.9759591817855835,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7026431560516357,0.6104477643966675,0.7599118947982788,0.6313433051109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519823670387268,"y":0.6104477643966675},{"x":0.6938325762748718,"y":0.6104477643966675},{"x":0.6938325762748718,"y":0.6313433051109314},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6313433051109314}]},"confidence":0.9703459739685059,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.6519823670387268,0.6104477643966675,0.6938325762748718,0.6313433051109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5572687387466431,"y":0.6089552044868469},{"x":0.6365638971328735,"y":0.6104477643966675},{"x":0.6365638971328735,"y":0.6313433051109314},{"x":0.5572687387466431,"y":0.6313433051109314}]},"confidence":0.9795486927032471,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.5572687387466431,0.6089552044868469,0.6365638971328735,0.6313433051109314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5132158398628235,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5484581589698792,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5484581589698792,"y":0.6298507452011108},{"x":0.5132158398628235,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.8624983429908752,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.5132158398628235,0.6089552044868469,0.5484581589698792,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45154184103012085,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5044052600860596,"y":0.6089552044868469},{"x":0.5044052600860596,"y":0.6298507452011108},{"x":0.45154184103012085,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.9822030067443848,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.45154184103012085,0.6089552044868469,0.5044052600860596,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3810572624206543,"y":0.6089552044868469},{"x":0.44052863121032715,"y":0.6089552044868469},{"x":0.44052863121032715,"y":0.6298507452011108},{"x":0.3810572624206543,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.9871132969856262,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.3810572624206543,0.6089552044868469,0.44052863121032715,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3590308427810669,"y":0.6089552044868469},{"x":0.37444934248924255,"y":0.6089552044868469},{"x":0.37444934248924255,"y":0.6298507452011108},{"x":0.3590308427810669,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.9768297672271729,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3590308427810669,0.6089552044868469,0.37444934248924255,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31938326358795166,"y":0.6089552044868469},{"x":0.350220263004303,"y":0.6089552044868469},{"x":0.350220263004303,"y":0.6298507452011108},{"x":0.31938326358795166,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.9801467657089233,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.31938326358795166,0.6089552044868469,0.350220263004303,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3061673939228058,"y":0.6089552044868469},{"x":0.3171806037425995,"y":0.6089552044868469},{"x":0.3171806037425995,"y":0.6298507452011108},{"x":0.3061673939228058,"y":0.6298507452011108}]},"confidence":0.9165530204772949,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3061673939228058,0.6089552044868469,0.3171806037425995,0.6298507452011108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.6343283653259277},{"x":0.784140944480896,"y":0.6343283653259277},{"x":0.784140944480896,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6537313461303711}]},"confidence":0.969623863697052,"dir":"rtl","str":"ترانزیستورها","boundary":[0.6563876867294312,0.6343283653259277,0.784140944480896,0.6552239060401917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387665271759033,"y":0.6343283653259277},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6343283653259277},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6537313461303711},{"x":0.6387665271759033,"y":0.6537313461303711}]},"confidence":0.9721099734306335,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6387665271759033,0.6343283653259277,0.6519823670387268,0.6537313461303711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5616739988327026,"y":0.6343283653259277},{"x":0.6255506873130798,"y":0.6343283653259277},{"x":0.6255506873130798,"y":0.6537313461303711},{"x":0.5616739988327026,"y":0.6537313461303711}]},"confidence":0.9377667307853699,"dir":"rtl","str":"بستدهای","boundary":[0.5616739988327026,0.6343283653259277,0.6255506873130798,0.6537313461303711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.6343283653259277},{"x":0.5462555289268494,"y":0.6343283653259277},{"x":0.5462555289268494,"y":0.6522387862205505},{"x":0.5374449491500854,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9016693830490112,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5374449491500854,0.6343283653259277,0.5462555289268494,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242290496826172,"y":0.6343283653259277},{"x":0.5396475791931152,"y":0.6343283653259277},{"x":0.5396475791931152,"y":0.6522387862205505},{"x":0.5242290496826172,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.8312135338783264,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5242290496826172,0.6343283653259277,0.5396475791931152,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49339208006858826,"y":0.6328358054161072},{"x":0.5286343693733215,"y":0.6328358054161072},{"x":0.5286343693733215,"y":0.6522387862205505},{"x":0.49339208006858826,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9412118196487427,"dir":"rtl","str":"TO","boundary":[0.49339208006858826,0.6328358054161072,0.5286343693733215,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691630005836487,"y":0.6328358054161072},{"x":0.48458150029182434,"y":0.6328358054161072},{"x":0.48458150029182434,"y":0.6522387862205505},{"x":0.4691630005836487,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9716028571128845,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4691630005836487,0.6328358054161072,0.48458150029182434,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4229075014591217,"y":0.6328358054161072},{"x":0.458149790763855,"y":0.6328358054161072},{"x":0.458149790763855,"y":0.6522387862205505},{"x":0.4229075014591217,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.9842809438705444,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.4229075014591217,0.6328358054161072,0.458149790763855,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3898678421974182,"y":0.6328358054161072},{"x":0.4030837118625641,"y":0.6328358054161072},{"x":0.4030837118625641,"y":0.6522387862205505},{"x":0.3898678421974182,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.991216778755188,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3898678421974182,0.6328358054161072,0.4030837118625641,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34361234307289124,"y":0.6328358054161072},{"x":0.3810572624206543,"y":0.6328358054161072},{"x":0.3810572624206543,"y":0.6522387862205505},{"x":0.34361234307289124,"y":0.6522387862205505}]},"confidence":0.987775981426239,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.34361234307289124,0.6328358054161072,0.3810572624206543,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3281938433647156,"y":0.6328358054161072},{"x":0.3392070531845093,"y":0.6328358054161072},{"x":0.3392070531845093,"y":0.6507462859153748},{"x":0.3281938433647156,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9694052338600159,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3281938433647156,0.6328358054161072,0.3392070531845093,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26651981472969055,"y":0.6313433051109314},{"x":0.3237885534763336,"y":0.6328358054161072},{"x":0.3237885534763336,"y":0.6522387862205505},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9862942099571228,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.26651981472969055,0.6313433051109314,0.3237885534763336,0.6522387862205505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2599118947982788,"y":0.6313433051109314},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6313433051109314},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6507462859153748},{"x":0.2599118947982788,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.9668533205986023,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2599118947982788,0.6313433051109314,0.26651981472969055,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21585902571678162,"y":0.6313433051109314},{"x":0.2488986849784851,"y":0.6313433051109314},{"x":0.2488986849784851,"y":0.6507462859153748},{"x":0.21585902571678162,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.6232860088348389,"dir":"rtl","str":"يـك","boundary":[0.21585902571678162,0.6313433051109314,0.2488986849784851,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.6313433051109314},{"x":0.20264317095279694,"y":0.6313433051109314},{"x":0.20264317095279694,"y":0.6507462859153748},{"x":0.15859030187129974,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.923937976360321,"dir":"rtl","str":"تقویت","boundary":[0.15859030187129974,0.6313433051109314,0.20264317095279694,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10572687536478043,"y":0.6313433051109314},{"x":0.14537444710731506,"y":0.6313433051109314},{"x":0.14537444710731506,"y":0.6507462859153748},{"x":0.10572687536478043,"y":0.6507462859153748}]},"confidence":0.890068769454956,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.10572687536478043,0.6313433051109314,0.14537444710731506,0.6507462859153748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.6552239060401917},{"x":0.8436123132705688,"y":0.6552239060401917},{"x":0.8436123132705688,"y":0.6761193871498108},{"x":0.784140944480896,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9617536067962646,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.784140944480896,0.6552239060401917,0.8436123132705688,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466960549354553,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7753304243087769,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7753304243087769,"y":0.6761193871498108},{"x":0.7466960549354553,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9748896360397339,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.7466960549354553,0.6552239060401917,0.7753304243087769,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290748953819275,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7378854751586914,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7378854751586914,"y":0.6761193871498108},{"x":0.7290748953819275,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9775220155715942,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7290748953819275,0.6552239060401917,0.7378854751586914,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048457860946655,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7202643156051636,"y":0.6552239060401917},{"x":0.7202643156051636,"y":0.6761193871498108},{"x":0.7048457860946655,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9945270419120789,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7048457860946655,0.6552239060401917,0.7202643156051636,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6519823670387268,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6960352659225464,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6960352659225464,"y":0.6761193871498108},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9775776267051697,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6519823670387268,0.6552239060401917,0.6960352659225464,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.592510998249054,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6387665271759033,"y":0.6552239060401917},{"x":0.6387665271759033,"y":0.6761193871498108},{"x":0.592510998249054,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.92099928855896,"dir":"rtl","str":"حافظه","boundary":[0.592510998249054,0.6552239060401917,0.6387665271759033,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088105797767639,"y":0.6552239060401917},{"x":0.5792951583862305,"y":0.6552239060401917},{"x":0.5792951583862305,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5088105797767639,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9745978713035583,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.5088105797767639,0.6552239060401917,0.5792951583862305,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251101315021515,"y":0.6552239060401917},{"x":0.49339208006858826,"y":0.6552239060401917},{"x":0.49339208006858826,"y":0.6761193871498108},{"x":0.4251101315021515,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9787954688072205,"dir":"rtl","str":"چندهزار","boundary":[0.4251101315021515,0.6552239060401917,0.49339208006858826,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3898678421974182,"y":0.6552239060401917},{"x":0.4162995517253876,"y":0.6552239060401917},{"x":0.4162995517253876,"y":0.6761193871498108},{"x":0.3898678421974182,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9757486581802368,"dir":"rtl","str":"بیتی","boundary":[0.3898678421974182,0.6552239060401917,0.4162995517253876,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35242289304733276,"y":0.6552239060401917},{"x":0.37665197253227234,"y":0.6552239060401917},{"x":0.37665197253227234,"y":0.6761193871498108},{"x":0.35242289304733276,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9599622488021851,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35242289304733276,0.6552239060401917,0.37665197253227234,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33259913325309753,"y":0.6552239060401917},{"x":0.3480176329612732,"y":0.6552239060401917},{"x":0.3480176329612732,"y":0.6761193871498108},{"x":0.33259913325309753,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9888957738876343,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.33259913325309753,0.6552239060401917,0.3480176329612732,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2907488942146301,"y":0.6552239060401917},{"x":0.3237885534763336,"y":0.6552239060401917},{"x":0.3237885534763336,"y":0.6761193871498108},{"x":0.2907488942146301,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9818267822265625,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.2907488942146301,0.6552239060401917,0.3237885534763336,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2621145248413086,"y":0.6552239060401917},{"x":0.2797356843948364,"y":0.6552239060401917},{"x":0.2797356843948364,"y":0.6761193871498108},{"x":0.2621145248413086,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9675763845443726,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2621145248413086,0.6552239060401917,0.2797356843948364,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20925110578536987,"y":0.6552239060401917},{"x":0.25550660490989685,"y":0.6552239060401917},{"x":0.25550660490989685,"y":0.6761193871498108},{"x":0.20925110578536987,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.9242856502532959,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.20925110578536987,0.6552239060401917,0.25550660490989685,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16740088164806366,"y":0.6552239060401917},{"x":0.20044052600860596,"y":0.6552239060401917},{"x":0.20044052600860596,"y":0.6761193871498108},{"x":0.16740088164806366,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.8661388158798218,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.16740088164806366,0.6552239060401917,0.20044052600860596,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151982381939888,"y":0.6552239060401917},{"x":0.16079294681549072,"y":0.6552239060401917},{"x":0.16079294681549072,"y":0.6761193871498108},{"x":0.151982381939888,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.7354937791824341,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.151982381939888,0.6552239060401917,0.16079294681549072,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13656388223171234,"y":0.6552239060401917},{"x":0.151982381939888,"y":0.6552239060401917},{"x":0.151982381939888,"y":0.6761193871498108},{"x":0.13656388223171234,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.8595288395881653,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.13656388223171234,0.6552239060401917,0.151982381939888,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10572687536478043,"y":0.6552239060401917},{"x":0.1409691572189331,"y":0.6552239060401917},{"x":0.1409691572189331,"y":0.6761193871498108},{"x":0.10572687536478043,"y":0.6761193871498108}]},"confidence":0.867716908454895,"dir":"rtl","str":"TO","boundary":[0.10572687536478043,0.6552239060401917,0.1409691572189331,0.6761193871498108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8392070531845093,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8392070531845093,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7687224745750427,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9748817682266235,"dir":"rtl","str":"خریداری","boundary":[0.7687224745750427,0.6776119470596313,0.8392070531845093,0.7014925479888916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312775254249573,"y":0.6776119470596313},{"x":0.757709264755249,"y":0.6776119470596313},{"x":0.757709264755249,"y":0.699999988079071},{"x":0.7312775254249573,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9870712161064148,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.7312775254249573,0.6776119470596313,0.757709264755249,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7202643156051636,"y":0.6776119470596313},{"x":0.7290748953819275,"y":0.6776119470596313},{"x":0.7290748953819275,"y":0.699999988079071},{"x":0.7202643156051636,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.808817982673645,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7202643156051636,0.6776119470596313,0.7290748953819275,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.6776119470596313},{"x":0.7136563658714294,"y":0.6776119470596313},{"x":0.7136563658714294,"y":0.699999988079071},{"x":0.6674008965492249,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.8987011313438416,"dir":"rtl","str":"مطمئنا","boundary":[0.6674008965492249,0.6776119470596313,0.7136563658714294,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6651982665061951,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6651982665061951,"y":0.699999988079071},{"x":0.6607929468154907,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9220030903816223,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6607929468154907,0.6776119470596313,0.6651982665061951,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365638971328735,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6541849970817566,"y":0.6776119470596313},{"x":0.6541849970817566,"y":0.699999988079071},{"x":0.6365638971328735,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9905061721801758,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6365638971328735,0.6776119470596313,0.6541849970817566,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5814977884292603,"y":0.6761193871498108},{"x":0.6277533173561096,"y":0.6761193871498108},{"x":0.6277533173561096,"y":0.699999988079071},{"x":0.5814977884292603,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9764264225959778,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5814977884292603,0.6761193871498108,0.6277533173561096,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5594713687896729,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5770925283432007,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5770925283432007,"y":0.699999988079071},{"x":0.5594713687896729,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.967583179473877,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5594713687896729,0.6761193871498108,0.5770925283432007,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5132158398628235,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5506607890129089,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5506607890129089,"y":0.699999988079071},{"x":0.5132158398628235,"y":0.699999988079071}]},"confidence":0.9768023490905762,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5132158398628235,0.6761193871498108,0.5506607890129089,0.699999988079071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46255508065223694,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5022026300430298,"y":0.6761193871498108},{"x":0.5022026300430298,"y":0.6985074877738953},{"x":0.46255508065223694,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9804314374923706,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.46255508065223694,0.6761193871498108,0.5022026300430298,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008810520172119,"y":0.6761193871498108},{"x":0.453744500875473,"y":0.6761193871498108},{"x":0.453744500875473,"y":0.6985074877738953},{"x":0.4008810520172119,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.950453519821167,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.4008810520172119,0.6761193871498108,0.453744500875473,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348017632961273,"y":0.6761193871498108},{"x":0.39427313208580017,"y":0.6761193871498108},{"x":0.39427313208580017,"y":0.6985074877738953},{"x":0.3348017632961273,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.8341118693351746,"dir":"rtl","str":"واحـد","boundary":[0.3348017632961273,0.6761193871498108,0.39427313208580017,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26431718468666077,"y":0.6761193871498108},{"x":0.3281938433647156,"y":0.6761193871498108},{"x":0.3281938433647156,"y":0.6985074877738953},{"x":0.26431718468666077,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9793717861175537,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.26431718468666077,0.6761193871498108,0.3281938433647156,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18281938135623932,"y":0.674626886844635},{"x":0.257709264755249,"y":0.6761193871498108},{"x":0.257709264755249,"y":0.6985074877738953},{"x":0.18281938135623932,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9861202836036682,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.18281938135623932,0.674626886844635,0.257709264755249,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.674626886844635},{"x":0.1740088164806366,"y":0.674626886844635},{"x":0.1740088164806366,"y":0.6985074877738953},{"x":0.12555065751075745,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.9729321599006653,"dir":"rtl","str":"قیاسی","boundary":[0.12555065751075745,0.674626886844635,0.1740088164806366,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.674626886844635},{"x":0.11674008518457413,"y":0.674626886844635},{"x":0.11674008518457413,"y":0.6985074877738953},{"x":0.10792951285839081,"y":0.6985074877738953}]},"confidence":0.8531230092048645,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10792951285839081,0.674626886844635,0.11674008518457413,0.6985074877738953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7014925479888916},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7194029688835144},{"x":0.808370053768158,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9673654437065125,"dir":"rtl","str":"رقمی","boundary":[0.808370053768158,0.7014925479888916,0.8480176329612732,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7929515242576599,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7929515242576599,"y":0.7194029688835144},{"x":0.7687224745750427,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9551360607147217,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7687224745750427,0.7014925479888916,0.7929515242576599,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7621145248413086,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7621145248413086,"y":0.7194029688835144},{"x":0.7444933652877808,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.984844446182251,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7444933652877808,0.7014925479888916,0.7621145248413086,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114537358283997,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7400881052017212,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7400881052017212,"y":0.7194029688835144},{"x":0.7114537358283997,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9689121246337891,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.7114537358283997,0.7014925479888916,0.7400881052017212,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6806167364120483,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7014925479888916},{"x":0.7070484757423401,"y":0.7194029688835144},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9757784605026245,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6806167364120483,0.7014925479888916,0.7070484757423401,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299559473991394,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6651982665061951,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6651982665061951,"y":0.7194029688835144},{"x":0.6299559473991394,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9550662636756897,"dir":"rtl","str":"تخت","boundary":[0.6299559473991394,0.7014925479888916,0.6651982665061951,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6123347878456116,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6189427375793457,"y":0.7014925479888916},{"x":0.6189427375793457,"y":0.7194029688835144},{"x":0.6123347878456116,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.8575102090835571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6123347878456116,0.7014925479888916,0.6189427375793457,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5881057381629944,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5947136282920837,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5947136282920837,"y":0.7194029688835144},{"x":0.5881057381629944,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.819868266582489,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5881057381629944,0.7014925479888916,0.5947136282920837,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726872086524963,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5903083682060242,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5903083682060242,"y":0.7194029688835144},{"x":0.5726872086524963,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.7704320549964905,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5726872086524963,0.7014925479888916,0.5903083682060242,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541850209236145,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5792951583862305,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5792951583862305,"y":0.7194029688835144},{"x":0.541850209236145,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.8871359825134277,"dir":"rtl","str":"TO","boundary":[0.541850209236145,0.7014925479888916,0.5792951583862305,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46035242080688477,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5330396294593811,"y":0.7014925479888916},{"x":0.5330396294593811,"y":0.7194029688835144},{"x":0.46035242080688477,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9742080569267273,"dir":"rtl","str":"خریداری","boundary":[0.46035242080688477,0.7014925479888916,0.5330396294593811,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42070484161376953,"y":0.7014925479888916},{"x":0.44933921098709106,"y":0.7014925479888916},{"x":0.44933921098709106,"y":0.7194029688835144},{"x":0.42070484161376953,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9750981330871582,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.42070484161376953,0.7014925479888916,0.44933921098709106,0.7194029688835144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4118942618370056,"y":0.7014925479888916},{"x":0.42070484161376953,"y":0.7014925479888916},{"x":0.42070484161376953,"y":0.7194029688835144},{"x":0.4118942618370056,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.8867231607437134,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4118942618370056,0.7014925479888916,0.42070484161376953,0.7194029688835144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10572687536478043,"y":0.5656716227531433},{"x":0.8480176329612732,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8480176329612732,"y":0.720895528793335},{"x":0.10572687536478043,"y":0.7194029688835144}]},"confidence":0.9542767405509949,"dir":"ltr","boundary":[0.10072687536478042,0.5586716227531433,0.8530176329612732,0.727895528793335],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.7253731489181519},{"x":0.784140944480896,"y":0.7253731489181519},{"x":0.784140944480896,"y":0.746268630027771},{"x":0.7687224745750427,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9874704480171204,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.7687224745750427,0.7253731489181519,0.784140944480896,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.7253731489181519},{"x":0.7643171548843384,"y":0.7253731489181519},{"x":0.7643171548843384,"y":0.746268630027771},{"x":0.7533039450645447,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9525432586669922,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7533039450645447,0.7253731489181519,0.7643171548843384,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.7253731489181519},{"x":0.7488986849784851,"y":0.7253731489181519},{"x":0.7488986849784851,"y":0.746268630027771},{"x":0.7026431560516357,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9592292904853821,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7026431560516357,0.7253731489181519,0.7488986849784851,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6806167364120483,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6960352659225464,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6960352659225464,"y":0.746268630027771},{"x":0.6806167364120483,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.91306072473526,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6806167364120483,0.7253731489181519,0.6960352659225464,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7253731489181519},{"x":0.6806167364120483,"y":0.746268630027771},{"x":0.6431717872619629,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.985920250415802,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.6431717872619629,0.7253731489181519,0.6806167364120483,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5792951583862305,"y":0.7238805890083313},{"x":0.634361207485199,"y":0.7253731489181519},{"x":0.634361207485199,"y":0.746268630027771},{"x":0.5792951583862305,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9855650663375854,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5792951583862305,0.7238805890083313,0.634361207485199,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066079497337341,"y":0.7238805890083313},{"x":0.5682819485664368,"y":0.7238805890083313},{"x":0.5682819485664368,"y":0.746268630027771},{"x":0.5066079497337341,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9650804400444031,"dir":"rtl","str":"سیستمی","boundary":[0.5066079497337341,0.7238805890083313,0.5682819485664368,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4427312910556793,"y":0.7238805890083313},{"x":0.49559471011161804,"y":0.7238805890083313},{"x":0.49559471011161804,"y":0.7447761297225952},{"x":0.4427312910556793,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9612976908683777,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.4427312910556793,0.7238805890083313,0.49559471011161804,0.7447761297225952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42951542139053345,"y":0.7238805890083313},{"x":0.43832600116729736,"y":0.7238805890083313},{"x":0.43832600116729736,"y":0.7447761297225952},{"x":0.42951542139053345,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9563875198364258,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.42951542139053345,0.7238805890083313,0.43832600116729736,0.7447761297225952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39867842197418213,"y":0.7223880887031555},{"x":0.4140969216823578,"y":0.7223880887031555},{"x":0.4140969216823578,"y":0.7447761297225952},{"x":0.39867842197418213,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9763892889022827,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.39867842197418213,0.7223880887031555,0.4140969216823578,0.7447761297225952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36563876271247864,"y":0.7223880887031555},{"x":0.3876652121543884,"y":0.7223880887031555},{"x":0.3876652121543884,"y":0.7432835698127747},{"x":0.36563876271247864,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9546734094619751,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.36563876271247864,0.7223880887031555,0.3876652121543884,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.7223880887031555},{"x":0.35462555289268494,"y":0.7223880887031555},{"x":0.35462555289268494,"y":0.7432835698127747},{"x":0.33039647340774536,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9429014921188354,"dir":"rtl","str":"تك","boundary":[0.33039647340774536,0.7223880887031555,0.35462555289268494,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.7223880887031555},{"x":0.3237885534763336,"y":0.7223880887031555},{"x":0.3237885534763336,"y":0.7432835698127747},{"x":0.2819383144378662,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9807416200637817,"dir":"rtl","str":"عنصر","boundary":[0.2819383144378662,0.7223880887031555,0.3237885534763336,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2400881052017212,"y":0.7223880887031555},{"x":0.2709251046180725,"y":0.7223880887031555},{"x":0.2709251046180725,"y":0.7432835698127747},{"x":0.2400881052017212,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9850006103515625,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.2400881052017212,0.7223880887031555,0.2709251046180725,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20484581589698792,"y":0.7223880887031555},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7223880887031555},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7432835698127747},{"x":0.20484581589698792,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.8381348252296448,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.20484581589698792,0.7223880887031555,0.2268722504377365,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16740088164806366,"y":0.7223880887031555},{"x":0.19162996113300323,"y":0.7223880887031555},{"x":0.19162996113300323,"y":0.7432835698127747},{"x":0.16740088164806366,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.8987493515014648,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.16740088164806366,0.7223880887031555,0.19162996113300323,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1299559473991394,"y":0.7223880887031555},{"x":0.1629955917596817,"y":0.7223880887031555},{"x":0.1629955917596817,"y":0.7432835698127747},{"x":0.1299559473991394,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9714176654815674,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.1299559473991394,0.7223880887031555,0.1629955917596817,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11013215780258179,"y":0.7223880887031555},{"x":0.1189427301287651,"y":0.7223880887031555},{"x":0.1189427301287651,"y":0.7432835698127747},{"x":0.11013215780258179,"y":0.7432835698127747}]},"confidence":0.9695641398429871,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.11013215780258179,0.7223880887031555,0.1189427301287651,0.7432835698127747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7447761297225952},{"x":0.8458150029182434,"y":0.7447761297225952},{"x":0.8458150029182434,"y":0.7701492309570312},{"x":0.784140944480896,"y":0.7701492309570312}]},"confidence":0.9626556634902954,"dir":"rtl","str":"سرهای","boundary":[0.784140944480896,0.7447761297225952,0.8458150029182434,0.7701492309570312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7202643156051636,"y":0.7447761297225952},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7447761297225952},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7701492309570312},{"x":0.7202643156051636,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9781259298324585,"dir":"rtl","str":"ورودی","boundary":[0.7202643156051636,0.7447761297225952,0.7797356843948364,0.7701492309570312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.7432835698127747},{"x":0.7136563658714294,"y":0.7432835698127747},{"x":0.7136563658714294,"y":0.7686567306518555},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9406940937042236,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7026431560516357,0.7432835698127747,0.7136563658714294,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365638971328735,"y":0.7432835698127747},{"x":0.6960352659225464,"y":0.7447761297225952},{"x":0.6960352659225464,"y":0.7686567306518555},{"x":0.6365638971328735,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9821131825447083,"dir":"rtl","str":"خروجی","boundary":[0.6365638971328735,0.7432835698127747,0.6960352659225464,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969163179397583,"y":0.7432835698127747},{"x":0.6299559473991394,"y":0.7432835698127747},{"x":0.6299559473991394,"y":0.7686567306518555},{"x":0.5969163179397583,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9849127531051636,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5969163179397583,0.7432835698127747,0.6299559473991394,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58370041847229,"y":0.7432835698127747},{"x":0.5947136282920837,"y":0.7432835698127747},{"x":0.5947136282920837,"y":0.7686567306518555},{"x":0.58370041847229,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.961008608341217,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.58370041847229,0.7432835698127747,0.5947136282920837,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484581589698792,"y":0.7432835698127747},{"x":0.5748898386955261,"y":0.7432835698127747},{"x":0.5748898386955261,"y":0.7686567306518555},{"x":0.5484581589698792,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9601978659629822,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5484581589698792,0.7432835698127747,0.5748898386955261,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066079497337341,"y":0.7432835698127747},{"x":0.541850209236145,"y":0.7432835698127747},{"x":0.541850209236145,"y":0.7686567306518555},{"x":0.5066079497337341,"y":0.7686567306518555}]},"confidence":0.9732505083084106,"dir":"rtl","str":"مدار","boundary":[0.5066079497337341,0.7432835698127747,0.541850209236145,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.7432835698127747},{"x":0.49559471011161804,"y":0.7432835698127747},{"x":0.49559471011161804,"y":0.7686567306518555},{"x":0.4361233413219452,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9545851945877075,"dir":"rtl","str":"واحدی","boundary":[0.4361233413219452,0.7432835698127747,0.49559471011161804,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36563876271247864,"y":0.7432835698127747},{"x":0.4251101315021515,"y":0.7432835698127747},{"x":0.4251101315021515,"y":0.7686567306518555},{"x":0.36563876271247864,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9858005046844482,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.36563876271247864,0.7432835698127747,0.4251101315021515,0.7686567306518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32158589363098145,"y":0.7432835698127747},{"x":0.3568281829357147,"y":0.7432835698127747},{"x":0.3568281829357147,"y":0.7671641707420349},{"x":0.32158589363098145,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9879049062728882,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32158589363098145,0.7432835698127747,0.3568281829357147,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2929515540599823,"y":0.7417910695075989},{"x":0.3127753436565399,"y":0.7417910695075989},{"x":0.3127753436565399,"y":0.7671641707420349},{"x":0.2929515540599823,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.992264986038208,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2929515540599823,0.7417910695075989,0.3127753436565399,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.7417910695075989},{"x":0.2841409742832184,"y":0.7417910695075989},{"x":0.2841409742832184,"y":0.7671641707420349},{"x":0.24229075014591217,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9828552007675171,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24229075014591217,0.7417910695075989,0.2841409742832184,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.196035236120224,"y":0.7417910695075989},{"x":0.23568281531333923,"y":0.7417910695075989},{"x":0.23568281531333923,"y":0.7671641707420349},{"x":0.196035236120224,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9427222609519958,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.196035236120224,0.7417910695075989,0.23568281531333923,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16960352659225464,"y":0.7417910695075989},{"x":0.18942731618881226,"y":0.7417910695075989},{"x":0.18942731618881226,"y":0.7671641707420349},{"x":0.16960352659225464,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.96767258644104,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.16960352659225464,0.7417910695075989,0.18942731618881226,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11674008518457413,"y":0.7417910695075989},{"x":0.16519823670387268,"y":0.7417910695075989},{"x":0.16519823670387268,"y":0.7671641707420349},{"x":0.11674008518457413,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9734371304512024,"dir":"rtl","str":"سيستم","boundary":[0.11674008518457413,0.7417910695075989,0.16519823670387268,0.7671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.7417910695075989},{"x":0.11453744769096375,"y":0.7417910695075989},{"x":0.11453744769096375,"y":0.7671641707420349},{"x":0.10792951285839081,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.914876401424408,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10792951285839081,0.7417910695075989,0.11453744769096375,0.7671641707420349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.7223880887031555},{"x":0.8458150029182434,"y":0.7253731489181519},{"x":0.8436123132705688,"y":0.7716417908668518},{"x":0.10572687536478043,"y":0.7671641707420349}]},"confidence":0.9661377668380737,"dir":"ltr","boundary":[0.1029295128583908,0.7153880887031555,0.8486123132705689,0.7786417908668518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7865671515464783},{"x":0.8105726838111877,"y":0.7865671515464783}]},"confidence":0.9632908701896667,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.8105726838111877,0.7701492309570312,0.8414096832275391,0.7865671515464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.7716417908668518},{"x":0.8061674237251282,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8061674237251282,"y":0.7865671515464783},{"x":0.7687224745750427,"y":0.7865671515464783}]},"confidence":0.9777409434318542,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7687224745750427,0.7716417908668518,0.8061674237251282,0.7865671515464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7621145248413086,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7621145248413086,"y":0.7865671515464783},{"x":0.7444933652877808,"y":0.7865671515464783}]},"confidence":0.9837534427642822,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7444933652877808,0.7716417908668518,0.7621145248413086,0.7865671515464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7356828451156616,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7356828451156616,"y":0.7865671515464783},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7865671515464783}]},"confidence":0.9829213619232178,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7026431560516357,0.7716417908668518,0.7356828451156616,0.7865671515464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982378959655762,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7716417908668518},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7880597114562988},{"x":0.6982378959655762,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.863669753074646,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6982378959655762,0.7716417908668518,0.7026431560516357,0.7880597114562988]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982378959655762,"y":0.7716417908668518},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7701492309570312},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7865671515464783},{"x":0.6982378959655762,"y":0.7880597114562988}]},"confidence":0.9674334526062012,"dir":"ltr","boundary":[0.6932378959655762,0.7646417908668518,0.8464096832275391,0.7935671515464783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7885462641716003,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7885462641716003,"y":0.8134328126907349},{"x":0.7533039450645447,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9767140746116638,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.7533039450645447,0.7895522117614746,0.7885462641716003,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7511013150215149,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7511013150215149,"y":0.8134328126907349},{"x":0.742290735244751,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.963793158531189,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.742290735244751,0.7895522117614746,0.7511013150215149,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7356828451156616,"y":0.7895522117614746},{"x":0.7356828451156616,"y":0.8134328126907349},{"x":0.7224669456481934,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.994437575340271,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7224669456481934,0.7895522117614746,0.7356828451156616,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6718061566352844,"y":0.7895522117614746},{"x":0.715859055519104,"y":0.7895522117614746},{"x":0.715859055519104,"y":0.8134328126907349},{"x":0.6718061566352844,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9816121459007263,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.6718061566352844,0.7895522117614746,0.715859055519104,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6718061566352844,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6718061566352844,"y":0.8134328126907349},{"x":0.6674008965492249,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9739211797714233,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6674008965492249,0.7895522117614746,0.6718061566352844,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409691572189331,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6607929468154907,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6607929468154907,"y":0.8134328126907349},{"x":0.6409691572189331,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.98860764503479,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6409691572189331,0.7895522117614746,0.6607929468154907,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58370041847229,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6409691572189331,"y":0.7895522117614746},{"x":0.6409691572189331,"y":0.8134328126907349},{"x":0.58370041847229,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.974256157875061,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.58370041847229,0.7895522117614746,0.6409691572189331,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374449491500854,"y":0.7895522117614746},{"x":0.5792951583862305,"y":0.7895522117614746},{"x":0.5792951583862305,"y":0.8134328126907349},{"x":0.5374449491500854,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9643642902374268,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5374449491500854,0.7895522117614746,0.5792951583862305,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4889867901802063,"y":0.7880597114562988},{"x":0.5330396294593811,"y":0.7880597114562988},{"x":0.5330396294593811,"y":0.8134328126907349},{"x":0.4889867901802063,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9726656675338745,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.4889867901802063,0.7880597114562988,0.5330396294593811,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41850221157073975,"y":0.7880597114562988},{"x":0.458149790763855,"y":0.7880597114562988},{"x":0.458149790763855,"y":0.8134328126907349},{"x":0.41850221157073975,"y":0.8134328126907349}]},"confidence":0.9495202898979187,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.41850221157073975,0.7880597114562988,0.458149790763855,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3788546323776245,"y":0.7880597114562988},{"x":0.4118942618370056,"y":0.7880597114562988},{"x":0.4118942618370056,"y":0.8119403123855591},{"x":0.3788546323776245,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.8938137292861938,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3788546323776245,0.7880597114562988,0.4118942618370056,0.8119403123855591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34140968322753906,"y":0.7880597114562988},{"x":0.4030837118625641,"y":0.7880597114562988},{"x":0.4030837118625641,"y":0.8134328126907349},{"x":0.34140968322753906,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.74421226978302,"dir":"rtl","str":"LST","boundary":[0.34140968322753906,0.7880597114562988,0.4030837118625641,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31938326358795166,"y":0.7880597114562988},{"x":0.3590308427810669,"y":0.7880597114562988},{"x":0.3590308427810669,"y":0.8119403123855591},{"x":0.31938326358795166,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.7161778211593628,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31938326358795166,0.7880597114562988,0.3590308427810669,0.8119403123855591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2511013150215149,"y":0.7880597114562988},{"x":0.33259913325309753,"y":0.7880597114562988},{"x":0.33259913325309753,"y":0.8134328126907349},{"x":0.2511013150215149,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.9592974781990051,"dir":"rtl","str":"ومدارهای","boundary":[0.2511013150215149,0.7880597114562988,0.33259913325309753,0.8134328126907349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044052600860596,"y":0.7865671515464783},{"x":0.23568281531333923,"y":0.7865671515464783},{"x":0.23568281531333923,"y":0.8119403123855591},{"x":0.20044052600860596,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.9811037182807922,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.20044052600860596,0.7865671515464783,0.23568281531333923,0.8119403123855591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11233480274677277,"y":0.7865671515464783},{"x":0.196035236120224,"y":0.7880597114562988},{"x":0.196035236120224,"y":0.8119403123855591},{"x":0.11233480274677277,"y":0.8119403123855591}]},"confidence":0.9806466698646545,"dir":"rtl","str":"پیشرفتهایی","boundary":[0.11233480274677277,0.7865671515464783,0.196035236120224,0.8119403123855591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.8134328126907349},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8134328126907349},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7929515242576599,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9881209135055542,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.7929515242576599,0.8134328126907349,0.8436123132705688,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268722653388977,"y":0.8119403123855591},{"x":0.7819383144378662,"y":0.8134328126907349},{"x":0.7819383144378662,"y":0.8343283534049988},{"x":0.7268722653388977,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9829915165901184,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.7268722653388977,0.8119403123855591,0.7819383144378662,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982378959655762,"y":0.8119403123855591},{"x":0.7180616855621338,"y":0.8119403123855591},{"x":0.7180616855621338,"y":0.8343283534049988},{"x":0.6982378959655762,"y":0.8343283534049988}]},"confidence":0.9930709600448608,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6982378959655762,0.8119403123855591,0.7180616855621338,0.8343283534049988]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6894273161888123,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6894273161888123,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9655565619468689,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6894273161888123,0.8119403123855591,0.6938325762748718,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6784141063690186,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6784141063690186,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6431717872619629,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9887955188751221,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6431717872619629,0.8119403123855591,0.6784141063690186,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6189427375793457,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6365638971328735,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6365638971328735,"y":0.8328357934951782},{"x":0.6189427375793457,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9946173429489136,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6189427375793457,0.8119403123855591,0.6365638971328735,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.566079318523407,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6101321578025818,"y":0.8119403123855591},{"x":0.6101321578025818,"y":0.8328357934951782},{"x":0.566079318523407,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9826087951660156,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.566079318523407,0.8119403123855591,0.6101321578025818,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977973699569702,"y":0.8104477524757385},{"x":0.5572687387466431,"y":0.8119403123855591},{"x":0.5572687387466431,"y":0.8328357934951782},{"x":0.4977973699569702,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9853359460830688,"dir":"rtl","str":"استقبال","boundary":[0.4977973699569702,0.8104477524757385,0.5572687387466431,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47136563062667847,"y":0.8104477524757385},{"x":0.4889867901802063,"y":0.8104477524757385},{"x":0.4889867901802063,"y":0.8328357934951782},{"x":0.47136563062667847,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9889715909957886,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.47136563062667847,0.8104477524757385,0.4889867901802063,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3876652121543884,"y":0.8104477524757385},{"x":0.46255508065223694,"y":0.8104477524757385},{"x":0.46255508065223694,"y":0.8328357934951782},{"x":0.3876652121543884,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9783026576042175,"dir":"rtl","str":"مدارهای","boundary":[0.3876652121543884,0.8104477524757385,0.46255508065223694,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3370043933391571,"y":0.8104477524757385},{"x":0.3788546323776245,"y":0.8104477524757385},{"x":0.3788546323776245,"y":0.8328357934951782},{"x":0.3370043933391571,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9709585905075073,"dir":"rtl","str":"رقمی","boundary":[0.3370043933391571,0.8104477524757385,0.3788546323776245,0.8328357934951782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30837005376815796,"y":0.8104477524757385},{"x":0.33039647340774536,"y":0.8104477524757385},{"x":0.33039647340774536,"y":0.8313432931900024},{"x":0.30837005376815796,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.9925721883773804,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30837005376815796,0.8104477524757385,0.33039647340774536,0.8313432931900024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.8104477524757385},{"x":0.3061673939228058,"y":0.8104477524757385},{"x":0.3061673939228058,"y":0.8313432931900024},{"x":0.2819383144378662,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.9887639880180359,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2819383144378662,0.8104477524757385,0.3061673939228058,0.8313432931900024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2378854602575302,"y":0.8104477524757385},{"x":0.27533039450645447,"y":0.8104477524757385},{"x":0.27533039450645447,"y":0.8313432931900024},{"x":0.2378854602575302,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.9817929863929749,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2378854602575302,0.8104477524757385,0.27533039450645447,0.8313432931900024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20925110578536987,"y":0.8104477524757385},{"x":0.22466960549354553,"y":0.8104477524757385},{"x":0.22466960549354553,"y":0.8313432931900024},{"x":0.20925110578536987,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.988775372505188,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.20925110578536987,0.8104477524757385,0.22466960549354553,0.8313432931900024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16519823670387268,"y":0.8089552521705627},{"x":0.20044052600860596,"y":0.8089552521705627},{"x":0.20044052600860596,"y":0.8313432931900024},{"x":0.16519823670387268,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.9844045639038086,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.16519823670387268,0.8089552521705627,0.20044052600860596,0.8313432931900024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.8089552521705627},{"x":0.151982381939888,"y":0.8104477524757385},{"x":0.151982381939888,"y":0.8313432931900024},{"x":0.10792951285839081,"y":0.8313432931900024}]},"confidence":0.9372859001159668,"dir":"rtl","str":"اساساً","boundary":[0.10792951285839081,0.8089552521705627,0.151982381939888,0.8313432931900024]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.7865671515464783},{"x":0.8436123132705688,"y":0.7895522117614746},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8358209133148193},{"x":0.10792951285839081,"y":0.8328357934951782}]},"confidence":0.9679561257362366,"dir":"ltr","boundary":[0.1029295128583908,0.7795671515464783,0.8486123132705689,0.8428209133148193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022026300430298,"y":0.8626865744590759},{"x":0.5198237895965576,"y":0.8626865744590759},{"x":0.5198237895965576,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5022026300430298,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9477986097335815,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.5022026300430298,0.8626865744590759,0.5198237895965576,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308369994163513,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6189427375793457,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6189427375793457,"y":0.8776119351387024},{"x":0.5308369994163513,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9927683472633362,"dir":"ltr","str":"building","boundary":[0.5308369994163513,0.8626865744590759,0.6189427375793457,0.8776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299559473991394,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6850220561027527,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6850220561027527,"y":0.8761193752288818},{"x":0.6299559473991394,"y":0.8761193752288818}]},"confidence":0.9854549169540405,"dir":"ltr","str":"block","boundary":[0.6299559473991394,0.8626865744590759,0.6850220561027527,0.8761193752288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022026300430298,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6850220561027527,"y":0.8626865744590759},{"x":0.6850220561027527,"y":0.8761193752288818},{"x":0.5022026300430298,"y":0.8776119351387024}]},"confidence":0.9843345880508423,"dir":"ltr","boundary":[0.4972026300430298,0.8556865744590759,0.6900220561027527,0.8831193752288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26431718468666077,"y":0.8597015142440796},{"x":0.2841409742832184,"y":0.8611940145492554},{"x":0.2841409742832184,"y":0.874626874923706},{"x":0.2621145248413086,"y":0.874626874923706}]},"confidence":0.9369931221008301,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.26431718468666077,0.8597015142440796,0.2841409742832184,0.874626874923706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2929515540599823,"y":0.8611940145492554},{"x":0.41850221157073975,"y":0.8626865744590759},{"x":0.4162995517253876,"y":0.8761193