آشنایی با توپولوژی آشنایی با توپولوژی

{"id":"3799114","title":"آشنایی با توپولوژی","price":"۵۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۶‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9800aa4058fe9d70/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9800aa4058fe9d70/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9800aa4058fe9d70/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9800aa4058fe9d70/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9800aa4058fe9d70/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1613-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">اگر ریاضیات را به مثابه زبان بپنداریم، آشنایی با توپولوژی را می&zwnj;توان به فراگیری واژه&zwnj;ها و به خاطر&zwnj;سپاری افعال بی&zwnj;قاعده تشبیه کرد. امری ضروری ولی نه&zwnj;چندان دلچسب که همواره پیش از خواندن آثار بزرگ ادبی به زبان اصلی باید صورت پذیرد تا سرانجام زیبای آن، تلاش طاقت فرسای گذشته را جبران کند. ",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"9800aa4058fe9d70","created_at":"2022-10-25 15:40:34","updated_at":"2022-10-30 11:57:25","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 11:52:39","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922883","title":"فولکر رنده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فولکر","lastname":"رنده","token":"02a05ff7ff23d124","created_at":"2022-10-30 11:52:39","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922884","title":"فریبرز آذرپناه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فریبرز","lastname":"آذرپناه","token":"a2e58b6e4e0f4ca8","created_at":"2022-10-30 11:52:39","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1922883","title":"فولکر رنده","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فولکر","lastname":"رنده","token":"02a05ff7ff23d124","created_at":"2022-10-30 11:52:39","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1922884","title":"فریبرز آذرپناه","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"فریبرز","lastname":"آذرپناه","token":"a2e58b6e4e0f4ca8","created_at":"2022-10-30 11:52:39","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"787688","file":"6357d23ad50ed6.33055065.pdf","book_id":"3799114","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:40:35","updated_at":"2022-10-30 11:57:25","process_started_at":"2022-10-25 15:40:38","process_done_at":"2022-10-25 15:40:43","process_failed_at":null,"pages_count":"246","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"91f29c034d5a95f08a623885853e01c13a128a8256067a04e891b6b4d3970ddeded6bbdf0bb7f8e836d3c153a713e1a949168d6bd9d204df0365be6d2082a501","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"14854","title":"توپولوژی جبری 1","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9bf1fe4e68500313","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","study_fields":[{"id":"2023","title":"ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)","degree_id":"10","token":"08c169080b9c7575","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2022-01-09 14:28:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"14857","title":"توپولوژی جبری2","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"bb2de168624a192d","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","study_fields":[{"id":"2023","title":"ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)","degree_id":"10","token":"08c169080b9c7575","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2022-01-09 14:28:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"14860","title":"توپولوژی دیفرانسیل 1","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"be5831f1ad0d9e11","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-09 08:38:59","study_fields":[{"id":"2023","title":"ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)","degree_id":"10","token":"08c169080b9c7575","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2022-01-09 14:28:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"14863","title":"توپولوژی دیفرانسیل 2","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"fb8231df542c9bfb","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-11-09 08:38:59","study_fields":[{"id":"2023","title":"ریاضی محض گرایش هندسه (توپولوژی)","degree_id":"10","token":"08c169080b9c7575","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:16","updated_at":"2022-01-09 14:28:37","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"14866","title":"توپولوژی عمومی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2e213eddbd97fe3f","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2022-10-30 11:52:39","study_fields":[{"id":"1666","title":"ریاضیات و کاربردها","degree_id":"7","token":"c5422250d129a57d","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-08-14 17:11:31","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","ebook_price_en":"27500","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"فولکر رنده, فریبرز آذرپناه","tocStr":"","url":"/preview/9800aa4058fe9d70/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19