میکرو ارگانیسم های خاک و نقش آنها در پیدایش و فعالیت های خاک میکرو ارگانیسم های خاک و نقش آنها در پیدایش و فعالیت های خاک

توضیحات

هدف اصلی ما این است که کتاب حاضر بتواند به خلق ایده هایی کمک کند که منجر به پیشرفقت بیشتر در درک ما از کنش های متقابل ریزوسفر و دلالت های آنها برای کشاورزی و جنگلداری می شوند,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-3232
-3333
-7272
-7373
-101101
-102102
-127127
-128128
-142142
-143143
-161161
-162162
-184184
-185185
-205205
-206206
-223223
-224224
-244244
-245245
-286286
-287287
-314314
-315315
-328328
-329329
-346346
-347347
-365365
-366366
-402402
-403403
-430430
-431431
{"id":865,"title":"میکرو ارگانیسم های خاک و نقش آنها در پیدایش و فعالیت های خاک","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9866a69c9e583229/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9866a69c9e583229/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9866a69c9e583229/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9866a69c9e583229/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9866a69c9e583229/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9866a69c9e583229/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-964-235-3224","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":["هدف اصلی ما این است که کتاب حاضر بتواند به خلق ایده هایی کمک کند که منجر به پیشرفقت بیشتر در درک ما از کنش های متقابل ریزوسفر و دلالت های آنها برای کشاورزی و جنگلداری می شوند",""],"pages_count":455,"keywords":"null","token":"9866a69c9e583229","created_at":"2018-01-20 09:32:58","updated_at":"2023-06-08 14:20:13","publisher_id":127,"deleted_at":null,"published_at":"2018-01-21 09:34:39","available_for_web":1,"publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1535,"title":"فرانکویس بوسکات","meta_title":"فرانکویس بوسکات","meta_description":"فرانکویس بوسکات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانکویس","lastname":"بوسکات","token":"7dad45c2ee02791b","created_at":"2018-01-17 11:58:59","updated_at":"2018-01-17 11:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1535,"title":"فرانکویس بوسکات","meta_title":"فرانکویس بوسکات","meta_description":"فرانکویس بوسکات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانکویس","lastname":"بوسکات","token":"7dad45c2ee02791b","created_at":"2018-01-17 11:58:59","updated_at":"2018-01-17 11:58:59","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1412,"title":"مژگان بویراحمدی","meta_title":"مژگان بویراحمدی","meta_description":"مژگان بویراحمدی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":829,"file":"5a62db929c78e6.60953032.pdf","book_id":865,"toc":[{"title":"فصل اول: خاک چیست؟","page":"15"},{"title":"فصل دوم: تنوع میکروبی در خاک","page":"33"},{"title":"فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در ضمحلال سنگ ها و مواد معدنی","page":"73"},{"title":"فصل چهارم: فرآیندهای هوموسی شدن و معدنی شدن در خاک ها","page":"102"},{"title":"فصل پنجم: اهمین میکروارگانیسم ها در خاکدانه سازی","page":"128"},{"title":"فصل ششم: انرژتیک میکروبی در خاک","page":"143"},{"title":"فصل هفتم: نقش میکروارگانیسم ها در چرخه کربن خاک","page":"152"},{"title":"فصل هشتم: نقش باکتری ها در ورود اولیه و چرخه نیتروژن در خاک","page":"185"},{"title":"فصل نهم: تاثیر میکروارگانیسم ها بر فراهمی زیستی در خاک","page":"206"},{"title":"فصل دهم: کنش هی متقابل بین قارچ های مایکوریزایی و باکتی ها برای ارتقای چرخه عناصر تغذیه ای گیاه و ساختار خاک","page":"224"},{"title":"فصل یازدهم: مایکوریزوسفر: استراتژی ها و فعالیت ها","page":"245"},{"title":"فصل دوازدهم: کنش های متقابل میان میکروارگانیسم ها و میکروفون و مزوفون خاک","page":"287"},{"title":"فصل سیزدهم: ریزوسفر ترانس ژنی گیاهان زراعی: تاثیر آن بر قارچ های","page":"315"},{"title":"فصل چهادهم: تنظیم فعالیتهای میکروبی در دامنه عملیات ریشه ها و بی مهرگان","page":"129"},{"title":"فصل پانزدهم: میکروارگانیسم های پوسته ی بیولوژیکی روی سطح خاک","page":"336"},{"title":"فصل شانزدهم: میکروارگانیسم ها در خاک های آلوده به فلزات سنگین","page":"366"},{"title":"فصل هفدهم: ژن های نشانگر در میکروبیولوژیکی خاک","page":"403"},{"title":"فصل هجدهم: ارزیابی میکروب های خاک با استفاده از سنجش های ایزوتویی","page":"431"}],"created_at":"2018-01-20 09:32:58","updated_at":"2023-06-08 14:20:13","process_started_at":"2018-01-20 09:44:43","process_done_at":"2018-01-20 09:55:34","process_failed_at":null,"pages_count":455,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"0c8cb54cff6124e7c6c0592b6d3c21fced42b9898fc6ad29f771e1c2e4cfa8a137960eaab97783da716e204f8bcce460e5c66f7ba6f8e4e84300c15f50cb7132","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۵۵"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":10339,"title":"بیولوژی خاک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f749fe34ba078dc5","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:46","updated_at":"2021-10-24 22:20:13","study_fields":[{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":90,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2023-09-27 10:44:48","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","ebook_price_en":50000,"urlify":"%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9","pages_count_fa":"۴۵۵","authorTitle":"مژگان بویراحمدی, فرانکویس بوسکات","tocStr":"فصل اول: خاک چیست؟, فصل دوم: تنوع میکروبی در خاک, فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در ضمحلال سنگ ها و مواد معدنی, فصل چهارم: فرآیندهای هوموسی شدن و معدنی شدن در خاک ها, فصل پنجم: اهمین میکروارگانیسم ها در خاکدانه سازی, فصل ششم: انرژتیک میکروبی در خاک, فصل هفتم: نقش میکروارگانیسم ها در چرخه کربن خاک, فصل هشتم: نقش باکتری ها در ورود اولیه و چرخه نیتروژن در خاک, فصل نهم: تاثیر میکروارگانیسم ها بر فراهمی زیستی در خاک, فصل دهم: کنش هی متقابل بین قارچ های مایکوریزایی و باکتی ها برای ارتقای چرخه عناصر تغذیه ای گیاه و ساختار خاک, فصل یازدهم: مایکوریزوسفر: استراتژی ها و فعالیت ها, فصل دوازدهم: کنش های متقابل میان میکروارگانیسم ها و میکروفون و مزوفون خاک, فصل سیزدهم: ریزوسفر ترانس ژنی گیاهان زراعی: تاثیر آن بر قارچ های, فصل چهادهم: تنظیم فعالیتهای میکروبی در دامنه عملیات ریشه ها و بی مهرگان, فصل پانزدهم: میکروارگانیسم های پوسته ی بیولوژیکی روی سطح خاک, فصل شانزدهم: میکروارگانیسم ها در خاک های آلوده به فلزات سنگین, فصل هفدهم: ژن های نشانگر در میکروبیولوژیکی خاک, فصل هجدهم: ارزیابی میکروب های خاک با استفاده از سنجش های ایزوتویی","url":"/preview/9866a69c9e583229/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%DA%A9"}
{"toc":[{"title":"فصل اول: خاک چیست؟","page":"15"},{"title":"فصل دوم: تنوع میکروبی در خاک","page":"33"},{"title":"فصل سوم: نقش میکروارگانیسم ها در ضمحلال سنگ ها و مواد معدنی","page":"73"},{"title":"فصل چهارم: فرآیندهای هوموسی شدن و معدنی شدن در خاک ها","page":"102"},{"title":"فصل پنجم: اهمین میکروارگانیسم ها در خاکدانه سازی","page":"128"},{"title":"فصل ششم: انرژتیک میکروبی در خاک","page":"143"},{"title":"فصل هفتم: نقش میکروارگانیسم ها در چرخه کربن خاک","page":"152"},{"title":"فصل هشتم: نقش باکتری ها در ورود اولیه و چرخه نیتروژن در خاک","page":"185"},{"title":"فصل نهم: تاثیر میکروارگانیسم ها بر فراهمی زیستی در خاک","page":"206"},{"title":"فصل دهم: کنش هی متقابل بین قارچ های مایکوریزایی و باکتی ها برای ارتقای چرخه عناصر تغذیه ای گیاه و ساختار خاک","page":"224"},{"title":"فصل یازدهم: مایکوریزوسفر: استراتژی ها و فعالیت ها","page":"245"},{"title":"فصل دوازدهم: کنش های متقابل میان میکروارگانیسم ها و میکروفون و مزوفون خاک","page":"287"},{"title":"فصل سیزدهم: ریزوسفر ترانس ژنی گیاهان زراعی: تاثیر آن بر قارچ های","page":"315"},{"title":"فصل چهادهم: تنظیم فعالیتهای میکروبی در دامنه عملیات ریشه ها و بی مهرگان","page":"129"},{"title":"فصل پانزدهم: میکروارگانیسم های پوسته ی بیولوژیکی روی سطح خاک","page":"336"},{"title":"فصل شانزدهم: میکروارگانیسم ها در خاک های آلوده به فلزات سنگین","page":"366"},{"title":"فصل هفدهم: ژن های نشانگر در میکروبیولوژیکی خاک","page":"403"},{"title":"فصل هجدهم: ارزیابی میکروب های خاک با استفاده از سنجش های ایزوتویی","page":"431"}],"pages_count":455,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"9866a69c9e583229","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/7e2f1e1df40efc6764d5ab9856646559.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/92daf535408ce9d7c230e317f8543057.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.27699,0.1169,0.30088,0.28385]},"elements":[{"words":[{"str":"بسم","boundary":[0.5463543832532509,0.11689540322520788,0.5805234367124761,0.13349872864088483],"dir":"rtl"},{"str":"اﷲ","boundary":[0.5180289237592823,0.11689540322520788,0.5413469305466886,0.13349872864088483],"dir":"rtl"},{"str":"الرحمن","boundary":[0.4544211216020967,0.11689540322520788,0.5129087329054803,0.13349872864088483],"dir":"rtl"},{"str":"الرحيم","boundary":[0.3956516649306139,0.11689540322520788,0.44939487920432786,0.13349872864088483],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39565,0.1169,0.58052,0.1335],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميكرو","boundary":[0.5558270891435099,0.24232086364311162,0.6182141057088135,0.26369853585213776],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسمهاي","boundary":[0.4154064043546923,0.24232086364311162,0.5494099660629682,0.26369853585213776],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.35804845267296115,0.24232086364311162,0.409007425825745,0.26369853585213776],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6875656059944223,0.27616813205166274,0.6991176371761701,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6332347703370182,0.27616813205166274,0.681121266086489,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5887806189308155,0.27616813205166274,0.6267934545210174,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5577352911528509,0.27616813205166274,0.5823634958502738,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.47124626188636126,0.27616813205166274,0.5512576862336614,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4532045294176942,0.27616813205166274,0.46475656059944204,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.33434864419878374,0.27616813205166274,0.44676321360169335,0.29754580426068883],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.276993716608985,0.27616813205166274,0.32795268976176883,0.29754580426068883],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27699,0.24232,0.69912,0.29755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نويسنده","boundary":[0.45754517993347005,0.3993995074413599,0.5230306508517859,0.4184256357073931],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4532119586035416,0.3993995074413599,0.45759900876986664,0.4184256357073931],"dir":"ltr"},{"str":"فرانكويس","boundary":[0.4827505325761903,0.4287773061720606,0.5741895769631398,0.44780343443809384],"dir":"rtl"},{"str":"بوسكات","boundary":[0.40190500319209704,0.4287773061720606,0.47704467591814786,0.44780343443809384],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40191,0.3994,0.57419,0.4478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مترجم","boundary":[0.46319182487147614,0.48783295162188245,0.5173167198682841,0.5068590798879157],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4587563287523942,0.48783295162188245,0.46314337891871926,0.5068590798879157],"dir":"ltr"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5366816437619705,0.5172107503525831,0.6076684217600216,0.5362368786186164],"dir":"rtl"},{"str":"مژگان","boundary":[0.4753921306407715,0.5172107503525831,0.5309031181747925,0.5362368786186164],"dir":"rtl"},{"str":"بويراحمدي","boundary":[0.36853919895164816,0.5172107503525831,0.4696459023554317,0.5362368786186164],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.36854,0.48783,0.60767,0.53624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.47518564564362753,0.6793138695071259,0.536522294277746,0.6935656509798099],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.4395013608413695,0.6793138695071259,0.4709882060414636,0.6935656509798099],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.4662141729108565,0.7019029431413302,0.5056805886898962,0.7161547246140142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4395,0.67931,0.53652,0.71615],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/6efb6e1ba543e91e7b741dcd976a2b4d.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/7945881103aa001c0c0c38c7f4fd6ee3.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.17609,0.10357,0.21442,0.29592]},"elements":[{"words":[{"str":"ميكروارگانيسمهاي","boundary":[0.5265948960048384,0.10357359569848582,0.621590363227042,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.4967581163267362,0.10357359569848582,0.522504206847888,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4871811901481804,0.10357359569848582,0.4926017741339336,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.45885611370585655,0.10357359569848582,0.48302821477772917,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4374852088303484,0.10357359569848582,0.45463075165485034,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4216594603675952,0.10357359569848582,0.4332581633681664,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.3785153153455865,0.10357359569848582,0.4174458821948187,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36903939383757267,0.10357359569848582,0.37445997782332585,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.3091625953428984,0.10357359569848582,0.3648258156647962,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.27932529148886126,0.10357359569848582,0.30497763516010884,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.2758961829239609,0.10357359569848582,0.2794044118141191,0.11547383322817702],"dir":"ltr"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.2309390040657236,0.10357359569848582,0.27176845872114513,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.22156408722825174,0.10357359569848582,0.2268331642081919,0.11547383322817702],"dir":"ltr"},{"str":"صحيح","boundary":[0.18850020832633313,0.10357359569848582,0.22154556970531905,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.18578004771345047,0.10357359569848582,0.18852400792984103,0.11547383322817702],"dir":"ltr"},{"str":"ويراستاران","boundary":[0.5690332986122778,0.11939307313316508,0.6216230637411377,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.5637894727999732,0.11939307313316508,0.5690821175363731,0.13129331066285627],"dir":"ltr"},{"str":"فرانكويس","boundary":[0.510869759080676,0.11939307313316508,0.5596550149524544,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"بوسكات،","boundary":[0.46319050435133224,0.11939307313316508,0.5066376633849669,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"]","boundary":[0.45381390410268463,0.11939307313316508,0.45910654883908464,0.13129331066285627],"dir":"ltr"},{"str":"آجيت","boundary":[0.4195430193877894,0.11939307313316508,0.4497265817680858,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"وارما","boundary":[0.3928306508517858,0.11939307313316508,0.41536310943852683,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.38768951312119887,0.11939307313316508,0.39295859010113904,0.13129331066285627],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.3801293135311314,0.11939307313316508,0.38356347232955884,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.3420253015691677,0.11939307313316508,0.37599653909478853,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"مژگان","boundary":[0.30684537481939456,0.11939307313316508,0.33798006451396123,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":"بويراحمدي","boundary":[0.24626277342831224,0.11939307313316508,0.30271596720540306,0.13129331066285627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24354069755720578,0.11939307313316508,0.24628465777359637,0.13129331066285627],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.5935269312187089,0.13706492586475647,0.6216904001881657,0.14896516339444768],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5908031719364268,0.13706492586475647,0.5934696952387353,0.14896516339444768],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5435279358892511,0.13706492586475647,0.5867175330130037,0.14896516339444768],"dir":"rtl"},{"str":"پلك","boundary":[0.5176219213064077,0.13706492586475647,0.5393951614529082,0.14896516339444768],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4758884748496355,0.13706492586475647,0.47863243506602604,0.14896516339444768],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.47861055072074193,0.13706492586475647,0.5100768724169215,0.14896516339444768],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5141944961526831,0.13706492586475647,0.5176286549511105,0.14896516339444768],"dir":"ltr"},{"str":"442","boundary":[0.5747770975437654,0.15466537717116974,0.5983768388159001,0.16656561470086095],"dir":"ltr"},{"str":"،12","boundary":[0.6024978293740131,0.15466537717116974,0.6216584153758276,0.16656561470086095],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5592526796814624,0.15466537717116974,0.5747400624979,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.5538068445280737,0.15466537717116974,0.5592745640267465,0.16656561470086095],"dir":"ltr"},{"str":"مصور،","boundary":[0.5192312623903766,0.15466537717116974,0.5495865327105943,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.4807249151574208,0.15466537717116974,0.51504125197406,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.4458480024192736,0.15466537717116974,0.47664937670105173,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4432252478075333,0.15466537717116974,0.4459692080239239,0.16656561470086095],"dir":"ltr"},{"str":"978-964-235-322-4","boundary":[0.490098148583717,0.169110619952494,0.6216483149087733,0.18101085748218523],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6030988071637376,0.18986746980774935,0.6216584153758273,0.20176770733744057],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5926145223614796,0.20753932253934074,0.621619696918786,0.21943956006903198],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5625740499311177,0.20753932253934074,0.588821796982628,0.21943956006903198],"dir":"rtl"},{"str":"Microorganisms","boundary":[0.17609482880279548,0.20473993111638944,0.2859879103524746,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.29004244690334213,0.20473993111638944,0.30299621443196223,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"soils","boundary":[0.3070086657034372,0.20473993111638944,0.3377153523837437,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.3417328284727573,0.20473993111638944,0.34635586150044895,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"roles","boundary":[0.35037333758946254,0.20473993111638944,0.3829404244191229,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.3869619265199854,0.20473993111638944,0.399944913678177,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"genesis","boundary":[0.4039664157790395,0.20473993111638944,0.45334553454971455,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.45736914449004334,0.20473993111638944,0.48150744412371466,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":"functions,","boundary":[0.48553105406404334,0.20473993111638944,0.5522025536776317,0.21664016864608066],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5598502906488356,0.20753932253934074,0.562213799939518,0.21943956006903198],"dir":"ltr"},{"str":"2005","boundary":[0.5838439501360839,0.2202030997624702,0.6174111689795367,0.23210333729216143],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6174111689795367,0.2202030997624702,0.6215691945835151,0.23210333729216143],"dir":"ltr"},{"str":"خاك","boundary":[0.5958469137461779,0.2373978237269893,0.6215930042673298,0.24929806125668055],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5791138066597225,0.2373978237269893,0.5916282853398743,0.24929806125668055],"dir":"ltr"},{"str":"ميكربشناسي","boundary":[0.5029074661469709,0.2373978237269893,0.5749726151675011,0.24929806125668055],"dir":"rtl"},{"str":"بوسكو،","boundary":[0.587076341520782,0.2550696764585807,0.6217108430496284,0.2669699139882719],"dir":"rtl"},{"str":"فرانسوا،","boundary":[0.5453445784751855,0.2550696764585807,0.5828795974597626,0.2669699139882719],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.5003857162057725,0.2550696764585807,0.5411343671247605,0.2669699139882719],"dir":"rtl"},{"str":"Buscot,","boundary":[0.5087505863378244,0.26951491923990495,0.5596329632970868,0.2814151567695962],"dir":"ltr"},{"str":"Francois","boundary":[0.5638765862821964,0.26951491923990495,0.621601421323208,0.2814151567695962],"dir":"ltr"},{"str":"وارما،","boundary":[0.5956398541715665,0.29027176909516034,0.6215037834750174,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"آجيت،","boundary":[0.5578388562212289,0.29027176909516034,0.5915323309028592,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5118733140687475,0.29027176909516034,0.5181861059776215,0.30217200662485155],"dir":"ltr"},{"str":"1939","boundary":[0.5223559154598297,0.29027176909516034,0.5538222371560092,0.30217200662485155],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.49695492422969634,0.29027176909516034,0.5036885689324953,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49080373979368946,0.29027176909516034,0.494237898592117,0.30217200662485155],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4942328483585898,0.29027176909516034,0.4969768085749804,0.30217200662485155],"dir":"ltr"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.44584656093545216,0.29027176909516034,0.4865632270421018,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"A.","boundary":[0.5208425288128755,0.30478841330166273,0.5372137588886496,0.3166886508313539],"dir":"ltr"},{"str":"(Ajit,","boundary":[0.5413376425163969,0.30478841330166273,0.5773702203650277,0.3166886508313539],"dir":"ltr"},{"str":"varm)","boundary":[0.5814875344828512,0.30478841330166273,0.6216670743590601,0.3166886508313539],"dir":"ltr"},{"str":"بويراحمدي،","boundary":[0.5617662544941361,0.32554526315691806,0.6215374516985311,0.3374455006866093],"dir":"rtl"},{"str":"مژگان،","boundary":[0.5230578979200963,0.32554526315691806,0.5576553644030773,0.3374455006866093],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.47023918887134114,0.32554526315691806,0.47367334766976865,0.3374455006866093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47759737912032474,0.32554526315691806,0.48391017102919875,0.3374455006866093],"dir":"ltr"},{"str":"1360","boundary":[0.488180985181949,0.32554526315691806,0.5190379120325254,0.3374455006866093],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.43223618157991955,0.32554526315691806,0.4659953092974022,0.3374455006866093],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.5901923356070018,0.3431457144633313,0.6216586573031813,0.3550459519930225],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5792047108632096,0.3431457144633313,0.5859383555660085,0.3550459519930225],"dir":"rtl"},{"str":"Q","boundary":[0.51186826383522,0.34034632304038004,0.5198139645845228,0.3522465605700712],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.5240628943919888,0.34034632304038004,0.5310827189946568,0.3522465605700712],"dir":"ltr"},{"str":"111","boundary":[0.5352542118880408,0.3431457144633313,0.5588539531601754,0.3550459519930225],"dir":"ltr"},{"str":"95","boundary":[0.5634799670709982,0.3431457144633313,0.579213127919088,0.3550459519930225],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5588421692819455,0.34034632304038004,0.5829014818050462,0.3522465605700712],"dir":"ltr"},{"str":"579/1757","boundary":[0.5630857968482241,0.36081825128043343,0.6215809683814387,0.37271848881012465],"dir":"ltr"},{"str":"3574752","boundary":[0.5623821309767815,0.37841870258684673,0.6174481939450958,0.3903189401165379],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17609,0.10357,0.62171,0.39032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6343536843520042,0.10357359569848582,0.6370976445683948,0.11547383322817702],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343530190517792,0.13706492586475647,0.6370969792681698,0.14896516339444768],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343513356406036,0.15466537717116974,0.6370952958569942,0.16656561470086095],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343479688182521,0.172265828477583,0.6370919290346426,0.18416606600727423],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343479688182521,0.18986746980774935,0.6370919290346426,0.20176770733744057],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343462854070762,0.20753932253934074,0.6370902456234667,0.21943956006903198],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343462854070762,0.237397018501336,0.6370902456234667,0.2492972560310272],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343532609791336,0.2550696764585807,0.6370972211955243,0.2669699139882719],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343515775679578,0.272670127764994,0.6370955377843484,0.2845703652946852],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343498941567821,0.29027176909516034,0.6370938543731727,0.30217200662485155],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343465273344306,0.3079436218267517,0.6370904875508212,0.31984385935644294],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343448439232549,0.32554526315691806,0.6370888041396454,0.3374455006866093],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343448439232546,0.3431457144633313,0.6370888041396452,0.3550459519930225],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343530089714726,0.36081825128043343,0.6370969691878633,0.37271848881012465],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6343563757938239,0.37841870258684673,0.6371003360102144,0.3903189401165379],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63434,0.10357,0.6371,0.39032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7566284667853901,0.10357359569848582,0.7854097476563285,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7470515406068343,0.10357359569848582,0.7524721245925875,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7296130842377607,0.10357359569848582,0.7428884647693289,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6872752931689122,0.10357359569848582,0.7253607876079433,0.11547383322817702],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7358627129464735,0.13706492586475647,0.7855199758072644,0.14896516339444768],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7130811095057289,0.13706492586475647,0.731699637108968,0.14896516339444768],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7358593461241222,0.15466537717116974,0.7855166089849132,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.695841295655388,0.15466537717116974,0.731588531971372,0.16656561470086095],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7561175162124928,0.172265828477583,0.785516608984913,0.18416606600727423],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7472476227277308,0.18986746980774935,0.785528392863143,0.20176770733744057],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7051118409999664,0.18986746980774935,0.743131682403145,0.20176770733744057],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.6681171970027888,0.18986746980774935,0.7009824333859749,0.20176770733744057],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.7416014616444339,0.20753932253934074,0.7855788951984138,0.21943956006903198],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7505723597997378,0.237397018501336,0.7854745237055205,0.2492972560310272],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7523940526191994,0.2550696764585807,0.7855151675010918,0.2669699139882719],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7181214844931285,0.2550696764585807,0.7481703739793688,0.2669699139882719],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7523923692080235,0.272670127764994,0.7855134840899161,0.2845703652946852],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7181198010819526,0.272670127764994,0.748168690568193,0.2845703652946852],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7523906857968479,0.29027176909516034,0.7855118006787404,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7181181176707768,0.29027176909516034,0.7481670071570172,0.30217200662485155],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7523873189744964,0.3079436218267517,0.7855084338563889,0.31984385935644294],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7181147508484255,0.3079436218267517,0.7481636403346659,0.31984385935644294],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7523856355633206,0.32554526315691806,0.785506750445213,0.3374455006866093],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7181130674372497,0.32554526315691806,0.74816195692349,0.3374455006866093],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7685143980376997,0.3431457144633313,0.785528634790497,0.3550459519930225],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7376692550653534,0.3431457144633313,0.7643614226672485,0.3550459519930225],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7034976916098243,0.3431457144633313,0.7334657773596311,0.3550459519930225],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7685225630859178,0.36081825128043343,0.785536799838715,0.37271848881012465],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.7376675716541775,0.36081756719492275,0.7643597392560727,0.3727178047246139],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7029909848459386,0.36081756719492275,0.7334001243237787,0.3727178047246139],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7549155505527365,0.37841870258684673,0.7855367998387148,0.3903189401165379],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6949372937737305,0.37841870258684673,0.7508265448069619,0.3903189401165379],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6711473270387418,0.37841870258684673,0.6907927354591578,0.3903189401165379],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66812,0.10357,0.78558,0.39032],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.68273915527032,0.4621167198634205,0.7853990121299687,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6502805685292832,0.4621167198634205,0.6784449447263196,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6120762071166962,0.4621167198634205,0.6459944222304357,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6000806424515304,0.4621167198634205,0.6077819965726957,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5637915392627936,0.4621167198634205,0.5957703034172238,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5259903901078591,0.4621167198634205,0.5593803971640738,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5053257619031616,0.4621167198634205,0.5216760189509758,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.44766640905883515,0.4621167198634205,0.5010093746849902,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4356708443936693,0.4621167198634205,0.4433721985148346,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.35643963576492704,0.4621167198634205,0.43138469809482194,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.31813447128792693,0.4621167198634205,0.3522099391821509,0.4763685013361046],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.7456402674641308,0.48188177655507725,0.7854902389032625,0.4943520853436758],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7421156883169249,0.48188177655507725,0.7456843688048116,0.4943520853436758],"dir":"ltr"},{"str":"مژگان","boundary":[0.7018917375088202,0.48188177655507725,0.7382929841067167,0.4943520853436758],"dir":"rtl"},{"str":"بويراحمدي","boundary":[0.6317335607002452,0.48188177655507725,0.6980072914216592,0.4943520853436758],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7586448708040724,0.4996968596904691,0.7854725983669902,0.5121671684790677],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7551202916568663,0.4996968596904691,0.7586889721447531,0.5121671684790677],"dir":"ltr"},{"str":"پلك","boundary":[0.723968868653607,0.4996968596904691,0.7513752058062565,0.5121671684790677],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7574347300157923,0.517511942825861,0.7854390813480727,0.5299822516144596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7468504082524108,0.517511942825861,0.7535890931084304,0.5299822516144596],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.6987675985349954,0.517511942825861,0.7430629851147473,0.5299822516144596],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6952412553341619,0.517511942825861,0.6988099358220488,0.5299822516144596],"dir":"ltr"},{"str":"عطايي","boundary":[0.6520942676657367,0.517511942825861,0.691450304089244,0.5299822516144596],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6270958637142566,0.517511942825861,0.648319192903464,0.5299822516144596],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7565244783441413,0.5352559452011579,0.7854690702597354,0.5477262539897565],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7459401565807597,0.5352559452011579,0.7526788414367793,0.5477262539897565],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7162035045865391,0.5352559452011579,0.7421668458721141,0.5477262539897565],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6845528544067737,0.5352559452011579,0.7123261147138871,0.5477262539897565],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6810265112059402,0.5352559452011579,0.684595191693827,0.5477262539897565],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.6566296495413456,0.5352559452011579,0.6771685259231875,0.5477262539897565],"dir":"rtl"},{"str":"1393","boundary":[0.609656429555458,0.5352559452011579,0.6440907563589928,0.5477262539897565],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6478605389603839,0.5352559452011579,0.6565926044151738,0.5477262539897565],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.7329373172944452,0.5530710283365499,0.7854214408118001,0.5655413371251484],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.7005810456637876,0.5530710283365499,0.7255529888108594,0.5655413371251484],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7294127381472392,0.5530710283365499,0.732981418635126,0.5655413371251484],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.6721550855145991,0.5530710283365499,0.6969188703336576,0.5655413371251484],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.749168374718591,0.5708150307118468,0.7854620140452265,0.5832853395004454],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.588588337085447,0.5708150307118468,0.6168378918719125,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6168131951211312,0.5708150307118468,0.6255452605759211,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.6256846208124722,0.5708150307118468,0.6518014347636164,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.651692063438728,0.5708150307118468,0.6604241288935179,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"235","boundary":[0.6604611740196897,0.5708150307118468,0.6883879069923721,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6883843788851176,0.5708150307118468,0.6971164443399075,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"322","boundary":[0.6972558045764586,0.5708150307118468,0.7242652296629812,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7241699707671109,0.5708150307118468,0.7329020362219006,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7330413964584518,0.5708150307118468,0.7419322267396923,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7456437955713849,0.5708150307118468,0.7492124760592718,0.5832853395004454],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7513840260743923,0.5886301138472386,0.7855255199758069,0.6011004226358372],"dir":"rtl"},{"str":"22000","boundary":[0.7079389133429652,0.5886301138472386,0.7441108329693219,0.6011004226358372],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7478594469271862,0.5886301138472386,0.751428127415073,0.6011004226358372],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6698353549947915,0.5886301138472386,0.7041814791169648,0.6011004226358372],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31813,0.46212,0.78553,0.6011],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مركز","boundary":[0.7579390578273578,0.6570524236750296,0.7854459964382916,0.6689526612047209],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7317300292328887,0.6570524236750296,0.7544594469271865,0.6689526612047209],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7217507677833406,0.6570524236750296,0.7281813984745135,0.6689526612047209],"dir":"rtl"},{"str":"پخش","boundary":[0.6864698363630254,0.6570524236750296,0.7182576895937636,0.6689526612047209],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.679614986055576,0.6570524236750296,0.6829818084069755,0.6689526612047209],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.643928352541917,0.657040802349317,0.6755226134874498,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.6064303686032053,0.657040802349317,0.6398326131514396,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.5670166627465473,0.657040802349317,0.6022369913645372,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5541133160848088,0.657040802349317,0.5628333859749335,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"وصال","boundary":[0.5222598098182184,0.657040802349317,0.5500293605725614,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"شيرازي،","boundary":[0.47619326299519493,0.657040802349317,0.5182061557071334,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.4606705285440676,0.657040802349317,0.4720672222035549,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"،17","boundary":[0.4415166761869558,0.657040802349317,0.4606772621887702,0.6689410398790082],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.4113768824972276,0.657040802349317,0.437321615537112,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.40008624374180946,0.657040802349317,0.4114088673095659,0.6689410398790082],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.37166016262894364,0.657040802349317,0.3958743489802087,0.6689410398790082],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3637969490272501,0.657040802349317,0.3716921474412819,0.6689410398790082],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.7582387050166322,0.6740114521785926,0.7853820268136148,0.6859116897082838],"dir":"rtl"},{"str":"66481065","boundary":[0.6719537817949662,0.67399983085288,0.733172712610463,0.6859000683825711],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7371724975639256,0.67399983085288,0.7434852894727996,0.6859000683825711],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.743522324518665,0.67399983085288,0.7508283290212019,0.6859000683825711],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7549122845334494,0.6740114521785926,0.7582791068848489,0.6859116897082838],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.6346578071973386,0.6740114521785926,0.653767890863882,0.6859116897082838],"dir":"rtl"},{"str":"سايت","boundary":[0.5979644938006112,0.6740114521785926,0.6310872920936793,0.6859116897082838],"dir":"rtl"},{"str":"www","boundary":[0.4550243674607705,0.6712004394299287,0.49150725446053534,0.6831006769596198],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4915156715164138,0.6712004394299287,0.49572419945566315,0.6831006769596198],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.4956484459527566,0.6712004394299287,0.5581501360841365,0.6831006769596198],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5581467692617852,0.6712004394299287,0.5623552972010345,0.6831006769596198],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.56238054836867,0.6712004394299287,0.5914294916165448,0.6831006769596198],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.595240734518329,0.67399983085288,0.5979072578206375,0.6859000683825711],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.7551154631900809,0.6921832431524643,0.7854437989314874,0.7040834806821555],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيكي","boundary":[0.686972662208931,0.6921832431524643,0.7515146466852591,0.7040834806821555],"dir":"rtl"},{"str":"ketab","boundary":[0.532137552501596,0.6893722304038005,0.5686086556231308,0.7012724679334916],"dir":"ltr"},{"str":"@","boundary":[0.5685278518866973,0.6893722304038005,0.5840320688148919,0.7012724679334916],"dir":"ltr"},{"str":"pelkbook","boundary":[0.5839512650784583,0.6893722304038005,0.6466684318403279,0.7012724679334916],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6465505930580289,0.6893722304038005,0.6507591209972783,0.7012724679334916],"dir":"ltr"},{"str":"com","boundary":[0.6507843721649138,0.6893722304038005,0.6798333154127885,0.7012724679334916],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6837472463962904,0.6921832431524643,0.6871140687476899,0.7040834806821555],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3638,0.65704,0.78545,0.70408],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/cb537f1c1c73fe4c13836ddd87b88306.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/0b9cdc7efa2e18072baffbfe144772be.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.0889,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4872594775840426,0.08889598591592003,0.5211468569102934,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.45115948340168066,0.08889598591592003,0.4839434145395251,0.10071769681668746],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45116,0.0889,0.52115,0.10072],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيش","boundary":[0.7427898426850197,0.12837340480428105,0.761938124761282,0.1401951157050485],"dir":"rtl"},{"str":"فتار","boundary":[0.7155628837270682,0.12837340480428105,0.7346252720447103,0.1401951157050485],"dir":"rtl"},{"str":"....","boundary":[0.20248721865119776,0.12837340480428105,0.21217492859852854,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.21539477917207064,0.12837340480428105,0.23153979137284797,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.23475615354617327,0.12837340480428105,0.2541280558771688,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.2573444180504941,0.12837340480428105,0.28317538363144135,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.2863863956296648,0.12837340480428105,0.3541898258580148,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.3573780456800523,0.12837340480428105,0.38320901126099954,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.38642002325922303,0.12837340480428105,0.4090223377134469,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.4122350771153822,0.12837340480428105,0.5284682742445816,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.5316300791190429,0.12837340480428105,0.6510919273749657,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.6542520048457153,0.12837340480428105,0.7123694816938955,0.1401951157050485],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.19179814299530032,0.12837340480428105,0.20247137964916365,0.1401951157050485],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1918,0.12837,0.76194,0.1402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7569043482111311,0.18113990871251678,0.7801773295263086,0.19296161961328423],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7292771763397692,0.18113990871251678,0.7530259185171294,0.19296161961328423],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7254443787508329,0.18113990871251678,0.7254450813776973,0.19296161961328423],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.6875266232675405,0.18113990871251678,0.7110869299536533,0.19296161961328423],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.638319145708206,0.18113990871251678,0.6834938796503301,0.19296161961328423],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.20250155415390023,0.7895589633511769,0.21432326505466767],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.20348026312257086,0.7477182475033017,0.2153019740233383],"dir":"rtl"},{"str":"..........................","boundary":[0.2010752952595976,0.20250155415390023,0.31113969387845397,0.21432326505466767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3111926744534085,0.20250155415390023,0.44666898988933884,0.21432326505466767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.20250155415390023,0.5821984425440908,0.21432326505466767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.20250155415390023,0.7177278951988427,0.21432326505466767],"dir":"ltr"},{"str":"پيد","boundary":[0.7377330269001895,0.22329023144561128,0.7492195663618746,0.23511194234637872],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6754278817133209,0.22231152247694064,0.7429706698846531,0.23413323337770808],"dir":"ltr"},{"str":"ايش","boundary":[0.715562738984874,0.22329023144561128,0.7377113127188227,0.23511194234637872],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6836919859987556,0.22329023144561128,0.704261069597911,0.23511194234637872],"dir":"rtl"},{"str":"................","boundary":[0.20107525515373137,0.22231152247694064,0.26878682038251284,0.23413323337770808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26883980095746735,0.22231152247694064,0.4043159958288627,0.23413323337770808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40436897640381714,0.22231152247694064,0.5398454484836146,0.23413323337770808],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.539898429058569,0.22231152247694064,0.6753749011383665,0.23413323337770808],"dir":"ltr"},{"str":"هوازدگ","boundary":[0.6869361182583866,0.2431001997686517,0.7173624162030343,0.2549219106694191],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6675627581848739,0.2431001997686517,0.6740202336525718,0.2549219106694191],"dir":"rtl"},{"str":"واپاش","boundary":[0.6405495821911598,0.2431001997686517,0.6584958979223977,0.2549219106694191],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5822514419903586,0.24212149079998105,0.6404765861893945,0.25394320170074847],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5991930376336134,0.2431001997686517,0.6199609085925261,0.2549219106694191],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5886899768300591,0.2431001997686517,0.5927217166946062,0.2549219106694191],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.19099127827487997,0.2431001997686517,0.19790044244109553,0.2549219106694191],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.20107531413091106,0.24212149079998105,0.3111397127497674,0.25394320170074847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3111926933247219,0.24212149079998105,0.4466690087606523,0.25394320170074847],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4467219893356068,0.24212149079998105,0.5821984614154042,0.25394320170074847],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.6933778739092437,0.2629101680916921,0.723218649634216,0.27473187899245954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288397704473964,0.26193145912302146,0.691723747492136,0.2737531700237889],"dir":"ltr"},{"str":"افت","boundary":[0.6669524968962345,0.2629101680916921,0.6881384746699747,0.27473187899245954],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6350869634239655,0.2629101680916921,0.6556560470231211,0.27473187899245954],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1909912733998634,0.2629101680916921,0.197900437566079,0.27473187899245954],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.2010753092558945,0.26193145912302146,0.22219875775559364,0.2737531700237889],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2222517383305481,0.26193145912302146,0.35772788456293814,0.2737531700237889],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577808651378926,0.26193145912302146,0.49325733721769005,0.2737531700237889],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49331031779264445,0.26193145912302146,0.628786789872442,0.2737531700237889],"dir":"ltr"},{"str":"ورود","boundary":[0.7006383752067227,0.2825776186570127,0.7196094208274947,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6770417459899158,0.2825776186570127,0.6931668289325001,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.665557975549143,0.2825776186570127,0.6681731694675053,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6441678095596638,0.2825776186570127,0.6502143880006228,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6125039566789916,0.2825776186570127,0.6328713594340456,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6034283300571429,0.2825776186570127,0.6098858055248407,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"اكد","boundary":[0.5721507414461975,0.2825776186570127,0.5921123949200469,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5271927168609164,0.28159890968834206,0.5799119885470081,0.2934206205891095],"dir":"ltr"},{"str":"انه","boundary":[0.5606668251248059,0.2825776186570127,0.5721290272648307,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.5318316674898294,0.2825776186570127,0.552808508879269,0.29439932955778014],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.19099130930444744,0.2825776186570127,0.19790047347066303,0.29439932955778014],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.20107534516047854,0.28159890968834206,0.25608106037223755,0.2934206205891095],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25613404094719205,0.28159890968834206,0.39161028363121014,0.2934206205891095],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3916632642061646,0.28159890968834206,0.5271397362859619,0.2934206205891095],"dir":"ltr"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.6770417459899158,0.30238758698005314,0.722348906392714,0.3142092978808205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246044424561501,0.3014088780113825,0.6870648867017651,0.3132305889121499],"dir":"ltr"},{"str":"مهاجرت","boundary":[0.6407460426849511,0.30238758698005314,0.6695793170983956,0.3142092978808205],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.19099132478606134,0.30238758698005314,0.19790048895227694,0.3142092978808205],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.20107536064209247,0.3014088780113825,0.2179635258027841,0.3132305889121499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2180165063777386,0.3014088780113825,0.3534925565716918,0.3132305889121499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3535455371466463,0.3014088780113825,0.48902200922644373,0.3132305889121499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48907498980139824,0.3014088780113825,0.6245514618811957,0.3132305889121499],"dir":"ltr"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.7034566839752261,0.3221975553030934,0.7489655252221257,0.3340192662038608],"dir":"rtl"},{"str":"يوشيمي","boundary":[0.6661582499263544,0.3221975553030934,0.6982783234438338,0.3340192662038608],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6118984940501282,0.32121884633442277,0.673088343455141,0.33304055723519016],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6584887158155615,0.3221975553030934,0.6661435768691707,0.3340192662038608],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6163306684054782,0.3221975553030934,0.6368997520046337,0.3340192662038608],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.19099117858443926,0.3221975553030934,0.19790034275065485,0.3340192662038608],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20107521444047036,0.32121884633442277,0.20525751720452337,0.33304055723519016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20531051015909402,0.32121884633442277,0.34078660816566997,0.33304055723519016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3408395887406245,0.32121884633442277,0.47631606082042177,0.33304055723519016],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4763690413953763,0.32121884633442277,0.6118455134751737,0.33304055723519016],"dir":"ltr"},{"str":"انر","boundary":[0.7169784349568251,0.3420075236261338,0.7260453914846018,0.35382923452690124],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6542514722921234,0.34102881465746315,0.7196766195213359,0.3528505255582306],"dir":"ltr"},{"str":"ژي","boundary":[0.7000333334319327,0.3420075236261338,0.716950763001525,0.35382923452690124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6909577068100841,0.3420075236261338,0.6974151822777819,0.35382923452690124],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.6615071209231252,0.3420075236261338,0.6804075177472699,0.35382923452690124],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.19099120287182442,0.3420075236261338,0.19790036703803998,0.35382923452690124],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.20107523872785552,0.34102881465746315,0.24761038726159956,0.3528505255582306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24766336783655404,0.34102881465746315,0.3831395864076651,0.3528505255582306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38319256698261955,0.34102881465746315,0.518669039062417,0.3528505255582306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5187220196373715,0.34102881465746315,0.6541984917171689,0.3528505255582306],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.7228262013527098,0.36181749194917423,0.7263058772524019,0.3736392028499416],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7062760000127517,0.36181749194917423,0.7193247846365971,0.3736392028499416],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500162766971266,0.3608387829805036,0.7150179043668393,0.372660493881271],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.6919660761179967,0.36181749194917423,0.7062483280574515,0.3736392028499416],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6828904831462185,0.36181749194917423,0.6893479586139163,0.3736392028499416],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.656061744950016,0.36181749194917423,0.6765299552542211,0.3736392028499416],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.19099130267228867,0.36181749194917423,0.2047643438593459,0.3736392028499416],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.20531063392378077,0.3608387829805036,0.24337520339989363,0.372660493881271],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342818397484814,0.3608387829805036,0.3789043908126683,0.372660493881271],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3789573713876228,0.3608387829805036,0.5144338434674203,0.372660493881271],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144868240423747,0.3608387829805036,0.6499632961221722,0.372660493881271],"dir":"ltr"},{"str":"رهمكنش","boundary":[0.7024482810172429,0.381484942514495,0.7501733089239185,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6814787079661152,0.381484942514495,0.6962046108873439,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.6572890712936807,0.381484942514495,0.6725115564204648,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"شتمل","boundary":[0.6112938731294119,0.381484942514495,0.6394301821446428,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5995963988168067,0.381484942514495,0.6061877079729543,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.5227508739046379,0.381484942514495,0.5921160144622706,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5019829819065589,0.381484942514495,0.5167088848277874,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4636633217976661,0.38050623354582436,0.5100296539774327,0.39232794444659175],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.47011223949791525,0.381484942514495,0.4906813230970707,0.3933066534152624],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.1909913451731121,0.381484942514495,0.2047643863601693,0.3933066534152624],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.2053106764246042,0.38050623354582436,0.32808091268086687,0.39232794444659175],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3281338932558213,0.38050623354582436,0.46361034122271166,0.39232794444659175],"dir":"ltr"},{"str":"قابت","boundary":[0.6988180303685034,0.40129491083753527,0.7225335266181901,0.41311662173830266],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.683697205512605,0.40129491083753527,0.689954333788907,0.41311662173830266],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6161339103055409,0.40031620186886463,0.6777473013360951,0.412137912769632],"dir":"ltr"},{"str":"قابل","boundary":[0.6546552003226891,0.40129491083753527,0.6761386604740236,0.41311662173830266],"dir":"rtl"},{"str":"سهيل","boundary":[0.6207624219067547,0.40129491083753527,0.6484928862842778,0.41311662173830266],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.1909912994443909,0.40129491083753527,0.2047643406314481,0.41311662173830266],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20531063069588298,0.40031620186886463,0.209492933459936,0.412137912769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2095459140348905,0.40031620186886463,0.3450220244210826,0.412137912769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3450750049960371,0.40031620186886463,0.48055147707583445,0.412137912769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4806044576507889,0.40031620186886463,0.6160809297305864,0.412137912769632],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7288736580302521,0.42110487916057565,0.7357828221964676,0.43292659006134304],"dir":"ltr"},{"str":"مثال","boundary":[0.705675170482789,0.42110487916057565,0.7214108020761638,0.43292659006134304],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6373104194699254,0.420126170191905,0.701041461416918,0.4319478810926724],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوري","boundary":[0.6647392249556658,0.42110487916057565,0.6982160909399021,0.43292659006134304],"dir":"rtl"},{"str":"اها","boundary":[0.6449693495843205,0.42110487916057565,0.658049532929813,0.43292659006134304],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.19099141561345365,0.42110487916057565,0.20476445680051086,0.43292659006134304],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.20531074686494577,0.420126170191905,0.23066946632403618,0.4319478810926724],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23072244689899066,0.420126170191905,0.3661985335854671,0.4319478810926724],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36625151416042157,0.420126170191905,0.5017279862402191,0.4319478810926724],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5017809668151735,0.420126170191905,0.637257438894971,0.4319478810926724],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.7044703064470589,0.440914847483616,0.7478316774229112,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچهي","boundary":[0.6500060993647037,0.440914847483616,0.6982277313000228,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"عاليت","boundary":[0.6145155430811085,0.440914847483616,0.643748215196196,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5937476510830294,0.440914847483616,0.608473554004258,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"يكروارگانيسم","boundary":[0.5166952366428892,0.440914847483616,0.5861238515076957,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5066164223162752,0.440914847483616,0.5106481621808223,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49149560172100837,0.440914847483616,0.4977527299973103,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"خش","boundary":[0.4612382934676631,0.440914847483616,0.4863383259576412,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.44047040146958405,0.440914847483616,0.45519630439081266,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"يژهي","boundary":[0.4053734530663628,0.440914847483616,0.4313031691057527,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3662515874921233,0.43993613851494534,0.4028767462413356,0.4517578494157128],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.37350723612312525,0.440914847483616,0.3940763448160973,0.4527365583843834],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.19099148894515536,0.440914847483616,0.1978620911088416,0.4527365583843834],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.20531082019664748,0.43993613851494534,0.2306695396557379,0.4517578494157128],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2307225202306924,0.43993613851494534,0.3661986069171688,0.4517578494157128],"dir":"ltr"},{"str":"رهاسازي","boundary":[0.676436704215126,0.4607248158066564,0.7226441904730293,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.6532563512502727,0.4607248158066564,0.6689768310299018,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ودات","boundary":[0.6165323489970749,0.4607248158066564,0.649407242175321,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"رانس","boundary":[0.5751878277197638,0.4607248158066564,0.602738388336386,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.5665438747913403,0.4607248158066564,0.5689547884807873,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5300165947159664,0.4607248158066564,0.5435406118935096,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"عن","boundary":[0.517511187961156,0.4607248158066564,0.5209338015256881,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.49189374339035213,0.4607248158066564,0.5136620788862043,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.4840477745125849,0.4607248158066564,0.4864518292254989,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"زاري","boundary":[0.44994418033825134,0.4607248158066564,0.4762960834470455,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"جه","boundary":[0.4326296702783173,0.4607248158066564,0.4386730771954443,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4114231873432933,0.4607248158066564,0.42490693145460023,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"پيگيري","boundary":[0.36484019019831937,0.4607248158066564,0.4053900777178258,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"أثير","boundary":[0.3333727983953942,0.4607248158066564,0.35495348333458154,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.31927908522342185,0.4607248158066564,0.3278611704952586,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"تلالات","boundary":[0.2764988715651421,0.4607248158066564,0.315430025365809,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"كول","boundary":[0.2535352489118986,0.4607248158066564,0.27098698187942805,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"وژيك","boundary":[0.22004032919831865,0.4607248158066564,0.24968618905428572,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1903812422241663,0.4607248158066564,0.19697255138031386,0.4725465267074238],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6913610679932772,0.4803922663719771,0.7605245275395165,0.4922139772727445],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288398029781396,0.47941355740330643,0.6917237832759536,0.4912352683040739],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6705879564813488,0.4803922663719771,0.6853138594025774,0.4922139772727445],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.636302266487395,0.4803922663719771,0.6566696692424491,0.4922139772727445],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.19099138991258993,0.4803922663719771,0.20476443109964715,0.4922139772727445],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.20531072116408203,0.47941355740330643,0.2221988739451575,0.4912352683040739],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225185452011198,0.47941355740330643,0.35772791709368146,0.4912352683040739],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577808976686359,0.47941355740330643,0.4932573697484333,0.4912352683040739],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49331035032338777,0.47941355740330643,0.6287868224031852,0.4912352683040739],"dir":"ltr"},{"str":"آلوده","boundary":[0.6990249304739496,0.5002022346950175,0.7198029542237601,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6726047729747899,0.5002022346950175,0.6887331380212912,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6401289782138816,0.5002022346950175,0.6663490556414292,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.6076636224806722,0.5002022346950175,0.6336817003726478,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.584876676700609,0.5002022346950175,0.5973662934674167,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5717644639784927,0.5002022346950175,0.5814506771800394,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5602582444277631,0.5002022346950175,0.5663644064632805,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5298149141243698,0.5002022346950175,0.5511748738528813,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5062182849075629,0.5002022346950175,0.5234995599286301,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"ختلال","boundary":[0.4703139200895118,0.5002022346950175,0.5006815741193861,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.4348129164546539,0.5002022346950175,0.4642574039364422,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.42473410212803997,0.5002022346950175,0.43132541128418755,0.5120239455957848],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.1909913744377726,0.5002022346950175,0.20476441562482978,0.5120239455957848],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2081342807432964,0.5002022346950175,0.21134628926608912,0.5120239455957848],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21458806100373284,0.5002022346950175,0.31467800249931577,0.5120239455957848],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3178486123563025,0.5002022346950175,0.41793855385188544,0.5120239455957848],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.6972098051495798,0.5200122030180578,0.7198025963163885,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهي","boundary":[0.6570701400458875,0.5200122030180578,0.6859168300820959,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"عاليت","boundary":[0.6215795833008403,0.5200122030180578,0.6506108206585209,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6006047907358631,0.5200122030180578,0.6153306936570917,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"يچيده","boundary":[0.5650985786260825,0.5200122030180578,0.5944044533856987,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5497812926924369,0.5200122030180578,0.5560384209687388,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.515697272712605,0.5200122030180578,0.5408160430900109,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"وم","boundary":[0.49996096801304074,0.5200122030180578,0.513159812990892,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4791930760149617,0.5200122030180578,0.4939189789361903,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43825155869212323,0.5190334940493873,0.4820767145613356,0.5308552049501546],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.45600662078243004,0.5200122030180578,0.46789834257235713,0.5318339139188253],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.19099135444033516,0.5200122030180578,0.1978619566040214,0.5318339139188253],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.20531068569182725,0.5190334940493873,0.30266922191404494,0.5308552049501546],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30272220248899945,0.5190334940493873,0.43819857811716884,0.5308552049501546],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.5398221713410982,0.7502496370735816,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6988180579792486,0.5398221713410982,0.7195871300955151,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6885375397109244,0.5398221713410982,0.6925692795754714,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"رجاع","boundary":[0.6560669644638656,0.5398221713410982,0.6830807824297448,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.642352684235294,0.5398221713410982,0.648399262676253,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.617540751955058,0.5398221713410982,0.6361582466116708,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.5933563237575463,0.5398221713410982,0.6085788088843304,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5372770960134454,0.5398221713410982,0.5755995021296018,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5165039845015168,0.5398221713410982,0.5312298874227454,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47636913780743856,0.5388434623724276,0.5240060515881825,0.550665173273195],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.4846332420928732,0.5398221713410982,0.5052023256920286,0.5516438822418657],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.19099127499650148,0.5398221713410982,0.19786187716018772,0.5516438822418657],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20531060624799358,0.5388434623724276,0.34078670457773225,0.550665173273195],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3408396851526867,0.5388434623724276,0.47631615723248405,0.550665173273195],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917494721897,0.5596321396641386,0.7605393959920093,0.571453850564906],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.5596321396641386,0.7379436425602782,0.571453850564906],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.558653430695468,0.7150177978554533,0.5704751415962355],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.5596321396641386,0.711058671450667,0.571453850564906],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.5596321396641386,0.6834762838887333,0.571453850564906],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.19099120584375592,0.5596321396641386,0.20476424703081314,0.571453850564906],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.20531053709524805,0.558653430695468,0.24337510657136097,0.5704751415962355],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434280871463154,0.558653430695468,0.37890429398413566,0.5704751415962355],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.558653430695468,0.5144337466388874,0.5704751415962355],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.558653430695468,0.6499631992936393,0.5704751415962355],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19038,0.18114,0.78956,0.57145],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571036185928119,0.598004350042683,0.780310400914211,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7292762971020367,0.598004350042683,0.7532725563215792,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7254434995131004,0.598004350042683,0.7254442021399647,0.6098260609434505],"dir":"ltr"},{"str":"تنوع","boundary":[0.6889293977529203,0.598004350042683,0.7177576180190937,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.6361025768752646,0.598004350042683,0.6850329468508927,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6171488970120296,0.598004350042683,0.6322715146040317,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5792258556576995,0.598004350042683,0.6133178347407968,0.6098260609434505],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.6159455692987933,0.7895589633511769,0.6277672801995607],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.616924278267464,0.7477182475033017,0.6287459891682313],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.19099117542158328,0.616924278267464,0.19786177758526952,0.6287459891682313],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.20531050667307538,0.6159455692987933,0.3111396095733081,0.6277672801995607],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3111925901482625,0.6159455692987933,0.44666898988933884,0.6277672801995607],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.6159455692987933,0.5821984425440908,0.6277672801995607],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.6159455692987933,0.7177278951988427,0.6277672801995607],"dir":"ltr"},{"str":"منشأ","boundary":[0.731697186312605,0.6365917288327846,0.7478230331109662,0.648413439733552],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.7149602044796081,0.6365917288327846,0.7255027486889818,0.648413439733552],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6542515605562896,0.6356130198641139,0.7196767166119187,0.6474347307648813],"dir":"ltr"},{"str":"ع","boundary":[0.706885254032369,0.6365917288327846,0.7148818169172384,0.648413439733552],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6716031731992368,0.6365917288327846,0.6994304197598757,0.648413439733552],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.190991375117974,0.6365917288327846,0.19786197728166025,0.648413439733552],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.2053107063694661,0.6356130198641139,0.2476105591845865,0.6474347307648813],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24766353975954097,0.6356130198641139,0.3831396746718315,0.6474347307648813],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.383192655246786,0.6356130198641139,0.5186691273265833,0.6474347307648813],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5187221079015378,0.6356130198641139,0.6541985799813352,0.6474347307648813],"dir":"ltr"},{"str":"تك","boundary":[0.7191966691517971,0.656401697155825,0.7280658957899767,0.6682234080565924],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6542514808564898,0.6554229881871544,0.7196766289421388,0.6672446990879217],"dir":"ltr"},{"str":"امل","boundary":[0.7004314751012766,0.656401697155825,0.7191819960946134,0.6682234080565924],"dir":"rtl"},{"str":"كسيژن","boundary":[0.6607056180705883,0.656401697155825,0.6948992100470568,0.6682234080565924],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.190991295418174,0.656401697155825,0.19786189758186024,0.6682234080565924],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.2053106266696661,0.6554229881871544,0.24761047948478648,0.6672446990879217],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24766346005974096,0.6554229881871544,0.3831395949720314,0.6672446990879217],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3831925755469859,0.6554229881871544,0.5186690476267833,0.6672446990879217],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5187220282017379,0.6554229881871544,0.6541985002815353,0.6672446990879217],"dir":"ltr"},{"str":"منشأ","boundary":[0.7105207241949579,0.6762116654788654,0.7266465709933191,0.6880333763796328],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.6826835830407723,0.6762116654788654,0.7050682071806859,0.6880333763796328],"dir":"rtl"},{"str":"يو","boundary":[0.6693805681525434,0.6762116654788654,0.6764363098183149,0.6880333763796328],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6118985857835973,0.6752329565101948,0.6730884443619571,0.6870546674109621],"dir":"ltr"},{"str":"كاريوت","boundary":[0.6276300010487394,0.6762116654788654,0.669299669368302,0.6880333763796328],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6171269402451851,0.6762116654788654,0.6211586801097323,0.6880333763796328],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.19099127031790836,0.6762116654788654,0.1978618724815946,0.6880333763796328],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20531060156940045,0.6752329565101948,0.3407866998991391,0.6870546674109621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3408396804740936,0.6752329565101948,0.4763161525538909,0.6870546674109621],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47636913312884543,0.6752329565101948,0.6118456052086428,0.6870546674109621],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7294786998050421,0.6960216338019057,0.7498360657026308,0.7078433447026732],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6526331748928731,0.6960216338019057,0.7219983149486296,0.7078433447026732],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5949573599237273,0.6950429248332352,0.6544530959161001,0.7068646357340026],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6318652828947942,0.6960216338019057,0.6465911858160227,0.7078433447026732],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5999945404861504,0.6960216338019057,0.620563624085306,0.7078433447026732],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.1909913100218656,0.6960216338019057,0.19786191218555182,0.7078433447026732],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.2053106412733577,0.6950429248332352,0.3238455941906129,0.7068646357340026],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3238985747655673,0.6950429248332352,0.459374926694021,0.7068646357340026],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4594279072689754,0.6950429248332352,0.5949043793487729,0.7068646357340026],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6627220043472705,0.7147103753985558,0.7289942047819976,0.7265320862993232],"dir":"ltr"},{"str":"اكتر","boundary":[0.6909577087277303,0.7156890843672264,0.7089136283309929,0.7275107952679938],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6802634099971472,0.7156890843672264,0.6802684956773083,0.7275107952679938],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.669972335440652,0.7156890843672264,0.6740040753051991,0.7275107952679938],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.1909912281180328,0.7156890843672264,0.197861830281719,0.7275107952679938],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.2053105593695249,0.7147103753985558,0.25608097886266024,0.7265320862993232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2561339594376147,0.7147103753985558,0.3916101184628122,0.7265320862993232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3916630990377667,0.7147103753985558,0.5271395711175642,0.7265320862993232],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5271925516925187,0.7147103753985558,0.6626690237723161,0.7265320862993232],"dir":"ltr"},{"str":"أ","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19099,0.598,0.78956,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/775b5237700e176ea798bac0c8defb71.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/a0eaeb1797417c7d266ae066ad0804f1.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21981,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"آركه","boundary":[0.6996299722487395,0.08889598591592003,0.719800988285823,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6373103947929268,0.08791727694724938,0.7010414342722195,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.693372645062118,0.08889598591592003,0.6995289947308041,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.6556636032806723,0.08889598591592003,0.688340808542912,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6455743499263592,0.08889598591592003,0.6496060897909064,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.19099139093645504,0.08889598591592003,0.19786199310014127,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.20531072218794713,0.08791727694724938,0.2306694416470376,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23072242222199207,0.08791727694724938,0.3661985089084685,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36625148948342295,0.08791727694724938,0.5017279615632204,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5017809421381749,0.08791727694724938,0.6372574142179723,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6373103878251984,0.10772724527028978,0.7010414266077184,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"متانوژن","boundary":[0.6576804091966386,0.10870595423896044,0.6889285410437447,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6473842552754275,0.10870595423896044,0.6514159951399747,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.19099138396872672,0.10870595423896044,0.19786198613241296,0.12052766513972786],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.20531071522021882,0.10772724527028978,0.23066943467930925,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23072241525426374,0.10772724527028978,0.36619850194074016,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36625148251569467,0.10772724527028978,0.501727954595492,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5017809351704465,0.10772724527028978,0.6372574072502439,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6415456773418383,0.12739469583561053,0.7057002450760222,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"الوفيل","boundary":[0.6568632478025529,0.1283734048042812,0.6877153446532719,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6465775265935958,0.1283734048042812,0.6506092664581429,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1909912941079223,0.1283734048042812,0.19786189627160852,0.1401951157050486],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.2053106253594144,0.12739469583561053,0.23490462815751234,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2349576087324668,0.12739469583561053,0.37043379145738,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3704867720323345,0.12739469583561053,0.5059632441121319,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5060162246870864,0.12739469583561053,0.6414926967668838,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"رموا","boundary":[0.6663437539483205,0.14818337312732147,0.6876421806273093,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6076632055573533,0.1472046641586508,0.6684295261130887,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"سيدوفيل","boundary":[0.6235859501891077,0.14818337312732147,0.6662848155994325,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6133002289801505,0.14818337312732147,0.6173319688446977,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.19099118548712551,0.14818337312732147,0.19786178765081175,0.1600050840280889],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.20531051673861764,0.1472046641586508,0.33655131967289525,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660430024784976,0.1472046641586508,0.47208077232764706,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47213375290260157,0.1472046641586508,0.607610224982399,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.683898513312966,0.16701463248169124,0.7522883646442627,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6996299722487395,0.16799334145036188,0.7197979894459262,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6893338120120832,0.16799334145036188,0.6933655518766303,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":".................","boundary":[0.20531050737593215,0.16701463248169124,0.2772573435641049,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2773103241390594,0.16701463248169124,0.4127866274285077,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41283960800346214,0.16701463248169124,0.5483160800832596,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5483690606582141,0.16701463248169124,0.6838455327380115,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6754279370302735,0.18682460080473165,0.7429707307333009,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"جلبك","boundary":[0.6903526650352941,0.1878033097734023,0.7147621596906969,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6800565047986379,0.1878033097734023,0.684088244663185,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"...............","boundary":[0.20531052188416174,0.18682460080473165,0.26878679139431955,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.268839771969274,0.18682460080473165,0.4043160511458153,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40436903172076977,0.18682460080473165,0.5398455038005672,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5398984843755217,0.18682460080473165,0.6753749564553191,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7304818832491756,0.2076132780964427,0.7490993779057884,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6952050225138489,0.2076132780964427,0.7230322690744878,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6758316624403361,0.2076132780964427,0.682289137908034,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"حيط","boundary":[0.6439609094542177,0.2076132780964427,0.6682696111148831,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6229860732186094,0.2076132780964427,0.637711976139838,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"يولو","boundary":[0.5975768837653466,0.2076132780964427,0.6177920532091707,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5610750389744763,0.20663456912777206,0.617182542871924,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"ژيك","boundary":[0.5788248815509336,0.2076132780964427,0.5975492118100463,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.19099135223630248,0.2076132780964427,0.19786195439998872,0.21943498899721015],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.20531068348779458,0.20663456912777206,0.2899633696929898,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2900163502679443,0.20663456912777206,0.42549260574476994,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4255455863197244,0.20663456912777206,0.5610220583995218,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.662722092706899,0.2263020196930927,0.728994301977589,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"دتريتوسفر","boundary":[0.6705879670588235,0.22728072866176333,0.7145480046966038,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.1909913164776613,0.22728072866176333,0.19786191864134753,0.23910243956253077],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.2053106477291534,0.2263020196930927,0.25608106722228874,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2561340477972432,0.2263020196930927,0.39161020682244074,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3916631873973952,0.2263020196930927,0.5271396594771927,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527192640052147,0.2263020196930927,0.6626691121319446,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6669573495627116,0.24611198801613296,0.7336530845189828,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"دريلوسفر","boundary":[0.674218217707563,0.2470906969848036,0.7145528419197823,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.19099119395602968,0.2470906969848036,0.1978617961197159,0.258912407885571],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.20531052520752177,0.24611198801613296,0.2603162280396646,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603692086146191,0.24611198801613296,0.39584546367825335,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958984442532078,0.24611198801613296,0.5313749163330052,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314278969079597,0.24611198801613296,0.6669043689877571,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6754279159707861,0.2659219563391735,0.7429707075678648,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"پوروسفر","boundary":[0.6804703160470589,0.2669006653078441,0.7199864622700162,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.19099116957318224,0.2669006653078441,0.19786177173686847,0.27872237620861157],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.20531050082467436,0.2659219563391735,0.26878677033483217,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2688397509097866,0.2659219563391735,0.40431603008632794,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043690106612824,0.2659219563391735,0.5398454827410798,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5398984633160343,0.2659219563391735,0.6753749353958317,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6542514452887727,0.28573192466221375,0.71967658981765,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"آگرگاتوسفر","boundary":[0.6601005762957983,0.2867106336308844,0.7171563579881935,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"..........","boundary":[0.2053105911019491,0.28573192466221375,0.24761044391706946,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24766342449202397,0.28573192466221375,0.38313955940431443,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38319253997926894,0.28573192466221375,0.5186690120590663,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5187219926340209,0.28573192466221375,0.6541984647138183,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6754279956705862,0.3055418929852542,0.7429707952376449,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.6808736772302522,0.30652060195392483,0.7170789121692366,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.19099124927298228,0.30652060195392483,0.1978618514366685,0.3183423128546922],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.2053105805244744,0.3055418929852542,0.2687868500346322,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2688398306095867,0.3055418929852542,0.4043161097861279,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40436909036108243,0.3055418929852542,0.5398455624408799,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5398985430158343,0.3055418929852542,0.6753750150956318,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7304818832491756,0.32618805251924543,0.7490993779057884,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6952050225138489,0.32618805251924543,0.7230322690744878,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6758316624403361,0.32618805251924543,0.682289137908034,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"غييرشكل","boundary":[0.6241909919638975,0.32618805251924543,0.669562283261945,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5737809076806981,0.3252093435505748,0.631158998448768,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"شيمياي","boundary":[0.5923374811879082,0.32618805251924543,0.6139206723636623,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.19099125077415818,0.32618805251924543,0.19786185293784442,0.3380097634200128],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.20531058202565028,0.3252093435505748,0.302669118247868,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30272209882282247,0.3252093435505748,0.4381984744509918,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4382514550259462,0.3252093435505748,0.5737279271057437,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.701041736389916,0.34599802084228587,0.7199817397885284,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6719945116861504,0.34599802084228587,0.6905660669254502,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246044608951343,0.34501931187361523,0.6870649069846478,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.6324651157332093,0.34599802084228587,0.6669458537434704,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.19099125924306232,0.34599802084228587,0.19786186140674855,0.35781973174305326],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.20531059049455444,0.34501931187361523,0.21796345993662242,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2180164405115769,0.34501931187361523,0.35349257501067605,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3535455555856305,0.34501931187361523,0.4890220276654279,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4890750082403824,0.34501931187361523,0.6245514803201798,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.701041736389916,0.36580798916532625,0.7199817397885284,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6373102940336393,0.3648292801966556,0.7010413234370032,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"كل","boundary":[0.6719945116861504,0.36580798916532625,0.6905660669254502,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.6453778931092438,0.36580798916532625,0.6656444227366395,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.19099129017716765,0.36580798916532625,0.19786189234085388,0.37762970006609364],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.20531062142865975,0.3648292801966556,0.23066934088775018,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2307223214627047,0.3648292801966556,0.3661984081491811,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3662513887241356,0.3648292801966556,0.5017278608039331,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5017808413788875,0.3648292801966556,0.637257313458685,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.7036635840806723,0.3856179574883666,0.7226035874792847,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6746163593769068,0.3856179574883666,0.6931879146162064,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288398060151132,0.38463924851969594,0.6917237866166246,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"گوگرد","boundary":[0.6356920051987555,0.3856179574883666,0.6639121556664527,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.1909913929495635,0.3856179574883666,0.19786199511324973,0.397439668389134],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.2053107242010556,0.38463924851969594,0.22219887698213106,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225185755708557,0.38463924851969594,0.357727920130655,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577809007056095,0.38463924851969594,0.49325737278540693,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49331035336036133,0.38463924851969594,0.6287868254401588,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.7036635840806723,0.405427925811407,0.7226035874792847,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6415455423250854,0.4044492168427364,0.705700096557594,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"كل","boundary":[0.6746163593769068,0.405427925811407,0.6931879146162064,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.6498096466105202,0.405427925811407,0.665750397904621,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.19099115909116957,0.405427925811407,0.1978617612548558,0.4172496367121744],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.20531049034266166,0.4044492168427364,0.2349044931407596,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23495747371571407,0.4044492168427364,0.3704336564406272,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3704866370155817,0.4044492168427364,0.5059631090953791,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5060160896703336,0.4044492168427364,0.641492561750131,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7304818832491756,0.4250953763767277,0.7490993779057884,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6952050225138489,0.4250953763767277,0.7230322690744878,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6758316624403361,0.4250953763767277,0.682289137908034,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"كنش","boundary":[0.6461846154756303,0.4250953763767277,0.6653391375476165,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6252098229106532,0.4250953763767277,0.6399357258318817,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.592739258702521,0.4250953763767277,0.6177427153307433,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5483692469310809,0.42411666740805704,0.6032061716241891,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"يست","boundary":[0.5683427108857136,0.4250953763767277,0.583766876856599,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.19099136239730685,0.4250953763767277,0.1978619645609931,0.4369170872774951],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.20531069364879895,0.42411666740805704,0.2772575298369717,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2773105104119262,0.42411666740805704,0.4127868137013745,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41283979427632894,0.42411666740805704,0.5483162663561264,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429918368729951,0.44490534469976806,0.7605394833928146,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.44490534469976806,0.7379436425602782,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.4439266357310974,0.7150177978554533,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.44490534469976806,0.711058671450667,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.44490534469976806,0.6834762838887333,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.19099120584375592,0.44490534469976806,0.19786180800744216,0.45672705560053545],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.20531053709524805,0.4439266357310974,0.24337510657136097,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434280871463154,0.4439266357310974,0.37890429398413566,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.4439266357310974,0.5144337466388874,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.4439266357310974,0.6499631992936393,0.4557483466318648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76054,0.45673],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7569129728236501,0.48826567659850245,0.7801859541388275,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.727662705511569,0.48826567659850245,0.7530819105524174,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7199988358664909,0.48826567659850245,0.7199995384933553,0.5000873874992698],"dir":"ltr"},{"str":"قش","boundary":[0.6897162430958118,0.48826567659850245,0.7127733814532683,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروار","boundary":[0.6419464356247547,0.48826567659850245,0.6858197921937842,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.6032266624153225,0.48826567659850245,0.6330367124348084,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.590296552917389,0.48826567659850245,0.5946963354251728,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5711411917081762,0.48826567659850245,0.5862638093001785,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"اضمحلال","boundary":[0.5108473770638513,0.48826567659850245,0.5672627620141747,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.47596607582781286,0.48826567659850245,0.5070163147926185,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4630423680116207,0.48826567659850245,0.46744215051940446,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4519541171048856,0.48826567659850245,0.4591309486480006,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.42170615527863153,0.48826567659850245,0.44805766620285803,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"معدني","boundary":[0.3799661028520191,0.48826567659850245,0.4178097043766039,0.5000873874992698],"dir":"rtl"},{"str":"هواديدگ","boundary":[0.7107344280667901,0.5071856048232835,0.746602840416211,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.6691709834037975,0.5071856048232835,0.6899388543627102,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6590869495633341,0.5071856048232835,0.6631186894278812,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6488064631663866,0.5071856048232835,0.6528382030309338,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"ضمحلال","boundary":[0.5981689761340816,0.5071856048232835,0.6431731974252232,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5441338702391818,0.5062068958546129,0.5985472572631,0.5180286067553803],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5671258235697478,0.5071856048232835,0.5878936945286605,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"ا؟","boundary":[0.5505827879394308,0.5071856048232835,0.5608666123904384,0.5190073157240509],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.190991365082852,0.5071856048232835,0.19786196724653823,0.5190073157240509],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.2053106963343441,0.5062068958546129,0.2730222491835094,0.5180286067553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2730752297584639,0.5062068958546129,0.40855143700947544,0.5180286067553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4086044175844299,0.5062068958546129,0.5440808896642273,0.5180286067553803],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.7357307981445378,0.526995573146324,0.7464040347984011,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"كسيد","boundary":[0.7052770834275411,0.526995573146324,0.7328187198465252,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.6760333430319327,0.526995573146324,0.6947320592461851,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.666957716410084,0.526995573146324,0.6734151918777819,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"ضمحلا","boundary":[0.6245943531470908,0.526995573146324,0.6613261978871398,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5780162528006773,0.5260168641776533,0.6358178780807451,0.5378385750784207],"dir":"ltr"},{"str":"ل","boundary":[0.6165375668492443,0.526995573146324,0.6247014218446758,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5850649571941497,0.526995573146324,0.6060345089971636,0.5388172840470913],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.19099138448065936,0.526995573146324,0.1978619866443456,0.5388172840470913],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.20531071573215146,0.5260168641776533,0.30690453529337663,0.5378385750784207],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30695751586833114,0.5260168641776533,0.44243381957097083,0.5378385750784207],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4424868001459253,0.5260168641776533,0.5779632722257227,0.5378385750784207],"dir":"ltr"},{"str":"عادل","boundary":[0.7254450879731091,0.5468055414693642,0.7492407599705355,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6972045856357302,0.5468055414693642,0.7163773117660194,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6881341785277311,0.5468055414693642,0.6945916539954289,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"روج","boundary":[0.6538484779563025,0.5468055414693642,0.6767826014445766,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.6342854605714285,0.5468055414693642,0.6449858134362008,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6209723968274253,0.5468055414693642,0.628751479968564,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5653103399623719,0.5458268325006936,0.6218413739586092,0.557648543401461],"dir":"ltr"},{"str":"سيد","boundary":[0.6012098435495798,0.5468055414693642,0.6208720488297022,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.571759257662621,0.5468055414693642,0.5906596544867657,0.5586272523701317],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.1909912738467539,0.5468055414693642,0.20476431503381112,0.5586272523701317],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.20531060509824603,0.5458268325006936,0.29419857464244875,0.557648543401461],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2942515552174032,0.5458268325006936,0.42972790673266553,0.557648543401461],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42978088730762004,0.5458268325006936,0.5652573593874175,0.557648543401461],"dir":"ltr"},{"str":"اضمحلال","boundary":[0.704863228602553,0.5664729920346849,0.7498282518465608,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.6738148565243698,0.5664729920346849,0.6945827274832823,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6625155238811083,0.5664729920346849,0.6685621023220674,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"نوان","boundary":[0.6318600739584194,0.5664729920346849,0.653277096022091,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6098821089882352,0.5664729920346849,0.6243996764528716,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.576801272452537,0.5664729920346849,0.6024203331320459,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5655123788369748,0.5664729920346849,0.5740944641088116,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"روج","boundary":[0.5425207992564676,0.5664729920346849,0.5588628775033075,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.522957774010084,0.5664729920346849,0.5336310106639474,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"كسيد","boundary":[0.4925040592930875,0.5664729920346849,0.5200456957120716,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4551927198218746,0.5654942830660143,0.5007119918040621,0.5773159939667817],"dir":"ltr"},{"str":"ربن","boundary":[0.46326031889747893,0.5664729920346849,0.48195903511173116,0.5782947029354524],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.19099133398824256,0.5664729920346849,0.1978619361519288,0.5782947029354524],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.20531066523973465,0.5654942830660143,0.3196103348179823,0.5773159939667817],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3196633153929368,0.5654942830660143,0.4551397392469202,0.5773159939667817],"dir":"ltr"},{"str":"عد","boundary":[0.736739201102521,0.5862829603577253,0.750229397168656,0.5981046712584928],"dir":"rtl"},{"str":"راكتال","boundary":[0.6974114857411765,0.5862829603577253,0.7302237966472408,0.5981046712584928],"dir":"rtl"},{"str":"اضمحلال","boundary":[0.6467739987088715,0.5862829603577253,0.6917390219528793,0.5981046712584928],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژيك","boundary":[0.602421511351696,0.5862829603577253,0.64159011776734,0.5981046712584928],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.552604401430968,0.5853042513890547,0.6078648415740648,0.5971259622898221],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5608685057164026,0.5862829603577253,0.5818380575194165,0.5981046712584928],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.19099130548371623,0.5862829603577253,0.19786190764740247,0.5981046712584928],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.20531063673520833,0.5853042513890547,0.2814927562623886,0.5971259622898221],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2815457368373431,0.5853042513890547,0.41702196820126164,0.5971259622898221],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4170749487762161,0.5853042513890547,0.5525514208560135,0.5971259622898221],"dir":"ltr"},{"str":"اضمحلال","boundary":[0.704863228602553,0.6060929286807656,0.7498282518465608,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"ربنات","boundary":[0.6649409104941176,0.6060929286807656,0.6943263801967239,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"كلسيم","boundary":[0.6306552099226891,0.6060929286807656,0.654457028031507,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6213726831953942,0.6060929286807656,0.6213770160610578,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"سيليكات","boundary":[0.5745827768604521,0.6060929286807656,0.6110978560769779,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5703474935214446,0.6060929286807656,0.5745297962854976,0.6179146395815331],"dir":"ltr"},{"str":"نحلال","boundary":[0.53464480929499,0.6060929286807656,0.5647289292950307,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5255796217008404,0.6060929286807656,0.5320370971685382,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"رسيب","boundary":[0.48826871225546215,0.6060929286807656,0.5194688247089861,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4789914050420168,0.6060929286807656,0.48302314490656395,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"رجاع","boundary":[0.44652082979495805,0.6060929286807656,0.47353464776083726,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.42231915880336135,0.6060929286807656,0.4374511773755167,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41122672626554624,0.6060929286807656,0.4172733047065053,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"تخريب","boundary":[0.37189379139035217,0.6060929286807656,0.40498207084167576,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژيك","boundary":[0.3275308650054775,0.6060929286807656,0.3666997419324643,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2815459257307128,0.605114219712095,0.3097005183037841,0.6169359306128624],"dir":"ltr"},{"str":"سنگ","boundary":[0.28597785937018405,0.6060929286807656,0.3069474359324304,0.6179146395815331],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.19099149437708596,0.6060929286807656,0.1978620965407722,0.6179146395815331],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.20531082562857805,0.605114219712095,0.28149294515575835,0.6169359306128624],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.6249241880351353,0.7616060543068996,0.6367458989359027],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.625902897003806,0.7502496370735816,0.6377246079045734],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.625902897003806,0.7195818667020871,0.6377246079045734],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.19099121229955168,0.625902897003806,0.1978618144632379,0.6377246079045734],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.20531054355104378,0.6249241880351353,0.28572794641723154,0.6367458989359027],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.285780926992186,0.6249241880351353,0.4212572543945413,0.6367458989359027],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.6249241880351353,0.5567867070492932,0.6367458989359027],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.6249241880351353,0.6923161597040451,0.6367458989359027],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.74299168677524,0.6457128653268464,0.7605393332950596,0.6575345762276138],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.6457128653268464,0.7379436425602782,0.6575345762276138],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.6447341563581758,0.7150177978554533,0.6565558672589431],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.6457128653268464,0.711058671450667,0.6575345762276138],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.6457128653268464,0.6834762838887333,0.6575345762276138],"dir":"rtl"},{"str":".........","boundary":[0.20531053709524805,0.6447341563581758,0.24337510657136097,0.6565558672589431],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434280871463154,0.6447341563581758,0.37890429398413566,0.6565558672589431],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.6447341563581758,0.5144337466388874,0.6565558672589431],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.6447341563581758,0.6499631992936393,0.6565558672589431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.48827,0.78019,0.65753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.756907517979809,0.6850827000094287,0.7801804992949866,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7159661574026661,0.6850827000094287,0.7530764557085764,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7121333598137299,0.6850827000094287,0.7121340624405943,0.6969044109101962],"dir":"ltr"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.6457871234032109,0.6850827000094287,0.7030519488435735,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"هوموسي","boundary":[0.5891090202625162,0.6850827000094287,0.6418745714720022,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.555224938208323,0.6850827000094287,0.5850819668637128,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5441366873015878,0.6850827000094287,0.5513135188447028,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"معدني","boundary":[0.502396635457152,0.6850827000094287,0.5402402363995602,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4685068636864281,0.6850827000094287,0.49842691763696684,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4493515029790916,0.6850827000094287,0.46451828752849544,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.41122678161712073,0.6850827000094287,0.44552044070785884,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3983192210962479,0.6850827000094287,0.4027190036040316,0.6969044109101962],"dir":"rtl"},{"str":"عاري","boundary":[0.7272759067548464,0.7040026282342099,0.7466166437160631,0.7158243391349772],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6627220485748159,0.7030239192655392,0.7289942534322975,0.7148456301663066],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7119324883361345,0.7040026282342099,0.7272397164525686,0.7158243391349772],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7028568617142856,0.7040026282342099,0.7093143371819836,0.7158243391349772],"dir":"rtl"},{"str":"قدمه","boundary":[0.6707844281365706,0.7040026282342099,0.6952760742595386,0.7158243391349772],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.19099127234557814,0.7040026282342099,0.19786187450926437,0.7158243391349772],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.20531060359707023,0.7030239192655392,0.2560810230902056,0.7148456301663066],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2561340036651601,0.7030239192655392,0.3916101626903576,0.7148456301663066],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39166314326531204,0.7030239192655392,0.5271396153451096,0.7148456301663066],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.527192595920064,0.7030239192655392,0.6626690679998614,0.7148456301663066],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7302854221714286,0.7238125965572502,0.7478330686912482,0.7356343074580175],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.706688792954622,0.7238125965572502,0.7228138758972061,0.7356343074580175],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6457808874450646,0.7228338875885795,0.7103589761895711,0.7346555984893469],"dir":"ltr"},{"str":"آل","boundary":[0.6952050225138489,0.7238125965572502,0.6978202164322111,0.7356343074580175],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6530365360760664,0.7238125965572502,0.6736056196752219,0.7356343074580175],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.19099129279767077,0.7238125965572502,0.197861894961357,0.7356343074580175],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.20531062404916287,0.7228338875885795,0.2391399101862683,0.7346555984893469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23919289076122277,0.7228338875885795,0.37466900156060623,0.7346555984893469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3747219821355607,0.7228338875885795,0.5101984542153581,0.7346555984893469],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5102514347903127,0.7228338875885795,0.6457279068701101,0.7346555984893469],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19099,0.68508,0.78018,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/b68e08a7ecacdc1b8c56ef157e48e667.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/30d260c4331ac52253a8e235d321a350.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"ركيب","boundary":[0.698634056808108,0.08889598591592003,0.7199421850911726,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6415455324504676,0.08791727694724938,0.7057000856955145,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"ات","boundary":[0.6816803995966387,0.08889598591592003,0.6986193837509242,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"گياه","boundary":[0.6572786316820258,0.08889598591592003,0.6709770440258535,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.19099114921655164,0.08889598591592003,0.20476419040360885,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.20531048046804376,0.08791727694724938,0.2349044832661417,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23495746384109614,0.08791727694724938,0.37043364656600936,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3704866271409638,0.08791727694724938,0.5059630992207613,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5060160797957157,0.08791727694724938,0.6414925518755132,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"ركيبات","boundary":[0.6816803995966387,0.10870595423896044,0.7199421850911726,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288398029781396,0.10772724527028978,0.6917237832759536,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6463983193474623,0.10870595423896044,0.6742255659081013,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.19099138991258993,0.10870595423896044,0.19786199207627617,0.12052766513972786],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.20531072116408203,0.10772724527028978,0.2221988739451575,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225185452011198,0.10772724527028978,0.35772791709368146,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577808976686359,0.10772724527028978,0.4932573697484333,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49331035032338777,0.10772724527028978,0.6287868224031852,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6669573936947948,0.12739469583561053,0.7336531330642744,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"ربن","boundary":[0.6968064439663866,0.1283734048042812,0.7155051601806388,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"سياه","boundary":[0.6740113176021169,0.1283734048042812,0.6865196222694695,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1909912380881129,0.1283734048042812,0.20476427927517013,0.1401951157050486],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.205310569339605,0.12739469583561053,0.26031627217174785,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26036925274670236,0.12739469583561053,0.3958455078103366,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.395898488385291,0.12739469583561053,0.5313749604650885,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314279410400429,0.12739469583561053,0.6669044131198404,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"سيرهاي","boundary":[0.7087055988705881,0.14818337312732147,0.7477396616267944,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"عدن","boundary":[0.6853226735256136,0.14818337312732147,0.7012249543259695,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6483978824693438,0.14818337312732147,0.6645262475158451,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6393274753613445,0.14818337312732147,0.6457849508290423,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"هومو","boundary":[0.6114924951751303,0.14818337312732147,0.6304348766310943,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.561075056103209,0.1472046641586508,0.6171825617135299,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.603838495006722,0.14818337312732147,0.6114335568262425,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5667120233588555,0.14818337312732147,0.5830420682457056,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.19099136936503508,0.14818337312732147,0.19786197152872131,0.1600050840280889],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.2053107006165272,0.1472046641586508,0.28996338682172246,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2900163673966769,0.1472046641586508,0.42549262287350254,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.425545603448457,0.1472046641586508,0.5610220755282544,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"اكتورهاي","boundary":[0.6675575386710244,0.16799334145036188,0.7171720536942735,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6431594066016807,0.16799334145036188,0.6600870993749638,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6314619322890757,0.16799334145036188,0.6380532414452232,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.5995963988168067,0.16799334145036188,0.6252128695802351,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.590520772194958,0.16799334145036188,0.596978247662656,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"عد","boundary":[0.5693378118828292,0.16799334145036188,0.5830296887930655,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5229574954268779,0.16701463248169124,0.5752532449695656,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.5667240466390909,0.16799334145036188,0.5691665114532979,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5298096946105202,0.16799334145036188,0.5461397394973703,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1909913832658699,0.16799334145036188,0.2047644244529271,0.17981505235112932],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.20531071451736202,0.16701463248169124,0.2518458506714899,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25189883124644435,0.16701463248169124,0.3873750621971716,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38742804277212606,0.16701463248169124,0.5229045148519235,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.6744198982991596,0.1878033097734023,0.7197270587019577,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"هومو","boundary":[0.6463832375213487,0.1878033097734023,0.6655272991522457,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.594957466626878,0.18682460080473165,0.6544532132895658,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.6387292373529405,0.1878033097734023,0.6463242991724608,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6018096658105201,0.1878033097734023,0.6181397106973703,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.19099148391060272,0.1878033097734023,0.2047259630951306,0.19962502067416973],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.21378133876743025,0.18682460080473165,0.3238457250066704,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3238987055816249,0.18682460080473165,0.45937503339717156,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45942801397212607,0.18682460080473165,0.5949044860519235,0.1986463117054991],"dir":"ltr"},{"str":"-3","boundary":[0.7056803899966386,0.2076132780964427,0.7059354100899795,0.21943498899721015],"dir":"ltr"},{"str":"عريف","boundary":[0.661915701620168,0.2076132780964427,0.6929654074250173,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6528400749983193,0.2076132780964427,0.6592975504660172,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"ركيب","boundary":[0.6153274849613445,0.2076132780964427,0.6467335791718403,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5917308557445378,0.2076132780964427,0.6078559386871221,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.539898662084022,0.20663456912777206,0.5938885282924243,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"هوميك","boundary":[0.5499725342563345,0.2076132780964427,0.5828314694401542,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.19099143552675657,0.2076132780964427,0.20472591471128446,0.21943498899721015],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.21378129038358412,0.20663456912777206,0.26878699321572697,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2688399737906814,0.20663456912777206,0.4043162288543157,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4043692094292701,0.20663456912777206,0.5398456815090675,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"سيرهاي","boundary":[0.6550585615058824,0.22728072866176333,0.6940926242620886,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.6262182369075631,0.22728072866176333,0.6447839715691892,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.5971710398145428,0.22728072866176333,0.6179401119308092,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5735796025008403,0.22728072866176333,0.5897046854434246,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5229574923899043,0.2263020196930927,0.5752532416288948,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"هوميك","boundary":[0.5320281811180833,0.22728072866176333,0.5646854354578015,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.19099144741448293,0.22728072866176333,0.20472592659901082,0.23910243956253077],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.21378130227131045,0.2263020196930927,0.2518458717474234,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2518988523223778,0.2263020196930927,0.38737505916019804,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3874280397351525,0.2263020196930927,0.5229045118149499,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"رنوشت","boundary":[0.6540501585478993,0.2470906969848036,0.6913061252880366,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.6248064727663865,0.2470906969848036,0.6435051889806388,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.6111011028370577,0.2470906969848036,0.6145196512033031,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.6020113464021167,0.2470906969848036,0.6108847489692311,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5483691702682544,0.24611198801613296,0.6032060872950799,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5868905215462185,0.2470906969848036,0.5931476498225203,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5548128684546538,0.2470906969848036,0.5753819520538094,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.19099135292006697,0.2470906969848036,0.20472583210459486,0.258912407885571],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.21378120777689447,0.24611198801613296,0.2772574772870523,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27731045786200675,0.24611198801613296,0.412786737038548,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41283971761350247,0.24611198801613296,0.5483161896932999,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.2659219563391735,0.7616060543068996,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.2669006653078441,0.7502496370735816,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.2669006653078441,0.7195818667020871,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.19099127948513825,0.2669006653078441,0.20472575866966614,0.27872237620861157],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.2659219563391735,0.28572797053013854,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.2659219563391735,0.4212572543945413,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.2659219563391735,0.5567867070492932,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.2659219563391735,0.6923161597040451,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917539608264,0.2867106336308844,0.760539400480646,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.2867106336308844,0.7379436425602782,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.28573192466221375,0.7150177978554533,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.2867106336308844,0.711058671450667,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.2867106336308844,0.6834762838887333,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.19099127302934252,0.2867106336308844,0.21162819106994926,0.29853234453165184],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.28573192466221375,0.24337513068426797,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.28573192466221375,0.37890429398413566,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.28573192466221375,0.5144337466388874,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.28573192466221375,0.6499631992936393,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7571078817037121,0.31995220473151914,0.7803146640251112,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"نجم","boundary":[0.7234281109225558,0.31995220473151914,0.7487297173569767,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7195953133336195,0.31995220473151914,0.7195960159604838,0.33177391563228653],"dir":"ltr"},{"str":"هميت","boundary":[0.674388238948293,0.31995220473151914,0.7116043899988245,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروار","boundary":[0.6266184314772361,0.31995220473151914,0.6704917880462655,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.5878986582678039,0.31995220473151914,0.6177087082872897,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5749953429656375,0.31995220473151914,0.5793951254734212,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5560416631024024,0.31995220473151914,0.5711642806944047,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"خاكدانه","boundary":[0.5039994812893368,0.31995220473151914,0.5522106008311698,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.4705196999141567,0.31995220473151914,0.49568049440431994,0.33177391563228653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.3472995959971307,0.7895589633511769,0.35912130689789806],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.3482783049658013,0.7477182475033017,0.3601000158665687],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.19099124260716985,0.3482783049658013,0.20472572179169773,0.3601000158665687],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.3472995959971307,0.3111396336862151,0.35912130689789806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.3472995959971307,0.44666898988933884,0.35912130689789806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.3472995959971307,0.5821984425440908,0.35912130689789806],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.3472995959971307,0.7177278951988427,0.35912130689789806],"dir":"ltr"},{"str":"شواهد","boundary":[0.720801214852537,0.3680882732888417,0.7449889509338973,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"مبتن","boundary":[0.7028636654806716,0.3680882732888417,0.7133390255130277,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6808736772302522,0.3680882732888417,0.6874649863863996,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"قش","boundary":[0.6546552003226891,0.3680882732888417,0.6757234929481201,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.5778096754105202,0.3680882732888417,0.6471748154662766,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5675290022315933,0.3680882732888417,0.5715607420961405,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5187221233035485,0.36710956432017106,0.5705943356339034,0.3789312752209385],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.5568348391749118,0.3680882732888417,0.5675080758287752,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5251762605176471,0.3680882732888417,0.5455436632727012,0.37990998418960914],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1909914577055713,0.3680882732888417,0.20472593689009919,0.37990998418960914],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.2137813125623988,0.36710956432017106,0.2476105986995042,0.3789312752209385],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2476635792744587,0.36710956432017106,0.3831396900738422,0.3789312752209385],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38319267064879664,0.36710956432017106,0.518669142728594,0.3789312752209385],"dir":"ltr"},{"str":"متابوليت","boundary":[0.7111205464558983,0.38775572385416235,0.7478247492193933,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6903526544578193,0.38775572385416235,0.7050785573790479,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"يكروب","boundary":[0.6548636846806716,0.38775572385416235,0.6827537651542851,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"سئول","boundary":[0.6100785700659823,0.38775572385416235,0.6370060885229565,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"اكد","boundary":[0.5788114205648155,0.38775572385416235,0.598773074038665,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5314278957886324,0.3867770148854917,0.5845706853674957,0.3985987257862591],"dir":"ltr"},{"str":"انه","boundary":[0.5675291847529412,0.38775572385416235,0.5787897063834488,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.5386835444196343,0.38775572385416235,0.5596603858090738,0.39957743475492974],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.19099126002228894,0.38775572385416235,0.20472573920681683,0.39957743475492974],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378111487911644,0.3867770148854917,0.2603162510332443,0.3985987257862591],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603692316081988,0.3867770148854917,0.395845462558926,0.3985987257862591],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958984431338805,0.3867770148854917,0.531374915213678,0.3985987257862591],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6457809726722573,0.4065869832085321,0.7103590699394831,0.4184086941092995],"dir":"ltr"},{"str":"اكاريدها","boundary":[0.6570753231943034,0.40756569217720273,0.701042173535619,0.4193874030779701],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.19099144521045017,0.40756569217720273,0.20472592439497805,0.4193874030779701],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.2137813000672777,0.4065869832085321,0.23914001952636812,0.4184086941092995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2391930001013226,0.4065869832085321,0.37466908678779903,0.4184086941092995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3747220673627535,0.4065869832085321,0.5101985394425509,0.4184086941092995],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5102515200175054,0.4065869832085321,0.6457279920973028,0.4184086941092995],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6711927272134337,0.4263969515315725,0.7383119999347771,0.4382186624323399],"dir":"ltr"},{"str":"گلومالين","boundary":[0.6824819024491756,0.4273756605002431,0.7179735392060628,0.43919737140101056],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.19099142737886068,0.4273756605002431,0.20472590656338857,0.43919737140101056],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378128223568818,0.4263969515315725,0.26455170172882353,0.4382186624323399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460468230377804,0.4263969515315725,0.40008084132897553,0.4382186624323399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40013382190393,0.4263969515315725,0.5356102939837274,0.4382186624323399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5356632745586818,0.4263969515315725,0.6711397466384793,0.4382186624323399],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.688133820244725,0.44620691985461286,0.7569472022691975,0.45802863075538025],"dir":"ltr"},{"str":"ليپيدها","boundary":[0.6945775184311245,0.4471856288232835,0.7234084457027994,0.4590073397240509],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.19099133882830785,0.4471856288232835,0.20472581801283574,0.4590073397240509],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.21378119368513535,0.44620691985461286,0.2814927465343006,0.45802863075538025],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28154572710925513,0.44620691985461286,0.4170219343602667,0.45802863075538025],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4170749149352212,0.44620691985461286,0.5525513870150186,0.45802863075538025],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5526043675899731,0.44620691985461286,0.6880808396697705,0.45802863075538025],"dir":"ltr"},{"str":"دستكاري","boundary":[0.705478709405042,0.46685307938860415,0.7464367749860726,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.6536415778508563,0.46685307938860415,0.6991504190977559,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6181578170100834,0.46685307938860415,0.6461873849763151,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5967728705344538,0.46685307938860415,0.6028194489754128,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"نظور","boundary":[0.5644935368512924,0.46685307938860415,0.5891540287266535,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5364651541332093,0.46685307938860415,0.5592531447458801,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"اكد","boundary":[0.5051927850361134,0.46685307938860415,0.5251544385099628,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45942798584944816,0.4658743704199335,0.505370784434393,0.47769608132070096],"dir":"ltr"},{"str":"انه","boundary":[0.49370886871472186,0.46685307938860415,0.5051710708547467,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.4648684478952646,0.46685307938860415,0.48604697012880554,0.4786747902893716],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.19099145578792492,0.46685307938860415,0.2047259349724528,0.4786747902893716],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.21378131064475242,0.4658743704199335,0.3238456968839926,0.47769608132070096],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32389867745894707,0.4658743704199335,0.45937500527449376,0.47769608132070096],"dir":"ltr"},{"str":"امعهي","boundary":[0.689137354109753,0.48666304771164454,0.7201885404497808,0.4984847586124119],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6538605012365379,0.48666304771164454,0.681687747797177,0.4984847586124119],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.590722041807099,0.4856843387429739,0.6497942459878089,0.4975060496437413],"dir":"ltr"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.5981846346756302,0.48666304771164454,0.6345915502914239,0.4984847586124119],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.1909912705043016,0.48666304771164454,0.20472574968882948,0.4984847586124119],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.21378112536112912,0.4856843387429739,0.3196102282613618,0.4975060496437413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31966320883631627,0.4856843387429739,0.45513960857739266,0.4975060496437413],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45519258915234706,0.4856843387429739,0.5906690612321446,0.4975060496437413],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6711926591149736,0.5054943070660142,0.738311925026471,0.5173160179667816],"dir":"ltr"},{"str":"قاياي","boundary":[0.6986215692907564,0.5064730160346849,0.726368297706893,0.5182947269354523],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6871377988499833,0.5064730160346849,0.6897529927683457,0.5182947269354523],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.19099135928040056,0.5064730160346849,0.20472583846492845,0.5182947269354523],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.2137812141372281,0.5054943070660142,0.26455163363036344,0.5173160179667816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460461420531795,0.5054943070660142,0.4000807732305154,0.5173160179667816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4001337538054699,0.5054943070660142,0.5356102258852673,0.5173160179667816],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5356632064602218,0.5054943070660142,0.6711396785400192,0.5173160179667816],"dir":"ltr"},{"str":"تلقيح","boundary":[0.7024482810172429,0.5262829843577252,0.7254443440363911,0.5381046952584927],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6933778739092437,0.5262829843577252,0.6974096137737908,0.5381046952584927],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروا","boundary":[0.657666835099785,0.5262829843577252,0.6858974893539571,0.5381046952584927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.599192647713645,0.5253042753890547,0.6591119124850096,0.537125986289822],"dir":"ltr"},{"str":"رگانيسم","boundary":[0.6165323489970749,0.5262829843577252,0.6576391631444848,0.5381046952584927],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6062414082742681,0.5262829843577252,0.6102731481388153,0.5381046952584927],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.19099128561992576,0.5262829843577252,0.20472576480445365,0.5381046952584927],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.21378114047675326,0.5253042753890547,0.32808081005500095,0.537125986289822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3281337906299554,0.5253042753890547,0.46361021448393874,0.537125986289822],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4636631950588932,0.5253042753890547,0.5991396671386906,0.537125986289822],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.545114243712095,0.7616060543068996,0.5569359546128625],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.5460929526807656,0.7502496370735816,0.5579146635815331],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.5460929526807656,0.7195818667020871,0.5579146635815331],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.19099127948513825,0.5460929526807656,0.20472575866966614,0.5579146635815331],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.545114243712095,0.28572797053013854,0.5569359546128625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.545114243712095,0.4212572543945413,0.5569359546128625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.545114243712095,0.5567867070492932,0.5569359546128625],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.545114243712095,0.6923161597040451,0.5569359546128625],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429911324941507,0.5657604032460863,0.7605387790139704,0.5775821141468538],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.5657604032460863,0.7379436425602782,0.5775821141468538],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.5647816942774158,0.7150177978554533,0.5766034051781831],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.5657604032460863,0.711058671450667,0.5775821141468538],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.5657604032460863,0.6834762838887333,0.5775821141468538],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.19099127302934252,0.5657604032460863,0.2047257522138704,0.5775821141468538],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.5647816942774158,0.24337513068426797,0.5766034051781831],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.5647816942774158,0.37890429398413566,0.5766034051781831],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.5647816942774158,0.5144337466388874,0.5766034051781831],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.5647816942774158,0.6499631992936393,0.5766034051781831],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.78956,0.57758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7569132336539903,0.6052727556863885,0.7801862149691678,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7268572968539396,0.6052727556863885,0.7529435158338051,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7230244992650033,0.6052727556863885,0.7230252018918677,0.6170944665871559],"dir":"ltr"},{"str":"انرژتيك","boundary":[0.6703759826770869,0.6052727556863885,0.7151313260047268,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.6173474811226219,0.6052727556863885,0.6664795317750593,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5981921199134091,0.6052727556863885,0.6133147375054114,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5600673985514383,0.6052727556863885,0.5943610576421764,0.6170944665871559],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7135456514487278,0.6232139749424987,0.7849002165936007,0.6350356858432662],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.6241926839111693,0.7477182475033017,0.6360143948119368],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.19099139765954481,0.6241926839111693,0.2047258768440727,0.6360143948119368],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.2137812525163723,0.6232139749424987,0.30690450539958253,0.6350356858432662],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30695748597453704,0.6232139749424987,0.44243376556426967,0.6350356858432662],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44248674613922406,0.6232139749424987,0.5779632182190215,0.6350356858432662],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5780161987939759,0.6232139749424987,0.7134926708737734,0.6350356858432662],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.7236299535642176,0.64386013447649,0.7439973563192717,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7193946702252101,0.64386013447649,0.7235769729892632,0.6556818453772574],"dir":"ltr"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6879324979361344,0.64386013447649,0.7139445559888035,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6788568713142857,0.64386013447649,0.6853143467819836,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروا","boundary":[0.6431458322037011,0.64386013447649,0.6713764864578733,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5864868317038727,0.6428814255078193,0.64513551487426,0.6547031364085868],"dir":"ltr"},{"str":"رگانيسم","boundary":[0.6020113464021167,0.64386013447649,0.643118160248401,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5917204056793101,0.64386013447649,0.5957521455438572,0.6556818453772574],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.19099143977851957,0.64386013447649,0.20472591896304745,0.6556818453772574],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.21378129463534706,0.6428814255078193,0.31537511419657227,0.6547031364085868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3154280947715267,0.6428814255078193,0.4509043984741664,0.6547031364085868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4509573790491208,0.6428814255078193,0.5864338511289183,0.6547031364085868],"dir":"ltr"},{"str":"جوامع","boundary":[0.7216131567327732,0.6636701027995304,0.7439895029579304,0.6754918137002978],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6669574347899044,0.6626913938308597,0.733653178268895,0.6745131047316272],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6863310764835967,0.6636701027995304,0.7141583230442358,0.6754918137002978],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.19099134636880907,0.6636701027995304,0.20472582555333696,0.6754918137002978],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378120122563657,0.6626913938308597,0.26031633737976445,0.6745131047316272],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603693179547189,0.6626913938308597,0.39584554890544615,0.6745131047316272],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958985294804006,0.6626913938308597,0.5313750015601981,0.6745131047316272],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314279821351525,0.6626913938308597,0.66690445421495,0.6745131047316272],"dir":"ltr"},{"str":"متابوليسم","boundary":[0.7078936569903521,0.6834800711225708,0.7478156139241771,0.6953017820233383],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6726167962550252,0.6834800711225708,0.7004440428156643,0.6953017820233383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6076633353330998,0.6825013621539002,0.6684296688664099,0.6943230730546676],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6471930184336134,0.6834800711225708,0.6534501467099153,0.6953017820233383],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.615322265447495,0.6834800711225708,0.6358913490466505,0.6953017820233383],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1909913824484585,0.6834800711225708,0.2047258616329864,0.6953017820233383],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378123730528603,0.6825013621539002,0.3365514735615487,0.6943230730546676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660445413650314,0.6825013621539002,0.47208090210339354,0.6943230730546676],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.472133882678348,0.6825013621539002,0.6076103547581454,0.6943230730546676],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6669573495627116,0.7023113304769406,0.7336530845189828,0.7141330413777079],"dir":"ltr"},{"str":"اتابوليسم","boundary":[0.6742129981937135,0.7032900394456112,0.7181699613705443,0.7151117503463786],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.19099126114161624,0.7032900394456112,0.20472574032614413,0.7151117503463786],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378111599844374,0.7023113304769406,0.2603162521525716,0.7141330413777079],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26036923272752605,0.7023113304769406,0.39584546367825335,0.7141330413777079],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958984442532078,0.7023113304769406,0.5313749163330052,0.7141330413777079],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314278969079597,0.7023113304769406,0.6669043689877571,0.7141330413777079],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6754279956705862,0.722121298799981,0.7429707952376449,0.7339430097007484],"dir":"ltr"},{"str":"آنابوليسم","boundary":[0.6808684577164026,0.7231000077686516,0.7197913396415582,0.734921718669419],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.19099131645856887,0.7231000077686516,0.20472579564309676,0.734921718669419],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.2137811713153964,0.722121298799981,0.2687868741475392,0.7339430097007484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2688398547224937,0.722121298799981,0.4043161097861279,0.7339430097007484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40436909036108243,0.722121298799981,0.5398455624408799,0.7339430097007484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5398985430158343,0.722121298799981,0.6753750150956318,0.7339430097007484],"dir":"ltr"},{"str":"ج","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19099,0.60527,0.7849,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/69c77208c004812ebb76983b01980128.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/cdca9c4f48d3ea4f6299c5292e6e7c0a.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"ربن","boundary":[0.6994282916571428,0.08889598591592003,0.7181270078713952,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6879445212163698,0.08889598591592003,0.6905597151347322,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6459829257995117,0.08889598591592003,0.6663503285545657,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6417476424605041,0.08889598591592003,0.6459299452245572,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":"ربن","boundary":[0.6125039566789916,0.08889598591592003,0.6312026728932438,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5772218673452933,0.08889598591592003,0.6050491139059323,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5626888505546219,0.08889598591592003,0.5668711533186749,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":"ربن","boundary":[0.5334451647731092,0.08889598591592003,0.5521438809873614,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"عال","boundary":[0.5096468549647059,0.08889598591592003,0.5271842281429326,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.4652787090659818,0.08889598591592003,0.5043879779737621,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.445915788020168,0.08889598591592003,0.4523732634878659,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.41606184095001597,0.08889598591592003,0.43527319114820745,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.395293948951937,0.08889598591592003,0.4100198518731655,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.36261648417690673,0.08889598591592003,0.387821596254288,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3456805339966386,0.08889598591592003,0.35374495641677584,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.33660490737478993,0.08889598591592003,0.34063664723933706,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"نيترو","boundary":[0.3115818710511627,0.08889598591592003,0.3315510459783029,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2900164407525895,0.08791727694724938,0.31901808482784844,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.2970702919079992,0.08889598591592003,0.3115542236878028,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.19099148579362724,0.08889598591592003,0.20472596497815512,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.21378134065045473,0.08791727694724938,0.28996346017763497,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"روي","boundary":[0.7363425626057144,0.10870595423896044,0.7464219882177003,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"ردهاي","boundary":[0.693779821657036,0.10870595423896044,0.7274083169775266,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.651428246272967,0.10870595423896044,0.666957629947622,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"راي","boundary":[0.6262182369075631,0.10870595423896044,0.6463192015481461,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"رزياب","boundary":[0.5981966579558657,0.10870595423896044,0.6207524817820016,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"ستراتژي","boundary":[0.5409021271483353,0.10870595423896044,0.5823826108091206,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5201342351502563,0.10870595423896044,0.5348601380714848,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"انرژتيك","boundary":[0.4749525736962345,0.10870595423896044,0.5146697538447016,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.4412771344134454,0.10870595423896044,0.4636534806386026,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.405995054164269,0.10870595423896044,0.43382227613296775,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.357780975641714,0.10772724527028978,0.39355907320588546,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.3636196676210404,0.10870595423896044,0.38418877631401244,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.1909914510892714,0.10870595423896044,0.2047259302737993,0.12052766513972786],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.2137813059460989,0.10772724527028978,0.2221988920491594,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2222518726241139,0.10772724527028978,0.35772799506675956,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.12739469583561053,0.7616060543068996,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.1283734048042812,0.7502496370735816,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.1283734048042812,0.7195818667020871,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.19099127948513825,0.1283734048042812,0.20472575866966614,0.1401951157050486],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.12739469583561053,0.28572797053013854,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.12739469583561053,0.4212572543945413,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.12739469583561053,0.5567867070492932,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.12739469583561053,0.6923161597040451,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917539608264,0.14818337312732147,0.760539400480646,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.14818337312732147,0.7379436425602782,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.1472046641586508,0.7150177978554533,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.14818337312732147,0.711058671450667,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.14818337312732147,0.6834762838887333,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.19099127302934252,0.14818337312732147,0.2047257522138704,0.1600050840280889],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.1472046641586508,0.24337513068426797,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.1472046641586508,0.37890429398413566,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.1472046641586508,0.5144337466388874,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.1472046641586508,0.6499631992936393,0.15902637505941825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76161,0.16001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7568941912364963,0.18427529938235038,0.7801671725516738,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.724436685015126,0.18427529938235038,0.7529816393052876,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7206038874261897,0.18427529938235038,0.7206045900530541,0.19609701028311782],"dir":"ltr"},{"str":"قش","boundary":[0.6905229760014883,0.18427529938235038,0.7135801143589448,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروار","boundary":[0.6427531685304313,0.18427529938235038,0.6866265250994606,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.6040333953209991,0.18427529938235038,0.633843445340485,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5911270836592465,0.18427529938235038,0.5955268661670303,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.57197172295191,0.18427529938235038,0.5871385075013139,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.5320334575801454,0.18427529938235038,0.5681406606806774,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"كربن","boundary":[0.4820237466705929,0.18427529938235038,0.5143029469380102,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.4436973444645207,0.18427529938235038,0.4781926843993602,0.19609701028311782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.717780910638657,0.2022165186384608,0.7895590017025228,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7478316336403361,0.20319522760713143,0.7525660003692441,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234283169220028,0.20319522760713143,0.7423678791713196,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1909912774720298,0.20319522760713143,0.20472575665655768,0.21501693850789888],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378113232885732,0.2022165186384608,0.31113966855107505,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3111926491260295,0.2022165186384608,0.4466690247541989,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4467220053291534,0.2022165186384608,0.5821984774089508,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514579839053,0.2022165186384608,0.7177279300637026,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691752393217,0.22188396920378142,0.761606092763254,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7302854221714286,0.22286267817245206,0.7478330686912482,0.2346843890732195],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.7008348362844699,0.22286267817245206,0.7197352331086144,0.2346843890732195],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.19099131444546041,0.22286267817245206,0.2047257936299883,0.2346843890732195],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378116930228794,0.22188396920378142,0.28572800549046073,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857809860654152,0.22188396920378142,0.4212572893548635,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131026992981796,0.22188396920378142,0.5567867420096153,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568397225845698,0.22188396920378142,0.6923161946643672,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7246383656067227,0.2426726464954926,0.7492388845318673,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.701860482036538,0.2426726464954926,0.7171853456355788,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6822854413714285,0.2426726464954926,0.6887429168391264,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"فاظت","boundary":[0.6409409200941176,0.2426726464954926,0.6709050304554314,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6292434457815126,0.2426726464954926,0.6354667122944234,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5695455612504677,0.24169393752682197,0.6265001173755146,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.6042350524235294,0.2426726464954926,0.621782698943349,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.5747844665365707,0.2426726464954926,0.5936848633607152,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.19099135090695843,0.2426726464954926,0.20472583009148632,0.25449435739626003],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.21378120576378595,0.24169393752682197,0.2984338919689812,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2984868725439357,0.24169393752682197,0.4339631280207613,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4340161085957158,0.24169393752682197,0.5694925806755132,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"توزيع","boundary":[0.7246383656067227,0.26248261481853286,0.7492388845318673,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.701860482036538,0.26248261481853286,0.7171853456355788,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"يكروارگانيسم","boundary":[0.6147172236727051,0.26248261481853286,0.6839435171319188,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.593949331674626,0.26248261481853286,0.6086752345958546,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5620785892659824,0.26248261481853286,0.5824459920210365,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5528065015663866,0.26248261481853286,0.5592639770340844,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"عاليت","boundary":[0.5175123980369748,0.26248261481853286,0.5465436353946556,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46789864978891244,0.2615039058498622,0.5146885147678038,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.49653760547199766,0.26248261481853286,0.5112635083932262,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"آنه","boundary":[0.47920066742860823,0.26248261481853286,0.48766467424838383,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4749525736962345,0.26248261481853286,0.4789843135607816,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.1909915289364672,0.26248261481853286,0.2047260081209951,0.2743043257193003],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.2137813837932947,0.2615039058498622,0.33231633671054983,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33236931728550434,0.2615039058498622,0.467845669213958,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6786551907226891,0.2822925831415733,0.7478186502689284,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6685659373683761,0.2822925831415733,0.6725976772329232,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6594955345210083,0.2822925831415733,0.6659530099887062,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيم","boundary":[0.6294451263731092,0.2822925831415733,0.650628606810223,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6086720148611806,0.2822925831415733,0.6233979177824093,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.5778096754105202,0.2822925831415733,0.5998034969159304,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5626888505546219,0.2822925831415733,0.5689459788309238,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"رخه","boundary":[0.5300165947159664,0.2822925831415733,0.5513317506060116,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4848397127798795,0.28131387417290266,0.5333236840578675,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.5193222959853834,0.2822925831415733,0.5299955326392467,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.490083837579832,0.2822925831415733,0.5087825537940842,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.19099132636360694,0.2822925831415733,0.20472580554813483,0.29411429404234074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378118122043446,0.28131387417290266,0.34925727955017305,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34931026012512756,0.28131387417290266,0.48478673220492496,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"ديناميك","boundary":[0.7097140018285714,0.3021025514646137,0.7464246423270651,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيهي","boundary":[0.667355850217316,0.3021025514646137,0.7036666197113275,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6437644483764706,0.3021025514646137,0.6598895313190549,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6322806779356975,0.3021025514646137,0.6348958718540598,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6068569001142856,0.3021025514646137,0.6131140283905876,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"كوسيستم","boundary":[0.5550197685601,0.3021025514646137,0.6013183769234964,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.534251876562021,0.3021025514646137,0.5489777794832496,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4933104128944552,0.30112384249594304,0.5426414541839008,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"راع","boundary":[0.5098605588365379,0.3021025514646137,0.525347300254087,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.19099143568726074,0.3021025514646137,0.20472591487178862,0.3139242623653811],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21378129054408823,0.30112384249594304,0.22219887664714874,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225185722210322,0.30112384249594304,0.3577279796647489,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35778096023970335,0.30112384249594304,0.4932574323195007,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"مواد","boundary":[0.731697186312605,0.32177000202993433,0.7478222692551892,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.7202134158718321,0.32177000202993433,0.7228286097901944,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6782518204549739,0.32177000202993433,0.6986192232100279,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6740165371159663,0.32177000202993433,0.6781988398800194,0.3335917129307017],"dir":"ltr"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.6221794055617806,0.32177000202993433,0.6676882468086801,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"يرزمين","boundary":[0.5850874195020841,0.32177000202993433,0.6132167173049614,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5657140594285714,0.32177000202993433,0.5721715348962694,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5102514673210559,0.3207912930612637,0.5612766140531615,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.5404987659651421,0.32177000202993433,0.5594387693637545,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"اقلي","boundary":[0.5241667688063251,0.32177000202993433,0.5350515230803908,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5154851530933094,0.32177000202993433,0.5238999462545841,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.19099139251400066,0.32177000202993433,0.21162831072189955,0.3335917129307017],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.21378124737082818,0.3207912930612637,0.2391399668299186,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2391929474048731,0.3207912930612637,0.37466903409134955,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37472201466630406,0.3207912930612637,0.5101984867461015,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429918669896889,0.3415799703529747,0.7605395135095085,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.3415799703529747,0.7379436425602782,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500162650957867,0.3406012613843041,0.7150178916053654,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.3415799703529747,0.711058671450667,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6574735090911925,0.3415799703529747,0.6834815033173701,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.19099135825653532,0.3415799703529747,0.2047258374410632,0.35340168125374216],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378121311336284,0.3406012613843041,0.24337521591146077,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342819648641525,0.3406012613843041,0.37890437921132847,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895735978628287,0.3406012613843041,0.5144338318660804,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144868124410348,0.3406012613843041,0.6499632845208323,0.3524229722850715],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.18428,0.78956,0.3534],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571080718846782,0.38494030225170905,0.7803148542060773,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7224198454490891,0.38494030225170905,0.7447977216275142,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.688733649798974,0.38494030225170905,0.7117355971508191,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.6429576046077797,0.38494030225170905,0.6849025875277411,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6300223271186074,0.38494030225170905,0.6344221096263911,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6110686472553724,0.38494030225170905,0.6261912648473746,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.5776005901211324,0.38494030225170905,0.6071572278917521,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.5469589223208525,0.38494030225170905,0.5737221604271309,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5358706714141174,0.38494030225170905,0.5430475029572324,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.496134086886454,0.38494030225170905,0.5320396091428845,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.433010775301345,0.38494030225170905,0.47857730184576597,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41405709543811,0.38494030225170905,0.42917971303011226,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.3761340786757202,0.38494030225170905,0.4102260331668772,0.3967620131524765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.4028815215078195,0.7895589633511769,0.4147032324085869],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.4038602304764901,0.7477182475033017,0.41568194137725756],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.19099124260716985,0.4038602304764901,0.20472572179169773,0.41568194137725756],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.4028815215078195,0.3111396336862151,0.4147032324085869],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.4028815215078195,0.44666898988933884,0.4147032324085869],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.4028815215078195,0.5821984425440908,0.4147032324085869],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.4028815215078195,0.7177278951988427,0.4147032324085869],"dir":"ltr"},{"str":"غيير","boundary":[0.7302854221714286,0.42367019879953055,0.7492254255700409,0.43549190970029794],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.7012381974676631,0.42367019879953055,0.7198097527069628,0.43549190970029794],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.6617088015147219,0.42367019879953055,0.6959878596846343,0.43549190970029794],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6076632997653829,0.4226914898308599,0.6684296297419212,0.4345132007316273],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6465879766588236,0.42367019879953055,0.6528451049351255,0.43549190970029794],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6147172236727051,0.42367019879953055,0.6352863072718605,0.43549190970029794],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.19099134688074162,0.42367019879953055,0.2047258260652695,0.43549190970029794],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378120173756915,0.4226914898308599,0.3365514379938318,0.4345132007316273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660441856878626,0.4226914898308599,0.47208086653567666,0.4345132007316273],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4721338471106311,0.4226914898308599,0.6076103191904285,0.4345132007316273],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.7175795449008403,0.44348016712257093,0.75025675016308,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6968064333889118,0.44348016712257093,0.7115323363101403,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.6659440939382514,0.44348016712257093,0.6879379154436616,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6508232690823529,0.44348016712257093,0.6570803973586548,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":"رخهي","boundary":[0.6074567145131143,0.44348016712257093,0.6394661691337427,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5610751272386427,0.4425014581539003,0.617182639962507,0.45432316905466774],"dir":"ltr"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.5679273264222849,0.44348016712257093,0.6024080644325461,0.4553018780233384],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.19099150768605547,0.44348016712257093,0.20472598687058335,0.4553018780233384],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.21378136254288296,0.4425014581539003,0.2899634820700632,0.45432316905466774],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29001646264501774,0.4425014581539003,0.4254926940089363,0.45432316905466774],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4255456745838908,0.4425014581539003,0.5610221466636882,0.45432316905466774],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.6909577068100841,0.4631476176878916,0.7236349120723238,0.474969328588659],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6701845952981554,0.4631476176878916,0.684910498219384,0.474969328588659],"dir":"rtl"},{"str":"ثبيت","boundary":[0.6401289782138816,0.4631476176878916,0.6639918758433103,0.474969328588659],"dir":"rtl"},{"str":"نندهي","boundary":[0.5987844490744588,0.4631476176878916,0.6294896785083943,0.474969328588659],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5526044626917838,0.46216890871922095,0.6078649089609622,0.47399061961998834],"dir":"ltr"},{"str":"يتروژن","boundary":[0.5590481608781833,0.4631476176878916,0.5935882363963082,0.474969328588659],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.19099143393011855,0.4631476176878916,0.21162835197072533,0.474969328588659],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.21378128878694608,0.46216890871922095,0.2814928416361114,0.47399061961998834],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2815458222110659,0.46216890871922095,0.41702202946207745,0.47399061961998834],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4170750100370319,0.46216890871922095,0.5525514821168293,0.47399061961998834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6711927032470568,0.48197887704226133,0.7383119735717626,0.4938005879430287],"dir":"ltr"},{"str":"نيتريفايرها","boundary":[0.6766383848067227,0.48295758601093197,0.7236300978344636,0.49477929691169936],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.19099140341248372,0.48295758601093197,0.21162832145309046,0.49477929691169936],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378125826931124,0.48197887704226133,0.2645516777624466,0.4938005879430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460465833740104,0.48197887704226133,0.4000808173625986,0.4938005879430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40013379793755305,0.48197887704226133,0.5356102700173504,0.4938005879430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5356632505923049,0.48197887704226133,0.6711397226721023,0.4938005879430287],"dir":"ltr"},{"str":"حيا","boundary":[0.7044703064470589,0.5027675543339724,0.720527223241395,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهي","boundary":[0.6633222383853833,0.5027675543339724,0.6939758592069629,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"يترات","boundary":[0.6288348559999478,0.5027675543339724,0.6581285890327637,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6245995726609403,0.5027675543339724,0.6287818754249933,0.5145892652347397],"dir":"ltr"},{"str":"دنيتريفايرها","boundary":[0.5663191012033613,0.5027675543339724,0.6157371689823541,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5572434745815126,0.5027675543339724,0.5637009500492105,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"آمونيفايرهاي","boundary":[0.490083837579832,0.5027675543339724,0.5483724990914028,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44672209940709906,0.5017888453653017,0.49139430934780903,0.5136105562660691],"dir":"ltr"},{"str":"نيتريت","boundary":[0.45417947276178067,0.5027675543339724,0.48504231863247965,0.5145892652347397],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.19099137154997547,0.5027675543339724,0.21162828959058222,0.5145892652347397],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378122640680297,0.5017888453653017,0.3111397626290207,0.5136105562660691],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119274320397516,0.5017888453653017,0.44666911883214455,0.5136105562660691],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.7373416762701099,0.5225775226570126,0.7439329854262574,0.5343992335577801],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6754280226739366,0.521598813688342,0.7429708249413304,0.5334205245891094],"dir":"ltr"},{"str":"يان","boundary":[0.7216131567327732,0.5225775226570126,0.7372484186139087,0.5343992335577801],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.6822854413714285,0.5225775226570126,0.7165644995413409,0.5343992335577801],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.1909913434619194,0.5225775226570126,0.2047258226464473,0.5343992335577801],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.21378119831874692,0.521598813688342,0.26878690115088977,0.5334205245891094],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2688398817258443,0.521598813688342,0.4043161367894785,0.5334205245891094],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40436911736443293,0.521598813688342,0.5398455894442303,0.5334205245891094],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5398985700191847,0.521598813688342,0.6753750420989822,0.5334205245891094],"dir":"ltr"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.6962014021915967,0.542387490980053,0.7200043266031416,0.5542092018808205],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.651838475806722,0.542387490980053,0.6909477447145023,0.5542092018808205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.594957466626878,0.5414087820113824,0.6544532132895658,0.5532304929121499],"dir":"ltr"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.6018044462966706,0.542387490980053,0.6362851843069317,0.5542092018808205],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.19099148391060272,0.542387490980053,0.2116284019512095,0.5542092018808205],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.21378133876743025,0.5414087820113824,0.3238457250066704,0.5532304929121499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3238987055816249,0.5414087820113824,0.45937503339717156,0.5532304929121499],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45942801397212607,0.5414087820113824,0.5949044860519235,0.5532304929121499],"dir":"ltr"},{"str":"عدن","boundary":[0.7026672044029245,0.5620549415453737,0.7185694852032805,0.5738766524461412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6203691059005374,0.5610762325767031,0.6824060164905912,0.5728979434774705],"dir":"ltr"},{"str":"شدن","boundary":[0.6659493134521008,0.5620549415453737,0.6820776784986022,0.5738766524461412],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.626207797879864,0.5620549415453737,0.6606885358901251,0.5738766524461412],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.1909912668295131,0.5620549415453737,0.21162818487011986,0.5738766524461412],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2137811216863406,0.5610762325767031,0.3492572200160793,0.5728979434774705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34931020059103374,0.5610762325767031,0.4847866726708311,0.5728979434774705],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4848396532457856,0.5610762325767031,0.620316125325583,0.5728979434774705],"dir":"ltr"},{"str":"نيتر","boundary":[0.7101070721542304,0.5818649098684141,0.7236187309616899,0.5936866207691816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500162650957867,0.5808862008997434,0.7150178916053654,0.5927079118005109],"dir":"ltr"},{"str":"يفيكاسيون","boundary":[0.6584871315630252,0.5818649098684141,0.7100138144980291,0.5936866207691816],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.19099135825653532,0.5818649098684141,0.2047258374410632,0.5936866207691816],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378121311336284,0.5808862008997434,0.24337521591146077,0.5927079118005109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342819648641525,0.5808862008997434,0.37890437921132847,0.5927079118005109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895735978628287,0.5808862008997434,0.5144338318660804,0.5927079118005109],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144868124410348,0.5808862008997434,0.6499632845208323,0.5927079118005109],"dir":"ltr"},{"str":"حياي","boundary":[0.6964030827831933,0.6016748781914545,0.7231541626342108,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":"ديسيميلاتوري","boundary":[0.6241962114777471,0.6016748781914545,0.6875165411526734,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":"يترات","boundary":[0.5897088303147219,0.6016748781914545,0.6190025633475377,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5786216172907562,0.6016748781914545,0.5846681957317152,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5314280802739367,0.6006961692227839,0.5845708883013304,0.6125178801235514],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.5697253508896225,0.6016748781914545,0.5697307878832157,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":"مونيوم","boundary":[0.5382698404298799,0.6016748781914545,0.5694292806581919,0.6134965890922219],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.19099144450759326,0.6016748781914545,0.2116283625482,0.6134965890922219],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378129936442075,0.6006961692227839,0.2603164355185486,0.6125178801235514],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603694160935031,0.6006961692227839,0.39584564704423036,0.6125178801235514],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958986276191848,0.6006961692227839,0.5313750996989822,0.6125178801235514],"dir":"ltr"},{"str":"دنيتر","boundary":[0.7038497535496371,0.6214848465144949,0.7197877671083486,0.6333065574152622],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6457809401415139,0.6205061375458242,0.7103590341556654,0.6323278484465916],"dir":"ltr"},{"str":"يفيكاسيون","boundary":[0.6520281331180832,0.6214848465144949,0.7037564958934359,0.6333065574152622],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.19099141267970685,0.6214848465144949,0.2116283307203136,0.6333065574152622],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.21378126753653434,0.6205061375458242,0.23913998699562478,0.6323278484465916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23919296757057926,0.6205061375458242,0.37466905425705577,0.6323278484465916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3747220348320102,0.6205061375458242,0.5101985069118076,0.6323278484465916],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5102514874867621,0.6205061375458242,0.6457279595665595,0.6323278484465916],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429918871553951,0.6412948148375353,0.7605395336752148,0.6531165257383027],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.6412948148375353,0.7379436425602782,0.6531165257383027],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.6403161058688646,0.7150177978554533,0.652137816769632],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.6412948148375353,0.711058671450667,0.6531165257383027],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.6412948148375353,0.6834762838887333,0.6531165257383027],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.19099127302934252,0.6412948148375353,0.21162819106994926,0.6531165257383027],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.6403161058688646,0.24337513068426797,0.652137816769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.6403161058688646,0.37890429398413566,0.652137816769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.6403161058688646,0.5144337466388874,0.652137816769632],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.6403161058688646,0.6499631992936393,0.652137816769632],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.38494,0.78956,0.65312],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"د","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47738,0.74832,0.48947,0.76257],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/80556de2b445d54884e7f44f32452b52.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/2d2814e2748b1ea62aeb5312af938c0e.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19039,0.08879,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571089408537816,0.08878840171014145,0.7803157231751805,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7339156365495944,0.08878840171014145,0.7532794189693351,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7300828389606581,0.08878840171014145,0.7300835415875224,0.10061011261090887],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7008086584667095,0.08878840171014145,0.7219708688830101,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروار","boundary":[0.6530388509956524,0.08878840171014145,0.6969122075646819,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.6143190777862202,0.08878840171014145,0.6441291278057061,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6014160196318477,0.08878840171014145,0.6058158021396314,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5870932391711038,0.08878840171014145,0.5975849573606149,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"فراهمي","boundary":[0.5370834389346322,0.08878840171014145,0.583262176899871,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.49614752823592095,0.08878840171014145,0.5332523766633994,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"فسفر","boundary":[0.46628815816015173,0.08878840171014145,0.49231646596468814,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4473344782969167,0.08878840171014145,0.4624570958889189,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.4094114369425867,0.08878840171014145,0.44350341602568394,0.10061011261090887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.10658710320853206,0.7895589633511769,0.11840881410929949],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.10756581217720271,0.7477182475033017,0.11938752307797014],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.19099124260716985,0.10756581217720271,0.20472572179169773,0.11938752307797014],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.10658710320853206,0.3111396336862151,0.11840881410929949],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.10658710320853206,0.44666898988933884,0.11840881410929949],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.10658710320853206,0.5821984425440908,0.11840881410929949],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.10658710320853206,0.7177278951988427,0.11840881410929949],"dir":"ltr"},{"str":"تأثيرات","boundary":[0.7155575194710244,0.12737578050024312,0.7492228426105679,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"ميكر","boundary":[0.6891425814857144,0.12737578050024312,0.7081002678444344,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.6802806652869555,0.12737578050024312,0.6826970828868401,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6582854509714285,0.12737578050024312,0.6648767601275761,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"نهشت","boundary":[0.6252046144357303,0.12737578050024312,0.6530336068401059,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6044367224376513,0.12737578050024312,0.6191626253588799,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5919407436908749,0.12737578050024312,0.5954706072237356,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5398986479922628,0.12639707153157245,0.5938885127914891,0.1382187824323399],"dir":"ltr"},{"str":"زوسفري","boundary":[0.5483695285512604,0.12737578050024312,0.5918691510321598,0.13919749140101054],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.19099142143499742,0.12737578050024312,0.2047259006195253,0.13919749140101054],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.21378127629182495,0.12639707153157245,0.26878697912396776,0.1382187824323399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26883995969892227,0.12639707153157245,0.4043162147625565,0.1382187824323399],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.404369195337511,0.12639707153157245,0.5398456674173083,0.1382187824323399],"dir":"ltr"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.7123358495193277,0.14718574882328353,0.7478332704176667,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6915627380073991,0.14718574882328353,0.7062886409286278,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.6675575386710244,0.14718574882328353,0.6852984442489738,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6320737778302513,0.14718574882328353,0.6601033457964831,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6100837895798319,0.14718574882328353,0.6166750987359795,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"راهم","boundary":[0.5812502687478985,0.14718574882328353,0.6037527539605049,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5356633555687335,0.14620703985461286,0.5892296911256069,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"سفر","boundary":[0.5441290166138815,0.14718574882328353,0.564193865564468,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.19099150838891227,0.14718574882328353,0.20472598757344015,0.15900745972405098],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378136324573976,0.14620703985461286,0.26455178273887514,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2646047633138296,0.14620703985461286,0.4000809223390271,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4001339029139816,0.14620703985461286,0.5356103749937791,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"انحلال","boundary":[0.6931709738037976,0.16699571714632394,0.7232166837025453,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"سف","boundary":[0.6732223022669315,0.16699571714632394,0.6868259300794646,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6161338576090912,0.1660170081776533,0.6777472433700004,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"ات","boundary":[0.6562686450554622,0.16699571714632394,0.6732076292097477,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"كلسيم","boundary":[0.6217760443785874,0.16699571714632394,0.645779542495046,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.1909913139335279,0.16699571714632394,0.20472579311805578,0.1788174280470914],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.21378116879035539,0.1660170081776533,0.345021971724633,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34507495229958746,0.1660170081776533,0.48055142437938486,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48060440495433937,0.1660170081776533,0.6160808770341368,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"متحرك","boundary":[0.6855123308369747,0.1868056854693642,0.7212122425576267,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.6568736347411973,0.1868056854693642,0.6778504761306369,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.6302518487394958,0.1868056854693642,0.6505183783668915,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"پيوند","boundary":[0.6030197493601,0.1868056854693642,0.6241829223752048,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.57962480073489,0.1868056854693642,0.5925968600107762,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5705543936268909,0.1868056854693642,0.574586133491438,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.5457424613466547,0.1868056854693642,0.5614815320308632,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5366720542386555,0.1868056854693642,0.5431295297063533,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4848397213442458,0.18582697650069357,0.5333236934786704,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"آلومينيوم","boundary":[0.48926145667189674,0.1868056854693642,0.5277769140191941,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.1909913349279733,0.1868056854693642,0.20472581411250118,0.19862739637013166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378118978480082,0.18582697650069357,0.3492572881145394,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3493102686894939,0.18582697650069357,0.4847867407692913,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"تأثيرات","boundary":[0.6891425814857144,0.20647313603468498,0.7226062237811565,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"وار","boundary":[0.6709936381319155,0.20647313603468498,0.6800644018935443,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6596919955987555,0.20647313603468498,0.670723466392121,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6479997408,0.20647313603468498,0.6545910499561475,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5864868192087517,0.20549442706601434,0.6451355011296269,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"انتشار","boundary":[0.6181510132436975,0.20647313603468498,0.6425450409404767,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.5913274945613445,0.20647313603468498,0.6115940241887403,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.19099142728339843,0.20647313603468498,0.20472590646792632,0.21829484693545242],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.213781282140226,0.20549442706601434,0.31537510170145117,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3154280822764057,0.20549442706601434,0.4509043859790453,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45095736655399976,0.20549442706601434,0.5864338386337972,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"رهاسازي","boundary":[0.6810753578218488,0.22628310435772525,0.7198044256805686,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.6544535197310924,0.22628310435772525,0.6747200493584882,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5907220233681147,0.2253043953890546,0.6497942257049263,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.6427560454184874,0.22628310435772525,0.6489793119313984,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6177476520605042,0.22628310435772525,0.6352952985803239,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"آل","boundary":[0.6062638816197312,0.22628310435772525,0.6088790755380935,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.19099125206531734,0.22628310435772525,0.2116281701059241,0.2381048152584927],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.21378110692214486,0.2253043953890546,0.31961020982237753,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.319663190397332,0.2253043953890546,0.4551395901384084,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4551925707133629,0.2253043953890546,0.5906690427931602,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.24609307268076563,0.744801290636692,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.24609307268076563,0.7195995599740058,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.24609307268076563,0.6974013294154865,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6540501585478993,0.24609307268076563,0.6671658192636114,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"يكر","boundary":[0.6274231009432932,0.24609307268076563,0.6464436212149879,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"وارگانيسم","boundary":[0.5772097819186839,0.24609307268076563,0.6209624125041687,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5671205285643709,0.24609307268076563,0.5711522684289181,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5578485163563025,0.24609307268076563,0.5643059918240004,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5215460098689075,0.24609307268076563,0.547148139750367,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5058269379200833,0.24609307268076563,0.5124684347093994,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4912939211294117,0.24609307268076563,0.49547622389346474,0.2579147835815331],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.47959644681680674,0.24609307268076563,0.48581971332971763,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4707225007865546,0.24609307268076563,0.4769457672994655,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ابت","boundary":[0.4469189707614448,0.24609307268076563,0.46688917988841255,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4368401613983193,0.24609307268076563,0.44087190126286646,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"همز","boundary":[0.41445368159220103,0.24609307268076563,0.42796016270883863,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3789575499899044,0.245114363712095,0.41685330498889483,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"يست","boundary":[0.39913791404998333,0.24609307268076563,0.4143604239359997,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.1909915484601568,0.24609307268076563,0.2047260276446847,0.2579147835815331],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.2137814033169843,0.245114363712095,0.24337540611508224,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342838669003672,0.245114363712095,0.37890456941494993,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6786551907226891,0.2659030410038061,0.7478186502689284,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6578820792107605,0.2659030410038061,0.6726079821319891,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.6145155430811085,0.2659030410038061,0.6502782887147349,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"نندهي","boundary":[0.5731710139416858,0.2659030410038061,0.6038762433756212,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.5461458225298479,0.2659030410038061,0.5664123521572436,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5350586095058824,0.2659030410038061,0.5411051879468414,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5046048401747899,0.2659030410038061,0.5259647999033016,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"كودهاي","boundary":[0.46003342943193276,0.2659030410038061,0.4941279130786757,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4170750438780268,0.26492433203513543,0.45878254826582954,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"يست","boundary":[0.43583856162276624,0.2659030410038061,0.4510610467495503,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.19099146777111345,0.2659030410038061,0.2116283858117202,0.2777247519045735],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.21378132262794097,0.26492433203513543,0.2814928754771063,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2815458560520608,0.26492433203513543,0.4170220633030723,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.2847343003581758,0.7616060543068996,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.28571300932684646,0.7502496370735816,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.28571300932684646,0.7195818667020871,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.19099127948513825,0.28571300932684646,0.20472575866966614,0.2975347202276139],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.2847343003581758,0.28572797053013854,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.2847343003581758,0.4212572543945413,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.2847343003581758,0.5567867070492932,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.2847343003581758,0.6923161597040451,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917539608264,0.3053804598921671,0.760539400480646,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.3053804598921671,0.7379436425602782,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.3044017509234965,0.7150177978554533,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.3053804598921671,0.711058671450667,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.3053804598921671,0.6834762838887333,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.19099127302934252,0.3053804598921671,0.2047257522138704,0.3172021707929345],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.3044017509234965,0.24337513068426797,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.3044017509234965,0.37890429398413566,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.3044017509234965,0.5144337466388874,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.3044017509234965,0.6499631992936393,0.31622346182426386],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08879,0.78956,0.3172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571093674699604,0.34489281233246905,0.7803161497913595,0.35671452323323644],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7276635744806722,0.34489281233246916,0.746011671458086,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7238316445505877,0.34489281233246916,0.7276960923045727,0.3567145232332366],"dir":"ltr"},{"str":"نش","boundary":[0.6901509844436975,0.34489281233246916,0.712037078027219,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6627224771242308,0.34489281233246916,0.680830154427253,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"تقابل","boundary":[0.6237980698084034,0.34489281233246916,0.653771970405153,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.6004031211831933,0.34489281233246916,0.61765630652056,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.568739268302521,0.34489281233246916,0.5922893927543244,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5413107609830544,0.34489281233246916,0.5594184382860765,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزايي","boundary":[0.4606376012877478,0.34489281233246916,0.5261513481105895,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4503527610352941,0.34489281233246916,0.4575295925784091,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.39912503757998397,0.34489281233246916,0.43799492216751573,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3791586653970067,0.34489281233246916,0.38355844790479043,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"راي","boundary":[0.34164606897494204,0.34489281233246916,0.37305650993634654,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ارتق","boundary":[0.31765140542894404,0.34489281233246916,0.3345712041894061,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.2932427269917487,0.34489281233246916,0.31135040429477095,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.24806627447410168,0.34489281233246916,0.2797349022012079,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23374612389438135,0.34489281233246916,0.2474138893273066,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"ناصر","boundary":[0.19038562527746303,0.34489281233246916,0.22377114433207004,0.3567145232332366],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.7536803707966386,0.3635626385937519,0.7811067092353935,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7359324582840417,0.3635626385937519,0.749600223716967,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":"ياه","boundary":[0.707697195912605,0.3635626385937519,0.7239339980322517,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6974114857411765,0.3635626385937519,0.7045883172842915,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":"اختار","boundary":[0.6550585615058824,0.3635626385937519,0.6860734827640588,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6179493326521008,0.3635626385937519,0.6415096393382136,0.37538434949451926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.39518556259095483,0.7895589633511769,0.4070072734917223],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.39616427155962547,0.7477182475033017,0.4079859824603929],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.19099124260716985,0.39616427155962547,0.20472572179169773,0.4079859824603929],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.39518556259095483,0.3111396336862151,0.4070072734917223],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.39518556259095483,0.44666898988933884,0.4070072734917223],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.39518556259095483,0.5821984425440908,0.4070072734917223],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.39518556259095483,0.7177278951988427,0.4070072734917223],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.7149576972100841,0.4159742398826659,0.7476349024723238,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.704868443855771,0.4159742398826659,0.7089001837203182,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6957980410084034,0.4159742398826659,0.7022555164761012,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6691762029176471,0.4159742398826659,0.689344220114834,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.64820141035267,0.4159742398826659,0.6629273132738985,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"فيد","boundary":[0.6237980698084034,0.4159742398826659,0.6406330384200258,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6086720254386555,0.4159742398826659,0.6149291537149574,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"كوسيستم","boundary":[0.5568348938844698,0.4159742398826659,0.6031335022478661,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5360670018863908,0.4159742398826659,0.5507929048076193,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"راع","boundary":[0.5116756841609077,0.4159742398826659,0.5271624255784567,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.45519267437953986,0.41499553091399527,0.5007119418174939,0.42681724181476266],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.49230232408739494,0.4159742398826659,0.4987597995550928,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"طبيع","boundary":[0.47011904268034527,0.4159742398826659,0.4824134800763441,0.4277959507834333],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.19099135573149445,0.4159742398826659,0.2047258349160223,0.4277959507834333],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.21378121058832195,0.41499553091399527,0.3196103134885546,0.42681724181476266],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3196632940635091,0.41499553091399527,0.45513969380458547,0.42681724181476266],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.43564169044798656,0.744801290636692,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.43564169044798656,0.7195995599740058,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.43564169044798656,0.6974013294154865,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6540501585478993,0.43564169044798656,0.6671658192636114,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6274283204571428,0.43564169044798656,0.6475963376543297,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6064535278921657,0.43564169044798656,0.6211794308133942,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزاي","boundary":[0.5522082635579826,0.43564169044798656,0.5989811905750059,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5328401229983194,0.43564169044798656,0.5392975984660173,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.4951258523697479,0.43564169044798656,0.5278030576319876,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4743527408578194,0.43564169044798656,0.489078643779048,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"يزوبيوم","boundary":[0.4310034475222522,0.43564169044798656,0.46538581676775015,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"همزيست","boundary":[0.37290741386218484,0.43564169044798656,0.4118276776323518,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.34285178620043616,0.43564169044798656,0.366856523784142,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهي","boundary":[0.3017089376526102,0.43564169044798656,0.33236255864148195,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"نيترو","boundary":[0.276484228599498,0.43564169044798656,0.29645340352663824,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2561342946445149,0.4346629814793159,0.2817477241089664,0.44648469238008337],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.2619726494563345,0.43564169044798656,0.2764565812361381,0.447463401348754],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.1909916063976126,0.43564169044798656,0.20472608558214048,0.447463401348754],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.2137814612544401,0.4346629814793159,0.2560813140695605,0.44648469238008337],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.45545165877102695,0.744801290636692,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.45545165877102695,0.7195995599740058,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.45545165877102695,0.6974013294154865,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6540501585478993,0.45545165877102695,0.6671658192636114,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6274283204571428,0.45545165877102695,0.6475963376543297,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6064535278921657,0.45545165877102695,0.6211794308133942,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5558264909264866,0.45545165877102695,0.5989762967544479,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5467560838184874,0.45545165877102695,0.5532135592861852,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.5090418131899159,0.45545165877102695,0.5417190184521556,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.48826870167798736,0.45545165877102695,0.502994604599216,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.45821308459371346,0.45545165877102695,0.4820160090052585,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"نندهي","boundary":[0.4168685554542909,0.45545165877102695,0.44757378488822636,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3747221539001979,0.4544729498023563,0.41219436929021774,0.4662946607031237],"dir":"ltr"},{"str":"سفات","boundary":[0.3797645539764706,0.45545165877102695,0.41032183903393143,0.46727336967179434],"dir":"rtl"},{"str":"218","boundary":[0.19099153174789454,0.45545165877102695,0.20472601093242243,0.46727336967179434],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.21378138660472204,0.4544729498023563,0.23914010606381247,0.4662946607031237],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23919308663876696,0.4544729498023563,0.3746691733252434,0.4662946607031237],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.47526162709406733,0.744801290636692,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.47526162709406733,0.7195995599740058,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.47526162709406733,0.6974013294154865,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6540501585478993,0.47526162709406733,0.6671658192636114,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6274283204571428,0.47526162709406733,0.6475963376543297,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6064535278921657,0.47526162709406733,0.6211794308133942,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5558264909264866,0.47526162709406733,0.5989762967544479,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5467560838184874,0.47526162709406733,0.5532135592861852,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.5090418131899159,0.47526162709406733,0.5417190184521556,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.48826870167798736,0.47526162709406733,0.502994604599216,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"محرك","boundary":[0.44833073560547815,0.47526162709406733,0.48080390940217094,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"گياه","boundary":[0.4251374675718647,0.47526162709406733,0.4376392311176944,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"آزوسپ","boundary":[0.39247923211096086,0.47526162709406733,0.4162755265688722,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3577809585129813,0.4742829181253967,0.39355905436427946,0.4861046290261641],"dir":"ltr"},{"str":"ريلوم","boundary":[0.365238331867663,0.47526162709406733,0.39240761486030556,0.4870833379948347],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.19099143396053872,0.47526162709406733,0.2047259131450666,0.4870833379948347],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21378128881736624,0.4742829181253967,0.22219887492042673,0.4861046290261641],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2222518554953812,0.4742829181253967,0.35772797793802685,0.4861046290261641],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.4950715954171077,0.744801290636692,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.4950715954171077,0.7195995599740058,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.4950715954171077,0.6974013294154865,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"رتقا","boundary":[0.6475963796168067,0.4950715954171077,0.6667256949834923,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.6161289878138816,0.4950715954171077,0.6387151828200631,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6052330184440158,0.4950715954171077,0.6052381041241769,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"ايداري","boundary":[0.563697253512605,0.4950715954171077,0.599182640202783,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"اخت","boundary":[0.5372887372319587,0.4950715954171077,0.5534180837812729,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4890751204709258,0.4940928864484371,0.5379826325180184,0.5059145973492045],"dir":"ltr"},{"str":"ار","boundary":[0.5269913858420169,0.4950715954171077,0.5372740641747751,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.49532753296134463,0.4950715954171077,0.5156949357163987,0.5068933063178751],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.19099143865919235,0.4950715954171077,0.20472591784372024,0.5068933063178751],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378129351601985,0.4940928864484371,0.21796359628007286,0.5059145973492045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801657685502734,0.4940928864484371,0.35349268724121946,0.5059145973492045],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35354566781617397,0.4940928864484371,0.4890221398959714,0.5059145973492045],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.5139028547714775,0.7616060543068996,0.5257245656722449],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.5148815637401482,0.7502496370735816,0.5267032746409156],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.5148815637401482,0.7195818667020871,0.5267032746409156],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.19099127948513825,0.5148815637401482,0.20472575866966614,0.5267032746409156],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.5139028547714775,0.28572797053013854,0.5257245656722449],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.5139028547714775,0.4212572543945413,0.5257245656722449],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.5139028547714775,0.5567867070492932,0.5257245656722449],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.5139028547714775,0.6923161597040451,0.5257245656722449],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917539608264,0.5345490143054688,0.760539400480646,0.5463707252062362],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.5345490143054688,0.7379436425602782,0.5463707252062362],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.5335703053367982,0.7150177978554533,0.5453920162375655],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.5345490143054688,0.711058671450667,0.5463707252062362],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.5345490143054688,0.6834762838887333,0.5463707252062362],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.19099127302934252,0.5345490143054688,0.2047257522138704,0.5463707252062362],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.5335703053367982,0.24337513068426797,0.5453920162375655],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.5335703053367982,0.37890429398413566,0.5453920162375655],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.5335703053367982,0.5144337466388874,0.5453920162375655],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.5335703053367982,0.6499631992936393,0.5453920162375655],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19039,0.34489,0.78956,0.54637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7569068271603807,0.5706409405604976,0.7801798084755581,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.7107224047865546,0.5706409405604976,0.7530743369740298,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.70689047485647,0.5706409405604976,0.710754922610455,0.5824626514612651],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوريزوسفر","boundary":[0.6239997535324358,0.5706409405604976,0.7030050348135034,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6201669559434995,0.5706409405604976,0.6201676585703638,0.5824626514612651],"dir":"ltr"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.5622854252037232,0.5706409405604976,0.6122734133059514,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.549366482522027,0.5706409405604976,0.5537662650298109,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.538278231615292,0.5706409405604976,0.545455063158407,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.49532742980710015,0.5706409405604976,0.5344471693440591,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.48241986928622727,0.5706409405604976,0.48681965179401104,0.5824626514612651],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.5885821598166081,0.7895589633511769,0.6004038707173756],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.5895608687852787,0.7477182475033017,0.6013825796860461],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.19099124260716985,0.5895608687852787,0.20472572179169773,0.6013825796860461],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.5885821598166081,0.3111396336862151,0.6004038707173756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.5885821598166081,0.44666898988933884,0.6004038707173756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.5885821598166081,0.5821984425440908,0.6004038707173756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.5885821598166081,0.7177278951988427,0.6004038707173756],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.705074962935492,0.6083921281396485,0.7755824592290412,0.6202138390404158],"dir":"ltr"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.7101173630117646,0.6093708371083191,0.7463225979507492,0.6211925480090865],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.19099129993723094,0.6093708371083191,0.20472577912175882,0.6211925480090865],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.21378115479405846,0.6083921281396485,0.2984338409992537,0.6202138390404158],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2984868215742082,0.6083921281396485,0.43396307705103376,0.6202138390404158],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.43401605762598827,0.6083921281396485,0.5694925297057857,0.6202138390404158],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5695455102807401,0.6083921281396485,0.7050219823605376,0.6202138390404158],"dir":"ltr"},{"str":"تكا","boundary":[0.7363319382782266,0.6290382876736398,0.749247577838137,0.6408599985744072],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6711925794151735,0.6280595787049692,0.7383118373566909,0.6398812896057366],"dir":"ltr"},{"str":"مل","boundary":[0.7218148373243698,0.6290382876736398,0.7362375482217289,0.6408599985744072],"dir":"rtl"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.676436704215126,0.6290382876736398,0.7128436198309197,0.6408599985744072],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.19099127958060044,0.6290382876736398,0.20472575876512833,0.6408599985744072],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378113443742794,0.6280595787049692,0.2645515539305633,0.6398812896057366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2646045345055178,0.6280595787049692,0.4000806935307153,0.6398812896057366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4001336741056698,0.6280595787049692,0.5356101461854672,0.6398812896057366],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5356631267604216,0.6280595787049692,0.6711395988402191,0.6398812896057366],"dir":"ltr"},{"str":"آناتوم","boundary":[0.7246503888869581,0.6488482559966802,0.7464258117465327,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"يشه","boundary":[0.6875291367529411,0.6488482559966802,0.7053778619288558,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6758316624403361,0.6488482559966802,0.682054928953247,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.6383190724033614,0.6488482559966802,0.6669572025773406,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6147224431865546,0.6488482559966802,0.6320037182076217,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيو","boundary":[0.5687213345763993,0.6488482559966802,0.6072415485570055,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5187221858746158,0.6478695470280095,0.5705944044620774,0.6596912579287769],"dir":"ltr"},{"str":"لوژيست","boundary":[0.5271826274059144,0.6488482559966802,0.5685198998189925,0.6606699668974475],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.19099152027663863,0.6488482559966802,0.2047259994611665,0.6606699668974475],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.21378137513346612,0.6478695470280095,0.24761066127057152,0.6596912579287769],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.247663641845526,0.6478695470280095,0.38313975264490946,0.6596912579287769],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.38319273321986397,0.6478695470280095,0.5186692052996614,0.6596912579287769],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.7278600355584193,0.6686582243197204,0.7492237299160072,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"ركيبات","boundary":[0.6832886248155623,0.6686582243197204,0.7217520911541975,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"يمياي","boundary":[0.6514351146235288,0.6686582243197204,0.672868434485362,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6260165563159664,0.6686582243197204,0.6322736845922683,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.5806384232067227,0.6686582243197204,0.6170453388225164,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5483695285512604,0.6686582243197204,0.574589605978808,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"يشه","boundary":[0.5215460098689075,0.6686582243197204,0.5393947350448223,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5114670614136605,0.6686582243197204,0.5154988012782076,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4678986908840219,0.6676795153510497,0.5146885599724241,0.6795012262518172],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.500772898356979,0.6686582243197204,0.5114461350108424,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.4775645458651938,0.6686582243197204,0.48241082583001244,0.6804799352204878],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.19099157003157674,0.6686582243197204,0.20472604921610463,0.6804799352204878],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.21378142488840424,0.6676795153510497,0.3323163778056594,0.6795012262518172],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33236935838061393,0.6676795153510497,0.4678457103090676,0.6795012262518172],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7304818832491756,0.6884681926427609,0.7490993779057884,0.7002899035435284],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6952050225138489,0.6884681926427609,0.7230322690744878,0.7002899035435284],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.616133787783909,0.6874894836740902,0.6777471665622999,0.6993111945748577],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6697812446924369,0.6884681926427609,0.6760383729687388,0.7002899035435284],"dir":"rtl"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.6244031115831932,0.6884681926427609,0.6608100271989868,0.7002899035435284],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.19099124410834567,0.6884681926427609,0.20472572329287356,0.7002899035435284],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.2137810989651732,0.6874894836740902,0.3450219018994508,0.6993111945748577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3450748824744053,0.6874894836740902,0.4805513545542026,0.6993111945748577],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4806043351291571,0.6874894836740902,0.6160808072089545,0.6993111945748577],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7288736580302521,0.7081356432080815,0.7490416752274389,0.719957354108849],"dir":"rtl"},{"str":"ايكور","boundary":[0.6915550255627713,0.7081356432080815,0.7214016359514129,0.719957354108849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288396821832299,0.707156934239411,0.691723650401553,0.7189786451401783],"dir":"ltr"},{"str":"يزا","boundary":[0.6784535101310925,0.7081356432080815,0.6914617679065699,0.719957354108849],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6354903246071588,0.7081356432080815,0.667160017483133,0.719957354108849],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.1909912523212836,0.7081356432080815,0.2047257315058115,0.719957354108849],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21378110717811113,0.707156934239411,0.22219869328117162,0.7189786451401783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2222516738561261,0.707156934239411,0.3577277962987717,0.7189786451401783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35778077687372617,0.707156934239411,0.49325724895352363,0.7189786451401783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4933102295284781,0.707156934239411,0.6287867016082755,0.7189786451401783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.57064,0.78956,0.71996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47738,0.74832,0.48947,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/e8a2387abf83ba51d7261bccb096d5c8.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/a920a9d6d18e1ebe95a6629620905279.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"انواع","boundary":[0.7294786998050421,0.08889598591592003,0.7498360657026308,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.702851642200436,0.08889598591592003,0.7230196593976229,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6820837502023571,0.08889598591592003,0.6968096531235857,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6203692181310807,0.08791727694724938,0.6824061399441889,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6314567127752262,0.08889598591592003,0.6746065197575031,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.19099137906005645,0.08889598591592003,0.20472585824458434,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378123391688394,0.08791727694724938,0.34925733224662264,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34931031282157704,0.08791727694724938,0.48478678490137445,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4848397654763289,0.08791727694724938,0.6203162375561263,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"كتو","boundary":[0.7048746461068612,0.10870595423896044,0.72314501615845,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500162108026993,0.10772724527028978,0.7150178318829693,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"مايكور","boundary":[0.6701846058756302,0.10870595423896044,0.7047802560503635,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6570753542238709,0.10870595423896044,0.6664821558077726,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.1909913039634479,0.10870595423896044,0.2047257831479758,0.12052766513972786],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.2137811588202754,0.10772724527028978,0.24337516161837336,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342814219332778,0.10772724527028978,0.378904324918241,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895730549319545,0.10772724527028978,0.5144337775729929,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867581479474,0.10772724527028978,0.6499632302277448,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.6719997312,0.1283734048042812,0.7198038469036326,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6161339017411743,0.12739469583561053,0.6777472919152918,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6215795833008403,0.1283734048042812,0.6645277091211607,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.19099135806561104,0.1283734048042812,0.20472583725013893,0.1401951157050486],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.21378121292243854,0.12739469583561053,0.34502201585671616,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3450749964316706,0.12739469583561053,0.480551468511468,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48060444908642247,0.12739469583561053,0.6160809211662199,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"ريكوئيد","boundary":[0.6828852636323689,0.14818337312732147,0.7231821536201511,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246044608951343,0.1472046641586508,0.6870649069846478,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6324703352470588,0.14818337312732147,0.6754184610673792,0.1600050840280889],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.1909913264286489,0.14818337312732147,0.2047258056131768,0.1600050840280889],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2137811812854764,0.1472046641586508,0.21796348404952942,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801646462448393,0.1472046641586508,0.35349257501067605,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3535455555856305,0.1472046641586508,0.4890220276654279,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4890750082403824,0.1472046641586508,0.6245514803201798,0.15902637505941825],"dir":"ltr"},{"str":"آربوتوئيد","boundary":[0.6788464322865867,0.16799334145036188,0.7197718643127144,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6203691243395217,0.16701463248169124,0.682406036773474,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6284367234151261,0.16799334145036188,0.6713848492354465,0.17981505235112932],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.19099128526849737,0.16799334145036188,0.20472576445302526,0.17981505235112932],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378114012532487,0.16701463248169124,0.34925723845506346,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34931021903001797,0.16701463248169124,0.48478669110981537,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4848396716847699,0.16701463248169124,0.6203161437645673,0.17883634338245868],"dir":"ltr"},{"str":"مونوتروپوئيد","boundary":[0.6582854509714285,0.1878033097734023,0.7161395724972343,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6078653030722689,0.1878033097734023,0.6508134288925894,0.19962502067416973],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.20329452827274436,0.1878033097734023,0.21702898303262408,0.19962502067416973],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22386608302495956,0.1878033097734023,0.6046691180875383,0.19962502067416973],"dir":"ltr"},{"str":"كت","boundary":[0.7018484587563025,0.2076132780964427,0.7231539264256408,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6945879475651132,0.2076132780964427,0.7016142162087223,0.21943498899721015],"dir":"ltr"},{"str":"اندو","boundary":[0.6750182263480068,0.2076132780964427,0.6919496882125409,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6203692519876051,0.20663456912777206,0.6824061771863656,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"مايكوريزا","boundary":[0.627226670685097,0.2076132780964427,0.6749238362915091,0.21943498899721015],"dir":"rtl"},{"str":"246","boundary":[0.19099141291658076,0.2076132780964427,0.20472589210110864,0.21943498899721015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378126777340825,0.20663456912777206,0.3492573661031469,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.34931034667810135,0.20663456912777206,0.4847868187578988,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4848397993328532,0.20663456912777206,0.6203162714126507,0.2184562800285395],"dir":"ltr"},{"str":"ركيداسه","boundary":[0.6810753578218488,0.22728072866176333,0.7231811077908921,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246045221559501,0.2263020196930927,0.6870649743715451,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.6306552099226891,0.22728072866176333,0.6736033357430095,0.23910243956253077],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.19099138768946478,0.22728072866176333,0.20472586687399266,0.23910243956253077],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378124254629227,0.2263020196930927,0.21796354531034529,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801652588529977,0.2263020196930927,0.3534926362714919,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35354561684644636,0.2263020196930927,0.4890220889262437,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4890750695011982,0.2263020196930927,0.6245515415809957,0.23812373059386013],"dir":"ltr"},{"str":"عاليت","boundary":[0.7197928118945537,0.2470906969848036,0.7490257300963359,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6990249198964748,0.2470906969848036,0.7137508228177033,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6724030923831933,0.2470906969848036,0.6925711095803802,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6514282998182161,0.2470906969848036,0.6661542027394447,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5949574619932663,0.24611198801613296,0.6544532081925929,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"ايكور","boundary":[0.6141174014117647,0.2470906969848036,0.6439640118004063,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.6010081497600053,0.2470906969848036,0.6104149513439069,0.258912407885571],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.19099147927699114,0.2470906969848036,0.20472595846151903,0.258912407885571],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.21378133413381864,0.24611198801613296,0.3238457203730588,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3238987009480133,0.24611198801613296,0.4593750287635599,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4594280093385144,0.24611198801613296,0.5949044814183119,0.2579336989169004],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7022518199394957,0.2669006653078441,0.7224198371366826,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6814787084275672,0.2669006653078441,0.6962046113487957,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.6245995726609403,0.2669006653078441,0.6726053695265294,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5741846442756302,0.2669006653078441,0.6171327700959507,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5651090176537815,0.2669006653078441,0.5715664931214794,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.5427224357472413,0.2674634284066699,0.5502310685762577,0.2770065608364463],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5060162631616928,0.2659219563391735,0.5566178894778622,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5501846538756303,0.2659219563391735,0.5622631442582154,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.5108517190004361,0.2669006653078441,0.5314208025995916,0.27872237620861157],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.19099139976811533,0.2669006653078441,0.20472587895264321,0.27872237620861157],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.21378125462494288,0.2659219563391735,0.23490469074502585,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2349576713199803,0.2659219563391735,0.3704338299319865,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37048681050694093,0.2659219563391735,0.5059632825867384,0.27774366723994093],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7022518199394957,0.2867106336308844,0.7224198371366826,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6814787084275672,0.2867106336308844,0.6962046113487957,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.6245995726609403,0.2867106336308844,0.6726053695265294,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5741846442756302,0.2867106336308844,0.6171327700959507,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5651090176537815,0.2867106336308844,0.5715664931214794,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5588569193142857,0.2867106336308844,0.5623198660029216,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5396972696638629,0.2867106336308844,0.555405998845646,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.518717213914405,0.2867106336308844,0.5334431168356336,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.501995015764269,0.2867106336308844,0.5136900756407038,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.47999980800000003,0.2867106336308844,0.4862230745129109,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.44752923275294115,0.2867106336308844,0.4735473106449167,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40436926343597124,0.28573192466221375,0.4448061897795684,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"سنگين","boundary":[0.4114179678294438,0.2867106336308844,0.437233006130796,0.29853234453165184],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.19099148953345774,0.2867106336308844,0.20472596871798562,0.29853234453165184],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.21378134439028523,0.28573192466221375,0.2687870472224281,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26884002779738253,0.28573192466221375,0.4043162828610168,0.2975536355629812],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7022518199394957,0.30652060195392483,0.7224198371366826,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6814787084275672,0.30652060195392483,0.6962046113487957,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.6245995726609403,0.30652060195392483,0.6726053695265294,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5741846442756302,0.30652060195392483,0.6171327700959507,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5651090176537815,0.30652060195392483,0.5715664931214794,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"شور","boundary":[0.5413157995474378,0.30652060195392483,0.5546290542613656,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4933104214588214,0.3055418929852542,0.5426414636047036,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.5306216364907563,0.30652060195392483,0.5412948731446197,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.49875088350463787,0.30652060195392483,0.5193199671037934,0.3183423128546922],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.19099144425162698,0.30652060195392483,0.20472592343615487,0.3183423128546922],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.2137812991084545,0.3055418929852542,0.22219888521151498,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225186578646947,0.3055418929852542,0.3577279882291151,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35778096880406957,0.3055418929852542,0.49325744088386697,0.3173636038860216],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7022518199394957,0.32618805251924543,0.7224198371366826,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6814787084275672,0.32618805251924543,0.6962046113487957,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.6245995726609403,0.32618805251924543,0.6726053695265294,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.5741846442756302,0.32618805251924543,0.6171327700959507,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5651090176537815,0.32618805251924543,0.5715664931214794,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.539697263112605,0.32618805251924543,0.5588486400929127,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5187172073631472,0.32618805251924543,0.5334431102843757,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5074403917373783,0.32618805251924543,0.5098579134651925,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4880670316638655,0.32618805251924543,0.4945245071315634,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44248681554793584,0.3252093435505748,0.48673549710272945,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"شك","boundary":[0.45963687143116966,0.32618805251924543,0.47667866898374106,0.3380097634200128],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.19099146706825657,0.32618805251924543,0.20472594625278445,0.3380097634200128],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.21378132192508406,0.3252093435505748,0.30690457480829425,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30695755538324876,0.3252093435505748,0.4424338349729814,0.3370310544513422],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.7409744935260505,0.34599802084228587,0.7457088602549585,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":"ايكو","boundary":[0.7173726160767065,0.34599802084228587,0.7369411653948414,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6669573547082558,0.34501931187361523,0.7336530901790814,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"ريزوسفر","boundary":[0.6746215043365005,0.34599802084228587,0.7173449441214064,0.35781973174305326],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.19099126628716043,0.34599802084228587,0.20472574547168831,0.35781973174305326],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378112114398792,0.34501931187361523,0.2603162572981158,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26036923787307026,0.34501931187361523,0.3958454688237975,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.395898449398752,0.34501931187361523,0.5313749214785494,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314279020535039,0.34501931187361523,0.6669043741333013,0.3568410227743826],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7187896284504202,0.36580798916532625,0.7379441505224064,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.697814835885443,0.36580798916532625,0.7125407388066717,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6653442716773109,0.36580798916532625,0.6903477283055331,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.650218227307563,0.36580798916532625,0.6564753555838649,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"ايكو","boundary":[0.6191542425233993,0.36580798916532625,0.6427499144438299,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5653104166251984,0.3648292801966556,0.6218414582877183,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"ريزوسفر","boundary":[0.5764031307831933,0.36580798916532625,0.6191265705680992,0.37762970006609364],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.1909914176951671,0.36580798916532625,0.20472589687969497,0.37762970006609364],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.21378127255199458,0.3648292801966556,0.29419867541818234,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29425165599313685,0.3648292801966556,0.4297279833954921,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4297809639704466,0.3648292801966556,0.565257436050244,0.376650991097423],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.3856179574883666,0.7260635690075008,0.397439668389134],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.3856179574883666,0.7087004647408938,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.3856179574883666,0.6834987340782075,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.3856179574883666,0.6613005035196882,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6209745415260505,0.3856179574883666,0.6272316698023523,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"رحلهي","boundary":[0.5778096675484086,0.3856179574883666,0.6134539538058382,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.5523979208693437,0.3856179574883666,0.5716092710675351,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5407056660705882,0.3856179574883666,0.5469289325834992,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48483981091866374,0.38463924851969594,0.5333237920105302,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"همزيست","boundary":[0.5031998792160436,0.3856179574883666,0.5320221031156666,0.397439668389134],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.19099142450239123,0.3856179574883666,0.20472590368691912,0.397439668389134],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378127935921873,0.38463924851969594,0.3492573776889573,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3493103582639118,0.38463924851969594,0.48478683034370923,0.3964609594204634],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.405427925811407,0.7260635690075008,0.4172496367121744],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.405427925811407,0.7087004647408938,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.405427925811407,0.6834987340782075,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.405427925811407,0.6613005035196882,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6209745415260505,0.405427925811407,0.6272316698023523,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"رحلهي","boundary":[0.5778096675484086,0.405427925811407,0.6134539538058382,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5560333910319327,0.405427925811407,0.571742120213716,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5443359167193278,0.405427925811407,0.5505591832322386,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.489075153001669,0.4044492168427364,0.5379826683018359,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"همزيست","boundary":[0.5068353499625884,0.405427925811407,0.5356575738622114,0.4172496367121744],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.19099147118993556,0.405427925811407,0.20472595037446345,0.4172496367121744],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2137813260467631,0.4044492168427364,0.2179636288108161,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801660938577055,0.4044492168427364,0.3534927197719627,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3535457003469171,0.4044492168427364,0.48902217242671464,0.41627092774350377],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.4250953763767277,0.7260635690075008,0.4369170872774951],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.4250953763767277,0.7087004647408938,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.4250953763767277,0.6834987340782075,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.4250953763767277,0.6613005035196882,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6179493326521008,0.4250953763767277,0.6310649933678131,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.5913274945613445,0.4250953763767277,0.6114955117585313,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5703527019963673,0.4250953763767277,0.585078604917596,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.5134735666911925,0.4250953763767277,0.5612776823948251,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.4630586383058823,0.4250953763767277,0.5060067641262027,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4539830116840336,0.4250953763767277,0.46044048715173147,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"يزوباكتري","boundary":[0.39327715361344534,0.4250953763767277,0.44503138207445114,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.37250404210151683,0.4250953763767277,0.3872299450227454,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"رتقا","boundary":[0.3476921203987555,0.4250953763767277,0.3670231410676491,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"دهندهي","boundary":[0.3055356489176449,0.4250953763767277,0.33882136271179036,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.2809410640941177,0.4250953763767277,0.29665622063878855,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25189897442753906,0.42411666740805704,0.27708887187029296,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"ياه","boundary":[0.25753567644120845,0.4250953763767277,0.27010510867546617,0.4369170872774951],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.19099156951964416,0.4250953763767277,0.20472604870417205,0.4369170872774951],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.2137814243764717,0.42411666740805704,0.25184599385258455,0.4359383783088245],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.44490534469976806,0.7260635690075008,0.45672705560053545],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.44490534469976806,0.7087004647408938,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.44490534469976806,0.6834987340782075,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.44490534469976806,0.6613005035196882,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6179493326521008,0.44490534469976806,0.6310649933678131,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.5913274945613445,0.44490534469976806,0.6114955117585313,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5703527019963673,0.44490534469976806,0.585078604917596,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.5134735666911925,0.44490534469976806,0.5612776823948251,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.4630586383058823,0.44490534469976806,0.5060067641262027,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4539830116840336,0.44490534469976806,0.46044048715173147,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.4162687410554622,0.44490534469976806,0.4489459463177019,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3952886853060043,0.44490534469976806,0.4100145882272328,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.365238331867663,0.44490534469976806,0.38924306945136894,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهي","boundary":[0.3238938027282405,0.44490534469976806,0.35454742371711223,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"يترو","boundary":[0.2986743139402257,0.44490534469976806,0.31870283507441943,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27731068363334493,0.4439266357310974,0.30504175199667943,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.28436441463741097,0.44490534469976806,0.2986466665768658,0.45672705560053545],"dir":"rtl"},{"str":"262","boundary":[0.19099157869140518,0.44490534469976806,0.20472605787593307,0.45672705560053545],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.21378143354823267,0.4439266357310974,0.27725770305839054,0.4557483466318648],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.46471531302280844,0.7260635690075008,0.47653702392357583],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.46471531302280844,0.7087004647408938,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.46471531302280844,0.6834987340782075,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.46471531302280844,0.6613005035196882,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6179493326521008,0.46471531302280844,0.6310649933678131,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.5913274945613445,0.46471531302280844,0.6114955117585313,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5703527019963673,0.46471531302280844,0.585078604917596,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.5134735666911925,0.46471531302280844,0.5612776823948251,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.4630586383058823,0.46471531302280844,0.5060067641262027,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4539830116840336,0.46471531302280844,0.46044048715173147,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"اكتري","boundary":[0.4162687410554622,0.46471531302280844,0.4489459463177019,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3952886853060043,0.46471531302280844,0.4100145882272328,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.37431917800336134,0.46471531302280844,0.3840044192377457,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهي","boundary":[0.3331711099416858,0.46471531302280844,0.3638247309305576,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3184605385258949,0.46471531302280844,0.3266243935213264,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29001649344903896,0.4637366040541378,0.31901814279394286,0.4755583149549052],"dir":"ltr"},{"str":"فات","boundary":[0.2960671084638655,0.46471531302280844,0.31835740862766515,0.47653702392357583],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.19099153849007675,0.46471531302280844,0.2116284565306835,0.47653702392357583],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.21378139334690424,0.4637366040541378,0.28996351287408456,0.4755583149549052],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7191929790561385,0.4845252813458488,0.7260635690075008,0.49634699224661627],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.6895459426689076,0.4845252813458488,0.7087004647408938,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6687728311569789,0.4845252813458488,0.6834987340782075,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6360953663819487,0.4845252813458488,0.6613005035196882,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6179493326521008,0.4845252813458488,0.6310649933678131,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.5913274945613445,0.4845252813458488,0.6114955117585313,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5703527019963673,0.4845252813458488,0.585078604917596,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"آربسكولار","boundary":[0.5134735666911925,0.4845252813458488,0.5612776823948251,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.4630586383058823,0.4845252813458488,0.5060067641262027,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4539830116840336,0.4845252813458488,0.46044048715173147,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.4479325939361344,0.4845252813458488,0.4512617069363206,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"اتوژن","boundary":[0.4190921731166771,0.4845252813458488,0.4438894456983075,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3981173805517,0.4845252813458488,0.4128432834729285,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3535457273502677,0.4835465723771782,0.38890030008529447,0.49536828327794563],"dir":"ltr"},{"str":"اكزاد","boundary":[0.35919313363361344,0.4845252813458488,0.38682157307729703,0.49634699224661627],"dir":"rtl"},{"str":"264","boundary":[0.19099149819328612,0.4845252813458488,0.204725977377814,0.49634699224661627],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378135305011361,0.4835465723771782,0.21796365581416666,0.49536828327794563],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801663638912108,0.4835465723771782,0.3534927467753132,0.49536828327794563],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6838985824352913,0.5033565407002185,0.7522884406788205,0.515178251600986],"dir":"ltr"},{"str":"تيجه","boundary":[0.7207959953386875,0.5043352496688892,0.7432449343617136,0.5161569605696567],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6917592372733663,0.5043352496688892,0.7127299902337342,0.5161569605696567],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.190991312432352,0.5043352496688892,0.21162823047295876,0.5161569605696567],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.2137811672891795,0.5033565407002185,0.2772574367993373,0.515178251600986],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2773104173742918,0.5033565407002185,0.41278669655083305,0.515178251600986],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4128396771257875,0.5033565407002185,0.548316149205585,0.515178251600986],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5483691297805394,0.5033565407002185,0.6838456018603369,0.515178251600986],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917869080402,0.5240027002342099,0.7605394334278598,0.5358244111349773],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.5240027002342099,0.7379436425602782,0.5358244111349773],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.5230239912655392,0.7150177978554533,0.5348457021663067],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.5240027002342099,0.711058671450667,0.5358244111349773],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.5240027002342099,0.6834762838887333,0.5358244111349773],"dir":"rtl"},{"str":"267","boundary":[0.19099127302934252,0.5240027002342099,0.21162819106994926,0.5358244111349773],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.5230239912655392,0.24337513068426797,0.5348457021663067],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.5230239912655392,0.37890429398413566,0.5348457021663067],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.5230239912655392,0.5144337466388874,0.5348457021663067],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.5230239912655392,0.6499631992936393,0.5348457021663067],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76054,0.53582],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7530582134068177,0.5600946264892388,0.7763311947219952,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم","boundary":[0.6964031030443616,0.5600946264892388,0.7492271511355849,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6925703054554254,0.5600946264892388,0.6925710080822898,0.5719163373900062],"dir":"ltr"},{"str":"نش","boundary":[0.6578820790198363,0.5600946264892388,0.6797681726033579,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6312368070031003,0.5600946264892388,0.6493444843061225,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.59149792722768,0.5600946264892388,0.6273403561010726,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5610440292633397,0.5600946264892388,0.5873997948123827,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروار","boundary":[0.5132742217922828,0.5600946264892388,0.5571475783613121,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.4745544485828505,0.5600946264892388,0.5043644986023365,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4616466963778846,0.5600946264892388,0.46604647888566836,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4505584454711494,0.5600946264892388,0.4577352770142645,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروفون","boundary":[0.38884670393612764,0.5600946264892388,0.44666199456912176,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3777584530293924,0.5600946264892388,0.3849352845725074,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"مزوفون","boundary":[0.32834220015399235,0.5600946264892388,0.37386197753542455,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2900157979479201,0.5600946264892388,0.32451111329081933,0.5719163373900062],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.5780358457453492,0.7895589633511769,0.5898575566461166],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.5790145547140199,0.7477182475033017,0.5908362656147873],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.19099124260716985,0.5790145547140199,0.20472572179169773,0.5908362656147873],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.5780358457453492,0.3111396336862151,0.5898575566461166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.5780358457453492,0.44666898988933884,0.5898575566461166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.5780358457453492,0.5821984425440908,0.5898575566461166],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.5780358457453492,0.7177278951988427,0.5898575566461166],"dir":"ltr"},{"str":"كنش","boundary":[0.7256467685647058,0.5986820052793406,0.744801290636692,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7048736570527773,0.5986820052793406,0.7195995599740058,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6721961922777471,0.5986820052793406,0.6974013294154865,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6570753674218487,0.5986820052793406,0.6633324956981507,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"شبكهي","boundary":[0.6175407440929463,0.5986820052793406,0.6467919722154791,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.5939613655323361,0.5986820052793406,0.6084641057968382,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.5546216268907563,0.5986820052793406,0.5723128975686704,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5338485153788277,0.5986820052793406,0.5485744183000563,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4933103773267383,0.5977032963106699,0.5426414150594122,0.6095250072114374],"dir":"ltr"},{"str":"گياه","boundary":[0.5094467580416898,0.5986820052793406,0.5229434895748744,0.610503716180108],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.19099140011954382,0.5986820052793406,0.2047258793040717,0.610503716180108],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21378125497637135,0.5977032963106699,0.22219884107943186,0.6095250072114374],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225182165438637,0.5977032963106699,0.3577279440970319,0.6095250072114374],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577809246719864,0.5977032963106699,0.4932573967517838,0.6095250072114374],"dir":"ltr"},{"str":"اختار","boundary":[0.6867224143865547,0.6184919736023807,0.7131491123258107,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"امعهي","boundary":[0.6443642627752992,0.6184919736023807,0.675415449115327,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"حيوان","boundary":[0.6173510135636975,0.6184919736023807,0.6330667994612883,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.6004016017474986,0.6184919736023807,0.6133134632994885,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"تجز","boundary":[0.578210148036036,0.6184919736023807,0.5941488389605032,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5271927848134338,0.6175132646337101,0.5799120632947772,0.6293349755344775],"dir":"ltr"},{"str":"يه","boundary":[0.5685323681970748,0.6184919736023807,0.5781168903798347,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.5378769182743858,0.6184919736023807,0.5578414598792318,0.6303136845031482],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.19099152842453457,0.6184919736023807,0.2116284464651413,0.6303136845031482],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.21378138328136206,0.6175132646337101,0.2560812360964824,0.6293349755344775],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25613421667143693,0.6175132646337101,0.3916103515837274,0.6293349755344775],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3916633321586819,0.6175132646337101,0.5271398042384793,0.6293349755344775],"dir":"ltr"},{"str":"شبكهي","boundary":[0.6867171870105934,0.6383019419254211,0.7157719534850193,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.6631378084499833,0.6383019419254211,0.6776405487144852,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6237980698084034,0.6383019419254211,0.6414893404863174,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6028232772434263,0.6383019419254211,0.6175491801646549,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"گياه","boundary":[0.5784267404655455,0.6383019419254211,0.5921251528093732,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.552801282052537,0.6383019419254211,0.5590584103288389,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5237630372236761,0.6383019419254211,0.5452470034423793,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"شبكهي","boundary":[0.4844315536391648,0.6383019419254211,0.5134863201135907,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.4608521750785547,0.6383019419254211,0.4753549153430567,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"مبتن","boundary":[0.4326116727411758,0.6383019419254211,0.44308703277353195,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.41062168449075626,0.6383019419254211,0.4172129936469038,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"رش","boundary":[0.39005322521825614,0.6383019419254211,0.40450956049150133,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.36383176084438035,0.6383019419254211,0.38077074499866587,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"يشه","boundary":[0.336801368452537,0.6383019419254211,0.35465011822039194,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31542811370691415,0.6373232329567505,0.3469709250776056,0.649144943857518],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.3232939876456474,0.6383019419254211,0.33396722429951065,0.6501236528261886],"dir":"rtl"},{"str":"279","boundary":[0.19099145871390696,0.6383019419254211,0.20472593789843485,0.6501236528261886],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.21378131357073446,0.6373232329567505,0.3153751331319597,0.649144943857518],"dir":"ltr"},{"str":"زنجيرهي","boundary":[0.679658366304711,0.6581119102484616,0.717177528034464,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.656078987744101,0.6581119102484616,0.6705817280086029,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"اكترياي","boundary":[0.6074739651693111,0.6581119102484616,0.6407496626747242,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5820501873478992,0.6581119102484616,0.5883073156242011,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.55320986274958,0.6581119102484616,0.5744916420568131,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهي","boundary":[0.5068180993063917,0.6581119102484616,0.5443372612034368,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.48303182064033545,0.6581119102484616,0.4975345609048374,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4297809738450645,0.6571332012797909,0.47275907122957095,0.6689549121805584],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.4475360359353713,0.6581119102484616,0.46648790235212784,0.6699336211492289],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.190991427569785,0.6581119102484616,0.20472590675431288,0.6699336211492289],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.2137812824266125,0.6571332012797909,0.29419868529280024,0.6689549121805584],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29425166586775475,0.6571332012797909,0.42972799327011,0.6689549121805584],"dir":"ltr"},{"str":"قش","boundary":[0.7290753386218487,0.6779218785715019,0.7501436312472797,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروفون","boundary":[0.677238207067663,0.6779218785715019,0.7216047566881093,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6681677999596638,0.6779218785715019,0.6746252754273617,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"زوفون","boundary":[0.6286331844928732,0.6779218785715019,0.6606333569107469,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5969745511260505,0.6779218785715019,0.6173419538811045,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5856752184827891,0.6779218785715019,0.5917217969237482,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"عنو","boundary":[0.5660959274257916,0.6779218785715019,0.5765814093000051,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5550197685601,0.6779218785715019,0.5658725322330314,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"محرك","boundary":[0.5152939115294117,0.6779218785715019,0.5475654046492953,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4945208000174833,0.6779218785715019,0.5092467029387119,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"رايندهاي","boundary":[0.4424819984491756,0.6779218785715019,0.48799084320920944,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيهي","boundary":[0.3999273857601732,0.6779218785715019,0.43623293574033506,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"ميك","boundary":[0.38017777480593423,0.6779218785715019,0.39247258410902414,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3493104434911046,0.6769431696028312,0.3842414878402151,0.6887648805035986],"dir":"ltr"},{"str":"روب","boundary":[0.36444363278151193,0.6779218785715019,0.3801061575552789,0.6897435894722692],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.190991509729584,0.6779218785715019,0.2047259889141119,0.6897435894722692],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378136458641153,0.6769431696028312,0.3492574629161502,0.6887648805035986],"dir":"ltr"},{"str":"ازخورد","boundary":[0.7117308077445378,0.6975893291368226,0.7502547797583864,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"كنش","boundary":[0.6820837607798319,0.6975893291368226,0.7012382828518181,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6611089682148548,0.6975893291368226,0.6758348711360833,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6286384040067228,0.6975893291368226,0.653641860634945,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"انوري","boundary":[0.586476721335326,0.6975893291368226,0.6173318771222868,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5792266491718359,0.6975893291368226,0.5862529178154449,0.70941104003759],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5467681471854966,0.6975893291368226,0.5745953937461357,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5247728993344538,0.6975893291368226,0.5313642084906014,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4721339679055408,0.696610620168152,0.5193473646960949,0.7084323310689193],"dir":"ltr"},{"str":"شد","boundary":[0.5001678671596639,0.6975893291368226,0.5158830482962751,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"گي","boundary":[0.4860539166185049,0.6975893291368226,0.48946592386322735,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.4767624795067547,0.6975893291368226,0.48583756275067824,0.70941104003759],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.19099146767565134,0.6975893291368226,0.20472594686017923,0.70941104003759],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378132253247886,0.696610620168152,0.33655155878874154,0.7084323310689193],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660453936369594,0.696610620168152,0.47208098733058634,0.7084323310689193],"dir":"ltr"},{"str":"زنجيرهي","boundary":[0.6822749940201659,0.717399297459863,0.7198045951538573,0.7292210083606304],"dir":"rtl"},{"str":"غذاي","boundary":[0.6587008354348574,0.717399297459863,0.6732035756993593,0.7292210083606304],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.590722171166375,0.7164205884911924,0.6497943882830126,0.7282422993919597],"dir":"ltr"},{"str":"اكترياي","boundary":[0.6100958128600673,0.717399297459863,0.6433715103654806,0.7292210083606304],"dir":"rtl"},{"str":"286","boundary":[0.19099139986357758,0.717399297459863,0.20472587904810546,0.7292210083606304],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.2137812547204051,0.7164205884911924,0.3196103576206378,0.7282422993919597],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3196633381955923,0.7164205884911924,0.4551397379366686,0.7282422993919597],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4551927185116231,0.7164205884911924,0.5906691905914205,0.7282422993919597],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19099,0.56009,0.78956,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/4884f003d3d687364c5e4a7c2b2e815b.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/8cdd1c3f7130caf15650743d7321ff60.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"نجيرهي","boundary":[0.6848968417109221,0.08889598591592003,0.7224527744555239,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"غذ","boundary":[0.6677612967424298,0.08889598591592003,0.6758254233901155,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6076633353330998,0.08791727694724938,0.6684296688664099,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6613226831256135,0.08889598591592003,0.667739582561063,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6258216789067998,0.08889598591592003,0.6447735453235564,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.1909913824484585,0.08889598591592003,0.2047258616329864,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378123730528603,0.08791727694724938,0.3365514735615487,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660445413650314,0.08791727694724938,0.47208090210339354,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.472133882678348,0.08791727694724938,0.6076103547581454,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6881338969075514,0.10772724527028978,0.7569472865983067,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.10870595423896044,0.7502496370735816,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6988180579792486,0.10870595423896044,0.7195871300955151,0.12052766513972786],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.1909914154911343,0.10870595423896044,0.20472589467566218,0.12052766513972786],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.21378127034796182,0.10772724527028978,0.2814928231971271,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2815458037720816,0.10772724527028978,0.41702201102309316,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4170749915980476,0.10772724527028978,0.552551463677845,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5526044442527995,0.10772724527028978,0.6880809163325969,0.11954895617105721],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429918899668225,0.12837340480428105,0.7605395364866422,0.1401951157050485],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.1283734048042812,0.7379436425602782,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500162650957867,0.12739469583561053,0.7150178916053654,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.1283734048042812,0.711058671450667,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6574735090911925,0.1283734048042812,0.6834815033173701,0.1401951157050486],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.19099135825653532,0.1283734048042812,0.2047258374410632,0.1401951157050486],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378121311336284,0.12739469583561053,0.24337521591146077,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24342819648641525,0.12739469583561053,0.37890437921132847,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895735978628287,0.12739469583561053,0.5144338318660804,0.13921640673637797],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144868124410348,0.12739469583561053,0.6499632845208323,0.13921640673637797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76054,0.1402],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571088312304775,0.16788575724458316,0.7803156135518765,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"يزدهم","boundary":[0.7072938347294118,0.16788575724458316,0.7457098623453807,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7034619047993271,0.16788575724458316,0.7073263525533122,0.1797074681453506],"dir":"ltr"},{"str":"يزوسفر","boundary":[0.6498134053289877,0.16788575724458316,0.6903594667731833,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"ترانس","boundary":[0.6106888313546218,0.16788575724458316,0.6425479776943365,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.5874955270504346,0.16788575724458316,0.6036288726373515,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"ياهان","boundary":[0.5421174302117647,0.16788575724458316,0.5755177437441692,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.5009745895260503,0.16788575724458316,0.5320214161533767,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4971426595959659,0.16788575724458316,0.5010071073499509,0.1797074681453506],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.4687056948705882,0.16788575724458316,0.48986790528688884,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4471258715697479,0.16788575724458316,0.4586021103543094,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4336132719327731,0.16788575724458316,0.4410797756205503,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.4019494190521008,0.16788575724458316,0.4254995435039042,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3753276342651887,0.16788575724458316,0.393435311568211,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"اكي","boundary":[0.3355965044168067,0.16788575724458316,0.36177525960899254,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":"بومي","boundary":[0.3021175262117647,0.16788575724458316,0.3295498414539306,0.1797074681453506],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.18582697650069357,0.7895589633511769,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.1868056854693642,0.7477182475033017,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"302","boundary":[0.19099124260716985,0.1868056854693642,0.20472572179169773,0.19862739637013166],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.18582697650069357,0.3111396336862151,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.18582697650069357,0.44666898988933884,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.18582697650069357,0.5821984425440908,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.18582697650069357,0.7177278951988427,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.7119324883361345,0.20647313603468498,0.7464188289926368,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6911593768242059,0.20647313603468498,0.7058852797454346,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6637256074306883,0.20647313603468498,0.6857177327613896,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6403306588054782,0.20647313603468498,0.6533027180813643,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6286384040067228,0.20647313603468498,0.6352297131628702,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.6026216076907563,0.20647313603468498,0.6197720751703617,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ارچ","boundary":[0.5759997696,0.20647313603468498,0.5961677867971868,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5548129375769792,0.20647313603468498,0.5695388404982078,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"اپروفيت","boundary":[0.5134908094852774,0.20647313603468498,0.5445443747191174,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49411744941176466,0.20647313603468498,0.5005749248794625,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ايكو","boundary":[0.4630546492330529,0.20647313603468498,0.4866503211534835,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4213104601334394,0.20549442706601434,0.4634415061467834,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"ريزاي","boundary":[0.440079074144101,0.20647313603468498,0.46302697727775277,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"304","boundary":[0.19099150464908188,0.20647313603468498,0.20472598383360976,0.21829484693545242],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.2137813595059094,0.20549442706601434,0.2857281956940822,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857811762690367,0.20549442706601434,0.4212574795584849,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6996299722487395,0.22628310435772525,0.7197979894459262,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6788568607368108,0.22628310435772525,0.6935827636580394,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"يكروي","boundary":[0.6350869634239655,0.22628310435772525,0.6712591222200395,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5780162699294097,0.2253043953890546,0.6358178969223507,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"اپروفيت","boundary":[0.5834567319752261,0.22628310435772525,0.624809944482475,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"304","boundary":[0.19099146879497855,0.22628310435772525,0.20472594797950644,0.2381048152584927],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.21378132365180608,0.2253043953890546,0.3069045765350163,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3069575571099708,0.2253043953890546,0.4424338366997034,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4424868172746579,0.2253043953890546,0.5779632893544553,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6996299722487395,0.24609307268076563,0.7197979894459262,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6788568607368108,0.24609307268076563,0.6935827636580394,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6673527842479676,0.24609307268076563,0.6713845241125147,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6076632200655828,0.245114363712095,0.6684295420721411,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"يكوريزاي","boundary":[0.6246115959411758,0.24609307268076563,0.6672595265917662,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"306","boundary":[0.19099126718094153,0.24609307268076563,0.20472574636546942,0.2579147835815331],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378112203776903,0.245114363712095,0.33655135829403166,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660433886898616,0.245114363712095,0.47208078683587656,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47213376741083096,0.245114363712095,0.6076102394906284,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.26492433203513543,0.7616060543068996,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.2659030410038061,0.7502496370735816,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.2659030410038061,0.7195818667020871,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"308","boundary":[0.19099127948513825,0.2659030410038061,0.20472575866966614,0.2777247519045735],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.26492433203513543,0.28572797053013854,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.26492433203513543,0.4212572543945413,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.26492433203513543,0.5567867070492932,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.26492433203513543,0.6923161597040451,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917539608264,0.28571300932684635,0.760539400480646,0.2975347202276138],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.28571300932684646,0.7379436425602782,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.2847343003581758,0.7150177978554533,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.28571300932684646,0.711058671450667,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.28571300932684646,0.6834762838887333,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.19099127302934252,0.28571300932684646,0.2047257522138704,0.2975347202276139],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.2847343003581758,0.24337513068426797,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.2847343003581758,0.37890429398413566,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.2847343003581758,0.5144337466388874,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.2847343003581758,0.6499631992936393,0.29655601125894326],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.16789,0.78956,0.29753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7530733043430317,0.3216624178241556,0.7763462856582092,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"چهاردهم","boundary":[0.6943861917354962,0.3216624178241556,0.7492422420717989,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6905533941465599,0.3216624178241556,0.6905540967734243,0.333484128724923],"dir":"ltr"},{"str":"نظيم","boundary":[0.653437816565221,0.3216624178241556,0.6823610159752739,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.6104870147570293,0.3216624178241556,0.6496067542939883,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5838381096652412,0.3216624178241556,0.6019457869682634,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.5308096074416078,0.3216624178241556,0.5797399774172358,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5116542467342713,0.3216624178241556,0.5268210312836752,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.4777812043418957,0.3216624178241556,0.5078231844630385,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"عملياتي","boundary":[0.41446495392585553,0.3216624178241556,0.46023631602869863,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.38359624998732106,0.3216624178241556,0.4106338916546228,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3704864974653207,0.3216624178241556,0.3748862799731045,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35939824655858554,0.3216624178241556,0.36657507810170054,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.33942810944752555,0.3216624178241556,0.3555671596954125,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3196695623373666,0.3216624178241556,0.3335104809599475,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.29485668742433674,0.3216624178241556,0.3107598391474203,0.333484128724923],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7135456514487278,0.33960363708026603,0.7849002165936007,0.3514253479810334],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.34058234604893667,0.7477182475033017,0.35240405694970406],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.19099139765954481,0.34058234604893667,0.2047258768440727,0.35240405694970406],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.2137812525163723,0.33960363708026603,0.30690450539958253,0.3514253479810334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.30695748597453704,0.33960363708026603,0.44243376556426967,0.3514253479810334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44248674613922406,0.33960363708026603,0.5779632182190215,0.3514253479810334],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5780161987939759,0.33960363708026603,0.7134926708737734,0.3514253479810334],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7218148373243698,0.36039231437197705,0.7462044939794258,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"عيين","boundary":[0.6935743349869907,0.36039231437197705,0.7157484397387257,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهي","boundary":[0.6522298058475682,0.36039231437197705,0.6830798879993997,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"عاليت","boundary":[0.6167392484187565,0.36039231437197705,0.6459610973967406,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5814571688533446,0.36039231437197705,0.6092844154139836,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5679325452714624,0.36039231437197705,0.5711445537942551,0.37221402527274444],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.5441290166138815,0.36039231437197705,0.5602580675580361,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"سلسله","boundary":[0.512061802550016,0.36039231437197705,0.5338421379089588,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47213398330755146,0.3594136054033064,0.5193473816383066,0.3712353163040738],"dir":"ltr"},{"str":"راتب","boundary":[0.4909025851441002,0.36039231437197705,0.5071576684437128,0.37221402527274444],"dir":"rtl"},{"str":"316","boundary":[0.19099148307766195,0.36039231437197705,0.20472596226218984,0.37221402527274444],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.21378133793448947,0.3594136054033064,0.3365515741907521,0.3712353163040738],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33660455476570655,0.3594136054033064,0.472081002732597,0.3712353163040738],"dir":"ltr"},{"str":"ستراتژي","boundary":[0.7085039182789915,0.3800597649372977,0.7497827209283834,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.687730806767063,0.3800597649372977,0.7024567096882915,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"ازگارانهي","boundary":[0.626616370714795,0.3800597649372977,0.6774202078442263,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5808401037983193,0.3800597649372977,0.6191625099144757,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5705439498771082,0.3800597649372977,0.5745756897416554,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"تناقض","boundary":[0.532426322787427,0.3800597649372977,0.561074449836057,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"يبا","boundary":[0.5124754749491185,0.3800597649372977,0.5234801700044786,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4678985615247459,0.37908105596862707,0.5146884176772205,0.39090276686939446],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.501781311892437,0.3800597649372977,0.5124545485463003,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"فته","boundary":[0.47535593487942773,0.3800597649372977,0.49037731113383637,0.3918814758380651],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.19099144067230073,0.3800597649372977,0.20472591985682861,0.3918814758380651],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.21378129552912825,0.37908105596862707,0.3323162484463834,0.39090276686939446],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33236922902133786,0.37908105596862707,0.4678455809497915,0.39090276686939446],"dir":"ltr"},{"str":"عمه","boundary":[0.7270533131920328,0.3998697332603381,0.7455856081515337,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"خواري","boundary":[0.6915627076806887,0.3998697332603381,0.7183830917681825,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.676436704215126,0.3998697332603381,0.6826938324914279,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"شبكهي","boundary":[0.6369020808862236,0.3998697332603381,0.6659516278468,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"غذ","boundary":[0.6195544158369837,0.3998697332603381,0.6276185424846694,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5653102773913046,0.39889102429166745,0.6218413051304351,0.41071273519243484],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6131158022201674,0.3998697332603381,0.6195327016556168,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرو","boundary":[0.5697424517466546,0.3998697332603381,0.5953599349786652,0.4116914441611055],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.1909912784612732,0.3998697332603381,0.2047257576458011,0.4116914441611055],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.21378113331810072,0.39889102429166745,0.2941985361842885,0.41071273519243484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.294251516759243,0.39889102429166745,0.4297278441615982,0.41071273519243484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4297808247365527,0.39889102429166745,0.5652572968163502,0.41071273519243484],"dir":"ltr"},{"str":"ستراتژي","boundary":[0.7085039182789915,0.4196797015833785,0.7497827209283834,0.4315014124841459],"dir":"rtl"},{"str":"شك","boundary":[0.6893536129356269,0.4196797015833785,0.6982310034288021,0.4315014124841459],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6330735529966054,0.41870099261470783,0.696380908296266,0.4305227035154753],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6808736772302522,0.4196797015833785,0.6892884703915267,0.4315014124841459],"dir":"rtl"},{"str":"ارج","boundary":[0.6506283111771429,0.4196797015833785,0.6695801775938995,0.4315014124841459],"dir":"rtl"},{"str":"318","boundary":[0.19098982773919798,0.4196797015833785,0.20472430692372587,0.4315014124841459],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2137796825960255,0.41870099261470783,0.22643255203809348,0.4305227035154753],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22648553261304796,0.41870099261470783,0.3619616671121471,0.4305227035154753],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3620146476871015,0.41870099261470783,0.497491119766899,0.4305227035154753],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4975441003418535,0.41870099261470783,0.6330205724216509,0.4305227035154753],"dir":"ltr"},{"str":"مياري","boundary":[0.7151541582878311,0.4394896699064189,0.7464832555014386,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6911714106819161,0.4394896699064189,0.7062971126385609,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6657476328605042,0.4394896699064189,0.6720047611368062,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"رم","boundary":[0.6425543648268908,0.4394896699064189,0.655201145839887,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6217812533149623,0.4394896699064189,0.6365071562361908,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.598600019139059,0.4394896699064189,0.6104917409289862,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5792266590655463,0.4394896699064189,0.5856841345332441,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5229574923899043,0.4385109609377483,0.5752532416288948,0.45033267183851566],"dir":"ltr"},{"str":"وريانه","boundary":[0.541905310592469,0.4394896699064189,0.5714358996765958,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5318264962658551,0.4394896699064189,0.5358582361304022,0.4513113808071863],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.19099144741448293,0.4394896699064189,0.20472592659901082,0.4513113808071863],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.21378130227131045,0.4385109609377483,0.2518458717474234,0.45033267183851566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2518988523223778,0.4385109609377483,0.38737505916019804,0.45033267183851566],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3874280397351525,0.4385109609377483,0.5229045118149499,0.45033267183851566],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7175743253869908,0.45929963822945924,0.7498466417848089,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروفلور","boundary":[0.663927288022285,0.45929963822945924,0.7101206223211997,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6488064631663866,0.45929963822945924,0.6550635914426886,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"دامنهي","boundary":[0.611888467552939,0.45929963822945924,0.6399231831223385,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.5812502687478985,0.45929963822945924,0.6028313620471277,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسان","boundary":[0.5261846634756302,0.45929963822945924,0.5634773207549144,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"كوسيستم","boundary":[0.4743475319214446,0.45929963822945924,0.520646140452133,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43401635149578666,0.4583209292607886,0.47741798664536533,0.470142640161556],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.4426888985546218,0.45929963822945924,0.46305630130967584,0.47112134913022663],"dir":"rtl"},{"str":"321","boundary":[0.1909915938070294,0.45929963822945924,0.2047260729915573,0.47112134913022663],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.2137814486638569,0.4583209292607886,0.2984341348690522,0.470142640161556],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29848711544400663,0.4583209292607886,0.43396337092083226,0.470142640161556],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.47896708879477995,0.7502496370735816,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6988180579792486,0.47896708879477995,0.7195871300955151,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6897476232605042,0.47896708879477995,0.696205098728202,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"دلالت","boundary":[0.6560669644638656,0.47896708879477995,0.6808889989043453,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6423646626805896,0.47896708879477995,0.6500195237341987,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"راي","boundary":[0.6068569001142856,0.47896708879477995,0.6269578647548687,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5993947182252101,0.47896708879477995,0.6041290849541181,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"يري","boundary":[0.5774252777282161,0.47896708879477995,0.5912411642650014,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5271927252793399,0.4779883798261093,0.579911997807274,0.4898100907268767],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.5638988932000164,0.47896708879477995,0.5773826373113233,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5320334006319327,0.47896708879477995,0.5524008033869868,0.49078879969554734],"dir":"rtl"},{"str":"328","boundary":[0.1909914688904407,0.47896708879477995,0.20472594807496858,0.49078879969554734],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.21378132374726821,0.4779883798261093,0.2560811765623886,0.4898100907268767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2561341571373431,0.4779883798261093,0.39161029204963355,0.4898100907268767],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.391663272624588,0.4779883798261093,0.5271397447043854,0.4898100907268767],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.74299128830666,0.5124587618589129,0.7605389348264796,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.7262585330258824,0.5124587618589129,0.7379430744108656,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7161663173246863,0.5124587618589129,0.7227576264808337,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.5114800528902422,0.7150177978554533,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.5124587618589129,0.711058671450667,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.5124587618589129,0.6834762838887333,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":"329","boundary":[0.19099127302934252,0.5124587618589129,0.2047257522138704,0.5242804727596804],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.5114800528902422,0.24337513068426797,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.5114800528902422,0.37890429398413566,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.5114800528902422,0.5144337466388874,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.5114800528902422,0.6499631992936393,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"ف","boundary":[0.7803023164843268,0.5458428507172672,0.7854047258564715,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"صل","boundary":[0.7571090121801396,0.5458428507172672,0.7694197931788799,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"انزدهم","boundary":[0.7083022376873949,0.5458428507172673,0.7496090605942612,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7044703077573103,0.5458428507172673,0.7083347555112954,0.5576645616180347],"dir":"ltr"},{"str":"يكروار","boundary":[0.6574758282279196,0.5458428507172673,0.6954806565203061,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.6187560550184874,0.5458428507172673,0.6485661050379733,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5921342702315754,0.5458428507172673,0.6102419475345976,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.5558317104403361,0.5458428507172673,0.5846782694349615,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5292099256534241,0.5458428507172673,0.5473176029564463,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژيكي","boundary":[0.4658821665882352,0.5458428507172673,0.5230638172184631,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.434823355482353,0.5458428507172673,0.45570808182070643,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"طح","boundary":[0.4015460578689075,0.5458428507172673,0.42349836531847623,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.36443682901512603,0.5458428507172673,0.3879971357012388,0.5576645616180347],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.563641552215658,0.7895589633511769,0.5754632631164254],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.5646202611843286,0.7477182475033017,0.5764419720850961],"dir":"rtl"},{"str":"334","boundary":[0.19099124260716985,0.5646202611843286,0.20472572179169773,0.5764419720850961],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.563641552215658,0.3111396336862151,0.5754632631164254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.563641552215658,0.44666898988933884,0.5754632631164254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.563641552215658,0.5821984425440908,0.5754632631164254],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.563641552215658,0.7177278951988427,0.5754632631164254],"dir":"ltr"},{"str":"توتروف","boundary":[0.7078936569903521,0.584430229507369,0.7488907000773272,0.5962519404081364],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6869240839392246,0.584430229507369,0.7016499868604531,0.5962519404081364],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6330750954016692,0.5834515205386984,0.6963826049418361,0.5952732314394659],"dir":"ltr"},{"str":"كسيژن","boundary":[0.6528520982785547,0.584430229507369,0.6813987895627003,0.5962519404081364],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.1909913701442617,0.584430229507369,0.2047258493287896,0.5962519404081364],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.21378122500108923,0.5834515205386984,0.2264340944431572,0.5952732314394659],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22648707501811172,0.5834515205386984,0.36196320951721084,0.5952732314394659],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3620161900921653,0.5834515205386984,0.49749266217196275,0.5952732314394659],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4975456427469172,0.5834515205386984,0.6330221148267147,0.5952732314394659],"dir":"ltr"},{"str":"سيانوب","boundary":[0.6964227052639612,0.6042401978304093,0.715774704330061,0.6160619087311767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6457809436108167,0.6032614888617386,0.7103590379718985,0.6150831997625061],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.6637308269445379,0.6042401978304093,0.6964080322067776,0.6160619087311767],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6532277661409835,0.6042401978304093,0.6572595060055306,0.6160619087311767],"dir":"rtl"},{"str":"335","boundary":[0.1909914161490097,0.6042401978304093,0.20472589533353758,0.6160619087311767],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.2137812710058372,0.6032614888617386,0.23913999046492762,0.6150831997625061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2391929710398821,0.6032614888617386,0.37466905772635856,0.6150831997625061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37472203830131307,0.6032614888617386,0.5101985103811105,0.6150831997625061],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5102514909560648,0.6032614888617386,0.6457279630358623,0.6150831997625061],"dir":"ltr"},{"str":"گلسنگ","boundary":[0.6826888025546218,0.6240501661534498,0.7153491670219675,0.6358718770542171],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6203692040393217,0.6230714571847791,0.682406124443254,0.6348931680855465],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6619156910426933,0.6240501661534498,0.6766415939639219,0.6358718770542171],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرو","boundary":[0.6288348650844698,0.6240501661534498,0.6544523483164805,0.6358718770542171],"dir":"rtl"},{"str":"342","boundary":[0.19099136496829738,0.6240501661534498,0.20472584415282527,0.6358718770542171],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378121982512488,0.6230714571847791,0.34925731815486355,0.6348931680855465],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.349310298729818,0.6230714571847791,0.48478677080961535,0.6348931680855465],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48483975138456986,0.6230714571847791,0.6203162234643673,0.6348931680855465],"dir":"ltr"},{"str":"رگ","boundary":[0.7355358402393277,0.6437176167187704,0.7498099186208447,0.6555393276195378],"dir":"rtl"},{"str":"انيسم","boundary":[0.7089058252180607,0.6437176167187704,0.7314950845138314,0.6555393276195378],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.688132713706132,0.6437176167187704,0.7028586166273607,0.6555393276195378],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246044253274174,0.6427389077500997,0.6870648678601592,0.6545606186508671],"dir":"ltr"},{"str":"هتروتروف","boundary":[0.6423542679038746,0.6437176167187704,0.679261367022488,0.6555393276195378],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.190991290860932,0.6437176167187704,0.2047257700454599,0.6555393276195378],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378114571775955,0.6427389077500997,0.21796344848181257,0.6545606186508671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801642905676705,0.6427389077500997,0.35349253944295916,0.6545606186508671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35354552001791356,0.6427389077500997,0.4890219920977111,0.6545606186508671],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48907497267266553,0.6427389077500997,0.6245514447524629,0.6545606186508671],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6669573534934663,0.66254887607314,0.733653088842813,0.6743705869739074],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.6857140114285714,0.6635275850418106,0.7183912166908111,0.6753492959425781],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6754178511919151,0.6635275850418106,0.6794495910564623,0.6753492959425781],"dir":"rtl"},{"str":"344","boundary":[0.190991265072371,0.6635275850418106,0.20472574425689888,0.6753492959425781],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.2137811199291985,0.66254887607314,0.26031625608332637,0.6743705869739074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603692366582808,0.66254887607314,0.3958454676090081,0.6743705869739074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958984481839626,0.66254887607314,0.53137492026376,0.6743705869739074],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314279008387144,0.66254887607314,0.6669043729185119,0.6743705869739074],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6943862768672269,0.6833375533648511,0.7145542940644137,0.6951592642656186],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6330750101744763,0.6823588443961806,0.696382511191924,0.6941805552969479],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.673406221117769,0.6833375533648511,0.6883338048830989,0.6951592642656186],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرو","boundary":[0.6403306588054782,0.6833375533648511,0.6659481420374889,0.6951592642656186],"dir":"rtl"},{"str":"345","boundary":[0.1909912849170689,0.6833375533648511,0.2047257641015968,0.6951592642656186],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2137811397738964,0.6823588443961806,0.2264340092159644,0.6941805552969479],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22648698979091886,0.6823588443961806,0.36196312429001803,0.6941805552969479],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36201610486497243,0.6823588443961806,0.4974925769447699,0.6941805552969479],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4975455575197244,0.6823588443961806,0.6330220295995218,0.6941805552969479],"dir":"ltr"},{"str":"آغا","boundary":[0.7040669452638656,0.7031475216878914,0.7145667776560737,0.7149692325886589],"dir":"rtl"},{"str":"يان","boundary":[0.6820838213377909,0.7031475216878914,0.6977190832189265,0.7149692325886589],"dir":"rtl"},{"str":"هتروتروف","boundary":[0.6367176509508237,0.7031475216878914,0.6734224286638444,0.7149692325886589],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6173442908773109,0.7031475216878914,0.6238017663450088,0.7149692325886589],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5568396799536625,0.7021688127192208,0.6125236479490288,0.7139905236199882],"dir":"ltr"},{"str":"مهرگان","boundary":[0.5640953285846644,0.7031475216878914,0.5971510289346671,0.7149692325886589],"dir":"rtl"},{"str":"346","boundary":[0.19099127181455308,0.7031475216878914,0.20472575099908097,0.7149692325886589],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.2137811266713806,0.7021688127192208,0.28572796285955343,0.7139905236199882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2857809434345079,0.7021688127192208,0.42125724672395615,0.7139905236199882],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131022729891066,0.7021688127192208,0.5567866993787081,0.7139905236199882],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6923691402789997,0.7219787810422612,0.7616060543068996,0.7338004919430287],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.7229574900109318,0.7502496370735816,0.7347792009116992],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6986111137417192,0.7229574900109318,0.7195818667020871,0.7347792009116992],"dir":"rtl"},{"str":"348","boundary":[0.19099127948513825,0.7229574900109318,0.211628197525745,0.7347792009116992],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378113434196577,0.7219787810422612,0.28572797053013854,0.7338004919430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578095110509305,0.7219787810422612,0.4212572543945413,0.7338004919430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131023496949577,0.7219787810422612,0.5567867070492932,0.7338004919430287],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5568396876242477,0.7219787810422612,0.6923161597040451,0.7338004919430287],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19099,0.32166,0.78956,0.76257],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/efa176da36d002811148e1ede40a5fe5.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/92eb0642bc1716be312e9844e714c8a8.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.18537,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.7429912994420167,0.08889598591592003,0.7605389459618364,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.08889598591592003,0.7379436425602782,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.08791727694724938,0.7150177978554533,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.08889598591592003,0.711058671450667,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.08889598591592003,0.6834762838887333,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"349","boundary":[0.19099127302934252,0.08889598591592003,0.2047257522138704,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.08791727694724938,0.24337513068426797,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.08791727694724938,0.37890429398413566,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.08791727694724938,0.5144337466388874,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.08791727694724938,0.6499631992936393,0.0997389878480168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76054,0.10072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7569183799163148,0.12498791217094908,0.7801913612314924,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"شانزدهم","boundary":[0.703260222897479,0.12498791217094908,0.753087317645082,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6994274253085427,0.12498791217094908,0.6994281279354071,0.1368096230717165],"dir":"ltr"},{"str":"يكروار","boundary":[0.6516361367578551,0.12498791217094908,0.6896409650502415,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6353020020807781,0.12498791217094908,0.6427264135679088,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6304534870402858,0.12498791217094908,0.6349871032365192,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.612705574527689,0.12498791217094908,0.6224921629955731,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5998007821934008,0.12498791217094908,0.6042005647011846,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5806454214860644,0.12498791217094908,0.595969719922168,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5427223801317342,0.12498791217094908,0.5768143592148316,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.516087094624801,0.12498791217094908,0.5341947719278233,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"آلوده","boundary":[0.47797561398336535,0.12498791217094908,0.5121568169234335,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4634422144283449,0.12498791217094908,0.47394287036615484,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.4241231843169603,0.12498791217094908,0.45940947081113437,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":"سنگين","boundary":[0.3819828798278962,0.12498791217094908,0.4202921220457275,0.1368096230717165],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.14278661366933956,0.7895589633511769,0.15460832457010698],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.14376532263801023,0.7477182475033017,0.15558703353877767],"dir":"rtl"},{"str":"353","boundary":[0.19099124260716985,0.14376532263801023,0.20472572179169773,0.15558703353877767],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.14278661366933956,0.3111396336862151,0.15460832457010698],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.14278661366933956,0.44666898988933884,0.15460832457010698],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.14278661366933956,0.5821984425440908,0.15460832457010698],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.14278661366933956,0.7177278951988427,0.15460832457010698],"dir":"ltr"},{"str":"فلزا","boundary":[0.735932165163688,0.16357529096105075,0.7490429987659251,0.1753970018618182],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6711926676793399,0.1625965819923801,0.7383119344472739,0.17441829289314756],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7230249208739495,0.16357529096105075,0.7359064133872328,0.1753970018618182],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7078988765042017,0.16357529096105075,0.7141560047805036,0.1753970018618182],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6760281235180833,0.16357529096105075,0.6965972071172387,0.1753970018618182],"dir":"rtl"},{"str":"354","boundary":[0.19099136784476684,0.16357529096105075,0.20472584702929472,0.1753970018618182],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378122270159433,0.1625965819923801,0.2645516421947297,0.17441829289314756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460462276968416,0.1625965819923801,0.40008078179488166,0.17441829289314756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4001337623698361,0.1625965819923801,0.5356102344496335,0.17441829289314756],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.535663215024588,0.1625965819923801,0.6711396871043854,0.17441829289314756],"dir":"ltr"},{"str":"تأثيرات","boundary":[0.7155575194710244,0.18338525928409102,0.7492228426105679,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.6830869442239657,0.18338525928409102,0.7091050221159412,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.6659613367323363,0.18338525928409102,0.6728071577483928,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6439661289680673,0.18338525928409102,0.6505574381242148,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.6102854701714285,0.18338525928409102,0.6326618163965858,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5568397024188637,0.18240655031542038,0.6125236726607501,0.19422826121618783],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5747912697190006,0.18338525928409102,0.6028208376852323,0.19520697018485847],"dir":"rtl"},{"str":"357","boundary":[0.19099129427975425,0.18338525928409102,0.20472577346428214,0.19520697018485847],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378114913658175,0.18240655031542038,0.2857279853247545,0.19422826121618783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.285780965899709,0.18240655031542038,0.4212572691891573,0.19422826121618783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42131024976411174,0.18240655031542038,0.5567867218439092,0.19422826121618783],"dir":"ltr"},{"str":"قاومت","boundary":[0.7135459330689076,0.20319522760713143,0.7477415810988732,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"سبت","boundary":[0.6832938443294118,0.20319522760713143,0.7084125024538115,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6722014117915966,0.20319522760713143,0.6782479902325557,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"فلز","boundary":[0.6556636032806723,0.20319522760713143,0.6659589444551552,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6465879766588236,0.20319522760713143,0.6530454521265214,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.6034231105432933,0.20319522760713143,0.6391222122522753,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5441339661088913,0.2022165186384608,0.5985473627197805,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.5826552185452143,0.20319522760713143,0.597381121466443,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.5501689953340817,0.20319522760713143,0.5763921812163356,0.21501693850789888],"dir":"rtl"},{"str":"361","boundary":[0.19099152813814807,0.20319522760713143,0.20472600732267596,0.21501693850789888],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.2137813829949756,0.2022165186384608,0.27302236916612593,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2730753497410804,0.2022165186384608,0.4085515328791849,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4086045134541394,0.2022165186384608,0.5440809855339368,0.21403822953922824],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6669574347899044,0.22188396920378142,0.733653178268895,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"اكتري","boundary":[0.6883358591193277,0.22286267817245206,0.7210130643815674,0.2346843890732195],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6782466057650147,0.22286267817245206,0.6822783456295618,0.2346843890732195],"dir":"rtl"},{"str":"361","boundary":[0.19099134636880907,0.22286267817245206,0.20472582555333696,0.2346843890732195],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.21378120122563657,0.22188396920378142,0.26031633737976445,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2603693179547189,0.22188396920378142,0.39584554890544615,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3958985294804006,0.22188396920378142,0.5313750015601981,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5314279821351525,0.22188396920378142,0.66690445421495,0.23370568010454887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6796633120604926,0.24169393752682197,0.7476296432665419,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.6996299722487395,0.2426726464954926,0.7197979894459262,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6895407188944264,0.2426726464954926,0.6935724587589736,0.25449435739626003],"dir":"rtl"},{"str":"363","boundary":[0.19099142143499742,0.2426726464954926,0.2047259006195253,0.25449435739626003],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.21378127629182495,0.24169393752682197,0.2730222624629753,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2730752430379298,0.24169393752682197,0.4085514261760343,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40860440675098875,0.24169393752682197,0.5440808788307862,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5441338594057407,0.24169393752682197,0.6796103314855381,0.2535156484275894],"dir":"ltr"},{"str":"غييرشكل","boundary":[0.7038600451584194,0.26248261481853286,0.7492313364564669,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6828852089228111,0.26248261481853286,0.6976111118440397,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.6476084028970421,0.26248261481853286,0.6754356494576812,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"فلزات","boundary":[0.6048400941983193,0.26248261481853286,0.6308581720902948,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5610751186742763,0.2615039058498622,0.617182630541704,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"سنگين","boundary":[0.5687288292748219,0.26248261481853286,0.5945438675761741,0.2743043257193003],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.1909914991216891,0.26248261481853286,0.204725978306217,0.2743043257193003],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.21378135397851664,0.2615039058498622,0.2899634735056969,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29001645408065135,0.2615039058498622,0.42549268544457,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42554566601952437,0.2615039058498622,0.5610221380993218,0.27332561675062966],"dir":"ltr"},{"str":"متح","boundary":[0.705889047851588,0.2822925831415733,0.7185903948668705,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.645780738527477,0.28131387417290266,0.7103588123802247,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"رك","boundary":[0.6828904831462185,0.2822925831415733,0.705817455192873,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.6540448428129116,0.2822925831415733,0.6752233650464525,0.29411429404234074],"dir":"rtl"},{"str":"364","boundary":[0.19099121106566982,0.2822925831415733,0.2047256902501977,0.29411429404234074],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.21378106592249732,0.28131387417290266,0.23913978538158778,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23919276595654226,0.28131387417290266,0.37466885264301875,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3747218332179732,0.28131387417290266,0.5101983052977707,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5102512858727251,0.28131387417290266,0.6457277579525226,0.2931355850736701],"dir":"ltr"},{"str":"غيرمتح","boundary":[0.6893512393406638,0.3021025514646137,0.7169784351347975,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6288398145794796,0.30112384249594304,0.6917237960374276,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"رك","boundary":[0.6663526746352941,0.3021025514646137,0.6892796466819487,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"ردن","boundary":[0.6348905023462185,0.3021025514646137,0.6557990957481095,0.3139242623653811],"dir":"rtl"},{"str":"367","boundary":[0.19099138471753313,0.3021025514646137,0.20472586390206102,0.3139242623653811],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.21378123957436065,0.30112384249594304,0.22219882567742116,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22225180625237564,0.30112384249594304,0.35772792869502124,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3577809092699757,0.30112384249594304,0.49325738134977315,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49331036192472766,0.30112384249594304,0.6287868340045251,0.3129455533967105],"dir":"ltr"},{"str":"غييرشكل","boundary":[0.7038600451584194,0.32177000202993433,0.7492313364564669,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6828852089228111,0.32177000202993433,0.6976111118440397,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246044713771469,0.3207912930612637,0.6870649185148616,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"فلزات","boundary":[0.6330701324222949,0.32177000202993433,0.6592898904892034,0.3335917129307017],"dir":"rtl"},{"str":"370","boundary":[0.19099133691066153,0.32177000202993433,0.20472581609518942,0.3335917129307017],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378119176748903,0.3207912930612637,0.21796349453154204,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801647510649652,0.3207912930612637,0.35349258549268864,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35354556606764315,0.3207912930612637,0.48902203814744055,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.489075018722395,0.3207912930612637,0.6245514908021924,0.3326130039620311],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.7383646691155294,0.3415799703529747,0.7448084937142976,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"شناس","boundary":[0.7052890368825944,0.3415799703529747,0.7204173165095371,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.6708016709306556,0.3415799703529747,0.6860241560574396,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"كنش","boundary":[0.6308568905142857,0.3415799703529747,0.6500114125862719,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6098820979493086,0.3415799703529747,0.6246080008705371,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.5774115337411765,0.3415799703529747,0.6024149903693988,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"فل","boundary":[0.5673297270248812,0.3415799703529747,0.5709621663845016,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5604651445332093,0.3415799703529747,0.5670564536893569,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":".-","boundary":[0.501781012135189,0.3406012613843041,0.5602361214994785,0.35340168125374216],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5102518926941866,0.3415799703529747,0.548574298810343,0.35340168125374216],"dir":"rtl"},{"str":"371","boundary":[0.19099152811905568,0.3415799703529747,0.20472600730358356,0.35340168125374216],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.2137813829758832,0.3406012613843041,0.23066953575695867,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23072251633191315,0.3406012613843041,0.3661985789054826,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36625155948043703,0.3406012613843041,0.5017280315602345,0.3524229722850715],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6966043438309678,0.36041122970734435,0.7662647782140647,0.3722329406081118],"dir":"ltr"},{"str":"ايكوريزا","boundary":[0.704873667630252,0.361389938676015,0.7478217934505725,0.37321164957678243],"dir":"rtl"},{"str":"373","boundary":[0.19099127162362875,0.361389938676015,0.20472575080815664,0.37321164957678243],"dir":"ltr"},{"str":"..................","boundary":[0.21378112648045627,0.36041122970734435,0.28996324600763657,0.3722329406081118],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.290016226582591,0.36041122970734435,0.42549245794650964,0.3722329406081118],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4255454385214641,0.36041122970734435,0.5610219106012615,0.3722329406081118],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5610748911762159,0.36041122970734435,0.6965513632560134,0.3722329406081118],"dir":"ltr"},{"str":"اصلا","boundary":[0.7294764707159976,0.38119990699905554,0.7498272404529591,0.39302161789982293],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6796631642622324,0.3802211980303849,0.7476294806884557,0.3920429089311523],"dir":"ltr"},{"str":"ح","boundary":[0.7193894507113605,0.38119990699905554,0.7292764144455819,0.39302161789982293],"dir":"rtl"},{"str":"يست","boundary":[0.6952050225138489,0.38119990699905554,0.7104275076406328,0.39302161789982293],"dir":"rtl"},{"str":"374","boundary":[0.1909912736367372,0.38119990699905554,0.2047257528212651,0.39302161789982293],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.2137811284935647,0.3802211980303849,0.27302211466471504,0.3920429089311523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2730750952396695,0.3802211980303849,0.40855127837777405,0.3920429089311523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4086042589527285,0.3802211980303849,0.544080731032526,0.3920429089311523],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5441337116074805,0.3802211980303849,0.6796101836872779,0.3920429089311523],"dir":"ltr"},{"str":"صلاح","boundary":[0.7125323105970748,0.4008673575643762,0.7428076170783064,0.4126890684651436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6711926505506073,0.39988864859570555,0.7383119156056681,0.41171035949647294],"dir":"ltr"},{"str":"گياه","boundary":[0.6881357621963117,0.4008673575643762,0.7018341745401392,0.4126890684651436],"dir":"rtl"},{"str":"375","boundary":[0.19099135071603413,0.4008673575643762,0.204725829900562,0.4126890684651436],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378120557286162,0.39988864859570555,0.26455162506599694,0.41171035949647294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460460564095145,0.39988864859570555,0.40008076466614895,0.41171035949647294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40013374524110346,0.39988864859570555,0.5356102173209009,0.41171035949647294],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5356631978958554,0.39988864859570555,0.6711396699756528,0.41171035949647294],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6838985824352913,0.4196986169187459,0.7522884406788205,0.43152032781951327],"dir":"ltr"},{"str":"تيجه","boundary":[0.7207959953386875,0.4206773258874165,0.7432449343617136,0.4324990367881839],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6917592372733663,0.4206773258874165,0.7127299902337342,0.4324990367881839],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.190991312432352,0.4206773258874165,0.2047257916168799,0.4324990367881839],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.2137811672891795,0.4196986169187459,0.2772574367993373,0.43152032781951327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2773104173742918,0.4196986169187459,0.41278669655083305,0.43152032781951327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4128396771257875,0.4196986169187459,0.548316149205585,0.43152032781951327],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5483691297805394,0.4196986169187459,0.6838456018603369,0.43152032781951327],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429917869080402,0.4404872942104569,0.7605394334278598,0.45230900511122435],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.44048729421045685,0.7379436425602782,0.45230900511122424],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.4395085852417862,0.7150177978554533,0.4513302961425536],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.44048729421045685,0.711058671450667,0.45230900511122424],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.44048729421045685,0.6834762838887333,0.45230900511122424],"dir":"rtl"},{"str":"378","boundary":[0.19099127302934252,0.44048729421045685,0.2047257522138704,0.45230900511122424],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.4395085852417862,0.24337513068426797,0.4513302961425536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.4395085852417862,0.37890429398413566,0.4513302961425536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.4395085852417862,0.5144337466388874,0.4513302961425536],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.4395085852417862,0.6499631992936393,0.4513302961425536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.12499,0.78956,0.45231],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.757108118125332,0.4935388336341319,0.7803149004467311,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7448064650631772,0.4935388336341319,0.7531877998023394,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"فدهم","boundary":[0.7107223771758094,0.4935388336341319,0.7391485505543375,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7068895795868732,0.4935388336341319,0.7068902822137375,0.5053605445348993],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.6845038738722906,0.4935388336341319,0.695980112656852,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6578738558018863,0.4935388336341319,0.6759815331049085,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.6205469649023078,0.4935388336341319,0.6540427935306535,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6015932850390727,0.4935388336341319,0.6167159026310749,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.5161083770649932,0.4935388336341319,0.597696834137045,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.4781853357106632,0.4935388336341319,0.5122773147937605,0.5053605445348993],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.5114800528902422,0.7895589633511769,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.5124587618589129,0.7477182475033017,0.5242804727596804],"dir":"rtl"},{"str":"390","boundary":[0.19099124260716985,0.5124587618589129,0.20472572179169773,0.5242804727596804],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.5114800528902422,0.3111396336862151,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.5114800528902422,0.44666898988933884,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.5114800528902422,0.5821984425440908,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.5114800528902422,0.7177278951988427,0.5233017637910097],"dir":"ltr"},{"str":"عريف","boundary":[0.7181845866756302,0.5322687301819533,0.7492342924804795,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7012434169815126,0.5322687301819533,0.7092567090774382,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6804703054695841,0.5322687301819533,0.6951962083908126,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.645176212517647,0.5322687301819533,0.6753308539046436,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6361005858957983,0.5322687301819533,0.6425580613634962,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.6082634447416126,0.5322687301819533,0.6306478227948317,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"اربرد","boundary":[0.5721678383596639,0.5322687301819533,0.5977838020607051,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5507896956504202,0.5322687301819533,0.5633001153919267,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5356636512806724,0.5322687301819533,0.5419207795569743,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيولوژي","boundary":[0.46305341879203277,0.5322687301819533,0.5281913598665663,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42131047422519846,0.5312900212132827,0.46344152164771835,0.5431117321140501],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.4311878853197639,0.5322687301819533,0.45155528807481793,0.5440904410827208],"dir":"rtl"},{"str":"391","boundary":[0.19099151874084094,0.5322687301819533,0.20472599792536883,0.5440904410827208],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378137359766847,0.5312900212132827,0.28572820978584124,0.5431117321140501],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28578119036079574,0.5312900212132827,0.421257493650244,0.5431117321140501],"dir":"ltr"},{"str":"RNA","boundary":[0.717176183717647,0.5510999895363231,0.8146282779807694,0.5629217004370904],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.7064871080617496,0.5520786985049937,0.717160344715613,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"يزوبيوم","boundary":[0.6631378084499833,0.5520786985049937,0.6975201776954812,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6415407423550581,0.5520786985049937,0.6475873207960171,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6110921925378152,0.5520786985049937,0.6324521522663268,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"شانگ","boundary":[0.5822540907178198,0.5520786985049937,0.605947510799471,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5356633015620323,0.5510999895363231,0.5892296317182356,0.5629217004370904],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5755911889029571,0.5520786985049937,0.5821824980591047,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.551608441297042,0.5520786985049937,0.5667351297752627,0.5639004094057611],"dir":"rtl"},{"str":"393","boundary":[0.1909914543822112,0.5520786985049937,0.2047259335667391,0.5639004094057611],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.21378130923903874,0.5510999895363231,0.2645517287321741,0.5629217004370904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.26460470930712854,0.5510999895363231,0.40008086833232603,0.5629217004370904],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.40013384890728054,0.5510999895363231,0.535610320987078,0.5629217004370904],"dir":"ltr"},{"str":"واكنش","boundary":[0.7163694613512605,0.5717461490703144,0.7462093614693261,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"نجيرهي","boundary":[0.6697707973411743,0.5717461490703144,0.707326730085776,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"پليمراز","boundary":[0.6340837799798319,0.5717461490703144,0.6637202433558037,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6250081533579831,0.5717461490703144,0.631465628825681,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.6001962210777471,0.5717461490703144,0.6194913140260596,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئيك","boundary":[0.551989340172301,0.5717461490703144,0.5949467824735294,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5312266676880714,0.5717461490703144,0.5459525706093,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"صاره","boundary":[0.49593257473613445,0.5717461490703144,0.5221128681257434,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.46709215391667713,0.5717461490703144,0.48786122603294363,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4434851818933094,0.5717461490703144,0.4564572411691955,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.43179814660840343,0.5717461490703144,0.4380214131213143,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3916632893368503,0.5707674401016437,0.43082961827053534,0.5825891510024112],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.3999273936222849,0.5717461490703144,0.4204964772214404,0.5835678599710817],"dir":"rtl"},{"str":"395","boundary":[0.19099148560270296,0.5717461490703144,0.20472596478723085,0.5835678599710817],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.21378134045953046,0.5707674401016437,0.25608119327465084,0.5825891510024112],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25613417384960535,0.5707674401016437,0.3916103087618958,0.5825891510024112],"dir":"ltr"},{"str":"كلون","boundary":[0.7317092095928405,0.5915561173933548,0.7448134234462627,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"ازي","boundary":[0.6927728519709286,0.5915561173933548,0.7137496933603682,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6885375686319212,0.5915561173933548,0.6927198713959741,0.6033778282941221],"dir":"ltr"},{"str":"عيين","boundary":[0.660302256887395,0.5915561173933548,0.6822746807950285,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"توال","boundary":[0.6415579851491431,0.5915561173933548,0.6540373868923876,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6219829444840336,0.5915561173933548,0.6284404199517314,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"روفيل","boundary":[0.5858768990743858,0.5915561173933548,0.6158719806925458,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"ردن","boundary":[0.5544199462991597,0.5915561173933548,0.5753285397010506,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5374787766050421,0.5915561173933548,0.5454920687009677,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5167056650931134,0.5915561173933548,0.531431568014342,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.48141157214117647,0.5915561173933548,0.5115662135281731,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4697140978285715,0.5915561173933548,0.47593736434148237,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42978096528069815,0.5905774084246841,0.472759061808768,0.6023991193254515],"dir":"ltr"},{"str":"اك","boundary":[0.43784334484245296,0.5915561173933548,0.45841242844160845,0.6033778282941221],"dir":"rtl"},{"str":"396","boundary":[0.19099141900541863,0.5915561173933548,0.20472589818994652,0.6033778282941221],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.21378127386224613,0.5905774084246841,0.2941986767284339,0.6023991193254515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.29425165730338837,0.5905774084246841,0.4297279847057437,0.6023991193254515],"dir":"ltr"},{"str":"نوع","boundary":[0.7304818832491756,0.6113660857163951,0.7490993779057884,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"اختاري","boundary":[0.6830921637378151,0.6113660857163951,0.7202130247337525,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6740165371159663,0.6113660857163951,0.6804740125836642,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"عمليات","boundary":[0.6433678909596632,0.6113660857163951,0.6649489841250587,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.5993947182252101,0.6113660857163951,0.6217710644503673,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5636988377651414,0.6113660857163951,0.5919300862408902,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5302302985877985,0.6113660857163951,0.5421220203777256,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"شاهده","boundary":[0.4812098915495798,0.6113660857163951,0.512370065219963,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.45780972341052023,0.6113660857163951,0.47078178268640636,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.4253391481634614,0.6113660857163951,0.45155922559100903,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4084031979831933,0.6113660857163951,0.41641649007911885,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.38742314223373536,0.6113660857163951,0.40214904515496386,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.35192741282228496,0.6113660857163951,0.3822837603144916,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.327939364622521,0.6113660857163951,0.3430660039168612,0.6231877966171625],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.19099006217036474,0.6113660857163951,0.20472454135489263,0.6231877966171625],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.21377991702719226,0.6103873767477245,0.3423105772068009,0.6222090876484919],"dir":"ltr"},{"str":"بيان","boundary":[0.7347223951865546,0.6311760540394353,0.7502481319266578,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.717781225492437,0.6311760540394353,0.7257945175883626,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.696801169742979,0.6311760540394353,0.7115270726642076,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.6615123404369748,0.6311760540394353,0.6916669818239715,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.6375243733172101,0.6311760540394353,0.6526510617954309,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6181510132436975,0.6311760540394353,0.6246084887113954,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"شناساي","boundary":[0.584880519396638,0.6311760540394353,0.6076783331343736,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.5372770960134454,0.6311760540394353,0.5685331672095344,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48483982804739634,0.6301973450707647,0.533323810852136,0.6420190559715322],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5082298713096798,0.6311760540394353,0.5318209070471211,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.49108702102396556,0.6311760540394353,0.49910031311989117,0.6429977649402028],"dir":"rtl"},{"str":"400","boundary":[0.19099144163112386,0.6311760540394353,0.20472592081565175,0.6429977649402028],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21378129648795136,0.6301973450707647,0.34925739481769,0.6420190559715322],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3493103753926445,0.6301973450707647,0.48478684747244183,0.6420190559715322],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7383526458352941,0.6509860223624758,0.7463659379312197,0.6628077332632432],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7175795343233655,0.6509860223624758,0.7323054372445942,0.6628077332632432],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.6822854413714285,0.6509860223624758,0.7124400827584251,0.6628077332632432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6246045105546103,0.6500073133938051,0.6870649616100714,0.6618290242945726],"dir":"ltr"},{"str":"نوتركيب","boundary":[0.6350869634239655,0.6509860223624758,0.67703930150886,0.6628077332632432],"dir":"rtl"},{"str":"402","boundary":[0.19099137608812486,0.6509860223624758,0.20472585527265275,0.6628077332632432],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378123094495236,0.6500073133938051,0.21796353370900537,0.6618290242945726],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801651428395985,0.6500073133938051,0.35349262467015197,0.6618290242945726],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3535456052451064,0.6500073133938051,0.4890220773249039,0.6618290242945726],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48907505789985833,0.6500073133938051,0.6245515299796558,0.6618290242945726],"dir":"ltr"},{"str":"شناساي","boundary":[0.7222302217877985,0.6706534729277965,0.7450280355255342,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6830921637378151,0.6706534729277965,0.7064815186646135,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6661509940436975,0.6706534729277965,0.6741642861396231,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"درجا","boundary":[0.6383190724033614,0.6706534729277965,0.6572918016853925,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6292434457815126,0.6706534729277965,0.6357009212492104,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.6084651253332093,0.6706534729277965,0.6239908620733126,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5915291751529411,0.6706534729277965,0.5995424672488667,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5824535485310924,0.6706534729277965,0.5864852883956396,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5655123788369748,0.6706534729277965,0.5735256709329004,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.544532323087517,0.6706534729277965,0.5592582260087455,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.5092434937815126,0.6706534729277965,0.5393981351685092,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"نوت","boundary":[0.49372269206024266,0.6706534729277965,0.5041973432759264,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4551914210465959,0.669674763959126,0.5007105631512555,0.6814964748598933],"dir":"ltr"},{"str":"رك","boundary":[0.47919980832,0.6706534729277965,0.4936510994015275,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.46204362023023815,0.6706534729277965,0.4755273643415451,0.682475183828564],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.1909901023985504,0.6706534729277965,0.2047245815830783,0.682475183828564],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.21377995725537793,0.669674763959126,0.31960906015561064,0.6814964748598933],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3196620407305651,0.669674763959126,0.4551384404716415,0.6814964748598933],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.7314955057210084,0.6904634412508368,0.739508797816934,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7107223942090798,0.6904634412508368,0.7254482971303083,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"شانگر","boundary":[0.6752266206655462,0.6904634412508368,0.7053812620525428,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"وتركيب","boundary":[0.6280281427180832,0.6904634412508368,0.6700690658232389,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6169409296941176,0.6904634412508368,0.6229875081350766,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"نوان","boundary":[0.586280260257579,0.6904634412508368,0.6076972823212508,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"سگرهاي","boundary":[0.5304199558991597,0.6904634412508368,0.5748949869753482,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48907515603864266,0.6894847322821662,0.537982671642507,0.7013064431829336],"dir":"ltr"},{"str":"يست","boundary":[0.5062303081877985,0.6904634412508368,0.5214527933145824,0.7022851521516043],"dir":"rtl"},{"str":"406","boundary":[0.19099147422690912,0.6904634412508368,0.204725953411437,0.7022851521516043],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21378132908373665,0.6894847322821662,0.2179636318477897,0.7013064431829336],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21801661242274414,0.6894847322821662,0.35349272280893623,0.7013064431829336],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.35354570338389074,0.6894847322821662,0.48902217546368815,0.7013064431829336],"dir":"ltr"},{"str":"تيجه","boundary":[0.7207959953386875,0.7102734095738772,0.7432449343617136,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6919660135469293,0.7102734095738772,0.7127350856631958,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6828904831462185,0.7102734095738772,0.6893479586139163,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6659493134521008,0.7102734095738772,0.6739626055480264,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6449744772164925,0.7102734095738772,0.659700380137721,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5822515709173056,0.7092947006052066,0.6404767280090362,0.7211164115059739],"dir":"ltr"},{"str":"شانگر","boundary":[0.6096804283966386,0.7102734095738772,0.6398350697836352,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"آت","boundary":[0.5973847154916737,0.7102734095738772,0.6008100156002093,0.7220951204746446],"dir":"rtl"},{"str":"408","boundary":[0.1909913904054301,0.7102734095738772,0.20472586958995798,0.7220951204746446],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378124526225759,0.7092947006052066,0.3111397814844753,0.7211164115059739],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3111927620594298,0.7092947006052066,0.4466691376875992,0.7211164115059739],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672211826255365,0.7092947006052066,0.5821985903423511,0.7211164115059739],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.49354,0.81463,0.7221],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47738,0.74832,0.48947,0.76257],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/2e7993b0c8ea9b7e74f856b472c47d9a.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/02d7227350c902bfda805b664584a907.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19099,0.08792,0.21044,0.23743]},"elements":[{"words":[{"str":"منابع","boundary":[0.7429912994420167,0.08889598591592003,0.7605389459618364,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161677807596639,0.08889598591592003,0.7379436425602782,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.08791727694724938,0.7150177978554533,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.08889598591592003,0.711058671450667,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.08889598591592003,0.6834762838887333,0.10071769681668746],"dir":"rtl"},{"str":"410","boundary":[0.19099127302934252,0.08889598591592003,0.2047257522138704,0.10071769681668746],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.08791727694724938,0.24337513068426797,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.08791727694724938,0.37890429398413566,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.08791727694724938,0.5144337466388874,0.0997389878480168],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.08791727694724938,0.6499631992936393,0.0997389878480168],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.08792,0.76054,0.10072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7571080659599074,0.12826582059850233,0.7803148482813065,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"هجدهم","boundary":[0.7054786579424743,0.12826582059850233,0.7447872478551152,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.701645860353538,0.12826582059850233,0.7016465629804024,0.14008753149926978],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6546435443253584,0.12826582059850233,0.6937690487451016,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"ميك","boundary":[0.6326800515412563,0.12826582059850233,0.6507470934233309,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.6036298437277307,0.12826582059850233,0.6251255369138996,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5770038273574266,0.12826582059850233,0.5951115046604489,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5390807860030966,0.12826582059850233,0.5731727650861939,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5277748428916503,0.12826582059850233,0.5352497237318639,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.48159343068172406,0.12826582059850233,0.5238964131976488,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.466680331569203,0.12826582059850233,0.47771500098772257,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.4217131106087387,0.12826582059850233,0.4628492692979702,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.3950774320042193,0.12826582059850233,0.41318510930724145,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":"ايزوتوپي","boundary":[0.3378139336302717,0.12826582059850233,0.39119897771827744,0.14008753149926978],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7177808757737971,0.14620703985461286,0.7895589633511769,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"قدمه","boundary":[0.7234282820571429,0.14718574882328353,0.7477182475033017,0.15900745972405098],"dir":"rtl"},{"str":"418","boundary":[0.19099124260716985,0.14718574882328353,0.20472572179169773,0.15900745972405098],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.21378109746399737,0.14620703985461286,0.3111396336862151,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.31119261426116956,0.14620703985461286,0.44666898988933884,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44672197046429335,0.14620703985461286,0.5821984425440908,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5822514231190452,0.14620703985461286,0.7177278951988427,0.1580287507553803],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.716364241837411,0.16699571714632394,0.745000650374822,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"راو","boundary":[0.6941805013363282,0.16699571714632394,0.7100447783879278,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6373103737334394,0.1660170081776533,0.7010414111067833,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"ان","boundary":[0.688952924174353,0.16699571714632394,0.6941587871549615,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"بيع","boundary":[0.6562702287240427,0.16699571714632394,0.6686200555340961,0.1788174280470914],"dir":"rtl"},{"str":"419","boundary":[0.19099143706255425,0.16699571714632394,0.20472591624708214,0.1788174280470914],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.21378129191938175,0.1660170081776533,0.2306694447004572,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2307224252754117,0.1660170081776533,0.36619848784898107,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3662514684239356,0.1660170081776533,0.501727940503733,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5017809210786875,0.1660170081776533,0.637257393158485,0.17783871907842075],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6838986114517502,0.18582697650069357,0.7522884725969253,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"ارچ","boundary":[0.7022518199394957,0.1868056854693642,0.7224198371366826,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6919556597028395,0.1868056854693642,0.6959873995673866,0.19862739637013166],"dir":"rtl"},{"str":"420","boundary":[0.19099134144881091,0.1868056854693642,0.2047258206333388,0.19862739637013166],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.21378119630563844,0.18582697650069357,0.27725746581579624,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2773104463907507,0.18582697650069357,0.41278672556729196,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.41283970614224647,0.18582697650069357,0.5483161782220438,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5483691587969983,0.18582697650069357,0.6838456308767957,0.19764868740146102],"dir":"ltr"},{"str":"يزوتوپ","boundary":[0.6534451167731092,0.20647313603468498,0.6934853333028926,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5949573697983452,0.20549442706601434,0.6544531067781798,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.6324650610236514,0.20647313603468498,0.64719096394488,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.6030197493601,0.20647313603468498,0.6219201461842447,0.21829484693545242],"dir":"rtl"},{"str":"421","boundary":[0.19099138708207009,0.20647313603468498,0.20472586626659797,0.21829484693545242],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.2137812419388976,0.20549442706601434,0.3238456281781378,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.32389860875309223,0.20549442706601434,0.45937493656863887,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4594279171435934,0.20549442706601434,0.5949043892233908,0.21731613796678179],"dir":"ltr"},{"str":"يزوتوپ","boundary":[0.6534451167731092,0.22628310435772525,0.6934853333028926,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6431592240803328,0.22628310435772525,0.64719096394488,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.586486802080019,0.2253043953890546,0.645135482288021,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.6324650610236514,0.22628310435772525,0.6431382976775147,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"نيتروژن","boundary":[0.592935719780268,0.22628310435772525,0.6274164577905292,0.2381048152584927],"dir":"rtl"},{"str":"429","boundary":[0.19099141015466584,0.22628310435772525,0.20472588933919372,0.2381048152584927],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.21378126501149336,0.2253043953890546,0.31537508457271857,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.315428065147673,0.2253043953890546,0.4509043688503127,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4509573494252671,0.2253043953890546,0.5864338215050646,0.23712610628982206],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.654251463727757,0.245114363712095,0.7196766101005327,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"رخهي","boundary":[0.6853054228694169,0.24609307268076563,0.7173148774900451,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"متان","boundary":[0.6623190628033613,0.24609307268076563,0.6778413031383538,0.2579147835815331],"dir":"rtl"},{"str":"432","boundary":[0.19099134547502786,0.24609307268076563,0.20472582465955574,0.2579147835815331],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.21378120033185538,0.245114363712095,0.24761048646896078,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24766346704391526,0.245114363712095,0.3831395778432987,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3831925584182532,0.245114363712095,0.5186690304980507,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5187220110730051,0.245114363712095,0.6541984831528026,0.25693607461286244],"dir":"ltr"},{"str":"ستفاده","boundary":[0.6915627485848739,0.2659030410038061,0.7231723762657619,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6798652742722688,0.2659030410038061,0.6860885407851798,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"فاوت","boundary":[0.6449745319260504,0.2659030410038061,0.6737222829321492,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6242014204141217,0.2659030410038061,0.6389273233353504,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5874903438071588,0.2659030410038061,0.6167336708906018,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5693443100773109,0.2659030410038061,0.582459970793023,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"سيرهاي","boundary":[0.5225491933130413,0.2659030410038061,0.5615832560692475,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"توسنتز","boundary":[0.48422466139583037,0.2659030410038061,0.5161426256341133,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"C3","boundary":[0.4648737636302521,0.26492433203513543,0.4814084464953679,0.2772625224442754],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4557981370084033,0.2659030410038061,0.46225561247610125,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"C4","boundary":[0.43643680021512604,0.26492433203513543,0.4529714830802418,0.2772625224442754],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4213107558453782,0.2659030410038061,0.42756788412168006,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"دياب","boundary":[0.3961127051760337,0.2659030410038061,0.41238413214530445,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3608065783663866,0.2659030410038061,0.37835424967889697,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"ربن","boundary":[0.331562892584874,0.2659030410038061,0.35026158420718595,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.2962808123356976,0.2659030410038061,0.3241080836555689,0.2777247519045735],"dir":"rtl"},{"str":"433","boundary":[0.19099156156267258,0.2659030410038061,0.20472604074720047,0.2777247519045735],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.21378141641950008,0.26492433203513543,0.30970054482798187,0.2767460429359029],"dir":"ltr"},{"str":"سائل","boundary":[0.6964030827831933,0.28571300932684646,0.7211113551590025,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"رتبط","boundary":[0.6639325075361345,0.28571300932684646,0.6888840232764111,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6548568809142857,0.28571300932684646,0.6588886207788328,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"رون","boundary":[0.6286384040067228,0.28571300932684646,0.6497461740571121,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"اب","boundary":[0.6185663074298514,0.28571300932684646,0.6250101320286195,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"شت","boundary":[0.5759997696,0.28571300932684646,0.5976900091236311,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5550197138505422,0.28571300932684646,0.5697456167717707,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"راوان","boundary":[0.5276084508970421,0.28571300932684646,0.5487003051106168,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"طبيع","boundary":[0.49513787564998335,0.28571300932684646,0.5074323130459822,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4735460290689075,0.28571300932684646,0.47959260750986654,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43401627483296024,0.2847343003581758,0.4774179023162563,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"زرعه","boundary":[0.4404651925332093,0.28571300932684646,0.4660117619611604,0.2975347202276139],"dir":"rtl"},{"str":"434","boundary":[0.19099151714420287,0.28571300932684646,0.20472599632873076,0.2975347202276139],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.2137813720010304,0.2847343003581758,0.29843405820622565,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2984870387811801,0.2847343003581758,0.4339632942580057,0.29655601125894326],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.716364241837411,0.3053804598921671,0.745000650374822,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6955963498393319,0.3053804598921671,0.7103222527605605,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"يژهي","boundary":[0.6607063752352982,0.3053804598921671,0.6864291174755007,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"ركيب","boundary":[0.6229913474420168,0.3053804598921671,0.6543974416525126,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6139157208201681,0.3053804598921671,0.6203731962878659,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"دياب","boundary":[0.5782182561075631,0.3053804598921671,0.6049848425988927,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5572382003581051,0.3053804598921671,0.5719641032793338,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5060162631616928,0.3044017509234965,0.5566178894778622,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"يزوتوپ","boundary":[0.5211546719659497,0.3053804598921671,0.5517044017101965,0.3172021707929345],"dir":"rtl"},{"str":"435","boundary":[0.19099139976811533,0.3053804598921671,0.2116283178087221,0.3172021707929345],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.21378125462494288,0.3044017509234965,0.23490469074502585,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2349576713199803,0.3044017509234965,0.3704338299319865,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37048681050694093,0.3044017509234965,0.5059632825867384,0.31622346182426386],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7278600355584193,0.3251904282152075,0.7502496370735816,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6988180579792486,0.3251904282152075,0.7195871300955151,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6897476232605042,0.3251904282152075,0.696205098728202,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":"تحقي","boundary":[0.6653459365248054,0.3251904282152075,0.6834899170522802,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6118984953603797,0.32421171924653686,0.6730883448964177,0.33603343014730425],"dir":"ltr"},{"str":"قات","boundary":[0.6429525064962345,0.3251904282152075,0.6652427820346354,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":"آت","boundary":[0.6306620131051192,0.3251904282152075,0.6340873132136547,0.3370121391159749],"dir":"rtl"},{"str":"436","boundary":[0.1909913310622605,0.3251904282152075,0.21162824927015936,0.3370121391159749],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.21378118591908798,0.32421171924653686,0.3407867055143581,0.33603343014730425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3408396860893126,0.32421171924653686,0.4763160621306733,0.33603343014730425],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4763690427056278,0.32421171924653686,0.6118455147854253,0.33603343014730425],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7429918055379487,0.3450003965382479,0.7605394520577683,0.3568221074390153],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7161663285286481,0.3450003965382479,0.7379429229544912,0.3568221074390153],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6500161798685938,0.34402168756957724,0.7150177978554533,0.3558433984703447],"dir":"ltr"},{"str":"راي","boundary":[0.6909577068100841,0.3450003965382479,0.711058671450667,0.3568221074390153],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6572666089857463,0.3450003965382479,0.6834762838887333,0.3568221074390153],"dir":"rtl"},{"str":"438","boundary":[0.19099127302934252,0.3450003965382479,0.2047257522138704,0.3568221074390153],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.21378112788617,0.34402168756957724,0.24337513068426797,0.3558433984703447],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2434281112592224,0.34402168756957724,0.37890429398413566,0.3558433984703447],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37895727455909006,0.34402168756957724,0.5144337466388874,0.3558433984703447],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5144867272138419,0.34402168756957724,0.6499631992936393,0.3558433984703447],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19099,0.12827,0.78956,0.35682],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ط","boundary":[0.4773779603092437,0.7483240503438168,0.48947165631209943,0.7625674175680828],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47738,0.74832,0.48947,0.76257],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/3bdcb48d8d16a0fa4a0e77709b204028.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/b810f9fd099dba402ac6e550b75ae3db.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.08974,0.21751,0.2367]},"elements":[{"words":[{"str":"يشگفتار","boundary":[0.4580165838269066,0.08973891443118318,0.5138400490197751,0.1039822816554492],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45802,0.08974,0.51384,0.10398],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خاك","boundary":[0.75065463269601,0.13719732775184815,0.7752708168078638,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7383392776547145,0.13719732775184815,0.743180448095966,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6970076690993418,0.13719732775184815,0.7343119744924708,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6717761765298099,0.13719732775184815,0.6895310409142709,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيكي","boundary":[0.60543538219514,0.13719732775184815,0.6676762466918369,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"پويايي","boundary":[0.5632871029170579,0.13719732775184815,0.6013998069851426,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5320298861885635,0.13719732775184815,0.5562271801094391,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"حماي","boundary":[0.5003709245032576,0.13719732775184815,0.5280025830263197,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46931290969450284,0.13719732775184815,0.4799380762541958,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.4303837048040127,0.13719732775184815,0.4652856065322591,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.37472175651123735,0.13719732775184815,0.4263564016417689,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3623828660201973,0.13719732775184815,0.36722407230917936,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35734084709980796,0.13719732775184815,0.3623798871009979,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"گياهان","boundary":[0.31278926926566686,0.13719732775184815,0.3533074137438411,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3010929178933945,0.13719732775184815,0.30876196610342305,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"حيوانات","boundary":[0.24725386625044277,0.13719732775184815,0.2970656147311506,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2252764276759474,0.13719732775184815,0.24322656308819895,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.1942176327566132,0.13719732775184815,0.22225935565659122,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19037940855171326,0.13719732775184815,0.19038154510467376,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"يكروارگانيسم","boundary":[0.6966037228560463,0.16085527553332082,0.7798541532220059,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6843029657120729,0.16085527553332082,0.6891441473823212,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6457296053444288,0.16085527553332082,0.6800739816253143,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6132811881021194,0.16085527553332082,0.6414279454009105,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.5733391842841439,0.16085527553332082,0.6090522040153608,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5541797857767563,0.16085527553332082,0.5690983337419304,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.5241172760512958,0.16085527553332082,0.5499508016899977,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5005275988455974,0.16085527553332082,0.519835508423648,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.46423432513218793,0.16085527553332082,0.4962986147588388,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45233629323852387,0.16085527553332082,0.4601165710003611,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"حفط","boundary":[0.41764456311238235,0.16085527553332082,0.4481073091517653,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.3714792151235481,0.16085527553332082,0.4134155790256237,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3523197919853329,0.16085527553332082,0.367238339950507,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3311530105835218,0.16085527553332082,0.3480395507836822,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3089738910845116,0.16085527553332082,0.32692402649676316,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.2777133665971298,0.16085527553332082,0.30595678251531866,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27407681236523107,0.16085527553332082,0.27407894891819157,0.17509864275758683],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.23010785257755548,0.16085527553332082,0.2668141416345177,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.1903793077709132,0.16085527553332082,0.22587886849079683,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"تقابل","boundary":[0.7496191361411485,0.18465574107251312,0.7798365152342266,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.6915612227140556,0.18465574107251312,0.7439256048637592,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6792302605914443,0.18465574107251312,0.6840714310326959,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6659204646449158,0.18465574107251312,0.6735895128549444,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6072340037655994,0.18465574107251312,0.6602269333675266,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.582829263653763,0.18465574107251312,0.6015206293533703,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.52477135022667,0.18465574107251312,0.5771357323763737,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5124754359898233,0.18465574107251312,0.5173166064310748,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49896395952190314,0.18465574107251312,0.5067442372837403,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.458620176835049,0.18465574107251312,0.4933232117854031,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.43476837477502434,0.18465574107251312,0.44929424717926797,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.4019144689266186,0.18465574107251312,0.4291193549907707,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3855957464990211,0.18465574107251312,0.3962209130587141,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3767377924317134,0.18465574107251312,0.3799549987625211,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3607630884026394,0.18465574107251312,0.3724335050453952,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"كم","boundary":[0.3357564311329903,0.18465574107251312,0.35512234066613935,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3222449546650701,0.18465574107251312,0.33002523242690734,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.2905966022108638,0.18465574107251312,0.3165315310718105,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.24299567413425124,0.18465574107251312,0.2849558544743638,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22707383919552826,0.18465574107251312,0.23735492639775121,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.19037829996291294,0.18465574107251312,0.22142698589613277,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"وچكي","boundary":[0.7342491713943178,0.20845620661170558,0.7761487145473569,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7181321536755041,0.20845620661170558,0.7289590011597119,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.6538383086362538,0.20845620661170558,0.7128829005263322,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.633670507521908,0.20845620661170558,0.6485890554870821,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5939472913630052,0.20845620661170558,0.6284331208281912,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5810312981931864,0.20845620661170558,0.581037425665828,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5431104110280334,0.20845620661170558,0.5757939114994697,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5128605137964268,0.20845620661170558,0.5378003976585874,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.49514052020974003,0.20845620661170558,0.5075703435618208,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47515119435383263,0.20845620661170558,0.47515331075063316,0.2226995738359716],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.45495593237556575,0.20845620661170558,0.4624241589181805,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"سناريوي","boundary":[0.3982855821651729,0.20845620661170558,0.44971854568184894,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.3577474897824547,0.20845620661170558,0.39304819547145614,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35270547086206533,0.20845620661170558,0.35774451086325526,0.2226995738359716],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.32810736666045515,0.20845620661170558,0.3474152760369441,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"رويه","boundary":[0.2960461398590666,0.20845620661170558,0.3228699799667384,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.2639914370019868,0.20845620661170558,0.29095794543359627,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.2282889265676284,0.20845620661170558,0.25875405030827003,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.21056890839042636,0.20845620661170558,0.22299873174250712,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1903779485738569,0.20845620661170558,0.1903800851268174,0.2226995738359716],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.743148612650608,0.2321141543931781,0.782051730656761,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7207645957070696,0.2321141543931781,0.7360960932019028,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7032293577157801,0.2321141543931781,0.713639449582635,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6697554888591971,0.2321141543931781,0.6961768382670745,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.627218846055713,0.2321141543931781,0.6627029694104917,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"زيس","boundary":[0.5986021721544275,0.2321141543931781,0.6201663266070077,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"حيطي","boundary":[0.539694836719794,0.2321141543931781,0.5768134589310423,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5346528236850033,0.2321141543931781,0.5396918636861933,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"هشياري","boundary":[0.4807375648139655,0.2321141543931781,0.5274365913171972,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.43113379099454646,0.2321141543931781,0.47368504536526,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41320164052074404,0.2321141543931781,0.42408127154584113,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.3626201897213988,0.2321141543931781,0.406140849024285,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"آشفتگي","boundary":[0.30534123035085386,0.2321141543931781,0.3555164131578013,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.28010536623943416,0.2321141543931781,0.29786026647162567,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"اكولوژيكي","boundary":[0.20509862015690425,0.2321141543931781,0.2730000386593243,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1903770402029127,0.2321141543931781,0.19804610070819886,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"خاطرات","boundary":[0.728239708632656,0.2559146199323705,0.7798725980165268,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6868976809550535,0.2559146199323705,0.7228006414175477,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.673789104155414,0.2559146199323705,0.6813859870642159,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6326693743321489,0.2559146199323705,0.6682975486871605,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6197555859909234,0.2559146199323705,0.6197617134635649,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"نعتي","boundary":[0.5747853877002401,0.2559146199323705,0.6017776555027741,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5614755917537115,0.2559146199323705,0.5692558695155487,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.5281989892194793,0.2559146199323705,0.5559712343019925,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5152653656513474,0.2559146199323705,0.5152714931239889,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.46768827894594167,0.2559146199323705,0.5098262984362391,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44731879731020435,0.2559146199323705,0.4622373452753784,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.43683771706030533,0.2559146199323705,0.44197753786151905,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"وامع","boundary":[0.3995269885708547,0.2559146199323705,0.42647309796073135,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.38682087788049435,0.2559146199323705,0.3940879213557464,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"يب","boundary":[0.3571738540014935,0.2559146199323705,0.377719072237897,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ذير","boundary":[0.3311571225073499,0.2559146199323705,0.35305423535767905,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.27830617611341946,0.2559146199323705,0.3172093590224076,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.24865855844738233,0.2559146199323705,0.2728552178120286,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.23073685974878871,0.2559146199323705,0.24316668310086945,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21054588064949284,0.2559146199323705,0.21054801720245334,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19037786324611275,0.2559146199323705,0.1976444290203727,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"تيجه","boundary":[0.7554934380443525,0.2795725677138431,0.7824894157090723,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7425796013283431,0.2795725677138431,0.7425857288009845,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"همي","boundary":[0.7123334544996788,0.2795725677138431,0.7321927553861348,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرفته","boundary":[0.6469872029529123,0.2795725677138431,0.6891215819786828,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6153254857552534,0.2795725677138431,0.640071075804604,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6023645459503671,0.2795725677138431,0.6023706734230085,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"اكولوژي","boundary":[0.5416818136145782,0.2795725677138431,0.5952592429607724,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5366398193048603,0.2795725677138431,0.5416788593060502,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.49247024780977094,0.2795725677138431,0.5297364941400173,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47048731394043647,0.2795725677138431,0.4854058619056105,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4442757810879365,0.2795725677138431,0.46338201095084186,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.4061614615036274,0.2795725677138431,0.43722326163923103,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38882785485269905,0.2795725677138431,0.399108942054922,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"سرع","boundary":[0.3573818879823614,0.2795725677138431,0.38197701794100125,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"بسط","boundary":[0.30714910672296025,0.2795725677138431,0.3339040049025134,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.2750792717940374,0.2795725677138431,0.30009658727425487,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.2555441208618468,0.2795725677138431,0.26797394421392756,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23555483975261451,0.2795725677138431,0.235556976305575,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.190378402087457,0.2795725677138431,0.225058166428587,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.7506477205642156,0.3033730332530355,0.7752639159050663,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7456057262544976,0.3033730332530355,0.7506447662556874,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7297883527811145,0.3033730332530355,0.7401983954669391,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6910939211139793,0.3033730332530355,0.7245509660873978,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6586189746966824,0.3033730332530355,0.6858565344202625,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6425019569778686,0.3033730332530355,0.6533288044620764,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.6209352128618509,0.3033730332530355,0.6372645702841518,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.580793110494827,0.3033730332530355,0.6156978261681342,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.5396518417989806,0.3033730332530355,0.5754951112045519,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5194840406846349,0.3033730332530355,0.534402588649809,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"كنار","boundary":[0.4884244075015122,0.3033730332530355,0.5142466539909182,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.46018928916490054,0.3033730332530355,0.4831357636929034,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4472828542611552,0.3033730332530355,0.45495190247118383,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.42270354829905027,0.3033730332530355,0.4419548688532026,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4176615539893323,0.3033730332530355,0.42270059399052223,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4021430800933926,0.3033730332530355,0.41242416729561554,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعي","boundary":[0.3416393267991052,0.3033730332530355,0.39124199485158634,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.2992927698566255,0.3033730332530355,0.3261138469941649,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"برانگيز","boundary":[0.25914150058896823,0.3033730332530355,0.29623380844152003,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.22668771160908063,0.3033730332530355,0.2538314626290071,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.1903789046477131,0.3033730332530355,0.22142759058093292,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعي","boundary":[0.7455257812600379,0.32703098103450823,0.7775961732689421,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.730618847072697,0.32703098103450823,0.7414456945569048,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.6675350857664812,0.32703098103450823,0.7265796774549981,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.6294305070496177,0.32703098103450823,0.6636569748724839,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6005923244076591,0.32703098103450823,0.6255395941721548,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5842840940675904,0.32703098103450823,0.596512237704526,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7705895696803832,0.3508314465737005,0.778057796222998,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7286547016475662,0.3508314465737005,0.7643319139242533,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"طلايي","boundary":[0.6850961935710147,0.3508314465737005,0.7225499822873406,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيول","boundary":[0.6238067443716561,0.3508314465737005,0.6788504042703398,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"وژي،","boundary":[0.5898971937700673,0.3508314465737005,0.6151069916733388,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5469565132815086,0.3508314465737005,0.5838530870064,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5340229398847466,0.3508314465737005,0.5340290673573881,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.47535998529660195,0.3508314465737005,0.5277243670431825,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.45030779932901516,0.3508314465737005,0.4678609829905229,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.4073366524014861,0.3508314465737005,0.4440620100283403,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39101145662154146,0.3508314465737005,0.40109086310081116,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"سرع","boundary":[0.36037221989923435,0.3508314465737005,0.38496734985787423,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32749263123299976,0.3508314465737005,0.3377010423769016,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.2764826899201031,0.3508314465737005,0.3212468419323249,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.24119785942428304,0.3508314465737005,0.27023690061942823,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.20329213755235598,0.3508314465737005,0.23495207012360814,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1903782831661129,0.3508314465737005,0.19038441063875436,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.7540673057762968,0.3744893943551732,0.7812802911095991,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.7193861592909941,0.3744893943551732,0.7485556118854593,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.6768015336789985,0.3744893943551732,0.7062659314837503,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.660482835438793,0.3744893943551732,0.671309682923001,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.6249952769059458,0.3744893943551732,0.6549909846827955,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريولوژي","boundary":[0.5536226365898093,0.3744893943551732,0.6192819024937167,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5102415554995329,0.3744893943551732,0.5612657110494862,0.38873276157943926],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.5437459565350738,0.3744893943551732,0.5535821626173965,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5152860528119502,0.3744893943551732,0.5201272232532016,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4971334400743959,0.3744893943551732,0.5048024882844245,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايش","boundary":[0.44288894902653436,0.3744893943551732,0.4914414352230038,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4178522624304476,0.3744893943551732,0.43540544609195525,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگام","boundary":[0.37127444043003416,0.3744893943551732,0.412203192255794,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"وينوگرادسكي","boundary":[0.28032700247453807,0.3744893943551732,0.36574492224534283,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2752849835541487,0.3744893943551732,0.28032402355533864,0.38873276157943926],"dir":"ltr"},{"str":"اومليانسكي","boundary":[0.2034867589162036,0.3744893943551732,0.2695914276862442,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19037861910211307,0.3744893943551732,0.19804767960739925,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"يژرينك","boundary":[0.7337069712249998,0.39828985989436555,0.78247538286954,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.6946789332322897,0.39828985989436555,0.7287036713527338,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.6660440127655982,0.39828985989436555,0.689981297866137,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6446737829456015,0.39828985989436555,0.6612099871146648,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.5942622581129913,0.39828985989436555,0.6397491585804324,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5614104799085233,0.39828985989436555,0.5895572863077203,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5241096986184095,0.39828985989436555,0.5565764542575898,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5085977224637706,0.39828985989436555,0.519275672967476,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48903496331672286,0.39828985989436555,0.5037518303573821,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4517416763690851,0.39828985989436555,0.48418907121033433,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.43641879418544166,0.39828985989436555,0.4469076507181516,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42090681803080265,0.39828985989436555,0.43173366551501047,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"جمعي","boundary":[0.3868390795648507,0.39828985989436555,0.4160727923798691,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.34547569982733295,0.39828985989436555,0.3630289193365712,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريايي","boundary":[0.2857639906287729,0.39828985989436555,0.34056902291015506,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.2498812873489575,0.39828985989436555,0.2809180738915569,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22647485812507515,0.39828985989436555,0.2339431048238499,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.1903791565997131,0.39828985989436555,0.22175188969078224,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7578913040026517,0.422090325433558,0.7780495035044303,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7528493096929337,0.422090325433558,0.7578883496941237,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.7312766054004028,0.422090325433558,0.7420939182146821,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"دانشم","boundary":[0.6885460459421435,0.422090325433558,0.7205819741424252,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ندان","boundary":[0.6614987934788606,0.422090325433558,0.6842623175165317,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6227729787310663,0.422090325433558,0.6508160286763379,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5773899922943784,0.422090325433558,0.6120902139285437,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.5305856301383661,0.422090325433558,0.5667072274918559,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5009422844898173,0.422090325433558,0.5198375750992328,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4735216347952782,0.422090325433558,0.49025951968729475,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.4297795841210386,0.422090325433558,0.46283886999275564,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4168499582410261,0.422090325433558,0.41685608571366756,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"سطحي","boundary":[0.36420463991211194,0.422090325433558,0.4061671732823435,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.32447771727322683,0.422090325433558,0.3535218751095893,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.29322343971732806,0.422090325433558,0.31374243962704385,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.2575351242183407,0.422090325433558,0.2825406749148055,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ماتريكس","boundary":[0.19038487174450808,0.422090325433558,0.2468523594158181,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"يزيكي","boundary":[0.7415771548666663,0.4457482732150307,0.7810833900477739,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7329048830406184,0.4457482732150307,0.7413704702426175,0.45999164043929675],"dir":"ltr"},{"str":"يميايي","boundary":[0.6856859177570176,0.4457482732150307,0.7237801636562974,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"منفعل","boundary":[0.6451705354407137,0.4457482732150307,0.6796418109933503,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.6155268289969008,0.4457482732150307,0.6390538020013173,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5884534455220715,0.4457482732150307,0.6124616948545434,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5656714538663877,0.4457482732150307,0.5824093387584042,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.5189014410400716,0.4457482732150307,0.5596212415398248,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49792691985577536,0.4457482732150307,0.5128454678209494,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47474333519519546,0.4457482732150307,0.49183155597721595,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.44227787902365073,0.4457482732150307,0.4686992284315282,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4182836862303239,0.4457482732150307,0.43623377225998344,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"نند","boundary":[0.3906123041043426,0.4457482732150307,0.40892548884405266,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3855702851839533,0.4457482732150307,0.39060932518514324,0.45999164043929675],"dir":"ltr"},{"str":"بلكه","boundary":[0.35410872597182763,0.4457482732150307,0.379526178420286,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.32305906851169564,0.4457482732150307,0.3480646192081604,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.27950895164611567,0.4457482732150307,0.31701496174802835,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيكي","boundary":[0.21115120574365182,0.4457482732150307,0.27339219361620404,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19037814879171286,0.4457482732150307,0.1976447145659728,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7605039475170534,0.4695487387542231,0.7812742308470013,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"تعادل","boundary":[0.720363642841659,0.4695487387542231,0.7531972572781952,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"پوياي","boundary":[0.6784167894763865,0.4695487387542231,0.7131011688081924,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"پيوسته","boundary":[0.6336664990972739,0.4695487387542231,0.6711543154429199,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6139296902185909,0.4695487387542231,0.6263595135706717,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5937386919037558,0.4695487387542231,0.5937408083005563,0.48379210597848915],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5717585003337399,0.4695487387542231,0.5792267268763546,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.5332408174894699,0.4695487387542231,0.5645042983480268,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5202982429093033,0.4695487387542231,0.5203043703819448,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.4847993104569271,0.4695487387542231,0.5130440409235903,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"محض","boundary":[0.43962491753006183,0.4695487387542231,0.47754510847121406,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43458292322034386,0.4695487387542231,0.43962196322153374,0.48379210597848915],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.3753008990760486,0.4695487387542231,0.42732872123463084,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.32730757002990457,0.4695487387542231,0.36804669709033555,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3051229289927351,0.4695487387542231,0.32004147695790913,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.2690389111870814,0.4695487387542231,0.29786872700702205,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2561019927788169,0.4695487387542231,0.25610812025145835,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"اكولوژي،","boundary":[0.19037714098371264,0.4695487387542231,0.24879498266169942,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.7639633420239526,0.4932066865356958,0.7762731622871789,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كر","boundary":[0.7466187983718569,0.4932066865356958,0.7544865998241596,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7391492842403036,0.4932066865356958,0.7391567420195052,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7250327662082084,0.4932066865356958,0.7328130439700457,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيمي","boundary":[0.6689650185013495,0.4932066865356958,0.7187143502318044,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ميكر","boundary":[0.6342826397853298,0.4932066865356958,0.6627192292006745,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"وفلور","boundary":[0.6013855871501951,0.4932066865356958,0.6264052195447241,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5850604425668969,0.4932066865356958,0.5952688537107987,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5540094511720957,0.4932066865356958,0.5787540406696637,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.5177113360458028,0.4932066865356958,0.5477636618714209,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"يري","boundary":[0.4829734273911562,0.4932066865356958,0.5079541160689398,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4503062884810422,0.4932066865356958,0.4767276380904814,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.41359544925158354,0.4932066865356958,0.44406049918036733,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.3948670284674235,0.4932066865356958,0.4072968518195042,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3734722725916206,0.4932066865356958,0.3785113125928105,0.5074500537599619],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3569453960887227,0.4932066865356958,0.36722648329094576,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.3224838092797018,0.4932066865356958,0.3506996067880479,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3061355860275726,0.4932066865356958,0.31899521611060927,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.28315186265385084,0.4932066865356958,0.2998897967268977,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"چهره","boundary":[0.24544175873350915,0.4932066865356958,0.2769060733531759,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23254229416582953,0.4932066865356958,0.232548421638471,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.19037658803305654,0.4932066865356958,0.22629650486515468,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژي","boundary":[0.7375429113929729,0.5170071520748882,0.7824744701905526,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6986137066435758,0.5170071520748882,0.733515608230729,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6798576699852178,0.5170071520748882,0.6945745370258771,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6508060668301917,0.5170071520748882,0.675830366822974,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيم","boundary":[0.6112852532226128,0.5170071520748882,0.6467262754148027,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5893078640307096,0.5170071520748882,0.6072579500603691,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5622826526643278,0.5170071520748882,0.5862909019967998,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"يشر","boundary":[0.7595263161317048,0.5406650998563609,0.7814699909210145,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7137643998948069,0.5406650998563609,0.7313175835563146,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"غيرقابل","boundary":[0.6655552906136314,0.5406650998563609,0.7093337352866567,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"شمارش","boundary":[0.614318044216848,0.5406650998563609,0.6610593357688705,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5951586461125835,0.5406650998563609,0.6098755131532427,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5669219456222234,0.5406650998563609,0.5907279815044333,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5418673274067778,0.5406650998563609,0.5594205110682855,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.511626156502459,0.5406650998563609,0.5373838792577382,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.46645216868417555,0.5406650998563609,0.5071954918943087,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.43721062479787215,0.5406650998563609,0.4620215040760253,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.4202973532967519,0.5406650998563609,0.43272717664883265,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3831793543139708,0.5406650998563609,0.3997156076640645,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.3501112416566645,0.5406650998563609,0.3789503702272122,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.3142143945212188,0.5406650998563609,0.3456805770485143,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2748818037354001,0.5406650998563609,0.3097837299130685,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2555207000757933,0.5406650998563609,0.27043924804096736,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"حدوده","boundary":[0.20329171763235596,0.5406650998563609,0.24545379017385258,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7605358772233656,0.5644655653955534,0.7813061605533134,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.7298816759631861,0.5644655653955534,0.7544917704596983,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6899470838272744,0.5644655653955534,0.7238375691995188,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"غيرممكن","boundary":[0.6278314651629613,0.5644655653955534,0.6839072077300615,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5947539072927956,0.5644655653955534,0.6217147317235648,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5909156671645293,0.5644655653955534,0.5909177835613298,0.5787089326198195],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.5515704608760064,0.5644655653955534,0.5820342003318912,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.534646723087242,0.5644655653955534,0.5454735705714499,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"وضوعات","boundary":[0.46507608914535825,0.5644655653955534,0.522891629666497,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"تفضيلي","boundary":[0.4142496659605715,0.5644655653955534,0.45897949412854583,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.40212540969450794,0.5644655653955534,0.40998947782285455,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.36885875805490836,0.5644655653955534,0.39600862707408113,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"اجمال","boundary":[0.3261042838005825,0.5644655653955534,0.36276184315983667,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.28315513796266445,0.5644655653955534,0.32006017703691525,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2523001273303288,0.5644655653955534,0.2771110311989972,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"ند،","boundary":[0.23112372969332817,0.5644655653955534,0.24879244903238687,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.2111507326181081,0.5644655653955534,0.2250056924621281,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1903778800429129,0.5644655653955534,0.20509474708357214,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"جاهايي","boundary":[0.7415371378760569,0.588123513177026,0.775264383776571,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7197635468117153,0.588123513177026,0.7365014317037317,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.6869072125088398,0.588123513177026,0.7146372419251544,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"تناقضات","boundary":[0.6304193819952023,0.588123513177026,0.6818190180833694,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.617512947091457,0.588123513177026,0.6252932248532942,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.5659037752353149,0.588123513177026,0.6126261378996343,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"نظرهايي","boundary":[0.5118520125519405,0.588123513177026,0.5607954423872605,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.47251678283699816,0.588123513177026,0.5067258554100325,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.44166215432514383,0.588123513177026,0.467469210209218,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43662016001542586,0.588123513177026,0.44165920001661574,0.6023668804012922],"dir":"ltr"},{"str":"نقطه","boundary":[0.4057790397185712,0.588123513177026,0.4315118271673715,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.36661655166363577,0.588123513177026,0.4027082325792932,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"مخالف","boundary":[0.3182053517638372,0.588123513177026,0.3615808454913107,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2879919082779058,0.588123513177026,0.31311683746010754,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.26500606669332916,0.588123513177026,0.2829562021055807,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.2270901461403757,0.588123513177026,0.25531560909181655,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22325190130900535,0.588123513177026,0.22325403786196585,0.6023668804012922],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.1903779653706569,0.588123513177026,0.21073787032699695,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.7492157271132672,0.6119239787162184,0.7798779258539886,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7310923724837971,0.6119239787162184,0.7435221958358779,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6897381700824285,0.6119239787162184,0.7090460796604792,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.642350176420835,0.6119239787162184,0.6840855558904735,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6300078150679326,0.6119239787162184,0.634848985509184,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6134874363063354,0.6119239787162184,0.6243670673314327,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5810294953590485,0.6119239787162184,0.6079958808380819,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.5505858986391657,0.6119239787162184,0.5753768811670934,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.54565539323527,0.6119239787162184,0.55069443323646,0.6261673459404845],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.526106926762829,0.6119239787162184,0.5399618619578809,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5013071664287808,0.6119239787162184,0.5204133954854399,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"ذات","boundary":[0.4694505837896142,0.6119239787162184,0.49565455223682586,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45593910732169396,0.6119239787162184,0.46371938508353117,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"ماهي","boundary":[0.4283284640504572,0.6119239787162184,0.450298359585194,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"طبيع","boundary":[0.38315135343830437,0.6119239787162184,0.4064760226928618,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.34867523726290556,0.6119239787162184,0.3611050852055015,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.310145523609852,0.6119239787162184,0.32688345768289884,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.2635845104016859,0.6119239787162184,0.3046158084994774,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24301332361372938,0.6119239787162184,0.25793187157890346,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"وضعي","boundary":[0.20652890288333473,0.6119239787162184,0.2373725758772293,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"ذار","boundary":[0.7550734267959733,0.6357244442554107,0.7757489515833836,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7258319321713249,0.6357244442554107,0.750570135512094,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7135305388317544,0.6357244442554107,0.7213108165935915,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"خطاهاي","boundary":[0.6596676703718298,0.6357244442554107,0.7090998742236041,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6302314302751381,0.6357244442554107,0.6552370057636796,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.6012019505576142,0.6357244442554107,0.6257281389912586,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5790228810458808,0.6357244442554107,0.5967712859494639,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"واند","boundary":[0.5499200381196665,0.6357244442554107,0.5746449322270475,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5352083356918853,0.6357244442554107,0.545416746835787,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.5063805356895067,0.6357244442554107,0.5307050444080058,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4825994864273278,0.6357244442554107,0.5018772444056273,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4632454410115192,0.6357244442554107,0.47829787566483994,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"منتقل","boundary":[0.42655773141910147,0.6357244442554107,0.4588147764033689,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3969052566828757,0.6357244442554107,0.42212706681095125,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3930670232733294,0.6357244442554107,0.39306915982628987,0.6499678114796769],"dir":"ltr"},{"str":"يكروبيولوژي","boundary":[0.3045355718386636,0.6357244442554107,0.38315690496211113,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.26519528291412264,0.6357244442554107,0.30009720909179105,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.23575906760950757,0.6357244442554107,0.26076461830597236,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.20329185200675598,0.6357244442554107,0.23132840300135732,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1903779149802569,0.6357244442554107,0.19038404245289833,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"لمي","boundary":[0.7528652685173826,0.6593823920368835,0.7778837973621512,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"محض","boundary":[0.7078925581275248,0.6593823920368835,0.745812749068677,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.6772404389986739,0.6593823920368835,0.7007674120030903,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6502152276322922,0.6593823920368835,0.6742234769647643,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.6106480666117752,0.6593823920368835,0.6267836386805582,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5866577498480172,0.6593823920368835,0.6035442900481776,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5695258751166885,0.6593823920368835,0.5797342862605903,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريولوژي،","boundary":[0.4832141610113985,0.6593823920368835,0.562400728992254,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"مايكولوژي","boundary":[0.41001314098941966,0.6593823920368835,0.4761616415626932,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3954932558676933,0.6593823920368835,0.40316230407772186,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3603976864737163,0.6593823920368835,0.3884407364189879,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.3186449213687341,0.6593823920368835,0.35334516702501095,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.29646210156558916,0.6593823920368835,0.311721433190792,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2716611268229007,0.6593823920368835,0.28940958211688383,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"گردد؛","boundary":[0.23414930794007993,0.6593823920368835,0.261985427853336,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"ردپاي","boundary":[0.19037754410691285,0.6593823920368835,0.22709678849137455,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"يوشيمي","boundary":[0.7354856352636615,0.683182857576076,0.7824512077983231,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7237892838913891,0.683182857576076,0.7315695616532263,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"پاتولوژي","boundary":[0.6661246593731442,0.683182857576076,0.7197537086813917,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.6237826560807704,0.683182857576076,0.6620912506480049,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6046302915894767,0.683182857576076,0.6196827262427975,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5949559392032434,0.683182857576076,0.6007004448045999,0.6974262248003421],"dir":"ltr"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.5386882628368896,0.683182857576076,0.5919414053684919,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5197305452540169,0.683182857576076,0.5346490932191909,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4920988867309548,0.683182857576076,0.515703242091773,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4668779615523655,0.683182857576076,0.4846328259368265,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.43704015209395325,0.683182857576076,0.4627978748492325,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41242475357112296,0.683182857576076,0.4198929801137377,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3892384134223774,0.683182857576076,0.4083446422774747,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.35717455946709387,0.683182857576076,0.3852111102601336,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.34426362815404954,0.683182857576076,0.344269755626691,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.30755279972829264,0.683182857576076,0.3402363249918057,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"ديده","boundary":[0.2760932160012529,0.683182857576076,0.3035136054797663,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.25411577742675756,0.683182857576076,0.2720659128390091,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.22870406666875684,0.683182857576076,0.2447804172788328,0.6974262248003421],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19038,0.1372,0.78249,0.69743],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.48161322900727,0.7490566806920949,0.49447285909030664,0.7633000479163609],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48161,0.74906,0.49447,0.7633],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/87910207f53005119ad7a9ab51a9d473.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/b2943155f8369e7ce3987a584c4e8e96.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.08974,0.21752,0.23131]},"elements":[{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7706300370761486,0.08973891443118318,0.7780982636187634,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7095160361073061,0.08973891443118318,0.7666027339139047,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.64577973680192,0.08973891443118318,0.7054887329450623,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6407377424922021,0.08973891443118318,0.6457767824933919,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرو","boundary":[0.6004031211831933,0.08973891443118318,0.6367104393299582,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"لور","boundary":[0.5751741701455324,0.08973891443118318,0.5959481148419453,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5362449653961354,0.08973891443118318,0.5711468669832886,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.4975358293466849,0.08973891443118318,0.5322057957784366,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"اهمي","boundary":[0.4701397643220653,0.08973891443118318,0.4934557426435519,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.4205176199405752,0.08973891443118318,0.4498887534595551,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.379765395371092,0.08973891443118318,0.41649031677833137,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36078139515531854,0.08973891443118318,0.3756999431204926,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"توانايي","boundary":[0.3160182890099583,0.08973891443118318,0.35670160373992954,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"انسا","boundary":[0.29102588533413715,0.08973891443118318,0.31193817771631005,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2692226735429866,0.08973891443118318,0.27406388429655815,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25026493132928623,0.08973891443118318,0.2651834792944603,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.2141855139655921,0.08973891443118318,0.24618513991389726,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.19038086775252128,0.08973891443118318,0.20490676031292498,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7675967383522743,0.11339686221265584,0.7675972493109304,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.7504636664122285,0.11339686221265584,0.7645863095345069,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7367266548091126,0.11339686221265584,0.7367287712059132,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"خاك","boundary":[0.6961900680767655,0.11339686221265584,0.7208062521886194,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6633268246453636,0.11339686221265584,0.6904766936645363,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"ساكنان","boundary":[0.6157343371502207,0.11339686221265584,0.6576860769088635,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.5584538522324872,0.11339686221265584,0.6100935894137208,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"اش","boundary":[0.5380841357842046,0.11339686221265584,0.5550206340347448,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5330421414744866,0.11339686221265584,0.5380811814756765,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5168348624622741,0.11339686221265584,0.5272449543291291,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.47773706934923227,0.11339686221265584,0.511194114725774,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4470907461241907,0.11339686221265584,0.4720963216127323,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"اكوسيستم","boundary":[0.3825774178166302,0.11339686221265584,0.44139721484680144,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"منحصر","boundary":[0.33477519480596685,0.11339686221265584,0.3771383506015218,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3186516793458522,0.11339686221265584,0.32906179580322253,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.29323268432631255,0.11339686221265584,0.3130109316093522,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.2599612242331822,0.11339686221265584,0.28759193658981247,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2363703410844307,0.11339686221265584,0.2543204764966822,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.21296115550566763,0.11339686221265584,0.227039218406336,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.19038081736212115,0.11339686221265584,0.20732040776916763,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"ارگانيسم","boundary":[0.7329079365936828,0.13719732775184815,0.7820982048717376,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7207860240879204,0.13719732775184815,0.7254255145761839,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"خودشان","boundary":[0.6661234412688437,0.13719732775184815,0.7161536789583784,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6508131456355963,0.13719732775184815,0.6614910961393018,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.638511292130893,0.13719732775184815,0.6461081246492948,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6169411496862985,0.13719732775184815,0.6338276898864589,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"سازگار","boundary":[0.5688656766005756,0.13719732775184815,0.6122233919075999,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.53376828154225,0.13719732775184815,0.5642333314710337,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5212652076812878,0.13719732775184815,0.529045485443125,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4916358018314368,0.13719732775184815,0.516632862551746,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4579644894798569,0.13719732775184815,0.487003456701895,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"نيازشان","boundary":[0.41016357203205195,0.13719732775184815,0.45325951767458583,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39485325180828934,0.13719732775184815,0.40553122690251003,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37954293198765,0.13719732775184815,0.390168098547343,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3579727894825872,0.13719732775184815,0.37506101026460764,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34326103767221394,0.13719732775184815,0.3533404443530453,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3220952776233426,0.13719732775184815,0.33861680145638956,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2833617406475273,0.13719732775184815,0.3013118760597788,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آورند","boundary":[0.24766434143909766,0.13719732775184815,0.27590342193255,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24402778989468696,0.13719732775184815,0.24402992644764746,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"يكن","boundary":[0.20974178938184695,0.13719732775184815,0.2361416008644829,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19038069844077715,0.13719732775184815,0.20509756548143637,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آناليز","boundary":[0.754876206980238,0.16085527553332082,0.7780755970694982,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.718573209391026,0.16085527553332082,0.7503729156963586,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.713531215081308,0.16085527553332082,0.7185702550824979,0.17509864275758683],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروبيولوژيس","boundary":[0.6234122348685497,0.16085527553332082,0.7088988699517661,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5949528165729461,0.16085527553332082,0.5997939870141976,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5725720665398212,0.16085527553332082,0.5903204714434042,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"وانند","boundary":[0.5392951098578262,0.16085527553332082,0.568255125804249,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.5042023718036763,0.16085527553332082,0.5346544926805308,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4789710997962847,0.16085527553332082,0.4967259641807456,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"قطعي","boundary":[0.4418592879483787,0.16085527553332082,0.4743387546667428,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42634731179373975,0.16085527553332082,0.43722694281883684,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4113135733279422,0.16085527553332082,0.4186705717296795,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.38752221580241375,0.16085527553332082,0.4068301005883875,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.3431752567962169,0.16085527553332082,0.38288987067287183,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3133651741515072,0.16085527553332082,0.33849010353527054,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.27989648970115144,0.16085527553332082,0.3087209379356828,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.25852621049856267,0.16085527553332082,0.2752641445716095,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.2141717323255631,0.16085527553332082,0.2538938653690208,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.19038036250477705,0.16085527553332082,0.2094865790646168,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندها","boundary":[0.7391468876537023,0.18465574107251312,0.7810881551826648,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.7054651426389844,0.18465574107251312,0.7350456776980074,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6907598893761583,0.18465574107251312,0.7013850559358513,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.6546533561319713,0.18465574107251312,0.6866719736173562,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"جستار","boundary":[0.613915710069584,0.18465574107251312,0.6506260529697274,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايي","boundary":[0.5471579516450858,0.18465574107251312,0.6100231938287175,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5130695706953319,0.18465574107251312,0.5430778649419529,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4912938630326282,0.18465574107251312,0.509042267533088,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.46043679768134166,0.18465574107251312,0.48194451024999174,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7750529872849304,0.20845620661170558,0.779894782567142,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7331142735777214,0.20845620661170558,0.7665362219801864,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.6941849465973389,0.20845620661170558,0.7246499965261226,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.6764305248475265,0.20845620661170558,0.6907428323601286,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6588856709207025,0.20845620661170558,0.6679137595427826,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.6246052103889083,0.20845620661170558,0.6504213938691037,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5993740717481087,0.20845620661170558,0.6171288867499776,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5583498861054514,0.20845620661170558,0.5909097946965101,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيقات","boundary":[0.4970458221400807,0.20845620661170558,0.5498330716196771,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوسفري","boundary":[0.42484987722119805,0.20845620661170558,0.4885815450884819,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4087165027785404,0.20845620661170558,0.41638560016959936,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.3659812498777993,0.20845620661170558,0.4001994175955371,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"اكولوژي","boundary":[0.30408834230000953,0.20845620661170558,0.3574641646947961,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوسفر","boundary":[0.24480609132433642,0.20845620661170558,0.2956240652484108,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.225663839178517,0.20845620661170558,0.2363418142727377,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1903803793015772,0.20845620661170558,0.2171269108606739,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.7229780211574194,0.2321141543931781,0.778029573498864,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7102732667750656,0.2321141543931781,0.7180535445369028,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.6596591399580218,0.2321141543931781,0.7052375606027405,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6227763490516228,0.2321141543931781,0.6546234337856968,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"گردهم","boundary":[0.5753943438214477,0.2321141543931781,0.6177345373164022,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"آوريم","boundary":[0.5382851735726848,0.2321141543931781,0.567945244601244,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.53445323560378,0.2321141543931781,0.5383232183246939,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.4952398068137741,0.2321141543931781,0.5292198355479037,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4825350524314205,0.2321141543931781,0.4903153301932577,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"اميد","boundary":[0.45452834363951417,0.2321141543931781,0.47744656271820607,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.4170258818280088,0.2321141543931781,0.44949263746718915,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.40150129456269285,0.2321141543931781,0.41199017565568374,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.37730655100074273,0.2321141543931781,0.39641278025896326,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.35978818875441715,0.2321141543931781,0.37221803669701314,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3218635168671001,0.2321141543931781,0.33839977021719375,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.2829372761415002,0.2321141543931781,0.31682781069477495,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.2423991829162545,0.2321141543931781,0.2779015699691751,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.21540473824844003,0.2321141543931781,0.23729082547768499,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19038018949773716,0.2321141543931781,0.20058860064163897,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"لق","boundary":[0.7595099569511328,0.2559146199323705,0.7752550302275164,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ايده","boundary":[0.7321011812504524,0.2559146199323705,0.7554298702479997,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.7032487360424873,0.2559146199323705,0.724633605116215,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.6609047899946002,0.2559146199323705,0.6992214328802435,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6476068944465,0.2559146199323705,0.6568774868323564,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6334775263343105,0.2559146199323705,0.6432734200966237,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6127123382800502,0.2559146199323705,0.6294502231720668,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.5376700765034068,0.2559146199323705,0.6086850351178066,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.49936284654448576,0.2559146199323705,0.533642773341163,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48746481465082175,0.2559146199323705,0.49524509241265896,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.45136148160015876,0.2559146199323705,0.483437511488578,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ناس","boundary":[0.423942721209684,0.2559146199323705,0.44205471062305485,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41163036446437656,0.2559146199323705,0.4116350003811777,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.39932617768259104,0.2559146199323705,0.40416738843616257,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.3827900908895662,0.2559146199323705,0.39509852215552554,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3678106552970307,0.2559146199323705,0.378690310912643,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.33657016939205353,0.2559146199323705,0.3637750554562057,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.3042976747917671,0.2559146199323705,0.3325428662298097,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.2770821390189149,0.2559146199323705,0.3002703716295233,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.24401681581290394,0.2559146199323705,0.27304294477038854,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2234532590990049,0.2559146199323705,0.23998951265066018,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.19038039105933716,0.2559146199323705,0.2194259559367611,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7750552265402448,0.2795725677138431,0.7824122249419821,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرف","boundary":[0.7375629803140653,0.2795725677138431,0.7679944350437858,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6850744155640434,0.2795725677138431,0.7142386521111413,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.663091481694709,0.2795725677138431,0.678010029659883,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.6213444184811746,0.2795725677138431,0.6560270957905486,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6038030424997594,0.2795725677138431,0.6142918990324694,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5858708920259569,0.2795725677138431,0.5966977395101648,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"كنش","boundary":[0.5463539699681902,0.2795725677138431,0.5788183725772514,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5211306902370201,0.2795725677138431,0.5388855546214809,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.47818505810557,0.2795725677138431,0.5140781707883145,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوسفر","boundary":[0.4203145647327902,0.2795725677138431,0.4711325386568646,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40539131655266464,0.2795725677138431,0.4131715943145019,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"دلال","boundary":[0.377160736758445,0.2795725677138431,0.3983269060176768,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3357885016236689,0.2795725677138431,0.35354340185586036,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3061402552003297,0.2795725677138431,0.32868472506007135,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.271865190875692,0.2795725677138431,0.2990150598948647,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.20510365069332911,0.2795725677138431,0.2648126714269866,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19038207073933758,0.2795725677138431,0.19805113124462373,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"نگل","boundary":[0.7486395120959577,0.3033730332530355,0.7752222550132919,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"داري","boundary":[0.7173732288592882,0.3033730332530355,0.7411740116067965,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6953958396673848,0.3033730332530355,0.7133459256970445,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.6645387743160983,0.3033730332530355,0.6860464868847483,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6607005378159407,0.3033730332530355,0.6607026542127412,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6490020478079047,0.3033730332530355,0.653848026644234,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.625614051526721,0.3033730332530355,0.6449219611047717,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"وجود،","boundary":[0.5825901564424417,0.3033730332530355,0.621697977916286,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.5517287297012533,0.3033730332530355,0.5785628532801979,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.5267471446185658,0.3033730332530355,0.5476486429981202,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ريزوسفر","boundary":[0.4719018675322475,0.3033730332530355,0.5227198414563219,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.43136270251931835,0.3033730332530355,0.4678019376942745,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4005036289735294,0.3033730332530355,0.4272627726813454,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37994007246119194,0.3033730332530355,0.3964763258112856,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"گياهان","boundary":[0.33518681404519074,0.3033730332530355,0.37590663910522504,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.3083634597614436,0.3033730332530355,0.33130993428944644,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2966671083891712,0.3033730332530355,0.30433615659919977,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.2555274332030538,0.3033730332530355,0.2926398052269274,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.2438432827575555,0.3033730332530355,0.25150013004081,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ايي","boundary":[0.21418517299055215,0.3033730332530355,0.23409497513590005,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.19038057582413734,0.3033730332530355,0.20490646838454105,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7746198101148045,0.32703098103450823,0.7779858888355994,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7576960723260402,0.32703098103450823,0.768522919810248,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7345124876654603,0.32703098103450823,0.7516007084474807,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.6929683469152725,0.32703098103450823,0.7284683809017931,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6689741541219457,0.32703098103450823,0.6869242401516052,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"نند","boundary":[0.6413289561653516,0.32703098103450823,0.6596421654955769,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6274141206702641,0.32703098103450823,0.6351943984321013,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"نقاط","boundary":[0.5939519497273575,0.32703098103450823,0.6212973872308677,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"داغ","boundary":[0.5675310764079793,0.32703098103450823,0.5879078429636903,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"فعالي","boundary":[0.538257137400223,0.32703098103450823,0.561486969644312,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.4642205811508923,0.32703098103450823,0.5158603182716573,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4503057456558049,0.32703098103450823,0.4580860234176421,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"حيواني","boundary":[0.40251771774176187,0.32703098103450823,0.4442616388921377,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.36540669419522687,0.32703098103450823,0.3964009597118503,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.36036467527483756,0.32703098103450823,0.3654037152760275,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.33495985100327685,0.32703098103450823,0.35426776037976576,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.2956388424670259,0.32703098103450823,0.3288430683828501,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27871508008774626,0.32703098103450823,0.2895419275719541,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.23776904714641067,0.32703098103450823,0.272670973324079,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.21115342839933257,0.32703098103450823,0.2316724521295982,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19038057582413737,0.32703098103450823,0.20509744286479661,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"فهو","boundary":[0.7573102050228054,0.3508314465737005,0.779874605287513,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7498528286230898,0.3508314465737005,0.7498589157834111,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6978085242181771,0.3508314465737005,0.744010400365198,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6709887945562151,0.3508314465737005,0.6919660959602855,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6300427862053946,0.3508314465737005,0.6649446877925479,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6001883958503581,0.3508314465737005,0.6242003579475031,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5594497431046843,0.3508314465737005,0.5943341011370115,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5196524808134682,0.3508314465737005,0.571617728894815,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"اس","boundary":[0.5411247079538226,0.3508314465737005,0.5535545313059035,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5029304215304794,0.3508314465737005,0.5137572690146873,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.45234366105437257,0.3508314465737005,0.4970797212248341,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.41159933120932773,0.3508314465737005,0.44650123279648096,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3968780066278366,0.3508314465737005,0.40590607062916734,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"چرخش","boundary":[0.3436383590484806,0.3508314465737005,0.39103557836994496,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.3006835587667154,0.3508314465737005,0.337795930790589,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.2625873357859818,0.3508314465737005,0.2947886422556786,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.24624756919456312,0.3508314465737005,0.25910719927759973,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24120555027417376,0.3508314465737005,0.2462445902753637,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.22749239328486195,0.3508314465737005,0.2352726710466992,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.19037940004813703,0.3508314465737005,0.2217863307212361,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"بادلات","boundary":[0.7387283419086549,0.3744893943551732,0.781271590954049,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"آبي","boundary":[0.7110931732266091,0.3744893943551732,0.7338430591428293,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6985900993656471,0.3744893943551732,0.7063703771274842,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اتمسفري","boundary":[0.6407333307253378,0.3744893943551732,0.6937032901738244,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6181509005739444,0.3744893943551732,0.6358993050744042,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5911256892075626,0.3744893943551732,0.6151339385400345,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5872874430324482,0.3744893943551732,0.5872895594292488,0.38873276157943926],"dir":"ltr"},{"str":"ذا","boundary":[0.5661051084657054,0.3744893943551732,0.5793198644897027,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.541910389695832,0.3744893943551732,0.5612182992738827,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.5112601805647031,0.3744893943551732,0.5370763640448986,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.498940643644267,0.3744893943551732,0.5037818140855185,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.460829740811265,0.3744893943551732,0.49403399131760434,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.4245374623042245,0.3744893943551732,0.4559957151603314,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.40815448079691236,0.3744893943551732,0.421014110879949,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3924408241208818,0.3744893943551732,0.40326764701457446,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.3537162639469078,0.3744893943551732,0.3876067984699482,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.3133798510717264,0.3744893943551732,0.3488822382959743,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29766616980518057,0.3744893943551732,0.30854582542079284,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2823493764306324,0.3744893943551732,0.2927594928880027,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.25108650654559755,0.3744893943551732,0.2775153507796989,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.19037931606413694,0.3744893943551732,0.24640135328465118,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.767595305585234,0.39828985989436555,0.7675958165438901,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.7385533024423759,0.39828985989436555,0.760129085386786,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"خشي","boundary":[0.7489943152702816,0.422090325433558,0.7824754379257269,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7276240852487232,0.422090325433558,0.7443619701407396,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7080613256985523,0.422090325433558,0.7229798736637263,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.6679360294208344,0.422090325433558,0.7034289805690104,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6479815737217351,0.422090325433558,0.6632130855770567,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6138908650942803,0.422090325433558,0.6433492285921932,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"تح","boundary":[0.5939326244714552,0.422090325433558,0.6092060317115932,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5394905218625032,0.422090325433558,0.5729475669770151,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5078312986086935,0.422090325433558,0.5348581767329614,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.47402915977661564,0.422090325433558,0.5031933963237137,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4423759994735634,0.422090325433558,0.46932418797134456,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.40084700684758456,0.422090325433558,0.43774365434402157,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3712386293147817,0.422090325433558,0.39621466171804265,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3415936995936181,0.422090325433558,0.3665409447675988,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.32447869839007576,0.422090325433558,0.33690854633267175,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3032856476664921,0.422090325433558,0.3081259860251775,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.2639713958378856,0.422090325433558,0.29864141145066775,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.22425409333104762,0.422090325433558,0.2594879230983309,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.19037961975028106,0.422090325433558,0.2195490969352614,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.7486184782158094,0.4457482732150307,0.7780828760205613,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7147468281462175,0.4457482732150307,0.7418966971653902,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.6623175724038554,0.4457482732150307,0.7080976737715273,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6477976892977451,0.4457482732150307,0.6555779670595823,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.5790188153760445,0.4457482732150307,0.6411291950001871,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5544195749716949,0.4457482732150307,0.5723696610013543,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5273943636053131,0.4457482732150307,0.5514026129377851,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5235561335551268,0.4457482732150307,0.5235582499519273,0.45999164043929675],"dir":"ltr"},{"str":"ذيرش","boundary":[0.47392181630020613,0.4457482732150307,0.5127651426701978,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"كوركورانه","boundary":[0.40255402881743335,0.4457482732150307,0.467272661925516,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3896398311025826,0.4457482732150307,0.38964595857522405,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3561654073408679,0.4457482732150307,0.38319235926490003,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.3329828134563331,0.4457482732150307,0.3495043618798953,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.28717230906097013,0.4457482732150307,0.30996905563046223,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.24724103638258133,0.4457482732150307,0.2805231546862801,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2238539479348443,0.4457482732150307,0.2405918820078912,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.19037953442253702,0.4457482732150307,0.2172047935601542,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.7689898153523873,0.4695487387542231,0.778061017762875,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7264252288912001,0.4695487387542231,0.7473468835718526,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.711108484899244,0.4695487387542231,0.7213168960431459,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"سادگي","boundary":[0.6625040452127104,0.4695487387542231,0.7058710982055273,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6332546964218488,0.4695487387542231,0.6572666585189937,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.5826312320016528,0.4695487387542231,0.6282071237940687,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5419153987703421,0.4695487387542231,0.5773031974126699,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5370331932945112,0.4695487387542231,0.542072233295701,0.48379210597848915],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.5047749916288456,0.4695487387542231,0.5317231307440348,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4745320294465873,0.4695487387542231,0.49953760493512894,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.4348027502300991,0.4695487387542231,0.4692946427528706,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.42068457435384365,0.4695487387542231,0.42956536353638236,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويي","boundary":[0.3555462099946629,0.4695487387542231,0.41543527196317304,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.33357088922789924,0.4695487387542231,0.3503088233009461,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3136047444072408,0.4695487387542231,0.3283216114479,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.28334305775097596,0.4695487387542231,0.3083673577135239,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"آموختن","boundary":[0.23029606436143824,0.4695487387542231,0.27825609446375865,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"الفباي","boundary":[0.19037953442253702,0.4695487387542231,0.22520755005770862,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7395058930454042,0.4932066865356958,0.78144146964787,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7225926215442837,0.4932066865356958,0.7350224448963646,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7013995462301849,0.4932066865356958,0.706239859998355,0.5074500537599619],"dir":"ltr"},{"str":"امري","boundary":[0.6671287189319418,0.4932066865356958,0.6969160980811455,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"پسنديده","boundary":[0.6151220484521538,0.4932066865356958,0.6626980543237917,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.5872934656930576,0.4932066865356958,0.6106187571682744,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5602682543266759,0.4932066865356958,0.5842765036591479,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5564300209171295,0.4932066865356958,0.55643213731393,0.5074500537599619],"dir":"ltr"},{"str":"صل","boundary":[0.5247587175975841,0.4932066865356958,0.5486799414635849,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.49936059839358593,0.4932066865356958,0.5202554263137046,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"قول","boundary":[0.47213388260346384,0.4932066865356958,0.49492993378543565,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4597236178712746,0.4932066865356958,0.46456478831252607,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4403695724554659,0.4932066865356958,0.4554220071087868,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.41116455616700787,0.4932066865356958,0.436087804827818,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.38192301228070435,0.4932066865356958,0.40673389155885753,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.36521137211994525,0.4932066865356958,0.3774923476725541,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3438166408346575,0.4932066865356958,0.34885568083584745,0.5074500537599619],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.31640510152287904,0.4932066865356958,0.3393859762265073,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2930170804496186,0.4932066865356958,0.31212330930471593,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.26699926660058887,0.4932066865356958,0.2885864158414683,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25228751479021566,0.4932066865356958,0.26256860199243864,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.20248006107926952,0.4932066865356958,0.24785685018206538,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1903803238721371,0.4932066865356958,0.19804938437742325,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.7232171159528538,0.5170071520748882,0.7780669877124383,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"اج","boundary":[0.7046822192983777,0.5170071520748882,0.7183303067610309,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"ازه","boundary":[0.6865153966333006,0.5170071520748882,0.699832047085162,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6637312849527075,0.5170071520748882,0.681681370982367,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.6388711066929819,0.5170071520748882,0.6562117677983502,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6175008768729852,0.5170071520748882,0.6340370810420484,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5858416535607225,0.5170071520748882,0.6126668512220516,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.5552069693087139,0.5170071520748882,0.5811565248902913,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.539694993154075,0.5170071520748882,0.5503729436577804,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.4951295216203897,0.5170071520748882,0.5347883408274123,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.45983044604067247,0.5170071520748882,0.49029549596945615,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4547884517309545,0.5170071520748882,0.4598274917321444,0.5312505192991542],"dir":"ltr"},{"str":"تكنيك","boundary":[0.4057824913557957,0.5170071520748882,0.4499019378268759,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.38051900259082666,0.5170071520748882,0.39827390282301817,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3345461235103411,0.5170071520748882,0.3758338493298804,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.30469951326778594,0.5170071520748882,0.3296467584417666,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2891875125226318,0.5170071520748882,0.29986548761685244,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.24080439934492875,0.5170071520748882,0.28435348687169826,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.2028922644278853,0.5170071520748882,0.23609940294914247,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1903817683969375,0.5170071520748882,0.19805082890222367,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.7591271316760342,0.5406650998563609,0.7752034576552826,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.7353260832568996,0.5406650998563609,0.7498519556611433,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.7014464165584136,0.5406650998563609,0.7312261534189266,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"يري","boundary":[0.6667472590351221,0.5406650998563609,0.6917279477129058,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6350935135987451,0.5406650998563609,0.6627199558728784,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6312552784423314,0.5406650998563609,0.631257394839132,0.554908467080627],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.6132810825909761,0.5406650998563609,0.6237602238545638,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5755865132247118,0.5406650998563609,0.6092537794287324,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5610703535297581,0.5406650998563609,0.571559210062468,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"صرفاً","boundary":[0.5273641696735947,0.5406650998563609,0.5445144210138424,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.4944977625313184,0.5406650998563609,0.523336866511351,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.46344358118635376,0.5406650998563609,0.49047045936907463,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"نبوده","boundary":[0.4303703263701318,0.5406650998563609,0.45934365134838084,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.41386041631491793,0.5406650998563609,0.4262902396669987,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39246563584859984,0.5406650998563609,0.39750467584978977,0.554908467080627],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.3656093873903156,0.5406650998563609,0.38112808239933055,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.32087533920774575,0.5406650998563609,0.36152927609666735,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.30631139211556424,0.5406650998563609,0.31680027323878934,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"فراتر","boundary":[0.27445729827841026,0.5406650998563609,0.30228408895332043,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2625592663847462,0.5406650998563609,0.27033954414658345,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"مبسوط","boundary":[0.2174132659993143,0.5406650998563609,0.2585319632225024,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.20528875761059517,0.5406650998563609,0.213152789860977,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19038178653748145,0.5406650998563609,0.20120863402168931,0.554908467080627],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7661867259369013,0.5644655653955534,0.7821188415250346,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7478504001786386,0.5644655653955534,0.7602802235307193,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7278610783539632,0.5644655653955534,0.7278631947507637,0.5787089326198195],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.7114840756850811,0.5644655653955534,0.7163258709672927,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"تعمداً","boundary":[0.673597513049485,0.5644655653955534,0.7057908396954359,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6157272626027769,0.5644655653955534,0.6677550847915934,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.576395893114974,0.5644655653955534,0.609812207669156,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيقات","boundary":[0.5177136778848574,0.5644655653955534,0.5705009766039372,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"قديمي","boundary":[0.47274070059720713,0.5644655653955534,0.5118712496269657,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.4605814782216075,0.5644655653955534,0.4684455104719893,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4438594189386188,0.5644655653955534,0.45473904996371595,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4230936098730687,0.5644655653955534,0.43814604452638956,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3924768299348694,0.5644655653955534,0.41740007859567946,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.3563709584577276,0.5644655653955534,0.38683608219836935,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.33862006942164224,0.5644655653955534,0.35293239265604914,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3335780505012529,0.5644655653955534,0.3386170905024428,0.5787089326198195],"dir":"ltr"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.27125552330214053,0.5644655653955534,0.32766297097711694,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.23835410968022724,0.5644655653955534,0.2623497676248247,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.19038161722573743,0.5644655653955534,0.23245887329093112,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7546817299391996,0.588123513177026,0.77647043247982,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهي","boundary":[0.7082994501737564,0.588123513177026,0.7499981276947655,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.6412317516842193,0.588123513177026,0.7036552385887596,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.5976766764032782,0.588123513177026,0.6365994065546774,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5627791444700523,0.588123513177026,0.5931733851193988,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5502760706090902,0.588123513177026,0.5580563483709274,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.4867889479779051,0.588123513177026,0.5456437254795483,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.4503095180538208,0.588123513177026,0.4821566028483632,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44526752374410283,0.588123513177026,0.4503065637452927,0.6023668804012922],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.4317562816923235,0.588123513177026,0.4405826903614158,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.3999069936521183,0.588123513177026,0.4270513098870525,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"دهيم","boundary":[0.3662285980631019,0.588123513177026,0.395262757436294,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3448583188605131,0.588123513177026,0.36159625293355996,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.31139618270310737,0.588123513177026,0.34022597373097124,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.29846838659661273,0.588123513177026,0.2984745140692542,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.24786682182410563,0.588123513177026,0.2938277694193172,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2355517581602593,0.588123513177026,0.2403929689138308,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22024143793649673,0.588123513177026,0.23106828542070457,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"كجا","boundary":[0.1903816172257375,0.588123513177026,0.21560909280695484,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"وده","boundary":[0.7604983366733035,0.6119239787162184,0.782424961084679,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7433833846507916,0.6119239787162184,0.7558132080028723,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7219886287951449,0.6119239787162184,0.7270276687963347,0.6261673459404845],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7094855549341829,0.6119239787162184,0.71726583269602,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6899227953840119,0.6119239787162184,0.7048413433491859,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6602661502616877,0.6119239787162184,0.6852904502544701,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"حرك","boundary":[0.6282066905508468,0.6119239787162184,0.6556338051321459,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5967388653327921,0.6119239787162184,0.607148957199647,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"كدامين","boundary":[0.5481498001765502,0.6119239787162184,0.5921065202032502,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.5257765700035998,0.6119239787162184,0.5435174550470083,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5031941388443985,0.6119239787162184,0.5211442248740579,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.47616892747801676,0.6119239787162184,0.5001771768104887,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47233067995915834,0.6119239787162184,0.4723327963559589,0.6261673459404845],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.44042056265308105,0.6119239787162184,0.4646178565739566,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"نيل","boundary":[0.4170326411512511,0.6119239787162184,0.43591727136920166,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4021192088194862,0.6119239787162184,0.4124002960217092,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3783278267034425,0.6119239787162184,0.39743405555853983,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.33962482953502,0.6119239787162184,0.37360485826914963,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3345828106146307,0.6119239787162184,0.3396218506158206,0.6261673459404845],"dir":"ltr"},{"str":"معتقديم","boundary":[0.282962236596148,0.6119239787162184,0.32428739102815035,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2615919573935592,0.6119239787162184,0.27832989146660614,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"شكاف","boundary":[0.21559751512208555,0.6119239787162184,0.25689429743689157,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.19038114691533736,0.6119239787162184,0.2081360516121183,0.6261673459404845],"dir":"rtl"},{"str":"سياري","boundary":[0.7431618416244905,0.6357244442554107,0.782463346514089,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7203798481547523,0.6357244442554107,0.7369160523238156,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6992036444334484,0.6357244442554107,0.7141221923986224,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6602969133146775,0.6357244442554107,0.6929459886773186,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"كنوني","boundary":[0.616737531871713,0.6357244442554107,0.6540511240140027,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5763938995498125,0.6357244442554107,0.6104012916014552,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5384822133492031,0.6357244442554107,0.5701362437936827,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5199554996925658,0.6357244442554107,0.5323853230446466,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.48667899834225675,0.6357244442554107,0.4973569488459622,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"آشكار","boundary":[0.44067743633054074,0.6357244442554107,0.4803819519266898,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.40396657251056695,0.6357244442554107,0.43443164702986586,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.3861835099323831,0.6357244442554107,0.40049583316679005,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3720669919002881,0.6357244442554107,0.37984726966212534,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"اكنون","boundary":[0.3307503138188772,0.6357244442554107,0.36576839446820875,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"زما","boundary":[0.30655487463156417,0.6357244442554107,0.3245045245182023,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.27344697304253646,0.6357244442554107,0.29053519382455695,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.25492023479538406,0.6357244442554107,0.26735005814746476,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2155837744662487,0.6357244442554107,0.2323217085392956,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.19038064301133728,0.6357244442554107,0.20948685957117702,0.6499678114796769],"dir":"rtl"},{"str":"شكاف","boundary":[0.7440004878868623,0.6593823920368835,0.7762868916041397,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7316668895320215,0.6593823920368835,0.7365080599732731,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7157515523345993,0.6593823920368835,0.7266311833596965,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6988219848199891,0.6593823920368835,0.7107075741145206,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.6659501254364315,0.6593823920368835,0.693786278647664,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6621118806050612,0.6593823920368835,0.6621139970018618,0.6736257592611496],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6421278878836544,0.6593823920368835,0.6495961144262691,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6177314885923895,0.6593823920368835,0.63703939817044,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5790069770008079,0.6593823920368835,0.6126957824200643,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.5409003195388506,0.6593823920368835,0.5739187825753376,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.49371498233976,0.6593823920368835,0.5357919866907964,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4777222746881485,0.6593823920368835,0.4885395875024277,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"مقالات","boundary":[0.4297253541206653,0.6593823920368835,0.47268656851582336,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.39061145105564665,0.6593823920368835,0.4246896479483402,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3605631602916999,0.6593823920368835,0.3855104054656805,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.34304479804537424,0.6593823920368835,0.3554746459879702,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3216500667600866,0.6593823920368835,0.32668910676127655,0.6736257592611496],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.30270659264257127,0.6593823920368835,0.31656155245635703,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"كارهاي","boundary":[0.25086665807857406,0.6593823920368835,0.2976708864702462,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسيك","boundary":[0.19038089496333738,0.6593823920368835,0.2458309519062489,0.6736257592611496],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.7455696006292433,0.683182857576076,0.7752287497513247,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7235937023884955,0.683182857576076,0.7386461370418163,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6877038982547596,0.683182857576076,0.7167428654767977,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.649990713025957,0.683182857576076,0.6808002778021727,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.619951668094166,0.683182857576076,0.6431398761142593,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند،","boundary":[0.5584264398972089,0.683182857576076,0.6130947256195728,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.49529725855894546,0.683182857576076,0.5515029271287515,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"جاهايي","boundary":[0.4446632701077381,0.683182857576076,0.48844642164724766,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4210745483040239,0.683182857576076,0.43781243319604035,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.389000010979253,0.683182857576076,0.4143900408309318,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.37006988105195404,0.683182857576076,0.38235085660456286,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.2847558542870118,0.683182857576076,0.3468544406890755,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2702354832002677,0.683182857576076,0.2778323661090696,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.22223740149284385,0.683182857576076,0.26333215803542476,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.19038101388468134,0.683182857576076,0.21538656458114613,0.6974262248003421],"dir":"rtl"},{"str":"ويكرد","boundary":[0.7399766461876635,0.7068408053575487,0.7780216497858365,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7236399750664239,0.7068408053575487,0.7327224442019504,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6841080620662152,0.7068408053575487,0.7163857730807109,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"منحصر","boundary":[0.6344907780564929,0.7068408053575487,0.6768538600805022,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6167538575281957,0.7068408053575487,0.6271639493950507,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5897214328902705,0.7068408053575487,0.6094996555424828,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.556832648745999,0.7068408053575487,0.582617656326673,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5189252994657133,0.7068408053575487,0.5495784467602861,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5150870626968068,0.7068408053575487,0.5150891790936074,0.7210841725818147],"dir":"ltr"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.4457078567299664,0.7068408053575487,0.5005577284290825,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.40819923738089126,0.7068408053575487,0.4384417882887984,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.37270680387918526,0.7068408053575487,0.40094503539517823,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.34749700702000286,0.7068408053575487,0.36525191171678384,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.30755927977077685,0.7068408053575487,0.34024280503428994,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"مان","boundary":[0.28680074603489947,0.7068408053575487,0.3003050777850638,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.27287663011565444,0.7068408053575487,0.2825505335570172,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.23757937798310813,0.7068408053575487,0.2656224281299414,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.19542324981972672,0.7068408053575487,0.23032517599739513,0.7210841725818147],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1903812308993374,0.7068408053575487,0.19542027090052733,0.7210841725818147],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19038,0.08974,0.78248,0.72108],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ك","boundary":[0.47818468267563025,0.7544417364359338,0.49789740716028524,0.7686851036601999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47818,0.75444,0.4979,0.76869],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/080d214d1728394accc156688a7b97fc.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/74d729f529207cc6aad450cb924221e4.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.08974,0.21755,0.2367]},"elements":[{"words":[{"str":"زمين","boundary":[0.7565038990789916,0.08973891443118318,0.778085828241272,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ناسي","boundary":[0.7167726690284011,0.08973891443118318,0.7472016514398164,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7117306747186831,0.08973891443118318,0.716769714719873,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"آب","boundary":[0.6812770787092275,0.08973891443118318,0.7042235532372304,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ناسي","boundary":[0.6415278275062872,0.08973891443118318,0.6719568099177027,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6364858824380683,0.08973891443118318,0.6415249224392581,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"اكولوژي","boundary":[0.5753569844007397,0.08973891443118318,0.6289772345306183,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.5293847383728338,0.08973891443118318,0.5678949652297847,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5243427440631159,0.08973891443118318,0.5293817840643058,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"جانورشناسي","boundary":[0.44284749391338946,0.08973891443118318,0.5168868796965554,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4378054996036715,0.08973891443118318,0.44284453960486136,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژي","boundary":[0.37671228929059464,0.08973891443118318,0.4303413631893572,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.33073996948308065,0.08973891443118318,0.3692502947303109,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3256979505626913,0.08973891443118318,0.33073699056388123,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"زراع","boundary":[0.2922448145338509,0.08973891443118318,0.31824208619613076,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2708500586580481,0.08973891443118318,0.27588909865923805,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"جنگل","boundary":[0.2266884834018813,0.08973891443118318,0.26339419429148747,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"داري","boundary":[0.19542169536090304,0.08973891443118318,0.2192225228550866,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1903796764405137,0.08973891443118318,0.19541871644170364,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"حيط","boundary":[0.7504241714960863,0.11339686221265584,0.779882161701916,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"زيس","boundary":[0.7203957399919075,0.11339686221265584,0.7419598944444875,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6992026646778086,0.11339686221265584,0.7040429784459787,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.6628970182023298,0.11339686221265584,0.6907383876262099,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"زراعي","boundary":[0.6161185010809219,0.11339686221265584,0.654432741150731,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.611076506771204,0.11339686221265584,0.6161155467723939,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"مديري","boundary":[0.570967286075179,0.11339686221265584,0.6026122297196052,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5180893289614894,0.11339686221265584,0.5461323789067611,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.47392285244476867,0.11339686221265584,0.5097661218503401,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4688808581350507,0.11339686221265584,0.4739198981362406,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"مهندسي","boundary":[0.41202620890256597,0.11339686221265584,0.460416581083452,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.3438529357380591,0.11339686221265584,0.40356193185096717,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3388109168176697,0.11339686221265584,0.34384995681885966,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.302505270342191,0.11339686221265584,0.33034663976607104,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيكي","boundary":[0.23172735415179557,0.11339686221265584,0.29396834202434785,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22668533523140624,0.11339686221265584,0.23172437523259617,0.12764022943692185],"dir":"ltr"},{"str":"علوم","boundary":[0.1903796764405137,0.11339686221265584,0.2182210581798075,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"يوانات","boundary":[0.7355269684031409,0.13719732775184815,0.7752156495417081,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.730484974093423,0.13719732775184815,0.7355240140946129,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7187886227211506,0.13719732775184815,0.7265689004829878,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6867182696136351,0.13719732775184815,0.7147613195589068,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.6467762659972214,0.13719732775184815,0.6826909664513913,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6278255820273191,0.13719732775184815,0.64287801668064,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6058481928354158,0.13719732775184815,0.6237982788650753,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"وانند","boundary":[0.5727265309477015,0.13719732775184815,0.6014848663727325,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5578195967603606,0.13719732775184815,0.5686464442445684,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5346332810005686,0.13719732775184815,0.5539411905786191,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4967154924660805,0.13719732775184815,0.5306059778383247,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.4686921870920263,0.13719732775184815,0.4928172431494991,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.4368404708755064,0.13719732775184815,0.4645922572540533,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7582485675782835,0.16085527553332082,0.7824458614991591,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7364767446122975,0.16085527553332082,0.7533632848124578,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7149048340693476,0.16085527553332082,0.731642718961364,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.6814568650721243,0.16085527553332082,0.7101998622640765,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6484034063462647,0.16085527553332082,0.6765502127454617,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.614924360514359,0.16085527553332082,0.6435589207904712,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"داري","boundary":[0.5836432807212546,0.16085527553332082,0.6074440634687628,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5638788406496921,0.16085527553332082,0.5787973886148662,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5130756199463086,0.16085527553332082,0.5590365429510049,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4880631064387444,0.16085527553332082,0.5056162901002521,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"آتي","boundary":[0.4592185504189923,0.16085527553332082,0.4831778236729188,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"داش","boundary":[0.4344210421327014,0.16085527553332082,0.4543845247680588,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4057668872472023,0.16085527553332082,0.4134359354572308,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3906517743940458,0.16085527553332082,0.40093286159626873,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرف","boundary":[0.3557813587807171,0.16085527553332082,0.38581774874311225,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.31422547182269367,0.16085527553332082,0.3319803720548851,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.26744249575556955,0.16085527553332082,0.3093914461717601,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"دس","boundary":[0.2460750551853066,0.16085527553332082,0.2625965790183536,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ياف","boundary":[0.21157344042341272,0.16085527553332082,0.2250899731003512,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1903803651093138,0.16085527553332082,0.1952207034679992,0.17509864275758683],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.7601158111287276,0.18465574107251312,0.7750538126101687,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.7385638795731359,0.18465574107251312,0.7509937029252167,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6964039576535995,0.18465574107251312,0.7131417933645855,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6460626968682363,0.18465574107251312,0.687157379840833,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"جديدي","boundary":[0.5897997512641664,0.18465574107251312,0.6369933722056146,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5698507955764476,0.18465574107251312,0.5806776430606555,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"تكنولوژي","boundary":[0.5006869165715686,0.18465574107251312,0.5607289826606808,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.46664161090389394,0.18465574107251312,0.4917664909050654,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4327614069631191,0.18465574107251312,0.4575722862412724,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4158213535690773,0.18465574107251312,0.4236016313309145,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ائتلاف","boundary":[0.3668469645129557,0.18465574107251312,0.40669922077505116,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3333749030592404,0.18465574107251312,0.3577776398503341,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.29606734667906426,0.18465574107251312,0.3243055783966188,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.27973354976308534,0.18465574107251312,0.292593179846122,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسان","boundary":[0.20711922394698168,0.18465574107251312,0.27066422510046373,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1903803651093138,0.18465574107251312,0.19797724801811573,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"يكروبيولوژيس","boundary":[0.700050660915184,0.20845620661170558,0.7798615626102955,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6586745682105223,0.20845620661170558,0.676429432594983,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6082495612449833,0.20845620661170558,0.6431514628321365,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6032075669352653,0.20845620661170558,0.6082466069364553,0.2226995738359716],"dir":"ltr"},{"str":"پاتولوژيس","boundary":[0.5326557676916555,0.20845620661170558,0.5876844615568797,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.49128043477075756,0.20845620661170558,0.5090352991552186,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.43744262831490244,0.20845620661170558,0.475757329392372,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.43240063400518447,0.20845620661170558,0.43743967400637435,0.2226995738359716],"dir":"ltr"},{"str":"فيزيك","boundary":[0.37532825450578106,0.20845620661170558,0.4168775286267989,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"دانان","boundary":[0.34689581643971346,0.20845620661170558,0.36786414925557764,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3235019823299076,0.20845620661170558,0.3312822600917449,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"شيمي","boundary":[0.27408453467387345,0.20845620661170558,0.3081152446614039,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"دانان","boundary":[0.2456461898813975,0.20845620661170558,0.2666145226972617,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"خاك،","boundary":[0.1903808199666581,0.20845620661170558,0.2301230845030119,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"يزيولوژيس","boundary":[0.7226393334965181,0.2321141543931781,0.7810634836494631,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6812671941780799,0.2321141543931781,0.6990220585625407,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.6387235093565065,0.2321141543931781,0.6772337854529406,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6336815150467885,0.2321141543931781,0.6387205550479784,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6219956604705239,0.2321141543931781,0.6297759382323611,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"جانورشناس","boundary":[0.5564476450445505,0.2321141543931781,0.61796835730828,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.541929167423446,0.2321141543931781,0.5516055045800363,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5066281244452944,0.2321141543931781,0.537849080720313,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.47737906057787927,0.2321141543931781,0.5026008212830505,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"تاب","boundary":[0.7516194878749309,0.2559146199323705,0.7761967403032671,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7120897976597664,0.2559146199323705,0.7475921847126872,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6931320800768936,0.2559146199323705,0.7080506280420676,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"هجده","boundary":[0.6546185123948749,0.2559146199323705,0.689014178200414,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.621132845734718,0.2559146199323705,0.6505912092326311,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5919278790304137,0.2559146199323705,0.617052759031585,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5701521709645867,0.2559146199323705,0.5879005758681698,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.544740460206586,0.2559146199323705,0.5608167861858344,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5409022250501724,0.2559146199323705,0.5409043414469729,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.521924232494794,0.2559146199323705,0.5293924590374087,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4884385658951057,0.2559146199323705,0.5178969293325503,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.44934517869692314,0.2559146199323705,0.4844112627328619,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4443031843872052,0.2559146199323705,0.44934222438839505,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.39468659302779646,0.2559146199323705,0.4402233929718162,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.3557573883086336,0.2559146199323705,0.39065931445606783,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3438593564149696,0.2559146199323705,0.3516396341768068,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ديناميك","boundary":[0.28839765831611286,0.2559146199323705,0.33982016216644334,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2767013069438405,0.2559146199323705,0.284370355153869,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.24604859562700857,0.2559146199323705,0.2726215155284515,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.19038145690131425,0.2559146199323705,0.24202129246476473,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7603318450532204,0.2795725677138431,0.7820809310644745,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7379510944154106,0.2795725677138431,0.7559011804450702,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.71253938365741,0.2795725677138431,0.7286157096366584,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7087011515916076,0.2795725677138431,0.7087032679884081,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"صول","boundary":[0.6679616889579874,0.2795725677138431,0.6998284227230804,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6552621276758845,0.2795725677138431,0.6635866217578503,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6419449574638438,0.2795725677138431,0.650973046085924,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.629245396181741,0.2795725677138431,0.6375698902637068,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.5814372615655348,0.2795725677138431,0.6247561417229386,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.5055876662500862,0.2795725677138431,0.5770065969573845,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.4686865852409757,0.2795725677138431,0.501157001641936,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.37553141180182914,0.2795725677138431,0.46425592063282534,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.36319179948980884,0.2795725677138431,0.3680330057787909,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35089040615023837,0.2795725677138431,0.3586706839120756,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.302118745776141,0.2795725677138431,0.3466531500157261,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2627861549903223,0.2795725677138431,0.2976880811679907,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.24040535496992055,0.2795725677138431,0.2583554903821721,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.21338014360353882,0.2795725677138431,0.23738841309217076,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20954191153773644,0.2795725677138431,0.20954404809069693,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19038229674131452,0.2795725677138431,0.19764886251557442,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"صول","boundary":[0.749238436518556,0.3033730332530355,0.781105170283649,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7319002151819818,0.3033730332530355,0.7402247092639476,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7137425989101742,0.3033730332530355,0.7227706875322544,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.6964043775736,0.3033730332530355,0.7047288716555657,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.6280151173564068,0.3033730332530355,0.6873070448570313,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"بيوژئوشيميايي","boundary":[0.536458136708208,0.3033730332530355,0.6189457926937852,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"توصيف","boundary":[0.4793897997282551,0.3033730332530355,0.5273363237924411,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.45237038903597393,0.3033730332530355,0.4703204750656334,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.4144544684830205,0.3033730332530355,0.4426799068036337,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41061624179219414,0.3033730332530355,0.4106183581889946,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"نش","boundary":[0.36907635116990495,0.3033730332530355,0.39222752083505824,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.34385565657778616,0.3033730332530355,0.3616105612745671,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"متق","boundary":[0.3184544408635511,0.3033730332530355,0.3347863319151645,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ابل","boundary":[0.2988537778654591,0.3033730332530355,0.31358149617641845,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.2516681345305791,0.3033730332530355,0.28978445320283747,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23171915425234516,0.3033730332530355,0.242546001736553,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.19038102018451433,0.3033730332530355,0.22258217604335234,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ياهان","boundary":[0.7448071114602298,0.32703098103450823,0.7758294707596517,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.7395634192477916,0.32703098103450823,0.7448846454890481,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"يكرو","boundary":[0.7032608313352191,0.32703098103450823,0.7338924158923174,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6998322685184095,0.32703098103450823,0.6998584715264157,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"گانيسم","boundary":[0.650622179642789,0.32703098103450823,0.6826807351845732,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.621753256559021,0.32703098103450823,0.6431381256327487,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6005847070588543,0.32703098103450823,0.6173225919508707,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5814253089545899,0.32703098103450823,0.5961421759952491,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5465549177302147,0.32703098103450823,0.5769946443464397,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5336344893989486,0.32703098103450823,0.5336406168715901,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"همزيستي","boundary":[0.47495903304931064,0.32703098103450823,0.5291132260765625,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.4368348831848302,0.32703098103450823,0.4705165019857054,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.41445413254702046,0.32703098103450823,0.43240421857668,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.38339535084340853,0.32703098103450823,0.4114370658824842,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36423592770519336,0.32703098103450823,0.3791544756703674,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.32348989105264425,0.32703098103450823,0.35980526309704314,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.3025214162997888,0.32703098103450823,0.31080652262480446,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.2892042460877481,0.32703098103450823,0.2980306547568404,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.26823577133489257,0.32703098103450823,0.27652087765990824,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.23454283747047555,0.32703098103450823,0.2637835593482617,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.19038070238905835,0.32703098103450823,0.23003952159608096,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7623481483787528,0.3508314465737005,0.7810993903703936,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7401690782623347,0.3508314465737005,0.7581191642919941,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"يرند","boundary":[0.7054799909581432,0.3508314465737005,0.7304480179393351,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7016417575485968,0.3508314465737005,0.7016438739453974,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"فعالي","boundary":[0.6742361628930885,0.3508314465737005,0.6929855126607091,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6330747576491812,0.3508314465737005,0.6506279413106889,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.5770094477694062,0.3508314465737005,0.6288457735624225,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5646999707212412,0.3508314465737005,0.5695411411624928,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5457422531383683,0.3508314465737005,0.5604591201790277,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5086397530332615,0.3508314465737005,0.5414406423758806,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.48343051916653407,0.3508314465737005,0.501185383550995,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.4533792888282122,0.3508314465737005,0.47911108411019254,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.44067831438698146,0.3508314465737005,0.4406844418596229,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.4015474287130696,0.3508314465737005,0.4364493303002228,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38258968625749534,0.3508314465737005,0.397318444626311,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.3422470106477295,0.3508314465737005,0.37836070217073675,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.3214802164162656,0.3508314465737005,0.3297653227412813,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.3083646568509285,0.3508314465737005,0.3173927454730087,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.2877995417971123,0.3508314465737005,0.296084648122128,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.2468525915852159,0.3508314465737005,0.2835475337681846,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.22467347208620578,0.3508314465737005,0.24262360749845732,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.1940179683349668,0.3508314465737005,0.21532398788540597,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19038142330771446,0.3508314465737005,0.19038355986067496,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"بزارها","boundary":[0.7480264347790854,0.3744893943551732,0.7820267392355297,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.736330083406813,0.3744893943551732,0.7441103611686501,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيك","boundary":[0.6883366729700949,0.3744893943551732,0.732250291991424,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6631017245557118,0.3744893943551732,0.6808565889401728,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.6318433853320105,0.3744893943551732,0.6592034752391305,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.600795267197818,0.3744893943551732,0.6277434554940375,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5620734202707452,0.3744893943551732,0.5967560975801193,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.5102581726409608,0.3744893943551732,0.5579734904327722,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.47132896789156375,0.3744893943551732,0.5062308694787171,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4523712503086909,0.3744893943551732,0.46728979827386496,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.4122303050261881,0.3744893943551732,0.4483439471464471,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3799712538455656,0.3744893943551732,0.37997643397868686,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.3595979169276667,0.3744893943551732,0.36788302325268235,0.38873276157943926],"dir":"ltr"},{"str":"معرفي","boundary":[0.3186510153593032,0.3744893943551732,0.35556078528586865,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2966735767848078,0.3744893943551732,0.31462371219705937,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.2587576562318544,0.3744893943551732,0.2869831191832953,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اميدواريم","boundary":[0.7291771244166538,0.39828985989436555,0.7820929043610153,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7057900851499471,0.39828985989436555,0.7225279700419636,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6469114281255174,0.39828985989436555,0.6990881472343677,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6150846102087667,0.39828985989436555,0.6402094902099382,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.583826258085123,0.39828985989436555,0.6085718481344735,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5622466892898039,0.39828985989436555,0.5771652372549779,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5217070495428694,0.39828985989436555,0.5555975349151138,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.47955550811525866,0.39828985989436555,0.5150578951681793,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.4408604514660701,0.39828985989436555,0.47283372706483945,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4239302590701874,0.39828985989436555,0.43421129709137996,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرف","boundary":[0.38704305904409964,0.39828985989436555,0.4172728326477437,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.34546746496903513,0.39828985989436555,0.3632223696658161,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"آتي","boundary":[0.31500943595484127,0.39828985989436555,0.33881831059434503,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2934298425286946,0.39828985989436555,0.30834839049386864,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.2579508723340638,0.39828985989436555,0.2867806881540045,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.245020419417244,0.39828985989436555,0.24502654688988545,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.19038154088531445,0.39828985989436555,0.23829861377630956,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.7506374941281538,0.422090325433558,0.7752536782400077,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.707486825591577,0.422090325433558,0.7458034684772203,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.6792614795055518,0.422090325433558,0.7026527999406434,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6754232319866935,0.422090325433558,0.6754253483834941,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.6497500313834375,0.422090325433558,0.6672792962982712,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.6182835636827589,0.422090325433558,0.6449160057325038,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5771393567025319,0.422090325433558,0.6133769113560963,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.561627380951016,0.422090325433558,0.5722525475107091,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5376343429040961,0.422090325433558,0.5567405717591934,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.4991330510491421,0.422090325433558,0.5328003172531626,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.46265648456961644,0.422090325433558,0.4942263987224793,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.4233305665168484,0.422090325433558,0.4578224589186829,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.3882327116562008,0.422090325433558,0.41843125062930436,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3642396488172039,0.422090325433558,0.38354755839525445,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتا","boundary":[0.3295470979765705,0.422090325433558,0.3595346524214177,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"توانسته","boundary":[0.27706202137500546,0.422090325433558,0.31737243904614354,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.25974536424058675,0.422090325433558,0.2721751875926675,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22868087547479998,0.422090325433558,0.2388893114107786,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.19038123854291433,0.422090325433558,0.2239579070405071,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.7591169589833779,0.4457482732150307,0.7751932849626264,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"نائل","boundary":[0.7320998783069123,0.4457482732150307,0.7548153482208902,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.695396183246962,0.4457482732150307,0.7278647886572581,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6915579498374155,0.4457482732150307,0.6915600662342161,0.45999164043929675],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6374745624037113,0.4457482732150307,0.6816415535192903,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيولوژيكي","boundary":[0.5348264497207148,0.4457482732150307,0.6332455783169525,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.4783768891961119,0.4457482732150307,0.5305974656339562,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.44370817849312844,0.4457482732150307,0.47414790510935323,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"ات","boundary":[0.4234923653922139,0.4457482732150307,0.43882527563230184,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.40858540621123457,0.4457482732150307,0.41926338130545526,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.394075334922253,0.4457482732150307,0.4042837708582316,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"سم","boundary":[0.37271710527367663,0.4457482732150307,0.38984635083549435,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.3214564496658505,0.4457482732150307,0.3478790783852035,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.2482440185362273,0.4457482732150307,0.3172274655790918,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.2155975563592625,0.4457482732150307,0.24400892888657313,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.19038118815251434,0.4457482732150307,0.20813609284929527,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"يكروبي","boundary":[0.7339186944469549,0.4695487387542231,0.7798826980385218,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.6897411082216819,0.4695487387542231,0.7298261010481004,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6607012450583315,0.4695487387542231,0.6856485148228274,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6490048936860592,0.4695487387542231,0.6567851714478964,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ناشناخته","boundary":[0.5971577984446587,0.4695487387542231,0.645106644369478,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5784017615041144,0.4695487387542231,0.5931304952824149,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"دگرگوني","boundary":[0.5156989273741283,0.4695487387542231,0.5743625918864156,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5033556237234332,0.4695487387542231,0.5081967941646848,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4916592723511608,0.4695487387542231,0.499439550112998,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4612106195794779,0.4695487387542231,0.48763196918891705,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"گياه","boundary":[0.432581226439795,0.4695487387542231,0.45717721085433854,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"متمركز","boundary":[0.3853988838776774,0.4695487387542231,0.42855392327755115,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.348091790927932,0.4695487387542231,0.3812989294491892,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.331581856282203,0.4695487387542231,0.34401167963428375,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7705959924394219,0.4932066865356958,0.7780642189820367,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.7377302713201138,0.4932066865356958,0.7653503336979515,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7218149341226916,0.4932066865356958,0.7326417816068994,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.6913637418764097,0.4932066865356958,0.7165775474289748,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6784083138272264,0.4932066865356958,0.6784144412998678,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.6302068495155105,0.4932066865356958,0.6731709271335096,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6175020951331568,0.4932066865356958,0.6251711433431855,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"همكاراني","boundary":[0.5549899359790136,0.4932066865356958,0.6121741097252043,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5332163451162335,0.4932066865356958,0.5497525492852968,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5174901018898068,0.4932066865356958,0.5279789584225169,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5015747646923846,0.4932066865356958,0.5122527151960901,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4816086445025536,0.4932066865356958,0.49632551154321286,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.43340953337011234,0.4932066865356958,0.47629863113310766,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.409013134280409,0.4932066865356958,0.4281193631355063,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.37008689298640546,0.4932066865356958,0.4037757475866922,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.35576703715716207,0.4932066865356958,0.36484950629268864,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3354023330822808,0.4932066865356958,0.34826196316531743,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.29969982264792233,0.4932066865356958,0.33016494638856403,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ند،","boundary":[0.27851225007569175,0.4932066865356958,0.2961809694147504,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"كمال","boundary":[0.24099477450900245,0.4932066865356958,0.273274863381975,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.20328917595401358,0.4932066865356958,0.23575738781528574,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19038271666131465,0.4932066865356958,0.19805177716660083,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"درداني","boundary":[0.7375419427766069,0.5170071520748882,0.7810195322557019,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.722616653973405,0.5170071520748882,0.7259827326941999,0.5312505192991542],"dir":"rtl"},{"str":"داريم","boundary":[0.6859180513471236,0.5170071520748882,0.7185774843557061,0.5312505192991542],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19038,0.08974,0.78245,0.53125],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.4828233176910326,0.7490566806920949,0.49302233465344103,0.7633000479163609],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48282,0.74906,0.49302,0.7633],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.2916323364028172,0.5644655653955534,0.2949984151236121,0.5787089326198195],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.29163,0.56447,0.295,0.57871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ويس","boundary":[0.24604925638221464,0.5644655653955534,0.27784133072284206,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"بوسكات","boundary":[0.1903886165709096,0.5644655653955534,0.24194930195372655,0.5787089326198195],"dir":"rtl"},{"str":"آجي","boundary":[0.23980625394679983,0.588123513177026,0.2543299598702167,0.6023668804012922],"dir":"rtl"},{"str":"وارما","boundary":[0.1903886165709096,0.588123513177026,0.21942621382914254,0.6023668804012922],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19039,0.56447,0.27784,0.60237],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/6d253f65927487c899a6eb135725b6a4.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/6fd1d236929673e02f46495612a91d71.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.23657,0.38483,0.57965,0.4936]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3359998656,0.38482861230974613,0.42035106113295695,0.4275594408231086],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.23657133394285712,0.38482861230974613,0.3220759193193753,0.4275594408231086],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.3343811611337109,0.4826136784139345,0.3819583610149156,0.5064001730798554],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.23657133394285712,0.4826136784139345,0.32671901621645266,0.5064001730798554],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23657,0.38483,0.42035,0.5064],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/ca9e046a11b8c96d63b9ab1d730f5770.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/ffc13053bc049c86ce35353d6aa5a57a.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.04526,0.21974,0.25836]},"elements":[{"words":[{"str":"2/","boundary":[0.7758652358722689,0.0452588299741148,0.7759037967037535,0.05708054087488223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77587,0.04526,0.7759,0.05708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7437919386430982,0.045998140842285824,0.7645215621086492,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7230249208739495,0.045998140842285824,0.7403468704623181,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7197928149308771,0.045998140842285824,0.7197945714980379,0.05781985174305325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71979,0.046,0.76452,0.05782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اك","boundary":[0.6873274561613445,0.045998140842285824,0.7076948589163986,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6443694901512604,0.0452588299741148,0.6840193187015228,0.05781985174305325],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64437,0.04526,0.70769,0.05782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.48503817705043983,0.08960586074331205,0.5130880082535588,0.10384922796757808],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.45176452517647053,0.08960586074331205,0.4803630208417326,0.10384922796757808],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.49411433248787523,0.11212366646302711,0.5225607658492678,0.12636703368729316],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.43542839420941304,0.11212366646302711,0.48952241191216933,0.12636703368729316],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43543,0.08961,0.52256,0.12637],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.765982218910241,0.15701676014473734,0.7659830856251212,0.17126012736900337],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7191933487116211,0.15701676014473734,0.754279492218465,0.17126012736900337],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.7453739089050575,0.17966761955232327,0.7699900930169115,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"غالباً","boundary":[0.7163294141866992,0.17966761955232327,0.7411449248182989,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7020210732048244,0.17966761955232327,0.7122294843487262,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6643350439430856,0.17966761955232327,0.6977920891180658,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.6383190724033614,0.17966761955232327,0.6602724368634703,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6254062351507019,0.17966761955232327,0.6254123626233434,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"سطحي","boundary":[0.5792146929016349,0.17966761955232327,0.6211772510639434,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.5459415999579826,0.17966761955232327,0.5749857088148763,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5374878024970936,0.17966761955232327,0.5416601276180788,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ريف","boundary":[0.5005653956660131,0.17966761955232327,0.5310384500896826,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4783863255495949,0.17966761955232327,0.4963364115792545,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.4529603186991748,0.17966761955232327,0.46903664467842326,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4319934497203997,0.17966761955232327,0.44873133461241616,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4130199300171443,0.17966761955232327,0.42028647563524424,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"تسخير","boundary":[0.37147870997516586,0.17966761955232327,0.40873845767724054,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.33841993486054334,0.17966761955232327,0.36724972588840726,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3261062204634852,0.17966761955232327,0.33094743121705666,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29304186793782777,0.17966761955232327,0.3218244282453221,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2894053137059291,0.17966761955232327,0.2894074502588896,0.1939109867765893],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.26600662610029363,0.17966761955232327,0.28173710127779383,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.24059674303569495,0.17966761955232327,0.26170499074729064,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2323446264993207,0.17966761955232327,0.23651695162030595,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"ريف","boundary":[0.19542219507772504,0.17966761955232327,0.22589524950139453,0.1939109867765893],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1903801761573357,0.17966761955232327,0.19541921615852564,0.1939109867765893],"dir":"ltr"},{"str":"ناسب","boundary":[0.740168552030612,0.20346808509151573,0.7746333029899116,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"ترين","boundary":[0.7120536385406414,0.20346808509151573,0.7358595129357287,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6727234080774405,0.20346808509151573,0.7050011190919361,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6386500754708407,0.20346808509151573,0.6657999444900135,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6259644629905203,0.20346808509151573,0.6315975560221353,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"رفي","boundary":[0.5948895405900687,0.20346808509151573,0.6195151105831094,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5628314456528218,0.20346808509151573,0.5878370211413634,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5218884408318721,0.20346808509151573,0.5557789262041163,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.47150876917800943,0.20346808509151573,0.514827649335413,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.37573174170455415,0.20346808509151573,0.46445624972930394,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3505232478739289,0.20346808509151573,0.36827815257070984,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.30877048276894675,0.20346808509151573,0.3434707284252236,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.2781183142575038,0.20346808509151573,0.30164531205399703,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.25126449385056604,0.20346808509151573,0.27507108261624474,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24622247493017674,0.20346808509151573,0.25126151493136667,0.21771145231578176],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.21639076129923465,0.20346808509151573,0.2391699554814713,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.19038089707599193,0.20346808509151573,0.2092854337191248,0.21771145231578176],"dir":"rtl"},{"str":"وجودات","boundary":[0.7205509019274594,0.22712603287298838,0.7745916751082449,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپي","boundary":[0.6338317490229369,0.22712603287298838,0.7149101541909595,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6132605868658079,0.22712603287298838,0.628179134830982,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.5697118984672875,0.22712603287298838,0.6075670555884187,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.5273457931039334,0.22712603287298838,0.5640711507307876,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5049671604754169,0.22712603287298838,0.5217050453674333,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.46342529555725515,0.22712603287298838,0.4992739244857717,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.42875310086201485,0.22712603287298838,0.45778454782075506,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"اشغال","boundary":[0.3894268477775865,0.22712603287298838,0.42326125010601723,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"نشد","boundary":[0.361210068261125,0.22712603287298838,0.3837861000410865,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.355361422499744,0.22712603287298838,0.3553630148363844,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.339026573903867,0.22712603287298838,0.3518549548842403,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.31846239617867816,0.22712603287298838,0.33351485542251424,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"يافت","boundary":[0.28295237880982615,0.22712603287298838,0.3128216484421782,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2593614956610746,0.22712603287298838,0.2773116310733261,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.22870599190983565,0.22712603287298838,0.25001202395709404,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22486775110969728,0.22712603287298838,0.22486988766265778,0.2413694000972544],"dir":"ltr"},{"str":"پل","boundary":[0.20348848219255916,0.22712603287298838,0.21518089605897459,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19038034278159183,0.22712603287298838,0.19784772236236317,0.2413694000972544],"dir":"rtl"},{"str":"لارك","boundary":[0.7314898376239547,0.2509264984121807,0.770929368694452,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"1996","boundary":[0.6877314955318298,0.2509264984121807,0.7125707028819385,0.26516986563644673],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7208070822276401,0.2509264984121807,0.7265515878289966,0.26516986563644673],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6691413080136281,0.2509264984121807,0.6739872957771208,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6338577080513763,0.2509264984121807,0.6642547941095495,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6187426443792502,0.2509264984121807,0.6290236824004428,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5945479256093769,0.2509264984121807,0.6138558351874274,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"نكته","boundary":[0.5647055598509955,0.2509264984121807,0.5898429538041059,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.535462708599873,0.2509264984121807,0.559871534200062,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5102553320117594,0.2509264984121807,0.5280101963962203,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"دنيتريفيكاسي","boundary":[0.43502582305615595,0.2509264984121807,0.5054094399053709,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.416599326326935,0.2509264984121807,0.4262541269692149,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.3603270972591586,0.2509264984121807,0.4117652523012175,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34461341599261286,0.2509264984121807,0.3554930716082252,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3146016528265115,0.2509264984121807,0.33972658221027485,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"كردند","boundary":[0.27225179421096096,0.2509264984121807,0.30976762717557804,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.25067983448698056,0.2509264984121807,0.2674177685600274,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23091536978459049,0.2509264984121807,0.24583391774976454,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"اعماق","boundary":[0.19038143457359213,0.2509264984121807,0.2260285360022525,0.26516986563644673],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.745371275759408,0.27458444619365335,0.7699874598712619,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7314564402643206,0.27458444619365335,0.7392367180261576,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7104819190800242,0.27458444619365335,0.7254004670451983,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.6645225380215682,0.27458444619365335,0.7043850287754678,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.629648665022114,0.27458444619365335,0.6584784312579011,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6173144680279775,0.27458444619365335,0.6221556384692289,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5679230034399627,0.27458444619365335,0.6112703612643102,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.536866336675189,0.27458444619365335,0.5618136064396848,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.531824342365471,0.27458444619365335,0.5368633823666609,0.2888278134179194],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5179095068703836,0.27458444619365335,0.5256897846322207,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.49694201728344195,0.27458444619365335,0.5119944519367627,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.4664890849195857,0.27458444619365335,0.4908979105197747,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.4376389547500653,0.27458444619365335,0.45902382382379303,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42071521696130093,0.27458444619365335,0.4315420644455088,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.37250594985739255,0.27458444619365335,0.4145984835219045,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3601959368031833,0.27458444619365335,0.36503714755675476,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34648278182948744,0.27458444619365335,0.354151830039516,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"قارچ","boundary":[0.31179996309105745,0.27458444619365335,0.3360163804065802,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2865257814771591,0.27458444619365335,0.3042806817093506,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.23832585211749616,0.27458444619365335,0.28040902344724755,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22140208973821657,0.27458444619365335,0.23228174535382887,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.1903819384775923,0.27458444619365335,0.21530517484314488,0.2888278134179194],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7470268870338317,0.29838491173284565,0.7772813764433721,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.7306907560667741,0.29838491173284565,0.7435191616376625,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7064647920830326,0.29838491173284565,0.7230009962520958,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6838768307588353,0.29838491173284565,0.6987953787240093,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"منافذ","boundary":[0.6471756357319101,0.29838491173284565,0.676219283855267,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.5905094774343945,0.29838491173284565,0.6395180888283418,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5751828823207977,0.29838491173284565,0.5828519305308263,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"خاكدانه","boundary":[0.5195314644969111,0.29838491173284565,0.5675253354172295,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4943155954776217,0.29838491173284565,0.5120704598620827,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ميكر","boundary":[0.4582205745720332,0.29838491173284565,0.4866580485740534,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.446129582853978,0.29838491173284565,0.450361468621531,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4337662203101876,0.29838491173284565,0.43377085622698874,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ساكن","boundary":[0.3912034232766046,0.29838491173284565,0.4261086734066194,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.34786570013302043,0.29838491173284565,0.38345522847777014,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3236718996777969,0.29838491173284565,0.3402081532294522,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.28879180789829634,0.29838491173284565,0.31594170150798434,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.2525061504882559,0.29838491173284565,0.2811342609947281,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.24020046482722524,0.29838491173284565,0.24504167558079673,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2246721891922368,0.29838491173284565,0.23245246695407404,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.1903821736327924,0.29838491173284565,0.21701464228866857,0.3126282789571117],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.7512615954700317,0.322185377272038,0.7728308627341586,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.726037287550296,0.322185377272038,0.7437921519347569,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"مويين","boundary":[0.6877322849814299,0.322185377272038,0.7220099843880522,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6596960760906135,0.322185377272038,0.6837080381877585,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.6056450097179114,0.322185377272038,0.6556569064729147,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.578018106875522,0.322185377272038,0.6015450798799384,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.5469593119561879,0.322185377272038,0.5752026831277015,0.33642874449630406],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7720393935189896,0.3458433250535107,0.7762117186399748,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ريف","boundary":[0.7351169866879091,0.3458433250535107,0.7655900411115787,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.699826863152222,0.3458433250535107,0.730069414060129,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6889424272345157,0.3458433250535107,0.6946869328358722,0.36008669227777673],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6616822893249324,0.3458433250535107,0.685879583245808,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.6320360770310268,0.3458433250535107,0.6566465831526074,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6165176523161174,0.3458433250535107,0.6269277441829725,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"مقاله","boundary":[0.5842701445857984,0.3458433250535107,0.6114819461437924,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5713616158601519,0.3458433250535107,0.5713677433327934,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ويلد","boundary":[0.539900389567321,0.3458433250535107,0.5662354587182438,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"1993","boundary":[0.50178278983672,0.3458433250535107,0.5266219971868287,0.36008669227777673],"dir":"ltr"},{"str":"مراج","boundary":[0.46950447044212823,0.3458433250535107,0.49671294793087006,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45558782552855714,0.3458433250535107,0.4629448239302944,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.4229256770820987,0.3458433250535107,0.45055211935623196,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4041549801269786,0.3458433250535107,0.4090009880466312,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.3745044978674817,0.3458433250535107,0.3991074074991986,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"فاكتورهايي","boundary":[0.3016881591105644,0.3458433250535107,0.36946879169515656,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.2690273931388396,0.3458433250535107,0.2966524529382393,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.238792846999942,0.3458433250535107,0.2639916869665145,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"مادري","boundary":[0.19542412670972573,0.3458433250535107,0.23375714082761684,0.36008669227777673],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1903821077893364,0.3458433250535107,0.19542114779052633,0.36008669227777673],"dir":"ltr"},{"str":"ستي","boundary":[0.7498164771043722,0.36964379059270314,0.7762047980237811,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7348932289242465,0.36964379059270314,0.7426735066860837,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"بلندي","boundary":[0.6935500626251654,0.36964379059270314,0.7277680827998119,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6885080683154474,0.36964379059270314,0.6935471083166372,0.3838871578169692],"dir":"ltr"},{"str":"اقليم","boundary":[0.6548297045328515,0.36964379059270314,0.6814027653258528,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6497877102231335,0.36964379059270314,0.6548267502243234,0.3838871578169692],"dir":"ltr"},{"str":"موجودات","boundary":[0.583048292611558,0.36964379059270314,0.642735190774428,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.5499853562577025,0.36964379059270314,0.5761974556998603,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5370237537438063,0.36964379059270314,0.5370298812164478,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.49627774903877087,0.36964379059270314,0.5299593678396459,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4813545008586452,0.36964379059270314,0.4891347786204824,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.44668160221354797,0.36964379059270314,0.4743019814099399,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44163960790383,0.36964379059270314,0.4466786479050199,0.3838871578169692],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.42410436991254047,0.36964379059270314,0.43451446177939546,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.3727108548994496,0.36964379059270314,0.4170435784160815,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.3307564092730758,0.36964379059270314,0.3656583354507442,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"اشار","boundary":[0.29869179075836216,0.36964379059270314,0.32365108169296597,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2928406355416231,0.36964379059270314,0.2928422278782635,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2599691199012183,0.36964379059270314,0.28577622500663524,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2561308797729519,0.36964379059270314,0.2561330163259124,0.3838871578169692],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.22971329567013762,0.36964379059270314,0.24564545157059106,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.19038306520693665,0.36964379059270314,0.2226607762214323,0.3838871578169692],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.7655816401262133,0.3933017383741758,0.7746298849082982,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7401699293682127,0.3933017383741758,0.756415794332049,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6856822764310758,0.3933017383741758,0.7542505040741835,0.40754510559844187],"dir":"ltr"},{"str":"تر","boundary":[0.7280577564150421,0.3933017383741758,0.7359217886654239,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6907581109245446,0.3933017383741758,0.7195406958225541,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.654237149266364,0.3933017383741758,0.6772179993794771,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.6127019209251332,0.3933017383741758,0.64572038396162,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5862875578438749,0.3933017383741758,0.6042376438735344,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.5625881042232235,0.3933017383741758,0.5766661425333767,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5373859422796082,0.3933017383741758,0.5541238271716248,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.4843790134707175,0.3933017383741758,0.528913343938757,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46804400768769855,0.3933017383741758,0.47582428544953576,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.4226671731569492,0.3933017383741758,0.45972892491996215,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.37930099451819727,0.3933017383741758,0.4142028961053505,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندي","boundary":[0.3238481259925267,0.3933017383741758,0.3708367174665985,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2865484805020292,0.3933017383741758,0.31533104080952346,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.26134626937738353,0.3933017383741758,0.27808420345043044,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2426009051235618,0.3933017383741758,0.2528819923257848,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.19038294628559269,0.3933017383741758,0.23413662807196303,0.40754510559844187],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژيكي","boundary":[0.7179595233029564,0.41710220391336816,0.7772149478809067,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.6840972108163605,0.41710220391336816,0.7113020968805126,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6596996519412105,0.41710220391336816,0.6774480564416704,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6443656113436695,0.41710220391336816,0.6521458891055067,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6330763982785652,0.41710220391336816,0.6330785146753658,0.4313455711376342],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6070591040244343,0.41710220391336816,0.6229912196125678,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5963868188126215,0.41710220391336816,0.6005591439336067,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"ريف","boundary":[0.559464411981541,0.41710220391336816,0.5899374664052105,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"اساساً","boundary":[0.5215484914285875,0.41710220391336816,0.5527535864141441,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.504578163544031,0.41710220391336816,0.5147865255069023,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگي","boundary":[0.4424748301506151,0.41710220391336816,0.49792073712158713,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4281566275658964,0.41710220391336816,0.435825675775925,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.3654307354741742,0.41710220391336816,0.421434846515477,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"ناهمگن","boundary":[0.31299856854537284,0.41710220391336816,0.35870890524272453,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.2779197374716609,0.41710220391336816,0.3064784208509308,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.2361641375196798,0.41710220391336816,0.2712705830969707,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.19038210644559256,0.41710220391336816,0.22951498314498966,0.4313455711376342],"dir":"rtl"},{"str":"شاره","boundary":[0.7494450578710034,0.4407601516948409,0.7768232536898135,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7179853877949742,0.4407601516948409,0.7437924436790484,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7141471469948358,0.4407601516948409,0.7141492633916363,0.45500351891910695],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6981438826881242,0.4407601516948409,0.7053997187337289,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6572179531339352,0.4407601516948409,0.6925031349516243,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.6187079348307564,0.4407601516948409,0.65152471714429,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.602177247604248,0.4407601516948409,0.6129945604185272,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"تنوعي","boundary":[0.5598289450039375,0.4407601516948409,0.5966856921359944,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5374503123754211,0.4407601516948409,0.5541881972674375,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"منتج","boundary":[0.5051846910256963,0.4407601516948409,0.531809564638921,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48866431226409923,0.4407601516948409,0.4994911597483071,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"تركيب","boundary":[0.4412674424504493,0.4407601516948409,0.4831727567958456,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"كنش","boundary":[0.4033639726262796,0.4407601516948409,0.4356266947139493,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3781538234683265,0.4407601516948409,0.39590872816510736,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.3365730631410164,0.4407601516948409,0.37246622500479154,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.29363366320958395,0.4407601516948409,0.33093231540451645,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28477570914227623,0.4407601516948409,0.2881417878630711,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"گانيسمي","boundary":[0.22506409156152582,0.4407601516948409,0.2772861312519306,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.19038289589519275,0.4407601516948409,0.21935069255878145,0.45500351891910695],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.7478308271930695,0.46456061723403336,0.7746255100043632,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7357311143748907,0.46456061723403336,0.7435113921367279,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"پيچي","boundary":[0.7079114566021953,0.46456061723403336,0.7314938582403785,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6921699264118985,0.46456061723403336,0.6980136337797039,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6800697527876208,0.46456061723403336,0.6878683156494106,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.6477827952879098,0.46456061723403336,0.6757485614766833,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5995685186888995,0.46456061723403336,0.6435538112011512,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5703425241512948,0.46456061723403336,0.5953395849925409,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"سنگي","boundary":[0.5297677109484061,0.46456061723403336,0.5661135400645362,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.4936583891801071,0.46456061723403336,0.5254861894274719,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.4506972496207399,0.46456061723403336,0.489364114856738,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"اقليمي","boundary":[0.40935351532106995,0.46456061723403336,0.44641548199309206,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39725380250289116,0.46456061723403336,0.4050340802647284,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"توپوگرافيكي","boundary":[0.3149936124070452,0.46456061723403336,0.3929723301629873,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.2823373273875321,0.46456061723403336,0.3107646283202865,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27023761456935336,0.46456061723403336,0.27801789233119056,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25107819143113813,0.46456061723403336,0.2659967393963122,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.21961822147176044,0.46456061723403336,0.24678859474782122,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.19038368668853703,0.46456061723403336,0.2153892373850018,0.4788039844582994],"dir":"rtl"},{"str":"قياس","boundary":[0.7421806152754199,0.488218565015506,0.7746460975048484,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.7026527816441536,0.488218565015506,0.735934825974745,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6905582625980976,0.488218565015506,0.6963027681994541,0.5024619322397721],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.6737151121698624,0.488218565015506,0.6810721105715997,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"واحدش","boundary":[0.6192675859413764,0.488218565015506,0.6675805544366121,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.5767125366494817,0.488218565015506,0.6130217966407016,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5416313789099081,0.488218565015506,0.5704139638079176,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.524707639508651,0.488218565015506,0.535332806068344,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.49627899545001847,0.488218565015506,0.518449983752521,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.48115431181112583,0.488218565015506,0.490182400433206,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.43581884533570353,0.488218565015506,0.4748179237962152,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42190400782500015,0.488218565015506,0.42957305603502866,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.3888240455627887,0.488218565015506,0.41565821852432533,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"ميليون","boundary":[0.3460878084367546,0.488218565015506,0.3825782562621138,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3337726708858006,0.488218565015506,0.3386138816393721,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3037208457029159,0.488218565015506,0.3275268815851257,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.2690477554694866,0.488218565015506,0.29747505640224103,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.23597017119475144,0.488218565015506,0.2627293149025674,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.19038402128079315,0.488218565015506,0.22063116626937568,0.5024619322397721],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.7378650497771762,0.5120190305546984,0.7801498279998823,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7229581155898352,0.5120190305546984,0.7335832821495283,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.659672673359105,0.5120190305546984,0.7187172650476217,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6332490452973388,0.5120190305546984,0.6554436892723463,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"خاكشناسي","boundary":[0.564263393557568,0.5120190305546984,0.6290200612105802,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5491547784457123,0.5120190305546984,0.5599816259299202,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5346447565393226,0.5120190305546984,0.5448531676832244,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"كارگيري","boundary":[0.474144412361189,0.5120190305546984,0.5304157724525641,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.445314770085786,0.5120190305546984,0.4698249773048474,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.38823924367230817,0.5120190305546984,0.4128554523746773,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.33661287908199233,0.5120190305546984,0.3757402768432742,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.30191877125459204,0.5120190305546984,0.3323838949952337,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29687675233420263,0.5120190305546984,0.30191579233539256,0.5262623977789646],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2847770395160239,0.5120190305546984,0.2925573172778611,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيح","boundary":[0.24141003652660883,0.5120190305546984,0.28049556717612006,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.21923091702759864,0.5120190305546984,0.2371810524398502,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.19038425643599322,0.5120190305546984,0.21175837881361004,0.5262623977789646],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7635486319799543,0.5358194960938909,0.7709056303816915,0.5500628633181569],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7486416977926134,0.5358194960938909,0.7594685452768212,0.5500628633181569],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7395660676112703,0.5358194960938909,0.744610464313543,0.5500628633181569],"dir":"ltr"},{"str":"خاك","boundary":[0.7046752507390311,0.5358194960938909,0.7292914348508851,0.5500628633181569],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6925681105774522,0.5358194960938909,0.6972076010657158,0.5500628633181569],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.6867224143865547,0.5320538401253916,0.6922998700671009,0.5415969725551679],"dir":"ltr"},{"str":"حبت","boundary":[0.6334686919638196,0.5358194960938911,0.6653440249514553,0.5500628633181571],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6020166272503957,0.5358194960938911,0.6294413888015757,0.5500628633181571],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.7483761112080808,0.5594774438753638,0.7699684532441813,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.726199159100956,0.5594774438753638,0.7429370439929724,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"منتج","boundary":[0.6941352182726229,0.5594774438753638,0.7207600918858476,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6778165200324173,0.5594774438753638,0.6886433675166252,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6681526394431786,0.5594774438753638,0.6723249645641638,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"اريف","boundary":[0.6267882138011744,0.5594774438753638,0.6617032870357676,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.5768064948892426,0.5594774438753638,0.6213408745383125,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"حور","boundary":[0.5437357055301688,0.5594774438753638,0.5711610643083697,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5033947367279071,0.5594774438753638,0.5382966383150604,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.49107780434145126,0.5594774438753638,0.4959189747827027,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47776800839492267,0.5594774438753638,0.4855482861567599,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.432994358562264,0.5594774438753638,0.4723289411798144,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4168773408434501,0.5594774438753638,0.42770418832765794,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.33981753802606646,0.5594774438753638,0.41143822323794177,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.2950518433419826,0.5594774438753638,0.33437017413237696,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.281742047395454,0.5594774438753638,0.28952232515729126,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"ناهمگن","boundary":[0.23051996638058372,0.5594774438753638,0.2764320094354929,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.19038065350919856,0.5594774438753638,0.22508089916547533,0.5737208110996298],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7623526820690573,0.5832779094145562,0.7623531930277133,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.7452196101290115,0.5832779094145562,0.7593422532512898,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.713545884361532,0.5832779094145562,0.7302837692535484,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.678217040315728,0.5832779094145562,0.7084827372355404,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6689565207692724,0.5832779094145562,0.6731288458902577,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"اريفي","boundary":[0.6271999382085224,0.5832779094145562,0.6625071683618615,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6112742925461888,0.5832779094145562,0.622091605360468,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5836429085500261,0.5832779094145562,0.6061873292589717,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"تأك","boundary":[0.5598586598602574,0.5832779094145562,0.5786072023777009,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5098519147335338,0.5832779094145562,0.5608371062068872,0.5975212766388223],"dir":"ltr"},{"str":"يد","boundary":[0.5457379318110221,0.5832779094145562,0.5598160193022057,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5148907689930218,0.5832779094145562,0.540690359183242,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.47637956984792773,0.5832779094145562,0.5048162085612086,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.4640440443243322,0.5832779094145562,0.47151039634406655,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.432978273223646,0.5832779094145562,0.4590083381520071,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.3940520816790766,0.5832779094145562,0.42794256705132083,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.35351398848406507,0.5832779094145562,0.3890163755067514,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3375986266961276,0.5832779094145562,0.34847828231173994,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.29202739186354376,0.5832779094145562,0.33251043227065735,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2690415502789671,0.5832779094145562,0.28699168569121863,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2541207311176837,0.5832779094145562,0.261477729519421,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2403863773058261,0.5832779094145562,0.2403885138587866,0.5975212766388223],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.21437283041777605,0.5832779094145562,0.2319021445136402,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.19037978007559836,0.5832779094145562,0.2094859966354381,0.5975212766388223],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.7560934239835349,0.6069358571960289,0.7699407059068047,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7411864893930707,0.6069358571960289,0.7518644398967762,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7076967011025509,0.6069358571960289,0.7369456388508572,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم،","boundary":[0.6707076849606556,0.6069358571960289,0.7033841519400582,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"بايستي","boundary":[0.6281536923393243,0.6069358571960289,0.6664060741981679,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.5841974584792037,0.6069358571960289,0.6239247082525655,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.5593941484438171,0.6069358571960289,0.579968474392445,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.5152488699993241,0.6069358571960289,0.5551568923093048,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.50034193540886,0.6069358571960289,0.5110198859125654,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48138421782598717,0.6069358571960289,0.49610108486664645,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.44953485454283665,0.6069358571960289,0.47715523373922847,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.4055744245733263,0.6069358571960289,0.4452332437803489,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"سرنوش","boundary":[0.3634378866212578,0.6069358571960289,0.4013454404865677,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3472727463754625,0.6069358571960289,0.3472794986890641,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.2543191550754906,0.6069358571960289,0.34304376228870387,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.22910766422543424,0.6069358571960289,0.2468625689222152,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.19038011601159846,0.6069358571960289,0.22487868013867565,0.6211792244202949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7653781505991114,0.6307363227352212,0.7728463771417261,0.6449796899594873],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7411818501753624,0.6307363227352212,0.7612782207611384,0.6449796899594873],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7054886501131842,0.6307363227352212,0.7371426805576637,0.6449796899594873],"dir":"rtl"},{"str":"باشيم","boundary":[0.6701847435896928,0.6307363227352212,0.7015904007966028,0.6449796899594873],"dir":"rtl"},{"str":"\u0001","boundary":[0.7710250378791053,0.6500380148363941,0.7802565591612852,0.6642813820606602],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.7211885104147279,0.6543942705166939,0.7573152879376197,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6284367234151261,0.6543942705166939,0.717161207252484,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6161044215273405,0.6543942705166939,0.620945591968592,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5971467039444677,0.6543942705166939,0.6120652519096418,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.5487784290021072,0.6543942705166939,0.5931111287344702,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5098492242527101,0.6543942705166939,0.5447511258398634,0.6686376377409599],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.45781482897483555,0.6543942705166939,0.5058219210904663,0.6686376377409599],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19038,0.15702,0.78026,0.66864],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1903864784672269,0.7271955010458337,0.1958287287945276,0.7348870424822801],"dir":"ltr"},{"str":"Soils","boundary":[0.2000671501589598,0.7298172577168455,0.23354615291486794,0.7416389686176129],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19039,0.7272,0.23355,0.74164],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/2292140ad60712c7654ab8c48d6de354.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/7d7559fc4a3b7949a2d654ae136ce595.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.0454,0.21753,0.30514]},"elements":[{"words":[{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.5013779507092437,0.047423318419483114,0.570541410255483,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4912886973549307,0.047423318419483114,0.4953204372194778,0.05924502932025054],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49129,0.04742,0.57054,0.05925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.48061621844752445,0.047423318419483114,0.4806213041276855,0.05924502932025054],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.48062,0.04742,0.48062,0.05925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خاكزي","boundary":[0.4394618976568513,0.047423318419483114,0.477307442647343,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42973621899153047,0.047423318419483114,0.43402291571818363,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.4027293334768793,0.047423318419483114,0.4263128653267013,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3807451184867091,0.047423318419483114,0.39940647552870695,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3648125517918254,0.047423318419483114,0.3772532737588947,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.3245054830995973,0.047423318419483114,0.36150325905902225,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3148263346438796,0.047423318419483114,0.3212568876626525,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.3077751521899972,0.047423318419483114,0.31140298097905045,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"اليت","boundary":[0.27872239735301324,0.047423318419483114,0.3023187467897623,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.25775164614282997,0.047423318419483114,0.27247754906405847,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2252769787621741,0.047423318419483114,0.25444287034264845,0.05924502932025054],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.21176462117647057,0.04540134773183459,0.21961062116183405,0.05722305863260201],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.22063831790133662,0.047423318419483114,0.22505482962017662,0.05924502932025054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21176,0.0454,0.47731,0.05925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0001","boundary":[0.7710249016739495,0.0853826587508833,0.7802564229561295,0.09962602597514933],"dir":"ltr"},{"str":"يكروارگانيسم","boundary":[0.6762350236235294,0.08973891443118318,0.759485453989489,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6639146433290463,0.08973891443118318,0.6687558137702978,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6411296361102643,0.08973891443118318,0.6586772566353295,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"نق","boundary":[0.6264298241237684,0.08973891443118318,0.6358196227408184,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"شي","boundary":[0.6042023167110242,0.08973891443118318,0.616503789465865,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.588286979513602,0.08973891443118318,0.5989649300173074,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5681191783992562,0.08973891443118318,0.5830377263644303,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.5261737269956929,0.08973891443118318,0.5630834722269311,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.48625307584366123,0.08973891443118318,0.5208835567610869,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47314496041852433,0.08973891443118318,0.48092523818036154,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.4440987731027545,0.08973891443118318,0.4679075737248076,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4309906576776176,0.08973891443118318,0.4387709354394547,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرشكل","boundary":[0.3672595672305681,0.08973891443118318,0.4259032765599221,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.3436491693835415,0.08973891443118318,0.35817505747935574,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32348134363836817,0.08973891443118318,0.3383998916035422,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.28536670663485136,0.08973891443118318,0.31823206585836894,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.2452273937634662,0.08973891443118318,0.28012931994113455,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.23555594352833759,0.08973891443118318,0.23999000706974946,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.21436427527948748,0.08973891443118318,0.22910656653041142,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ايفا","boundary":[0.19038018868400633,0.08973891443118318,0.2090740804543663,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.762352217243865,0.11339686221265584,0.7623527282025212,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"نند؟","boundary":[0.7270581092035308,0.11339686221265584,0.7530351995106058,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"\u0001","boundary":[0.7710249016739495,0.1328410720715484,0.7802564229561295,0.14708443929581444],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7542650974186695,0.13719732775184829,0.7617161509129602,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"آنجايي","boundary":[0.7048329331898746,0.13719732775184829,0.7479680510031025,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6818492589971833,0.13719732775184829,0.6985871438891997,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.6310608182012465,0.13719732775184829,0.6755951976487548,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6171459827061591,0.13719732775184829,0.6249262604679963,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6064661298640723,0.13719732775184829,0.6109001934054842,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"اليته","boundary":[0.5640943144621503,0.13719732775184829,0.6000167774566613,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5465634664569786,0.13719732775184829,0.5594827436565094,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.5035923195294496,0.13719732775184829,0.5403176771563037,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.465874309319065,0.13719732775184829,0.4972812399921641,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"جام","boundary":[0.43885765474382177,0.13719732775184829,0.4596285200183901,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42494100983025074,0.13719732775184829,0.43229800823198794,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41202608026068327,0.13719732775184829,0.4120322077333247,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.36625198280839194,0.13719732775184829,0.40577201891225473,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3533126361499068,0.13719732775184829,0.35331876362254827,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"جانداران","boundary":[0.29505874599158044,0.13719732775184829,0.34706684684923195,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28113086845316193,0.13719732775184829,0.28891114621499914,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.2621946310078199,0.13719732775184829,0.2750141104232503,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"يار","boundary":[0.24564592415007994,0.13719732775184829,0.2579524589592255,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچه","boundary":[0.1903802442940681,0.13719732775184829,0.2394001348494051,0.15144069497611432],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7623522728539267,0.16085527553332093,0.7623527838125829,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7353058537497669,0.16085527553332093,0.7593141030822388,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7302638594400489,0.16085527553332093,0.7353028994412387,0.17509864275758696],"dir":"ltr"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.6375120724404472,0.16085527553332093,0.726236556277805,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6122893050425833,0.16085527553332093,0.6300441694270441,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5735617802461741,0.16085527553332093,0.6082620018803394,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5546040626633013,0.16085527553332093,0.5695226106284754,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5330291389759922,0.16085527553332093,0.5505767595010576,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.507821010607454,0.16085527553332093,0.5289292091380192,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"برهم","boundary":[0.47556253381020447,0.16085527553332093,0.5037210807694811,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"نش","boundary":[0.44309196785053695,0.16085527553332093,0.46624313751569024,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.41788181869258373,0.16085527553332093,0.4356366830770446,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.3759277907650012,0.16085527553332093,0.4138424287143063,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.32912594026808706,0.16085527553332093,0.3718351727756316,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؟","boundary":[0.28658778381358,0.16085527553332093,0.3250867460195607,0.17509864275758696],"dir":"rtl"},{"str":"\u0001","boundary":[0.7710249016739495,0.18029948539221352,0.7802564229561295,0.19454285261647955],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.7211981016956603,0.1846557410725134,0.7573248792185524,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.705064776434033,0.1846557410725134,0.7127338246440615,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6503986232354133,0.1846557410725134,0.6966004993824343,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.55320986274958,0.1846557410725134,0.6419343461838145,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.54090206766578,0.1846557410725134,0.5457432381070315,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5175073761935522,0.1846557410725134,0.5324259241587264,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.4769745625075777,0.1846557410725134,0.5090430991419534,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.46406778871159554,0.1846557410725134,0.46407391618423705,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.42978126540843353,0.1846557410725134,0.4555130606904138,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41339797801661216,0.1846557410725134,0.4262576080996488,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3942557061177559,0.1846557410725134,0.40488087267744893,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.35109120461012944,0.1846557410725134,0.3857914492223171,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.326090674208437,0.1846557410725134,0.34262692755853075,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30734531015617694,0.1846557410725134,0.31755372130007875,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.26459312708883986,0.1846557410725134,0.29901740081446,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.22445021746760757,0.1846557410725134,0.25607636178409593,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.19038083788710808,0.1846557410725134,0.21593345216286366,0.19889910829677943],"dir":"rtl"},{"str":"فاكتورهاي","boundary":[0.7161326050830027,0.20845620661170583,0.775846144057768,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.6739890326310926,0.20845620661170583,0.7121053019207589,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6622926812588202,0.20845620661170583,0.6699617294688488,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"غيرزيستي","boundary":[0.6003826262310296,0.20845620661170583,0.6582653780965764,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.567519954629887,0.20845620661170583,0.5963025395278966,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.545945030942578,0.20845620661170583,0.5634926514676433,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5239676417506746,0.20845620661170583,0.5419177277803342,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؟","boundary":[0.48948028401453075,0.20845620661170583,0.5209507338024609,0.22269957383597186],"dir":"rtl"},{"str":"\u0001","boundary":[0.7710249016739495,0.2277578987128785,0.7802564229561295,0.24200126593714452],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7501832733749317,0.23211415439317837,0.7576514999175464,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"انتها،","boundary":[0.7124843046889037,0.23211415439317837,0.7400527726425428,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6947370779128729,0.23211415439317837,0.7023339608216748,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6542097870147395,0.23211415439317837,0.6846068724682278,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6340527145406164,0.23211415439317837,0.6442611256845182,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6048159849531302,0.23211415439317837,0.6239222138082274,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5782020635925671,0.23211415439317837,0.5947382677616303,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.5465372217507031,0.23211415439317837,0.5681243464010673,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5215290901385743,0.23211415439317837,0.5364476381037484,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.4826216556907563,0.23211415439317837,0.5114513729470745,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4699058003395611,0.23211415439317837,0.4699119278122026,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.42492618156090817,0.23211415439317837,0.4598280831480614,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"امري","boundary":[0.3852099578117536,0.23211415439317837,0.41479568082851914,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.3373862973072753,0.23211415439317837,0.37509498459222335,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.2936328733181914,0.23211415439317837,0.32725577198437106,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.22727673790842415,0.23211415439317837,0.28348250486044724,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.19037983910095294,0.23211415439317837,0.21732805198768768,0.2463575216174444],"dir":"rtl"},{"str":"يكروبيولوژيست","boundary":[0.6786550929210478,0.2559146199323708,0.7746170756406963,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6663420934334225,0.2559146199323708,0.671183263874674,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6613000991237047,0.2559146199323708,0.6663391391248945,0.27015798715663686],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6471835810916095,0.2559146199323708,0.6549638588534467,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6330666022534156,0.2559146199323708,0.6408651651152055,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5963712404554768,0.2559146199323708,0.6269700072366031,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5800460958721785,0.2559146199323708,0.5902545070160803,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.5471749742040772,0.2559146199323708,0.5739495008553661,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.48726231998240416,0.2559146199323708,0.5409291849034024,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.473145801950309,0.2559146199323708,0.4809260797121461,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردي","boundary":[0.40778444255940377,0.2559146199323708,0.46690001264963416,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.356571413804991,0.2559146199323708,0.4015325476958334,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3436620954416201,0.2559146199323708,0.3436682229142615,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروب","boundary":[0.2855799065562271,0.2559146199323708,0.33741630614094514,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.260363487229426,0.2559146199323708,0.27811839192620685,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.21921577175108267,0.2559146199323708,0.25411769792875105,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21417375283069334,0.2559146199323708,0.21921279283188327,0.27015798715663686],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.19038034300495318,0.2559146199323708,0.20792796353001847,0.27015798715663686],"dir":"rtl"},{"str":"ويكردها","boundary":[0.7224209150985249,0.2795725677138433,0.7727692793137659,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.707699347439791,0.2795725677138433,0.7153683956498196,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6685707981026664,0.2795725677138433,0.7006468279910857,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6397247104163154,0.2795725677138433,0.6611095794900431,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6147221049379505,0.2795725677138433,0.6326721909676101,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"واند","boundary":[0.5856607255978553,0.2795725677138433,0.6103856197052363,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5429087696904416,0.2795725677138433,0.5786082061491501,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبيولوژيست","boundary":[0.4344202146553742,0.2795725677138433,0.5358562502417362,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.40916170705132104,0.2795725677138433,0.42691662061681235,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.36740896758094316,0.2795725677138433,0.4021091876026156,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3311157264560132,0.2795725677138433,0.36035644813223777,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2829243555933718,0.2795725677138433,0.324212081412911,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.25268360353405794,0.2795725677138433,0.27587183614466637,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"بگيرد،","boundary":[0.2075124123104131,0.2795725677138433,0.24555843281910827,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1903805109729532,0.2795725677138433,0.20045989286170773,0.29381593493810937],"dir":"rtl"},{"str":"ونه","boundary":[0.7516630560102876,0.3033730332530358,0.7705507741519511,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7352977202455016,0.3033730332530358,0.7481573503285383,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7104989233759016,0.3033730332530358,0.727236808267918,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.691558380373221,0.3033730332530358,0.702385227857429,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"غرق","boundary":[0.6564165291423566,0.3033730332530358,0.6834974683956375,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6195226016955248,0.3033730332530358,0.648290277747132,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5965312752973122,0.3033730332530358,0.6114498232624863,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"جزئياتي","boundary":[0.5414709529904932,0.3033730332530358,0.5884703633197287,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.4908541551839375,0.3033730332530358,0.5333572574720205,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.45736980177822956,0.3033730332530358,0.48272795296974336,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4325710049086296,0.3033730332530358,0.44930888980064604,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"توضيحي","boundary":[0.37166647197097086,0.3033730332530358,0.42445760467790083,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35272590437777507,0.3033730332530358,0.36360555999338734,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3174424475242592,0.3033730332530358,0.34459234113394716,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.26461464469527635,0.3033730332530358,0.30938153554667575,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"يات","boundary":[0.23999060065792235,0.3033730332530358,0.2603653743499063,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"طالع","boundary":[0.20610882393198238,0.3033730332530358,0.2318690760837806,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1903788312929527,0.3033730332530358,0.19804789179823887,0.31761640047730183],"dir":"rtl"},{"str":"صوصيات","boundary":[0.7109110282643631,0.3270309810345085,0.7700012286223981,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.6477934775544827,0.3270309810345085,0.7068837251021193,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.6070408167653846,0.3270309810345085,0.6437661743922388,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.5697431600831948,0.3270309810345085,0.6030135136031409,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.5421162572408054,0.3270309810345085,0.5656432302452219,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"آورند؟","boundary":[0.498950312350561,0.3270309810345085,0.5346515930979099,0.34127434825877456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7653845337568667,0.3508314465737011,0.7728527602994815,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7312938251294118,0.3508314465737011,0.7607521886273247,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه،","boundary":[0.6867158439437683,0.3508314465737011,0.7266222417478772,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.6487962381057066,0.3508314465737011,0.6822125526598888,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6334859912503665,0.3508314465737011,0.6441111578100596,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.5596219388808391,0.3508314465737011,0.6288536461208246,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادين","boundary":[0.5156400456686911,0.3508314465737011,0.5549169178945376,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.4664650488423258,0.3508314465737011,0.5109994284913957,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45436533602414686,0.3508314465737011,0.4620343842341755,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.4035310901167566,0.3508314465737011,0.44973299089460506,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.3639968188397805,0.3508314465737011,0.39889874498721467,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.34868649861601797,0.3508314465737011,0.3593644737102386,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.30191470216304045,0.3508314465737011,0.34405415348647606,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.26681723329285695,0.3508314465737011,0.2972823570334986,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2545158399532864,0.3508314465737011,0.262184888163315,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.23193335941149304,0.3508314465737011,0.24988349482374458,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"وشيم","boundary":[0.19038092742488724,0.3508314465737011,0.2225947020920398,0.36507481379796713],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7712081418950694,0.3744893943551737,0.7760534241929617,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7365353346178456,0.3744893943551737,0.7636796508527797,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"دهيم","boundary":[0.7000334686100298,0.3744893943551737,0.7290676037958299,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندهايي","boundary":[0.6296319607594776,0.3744893943551737,0.692553892949369,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6056398922238537,0.3744893943551737,0.622176096392917,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.583253613436664,0.3744893943551737,0.5981721614018382,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5427225342688825,0.3744893943551737,0.5759267847752219,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5304071294237315,0.3744893943551737,0.5352483110939796,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5152821987065982,0.3744893943551737,0.5230624764684354,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.4717126922802471,0.3744893943551737,0.5078263343400377,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.42027153540143486,0.3744893943551737,0.46425682791368644,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.378925100643947,0.3744893943551737,0.41281561056639415,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.336168511433986,0.3744893943551737,0.37167089865823394,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31822987934381086,0.3744893943551737,0.32863997121066585,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"تفضيل","boundary":[0.2710444183415542,0.3744893943551737,0.3109231645144374,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"توضيح","boundary":[0.22184313381099824,0.3744893943551737,0.263737728102696,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.1903804235208871,0.3744893943551737,0.21437537835815515,0.3887327615794398],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7623524520807459,0.3982898598943661,0.762352963039402,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"وند","boundary":[0.7314890356107853,0.3982898598943661,0.7529967481794353,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7264470413010672,0.3982898598943661,0.7314860813022571,0.41253322711863216],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7040508716711643,0.3982898598943661,0.711519098213779,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6790473867795384,0.3982898598943661,0.6965950073046037,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلي","boundary":[0.627623572381731,0.3982898598943661,0.6715915224129777,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.5864811722534367,0.3982898598943661,0.6127124696317525,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5610752218572166,0.3982898598943661,0.5790253078868761,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.5298146973698347,0.3982898598943661,0.5580580685413484,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5259764438041282,0.3982898598943661,0.5259785602009288,0.41253322711863216],"dir":"ltr"},{"str":"صل","boundary":[0.4890688351554129,0.3982898598943661,0.5140786097767683,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.4461284483689804,0.3982898598943661,0.4713451179466017,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"جايگزين","boundary":[0.3848082091960647,0.3982898598943661,0.43867258400241976,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.34346181027622935,0.3982898598943661,0.377352344829504,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3182437939365587,0.3982898598943661,0.33599869416875017,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.2825431991033348,0.3982898598943661,0.31078792956999807,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.24038708908049738,0.3982898598943661,0.27508733473677416,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.1903799209606311,0.3982898598943661,0.23293122471393676,0.41253322711863216],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.7567047464378124,0.42209032543355857,0.7772791443439315,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7295882730072188,0.42209032543355857,0.7535965223396909,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7245462786975009,0.42209032543355857,0.7295853186986908,0.4363336926578246],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7066112557693361,0.42209032543355857,0.720264511069853,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"هدفش","boundary":[0.6618579969522274,0.42209032543355857,0.7022916729683417,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.638268319746529,0.42209032543355857,0.6575762293245795,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6054056481453864,0.42209032543355857,0.634188233043396,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5846404598895646,0.42209032543355857,0.6011766640586278,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.5283841639679606,0.42209032543355857,0.5806131567273208,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.49693268418630016,0.42209032543355857,0.5240825532054729,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.45963502669786394,0.42209032543355857,0.4927037000995416,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"آو","boundary":[0.4400665898830415,0.42209032543355857,0.45535478549621317,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"دن","boundary":[0.41565289330088223,0.42209032543355857,0.4325797458210522,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.362419518600706,0.42209032543355857,0.4114239092141236,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3460499329324265,0.42209032543355857,0.3589095630154631,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"منسجم","boundary":[0.3008796291361318,0.42209032543355857,0.3418209488456678,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28577098943376095,0.42209032543355857,0.29659783691796876,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبي","boundary":[0.24200991251756532,0.42209032543355857,0.2815420053470023,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.21114484691762408,0.42209032543355857,0.23495143568330282,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.190379634071287,0.42209032543355857,0.20691586283086544,0.4363336926578246],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7697799886602248,0.4457482732150312,0.777136987061962,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"تفضيل","boundary":[0.7195693545056889,0.4457482732150312,0.7594480514975418,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.694157857819545,0.4457482732150312,0.7090764057847191,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6645177631580435,0.4457482732150312,0.6836239920131408,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6201461955202842,0.4457482732150312,0.6540366808925284,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"توضيح","boundary":[0.5679197606139099,0.4457482732150312,0.609612625001624,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5332302263401515,0.4457482732150312,0.5574268118929399,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4977365840735301,0.4457482732150312,0.5226838538380258,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47958645561360247,0.4457482732150312,0.4873667333754397,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.43865579903676916,0.4457482732150312,0.46910537334808755,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.4025541284661833,0.4457482732150312,0.42828594833867883,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3861617245197852,0.4457482732150312,0.3990213546028219,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.36055553174418975,0.4457482732150312,0.3756079909880259,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3397933622764518,0.4457482732150312,0.3500017982124304,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.30109282226487083,0.4457482732150312,0.3292396287446924,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"ايفا","boundary":[0.27166338475527485,0.4457482732150312,0.29055893186795134,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23635865314206125,0.4457482732150312,0.2613059229065571,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.19037980203928703,0.4457482732150312,0.22582508262340104,0.4599916404392973],"dir":"rtl"},{"str":"يكروارگانيسم","boundary":[0.6913601553823817,0.46954873875422365,0.7746105857483413,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6661639605046555,0.46954873875422365,0.6839188248891165,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"خاكزي","boundary":[0.6169400853168083,0.46954873875422365,0.6621366573424117,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5979288962767426,0.46954873875422365,0.6128474442419166,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.5495606223421902,0.46954873875422365,0.5938933210667452,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5378642709699177,0.46954873875422365,0.5455333191799463,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.4902846547268999,0.46954873875422365,0.5337465168380909,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.46508892262116985,0.46954873875422365,0.48284378700563074,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.42433626183207185,0.46954873875422365,0.46106161945892604,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.412839313012612,0.46954873875422365,0.4202970922143731,0.4837921059784897],"dir":"rtl"},{"str":"ارد","boundary":[0.39448645745627814,0.46954873875422365,0.4094072215509324,0.4837921059784897],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19038,0.08538,0.78026,0.48379],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2.","boundary":[0.7706214377777384,0.5168740983870176,0.7706387922315026,0.5311174656112837],"dir":"ltr"},{"str":"پيدايش","boundary":[0.7062939492998817,0.5168740983870176,0.7550822398060554,0.5311174656112836],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6605040005193025,0.5168740983870176,0.7017020287241759,0.5311174656112836],"dir":"rtl"},{"str":"وازد","boundary":[0.7030288417369646,0.5393919041067325,0.7362298358947182,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6766201536225557,0.5393919041067325,0.6923574899569215,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6633142534586328,0.5393919041067325,0.6719612461006748,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"واپاشي","boundary":[0.6086598639553331,0.5393919041067325,0.6586553459367519,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.5669233874826551,0.5393919041067325,0.603976928073549,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5515946183928273,0.5393919041067325,0.5568449062383166,0.5536352713309985],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7666013688023273,0.5620427635143186,0.7815199167675013,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7337201984459361,0.5620427635143186,0.7609093639509352,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"شكلگ","boundary":[0.6869169350828302,0.5620427635143186,0.7280141604728255,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"يري","boundary":[0.6619028893711698,0.5620427635143186,0.6826810791564412,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6411417111833809,0.5620427635143186,0.6561715429204341,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"خاكي","boundary":[0.5987033516610404,0.5620427635143186,0.6251429918125954,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5936613573513224,0.5620427635143186,0.5987003973525123,0.5762861307385847],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.5609997944413122,0.5620427635143186,0.5880206096148225,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.5309502211046233,0.5620427635143186,0.5553590467048123,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.5025331176166508,0.5620427635143186,0.5253012013203696,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48621441977956853,0.5620427635143186,0.4968395863392615,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"انفجار","boundary":[0.4442747699840078,0.5620427635143186,0.4805208885021793,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"آتشفشاني","boundary":[0.3809552542324123,0.5620427635143186,0.4386340222475078,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.36643371731337354,0.5620427635143186,0.37531450649591225,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.33801661382540105,0.5620427635143186,0.3607846975291199,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.30980338307906347,0.5620427635143186,0.33049735478411013,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"يخچال","boundary":[0.2627897934556371,0.5620427635143186,0.3041626353425635,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.25068934483952476,0.5620427635143186,0.2553288756401083,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.23596612796749813,0.5620427635143186,0.24504859710302476,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.2075293292505879,0.5620427635143186,0.23027412311610604,0.5762861307385847],"dir":"rtl"},{"str":"واد","boundary":[0.7603148551991386,0.5857007112957914,0.779810043440071,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"مادري","boundary":[0.7167445036088734,0.5857007112957914,0.7550774685054218,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.6855047775911285,0.5857007112957914,0.7114543333742674,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6804627832814105,0.5857007112957914,0.6855018232826003,0.5999440785200574],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6649443585665012,0.5857007112957914,0.6753544504333562,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6351034503000498,0.5857007112957914,0.6598480397976179,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.6038359986779719,0.5857007112957914,0.629866063606333,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5987940043682539,0.5857007112957914,0.6038330443694437,0.5999440785200574],"dir":"ltr"},{"str":"ظرفيت","boundary":[0.5521945450989332,0.5857007112957914,0.5935566176745372,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"كاهيده","boundary":[0.5054121789209297,0.5857007112957914,0.5469571584052164,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4890191512797852,0.5857007112957914,0.5018787813628218,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47290213356097127,0.5857007112957914,0.4837817645860684,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4406439316937442,0.5857007112957914,0.467793800712917,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.405150646594278,0.5857007112957914,0.4354065450000274,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"آني","boundary":[0.37731374800824863,0.5857007112957914,0.39986200278566914,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.3347777091195994,0.5857007112957914,0.3720763613145319,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"زنده","boundary":[0.30332819839320974,0.5857007112957914,0.32954032242588266,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.29038447370927206,0.5857007112957914,0.29039060118191357,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2470411016405973,0.5857007112957914,0.2850744357493109,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"گياهي","boundary":[0.20328725931444375,0.5857007112957914,0.241797609383985,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19038080002174482,0.5857007112957914,0.198049860527031,0.5999440785200574],"dir":"rtl"},{"str":"جانوري","boundary":[0.7383310836303881,0.6095011768349837,0.7752501675532113,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.700028010843187,0.6095011768349837,0.7271723270781211,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.670790112399982,0.6095011768349837,0.6887401984296415,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6417481092571241,0.6095011768349837,0.6633238922015342,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6381115617439452,0.6095011768349837,0.6381136781407458,0.6237445440592498],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.6128916827063414,0.6095011768349837,0.6233708239699289,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5927249759545781,0.6095011768349837,0.6017530645766582,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5739932781819245,0.6095011768349837,0.5815860625371511,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5622603065095956,0.6095011768349837,0.5622681069435174,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله،","boundary":[0.5104327930502018,0.6095011768349837,0.5509724940960501,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.41042049679929843,0.6095011768349837,0.49914498063665624,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.3815763862360574,0.6095011768349837,0.40296131594959245,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.34286519474606547,0.6095011768349837,0.3702885738225119,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.2896138799387712,0.6095011768349837,0.3317064136032832,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.27731254455487947,0.6095011768349837,0.28215375530845094,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2722705256344901,0.6095011768349837,0.27730956563568004,0.6237445440592498],"dir":"ltr"},{"str":"جلبك","boundary":[0.22144591477067402,0.6095011768349837,0.2609827132209446,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.20913592321636876,0.6095011768349837,0.21397713396994025,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1903807328345447,0.6095011768349837,0.1980497933398309,0.6237445440592498],"dir":"rtl"},{"str":"همزيس","boundary":[0.7478420058709769,0.6331591246164564,0.7780724925995619,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"تي","boundary":[0.7312943528014694,0.6331591246164564,0.7312988143674864,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.7075037399842408,0.6331591246164564,0.7220296123884844,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6954035663599633,0.6331591246164564,0.7032021292217531,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"قارچ","boundary":[0.6625211989292293,0.6331591246164564,0.6911745822732046,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.650217583426768,0.6331591246164564,0.6550587538680196,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6310581849193805,0.6331591246164564,0.6459767328845545,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"لايه","boundary":[0.6050422133796562,0.6331591246164564,0.6269955778397651,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5800234640627783,0.6331591246164564,0.597576647724286,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"نازك","boundary":[0.5406983923308878,0.6331591246164564,0.5757218533002905,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"زيستي","boundary":[0.4983531389544628,0.6331591246164564,0.5364694082441291,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"گلسنگ","boundary":[0.44531119609393754,0.6331591246164564,0.4940974675071731,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.43299711068916086,0.6331591246164564,0.43783828113041234,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"مت","boundary":[0.41889991173174557,0.6331591246164564,0.4287681266024022,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"لق","boundary":[0.3966973371140226,0.6331591246164564,0.4124424349809215,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38238894674955587,0.6331591246164564,0.3925973826855345,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"كلوني","boundary":[0.34063891344522024,0.6331591246164564,0.37836164358731206,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"سازهاي","boundary":[0.2940242808873967,0.6331591246164564,0.33154600016829444,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.26379288390662586,0.6331591246164564,0.2897424886692336,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.24181544452588413,0.6331591246164564,0.25956389981986727,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.22468237258583829,0.6331591246164564,0.23389373770801347,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19037923842593585,0.6331591246164564,0.1977362368276731,0.6474024918407225],"dir":"rtl"},{"str":"صل","boundary":[0.7560796847380639,0.6569595901556489,0.7810894593594193,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7266218927479117,0.6569595901556489,0.7494186639079188,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"مراج","boundary":[0.6927642608844797,0.6569595901556489,0.7199727383732215,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6788476159709086,0.6569595901556489,0.6862046143726459,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.6447737000450384,0.6569595901556489,0.6721984615962184,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6350867234526709,0.6569595901556489,0.6389176177356107,0.6712029573799149],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.6076686434226274,0.6569595901556489,0.6249962774002231,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.5772106884258842,0.6569595901556489,0.6010194890479372,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5642814358298925,0.6569595901556489,0.564287563302534,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.5370631719248149,0.6569595901556489,0.5576240094074488,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"سست","boundary":[0.4953225118395662,0.6569595901556489,0.5304140175501247,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.461841587081331,0.6569595901556489,0.488600730789147,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45679959277161303,0.6569595901556489,0.4618386327728029,0.6712029573799149],"dir":"ltr"},{"str":"جام","boundary":[0.4293795731223546,0.6569595901556489,0.45015043839692287,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.41566460893173673,0.6569595901556489,0.4229302207149436,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4027431073790125,0.6569595901556489,0.402749234851654,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروبي","boundary":[0.344454092648795,0.6569595901556489,0.3960939530043224,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.29706772828620814,0.6569595901556489,0.3377524500209597,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.255933591646018,0.6569595901556489,0.29041857391151804,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.24300340548925706,0.6569595901556489,0.24300953296189853,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.20309321038554023,0.6569595901556489,0.23634597906681332,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1903810351769448,0.6569595901556489,0.19038716264958624,0.6712029573799149],"dir":"rtl"},{"str":"يولوژيكي","boundary":[0.723217293724106,0.6806175379371215,0.7824727183020563,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.6766315422560812,0.6806175379371215,0.717576545987606,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"تثبيت","boundary":[0.6379163224594191,0.6806175379371215,0.6709383062664361,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5973785893938466,0.6806175379371215,0.6322804909809997,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5670935012026767,0.6806175379371215,0.5919043804808298,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5535820247347564,0.6806175379371215,0.5613623024965936,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5370616459731593,0.6806175379371215,0.5478884934573671,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"فرسايش","boundary":[0.4820074190906874,0.6806175379371215,0.5314208982366593,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگيري","boundary":[0.41828080721473526,0.6806175379371215,0.4763666713541873,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.39468992406598374,0.6806175379371215,0.4126400594782353,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.37129500508445923,0.6806175379371215,0.3853730679851276,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3674567642843209,0.6806175379371215,0.3674589008372814,0.6948609051613875],"dir":"ltr"},{"str":"نين","boundary":[0.33133967925005914,0.6806175379371215,0.35148243218343,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"پوسته","boundary":[0.2926395715074856,0.6806175379371215,0.32569065946580544,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.26379605815917173,0.6806175379371215,0.28518099233729627,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.21095232722708754,0.6806175379371215,0.25806468711792074,0.6948609051613875],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19038115275454476,0.6806175379371215,0.2052997007197188,0.6948609051613875],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19038,0.51687,0.78247,0.69486],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/8d9720425794e7cc3aad204c0b16114b.jpg","blurred":"/storage/books/9866a69c9e583229/pages/ddb630b04c9dc13cc4a617f3d9a12e5b.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.19038,0.04526,0.18055,0.25836]},"elements":[{"words":[{"str":"4/","boundary":[0.7758652358722689,0.0452588299741148,0.7759037967037535,0.05708054087488223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77587,0.04526,0.7759,0.05708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صل","boundary":[0.7437919386430982,0.045998140842285824,0.7645215621086492,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7230249208739495,0.045998140842285824,0.7403468704623181,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7197928149308771,0.045998140842285824,0.7197945714980379,0.05781985174305325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71979,0.046,0.76452,0.05782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اك","boundary":[0.6873274561613445,0.045998140842285824,0.7076948589163986,0.05781985174305325],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6443694901512604,0.0452588299741148,0.6840193187015228,0.05781985174305325],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.64437,0.04526,0.70769,0.05782],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سطح","boundary":[0.7546972793468844,0.08973891443118318,0.7764859818875047,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7169793540302144,0.08973891443118318,0.7503956685843964,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.6778484683563025,0.08973891443118318,0.7127503699434558,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6528347179780735,0.08973891443118318,0.6703879016395812,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.6114914938751567,0.08973891443118318,0.6485532456381697,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.5822452434892109,0.08973891443118318,0.607262509788398,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5630928781916708,0.08973891443118318,0.5779436327267231,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.5273883483519537,0.08973891443118318,0.5587986038683015,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5052092782355355,0.08973891443118318,0.523159364265195,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ير","boundary":[0.48342769189439205,0.08973891443118318,0.4954946866289663,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46666447615141277,0.08973891443118318,0.4666665925482133,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.44327808694102255,0.08973891443118318,0.45921020252915595,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.3942850000230726,0.08973891443118318,0.4390491028542639,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3753272575674983,0.08973891443118318,0.39005601593631395,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3416399099626704,0.08973891443118318,0.37109827348073965,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.3208731157312065,0.08973891443118318,0.3291582220562222,0.1039822816554492],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.30653961342511205,0.08973891443118318,0.3167480493610907,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"تفضيل","boundary":[0.2625810508432015,0.08973891443118318,0.3022581410852082,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"ورد","boundary":[0.22930116761174213,0.08973891443118318,0.2526366063025901,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.1903794441395982,0.08973891443118318,0.2250196952718383,0.1039822816554492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7776729441843677,0.11339686221265584,0.777678124317489,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"حليل","boundary":[0.7379482418136944,0.11339686221265584,0.7694183221029305,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7107000302112677,0.11339686221265584,0.7338882382313611,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6730008295036505,0.11339686221265584,0.7066666214861285,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6401332527665964,0.11339686221265584,0.6655400436746887,0.12764022943692185],"dir":"rtl"},{"str":"لاوه","boundary":[0.7518643570233805,0.13719732775184815,0.7778000171498121,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"براين","boundary":[0.7215896914548934,0.13719732775184815,0.7488151222898152,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7165476971451754,0.13719732775184815,0.7215867371463652,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.6911627506165813,0.13719732775184815,0.7120642489961357,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.662923285386378,0.13719732775184815,0.686732086008431,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6500222704384488,0.13719732775184815,0.6500283979110902,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مادري","boundary":[0.6072586901732335,0.13719732775184815,0.6455916058302986,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.5607827905068876,0.13719732775184815,0.602726575020206,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5454724948736404,0.13719732775184815,0.5562993423578483,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5158430889028522,0.13719732775184815,0.54104183026549,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"سنگي","boundary":[0.4751130122081998,0.13719732775184815,0.511412424294702,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.4339630786613537,0.13719732775184815,0.47068234760004946,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4021090841577874,0.13719732775184815,0.4295324140532034,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"گرانيت","boundary":[0.35332245950784774,0.13719732775184815,0.3976722893559141,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3412227466896689,0.13719732775184815,0.3490030244515061,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.30271434595864277,0.13719732775184815,0.3367920820815187,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آهك","boundary":[0.2627901711067191,0.13719732775184815,0.29828368135049255,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.24141329314418689,0.13719732775184815,0.2582868552323245,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22648104494568305,0.13719732775184815,0.24912914944025139,0.15144069497611418],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.2315277115245085,0.13719732775184815,0.2413236052868217,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"آنگاه","boundary":[0.19037823476999796,0.13719732775184815,0.2220503803375328,0.15144069497611418],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7811072498942859,0.16085527553332082,0.7856020735753474,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ايند","boundary":[0.7514393789693026,0.16085527553332082,0.7731528913737644,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.7185862009195223,0.16085527553332082,0.744334075979708,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7056856559010417,0.16085527553332082,0.7056917833736832,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.667157590699378,0.16085527553332082,0.6985678462157257,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"يري","boundary":[0.632447660013594,0.16085527553332082,0.6574283486913777,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"خاك","boundary":[0.5904932389777353,0.16085527553332082,0.6253951405648885,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"مشتمل","boundary":[0.5439236174767544,0.16085527553332082,0.5836424020660376,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5259811585380407,0.16085527553332082,0.53679847135232,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"هواديدگي","boundary":[0.45599214908197416,0.16085527553332082,0.5188033263411878,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4309895436036093,0.16085527553332082,0.4489396296332689,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4039643322372276,0.16085527553332082,0.4279725815696996,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4003277880834089,0.16085527553332082,0.4003299246363694,0.17509864275758683],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.378142739447028,0.16085527553332082,0.38580101600358835,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.35595150150025046,0.16085527553332082,0.37107832891204007,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.3004936455585357,0.16085527553332082,0.3488989820515451,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.27307367251031917,0.16085527553332082,0.29343285406207664,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2601310066603727,0.16085527553332082,0.26013713413301415,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":"هواديدگي","boundary":[0.19037831875399797,0.16085527553332082,0.25318954644392394,0.17509864275758683],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7796947229979524,0.18465574107251312,0.7854392285993089,0.19889910829677915],"dir":"ltr"},{"str":"شكستگي","boundary":[0.7226249553901997,0.18465574107251312,0.7704305189941352,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.6939821291172131,0.18465574107251312,0.7177909297392663,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6812773747348594,0.18465574107251312,0.6890576524966966,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرشكل","boundary":[0.6179488812240049,0.18465574107251312,0.6765925413521723,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.565902993709942,0.18465574107251312,0.6130495653364607,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"تدريجي","boundary":[0.511651318317314,0.18465574107251312,0.5610164798058633,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.489677814769468,0.18465574107251312,0.5067660355514885,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4642434888200981,0.18465574107251312,0.471510034438198,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4418665489058987,0.18465574107251312,0.45931886445492875,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"گره","boundary":[0.4136468051640785,0.18465574107251312,0.4370264176920697,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"خورده","boundary":[0.36907284349298836,0.18465574107251312,0.40881277951314493,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34887591463119505,0.18465574107251312,0.34887805118415555,0.19889910829677915],"dir":"ltr"},{"str":"شكستگي","boundary":[0.2869763070786326,0.18465574107251312,0.33478196483199135,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"سنگ","boundary":[0.24826622663246117,0.18465574107251312,0.28214228142769904,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2359549365511412,0.18465574107251312,0.2407961473047127,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.1903775628979978,0.18465574107251312,0.23112091090020767,0.19889910829677915],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7431830028988217,0.20845620661170558,0.7820861209049746,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"سط","boundary":[0.7177876810473337,0.20845620661170558,0.7361304834501163,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"وح","boundary":[0.6972134156128729,0.20845620661170558,0.7091112245794072,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.6560700373370395,0.20845620661170558,0.6901084079110223,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6302535255129975,0.20845620661170558,0.6489448912126049,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.5993922054422391,0.20845620661170558,0.6232010060642922,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5848723203205127,0.20845620661170558,0.5925413685305414,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5429150851985001,0.20845620661170558,0.5778198008718074,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5179124797201352,0.20845620661170558,0.5358625657497947,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.4926676360999019,0.20845620661170558,0.5085422814368218,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.46907891248213324,0.20845620661170558,0.4856151166511965,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45174535501223534,0.20845620661170558,0.46202639303342796,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"نوبه","boundary":[0.42312259435375155,0.20845620661170558,0.44482189142480844,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.41017071862352006,0.20845620661170558,0.4101768460961615,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3768910356636665,0.20845620661170558,0.4031181991748147,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3290951684143128,0.20845620661170558,0.3698385162149611,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.27991258476900926,0.20845620661170558,0.32198984083420296,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.22930767846798428,0.20845620661170558,0.27276961435072095,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"ذيري","boundary":[0.19038327804279268,0.20845620661170558,0.22519408483633124,0.2226995738359716],"dir":"rtl"},{"str":"يميايي","boundary":[0.7381378006085832,0.2321141543931781,0.776232046507863,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7246263241406631,0.2321141543931781,0.7324066019025003,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.6961928493760993,0.2321141543931781,0.718912949728434,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرشكل","boundary":[0.6320576337796782,0.2321141543931781,0.6907012939078456,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6084668000135186,0.2321141543931781,0.6264168860431782,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5759962340538511,0.2321141543931781,0.5987902857850628,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5721579932537126,0.2321141543931781,0.5721601096505131,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.5511843211369066,0.2321141543931781,0.5590442415306475,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5302116150994747,0.2321141543931781,0.5454709467246774,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5153002749771183,0.2321141543931781,0.5245708673629746,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4771665229733231,0.2321141543931781,0.5021720984618647,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"بلوك","boundary":[0.43602996094239954,0.2321141543931781,0.47165482908248557,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42009085190580364,0.2321141543931781,0.43029926304970545,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.3813745174734932,0.2321141543931781,0.4062136510520563,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"قط","boundary":[0.3619900762458988,0.2321141543931781,0.3757031727667306,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.34807338215129735,0.2321141543931781,0.3554303805530346,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.307553702743242,0.2321141543931781,0.34238014616165213,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2839628195944905,0.2321141543931781,0.30191295500674203,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.2585409285378813,0.2321141543931781,0.2746172791479572,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.25349890961749194,0.2321141543931781,0.2585379496186819,0.24635752161744412],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.21478150905869162,0.2321141543931781,0.24798719113613923,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.1903767566515975,0.2321141543931781,0.20914076132219162,0.24635752161744412],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7546408182581649,0.2559146199323705,0.7764295207987854,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7427427863645009,0.2559146199323705,0.7505230641263381,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.7070353945516248,0.2559146199323705,0.738715483202257,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6858686134924684,0.2559146199323705,0.7029568342744889,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6713585917876405,0.2559146199323705,0.6817686836544954,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6344831451812623,0.2559146199323705,0.6672785050845074,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6215591824807767,0.2559146199323705,0.6215653099534182,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.5778046295451709,0.2559146199323705,0.6175318793185329,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.557239516238222,0.2559146199323705,0.5655246673099128,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"برابر","boundary":[0.5279624766822781,0.2559146199323705,0.5530885912482498,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.4816034779830749,0.2559146199323705,0.523882389979145,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.45962608879117156,0.2559146199323705,0.47757617482083115,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.43764294084998046,0.2559146199323705,0.455391150073531,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43380470569356694,0.2559146199323705,0.43380682209036747,0.2701579871566366],"dir":"ltr"},{"str":"نين","boundary":[0.3992877716077599,0.2559146199323705,0.419430549131646,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"فاكتور","boundary":[0.3561252883364347,0.2559146199323705,0.3952604684455161,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.3097662404562011,0.2559146199323705,0.35204517704278643,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"سطحي","boundary":[0.26377637913164886,0.2559146199323705,0.3057389372939573,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.22323808585248386,0.2559146199323705,0.2595473950448902,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1903754142513413,0.2559146199323705,0.2191579745588356,0.2701579871566366],"dir":"rtl"},{"str":"كم","boundary":[0.7661483591733008,0.2795725677138431,0.776236964319312,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7502265736171697,0.2795725677138431,0.7604349847610715,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7244168286191647,0.2795725677138431,0.7445131992049406,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"برسد","boundary":[0.6891384710725684,0.2795725677138431,0.7189051347283272,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.68530023027243,0.2795725677138431,0.6853023466692305,0.2938159349381091],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.6659306408210866,0.2795725677138431,0.6762081021316863,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6385080724253955,0.2795725677138431,0.6602172664088574,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6227879673906561,0.2795725677138431,0.6328673246888954,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.5854676410390279,0.2795725677138431,0.6171472196541562,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.5437123295216963,0.2795725677138431,0.5800167073684646,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5215353776161331,0.2795725677138431,0.5380715817851964,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.4668860184856859,0.2795725677138431,0.5158946298796331,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ترين","boundary":[0.4388045330410873,0.2795725677138431,0.46261039614872485,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.3994871816385076,0.2795725677138431,0.43315191884913246,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"منتج","boundary":[0.3674231672401904,0.2795725677138431,0.3938464339020076,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35110444481259295,0.2795725677138431,0.36172961137228593,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"هواديد","boundary":[0.30453313829694795,0.2795725677138431,0.34537307377134197,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"گي","boundary":[0.28273575400371576,0.2795725677138431,0.29483133863876404,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.23735747264364515,0.2795725677138431,0.2770950062672157,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2282978380549458,0.2795725677138431,0.23166391677574066,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.19037553048519726,0.2795725677138431,0.21537267747387126,0.2938159349381091],"dir":"rtl"},{"str":"رسي","boundary":[0.7566954018469981,0.3033730332530355,0.7780747285451283,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7327012070380553,0.3033730332530355,0.7507223933174468,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7014168983047117,0.3033730332530355,0.7296602694762252,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6788365851548034,0.3033730332530355,0.6955744700468198,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6385140045310967,0.3033730332530355,0.6729822904414567,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"قطر","boundary":[0.6110839415067122,0.3033730332530355,0.632671576273205,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5996084202172056,0.3033730332530355,0.6052415132488206,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"ادل","boundary":[0.5707454509043233,0.3033730332530355,0.5931590678097945,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"كمتر","boundary":[0.5352323176309771,0.3033730332530355,0.5556024215679986,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5185102583479885,0.3033730332530355,0.5293371058321963,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5043989334161442,0.3033730332530355,0.51272342749811,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"ميكرومتر","boundary":[0.44447618271055084,0.3033730332530355,0.4985262291815568,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.402953651984189,0.3033730332530355,0.43854315573842345,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39911541252779464,0.3033730332530355,0.39911754908075514,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3783149288457196,0.3033730332530355,0.38578317554449437,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3531117830799345,0.3033730332530355,0.3724196924564235,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.3115699183633345,0.3033730332530355,0.34726935482204285,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29484783448983054,0.3033730332530355,0.3056746819740384,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"شكستگي","boundary":[0.23192244368831894,0.3033730332530355,0.2889400914048131,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2268804247679296,0.3033730332530355,0.23191946476911954,0.31761640047730155],"dir":"ltr"},{"str":"سطح","boundary":[0.19037536251719733,0.3033730332530355,0.221037996510038,0.31761640047730155],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.7512404143251912,0.32703098103450823,0.7812976591165341,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.7177693509682382,0.32703098103450823,0.7471404844872183,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"عظيم","boundary":[0.6824757037649088,0.32703098103450823,0.7137420478059945,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6604983145730056,0.32703098103450823,0.6784484006026651,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6334731032066238,0.32703098103450823,0.6574813525390958,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5763997162579998,0.32703098103450823,0.6072542909690318,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5509899073680699,0.32703098103450823,0.5722997864200268,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.5231538035837731,0.32703098103450823,0.5469626042058261,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5101564012222821,0.32703098103450823,0.5101625286949236,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5004960050284233,0.32703098103450823,0.5061290980600383,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"دني","boundary":[0.46882862737635017,0.32703098103450823,0.493956940173132,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46378663306663226,0.32703098103450823,0.46882567306782214,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.4347537544158468,0.32703098103450823,0.4597593299043884,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"گرم","boundary":[0.4057227683680173,0.32703098103450823,0.4307203456907074,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.377289914594587,0.32703098103450823,0.40169546520577354,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.33858070473327856,0.32703098103450823,0.37325072034606077,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"سطحي","boundary":[0.29259084340872643,0.32703098103450823,0.33455340157103475,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25972817180758384,0.32703098103450823,0.2885107321150781,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.23896293457229315,0.32703098103450823,0.25570086864534003,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22405597579443703,0.32703098103450823,0.23488282327864488,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.203490862487488,0.32703098103450823,0.21177596881250363,0.3412743482587743],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.19037536386094134,0.32703098103450823,0.1994034524830215,0.3412743482587743],"dir":"rtl"},{"str":"800","boundary":[0.7607347806990753,0.3508314465737005,0.777296959909975,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"متر","boundary":[0.7365003177441557,0.3508314465737005,0.7542430460683966,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مربع","boundary":[0.7042423396103048,0.3508314465737005,0.7300528459064732,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"متغير","boundary":[0.6693676652019287,0.3508314465737005,0.6977948677726222,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6451717888637862,0.3508314465737005,0.6629201933642461,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6183419444376108,0.3508314465737005,0.6421485130471296,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6060457428545472,0.3508314465737005,0.6117902484559037,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"يسي","boundary":[0.5695107805757842,0.3508314465737005,0.5956952543881625,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5553942605280732,0.3508314465737005,0.5630633087381017,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.4973336819930359,0.3508314465737005,0.5488561899761549,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.4481236435078155,0.3508314465737005,0.4519545377907553,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"1997","boundary":[0.45781062345954293,0.3508314465737005,0.4826498308096517,0.3650748137979666],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4309831503881232,0.3508314465737005,0.43823252295789905,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"آنجايي","boundary":[0.38155095935163547,0.3508314465737005,0.4245356785504407,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3585672339622977,0.3508314465737005,0.37510348751395295,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ذرات","boundary":[0.31844310923719277,0.3508314465737005,0.35210787103833274,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"رس","boundary":[0.28757271733165796,0.3508314465737005,0.3045160882482311,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.2595587152751278,0.3508314465737005,0.2813150369447005,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2468318982314692,0.3508314465737005,0.24683802570411068,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.22525412442685439,0.3508314465737005,0.2403117751275424,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.19037605118599749,0.3508314465737005,0.21880665258917187,0.3650748137979666],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7449515902267559,0.3744893943551732,0.8194467492494316,0.38873276157943926],"dir":"ltr"},{"str":"ستند","boundary":[0.7498445418229036,0.3744893943551732,0.7780365977935033,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.705637412532506,0.3744893943551732,0.7399158840544309,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6588592167043198,0.3744893943551732,0.7005934343124273,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.630013228149995,0.3744893943551732,0.6538235105319947,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"توجهي","boundary":[0.5822208029680854,0.3744893943551732,0.6249250337245247,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5622546823751312,0.3744893943551732,0.5771732303403053,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"پيوند","boundary":[0.5279913755820599,0.3744893943551732,0.5574123846764442,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5152866211997061,0.3744893943551732,0.5229556694097347,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"تبادل","boundary":[0.47978072354839757,0.3744893943551732,0.5101984267742359,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"كاتيون","boundary":[0.4342141932683708,0.3744893943551732,0.47474501737607233,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.40536813346470796,0.3744893943551732,0.4267530025384356,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3823822918801313,0.3744893943551732,0.40033242729238283,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.35130981408595224,0.3744893943551732,0.37935154928118786,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3295361738405802,0.3744893943551732,0.34627410791362706,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.30675201237427197,0.3744893943551732,0.3245004676682551,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"وانند","boundary":[0.27343577768293076,0.3744893943551732,0.3023958428103838,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.24340291226698635,0.3744893943551732,0.26840007151060563,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.20651677241460248,0.3744893943551732,0.23851639836290767,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.19037605118599743,0.3744893943551732,0.20307838944945136,0.38873276157943926],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7623157074371454,0.39828985989436555,0.7797680229861753,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7572737131274274,0.39828985989436555,0.7623127531286172,0.4125332271186316],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7453756812337634,0.39828985989436555,0.7531559589956005,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6943471491688726,0.39828985989436555,0.7414594598786753,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6653227851653826,0.39828985989436555,0.6903198460066288,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"سمي","boundary":[0.6316475637281314,0.39828985989436555,0.6612954820031388,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5999952499475183,0.39828985989436555,0.6276202605658876,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"لزات","boundary":[0.5604548862232601,0.39828985989436555,0.5915099446675586,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"سنگين","boundary":[0.5164949169106929,0.39828985989436555,0.5564275830610164,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.48160240204725396,0.39828985989436555,0.5125966675941117,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4719280483172765,0.39828985989436555,0.47767255391863306,0.4125332271186316],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.46164270030439014,0.39828985989436555,0.46889853634999473,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4281570336442333,0.39828985989436555,0.4576153971421464,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.4075919203372843,0.39828985989436555,0.4158770714089752,0.4125332271186316],"dir":"ltr"},{"str":"مراج","boundary":[0.37632208807114825,0.39828985989436555,0.40353061474092045,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.36240539397654675,0.39828985989436555,0.36976239237828407,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.3307515993591393,0.39828985989436555,0.35837809081430294,0.4125332271186316],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7189693560548822,0.422090325433558,0.7908662916603705,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7706178101457738,0.422090325433558,0.7780860366883886,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7367287820397105,0.422090325433558,0.7661871455376236,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7240292207576077,0.422090325433558,0.7323537148395733,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"گوربوشينا","boundary":[0.6544446963189936,0.422090325433558,0.7145325858838364,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6423449835008147,0.422090325433558,0.6501252612626519,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كرومبين","boundary":[0.5870075887410341,0.422090325433558,0.6379143188926644,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.567865221503541,0.422090325433558,0.5782753133703961,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5482958631490832,0.422090325433558,0.5634345568953908,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.5019153515182768,0.422090325433558,0.5437747475713499,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.47429883192015226,0.422090325433558,0.49748468691012654,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"هواديدگي","boundary":[0.40696639133855256,0.422090325433558,0.4697775685977662,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39486667852037377,0.422090325433558,0.40253572673040233,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"پيامدهاي","boundary":[0.33679165765325764,0.422090325433558,0.3904277418644699,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31522151514819474,0.422090325433558,0.33230973593021523,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.2801301089727856,0.422090325433558,0.31093972293003164,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.24523979600454657,0.422090325433558,0.2757049197451883,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.228903665037489,0.422090325433558,0.24173204601786227,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22506543297168663,0.422090325433558,0.22506756952464713,0.43633369265782407],"dir":"ltr"},{"str":"ولين","boundary":[0.19037633673159757,0.422090325433558,0.21711718304420333,0.43633369265782407],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.7435397141378918,0.4457482732150307,0.7776240125622489,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7197483564108017,0.4457482732150307,0.7390562659888523,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6864823233637527,0.4457482732150307,0.7152649082617624,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6655154545865393,0.4457482732150307,0.6820516587556025,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.6342506663994444,0.4457482732150307,0.6610847899783889,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.6088657198708503,0.4457482732150307,0.6297672182504048,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.5562314730827841,0.4457482732150307,0.6044350552627,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5310127273185576,0.4457482732150307,0.5487675917030186,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.506214633902973,0.4457482732150307,0.5265737906626538,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.49328294607735435,0.4457482732150307,0.49328907354999585,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"هواديدگي","boundary":[0.4259505054957548,0.4457482732150307,0.48896336327636,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.38703963926013435,0.4457482732150307,0.4215198408876045,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"طبي","boundary":[0.36587472552810935,0.4457482732150307,0.3828106551733757,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.34307263616528477,0.4457482732150307,0.35931850112912106,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيكي","boundary":[0.294860639207815,0.4457482732150307,0.33864197155713455,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2825592458682445,0.4457482732150307,0.29033952363008175,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"شيميايي","boundary":[0.23071494088035452,0.4457482732150307,0.27806326643296847,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.19037700860359769,0.4457482732150307,0.22641330552735153,0.45999164043929675],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7661764482966669,0.4695487387542231,0.7821085638848003,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.7357216815206887,0.4695487387542231,0.757308806171053,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتاً","boundary":[0.6919380184769629,0.4695487387542231,0.7191643678643771,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6473709398926404,0.4695487387542231,0.6830703763513489,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.5497788143932603,0.4695487387542231,0.6385032977670264,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5374748281209233,0.4695487387542231,0.5423159985621747,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.49894947126619826,0.4695487387542231,0.5287560849914277,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.47213174311092476,0.4695487387542231,0.4900818291405843,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ود","boundary":[0.4466831367842216,0.4695487387542231,0.46275946276347,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4416411424745036,0.4695487387542231,0.44668018247569347,0.48379210597848915],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4226941450662663,0.4695487387542231,0.43290255621016815,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.3854090248504461,0.4695487387542231,0.4138203973777567,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.36904391802873154,0.4695487387542231,0.38190354811176824,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.34343834183007066,0.4695487387542231,0.3601762759031175,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسم","boundary":[0.2458460932974898,0.4695487387542231,0.33457069970445663,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.23352386789468244,0.4695487387542231,0.23836507864825393,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.19037768047559792,0.4695487387542231,0.2246562257690684,0.48379210597848915],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.7536775211934088,0.4932066865356958,0.7778893658824728,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"ترين","boundary":[0.7256203026837422,0.4932066865356958,0.7494261657913797,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6929702049200411,0.4932066865356958,0.7213186919212544,0.5074500537599619],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6879282106103232,0.493