شیمی آلی فلزی عناصر واسطه شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

توضیحات

شیمی آلی فلزی شاخه ای از شیمی معدنی محسوب می شود که در زمینه کاتالیزگرها و سنتز ترکیبات آلی از پیشرفت های سریع و بسیار چشمگیری برخوردار است. این اثر به منظور تدوین مباحث بنیادی شیمی آلی فلزی گردآوری شده که بر پایه تجربه آموزشی و پژوهشی نویسنده در دانشگاه های داخل و خارج کشور آماده شده است. متن کتاب با زبانی ساده و پرهیز از زیاده گویی به بحث در مورد مطالب اساسی شیمی آلی فلزی مربوط به فلزات واسطه پرداخته و برای درک بهتر مطالب، تمرین ها و مسایلی بر اساس به روزترین و جدیدترین منابع و مقالات چاپ شده گنجانده شده است، علاوه بر این در پایان هر فصل نیز تمرین هایی برای دانش پژوهان درج شده است. این کتاب در 7 فصل تدوین شده است: ١. پیشگفتاری بر شیمی آلی فلزی؛ 2. لیگاندهای کربونیل؛ 3. لیگاندهای آلکان، آلکیل، آریل، هیدرید؛ 4. لیگاندهای آلکن و الکین؛ 5. ترکیبات خوشه ای و ترکیبات دارای پیوند فلز - فلز؛ 6 سینتیک واکنش های شیمی آلی فلزی عناصر واسطه؛ 7. کاتالیزگرها,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797955,"title":"شیمی آلی فلزی عناصر واسطه","price":"۹۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۹۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/987f4b01e32e1a7a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/987f4b01e32e1a7a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/987f4b01e32e1a7a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/987f4b01e32e1a7a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/987f4b01e32e1a7a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/987f4b01e32e1a7a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/987f4b01e32e1a7a/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/987f4b01e32e1a7a/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/987f4b01e32e1a7a/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/987f4b01e32e1a7a/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/987f4b01e32e1a7a/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/987f4b01e32e1a7a/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"978-964-457-229-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":1,"description":["شیمی آلی فلزی شاخه ای از شیمی معدنی محسوب می شود که در زمینه کاتالیزگرها و سنتز ترکیبات آلی از پیشرفت های سریع و بسیار چشمگیری برخوردار است. این اثر به منظور تدوین مباحث بنیادی شیمی آلی فلزی گردآوری شده که بر پایه تجربه آموزشی و پژوهشی نویسنده در دانشگاه های داخل و خارج کشور آماده شده است. متن کتاب با زبانی ساده و پرهیز از زیاده گویی به بحث در مورد مطالب اساسی شیمی آلی فلزی مربوط به فلزات واسطه پرداخته و برای درک بهتر مطالب، تمرین ها و مسایلی بر اساس به روزترین و جدیدترین منابع و مقالات چاپ شده گنجانده شده است، علاوه بر این در پایان هر فصل نیز تمرین هایی برای دانش پژوهان درج شده است. این کتاب در 7 فصل تدوین شده است: ١. پیشگفتاری بر شیمی آلی فلزی؛ 2. لیگاندهای کربونیل؛ 3. لیگاندهای آلکان، آلکیل، آریل، هیدرید؛ 4. لیگاندهای آلکن و الکین؛ 5. ترکیبات خوشه ای و ترکیبات دارای پیوند فلز - فلز؛ 6 سینتیک واکنش های شیمی آلی فلزی عناصر واسطه؛ 7. کاتالیزگرها",""],"pages_count":484,"keywords":"null","token":"987f4b01e32e1a7a","created_at":"2021-11-06 10:09:31","updated_at":"2022-08-30 12:17:33","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-11-06 10:20:05","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920964,"title":"دکتر مصطفی محمدپور امینی","meta_title":"دکتر مصطفی محمدپور امینی","meta_description":"دکتر مصطفی محمدپور امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مصطفی","lastname":"محمدپور امینی","token":"abe5b11a5aaa7799","created_at":"2021-11-06 10:28:30","updated_at":"2021-11-06 10:28:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920965,"title":"خدابخش درزی‌نژاد","meta_title":"خدابخش درزی‌نژاد","meta_description":"خدابخش درزی‌نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خدابخش","lastname":"درزی‌نژاد","token":"041ae29e61484a4f","created_at":"2021-11-06 10:28:54","updated_at":"2021-11-06 10:28:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1920964,"title":"دکتر مصطفی محمدپور امینی","meta_title":"دکتر مصطفی محمدپور امینی","meta_description":"دکتر مصطفی محمدپور امینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مصطفی","lastname":"محمدپور امینی","token":"abe5b11a5aaa7799","created_at":"2021-11-06 10:28:30","updated_at":"2021-11-06 10:28:30","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920965,"title":"خدابخش درزی‌نژاد","meta_title":"خدابخش درزی‌نژاد","meta_description":"خدابخش درزی‌نژاد - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خدابخش","lastname":"درزی‌نژاد","token":"041ae29e61484a4f","created_at":"2021-11-06 10:28:54","updated_at":"2021-11-06 10:28:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786608,"file":"618623242edce0.35218118.pdf","book_id":3797955,"toc":null,"created_at":"2021-11-06 10:09:33","updated_at":"2022-08-30 12:17:33","process_started_at":"2021-11-06 10:09:36","process_done_at":"2021-11-06 10:09:51","process_failed_at":null,"pages_count":484,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"511b4880537df7e49bdb5914cb60b1f7d269798b7ea8278ddc9fdde404eaf816db982f45e71523c74df840a4341bc1ad89205a08b66525c2d42879918a203c15","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۸۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":5524,"title":"آز شیمی آلی ","meta_title":"آز شیمی آلی ","meta_description":"آز شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a65de89fde803701","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-11-19 15:50:20","study_fields":[{"id":769,"title":"زیست شناسی دریا","meta_title":"زیست شناسی دریا","meta_description":"زیست شناسی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f009b3673cbd96bb","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-27 12:30:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5527,"title":"آز شیمی آلی ۱","meta_title":"آز شیمی آلی ۱","meta_description":"آز شیمی آلی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"3e179546881df9ca","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5530,"title":"آز شیمی آلی ۲","meta_title":"آز شیمی آلی ۲","meta_description":"آز شیمی آلی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"65fab64b0bebff64","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5959,"title":"آزمایشگاه شیمی آلی","meta_title":"آزمایشگاه شیمی آلی","meta_description":"آزمایشگاه شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"7298aec364da8e00","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:25:04","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","meta_title":" دبیری زیست شناسی","meta_description":" دبیری زیست شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6885bad4908f7605","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5962,"title":"آزمایشگاه شیمی آلی","meta_title":"آزمایشگاه شیمی آلی","meta_description":"آزمایشگاه شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"bf7ff10bdc8a76b6","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:25:04","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":"مهندسی نفت","meta_description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]},{"id":1558,"title":"مهندسی شیمی","meta_title":"مهندسی شیمی","meta_description":"مهندسی شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":52,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 16:20:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":5965,"title":"آزمایشگاه شیمی آلی 1","meta_title":"آزمایشگاه شیمی آلی 1","meta_description":"آزمایشگاه شیمی آلی 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ed0f936d1ecbecc8","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:04","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":5968,"title":"آزمایشگاه شیمی آلی 2","meta_title":"آزمایشگاه شیمی آلی 2","meta_description":"آزمایشگاه شیمی آلی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"c04b8dd9d2350b5f","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:25:04","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":10219,"title":"بیوشیمی آلی","meta_title":"بیوشیمی آلی","meta_description":"بیوشیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"aa8fd4afa7ef2c0d","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:40","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":928,"title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی الی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 11:37:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":22468,"title":"زمین شیمی آلی","meta_title":"زمین شیمی آلی","meta_description":"زمین شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"812b70e39b2a07ce","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:35:56","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":1624,"title":"علوم زمین گرایش زمین شیمی","meta_title":"علوم زمین گرایش زمین شیمی","meta_description":"علوم زمین گرایش زمین شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"4cf3f209a74779b0","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":22948,"title":"ژئوشیمی آلی","meta_title":"ژئوشیمی آلی","meta_description":"ژئوشیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"886ad108eaa2b567","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:17","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_fields":[{"id":775,"title":"زمین شناسی","meta_title":"زمین شناسی","meta_description":"زمین شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"345f9fcfd4e0f9a3","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-30 11:38:24","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":22951,"title":"ژئوشیمی آلی- نفت پیشرفته","meta_title":"ژئوشیمی آلی- نفت پیشرفته","meta_description":"ژئوشیمی آلی- نفت پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8d1c2a2e8efa3c15","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:17","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":754,"title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","meta_title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","meta_description":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"7ea895da8f69f048","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":22954,"title":"ژئوشیمی آلی ","meta_title":"ژئوشیمی آلی ","meta_description":"ژئوشیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"95f3a2443cf1bcdc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:36:17","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":772,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت","meta_title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت","meta_description":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"1ef9b112a1be7d4c","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25309,"title":"شیمی آلی","meta_title":"شیمی آلی","meta_description":"شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"a8fbb933876dc541","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:36","updated_at":"2022-11-30 11:22:31","study_fields":[{"id":1039,"title":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی","meta_title":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی","meta_description":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"ab790a8faeb5e24d","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:42:27","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25312,"title":"شیمی آلی","meta_title":"شیمی آلی","meta_description":"شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"063c4fd2cd12c20a","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:36","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":253,"title":"علوم و صنایع غذایی","meta_title":"علوم و صنایع غذایی","meta_description":"علوم و صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"709077df17c679a0","books_count":33,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":757,"title":"خاک شناسی","meta_title":"خاک شناسی","meta_description":"خاک شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"09ff11e92b42c93f","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-30 12:27:07","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":769,"title":"زیست شناسی دریا","meta_title":"زیست شناسی دریا","meta_description":"زیست شناسی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"f009b3673cbd96bb","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-27 12:30:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":808,"title":"مهندسی شیلات","meta_title":"مهندسی شیلات","meta_description":"مهندسی شیلات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6871b104c8c6f1bf","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-01 13:55:12","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":811,"title":"مهندسی محیط زیست","meta_title":"مهندسی محیط زیست","meta_description":"مهندسی محیط زیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b49fbd4602853387","books_count":136,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 15:56:16","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":859,"title":"مهندسی باغبانی","meta_title":"مهندسی باغبانی","meta_description":"مهندسی باغبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":865,"title":"مهندسی علوم باغبانی","meta_title":"مهندسی علوم باغبانی","meta_description":"مهندسی علوم باغبانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":107,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":886,"title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_description":"مهندسی چوب و کاغذ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"77a36e17bf787460","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1000,"title":"مهندسی علوم دامی","meta_title":"مهندسی علوم دامی","meta_description":"مهندسی علوم دامی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c08e4b4d2019c224","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:56:17","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1003,"title":"دامپروری","meta_title":"دامپروری","meta_description":"دامپروری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"2452850bfba756c3","books_count":87,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 14:14:29","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1099,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی","meta_description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"0ff62d5a1ce9312f","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:52:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1102,"title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_title":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی)","meta_description":"علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"689b6c896800632c","books_count":165,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-01 13:52:49","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_description":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1111,"title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_title":"مهندسی گیاه پزشکی","meta_description":"مهندسی گیاه پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"0c3c584e5f96baad","books_count":144,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","meta_title":" دبیری زیست شناسی","meta_description":" دبیری زیست شناسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"6885bad4908f7605","books_count":99,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-11-12 19:10:56","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25315,"title":"شیمی آلی","meta_title":"شیمی آلی","meta_description":"شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e7af3eb2c81dbfe0","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:37","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":1201,"title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_description":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"2704702ff4172506","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25318,"title":"شیمی آلی","meta_title":"شیمی آلی","meta_description":"شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"02a85345f13316ed","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:37","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":"مهندسی نفت","meta_description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25321,"title":"شیمی آلی (نظری، عملی)","meta_title":"شیمی آلی (نظری، عملی)","meta_description":"شیمی آلی (نظری، عملی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"beb12f0db132e925","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25324,"title":"شیمی آلی 1","meta_title":"شیمی آلی 1","meta_description":"شیمی آلی 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"795e94753c7dfa2f","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":"دبیری شیمی","meta_description":"دبیری شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25327,"title":"شیمی آلی ۱","meta_title":"شیمی آلی ۱","meta_description":"شیمی آلی ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e83b603946741a37","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":1126,"title":"مهندسی پزشکی","meta_title":"مهندسی پزشکی","meta_description":"مهندسی پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"bca54b9c3ebdbfc2","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 12:31:43","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25330,"title":"شیمی آلی ۱ عملی","meta_title":"شیمی آلی ۱ عملی","meta_description":"شیمی آلی ۱ عملی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"c3f2c16a86c7e33f","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":" داروسازی","meta_description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25333,"title":"شیمی آلی ۱ نظری","meta_title":"شیمی آلی ۱ نظری","meta_description":"شیمی آلی ۱ نظری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"b82a9d59daecd902","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","meta_title":" داروسازی","meta_description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":22,"token":"8f0f45add61b123d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25336,"title":"شیمی آلی ۱ و آزمایشگاه","meta_title":"شیمی آلی ۱ و آزمایشگاه","meta_description":"شیمی آلی ۱ و آزمایشگاه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1a38bac1013cb540","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:38:38","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_fields":[{"id":895,"title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","meta_title":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی)","meta_description":"مهندسی ایمنی (حفاظت فنی) - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"cb606c4bb368e417","books_count":47,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:16:47","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25339,"title":"شیمی آلی 2","meta_title":"شیمی آلی 2","meta_description":"شیمی آلی 2 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"74e38df5ee566941","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:39","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":43,"title":"زیست فناوری","meta_title":"زیست فناوری","meta_description":"زیست فناوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"02da16336649a978","books_count":112,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-14 14:02:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":"زیست شناسی عمومی","meta_description":"زیست شناسی عمومی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":242,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":"دبیری شیمی","meta_description":"دبیری شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25342,"title":"شیمی آلی ۲","meta_title":"شیمی آلی ۲","meta_description":"شیمی آلی ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2c9174f4e3232a36","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:39","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1249,"title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","meta_title":"کارشناسی مهندسی پلیمر","meta_description":"کارشناسی مهندسی پلیمر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8744b784bb8cc733","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25345,"title":"شیمی آلی 3","meta_title":"شیمی آلی 3","meta_description":"شیمی آلی 3 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"d97e7baa8551c6cf","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:39","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":"دبیری شیمی","meta_description":"دبیری شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25348,"title":"شیمی آلی پشرفته","meta_title":"شیمی آلی پشرفته","meta_description":"شیمی آلی پشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"6b9f03fb9cface1e","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:39","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1180,"title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","meta_title":"شیمی گرایش آموزش شیمی","meta_description":"شیمی گرایش آموزش شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"e8c0ad0c5a35ee0d","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25351,"title":"شیمی آلی پیشرفتخ","meta_title":"شیمی آلی پیشرفتخ","meta_description":"شیمی آلی پیشرفتخ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"68d13460d4d588d3","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:39","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":2002,"title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","meta_title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","meta_description":"شیمی گرایش شیمی فیزیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3740e887a143a78c","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25354,"title":"شیمی آلی پیشرفته","meta_title":"شیمی آلی پیشرفته","meta_description":"شیمی آلی پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"fc56c0f1ab2fef05","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:40","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":766,"title":"شیمی گرایش پیشرانه","meta_title":"شیمی گرایش پیشرانه","meta_description":"شیمی گرایش پیشرانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"d976939f5538525d","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-03 16:16:47","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":877,"title":"شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس","meta_title":"شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس","meta_description":"شیمی گرایش شیمی و فناوری اسانس - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f0641875034262f4","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-10-25 12:38:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":880,"title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه","meta_title":"شیمی گرایش شیمی تجزیه","meta_description":"شیمی گرایش شیمی تجزیه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"442f7c6294c39eeb","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-13 15:48:24","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":928,"title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی الی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 11:37:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1087,"title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی دارویی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی دارویی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"da8b8b0b11e55185","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:14:18","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1906,"title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی معدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"86b875eed4fb6c85","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-11-24 15:09:30","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1909,"title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","meta_title":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست","meta_description":"شیمی گرایش شیمی کاتالیست - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"2a714eacc18e6e46","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-11-27 15:43:13","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":2065,"title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","meta_title":"شیمی گرایش فیتوشیمی","meta_description":"شیمی گرایش فیتوشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"f62971afef04b43b","books_count":68,"created_at":"2017-10-07 11:23:33","updated_at":"2022-10-25 12:38:46","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25357,"title":"شیمی آلی دریا","meta_title":"شیمی آلی دریا","meta_description":"شیمی آلی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"8775974e850b628a","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:40","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1252,"title":"شیمی گرایش شیمی دریا","meta_title":"شیمی گرایش شیمی دریا","meta_description":"شیمی گرایش شیمی دریا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"c8f527c42518d969","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-12-03 16:16:47","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25360,"title":"شیمی آلی صنعتی","meta_title":"شیمی آلی صنعتی","meta_description":"شیمی آلی صنعتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"12b297f2ab9a93d9","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:41","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":928,"title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی الی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 11:37:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25363,"title":"شیمی آلی فلزی","meta_title":"شیمی آلی فلزی","meta_description":"شیمی آلی فلزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"21b2ae8ba63cec7c","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:38:41","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_fields":[{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25366,"title":"شیمی آلی فلزی","meta_title":"شیمی آلی فلزی","meta_description":"شیمی آلی فلزی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e342d497d1103b9e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:38:41","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_fields":[{"id":1906,"title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی معدنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"86b875eed4fb6c85","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-11-24 15:09:30","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":25369,"title":"شیمی آلی کاربردی","meta_title":"شیمی آلی کاربردی","meta_description":"شیمی آلی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"afdebec95c37531d","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:41","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1198,"title":"باستان سنجی","meta_title":"باستان سنجی","meta_description":"باستان سنجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"02031a8d86f621f6","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 13:35:16","study_groups":[{"id":16,"title":"هنر","meta_title":"هنر","meta_description":"هنر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"e548af0fa350975f","books_count":227,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":25372,"title":"شیمی آلی و آزمایشگاه","meta_title":"شیمی آلی و آزمایشگاه","meta_description":"شیمی آلی و آزمایشگاه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"18bf0b0170ccae4c","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:38:41","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":1162,"title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_title":"تکنولوژی پرورش دام","meta_description":"تکنولوژی پرورش دام - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"75dff3dd36a243c3","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-27 12:31:42","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":29848,"title":"کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی","meta_title":"کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی","meta_description":"کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5520794f45738c7f","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:44:06","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":1084,"title":"شیمی محض","meta_title":"شیمی محض","meta_description":"شیمی محض - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"7866576bb866ee5d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 15:36:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1114,"title":"شیمی کاربردی","meta_title":"شیمی کاربردی","meta_description":"شیمی کاربردی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b659aa1895d5beb8","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-27 15:08:01","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":1216,"title":"دبیری شیمی","meta_title":"دبیری شیمی","meta_description":"دبیری شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":48,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-03 16:26:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":32311,"title":"مباحث نوین در شیمی آلی","meta_title":"مباحث نوین در شیمی آلی","meta_description":"مباحث نوین در شیمی آلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"621f23f122e9cc16","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:46:42","updated_at":"2020-09-05 10:51:12","study_fields":[{"id":928,"title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_title":"شیمی گرایش شیمی الی","meta_description":"شیمی گرایش شیمی الی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 11:37:15","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87","ebook_price_en":38000,"urlify":"%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87","pages_count_fa":"۴۸۴","authorTitle":"دکتر مصطفی محمدپور امینی, خدابخش درزی‌نژاد","tocStr":"","url":"/preview/987f4b01e32e1a7a/%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%84%DB%8C-%D9%81%D9%84%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":484,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"987f4b01e32e1a7a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/xrBerQmZufUJTehz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/bmAvITPphDyFOsbR.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/BHyGtRoeJGAytpGb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005254572599875827,0.00033585061709841187,0.998841960281885,0.9994472300275772]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.285035640001297},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495},{"x":0.561344563961029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.5243697762489319,0.285035640001297,0.561344563961029,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5176470875740051,"y":0.285035640001297},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"الام","boundary":[0.41848739981651306,0.2897862195968628,0.5243697762489319,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28384798765182495},{"x":0.561344563961029,"y":0.3551068902015686},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.44999998807907104,"boundary":[0.41348739981651306,0.2827862195968628,0.5663445639610291,0.3621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45843231678009033},{"x":0.610084056854248,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.610084056854248,0.42874109745025635,0.6840336322784424,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5579832196235657,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5579832196235657,0.42874109745025635,0.5983193516731262,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5546218752861023,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.4941176474094391,0.42874109745025635,0.5546218752861023,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.40672269463539124,0.42874109745025635,0.48235294222831726,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.3176470696926117,0.42874109745025635,0.3949579894542694,0.45843231678009033]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3126470696926117,0.42174109745025634,0.6890336322784424,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/ZafQlYOSdKhqNepv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/tszHTyUNyiJQcOgw.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/svSumLQigHESmWPu.jpg"},"info":{"width":481,"height":700,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/BxmljxrbgJzEHsWA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/kYxGffyDoZWmlmzL.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/ijQXwvhouKzvSRPz.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0005254572599875827,0.00034290314909964445,0.998841960281885,0.9991820543429631]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.610084056854248,0.29572445154190063,0.6840336322784424,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5579832196235657,0.29572445154190063,0.5983193516731262,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4941176474094391,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.4941176474094391,0.29572445154190063,0.5546218752861023,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48235294222831726,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32660332322120667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.40672269463539124,0.29572445154190063,0.48235294222831726,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3949579894542694,"y":0.29572445154190063},{"x":0.3949579894542694,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.3176470696926117,0.29572445154190063,0.3949579894542694,0.32660332322120667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3126470696926117,0.28872445154190063,0.6890336322784424,0.33360332322120667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5764706134796143,0.4002375304698944,0.6117647290229797,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4168646037578583},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5092437267303467,0.4002375304698944,0.5697479248046875,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4168646037578583},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4605042040348053,0.4002375304698944,0.5058823823928833,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پورامینی","boundary":[0.3949579894542694,0.4002375304698944,0.45546218752861023,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4168646037578583},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3899579894542694,0.3932375304698944,0.6167647290229797,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.470308780670166},{"x":0.5042017102241516,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خدابخش","boundary":[0.5042017102241516,0.4524940550327301,0.5731092691421509,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.470308780670166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درزی","boundary":[0.4605042040348053,0.45368170738220215,0.49747899174690247,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45378151535987854,"y":0.470308780670166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.4268907606601715,0.45368170738220215,0.45378151535987854,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4268907606601715,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4218907606601715,0.4454940550327301,0.5781092691421509,0.476121128320694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۳","boundary":[0.4773109257221222,0.6698337197303772,0.5193277597427368,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6698337197303772},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.6628337197303772,0.5243277597427368,0.6887102432250977],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/qqvcfpadmoxWaRXQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/MOlnlkovbYiIxOQV.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/iGfmymCSgGdaReWF.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.00014120039407544352,0.9987317985767076,0.9991552546930427]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6201680898666382,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5949580073356628,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.12589073181152344,0.6201680898666382,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5899159908294678,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5899159908294678,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.12589073181152344,0.5899159908294678,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5596638917922974,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5596638917922974,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5546218752861023,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.12589073181152344,0.5596638917922974,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5478991866111755,"y":0.12589073181152344},{"x":0.5478991866111755,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5025210380554199,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.12589073181152344,0.5478991866111755,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.12589073181152344},{"x":0.4957983195781708,"y":0.12589073181152344},{"x":0.4957983195781708,"y":0.14133016765117645},{"x":0.4571428596973419,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.12589073181152344,0.4957983195781708,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.12589073181152344},{"x":0.45042017102241516,"y":0.12589073181152344},{"x":0.45042017102241516,"y":0.14133016765117645},{"x":0.42184874415397644,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.12589073181152344,0.45042017102241516,0.14133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.12589073181152344},{"x":0.4151260554790497,"y":0.12589073181152344},{"x":0.4151260554790497,"y":0.14133016765117645},{"x":0.3798319399356842,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.12589073181152344,0.4151260554790497,0.14133016765117645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6201680898666382,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6201680898666382,"y":0.14133016765117645},{"x":0.3798319399356842,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.11889073181152343,0.6251680898666382,0.14833016765117646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15083135664463043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳۶","boundary":[0.48739495873451233,0.14133016765117645,0.5092437267303467,0.15083135664463043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14133016765117645},{"x":0.5092437267303467,"y":0.15083135664463043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.13433016765117645,0.5142437267303467,0.15783135664463044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.529411792755127,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"اشکان","boundary":[0.462184876203537,0.20902612805366516,0.5310924649238586,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.529411792755127,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.457184876203537,0.20202612805366515,0.5360924649238586,0.24809263718128205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3325415551662445,0.5361344814300537,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.3255415551662445,0.5411344814300537,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5260504484176636,"y":0.255344420671463},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"هی","boundary":[0.46890756487846375,0.24109263718128204,0.5260504484176636,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.26365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.26365795731544495},{"x":0.583193302154541,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.5478991866111755,0.26365795731544495,0.583193302154541,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5243697762489319,0.26365795731544495,0.5462185144424438,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.4924369752407074,0.26365795731544495,0.5210084319114685,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.26365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26365795731544495},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2779097259044647},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.45210084319114685,0.26365795731544495,0.48739495873451233,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2779097259044647},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.4151260554790497,0.26365795731544495,0.44873949885368347,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6134454011917114,0.28384798765182495,0.6386554837226868,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5647059082984924,0.28384798765182495,0.6084033846855164,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدپورامینی","boundary":[0.4789915978908539,0.28384798765182495,0.5579832196235657,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2980997562408447},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46722689270973206,0.28384798765182495,0.4722689092159271,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.28384798765182495},{"x":0.462184876203537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدابخش","boundary":[0.4117647111415863,0.28384798765182495,0.462184876203537,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درزی","boundary":[0.3831932842731476,0.28384798765182495,0.40672269463539124,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2980997562408447},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.35798320174217224,0.28384798765182495,0.3764705955982208,0.2980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2969121038913727},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34962185740470886,0.23884323167800903,0.6453361558914185,0.3039121038913727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.3004750609397888},{"x":0.556302547454834,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5159664154052734,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.5159664154052734,0.2992874085903168,0.556302547454834,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5092437267303467,"y":0.31353920698165894},{"x":0.48571428656578064,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروغ","boundary":[0.48571428656578064,0.2992874085903168,0.5092437267303467,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4789915978908539,"y":0.31353920698165894},{"x":0.440336138010025,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.440336138010025,0.2992874085903168,0.4789915978908539,0.31353920698165894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2980997562408447},{"x":0.556302547454834,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.31353920698165894},{"x":0.440336138010025,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.435336138010025,0.2910997562408447,0.561302547454834,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5378151535987854,0.31353920698165894,0.5647059082984924,0.32660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5126050710678101,0.31353920698165894,0.5310924649238586,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3277909755706787},{"x":0.507563054561615,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.31353920698165894,0.5109243988990784,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.4722689092159271,0.31353920698165894,0.5025210380554199,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31353920698165894},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرمک","boundary":[0.4302521049976349,0.31353920698165894,0.46554622054100037,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.32660332322120667,0.5966386795043945,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5428571701049805,0.32660332322120667,0.5630252361297607,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5327731370925903,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.32660332322120667,0.5361344814300537,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5260504484176636,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4941176474094391,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.32660332322120667,0.5260504484176636,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.34085512161254883},{"x":0.48067227005958557,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48067227005958557,0.32660332322120667,0.4924369752407074,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.32660332322120667,0.4789915978908539,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32660332322120667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.32660332322120667},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.4470588266849518,0.32660332322120667,0.47058823704719543,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.32660332322120667},{"x":0.440336138010025,"y":0.32660332322120667},{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4000000059604645,0.32660332322120667,0.440336138010025,0.34085512161254883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3950000059604645,0.30653920698165893,0.6016386795043945,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5411764979362488,0.34085512161254883,0.5630252361297607,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.34085512161254883},{"x":0.534453809261322,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5109243988990784,0.34085512161254883,0.534453809261322,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5025210380554199,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5025210380554199,0.34085512161254883,0.5042017102241516,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.34085512161254883},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34085512161254883},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4739495813846588,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4739495813846588,0.34085512161254883,0.49747899174690247,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.34085512161254883},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34085512161254883},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43361344933509827,0.34085512161254883,0.46890756487846375,0.35391923785209656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.3338551216125488,0.5680252361297607,0.36091923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5193277597427368,0.35391923785209656,0.5428571701049805,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4957983195781708,0.35391923785209656,0.5126050710678101,0.3681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.35391923785209656,0.4941176474094391,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48571428656578064,"y":0.35391923785209656},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.45546218752861023,0.3527315855026245,0.48571428656578064,0.3669833838939667]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3681710362434387},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4504621875286102,0.3457315855026245,0.5478571701049805,0.3751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5042017102241516,0.3681710362434387,0.5462185144424438,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3669833838939667},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.3669833838939667,0.4957983195781708,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4789915978908539,"y":0.38123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.45042017102241516,0.3669833838939667,0.4789915978908539,0.38123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38123515248298645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44542017102241516,0.3587957315444946,0.5512185144424439,0.38823515248298646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5327731370925903,0.38123515248298645,0.5630252361297607,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5260504484176636,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.38123515248298645,0.5260504484176636,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3954869210720062},{"x":0.462184876203537,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.38123515248298645,0.5126050710678101,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4588235318660736,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39429929852485657},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43697479367256165,0.38123515248298645,0.4588235318660736,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.6151260733604431,0.3954869210720062,0.6369748115539551,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.3954869210720062,0.6084033846855164,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5764706134796143,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5764706134796143,0.3954869210720062,0.6016806960105896,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5462185144424438,0.3954869210720062,0.5697479248046875,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40855106711387634},{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.534453809261322,0.3954869210720062,0.5394958257675171,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3954869210720062},{"x":0.529411792755127,"y":0.3954869210720062},{"x":0.529411792755127,"y":0.40855106711387634},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48403361439704895,0.3954869210720062,0.529411792755127,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4073634147644043},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.43697479367256165,0.39429929852485657,0.4773109257221222,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4302521049976349,"y":0.39429929852485657},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.40168067812919617,0.39429929852485657,0.4302521049976349,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39429929852485657},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4073634147644043},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.35966387391090393,0.39429929852485657,0.3949579894542694,0.4073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40855106711387634},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3546638739109039,0.37423515248298644,0.6419748115539551,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.41092637181282043},{"x":0.653781533241272,"y":0.41092637181282043},{"x":0.653781533241272,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6336134672164917,0.41092637181282043,0.653781533241272,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.6033613681793213,0.41092637181282043,0.6268907785415649,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5764706134796143,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5764706134796143,0.41092637181282043,0.5966386795043945,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42399048805236816},{"x":0.529411792755127,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.529411792755127,0.41092637181282043,0.5697479248046875,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48571428656578064,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48571428656578064,0.41092637181282043,0.5210084319114685,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.42399048805236816},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.45378151535987854,0.41092637181282043,0.48067227005958557,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.41092637181282043},{"x":0.44873949885368347,"y":0.41092637181282043},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42399048805236816},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.41680672764778137,0.41092637181282043,0.44873949885368347,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4084033668041229,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4084033668041229,"y":0.42399048805236816},{"x":0.37142857909202576,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.41092637181282043,0.4084033668041229,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42399048805236816},{"x":0.3478991687297821,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3478991687297821,0.41092637181282043,0.3680672347545624,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41092637181282043},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41092637181282043},{"x":0.34285715222358704,"y":0.42399048805236816},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.41092637181282043,0.34285715222358704,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدپورامینی","boundary":[0.6890756487846375,0.4323040246963501,0.7495798468589783,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4429928660392761},{"x":0.680672287940979,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.4323040246963501,0.6840336322784424,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6453781723976135,0.4323040246963501,0.6756302714347839,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.4323040246963501,0.6420168280601501,0.4429928660392761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33449580788612365,0.40392637181282043,0.7545798468589783,0.44999286603927613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5848739743232727,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4382422864437103},{"x":0.556302547454834,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"-۱۳۳۰","boundary":[0.5546218752861023,0.4323040246963501,0.5865546464920044,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5848739743232727,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4382422864437103},{"x":0.556302547454834,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.4253040246963501,0.5915546464920044,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6974790096282959,0.46318289637565613,0.7226890921592712,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6789916157722473,0.46318289637565613,0.6924369931221008,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6554622054100037,0.46318289637565613,0.6756302714347839,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.6252101063728333,0.46318289637565613,0.6504201889038086,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6201680898666382,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.5966386795043945,0.46318289637565613,0.6201680898666382,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5915966629981995,0.46318289637565613,0.5932773351669312,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.5529412031173706,0.46318289637565613,0.5882353186607361,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدپورامینی","boundary":[0.48739495873451233,0.46318289637565613,0.5495798587799072,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.46318289637565613,0.48235294222831726,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47624704241752625},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدابخش","boundary":[0.43697479367256165,0.46318289637565613,0.4773109257221222,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46318289637565613},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درزی","boundary":[0.4151260554790497,0.46318289637565613,0.43529412150382996,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3983193337917328,0.46318289637565613,0.4117647111415863,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.46318289637565613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3815126121044159,0.46318289637565613,0.38655462861061096,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3781512677669525,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3781512677669525,"y":0.47624704241752625},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.35630252957344055,0.46318289637565613,0.3781512677669525,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.46318289637565613},{"x":0.35462185740470886,"y":0.46318289637565613},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3512605130672455,0.46318289637565613,0.35462185740470886,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.46318289637565613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47624704241752625},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3142857253551483,0.46318289637565613,0.3462184965610504,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30924370884895325,"y":0.46318289637565613},{"x":0.30924370884895325,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2857142984867096,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.2857142984867096,0.46318289637565613,0.30924370884895325,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2806722819805145,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2806722819805145,"y":0.47624704241752625},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.2554621994495392,0.46318289637565613,0.2806722819805145,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2504201829433441,"y":0.46318289637565613},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47624704241752625},{"x":0.24705882370471954,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.46318289637565613,0.2504201829433441,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.729411780834198,0.47980996966362,0.7495798468589783,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47980996966362},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7042016983032227,0.47980996966362,0.7243697643280029,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.47862231731414795,0.6991596817970276,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6907563209533691,"y":0.47980996966362},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.653781533241272,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6554622054100037,0.47862231731414795,0.6907563209533691,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.47862231731414795},{"x":0.653781533241272,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.490498811006546},{"x":0.6504201889038086,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.47862231731414795,0.6521008610725403,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6436975002288818,"y":0.490498811006546},{"x":0.6184874176979065,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.6184874176979065,0.4774346649646759,0.6436975002288818,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6168067455291748,"y":0.489311158657074},{"x":0.6151260733604431,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6151260733604431,0.4774346649646759,0.6168067455291748,0.489311158657074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.24205882370471954,0.4561828963756561,0.7545798468589783,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.6873949766159058,0.49406176805496216,0.7159664034843445,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.49406176805496216,0.6890756487846375,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۶۸","boundary":[0.6605042219161987,0.49406176805496216,0.6789916157722473,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6436975002288818,0.49406176805496216,0.6554622054100037,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6386554837226868,0.49406176805496216,0.6420168280601501,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5071259140968323},{"x":0.610084056854248,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.610084056854248,0.49406176805496216,0.6336134672164917,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.49406176805496216},{"x":0.610084056854248,"y":0.49406176805496216},{"x":0.610084056854248,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.49406176805496216,0.610084056854248,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5071259140968323},{"x":0.578151285648346,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.578151285648346,0.49406176805496216,0.6016806960105896,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5747899413108826,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.49406176805496216,0.5747899413108826,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.5411764979362488,0.49406176805496216,0.5680672526359558,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.49406176805496216,0.5411764979362488,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5071259140968323},{"x":0.529411792755127,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.49406176805496216,0.5327731370925903,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5226891040802002,0.49406176805496216,0.5243697762489319,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48403361439704895,0.49406176805496216,0.5226891040802002,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4453781545162201,0.49406176805496216,0.4773109257221222,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.41680672764778137,0.49406176805496216,0.440336138010025,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4117647111415863,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3848739564418793,0.49406176805496216,0.4117647111415863,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3815126121044159,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3798319399356842,0.49406176805496216,0.3815126121044159,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.49406176805496216},{"x":0.37310925126075745,"y":0.49406176805496216},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5071259140968323},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۳۶","boundary":[0.35462185740470886,0.49406176805496216,0.37310925126075745,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3512605130672455,0.49406176805496216,0.3529411852359772,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3495798408985138,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.49406176805496216,0.3495798408985138,0.5071259140968323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7159664034843445,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3428991687297821,0.48706176805496215,0.7209664034843445,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926},{"x":0.26386556029319763,"y":0.510688841342926},{"x":0.26386556029319763,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.23193277418613434,0.510688841342926,0.26386556029319763,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.510688841342926},{"x":0.267226904630661,"y":0.510688841342926},{"x":0.267226904630661,"y":0.519002377986908},{"x":0.267226904630661,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.267226904630661,0.510688841342926,0.267226904630661,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.510688841342926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.510688841342926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.519002377986908},{"x":0.27394959330558777,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۹۷۸۹۶۴۴۵۷۲۷۳۹","boundary":[0.27394959330558777,0.510688841342926,0.3613445460796356,0.519002377986908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.510688841342926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.510688841342926},{"x":0.3613445460796356,"y":0.519002377986908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.22693277418613433,0.503688841342926,0.3663445460796356,0.526002377986908],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7126050591468811,0.5415676832199097,0.7176470756530762,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.5415676832199097},{"x":0.707563042640686,"y":0.5546318292617798},{"x":0.680672287940979,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.680672287940979,0.5415676832199097,0.707563042640686,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6638655662536621,0.5415676832199097,0.6773109436035156,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5415676832199097},{"x":0.658823549747467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6420168280601501,0.5415676832199097,0.658823549747467,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5415676832199097,0.6386554837226868,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6184874176979065,0.5415676832199097,0.6268907785415649,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5546318292617798},{"x":0.610084056854248,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.5415676832199097,0.6117647290229797,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5415676832199097},{"x":0.605042040348053,"y":0.5415676832199097},{"x":0.605042040348053,"y":0.5546318292617798},{"x":0.583193302154541,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درزی","boundary":[0.583193302154541,0.5415676832199097,0.605042040348053,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.5663865804672241,0.5415676832199097,0.5815126299858093,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798},{"x":0.561344563961029,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.5415676832199097,0.5647059082984924,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خدابخش","boundary":[0.5226891040802002,0.5415676832199097,0.5579832196235657,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5415676832199097,0.5176470875740051,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5546318292617798},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.49747899174690247,0.5415676832199097,0.5058823823928833,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.5415676832199097,0.4957983195781708,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5415676832199097},{"x":0.489075630903244,"y":0.5415676832199097},{"x":0.489075630903244,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.5415676832199097,0.489075630903244,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4285714328289032,0.5415676832199097,0.45210084319114685,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5415676832199097},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3983193337917328,0.5415676832199097,0.42352941632270813,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5546318292617798},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38991597294807434,0.5415676832199097,0.3932773172855377,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.35966387391090393,0.5415676832199097,0.3848739564418793,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.3310924470424652,0.5415676832199097,0.35462185740470886,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5415676832199097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3210084140300751,0.5415676832199097,0.32436975836753845,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5415676832199097},{"x":0.31596639752388,"y":0.5415676832199097},{"x":0.31596639752388,"y":0.5546318292617798},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.27731093764305115,0.5415676832199097,0.31596639752388,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5415676832199097},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.5415676832199097,0.27563026547431946,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.559382438659668},{"x":0.7495798468589783,"y":0.559382438659668},{"x":0.7495798468589783,"y":0.570071280002594},{"x":0.7428571581840515,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7428571581840515,0.559382438659668,0.7495798468589783,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.559382438659668},{"x":0.7428571581840515,"y":0.559382438659668},{"x":0.7428571581840515,"y":0.570071280002594},{"x":0.7411764860153198,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.559382438659668,0.7428571581840515,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.559382438659668},{"x":0.7394958138465881,"y":0.559382438659668},{"x":0.7394958138465881,"y":0.570071280002594},{"x":0.7176470756530762,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7176470756530762,0.559382438659668,0.7394958138465881,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.559382438659668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.559382438659668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.570071280002594},{"x":0.7126050591468811,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.559382438659668,0.7159664034843445,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.570071280002594},{"x":0.2722689211368561,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2672689211368561,0.5345676832199097,0.7545798468589783,0.577071280002594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5736342072486877},{"x":0.610084056854248,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.5736342072486877,0.610084056854248,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ش","boundary":[0.5966386795043945,0.5736342072486877,0.6000000238418579,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5736342072486877},{"x":0.583193302154541,"y":0.5736342072486877},{"x":0.583193302154541,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"۳","boundary":[0.5798319578170776,0.5736342072486877,0.583193302154541,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.5697479248046875,0.5736342072486877,0.5731092691421509,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۴۱۱","boundary":[0.5411764979362488,0.5724465847015381,0.5596638917922974,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5736342072486877},{"x":0.529411792755127,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"QD","boundary":[0.5109243988990784,0.5724465847015381,0.529411792755127,0.5855106711387634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5736342072486877},{"x":0.610084056854248,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.5059243988990784,0.5654465847015381,0.615084056854248,0.5936983532905579],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۳","boundary":[0.6436975002288818,0.5748218297958374,0.6689075827598572,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.5678218297958374,0.6739075827598572,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۷","boundary":[0.2521008551120758,0.5748218297958374,0.2722689211368561,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.5678218297958374,0.2772689211368561,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5973871946334839},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۰۵","boundary":[0.26218488812446594,0.5902612805366516,0.2722689211368561,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5973871946334839},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.25718488812446594,0.5832612805366516,0.2772689211368561,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.289075642824173,"y":0.6068883538246155},{"x":0.289075642824173,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"ش","boundary":[0.2857142984867096,0.6068883538246155,0.289075642824173,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6068883538246155},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6068883538246155},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"۳۴۲","boundary":[0.2521008551120758,0.6068883538246155,0.27394959330558777,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6068883538246155},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6068883538246155},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"م","boundary":[0.24537815153598785,0.6068883538246155,0.24873949587345123,0.6163895726203918]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6068883538246155},{"x":0.289075642824173,"y":0.6068883538246155},{"x":0.289075642824173,"y":0.6163895726203918},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.24037815153598785,0.5998883538246155,0.294075642824173,0.6233895726203919],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6223278045654297},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6211401224136353},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۳","boundary":[0.24873949587345123,0.6223278045654297,0.27394959330558777,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6223278045654297},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6211401224136353},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6294536590576172},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24373949587345123,0.6153278045654297,0.2789495933055878,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7109243869781494,0.6377671957015991,0.7462185025215149,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6756302714347839,0.6377671957015991,0.7058823704719543,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.6377671957015991,0.6705882549285889,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6436975002288818,0.6377671957015991,0.6621848940849304,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسناد","boundary":[0.6134454011917114,0.6377671957015991,0.6369748115539551,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5764706134796143,0.6377671957015991,0.6084033846855164,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5478991866111755,0.6377671957015991,0.5714285969734192,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5126050710678101,0.6377671957015991,0.5428571701049805,0.6484560370445251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.50760507106781,0.6307671957015991,0.7512185025215149,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5428571701049805,"y":0.673396646976471},{"x":0.529411792755127,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.529411792755127,0.6603325605392456,0.5428571701049805,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.673396646976471},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5058823823928833,0.6603325605392456,0.5243697762489319,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6603325605392456},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6722090244293213},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45378151535987854,0.6591448783874512,0.49915966391563416,0.6722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.673396646976471},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44878151535987854,0.6521448783874512,0.5478571701049805,0.680396646976471],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6900237798690796},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.sbu.ac.ir","boundary":[0.45042017102241516,0.6781472563743591,0.5462185144424438,0.6900237798690796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.413445383310318,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.413445383310318,0.6912114024162292,0.5747899413108826,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7042755484580994},{"x":0.4151260554790497,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.6711472563743591,0.5797899413108826,0.7112755484580994],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/jhFUOkfwrplNIEqs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/ntuVxCqFdjNOEMWD.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/gKZSGuehefUjhMbT.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003870489386951222,0.00029494586778083494,0.9987741684633142,0.9996080280686784]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7243697643280029,"y":0.264845609664917},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.6840336322784424,0.25415676832199097,0.7243697643280029,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6672269105911255,0.255344420671463,0.6789916157722473,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6622269105911255,0.248344420671463,0.7293697643280029,0.27303326201438904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30166271328926086},{"x":0.610084056854248,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.610084056854248,0.275534451007843,0.6302521228790283,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.275534451007843},{"x":0.605042040348053,"y":0.275534451007843},{"x":0.605042040348053,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5445378422737122,0.275534451007843,0.605042040348053,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.275534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30166271328926086},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.48235294222831726,0.275534451007843,0.5394958257675171,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.275534451007843},{"x":0.4756302535533905,"y":0.275534451007843},{"x":0.4756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.4453781545162201,0.275534451007843,0.4756302535533905,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.275534451007843},{"x":0.440336138010025,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4117647111415863,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4117647111415863,0.275534451007843,0.440336138010025,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.275534451007843},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30166271328926086},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۱","boundary":[0.39159664511680603,0.275534451007843,0.40168067812919617,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.275534451007843},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3764705955982208,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.275534451007843,0.38655462861061096,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.275534451007843},{"x":0.37142857909202576,"y":0.275534451007843},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30166271328926086},{"x":0.35630252957344055,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.35630252957344055,0.275534451007843,0.37142857909202576,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.275534451007843},{"x":0.3512605130672455,"y":0.275534451007843},{"x":0.3512605130672455,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3327731192111969,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3327731192111969,0.275534451007843,0.3512605130672455,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.275534451007843},{"x":0.32773110270500183,"y":0.275534451007843},{"x":0.32773110270500183,"y":0.30166271328926086},{"x":0.2991596758365631,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.2991596758365631,0.275534451007843,0.32773110270500183,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.275534451007843},{"x":0.29579833149909973,"y":0.275534451007843},{"x":0.29579833149909973,"y":0.30166271328926086},{"x":0.27563026547431946,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.27563026547431946,0.275534451007843,0.29579833149909973,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.275534451007843},{"x":0.27394959330558777,"y":0.275534451007843},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.24033613502979279,0.275534451007843,0.27394959330558777,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6184874176979065,0.30403801798820496,0.6285714507102966,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6134454011917114,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6067227125167847,0.30403801798820496,0.6134454011917114,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6016806960105896,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.5798319578170776,0.30403801798820496,0.6016806960105896,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5747899413108826,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5630252361297607,0.30403801798820496,0.5747899413108826,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.5260504484176636,0.30403801798820496,0.5596638917922974,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5058823823928833,0.30403801798820496,0.5210084319114685,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.48403361439704895,0.30403801798820496,0.5008403658866882,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3230403661727905},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گذرانده","boundary":[0.43697479367256165,0.30403801798820496,0.4789915978908539,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.30403801798820496},{"x":0.43529412150382996,"y":0.30403801798820496},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3230403661727905},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.42016807198524475,0.30403801798820496,0.43529412150382996,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4151260554790497,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3230403661727905},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.30403801798820496,0.4151260554790497,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.30403801798820496},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30403801798820496},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3230403661727905},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشوق","boundary":[0.37142857909202576,0.30403801798820496,0.40168067812919617,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3663865625858307,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3230403661727905},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.33949580788612366,0.30403801798820496,0.3663865625858307,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3344537913799286,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3230403661727905},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3193277418613434,0.30403801798820496,0.3344537913799286,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.30403801798820496},{"x":0.31596639752388,"y":0.30403801798820496},{"x":0.31596639752388,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2873949706554413,0.30403801798820496,0.31596639752388,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2840336263179779,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3230403661727905},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.26218488812446594,0.30403801798820496,0.2840336263179779,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.30403801798820496},{"x":0.26050421595573425,"y":0.30403801798820496},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3230403661727905},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.24537815153598785,0.30403801798820496,0.26050421595573425,0.3230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.30403801798820496,0.24201680719852448,0.3230403661727905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.275534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2302941185235977,0.268534451007843,0.6352521228790283,0.33004036617279053],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/xyBEZskVxKqrKSmu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/GQFcZFlEGXoNCtcJ.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/YBXDPktYgDelluBu.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00023711500980508582,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7495798468589783,0.20665083825588226,0.7613445520401001,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22090260684490204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7310924530029297,0.20665083825588226,0.7428571581840515,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.6957983374595642,0.20665083825588226,0.7243697643280029,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6840336322784424,0.20665083825588226,0.6941176652908325,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6638655662536621,0.20665083825588226,0.6773109436035156,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هستید","boundary":[0.6218487620353699,0.20665083825588226,0.6571428775787354,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6067227125167847,0.20665083825588226,0.6151260733604431,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20665083825588226},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.5731092691421509,0.20665083825588226,0.6000000238418579,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.5411764979362488,0.20665083825588226,0.5680672526359558,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.20665083825588226},{"x":0.534453809261322,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5210084319114685,0.20665083825588226,0.534453809261322,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5058823823928833,0.20665083825588226,0.5142857432365417,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5008403658866882,"y":0.22090260684490204},{"x":0.440336138010025,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدبینیهای","boundary":[0.440336138010025,0.20665083825588226,0.5008403658866882,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20665083825588226},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22090260684490204},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.42184874415397644,0.20665083825588226,0.43361344933509827,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.20665083825588226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20665083825588226},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22090260684490204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.38655462861061096,0.20665083825588226,0.41848739981651306,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22090260684490204},{"x":0.35462185740470886,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.35462185740470886,0.20665083825588226,0.3798319399356842,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22090260684490204},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شوید","boundary":[0.3193277418613434,0.20665083825588226,0.3478991687297821,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22090260684490204},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31092438101768494,0.20665083825588226,0.3142857253551483,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3042016923427582,"y":0.20665083825588226},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22090260684490204},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.29075631499290466,0.20665083825588226,0.3042016923427582,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20665083825588226},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22090260684490204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.2386554628610611,0.20665083825588226,0.2840336263179779,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20665083825588226},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.20665083825588226,0.23361344635486603,0.22090260684490204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لحظات","boundary":[0.7462185025215149,0.22446556389331818,0.7848739624023438,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7411764860153198,"y":0.24109263718128204},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأسف","boundary":[0.7109243869781494,0.22446556389331818,0.7411764860153198,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6974790096282959,0.22446556389331818,0.7092437148094177,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6773109436035156,0.22446556389331818,0.6907563209533691,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6487395167350769,0.22446556389331818,0.6705882549285889,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6285714507102966,0.22446556389331818,0.6420168280601501,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6067227125167847,0.22446556389331818,0.6218487620353699,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.22446556389331818,0.6000000238418579,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5747899413108826,0.22446556389331818,0.5882353186607361,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملتی","boundary":[0.5445378422737122,0.22446556389331818,0.5697479248046875,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5126050710678101,0.22446556389331818,0.5361344814300537,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5058823823928833,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4907563030719757,0.22446556389331818,0.5058823823928833,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22446556389331818},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.4739495813846588,0.22446556389331818,0.48739495873451233,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4722689092159271,"y":0.24109263718128204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46890756487846375,0.22446556389331818,0.4722689092159271,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4420168101787567,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.4420168101787567,0.22446556389331818,0.462184876203537,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43529412150382996,"y":0.22446556389331818},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4285714328289032,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4285714328289032,0.22446556389331818,0.43529412150382996,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22446556389331818},{"x":0.42184874415397644,"y":0.22446556389331818},{"x":0.42184874415397644,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4117647111415863,0.22446556389331818,0.42184874415397644,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.22446556389331818},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22446556389331818},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24109263718128204},{"x":0.3831932842731476,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یأس","boundary":[0.3831932842731476,0.22446556389331818,0.40672269463539124,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3764705955982208,"y":0.24109263718128204},{"x":0.37142857909202576,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37142857909202576,0.22446556389331818,0.3764705955982208,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3663865625858307,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24109263718128204},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناامیدی","boundary":[0.32436975836753845,0.22446556389331818,0.3663865625858307,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.2840336263179779,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بکشاند","boundary":[0.2840336263179779,0.22446556389331818,0.3193277418613434,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2823529541492462,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24109263718128204},{"x":0.27899160981178284,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27899160981178284,0.22446556389331818,0.2823529541492462,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2722689211368561,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2722689211368561,"y":0.24109263718128204},{"x":0.26218488812446594,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26218488812446594,0.22446556389331818,0.2722689211368561,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2554621994495392,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2554621994495392,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرامش","boundary":[0.21512605249881744,0.22446556389331818,0.2554621994495392,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.244655579328537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.244655579328537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.756302535533905,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.756302535533905,0.244655579328537,0.7848739624023438,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.244655579328537},{"x":0.7495798468589783,"y":0.244655579328537},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7411764860153198,0.244655579328537,0.7495798468589783,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.244655579328537},{"x":0.7378151416778564,"y":0.244655579328537},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاه","boundary":[0.6840336322784424,0.244655579328537,0.7378151416778564,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.244655579328537},{"x":0.6789916157722473,"y":0.244655579328537},{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6705882549285889,0.244655579328537,0.6789916157722473,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.244655579328537},{"x":0.6655462384223938,"y":0.244655579328537},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.244655579328537,0.6655462384223938,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.244655579328537},{"x":0.6554622054100037,"y":0.244655579328537},{"x":0.6554622054100037,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6117647290229797,0.244655579328537,0.6554622054100037,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.244655579328537},{"x":0.6084033846855164,"y":0.244655579328537},{"x":0.6084033846855164,"y":0.26128265261650085},{"x":0.578151285648346,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایتان","boundary":[0.578151285648346,0.244655579328537,0.6084033846855164,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.244655579328537},{"x":0.5697479248046875,"y":0.244655579328537},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26128265261650085},{"x":0.534453809261322,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.534453809261322,0.244655579328537,0.5697479248046875,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.244655579328537},{"x":0.529411792755127,"y":0.244655579328537},{"x":0.529411792755127,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.5025210380554199,0.244655579328537,0.529411792755127,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.244655579328537},{"x":0.4957983195781708,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4924369752407074,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.244655579328537,0.4957983195781708,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.244655579328537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.244655579328537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26128265261650085},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4789915978908539,0.244655579328537,0.48571428656578064,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.244655579328537},{"x":0.4722689092159271,"y":0.244655579328537},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26128265261650085},{"x":0.45042017102241516,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.45042017102241516,0.244655579328537,0.4722689092159271,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.244655579328537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.244655579328537},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26128265261650085},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.40672269463539124,0.244655579328537,0.4436974823474884,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.244655579328537},{"x":0.4000000059604645,"y":0.244655579328537},{"x":0.4000000059604645,"y":0.26128265261650085},{"x":0.38655462861061096,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38655462861061096,0.244655579328537,0.4000000059604645,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537},{"x":0.3798319399356842,"y":0.244655579328537},{"x":0.3798319399356842,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3512605130672455,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3512605130672455,0.244655579328537,0.3798319399356842,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.244655579328537},{"x":0.3445378243923187,"y":0.244655579328537},{"x":0.3445378243923187,"y":0.26128265261650085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.29411765933036804,0.244655579328537,0.3445378243923187,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.244655579328537},{"x":0.289075642824173,"y":0.244655579328537},{"x":0.289075642824173,"y":0.26128265261650085},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2840336263179779,0.244655579328537,0.289075642824173,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537},{"x":0.27731093764305115,"y":0.244655579328537},{"x":0.27731093764305115,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودآموزی","boundary":[0.21512605249881744,0.244655579328537,0.27731093764305115,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7697479128837585,0.26365795731544495,0.7848739624023438,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7361344695091248,0.26365795731544495,0.7630252242088318,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.7310924530029297,0.26365795731544495,0.7344537973403931,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.26365795731544495,0.7260504364967346,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.6873949766159058,0.26365795731544495,0.7176470756530762,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.26365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.26365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.6369748115539551,0.26365795731544495,0.680672287940979,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6184874176979065,0.26365795731544495,0.6302521228790283,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.26365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.26365795731544495},{"x":0.610084056854248,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشتر","boundary":[0.5798319578170776,0.26365795731544495,0.610084056854248,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5579832196235657,0.26365795731544495,0.5731092691421509,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088},{"x":0.534453809261322,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روید","boundary":[0.534453809261322,0.26365795731544495,0.5546218752861023,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2802850306034088},{"x":0.529411792755127,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.26365795731544495,0.5327731370925903,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2802850306034088},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.48403361439704895,0.26365795731544495,0.5226891040802002,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2802850306034088},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45546218752861023,0.26365795731544495,0.4773109257221222,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26365795731544495},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشورم","boundary":[0.4117647111415863,0.26365795731544495,0.44873949885368347,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26365795731544495},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2802850306034088},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.39159664511680603,0.26365795731544495,0.40672269463539124,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3848739564418793,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2802850306034088},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.35966387391090393,0.26365795731544495,0.3848739564418793,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3613445460796356,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3495798408985138,0.26365795731544495,0.3613445460796356,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.26365795731544495},{"x":0.34285715222358704,"y":0.26365795731544495},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2802850306034088},{"x":0.33781513571739197,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33781513571739197,0.26365795731544495,0.34285715222358704,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3310924470424652,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2802850306034088},{"x":0.31596639752388,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.31596639752388,0.26365795731544495,0.3310924470424652,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.26365795731544495},{"x":0.30924370884895325,"y":0.26365795731544495},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.2722689211368561,0.26365795731544495,0.30924370884895325,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2802850306034088},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.25882354378700256,0.26365795731544495,0.2655462324619293,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2521008551120758,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.24033613502979279,0.26365795731544495,0.2521008551120758,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدر","boundary":[0.21512605249881744,0.26365795731544495,0.2369747906923294,0.2802850306034088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.7596638798713684,0.28384798765182495,0.7848739624023438,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.7260504364967346,0.28384798765182495,0.7529411911964417,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7126050591468811,0.28384798765182495,0.7193277478218079,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6974790096282959,0.28384798765182495,0.7058823704719543,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6739495992660522,0.28384798765182495,0.6907563209533691,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.6268907785415649,0.28384798765182495,0.6672269105911255,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیجان","boundary":[0.5865546464920044,0.28384798765182495,0.6184874176979065,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.5596638917922974,0.28384798765182495,0.5848739743232727,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.285035640001297},{"x":0.5512605309486389,"y":0.285035640001297},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برسید","boundary":[0.5193277597427368,0.285035640001297,0.5512605309486389,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.285035640001297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.285035640001297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2980997562408447},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.49915966391563416,0.285035640001297,0.5126050710678101,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.46890756487846375,0.285035640001297,0.4924369752407074,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.285035640001297},{"x":0.462184876203537,"y":0.285035640001297},{"x":0.462184876203537,"y":0.2980997562408447},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.43697479367256165,0.285035640001297,0.462184876203537,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.285035640001297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.285035640001297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2980997562408447},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.38991597294807434,0.285035640001297,0.4302521049976349,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.285035640001297},{"x":0.3831932842731476,"y":0.285035640001297},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2980997562408447},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37142857909202576,0.285035640001297,0.3831932842731476,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3663865625858307,"y":0.285035640001297},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.3310924470424652,0.28384798765182495,0.3663865625858307,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32436975836753845,"y":0.28384798765182495},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2969121038913727},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.30588236451148987,0.28384798765182495,0.32436975836753845,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.28384798765182495},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2980997562408447},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.26218488812446594,0.28384798765182495,0.3008403480052948,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.28384798765182495},{"x":0.26218488812446594,"y":0.28384798765182495},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.24033613502979279,0.28384798765182495,0.26218488812446594,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28384798765182495},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2369747906923294,0.28384798765182495,0.24201680719852448,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28384798765182495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.21512605249881744,0.28384798765182495,0.23193277418613434,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.756302535533905,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.756302535533905,0.3028503656387329,0.7848739624023438,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7361344695091248,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7361344695091248,0.3028503656387329,0.7546218633651733,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.3028503656387329,0.7310924530029297,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7042016983032227,0.3028503656387329,0.7159664034843445,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6974790096282959,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداشی","boundary":[0.6605042219161987,0.3028503656387329,0.6974790096282959,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.653781533241272,"y":0.3028503656387329},{"x":0.653781533241272,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6403361558914185,0.3028503656387329,0.653781533241272,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6000000238418579,0.3028503656387329,0.6352941393852234,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5848739743232727,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5848739743232727,0.3028503656387329,0.5932773351669312,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5546218752861023,0.3028503656387329,0.5798319578170776,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5445378422737122,"y":0.31828978657722473},{"x":0.507563054561615,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.507563054561615,0.3028503656387329,0.5445378422737122,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3028503656387329},{"x":0.49915966391563416,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4773109257221222,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4773109257221222,0.3028503656387329,0.49915966391563416,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3028503656387329},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3028503656387329},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31828978657722473},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یانداده","boundary":[0.42016807198524475,0.3028503656387329,0.47058823704719543,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3028503656387329},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473},{"x":0.41680672764778137,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.3028503656387329,0.42016807198524475,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4100840389728546,"y":0.31828978657722473},{"x":0.364705890417099,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.364705890417099,0.3028503656387329,0.4100840389728546,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3028503656387329},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3028503656387329},{"x":0.35798320174217224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.33949580788612366,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33949580788612366,0.3028503656387329,0.35798320174217224,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3327731192111969,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3327731192111969,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3193277418613434,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3193277418613434,0.3028503656387329,0.3327731192111969,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3126050531864166,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2806722819805145,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.2806722819805145,0.3028503656387329,0.3126050531864166,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3028503656387329},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3028503656387329},{"x":0.27394959330558777,"y":0.31828978657722473},{"x":0.26218488812446594,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.26218488812446594,0.3028503656387329,0.27394959330558777,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3028503656387329},{"x":0.2554621994495392,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.21512605249881744,0.3028503656387329,0.2554621994495392,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7697479128837585,0.3230403661727905,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.7394958138465881,0.3230403661727905,0.7663865685462952,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7142857313156128,0.3230403661727905,0.7327731251716614,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3230403661727905},{"x":0.707563042640686,"y":0.3230403661727905},{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6890756487846375,0.3230403661727905,0.707563042640686,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6705882549285889,0.3230403661727905,0.6823529601097107,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6571428775787354,0.3230403661727905,0.6638655662536621,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6201680898666382,0.3230403661727905,0.6504201889038086,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3372921645641327},{"x":0.583193302154541,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.583193302154541,0.3230403661727905,0.6134454011917114,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.3230403661727905},{"x":0.578151285648346,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5647059082984924,0.3230403661727905,0.578151285648346,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5529412031173706,0.3230403661727905,0.5579832196235657,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صدای","boundary":[0.5142857432365417,0.3230403661727905,0.5462185144424438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3230403661727905},{"x":0.507563054561615,"y":0.3230403661727905},{"x":0.507563054561615,"y":0.3372921645641327},{"x":0.489075630903244,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.489075630903244,0.3230403661727905,0.507563054561615,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3230403661727905},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بگوییم","boundary":[0.44873949885368347,0.3230403661727905,0.48235294222831726,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3230403661727905},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3230403661727905},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4436974823474884,0.3230403661727905,0.44873949885368347,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.19965083825588226,0.7898739624023438,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"من","boundary":[0.6117647290229797,0.3622327744960785,0.6285714507102966,0.37173396348953247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.3552327744960785,0.6335714507102966,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.35629454255104065},{"x":0.583193302154541,"y":0.35629454255104065},{"x":0.583193302154541,"y":0.37173396348953247},{"x":0.556302547454834,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.556302547454834,0.35629454255104065,0.583193302154541,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5512605309486389,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5361344814300537,0.3574821949005127,0.5512605309486389,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5159664154052734,0.3574821949005127,0.5310924649238586,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.48571428656578064,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.48571428656578064,0.3574821949005127,0.5109243988990784,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4436974823474884,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.4436974823474884,0.3574821949005127,0.4789915978908539,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3574821949005127},{"x":0.440336138010025,"y":0.3574821949005127},{"x":0.440336138010025,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4302521049976349,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.4302521049976349,0.3574821949005127,0.440336138010025,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.3949579894542694,0.3574821949005127,0.4252100884914398,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3574821949005127},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3574821949005127},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3630252182483673,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.3630252182483673,0.3574821949005127,0.38823530077934265,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3574821949005127},{"x":0.364705890417099,"y":0.3574821949005127},{"x":0.364705890417099,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.3529411852359772,0.3574821949005127,0.364705890417099,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3478991687297821,0.3574821949005127,0.3529411852359772,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.35629454255104065},{"x":0.583193302154541,"y":0.35629454255104065},{"x":0.583193302154541,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3478991687297821,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3428991687297821,0.34929454255104064,0.588193302154541,0.3787339634895325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3919239938259125},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.40672269463539124,0.37648457288742065,0.4117647111415863,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.37648457288742065},{"x":0.40504202246665955,"y":0.37648457288742065},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لوئی","boundary":[0.3815126121044159,0.37648457288742065,0.40672269463539124,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3776721954345703},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3931116461753845},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پاستور","boundary":[0.34285715222358704,0.3776721954345703,0.3764705955982208,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3776721954345703},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3327731192111969,0.3776721954345703,0.33949580788612366,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4100840389728546,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3277731192111969,0.3706721954345703,0.4167647111415863,0.3989239938259125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.794536828994751},{"x":0.5092437267303467,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوئی","boundary":[0.5092437267303467,0.7814726829528809,0.534453809261322,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5025210380554199,"y":0.794536828994751},{"x":0.4638655483722687,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاستور","boundary":[0.4638655483722687,0.7814726829528809,0.5025210380554199,0.794536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7814726829528809},{"x":0.534453809261322,"y":0.7802850604057312},{"x":0.534453809261322,"y":0.794536828994751},{"x":0.4638655483722687,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4588655483722687,0.7744726829528809,0.539453809261322,0.801536828994751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.834916889667511},{"x":0.507563054561615,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8361045122146606,0.507563054561615,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.507563054561615,"y":0.834916889667511},{"x":0.507563054561615,"y":0.8467933535575867},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8291045122146606,0.512563054561615,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/ZItrCGiMVggnbdNJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/TUkMcyEealulQlgy.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/XCTGPEPzRHezovbb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0003697028344147562,0.9986527081217085,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3349168598651886},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.3194774389266968,0.5495798587799072,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4907563030719757,"y":0.33372920751571655},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.31828978657722473,0.4907563030719757,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3349168598651886},{"x":0.45042017102241516,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44542017102241516,0.3112897865772247,0.5545798587799072,0.3419168598651886],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7966386675834656,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سخن","boundary":[0.7647058963775635,0.3752969205379486,0.7966386675834656,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3752969205379486},{"x":0.756302535533905,"y":0.3752969205379486},{"x":0.756302535533905,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.7193277478218079,0.3752969205379486,0.756302535533905,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7142857313156128,0.3752969205379486,0.7142857313156128,0.3895486891269684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7966386675834656,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7092857313156128,0.36710926818847656,0.8016386675834656,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.20336134731769562,0.37648457288742065,0.2369747906923294,0.39073634147644043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37648457288742065},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39073634147644043},{"x":0.20336134731769562,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1983613473176956,0.36948457288742065,0.2419747906923294,0.39773634147644044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043},{"x":0.206722691655159,"y":0.4073634147644043},{"x":0.206722691655159,"y":0.41567695140838623},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":"1","boundary":[0.20336134731769562,0.4073634147644043,0.206722691655159,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043},{"x":0.206722691655159,"y":0.4073634147644043},{"x":0.206722691655159,"y":0.41567695140838623},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4003634147644043,0.211722691655159,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.20336134731769562,0.43111640214920044,0.206722691655159,0.4382422864437103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.43111640214920044},{"x":0.206722691655159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.42411640214920043,0.211722691655159,0.44524228644371033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4619952440261841},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"V","boundary":[0.20168067514896393,0.45605701208114624,0.20840336382389069,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.45605701208114624},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4619952440261841},{"x":0.20168067514896393,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.44905701208114623,0.2134033638238907,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4869358539581299},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.20000000298023224,0.47862231731414795,0.20840336382389069,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20840336382389069,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20840336382389069,"y":0.4869358539581299},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.47162231731414794,0.2134033638238907,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.510688841342926},{"x":0.20168067514896393,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.20168067514896393,0.5023753046989441,0.21680672466754913,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.510688841342926},{"x":0.20168067514896393,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4953753046989441,0.22180672466754914,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"١.","boundary":[0.7865546345710754,0.40380048751831055,0.7932773232460022,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.40380048751831055},{"x":0.778151273727417,"y":0.40380048751831055},{"x":0.778151273727417,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتاری","boundary":[0.7126050591468811,0.40380048751831055,0.778151273727417,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7042016983032227,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6957983374595642,0.40380048751831055,0.7042016983032227,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.653781533241272,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.653781533241272,0.40380048751831055,0.6873949766159058,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6487395167350769,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6302521228790283,0.40380048751831055,0.6487395167350769,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5983193516731262,0.40380048751831055,0.6235294342041016,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5478991866111755,0.40380048751831055,0.5865546464920044,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.5042017102241516,0.40380048751831055,0.5411764979362488,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4228028357028961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.40380048751831055,0.5008403658866882,0.4228028357028961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7932773232460022,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4228028357028961},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49247899174690246,0.39680048751831054,0.7982773232460022,0.4298028357028961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"1.1","boundary":[0.7495798468589783,0.42874109745025635,0.7697479128837585,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.42874109745025635,0.7462185025215149,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6873949766159058,0.42874109745025635,0.7378151416778564,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.42874109745025635},{"x":0.680672287940979,"y":0.42874109745025635},{"x":0.680672287940979,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6336134672164917,0.42874109745025635,0.680672287940979,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6134454011917114,0.42874109745025635,0.6268907785415649,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5798319578170776,0.42874109745025635,0.6084033846855164,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5378151535987854,0.42874109745025635,0.5697479248046875,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.4941176474094391,0.42874109745025635,0.5310924649238586,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42874109745025635},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4453681707382202},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.45210084319114685,0.42874109745025635,0.48739495873451233,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.42874109745025635,0.4470588266849518,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7478991746902466,0.45130640268325806,0.7697479128837585,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.45130640268325806,0.7462185025215149,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.6873949766159058,0.45130640268325806,0.7378151416778564,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.45130640268325806},{"x":0.680672287940979,"y":0.46912112832069397},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.6470588445663452,0.45130640268325806,0.680672287940979,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5932773351669312,0.45130640268325806,0.6403361558914185,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5731092691421509,0.45130640268325806,0.5865546464920044,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5663865804672241,"y":0.46912112832069397},{"x":0.5411764979362488,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.5411764979362488,0.45130640268325806,0.5663865804672241,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806},{"x":0.529411792755127,"y":0.45130640268325806},{"x":0.529411792755127,"y":0.46912112832069397},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49747899174690247,0.45130640268325806,0.529411792755127,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46912112832069397},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.45378151535987854,0.45130640268325806,0.4907563030719757,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46912112832069397},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.41680672764778137,0.45130640268325806,0.4470588266849518,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4117647111415863,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4100840389728546,0.45130640268325806,0.4117647111415863,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7697479128837585,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7697479128837585,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7478991746902466,0.47624704241752625,0.7697479128837585,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.47624704241752625,0.7462185025215149,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6907563209533691,0.47624704241752625,0.7378151416778564,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6739495992660522,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.6739495992660522,0.47624704241752625,0.6857143044471741,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6386554837226868,0.47624704241752625,0.6655462384223938,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.47624704241752625,0.6302521228790283,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"4.1","boundary":[0.7478991746902466,0.5,0.7697479128837585,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.5,0.7478991746902466,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قاعدة","boundary":[0.7058823704719543,0.5,0.7378151416778564,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.6773109436035156,0.5011876225471497,0.6991596817970276,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.6436975002288818,0.5011876225471497,0.6705882549285889,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6084033846855164,0.5023753046989441,0.6369748115539551,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"5.1","boundary":[0.7478991746902466,0.5249406099319458,0.7697479128837585,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5249406099319458,0.7462185025215149,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الكترون","boundary":[0.6941176652908325,0.5249406099319458,0.7394958138465881,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5391923785209656},{"x":0.653781533241272,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شماری","boundary":[0.653781533241272,0.5261282920837402,0.6924369931221008,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.54038006067276},{"x":0.6420168280601501,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5261282920837402,0.6470588445663452,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"6.1","boundary":[0.7478991746902466,0.5475059151649475,0.7697479128837585,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5475059151649475,0.7462185025215149,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامت","boundary":[0.6991596817970276,0.5475059151649475,0.7394958138465881,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6605042219161987,0.5486935973167419,0.6941176652908325,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"L","boundary":[0.6252101063728333,0.5486935973167419,0.6302521228790283,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5629453659057617},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.63193279504776,0.5486935973167419,0.6386554837226868,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.6386554837226868,0.5486935973167419,0.6453781723976135,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6168067455291748,0.5486935973167419,0.6252101063728333,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5878859758377075},{"x":0.707563042640686,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.5724465847015381,0.7394958138465881,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5878859758377075},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.5724465847015381,0.6957983374595642,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6386554837226868,0.5724465847015381,0.6655462384223938,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.5724465847015381,0.6336134672164917,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7630252242088318,0.5961995124816895,0.7697479128837585,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7445378303527832,0.5961995124816895,0.7529411911964417,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7042016983032227,0.5961995124816895,0.7394958138465881,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.5961995124816895,0.7008403539657593,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6436975002288818,0.5973871946334839,0.6705882549285889,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6116389632225037},{"x":0.63193279504776,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5973871946334839,0.6386554837226868,0.6116389632225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7445378303527832,0.6211401224136353,0.7731092572212219,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7361344695091248,0.6211401224136353,0.7428571581840515,0.6377671957015991]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4050840389728546,0.42174109745025634,0.7781092572212219,0.6447671957015991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۲۰","boundary":[0.20168067514896393,0.5261282920837402,0.21344538033008575,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5261282920837402},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5344418287277222},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5191282920837402,0.21844538033008576,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۳۵","boundary":[0.20000000298023224,0.5498812198638916,0.21680672466754913,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.5428812198638916,0.22180672466754914,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".۷.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.5736342072486877,0.7697479128837585,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.5666342072486877,0.7747479128837585,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳۹","boundary":[0.20168067514896393,0.5736342072486877,0.21680672466754913,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5736342072486877},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5666342072486877,0.22180672466754914,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6092636585235596},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.20336134731769562,0.5973871946334839,0.21680672466754913,0.6092636585235596]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۵۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6199524998664856,0.21680672466754913,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6306413412094116},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5903871946334839,0.22180672466754914,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.5400000214576721,"str":"وه","boundary":[0.20168067514896393,0.6520190238952637,0.21680672466754913,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6450190238952637,0.22180672466754914,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"요","boundary":[0.20336134731769562,0.6781472563743591,0.21680672466754913,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6781472563743591},{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6711472563743591,0.22180672466754914,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397},{"x":0.20336134731769562,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"وه","boundary":[0.20336134731769562,0.675771951675415,0.21680672466754913,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397},{"x":0.20336134731769562,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.668771951675415,0.22180672466754914,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"۹۳","boundary":[0.20168067514896393,0.7007125616073608,0.21344538033008575,0.7090261578559875]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7090261578559875},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":",","boundary":[0.21848739683628082,0.7007125616073608,0.2201680690050125,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7090261578559875},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6937125616073608,0.22516806900501252,0.7160261578559876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.7848739624023438,0.6484560370445251,0.7949579954147339,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7378151416778564,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.7361344695091248,0.6496437191963196,0.7731092572212219,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6496437191963196},{"x":0.729411780834198,"y":0.665083110332489},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.6823529601097107,0.6508313417434692,0.729411780834198,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.6508313417434692,0.6773109436035156,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7613445520401001,0.6745843291282654,0.7714285850524902,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6745843291282654},{"x":0.75126051902771,"y":0.6745843291282654},{"x":0.75126051902771,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7445378303527832,0.6745843291282654,0.75126051902771,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.6957983374595642,0.6745843291282654,0.7361344695091248,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6739495992660522,0.6745843291282654,0.6924369931221008,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6352941393852234,0.6745843291282654,0.6605042219161987,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.6745843291282654,0.6285714507102966,0.6900237798690796]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6185294342041016,0.6438313417434692,0.8016386675834656,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.6983373165130615,0.7445378303527832,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.6983373165130615,0.7058823704719543,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6672269105911255,0.6983373165130615,0.6991596817970276,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.6983373165130615},{"x":0.658823549747467,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اربیتال","boundary":[0.6285714507102966,0.6983373165130615,0.658823549747467,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.5731092691421509,0.6983373165130615,0.6184874176979065,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5630252361297607,0.6983373165130615,0.5663865804672241,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6983373165130615},{"x":0.561344563961029,"y":0.6983373165130615},{"x":0.561344563961029,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"MO","boundary":[0.5378151535987854,0.6983373165130615,0.561344563961029,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.6983373165130615,0.5361344814300537,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.4957983195781708,0.6983373165130615,0.5260504484176636,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6983373165130615},{"x":0.489075630903244,"y":0.6983373165130615},{"x":0.489075630903244,"y":0.7125890851020813},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.44873949885368347,0.6983373165130615,0.489075630903244,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7125890851020813},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43865546584129333,0.6983373165130615,0.4420168101787567,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6983373165130615},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7125890851020813},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"CO","boundary":[0.41680672764778137,0.6983373165130615,0.43529412150382996,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4117647111415863,0.6983373165130615,0.4151260554790497,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7125890851020813},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.6983373165130615,0.4084033668041229,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.7220902442932129,0.7462185025215149,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7220902442932129},{"x":0.729411780834198,"y":0.7220902442932129},{"x":0.729411780834198,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7176470756530762,0.7220902442932129,0.729411780834198,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.7220902442932129,0.7126050591468811,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6873949766159058,0.7220902442932129,0.6991596817970276,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"چگالي","boundary":[0.6470588445663452,0.7220902442932129,0.6789916157722473,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الكترونی","boundary":[0.5966386795043945,0.7220902442932129,0.6386554837226868,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.5714285969734192,0.7220902442932129,0.5865546464920044,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.7220902442932129,0.5697479248046875,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7577196955680847},{"x":0.707563042640686,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.7446556091308594,0.7445378303527832,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.7446556091308594,0.7058823704719543,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6773109436035156,0.7446556091308594,0.6991596817970276,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.745843231678009},{"x":0.6689075827598572,"y":0.745843231678009},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7589073777198792},{"x":0.658823549747467,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.658823549747467,0.745843231678009,0.6705882549285889,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.745843231678009},{"x":0.6521008610725403,"y":0.745843231678009},{"x":0.653781533241272,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6386554837226868,0.745843231678009,0.653781533241272,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.745843231678009},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6285714507102966,0.745843231678009,0.6352941393852234,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7260504364967346,0.7684085369110107,0.7445378303527832,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7226890921592712,"y":0.783847987651825},{"x":0.7210084199905396,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.7684085369110107,0.7226890921592712,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825},{"x":0.7058823704719543,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7058823704719543,0.7684085369110107,0.7126050591468811,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.6773109436035156,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6773109436035156,0.7684085369110107,0.6991596817970276,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6705882549285889,"y":0.783847987651825},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6487395167350769,0.7684085369110107,0.6705882549285889,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6403361558914185,"y":0.783847987651825},{"x":0.5932773351669312,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لیگاندها","boundary":[0.5932773351669312,0.7684085369110107,0.6403361558914185,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7462185025215149,"y":0.783847987651825},{"x":0.40672269463539124,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.40172269463539123,0.6913373165130615,0.7512185025215149,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.20168067514896393,0.7232779264450073,0.21344538033008575,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7162779264450073,0.21844538033008576,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7529691457748413},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"<","boundary":[0.20000000298023224,0.7529691457748413,0.21680672466754913,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7529691457748413},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.7459691457748413,0.22180672466754914,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.20168067514896393,0.7719715237617493,0.21512605249881744,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7649715237617493,0.22012605249881745,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48067227005958557,0.8064132928848267,0.5058823823928833,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7994132928848267,0.5108823823928833,0.8217268295288086],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/bxqWInZuJPrjAyaL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/AIGcVeCxJTHHqzPg.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/PIihLvlXnucAZNtd.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00020326279248874147,0.9986527081217085,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18883609771728516},{"x":0.707563042640686,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۵.۱.۲","boundary":[0.707563042640686,0.17695961892604828,0.7445378303527832,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.17814727127552032,0.7058823704719543,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6991596817970276,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6739495992660522,0.17814727127552032,0.6991596817970276,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6554622054100037,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.17814727127552032,0.6705882549285889,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6117647290229797,0.17814727127552032,0.6420168280601501,0.19121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6067647290229797,0.17114727127552032,0.7495378303527832,0.1970237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.17933492362499237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18646080791950226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۷۹","boundary":[0.20168067514896393,0.17933492362499237,0.21512605249881744,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18646080791950226},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.17933492362499237,0.2201680690050125,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2201680690050125,"y":0.18646080791950226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.17233492362499236,0.22516806900501252,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۹","boundary":[0.20168067514896393,0.20190024375915527,0.21512605249881744,0.2102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.20168067514896393,"y":0.2102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.19490024375915527,0.22012605249881745,0.2172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23396675288677216},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"IR","boundary":[0.529411792755127,0.22684085369110107,0.5428571701049805,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23396675288677216},{"x":0.529411792755127,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.21984085369110107,0.5478571701049805,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.20000000298023224,0.22684085369110107,0.21344538033008575,0.23396675288677216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23396675288677216},{"x":0.20000000298023224,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.21984085369110107,0.21844538033008576,0.24096675288677216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25890737771987915},{"x":0.20336134731769562,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.20336134731769562,0.24821852147579193,0.21512605249881744,0.25890737771987915]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.20168067514896393,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.20168067514896393,0.2731591463088989,0.21512605249881744,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495},{"x":0.20168067514896393,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.24121852147579192,0.22012605249881745,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.20071259140968323,0.7462185025215149,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.20071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7193277478218079,0.20071259140968323,0.729411780834198,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.702521026134491,0.20071259140968323,0.7142857313156128,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6957983374595642,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کربونیلهای","boundary":[0.6386554837226868,0.20071259140968323,0.6957983374595642,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.6084033846855164,0.20190024375915527,0.6268907785415649,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.5932773351669312,0.20190024375915527,0.6033613681793213,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.5714285969734192,0.20190024375915527,0.5899159908294678,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5630252361297607,0.20190024375915527,0.5680672526359558,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7462185025215149,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5580252361297607,0.19371259140968322,0.7512185025215149,0.22077672255039216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7243697643280029,0.22446556389331818,0.7445378303527832,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.22446556389331818,0.7226890921592712,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7042016983032227,0.22446556389331818,0.7142857313156128,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیکهای","boundary":[0.6521008610725403,0.22446556389331818,0.6974790096282959,0.2375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.6134454011917114,0.22565320134162903,0.6453781723976135,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.5663865804672241,0.22565320134162903,0.6084033846855164,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5478991866111755,0.22565320134162903,0.5596638917922974,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7596638798713684,0.24584323167800903,0.7697479128837585,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7428571581840515,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7428571581840515,0.24584323167800903,0.7529411911964417,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.6840336322784424,0.24703088402748108,0.7378151416778564,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6705882549285889,"y":0.26128265261650085},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.6386554837226868,0.24703088402748108,0.6705882549285889,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6302521228790283,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6302521228790283,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.5932773351669312,0.24703088402748108,0.6302521228790283,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.24821852147579193,0.5865546464920044,0.2624703049659729]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26128265261650085},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5428991866111755,0.21865320134162902,0.7747479128837585,0.26828265261650086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.2719714939594269,0.7462185025215149,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.2719714939594269,0.7310924530029297,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.2719714939594269,0.7126050591468811,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ليگاند","boundary":[0.6689075827598572,0.2719714939594269,0.7008403539657593,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیتروزیل","boundary":[0.6201680898666382,0.2719714939594269,0.6621848940849304,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6033613681793213,0.2719714939594269,0.6084033846855164,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2719714939594269},{"x":0.605042040348053,"y":0.2719714939594269},{"x":0.605042040348053,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.5983193516731262,0.2719714939594269,0.605042040348053,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"NO","boundary":[0.5731092691421509,0.2719714939594269,0.5983193516731262,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5663865804672241,0.2719714939594269,0.5731092691421509,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"NO","boundary":[0.534453809261322,0.2719714939594269,0.5596638917922974,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5327731370925903,0.2719714939594269,0.5394958257675171,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2719714939594269},{"x":0.534453809261322,"y":0.2719714939594269},{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187},{"x":0.529411792755127,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.2719714939594269,0.534453809261322,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.294536828994751,0.7445378303527832,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.294536828994751},{"x":0.729411780834198,"y":0.294536828994751},{"x":0.729411780834198,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.294536828994751,0.729411780834198,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7042016983032227,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.294536828994751,0.7126050591468811,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.294536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.294536828994751},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.6689075827598572,0.294536828994751,0.6991596817970276,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.294536828994751},{"x":0.6621848940849304,"y":0.294536828994751},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیونیتروزیل","boundary":[0.6016806960105896,0.294536828994751,0.6621848940849304,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.294536828994751},{"x":0.5932773351669312,"y":0.294536828994751},{"x":0.5932773351669312,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5882353186607361,0.294536828994751,0.5932773351669312,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.294536828994751},{"x":0.5865546464920044,"y":0.294536828994751},{"x":0.5865546464920044,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5798319578170776,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.5798319578170776,0.294536828994751,0.5865546464920044,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.294536828994751},{"x":0.5815126299858093,"y":0.294536828994751},{"x":0.5815126299858093,"y":0.31116390228271484},{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"NS","boundary":[0.561344563961029,0.294536828994751,0.5815126299858093,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.294536828994751},{"x":0.561344563961029,"y":0.294536828994751},{"x":0.561344563961029,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.294536828994751,0.561344563961029,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.294536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.294536828994751},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5260504484176636,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"NS","boundary":[0.5260504484176636,0.294536828994751,0.5462185144424438,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.294536828994751},{"x":0.529411792755127,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5226891040802002,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5226891040802002,0.294536828994751,0.529411792755127,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.31828978657722473,0.7462185025215149,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.31828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.31828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7058823704719543,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.31828978657722473,0.729411780834198,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655},{"x":0.702521026134491,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.3194774389266968,0.707563042640686,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.6672269105911255,0.3194774389266968,0.6991596817970276,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تیو","boundary":[0.6487395167350769,0.3194774389266968,0.6638655662536621,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6436975002288818,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کربونیل","boundary":[0.6084033846855164,0.3194774389266968,0.6436975002288818,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5932773351669312,0.3206650912761688,0.5983193516731262,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"CS","boundary":[0.5747899413108826,0.3206650912761688,0.5899159908294678,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5697479248046875,0.3206650912761688,0.5747899413108826,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3349168598651886},{"x":0.561344563961029,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.3206650912761688,0.5680672526359558,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.3420427441596985,0.7462185025215149,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.3420427441596985,0.729411780834198,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7042016983032227,0.34323039650917053,0.7109243869781494,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.6689075827598572,0.34323039650917053,0.6991596817970276,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6621848940849304,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6487395167350769,0.34323039650917053,0.6621848940849304,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیتروژن","boundary":[0.6033613681793213,0.34323039650917053,0.6453781723976135,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5915966629981995,0.34323039650917053,0.5983193516731262,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"N2","boundary":[0.5731092691421509,0.34323039650917053,0.5915966629981995,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5697479248046875,0.34323039650917053,0.5747899413108826,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.3444180488586426,0.5697479248046875,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7243697643280029,0.36579573154449463,0.7445378303527832,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.3669833838939667,0.7226890921592712,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"5.","boundary":[0.7042016983032227,0.3669833838939667,0.7126050591468811,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6974790096282959,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6672269105911255,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.6672269105911255,0.3669833838939667,0.6974790096282959,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6285714507102966,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیانید","boundary":[0.6285714507102966,0.3669833838939667,0.6605042219161987,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6218487620353699,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.3669833838939667,0.6218487620353699,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"CN","boundary":[0.5932773351669312,0.3669833838939667,0.6084033846855164,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5932773351669312,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.3669833838939667,0.5932773351669312,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3800475001335144},{"x":0.583193302154541,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.3669833838939667,0.5865546464920044,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5176891040802002,0.2649714939594269,0.7512185025215149,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30403801798820496},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸۷","boundary":[0.20000000298023224,0.2969121038913727,0.21680672466754913,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21848739683628082,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.2969121038913727,0.2201680690050125,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2201680690050125,"y":0.30403801798820496},{"x":0.20000000298023224,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.2899121038913727,0.22516806900501252,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20000000298023224,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.20000000298023224,0.32185274362564087,0.21680672466754913,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.32185274362564087},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21680672466754913,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20000000298023224,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.31485274362564086,0.22180672466754914,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3444180488586426},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3444180488586426},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20000000298023224,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.20000000298023224,0.3444180488586426,0.21512605249881744,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21848739683628082,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.3444180488586426,0.2201680690050125,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3444180488586426},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35154393315315247},{"x":0.20000000298023224,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.33741804885864257,0.22516806900501252,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.20168067514896393,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۹۰","boundary":[0.20168067514896393,0.3681710362434387,0.21344538033008575,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37648457288742065},{"x":0.20168067514896393,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.3611710362434387,0.21844538033008576,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.39073634147644043,0.7462185025215149,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.39073634147644043,0.729411780834198,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40380048751831055},{"x":0.702521026134491,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"6.","boundary":[0.702521026134491,0.39073634147644043,0.7126050591468811,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.6689075827598572,0.39073634147644043,0.6991596817970276,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6571428775787354,0.39073634147644043,0.6605042219161987,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"CNR","boundary":[0.5882353186607361,0.39073634147644043,0.6151260733604431,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6201680898666382,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6201680898666382,0.39073634147644043,0.6252101063728333,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6268907785415649,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"RNC","boundary":[0.6268907785415649,0.39073634147644043,0.6571428775787354,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5798319578170776,0.39073634147644043,0.5848739743232727,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.5748319578170776,0.3837363414764404,0.7512185025215149,0.41080048751831055],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.20000000298023224,0.3919239938259125,0.21512605249881744,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4002375304698944}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.38492399382591247,0.22012605249881745,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816},{"x":0.20168067514896393,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱","boundary":[0.20168067514896393,0.41567695140838623,0.21344538033008575,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816},{"x":0.20168067514896393,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.4086769514083862,0.21844538033008576,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4477434754371643},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.20168067514896393,0.4394299387931824,0.21680672466754913,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.4394299387931824,0.2201680690050125,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4394299387931824},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4477434754371643},{"x":0.20336134731769562,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.43242993879318237,0.22516806900501252,0.4547434754371643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49643704295158386},{"x":0.561344563961029,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"31PNMR","boundary":[0.561344563961029,0.4845605790615082,0.6134454011917114,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49643704295158386},{"x":0.561344563961029,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.4775605790615082,0.6184454011917114,0.5034370429515839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4952494204044342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۹","boundary":[0.20336134731769562,0.4869358539581299,0.2235294133424759,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4869358539581299},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4952494204044342},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4799358539581299,0.2285294133424759,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2235294133424759,"y":0.510688841342926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۹","boundary":[0.20336134731769562,0.5118764638900757,0.2235294133424759,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5118764638900757},{"x":0.2235294133424759,"y":0.510688841342926},{"x":0.2235294133424759,"y":0.519002377986908},{"x":0.20336134731769562,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5048764638900757,0.2285294133424759,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5344418287277222},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5427553653717041},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.20336134731769562,0.5344418287277222,0.22689075767993927,0.5427553653717041]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.5344418287277222,0.23193277418613434,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5344418287277222},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5274418287277222,0.23693277418613434,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.20168067514896393,0.5581947565078735,0.22521008551120758,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5581947565078735},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5665082931518555},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5511947565078735,0.23021008551120759,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.۲.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.4133016765117645,0.7462185025215149,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4144892990589142},{"x":0.707563042640686,"y":0.4144892990589142},{"x":0.707563042640686,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4144892990589142,0.707563042640686,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ليگاند","boundary":[0.6689075827598572,0.4144892990589142,0.7008403539657593,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فسفین","boundary":[0.6302521228790283,0.4144892990589142,0.6605042219161987,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6184874176979065,0.4144892990589142,0.6218487620353699,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5932773351669312,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PR","boundary":[0.5932773351669312,0.4144892990589142,0.6067227125167847,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5882353186607361,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5882353186607361,0.4144892990589142,0.5915966629981995,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5865546464920044,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5815126299858093,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.41567695140838623,0.5865546464920044,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.450118750333786},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۷.۲.۲","boundary":[0.7092437148094177,0.4370546340942383,0.7445378303527832,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4382422864437103},{"x":0.707563042640686,"y":0.4382422864437103},{"x":0.707563042640686,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.4382422864437103,0.707563042640686,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6941176652908325,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.6890756487846375,0.4382422864437103,0.6941176652908325,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"زاويه","boundary":[0.6571428775787354,0.4382422864437103,0.6840336322784424,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مخروطی","boundary":[0.6033613681793213,0.4382422864437103,0.6504201889038086,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5932773351669312,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولمن","boundary":[0.5630252361297607,0.4394299387931824,0.5932773351669312,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.4394299387931824},{"x":0.561344563961029,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.4394299387931824,0.561344563961029,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.4619952440261841,0.7462185025215149,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4619952440261841},{"x":0.729411780834198,"y":0.4619952440261841},{"x":0.729411780834198,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7176470756530762,0.4619952440261841,0.729411780834198,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7042016983032227,0.4619952440261841,0.7109243869781494,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.6857143044471741,0.4619952440261841,0.6974790096282959,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فسفین","boundary":[0.6504201889038086,0.4619952440261841,0.6823529601097107,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4774346649646759},{"x":0.63193279504776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.63193279504776,0.4619952440261841,0.6470588445663452,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تکدانه","boundary":[0.5798319578170776,0.4619952440261841,0.6184874176979065,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.4619952440261841,0.5798319578170776,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۳.۷.۲.۲","boundary":[0.6873949766159058,0.4845605790615082,0.7462185025215149,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.4857482314109802,0.6924369931221008,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6655462384223938,0.4857482314109802,0.6789916157722473,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6235294342041016,0.4857482314109802,0.6554622054100037,0.49881234765052795]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7478991746902466,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5529832196235657,0.4074892990589142,0.7528991746902466,0.505812347650528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7344537973403931,0.5095011591911316,0.7462185025215149,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5095011591911316},{"x":0.729411780834198,"y":0.5095011591911316},{"x":0.729411780834198,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.5095011591911316,0.729411780834198,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.510688841342926},{"x":0.7109243869781494,"y":0.510688841342926},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7042016983032227,0.510688841342926,0.7109243869781494,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.6873949766159058,0.510688841342926,0.6941176652908325,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.510688841342926},{"x":0.6857143044471741,"y":0.510688841342926},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5237529873847961},{"x":0.658823549747467,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.658823549747467,0.510688841342926,0.6857143044471741,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.510688841342926},{"x":0.6420168280601501,"y":0.510688841342926},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.6218487620353699,0.510688841342926,0.6420168280601501,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.510688841342926},{"x":0.6134454011917114,"y":0.510688841342926},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کی","boundary":[0.6033613681793213,0.510688841342926,0.6134454011917114,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.510688841342926},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"لیت","boundary":[0.5798319578170776,0.510688841342926,0.5983193516731262,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.510688841342926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.510688841342926},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5249406099319458},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.510688841342926,0.5764706134796143,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7478991746902466,0.5332541465759277,0.7714285850524902,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.5332541465759277,0.7462185025215149,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.707563042640686,0.5332541465759277,0.7394958138465881,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.5332541465759277,0.6974790096282959,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6285714507102966,0.5344418287277222,0.6655462384223938,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7697479128837585,"y":0.570071280002594},{"x":0.7613445520401001,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7596638798713684,0.5558194518089294,0.7697479128837585,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7529411911964417,"y":0.570071280002594},{"x":0.7462185025215149,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7462185025215149,0.5558194518089294,0.7529411911964417,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7394958138465881,"y":0.570071280002594},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7042016983032227,0.5558194518089294,0.7394958138465881,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.5570071339607239,0.7008403539657593,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6436975002288818,0.5570071339607239,0.6689075827598572,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5724465847015381},{"x":0.63193279504776,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5581947565078735,0.6386554837226868,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.58076012134552},{"x":0.7731092572212219,"y":0.58076012134552},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7445378303527832,0.58076012134552,0.7731092572212219,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.5819477438926697,0.7411764860153198,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":"٣.","boundary":[0.7848739624023438,0.6068883538246155,0.7949579954147339,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"لیگاندهای","boundary":[0.7109243869781494,0.6068883538246155,0.7714285850524902,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6080760359764099},{"x":0.702521026134491,"y":0.6080760359764099},{"x":0.702521026134491,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"آلكان","boundary":[0.6705882549285889,0.6080760359764099,0.702521026134491,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.6080760359764099,0.6689075827598572,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"الكيل","boundary":[0.6285714507102966,0.6080760359764099,0.6571428775787354,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.6080760359764099,0.6235294342041016,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"آریل","boundary":[0.5882353186607361,0.6080760359764099,0.6117647290229797,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.583193302154541,"y":0.6080760359764099},{"x":0.583193302154541,"y":0.6270784139633179},{"x":0.578151285648346,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.6080760359764099,0.583193302154541,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"هیدرید","boundary":[0.5310924649238586,0.6080760359764099,0.5697479248046875,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6092636585235596,0.5243697762489319,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"کاربن","boundary":[0.4789915978908539,0.6092636585235596,0.5142857432365417,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.6092636585235596,0.4722689092159271,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6270784139633179},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"کاربین","boundary":[0.41848739981651306,0.6092636585235596,0.4571428596973419,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7478991746902466,0.6330166459083557,0.7714285850524902,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6330166459083557,0.7478991746902466,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"الكانها","boundary":[0.6924369931221008,0.6330166459083557,0.7394958138465881,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5299999713897705},{"languageCode":"ckb","confidence":0.3799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6472684144973755},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.41180672764778137,0.5048764638900757,0.8016386675834656,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.673396646976471},{"x":0.7092437148094177,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.6591448783874512,0.7462185025215149,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6591448783874512},{"x":0.707563042640686,"y":0.6591448783874512},{"x":0.707563042640686,"y":0.673396646976471},{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.6591448783874512,0.707563042640686,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.673396646976471},{"x":0.6554622054100037,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6554622054100037,0.6591448783874512,0.6974790096282959,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.6268907785415649,0.6579572558403015,0.63193279504776,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6336134672164917,0.6579572558403015,0.6386554837226868,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"H","boundary":[0.6420168280601501,0.6579572558403015,0.6470588445663452,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6201680898666382,"y":0.673396646976471},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگوستیک","boundary":[0.5714285969734192,0.6579572558403015,0.6201680898666382,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.6579572558403015,0.5663865804672241,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7613445520401001,0.6817102432250977,0.7697479128837585,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7428571581840515,0.6817102432250977,0.7546218633651733,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آلكيلها","boundary":[0.6924369931221008,0.6817102432250977,0.7411764860153198,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.6828978657722473,0.6924369931221008,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5580252361297607,0.6509572558403015,0.7747479128837585,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7361344695091248,0.7066508531570435,0.7445378303527832,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7193277478218079,0.7066508531570435,0.7277311086654663,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.7066508531570435,0.7126050591468811,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.6756302714347839,0.7066508531570435,0.6957983374595642,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7078384757041931},{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.658823549747467,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هیدروژن","boundary":[0.6117647290229797,0.7078384757041931,0.658823549747467,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.5983193516731262,0.7078384757041931,0.6033613681793213,0.7197149395942688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.705463171005249},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5933193516731262,0.7008384757041931,0.7495378303527832,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.58076012134552},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5819477438926697},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۲۵","boundary":[0.20336134731769562,0.58076012134552,0.22521008551120758,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.58076012134552},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5819477438926697},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5902612805366516},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.57376012134552,0.23021008551120759,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6128265857696533,0.22689075767993927,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6128265857696533},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6058265857696533,0.23189075767993927,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6365795731544495},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6448931097984314},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6365795731544495,0.22689075767993927,0.6448931097984314]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.6365795731544495,0.23193277418613434,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6295795731544495,0.23693277418613434,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۹","boundary":[0.20000000298023224,0.6603325605392456,0.2235294133424759,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6603325605392456},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.6533325605392456,0.2285294133424759,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.684085488319397},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6923990249633789},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۲۹","boundary":[0.20168067514896393,0.684085488319397,0.22521008551120758,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.684085488319397},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6923990249633789},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.677085488319397,0.23021008551120759,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.716152012348175},{"x":0.20336134731769562,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.20168067514896393,0.7078384757041931,0.22521008551120758,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22521008551120758,"y":0.716152012348175},{"x":0.20336134731769562,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7008384757041931,0.23021008551120759,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7243697643280029,0.7304037809371948,0.7462185025215149,0.7410926222801208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.7304037809371948,0.7226890921592712,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.7304037809371948,0.7126050591468811,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حذف","boundary":[0.6672269105911255,0.7304037809371948,0.6974790096282959,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7304037809371948},{"x":0.658823549747467,"y":0.7304037809371948},{"x":0.658823549747467,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیدروژن","boundary":[0.6117647290229797,0.7304037809371948,0.658823549747467,0.7422803044319153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7315914630889893},{"x":0.605042040348053,"y":0.7315914630889893},{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"0","boundary":[0.5966386795043945,0.7315914630889893,0.605042040348053,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5915966629981995,0.7315914630889893,0.5932773351669312,0.7434679269790649]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5865966629981995,0.7234037809371948,0.7512185025215149,0.7492803044319153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7387173175811768},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.20168067514896393,0.7315914630889893,0.2235294133424759,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7387173175811768},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7245914630889893,0.2285294133424759,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7636579275131226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.20168067514896393,0.7553443908691406,0.2235294133424759,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7553443908691406},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7636579275131226},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7483443908691406,0.2285294133424759,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7092437148094177,0.7529691457748413,0.7462185025215149,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7529691457748413},{"x":0.707563042640686,"y":0.7529691457748413},{"x":0.707563042640686,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7058823704719543,0.7529691457748413,0.707563042640686,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6756302714347839,0.7529691457748413,0.6974790096282959,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6268907785415649,0.7529691457748413,0.6689075827598572,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6067227125167847,0.7529691457748413,0.6184874176979065,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5966386795043945,0.7529691457748413,0.6016806960105896,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7684085369110107},{"x":0.561344563961029,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"الكيل","boundary":[0.561344563961029,0.7529691457748413,0.5899159908294678,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7529691457748413},{"x":0.556302547454834,"y":0.7529691457748413},{"x":0.556302547454834,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.7529691457748413,0.556302547454834,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7445378303527832,0.7743467688560486,0.7714285850524902,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.775534451007843},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.6823529601097107,0.775534451007843,0.7411764860153198,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.775534451007843},{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آریل","boundary":[0.6504201889038086,0.775534451007843,0.6739495992660522,0.7909738421440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5496218752861023,0.7459691457748413,0.7764285850524902,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۳۶","boundary":[0.20168067514896393,0.7790973782539368,0.22521008551120758,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7874109148979187},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7720973782539368,0.23021008551120759,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48067227005958557,0.8076009750366211,0.5126050710678101,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.8006009750366211,0.5176050710678101,0.8217268295288086],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/yptTmNMJMiHwbJaV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/urZTZDvsHyqMSWNy.jpg","blurred":"/storage/books/987f4b01e32e1a7a/pages/WETUjUtfGSMCHUWC.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.00020185227900955852,0.9986640067581369,0.9990240773996095]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.17814727127552032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.17933492362499237},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۳۵","boundary":[0.2050420194864273,0.17814727127552032,0.22521008551120758,0.18646080791950226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.17814727127552032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.17933492362499237},{"x":0.22521008551120758,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.17114727127552032,0.23021008551120759,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2218487411737442,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2218487411737442,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۶۰","boundary":[0.20336134731769562,0.20190024375915527,0.2218487411737442,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2218487411737442,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2218487411737442,"y":0.21140141785144806},{"x":0.20336134731769562,"y":0.21140141785144806}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.19490024375915527,0.2268487411737442,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۱۶","boundary":[0.20336134731769562,0.22565320134162903,0.21512605249881744,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.20336134731769562,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.21865320134162902,0.22012605249881745,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2577197253704071},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۱۶۹","boundary":[0.20336134731769562,0.24821852147579193,0.22689075767993927,0.2577197253704071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2577197253704071},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.24821852147579193,0.23193277418613434,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24821852147579193},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2577197253704071},{"x":0.20336134731769562,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.24121852147579192,0.23693277418613434,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28147268295288086},{"x":0.20336134731769562,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.75,"str":"۱۵۰","boundary":[0.20336134731769562,0.2731591463088989,0.2235294133424759,0.28147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2235294133424759,"y":0.28147268295288086},{"x":0.20336134731769562,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.2661591463088989,0.2285294133424759,0.28847268295288087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30403801798820496},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.20336134731769562,0.2969121038913727,0.22521008551120758,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2969121038913727},{"x":0.22521008551120758,"y":0.29572445154190063},{"x":0.22521008551120758,"y":0.30403801798820496},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.2899121038913727,0.23021008551120759,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20168067514896393,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۹۲","boundary":[0.20168067514896393,0.3206650912761688,0.22521008551120758,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3206650912761688},{"x":0.22521008551120758,"y":0.32897862792015076},{"x":0.20168067514896393,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.3136650912761688,0.23021008551120759,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3444180488586426},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3527315855026245},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۹۹","boundary":[0.20336134731769562,0.3444180488586426,0.22689075767993927,0.3527315855026245]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3444180488586426,0.23193277418613434,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3444180488586426},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.20336134731769562,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.33741804885864257,0.23693277418613434,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22689075767993927,"y":0.37648457288742065},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۳","boundary":[0.20336134731769562,0.3681710362434387,0.22689075767993927,0.37648457288742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.800000011920929,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.3681710362434387,0.23025210201740265,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3681710362434387},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.20336134731769562,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3611710362434387,0.23525210201740265,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40855106711387634},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۱۷۵","boundary":[0.20336134731769562,0.3978622257709503,0.22689075767993927,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3978622257709503},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40855106711387634},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3908622257709503,0.23189075767993927,0.41555106711387635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7596638798713684,0.17458432912826538,0.7714285850524902,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.17458432912826538},{"x":0.75126051902771,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7529411911964417,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7445378303527832,0.17458432912826538,0.7529411911964417,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6840336322784424,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.6840336322784424,0.17458432912826538,0.7394958138465881,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6705882549285889,"y":0.17577196657657623},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19121140241622925},{"x":0.63193279504776,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"هیدرید","boundary":[0.63193279504776,0.17695961892604828,0.6705882549285889,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.1923990547657013},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6218487620353699,0.17695961892604828,0.6285714507102966,0.1923990547657013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17339667677879333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6168487620353699,0.16995961892604827,0.7764285850524902,0.1970237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7344537973403931,0.19952493906021118,0.7445378303527832,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.19952493906021118},{"x":0.729411780834198,"y":0.19952493906021118},{"x":0.729411780834198,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7193277478218079,0.19952493906021118,0.729411780834198,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21377672255039215},{"x":0.702521026134491,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.702521026134491,0.19952493906021118,0.7126050591468811,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.6470588445663452,0.19952493906021118,0.6974790096282959,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6268907785415649,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دی","boundary":[0.6268907785415649,0.20071259140968323,0.6369748115539551,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6201680898666382,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدروژن","boundary":[0.5697479248046875,0.20071259140968323,0.6201680898666382,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.20071259140968323,0.5680672526359558,0.2149643748998642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5597059082984924,0.19371259140968322,0.7495378303527832,0.22077672255039216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7361344695091248,0.22446556389331818,0.7428571581840515,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7193277478218079,0.22446556389331818,0.7277311086654663,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23871733248233795},{"x":0.702521026134491,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.22446556389331818,0.7126050591468811,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.6773109436035156,0.22565320134162903,0.6991596817970276,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیدریدهای","boundary":[0.6117647290229797,0.22565320134162903,0.6689075827598572,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.23990498483181},{"x":0.578151285648346,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.578151285648346,0.22565320134162903,0.6016806960105896,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23990498483181},{"x":0.5663865804672241,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.22565320134162903,0.5714285969734192,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7613445520401001,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7613445520401001,0.24703088402748108,0.7697479128837585,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.24703088402748108},{"x":0.75126051902771,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7462185025215149,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"5.","boundary":[0.7445378303527832,0.24703088402748108,0.7529411911964417,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26128265261650085},{"x":0.707563042640686,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاربن","boundary":[0.7058823704719543,0.24703088402748108,0.7361344695091248,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.24821852147579193,0.7042016983032227,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فیشر","boundary":[0.6453781723976135,0.24821852147579193,0.6705882549285889,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6369748115539551,0.24821852147579193,0.6436975002288818,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"6.3","boundary":[0.7462185025215149,0.2695961892604828,0.7731092572212219,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.2695961892604828,0.7462185025215149,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6621848940849304,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الكيلیدنهای","boundary":[0.6621848940849304,0.2695961892604828,0.7378151416778564,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شراک","boundary":[0.6252101063728333,0.27078384160995483,0.6554622054100037,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.2719714939594269,0.6184874176979065,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"٣.","boundary":[0.7613445520401001,0.2921615242958069,0.7697479128837585,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷.","boundary":[0.7428571581840515,0.2921615242958069,0.7529411911964417,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3099762499332428},{"x":0.702521026134491,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاربین","boundary":[0.702521026134491,0.2921615242958069,0.7361344695091248,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6890756487846375,0.2921615242958069,0.6957983374595642,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آلکیلیدین","boundary":[0.6336134672164917,0.2921615242958069,0.6890756487846375,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6235294342041016,0.2921615242958069,0.6302521228790283,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7680672407150269,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7680672407150269,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7613445520401001,0.31828978657722473,0.7680672407150269,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸.","boundary":[0.7428571581840515,0.3194774389266968,0.7546218633651733,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7092437148094177,0.3194774389266968,0.7378151416778564,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6773109436035156,0.3194774389266968,0.6957983374595642,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6369748115539551,0.3206650912761688,0.6655462384223938,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.3206650912761688,0.63193279504776,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7714285850524902,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7613445520401001,0.3420427441596985,0.7714285850524902,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.7445378303527832,0.3420427441596985,0.7529411911964417,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7058823704719543,0.34323039650917053,0.7411764860153198,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.34323039650917053},{"x":0.702521026134491,"y":0.34323039650917053},{"x":0.702521026134491,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.680672287940979,0.34323039650917053,0.702521026134491,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پایانی","boundary":[0.6403361558914185,0.34323039650917053,0.6705882549285889,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3444180488586426},{"x":0.6386554837226868,"y":0.36104512214660645},{"x":0.63193279504776,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.3444180488586426,0.6386554837226868,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7731092572212219,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7462185025215149,0.3669833838939667,0.7731092572212219,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.3681710362434387,0.7411764860153198,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7882353067398071,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7831932902336121,0.3954869210720062,0.7882353067398071,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7714285850524902,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7714285850524902,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.7092437148094177,0.3954869210720062,0.7714285850524902,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3954869210720062},{"x":0.702521026134491,"y":0.3954869210720062},{"x":0.702521026134491,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"آلكن","boundary":[0.6739495992660522,0.3954869210720062,0.702521026134491,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.41092637181282043},{"x":0.658823549747467,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.3954869210720062,0.6655462384223938,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"الكين","boundary":[0.6134454011917114,0.3954869210720062,0.6504201889038086,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7697479128837585,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7647058963775635,0.41923990845680237,0.7714285850524902,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630252242088318,0.41923990845680237,0.7647058963775635,0.4346793293952942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237},{"x":0.75126051902771,"y":0.41923990845680237},{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7445378303527832,0.41923990845680237,0.75126051902771,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7378151416778564,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آلكنها","boundary":[0.6957983374595642,0.4204275608062744,0.7378151416778564,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6907563209533691,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.4204275608062744,0.6924369931221008,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ar","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7899159789085388,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5613865804672241,0.21865320134162902,0.7949159789085388,0.44286698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7394958138465881,0.4429928660392761,0.7462185025215149,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.4429928660392761,0.7411764860153198,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7193277478218079,0.4429928660392761,0.7277311086654663,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45843231678009033},{"x":0.702521026134491,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.702521026134491,0.44418051838874817,0.7142857313156128,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6621848940849304,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأثيرات","boundary":[0.6621848940849304,0.44418051838874817,0.6974790096282959,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817},{"x":0.653781533241272,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الكترونی","boundary":[0.6117647290229797,0.44418051838874817,0.6554622054100037,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45961993932724},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.4453681707382202,0.6033613681793213,0.45961993932724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6000000238418579,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.5950000238418579,0.43718051838874816,0.7512185025215149,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.46912112832069397,0.7411764860153198,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7277311086654663,"y":0.48099762201309204},{"x":0.707563042640686,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.707563042640686,0.46912112832069397,0.7277311086654663,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.470308780670166},{"x":0.7058823704719543,"y":0.470308780670166},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.470308780670166,0.7058823704719543,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.470308780670166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4821852743625641},{"x":0.63193279504776,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیکلوبوتادی","boundary":[0.6302521228790283,0.470308780670166,0.7008403539657593,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.470308780670166},{"x":0.6268907785415649,"y":0.470308780670166},{"x":0.6268907785415649,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ان","boundary":[0.6168067455291748,0.470308780670166,0.6268907785415649,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.48337292671203613},{"x":0.610084056854248,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.47149643301963806,0.6151260733604431,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.490498811006546},{"x":0.7714285850524902,"y":0.490498811006546},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"٤.","boundary":[0.7596638798713684,0.490498811006546,0.7714285850524902,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.490498811006546},{"x":0.75126051902771,"y":0.490498811006546},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7428571581840515,0.490498811006546,0.7529411911964417,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7394958138465881,"y":0.490498811006546},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"آلكينها","boundary":[0.6907563209533691,0.49168646335601807,0.7411764860153198,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6857143044471741,0.4928741157054901,0.6907563209533691,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7596638798713684,0.5142517685890198,0.7663865685462952,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7445378303527832,0.5142517685890198,0.7546218633651733,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ليگاندهای","boundary":[0.6789916157722473,0.5142517685890198,0.7378151416778564,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیکلوپنتادی","boundary":[0.6016806960105896,0.5142517685890198,0.6722689270973206,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5320665240287781},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انیل","boundary":[0.578151285648346,0.5142517685890198,0.5983193516731262,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5596638917922974,0.5142517685890198,0.5663865804672241,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آرنها","boundary":[0.5210084319114685,0.5142517685890198,0.5546218752861023,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.5142517685890198,0.5159664154052734,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8199999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.18000000715255737}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.50760507106781,0.46449643301963806,0.7781092572212219,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.54038006067276,0.7411764860153198,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.54038006067276},{"x":0.7277311086654663,"y":0.54038006067276},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۳.","boundary":[0.7210084199905396,0.54038006067276,0.7277311086654663,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.54038006067276},{"x":0.7109243869781494,"y":0.54038006067276},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.54038006067276,0.7109243869781494,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.54038006067276},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"سیکلوپنتادی","boundary":[0.6336134672164917,0.54038006067276,0.6991596817970276,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.54038006067276},{"x":0.6285714507102966,"y":0.54038006067276},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"انیل","boundary":[0.6151260733604431,0.54038006067276,0.6285714507102966,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.54038006067276},{"x":0.6033613681793213,"y":0.54038006067276},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5983193516731262,0.54038006067276,0.6033613681793213,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.54038006067276},{"x":0.5983193516731262,"y":0.54038006067276},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Cp","boundary":[0.5798319578170776,0.54038006067276,0.5983193516731262,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.54038006067276},{"x":0.5798319578170776,"y":0.54038006067276},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5747899413108826,0.54038006067276,0.5798319578170776,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.54038006067276},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.5647059082984924,0.54038006067276,0.5764706134796143,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.5641329884529114,0.7411764860153198,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5641329884529114},{"x":0.729411780834198,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7176470756530762,0.5641329884529114,0.729411780834198,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7042016983032227,0.5641329884529114,0.7142857313156128,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فروسنها","boundary":[0.6487395167350769,0.5653206706047058,0.6991596817970276,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5665082931518555,0.6470588445663452,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.5866983532905579,0.7411764860153198,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5866983532905579},{"x":0.729411780834198,"y":0.5866983532905579},{"x":0.729411780834198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7176470756530762,0.5866983532905579,0.729411780834198,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6009501218795776},{"x":0.702521026134491,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.702521026134491,0.5878859758377075,0.7126050591468811,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6672269105911255,0.5878859758377075,0.6991596817970276,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.5878859758377075,0.6605042219161987,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5882353186607361,0.5878859758377075,0.6352941393852234,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فروسنها","boundary":[0.5260504484176636,0.5878859758377075,0.5764706134796143,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5193277597427368,0.5878859758377075,0.5260504484176636,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7411764860153198,0.6116389632225037,0.7462185025215149,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6116389632225037,0.7411764860153198,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"3.","boundary":[0.7193277478218079,0.6116389632225037,0.7260504364967346,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7042016983032227,0.6116389632225037,0.7126050591468811,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6739495992660522,0.6116389632225037,0.6991596817970276,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.6521008610725403,0.6116389632225037,0.6655462384223938,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6270784139633179},{"x":0.610084056854248,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشتی","boundary":[0.610084056854248,0.6116389632225037,0.6470588445663452,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.6116389632225037,0.6016806960105896,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.5411764979362488,0.6116389632225037,0.5815126299858093,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.5176470875740051,0.6116389632225037,0.5327731370925903,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6270784139633179},{"x":0.507563054561615,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.507563054561615,0.6116389632225037,0.5126050710678101,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرن","boundary":[0.48403361439704895,0.6116389632225037,0.5025210380554199,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6116389632225037},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.6116389632225037,0.48235294222831726,0.6270784139633179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ur","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.54038006067276},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6270784139633179},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4706302535533905,0.53338006067276,0.7512185025215149,0.6340784139633179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6342042684555054,0.7411764860153198,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7193277478218079,0.6342042684555054,0.7277311086654663,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"5.","boundary":[0.7058823704719543,0.6342042684555054,0.7126050591468811,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.6672269105911255,0.6342042684555054,0.6991596817970276,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.6342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6436975002288818,0.6342042684555054,0.658823549747467,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5882353186607361,0.6342042684555054,0.6352941393852234,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.6342042684555054},{"x":0.578151285648346,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آرنها","boundary":[0.5462185144424438,0.6342042684555054,0.578151285648346,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5411764979362488,0.6342042684555054,0.5445378422737122,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7663865685462952,0.6579572558403015,0.7714285850524902,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7613445520401001,0.6579572558403015,0.7630252242088318,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7478991746902466,0.6579572558403015,0.7529411911964417,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7445378303527832,0.6579572558403015,0.7462185025215149,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6907563209533691,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6907563209533691,0.6579572558403015,0.7378151416778564,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.673396646976471},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فولرن","boundary":[0.6504201889038086,0.6591448783874512,0.6840336322784424,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.6591448783874512,0.6487395167350769,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6201680898666382,0.6591448783874512,0.6352941393852234,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.6591448783874512,0.6184874176979065,0.6745843291282654]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5361764979362488,0.6272042684555054,0.7764285850524902,0.6815843291282654],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۱۷۵","boundary":[0.20336134731769562,0.4228028357028961,0.22521008551120758,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4228028357028961},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.20336134731769562,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4158028357028961,0.23021008551120759,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۹","boundary":[0.20336134731769562,0.44655582308769226,0.2235294133424759,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.44655582308769226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4548693597316742},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.43955582308769225,0.2285294133424759,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۲","boundary":[0.20336134731769562,0.470308780670166,0.2235294133424759,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.470308780670166},{"x":0.2235294133424759,"y":0.47862231731414795},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.463308780670166,0.2285294133424759,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۸۶","boundary":[0.20336134731769562,0.4928741157054901,0.22521008551120758,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4928741157054901},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4858741157054901,0.23021008551120759,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5178147554397583},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۸۹","boundary":[0.20336134731769562,0.5178147554397583,0.22689075767993927,0.5261282920837402]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5178147554397583,0.23193277418613434,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5261282920837402},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5108147554397583,0.23693277418613434,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.20336134731769562,0.5415676832199097,0.22521008551120758,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5415676832199097},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5498812198638916},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5345676832199097,0.23021008551120759,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5736342072486877},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.20168067514896393,0.5653206706047058,0.2235294133424759,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5736342072486877},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5583206706047058,0.2285294133424759,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.589073657989502},{"x":0.2235294133424759,"y":0.589073657989502},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5961995124816895},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۹۵","boundary":[0.20336134731769562,0.589073657989502,0.2235294133424759,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.589073657989502},{"x":0.2235294133424759,"y":0.589073657989502},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5961995124816895},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.582073657989502,0.2285294133424759,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۲۰۶","boundary":[0.20000000298023224,0.6128265857696533,0.2218487411737442,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6211401224136353},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.6058265857696533,0.2268487411737442,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۰۸","boundary":[0.20336134731769562,0.6603325605392456,0.22689075767993927,0.6686460971832275]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.23025210201740265,0.6603325605392456,0.23193277418613434,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6533325605392456,0.23693277418613434,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.684085488319397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.684085488319397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6923990249633789},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۸","boundary":[0.20168067514896393,0.684085488319397,0.2235294133424759,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.684085488319397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.684085488319397},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6923990249633789},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.677085488319397,0.2285294133424759,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7394958138465881,0.6828978657722473,0.7445378303527832,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6828978657722473,0.7378151416778564,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6828978657722473},{"x":0.729411780834198,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7243697643280029,0.6828978657722473,0.729411780834198,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.6828978657722473,0.7226890921592712,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7042016983032227,0.6828978657722473,0.7109243869781494,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.684085488319397},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فولرنها","boundary":[0.6554622054100037,0.684085488319397,0.6974790096282959,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.684085488319397},{"x":0.6504201889038086,"y":0.684085488319397},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6504201889038086,0.684085488319397,0.6521008610725403,0.6971496343612671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.705463171005249},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.705463171005249,0.7394958138465881,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"4.","boundary":[0.7210084199905396,0.7066508531570435,0.7277311086654663,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.702521026134491,0.7066508531570435,0.7126050591468811,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9800000190734863,&