ارزیابی کار و زمان (درسنامه) ارزیابی کار و زمان (درسنامه)

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"ارزیابی کار و زمان (درسنامه)","price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ae670da6bd3063d/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/9ae670da6bd3063d/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ae670da6bd3063d/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/9ae670da6bd3063d/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"9ae670da6bd3063d","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 16:07:02","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":1923102,"title":"دکتر عبدلحمید اشراق","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر عبدلحمید اشراق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"عبدلحمید اشراق","token":"64283186e9172b9f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799273,"author_id":1923102,"created_at":"2022-11-23 16:07:01","updated_at":"2022-11-23 16:07:01","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/9ae670da6bd3063d","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/9ae670da6bd3063d","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1923102,"title":"دکتر عبدلحمید اشراق","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر عبدلحمید اشراق - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"عبدلحمید اشراق","token":"64283186e9172b9f","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799273,"author_id":1923102,"created_at":"2022-11-23 16:07:01","updated_at":"2022-11-23 16:07:01","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9ae670da6bd3063d","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":316,"title":" توسعه فرصتهای کارآفرینی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":" توسعه فرصتهای کارآفرینی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"aec94716c8b19ccd","type":"","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-11-23 16:07:02","study_fields":[{"id":67,"title":"کارآفرینی گرایش توسعه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارآفرینی گرایش توسعه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"855917d48fd6a863","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-23 16:07:02","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1223,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:15:11"}]}]}],"study_fields":[{"id":67,"title":"کارآفرینی گرایش توسعه","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"کارآفرینی گرایش توسعه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"855917d48fd6a863","books_count":29,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-23 16:07:02","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1223,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:15:11"}]}],"study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم انسانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"6d33eefc2ca30b1f","style":{"first_color":"#FB5F62","second_color":"#FB5F62","icon":"images/categories/ensani.png"},"books_count":1223,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:15:11"}],"views":1,"titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-","ebook_price_en":75000,"urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر عبدلحمید اشراق","tocStr":"","url":"/preview/9ae670da6bd3063d/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86--%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-"}
{"toc":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9ae670da6bd3063d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/MSksSVlGSLEhWNsZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/fwOIavbFaRqGYoHz.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/nZpJYvQxKYaEBTyw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00042941885034577187,0.0002193088755454518,0.9987374478949218,0.998962382675493]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9886641502380371,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.5512605309486389,0.19143876433372498,0.7462185025215149,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.19143876433372498},{"x":0.534453809261322,"y":0.19143876433372498},{"x":0.534453809261322,"y":0.24137930572032928},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9928086400032043,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.44873949885368347,0.19143876433372498,0.534453809261322,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4319327771663666,"y":0.19143876433372498},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24137930572032928},{"x":0.40336135029792786,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9863530397415161,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40336135029792786,0.19143876433372498,0.4319327771663666,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.19143876433372498},{"x":0.38655462861061096,"y":0.19143876433372498},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24137930572032928},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.992575466632843,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.26050421595573425,0.19143876433372498,0.38655462861061096,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19143876433372498},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24137930572032928},{"x":0.26050421595573425,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9903819561004639,"dir":"ltr","boundary":[0.25550421595573425,0.18443876433372497,0.7512185025215149,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5714285969734192,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.954289436340332,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.2936979830265045,0.5865546464920044,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32936978340148926},{"x":0.43361344933509827,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.991870641708374,"dir":"rtl","str":"درسنامه","boundary":[0.43361344933509827,0.29250892996788025,0.5647059082984924,0.32936978340148926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4285714328289032,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4285714328289032,"y":0.328180730342865},{"x":0.413445383310318,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9671524167060852,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4151260554790497,0.29250892996788025,0.4285714328289032,0.328180730342865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2936979830265045},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32936978340148926},{"x":0.413445383310318,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.984948456287384,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.28550892996788024,0.5915546464920044,0.33636978340148926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9947800636291504,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5932773351669312,0.5398335456848145,0.6554622054100037,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5695600509643555},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9865919947624207,"dir":"rtl","str":"عبدالحمید","boundary":[0.43697479367256165,0.5398335456848145,0.5815126299858093,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.987653374671936,"dir":"rtl","str":"اشراق","boundary":[0.3445378243923187,0.5398335456848145,0.4268907606601715,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5695600509643555},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9887064099311829,"dir":"ltr","boundary":[0.3395378243923187,0.5328335456848144,0.6604622054100037,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.845422089099884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.845422089099884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8656361699104309},{"x":0.63193279504776,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.8791122436523438,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.63193279504776,0.845422089099884,0.6890756487846375,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.845422089099884},{"x":0.6285714507102966,"y":0.845422089099884},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8656361699104309},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9860935807228088,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5529412031173706,0.845422089099884,0.6285714507102966,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.845422089099884},{"x":0.5478991866111755,"y":0.845422089099884},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8656361699104309},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9821077585220337,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008403658866882,0.845422089099884,0.5478991866111755,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.845422089099884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.845422089099884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8656361699104309},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.98626708984375,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.845422089099884,0.4957983195781708,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.845422089099884},{"x":0.42352941632270813,"y":0.845422089099884},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8656361699104309},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9835852384567261,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3663865625858307,0.845422089099884,0.42352941632270813,0.8656361699104309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.845422089099884},{"x":0.3613445460796356,"y":0.845422089099884},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8656361699104309},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9753579497337341,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3126050531864166,0.845422089099884,0.3613445460796356,0.8656361699104309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.845422089099884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.845422089099884},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8656361699104309},{"x":0.3126050531864166,"y":0.8656361699104309}]},"confidence":0.9677566289901733,"dir":"ltr","boundary":[0.3076050531864166,0.838422089099884,0.6940756487846375,0.8726361699104309],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/YqKhozkllJGAxJos-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/zbMoKfmRWrQLPMbc.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/uhXlddNuDRnweDXq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/yDkfOmhhVaEQoLDO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/nZVePQWpVYczSmhh.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/LRHlrgLaUAbxRAVr.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00015542687938994719,0.00048395403688707145,0.9984804039161747,0.9989507309110601]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8667309880256653,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8924369812011719,0.5142517685890198,0.8974789977073669,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5142517685890198},{"x":0.88067227602005,"y":0.5142517685890198},{"x":0.88067227602005,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.990580141544342,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8453781604766846,0.5142517685890198,0.88067227602005,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9469324350357056,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8302521109580994,0.5142517685890198,0.8420168161392212,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9951637387275696,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8084033727645874,0.5142517685890198,0.8168067336082458,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9910655617713928,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7596638798713684,0.5142517685890198,0.8016806840896606,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9931637048721313,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7310924530029297,0.5142517685890198,0.7445378303527832,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9708868265151978,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.5142517685890198,0.7226890921592712,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9938979148864746,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6857143044471741,0.5142517685890198,0.7092437148094177,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5130641460418701},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9826900959014893,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.5072517685890198,0.902478997707367,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9545957446098328,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.8588235378265381,0.5391923785209656,0.8722689151763916,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9879673719406128,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.5391923785209656,0.8504201769828796,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9754530191421509,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.5321923785209656,0.8772689151763916,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9588332772254944,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.8588235378265381,0.5617577433586121,0.8739495873451233,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5771971344947815},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9905549883842468,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.8033613562583923,0.5617577433586121,0.8504201769828796,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8902365565299988,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7596638798713684,0.5617577433586121,0.7966386675834656,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5617577433586121},{"x":0.75126051902771,"y":0.5617577433586121},{"x":0.75126051902771,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9896934628486633,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7327731251716614,0.5617577433586121,0.75126051902771,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9790912866592407,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.5617577433586121,0.7176470756530762,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900034666061401,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6739495992660522,0.5617577433586121,0.7042016983032227,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.961987316608429,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.554757743358612,0.8789495873451233,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5985748171806335},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.959941565990448,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.8605042099952698,0.5831353664398193,0.8722689151763916,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5985748171806335},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9884029030799866,"dir":"rtl","str":"زمینههای","boundary":[0.8016806840896606,0.5831353664398193,0.8504201769828796,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9869468212127686,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7647058963775635,0.5843230485916138,0.7831932902336121,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5843230485916138},{"x":0.75126051902771,"y":0.5843230485916138},{"x":0.75126051902771,"y":0.5985748171806335},{"x":0.702521026134491,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9878584742546082,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.702521026134491,0.5843230485916138,0.75126051902771,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6890756487846375,"y":0.599762499332428},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9884181022644043,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.658823549747467,0.5843230485916138,0.6890756487846375,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5985748171806335},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9848864674568176,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.5773230485916138,0.8772689151763916,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.8239227533340454,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8924369812011719,0.6294536590576172,0.8991596698760986,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6294536590576172},{"x":0.88067227602005,"y":0.6294536590576172},{"x":0.88067227602005,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8436974883079529,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9844796657562256,"dir":"rtl","str":"مباحثی","boundary":[0.8420168161392212,0.6294536590576172,0.88067227602005,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8302521109580994,"y":0.646080732345581},{"x":0.8184874057769775,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9890442490577698,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8168067336082458,0.6306413412094116,0.8302521109580994,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8084033727645874,"y":0.646080732345581},{"x":0.7815126180648804,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9911006689071655,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7815126180648804,0.6306413412094116,0.8084033727645874,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9726773500442505,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7428571581840515,0.6318289637565613,0.7714285850524902,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9690167307853699,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.7176470756530762,0.6318289637565613,0.7378151416778564,0.6472684144973755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6306413412094116},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6282660365104675},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6448931097984314},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9743881821632385,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.6236413412094116,0.9041596698760986,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6555819511413574},{"x":0.875630259513855,"y":0.6555819511413574},{"x":0.875630259513855,"y":0.665083110332489},{"x":0.8588235378265381,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9468237161636353,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.8588235378265381,0.6555819511413574,0.875630259513855,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6555819511413574},{"x":0.8504201769828796,"y":0.665083110332489},{"x":0.8201680779457092,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9891130924224854,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.6555819511413574,0.8504201769828796,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6555819511413574},{"x":0.875630259513855,"y":0.6543943285942078},{"x":0.875630259513855,"y":0.665083110332489},{"x":0.8201680779457092,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9732545614242554,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.6485819511413574,0.880630259513855,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6769596338272095},{"x":0.875630259513855,"y":0.6769596338272095},{"x":0.875630259513855,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9244323968887329,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.8605042099952698,0.6769596338272095,0.875630259513855,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6769596338272095},{"x":0.853781521320343,"y":0.6769596338272095},{"x":0.853781521320343,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9699087738990784,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8302521109580994,0.6769596338272095,0.853781521320343,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6923990249633789},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9685733318328857,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.8067227005958557,0.6769596338272095,0.8252100944519043,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.994428277015686,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7579832077026367,0.6769596338272095,0.7915966510772705,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9737505316734314,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7445378303527832,0.6769596338272095,0.7529411911964417,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.996914803981781,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7260504364967346,0.6769596338272095,0.7327731251716614,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9921302199363708,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7058823704719543,0.6769596338272095,0.7176470756530762,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9909663796424866,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6554622054100037,0.6769596338272095,0.6873949766159058,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9915895462036133,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.6252101063728333,0.6769596338272095,0.6470588445663452,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6769596338272095},{"x":0.875630259513855,"y":0.6769596338272095},{"x":0.875630259513855,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.980201005935669,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.6699596338272095,0.880630259513855,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8773109316825867,"y":0.716152012348175},{"x":0.8605042099952698,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9440863728523254,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.8605042099952698,0.6983373165130615,0.8773109316825867,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8521008491516113,"y":0.716152012348175},{"x":0.8218487501144409,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9958736896514893,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.8218487501144409,0.6983373165130615,0.8521008491516113,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8117647171020508,"y":0.716152012348175},{"x":0.7899159789085388,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9755005240440369,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7899159789085388,0.6983373165130615,0.8117647171020508,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7647058963775635,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9728683829307556,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.7647058963775635,0.6983373165130615,0.7848739624023438,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.756302535533905,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9748578071594238,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.756302535533905,0.6983373165130615,0.7596638798713684,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.716152012348175},{"x":0.7176470756530762,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9829943776130676,"dir":"rtl","str":"کارآیی","boundary":[0.7176470756530762,0.6983373165130615,0.7478991746902466,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.716152012348175},{"x":0.7008403539657593,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9879465103149414,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.6983373165130615,0.707563042640686,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6957983374595642,"y":0.716152012348175},{"x":0.6470588445663452,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9884065389633179,"dir":"rtl","str":"اثربخشی","boundary":[0.6470588445663452,0.6983373165130615,0.6957983374595642,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8773109316825867,"y":0.716152012348175},{"x":0.6470588445663452,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9808943271636963,"dir":"ltr","boundary":[0.6420588445663452,0.6913373165130615,0.8823109316825867,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7220902442932129},{"x":0.875630259513855,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9608312249183655,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.8588235378265381,0.7232779264450073,0.875630259513855,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9833800792694092,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8285714387893677,0.7232779264450073,0.8521008491516113,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7375296950340271},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9384025931358337,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.8067227005958557,0.7232779264450073,0.8252100944519043,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.724465548992157},{"x":0.7932773232460022,"y":0.724465548992157},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9915809035301208,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.724465548992157,0.7932773232460022,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.724465548992157},{"x":0.7798319458961487,"y":0.724465548992157},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9809873700141907,"dir":"rtl","str":"سوددهی","boundary":[0.7378151416778564,0.724465548992157,0.7798319458961487,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.724465548992157},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7220902442932129},{"x":0.875630259513855,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9711015820503235,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.717465548992157,0.880630259513855,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7446556091308594},{"x":0.875630259513855,"y":0.7446556091308594},{"x":0.875630259513855,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9602987766265869,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.8588235378265381,0.7446556091308594,0.875630259513855,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7446556091308594},{"x":0.848739504814148,"y":0.7446556091308594},{"x":0.848739504814148,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9954100251197815,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8201680779457092,0.7446556091308594,0.848739504814148,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7446556091308594},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9953659176826477,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7848739624023438,0.745843231678009,0.8084033727645874,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.745843231678009},{"x":0.7764706015586853,"y":0.745843231678009},{"x":0.778151273727417,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9973433017730713,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7714285850524902,0.745843231678009,0.778151273727417,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.745843231678009},{"x":0.7630252242088318,"y":0.745843231678009},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9935307502746582,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7327731251716614,0.745843231678009,0.7647058963775635,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9829260110855103,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7042016983032227,0.7470308542251587,0.7260504364967346,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9573355317115784,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.680672287940979,0.7470308542251587,0.6991596817970276,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587},{"x":0.875630259513855,"y":0.7434679269790649},{"x":0.875630259513855,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9848254323005676,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.7400308542251587,0.880630259513855,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7672209143638611},{"x":0.875630259513855,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8773109316825867,"y":0.783847987651825},{"x":0.8588235378265381,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.963112473487854,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.8588235378265381,0.7672209143638611,0.8773109316825867,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8521008491516113,"y":0.783847987651825},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9958218336105347,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8285714387893677,0.7684085369110107,0.8521008491516113,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9677516222000122,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.7949579954147339,0.7695962190628052,0.8218487501144409,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7932773232460022,"y":0.786223292350769},{"x":0.7747899293899536,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9689114689826965,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.7747899293899536,0.7707838416099548,0.7932773232460022,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7695962190628052},{"x":0.875630259513855,"y":0.7660332322120667},{"x":0.8773109316825867,"y":0.783847987651825},{"x":0.7747899293899536,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9764124751091003,"dir":"ltr","boundary":[0.7697899293899536,0.7625962190628052,0.8823109316825867,0.790847987651825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.8087885975837708},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.943492591381073,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.8605042099952698,0.7921615242958069,0.875630259513855,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7921615242958069},{"x":0.853781521320343,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8087885975837708},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.976827085018158,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8302521109580994,0.7921615242958069,0.8521008491516113,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8087885975837708},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9669756889343262,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.8067227005958557,0.7921615242958069,0.8252100944519043,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9906864166259766,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7848739624023438,0.7909738421440125,0.7932773232460022,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9949517250061035,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7411764860153198,0.7909738421440125,0.7747899293899536,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9922225475311279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.702521026134491,0.7909738421440125,0.7327731251716614,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7909738421440125},{"x":0.875630259513855,"y":0.7933491468429565},{"x":0.875630259513855,"y":0.8111639022827148},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9790955185890198,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.7839738421440124,0.880630259513855,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.815914511680603},{"x":0.8739495873451233,"y":0.815914511680603},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9595896601676941,"dir":"rtl","str":"۸.۲","boundary":[0.8571428656578064,0.815914511680603,0.8739495873451233,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.815914511680603},{"x":0.853781521320343,"y":0.815914511680603},{"x":0.853781521320343,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9776121377944946,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8285714387893677,0.815914511680603,0.853781521320343,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.815914511680603},{"x":0.8235294222831726,"y":0.815914511680603},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8313539028167725},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9586138725280762,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.8084033727645874,0.815914511680603,0.8235294222831726,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.815914511680603},{"x":0.7949579954147339,"y":0.815914511680603},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9918757677078247,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7899159789085388,0.815914511680603,0.7949579954147339,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.815914511680603},{"x":0.7815126180648804,"y":0.815914511680603},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8313539028167725},{"x":0.756302535533905,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9901773929595947,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.756302535533905,0.815914511680603,0.7815126180648804,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.815914511680603},{"x":0.7495798468589783,"y":0.815914511680603},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9852733016014099,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.7176470756530762,0.815914511680603,0.7495798468589783,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8396674394607544},{"x":0.875630259513855,"y":0.8396674394607544},{"x":0.875630259513855,"y":0.853919267654419},{"x":0.8588235378265381,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9585583209991455,"dir":"rtl","str":"۹.۲","boundary":[0.8588235378265381,0.8396674394607544,0.875630259513855,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8521008491516113,"y":0.853919267654419},{"x":0.8302521109580994,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9861204028129578,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.8302521109580994,0.8396674394607544,0.8521008491516113,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.8396674394607544},{"x":0.826890766620636,"y":0.8396674394607544},{"x":0.826890766620636,"y":0.853919267654419},{"x":0.8084033727645874,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9672238826751709,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.8084033727645874,0.8396674394607544,0.826890766620636,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7932773232460022,"y":0.853919267654419},{"x":0.7848739624023438,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9907188415527344,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7848739624023438,0.8396674394607544,0.7932773232460022,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7747899293899536,"y":0.853919267654419},{"x":0.729411780834198,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9888492226600647,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.729411780834198,0.8396674394607544,0.7747899293899536,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7159664034843445,"y":0.853919267654419},{"x":0.6705882549285889,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9822641015052795,"dir":"rtl","str":"خصوصی","boundary":[0.6705882549285889,0.8396674394607544,0.7159664034843445,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.815914511680603},{"x":0.875630259513855,"y":0.815914511680603},{"x":0.875630259513855,"y":0.853919267654419},{"x":0.6705882549285889,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9791334271430969,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.808914511680603,0.880630259513855,0.860919267654419],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.8646080493927002},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8681710362434387},{"x":0.875630259513855,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.982397198677063,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8386554718017578,0.8646080493927002,0.875630259513855,0.8764845728874207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.8646080493927002},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8681710362434387},{"x":0.875630259513855,"y":0.8764845728874207},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.982397198677063,"dir":"ltr","boundary":[0.8336554718017578,0.8576080493927002,0.880630259513855,0.8834845728874207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.990563690662384,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5546218752861023,0.41567695140838623,0.5848739743232727,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5462185144424438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9739352464675903,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.41567695140838623,0.5462185144424438,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5193277597427368,"y":0.43111640214920044},{"x":0.46722689270973206,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9956268668174744,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.46722689270973206,0.4144892990589142,0.5193277597427368,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4605042040348053,"y":0.41567695140838623},{"x":0.4605042040348053,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9750824570655823,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4151260554790497,0.4144892990589142,0.4605042040348053,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4151260554790497,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9837730526924133,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.4074892990589142,0.5898739743232727,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47862231731414795},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.991183876991272,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.46318289637565613,0.5579832196235657,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795},{"x":0.440336138010025,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.98883056640625,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.440336138010025,0.46318289637565613,0.4907563030719757,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5579832196235657,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47862231731414795},{"x":0.440336138010025,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.990007221698761,"dir":"ltr","boundary":[0.435336138010025,0.4549952440261841,0.5629832196235657,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5166270732879639},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5166270732879639},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5261282920837402},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6631120443344116,"str":"ا","boundary":[0.09915966540575027,0.5166270732879639,0.10420168191194534,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5166270732879639},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5166270732879639},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5261282920837402},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.6631120443344116,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5096270732879639,0.10920168191194535,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5415676832199097},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5415676832199097},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5486935973167419},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.6014395356178284,"str":"ا","boundary":[0.09915966540575027,0.5415676832199097,0.10252100974321365,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5415676832199097},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5415676832199097},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5486935973167419},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.6014395356178284,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5345676832199097,0.10752100974321366,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.5629453659057617},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5629453659057617},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5724465847015381},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.4515836238861084,"str":"۲","boundary":[0.10084033757448196,0.5629453659057617,0.10588235408067703,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.5629453659057617},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5629453659057617},{"x":0.10588235408067703,"y":0.5724465847015381},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.4515836238861084,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.5559453659057617,0.11088235408067704,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5878859758377075},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5866983532905579},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5950118899345398},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.37858185172080994,"str":"۹","boundary":[0.09747899323701859,0.5878859758377075,0.10420168191194534,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5878859758377075},{"x":0.10252100974321365,"y":0.5866983532905579},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5950118899345398},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.37858185172080994,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5808859758377075,0.10920168191194535,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6425178050994873},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9576836824417114,"str":"۱۵","boundary":[0.09915966540575027,0.6318289637565613,0.11596638709306717,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6425178050994873},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9576836824417114,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6248289637565613,0.12096638709306717,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.7482185363769531},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7553443908691406},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7553443908691406},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8807714581489563,"dir":"ltr","str":"نے","boundary":[0.11428571492433548,0.7482185363769531,0.0957983210682869,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.7256532311439514},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7327790856361389},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7327790856361389},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.8547458648681641,"dir":"ltr","str":"میں","boundary":[0.11428571492433548,0.7256532311439514,0.0957983210682869,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.7019002437591553},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7102137804031372},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7102137804031372},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.32617589831352234,"dir":"ltr","str":"ک","boundary":[0.11596638709306717,0.7019002437591553,0.09747899323701859,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6864607930183411},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6864607930183411},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.3136218190193176,"dir":"ltr","str":"له","boundary":[0.11596638709306717,0.6567695736885071,0.09747899323701859,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6413301825523376},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6413301825523376},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.4192453622817993,"dir":"ltr","str":"هه","boundary":[0.11764705926179886,0.6318289637565613,0.09747899323701859,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.6318289637565613},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7553443908691406},{"x":0.0957983210682869,"y":0.754156768321991},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.6117690801620483,"dir":"ltr","boundary":[0.11264705926179885,0.6248289637565613,0.1007983210682869,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6638954877853394},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9542086124420166,"str":"۱۵","boundary":[0.09915966540575027,0.6567695736885071,0.11260504275560379,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6567695736885071},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6638954877853394},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9542086124420166,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6497695736885071,0.1176050427556038,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7019002437591553},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7019002437591553},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7102137804031372},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9547357559204102,"str":"۱۸","boundary":[0.09915966540575027,0.7019002437591553,0.11260504275560379,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7019002437591553},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7019002437591553},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7102137804031372},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9547357559204102,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6949002437591553,0.1176050427556038,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.724465548992157},{"x":0.1109243705868721,"y":0.724465548992157},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7327790856361389},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9333914518356323,"str":"۱۹","boundary":[0.09915966540575027,0.724465548992157,0.11260504275560379,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.724465548992157},{"x":0.1109243705868721,"y":0.724465548992157},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7327790856361389},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9333914518356323,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.717465548992157,0.1176050427556038,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7695962190628052},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7695962190628052},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7802850604057312},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9538990259170532,"str":"۲۵","boundary":[0.09915966540575027,0.7695962190628052,0.11260504275560379,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7695962190628052},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7695962190628052},{"x":0.11260504275560379,"y":0.7802850604057312},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9538990259170532,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.7625962190628052,0.1176050427556038,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.8622328042984009},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8693586587905884},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8693586587905884},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8622328042984009}]},"confidence":0.49995750188827515,"dir":"ltr","str":"مانے","boundary":[0.11428571492433548,0.8622328042984009,0.0941176488995552,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.8384798169136047},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8467933535575867},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8467933535575867},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9615386128425598,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.11428571492433548,0.8384798169136047,0.0941176488995552,0.8467933535575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.815914511680603},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8218527436256409},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8218527436256409},{"x":0.0941176488995552,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.7514094114303589,"dir":"ltr","str":"لیے","boundary":[0.11428571492433548,0.815914511680603,0.0941176488995552,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.794536828994751},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8004750609397888},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8004750609397888},{"x":0.0941176488995552,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9250130653381348,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.11428571492433548,0.794536828994751,0.0941176488995552,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.7719715237617493},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7790973782539368},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7790973782539368},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.7154746055603027,"dir":"ltr","str":"مے","boundary":[0.11428571492433548,0.7719715237617493,0.0941176488995552,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.7719715237617493},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8693586587905884},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8693586587905884},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.7275469899177551,"dir":"ltr","boundary":[0.10928571492433548,0.7649715237617493,0.09911764889955521,0.8763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8622328042984009},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8729215860366821},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8717339634895325}]},"confidence":0.9521641731262207,"str":"۴۵","boundary":[0.09747899323701859,0.8622328042984009,0.11260504275560379,0.8729215860366821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8622328042984009},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8634204268455505},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8729215860366821},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8717339634895325}]},"confidence":0.9521641731262207,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8552328042984009,0.1176050427556038,0.8799215860366821],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/ZvIlFpWwWHGvydZN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/FkeOwuvQolJFXgdF.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/ZNaXSJMWzrvImdpZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00015542687938994719,0.00012286378078675892,0.9984775792570675,0.998943678379059]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.10926365852355957},{"x":0.9008403420448303,"y":0.10926365852355957},{"x":0.9008403420448303,"y":0.12351544201374054},{"x":0.8957983255386353,"y":0.12351544201374054}]},"confidence":0.7807045578956604,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8957983255386353,0.10926365852355957,0.9008403420448303,0.12351544201374054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8789916038513184,"y":0.10926365852355957},{"x":0.88067227602005,"y":0.12351544201374054},{"x":0.8403361439704895,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.8784453272819519,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8403361439704895,0.11045130342245102,0.88067227602005,0.12351544201374054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.11045130342245102},{"x":0.826890766620636,"y":0.11045130342245102},{"x":0.826890766620636,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8168067336082458,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9748790860176086,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8151260614395142,0.11045130342245102,0.826890766620636,0.12470308691263199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.11045130342245102},{"x":0.9008403420448303,"y":0.10807600617408752},{"x":0.9008403420448303,"y":0.12351544201374054},{"x":0.8168067336082458,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.8976013660430908,"dir":"ltr","boundary":[0.8101260614395142,0.10345130342245101,0.9058403420448303,0.13051544201374055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.13657957315444946},{"x":0.875630259513855,"y":0.13657957315444946},{"x":0.875630259513855,"y":0.14608076214790344},{"x":0.8571428656578064,"y":0.14608076214790344}]},"confidence":0.9515447616577148,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.8571428656578064,0.13657957315444946,0.875630259513855,0.14608076214790344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8504201769828796,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8504201769828796,"y":0.14608076214790344},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9850302338600159,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.13657957315444946,0.8504201769828796,0.14608076214790344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13657957315444946},{"x":0.875630259513855,"y":0.13657957315444946},{"x":0.875630259513855,"y":0.14608076214790344},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9724732041358948,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.12957957315444946,0.880630259513855,0.15308076214790345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.15795724093914032},{"x":0.875630259513855,"y":0.15795724093914032},{"x":0.875630259513855,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9738911390304565,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.8571428656578064,0.15795724093914032,0.875630259513855,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.15795724093914032},{"x":0.8521008491516113,"y":0.15795724093914032},{"x":0.8521008491516113,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8151260614395142,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9932941198348999,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8151260614395142,0.15795724093914032,0.8521008491516113,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8067227005958557,"y":0.15914489328861237},{"x":0.8067227005958557,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9946935772895813,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7882353067398071,0.15914489328861237,0.8067227005958557,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7663865685462952,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9914548993110657,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7546218633651733,0.15914489328861237,0.7663865685462952,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7394958138465881,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9830149412155151,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7394958138465881,0.15914489328861237,0.7462185025215149,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.15914489328861237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.17577196657657623},{"x":0.707563042640686,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9932324886322021,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.707563042640686,0.15914489328861237,0.7310924530029297,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17577196657657623},{"x":0.658823549747467,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9768404364585876,"dir":"rtl","str":"تکنیکی","boundary":[0.658823549747467,0.15914489328861237,0.6941176652908325,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6436975002288818,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6436975002288818,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6352941393852234,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9948776960372925,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.15914489328861237,0.6436975002288818,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15914489328861237},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17695961892604828},{"x":0.6000000238418579,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9959503412246704,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6000000238418579,0.15914489328861237,0.6285714507102966,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.15914489328861237},{"x":0.5798319578170776,"y":0.17695961892604828},{"x":0.556302547454834,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9947011470794678,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.556302547454834,0.15914489328861237,0.5798319578170776,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.15795724093914032},{"x":0.875630259513855,"y":0.15676960349082947},{"x":0.875630259513855,"y":0.17577196657657623},{"x":0.556302547454834,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.98956298828125,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.1509572409391403,0.880630259513855,0.18277196657657624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8605042099952698,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9432116150856018,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.8605042099952698,0.18408551812171936,0.8773109316825867,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8504201769828796,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8504201769828796,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8168067336082458,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9797568917274475,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8168067336082458,0.18408551812171936,0.8504201769828796,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.1852731555700302},{"x":0.805042028427124,"y":0.18408551812171936},{"x":0.805042028427124,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.993306040763855,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7714285850524902,0.1852731555700302,0.805042028427124,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9961859583854675,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7445378303527832,0.1852731555700302,0.7613445520401001,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9895144104957581,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7126050591468811,0.1852731555700302,0.7210084199905396,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1852731555700302},{"x":0.8773109316825867,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9822678565979004,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.1782731555700302,0.8823109316825867,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8773109316825867,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8588235378265381,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9628682136535645,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.8605042099952698,0.21140141785144806,0.8773109316825867,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2102137804031372},{"x":0.848739504814148,"y":0.21140141785144806},{"x":0.848739504814148,"y":0.22684085369110107},{"x":0.8134453892707825,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9849315881729126,"dir":"rtl","str":"گامهای","boundary":[0.8134453892707825,0.2102137804031372,0.848739504814148,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7949579954147339,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9946248531341553,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7865546345710754,0.2102137804031372,0.7949579954147339,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7731092572212219,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9880806803703308,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7411764860153198,0.2102137804031372,0.7731092572212219,0.22565320134162903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8773109316825867,"y":0.21140141785144806},{"x":0.8773109316825867,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9829904437065125,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.2032137804031372,0.8823109316825867,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.235154390335083},{"x":0.8773109316825867,"y":0.235154390335083},{"x":0.8773109316825867,"y":0.25059381127357483},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9472468495368958,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.8588235378265381,0.235154390335083,0.8773109316825867,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.235154390335083},{"x":0.8504201769828796,"y":0.235154390335083},{"x":0.8504201769828796,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7915966510772705,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9852753281593323,"dir":"rtl","str":"تکنیکهای","boundary":[0.7915966510772705,0.235154390335083,0.8504201769828796,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.235154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.235154390335083},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9921692609786987,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7428571581840515,0.235154390335083,0.7764706015586853,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9907950162887573,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7176470756530762,0.235154390335083,0.7327731251716614,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.235154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.235154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7042016983032227,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9882776141166687,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.235154390335083,0.7109243869781494,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.235154390335083},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9905867576599121,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.6453781723976135,0.235154390335083,0.6957983374595642,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9933949112892151,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6201680898666382,0.235154390335083,0.6352941393852234,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083},{"x":0.6084033846855164,"y":0.235154390335083},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9841059446334839,"dir":"rtl","str":"تکنیکها","boundary":[0.5546218752861023,0.235154390335083,0.6084033846855164,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083},{"x":0.8773109316825867,"y":0.235154390335083},{"x":0.8773109316825867,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9852803945541382,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.228154390335083,0.8823109316825867,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8588235378265381,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.979956865310669,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.8588235378265381,0.25890737771987915,0.875630259513855,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8504201769828796,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8504201769828796,"y":0.27434679865837097},{"x":0.8117647171020508,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9939383268356323,"dir":"rtl","str":"اقدامات","boundary":[0.8117647171020508,0.25890737771987915,0.8504201769828796,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8033613562583923,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8033613562583923,"y":0.275534451007843},{"x":0.7697479128837585,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9870928525924683,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7697479128837585,0.2600950002670288,0.8033613562583923,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7546218633651733,"y":0.275534451007843},{"x":0.7310924530029297,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9930675625801086,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7310924530029297,0.2600950002670288,0.7546218633651733,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.992595911026001,"dir":"rtl","str":"مطاله","boundary":[0.6907563209533691,0.2600950002670288,0.7193277478218079,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.27672210335731506},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9870249032974243,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6655462384223938,0.2600950002670288,0.6773109436035156,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2600950002670288},{"x":0.875630259513855,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9898523092269897,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.2530950002670288,0.880630259513855,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8588235378265381,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9714722633361816,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.8588235378265381,0.2874109148979187,0.8773109316825867,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8521008491516113,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8521008491516113,"y":0.30166271328926086},{"x":0.8100840449333191,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9924648404121399,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.8100840449333191,0.2874109148979187,0.8521008491516113,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9880096316337585,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7630252242088318,0.2874109148979187,0.7949579954147339,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.2874109148979187},{"x":0.756302535533905,"y":0.30166271328926086},{"x":0.75126051902771,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9916470646858215,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.2874109148979187,0.756302535533905,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7428571581840515,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9931619167327881,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7126050591468811,0.2874109148979187,0.7428571581840515,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9864184856414795,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6655462384223938,0.2874109148979187,0.6991596817970276,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2874109148979187},{"x":0.8773109316825867,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.988219678401947,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.2804109148979187,0.8823109316825867,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3194774389266968},{"x":0.875630259513855,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9743736982345581,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8386554718017578,0.3147268295288086,0.875630259513855,0.3277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3194774389266968},{"x":0.875630259513855,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9743736982345581,"dir":"ltr","boundary":[0.8336554718017578,0.3077268295288086,0.880630259513855,0.3347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8941176533699036,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.7685302495956421,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8941176533699036,0.3622327744960785,0.8991596698760986,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3752969205379486},{"x":0.848739504814148,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9872174859046936,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.848739504814148,0.3622327744960785,0.8789916038513184,0.3752969205379486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8336134552955627,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9837720990180969,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.7949579954147339,0.3622327744960785,0.8336134552955627,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3622327744960785},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7949579954147339,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9672708511352539,"dir":"ltr","boundary":[0.7899579954147339,0.3552327744960785,0.9041596698760986,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.38836103677749634},{"x":0.875630259513855,"y":0.38836103677749634},{"x":0.875630259513855,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9624412059783936,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.8571428656578064,0.38836103677749634,0.875630259513855,0.39904987812042236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8504201769828796,"y":0.38836103677749634},{"x":0.8504201769828796,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8184874057769775,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9859798550605774,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8184874057769775,0.38836103677749634,0.8504201769828796,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.38836103677749634},{"x":0.875630259513855,"y":0.38836103677749634},{"x":0.875630259513855,"y":0.39904987812042236},{"x":0.8184874057769775,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9771528840065002,"dir":"ltr","boundary":[0.8134874057769775,0.38136103677749633,0.880630259513855,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9687597751617432,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.8588235378265381,0.4121140241622925,0.8773109316825867,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8521008491516113,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9879682064056396,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.8420168161392212,0.4121140241622925,0.8521008491516113,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9909993410110474,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7966386675834656,0.4121140241622925,0.8352941274642944,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.989977240562439,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7596638798713684,0.4121140241622925,0.7865546345710754,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9956072568893433,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7445378303527832,0.4121140241622925,0.7529411911964417,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9918464422225952,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7058823704719543,0.4121140241622925,0.7344537973403931,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9860218167304993,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6554622054100037,0.4121140241622925,0.6924369931221008,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4121140241622925},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9876677989959717,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.4051140241622925,0.8823109316825867,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.4406175911426544},{"x":0.875630259513855,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8420168161392212,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9764348864555359,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8436974883079529,0.4406175911426544,0.8739495873451233,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4394299387931824},{"x":0.826890766620636,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.6898394227027893,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8252100944519043,0.4394299387931824,0.826890766620636,0.4477434754371643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4382422864437103},{"x":0.875630259513855,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4524940550327301},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9286689758300781,"dir":"ltr","boundary":[0.8202100944519043,0.4312422864437103,0.8789495873451233,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8773109316825867,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9820678234100342,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8420168161392212,0.46318289637565613,0.8739495873451233,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8302521109580994,"y":0.46318289637565613},{"x":0.8285714387893677,"y":0.47387173771858215},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.8760802149772644,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8252100944519043,0.4619952440261841,0.8285714387893677,0.47387173771858215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4619952440261841},{"x":0.875630259513855,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9644032120704651,"dir":"ltr","boundary":[0.8202100944519043,0.4549952440261841,0.8789495873451233,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.510688841342926},{"x":0.8991596698760986,"y":0.510688841342926},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.598952054977417,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8907563090324402,0.510688841342926,0.8991596698760986,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.5118764638900757},{"x":0.88067227602005,"y":0.510688841342926},{"x":0.88067227602005,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9904401302337646,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8369747996330261,0.5118764638900757,0.88067227602005,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5142517685890198},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5130641460418701},{"x":0.831932783126831,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9817022085189819,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7899159789085388,0.5142517685890198,0.831932783126831,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5095011591911316},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9516729116439819,"dir":"ltr","boundary":[0.7849159789085388,0.5048764638900757,0.9041596698760986,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9379807710647583,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.8571428656578064,0.5391923785209656,0.8739495873451233,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9818747639656067,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.5391923785209656,0.8504201769828796,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9654145240783691,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.5321923785209656,0.8789495873451233,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5617577433586121},{"x":0.875630259513855,"y":0.5617577433586121},{"x":0.875630259513855,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9095544219017029,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.8588235378265381,0.5617577433586121,0.875630259513855,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9926008582115173,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8151260614395142,0.5617577433586121,0.8521008491516113,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5617577433586121},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9936750531196594,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7747899293899536,0.5617577433586121,0.8033613562583923,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9947364330291748,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.7428571581840515,0.5617577433586121,0.7613445520401001,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9923487305641174,"dir":"rtl","str":"ابزاری","boundary":[0.7058823704719543,0.5617577433586121,0.7361344695091248,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9952292442321777,"dir":"rtl","str":"کمکی","boundary":[0.6638655662536621,0.5617577433586121,0.6890756487846375,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9965358972549438,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.5617577433586121,0.6504201889038086,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9950230121612549,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.6016806960105896,0.5617577433586121,0.6336134672164917,0.5783848166465759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121},{"x":0.875630259513855,"y":0.5617577433586121},{"x":0.875630259513855,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9862537384033203,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.554757743358612,0.880630259513855,0.5853848166465759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5855106711387634},{"x":0.875630259513855,"y":0.5855106711387634},{"x":0.875630259513855,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9624121785163879,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.8605042099952698,0.5855106711387634,0.875630259513855,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5855106711387634},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9908631443977356,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8151260614395142,0.5866983532905579,0.8521008491516113,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5866983532905579},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9958414435386658,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7966386675834656,0.5878859758377075,0.8067227005958557,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9918961524963379,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7546218633651733,0.5878859758377075,0.7831932902336121,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5878859758377075},{"x":0.875630259513855,"y":0.5855106711387634},{"x":0.875630259513855,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9867202639579773,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.5808859758377075,0.880630259513855,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.6140142679214478},{"x":0.875630259513855,"y":0.6140142679214478},{"x":0.875630259513855,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.976307213306427,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.8621848821640015,0.6140142679214478,0.875630259513855,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6294536590576172},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.99005526304245,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.8201680779457092,0.6140142679214478,0.8521008491516113,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6140142679214478},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6294536590576172},{"x":0.805042028427124,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9897617697715759,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.805042028427124,0.6140142679214478,0.8100840449333191,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6140142679214478},{"x":0.800000011920929,"y":0.6140142679214478},{"x":0.800000011920929,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9913895726203918,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7697479128837585,0.6140142679214478,0.800000011920929,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6140142679214478},{"x":0.756302535533905,"y":0.6140142679214478},{"x":0.756302535533905,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9846128225326538,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7495798468589783,0.6140142679214478,0.756302535533905,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9911522269248962,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.7193277478218079,0.6140142679214478,0.7411764860153198,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6140142679214478},{"x":0.702521026134491,"y":0.6140142679214478},{"x":0.702521026134491,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.991969883441925,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6722689270973206,0.6140142679214478,0.702521026134491,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9959385395050049,"dir":"rtl","str":"فواصل","boundary":[0.6218487620353699,0.6140142679214478,0.6521008610725403,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6294536590576172},{"x":0.583193302154541,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9938028454780579,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.583193302154541,0.6140142679214478,0.610084056854248,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9896150231361389,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5647059082984924,0.6140142679214478,0.5714285969734192,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9927394390106201,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.5277311205863953,0.6140142679214478,0.5579832196235657,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6140142679214478},{"x":0.507563054561615,"y":0.6140142679214478},{"x":0.507563054561615,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9678378105163574,"dir":"rtl","str":"سیکل","boundary":[0.4789915978908539,0.6140142679214478,0.507563054561615,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6140142679214478},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9855260848999023,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.43529412150382996,0.6140142679214478,0.46554622054100037,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6140142679214478},{"x":0.875630259513855,"y":0.6140142679214478},{"x":0.875630259513855,"y":0.6294536590576172},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.988243579864502,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.6070142679214477,0.880630259513855,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6532066464424133},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9219740629196167,"dir":"rtl","str":"۵.۵","boundary":[0.8571428656578064,0.6389548778533936,0.8739495873451233,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6389548778533936},{"x":0.848739504814148,"y":0.6389548778533936},{"x":0.848739504814148,"y":0.6543943285942078},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9953909516334534,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.8151260614395142,0.6389548778533936,0.848739504814148,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9832700490951538,"dir":"rtl","str":"پایهای","boundary":[0.7731092572212219,0.6389548778533936,0.8033613562583923,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9883105754852295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.7344537973403931,0.6389548778533936,0.7596638798713684,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6377671957015991},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9769075512886047,"dir":"ltr","boundary":[0.7294537973403931,0.6319548778533935,0.8789495873451233,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.6638954877853394},{"x":0.875630259513855,"y":0.6638954877853394},{"x":0.875630259513855,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9652844667434692,"dir":"rtl","str":"۶.۵","boundary":[0.8588235378265381,0.6638954877853394,0.875630259513855,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.990566611289978,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8235294222831726,0.6638954877853394,0.8521008491516113,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9940798282623291,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7680672407150269,0.6638954877853394,0.8134453892707825,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9887763857841492,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.7243697643280029,0.6638954877853394,0.7529411911964417,0.6793349385261536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.875630259513855,"y":0.6638954877853394},{"x":0.875630259513855,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9873213768005371,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.6568954877853393,0.880630259513855,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.713776707649231},{"x":0.8991596698760986,"y":0.713776707649231},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.7731543183326721,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8924369812011719,0.713776707649231,0.8991596698760986,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.713776707649231},{"x":0.8789916038513184,"y":0.713776707649231},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9847578406333923,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8470588326454163,0.713776707649231,0.8789916038513184,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.713776707649231},{"x":0.8403361439704895,"y":0.713776707649231},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9729835987091064,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.8134453892707825,0.713776707649231,0.8403361439704895,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.7949579954147339,"y":0.713776707649231},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9787746667861938,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7848739624023438,0.713776707649231,0.7949579954147339,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.713776707649231},{"x":0.8991596698760986,"y":0.713776707649231},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9649971127510071,"dir":"ltr","boundary":[0.7798739624023437,0.706776707649231,0.9041596698760986,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.7422803044319153},{"x":0.875630259513855,"y":0.7410926222801208},{"x":0.875630259513855,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9612820744514465,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.8554621934890747,0.7422803044319153,0.875630259513855,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7422803044319153},{"x":0.848739504814148,"y":0.7422803044319153},{"x":0.848739504814148,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9873403906822205,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.7422803044319153,0.848739504814148,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7422803044319153},{"x":0.875630259513855,"y":0.7410926222801208},{"x":0.875630259513855,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.977568507194519,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.7352803044319153,0.880630259513855,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9721994400024414,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8201680779457092,0.7672209143638611,0.8504201769828796,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9790380597114563,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7915966510772705,0.7672209143638611,0.8168067336082458,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9845517873764038,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7630252242088318,0.7672209143638611,0.7798319458961487,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7672209143638611},{"x":0.756302535533905,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.989945113658905,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7310924530029297,0.7672209143638611,0.756302535533905,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9907786846160889,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.6890756487846375,0.7672209143638611,0.7243697643280029,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9822253584861755,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.7602209143638611,0.8554201769828796,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9508854746818542,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.8588235378265381,0.7921615242958069,0.875630259513855,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7921615242958069},{"x":0.848739504814148,"y":0.7921615242958069},{"x":0.848739504814148,"y":0.8076009750366211},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9855299592018127,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8218487501144409,0.7921615242958069,0.848739504814148,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9769843220710754,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.7915966510772705,0.7921615242958069,0.8151260614395142,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9913012981414795,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7647058963775635,0.7921615242958069,0.7747899293899536,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.756302535533905,"y":0.7921615242958069},{"x":0.756302535533905,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.989902675151825,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7462185025215149,0.7921615242958069,0.756302535533905,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9936230182647705,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7142857313156128,0.7921615242958069,0.7344537973403931,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.7921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9860122799873352,"dir":"rtl","str":"قطعی","boundary":[0.6756302714347839,0.7921615242958069,0.702521026134491,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.7921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9825393557548523,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.7851615242958069,0.880630259513855,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.8171021342277527},{"x":0.875630259513855,"y":0.8171021342277527},{"x":0.875630259513855,"y":0.8325415849685669},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9706076383590698,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.8605042099952698,0.8171021342277527,0.875630259513855,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8171021342277527},{"x":0.848739504814148,"y":0.8171021342277527},{"x":0.848739504814148,"y":0.8325415849685669},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9922629594802856,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.8218487501144409,0.8171021342277527,0.848739504814148,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8325415849685669},{"x":0.800000011920929,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9644283652305603,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.800000011920929,0.8171021342277527,0.8168067336082458,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9875456690788269,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7764706015586853,0.8171021342277527,0.7899159789085388,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8325415849685669},{"x":0.75126051902771,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9888063073158264,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.75126051902771,0.8171021342277527,0.7714285850524902,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8325415849685669},{"x":0.707563042640686,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9892638921737671,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.707563042640686,0.8171021342277527,0.7378151416778564,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9893289804458618,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840336322784424,0.8171021342277527,0.6941176652908325,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9949121475219727,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6521008610725403,0.8171021342277527,0.6739495992660522,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9878358244895935,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.6033613681793213,0.8171021342277527,0.6420168280601501,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8171021342277527},{"x":0.875630259513855,"y":0.8171021342277527},{"x":0.875630259513855,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9863116145133972,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.8101021342277527,0.880630259513855,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.8408551216125488},{"x":0.875630259513855,"y":0.8408551216125488},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8571428656578064,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9459430575370789,"dir":"rtl","str":"۵.۶","boundary":[0.8554621934890747,0.8408551216125488,0.8773109316825867,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8408551216125488},{"x":0.848739504814148,"y":0.8408551216125488},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9897018671035767,"dir":"rtl","str":"بالانس","boundary":[0.8218487501144409,0.8408551216125488,0.8504201769828796,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8420427441596985},{"x":0.800000011920929,"y":0.8574821949005127},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9895666837692261,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7865546345710754,0.8420427441596985,0.800000011920929,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8420427441596985},{"x":0.875630259513855,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9787284135818481,"dir":"ltr","boundary":[0.7815546345710754,0.8350427441596985,0.8823109316825867,0.8632945127487183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.875630259513855,"y":0.7672209143638611},{"x":0.875630259513855,"y":0.775534451007843},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9628016948699951,"str":"۲۶","boundary":[0.8571428656578064,0.7684085369110107,0.875630259513855,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.875630259513855,"y":0.7672209143638611},{"x":0.875630259513855,"y":0.775534451007843},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9628016948699951,"dir":"ltr","boundary":[0.8521428656578064,0.7614085369110107,0.880630259513855,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8824228048324585},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9607337713241577,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8693586587905884,0.5092437267303467,0.8824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8824228048324585},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9607337713241577,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8623586587905884,0.5142437267303467,0.8894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.11045130342245102},{"x":0.11596638709306717,"y":0.11045130342245102},{"x":0.11596638709306717,"y":0.12351544201374054},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12351544201374054}]},"confidence":0.929255485534668,"str":"۵۱","boundary":[0.09747899323701859,0.11045130342245102,0.11596638709306717,0.12351544201374054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.11045130342245102},{"x":0.11596638709306717,"y":0.11045130342245102},{"x":0.11596638709306717,"y":0.12351544201374054},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12351544201374054}]},"confidence":0.929255485534668,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.10345130342245101,0.12096638709306717,0.13051544201374055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2921615242958069},{"x":0.11260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29572445154190063},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.4785318970680237,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.2921615242958069,0.0941176488995552,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.26603326201438904},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2695961892604828},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2695961892604828},{"x":0.0941176488995552,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.3913955092430115,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.26603326201438904,0.0941176488995552,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2422802895307541},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24584323167800903},{"x":0.0941176488995552,"y":0.24584323167800903},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.2422802895307541,0.0941176488995552,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.21615201234817505},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2197149693965912},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2197149693965912},{"x":0.0941176488995552,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.49005818367004395,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.21615201234817505,0.0941176488995552,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.19121140241622925},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1947743445634842},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1947743445634842},{"x":0.0941176488995552,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.813084065914154,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.19121140241622925,0.0941176488995552,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.16627077758312225},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1698337346315384},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1698337346315384},{"x":0.0941176488995552,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9547669887542725,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.16627077758312225,0.0941176488995552,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.14133016765117645},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1448931097984314},{"x":0.0941176488995552,"y":0.14133016765117645}]},"confidence":0.9490250945091248,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.14133016765117645,0.0941176488995552,0.1448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11260504275560379,"y":0.119952492415905},{"x":0.0941176488995552,"y":0.119952492415905},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.8194628357887268,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.11260504275560379,0.11638955026865005,0.0941176488995552,0.119952492415905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.11638955026865005},{"x":0.11260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29572445154190063},{"x":0.0941176488995552,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.6460389494895935,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.10938955026865005,0.09911764889955521,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.1876484602689743},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1876484602689743},{"x":0.11260504275560379,"y":0.19596199691295624},{"x":0.09747899323701859,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8776347637176514,"str":"۵۳","boundary":[0.09747899323701859,0.1876484602689743,0.11260504275560379,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.1876484602689743},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1876484602689743},{"x":0.11260504275560379,"y":0.19596199691295624},{"x":0.09747899323701859,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8776347637176514,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.1806484602689743,0.1176050427556038,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2125890702009201},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2125890702009201},{"x":0.11260504275560379,"y":0.22090260684490204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8709163069725037,"str":"۵۴","boundary":[0.09747899323701859,0.2125890702009201,0.11260504275560379,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2125890702009201},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2125890702009201},{"x":0.11260504275560379,"y":0.22090260684490204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8709163069725037,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.2055890702009201,0.1176050427556038,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8735450506210327,"str":"۵۵","boundary":[0.09747899323701859,0.2375296950340271,0.11260504275560379,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2375296950340271},{"x":0.11260504275560379,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8735450506210327,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.2305296950340271,0.1176050427556038,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.28859856724739075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.28859856724739075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2969121038913727},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8666964769363403,"str":"۵۷","boundary":[0.09747899323701859,0.28859856724739075,0.11260504275560379,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.28859856724739075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.28859856724739075},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2969121038913727},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.8666964769363403,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.28159856724739074,0.1176050427556038,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.31353920698165894},{"x":0.11260504275560379,"y":0.31353920698165894},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3230403661727905},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.7646772265434265,"str":"۸۲","boundary":[0.09747899323701859,0.31353920698165894,0.11260504275560379,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.31353920698165894},{"x":0.11260504275560379,"y":0.31353920698165894},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3230403661727905},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.7646772265434265,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.30653920698165893,0.1176050427556038,0.33004036617279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.36342042684555054},{"x":0.11596638709306717,"y":0.36342042684555054},{"x":0.11596638709306717,"y":0.37410926818847656},{"x":0.09747899323701859,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8588582873344421,"str":"۸۷","boundary":[0.09747899323701859,0.36342042684555054,0.11596638709306717,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.36342042684555054},{"x":0.11596638709306717,"y":0.36342042684555054},{"x":0.11596638709306717,"y":0.37410926818847656},{"x":0.09747899323701859,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8588582873344421,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.35642042684555053,0.12096638709306717,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3895486891269684},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3895486891269684},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3978622257709503},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8512742519378662,"str":"۸۷","boundary":[0.09747899323701859,0.3895486891269684,0.11260504275560379,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3895486891269684},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3895486891269684},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3978622257709503},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.8512742519378662,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3825486891269684,0.1176050427556038,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4144892990589142},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4144892990589142},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4228028357028961},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.7928574085235596,"str":"۸۸","boundary":[0.09747899323701859,0.4144892990589142,0.11260504275560379,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4144892990589142},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4144892990589142},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4228028357028961},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.7928574085235596,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4074892990589142,0.1176050427556038,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4370546340942383},{"x":0.11764705926179886,"y":0.43586698174476624},{"x":0.11932773143053055,"y":0.44893112778663635},{"x":0.09747899323701859,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.6057053208351135,"str":"۱۳۹","boundary":[0.09747899323701859,0.4370546340942383,0.11932773143053055,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4370546340942383},{"x":0.11764705926179886,"y":0.43586698174476624},{"x":0.11932773143053055,"y":0.44893112778663635},{"x":0.09747899323701859,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.6057053208351135,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4300546340942383,0.12432773143053055,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12100840359926224,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4726840853691101},{"x":0.09747899323701859,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9576773643493652,"str":"۱۴۲","boundary":[0.09747899323701859,0.46318289637565613,0.12100840359926224,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12100840359926224,"y":0.46318289637565613},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4726840853691101},{"x":0.09747899323701859,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9576773643493652,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4561828963756561,0.12600840359926224,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5130641460418701},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5130641460418701},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.959086537361145,"str":"۱۵۱","boundary":[0.09915966540575027,0.5130641460418701,0.12436974793672562,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5130641460418701},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5130641460418701},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5237529873847961},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.959086537361145,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5060641460418701,0.12936974793672562,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.54038006067276},{"x":0.11932773143053055,"y":0.54038006067276},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5486935973167419},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9625101685523987,"str":"۱۵۱","boundary":[0.09915966540575027,0.54038006067276,0.11932773143053055,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.54038006067276},{"x":0.11932773143053055,"y":0.54038006067276},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5486935973167419},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9625101685523987,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.53338006067276,0.12432773143053055,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5653206706047058},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5653206706047058},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5736342072486877},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9185026288032532,"str":"۱۵۲","boundary":[0.09915966540575027,0.5653206706047058,0.12100840359926224,0.5736342072486877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5653206706047058},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5653206706047058},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5736342072486877},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9185026288032532,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5583206706047058,0.12600840359926224,0.5806342072486878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9586555361747742,"str":"۱۵۳","boundary":[0.09915966540575027,0.5902612805366516,0.11932773143053055,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5902612805366516},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5985748171806335},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9586555361747742,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5832612805366516,0.12432773143053055,0.6055748171806336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6163895726203918},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6247031092643738},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9548072218894958,"str":"۱۵۳","boundary":[0.09915966540575027,0.6163895726203918,0.12268907576799393,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6163895726203918},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6152018904685974},{"x":0.12268907576799393,"y":0.6247031092643738},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9548072218894958,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6093895726203918,0.12768907576799393,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6425178050994873},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6425178050994873},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6496437191963196},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9683988094329834,"str":"۱۵۵","boundary":[0.09915966540575027,0.6425178050994873,0.12100840359926224,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6425178050994873},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6425178050994873},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6496437191963196},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9683988094329834,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6355178050994873,0.12600840359926224,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6662707924842834},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6662707924842834},{"x":0.12100840359926224,"y":0.675771951675415},{"x":0.09915966540575027,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9575255513191223,"str":"۱۷۲","boundary":[0.09915966540575027,0.6662707924842834,0.12100840359926224,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6662707924842834},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6662707924842834},{"x":0.12100840359926224,"y":0.675771951675415},{"x":0.09915966540575027,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9575255513191223,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6592707924842834,0.12600840359926224,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7268408536911011},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9510774612426758,"str":"۲۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.7173396944999695,0.1277310997247696,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7173396944999695},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7268408536911011},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9510774612426758,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7103396944999695,0.1327310997247696,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7434679269790649},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7434679269790649},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7517814636230469},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9473012685775757,"str":"۲۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.7434679269790649,0.12100840359926224,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7434679269790649},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7434679269790649},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7517814636230469},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9473012685775757,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7364679269790649,0.12600840359926224,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7933491468429565},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7933491468429565},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8016626834869385},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9521968364715576,"str":"۲۰۹","boundary":[0.09747899323701859,0.7933491468429565,0.12100840359926224,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7933491468429565},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7933491468429565},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8016626834869385},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9521968364715576,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7863491468429565,0.12600840359926224,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8194774389266968},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8182897567749023},{"x":0.12100840359926224,"y":0.826603353023529},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8766210675239563,"str":"۲۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.8194774389266968,0.12100840359926224,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8194774389266968},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8182897567749023},{"x":0.12100840359926224,"y":0.826603353023529},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8766210675239563,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8124774389266968,0.12600840359926224,0.8336033530235291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8432304263114929},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8432304263114929},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8527315855026245},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.8751941323280334,"str":"۲۲۱","boundary":[0.09747899323701859,0.8432304263114929,0.11932773143053055,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8432304263114929},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8432304263114929},{"x":0.11932773143053055,"y":0.8527315855026245},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.8751941323280334,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8362304263114929,0.12432773143053055,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/tRrQoXZDgOeBFAbw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/JFMaIJYwismbcEnw.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/eEVUGVTAfuZRZkWp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00015542687938994719,0.00012427429426594186,0.9984775792570675,0.9989450888571434]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8991596698760986,"y":0.12707838416099548},{"x":0.8941176533699036,"y":0.12707838416099548}]},"confidence":0.7448951601982117,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8924369812011719,0.11163895577192307,0.8991596698760986,0.12707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.11163895577192307},{"x":0.8823529481887817,"y":0.11045130342245102},{"x":0.8840336203575134,"y":0.12826603651046753},{"x":0.8184874057769775,"y":0.12945368885993958}]},"confidence":0.9790629744529724,"dir":"rtl","str":"اتوماسیون","boundary":[0.8184874057769775,0.11163895577192307,0.8840336203575134,0.12826603651046753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.13539192080497742},{"x":0.875630259513855,"y":0.13539192080497742},{"x":0.875630259513855,"y":0.15083135664463043},{"x":0.8571428656578064,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.945093035697937,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.8571428656578064,0.13539192080497742,0.875630259513855,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8521008491516113,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8521008491516113,"y":0.15083135664463043},{"x":0.8302521109580994,"y":0.15083135664463043}]},"confidence":0.9928553104400635,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.8285714387893677,0.13539192080497742,0.8521008491516113,0.15083135664463043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.13657957315444946},{"x":0.8201680779457092,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8201680779457092,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7815126180648804,"y":0.15201900899410248}]},"confidence":0.9948502779006958,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.7815126180648804,0.13657957315444946,0.8201680779457092,0.15201900899410248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7731092572212219,"y":0.13657957315444946},{"x":0.7731092572212219,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9897027611732483,"dir":"rtl","str":"اتوماسیون","boundary":[0.7210084199905396,0.13657957315444946,0.7731092572212219,0.15201900899410248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.11282660067081451},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11045130342245102},{"x":0.9008403420448303,"y":0.15083135664463043},{"x":0.7226890921592712,"y":0.15320664644241333}]},"confidence":0.9767407178878784,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.10582660067081451,0.9058403420448303,0.15783135664463044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.16152018308639526},{"x":0.875630259513855,"y":0.16152018308639526},{"x":0.875630259513855,"y":0.17577196657657623},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17577196657657623}]},"confidence":0.9738696217536926,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.8571428656578064,0.16152018308639526,0.875630259513855,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.16152018308639526},{"x":0.8504201769828796,"y":0.16152018308639526},{"x":0.8504201769828796,"y":0.17577196657657623},{"x":0.7983193397521973,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9920757412910461,"dir":"rtl","str":"اتوماسیون","boundary":[0.7983193397521973,0.16152018308639526,0.8504201769828796,0.17577196657657623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9947971701622009,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.1627078354358673,0.7848739624023438,0.17695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1627078354358673},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9924334287643433,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.7361344695091248,0.1627078354358673,0.7663865685462952,0.17695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1627078354358673},{"x":0.875630259513855,"y":0.16152018308639526},{"x":0.875630259513855,"y":0.17695961892604828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17695961892604828}]},"confidence":0.9894232749938965,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.1557078354358673,0.880630259513855,0.18395961892604829],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.18408551812171936},{"x":0.875630259513855,"y":0.18408551812171936},{"x":0.875630259513855,"y":0.19952493906021118},{"x":0.8605042099952698,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8911870121955872,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.8605042099952698,0.18408551812171936,0.875630259513855,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.18408551812171936},{"x":0.848739504814148,"y":0.18408551812171936},{"x":0.8504201769828796,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7932773232460022,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.980811357498169,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.7932773232460022,0.18408551812171936,0.8504201769828796,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9919790625572205,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.75126051902771,0.1852731555700302,0.7764706015586853,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9831624627113342,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.7109243869781494,0.1852731555700302,0.7361344695091248,0.20071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.1852731555700302},{"x":0.875630259513855,"y":0.18408551812171936},{"x":0.875630259513855,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.970629870891571,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.1782731555700302,0.880630259513855,0.2065249390602112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8773109316825867,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8605042099952698,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9676964282989502,"dir":"rtl","str":"۴.۷","boundary":[0.8605042099952698,0.2102137804031372,0.8773109316825867,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8504201769828796,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8201680779457092,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9942368268966675,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.8201680779457092,0.2102137804031372,0.8504201769828796,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8033613562583923,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7798319458961487,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9928481578826904,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7798319458961487,0.2102137804031372,0.8033613562583923,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9915414452552795,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.7394958138465881,0.2102137804031372,0.7663865685462952,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9914312958717346,"dir":"rtl","str":"کامپیوتری","boundary":[0.6705882549285889,0.2102137804031372,0.7226890921592712,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9859999418258667,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6420168280601501,0.2102137804031372,0.6672269105911255,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.2102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9907186031341553,"dir":"rtl","str":"CNC","boundary":[0.6168067455291748,0.2102137804031372,0.658823549747467,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2102137804031372},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9533991813659668,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.2102137804031372,0.6218487620353699,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2102137804031372},{"x":0.8773109316825867,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9883586168289185,"dir":"ltr","boundary":[0.6034033846855164,0.2032137804031372,0.8823109316825867,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.23396675288677216},{"x":0.875630259513855,"y":0.23396675288677216},{"x":0.875630259513855,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9340713620185852,"dir":"rtl","str":"۵.۷","boundary":[0.8588235378265381,0.23396675288677216,0.875630259513855,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.23396675288677216},{"x":0.848739504814148,"y":0.23396675288677216},{"x":0.848739504814148,"y":0.24940617382526398},{"x":0.8218487501144409,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9921776652336121,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.8218487501144409,0.23396675288677216,0.848739504814148,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8084033727645874,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9793443083763123,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.7831932902336121,0.23396675288677216,0.8084033727645874,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7680672407150269,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9871535301208496,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.7310924530029297,0.23396675288677216,0.7680672407150269,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24940617382526398},{"x":0.702521026134491,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.98414146900177,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.702521026134491,0.23396675288677216,0.7277311086654663,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9780966639518738,"dir":"rtl","str":"DNC","boundary":[0.6756302714347839,0.23396675288677216,0.7176470756530762,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9260534048080444,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.23396675288677216,0.6840336322784424,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.23396675288677216},{"x":0.875630259513855,"y":0.23396675288677216},{"x":0.875630259513855,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6672269105911255,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9759950041770935,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.22696675288677215,0.880630259513855,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.2577197253704071},{"x":0.875630259513855,"y":0.25653207302093506},{"x":0.875630259513855,"y":0.2719714939594269},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9605873823165894,"dir":"rtl","str":"۶.۷","boundary":[0.8588235378265381,0.2577197253704071,0.875630259513855,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.2577197253704071},{"x":0.848739504814148,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2719714939594269},{"x":0.805042028427124,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9860073328018188,"dir":"rtl","str":"رباتهای","boundary":[0.8033613562583923,0.2577197253704071,0.8504201769828796,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7882353067398071,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7882353067398071,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9849272966384888,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.756302535533905,0.25890737771987915,0.7882353067398071,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.25653207302093506},{"x":0.875630259513855,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9805633425712585,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.25190737771987914,0.880630259513855,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.28384798765182495},{"x":0.875630259513855,"y":0.28384798765182495},{"x":0.875630259513855,"y":0.294536828994751},{"x":0.8588235378265381,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9284095168113708,"dir":"rtl","str":"۷.۷","boundary":[0.8588235378265381,0.28384798765182495,0.875630259513855,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.28384798765182495},{"x":0.848739504814148,"y":0.28384798765182495},{"x":0.848739504814148,"y":0.294536828994751},{"x":0.8134453892707825,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9634778499603271,"dir":"rtl","str":"AGV","boundary":[0.8134453892707825,0.28384798765182495,0.848739504814148,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.28384798765182495},{"x":0.805042028427124,"y":0.28384798765182495},{"x":0.805042028427124,"y":0.294536828994751},{"x":0.7932773232460022,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9655728340148926,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7932773232460022,0.28384798765182495,0.805042028427124,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.294536828994751},{"x":0.7915966510772705,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9508509635925293,"dir":"ltr","boundary":[0.7865966510772705,0.27684798765182494,0.8823109316825867,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.3052256405353546},{"x":0.875630259513855,"y":0.3052256405353546},{"x":0.875630259513855,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9166621565818787,"dir":"rtl","str":"۸.۷","boundary":[0.8588235378265381,0.3052256405353546,0.875630259513855,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8470588326454163,"y":0.32185274362564087},{"x":0.8235294222831726,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9907214045524597,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.8235294222831726,0.3052256405353546,0.8470588326454163,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8168067336082458,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7932773232460022,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9829733371734619,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7932773232460022,0.3052256405353546,0.8168067336082458,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7798319458961487,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9884253144264221,"dir":"rtl","str":"تکنولوژیهای","boundary":[0.7042016983032227,0.3052256405353546,0.7798319458961487,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9899330139160156,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6655462384223938,0.30641329288482666,0.6873949766159058,0.3230403661727905]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3052256405353546},{"x":0.875630259513855,"y":0.3028503656387329},{"x":0.875630259513855,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.9794581532478333,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.2982256405353546,0.880630259513855,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8991596698760986,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.5931982398033142,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.8907563090324402,0.35629454255104065,0.8991596698760986,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.35629454255104065},{"x":0.88067227602005,"y":0.3551068902015686},{"x":0.88067227602005,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9882857203483582,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8420168161392212,0.35629454255104065,0.88067227602005,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8403361439704895,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9391981959342957,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8235294222831726,0.35629454255104065,0.8403361439704895,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8168067336082458,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8168067336082458,"y":0.3693586587905884},{"x":0.805042028427124,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9835600852966309,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.805042028427124,0.35629454255104065,0.8168067336082458,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3574821949005127},{"x":0.800000011920929,"y":0.35629454255104065},{"x":0.800000011920929,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.989884614944458,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7680672407150269,0.3574821949005127,0.800000011920929,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9733696579933167,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7243697643280029,0.3574821949005127,0.7663865685462952,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.35629454255104065},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3551068902015686},{"x":0.8991596698760986,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9573978185653687,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.34929454255104064,0.9041596698760986,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8739495873451233,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9123388528823853,"dir":"rtl","str":"۱.۸","boundary":[0.8571428656578064,0.3824228048324585,0.8739495873451233,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.3824228048324585},{"x":0.848739504814148,"y":0.3824228048324585},{"x":0.848739504814148,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9811351299285889,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.3824228048324585,0.848739504814148,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3824228048324585},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3919239938259125},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9553365111351013,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.3754228048324585,0.8789495873451233,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8991596698760986,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8924369812011719,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.7473599314689636,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.8924369812011719,0.4275534451007843,0.8991596698760986,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8823529481887817,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8571428656578064,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.980536699295044,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8571428656578064,0.4275534451007843,0.8823529481887817,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8470588326454163,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8470588326454163,"y":0.44418051838874817},{"x":0.8117647171020508,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9678899049758911,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8117647171020508,0.4275534451007843,0.8470588326454163,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.4275534451007843},{"x":0.800000011920929,"y":0.4275534451007843},{"x":0.800000011920929,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9897104501724243,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7899159789085388,0.4275534451007843,0.800000011920929,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7630252242088318,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9899100661277771,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7630252242088318,0.4275534451007843,0.7815126180648804,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.991185188293457,"dir":"rtl","str":"کرونومتر","boundary":[0.6857143044471741,0.4275534451007843,0.7361344695091248,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4275534451007843},{"x":0.8991596698760986,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9736226797103882,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.4205534451007843,0.9041596698760986,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9358844757080078,"dir":"rtl","str":"۱.۹","boundary":[0.8588235378265381,0.4548693597316742,0.8722689151763916,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4548693597316742},{"x":0.848739504814148,"y":0.4548693597316742},{"x":0.848739504814148,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9817554950714111,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8201680779457092,0.4548693597316742,0.848739504814148,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4548693597316742},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9645538926124573,"dir":"ltr","boundary":[0.8151680779457092,0.4478693597316742,0.8772689151763916,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.47624704241752625},{"x":0.875630259513855,"y":0.47624704241752625},{"x":0.875630259513855,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8571428656578064,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9192690253257751,"dir":"rtl","str":"۲.۹","boundary":[0.8571428656578064,0.47624704241752625,0.875630259513855,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8521008491516113,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8521008491516113,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8285714387893677,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9890090227127075,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8285714387893677,0.47624704241752625,0.8521008491516113,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8201680779457092,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8201680779457092,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7915966510772705,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9750576019287109,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7915966510772705,0.4774346649646759,0.8201680779457092,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.4774346649646759},{"x":0.778151273727417,"y":0.4774346649646759},{"x":0.778151273727417,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9887454509735107,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7731092572212219,0.4774346649646759,0.778151273727417,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9905141592025757,"dir":"rtl","str":"کرونومتر","boundary":[0.7176470756530762,0.4774346649646759,0.7630252242088318,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4774346649646759},{"x":0.875630259513855,"y":0.47624704241752625},{"x":0.875630259513855,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9769370555877686,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.4704346649646759,0.880630259513855,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.5023753046989441},{"x":0.875630259513855,"y":0.5023753046989441},{"x":0.875630259513855,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9289345741271973,"dir":"rtl","str":"۳.۹","boundary":[0.8621848821640015,0.5023753046989441,0.875630259513855,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9866976737976074,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.8235294222831726,0.5023753046989441,0.8521008491516113,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5023753046989441},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5166270732879639},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9941071271896362,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8033613562583923,0.5023753046989441,0.8117647171020508,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9966155290603638,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7697479128837585,0.5023753046989441,0.7932773232460022,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9943130016326904,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.7277311086654663,0.5023753046989441,0.7596638798713684,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9926151037216187,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6991596817970276,0.5023753046989441,0.7226890921592712,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9849578738212585,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6638655662536621,0.5023753046989441,0.6907563209533691,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9944214820861816,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6420168280601501,0.5023753046989441,0.6470588445663452,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441},{"x":0.63193279504776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9936550855636597,"dir":"rtl","str":"کرونومتر","boundary":[0.5865546464920044,0.5023753046989441,0.63193279504776,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5023753046989441},{"x":0.875630259513855,"y":0.5023753046989441},{"x":0.875630259513855,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9870848059654236,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.4953753046989441,0.880630259513855,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5249406099319458},{"x":0.875630259513855,"y":0.5249406099319458},{"x":0.875630259513855,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9477984309196472,"dir":"rtl","str":"۴.۹","boundary":[0.8605042099952698,0.5249406099319458,0.875630259513855,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5249406099319458},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9928622841835022,"dir":"rtl","str":"وسایل","boundary":[0.8201680779457092,0.5249406099319458,0.8504201769828796,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5249406099319458},{"x":0.805042028427124,"y":0.5249406099319458},{"x":0.805042028427124,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9928924441337585,"dir":"rtl","str":"موردنیاز","boundary":[0.7647058963775635,0.5249406099319458,0.805042028427124,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5249406099319458},{"x":0.756302535533905,"y":0.5249406099319458},{"x":0.756302535533905,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.993324875831604,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7378151416778564,0.5249406099319458,0.756302535533905,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9900530576705933,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7042016983032227,0.5249406099319458,0.7243697643280029,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9825507402420044,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6655462384223938,0.5249406099319458,0.6924369931221008,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5249406099319458},{"x":0.653781533241272,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9926670789718628,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6453781723976135,0.5249406099319458,0.653781533241272,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5249406099319458},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9918322563171387,"dir":"rtl","str":"کرونومتر","boundary":[0.5899159908294678,0.5249406099319458,0.6352941393852234,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5249406099319458},{"x":0.875630259513855,"y":0.5249406099319458},{"x":0.875630259513855,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9877514243125916,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.5179406099319458,0.880630259513855,0.5497553653717041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5486935973167419},{"x":0.875630259513855,"y":0.5486935973167419},{"x":0.875630259513855,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.914784848690033,"dir":"rtl","str":"۵.۹","boundary":[0.8588235378265381,0.5486935973167419,0.875630259513855,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9937756657600403,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.8201680779457092,0.5486935973167419,0.8504201769828796,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9917735457420349,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7815126180648804,0.5498812198638916,0.8084033727645874,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5653206706047058},{"x":0.75126051902771,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.989508867263794,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.75126051902771,0.5498812198638916,0.7714285850524902,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.551068902015686},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9775744676589966,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7142857313156128,0.551068902015686,0.7411764860153198,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5498812198638916},{"x":0.875630259513855,"y":0.5486935973167419},{"x":0.875630259513855,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9781159162521362,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.5428812198638916,0.880630259513855,0.5711329884529114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5748218297958374},{"x":0.875630259513855,"y":0.5748218297958374},{"x":0.875630259513855,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.8950743079185486,"dir":"rtl","str":"۶.۹","boundary":[0.8605042099952698,0.5748218297958374,0.875630259513855,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5902612805366516},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9913287162780762,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.8218487501144409,0.5748218297958374,0.8521008491516113,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5748218297958374},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5902612805366516},{"x":0.778151273727417,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9922570586204529,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.778151273727417,0.5748218297958374,0.8134453892707825,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9980677962303162,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.7310924530029297,0.5748218297958374,0.7663865685462952,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9867376089096069,"dir":"rtl","str":"دستمزد","boundary":[0.6773109436035156,0.5748218297958374,0.7176470756530762,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9892084002494812,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.5748218297958374,0.6705882549285889,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9950281977653503,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6218487620353699,0.5748218297958374,0.6554622054100037,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9952144026756287,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5848739743232727,0.5748218297958374,0.6134454011917114,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9895580410957336,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5596638917922974,0.5748218297958374,0.5731092691421509,0.5902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5748218297958374},{"x":0.875630259513855,"y":0.5748218297958374},{"x":0.875630259513855,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9848960638046265,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.5678218297958374,0.880630259513855,0.5972612805366516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6057007312774658},{"x":0.875630259513855,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9711873531341553,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8386554718017578,0.6021377444267273,0.875630259513855,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.6021377444267273},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6057007312774658},{"x":0.875630259513855,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9711873531341553,"dir":"ltr","boundary":[0.8336554718017578,0.5951377444267273,0.880630259513855,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6638954877853394},{"x":0.88067227602005,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8910422325134277,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.88067227602005,0.6472684144973755,0.8991596698760986,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9817578792572021,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8470588326454163,0.6472684144973755,0.8722689151763916,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6638954877853394},{"x":0.800000011920929,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9850445985794067,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.800000011920929,0.6472684144973755,0.8352941274642944,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9966074824333191,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7798319458961487,0.6472684144973755,0.7899159789085388,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9936379194259644,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7495798468589783,0.6472684144973755,0.7697479128837585,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9946596026420593,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6991596817970276,0.6472684144973755,0.7310924530029297,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9761716723442078,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6672269105911255,0.6472684144973755,0.6907563209533691,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6472684144973755},{"x":0.653781533241272,"y":0.6472684144973755},{"x":0.653781533241272,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9947043657302856,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6436975002288818,0.6472684144973755,0.653781533241272,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6472684144973755},{"x":0.63193279504776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.63193279504776,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9844856858253479,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6218487620353699,0.6472684144973755,0.63193279504776,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6472684144973755},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9808369874954224,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.6402684144973755,0.9041596698760986,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.673396646976471},{"x":0.875630259513855,"y":0.6722090244293213},{"x":0.875630259513855,"y":0.6828978657722473},{"x":0.848739504814148,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9589617252349854,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.673396646976471,0.875630259513855,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.673396646976471},{"x":0.8403361439704895,"y":0.673396646976471},{"x":0.8403361439704895,"y":0.684085488319397},{"x":0.8117647171020508,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9838593006134033,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8117647171020508,0.673396646976471,0.8403361439704895,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.673396646976471},{"x":0.875630259513855,"y":0.6722090244293213},{"x":0.875630259513855,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8117647171020508,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.972793698310852,"dir":"ltr","boundary":[0.8067647171020508,0.6663966469764709,0.880630259513855,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.6959620118141174},{"x":0.875630259513855,"y":0.6959620118141174},{"x":0.875630259513855,"y":0.7114014029502869},{"x":0.848739504814148,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9324784278869629,"dir":"rtl","str":"۲.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.6959620118141174,0.875630259513855,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9931720495223999,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.8151260614395142,0.6959620118141174,0.8436974883079529,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6959620118141174},{"x":0.875630259513855,"y":0.694774329662323},{"x":0.875630259513855,"y":0.7114014029502869},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.96619713306427,"dir":"ltr","boundary":[0.8101260614395142,0.6889620118141174,0.880630259513855,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7197149395942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.7185273170471191},{"x":0.875630259513855,"y":0.7327790856361389},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.8148924112319946,"dir":"rtl","str":"۳.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.7197149395942688,0.875630259513855,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7209026217460632},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7197149395942688},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9530113339424133,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.8168067336082458,0.7209026217460632,0.8420168161392212,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7209026217460632},{"x":0.875630259513855,"y":0.7185273170471191},{"x":0.875630259513855,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.891625165939331,"dir":"ltr","boundary":[0.8118067336082458,0.7139026217460632,0.880630259513855,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7434679269790649},{"x":0.875630259513855,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7600950002670288},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9736175537109375,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰","boundary":[0.8504201769828796,0.7434679269790649,0.8773109316825867,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7422803044319153},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.990729808807373,"dir":"rtl","str":"محدودیتها","boundary":[0.7697479128837585,0.7434679269790649,0.8436974883079529,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7434679269790649},{"x":0.875630259513855,"y":0.7410926222801208},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9854645133018494,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.7364679269790649,0.8823109316825867,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7672209143638611},{"x":0.875630259513855,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7814726829528809},{"x":0.848739504814148,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.899269700050354,"dir":"rtl","str":"۵.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.7672209143638611,0.8773109316825867,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7949579954147339,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.984664261341095,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.7932773232460022,0.7684085369110107,0.8386554718017578,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.875630259513855,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7949579954147339,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9561994075775146,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.7614085369110107,0.8823109316825867,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8087885975837708},{"x":0.848739504814148,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9744580388069153,"dir":"rtl","str":"۶.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.7933491468429565,0.8773109316825867,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8087885975837708},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.989848792552948,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.8067227005958557,0.7933491468429565,0.8420168161392212,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7966386675834656,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9954901933670044,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7714285850524902,0.7933491468429565,0.7966386675834656,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9763560891151428,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7378151416778564,0.7933491468429565,0.7613445520401001,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9944180250167847,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7193277478218079,0.7933491468429565,0.7260504364967346,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9879865050315857,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6957983374595642,0.7933491468429565,0.7092437148094177,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7933491468429565},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9862064123153687,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.7863491468429565,0.8823109316825867,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8325415849685669},{"x":0.8504201769828796,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9686511754989624,"dir":"rtl","str":"۷.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.8182897567749023,0.8773109316825867,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8182897567749023},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8337292075157166},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8337292075157166}]},"confidence":0.9876736998558044,"dir":"rtl","str":"تئوری","boundary":[0.8117647171020508,0.8182897567749023,0.8420168161392212,0.8337292075157166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8194774389266968},{"x":0.800000011920929,"y":0.8182897567749023},{"x":0.800000011920929,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9935108423233032,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7831932902336121,0.8194774389266968,0.800000011920929,0.8337292075157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.8194774389266968},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8337292075157166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9827921390533447,"dir":"ltr","boundary":[0.7781932902336121,0.8124774389266968,0.8823109316825867,0.8407292075157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8562945127487183},{"x":0.848739504814148,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9546384811401367,"dir":"rtl","str":"۸.۱۰","boundary":[0.848739504814148,0.8420427441596985,0.8773109316825867,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8562945127487183},{"x":0.800000011920929,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9922729730606079,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.800000011920929,0.8420427441596985,0.8403361439704895,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9943612813949585,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7647058963775635,0.8420427441596985,0.7899159789085388,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8420427441596985},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8562945127487183},{"x":0.707563042640686,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9929433465003967,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.707563042640686,0.8420427441596985,0.7579832077026367,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8420427441596985},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9920148849487305,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6756302714347839,0.8420427441596985,0.6941176652908325,0.8574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8420427441596985},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8408551216125488},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8562945127487183},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9870254397392273,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.8350427441596985,0.8823109316825867,0.8632945127487183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8705463409423828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8705463409423828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9836125373840332,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8705463409423828,0.5092437267303467,0.8812351822853088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8705463409423828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8705463409423828},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8812351822853088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9836125373840332,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8635463409423828,0.5142437267303467,0.8882351822853088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1277310997247696,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.12589073181152344},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9515956044197083,"str":"۲۳۳","boundary":[0.09915966540575027,0.11163895577192307,0.1277310997247696,0.12589073181152344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.11163895577192307},{"x":0.1277310997247696,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.12589073181152344},{"x":0.09747899323701859,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9515956044197083,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.10463895577192306,0.1327310997247696,0.13289073181152344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12268907576799393,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12268907576799393,"y":0.14845605194568634},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8072874546051025,"str":"۲۳۳","boundary":[0.09747899323701859,0.1377672255039215,0.12268907576799393,0.14845605194568634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12268907576799393,"y":0.1377672255039215},{"x":0.12268907576799393,"y":0.14845605194568634},{"x":0.09747899323701859,"y":0.14845605194568634}]},"confidence":0.8072874546051025,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.1307672255039215,0.12768907576799393,0.15545605194568635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.1603325456380844},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1603325456380844},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1722090244293213},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9659026861190796,"str":"۲۳۶","boundary":[0.09915966540575027,0.1603325456380844,0.12100840359926224,0.1722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.1603325456380844},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1603325456380844},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1722090244293213},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9659026861190796,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.1533325456380844,0.12600840359926224,0.1792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.18646080791950226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.18646080791950226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19714964926242828},{"x":0.09915966540575027,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9439587593078613,"str":"۲۴۱","boundary":[0.09915966540575027,0.18646080791950226,0.11932773143053055,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.18646080791950226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.18646080791950226},{"x":0.11932773143053055,"y":0.19714964926242828},{"x":0.09915966540575027,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.9439587593078613,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.17946080791950225,0.12432773143053055,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.21140141785144806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2125890702009201},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22090260684490204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9725579619407654,"str":"۲۴۶","boundary":[0.09747899323701859,0.21140141785144806,0.12100840359926224,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.21140141785144806},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2125890702009201},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22090260684490204},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9725579619407654,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.20440141785144805,0.12600840359926224,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.235154390335083},{"x":0.11932773143053055,"y":0.235154390335083},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9699108004570007,"str":"۲۴۸","boundary":[0.09747899323701859,0.235154390335083,0.11932773143053055,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.235154390335083},{"x":0.11932773143053055,"y":0.235154390335083},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24584323167800903},{"x":0.09747899323701859,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9699108004570007,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.228154390335083,0.12432773143053055,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2600950002670288},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2600950002670288},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9548199772834778,"str":"۲۴۹","boundary":[0.09747899323701859,0.2600950002670288,0.12100840359926224,0.2695961892604828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.2600950002670288},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2600950002670288},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2695961892604828},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9548199772834778,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.2530950002670288,0.12600840359926224,0.2765961892604828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12100840359926224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09747899323701859,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9604536890983582,"str":"۲۵۱","boundary":[0.09747899323701859,0.28622329235076904,0.12100840359926224,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28622329235076904},{"x":0.12100840359926224,"y":0.29334917664527893},{"x":0.09747899323701859,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9604536890983582,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.27922329235076904,0.12600840359926224,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3099762499332428},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.12100840359926224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.09747899323701859,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9650889039039612,"str":"۲۵۵","boundary":[0.09747899323701859,0.3099762499332428,0.12100840359926224,0.31828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3099762499332428},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.12100840359926224,"y":0.31828978657722473},{"x":0.09747899323701859,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9650889039039612,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3029762499332428,0.12600840359926224,0.32528978657722474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1260504275560379,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3681710362434387},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9590919613838196,"str":"۲۶۱","boundary":[0.09747899323701859,0.35629454255104065,0.1260504275560379,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1260504275560379,"y":0.35629454255104065},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3681710362434387},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9590919613838196,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.34929454255104064,0.1310504275560379,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3800475001335144},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3800475001335144},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.975088357925415,"str":"۲۶۱","boundary":[0.09747899323701859,0.3800475001335144,0.12100840359926224,0.3919239938259125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3800475001335144},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3800475001335144},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3919239938259125},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.975088357925415,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3730475001335144,0.12600840359926224,0.3989239938259125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4299287497997284},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4299287497997284},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4406175911426544},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9509110450744629,"str":"۲۶۷","boundary":[0.09747899323701859,0.4299287497997284,0.1277310997247696,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4299287497997284},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4299287497997284},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4406175911426544},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9509110450744629,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4229287497997284,0.1327310997247696,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4548693597316742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4548693597316742},{"x":0.12268907576799393,"y":0.46318289637565613},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9691327810287476,"str":"۲۶۷","boundary":[0.09747899323701859,0.4548693597316742,0.12268907576799393,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4548693597316742},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4548693597316742},{"x":0.12268907576799393,"y":0.46318289637565613},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9691327810287476,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4478693597316742,0.12768907576799393,0.47018289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.47980996966362},{"x":0.12268907576799393,"y":0.47980996966362},{"x":0.12268907576799393,"y":0.48812350630760193},{"x":0.09747899323701859,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9637589454650879,"str":"۲۶۷","boundary":[0.09747899323701859,0.47980996966362,0.12268907576799393,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.47980996966362},{"x":0.12268907576799393,"y":0.47980996966362},{"x":0.12268907576799393,"y":0.48812350630760193},{"x":0.09747899323701859,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9637589454650879,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.47280996966362,0.12768907576799393,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5035629272460938},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9754166603088379,"str":"۲۶۹","boundary":[0.09747899323701859,0.5035629272460938,0.12100840359926224,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5035629272460938},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5035629272460938},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5118764638900757},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9754166603088379,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.49656292724609374,0.12600840359926224,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5285035371780396},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5285035371780396},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.953249990940094,"str":"۲۷۰","boundary":[0.09747899323701859,0.5285035371780396,0.11932773143053055,0.5368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5285035371780396},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5285035371780396},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5368170738220215},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.953249990940094,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5215035371780395,0.12432773143053055,0.5438170738220215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5534442067146301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5534442067146301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5617577433586121},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9502876400947571,"str":"۲۷۲","boundary":[0.09747899323701859,0.5534442067146301,0.12100840359926224,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5534442067146301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5534442067146301},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5617577433586121},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9502876400947571,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5464442067146301,0.12600840359926224,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5771971344947815},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5760095119476318},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5843230485916138},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9420027136802673,"str":"۲۸۰","boundary":[0.09747899323701859,0.5771971344947815,0.11932773143053055,0.5843230485916138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5771971344947815},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5760095119476318},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5843230485916138},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9420027136802673,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5701971344947815,0.12432773143053055,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6021377444267273},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6009501218795776},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6092636585235596},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9420223832130432,"str":"۲۹۰","boundary":[0.09747899323701859,0.6021377444267273,0.11932773143053055,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6021377444267273},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6009501218795776},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6092636585235596},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9420223832130432,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5951377444267273,0.12432773143053055,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6591448783874512},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9196282029151917,"str":"۲۹۱","boundary":[0.09915966540575027,0.6472684144973755,0.1260504275560379,0.6591448783874512]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6472684144973755},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6591448783874512},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9196282029151917,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6402684144973755,0.1310504275560379,0.6661448783874512],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.673396646976471},{"x":0.11932773143053055,"y":0.673396646976471},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6828978657722473},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9101594686508179,"str":"۲۹۱","boundary":[0.09915966540575027,0.673396646976471,0.11932773143053055,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.673396646976471},{"x":0.11932773143053055,"y":0.673396646976471},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6828978657722473},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9101594686508179,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6663966469764709,0.12432773143053055,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7066508531570435},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9040818214416504,"str":"۲۹۲","boundary":[0.09915966540575027,0.6983373165130615,0.12100840359926224,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.6983373165130615},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7066508531570435},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9040818214416504,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6913373165130615,0.12600840359926224,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7232779264450073},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7232779264450073},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7315914630889893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9461147785186768,"str":"۲۹۲","boundary":[0.09915966540575027,0.7232779264450073,0.12100840359926224,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7232779264450073},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7232779264450073},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7315914630889893},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9461147785186768,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.7162779264450073,0.12600840359926224,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7470308542251587},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7470308542251587},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7553443908691406},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9324344396591187,"str":"۲۹۲","boundary":[0.09747899323701859,0.7470308542251587,0.12100840359926224,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7470308542251587},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7470308542251587},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7553443908691406},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9324344396591187,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7400308542251587,0.12600840359926224,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7719715237617493},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7719715237617493},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7790973782539368},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8873011469841003,"str":"۲۹۳","boundary":[0.09747899323701859,0.7719715237617493,0.12100840359926224,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7719715237617493},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7719715237617493},{"x":0.12100840359926224,"y":0.7790973782539368},{"x":0.09747899323701859,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8873011469841003,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7649715237617493,0.12600840359926224,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7957244515419006},{"x":0.12100840359926224,"y":0.794536828994751},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8040379881858826},{"x":0.09747899323701859,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9470810294151306,"str":"۲۹۴","boundary":[0.09747899323701859,0.7957244515419006,0.12100840359926224,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7957244515419006},{"x":0.12100840359926224,"y":0.794536828994751},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8040379881858826},{"x":0.09747899323701859,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9470810294151306,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7887244515419006,0.12600840359926224,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8206650614738464},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8206650614738464},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8289785981178284},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9735563397407532,"str":"۲۹۵","boundary":[0.09747899323701859,0.8206650614738464,0.12100840359926224,0.8289785981178284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8206650614738464},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8206650614738464},{"x":0.12100840359926224,"y":0.8289785981178284},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9735563397407532,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8136650614738464,0.12600840359926224,0.8359785981178284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8527315855026245},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9287889003753662,"str":"۲۹۷","boundary":[0.09747899323701859,0.8444180488586426,0.12268907576799393,0.8527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8444180488586426},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8527315855026245},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9287889003753662,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8374180488586426,0.12768907576799393,0.8597315855026245],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/nJWTiFGHEGBTQojs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/nfxLtBQSSnewtXER.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/shHYHtWwjJXDcJCX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001526022202828351,0.00012004276267706357,0.9984832285752817,0.9989422679009744]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.10807600617408752},{"x":0.875630259513855,"y":0.10807600617408752},{"x":0.875630259513855,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8470588326454163,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9616426229476929,"dir":"rtl","str":"۹.۱۰","boundary":[0.8470588326454163,0.10807600617408752,0.875630259513855,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.10926365852355957},{"x":0.8420168161392212,"y":0.10926365852355957},{"x":0.8420168161392212,"y":0.12470308691263199},{"x":0.8117647171020508,"y":0.12470308691263199}]},"confidence":0.9965617060661316,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.8117647171020508,0.10926365852355957,0.8420168161392212,0.12470308691263199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.10926365852355957},{"x":0.800000011920929,"y":0.10926365852355957},{"x":0.800000011920929,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7714285850524902,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9934510588645935,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.7714285850524902,0.10926365852355957,0.800000011920929,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7630252242088318,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7630252242088318,"y":0.12589073181152344},{"x":0.7361344695091248,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9901163578033447,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7361344695091248,0.10926365852355957,0.7630252242088318,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.10926365852355957},{"x":0.7327731251716614,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6974790096282959,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9895126223564148,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6974790096282959,0.10926365852355957,0.7327731251716614,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.10926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.10926365852355957},{"x":0.6857143044471741,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6789916157722473,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9932972192764282,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.10926365852355957,0.6857143044471741,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.10926365852355957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.10926365852355957},{"x":0.6689075827598572,"y":0.12589073181152344},{"x":0.6554622054100037,"y":0.12589073181152344}]},"confidence":0.9870575666427612,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6554622054100037,0.10926365852355957,0.6689075827598572,0.12589073181152344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.13301663100719452},{"x":0.875630259513855,"y":0.13301663100719452},{"x":0.875630259513855,"y":0.1472684144973755},{"x":0.8436974883079529,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9791518449783325,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۰","boundary":[0.8436974883079529,0.13301663100719452,0.875630259513855,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8369747996330261,"y":0.13301663100719452},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1472684144973755},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9955801963806152,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.8201680779457092,0.13301663100719452,0.8369747996330261,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.13301663100719452},{"x":0.800000011920929,"y":0.13301663100719452},{"x":0.800000011920929,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9918346405029297,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7731092572212219,0.13301663100719452,0.800000011920929,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.99284428358078,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.7159664034843445,0.13301663100719452,0.7630252242088318,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7058823704719543,"y":0.13301663100719452},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6991596817970276,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9960224032402039,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.13301663100719452,0.7058823704719543,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9961461424827576,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6521008610725403,0.13301663100719452,0.6941176652908325,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6470588445663452,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9949127435684204,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6369748115539551,0.13301663100719452,0.6470588445663452,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.13301663100719452},{"x":0.6268907785415649,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9955427646636963,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6033613681793213,0.13301663100719452,0.6268907785415649,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.13301663100719452},{"x":0.5899159908294678,"y":0.13301663100719452},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1472684144973755}]},"confidence":0.9922341108322144,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5529412031173706,0.13301663100719452,0.5899159908294678,0.1472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.15083135664463043},{"x":0.875630259513855,"y":0.15083135664463043},{"x":0.875630259513855,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8386554718017578,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.964280903339386,"dir":"rtl","str":"۱۱.۱۰","boundary":[0.8386554718017578,0.15083135664463043,0.875630259513855,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.15201900899410248},{"x":0.8302521109580994,"y":0.15201900899410248},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1674584299325943},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9878013730049133,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.8100840449333191,0.15201900899410248,0.8302521109580994,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.15201900899410248},{"x":0.8033613562583923,"y":0.15201900899410248},{"x":0.8033613562583923,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7949579954147339,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9938100576400757,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7949579954147339,0.15201900899410248,0.8033613562583923,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7865546345710754,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9967110753059387,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7663865685462952,0.15201900899410248,0.7865546345710754,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.15201900899410248},{"x":0.75126051902771,"y":0.15201900899410248},{"x":0.75126051902771,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9932234287261963,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7243697643280029,0.15201900899410248,0.75126051902771,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7176470756530762,"y":0.15201900899410248},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16864608228206635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9888520240783691,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6857143044471741,0.15201900899410248,0.7176470756530762,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9947434663772583,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6672269105911255,0.15320664644241333,0.6739495992660522,0.1698337346315384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6571428775787354,"y":0.15320664644241333},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1698337346315384},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.9885962009429932,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6436975002288818,0.15320664644241333,0.6571428775787354,0.1698337346315384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.10807600617408752},{"x":0.875630259513855,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8773109316825867,"y":0.16864608228206635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.1698337346315384}]},"confidence":0.989346981048584,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.10107600617408752,0.8823109316825867,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8773109316825867,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8773109316825867,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8369747996330261,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9571346044540405,"dir":"rtl","str":"۱۲.۱۰","boundary":[0.8369747996330261,0.17458432912826538,0.8773109316825867,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8302521109580994,"y":0.17458432912826538},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1900237500667572},{"x":0.8033613562583923,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9932897686958313,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.8033613562583923,0.17458432912826538,0.8302521109580994,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7882353067398071,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7882353067398071,"y":0.1900237500667572},{"x":0.75126051902771,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9927400350570679,"dir":"rtl","str":"خطاهای","boundary":[0.75126051902771,0.17458432912826538,0.7882353067398071,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7361344695091248,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1900237500667572},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9894078373908997,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7109243869781494,0.17458432912826538,0.7361344695091248,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7042016983032227,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9894417524337769,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6739495992660522,0.17458432912826538,0.7042016983032227,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6605042219161987,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6605042219161987,"y":0.1900237500667572},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.9953145980834961,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.17458432912826538,0.6605042219161987,0.1900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17458432912826538},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19121140241622925},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9851651787757874,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6285714507102966,0.17458432912826538,0.6420168280601501,0.19121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8773109316825867,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9727393984794617,"dir":"rtl","str":"۱۳.۱۰","boundary":[0.8386554718017578,0.19714964926242828,0.8773109316825867,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8302521109580994,"y":0.19714964926242828},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.997535228729248,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8168067336082458,0.19714964926242828,0.8302521109580994,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.19714964926242828},{"x":0.805042028427124,"y":0.19714964926242828},{"x":0.805042028427124,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9943490624427795,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.7647058963775635,0.19714964926242828,0.805042028427124,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.19714964926242828},{"x":0.756302535533905,"y":0.19714964926242828},{"x":0.756302535533905,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9950123429298401,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7378151416778564,0.19714964926242828,0.756302535533905,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9951364994049072,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6974790096282959,0.19714964926242828,0.7193277478218079,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9870582818984985,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6470588445663452,0.19714964926242828,0.6789916157722473,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6151260733604431,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9921513199806213,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6151260733604431,0.19714964926242828,0.6386554837226868,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6067227125167847,"y":0.19714964926242828},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9890102744102478,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5747899413108826,0.19714964926242828,0.6067227125167847,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9955124855041504,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5579832196235657,0.19714964926242828,0.5647059082984924,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.19714964926242828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9858394861221313,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5327731370925903,0.19714964926242828,0.5445378422737122,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8773109316825867,"y":0.17339667677879333},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9880838394165039,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.16639667677879333,0.8823109316825867,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.2173396646976471},{"x":0.875630259513855,"y":0.21615201234817505},{"x":0.875630259513855,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8386554718017578,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9595139026641846,"dir":"rtl","str":"۱۴.۱۰","boundary":[0.8386554718017578,0.2173396646976471,0.875630259513855,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8336134552955627,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8336134552955627,"y":0.23159144818782806},{"x":0.8033613562583923,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9918366074562073,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8033613562583923,0.21852731704711914,0.8336134552955627,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9752539396286011,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7747899293899536,0.21852731704711914,0.7983193397521973,0.2327791005373001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.21852731704711914},{"x":0.875630259513855,"y":0.21615201234817505},{"x":0.875630259513855,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.975554883480072,"dir":"ltr","boundary":[0.7697899293899536,0.21152731704711913,0.880630259513855,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.2375296950340271},{"x":0.875630259513855,"y":0.2375296950340271},{"x":0.875630259513855,"y":0.25415676832199097},{"x":0.8403361439704895,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9611215591430664,"dir":"rtl","str":"۱۵.۱۰","boundary":[0.8403361439704895,0.2375296950340271,0.875630259513855,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8285714387893677,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8285714387893677,"y":0.25415676832199097},{"x":0.800000011920929,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9918760061264038,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.800000011920929,0.23871733248233795,0.8285714387893677,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7882353067398071,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9938157200813293,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.7613445520401001,0.23871733248233795,0.7882353067398071,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7478991746902466,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.988856315612793,"dir":"rtl","str":"چارتها","boundary":[0.7058823704719543,0.23871733248233795,0.7478991746902466,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9918122291564941,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6890756487846375,0.23871733248233795,0.6991596817970276,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23871733248233795},{"x":0.680672287940979,"y":0.23871733248233795},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463},{"x":0.6521008610725403,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9965248703956604,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6521008610725403,0.23871733248233795,0.680672287940979,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.255344420671463},{"x":0.6252101063728333,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9828172326087952,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6252101063728333,0.23871733248233795,0.6470588445663452,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6117647290229797,"y":0.255344420671463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.994858980178833,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6067227125167847,0.23871733248233795,0.6117647290229797,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5932773351669312,"y":0.255344420671463},{"x":0.583193302154541,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9885019063949585,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.583193302154541,0.23871733248233795,0.5932773351669312,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.25890737771987915},{"x":0.875630259513855,"y":0.275534451007843},{"x":0.8403361439704895,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9736412763595581,"dir":"rtl","str":"۱۶.۱۰","boundary":[0.8403361439704895,0.25890737771987915,0.875630259513855,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8336134552955627,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8336134552955627,"y":0.275534451007843},{"x":0.7932773232460022,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.988221287727356,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.7932773232460022,0.25890737771987915,0.8336134552955627,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7831932902336121,"y":0.275534451007843},{"x":0.7630252242088318,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9930238723754883,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7630252242088318,0.25890737771987915,0.7831932902336121,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2600950002670288},{"x":0.75126051902771,"y":0.2600950002670288},{"x":0.75126051902771,"y":0.275534451007843},{"x":0.702521026134491,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9941298961639404,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.702521026134491,0.2600950002670288,0.75126051902771,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6941176652908325,"y":0.275534451007843},{"x":0.6857143044471741,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9979119300842285,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6857143044471741,0.2600950002670288,0.6941176652908325,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.275534451007843},{"x":0.658823549747467,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9960095882415771,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.658823549747467,0.2600950002670288,0.6773109436035156,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6403361558914185,"y":0.275534451007843},{"x":0.6117647290229797,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9942202568054199,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6117647290229797,0.2600950002670288,0.6403361558914185,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2600950002670288},{"x":0.6067227125167847,"y":0.275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9747136235237122,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.583193302154541,0.2600950002670288,0.6067227125167847,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5714285969734192,"y":0.275534451007843},{"x":0.5663865804672241,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.995761513710022,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5663865804672241,0.2600950002670288,0.5714285969734192,0.275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2600950002670288},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27672210335731506},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.98956298828125,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5428571701049805,0.2600950002670288,0.5529412031173706,0.27672210335731506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2375296950340271},{"x":0.875630259513855,"y":0.23634204268455505},{"x":0.875630259513855,"y":0.275534451007843},{"x":0.5428571701049805,"y":0.27672210335731506}]},"confidence":0.9881807565689087,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.2305296950340271,0.880630259513855,0.282534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.28622329235076904},{"x":0.8773109316825867,"y":0.29097387194633484},{"x":0.875630259513855,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8369747996330261,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9786691665649414,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8386554718017578,0.28622329235076904,0.875630259513855,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.28622329235076904},{"x":0.8773109316825867,"y":0.29097387194633484},{"x":0.875630259513855,"y":0.2980997562408447},{"x":0.8369747996330261,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9786691665649414,"dir":"ltr","boundary":[0.8336554718017578,0.27922329235076904,0.880630259513855,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8974789977073669,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8974789977073669,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8823529481887817,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.8988509178161621,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8823529481887817,0.3254156708717346,0.8974789977073669,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8722689151763916,"y":0.34323039650917053},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.988970160484314,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8453781604766846,0.3254156708717346,0.8722689151763916,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3420427441596985},{"x":0.800000011920929,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9776636958122253,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8016806840896606,0.3254156708717346,0.8352941274642944,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3420427441596985},{"x":0.778151273727417,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9931835532188416,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7798319458961487,0.3254156708717346,0.7882353067398071,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.992875337600708,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.75126051902771,0.3242280185222626,0.7697479128837585,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9691375494003296,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7226890921592712,0.3242280185222626,0.7260504364967346,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34085512161254883},{"x":0.707563042640686,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9659445285797119,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7092437148094177,0.3242280185222626,0.7260504364967346,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9810605049133301,"dir":"rtl","str":"MTM","boundary":[0.6672269105911255,0.3230403661727905,0.7142857313156128,0.34085512161254883]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3230403661727905},{"x":0.8974789977073669,"y":0.3254156708717346},{"x":0.8974789977073669,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.975374698638916,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.3160403661727905,0.902478997707367,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8739495873451233,"y":0.35866984724998474},{"x":0.848739504814148,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9735956192016602,"dir":"rtl","str":"۱.۱۱","boundary":[0.848739504814148,0.3479810059070587,0.8739495873451233,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8420168161392212,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9872118234634399,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8117647171020508,0.34916865825653076,0.8420168161392212,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8739495873451233,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9811601638793945,"dir":"ltr","boundary":[0.8067647171020508,0.3409810059070587,0.8789495873451233,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8773109316825867,"y":0.38361045718193054},{"x":0.848739504814148,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.807732343673706,"dir":"rtl","str":"۲.۱۱","boundary":[0.848739504814148,0.3693586587905884,0.8773109316825867,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8420168161392212,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7899159789085388,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9762628078460693,"dir":"rtl","str":"المنتهای","boundary":[0.7899159789085388,0.3693586587905884,0.8420168161392212,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9700894951820374,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7697479128837585,0.3693586587905884,0.7731092572212219,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9548544883728027,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7579832077026367,0.3693586587905884,0.7731092572212219,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9686557054519653,"dir":"rtl","str":"MTM","boundary":[0.7243697643280029,0.3693586587905884,0.7630252242088318,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8773109316825867,"y":0.3693586587905884},{"x":0.8773109316825867,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9336436986923218,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.3623586587905884,0.8823109316825867,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3895486891269684},{"x":0.875630259513855,"y":0.3895486891269684},{"x":0.875630259513855,"y":0.40380048751831055},{"x":0.848739504814148,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9360525012016296,"dir":"rtl","str":"۳.۱۱","boundary":[0.848739504814148,0.3895486891269684,0.875630259513855,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3895486891269684},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4049881100654602},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9930921792984009,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.8134453892707825,0.3895486891269684,0.8386554718017578,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9936745166778564,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.7647058963775635,0.39073634147644043,0.7983193397521973,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9921925067901611,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.7159664034843445,0.39073634147644043,0.7529411911964417,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043},{"x":0.875630259513855,"y":0.3895486891269684},{"x":0.875630259513855,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9809529781341553,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.3837363414764404,0.880630259513855,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8991596698760986,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8974789977073669,"y":0.450118750333786},{"x":0.88067227602005,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9550381898880005,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.88067227602005,0.43349167704582214,0.8974789977073669,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4346793293952942},{"x":0.8705882430076599,"y":0.450118750333786},{"x":0.8453781604766846,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9893938899040222,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8453781604766846,0.43349167704582214,0.8705882430076599,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8336134552955627,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8336134552955627,"y":0.450118750333786},{"x":0.8016806840896606,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9801603555679321,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8016806840896606,0.43349167704582214,0.8336134552955627,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7899159789085388,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7798319458961487,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9924362897872925,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7798319458961487,0.43349167704582214,0.7899159789085388,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44893112778663635},{"x":0.75126051902771,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9895331263542175,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.75126051902771,0.4323040246963501,0.7697479128837585,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9668381810188293,"dir":"rtl","str":"Basic","boundary":[0.6386554837226868,0.43111640214920044,0.6789916157722473,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7277311086654663,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9867786765098572,"dir":"rtl","str":"Most","boundary":[0.6957983374595642,0.43111640214920044,0.7277311086654663,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.43111640214920044},{"x":0.8991596698760986,"y":0.43349167704582214},{"x":0.8974789977073669,"y":0.450118750333786},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9801279306411743,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.42411640214920043,0.902478997707367,0.457118750333786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.45605701208114624},{"x":0.875630259513855,"y":0.45605701208114624},{"x":0.875630259513855,"y":0.46674585342407227},{"x":0.848739504814148,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9655802249908447,"dir":"rtl","str":"۱.۱۲","boundary":[0.848739504814148,0.45605701208114624,0.875630259513855,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8403361439704895,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8403361439704895,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8100840449333191,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9870781302452087,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8100840449333191,0.45605701208114624,0.8403361439704895,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.45605701208114624},{"x":0.875630259513855,"y":0.45605701208114624},{"x":0.875630259513855,"y":0.46674585342407227},{"x":0.8100840449333191,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9775235056877136,"dir":"ltr","boundary":[0.8050840449333191,0.44905701208114623,0.880630259513855,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4774346649646759},{"x":0.875630259513855,"y":0.4774346649646759},{"x":0.875630259513855,"y":0.4928741157054901},{"x":0.848739504814148,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9654679298400879,"dir":"rtl","str":"۲.۱۲","boundary":[0.848739504814148,0.4774346649646759,0.875630259513855,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4928741157054901},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.993902862071991,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.8201680779457092,0.4774346649646759,0.8420168161392212,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.47624704241752625},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4774346649646759},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4928741157054901},{"x":0.75126051902771,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9863744378089905,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.75126051902771,0.47624704241752625,0.8100840449333191,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9874953031539917,"dir":"rtl","str":"MOST","boundary":[0.6941176652908325,0.47624704241752625,0.7378151416778564,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.47624704241752625},{"x":0.875630259513855,"y":0.4774346649646759},{"x":0.875630259513855,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9843982458114624,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.46924704241752624,0.880630259513855,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8773109316825867,"y":0.49643704295158386},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9521831274032593,"dir":"rtl","str":"۳.۱۲","boundary":[0.8504201769828796,0.4976246953010559,0.8773109316825867,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9901899695396423,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.8168067336082458,0.4976246953010559,0.8420168161392212,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9946426749229431,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7747899293899536,0.4976246953010559,0.8084033727645874,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9869490265846252,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7260504364967346,0.49881234765052795,0.7596638798713684,0.5142517685890198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.8773109316825867,"y":0.49643704295158386},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9827417731285095,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.4906246953010559,0.8823109316825867,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9630950689315796,"dir":"rtl","str":"۴.۱۲","boundary":[0.8504201769828796,0.5201900005340576,0.8773109316825867,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9947406053543091,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8336134552955627,0.5201900005340576,0.8436974883079529,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9923588633537292,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.7865546345710754,0.5201900005340576,0.8285714387893677,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9872136116027832,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7361344695091248,0.5201900005340576,0.7714285850524902,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9873417615890503,"dir":"rtl","str":"MOST","boundary":[0.6840336322784424,0.5201900005340576,0.7260504364967346,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9801225662231445,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6521008610725403,0.5201900005340576,0.6705882549285889,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5201900005340576},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9843961000442505,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.5131900005340576,0.8823109316825867,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.54038006067276},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5546318292617798},{"x":0.848739504814148,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9596458673477173,"dir":"rtl","str":"۵.۱۲","boundary":[0.848739504814148,0.54038006067276,0.8773109316825867,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.54038006067276},{"x":0.8403361439704895,"y":0.54038006067276},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9913809895515442,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.8235294222831726,0.54038006067276,0.8403361439704895,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8117647171020508,"y":0.54038006067276},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9969623684883118,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7966386675834656,0.5415676832199097,0.8117647171020508,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9923518300056458,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7680672407150269,0.5415676832199097,0.7865546345710754,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5391923785209656},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9837871789932251,"dir":"ltr","boundary":[0.7630672407150269,0.5345676832199097,0.8823109316825867,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8836104273796082},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9745957851409912,"str":"شش","boundary":[0.49747899174690247,0.8717339634895325,0.5126050710678101,0.8836104273796082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8836104273796082},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8836104273796082}]},"confidence":0.9745957851409912,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8647339634895325,0.5176050710678101,0.8906104273796082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.12114014476537704},{"x":0.10252100974321365,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9610973000526428,"str":"۳۰۴","boundary":[0.10252100974321365,0.11282660067081451,0.1277310997247696,0.12114014476537704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.11282660067081451},{"x":0.1277310997247696,"y":0.12114014476537704},{"x":0.10252100974321365,"y":0.12114014476537704}]},"confidence":0.9610973000526428,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.10582660067081451,0.1327310997247696,0.12814014476537705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1425178200006485},{"x":0.09747899323701859,"y":0.1425178200006485}]},"confidence":0.9578692317008972,"str":"۳۰۵","boundary":[0.09747899323701859,0.13420426845550537,0.12100840359926224,0.1425178200006485]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.15320664644241333},{"x":0.12100840359926224,"y":0.15320664644241333},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1650831401348114},{"x":0.09915966540575027,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.7734521627426147,"str":"۳۱۰","boundary":[0.09915966540575027,0.15320664644241333,0.12100840359926224,0.1650831401348114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.13420426845550537},{"x":0.12100840359926224,"y":0.1650831401348114},{"x":0.09747899323701859,"y":0.1650831401348114}]},"confidence":0.8656606674194336,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.12720426845550536,0.12600840359926224,0.1720831401348114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.17695961892604828},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17695961892604828},{"x":0.12100840359926224,"y":0.18646080791950226},{"x":0.09915966540575027,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.8467702865600586,"str":"۳۱۱","boundary":[0.09915966540575027,0.17695961892604828,0.12100840359926224,0.18646080791950226]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.19952493906021118},{"x":0.12100840359926224,"y":0.19833728671073914},{"x":0.12100840359926224,"y":0.20665083825588226},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8724602460861206,"str":"۳۱۲","boundary":[0.09747899323701859,0.19952493906021118,0.12100840359926224,0.20665083825588226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.17695961892604828},{"x":0.12100840359926224,"y":0.17577196657657623},{"x":0.12268907576799393,"y":0.20783847570419312},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.8596152663230896,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.16995961892604827,0.12768907576799393,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.22090260684490204},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22090260684490204},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.09747899323701859,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7655666470527649,"str":"۳۱۲","boundary":[0.09747899323701859,0.22090260684490204,0.12100840359926224,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.22090260684490204},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22090260684490204},{"x":0.12100840359926224,"y":0.22921615839004517},{"x":0.09747899323701859,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7655666470527649,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.21390260684490203,0.12600840359926224,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.23990498483181},{"x":0.12268907576799393,"y":0.23990498483181},{"x":0.12268907576799393,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8926939964294434,"str":"۳۱۲","boundary":[0.09915966540575027,0.23990498483181,0.12268907576799393,0.25059381127357483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.23990498483181},{"x":0.12268907576799393,"y":0.23990498483181},{"x":0.12268907576799393,"y":0.25059381127357483},{"x":0.09915966540575027,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8926939964294434,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.23290498483181,0.12768907576799393,0.25759381127357484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9694706797599792,"str":"۳۱۵","boundary":[0.09747899323701859,0.26365795731544495,0.12100840359926224,0.2719714939594269]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.26365795731544495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2719714939594269},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9694706797599792,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.25665795731544494,0.12600840359926224,0.2789714939594269],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.28384798765182495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.294536828994751},{"x":0.09915966540575027,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9011936783790588,"str":"۳۱۸","boundary":[0.09915966540575027,0.28384798765182495,0.12100840359926224,0.294536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.28384798765182495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.28384798765182495},{"x":0.12100840359926224,"y":0.294536828994751},{"x":0.09915966540575027,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9011936783790588,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.27684798765182494,0.12600840359926224,0.301536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.32660332322120667},{"x":0.12436974793672562,"y":0.32660332322120667},{"x":0.12436974793672562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9294980764389038,"str":"۳۲۱","boundary":[0.09747899323701859,0.32660332322120667,0.12436974793672562,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.32660332322120667},{"x":0.12436974793672562,"y":0.32660332322120667},{"x":0.12436974793672562,"y":0.33610451221466064},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9294980764389038,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.31960332322120666,0.12936974793672562,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.34916865825653076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.34916865825653076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3574821949005127},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8745265603065491,"str":"۳۲۱","boundary":[0.09747899323701859,0.34916865825653076,0.12100840359926224,0.3574821949005127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.34916865825653076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.34916865825653076},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3574821949005127},{"x":0.09747899323701859,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.8745265603065491,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.34216865825653076,0.12600840359926224,0.3644821949005127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3800475001335144},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8159749507904053,"str":"۳۲۲","boundary":[0.09915966540575027,0.3693586587905884,0.12100840359926224,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3693586587905884},{"x":0.12100840359926224,"y":0.3800475001335144},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.8159749507904053,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.3623586587905884,0.12600840359926224,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3895486891269684},{"x":0.12100840359926224,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.40142518281936646},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9516218304634094,"str":"۳۴۴","boundary":[0.09747899323701859,0.3895486891269684,0.12100840359926224,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3895486891269684},{"x":0.12100840359926224,"y":0.38836103677749634},{"x":0.12100840359926224,"y":0.40142518281936646},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.9516218304634094,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3825486891269684,0.12600840359926224,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4453681707382202},{"x":0.09747899323701859,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949643611907959,"str":"۳۵۳","boundary":[0.09747899323701859,0.4346793293952942,0.1277310997247696,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4346793293952942},{"x":0.1277310997247696,"y":0.4453681707382202},{"x":0.09747899323701859,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949643611907959,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4276793293952942,0.1327310997247696,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4572446644306183},{"x":0.12268907576799393,"y":0.4572446644306183},{"x":0.12268907576799393,"y":0.46674585342407227},{"x":0.09747899323701859,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9493463039398193,"str":"۳۵۳","boundary":[0.09747899323701859,0.4572446644306183,0.12268907576799393,0.46674585342407227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.4572446644306183},{"x":0.12268907576799393,"y":0.4572446644306183},{"x":0.12268907576799393,"y":0.46674585342407227},{"x":0.09747899323701859,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9493463039398193,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.4502446644306183,0.12768907576799393,0.47374585342407227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4869358539581299},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9576346278190613,"str":"۳۵۳","boundary":[0.09747899323701859,0.47862231731414795,0.12100840359926224,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.47862231731414795},{"x":0.12100840359926224,"y":0.4869358539581299},{"x":0.09747899323701859,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9576346278190613,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.47162231731414794,0.12600840359926224,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9714293479919434,"str":"۳۵۴","boundary":[0.09747899323701859,0.5,0.12100840359926224,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5},{"x":0.12100840359926224,"y":0.5095011591911316},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9714293479919434,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.493,0.12600840359926224,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5225653052330017},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5225653052330017},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5308788418769836},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9359970092773438,"str":"۳۵۸","boundary":[0.09747899323701859,0.5225653052330017,0.12268907576799393,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5225653052330017},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5225653052330017},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5308788418769836},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9359970092773438,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5155653052330017,0.12768907576799393,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5427553653717041},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5534442067146301},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9560467004776001,"str":"۳۶۷","boundary":[0.09915966540575027,0.5427553653717041,0.12268907576799393,0.5534442067146301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5427553653717041},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.12268907576799393,"y":0.5534442067146301},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9560467004776001,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5357553653717041,0.12768907576799393,0.5604442067146301],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/UCKFZMOztIQpGYsx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/ZkBTUBdzGvbxHNjv.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/PDmxRCIdjZRJOlFB.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.0004247126831294805,0.9984691052797462,0.9989366258470577]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.3646080791950226},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36579573154449463},{"x":0.902521014213562,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.990054190158844,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8453781604766846,0.3646080791950226,0.902521014213562,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3646080791950226},{"x":0.8151260614395142,"y":0.39429929852485657},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.46551963686943054,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.805042028427124,0.3646080791950226,0.8151260614395142,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.3646080791950226},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36579573154449463},{"x":0.902521014213562,"y":0.3954869210720062},{"x":0.8033613562583923,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.8589205145835876,"dir":"ltr","boundary":[0.800042028427124,0.3576080791950226,0.907521014213562,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.45605701208114624},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4548693597316742},{"x":0.9008403420448303,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8352941274642944,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9932003021240234,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8352941274642944,0.45605701208114624,0.9008403420448303,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8302521109580994,"y":0.45605701208114624},{"x":0.8302521109580994,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8084033727645874,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9403884410858154,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8084033727645874,0.45605701208114624,0.8302521109580994,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9948880672454834,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7630252242088318,0.45605701208114624,0.7848739624023438,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9906154870986938,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.6689075827598572,0.45605701208114624,0.7529411911964417,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9896696209907532,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6218487620353699,0.45605701208114624,0.6571428775787354,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.4572446644306183},{"x":0.610084056854248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9673874378204346,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.4572446644306183,0.610084056854248,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9922217130661011,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5327731370925903,0.4572446644306183,0.5899159908294678,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.45605701208114624},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4548693597316742},{"x":0.9008403420448303,"y":0.48337292671203613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9865061044692993,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.44905701208114623,0.9058403420448303,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5546318292617798},{"x":0.875630259513855,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.927678108215332,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.875630259513855,0.5415676832199097,0.8991596698760986,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9863899350166321,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8218487501144409,0.5415676832199097,0.8621848821640015,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5415676832199097},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.964372992515564,"dir":"ltr","boundary":[0.8168487501144409,0.5345676832199097,0.9041596698760986,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.5688835978507996},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5712589025497437},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5831353664398193},{"x":0.853781521320343,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9846361875534058,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8554621934890747,0.5688835978507996,0.9042016863822937,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5688835978507996},{"x":0.848739504814148,"y":0.570071280002594},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9855569005012512,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.8117647171020508,0.5688835978507996,0.8470588326454163,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.958479642868042,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.8033613562583923,0.5688835978507996,0.8084033727645874,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.5676959753036499},{"x":0.9042016863822937,"y":0.570071280002594},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5831353664398193},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9825931191444397,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.5606959753036499,0.9092016863822937,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5878859758377075},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5878859758377075},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9827932715415955,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8705882430076599,0.5878859758377075,0.9008403420448303,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6045130491256714},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9813901782035828,"dir":"rtl","str":"ABET","boundary":[0.8134453892707825,0.5878859758377075,0.8554621934890747,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.5878859758377075},{"x":0.800000011920929,"y":0.6045130491256714},{"x":0.756302535533905,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.985089123249054,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.756302535533905,0.5878859758377075,0.800000011920929,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9954637289047241,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7361344695091248,0.5878859758377075,0.7445378303527832,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9945062398910522,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.7042016983032227,0.5878859758377075,0.7277311086654663,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9943860173225403,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6655462384223938,0.5878859758377075,0.6924369931221008,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.997370719909668,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6252101063728333,0.5878859758377075,0.6487395167350769,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9973196387290955,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5932773351669312,0.5878859758377075,0.6168067455291748,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.972524881362915,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5882353186607361,0.5878859758377075,0.5899159908294678,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5878859758377075},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9895561933517456,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.5808859758377075,0.9058403420448303,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9429308176040649,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.8739495873451233,0.6187648177146912,0.8789916038513184,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9795756936073303,"dir":"rtl","str":"حرفهای","boundary":[0.8252100944519043,0.6187648177146912,0.8689075708389282,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9783291816711426,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8016806840896606,0.6187648177146912,0.8168067336082458,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9822287559509277,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7865546345710754,0.6187648177146912,0.7915966510772705,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9875615835189819,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7697479128837585,0.6187648177146912,0.7764706015586853,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9849758148193359,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.7210084199905396,0.6187648177146912,0.7613445520401001,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900098443031311,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6840336322784424,0.6187648177146912,0.7042016983032227,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9909250140190125,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6369748115539551,0.6187648177146912,0.6756302714347839,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9938963651657104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6187648177146912,0.6268907785415649,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9949983358383179,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5865546464920044,0.6187648177146912,0.6117647290229797,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6187648177146912},{"x":0.578151285648346,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9904552698135376,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.5411764979362488,0.6187648177146912,0.578151285648346,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.989349365234375,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5243697762489319,0.6187648177146912,0.5310924649238586,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6353919506072998},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9957712292671204,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.48235294222831726,0.6187648177146912,0.5142857432365417,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6353919506072998},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9917280673980713,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.43697479367256165,0.6187648177146912,0.4722689092159271,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6187648177146912},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6187648177146912},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9810696244239807,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.6187648177146912,0.43529412150382996,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6187648177146912},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6353919506072998},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9915544390678406,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.38823530077934265,0.6187648177146912,0.42184874415397644,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6353919506072998},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.973000705242157,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.6187648177146912,0.3781512677669525,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9885887503623962,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.3294117748737335,0.6187648177146912,0.3630252182483673,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9698459506034851,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.6187648177146912,0.3193277418613434,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9874534606933594,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2991596758365631,0.6187648177146912,0.3042016923427582,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6187648177146912},{"x":0.289075642824173,"y":0.6187648177146912},{"x":0.289075642824173,"y":0.6353919506072998},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.994040310382843,"dir":"rtl","str":"قضاوت","boundary":[0.24705882370471954,0.6187648177146912,0.289075642824173,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6187648177146912},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9888997077941895,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.21176470816135406,0.6187648177146912,0.2369747906923294,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6187648177146912},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6353919506072998},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9887079000473022,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.16806723177433014,0.6187648177146912,0.20168067514896393,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6187648177146912},{"x":0.15798319876194,"y":0.6187648177146912},{"x":0.15798319876194,"y":0.6353919506072998},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9819923043251038,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.0957983210682869,0.6187648177146912,0.15798319876194,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.6413301825523376},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6413301825523376},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8957983255386353,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.964584469795227,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8957983255386353,0.6413301825523376,0.9058823585510254,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6567695736885071},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9873124361038208,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.8470588326454163,0.6413301825523376,0.8890756368637085,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9951775670051575,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.7848739624023438,0.6413301825523376,0.8352941274642944,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6413301825523376},{"x":0.778151273727417,"y":0.6413301825523376},{"x":0.778151273727417,"y":0.6567695736885071},{"x":0.756302535533905,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9948998689651489,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.756302535533905,0.6413301825523376,0.778151273727417,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9914128184318542,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7445378303527832,0.6413301825523376,0.7495798468589783,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9947856068611145,"dir":"rtl","str":"نیروهای","boundary":[0.6890756487846375,0.6413301825523376,0.7378151416778564,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9982184171676636,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.6470588445663452,0.6413301825523376,0.6823529601097107,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9955803751945496,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.6413301825523376,0.6403361558914185,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071},{"x":0.583193302154541,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9917690753936768,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.583193302154541,0.6413301825523376,0.6218487620353699,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9948690533638,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.6413301825523376,0.5764706134796143,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9938291907310486,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.5159664154052734,0.6413301825523376,0.5445378422737122,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6413301825523376},{"x":0.507563054561615,"y":0.6413301825523376},{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9966881275177002,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.4907563030719757,0.6413301825523376,0.507563054561615,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6413301825523376},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6413301825523376},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6567695736885071},{"x":0.462184876203537,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9927166104316711,"dir":"rtl","str":"بشر","boundary":[0.462184876203537,0.6413301825523376,0.48235294222831726,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6413301825523376},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9935373067855835,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4470588266849518,0.6413301825523376,0.4571428596973419,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6413301825523376},{"x":0.440336138010025,"y":0.6413301825523376},{"x":0.440336138010025,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9915857911109924,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4285714328289032,0.6413301825523376,0.440336138010025,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6413301825523376},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6567695736885071},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9971035122871399,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.38823530077934265,0.6413301825523376,0.42016807198524475,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6567695736885071},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9895850419998169,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.36974790692329407,0.6413301825523376,0.3831932842731476,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6567695736885071},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9928752779960632,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.34285715222358704,0.6413301825523376,0.3613445460796356,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6567695736885071},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9968142509460449,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.32773110270500183,0.6413301825523376,0.3344537913799286,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9928711652755737,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2705882489681244,0.6413301825523376,0.3193277418613434,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6567695736885071},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9879676699638367,"dir":"rtl","str":"گوییم","boundary":[0.23361344635486603,0.6413301825523376,0.2655462324619293,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9661658406257629,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2235294133424759,0.6413301825523376,0.23025210201740265,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6413301825523376},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6567695736885071},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9443879127502441,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21848739683628082,0.6413301825523376,0.2218487411737442,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6187648177146912},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6187648177146912},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6567695736885071},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9895183444023132,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6117648177146912,0.9108823585510254,0.6637695736885071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6864607930183411},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9847310781478882,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.831932783126831,0.6722090244293213,0.8789916038513184,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6710214018821716},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.990958571434021,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7899159789085388,0.6710214018821716,0.8235294222831726,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6698337197303772},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7831932902336121,"y":0.684085488319397},{"x":0.7462185025215149,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9853327870368958,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.7462185025215149,0.6698337197303772,0.7831932902336121,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7445378303527832,"y":0.684085488319397},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9686645269393921,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7378151416778564,0.6710214018821716,0.7445378303527832,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6698337197303772},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6722090244293213},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7378151416778564,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9858234524726868,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.6628337197303772,0.8839916038513184,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8470588326454163,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9898322820663452,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.8470588326454163,0.6888360977172852,0.8823529481887817,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.99100261926651,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.7882353067398071,0.6888360977172852,0.8369747996330261,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9880839586257935,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7445378303527832,0.6888360977172852,0.7747899293899536,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7066508531570435},{"x":0.702521026134491,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9832466840744019,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.702521026134491,0.6888360977172852,0.7378151416778564,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9536460041999817,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6773109436035156,0.6888360977172852,0.7042016983032227,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9787747263908386,"dir":"rtl","str":"AIIE","boundary":[0.6521008610725403,0.6888360977172852,0.6907563209533691,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852},{"x":0.658823549747467,"y":0.6888360977172852},{"x":0.658823549747467,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9552741646766663,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6369748115539551,0.6888360977172852,0.658823549747467,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9856611490249634,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5899159908294678,0.6888360977172852,0.6336134672164917,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9891581535339355,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5462185144424438,0.6888360977172852,0.578151285648346,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7066508531570435},{"x":0.529411792755127,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9957029223442078,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.529411792755127,0.6888360977172852,0.5361344814300537,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7066508531570435},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.995590329170227,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.49915966391563416,0.6888360977172852,0.5210084319114685,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6888360977172852},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6888360977172852},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9941312074661255,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.4588235318660736,0.6888360977172852,0.48571428656578064,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.7066508531570435},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9971168041229248,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.41848739981651306,0.6888360977172852,0.440336138010025,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7066508531570435},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9973168969154358,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.6888360977172852,0.4151260554790497,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9672045111656189,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3815126121044159,0.6888360977172852,0.3848739564418793,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6888360977172852},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9881678223609924,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.6818360977172852,0.8873529481887817,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9738484025001526,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.8739495873451233,0.7220902442932129,0.8789916038513184,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7339667677879333},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9808708429336548,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8184874057769775,0.7220902442932129,0.8705882430076599,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7220902442932129},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.990173876285553,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7714285850524902,0.7220902442932129,0.8084033727645874,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.98671954870224,"dir":"rtl","str":"دربرگیرنده","boundary":[0.6957983374595642,0.7220902442932129,0.7613445520401001,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9890207648277283,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6470588445663452,0.7220902442932129,0.6840336322784424,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7339667677879333},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9504063129425049,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.7220902442932129,0.6436975002288818,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9839453101158142,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5966386795043945,0.7220902442932129,0.6285714507102966,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9690062403678894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.7220902442932129,0.5865546464920044,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9930384159088135,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.5394958257675171,0.7220902442932129,0.5697479248046875,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9771267771720886,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.4571428596973419,0.7220902442932129,0.5277311205863953,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7339667677879333},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.976678192615509,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43697479367256165,0.7220902442932129,0.4470588266849518,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7220902442932129},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7220902442932129},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7339667677879333},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9871968030929565,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.41680672764778137,0.7220902442932129,0.43361344933509827,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7220902442932129},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9629019498825073,"dir":"rtl","str":"تنیده","boundary":[0.3764705955982208,0.7220902442932129,0.40672269463539124,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9919503927230835,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.3210084140300751,0.7220902442932129,0.3663865625858307,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7220902442932129},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7339667677879333},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9948407411575317,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3025210201740265,0.7220902442932129,0.31092438101768494,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7220902442932129},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7220902442932129},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7339667677879333},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9957500100135803,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.26218488812446594,0.7220902442932129,0.29243698716163635,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7220902442932129},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7220902442932129},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9893061518669128,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2537815272808075,0.7220902442932129,0.25882354378700256,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7220902442932129},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7339667677879333},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.993346631526947,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.21848739683628082,0.7220902442932129,0.24201680719852448,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7220902442932129},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7220902442932129},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7339667677879333},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9883818030357361,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20336134731769562,0.7220902442932129,0.20840336382389069,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7220902442932129},{"x":0.19327731430530548,"y":0.7339667677879333},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9842488765716553,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.13781513273715973,0.7220902442932129,0.19327731430530548,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7339667677879333},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.994439959526062,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.10084033757448196,0.7220902442932129,0.1277310997247696,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7220902442932129},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7220902442932129},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7339667677879333},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9623650312423706,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0957983210682869,0.7220902442932129,0.09915966540575027,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.7434679269790649},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7434679269790649},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7577196955680847},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9818383455276489,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8521008491516113,0.7434679269790649,0.9042016863822937,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7434679269790649},{"x":0.8420168161392212,"y":0.7577196955680847},{"x":0.805042028427124,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9889624118804932,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.805042028427124,0.7434679269790649,0.8420168161392212,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9901717901229858,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7899159789085388,0.7434679269790649,0.7949579954147339,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7434679269790649},{"x":0.778151273727417,"y":0.7434679269790649},{"x":0.778151273727417,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9949637651443481,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7680672407150269,0.7434679269790649,0.778151273727417,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9891596436500549,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.7126050591468811,0.7434679269790649,0.7647058963775635,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7434679269790649},{"x":0.702521026134491,"y":0.7434679269790649},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9935777187347412,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.6689075827598572,0.7434679269790649,0.702521026134491,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7434679269790649},{"x":0.658823549747467,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9955223798751831,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.7434679269790649,0.658823549747467,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7577196955680847},{"x":0.605042040348053,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9923509955406189,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.605042040348053,0.7434679269790649,0.6453781723976135,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7577196955680847},{"x":0.583193302154541,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9885356426239014,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.7434679269790649,0.5949580073356628,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9911953210830688,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5462185144424438,0.7434679269790649,0.5731092691421509,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7577196955680847},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9926202893257141,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.49915966391563416,0.7434679269790649,0.5361344814300537,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.971960723400116,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.7434679269790649,0.4957983195781708,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7577196955680847},{"x":0.440336138010025,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9874529838562012,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.440336138010025,0.7434679269790649,0.48067227005958557,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9906723499298096,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252100884914398,0.7434679269790649,0.4302521049976349,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9936088919639587,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3798319399356842,0.7434679269790649,0.4151260554790497,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9791647791862488,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3344537913799286,0.7434679269790649,0.3781512677669525,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7434679269790649},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7434679269790649},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9735994338989258,"dir":"rtl","str":"توأم","boundary":[0.3025210201740265,0.7434679269790649,0.32605043053627014,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7434679269790649},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9888019561767578,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2857142984867096,0.7434679269790649,0.29243698716163635,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7434679269790649},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7434679269790649},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9951812028884888,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.24201680719852448,0.7434679269790649,0.27563026547431946,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7434679269790649},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7577196955680847},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9618619680404663,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22689075767993927,0.7434679269790649,0.23193277418613434,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7434679269790649},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7577196955680847},{"x":0.15798319876194,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9903342127799988,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.15798319876194,0.7434679269790649,0.21680672466754913,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.7434679269790649},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7434679269790649},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7577196955680847},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9884622097015381,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.1109243705868721,0.7434679269790649,0.14789916574954987,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7434679269790649},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7434679269790649},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7577196955680847},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9638338088989258,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.0957983210682869,0.7434679269790649,0.10084033757448196,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7220902442932129},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7220902442932129},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7577196955680847},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9861911535263062,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7150902442932129,0.9092016863822937,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.7684085369110107},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7684085369110107},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9830415844917297,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.8655462265014648,0.7684085369110107,0.9042016863822937,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7814726829528809},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9885298013687134,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.8067227005958557,0.7684085369110107,0.8571428656578064,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.995985209941864,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7932773232460022,0.7684085369110107,0.7983193397521973,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9929119944572449,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7445378303527832,0.7684085369110107,0.7848739624023438,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9897812008857727,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.6991596817970276,0.7684085369110107,0.7361344695091248,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.982620894908905,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.6638655662536621,0.7684085369110107,0.6924369931221008,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9783895611763,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6554622054100037,0.7684085369110107,0.6605042219161987,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9964817762374878,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6184874176979065,0.7684085369110107,0.6470588445663452,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7814726829528809},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9846333265304565,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5899159908294678,0.7684085369110107,0.6168067455291748,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7684085369110107},{"x":0.583193302154541,"y":0.7814726829528809},{"x":0.578151285648346,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9972190260887146,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.7684085369110107,0.583193302154541,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7814726829528809},{"x":0.529411792755127,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9905329942703247,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.529411792755127,0.7684085369110107,0.5697479248046875,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.993863582611084,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.4924369752407074,0.7684085369110107,0.5210084319114685,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7684085369110107},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9943593144416809,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.4588235318660736,0.7684085369110107,0.48403361439704895,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9951273202896118,"dir":"rtl","str":"حصول","boundary":[0.4151260554790497,0.7684085369110107,0.45546218752861023,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7684085369110107},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7814726829528809},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9891055822372437,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38823530077934265,0.7684085369110107,0.40672269463539124,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7814726829528809},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9910367131233215,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.33949580788612366,0.7684085369110107,0.3798319399356842,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7814726829528809},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9808414578437805,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.32436975836753845,0.7684085369110107,0.3361344635486603,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7684085369110107},{"x":0.31596639752388,"y":0.7684085369110107},{"x":0.31596639752388,"y":0.7814726829528809},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9926855564117432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30924370884895325,0.7684085369110107,0.31596639752388,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7814726829528809},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9908817410469055,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29075631499290466,0.7684085369110107,0.3008403480052948,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7814726829528809},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9867041110992432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.2571428716182709,0.7684085369110107,0.2873949706554413,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7814726829528809},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9949999451637268,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.22689075767993927,0.7684085369110107,0.24873949587345123,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9585458040237427,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.21680672466754913,0.7684085369110107,0.2235294133424759,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9410139918327332,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.7684085369110107,0.21512605249881744,0.7814726829528809]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7684085369110107},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7684085369110107},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7814726829528809},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9888902306556702,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7614085369110107,0.9092016863822937,0.7884726829528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9425019025802612,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8689075708389282,0.7992874383926392,0.8789916038513184,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8436974883079529,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9849117398262024,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.8436974883079529,0.7992874383926392,0.8655462265014648,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7992874383926392},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8171021342277527},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9740381836891174,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8100840449333191,0.7992874383926392,0.8336134552955627,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7992874383926392},{"x":0.800000011920929,"y":0.7992874383926392},{"x":0.800000011920929,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9816091060638428,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7478991746902466,0.7992874383926392,0.800000011920929,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8171021342277527},{"x":0.702521026134491,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9902217388153076,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.702521026134491,0.7992874383926392,0.7378151416778564,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9907513856887817,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.6554622054100037,0.7992874383926392,0.6924369931221008,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9881096482276917,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.6235294342041016,0.7992874383926392,0.6420168280601501,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9753850102424622,"dir":"rtl","str":"آوری","boundary":[0.5915966629981995,0.7992874383926392,0.6184874176979065,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.991542398929596,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.5445378422737122,0.7992874383926392,0.5764706134796143,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9751119017601013,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.7992874383926392,0.5428571701049805,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8171021342277527},{"x":0.489075630903244,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9865401983261108,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.489075630903244,0.7992874383926392,0.5277311205863953,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7992874383926392},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9764317274093628,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.4605042040348053,0.7992874383926392,0.48571428656578064,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8171021342277527},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9644255638122559,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.7992874383926392,0.4571428596973419,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8171021342277527},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9927887320518494,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.42016807198524475,0.7992874383926392,0.4436974823474884,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8171021342277527},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9825409054756165,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.7992874383926392,0.4100840389728546,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8171021342277527},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9917986392974854,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.34117648005485535,0.7992874383926392,0.3949579894542694,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9925563931465149,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.3008403480052948,0.7992874383926392,0.3310924470424652,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.7992874383926392},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7992874383926392},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8171021342277527},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9781702756881714,"dir":"rtl","str":"تسهیل","boundary":[0.24873949587345123,0.7992874383926392,0.29075631499290466,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8171021342277527},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9951383471488953,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.20840336382389069,0.7992874383926392,0.2386554628610611,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.7992874383926392},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7992874383926392},{"x":0.19831933081150055,"y":0.8171021342277527},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9911972284317017,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.1731092482805252,0.7992874383926392,0.19831933081150055,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7992874383926392},{"x":0.16134454309940338,"y":0.7992874383926392},{"x":0.16134454309940338,"y":0.8171021342277527},{"x":0.1411764770746231,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9814891815185547,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.1411764770746231,0.7992874383926392,0.16134454309940338,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.7992874383926392},{"x":0.13109244406223297,"y":0.7992874383926392},{"x":0.13109244406223297,"y":0.8171021342277527},{"x":0.11260504275560379,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9881981015205383,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.11260504275560379,0.7992874383926392,0.13109244406223297,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7992874383926392},{"x":0.10252100974321365,"y":0.7992874383926392},{"x":0.10252100974321365,"y":0.8171021342277527},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9821458458900452,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.0957983210682869,0.7992874383926392,0.10252100974321365,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.8230403661727905},{"x":0.902521014213562,"y":0.8230403661727905},{"x":0.902521014213562,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9858831763267517,"dir":"rtl","str":"برعهده","boundary":[0.8605042099952698,0.8230403661727905,0.902521014213562,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.994418203830719,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.8302521109580994,0.8230403661727905,0.8521008491516113,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.8230403661727905},{"x":0.826890766620636,"y":0.8230403661727905},{"x":0.826890766620636,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9793705940246582,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8252100944519043,0.8230403661727905,0.826890766620636,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8230403661727905},{"x":0.8184874057769775,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9771190285682678,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7663865685462952,0.8230403661727905,0.8184874057769775,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8432304263114929},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9891425967216492,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7226890921592712,0.8230403661727905,0.7596638798713684,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8432304263114929},{"x":0.680672287940979,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9857432246208191,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.680672287940979,0.8230403661727905,0.7142857313156128,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8432304263114929},{"x":0.63193279504776,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9932937622070312,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.63193279504776,0.8230403661727905,0.6739495992660522,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8432304263114929},{"x":0.583193302154541,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9915616512298584,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.583193302154541,0.8230403661727905,0.6252101063728333,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9796183705329895,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5680672526359558,0.8230403661727905,0.5798319578170776,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9902858734130859,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.8230403661727905,0.5596638917922974,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9881764054298401,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5008403658866882,0.8230403661727905,0.5478991866111755,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8432304263114929},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9898693561553955,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4722689092159271,0.8230403661727905,0.4924369752407074,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8230403661727905},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8432304263114929},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9900542497634888,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.45378151535987854,0.8230403661727905,0.4638655483722687,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.8230403661727905},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8230403661727905},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8432304263114929},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9906038641929626,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.4285714328289032,0.8230403661727905,0.45210084319114685,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.8230403661727905},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8230403661727905},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8432304263114929},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9937611818313599,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.3815126121044159,0.8230403661727905,0.42016807198524475,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.8230403661727905},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8230403661727905},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8432304263114929},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9975369572639465,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3512605130672455,0.8230403661727905,0.37478992342948914,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8230403661727905},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8230403661727905},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8432304263114929},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.98814857006073,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.8230403661727905,0.3495798408985138,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.8230403661727905},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8230403661727905},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8432304263114929},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9944544434547424,"dir":"rtl","str":"تقابل","boundary":[0.3042016923427582,0.8230403661727905,0.3361344635486603,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.8230403661727905},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8230403661727905},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8432304263114929},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9950627684593201,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.26218488812446594,0.8230403661727905,0.29579833149909973,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.8230403661727905},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8230403661727905},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8432304263114929},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9820542335510254,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2504201829433441,0.8230403661727905,0.2554621994495392,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.8230403661727905},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8230403661727905},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8432304263114929},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9915259480476379,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.21008403599262238,0.8230403661727905,0.24201680719852448,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.8230403661727905},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8230403661727905},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8432304263114929},{"x":0.17815126478672028,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9691651463508606,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.17815126478672028,0.8230403661727905,0.20168067514896393,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.8230403661727905},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8230403661727905},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8432304263114929},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9819651246070862,"dir":"rtl","str":"بالاخص","boundary":[0.11596638709306717,0.8230403661727905,0.16470588743686676,0.8432304263114929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8230403661727905},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8230403661727905},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8432304263114929},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9912257194519043,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.0957983210682869,0.8230403661727905,0.10756302624940872,0.8432304263114929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7992874383926392},{"x":0.902521014213562,"y":0.7992874383926392},{"x":0.902521014213562,"y":0.8432304263114929},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9866660237312317,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7922874383926392,0.907521014213562,0.8502304263114929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8657957315444946},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8657957315444946},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8752968907356262},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9131613969802856,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.0957983210682869,0.8657957315444946,0.10588235408067703,0.8752968907356262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.8646080493927002},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8657957315444946},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8752968907356262},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9881865978240967,"dir":"ltr","str":"Accreditation","boundary":[0.10924369841814041,0.8646080493927002,0.1915966421365738,0.8752968907356262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.8657957315444946},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8657957315444946},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8752968907356262},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.9928218126296997,"dir":"ltr","str":"Board","boundary":[0.19495798647403717,0.8657957315444946,0.23193277418613434,0.8752968907356262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.8657957315444946},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8657957315444946},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8764845728874207},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9894410371780396,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.2369747906923294,0.8657957315444946,0.2537815272808075,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.8657957315444946},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8657957315444946},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8764845728874207},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9945583343505859,"dir":"ltr","str":"Engineering","boundary":[0.25882354378700256,0.8657957315444946,0.3310924470424652,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.8669833540916443},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8669833540916443},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8764845728874207},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9912212491035461,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3361344635486603,0.8669833540916443,0.35798320174217224,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.8669833540916443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8669833540916443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8776721954345703},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.985856831073761,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.3613445460796356,0.8669833540916443,0.43361344933509827,0.8776721954345703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8646080493927002},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8669833540916443},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8764845728874207},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8752968907356262}]},"confidence":0.986756443977356,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8576080493927002,0.43861344933509827,0.8834845728874207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8788598775863647},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8788598775863647},{"x":0.10588235408067703,"y":0.8871734142303467},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9440116882324219,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.0941176488995552,0.8788598775863647,0.10588235408067703,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.8788598775863647},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8800475001335144},{"x":0.16806723177433014,"y":0.8871734142303467},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9891129732131958,"dir":"ltr","str":"American","boundary":[0.10924369841814041,0.8788598775863647,0.16806723177433014,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.8788598775863647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8788598775863647},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8871734142303467},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9891955256462097,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.1731092482805252,0.8788598775863647,0.2218487411737442,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8800475001335144},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8800475001335144},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8871734142303467},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9866951107978821,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.22689075767993927,0.8800475001335144,0.2386554628610611,0.8871734142303467]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8800475001335144},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8883610367774963},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9863049983978271,"dir":"ltr","str":"Industrial","boundary":[0.24201680719852448,0.8788598775863647,0.3008403480052948,0.8883610367774963]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.8800475001335144},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8800475001335144},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8883610367774963},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9941299557685852,"dir":"ltr","str":"Engineers","boundary":[0.3042016923427582,0.8800475001335144,0.3630252182483673,0.8883610367774963]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8800475001335144},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8883610367774963},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8871734142303467}]},"confidence":0.9871824383735657,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8718598775863647,0.3680252182483673,0.8953610367774963],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/vSlxLjraVyWXWPIk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/DtfIkFrpbjhzjVBY.jpg","blurred":"/storage/books/9ae670da6bd3063d/pages/axSGVRtwgUfHwanY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00014977756117572302,0.00011581123993685579,0.9984691052797462,0.9989352152981839]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8974789977073669,"y":0.10332541912794113},{"x":0.902521014213562,"y":0.10332541912794113},{"x":0.902521014213562,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8991596698760986,"y":0.11520189791917801}]},"confidence":0.7508949637413025,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8974789977073669,0.10332541912794113,0.902521014213562,0.11520189791917801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8857142925262451,"y":0.10332541912794113},{"x":0.8857142925262451,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8605042099952698,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9874517321586609,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.8605042099952698,0.10332541912794113,0.8857142925262451,0.11520189791917801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.10451306402683258},{"x":0.848739504814148,"y":0.10451306402683258},{"x":0.8504201769828796,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8403361439704895,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9928374290466309,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8386554718017578,0.10451306402683258,0.8504201769828796,0.11638955026865005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.10451306402683258},{"x":0.8336134552955627,"y":0.10451306402683258},{"x":0.8352941274642944,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8302521109580994,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9712348580360413,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8302521109580994,0.10451306402683258,0.8352941274642944,0.11638955026865005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.10451306402683258},{"x":0.826890766620636,"y":0.10451306402683258},{"x":0.8285714387893677,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9937219619750977,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8117647171020508,0.10451306402683258,0.8285714387893677,0.11638955026865005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.10451306402683258},{"x":0.902521014213562,"y":0.10332541912794113},{"x":0.902521014213562,"y":0.11520189791917801},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9742307662963867,"dir":"ltr","boundary":[0.8067647171020508,0.09751306402683257,0.907521014213562,0.12220189791917802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.13895486295223236},{"x":0.9008403420448303,"y":0.13895486295223236},{"x":0.9008403420448303,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8588235378265381,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9937703013420105,"dir":"rtl","str":"جاهایی","boundary":[0.8588235378265381,0.13895486295223236,0.9008403420448303,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8571428656578064,"y":0.13895486295223236},{"x":0.8571428656578064,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8420168161392212,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9898300170898438,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8420168161392212,0.13895486295223236,0.8571428656578064,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.13895486295223236},{"x":0.831932783126831,"y":0.13895486295223236},{"x":0.831932783126831,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7899159789085388,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9916027784347534,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7899159789085388,0.13895486295223236,0.831932783126831,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7798319458961487,"y":0.13895486295223236},{"x":0.7798319458961487,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7394958138465881,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9872931241989136,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7394958138465881,0.13895486295223236,0.7798319458961487,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.13895486295223236},{"x":0.729411780834198,"y":0.13895486295223236},{"x":0.729411780834198,"y":0.15558195114135742},{"x":0.7058823704719543,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9723517894744873,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7058823704719543,0.13895486295223236,0.729411780834198,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6957983374595642,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6957983374595642,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6638655662536621,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9916181564331055,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.6638655662536621,0.13895486295223236,0.6957983374595642,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.13895486295223236},{"x":0.653781533241272,"y":0.13895486295223236},{"x":0.653781533241272,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6470588445663452,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9250293970108032,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6470588445663452,0.13895486295223236,0.653781533241272,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6403361558914185,"y":0.13895486295223236},{"x":0.6403361558914185,"y":0.15558195114135742},{"x":0.6184874176979065,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9859574437141418,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.6184874176979065,0.13895486295223236,0.6403361558914185,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.13895486295223236},{"x":0.610084056854248,"y":0.13895486295223236},{"x":0.610084056854248,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5815126299858093,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.991307258605957,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.5815126299858093,0.13895486295223236,0.610084056854248,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5714285969734192,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5310924649238586,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9728072285652161,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5310924649238586,0.13895486295223236,0.5714285969734192,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.13895486295223236},{"x":0.529411792755127,"y":0.13895486295223236},{"x":0.529411792755127,"y":0.15558195114135742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9649354219436646,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.13895486295223236,0.529411792755127,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.13895486295223236},{"x":0.5126050710678101,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9895352125167847,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.4756302535533905,0.13895486295223236,0.5126050710678101,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4722689092159271,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.980073869228363,"dir":"rtl","str":"آلات","boundary":[0.4453781545162201,0.13895486295223236,0.4722689092159271,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.13895486295223236},{"x":0.43529412150382996,"y":0.13895486295223236},{"x":0.43529412150382996,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4100840389728546,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9887542128562927,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.4100840389728546,0.13895486295223236,0.43529412150382996,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.13895486295223236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3361344635486603,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9860203266143799,"dir":"rtl","str":"دربرگیرنده","boundary":[0.3361344635486603,0.13895486295223236,0.4000000059604645,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.13895486295223236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.13895486295223236},{"x":0.32605043053627014,"y":0.15558195114135742},{"x":0.24537815153598785,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9888758659362793,"dir":"rtl","str":"مشخصههای","boundary":[0.24537815153598785,0.13895486295223236,0.32605043053627014,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.13895486295223236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.13895486295223236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.15558195114135742},{"x":0.20000000298023224,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9945986270904541,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.20000000298023224,0.13895486295223236,0.23529411852359772,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.13895486295223236},{"x":0.19663865864276886,"y":0.13895486295223236},{"x":0.19663865864276886,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1899159699678421,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9887378215789795,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1899159699678421,0.13895486295223236,0.19663865864276886,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.13895486295223236},{"x":0.17983193695545197,"y":0.13895486295223236},{"x":0.17983193695545197,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1445378214120865,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9963667988777161,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.1445378214120865,0.13895486295223236,0.17983193695545197,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.13895486295223236},{"x":0.13277311623096466,"y":0.13895486295223236},{"x":0.13277311623096466,"y":0.15558195114135742},{"x":0.1109243705868721,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9873906373977661,"dir":"rtl","str":"نیرو","boundary":[0.1109243705868721,0.13895486295223236,0.13277311623096466,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.13895486295223236},{"x":0.10084033757448196,"y":0.13895486295223236},{"x":0.10084033757448196,"y":0.15558195114135742},{"x":0.0957983210682869,"y":0.15558195114135742}]},"confidence":0.9623286128044128,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.0957983210682869,0.13895486295223236,0.10084033757448196,0.15558195114135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.16389548778533936},{"x":0.902521014213562,"y":0.16389548778533936},{"x":0.902521014213562,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8605042099952698,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9767292141914368,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.8605042099952698,0.16389548778533936,0.902521014213562,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8571428656578064,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8571428656578064,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8504201769828796,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9563661813735962,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8504201769828796,0.16389548778533936,0.8571428656578064,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8403361439704895,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8403361439704895,"y":0.17933492362499237},{"x":0.826890766620636,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9833151698112488,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.826890766620636,0.16389548778533936,0.8403361439704895,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8168067336082458,"y":0.16389548778533936},{"x":0.8168067336082458,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7815126180648804,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9887955784797668,"dir":"rtl","str":"اعمال","boundary":[0.7815126180648804,0.16389548778533936,0.8168067336082458,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17933492362499237},{"x":0.756302535533905,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9821970462799072,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.756302535533905,0.16389548778533936,0.7798319458961487,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7546218633651733,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7546218633651733,"y":0.17933492362499237},{"x":0.75126051902771,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9642393589019775,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.16389548778533936,0.7546218633651733,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.16389548778533936},{"x":0.7394958138465881,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6924369931221008,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.987596333026886,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6924369931221008,0.16389548778533936,0.7394958138465881,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.16389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.16389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6672269105911255,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9735142588615417,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6672269105911255,0.16389548778533936,0.6873949766159058,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.16389548778533936},{"x":0.6521008610725403,"y":0.16389548778533936},{"x":0.6521008610725403,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.987720787525177,"dir":"rtl","str":"انرژیهای","boundary":[0.5882353186607361,0.16389548778533936,0.6521008610725403,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.16389548778533936},{"x":0.578151285648346,"y":0.16389548778533936},{"x":0.578151285648346,"y":0.17933492362499237},{"x":0.529411792755127,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9880394339561462,"dir":"rtl","str":"موردنیاز","boundary":[0.529411792755127,0.16389548778533936,0.578151285648346,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5193277597427368,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9855676889419556,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5142857432365417,0.16389548778533936,0.5193277597427368,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16389548778533936},{"x":0.5042017102241516,"y":0.17933492362499237},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9787918329238892,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.46890756487846375,0.16389548778533936,0.5042017102241516,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.16389548778533936},{"x":0.46554622054100037,"y":0.16389548778533936},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17933492362499237},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9866625070571899,"dir":"rtl","str":"العمل","boundary":[0.43361344933509827,0.16389548778533936,0.46554622054100037,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.16389548778533936},{"x":0.4302521049976349,"y":0.16389548778533936},{"x":0.4302521049976349,"y":0.17933492362499237},{"x":0.40504202246665955,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9748713970184326,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40504202246665955,0.16389548778533936,0.4302521049976349,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3949579894542694,"y":0.17933492362499237},{"x":0.34285715222358704,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9881091713905334,"dir":"rtl","str":"انگیزشی","boundary":[0.34285715222358704,0.16389548778533936,0.3949579894542694,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3327731192111969,"y":0.16389548778533936},{"x":0.3327731192111969,"y":0.17933492362499237},{"x":0.29243698716163635,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.993165135383606,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.29243698716163635,0.16389548778533936,0.3327731192111969,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2823529541492462,"y":0.17933492362499237},{"x":0.267226904630661,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.996584415435791,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.267226904630661,0.16389548778533936,0.2823529541492462,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16389548778533936},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17933492362499237},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9947364330291748,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.22857142984867096,0.16389548778533936,0.2571428716182709,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21848739683628082,"y":0.16389548778533936},{"x":0.21848739683628082,"y":0.17933492362499237},{"x":0.18655462563037872,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9935327768325806,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.18655462563037872,0.16389548778533936,0.21848739683628082,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.16389548778533936},{"x":0.1764705926179886,"y":0.16389548778533936},{"x":0.1764705926179886,"y":0.17933492362499237},{"x":0.16974790394306183,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9936667084693909,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16974790394306183,0.16389548778533936,0.1764705926179886,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.16389548778533936},{"x":0.1596638709306717,"y":0.16389548778533936},{"x":0.1596638709306717,"y":0.17933492362499237},{"x":0.14789916574954987,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9927964210510254,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14789916574954987,0.16389548778533936,0.1596638709306717,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.16389548778533936},{"x":0.13781513273715973,"y":0.16389548778533936},{"x":0.13781513273715973,"y":0.17933492362499237},{"x":0.0957983210682869,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9903005361557007,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.0957983210682869,0.16389548778533936,0.13781513273715973,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.1876484602689743},{"x":0.902521014213562,"y":0.1876484602689743},{"x":0.902521014213562,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8924369812011719,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9792473912239075,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8924369812011719,0.1876484602689743,0.902521014213562,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8890756368637085,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8890756368637085,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8588235378265381,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9883791208267212,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.8588235378265381,0.1876484602689743,0.8890756368637085,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8504201769828796,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8504201769828796,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8252100944519043,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.994171679019928,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.8252100944519043,0.1876484602689743,0.8504201769828796,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8235294222831726,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20308788120746613},{"x":0.8184874057769775,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.987046480178833,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8184874057769775,0.1876484602689743,0.8235294222831726,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8100840449333191,"y":0.1876484602689743},{"x":0.8100840449333191,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9970772862434387,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.7747899293899536,0.1876484602689743,0.8100840449333191,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7663865685462952,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9959869384765625,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7596638798713684,0.1876484602689743,0.7663865685462952,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.1876484602689743},{"x":0.75126051902771,"y":0.1876484602689743},{"x":0.75126051902771,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6924369931221008,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9942611455917358,"dir":"rtl","str":"زمینههای","boundary":[0.6924369931221008,0.1876484602689743,0.75126051902771,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6840336322784424,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.989881694316864,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6487395167350769,0.1876484602689743,0.6840336322784424,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6134454011917114,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9836158752441406,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6134454011917114,0.1876484602689743,0.6369748115539551,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9914179444313049,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.5428571701049805,0.1876484602689743,0.6000000238418579,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1876484602689743},{"x":0.534453809261322,"y":0.1876484602689743},{"x":0.534453809261322,"y":0.20308788120746613},{"x":0.49915966391563416,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9901511669158936,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.49915966391563416,0.1876484602689743,0.534453809261322,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9962789416313171,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4638655483722687,0.1876484602689743,0.4907563030719757,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20308788120746613},{"x":0.45210084319114685,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9932021498680115,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45210084319114685,0.1876484602689743,0.4571428596973419,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1876484602689743},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20308788120746613},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9935575127601624,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.38823530077934265,0.1876484602689743,0.4436974823474884,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3798319399356842,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3798319399356842,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3445378243923187,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9923946857452393,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.3445378243923187,0.1876484602689743,0.3798319399356842,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3361344635486603,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3361344635486603,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3294117748737335,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9946047067642212,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3294117748737335,0.1876484602689743,0.3361344635486603,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3210084140300751,"y":0.1876484602689743},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9947355389595032,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3126050531864166,0.1876484602689743,0.3210084140300751,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.1876484602689743},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1876484602689743},{"x":0.30588236451148987,"y":0.20308788120746613},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9877177476882935,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.27899160981178284,0.1876484602689743,0.30588236451148987,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2722689211368561,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20308788120746613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9857960939407349,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2201680690050125,0.1876484602689743,0.2722689211368561,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1876484602689743},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613},{"x":0.206722691655159,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9799972176551819,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.206722691655159,0.1876484602689743,0.21680672466754913,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.1876484602689743},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1876484602689743},{"x":0.19831933081150055,"y":0.20308788120746613},{"x":0.16134454309940338,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9798209071159363,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.16134454309940338,0.1876484602689743,0.19831933081150055,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.1876484602689743},{"x":0.15294118225574493,"y":0.1876484602689743},{"x":0.15294118225574493,"y":0.20308788120746613},{"x":0.13613446056842804,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9312523603439331,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.13613446056842804,0.1876484602689743,0.15294118225574493,0.20308788120746613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.1900237500667572},{"x":0.13445378839969635,"y":0.18883609771728516},{"x":0.13613446056842804,"y":0.19952493906021118},{"x":0.11596638709306717,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9811037182807922,"str":"کند","boundary":[0.11428571492433548,0.1900237500667572,0.13613446056842804,0.19952493906021118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.1900237500667572},{"x":0.11260504275560379,"y":0.1900237500667572},{"x":0.11260504275560379,"y":0.20071259140968323},{"x":0.10924369841814041,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9556154608726501,"str":".","boundary":[0.10756302624940872,0.1900237500667572,0.11260504275560379,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8789916038513184,"y":0.22565320134162903},{"x":0.8436974883079529,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9810908436775208,"dir":"rtl","str":"وظیفه","boundary":[0.8436974883079529,0.2125890702009201,0.8789916038513184,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8369747996330261,"y":0.2125890702009201},{"x":0.8369747996330261,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9923019409179688,"dir":"rtl","str":"مهندسان","boundary":[0.7848739624023438,0.2125890702009201,0.8369747996330261,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9931043386459351,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7428571581840515,0.2125890702009201,0.7764706015586853,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9896213412284851,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7159664034843445,0.2125890702009201,0.7344537973403931,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9962366819381714,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6840336322784424,0.2125890702009201,0.7092437148094177,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9977425932884216,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6621848940849304,0.2125890702009201,0.6756302714347839,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9970607161521912,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.2125890702009201,0.6554622054100037,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9965155124664307,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.6067227125167847,0.2125890702009201,0.6403361558914185,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.994856059551239,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5630252361297607,0.2125890702009201,0.6000000238418579,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2125890702009201},{"x":0.561344563961029,"y":0.2125890702009201},{"x":0.561344563961029,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9908408522605896,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5579832196235657,0.2125890702009201,0.561344563961029,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9879326224327087,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5142857432365417,0.2125890702009201,0.5495798587799072,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2125890702009201},{"x":0.507563054561615,"y":0.2125890702009201},{"x":0.507563054561615,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9893040060997009,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.2125890702009201,0.507563054561615,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9934037923812866,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.4588235318660736,0.2125890702009201,0.4957983195781708,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2125890702009201},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2125890702009201},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.99636310338974,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.2125890702009201,0.45210084319114685,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2125890702009201},{"x":0.440336138010025,"y":0.2125890702009201},{"x":0.440336138010025,"y":0.22565320134162903},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9927374720573425,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.40672269463539124,0.2125890702009201,0.440336138010025,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.2125890702009201},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2125890702009201},{"x":0.40168067812919617,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9917649030685425,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.2125890702009201,0.40168067812919617,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2125890702009201},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9876586198806763,"dir":"rtl","str":"اجزایی","boundary":[0.3512605130672455,0.2125890702009201,0.38991597294807434,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2125890702009201},{"x":0.3445378243923187,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3294117748737335,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9952079057693481,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3294117748737335,0.2125890702009201,0.3445378243923187,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2125890702009201},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2125890702009201},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2537815272808075,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9935473799705505,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.2537815272808075,0.2125890702009201,0.32268908619880676,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22565320134162903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9953055381774902,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.21512605249881744,0.2125890702009201,0.24705882370471954,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2125890702009201},{"x":0.206722691655159,"y":0.2125890702009201},{"x":0.206722691655159,"y":0.22565320134162903},{"x":0.20336134731769562,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9876142144203186,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20336134731769562,0.2125890702009201,0.206722691655159,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19495798647403717,"y":0.2125890702009201},{"x":0.19495798647403717,"y":0.22565320134162903},{"x":0.15798319876194,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9933407306671143,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.15798319876194,0.2125890702009201,0.19495798647403717,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2125890702009201},{"x":0.15126051008701324,"y":0.22565320134162903},{"x":0.1445378214120865,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9967645406723022,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1445378214120865,0.2125890702009201,0.15126051008701324,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2125890702009201},{"x":0.13781513273715973,"y":0.2125890702009201},{"x":0.13781513273715973,"y":0.22565320134162903},{"x":0.0957983210682869,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9921762943267822,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.0957983210682869,0.2125890702009201,0.13781513273715973,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.23396675288677216},{"x":0.902521014213562,"y":0.23396675288677216},{"x":0.902521014213562,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8857142925262451,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9903138279914856,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8857142925262451,0.23396675288677216,0.902521014213562,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8840336203575134,"y":0.23396675288677216},{"x":0.8840336203575134,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8571428656578064,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9866484999656677,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.8571428656578064,0.23396675288677216,0.8840336203575134,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.23396675288677216},{"x":0.848739504814148,"y":0.23396675288677216},{"x":0.848739504814148,"y":0.24821852147579193},{"x":0.8084033727645874,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9901806712150574,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8084033727645874,0.23396675288677216,0.848739504814148,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.23396675288677216},{"x":0.800000011920929,"y":0.23396675288677216},{"x":0.800000011920929,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7949579954147339,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9875782132148743,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7949579954147339,0.23396675288677216,0.800000011920929,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7747899293899536,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9920560717582703,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.7747899293899536,0.23396675288677216,0.7865546345710754,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9909143447875977,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7260504364967346,0.23396675288677216,0.7663865685462952,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9896154403686523,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6941176652908325,0.23396675288677216,0.7176470756530762,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6924369931221008,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9845835566520691,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6890756487846375,0.23396675288677216,0.6924369931221008,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216},{"x":0.680672287940979,"y":0.23396675288677216},{"x":0.680672287940979,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9894507527351379,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6605042219161987,0.23396675288677216,0.680672287940979,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6117647290229797,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.987987756729126,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6117647290229797,0.23396675288677216,0.6521008610725403,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6033613681793213,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9919643402099609,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5714285969734192,0.23396675288677216,0.6033613681793213,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9945337772369385,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5226891040802002,0.23396675288677216,0.5630252361297607,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.23396675288677216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4756302535533905,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9959838390350342,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.4756302535533905,0.23396675288677216,0.5142857432365417,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.23396675288677216},{"x":0.46722689270973206,"y":0.23396675288677216},{"x":0.46722689270973206,"y":0.24821852147579193},{"x":0.4453781545162201,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9958351254463196,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.4453781545162201,0.23396675288677216,0.46722689270973206,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23396675288677216},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23396675288677216},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24821852147579193},{"x":0.42352941632270813,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9951305985450745,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42352941632270813,0.23396675288677216,0.43697479367256165,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23396675288677216},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24821852147579193},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9932557940483093,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.38823530077934265,0.23396675288677216,0.4151260554790497,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9812403917312622,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3663865625858307,0.23396675288677216,0.3798319399356842,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.23396675288677216},{"x":0.35798320174217224,"y":0.23396675288677216},{"x":0.35798320174217224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.3478991687297821,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.982571005821228,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3478991687297821,0.23396675288677216,0.35798320174217224,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3445378243923187,"y":0.23396675288677216},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24821852147579193},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9813287854194641,"dir":"rtl","str":"نحو","boundary":[0.32436975836753845,0.23396675288677216,0.3445378243923187,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.23396675288677216},{"x":0.31596639752388,"y":0.23396675288677216},{"x":0.31596639752388,"y":0.24821852147579193},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9939739108085632,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.27563026547431946,0.23396675288677216,0.31596639752388,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.23396675288677216},{"x":0.267226904630661,"y":0.23396675288677216},{"x":0.267226904630661,"y":0.24821852147579193},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9944834113121033,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.22689075767993927,0.23396675288677216,0.267226904630661,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21848739683628082,"y":0.23396675288677216},{"x":0.21848739683628082,"y":0.24821852147579193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9893096089363098,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.23396675288677216,0.21848739683628082,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.23396675288677216},{"x":0.206722691655159,"y":0.23396675288677216},{"x":0.206722691655159,"y":0.24821852147579193},{"x":0.19495798647403717,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9953155517578125,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.19495798647403717,0.23396675288677216,0.206722691655159,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.23396675288677216},{"x":0.18655462563037872,"y":0.23396675288677216},{"x":0.18655462563037872,"y":0.24821852147579193},{"x":0.14957983791828156,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9915471076965332,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.14957983791828156,0.23396675288677216,0.18655462563037872,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1411764770746231,"y":0.23396675288677216},{"x":0.1411764770746231,"y":0.24821852147579193},{"x":0.12941177189350128,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9913103580474854,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12941177189350128,0.23396675288677216,0.1411764770746231,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23396675288677216},{"x":0.12100840359926224,"y":0.23396675288677216},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24821852147579193},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9865270853042603,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.0957983210682869,0.23396675288677216,0.12100840359926224,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.25653207302093506},{"x":0.9042016863822937,"y":0.25653207302093506},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8638655543327332,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9950624108314514,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.8638655543327332,0.25653207302093506,0.9042016863822937,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8554621934890747,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8554621934890747,"y":0.2731591463088989},{"x":0.848739504814148,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.975312352180481,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.848739504814148,0.25653207302093506,0.8554621934890747,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8403361439704895,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8403361439704895,"y":0.2731591463088989},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9830498099327087,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8252100944519043,0.25653207302093506,0.8403361439704895,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8184874057769775,"y":0.25653207302093506},{"x":0.8184874057769775,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9976951479911804,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7848739624023438,0.25653207302093506,0.8184874057769775,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9963048100471497,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7529411911964417,0.25653207302093506,0.7764706015586853,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9928637742996216,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7226890921592712,0.25653207302093506,0.7445378303527832,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7210084199905396,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9905903935432434,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7159664034843445,0.25653207302093506,0.7210084199905396,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.25653207302093506},{"x":0.707563042640686,"y":0.25653207302093506},{"x":0.707563042640686,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9942423701286316,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6957983374595642,0.25653207302093506,0.707563042640686,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9904375076293945,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6554622054100037,0.25653207302093506,0.6873949766159058,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9964632987976074,"dir":"rtl","str":"امروز","boundary":[0.6184874176979065,0.25653207302093506,0.6470588445663452,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.25653207302093506},{"x":0.610084056854248,"y":0.25653207302093506},{"x":0.610084056854248,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9917283654212952,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.578151285648346,0.25653207302093506,0.610084056854248,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9931476712226868,"dir":"rtl","str":"خواستهها","boundary":[0.5142857432365417,0.25653207302093506,0.5697479248046875,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9957104325294495,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008403658866882,0.25653207302093506,0.5058823823928833,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4924369752407074,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9927998781204224,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.4470588266849518,0.25653207302093506,0.4924369752407074,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.25653207302093506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900133013725281,"dir":"rtl","str":"مشتری","boundary":[0.3966386616230011,0.25653207302093506,0.43865546584129333,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25653207302093506},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25653207302093506},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9850363731384277,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3798319399356842,0.25653207302093506,0.38823530077934265,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.25653207302093506},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25653207302093506},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9929662942886353,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.3495798408985138,0.25653207302093506,0.37142857909202576,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.25653207302093506},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25653207302093506},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9940065145492554,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.3008403480052948,0.25653207302093506,0.34117648005485535,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.25653207302093506},{"x":0.29243698716163635,"y":0.25653207302093506},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2731591463088989},{"x":0.27563026547431946,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9898893237113953,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.27563026547431946,0.25653207302093506,0.29243698716163635,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.25653207302093506},{"x":0.267226904630661,"y":0.25653207302093506},{"x":0.267226904630661,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.992299497127533,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.24201680719852448,0.25653207302093506,0.267226904630661,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.25653207302093506},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2731591463088989},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9531750679016113,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2235294133424759,0.25653207302093506,0.2386554628610611,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2731591463088989},{"x":0.18487395346164703,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.988503098487854,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.18487395346164703,0.25653207302093506,0.21512605249881744,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.25653207302093506},{"x":0.18319328129291534,"y":0.25653207302093506},{"x":0.18319328129291534,"y":0.2731591463088989},{"x":0.17815126478672028,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9842638373374939,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17815126478672028,0.25653207302093506,0.18319328129291534,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.25653207302093506},{"x":0.16974790394306183,"y":0.25653207302093506},{"x":0.16974790394306183,"y":0.2731591463088989},{"x":0.1277310997247696,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9944029450416565,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.1277310997247696,0.25653207302093506,0.16974790394306183,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.25653207302093506},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2731591463088989},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9833102822303772,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.0957983210682869,0.25653207302093506,0.11932773143053055,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.2802850306034088},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2802850306034088},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9911486506462097,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8672268986701965,0.2802850306034088,0.9042016863822937,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9889723658561707,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.8285714387893677,0.2802850306034088,0.8571428656578064,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2802850306034088},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2969121038913727},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9931191205978394,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8084033727645874,0.2802850306034088,0.8201680779457092,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.2802850306034088},{"x":0.800000011920929,"y":0.2802850306034088},{"x":0.800000011920929,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9897347688674927,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.7764706015586853,0.2802850306034088,0.800000011920929,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.988830029964447,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7630252242088318,0.2802850306034088,0.7680672407150269,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9965262413024902,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.7243697643280029,0.2802850306034088,0.7529411911964417,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9952003359794617,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6957983374595642,0.2802850306034088,0.7142857313156128,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9926526546478271,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6739495992660522,0.2802850306034088,0.6857143044471741,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9904453754425049,"dir":"rtl","str":"تصمیم","boundary":[0.6268907785415649,0.2802850306034088,0.6638655662536621,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9830572009086609,"dir":"rtl","str":"گیریهای","boundary":[0.5697479248046875,0.2802850306034088,0.6218487620353699,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9870177507400513,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5327731370925903,0.2802850306034088,0.5546218752861023,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2969121038913727},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9944184422492981,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.48403361439704895,0.2802850306034088,0.5243697762489319,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2969121038913727},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9935407042503357,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.43361344933509827,0.2802850306034088,0.4756302535533905,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2969121038913727},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9978559613227844,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.2802850306034088,0.4252100884914398,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2969121038913727},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9911854863166809,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40336135029792786,0.2802850306034088,0.4100840389728546,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9901906847953796,"dir":"rtl","str":"خدماتی","boundary":[0.3495798408985138,0.2802850306034088,0.3932773172855377,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2802850306034088},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2969121038913727},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9939990043640137,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.30756303668022156,0.2802850306034088,0.33949580788612366,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9891924858093262,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.2689075767993927,0.2802850306034088,0.2974790036678314,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2802850306034088},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9523614645004272,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2521008551120758,0.2802850306034088,0.2655462324619293,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2802850306034088},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2969121038913727},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9924755096435547,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23361344635486603,0.2802850306034088,0.24201680719852448,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2802850306034088},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2969121038913727},{"x":0.1596638709306717,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9884769320487976,"dir":"rtl","str":"فعالیتهای","boundary":[0.1596638709306717,0.2802850306034088,0.22521008551120758,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2802850306034088},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2802850306034088},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2969121038913727},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9873032569885254,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.0957983210682869,0.2802850306034088,0.14957983791828156,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3052256405353546},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3052256405353546},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9826330542564392,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.8689075708389282,0.3052256405353546,0.9042016863822937,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9891489744186401,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8521008491516113,0.3052256405353546,0.8605042099952698,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3052256405353546},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3206650912761688},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9934863448143005,"dir":"rtl","str":"دربرمی","boundary":[0.8100840449333191,0.3052256405353546,0.8436974883079529,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9894653558731079,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7747899293899536,0.3052256405353546,0.7966386675834656,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9852816462516785,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7697479128837585,0.3052256405353546,0.7731092572212219,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9862692356109619,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7529411911964417,0.3052256405353546,0.7630252242088318,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3052256405353546},{"x":0.75126051902771,"y":0.3052256405353546},{"x":0.75126051902771,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9931475520133972,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.729411780834198,0.3052256405353546,0.75126051902771,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9887413382530212,"dir":"rtl","str":"اجمال","boundary":[0.6857143044471741,0.3052256405353546,0.7210084199905396,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9960373640060425,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.6504201889038086,0.3052256405353546,0.6773109436035156,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3206650912761688},{"x":0.63193279504776,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9970852732658386,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.63193279504776,0.3052256405353546,0.6420168280601501,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9936564564704895,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.5680672526359558,0.3052256405353546,0.6235294342041016,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9956893920898438,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.5210084319114685,0.3052256405353546,0.5596638917922974,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9931568503379822,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.4722689092159271,0.3052256405353546,0.5126050710678101,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9946351051330566,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4571428596973419,0.3052256405353546,0.4638655483722687,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3052256405353546},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3052256405353546},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9923128485679626,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4268907606601715,0.3052256405353546,0.44873949885368347,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3052256405353546},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3206650912761688},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.995553731918335,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.38991597294807434,0.3052256405353546,0.41848739981651306,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9910004138946533,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3764705955982208,0.3052256405353546,0.3815126121044159,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9906416535377502,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.32773110270500183,0.3052256405353546,0.3680672347545624,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9952108263969421,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.2806722819805145,0.3052256405353546,0.3193277418613434,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3206650912761688},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9930369257926941,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.24369747936725616,0.3052256405353546,0.2722689211368561,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3206650912761688},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9920393228530884,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.20168067514896393,0.3052256405353546,0.23529411852359772,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3052256405353546},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3206650912761688},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9887174963951111,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.15294118225574493,0.3052256405353546,0.19327731430530548,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13781513273715973,"y":0.3052256405353546},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3052256405353546},{"x":0.1445378214120865,"y":0.3206650912761688},{"x":0.13781513273715973,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9971231818199158,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13781513273715973,0.3052256405353546,0.1445378214120865,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3052256405353546},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3052256405353546},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3206650912761688},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9938466548919678,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.0957983210682869,0.3052256405353546,0.12941177189350128,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.3277909755706787},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3277909755706787},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9907073974609375,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.8655462265014648,0.3277909755706787,0.9042016863822937,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9926103949546814,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.8285714387893677,0.3277909755706787,0.8588235378265381,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8285714387893677,"y":0.3420427441596985},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9832699298858643,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8235294222831726,0.3277909755706787,0.8285714387893677,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3277909755706787},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9892851114273071,"dir":"rtl","str":"خستگی","boundary":[0.7697479128837585,0.3277909755706787,0.8151260614395142,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9965652227401733,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.7361344695091248,0.3277909755706787,0.7613445520401001,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3420427441596985},{"x":0.729411780834198,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9927814602851868,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.3277909755706787,0.7344537973403931,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.990647554397583,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6957983374595642,0.3277909755706787,0.7226890921592712,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9973710179328918,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6554622054100037,0.3277909755706787,0.6890756487846375,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9933762550354004,"dir":"rtl","str":"حرکات","boundary":[0.6117647290229797,0.3277909755706787,0.6487395167350769,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9937558174133301,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.3277909755706787,0.6084033846855164,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9769735932350159,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5697479248046875,0.3277909755706787,0.5949580073356628,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9783716797828674,"dir":"rtl","str":"وری","boundary":[0.5428571701049805,0.3277909755706787,0.5680672526359558,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3277909755706787},{"x":0.534453809261322,"y":0.3277909755706787},{"x":0.534453809261322,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9937686920166016,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5042017102241516,0.3277909755706787,0.534453809261322,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9939517974853516,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.3277909755706787,0.4957983195781708,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3277909755706787},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3420427441596985},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9909070134162903,"dir":"rtl","str":"اتلاف","boundary":[0.45042017102241516,0.3277909755706787,0.48403361439704895,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9953040480613708,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.4151260554790497,0.3277909755706787,0.4436974823474884,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3277909755706787},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3277909755706787},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3420427441596985},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9943531155586243,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.37478992342948914,0.3277909755706787,0.40672269463539124,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9944143295288086,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3613445460796356,0.3277909755706787,0.3663865625858307,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3277909755706787},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9812082052230835,"dir":"rtl","str":"کوششهای","boundary":[0.2840336263179779,0.3277909755706787,0.35462185740470886,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3277909755706787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3277909755706787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3420427441596985},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9911422729492188,"dir":"rtl","str":"صرف","boundary":[0.24369747936725616,0.3277909755706787,0.27563026547431946,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3277909755706787},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3277909755706787},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9803920984268188,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21680672466754913,0.3277909755706787,0.24033613502979279,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3277909755706787},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3420427441596985},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9913285374641418,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.17983193695545197,0.3277909755706787,0.21008403599262238,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.3277909755706787},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3277909755706787},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3420427441596985},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9898740649223328,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.13949580490589142,0.3277909755706787,0.17142857611179352,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3277909755706787},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3277909755706787},{"x":0.13109244406223297,"y":0.3420427441596985},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9899750351905823,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.0957983210682869,0.3277909755706787,0.13109244406223297,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.35391923785209656},{"x":0.9042016863822937,"y":0.35391923785209656},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8722689151763916,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9899884462356567,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.8722689151763916,0.35391923785209656,0.9042016863822937,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8655462265014648,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8655462265014648,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8252100944519043,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9899811744689941,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8252100944519043,0.35391923785209656,0.8655462265014648,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8184874057769775,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8184874057769775,"y":0.36579573154449463},{"x":0.8100840449333191,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9958618879318237,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8100840449333191,0.35391923785209656,0.8184874057769775,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8033613562583923,"y":0.35391923785209656},{"x":0.8033613562583923,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.994548499584198,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.7647058963775635,0.35391923785209656,0.8033613562583923,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.35391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.35391923785209656},{"x":0.756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7260504364967346,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9930744171142578,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7260504364967346,0.35391923785209656,0.756302535533905,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7176470756530762,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9895104765892029,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.6638655662536621,0.35391923785209656,0.7176470756530762,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6218487620353699,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9942036867141724,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.6218487620353699,0.35391923785209656,0.6571428775787354,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6151260733604431,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6151260733604431,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9969965219497681,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5899159908294678,0.35391923785209656,0.6151260733604431,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9799433946609497,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.35391923785209656,0.5882353186607361,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.13895486295223236},{"x":0.902521014213562,"y":0.13539192080497742},{"x":0.9058823585510254,"y":0.36579573154449463},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9897531867027283,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.13195486295223235,0.9108823585510254,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8789916038513184,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8789916038513184,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8571428656578064,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9912040829658508,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.8571428656578064,0.3752969205379486,0.8789916038513184,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8470588326454163,"y":0.39073634147644043},{"x":0.8218487501144409,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9845414757728577,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8218487501144409,0.3752969205379486,0.8470588326454163,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3752969205379486},{"x":0.8084033727645874,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9897933006286621,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7596638798713684,0.3752969205379486,0.8084033727645874,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9939689636230469,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7176470756530762,0.3752969205379486,0.7529411911964417,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9979372620582581,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6991596817970276,0.3752969205379486,0.7092437148094177,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9911736249923706,"dir":"rtl","str":"کارهایی","boundary":[0.6453781723976135,0.3752969205379486,0.6924369931221008,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.995866060256958,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6235294342041016,0.3752969205379486,0.6386554837226868,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5899159908294678,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9897106289863586,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.5899159908294678,0.3752969205379486,0.6168067455291748,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3752969205379486},{"x":0.583193302154541,"y":0.3752969205379486},{"x":0.583193302154541,"y":0.39073634147644043},{"x":0.578151285648346,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9745268225669861,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.3752969205379486,0.583193302154541,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39073634147644043},{"x":0.529411792755127,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9895946979522705,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.529411792755127,0.3752969205379486,0.5714285969734192,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9932839870452881,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.4924369752407074,0.3752969205379486,0.5210084319114685,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3752969205379486},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9902278184890747,"dir":"rtl","str":"دادند","boundary":[0.4588235318660736,0.3752969205379486,0.48571428656578064,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3752969205379486},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3752969205379486},{"x":0.45042017102241516,"y":0.39073634147644043},{"x":0.43865546584129333,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9905748963356018,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.43865546584129333,0.3752969205379486,0.45042017102241516,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4302521049976349,"y":0.39073634147644043},{"x":0.41848739981651306,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9940274953842163,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.41848739981651306,0.3752969205379486,0.4302521049976349,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3752969205379486},{"x":0.4084033668041229,"y":0.39073634147644043},{"x":0.38655462861061096,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9920253753662109,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.38655462861061096,0.3752969205379486,0.4084033668041229,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3752969205379486},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3798319399356842,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9605317115783691,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.3752969205379486,0.3831932842731476,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3752969205379486},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3752969205379486},{"x":0.37310925126075745,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3613445460796356,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9865461587905884,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3613445460796356,0.3752969205379486,0.37310925126075745,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3752969205379486},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.35462185740470886,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9950073957443237,"dir":"rtl","str":"آغاز","boundary":[0.3327731192111969,0.3752969205379486,0.35462185740470886,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3752969205379486},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3752969205379486},{"x":0.32605043053627014,"y":0.39073634147644043},{"x":0.27731093764305115,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9782179594039917,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.27731093764305115,0.3752969205379486,0.32605043053627014,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2705882489681244,"y":0.39073634147644043},{"x":0.23529411852359772,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9913275837898254,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.23529411852359772,0.3752969205379486,0.2705882489681244,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3752969205379486},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2218487411737442,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9945201873779297,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2218487411737442,0.3752969205379486,0.22689075767993927,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21344538033008575,"y":0.39073634147644043},{"x":0.18487395346164703,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9964648485183716,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.18487395346164703,0.3752969205379486,0.21344538033008575,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3752969205379486},{"x":0.1764705926179886,"y":0.39073634147644043},{"x":0.14789916574954987,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9940128922462463,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.14789916574954987,0.3752969205379486,0.1764705926179886,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3752969205379486},{"x":0.13949580490589142,"y":0.3752969205379486},{"x":0.13949580490589142,"y":0.39073634147644043},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.991233229637146,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.0957983210682869,0.3752969205379486,0.13949580490589142,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.4002375304698944},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4002375304698944},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9823075532913208,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8722689151763916,0.4002375304698944,0.9042016863822937,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9768282175064087,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8588235378265381,0.4002375304698944,0.8638655543327332,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4002375304698944},{"x":0.848739504814148,"y":0.4002375304698944},{"x":0.848739504814148,"y":0.4133016765117645},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9800348877906799,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.8201680779457092,0.4002375304698944,0.848739504814148,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9821354746818542,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.7546218633651733,0.4002375304698944,0.8100840449333191,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9913672208786011,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.7226890921592712,0.4002375304698944,0.7445378303527832,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9916085600852966,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6857143044471741,0.4002375304698944,0.7142857313156128,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4133016765117645},{"x":0.658823549747467,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9785337448120117,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.658823549747467,0.4002375304698944,0.6756302714347839,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9892821907997131,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6201680898666382,0.4002375304698944,0.6504201889038086,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9975336790084839,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.5815126299858093,0.4002375304698944,0.6117647290229797,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.991080641746521,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.4002375304698944,0.5798319578170776,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9917824268341064,"dir":"rtl","str":"ابزارهایی","boundary":[0.5142857432365417,0.4002375304698944,0.5647059082984924,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4133016765117645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9961590766906738,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4907563030719757,0.4002375304698944,0.5058823823928833,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4002375304698944},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4133016765117645},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9953905344009399,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45546218752861023,0.4002375304698944,0.48235294222831726,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4133016765117645},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9897169470787048,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.41848739981651306,0.4002375304698944,0.4470588266849518,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9877840876579285,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.3529411852359772,0.4002375304698944,0.4084033668041229,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4002375304698944},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4002375304698944},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.993425726890564,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.3142857253551483,0.4002375304698944,0.34285715222358704,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4002375304698944},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4002375304698944},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4133016765117645},{"x":0.289075642824173,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9882766604423523,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.289075642824173,0.4002375304698944,0.30588236451148987,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9949338436126709,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2554621994495392,0.4002375304698944,0.2806722819805145,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4133016765117645},{"x":0.206722691655159,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9953227043151855,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.206722691655159,0.4002375304698944,0.24537815153598785,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4002375304698944},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4002375304698944},{"x":0.19663865864276886,"y":0.4133016765117645},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9953347444534302,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.1764705926179886,0.4002375304698944,0.19663865864276886,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13109244406223297,"y":0.4002375304698944},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4002375304698944},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4133016765117645},{"x":0.13109244406223297,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9960917234420776,"dir":"rtl","str":"گرفتند","boundary":[0.13109244406223297,0.4002375304698944,0.16806723177433014,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4002375304698944},{"x":0.12268907576799393,"y":0.4002375304698944},{"x":0.12268907576799393,"y":0.4133016765117645},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9823564291000366,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.0957983210682869,0.4002375304698944,0.12268907576799393,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.4228028357028961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4228028357028961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8672268986701965,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8932234644889832,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8672268986701965,0.4228028357028961,0.9042016863822937,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4370546340942383},{"x":0.831932783126831,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9903561472892761,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.831932783126831,0.4228028357028961,0.8588235378265381,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4370546340942383},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9930415153503418,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8201680779457092,0.4228028357028961,0.8235294222831726,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4228028357028961},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9927052855491638,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7747899293899536,0.4228028357028961,0.8117647171020508,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4370546340942383},{"x":0.729411780834198,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9913901686668396,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.729411780834198,0.4228028357028961,0.7663865685462952,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9922981262207031,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6957983374595642,0.4228028357028961,0.7226890921592712,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9946765303611755,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.6571428775787354,0.4228028357028961,0.6873949766159058,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9765448570251465,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6000000238418579,0.4228028357028961,0.6487395167350769,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9920116066932678,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.5579832196235657,0.4228028357028961,0.5932773351669312,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9936937093734741,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.5243697762489319,0.4228028357028961,0.5512605309486389,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9724586606025696,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.4228028357028961,0.5210084319114685,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9947960376739502,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.4722689092159271,0.4228028357028961,0.5109243988990784,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9919929504394531,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.4151260554790497,0.4228028357028961,0.4638655483722687,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4228028357028961},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4370546340942383},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9894570708274841,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.35798320174217224,0.4228028357028961,0.40672269463539124,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9923047423362732,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.3176470696926117,0.4228028357028961,0.3512605130672455,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4228028357028961},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4228028357028961},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9799068570137024,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3042016923427582,0.4228028357028961,0.30924370884895325,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4228028357028961},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4228028357028961},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4370546340942383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9912371039390564,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.26218488812446594,0.4228028357028961,0.29579833149909973,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4370546340942383},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.995894193649292,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24537815153598785,0.4228028357028961,0.2537815272808075,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4370546340942383},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9909448623657227,"dir":"rtl","str":"فعالیتهایی","boundary":[0.17142857611179352,0.4228028357028961,0.2386554628610611,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.4228028357028961},{"x":0.16470588743686676,"y":0.4228028357028961},{"x":0.16470588743686676,"y":0.4370546340942383},{"x":0.14957983791828156,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9974319934844971,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.14957983791828156,0.4228028357028961,0.16470588743686676,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.4228028357028961},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4228028357028961},{"x":0.1428571492433548,"y":0.4370546340942383},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9936959147453308,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.11260504275560379,0.4228028357028961,0.1428571492433548,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4228028357028961},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4228028357028961},{"x":0.10588235408067703,"y":0.4370546340942383},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9920612573623657,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.0957983210682869,0.4228028357028961,0.10588235408067703,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.44655582308769226},{"x":0.9042016863822937,"y":0.44655582308769226},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4619952440261841},{"x":0.875630259513855,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9937245845794678,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.875630259513855,0.44655582308769226,0.9042016863822937,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8672268986701965,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8672268986701965,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9926033616065979,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8504201769828796,0.44655582308769226,0.8672268986701965,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8436974883079529,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4619952440261841},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9942434430122375,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.8151260614395142,0.44655582308769226,0.8436974883079529,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8084033727645874,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9951194524765015,"dir":"rtl","str":"شدند","boundary":[0.7815126180648804,0.44655582308769226,0.8084033727645874,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9943574666976929,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7630252242088318,0.44655582308769226,0.7714285850524902,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9945751428604126,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7327731251716614,0.44655582308769226,0.7529411911964417,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9874288439750671,"dir":"rtl","str":"دیدی","boundary":[0.6924369931221008,0.44655582308769226,0.7226890921592712,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9944327473640442,"dir":"rtl","str":"مناسبی","boundary":[0.6436975002288818,0.44655582308769226,0.6840336322784424,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44655582308769226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9982681274414062,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6033613681793213,0.44655582308769226,0.6369748115539551,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.997840940952301,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.44655582308769226,0.5966386795043945,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.994540810585022,"dir":"rtl","str":"وظایف","boundary":[0.5411764979362488,0.44655582308769226,0.5798319578170776,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.44655582308769226},{"x":0.534453809261322,"y":0.44655582308769226},{"x":0.534453809261322,"y":0.4619952440261841},{"x":0.529411792755127,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9919772744178772,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.529411792755127,0.44655582308769226,0.534453809261322,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9913610219955444,"dir":"rtl","str":"عملکرد","boundary":[0.4789915978908539,0.44655582308769226,0.5226891040802002,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4619952440261841},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.992131233215332,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.45210084319114685,0.44655582308769226,0.4739495813846588,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44655582308769226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.994218111038208,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4000000059604645,0.44655582308769226,0.4453781545162201,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4619952440261841},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9901084303855896,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.35966387391090393,0.44655582308769226,0.3932773172855377,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3529411852359772,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4619952440261841},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9908758401870728,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34117648005485535,0.44655582308769226,0.3529411852359772,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4619952440261841},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9937919974327087,"dir":"rtl","str":"ذهن","boundary":[0.30924370884895325,0.44655582308769226,0.3344537913799286,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4619952440261841},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9967731833457947,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.27394959330558777,0.44655582308769226,0.3025210201740265,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.44655582308769226},{"x":0.267226904630661,"y":0.44655582308769226},{"x":0.267226904630661,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2504201829433441,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9964997172355652,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.2504201829433441,0.44655582308769226,0.267226904630661,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44655582308769226},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4619952440261841},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9826112389564514,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.44655582308769226,0.24705882370471954,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3752969205379486},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3752969205379486},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4619952440261841},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9894771575927734,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3682969205379486,0.9092016863822937,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8991596698760986,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8991596698760986,"y":0.510688841342926},{"x":0.875630259513855,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.960789144039154,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.875630259513855,0.49168646335601807,0.8991596698760986,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8605042099952698,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8605042099952698,"y":0.510688841342926},{"x":0.7966386675834656,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9914048314094543,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7966386675834656,0.49168646335601807,0.8605042099952698,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7882353067398071,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7882353067398071,"y":0.510688841342926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8791852593421936,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7378151416778564,0.49168646335601807,0.7882353067398071,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9872076511383057,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7008403539657593,0.4928741157054901,0.729411780834198,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.680672287940979,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9880737662315369,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680672287940979,0.4928741157054901,0.6873949766159058,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5118764638900757},{"x":0.63193279504776,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9867321252822876,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.63193279504776,0.4928741157054901,0.6672269105911255,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8991596698760986,"y":0.490498811006546},{"x":0.8991596698760986,"y":0.510688841342926},{"x":0.63193279504776,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9592458009719849,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.48468646335601806,0.9041596698760986,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.5344418287277222},{"x":0.902521014213562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.902521014213562,"y":0.5486935973167419},{"x":0.853781521320343,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9945874214172363,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.853781521320343,0.5344418287277222,0.902521014213562,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9869429469108582,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.8184874057769775,0.5344418287277222,0.8470588326454163,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9947126507759094,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8016806840896606,0.5356294512748718,0.8117647171020508,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8724309206008911,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7529411911964417,0.5356294512748718,0.7949579954147339,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.991110622882843,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.7159664034843445,0.5356294512748718,0.7462185025215149,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.902521014213562,"y":0.5344418287277222},{"x":0.902521014213562,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9618866443634033,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.5286294512748718,0.907521014213562,0.555693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.5546318292617798},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5546318292617798},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9930680990219116,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8924369812011719,0.5546318292617798,0.9042016863822937,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9969902038574219,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.8605042099952698,0.5546318292617798,0.8857142925262451,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9899762272834778,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8336134552955627,0.5546318292617798,0.8521008491516113,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5546318292617798},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9933906197547913,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.7932773232460022,0.5546318292617798,0.8252100944519043,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9935553073883057,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7714285850524902,0.5546318292617798,0.7848739624023438,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.8986070156097412,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7260504364967346,0.5546318292617798,0.7630252242088318,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.988724946975708,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6924369931221008,0.5546318292617798,0.7193277478218079,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9942765235900879,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6773109436035156,0.5546318292617798,0.6840336322784424,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9938624501228333,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.5546318292617798,0.6689075827598572,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9922211170196533,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.5966386795043945,0.5546318292617798,0.6268907785415649,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9812732934951782,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5647059082984924,0.5546318292617798,0.5865546464920044,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9912408590316772,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.5092437267303467,0.5546318292617798,0.5512605309486389,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9913753271102905,"dir":"rtl","str":"فولاد","boundary":[0.4722689092159271,0.5546318292617798,0.5025210380554199,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9815078377723694,"dir":"rtl","str":"میدوال","boundary":[0.4252100884914398,0.5546318292617798,0.4638655483722687,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5546318292617798},{"x":0.413445383310318,"y":0.5546318292617798},{"x":0.413445383310318,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.992315411567688,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.3815126121044159,0.5546318292617798,0.413445383310318,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5546318292617798},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5724465847015381},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9954830408096313,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.35966387391090393,0.5546318292617798,0.37310925126075745,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9874981641769409,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.5546318292617798,0.35798320174217224,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5724465847015381},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.994184672832489,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.5546318292617798,0.3462184965610504,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9949331879615784,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.3042016923427582,0.5546318292617798,0.3327731192111969,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5724465847015381},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9888089299201965,"dir":"rtl","str":"فردریک","boundary":[0.2504201829433441,0.5546318292617798,0.2974790036678314,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5546318292617798},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9854682683944702,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.21176470816135406,0.5546318292617798,0.24201680719852448,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.5546318292617798},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5546318292617798},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5724465847015381},{"x":0.1764705926179886,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9936242699623108,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.1764705926179886,0.5546318292617798,0.20336134731769562,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5546318292617798},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5546318292617798},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5724465847015381},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9934467673301697,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.13949580490589142,0.5546318292617798,0.16806723177433014,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.5546318292617798},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5546318292617798},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5724465847015381},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9903540015220642,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.11932773143053055,0.5546318292617798,0.13277311623096466,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5546318292617798},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5724465847015381},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9950452446937561,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.0957983210682869,0.5546318292617798,0.1109243705868721,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5819477438926697},{"x":0.902521014213562,"y":0.5819477438926697},{"x":0.902521014213562,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9885883927345276,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8823529481887817,0.5819477438926697,0.902521014213562,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5819477438926697},{"x":0.875630259513855,"y":0.5819477438926697},{"x":0.875630259513855,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9950532913208008,"dir":"rtl","str":"توافق","boundary":[0.8436974883079529,0.5819477438926697,0.875630259513855,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.991724967956543,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7949579954147339,0.5819477438926697,0.8369747996330261,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9972466230392456,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7596638798713684,0.5819477438926697,0.7882353067398071,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9964045286178589,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7310924530029297,0.5819477438926697,0.7529411911964417,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5819477438926697},{"x":0.729411780834198,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9904053807258606,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.5819477438926697,0.729411780834198,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9919701814651489,"dir":"rtl","str":"تیلور","boundary":[0.6957983374595642,0.5819477438926697,0.7210084199905396,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.997952938079834,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6672269105911255,0.5819477438926697,0.6873949766159058,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5819477438926697},{"x":0.658823549747467,"y":0.5819477438926697},{"x":0.658823549747467,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9952462911605835,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.5819477438926697,0.658823549747467,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.994038999080658,"dir":"rtl","str":"استخدام","boundary":[0.5983193516731262,0.5819477438926697,0.6436975002288818,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5938242077827454},{"x":0.578151285648346,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9895262718200684,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.5819477438926697,0.5899159908294678,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9879834651947021,"dir":"rtl","str":"میدوال","boundary":[0.5327731370925903,0.5819477438926697,0.5714285969734192,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9977790713310242,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5142857432365417,0.5819477438926697,0.5243697762489319,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5819477438926697},{"x":0.507563054561615,"y":0.5819477438926697},{"x":0.507563054561615,"y":0.5938242077827454},{"x":0.489075630903244,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9932121634483337,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.489075630903244,0.5819477438926697,0.507563054561615,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5938242077827454},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9925435185432434,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.45042017102241516,0.5819477438926697,0.48235294222831726,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9905710220336914,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.4151260554790497,0.5819477438926697,0.4436974823474884,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9971278309822083,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3949579894542694,0.5819477438926697,0.4084033668041229,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9898563027381897,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.3478991687297821,0.5819477438926697,0.38655462861061096,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5819477438926697},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5819477438926697},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5938242077827454},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9865112900733948,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.30924370884895325,0.5819477438926697,0.33949580788612366,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5938242077827454},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9940452575683594,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.26050421595573425,0.5819477438926697,0.3025210201740265,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5938242077827454},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9864311218261719,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24705882370471954,0.5819477438926697,0.2521008551120758,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5938242077827454},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9886915683746338,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.20000000298023224,0.5819477438926697,0.2386554628610611,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.5819477438926697},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5819477438926697},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5938242077827454},{"x":0.15126051008701324,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.992548942565918,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.15126051008701324,0.5819477438926697,0.19327731430530548,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1445378214120865,"y":0.5938242077827454},{"x":0.13613446056842804,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9883696436882019,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.13613446056842804,0.5819477438926697,0.1445378214120865,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5819477438926697},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5819477438926697},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5938242077827454},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.992427408695221,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.0957983210682869,0.5819477438926697,0.12941177189350128,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.6033254265785217},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6033254265785217},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9906184077262878,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.8605042099952698,0.6033254265785217,0.9042016863822937,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.6033254265785217},{"x":0.853781521320343,"y":0.6033254265785217},{"x":0.853781521320343,"y":0.6163895726203918},{"x":0.831932783126831,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9942021369934082,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.831932783126831,0.6033254265785217,0.853781521320343,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9864803552627563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8285714387893677,0.6033254265785217,0.8302521109580994,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6163895726203918},{"x":0.778151273727417,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9870114326477051,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.778151273727417,0.6033254265785217,0.8201680779457092,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9934665560722351,"dir":"rtl","str":"بلافاصله","boundary":[0.7210084199905396,0.6033254265785217,0.7714285850524902,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.996012270450592,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.6974790096282959,0.6033254265785217,0.7126050591468811,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.680672287940979,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9960165619850159,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.680672287940979,0.6033254265785217,0.6890756487846375,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9928277134895325,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.6453781723976135,0.6033254265785217,0.6739495992660522,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9927418828010559,"dir":"rtl","str":"سرکارگر","boundary":[0.5882353186607361,0.6033254265785217,0.6369748115539551,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9917242527008057,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.5462185144424438,0.6033254265785217,0.5815126299858093,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9958250522613525,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5226891040802002,0.6033254265785217,0.5378151535987854,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9730356335639954,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5176470875740051,0.6033254265785217,0.5210084319114685,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9905238151550293,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5042017102241516,0.6033254265785217,0.5092437267303467,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9919132590293884,"dir":"rtl","str":"عزمی","boundary":[0.4638655483722687,0.6033254265785217,0.4957983195781708,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6033254265785217},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6163895726203918},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9915273189544678,"dir":"rtl","str":"جزم","boundary":[0.43361344933509827,0.6033254265785217,0.45546218752861023,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9965763688087463,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.3932773172855377,0.6033254265785217,0.4252100884914398,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6163895726203918},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9977148771286011,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.37478992342948914,0.6033254265785217,0.3848739564418793,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6163895726203918},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9961410760879517,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.33949580788612366,0.6033254265785217,0.3680672347545624,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6163895726203918},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9817895889282227,"dir":"rtl","str":"فعالیتهایی","boundary":[0.26386556029319763,0.6033254265785217,0.3310924470424652,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6163895726203918},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9947896003723145,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.22857142984867096,0.6033254265785217,0.2554621994495392,0.6163895726203918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6163895726203918},{"x":0.19495798647403717,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9886757731437683,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.19495798647403717,0.6033254265785217,0.2218487411737442,0.61