تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی

{"id":"973","title":"تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران از صفویه تا پیروزی انقلاب اسلامی","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9cd45e15b3c4e815/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9cd45e15b3c4e815/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9cd45e15b3c4e815/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9cd45e15b3c4e815/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9cd45e15b3c4e815/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9cd45e15b3c4e815/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9cd45e15b3c4e815/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9cd45e15b3c4e815/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9cd45e15b3c4e815/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9cd45e15b3c4e815/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005939033","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["این کتاب تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران را از تشکیل دولت صفوی تا سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد برری و تجزیه و تحلیل قرار می دهد."],"pages_count":"404","keywords":null,"token":"9cd45e15b3c4e815","created_at":"2018-02-06 09:28:47","updated_at":"2022-09-10 15:46:26","publisher_id":"135","deleted_at":null,"published_at":"2018-02-13 13:26:00","available_for_web":"1","publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":"null","stock":"100","authors":[{"id":"1678","title":"رمضان محمدی","firstname":"رمضان","lastname":"محمدی","token":"3b6106a140d13b90","created_at":"2018-02-04 09:21:19","updated_at":"2018-02-04 09:21:19","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1678","title":"رمضان محمدی","firstname":"رمضان","lastname":"محمدی","token":"3b6106a140d13b90","created_at":"2018-02-04 09:21:19","updated_at":"2018-02-04 09:21:19","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"925","file":"5a79441751ecd5.69753252.pdf","book_id":"973","toc":[{"title":"فصل اول: دودمان صفویه قبل از شاه اسماعیل","page":"18"},{"title":"فصل دوم: تحولات سیاسی ایران از آغاز تا پایان حکومت صفوی","page":"26"},{"title":"فصل سوم: سازمان اداری و تشکیلات صفویان","page":"60"},{"title":"فصل چهارم: ساختار اجتماعی ایران در عهد صفوی","page":"72"},{"title":"فصل پنجم: ساختار اقتصادی صفویه","page":"80"},{"title":"فصل ششم: روابط سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای دیگر در دوره صفویان","page":"88"},{"title":"فصل هفتم: اوضاع فرهنگی و هنری در عصر صفوی","page":"104"},{"title":"فصل هشتم: اوضاع سیاسی ایران در دوره افشاریه و زندیه","page":"122"},{"title":"فصل نهم: اوضاع اجتماعی ایران در دوره افشاریه و زندیه","page":"164"},{"title":"فصل دهم: سازمان کشوری و حکومتی دوره ی افشاریه و زندیه","page":"172"},{"title":"فصل یازدهم: اوضاع اقتصادی ایران در عصر افشاریه و زندیه","page":"182"},{"title":"فصل دوازدهم: اوضاع سیاسی ایران در دوره قاجاریه","page":"196"},{"title":"فصل سیزدهم: تحولات اجتماعی ایران در دوره قاجار","page":"238"},{"title":"فصل چهاردهم: اوضاع فرهنگی ایران در دوره قاجار","page":"258"},{"title":"فصل پانزدهم: انجمن ها و احزاب در عصر قاجار","page":"272"},{"title":"فصل شانزدهم: مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار","page":"282"},{"title":"فصل هفدهم: اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار","page":"294"},{"title":"فصل هجدهم: تحولات سیاسی ایران در عصر پهلوی","page":"306"},{"title":"فصل نوزدهم: تحلیل بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی","page":"362"},{"title":"فصل بیستم: تحولات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ش","page":"384"}],"created_at":"2018-02-06 09:28:47","updated_at":"2022-09-10 15:46:26","process_started_at":"2018-02-06 09:28:52","process_done_at":"2018-02-06 09:38:16","process_failed_at":null,"pages_count":"404","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"876cb0778cb30c8141df8e19e9cdcbb11fd80bd5670d80e168433e5ee5e5dd50f8a86d7a29f5779a6686637431945dde903412cf68b53688f51e8d080de26c0e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۰۴"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":"11728","title":"تاریخ تحولات اقتصادی خلیج فارس با تکیه بر نقش نفت در دوران معاصر","token":"959796afcfdd38bf","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:27:19","updated_at":"2019-10-09 15:42:12","study_fields":[{"id":"1957","title":"تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس","degree_id":"10","token":"776e2fa5fc40ca51","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:11","updated_at":"2019-10-09 15:42:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","ebook_price_en":"50000","urlify":"%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۴۰۴","authorTitle":"رمضان محمدی","tocStr":"فصل اول: دودمان صفویه قبل از شاه اسماعیل, فصل دوم: تحولات سیاسی ایران از آغاز تا پایان حکومت صفوی, فصل سوم: سازمان اداری و تشکیلات صفویان, فصل چهارم: ساختار اجتماعی ایران در عهد صفوی, فصل پنجم: ساختار اقتصادی صفویه, فصل ششم: روابط سیاسی اقتصادی ایران با کشورهای دیگر در دوره صفویان, فصل هفتم: اوضاع فرهنگی و هنری در عصر صفوی, فصل هشتم: اوضاع سیاسی ایران در دوره افشاریه و زندیه, فصل نهم: اوضاع اجتماعی ایران در دوره افشاریه و زندیه, فصل دهم: سازمان کشوری و حکومتی دوره ی افشاریه و زندیه, فصل یازدهم: اوضاع اقتصادی ایران در عصر افشاریه و زندیه, فصل دوازدهم: اوضاع سیاسی ایران در دوره قاجاریه, فصل سیزدهم: تحولات اجتماعی ایران در دوره قاجار, فصل چهاردهم: اوضاع فرهنگی ایران در دوره قاجار, فصل پانزدهم: انجمن ها و احزاب در عصر قاجار, فصل شانزدهم: مناسبات خارجی ایران در عصر قاجار, فصل هفدهم: اوضاع اقتصادی ایران در دوره قاجار, فصل هجدهم: تحولات سیاسی ایران در عصر پهلوی, فصل نوزدهم: تحلیل بر ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران در عصر پهلوی, فصل بیستم: تحولات ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ش","url":"/preview/9cd45e15b3c4e815/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19