مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها

توضیحات

این کتاب راهنمایی برای جلوگیری از آسیب به ترانسفورماتورها است. درباره کتاب مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها باتوجه‌به اینکه ترانسفورماتورها از تجهیزات مهم و گران‌قیمت در صنعت برق قدرت به‌حساب می‌آیند، خارج‌شدن آن‌ها از شبکه به علت خرابی می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیر یا هزینه‌های هنگفتی را به صاحبان و بهره‌برداران ترانسفورماتور تحمیل کند. این در حالی است که با مانیتورینگ مناسب می‌توان از خارج‌شدن زودهنگام ترانسفورماتور از شبکه و کاهش عمر ترانسفورماتور تا حد قابل قبولی جلوگیری نمود. پس نگهداری مناسب از این تجهیز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بایستی صورت پذیرد. باتوجه‌به گسترده بودن مطالب درباره عیب‌یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها، در این کتاب نویسندگان سعی کرده‌اند با کمک‌گرفتن از استانداردهای مرتبط و تجربیات به‌دست‌آمده، مطالبی که برای عیب‌یابی و نگهداری ترانسفورماتورها مفید است را بیان کنند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3798342,"title":"مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9ce45790e8ff0cf9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"978-622-292-114-9","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":1,"description":["این کتاب راهنمایی برای جلوگیری از آسیب به ترانسفورماتورها است. درباره کتاب مدیریت عیب یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها باتوجه‌به اینکه ترانسفورماتورها از تجهیزات مهم و گران‌قیمت در صنعت برق قدرت به‌حساب می‌آیند، خارج‌شدن آن‌ها از شبکه به علت خرابی می‌تواند خسارت جبران‌ناپذیر یا هزینه‌های هنگفتی را به صاحبان و بهره‌برداران ترانسفورماتور تحمیل کند. این در حالی است که با مانیتورینگ مناسب می‌توان از خارج‌شدن زودهنگام ترانسفورماتور از شبکه و کاهش عمر ترانسفورماتور تا حد قابل قبولی جلوگیری نمود. پس نگهداری مناسب از این تجهیز یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که بایستی صورت پذیرد. باتوجه‌به گسترده بودن مطالب درباره عیب‌یابی و پایش وضعیت ترانسفورماتورها، در این کتاب نویسندگان سعی کرده‌اند با کمک‌گرفتن از استانداردهای مرتبط و تجربیات به‌دست‌آمده، مطالبی که برای عیب‌یابی و نگهداری ترانسفورماتورها مفید است را بیان کنند.",""],"pages_count":330,"keywords":null,"token":"9ce45790e8ff0cf9","created_at":"2021-12-27 14:49:43","updated_at":"2023-06-13 16:49:15","publisher_id":190,"deleted_at":null,"published_at":"2022-11-02 09:56:39","available_for_web":1,"publisher_title":"متخصصان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[],"writer_authors":[],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786917,"file":"61c9a14f64df63.55775699.pdf","book_id":3798342,"toc":null,"created_at":"2021-12-27 14:49:43","updated_at":"2023-06-13 16:49:15","process_started_at":"2021-12-27 14:49:44","process_done_at":"2021-12-27 14:49:49","process_failed_at":null,"pages_count":330,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d0006a29e808666f5dc949910826fe780204e5e77a57839e3155b9ceabf5c0f1eddf54a86e0d321eb4c02adf6dc7c389ec8b036ef2c854c01a708f1db0f87e9a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۳۰"},"publisher":{"id":190,"title":"متخصصان","description":null,"token":"a23303c1bfc96e17","slug":"motekhassesan"},"study_subjects":[{"id":8245,"title":"بازار برق ","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"9192646ec88d8ceb","type":"","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:25:48","updated_at":"2022-11-02 09:56:39","study_fields":[{"id":1366,"title":"مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"8ba4a718917230fb","books_count":31,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2023-09-05 21:28:21","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":714,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-11-26 11:00:06"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":60000,"urlify":"%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۳۳۰","authorTitle":"","tocStr":"","url":"/preview/9ce45790e8ff0cf9/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B9%DB%8C%D8%A8-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":330,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9ce45790e8ff0cf9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/CkXxjXkTuZmxTbxZ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/BNuaGfgHsLVgpcLf.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/forzRhsXwxdweEhL.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00041113949179394084,0.00014054144180572785,0.9982789824963637,0.9988509635388315]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.10510510206222534},{"x":0.5331905484199524,"y":0.10510510206222534},{"x":0.5310492515563965,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5182012915611267,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5203425884246826,0.10510510206222534,0.5310492515563965,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.10360360145568848},{"x":0.5139186382293701,"y":0.10510510206222534},{"x":0.5096359848976135,"y":0.12312312424182892},{"x":0.49464666843414307,"y":0.12162162363529205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.49678799510002136,0.10360360145568848,0.5096359848976135,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.10060060024261475},{"x":0.4903640151023865,"y":0.10360360145568848},{"x":0.4882226884365082,"y":0.12012012302875519},{"x":0.46038544178009033,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خدا","boundary":[0.46252676844596863,0.10060060024261475,0.4882226884365082,0.12012012302875519]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.10060060024261475},{"x":0.5310492515563965,"y":0.10510510206222534},{"x":0.5289078950881958,"y":0.12312312424182892},{"x":0.46038544178009033,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4575267684459686,0.09360060024261474,0.5339078950881958,0.13012312424182892],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"میری","boundary":[0.6573875546455383,0.2567567527294159,0.7987151741981506,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5331905484199524,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.5331905484199524,0.2567567527294159,0.6445395946502686,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.2567567527294159},{"x":0.556745171546936,"y":0.2567567527294159},{"x":0.556745171546936,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5032119750976562,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5032119750976562,0.2567567527294159,0.556745171546936,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4689507484436035,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4689507484436035,"y":0.2987987995147705},{"x":0.44967880845069885,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44967880845069885,0.2567567527294159,0.4689507484436035,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2567567527294159},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3003003001213074},{"x":0.3468950688838959,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.3468950688838959,0.2567567527294159,0.4368308484554291,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.25525525212287903},{"x":0.3340471088886261,"y":0.25525525212287903},{"x":0.3340471088886261,"y":0.2987987995147705},{"x":0.19700214266777039,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"وفي","boundary":[0.19700214266777039,0.25525525212287903,0.3340471088886261,0.2987987995147705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.25525525212287903},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7987151741981506,"y":0.30180180072784424},{"x":0.19700214266777039,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.19200214266777038,0.24825525212287902,0.8037151741981506,0.30880180072784424],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.3198198080062866},{"x":0.6466809511184692,"y":0.3213213086128235},{"x":0.6466809511184692,"y":0.36036035418510437},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.34903639554977417,0.3198198080062866,0.6466809511184692,0.36036035418510437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.3198198080062866},{"x":0.6466809511184692,"y":0.3213213086128235},{"x":0.6466809511184692,"y":0.36036035418510437},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.8100000023841858,"boundary":[0.34403639554977417,0.3128198080062866,0.6516809511184692,0.3673603541851044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4954954981803894},{"x":0.599571704864502,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.599571704864502,0.4609609544277191,0.7173447608947754,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.4609609544277191},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4609609544277191},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4954954981803894},{"x":0.5952890515327454,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5952890515327454,0.4609609544277191,0.6038544178009033,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.4609609544277191},{"x":0.5824410915374756,"y":0.4609609544277191},{"x":0.5824410915374756,"y":0.4954954981803894},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4753747284412384,0.4609609544277191,0.5824410915374756,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.4609609544277191},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4609609544277191},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4954954981803894},{"x":0.40685224533081055,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.40685224533081055,0.4609609544277191,0.4668094217777252,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.4609609544277191},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4609609544277191},{"x":0.39828693866729736,"y":0.4954954981803894},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.2805139124393463,0.4609609544277191,0.39828693866729736,0.4954954981803894]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4609609544277191},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4954954981803894},{"x":0.2805139124393463,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2755139124393463,0.4539609544277191,0.7223447608947754,0.5024954981803894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5420420169830322},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4710920751094818,0.5090090036392212,0.5802997946739197,0.5420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.5090090036392212},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5090090036392212},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5420420169830322},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.40471091866493225,0.5090090036392212,0.46252676844596863,0.5420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.5090090036392212},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5090090036392212},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5420420169830322},{"x":0.2912205457687378,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.2912205457687378,0.5090090036392212,0.3918629586696625,0.5420420169830322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5420420169830322},{"x":0.2912205457687378,"y":0.5420420169830322}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2862205457687378,0.5020090036392212,0.5852997946739197,0.5490420169830322],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6786786913871765},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6801801919937134},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5738757848739624,0.6786786913871765,0.6124197244644165,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5374732613563538,0.6771771907806396,0.5674518346786499,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5289078950881958,"y":0.6996996998786926},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5246252417564392,0.6771771907806396,0.5289078950881958,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6981981992721558},{"x":0.49250534176826477,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49464666843414307,0.6771771907806396,0.5182012915611267,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6981981992721558},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4817987084388733,0.6771771907806396,0.4882226884365082,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6756756901741028},{"x":0.4775160551071167,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4753747284412384,"y":0.6981981992721558},{"x":0.44539615511894226,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.44753748178482056,0.6756756901741028,0.4753747284412384,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.6741741895675659},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6756756901741028},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6966966986656189},{"x":0.39614561200141907,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.39828693866729736,0.6741741895675659,0.4389721751213074,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.6741741895675659},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6741741895675659},{"x":0.3897216320037842,"y":0.6966966986656189},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3854389786720276,0.6741741895675659,0.3897216320037842,0.6966966986656189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6786786913871765},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7012012004852295},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3804389786720276,0.6671741895675659,0.6174197244644165,0.7082012004852295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.7252252101898193},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7387387156486511},{"x":0.40256959199905396,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"نتشارا","boundary":[0.40256959199905396,0.7252252101898193,0.5267665982246399,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.7417417168617249},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7417417168617249},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7582582831382751},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"متذمدان","boundary":[0.40256959199905396,0.7417417168617249,0.5310492515563965,0.7582582831382751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.7252252101898193},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7582582831382751},{"x":0.40256959199905396,"y":0.759759783744812}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.39542826533317565,0.7182252101898193,0.5360492515563965,0.7652582831382752],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/vxixkhtAXjJAstUU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/JTGYvTLIoWStqzrJ.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/LDcuLgGPoPYrvNRN.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/ifgxBdiTWwzPTwwT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/PjAOrjWmHRohCuVm.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/WJrtnhWeHQGOiBkn.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003148485391502462,0.00019014058331469515,0.9981689356021759,0.9986525669727956]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8051391839981079,0.13363362848758698,0.8458244204521179,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8008565306663513,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7987151741981506,0.13363362848758698,0.8008565306663513,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.13363362848758698},{"x":0.794432520866394,"y":0.13363362848758698},{"x":0.794432520866394,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7644539475440979,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.7644539475440979,0.13363362848758698,0.794432520866394,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.13363362848758698},{"x":0.762312650680542,"y":0.13363362848758698},{"x":0.762312650680542,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7580299973487854,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7580299973487854,0.13363362848758698,0.762312650680542,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7537473440170288,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7537473440170288,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7430406808853149,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7430406808853149,0.13363362848758698,0.7537473440170288,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7366167306900024,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7344753742218018,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7344753742218018,0.13363362848758698,0.7366167306900024,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7280513644218445,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7280513644218445,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7066380977630615,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.7066380977630615,0.13363362848758698,0.7280513644218445,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.13363362848758698},{"x":0.700214147567749,"y":0.13363362848758698},{"x":0.700214147567749,"y":0.1456456482410431},{"x":0.700214147567749,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.700214147567749,0.13363362848758698,0.700214147567749,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8415417671203613,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8415417671203613,"y":0.16066065430641174},{"x":0.8137044906616211,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8137044906616211,0.14714714884757996,0.8415417671203613,0.16066065430641174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.14864864945411682},{"x":0.8072805404663086,"y":0.14714714884757996},{"x":0.8094218373298645,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7815845608711243,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7815845608711243,0.14864864945411682,0.8094218373298645,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7751606106758118,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7751606106758118,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7751606106758118,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7730192542076111,0.14864864945411682,0.7751606106758118,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7687366008758545,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7473233342170715,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.7451820373535156,0.14864864945411682,0.7687366008758545,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.14864864945411682},{"x":0.740899384021759,"y":0.14864864945411682},{"x":0.740899384021759,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7387580275535583,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7387580275535583,0.14864864945411682,0.740899384021759,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7323340177536011,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7323340177536011,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7173447608947754,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.7173447608947754,0.14864864945411682,0.7323340177536011,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.1501501500606537},{"x":0.7173447608947754,"y":0.1501501500606537},{"x":0.7173447608947754,"y":0.16366367042064667},{"x":0.7130621075630188,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130621075630188,0.1501501500606537,0.7173447608947754,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.1501501500606537},{"x":0.7066380977630615,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7066380977630615,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6852248311042786,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.6852248311042786,0.1501501500606537,0.7066380977630615,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.1501501500606537},{"x":0.680942177772522,"y":0.1501501500606537},{"x":0.6830835342407227,"y":0.16366367042064667},{"x":0.680942177772522,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680942177772522,0.1501501500606537,0.6830835342407227,0.16366367042064667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8458244204521179,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8458244204521179,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8201285004615784,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8201285004615784,0.1621621549129486,0.8458244204521179,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8158458471298218,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8158458471298218,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8094218373298645,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8094218373298645,0.1621621549129486,0.8158458471298218,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8051391839981079,"y":0.17867867648601532},{"x":0.794432520866394,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.794432520866394,0.1621621549129486,0.8051391839981079,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7901498675346375,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7558886408805847,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7558886408805847,0.1621621549129486,0.7901498675346375,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7494646906852722,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7494646906852722,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7473233342170715,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.1621621549129486,0.7494646906852722,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7430406808853149,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7430406808853149,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7066380977630615,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7066380977630615,0.1621621549129486,0.7430406808853149,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7023554444313049,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6852248311042786,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.6852248311042786,0.1621621549129486,0.7023554444313049,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6788008809089661,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6638115644454956,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6638115644454956,0.1621621549129486,0.6788008809089661,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.1621621549129486},{"x":0.659528911113739,"y":0.1621621549129486},{"x":0.659528911113739,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6531049013137817,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6531049013137817,0.1621621549129486,0.659528911113739,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6488222479820251,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6488222479820251,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6274089813232422,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.6274089813232422,0.1621621549129486,0.6488222479820251,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6231263279914856,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6231263279914856,"y":0.17867867648601532},{"x":0.5867237448692322,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.5867237448692322,0.1621621549129486,0.6231263279914856,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5845824480056763,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5845824480056763,"y":0.17867867648601532},{"x":0.5139186382293701,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.5139186382293701,0.1621621549129486,0.5845824480056763,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5074946284294128,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5074946284294128,"y":0.17867867648601532},{"x":0.49678799510002136,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.49678799510002136,0.1621621549129486,0.5074946284294128,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4882226884365082,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4882226884365082,"y":0.17867867648601532},{"x":0.46038544178009033,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.46038544178009033,0.1621621549129486,0.4882226884365082,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.1621621549129486},{"x":0.45610278844833374,"y":0.1621621549129486},{"x":0.45610278844833374,"y":0.17867867648601532},{"x":0.45396146178245544,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45396146178245544,0.1621621549129486,0.45610278844833374,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.1621621549129486},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1621621549129486},{"x":0.44753748178482056,"y":0.17867867648601532},{"x":0.4325481653213501,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.4325481653213501,0.1621621549129486,0.44753748178482056,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4261241853237152,"y":0.1621621549129486},{"x":0.4261241853237152,"y":0.17867867648601532},{"x":0.40042826533317566,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.40042826533317566,0.1621621549129486,0.4261241853237152,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.1621621549129486},{"x":0.39400428533554077,"y":0.1621621549129486},{"x":0.39400428533554077,"y":0.17867867648601532},{"x":0.3918629586696625,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3918629586696625,0.1621621549129486,0.39400428533554077,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35117772221565247,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3875803053379059,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3875803053379059,"y":0.17867867648601532},{"x":0.35117772221565247,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ويراستار","boundary":[0.35117772221565247,0.1621621549129486,0.3875803053379059,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3468950688838959,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3468950688838959,"y":0.17867867648601532},{"x":0.3340471088886261,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.3340471088886261,0.1621621549129486,0.3468950688838959,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3297644555568695,"y":0.1621621549129486},{"x":0.3297644555568695,"y":0.17867867648601532},{"x":0.31263384222984314,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.31263384222984314,0.1621621549129486,0.3297644555568695,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.1621621549129486},{"x":0.30620986223220825,"y":0.1621621549129486},{"x":0.30620986223220825,"y":0.17867867648601532},{"x":0.2890792191028595,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.2890792191028595,0.1621621549129486,0.30620986223220825,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2847965657711029,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2847965657711029,"y":0.17867867648601532},{"x":0.2805139124393463,"y":0.17867867648601532}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2805139124393463,0.1621621549129486,0.2847965657711029,0.17867867648601532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8436830639839172,"y":0.17867867648601532},{"x":0.8436830639839172,"y":0.1921921968460083},{"x":0.794432520866394,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.794432520866394,0.17867867648601532,0.8436830639839172,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7901498675346375,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7901498675346375,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7751606106758118,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7751606106758118,0.17867867648601532,0.7901498675346375,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7687366008758545,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7687366008758545,0.17867867648601532,0.7687366008758545,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.17867867648601532},{"x":0.762312650680542,"y":0.17867867648601532},{"x":0.762312650680542,"y":0.1921921968460083},{"x":0.740899384021759,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.740899384021759,0.17867867648601532,0.762312650680542,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7387580275535583,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7387580275535583,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7366167306900024,0.17867867648601532,0.7387580275535583,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7301927208900452,"y":0.17867867648601532},{"x":0.7301927208900452,"y":0.1921921968460083},{"x":0.680942177772522,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.680942177772522,0.17867867648601532,0.7301927208900452,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6788008809089661,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6766595244407654,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6766595244407654,0.17867867648601532,0.6788008809089661,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6702355742454529,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6702355742454529,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6531049013137817,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6531049013137817,0.17867867648601532,0.6702355742454529,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6509636044502258,"y":0.17867867648601532},{"x":0.6509636044502258,"y":0.1921921968460083},{"x":0.6488222479820251,"y":0.1921921968460083}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6488222479820251,0.17867867648601532,0.6509636044502258,0.1921921968460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8415417671203613,"y":0.19069069623947144},{"x":0.8436830639839172,"y":0.2057057023048401},{"x":0.794432520866394,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.794432520866394,0.1921921968460083,0.8436830639839172,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7880085706710815,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7580299973487854,0.1921921968460083,0.7901498675346375,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7516059875488281,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.1921921968460083,0.7516059875488281,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7451820373535156,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۳۰","boundary":[0.7280513644218445,0.1921921968460083,0.7451820373535156,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7237687110900879,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7087794542312622,0.1921921968460083,0.7237687110900879,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7066380977630615,"y":0.1921921968460083},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7066380977630615,0.1921921968460083,0.7087794542312622,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.19369369745254517},{"x":0.700214147567749,"y":0.1921921968460083},{"x":0.700214147567749,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6788008809089661,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6788008809089661,0.19369369745254517,0.700214147567749,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6745182275772095,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6745182275772095,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6723768711090088,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6702355742454529,0.19369369745254517,0.6745182275772095,0.20720720291137695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6659528613090515,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6659528613090515,"y":0.20720720291137695},{"x":0.640256941318512,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.640256941318512,0.19369369745254517,0.6659528613090515,0.20720720291137695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.19369369745254517},{"x":0.638115644454956,"y":0.19369369745254517},{"x":0.638115644454956,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6338329911231995,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6338329911231995,0.19369369745254517,0.638115644454956,0.20720720291137695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6274089813232422,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6295503377914429,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6081370711326599,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.6059957146644592,0.19369369745254517,0.6295503377914429,0.20720720291137695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6038544178009033,"y":0.19369369745254517},{"x":0.6059957146644592,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6017130613327026,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6017130613327026,0.19369369745254517,0.6059957146644592,0.20720720291137695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8436830639839172,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8436830639839172,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8051391839981079,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8051391839981079,0.20870870351791382,0.8436830639839172,0.22372372448444366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8008565306663513,"y":0.20870870351791382},{"x":0.8008565306663513,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7687366008758545,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7687366008758545,0.20870870351791382,0.8008565306663513,0.22372372448444366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7644539475440979,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7387580275535583,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7387580275535583,0.20870870351791382,0.7644539475440979,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7323340177536011,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7323340177536011,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7301927208900452,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7301927208900452,0.20870870351791382,0.7323340177536011,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7259100675582886,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7259100675582886,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7109207510948181,0.20870870351791382,0.7259100675582886,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8415417671203613,"y":0.22372372448444366},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2357357293367386},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8008565306663513,0.22372372448444366,0.8415417671203613,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.22372372448444366},{"x":0.794432520866394,"y":0.22372372448444366},{"x":0.794432520866394,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7922912240028381,0.22372372448444366,0.794432520866394,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7880085706710815,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7730192542076111,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7730192542076111,0.22372372448444366,0.7880085706710815,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7708779573440552,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7708779573440552,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7537473440170288,0.22372372448444366,0.7708779573440552,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7537473440170288,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2357357293367386}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7473233342170715,0.22372372448444366,0.7537473440170288,0.2357357293367386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8436830639839172,"y":0.2387387454509735},{"x":0.8436830639839172,"y":0.25075075030326843},{"x":0.8008565306663513,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8008565306663513,0.2387387454509735,0.8436830639839172,0.25075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.2387387454509735},{"x":0.794432520866394,"y":0.2387387454509735},{"x":0.794432520866394,"y":0.24924924969673157},{"x":0.794432520866394,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.794432520866394,0.2387387454509735,0.794432520866394,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7901498675346375,"y":0.25075075030326843},{"x":0.7537473440170288,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7537473440170288,0.2387387454509735,0.7901498675346375,0.25075075030326843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7537473440170288,"y":0.2387387454509735},{"x":0.7537473440170288,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7516059875488281,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7516059875488281,0.2387387454509735,0.7537473440170288,0.24924924969673157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2687687575817108},{"x":0.8094218373298645,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8094218373298645,0.2567567527294159,0.8394004106521606,0.2687687575817108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8458244204521179,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2687687575817108},{"x":0.2805139124393463,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2755139124393463,0.12663362848758697,0.8508244204521179,0.2757687575817108],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8008565306663513,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7965738773345947,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7965738773345947,0.2522522509098053,0.8008565306663513,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.2522522509098053},{"x":0.794432520866394,"y":0.2522522509098053},{"x":0.794432520866394,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7580299973487854,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مبدلها","boundary":[0.7580299973487854,0.2522522509098053,0.794432520866394,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7516059875488281,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7473233342170715,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7473233342170715,0.2522522509098053,0.7516059875488281,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.2522522509098053},{"x":0.740899384021759,"y":0.2522522509098053},{"x":0.740899384021759,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7152034044265747,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7152034044265747,0.2522522509098053,0.740899384021759,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7066380977630615,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7066380977630615,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6959314942359924,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6959314942359924,0.2522522509098053,0.7066380977630615,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6916488409042358,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6873661875724792,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6873661875724792,0.2522522509098053,0.6916488409042358,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5610278248786926,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5610278248786926,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5246252417564392,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Electric","boundary":[0.5246252417564392,0.2522522509098053,0.5610278248786926,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6316916346549988,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5653104782104492,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"transformers","boundary":[0.5653104782104492,0.2522522509098053,0.6316916346549988,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.2522522509098053},{"x":0.640256941318512,"y":0.2522522509098053},{"x":0.640256941318512,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6359742879867554,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6359742879867554,0.2522522509098053,0.640256941318512,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.2522522509098053},{"x":0.680942177772522,"y":0.2522522509098053},{"x":0.680942177772522,"y":0.26726725697517395},{"x":0.6488222479820251,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Testing","boundary":[0.6488222479820251,0.2522522509098053,0.680942177772522,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5182012915611267,"y":0.26726725697517395},{"x":0.5139186382293701,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5139186382293701,0.2522522509098053,0.5182012915611267,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5053533315658569,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5053533315658569,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4839400351047516,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبدل","boundary":[0.4839400351047516,0.2522522509098053,0.5053533315658569,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4817987084388733,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4689507484436035,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4689507484436035,0.2522522509098053,0.4817987084388733,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4668094217777252,"y":0.2522522509098053},{"x":0.4668094217777252,"y":0.26726725697517395},{"x":0.46252676844596863,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46252676844596863,0.2522522509098053,0.4668094217777252,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.2522522509098053},{"x":0.45824411511421204,"y":0.2522522509098053},{"x":0.45824411511421204,"y":0.26726725697517395},{"x":0.4218415319919586,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.4218415319919586,0.2522522509098053,0.45824411511421204,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.2522522509098053},{"x":0.41327622532844543,"y":0.2522522509098053},{"x":0.41327622532844543,"y":0.26726725697517395},{"x":0.40685224533081055,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40685224533081055,0.2522522509098053,0.41327622532844543,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.2522522509098053},{"x":0.40256959199905396,"y":0.2522522509098053},{"x":0.40256959199905396,"y":0.26726725697517395},{"x":0.3768736720085144,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تعمير","boundary":[0.3768736720085144,0.2522522509098053,0.40256959199905396,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36616700887680054,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3725910186767578,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3725910186767578,"y":0.26726725697517395},{"x":0.36616700887680054,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.36616700887680054,0.2522522509098053,0.3725910186767578,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2912205457687378,"y":0.2522522509098053},{"x":0.2912205457687378,"y":0.26726725697517395},{"x":0.25267666578292847,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Electric","boundary":[0.25267666578292847,0.2522522509098053,0.2912205457687378,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.2522522509098053},{"x":0.35974302887916565,"y":0.2522522509098053},{"x":0.35974302887916565,"y":0.26726725697517395},{"x":0.2976445257663727,"y":0.26726725697517395}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"transformers","boundary":[0.2976445257663727,0.2522522509098053,0.35974302887916565,0.26726725697517395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7922912240028381,"y":0.282282292842865},{"x":0.7280513644218445,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Maintenance","boundary":[0.7280513644218445,0.2702702581882477,0.7922912240028381,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8137044906616211,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8137044906616211,"y":0.282282292842865},{"x":0.794432520866394,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.794432520866394,0.2702702581882477,0.8137044906616211,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2702702581882477},{"x":0.8479657173156738,"y":0.282282292842865},{"x":0.8179871439933777,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"repair","boundary":[0.8179871439933777,0.2702702581882477,0.8479657173156738,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7259100675582886,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7259100675582886,"y":0.282282292842865},{"x":0.7194860577583313,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7194860577583313,0.2702702581882477,0.7259100675582886,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7152034044265747,"y":0.282282292842865},{"x":0.680942177772522,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مبدلها","boundary":[0.680942177772522,0.2702702581882477,0.7152034044265747,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.2702702581882477},{"x":0.6766595244407654,"y":0.2702702581882477},{"x":0.6766595244407654,"y":0.282282292842865},{"x":0.6723768711090088,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6723768711090088,0.2702702581882477,0.6766595244407654,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6659528613090515,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6659528613090515,"y":0.282282292842865},{"x":0.6531049013137817,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.6531049013137817,0.2687687575817108,0.6659528613090515,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6466809511184692,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6466809511184692,"y":0.282282292842865},{"x":0.6359742879867554,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.6359742879867554,0.2687687575817108,0.6466809511184692,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6274089813232422,"y":0.282282292842865},{"x":0.6231263279914856,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6231263279914856,0.2687687575817108,0.6274089813232422,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.2687687575817108},{"x":0.4732334017753601,"y":0.2687687575817108},{"x":0.4732334017753601,"y":0.2807807922363281},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Electric","boundary":[0.4368308484554291,0.2687687575817108,0.4732334017753601,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5417559146881104,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5417559146881104,"y":0.282282292842865},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"transformers","boundary":[0.4775160551071167,0.2687687575817108,0.5417559146881104,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5481798648834229,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5481798648834229,"y":0.2807807922363281},{"x":0.5438972115516663,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5438972115516663,0.2687687575817108,0.5481798648834229,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2687687575817108},{"x":0.5760171413421631,"y":0.282282292842865},{"x":0.5524625182151794,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Fault","boundary":[0.5524625182151794,0.2687687575817108,0.5760171413421631,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.2687687575817108},{"x":0.618843674659729,"y":0.2687687575817108},{"x":0.618843674659729,"y":0.282282292842865},{"x":0.578158438205719,"y":0.282282292842865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"location","boundary":[0.578158438205719,0.2687687575817108,0.618843674659729,0.282282292842865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.28378379344940186},{"x":0.8436830639839172,"y":0.2852852940559387},{"x":0.8415417671203613,"y":0.2987987995147705},{"x":0.8286938071250916,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8308351039886475,0.28378379344940186,0.8415417671203613,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.282282292842865},{"x":0.8265524506568909,"y":0.28378379344940186},{"x":0.824411153793335,"y":0.29729729890823364},{"x":0.802997887134552,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.802997887134552,0.282282292842865,0.824411153793335,0.29729729890823364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8008565306663513,"y":0.282282292842865},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2957957983016968},{"x":0.7730192542076111,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7751606106758118,0.2807807922363281,0.7987151741981506,0.2957957983016968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.30180180072784424},{"x":0.8436830639839172,"y":0.30180180072784424},{"x":0.8436830639839172,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8308351039886475,0.30180180072784424,0.8436830639839172,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.3003003001213074},{"x":0.8265524506568909,"y":0.30180180072784424},{"x":0.824411153793335,"y":0.3123123049736023},{"x":0.802997887134552,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.802997887134552,0.3003003001213074,0.824411153793335,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7751606106758118,0.3003003001213074,0.7987151741981506,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7687366008758545,"y":0.31081080436706543},{"x":0.7665953040122986,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7665953040122986,0.3003003001213074,0.7687366008758545,0.31081080436706543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.3003003001213074},{"x":0.762312650680542,"y":0.3003003001213074},{"x":0.762312650680542,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7237687110900879,"y":0.31081080436706543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۱۴/۶۲۱","boundary":[0.7237687110900879,0.3003003001213074,0.762312650680542,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8436830639839172,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8436830639839172,"y":0.32582584023475647},{"x":0.824411153793335,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.824411153793335,0.31381380558013916,0.8436830639839172,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8222697973251343,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8222697973251343,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7751606106758118,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7751606106758118,0.31381380558013916,0.8222697973251343,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7687366008758545,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7687366008758545,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7537473440170288,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7537473440170288,0.31381380558013916,0.7687366008758545,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7473233342170715,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7473233342170715,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7473233342170715,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.31381380558013916,0.7473233342170715,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7387580275535583,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7387580275535583,"y":0.32582584023475647},{"x":0.700214147567749,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۴۲۱۴۴۱","boundary":[0.700214147567749,0.31381380558013916,0.7387580275535583,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.32732734084129333},{"x":0.8415417671203613,"y":0.32582584023475647},{"x":0.8415417671203613,"y":0.3408408463001251},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3408408463001251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8008565306663513,0.32732734084129333,0.8415417671203613,0.3408408463001251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7965738773345947,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3408408463001251},{"x":0.7730192542076111,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7730192542076111,0.32732734084129333,0.7965738773345947,0.3408408463001251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7708779573440552,"y":0.32732734084129333},{"x":0.7708779573440552,"y":0.342342346906662},{"x":0.7237687110900879,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7237687110900879,0.32732734084129333,0.7708779573440552,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7173447608947754,"y":0.342342346906662},{"x":0.7152034044265747,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7152034044265747,0.3288288414478302,0.7173447608947754,0.342342346906662]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7109207510948181,"y":0.342342346906662},{"x":0.6980727910995483,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6959314942359924,0.3288288414478302,0.7109207510948181,0.342342346906662]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8479657173156738,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8479657173156738,"y":0.342342346906662},{"x":0.25267666578292847,"y":0.342342346906662}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.24767666578292846,0.2452522509098053,0.8529657173156738,0.349342346906662],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"-","boundary":[0.7473233342170715,0.2567567527294159,0.7494646906852722,0.2612612545490265]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7494646906852722,"y":0.2612612545490265},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2612612545490265}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.7423233342170715,0.2497567527294159,0.7544646906852722,0.2682612545490265],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2852852940559387},{"x":0.7601712942123413,"y":0.2852852940559387},{"x":0.7580299973487854,"y":0.29279279708862305},{"x":0.721627414226532,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"TK۲۵۵۱","boundary":[0.721627414226532,0.2852852940559387,0.7580299973487854,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7665953040122986,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7644539475440979,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.7644539475440979,0.2867867946624756,0.7665953040122986,0.29279279708862305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.2852852940559387},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2867867946624756},{"x":0.7665953040122986,"y":0.2942942976951599},{"x":0.721627414226532,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.716627414226532,0.2782852940559387,0.7715953040122986,0.3012942976951599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.30630630254745483},{"x":0.3897216320037842,"y":0.30630630254745483},{"x":0.3875803053379059,"y":0.33933934569358826},{"x":0.3747323453426361,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"ltr","str":"خان","boundary":[0.3747323453426361,0.30630630254745483,0.3875803053379059,0.33933934569358826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.30480480194091797},{"x":0.3468950688838959,"y":0.30630630254745483},{"x":0.3447537422180176,"y":0.3378378450870514},{"x":0.3319057822227478,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"اور","boundary":[0.3340471088886261,0.30480480194091797,0.3447537422180176,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.30480480194091797},{"x":0.3254818022251129,"y":0.30480480194091797},{"x":0.3233404755592346,"y":0.3378378450870514},{"x":0.30835118889808655,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.05999999865889549,"dir":"ltr","str":"ان","boundary":[0.31049251556396484,0.30480480194091797,0.3233404755592346,0.3378378450870514]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.30480480194091797},{"x":0.3897216320037842,"y":0.30630630254745483},{"x":0.3875803053379059,"y":0.33933934569358826},{"x":0.30835118889808655,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.14000000059604645,"boundary":[0.30549251556396484,0.29780480194091796,0.3925803053379059,0.34633934569358826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.3708708584308624},{"x":0.7451820373535156,"y":0.3708708584308624},{"x":0.7451820373535156,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6231263279914856,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6231263279914856,0.3708708584308624,0.7451820373535156,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6081370711326599,"y":0.3708708584308624},{"x":0.6081370711326599,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5481798648834229,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.5481798648834229,0.36936935782432556,0.6081370711326599,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5310492515563965,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5310492515563965,"y":0.402402400970459},{"x":0.4839400351047516,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.4839400351047516,0.36936935782432556,0.5310492515563965,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.36936935782432556},{"x":0.45824411511421204,"y":0.36936935782432556},{"x":0.45824411511421204,"y":0.402402400970459},{"x":0.44111350178718567,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44111350178718567,0.36936935782432556,0.45824411511421204,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.3708708584308624},{"x":0.45396146178245544,"y":0.36936935782432556},{"x":0.45396146178245544,"y":0.402402400970459},{"x":0.44111350178718567,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4389721751213074,0.3708708584308624,0.45396146178245544,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.41291290521621704},{"x":0.835117757320404,"y":0.41291290521621704},{"x":0.835117757320404,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7558886408805847,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"واوی","boundary":[0.7558886408805847,0.41291290521621704,0.835117757320404,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7430406808853149,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7430406808853149,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6659528613090515,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"وشیمی","boundary":[0.6659528613090515,0.41291290521621704,0.7430406808853149,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6852248311042786,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6852248311042786,"y":0.45045045018196106},{"x":0.6102783679962158,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"به","boundary":[0.6102783679962158,0.41291290521621704,0.6852248311042786,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6081370711326599,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6081370711326599,"y":0.45045045018196106},{"x":0.479657381772995,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"قوانيييي","boundary":[0.479657381772995,0.41291290521621704,0.6081370711326599,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4860813617706299,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4860813617706299,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4710920751094818,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.4710920751094818,0.41291290521621704,0.4860813617706299,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.41291290521621704},{"x":0.45610278844833374,"y":0.41291290521621704},{"x":0.45610278844833374,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4389721751213074,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"يا","boundary":[0.4389721751213074,0.41291290521621704,0.45610278844833374,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4368308484554291,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45045045018196106},{"x":0.35331904888153076,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"قيوم","boundary":[0.35331904888153076,0.41291290521621704,0.4368308484554291,0.45045045018196106]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"fa","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.36936935782432556},{"x":0.835117757320404,"y":0.36936935782432556},{"x":0.835117757320404,"y":0.45045045018196106},{"x":0.35331904888153076,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.34831904888153076,0.36236935782432556,0.8401177573204041,0.45745045018196107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7280513644218445,0.4924924969673157,0.8458244204521179,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7323340177536011,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5270270109176636},{"x":0.721627414226532,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.721627414226532,0.4924924969673157,0.7323340177536011,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4924924969673157},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6038544178009033,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6038544178009033,0.4924924969673157,0.7109207510948181,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.49399399757385254},{"x":0.5931477546691895,"y":0.49399399757385254},{"x":0.5931477546691895,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5353319048881531,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5353319048881531,0.49399399757385254,0.5931477546691895,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.49399399757385254},{"x":0.5267665982246399,"y":0.49399399757385254},{"x":0.5267665982246399,"y":0.5270270109176636},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدی","boundary":[0.40899357199668884,0.49399399757385254,0.5267665982246399,0.5270270109176636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.49399399757385254},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4924924969673157},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5270270109176636},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40399357199668884,0.48699399757385253,0.8508244204521179,0.5340270109176636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5390390157699585},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.6081370711326599,0.5390390157699585,0.7173447608947754,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5390390157699585},{"x":0.597430408000946,"y":0.5390390157699585},{"x":0.599571704864502,"y":0.5780780911445618},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میثم","boundary":[0.5396145582199097,0.5390390157699585,0.599571704864502,0.5780780911445618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.5405405163764954},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5390390157699585},{"x":0.5310492515563965,"y":0.5780780911445618},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.4261241853237152,0.5405405163764954,0.5310492515563965,0.5780780911445618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.5405405163764954},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5765765905380249},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5795795917510986}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4211241853237152,0.5335405163764954,0.7223447608947754,0.5835765905380249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8458244204521179,"y":0.630630612373352},{"x":0.8115631937980652,"y":0.630630612373352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8137044906616211,0.6096096038818359,0.8458244204521179,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6096096038818359},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6096096038818359},{"x":0.7987151741981506,"y":0.630630612373352},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7687366008758545,0.6096096038818359,0.7987151741981506,0.630630612373352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6096096038818359},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6096096038818359},{"x":0.762312650680542,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7558886408805847,0.6096096038818359,0.762312650680542,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6096096038818359},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7323340177536011,0.6081081032752991,0.7516059875488281,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.6081081032752991},{"x":0.721627414226532,"y":0.6081081032752991},{"x":0.721627414226532,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6291291117668152}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7152034044265747,0.6081081032752991,0.721627414226532,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6830835342407227,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پاییز","boundary":[0.6830835342407227,0.6081081032752991,0.7066380977630615,0.6291291117668152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6276276111602783},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6316916346549988,0.6081081032752991,0.6723768711090088,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6081081032752991},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6276276111602783},{"x":0.618843674659729,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.618843674659729,0.6081081032752991,0.6231263279914856,0.6276276111602783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6666666865348816},{"x":0.802997887134552,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.802997887134552,0.6441441178321838,0.8458244204521179,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6666666865348816},{"x":0.762312650680542,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.762312650680542,0.6441441178321838,0.7987151741981506,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7537473440170288,0.6441441178321838,0.7601712942123413,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7109207510948181,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7109207510948181,0.6441441178321838,0.7473233342170715,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6316916346549988,"y":0.6666666865348816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاراحمدی","boundary":[0.6316916346549988,0.6441441178321838,0.7066380977630615,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6981981992721558}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7687366008758545,0.6786786913871765,0.8501070737838745,0.6981981992721558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7516059875488281,0.6786786913871765,0.7665953040122986,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7516059875488281,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7451820373535156,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7430406808853149,0.6786786913871765,0.7516059875488281,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7387580275535583,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مهلاهاشمی","boundary":[0.6274089813232422,0.6801801919937134,0.7387580275535583,0.6996996998786926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8501070737838745,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.613843674659729,0.6011081032752991,0.8551070737838745,0.7082012004852295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.575075089931488},{"x":0.3790149986743927,"y":0.575075089931488},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5945945978164673},{"x":0.3447537422180176,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.3447537422180176,0.575075089931488,0.3790149986743927,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.5735735893249512},{"x":0.3383297622203827,"y":0.575075089931488},{"x":0.3383297622203827,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2890792191028595,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.2890792191028595,0.5735735893249512,0.3383297622203827,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5735735893249512},{"x":0.2826552391052246,"y":0.5945945978164673},{"x":0.22055675089359283,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.22055675089359283,0.5735735893249512,0.2826552391052246,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5735735893249512},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5735735893249512},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5945945978164673},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.17773018777370453,0.5735735893249512,0.21413275599479675,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5735735893249512},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5735735893249512},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5945945978164673},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5945945978164673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16916488111019135,0.5735735893249512,0.17344753444194794,0.5945945978164673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.6006006002426147},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6006006002426147},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6171171069145203},{"x":0.3447537422180176,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3447537422180176,0.6006006002426147,0.3747323453426361,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.6006006002426147},{"x":0.340471088886261,"y":0.6006006002426147},{"x":0.340471088886261,"y":0.6156156063079834},{"x":0.3340471088886261,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3361884355545044,0.6006006002426147,0.340471088886261,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30620986223220825,"y":0.6006006002426147},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6006006002426147},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6171171069145203},{"x":0.30406853556632996,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.30620986223220825,0.6006006002426147,0.3276231288909912,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.5990990996360779},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5990990996360779},{"x":0.30192720890045166,"y":0.6156156063079834},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.22483940422534943,0.5990990996360779,0.30192720890045166,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.5990990996360779},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5990990996360779},{"x":0.22483940422534943,"y":0.6141141057014465},{"x":0.21841542422771454,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.22055675089359283,0.5990990996360779,0.22483940422534943,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20985010266304016,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6156156063079834},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.17130620777606964,0.5990990996360779,0.20985010266304016,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.6231231093406677},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6231231093406677},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6471471190452576},{"x":0.2976445257663727,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.2976445257663727,0.6231231093406677,0.3683083653450012,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.6231231093406677},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6231231093406677},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6471471190452576},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.25267666578292847,0.6231231093406677,0.2955031991004944,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6231231093406677},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6231231093406677},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6471471190452576},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.1862955093383789,0.6231231093406677,0.25267666578292847,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.6231231093406677},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6231231093406677},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6471471190452576},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.17130620777606964,0.6231231093406677,0.18201284110546112,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3725910186767578,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3725910186767578,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3426124155521393,0.6486486196517944,0.3725910186767578,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.6486486196517944},{"x":0.340471088886261,"y":0.6486486196517944},{"x":0.340471088886261,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3361884355545044,0.6486486196517944,0.340471088886261,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6486486196517944},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6651651859283447},{"x":0.31477516889572144,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.31477516889572144,0.6486486196517944,0.3319057822227478,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.6486486196517944},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6486486196517944},{"x":0.31049251556396484,"y":0.6651651859283447},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.2955031991004944,0.6486486196517944,0.31049251556396484,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2933618724346161,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2933618724346161,"y":0.6651651859283447},{"x":0.24625267088413239,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طالقانی","boundary":[0.24625267088413239,0.6486486196517944,0.2933618724346161,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6651651859283447},{"x":0.2376873642206192,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2376873642206192,0.6486486196517944,0.2441113442182541,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6486486196517944},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6651651859283447},{"x":0.19914346933364868,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.19914346933364868,0.6486486196517944,0.2355460375547409,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.6486486196517944},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6486486196517944},{"x":0.1948608160018921,"y":0.6651651859283447},{"x":0.17130620777606964,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۶۰","boundary":[0.17130620777606964,0.6486486196517944,0.1948608160018921,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.672672688961029},{"x":0.3725910186767578,"y":0.672672688961029},{"x":0.3704496920108795,"y":0.6906906962394714},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3447537422180176,0.672672688961029,0.3704496920108795,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.672672688961029},{"x":0.3426124155521393,"y":0.672672688961029},{"x":0.340471088886261,"y":0.6891891956329346},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3361884355545044,0.672672688961029,0.340471088886261,0.6891891956329346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6711711883544922},{"x":0.31691649556159973,"y":0.672672688961029},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6906906962394714},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۱۳۰۶۰۱۹-۰۲۱","boundary":[0.17344753444194794,0.6711711883544922,0.31691649556159973,0.6906906962394714]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5720720887184143},{"x":0.3790149986743927,"y":0.575075089931488},{"x":0.3747323453426361,"y":0.6921921968460083},{"x":0.16702355444431305,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16416488111019134,0.5650720887184143,0.3797323453426361,0.6991921968460083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7372372150421143},{"x":0.721627414226532,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ویراستارفنی","boundary":[0.721627414226532,0.7162162065505981,0.8458244204521179,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109207510948181,0.7162162065505981,0.7173447608947754,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7162162065505981},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.6788008809089661,0.7162162065505981,0.7044968008995056,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7162162065505981},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.6274089813232422,0.7162162065505981,0.6723768711090088,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7522522807121277},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7792792916297913},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7880085706710815,0.7522522807121277,0.8458244204521179,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7751606106758118,0.7522522807121277,0.7794432640075684,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7792792916297913},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.6338329911231995,0.7522522807121277,0.7665953040122986,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7882882952690125},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"قيمت","boundary":[0.7687366008758545,0.7882882952690125,0.8415417671203613,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.7897897958755493,0.7644539475440979,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8063063025474548},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲۰/۰۰۰","boundary":[0.6723768711090088,0.7897897958755493,0.7580299973487854,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8078078031539917},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6295503377914429,0.7897897958755493,0.6659528613090515,0.8078078031539917]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7162162065505981},{"x":0.8458244204521179,"y":0.8078078031539917},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6224089813232422,0.7092162065505981,0.8508244204521179,0.8148078031539917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8228228092193604},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8228228092193604},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8408408164978027},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشارا","boundary":[0.16702355444431305,0.8228228092193604,0.31263384222984314,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8438438177108765},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8438438177108765},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8603603839874268},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"متذصصان","boundary":[0.16702355444431305,0.8438438177108765,0.31263384222984314,0.8603603839874268]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.8228228092193604},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8228228092193604},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8603603839874268},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.16202355444431304,0.8158228092193603,0.31763384222984314,0.8673603839874268],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8828828930854797},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8094218373298645,0.8678678870201111,0.8436830639839172,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7901498675346375,0.8678678870201111,0.7965738773345947,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.8663663864135742},{"x":0.783725917339325,"y":0.8663663864135742},{"x":0.783725917339325,"y":0.8843843936920166},{"x":0.5653104782104492,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹-۱۱۴-۲۹۲-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.5653104782104492,0.8663663864135742,0.783725917339325,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.8663663864135742},{"x":0.556745171546936,"y":0.8663663864135742},{"x":0.556745171546936,"y":0.8828828930854797},{"x":0.5503212213516235,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5503212213516235,0.8663663864135742,0.556745171546936,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.8663663864135742},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8663663864135742},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8828828930854797},{"x":0.49464666843414307,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ISBN","boundary":[0.49464666843414307,0.8663663864135742,0.5417559146881104,0.8828828930854797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8843843936920166},{"x":0.49464666843414307,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.48964666843414306,0.8578648858070373,0.8486830639839172,0.8913843936920166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8753753900527954},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8753753900527954},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8903903961181641},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"www.Motekhassesan.com","boundary":[0.15203426778316498,0.8753753900527954,0.40471091866493225,0.8903903961181641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8753753900527954},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8753753900527954},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8903903961181641},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8903903961181641}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.8683753900527954,0.40971091866493226,0.8973903961181641],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/chxqgHPbAfZLuHcl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/PkOQaQFSSuwQMgpL.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/FSNGzQfNosEIJyzz.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00042948061955306975,0.0005260620915495956,0.9982881530602433,0.9992342297279084]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7558886408805847,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7558886408805847,"y":0.37387385964393616},{"x":0.6873661875724792,"y":0.37387385964393616}]},"confidence":1,"str":":هدافتسا","boundary":[0.6873661875724792,0.35735735297203064,0.7558886408805847,0.37387385964393616]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7922912240028381,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7922912240028381,"y":0.37387385964393616},{"x":0.7580299973487854,"y":0.37387385964393616}]},"confidence":1,"str":"لباق","boundary":[0.7580299973487854,0.35735735297203064,0.7922912240028381,0.37387385964393616]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.2933618724346161,"y":0.39489489793777466},{"x":0.2933618724346161,"y":0.41291290521621704},{"x":0.20556744933128357,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"،گنیروتینام","boundary":[0.20556744933128357,0.39489489793777466,0.2933618724346161,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.39489489793777466},{"x":0.31049251556396484,"y":0.39489489793777466},{"x":0.31049251556396484,"y":0.41291290521621704},{"x":0.30406853556632996,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.30406853556632996,0.39489489793777466,0.31049251556396484,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.39489489793777466},{"x":0.35331904888153076,"y":0.39489489793777466},{"x":0.35331904888153076,"y":0.41291290521621704},{"x":0.3233404755592346,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"یبای","boundary":[0.3233404755592346,0.39489489793777466,0.35331904888153076,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.39489489793777466},{"x":0.3897216320037842,"y":0.39489489793777466},{"x":0.3897216320037842,"y":0.41291290521621704},{"x":0.35546037554740906,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"بیع","boundary":[0.35546037554740906,0.39489489793777466,0.3897216320037842,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.39489489793777466},{"x":0.4389721751213074,"y":0.39489489793777466},{"x":0.4389721751213074,"y":0.41291290521621704},{"x":0.40042826533317566,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"هنیمز","boundary":[0.40042826533317566,0.39489489793777466,0.4389721751213074,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.39489489793777466},{"x":0.46252676844596863,"y":0.39489489793777466},{"x":0.46252676844596863,"y":0.41291290521621704},{"x":0.44967880845069885,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.44967880845069885,0.39489489793777466,0.46252676844596863,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5289078950881958,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5289078950881958,"y":0.41291290521621704},{"x":0.4753747284412384,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"یتامدخ","boundary":[0.4753747284412384,0.39489489793777466,0.5289078950881958,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5481798648834229,"y":0.39489489793777466},{"x":0.5481798648834229,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5417559146881104,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5417559146881104,0.39489489793777466,0.5481798648834229,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6017130613327026,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6017130613327026,"y":0.41291290521621704},{"x":0.5588865280151367,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"رواشم","boundary":[0.5588865280151367,0.39489489793777466,0.6017130613327026,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.39489489793777466},{"x":0.680942177772522,"y":0.39489489793777466},{"x":0.680942177772522,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6124197244644165,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"نیسدنهم","boundary":[0.6124197244644165,0.39489489793777466,0.680942177772522,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6980727910995483,"y":0.39489489793777466},{"x":0.6980727910995483,"y":0.41291290521621704},{"x":0.6916488409042358,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6916488409042358,0.39489489793777466,0.6980727910995483,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.39489489793777466},{"x":0.7922912240028381,"y":0.39489489793777466},{"x":0.7922912240028381,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7109207510948181,"y":0.41291290521621704}]},"confidence":1,"str":"نیصصختم","boundary":[0.7109207510948181,0.39489489793777466,0.7922912240028381,0.41291290521621704]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.42492491006851196},{"x":0.24625267088413239,"y":0.42492491006851196},{"x":0.24625267088413239,"y":0.44294294714927673},{"x":0.20556744933128357,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"عیزوت","boundary":[0.20556744933128357,0.42492491006851196,0.24625267088413239,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25267666578292847,"y":0.42492491006851196},{"x":0.25910064578056335,"y":0.42492491006851196},{"x":0.25910064578056335,"y":0.44294294714927673},{"x":0.25267666578292847,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.25267666578292847,0.42492491006851196,0.25910064578056335,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26766595244407654,"y":0.42492491006851196},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42492491006851196},{"x":0.2869378924369812,"y":0.44294294714927673},{"x":0.26766595244407654,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"یا","boundary":[0.26766595244407654,0.42492491006851196,0.2869378924369812,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2912205457687378,"y":0.42492491006851196},{"x":0.3361884355545044,"y":0.42492491006851196},{"x":0.3361884355545044,"y":0.44294294714927673},{"x":0.2912205457687378,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"هقطنم","boundary":[0.2912205457687378,0.42492491006851196,0.3361884355545044,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.42492491006851196},{"x":0.3704496920108795,"y":0.42492491006851196},{"x":0.3704496920108795,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3447537422180176,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"قرب","boundary":[0.3447537422180176,0.42492491006851196,0.3704496920108795,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.42492491006851196},{"x":0.41113489866256714,"y":0.42492491006851196},{"x":0.41113489866256714,"y":0.44294294714927673},{"x":0.3790149986743927,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.3790149986743927,0.42492491006851196,0.41113489866256714,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.42492491006851196},{"x":0.46252676844596863,"y":0.42492491006851196},{"x":0.46252676844596863,"y":0.44294294714927673},{"x":0.41541755199432373,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.41541755199432373,0.42492491006851196,0.46252676844596863,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5760171413421631,"y":0.42492491006851196},{"x":0.5760171413421631,"y":0.44294294714927673},{"x":0.4710920751094818,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"،روتامروفسنارت","boundary":[0.4710920751094818,0.42492491006851196,0.5760171413421631,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.42492491006851196},{"x":0.6295503377914429,"y":0.42492491006851196},{"x":0.6295503377914429,"y":0.44294294714927673},{"x":0.5824410915374756,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"هدنزاس","boundary":[0.5824410915374756,0.42492491006851196,0.6295503377914429,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.42492491006851196},{"x":0.6702355742454529,"y":0.42492491006851196},{"x":0.6702355742454529,"y":0.44294294714927673},{"x":0.638115644454956,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.638115644454956,0.42492491006851196,0.6702355742454529,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7237687110900879,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7237687110900879,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6745182275772095,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.6745182275772095,0.42492491006851196,0.7237687110900879,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7922912240028381,"y":0.42492491006851196},{"x":0.7922912240028381,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7301927208900452,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":1,"str":"،ناسرزاب","boundary":[0.7301927208900452,0.42492491006851196,0.7922912240028381,0.44294294714927673]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.45495495200157166},{"x":0.22055675089359283,"y":0.45495495200157166},{"x":0.22055675089359283,"y":0.47297295928001404},{"x":0.20556744933128357,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.20556744933128357,0.45495495200157166,0.22055675089359283,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.45495495200157166},{"x":0.26980727910995483,"y":0.45495495200157166},{"x":0.26980727910995483,"y":0.47297295928001404},{"x":0.22912205755710602,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"نادنم","boundary":[0.22912205755710602,0.45495495200157166,0.26980727910995483,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.45495495200157166},{"x":0.31691649556159973,"y":0.45495495200157166},{"x":0.31691649556159973,"y":0.47297295928001404},{"x":0.2740899324417114,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"هقلاع","boundary":[0.2740899324417114,0.45495495200157166,0.31691649556159973,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.45495495200157166},{"x":0.3297644555568695,"y":0.45495495200157166},{"x":0.3297644555568695,"y":0.47297295928001404},{"x":0.3233404755592346,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3233404755592346,0.45495495200157166,0.3297644555568695,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.45495495200157166},{"x":0.41541755199432373,"y":0.45495495200157166},{"x":0.41541755199432373,"y":0.47297295928001404},{"x":0.3361884355545044,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"نایوجشناد","boundary":[0.3361884355545044,0.45495495200157166,0.41541755199432373,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5438972115516663,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5438972115516663,"y":0.47297295928001404},{"x":0.4239828586578369,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"،اهروتامروفسنارت","boundary":[0.4239828586578369,0.45495495200157166,0.5438972115516663,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5610278248786926,"y":0.45495495200157166},{"x":0.5610278248786926,"y":0.47297295928001404},{"x":0.5503212213516235,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5503212213516235,0.45495495200157166,0.5610278248786926,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6081370711326599,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6081370711326599,"y":0.47297295928001404},{"x":0.5674518346786499,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"هدننک","boundary":[0.5674518346786499,0.45495495200157166,0.6081370711326599,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6616702079772949,"y":0.45495495200157166},{"x":0.6616702079772949,"y":0.47297295928001404},{"x":0.6102783679962158,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"هدافتسا","boundary":[0.6102783679962158,0.45495495200157166,0.6616702079772949,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.45495495200157166},{"x":0.700214147567749,"y":0.45495495200157166},{"x":0.700214147567749,"y":0.47297295928001404},{"x":0.6702355742454529,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6702355742454529,0.45495495200157166,0.700214147567749,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7537473440170288,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7537473440170288,"y":0.47297295928001404},{"x":0.7044968008995056,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"تکرش","boundary":[0.7044968008995056,0.45495495200157166,0.7537473440170288,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7922912240028381,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7922912240028381,"y":0.47297295928001404},{"x":0.7601712942123413,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":1,"str":"،قرب","boundary":[0.7601712942123413,0.45495495200157166,0.7922912240028381,0.47297295928001404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6573875546455383,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"str":"گنیروتینام","boundary":[0.5760171413421631,0.48498499393463135,0.6573875546455383,0.5030030012130737]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6723768711090088,"y":0.48498499393463135},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6659528613090515,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6659528613090515,0.48498499393463135,0.6723768711090088,0.5030030012130737]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7109207510948181,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5030030012130737},{"x":0.680942177772522,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"str":"یبای","boundary":[0.680942177772522,0.48498499393463135,0.7109207510948181,0.5030030012130737]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7473233342170715,"y":0.48498499393463135},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"str":"بیع","boundary":[0.7130621075630188,0.48498499393463135,0.7473233342170715,0.5030030012130737]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.48498499393463135},{"x":0.794432520866394,"y":0.48498499393463135},{"x":0.794432520866394,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"str":"هنیمز","boundary":[0.7558886408805847,0.48498499393463135,0.794432520866394,0.5030030012130737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.35735735297203064},{"x":0.794432520866394,"y":0.35735735297203064},{"x":0.794432520866394,"y":0.5030030012130737},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.20056744933128356,0.35035735297203063,0.799432520866394,0.5100030012130737],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/LcvdLGDucdwTgNtC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/DMSLPHqXXGQrvBdu.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/ENmBwkHXlsgwWzJn.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00023689869831154637,0.00007290624019440946,0.9981964472938145,0.9986615849944566]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.0555555559694767},{"x":0.2955031991004944,"y":0.057057056576013565},{"x":0.2933618724346161,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2355460375547409,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2355460375547409,0.0555555559694767,0.2933618724346161,0.07507507503032684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.0555555559694767},{"x":0.22912205755710602,"y":0.0555555559694767},{"x":0.22698073089122772,"y":0.07357357442378998},{"x":0.1948608160018921,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.1948608160018921,0.0555555559694767,0.22698073089122772,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.0555555559694767},{"x":0.1927194893360138,"y":0.0555555559694767},{"x":0.1905781626701355,"y":0.07357357442378998},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.16916488111019135,0.0555555559694767,0.1905781626701355,0.07357357442378998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.0555555559694767},{"x":0.2955031991004944,"y":0.057057056576013565},{"x":0.2933618724346161,"y":0.07507507503032684},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.16416488111019134,0.0485555559694767,0.2983618724346161,0.08207507503032685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8329764604568481,"y":0.115615613758564},{"x":0.835117757320404,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7580299973487854,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7580299973487854,0.11711711436510086,0.835117757320404,0.13813814520835876]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8329764604568481,"y":0.115615613758564},{"x":0.835117757320404,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7580299973487854,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7530299973487854,0.11011711436510085,0.8401177573204041,0.14513814520835877],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7152034044265747,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7152034044265747,"y":0.13963964581489563},{"x":0.5524625182151794,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"...","boundary":[0.5524625182151794,0.10810811072587967,0.7152034044265747,0.13963964581489563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7152034044265747,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7152034044265747,"y":0.13963964581489563},{"x":0.5524625182151794,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.5474625182151794,0.10110811072587966,0.7202034044265747,0.14663964581489564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.1066066101193428},{"x":0.4903640151023865,"y":0.1066066101193428},{"x":0.4903640151023865,"y":0.1411411464214325},{"x":0.2355460375547409,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.5,"str":"..........","boundary":[0.2355460375547409,0.1066066101193428,0.4903640151023865,0.1411411464214325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.1066066101193428},{"x":0.4903640151023865,"y":0.1066066101193428},{"x":0.4903640151023865,"y":0.1411411464214325},{"x":0.2355460375547409,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","boundary":[0.2305460375547409,0.0996066101193428,0.4953640151023865,0.1481411464214325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.13363362848758698},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۱۶","boundary":[0.1841541826725006,0.11861861497163773,0.20342612266540527,0.13363362848758698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.13363362848758698},{"x":0.1841541826725006,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.11161861497163772,0.20842612266540528,0.14063362848758698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.15915915369987488},{"x":0.835117757320404,"y":0.15915915369987488},{"x":0.835117757320404,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7880085706710815,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.15915915369987488,0.835117757320404,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7858672142028809,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7858672142028809,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7665953040122986,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7665953040122986,0.15915915369987488,0.7858672142028809,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7601712942123413,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7601712942123413,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7516059875488281,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7516059875488281,0.15915915369987488,0.7601712942123413,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7473233342170715,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7473233342170715,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6959314942359924,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6959314942359924,0.15915915369987488,0.7473233342170715,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6916488409042358,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18618617951869965},{"x":0.6702355742454529,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6702355742454529,0.15915915369987488,0.6916488409042358,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6702355742454529,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6702355742454529,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5546038746833801,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنگهداری","boundary":[0.5546038746833801,0.15915915369987488,0.6702355742454529,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5695931315422058,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5695931315422058,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4325481653213501,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.4325481653213501,0.15915915369987488,0.5695931315422058,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4368308484554291,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4368308484554291,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4261241853237152,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4261241853237152,0.15915915369987488,0.4368308484554291,0.18618617951869965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.15915915369987488},{"x":0.835117757320404,"y":0.15915915369987488},{"x":0.835117757320404,"y":0.18618617951869965},{"x":0.4261241853237152,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4211241853237152,0.15215915369987487,0.8401177573204041,0.19318617951869965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.1621621549129486},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.18201284110546112,0.16366367042064667,0.20556744933128357,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.1621621549129486},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.15666367042064666,0.21056744933128357,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.2222222238779068},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.8072805404663086,0.2057057023048401,0.835117757320404,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7922912240028381,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7922912240028381,0.2057057023048401,0.7965738773345947,0.2222222238779068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7880085706710815,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7387580275535583,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7387580275535583,0.20720720291137695,0.7880085706710815,0.22372372448444366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7344753742218018,"y":0.20720720291137695},{"x":0.7366167306900024,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7323340177536011,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7301927208900452,0.20720720291137695,0.7366167306900024,0.22372372448444366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.20720720291137695},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2057057023048401},{"x":0.835117757320404,"y":0.2222222238779068},{"x":0.7323340177536011,"y":0.22372372448444366}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7251927208900452,0.20020720291137695,0.8401177573204041,0.2292222238779068],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20770877599716187,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.1862955093383789,0.20720720291137695,0.20770877599716187,0.22072072327136993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20770877599716187,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20770877599716187,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.20020720291137695,0.21270877599716187,0.22772072327136994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8329764604568481,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2732732594013214},{"x":0.8051391839981079,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.8051391839981079,0.24474474787712097,0.8329764604568481,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7965738773345947,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.24474474787712097,0.7965738773345947,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7858672142028809,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7451820373535156,0.24474474787712097,0.7858672142028809,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7430406808853149,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2732732594013214},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7109207510948181,0.24474474787712097,0.7430406808853149,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7023554444313049,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7023554444313049,"y":0.2732732594013214},{"x":0.659528911113739,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.659528911113739,0.24474474787712097,0.7023554444313049,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.24474474787712097},{"x":0.659528911113739,"y":0.24474474787712097},{"x":0.659528911113739,"y":0.2732732594013214},{"x":0.5653104782104492,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وحالتهای","boundary":[0.5653104782104492,0.24474474787712097,0.659528911113739,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5524625182151794,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5524625182151794,"y":0.2732732594013214},{"x":0.516059935092926,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرابی","boundary":[0.516059935092926,0.24474474787712097,0.5524625182151794,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5096359848976135,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5096359848976135,"y":0.2732732594013214},{"x":0.381156325340271,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.381156325340271,0.24474474787712097,0.5096359848976135,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.24474474787712097},{"x":0.3854389786720276,"y":0.24474474787712097},{"x":0.3854389786720276,"y":0.2732732594013214},{"x":0.3383297622203827,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.3383297622203827,0.24474474787712097,0.3854389786720276,0.2732732594013214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8329764604568481,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2732732594013214},{"x":0.3383297622203827,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.3333297622203827,0.23774474787712097,0.8379764604568481,0.2802732594013214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.24924924969673157},{"x":0.20342612266540527,"y":0.24924924969673157},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2642642557621002},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.1862955093383789,0.24924924969673157,0.20342612266540527,0.2642642557621002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.24924924969673157},{"x":0.2869378924369812,"y":0.24924924969673157},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2642642557621002},{"x":0.21627408266067505,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.21627408266067505,0.24924924969673157,0.2869378924369812,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.24924924969673157},{"x":0.2869378924369812,"y":0.24924924969673157},{"x":0.2869378924369812,"y":0.2642642557621002},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.24224924969673156,0.2919378924369812,0.2712642557621002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8372591137886047,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8372591137886047,"y":0.31381380558013916},{"x":0.802997887134552,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.802997887134552,0.29279279708862305,0.8372591137886047,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7965738773345947,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7965738773345947,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7901498675346375,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7901498675346375,0.29279279708862305,0.7965738773345947,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.29279279708862305},{"x":0.783725917339325,"y":0.29279279708862305},{"x":0.783725917339325,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7344753742218018,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.7344753742218018,0.29279279708862305,0.783725917339325,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7323340177536011,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7323340177536011,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7023554444313049,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7023554444313049,0.29279279708862305,0.7323340177536011,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.29279279708862305},{"x":0.700214147567749,"y":0.29279279708862305},{"x":0.700214147567749,"y":0.31381380558013916},{"x":0.680942177772522,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.680942177772522,0.29279279708862305,0.700214147567749,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6788008809089661,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6788008809089661,"y":0.31381380558013916},{"x":0.6359742879867554,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6359742879867554,0.29279279708862305,0.6788008809089661,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6338329911231995,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6338329911231995,"y":0.31381380558013916},{"x":0.6231263279914856,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6231263279914856,0.29279279708862305,0.6338329911231995,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.29279279708862305},{"x":0.618843674659729,"y":0.29279279708862305},{"x":0.618843674659729,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5824410915374756,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5824410915374756,0.29279279708862305,0.618843674659729,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.29279279708862305},{"x":0.578158438205719,"y":0.29279279708862305},{"x":0.578158438205719,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5182012915611267,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.5182012915611267,0.29279279708862305,0.578158438205719,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5096359848976135,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5096359848976135,"y":0.31381380558013916},{"x":0.4668094217777252,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عیوب","boundary":[0.4668094217777252,0.29279279708862305,0.5096359848976135,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.29279279708862305},{"x":0.46252676844596863,"y":0.29279279708862305},{"x":0.46252676844596863,"y":0.31381380558013916},{"x":0.44539615511894226,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44539615511894226,0.29279279708862305,0.46252676844596863,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.29279279708862305},{"x":0.44111350178718567,"y":0.29279279708862305},{"x":0.44111350178718567,"y":0.31381380558013916},{"x":0.31477516889572144,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.31477516889572144,0.29279279708862305,0.44111350178718567,0.31381380558013916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8372591137886047,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8372591137886047,"y":0.31381380558013916},{"x":0.31477516889572144,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30977516889572143,0.28579279708862304,0.8422591137886047,0.32081380558013917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3078078031539917},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۲۹","boundary":[0.18201284110546112,0.2942942976951599,0.20770877599716187,0.3078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20770877599716187,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3078078031539917},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.2872942976951599,0.21270877599716187,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.33483484387397766},{"x":0.835117757320404,"y":0.3333333432674408},{"x":0.835117757320404,"y":0.3543543517589569},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-۱","boundary":[0.7794432640075684,0.33483484387397766,0.835117757320404,0.3543543517589569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7730192542076111,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7730192542076111,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7665953040122986,0.33483484387397766,0.7730192542076111,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.33483484387397766},{"x":0.762312650680542,"y":0.33483484387397766},{"x":0.762312650680542,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7130621075630188,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارگیری","boundary":[0.7130621075630188,0.33483484387397766,0.762312650680542,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7023554444313049,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7023554444313049,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6959314942359924,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6937901377677917,0.3363363444805145,0.7023554444313049,0.35735735297203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.33483484387397766},{"x":0.835117757320404,"y":0.3333333432674408},{"x":0.835117757320404,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6959314942359924,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6887901377677917,0.32783484387397765,0.8401177573204041,0.3613543517589569],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.33933934569358826},{"x":0.1905781626701355,"y":0.33933934569358826},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.18201284110546112,0.33933934569358826,0.1905781626701355,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.33933934569358826},{"x":0.20556744933128357,"y":0.33933934569358826},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832},{"x":0.19700214266777039,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.5,"str":"(","boundary":[0.19700214266777039,0.33933934569358826,0.20556744933128357,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.33933934569358826},{"x":0.20556744933128357,"y":0.33933934569358826},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.33233934569358825,0.21056744933128357,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.379879891872406},{"x":0.835117757320404,"y":0.37837839126586914},{"x":0.835117757320404,"y":0.3963963985443115},{"x":0.783725917339325,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۳-۱","boundary":[0.783725917339325,0.379879891872406,0.835117757320404,0.3963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.379879891872406},{"x":0.7708779573440552,"y":0.379879891872406},{"x":0.7708779573440552,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.379879891872406,0.7708779573440552,0.3978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.379879891872406},{"x":0.7665953040122986,"y":0.379879891872406},{"x":0.7665953040122986,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7152034044265747,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"محيط","boundary":[0.7152034044265747,0.379879891872406,0.7665953040122986,0.3963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.379879891872406},{"x":0.7130621075630188,"y":0.379879891872406},{"x":0.7130621075630188,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7066380977630615,0.379879891872406,0.7130621075630188,0.3978978991508484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.379879891872406},{"x":0.835117757320404,"y":0.37837839126586914},{"x":0.835117757320404,"y":0.3963963985443115},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.7016380977630615,0.372879891872406,0.8401177573204041,0.40339639854431153],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.18201284110546112,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18201284110546112,0.38138139247894287,0.20556744933128357,0.39489489793777466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.18201284110546112,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.37438139247894286,0.21056744933128357,0.40189489793777466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.42042040824890137},{"x":0.835117757320404,"y":0.4189189076423645},{"x":0.835117757320404,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱","boundary":[0.7773019075393677,0.42042040824890137,0.835117757320404,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7708779573440552,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7644539475440979,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.42042040824890137,0.7708779573440552,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7066380977630615,0.42042040824890137,0.7516059875488281,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.42192190885543823},{"x":0.700214147567749,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7023554444313049,"y":0.44594594836235046},{"x":0.6937901377677917,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6937901377677917,0.42192190885543823,0.7023554444313049,0.44594594836235046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.42042040824890137},{"x":0.835117757320404,"y":0.4189189076423645},{"x":0.835117757320404,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6937901377677917,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6887901377677917,0.41342040824890136,0.8401177573204041,0.44994294714927674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.43843844532966614},{"x":0.18201284110546112,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18201284110546112,0.4234234094619751,0.20556744933128357,0.43843844532966614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293},{"x":0.21627408266067505,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.4234234094619751,0.2869378924369812,0.4369369447231293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293},{"x":0.18201284110546112,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.4164234094619751,0.2919378924369812,0.4439369447231293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8329764604568481,"y":0.462462455034256},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"4-3-1","boundary":[0.7773019075393677,0.46396395564079285,0.8329764604568481,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7708779573440552,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7730192542076111,"y":0.4864864945411682},{"x":0.762312650680542,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.46396395564079285,0.7730192542076111,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7580299973487854,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تعمیر","boundary":[0.7152034044265747,0.46396395564079285,0.7580299973487854,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7109207510948181,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7023554444313049,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7023554444313049,0.46396395564079285,0.7130621075630188,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6980727910995483,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.6359742879867554,0.46396395564079285,0.6980727910995483,0.4879879951477051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8329764604568481,"y":0.462462455034256},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6309742879867554,0.45696395564079284,0.8379764604568481,0.4934864945411682],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4834834933280945},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18201284110546112,0.46846845746040344,0.20556744933128357,0.4834834933280945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4834834933280945},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.46146845746040344,0.21056744933128357,0.4904834933280945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5300300121307373},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱","boundary":[0.7773019075393677,0.5090090036392212,0.8308351039886475,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5300300121307373},{"x":0.762312650680542,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.5090090036392212,0.7708779573440552,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5300300121307373},{"x":0.721627414226532,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.721627414226532,0.5090090036392212,0.7580299973487854,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5300300121307373},{"x":0.680942177772522,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680942177772522,0.5090090036392212,0.7194860577583313,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6680942177772522,0.5090090036392212,0.6766595244407654,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5300300121307373},{"x":0.599571704864502,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.599571704864502,0.5090090036392212,0.6573875546455383,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5090090036392212},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5910063982009888,0.5090090036392212,0.5952890515327454,0.5300300121307373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5300300121307373},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5860063982009888,0.5020090036392212,0.8358351039886475,0.5370300121307373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5105105042457581},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5105105042457581},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5270270109176636},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.18201284110546112,0.5105105042457581,0.20556744933128357,0.5270270109176636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5090090036392212},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5255255103111267},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.5105105042457581,0.2869378924369812,0.5255255103111267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5090090036392212},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5255255103111267},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.503510504245758,0.2919378924369812,0.5325255103111267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5705705881118774},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"هوفه","boundary":[0.11563169211149216,0.4654654562473297,0.06209849938750267,0.5705705881118774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5705705881118774},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11063169211149215,0.4584654562473297,0.06709849938750267,0.5775705881118774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"4-1-","boundary":[0.7880085706710815,0.5540540814399719,0.8308351039886475,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5540540814399719},{"x":0.783725917339325,"y":0.5825825929641724},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7516059875488281,0.5540540814399719,0.783725917339325,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7109207510948181,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7130621075630188,0.5525525808334351,0.7516059875488281,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.5525525808334351},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6788008809089661,0.5525525808334351,0.7023554444313049,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5510510802268982},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5810810923576355},{"x":0.5438972115516663,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.5460385680198669,0.5510510802268982,0.6680942177772522,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.5510510802268982},{"x":0.5481798648834229,"y":0.5510510802268982},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5795795917510986},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5795795917510986}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"......................","boundary":[0.4817987084388733,0.5510510802268982,0.5460385680198669,0.5795795917510986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5825825929641724},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5795795917510986}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.4767987084388733,0.5440510802268982,0.8358351039886475,0.5895825929641724],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20770877599716187,"y":0.5690690875053406},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.18201284110546112,0.5555555820465088,0.20770877599716187,0.5690690875053406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.5555555820465088},{"x":0.278372585773468,"y":0.5555555820465088},{"x":0.278372585773468,"y":0.5690690875053406},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...........","boundary":[0.21627408266067505,0.5555555820465088,0.278372585773468,0.5690690875053406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5555555820465088},{"x":0.278372585773468,"y":0.5555555820465088},{"x":0.278372585773468,"y":0.5690690875053406},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5485555820465088,0.283372585773468,0.5760690875053406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.597597599029541},{"x":0.835117757320404,"y":0.5960960984230042},{"x":0.835117757320404,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"1-4-1","boundary":[0.7773019075393677,0.597597599029541,0.835117757320404,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.597597599029541},{"x":0.7708779573440552,"y":0.597597599029541},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7644539475440979,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.597597599029541,0.7730192542076111,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.597597599029541},{"x":0.7644539475440979,"y":0.597597599029541},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7237687110900879,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7237687110900879,0.597597599029541,0.7665953040122986,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.597597599029541},{"x":0.7194860577583313,"y":0.597597599029541},{"x":0.7194860577583313,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6916488409042358,0.597597599029541,0.7194860577583313,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.597597599029541},{"x":0.680942177772522,"y":0.597597599029541},{"x":0.680942177772522,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارخانه","boundary":[0.6209850311279297,0.597597599029541,0.680942177772522,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6171171069145203},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6081370711326599,0.5990990996360779,0.6231263279914856,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.5990990996360779},{"x":0.597430408000946,"y":0.5990990996360779},{"x":0.599571704864502,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5910063982009888,0.5990990996360779,0.599571704864502,0.6186186075210571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.597597599029541},{"x":0.835117757320404,"y":0.5960960984230042},{"x":0.835117757320404,"y":0.6156156063079834},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5860063982009888,0.590597599029541,0.8401177573204041,0.6226156063079834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.597597599029541},{"x":0.20556744933128357,"y":0.597597599029541},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6141141057014465},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.18201284110546112,0.597597599029541,0.20556744933128357,0.6141141057014465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5960960984230042},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6126126050949097},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.5960960984230042,0.2869378924369812,0.6126126050949097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.597597599029541},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6126126050949097},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.590597599029541,0.2919378924369812,0.6196126050949097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6561561822891235},{"x":0.762312650680542,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۲-4-1-","boundary":[0.762312650680542,0.6396396160125732,0.8329764604568481,0.6561561822891235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7152034044265747,0.6411411166191101,0.7601712942123413,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873661875724792,0.6411411166191101,0.7130621075630188,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6766595244407654,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.6616702079772949,0.6411411166191101,0.6766595244407654,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6411411166191101},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.6145610213279724,0.6411411166191101,0.6616702079772949,0.6591591835021973]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6095610213279724,0.6341411166191101,0.8379764604568481,0.6646576828956604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6561561822891235},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.18201284110546112,0.6411411166191101,0.20556744933128357,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.21627408266067505,0.6411411166191101,0.27194860577583313,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6561561822891235},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.6341411166191101,0.27694860577583313,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6831831932067871},{"x":0.835117757320404,"y":0.6816816926002502},{"x":0.835117757320404,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"3-4-1","boundary":[0.7730192542076111,0.6831831932067871,0.835117757320404,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.6831831932067871,0.7708779573440552,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.684684693813324},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7194860577583313,0.684684693813324,0.7580299973487854,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.684684693813324},{"x":0.7130621075630188,"y":0.6831831932067871},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873661875724792,0.684684693813324,0.7152034044265747,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.684684693813324},{"x":0.6788008809089661,"y":0.684684693813324},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6466809511184692,0.684684693813324,0.6788008809089661,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.684684693813324},{"x":0.6466809511184692,"y":0.684684693813324},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7042042016983032},{"x":0.6316916346549988,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6316916346549988,0.684684693813324,0.6466809511184692,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.684684693813324},{"x":0.6252676844596863,"y":0.684684693813324},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5910063982009888,0.684684693813324,0.6252676844596863,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5910063982009888,"y":0.684684693813324},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5460385680198669,0.6861861944198608,0.5931477546691895,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5203425884246826,0.6861861944198608,0.5374732613563538,0.7057057023048401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.6861861944198608},{"x":0.835117757320404,"y":0.6816816926002502},{"x":0.835117757320404,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5153425884246826,0.6791861944198608,0.8401177573204041,0.7097027010917664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7267267107963562},{"x":0.835117757320404,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"4-4-1","boundary":[0.7751606106758118,0.7267267107963562,0.835117757320404,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7477477192878723},{"x":0.762312650680542,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.7267267107963562,0.7708779573440552,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.7194860577583313,0.7282282114028931,0.7601712942123413,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6895074844360352,0.7282282114028931,0.7152034044265747,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6766595244407654,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6659528613090515,0.7282282114028931,0.6766595244407654,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7282282114028931},{"x":0.659528911113739,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.6102783679962158,0.7297297120094299,0.659528911113739,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.7297297120094299},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.5503212213516235,0.7297297120094299,0.6038544178009033,0.7492492198944092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.7297297120094299},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7252252101898193},{"x":0.835117757320404,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5453212213516235,0.7227297120094299,0.8401177573204041,0.7532462186813355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7432432174682617},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7447447180747986}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.1841541826725006,0.7297297120094299,0.20770877599716187,0.7432432174682617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7432432174682617},{"x":0.1841541826725006,"y":0.7447447180747986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.7227297120094299,0.21270877599716187,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...........","boundary":[0.21627408266067505,0.7387387156486511,0.2805139124393463,0.7432432174682617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21127408266067504,0.7317387156486511,0.2855139124393463,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7867867946624756},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.17987151443958282,0.7717717885971069,0.20556744933128357,0.7867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7867867946624756},{"x":0.17987151443958282,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.7647717885971069,0.21056744933128357,0.7937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.792792797088623},{"x":0.802997887134552,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"5-1","boundary":[0.802997887134552,0.7672672867774963,0.835117757320404,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7987151741981506,"y":0.792792797088623},{"x":0.7880085706710815,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.7672672867774963,0.7987151741981506,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7657657861709595},{"x":0.7858672142028809,"y":0.792792797088623},{"x":0.7087794542312622,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانیتورینگ","boundary":[0.7087794542312622,0.7672672867774963,0.7858672142028809,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6959314942359924,"y":0.792792797088623},{"x":0.6466809511184692,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6466809511184692,0.7672672867774963,0.6959314942359924,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6488222479820251,"y":0.792792797088623},{"x":0.638115644454956,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.638115644454956,0.7672672867774963,0.6488222479820251,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7672672867774963},{"x":0.638115644454956,"y":0.7672672867774963},{"x":0.638115644454956,"y":0.792792797088623},{"x":0.5952890515327454,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنلاین","boundary":[0.5952890515327454,0.7672672867774963,0.638115644454956,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7672672867774963},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7672672867774963},{"x":0.5910063982009888,"y":0.792792797088623},{"x":0.5824410915374756,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5824410915374756,0.7672672867774963,0.5910063982009888,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7672672867774963},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7672672867774963},{"x":0.5824410915374756,"y":0.792792797088623},{"x":0.5717344880104065,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5717344880104065,0.7672672867774963,0.5824410915374756,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8108108043670654},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8108108043670654},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"6-1","boundary":[0.8008565306663513,0.8108108043670654,0.8372591137886047,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.8108108043670654,0.7987151741981506,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.7580299973487854,0.8108108043670654,0.7858672142028809,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6788008809089661,0.8108108043670654,0.7430406808853149,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6766595244407654,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6766595244407654,"y":0.8423423171043396},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638115644454956,0.8108108043670654,0.6766595244407654,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6638115644454956,"y":0.8423423171043396},{"x":0.597430408000946,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.597430408000946,0.8108108043670654,0.6638115644454956,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8423423171043396},{"x":0.46252676844596863,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.46252676844596863,0.8108108043670654,0.5910063982009888,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.8108108043670654},{"x":0.4646680951118469,"y":0.8108108043670654},{"x":0.4646680951118469,"y":0.8423423171043396},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"....................","boundary":[0.40471091866493225,0.8108108043670654,0.4646680951118469,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8843843936920166},{"x":0.802997887134552,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۱","boundary":[0.802997887134552,0.8543543815612793,0.8329764604568481,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.8543543815612793,0.8008565306663513,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8843843936920166},{"x":0.7194860577583313,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.7194860577583313,0.8543543815612793,0.7880085706710815,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8858858942985535},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873661875724792,0.8543543815612793,0.7130621075630188,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8858858942985535},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6231263279914856,0.8543543815612793,0.6830835342407227,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8543543815612793},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8858858942985535},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.5674518346786499,0.8543543815612793,0.6038544178009033,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5631691813468933,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5631691813468933,"y":0.8858858942985535},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5460385680198669,0.8543543815612793,0.5631691813468933,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8543543815612793},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8858858942985535},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.4197002053260803,0.8543543815612793,0.5438972115516663,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.8558558821678162},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8558558821678162},{"x":0.4197002053260803,"y":0.8858858942985535},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41113489866256714,0.8558558821678162,0.4197002053260803,0.8858858942985535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7672672867774963},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7657657861709595},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8843843936920166},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.39971091866493225,0.7602672867774963,0.8422591137886047,0.8913843936920166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۳۶","boundary":[0.17987151443958282,0.8168168067932129,0.20556744933128357,0.8288288116455078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.8098168067932129,0.21056744933128357,0.8358288116455078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.17773018777370453,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۷","boundary":[0.17773018777370453,0.8603603839874268,0.20342612266540527,0.8738738894462585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.17773018777370453,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.8533603839874268,0.20842612266540528,0.8808738894462586],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/oPTZiLMbWVfQqhCS-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/vcYSBnmPwXAVsWMO.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/qUCzKmdaeDBxckZE.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00037445720436741505,0.00007065173477918895,0.9981918620756913,0.9986706030161174]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7751606106758118,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7751606106758118,0.0555555559694767,0.8265524506568909,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.054054055362939835},{"x":0.7644539475440979,"y":0.054054055362939835},{"x":0.7644539475440979,"y":0.07207207381725311},{"x":0.7044968008995056,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عیبایی","boundary":[0.7044968008995056,0.054054055362939835,0.7644539475440979,0.07207207381725311]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.054054055362939835},{"x":0.8265524506568909,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7044968008995056,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6994968008995056,0.047054055362939835,0.8315524506568909,0.08057357442378998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.10810811072587967},{"x":0.835117757320404,"y":0.10960961133241653},{"x":0.835117757320404,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8051391839981079,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۸-۱","boundary":[0.8051391839981079,0.10810811072587967,0.835117757320404,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8008565306663513,"y":0.10810811072587967},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7858672142028809,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.10810811072587967,0.8008565306663513,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7858672142028809,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7858672142028809,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7344753742218018,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تعاريف","boundary":[0.7344753742218018,0.10810811072587967,0.7858672142028809,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7237687110900879,"y":0.10810811072587967},{"x":0.7237687110900879,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6659528613090515,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وسمبل","boundary":[0.6659528613090515,0.10810811072587967,0.7237687110900879,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.1066066101193428},{"x":0.6573875546455383,"y":0.1066066101193428},{"x":0.6552462577819824,"y":0.14414414763450623},{"x":0.640256941318512,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6423982977867126,0.1066066101193428,0.6552462577819824,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.10210210084915161},{"x":0.6445395946502686,"y":0.1066066101193428},{"x":0.6423982977867126,"y":0.14864864945411682},{"x":0.20985010266304016,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.21199142932891846,0.10210210084915161,0.6423982977867126,0.14864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.10210210084915161},{"x":0.20556744933128357,"y":0.10210210084915161},{"x":0.20556744933128357,"y":0.13963964581489563},{"x":0.17987151443958282,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۸","boundary":[0.17987151443958282,0.10210210084915161,0.20556744933128357,0.13963964581489563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.10210210084915161},{"x":0.835117757320404,"y":0.10960961133241653},{"x":0.835117757320404,"y":0.1501501500606537},{"x":0.17987151443958282,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.3700000047683716,"boundary":[0.17487151443958282,0.0951021008491516,0.8401177573204041,0.1571501500606537],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.16066065430641174},{"x":0.835117757320404,"y":0.18018017709255219},{"x":0.783725917339325,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۸-۱","boundary":[0.7815845608711243,0.1621621549129486,0.835117757320404,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7730192542076111,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7665953040122986,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7665953040122986,0.1621621549129486,0.7730192542076111,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7644539475440979,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7644539475440979,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7173447608947754,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تعاريف","boundary":[0.7173447608947754,0.1621621549129486,0.7644539475440979,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6980727910995483,"y":0.16366367042064667},{"x":0.6980727910995483,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6895074844360352,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6895074844360352,0.16366367042064667,0.6980727910995483,0.18168167769908905]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.16066065430641174},{"x":0.835117757320404,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6895074844360352,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6845074844360352,0.1551621549129486,0.8401177573204041,0.1871801770925522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17987151443958282,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.17987151443958282,0.16366367042064667,0.20556744933128357,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17987151443958282,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.15666367042064666,0.21056744933128357,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8329764604568481,"y":0.20420420169830322},{"x":0.835117757320404,"y":0.22372372448444366},{"x":0.7794432640075684,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۸-۱","boundary":[0.7773019075393677,0.20420420169830322,0.835117757320404,0.22372372448444366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7687366008758545,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7687366008758545,"y":0.22522522509098053},{"x":0.762312650680542,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.2057057023048401,0.7687366008758545,0.22522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.2057057023048401},{"x":0.762312650680542,"y":0.20420420169830322},{"x":0.762312650680542,"y":0.22522522509098053},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نمادهاوسمبلها","boundary":[0.6274089813232422,0.2057057023048401,0.762312650680542,0.22522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6316916346549988,"y":0.20720720291137695},{"x":0.6338329911231995,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252676844596863,0.20720720291137695,0.6338329911231995,0.2267267256975174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8329764604568481,"y":0.20270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.22372372448444366},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6202676844596863,0.19870570230484008,0.8401177573204041,0.23072372448444367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2057057023048401},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2057057023048401},{"x":0.20342612266540527,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1841541826725006,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۶۲","boundary":[0.1841541826725006,0.2057057023048401,0.20342612266540527,0.22072072327136993]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.2057057023048401},{"x":0.2334047108888626,"y":0.2057057023048401},{"x":0.2334047108888626,"y":0.22072072327136993},{"x":0.21413275599479675,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...","boundary":[0.21413275599479675,0.2057057023048401,0.2334047108888626,0.22072072327136993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2057057023048401},{"x":0.2334047108888626,"y":0.2057057023048401},{"x":0.2334047108888626,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1841541826725006,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.19870570230484008,0.23840471088886261,0.22772072327136994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.24474474787712097,0.8394004106521606,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7901498675346375,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7580299973487854,0.24474474787712097,0.7901498675346375,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7580299973487854,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7473233342170715,0.24474474787712097,0.7580299973487854,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7473233342170715,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6937901377677917,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6937901377677917,0.24474474787712097,0.7473233342170715,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6852248311042786,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6788008809089661,0.24474474787712097,0.6852248311042786,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6723768711090088,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5910063982009888,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.5910063982009888,0.24474474787712097,0.6723768711090088,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5845824480056763,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5845824480056763,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5224839448928833,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حفاظتی","boundary":[0.5224839448928833,0.24474474787712097,0.5845824480056763,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5182012915611267,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5053533315658569,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5053533315658569,0.24474474787712097,0.5182012915611267,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5010706782341003,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5010706782341003,"y":0.2747747600078583},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.46038544178009033,0.24474474787712097,0.5010706782341003,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.24474474787712097},{"x":0.45182013511657715,"y":0.24474474787712097},{"x":0.45182013511657715,"y":0.2747747600078583},{"x":0.417558878660202,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.417558878660202,0.24474474787712097,0.45182013511657715,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.24474474787712097},{"x":0.40471091866493225,"y":0.24474474787712097},{"x":0.40471091866493225,"y":0.2747747600078583},{"x":0.26552462577819824,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.26552462577819824,0.24474474787712097,0.40471091866493225,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.24474474787712097},{"x":0.26980727910995483,"y":0.24474474787712097},{"x":0.26980727910995483,"y":0.2747747600078583},{"x":0.21627408266067505,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"...........","boundary":[0.21627408266067505,0.24474474787712097,0.26980727910995483,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.24474474787712097},{"x":0.20556744933128357,"y":0.24474474787712097},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2747747600078583},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"43","boundary":[0.18201284110546112,0.24474474787712097,0.20556744933128357,0.2747747600078583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2747747600078583},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.17701284110546112,0.23774474787712097,0.8444004106521606,0.2817747600078583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.29279279708862305},{"x":0.835117757320404,"y":0.2912912964820862},{"x":0.835117757320404,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7794432640075684,0.29279279708862305,0.835117757320404,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.762312650680542,0.29279279708862305,0.7880085706710815,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7644539475440979,"y":0.3123123049736023},{"x":0.6980727910995483,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بوخهلتس","boundary":[0.6959314942359924,0.29279279708862305,0.7644539475440979,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.29279279708862305},{"x":0.680942177772522,"y":0.29279279708862305},{"x":0.680942177772522,"y":0.31381380558013916},{"x":0.6723768711090088,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6723768711090088,0.29279279708862305,0.680942177772522,0.31381380558013916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.29279279708862305},{"x":0.835117757320404,"y":0.2897897958755493},{"x":0.835117757320404,"y":0.3123123049736023},{"x":0.6723768711090088,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6673768711090088,0.28579279708862304,0.8401177573204041,0.3193123049736023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.19700214266777039,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"4","boundary":[0.19700214266777039,0.2942942976951599,0.20342612266540527,0.3078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.19700214266777039,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","boundary":[0.19200214266777038,0.2872942976951599,0.20842612266540528,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7987151741981506,0.3363363444805145,0.835117757320404,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7858672142028809,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.3363363444805145,0.7922912240028381,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3363363444805145},{"x":0.783725917339325,"y":0.3363363444805145},{"x":0.783725917339325,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7366167306900024,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.7366167306900024,0.3363363444805145,0.783725917339325,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7387580275535583,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7109207510948181,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نما","boundary":[0.7109207510948181,0.3378378450870514,0.7387580275535583,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7109207510948181,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7109207510948181,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6573875546455383,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.6573875546455383,0.3378378450870514,0.7109207510948181,0.35735735297203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.3378378450870514},{"x":0.835117757320404,"y":0.33483484387397766},{"x":0.835117757320404,"y":0.3558558523654938},{"x":0.6573875546455383,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6523875546455383,0.3308378450870514,0.8401177573204041,0.3628558523654938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8329764604568481,"y":0.37837839126586914},{"x":0.835117757320404,"y":0.3978978991508484},{"x":0.7987151741981506,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7987151741981506,0.37837839126586914,0.835117757320404,0.3978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.379879891872406},{"x":0.7901498675346375,"y":0.379879891872406},{"x":0.7922912240028381,"y":0.39939939975738525},{"x":0.783725917339325,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.379879891872406,0.7922912240028381,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.379879891872406},{"x":0.7815845608711243,"y":0.37837839126586914},{"x":0.783725917339325,"y":0.39939939975738525},{"x":0.7023554444313049,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فشارشکن","boundary":[0.7023554444313049,0.379879891872406,0.783725917339325,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7023554444313049,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7023554444313049,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6959314942359924,0.38138139247894287,0.7023554444313049,0.4009009003639221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.379879891872406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.37837839126586914},{"x":0.835117757320404,"y":0.39939939975738525},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.6909314942359924,0.372879891872406,0.8401177573204041,0.40639939975738526],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.1841541826725006,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"۶۷","boundary":[0.1841541826725006,0.38138139247894287,0.20556744933128357,0.39489489793777466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.1841541826725006,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.37438139247894286,0.21056744933128357,0.40189489793777466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8308351039886475,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7987151741981506,"y":0.44294294714927673}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7987151741981506,0.4189189076423645,0.8308351039886475,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7858672142028809,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فشارشکن","boundary":[0.7044968008995056,0.42042040824890137,0.7858672142028809,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.42192190885543823},{"x":0.7023554444313049,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7044968008995056,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6466809511184692,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناگهانی","boundary":[0.6445395946502686,0.42192190885543823,0.7044968008995056,0.4444444477558136]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8308351039886475,"y":0.44294294714927673},{"x":0.6466809511184692,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6395395946502686,0.4149219088554382,0.8358351039886475,0.44994294714927674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.43843844532966614},{"x":0.1841541826725006,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"48","boundary":[0.18201284110546112,0.4234234094619751,0.20556744933128357,0.43843844532966614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293},{"x":0.21627408266067505,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.4234234094619751,0.2869378924369812,0.4369369447231293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293},{"x":0.1841541826725006,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.4164234094619751,0.2919378924369812,0.4439369447231293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4864864945411682},{"x":0.824411153793335,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8222697973251343,0.4669669568538666,0.8308351039886475,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4864864945411682},{"x":0.8072805404663086,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8072805404663086,0.4669669568538666,0.8179871439933777,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.7987151741981506,0.4669669568538666,0.8051391839981079,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4669669568538666},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7922912240028381,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6659528613090515,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-ترمومترروغن","boundary":[0.6659528613090515,0.4669669568538666,0.7922912240028381,0.4879879951477051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4864864945411682},{"x":0.6659528613090515,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6609528613090515,0.45996695685386657,0.8358351039886475,0.4934864945411682],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4819819927215576},{"x":0.19914346933364868,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۱","boundary":[0.19914346933364868,0.46846845746040344,0.20342612266540527,0.4819819927215576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.46846845746040344},{"x":0.1948608160018921,"y":0.46846845746040344},{"x":0.1948608160018921,"y":0.4819819927215576},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"ه","boundary":[0.1862955093383789,0.46846845746040344,0.1948608160018921,0.4819819927215576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4819819927215576},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1812955093383789,0.46146845746040344,0.20842612266540528,0.4889819927215576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"۵۳","boundary":[0.1841541826725006,0.5120120048522949,0.20556744933128357,0.5255255103111267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5050120048522949,0.21056744933128357,0.5325255103111267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.7987151741981506,0.5105105042457581,0.8329764604568481,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5120120048522949},{"x":0.794432520866394,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5345345139503479}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-ترمومتر","boundary":[0.7259100675582886,0.5150150060653687,0.794432520866394,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.5165165066719055},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5345345139503479},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.6873661875724792,0.5165165066719055,0.7259100675582886,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5180180072784424},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5165165066719055},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5360360145568848},{"x":0.659528911113739,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.6573875546455383,0.5180180072784424,0.6873661875724792,0.5360360145568848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5300300121307373},{"x":0.659528911113739,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6523875546455383,0.5110180072784424,0.8379764604568481,0.5370300121307373],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5135135054588318},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5090090036392212},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5240240097045898},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"..........","boundary":[0.21413275599479675,0.5135135054588318,0.27194860577583313,0.5240240097045898]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5135135054588318},{"x":0.26980727910995483,"y":0.5090090036392212},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5240240097045898},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.20913275599479675,0.5065135054588318,0.27694860577583313,0.5310240097045898],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱-۹-۲-","boundary":[0.7430406808853149,0.5540540814399719,0.8372591137886047,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7301927208900452,0.5540540814399719,0.7580299973487854,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5735735893249512},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6766595244407654,0.5540540814399719,0.7130621075630188,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5735735893249512},{"x":0.640256941318512,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.640256941318512,0.5540540814399719,0.6745182275772095,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5540540814399719},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5735735893249512},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6231263279914856,0.5540540814399719,0.6295503377914429,0.5735735893249512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5735735893249512},{"x":0.6231263279914856,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6181263279914856,0.5470540814399719,0.8422591137886047,0.5805735893249512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5690690875053406},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"کہ","boundary":[0.1841541826725006,0.5555555820465088,0.20342612266540527,0.5690690875053406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5690690875053406},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.5485555820465088,0.20842612266540528,0.5760690875053406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.597597599029541},{"x":0.8329764604568481,"y":0.597597599029541},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7965738773345947,0.597597599029541,0.8329764604568481,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.597597599029541},{"x":0.794432520866394,"y":0.597597599029541},{"x":0.794432520866394,"y":0.6186186075210571},{"x":0.783725917339325,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.597597599029541,0.794432520866394,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.5960960984230042},{"x":0.783725917339325,"y":0.5960960984230042},{"x":0.783725917339325,"y":0.620120108127594},{"x":0.6466809511184692,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورهای","boundary":[0.6466809511184692,0.5960960984230042,0.783725917339325,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6359742879867554,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5888651013374329,0.5960960984230042,0.6359742879867554,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5867237448692322,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6186186075210571},{"x":0.578158438205719,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578158438205719,0.5960960984230042,0.5867237448692322,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5802997946739197,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5802997946739197,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"CT","boundary":[0.5460385680198669,0.5960960984230042,0.5802997946739197,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5481798648834229,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5396145582199097,0.5960960984230042,0.5481798648834229,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310492515563965,0.5960960984230042,0.5396145582199097,0.6186186075210571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8329764604568481,"y":0.597597599029541},{"x":0.8329764604568481,"y":0.620120108127594},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5260492515563965,0.5890960984230041,0.8379764604568481,0.627120108127594],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.597597599029541},{"x":0.20556744933128357,"y":0.597597599029541},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6126126050949097},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"57","boundary":[0.18201284110546112,0.597597599029541,0.20556744933128357,0.6126126050949097]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5960960984230042},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6111111044883728},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.5960960984230042,0.2869378924369812,0.6111111044883728]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.597597599029541},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6111111044883728},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.590597599029541,0.2919378924369812,0.6181111044883728],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.6411411166191101},{"x":0.835117757320404,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸-۲-","boundary":[0.783725917339325,0.6411411166191101,0.8329764604568481,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.7558886408805847,0.6411411166191101,0.7773019075393677,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"DGPT۲","boundary":[0.6788008809089661,0.6396396160125732,0.7537473440170288,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6576576828956604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6638115644454956,0.6396396160125732,0.6723768711090088,0.6576576828956604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.6396396160125732},{"x":0.835117757320404,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6588115644454956,0.6326396160125732,0.8379764604568481,0.6676606841087341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6561561822891235},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"09","boundary":[0.1841541826725006,0.6411411166191101,0.20556744933128357,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".........","boundary":[0.21413275599479675,0.6411411166191101,0.26980727910995483,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26980727910995483,"y":0.642642617225647},{"x":0.26980727910995483,"y":0.6561561822891235},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.6341411166191101,0.27480727910995484,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.684684693813324},{"x":0.835117757320404,"y":0.684684693813324},{"x":0.835117757320404,"y":0.7042042016983032},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7042042016983032}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.7987151741981506,0.684684693813324,0.835117757320404,0.7042042016983032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.684684693813324},{"x":0.7922912240028381,"y":0.684684693813324},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.684684693813324,0.7922912240028381,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.684684693813324},{"x":0.7794432640075684,"y":0.684684693813324},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.7580299973487854,0.684684693813324,0.7794432640075684,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.684684693813324},{"x":0.7494646906852722,"y":0.684684693813324},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7057057023048401},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطای","boundary":[0.7087794542312622,0.684684693813324,0.7494646906852722,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.684684693813324},{"x":0.6959314942359924,"y":0.684684693813324},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7057057023048401},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیسه","boundary":[0.6531049013137817,0.684684693813324,0.6959314942359924,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.6861861944198608},{"x":0.6509636044502258,"y":0.684684693813324},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"هواوكیسه","boundary":[0.5717344880104065,0.6861861944198608,0.6509636044502258,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7057057023048401},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7057057023048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوا","boundary":[0.5417559146881104,0.6861861944198608,0.5674518346786499,0.7057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6861861944198608},{"x":0.5417559146881104,"y":0.707207202911377},{"x":0.5203425884246826,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.5203425884246826,0.6861861944198608,0.5417559146881104,0.707207202911377]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.6861861944198608},{"x":0.835117757320404,"y":0.6831831932067871},{"x":0.835117757320404,"y":0.7042042016983032},{"x":0.5203425884246826,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5153425884246826,0.6791861944198608,0.8401177573204041,0.7112042016983032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.7252252101898193},{"x":0.835117757320404,"y":0.7237237095832825},{"x":0.835117757320404,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.7858672142028809,0.7252252101898193,0.835117757320404,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.7252252101898193},{"x":0.783725917339325,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7751606106758118,0.7252252101898193,0.7858672142028809,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7516059875488281,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رله","boundary":[0.7494646906852722,0.7252252101898193,0.7751606106758118,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جانسون","boundary":[0.6830835342407227,0.7252252101898193,0.7387580275535583,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.7252252101898193},{"x":0.680942177772522,"y":0.7252252101898193},{"x":0.680942177772522,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6702355742454529,0.7252252101898193,0.680942177772522,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7252252101898193},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7252252101898193},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محافظتپ","boundary":[0.5888651013374329,0.7252252101898193,0.6745182275772095,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5760171413421631,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چنجر","boundary":[0.5331905484199524,0.7267267107963562,0.5760171413421631,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5224839448928833,0.7267267107963562,0.5331905484199524,0.7507507801055908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.7267267107963562},{"x":0.835117757320404,"y":0.7237237095832825},{"x":0.835117757320404,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5174839448928833,0.7197267107963562,0.8401177573204041,0.7547477192878723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7417417168617249},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۶۲","boundary":[0.18201284110546112,0.7297297120094299,0.20342612266540527,0.7417417168617249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7417417168617249},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7227297120094299,0.20842612266540528,0.7487417168617249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"..........","boundary":[0.22055675089359283,0.7387387156486511,0.2805139124393463,0.7432432174682617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21555675089359283,0.7317387156486511,0.2855139124393463,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7901498675346375,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲","boundary":[0.7901498675346375,0.7672672867774963,0.835117757320404,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7794432640075684,0.7672672867774963,0.7880085706710815,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7912912964820862},{"x":0.721627414226532,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوشینگ","boundary":[0.7194860577583313,0.7687687873840332,0.7773019075393677,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7687687873840332},{"x":0.7109207510948181,"y":0.792792797088623},{"x":0.700214147567749,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.700214147567749,0.7687687873840332,0.7109207510948181,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7687687873840332},{"x":0.700214147567749,"y":0.792792797088623},{"x":0.6680942177772522,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مقرہ","boundary":[0.6659528613090515,0.7687687873840332,0.700214147567749,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6638115644454956,"y":0.792792797088623},{"x":0.6167023777961731,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عبوری","boundary":[0.6145610213279724,0.7687687873840332,0.6638115644454956,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6124197244644165,"y":0.792792797088623},{"x":0.6038544178009033,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6017130613327026,0.7687687873840332,0.6124197244644165,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6017130613327026,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6017130613327026,"y":0.792792797088623},{"x":0.5931477546691895,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5931477546691895,0.7687687873840332,0.6017130613327026,0.792792797088623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7687687873840332},{"x":0.835117757320404,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5931477546691895,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5881477546691894,0.7617687873840332,0.8401177573204041,0.7982912964820862],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7867867946624756},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":"۶۲","boundary":[0.18201284110546112,0.7732732892036438,0.20342612266540527,0.7867867946624756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7867867946624756},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7867867946624756}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7662732892036438,0.20842612266540528,0.7937867946624756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-۲","boundary":[0.7687366008758545,0.8123123049736023,0.8329764604568481,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7558886408805847,0.8123123049736023,0.7644539475440979,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8363363146781921},{"x":0.721627414226532,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.721627414226532,0.8123123049736023,0.7516059875488281,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6488222479820251,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بوشینگ","boundary":[0.6488222479820251,0.8123123049736023,0.7066380977630615,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.8138138055801392},{"x":0.638115644454956,"y":0.8138138055801392},{"x":0.638115644454956,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6081370711326599,0.8138138055801392,0.638115644454956,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5438972115516663,0.8138138055801392,0.6017130613327026,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5096359848976135,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5096359848976135,0.8138138055801392,0.5438972115516663,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5117772817611694,"y":0.8138138055801392},{"x":0.5117772817611694,"y":0.8363363146781921},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49250534176826477,0.8138138055801392,0.5117772817611694,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.8138138055801392},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8138138055801392},{"x":0.49250534176826477,"y":0.8363363146781921},{"x":0.36402568221092224,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.36402568221092224,0.8138138055801392,0.49250534176826477,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8363363146781921},{"x":0.36402568221092224,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35902568221092224,0.8068138055801392,0.8379764604568481,0.8433363146781921],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8288288116455078},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.25999999046325684,"str":"۹۶","boundary":[0.18201284110546112,0.8168168067932129,0.20342612266540527,0.8288288116455078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8288288116455078},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.8098168067932129,0.20842612266540528,0.8358288116455078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.8543543815612793},{"x":0.835117757320404,"y":0.8528528809547424},{"x":0.835117757320404,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7858672142028809,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲","boundary":[0.783725917339325,0.8543543815612793,0.835117757320404,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8543543815612793},{"x":0.783725917339325,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7751606106758118,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7730192542076111,0.8543543815612793,0.7858672142028809,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7730192542076111,"y":0.879879891872406},{"x":0.7516059875488281,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.7516059875488281,0.8543543815612793,0.7730192542076111,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.8558558821678162},{"x":0.740899384021759,"y":0.8543543815612793},{"x":0.740899384021759,"y":0.879879891872406},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.7152034044265747,0.8558558821678162,0.740899384021759,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.857357382774353},{"x":0.7130621075630188,"y":0.857357382774353},{"x":0.7130621075630188,"y":0.8813813924789429},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7066380977630615,0.857357382774353,0.7130621075630188,0.8813813924789429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8558558821678162},{"x":0.835117757320404,"y":0.8528528809547424},{"x":0.835117757320404,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7016380977630615,0.8488558821678162,0.8401177573204041,0.8853783912658691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"65","boundary":[0.18201284110546112,0.8603603839874268,0.20342612266540527,0.8738738894462585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.8533603839874268,0.20842612266540528,0.8808738894462586],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/bsSwKXagURvnljcV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/ehEIuPDDsUhTnUNF.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/ivnDRFWPHLDLeFas.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00023689869831154637,0.00007065173477918895,0.9982010326395708,0.9986706030161174]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.0555555559694767},{"x":0.2955031991004944,"y":0.0555555559694767},{"x":0.2955031991004944,"y":0.07507507503032684},{"x":0.2355460375547409,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2355460375547409,0.0555555559694767,0.2955031991004944,0.07507507503032684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.0555555559694767},{"x":0.22912205755710602,"y":0.0555555559694767},{"x":0.22912205755710602,"y":0.07357357442378998},{"x":0.19700214266777039,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.19700214266777039,0.0555555559694767,0.22912205755710602,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.054054055362939835},{"x":0.1927194893360138,"y":0.0555555559694767},{"x":0.1927194893360138,"y":0.07357357442378998},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.17130620777606964,0.054054055362939835,0.1927194893360138,0.07357357442378998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.054054055362939835},{"x":0.2955031991004944,"y":0.057057056576013565},{"x":0.2955031991004944,"y":0.07507507503032684},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.16630620777606964,0.047054055362939835,0.3005031991004944,0.08207507503032685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.115615613758564},{"x":0.8308351039886475,"y":0.115615613758564},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7516059875488281,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲-۲-","boundary":[0.7516059875488281,0.115615613758564,0.8308351039886475,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.115615613758564},{"x":0.7473233342170715,"y":0.115615613758564},{"x":0.7473233342170715,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7173447608947754,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7173447608947754,0.115615613758564,0.7473233342170715,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.115615613758564},{"x":0.7109207510948181,"y":0.115615613758564},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6916488409042358,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.6916488409042358,0.115615613758564,0.7109207510948181,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.115615613758564},{"x":0.6788008809089661,"y":0.115615613758564},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6573875546455383,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیر","boundary":[0.6573875546455383,0.115615613758564,0.6788008809089661,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.11711711436510086},{"x":0.659528911113739,"y":0.11711711436510086},{"x":0.659528911113739,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6488222479820251,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6488222479820251,0.11711711436510086,0.659528911113739,0.14264264702796936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.115615613758564},{"x":0.8308351039886475,"y":0.11411411315202713},{"x":0.8308351039886475,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6488222479820251,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6438222479820251,0.10861561375856399,0.8358351039886475,0.1481411464214325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.1066066101193428},{"x":0.6209850311279297,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6209850311279297,"y":0.14264264702796936},{"x":0.26552462577819824,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"......................","boundary":[0.26552462577819824,0.1066066101193428,0.6209850311279297,0.14264264702796936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.1066066101193428},{"x":0.6209850311279297,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6209850311279297,"y":0.14264264702796936},{"x":0.26552462577819824,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.26052462577819824,0.0996066101193428,0.6259850311279297,0.14964264702796937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.12012012302875519},{"x":0.20342612266540527,"y":0.12012012302875519},{"x":0.20342612266540527,"y":0.13363362848758698},{"x":0.19700214266777039,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.2199999988079071,"str":"ه","boundary":[0.19700214266777039,0.12012012302875519,0.20342612266540527,0.13363362848758698]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.12012012302875519},{"x":0.1927194893360138,"y":0.12012012302875519},{"x":0.1927194893360138,"y":0.13363362848758698},{"x":0.18201284110546112,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.14000000059604645,"str":")","boundary":[0.18201284110546112,0.12012012302875519,0.1927194893360138,0.13363362848758698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.12012012302875519},{"x":0.20342612266540527,"y":0.12012012302875519},{"x":0.20342612266540527,"y":0.13363362848758698},{"x":0.18201284110546112,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.18000000715255737,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.11312012302875518,0.20842612266540528,0.14063362848758698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7730192542076111,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲-","boundary":[0.7730192542076111,0.1621621549129486,0.835117757320404,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7730192542076111,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7387580275535583,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7387580275535583,0.1621621549129486,0.7730192542076111,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7366167306900024,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7109207510948181,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109207510948181,0.1621621549129486,0.7366167306900024,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.1621621549129486},{"x":0.700214147567749,"y":0.1621621549129486},{"x":0.700214147567749,"y":0.18318317830562592},{"x":0.640256941318512,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازرسی","boundary":[0.640256941318512,0.1621621549129486,0.700214147567749,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.16366367042064667},{"x":0.638115644454956,"y":0.1621621549129486},{"x":0.638115644454956,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5824410915374756,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"وتست","boundary":[0.5824410915374756,0.16366367042064667,0.638115644454956,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5802997946739197,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5802997946739197,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5053533315658569,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.5053533315658569,0.16366367042064667,0.5802997946739197,0.18318317830562592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.16366367042064667},{"x":0.835117757320404,"y":0.16066065430641174},{"x":0.835117757320404,"y":0.18168167769908905},{"x":0.5053533315658569,"y":0.18468467891216278}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5003533315658569,0.15666367042064666,0.8401177573204041,0.18868167769908906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16516517102718353},{"x":0.1927194893360138,"y":0.16516517102718353},{"x":0.1927194893360138,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"(","boundary":[0.18201284110546112,0.16516517102718353,0.1927194893360138,0.17717717587947845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.16516517102718353},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16516517102718353},{"x":0.20770877599716187,"y":0.17717717587947845},{"x":0.1948608160018921,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸","boundary":[0.1948608160018921,0.16516517102718353,0.20770877599716187,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16516517102718353},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16516517102718353},{"x":0.20770877599716187,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.15816517102718353,0.21270877599716187,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.20420420169830322},{"x":0.20556744933128357,"y":0.20420420169830322},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17987151443958282,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"69","boundary":[0.17987151443958282,0.20420420169830322,0.20556744933128357,0.2222222238779068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.20420420169830322},{"x":0.2762312591075897,"y":0.20420420169830322},{"x":0.2762312591075897,"y":0.2222222238779068},{"x":0.21627408266067505,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".........","boundary":[0.21627408266067505,0.20420420169830322,0.2762312591075897,0.2222222238779068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.20420420169830322},{"x":0.2762312591075897,"y":0.20420420169830322},{"x":0.2762312591075897,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17987151443958282,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.19720420169830322,0.2812312591075897,0.2292222238779068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.20270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.20270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.231231227517128},{"x":0.7880085706710815,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.20270270109176636,0.835117757320404,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.20270270109176636},{"x":0.783725917339325,"y":0.20270270109176636},{"x":0.783725917339325,"y":0.231231227517128},{"x":0.7516059875488281,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7516059875488281,0.20270270109176636,0.783725917339325,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.20270270109176636},{"x":0.7494646906852722,"y":0.231231227517128},{"x":0.740899384021759,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.740899384021759,0.20270270109176636,0.7494646906852722,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.2012012004852295},{"x":0.7366167306900024,"y":0.2012012004852295},{"x":0.7366167306900024,"y":0.231231227517128},{"x":0.7023554444313049,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.7023554444313049,0.2012012004852295,0.7366167306900024,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.2012012004852295},{"x":0.700214147567749,"y":0.2012012004852295},{"x":0.700214147567749,"y":0.231231227517128},{"x":0.6466809511184692,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.6466809511184692,0.2012012004852295,0.700214147567749,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6445395946502686,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6445395946502686,"y":0.231231227517128},{"x":0.6316916346549988,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6316916346549988,0.2012012004852295,0.6445395946502686,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2012012004852295},{"x":0.6274089813232422,"y":0.231231227517128},{"x":0.5824410915374756,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5824410915374756,0.2012012004852295,0.6274089813232422,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.2012012004852295},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2012012004852295},{"x":0.5760171413421631,"y":0.231231227517128},{"x":0.5374732613563538,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5374732613563538,0.2012012004852295,0.5760171413421631,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.2012012004852295},{"x":0.5331905484199524,"y":0.2012012004852295},{"x":0.5331905484199524,"y":0.231231227517128},{"x":0.4860813617706299,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.4860813617706299,0.2012012004852295,0.5331905484199524,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.2012012004852295},{"x":0.4860813617706299,"y":0.2012012004852295},{"x":0.4860813617706299,"y":0.231231227517128},{"x":0.479657381772995,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.479657381772995,0.2012012004852295,0.4860813617706299,0.231231227517128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8329764604568481,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8329764604568481,"y":0.27177175879478455},{"x":0.802997887134552,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.802997887134552,0.2477477490901947,0.8329764604568481,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7965738773345947,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7880085706710815,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.2477477490901947,0.7965738773345947,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7901498675346375,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7901498675346375,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7451820373535156,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.7430406808853149,0.2477477490901947,0.7901498675346375,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.24924924969673157},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2477477490901947},{"x":0.7430406808853149,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.6316916346549988,0.24924924969673157,0.7430406808853149,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6316916346549988,"y":0.24924924969673157},{"x":0.6316916346549988,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6081370711326599,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.6081370711326599,0.24924924969673157,0.6316916346549988,0.2732732594013214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.2012012004852295},{"x":0.835117757320404,"y":0.2012012004852295},{"x":0.835117757320404,"y":0.2732732594013214},{"x":0.479657381772995,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.474657381772995,0.19420120048522949,0.8401177573204041,0.2802732594013214],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20128479599952698,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20128479599952698,"y":0.26276275515556335},{"x":0.17987151443958282,"y":0.26276275515556335}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.17987151443958282,0.25075075030326843,0.20128479599952698,0.26276275515556335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20128479599952698,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20128479599952698,"y":0.26276275515556335},{"x":0.17987151443958282,"y":0.26276275515556335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.24375075030326843,0.20628479599952698,0.26976275515556336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7965738773345947,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7965738773345947,0.29279279708862305,0.8308351039886475,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7901498675346375,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7901498675346375,"y":0.31381380558013916},{"x":0.783725917339325,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.29279279708862305,0.7901498675346375,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7751606106758118,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7751606106758118,"y":0.31381380558013916},{"x":0.740899384021759,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.740899384021759,0.29279279708862305,0.7751606106758118,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7259100675582886,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7259100675582886,"y":0.31381380558013916},{"x":0.6788008809089661,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.6788008809089661,0.29279279708862305,0.7259100675582886,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6766595244407654,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6766595244407654,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5503212213516235,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.5503212213516235,0.29279279708862305,0.6766595244407654,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5524625182151794,"y":0.29279279708862305},{"x":0.5524625182151794,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5460385680198669,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5460385680198669,0.29279279708862305,0.5524625182151794,0.31381380558013916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.31381380558013916},{"x":0.5460385680198669,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5410385680198669,0.28579279708862304,0.8358351039886475,0.32081380558013917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.1841541826725006,0.2942942976951599,0.20342612266540527,0.3078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2872942976951599,0.20842612266540528,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7965738773345947,0.3363363444805145,0.8329764604568481,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7901498675346375,"y":0.3558558523654938},{"x":0.783725917339325,"y":0.3558558523654938}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.3363363444805145,0.7901498675346375,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7280513644218445,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7280513644218445,0.3363363444805145,0.7815845608711243,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7259100675582886,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6830835342407227,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.680942177772522,0.3378378450870514,0.7259100675582886,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6788008809089661,"y":0.33933934569358826},{"x":0.680942177772522,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6723768711090088,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6723768711090088,0.33933934569358826,0.680942177772522,0.35735735297203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8308351039886475,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3543543517589569},{"x":0.6723768711090088,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.6673768711090088,0.3308378450870514,0.8379764604568481,0.3613543517589569],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.17987151443958282,0.3378378450870514,0.20342612266540527,0.3513513505458832]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.3378378450870514},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3378378450870514},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3513513505458832},{"x":0.21413275599479675,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.21413275599479675,0.3378378450870514,0.22912205755710602,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.3378378450870514},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3378378450870514},{"x":0.22912205755710602,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.3308378450870514,0.23412205755710602,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.379879891872406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.379879891872406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.39939939975738525},{"x":0.7987151741981506,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"4-3","boundary":[0.7987151741981506,0.379879891872406,0.8329764604568481,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.379879891872406},{"x":0.7922912240028381,"y":0.379879891872406},{"x":0.7922912240028381,"y":0.39939939975738525},{"x":0.7858672142028809,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.379879891872406,0.7922912240028381,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.379879891872406},{"x":0.783725917339325,"y":0.37837839126586914},{"x":0.783725917339325,"y":0.39939939975738525},{"x":0.7323340177536011,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.7323340177536011,0.379879891872406,0.783725917339325,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.379879891872406},{"x":0.7301927208900452,"y":0.379879891872406},{"x":0.7301927208900452,"y":0.39939939975738525},{"x":0.700214147567749,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عایق","boundary":[0.700214147567749,0.379879891872406,0.7301927208900452,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.379879891872406},{"x":0.6959314942359924,"y":0.379879891872406},{"x":0.6959314942359924,"y":0.39939939975738525},{"x":0.6338329911231995,"y":0.39939939975738525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولزی","boundary":[0.6338329911231995,0.379879891872406,0.6959314942359924,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.379879891872406},{"x":0.6274089813232422,"y":0.379879891872406},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4009009003639221},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6081370711326599,0.379879891872406,0.6274089813232422,0.4009009003639221]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.379879891872406},{"x":0.8329764604568481,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8329764604568481,"y":0.39939939975738525},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6031370711326599,0.372879891872406,0.8379764604568481,0.40639939975738526],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.379879891872406},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"۷۶","boundary":[0.18201284110546112,0.379879891872406,0.20556744933128357,0.39489489793777466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.379879891872406},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3933933973312378}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.372879891872406,0.21056744933128357,0.40189489793777466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4189189076423645},{"x":0.835117757320404,"y":0.44294294714927673},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7965738773345947,0.4189189076423645,0.835117757320404,0.44294294714927673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.42042040824890137},{"x":0.794432520866394,"y":0.42042040824890137},{"x":0.794432520866394,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.42042040824890137,0.794432520866394,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7066380977630615,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.7066380977630615,0.42042040824890137,0.7815845608711243,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6959314942359924,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6959314942359924,"y":0.4444444477558136},{"x":0.6531049013137817,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.6509636044502258,0.42192190885543823,0.6959314942359924,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6509636044502258,"y":0.42192190885543823},{"x":0.6509636044502258,"y":0.44594594836235046},{"x":0.640256941318512,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.638115644454956,0.42192190885543823,0.6509636044502258,0.44594594836235046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.42192190885543823},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4189189076423645},{"x":0.835117757320404,"y":0.44294294714927673},{"x":0.640256941318512,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.633115644454956,0.4149219088554382,0.8401177573204041,0.44994294714927674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4234234094619751},{"x":0.20556744933128357,"y":0.439939945936203},{"x":0.18201284110546112,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.17987151443958282,0.4234234094619751,0.20556744933128357,0.439939945936203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4369369447231293},{"x":0.21627408266067505,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.4234234094619751,0.2869378924369812,0.4369369447231293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.4234234094619751},{"x":0.2869378924369812,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2869378924369812,"y":0.43843844532966614},{"x":0.18201284110546112,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.4164234094619751,0.2919378924369812,0.44543844532966614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.462462455034256},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4609609544277191},{"x":0.835117757320404,"y":0.4864864945411682},{"x":0.762312650680542,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۳-","boundary":[0.762312650680542,0.462462455034256,0.835117757320404,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7580299973487854,"y":0.462462455034256},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4879879951477051},{"x":0.721627414226532,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.721627414226532,0.46396395564079285,0.7580299973487854,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7194860577583313,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7194860577583313,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7087794542312622,0.46396395564079285,0.7194860577583313,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7087794542312622,"y":0.462462455034256},{"x":0.7087794542312622,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6231263279914856,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6231263279914856,0.46396395564079285,0.7087794542312622,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6124197244644165,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6124197244644165,"y":0.48948949575424194},{"x":0.5546038746833801,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5546038746833801,0.4654654562473297,0.6124197244644165,0.48948949575424194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4654654562473297},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4909909963607788},{"x":0.5010706782341003,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.5010706782341003,0.4654654562473297,0.5503212213516235,0.4909909963607788]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.4654654562473297},{"x":0.8329764604568481,"y":0.4609609544277191},{"x":0.835117757320404,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5010706782341003,"y":0.4909909963607788}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.49607067823410034,0.4584654562473297,0.8401177573204041,0.4949879951477051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4819819927215576},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.18201284110546112,0.46846845746040344,0.20556744933128357,0.4819819927215576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4819819927215576},{"x":0.17987151443958282,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.46146845746040344,0.21056744933128357,0.4889819927215576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۳","boundary":[0.7773019075393677,0.5090090036392212,0.8329764604568481,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7580299973487854,0.5090090036392212,0.7644539475440979,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ولتاژشکست","boundary":[0.6509636044502258,0.5105105042457581,0.7558886408805847,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6445395946502686,0.5105105042457581,0.6509636044502258,0.5300300121307373]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5285285115242004},{"x":0.6445395946502686,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6395395946502686,0.503510504245758,0.8379764604568481,0.5355285115242004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5105105042457581},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5105105042457581},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۸","boundary":[0.18201284110546112,0.5105105042457581,0.20556744933128357,0.5255255103111267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5255255103111267},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"............","boundary":[0.21627408266067505,0.5105105042457581,0.2869378924369812,0.5255255103111267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5105105042457581},{"x":0.2869378924369812,"y":0.5255255103111267},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.503510504245758,0.2919378924369812,0.5325255103111267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"هوفه","boundary":[0.11563169211149216,0.4654654562473297,0.06209849938750267,0.5720720887184143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5720720887184143},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11063169211149215,0.4584654562473297,0.06709849938750267,0.5790720887184143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.7965738773345947,0.5510510802268982,0.8286938071250916,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5510510802268982},{"x":0.794432520866394,"y":0.5735735893249512},{"x":0.762312650680542,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-۳-","boundary":[0.7601712942123413,0.5510510802268982,0.794432520866394,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7366167306900024,0.5510510802268982,0.7558886408805847,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7280513644218445,"y":0.575075089931488},{"x":0.680942177772522,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محول","boundary":[0.680942177772522,0.5510510802268982,0.7280513644218445,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6702355742454529,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6702355742454529,"y":0.575075089931488},{"x":0.659528911113739,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6573875546455383,0.5525525808334351,0.6702355742454529,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.6038544178009033,0.5525525808334351,0.6531049013137817,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5765765905380249},{"x":0.597430408000946,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5952890515327454,0.5525525808334351,0.6059957146644592,0.5765765905380249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5735735893249512},{"x":0.597430408000946,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5902890515327454,0.545552580833435,0.8336938071250916,0.5805735893249512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.5540540814399719},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5540540814399719},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.17987151443958282,0.5540540814399719,0.20556744933128357,0.5690690875053406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5540540814399719},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5540540814399719},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5690690875053406},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..........","boundary":[0.21413275599479675,0.5540540814399719,0.27194860577583313,0.5690690875053406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.5540540814399719},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5540540814399719},{"x":0.27194860577583313,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17987151443958282,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.5470540814399719,0.27694860577583313,0.5760690875053406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5945945978164673},{"x":0.835117757320404,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8201285004615784,0.5960960984230042,0.835117757320404,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8072805404663086,0.5960960984230042,0.8201285004615784,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5960960984230042},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"ي","boundary":[0.7965738773345947,0.5960960984230042,0.8072805404663086,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.597597599029541},{"x":0.7901498675346375,"y":0.597597599029541},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6126126050949097},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7730192542076111,0.597597599029541,0.7901498675346375,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5990990996360779},{"x":0.7687366008758545,"y":0.597597599029541},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6141141057014465},{"x":0.700214147567749,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-اسیدیته","boundary":[0.700214147567749,0.5990990996360779,0.7687366008758545,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5990990996360779},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6895074844360352,0.5990990996360779,0.6980727910995483,0.6156156063079834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.5990990996360779},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5945945978164673},{"x":0.835117757320404,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.6845074844360352,0.5920990996360779,0.8401177573204041,0.6196126050949097],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6126126050949097},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.18201284110546112,0.5990990996360779,0.20342612266540527,0.6126126050949097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6126126050949097},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.5920990996360779,0.20842612266540528,0.6196126050949097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6396396160125732},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"6-5-3","boundary":[0.7730192542076111,0.6396396160125732,0.8308351039886475,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6606606841087341}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7580299973487854,0.6396396160125732,0.7665953040122986,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6411411166191101},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6396396160125732},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6606606841087341},{"x":0.6980727910995483,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانسیته","boundary":[0.6980727910995483,0.6411411166191101,0.7558886408805847,0.6606606841087341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6411411166191101},{"x":0.700214147567749,"y":0.6411411166191101},{"x":0.700214147567749,"y":0.662162184715271},{"x":0.6552462577819824,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.6552462577819824,0.6411411166191101,0.700214147567749,0.662162184715271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.6411411166191101},{"x":0.8286938071250916,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6591591835021973},{"x":0.6552462577819824,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6502462577819824,0.6341411166191101,0.8358351039886475,0.6661591835021973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.17987151443958282,0.6411411166191101,0.20556744933128357,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".........","boundary":[0.21413275599479675,0.6411411166191101,0.26766595244407654,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6411411166191101},{"x":0.26766595244407654,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17987151443958282,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.6341411166191101,0.27266595244407654,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.684684693813324},{"x":0.8308351039886475,"y":0.684684693813324},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7012012004852295},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8094218373298645,0.684684693813324,0.8308351039886475,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.684684693813324},{"x":0.7922912240028381,"y":0.684684693813324},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-۷","boundary":[0.7708779573440552,0.684684693813324,0.7922912240028381,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.684684693813324},{"x":0.7665953040122986,"y":0.684684693813324},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.684684693813324,0.7665953040122986,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.684684693813324},{"x":0.7558886408805847,"y":0.684684693813324},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7012012004852295},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.7173447608947754,0.684684693813324,0.7558886408805847,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.684684693813324},{"x":0.7194860577583313,"y":0.684684693813324},{"x":0.7194860577583313,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشتعال","boundary":[0.6702355742454529,0.684684693813324,0.7194860577583313,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.684684693813324},{"x":0.659528911113739,"y":0.684684693813324},{"x":0.659528911113739,"y":0.7012012004852295},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6509636044502258,0.684684693813324,0.659528911113739,0.7012012004852295]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.684684693813324},{"x":0.8308351039886475,"y":0.684684693813324},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6459636044502258,0.677684693813324,0.8358351039886475,0.7066996998786926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6996996998786926},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.18201284110546112,0.6861861944198608,0.20342612266540527,0.6996996998786926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6996996998786926},{"x":0.18201284110546112,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.6791861944198608,0.20842612266540528,0.7066996998786926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.7252252101898193},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7252252101898193},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۸-۵-۳","boundary":[0.7730192542076111,0.7252252101898193,0.8329764604568481,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7558886408805847,0.7252252101898193,0.7665953040122986,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6702355742454529,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویسکوزیته","boundary":[0.6702355742454529,0.7252252101898193,0.7558886408805847,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6531049013137817,0.7267267107963562,0.6659528613090515,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7252252101898193},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرانروی","boundary":[0.5931477546691895,0.7267267107963562,0.6531049013137817,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7267267107963562},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7492492198944092},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5824410915374756,0.7267267107963562,0.5888651013374329,0.7492492198944092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7477477192878723},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5774410915374756,0.7197267107963562,0.8379764604568481,0.7547477192878723],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7447447180747986},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7447447180747986}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۸۶","boundary":[0.18201284110546112,0.7297297120094299,0.20342612266540527,0.7447447180747986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7297297120094299},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7447447180747986},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7447447180747986}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7227297120094299,0.20842612266540528,0.7517447180747986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7882882952690125},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۹-۵-۳","boundary":[0.7708779573440552,0.7702702879905701,0.8308351039886475,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7580299973487854,0.7717717885971069,0.7665953040122986,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.7152034044265747,0.7717717885971069,0.7580299973487854,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6788008809089661,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریزش","boundary":[0.6788008809089661,0.7717717885971069,0.7152034044265747,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6659528613090515,"y":0.792792797088623},{"x":0.6573875546455383,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6573875546455383,0.7732732892036438,0.6659528613090515,0.792792797088623]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7732732892036438},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6573875546455383,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6523875546455383,0.7662732892036438,0.8358351039886475,0.7967897958755493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7852852940559387},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.6499999761581421,"str":"۸۶","boundary":[0.18201284110546112,0.7732732892036438,0.20342612266540527,0.7852852940559387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20342612266540527,"y":0.7852852940559387},{"x":0.18201284110546112,"y":0.7852852940559387}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.7662732892036438,0.20842612266540528,0.7922852940559387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8108108043670654},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8333333134651184},{"x":0.762312650680542,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵-۳","boundary":[0.762312650680542,0.8123123049736023,0.8286938071250916,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8348348140716553}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7494646906852722,0.8138138055801392,0.7580299973487854,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8348348140716553},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشش","boundary":[0.7066380977630615,0.8138138055801392,0.7473233342170715,0.8348348140716553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بين","boundary":[0.6680942177772522,0.8138138055801392,0.6916488409042358,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.815315306186676},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6059957146644592,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.6038544178009033,0.815315306186676,0.6680942177772522,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.815315306186676},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8108108043670654},{"x":0.8286938071250916,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6059957146644592,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5988544178009033,0.808315306186676,0.8336938071250916,0.8403333134651184],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"۸۵","boundary":[0.17987151443958282,0.8168168067932129,0.20342612266540527,0.8288288116455078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17987151443958282,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17987151443958282,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17487151443958282,0.8098168067932129,0.20842612266540528,0.8358288116455078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8468468189239502},{"x":0.139186292886734,"y":0.8468468189239502},{"x":0.139186292886734,"y":0.8603603839874268},{"x":0.12633833289146423,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۷","boundary":[0.12633833289146423,0.8468468189239502,0.139186292886734,0.8603603839874268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8468468189239502},{"x":0.139186292886734,"y":0.8468468189239502},{"x":0.139186292886734,"y":0.8603603839874268},{"x":0.12633833289146423,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.8398468189239502,0.144186292886734,0.8673603839874268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8329764604568481,"y":0.857357382774353},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۱-۵-۳-","boundary":[0.7516059875488281,0.8588588833808899,0.8329764604568481,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.8588588833808899},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8588588833808899},{"x":0.7516059875488281,"y":0.8783783912658691},{"x":0.6959314942359924,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6959314942359924,0.8588588833808899,0.7516059875488281,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6873661875724792,"y":0.8783783912658691},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6723768711090088,0.8588588833808899,0.6873661875724792,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8783783912658691},{"x":0.6359742879867554,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6359742879867554,0.8588588833808899,0.6659528613090515,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8588588833808899},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8783783912658691},{"x":0.5310492515563965,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکسیداسیون","boundary":[0.5310492515563965,0.8588588833808899,0.6295503377914429,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5310492515563965,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5310492515563965,"y":0.879879891872406},{"x":0.5224839448928833,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5224839448928833,0.8603603839874268,0.5310492515563965,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5182012915611267,"y":0.879879891872406},{"x":0.4817987084388733,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.4817987084388733,0.8603603839874268,0.5182012915611267,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.8603603839874268},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8603603839874268},{"x":0.4753747284412384,"y":0.879879891872406},{"x":0.44539615511894226,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.44539615511894226,0.8603603839874268,0.4753747284412384,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.8603603839874268},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8603603839874268},{"x":0.44111350178718567,"y":0.879879891872406},{"x":0.3725910186767578,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازدارنده","boundary":[0.3725910186767578,0.8603603839874268,0.44111350178718567,0.879879891872406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8329764604568481,"y":0.857357382774353},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8783783912658691},{"x":0.3725910186767578,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3675910186767578,0.8533603839874268,0.8379764604568481,0.8853783912658691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۸۰","boundary":[0.18201284110546112,0.8603603839874268,0.20342612266540527,0.8738738894462585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8738738894462585},{"x":0.18201284110546112,"y":0.8738738894462585}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.8533603839874268,0.20842612266540528,0.8808738894462586],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/wnKwnugdTPRSlTsJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/JRQpQvqlxmdtcBJn.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/vDkdtqkCdCMeAFnk.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00035611607660828614,0.00007065173477918895,0.9981276680009012,0.9986706030161174]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7751606106758118,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7751606106758118,0.0555555559694767,0.8265524506568909,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.054054055362939835},{"x":0.762312650680542,"y":0.0555555559694767},{"x":0.762312650680542,"y":0.07207207381725311},{"x":0.7044968008995056,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"عیبیایی","boundary":[0.7044968008995056,0.054054055362939835,0.762312650680542,0.07207207381725311]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.054054055362939835},{"x":0.8265524506568909,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8265524506568909,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7044968008995056,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6994968008995056,0.047054055362939835,0.8315524506568909,0.08057357442378998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8394004106521606,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8394004106521606,"y":0.14414414763450623},{"x":0.7259100675582886,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱۲-۵-۳-","boundary":[0.7259100675582886,0.10960961133241653,0.8394004106521606,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7430406808853149,"y":0.10960961133241653},{"x":0.7430406808853149,"y":0.14414414763450623},{"x":0.7109207510948181,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.7130621075630188,0.10960961133241653,0.7430406808853149,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.10960961133241653},{"x":0.700214147567749,"y":0.10960961133241653},{"x":0.700214147567749,"y":0.14414414763450623},{"x":0.6573875546455383,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معلق","boundary":[0.6573875546455383,0.10960961133241653,0.700214147567749,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.10960961133241653},{"x":0.659528911113739,"y":0.10960961133241653},{"x":0.659528911113739,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6445395946502686,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6466809511184692,0.10960961133241653,0.659528911113739,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6445395946502686,"y":0.10960961133241653},{"x":0.6445395946502686,"y":0.14414414763450623},{"x":0.5888651013374329,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارش","boundary":[0.5910063982009888,0.10810811072587967,0.6445395946502686,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5717344880104065,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5717344880104065,"y":0.14264264702796936},{"x":0.5417559146881104,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.5417559146881104,0.10810811072587967,0.5717344880104065,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.1066066101193428},{"x":0.5353319048881531,"y":0.10810811072587967},{"x":0.5331905484199524,"y":0.14414414763450623},{"x":0.21413275599479675,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.21627408266067505,0.1066066101193428,0.5331905484199524,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.1066066101193428},{"x":0.20770877599716187,"y":0.1066066101193428},{"x":0.20770877599716187,"y":0.13963964581489563},{"x":0.18201284110546112,"y":0.13963964581489563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.18201284110546112,0.1066066101193428,0.20770877599716187,0.13963964581489563]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.10510510206222534},{"x":0.8394004106521606,"y":0.10960961133241653},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1456456482410431},{"x":0.18201284110546112,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.47999998927116394,"boundary":[0.17701284110546112,0.09810510206222534,0.8444004106521606,0.1526456482410431],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8394004106521606,"y":0.18018017709255219},{"x":0.7259100675582886,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۳-۵-۳-","boundary":[0.7259100675582886,0.1621621549129486,0.8394004106521606,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7473233342170715,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7473233342170715,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6980727910995483,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسوب","boundary":[0.6980727910995483,0.1621621549129486,0.7473233342170715,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6916488409042358,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18168167769908905},{"x":0.638115644454956,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ولجن","boundary":[0.638115644454956,0.1621621549129486,0.6916488409042358,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.1621621549129486},{"x":0.638115644454956,"y":0.1621621549129486},{"x":0.638115644454956,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6274089813232422,0.1621621549129486,0.638115644454956,0.18318317830562592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8394004106521606,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8394004106521606,"y":0.18018017709255219},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6224089813232422,0.1551621549129486,0.8444004106521606,0.1871801770925522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20770877599716187,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20770877599716187,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۷","boundary":[0.18201284110546112,0.16366367042064667,0.20770877599716187,0.17717717587947845]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.16366367042064667},{"x":0.23126338422298431,"y":0.16366367042064667},{"x":0.23126338422298431,"y":0.17717717587947845},{"x":0.21627408266067505,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"...","boundary":[0.21627408266067505,0.16366367042064667,0.23126338422298431,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18201284110546112,"y":0.16366367042064667},{"x":0.23126338422298431,"y":0.16366367042064667},{"x":0.23126338422298431,"y":0.17717717587947845},{"x":0.18201284110546112,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.17701284110546112,0.15666367042064666,0.23626338422298432,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8329764604568481,"y":0.20270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.22522522509098053},{"x":0.762312650680542,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۸-۵-۳","boundary":[0.762312650680542,0.20420420169830322,0.835117757320404,0.22522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7580299973487854,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7580299973487854,"y":0.22522522509098053},{"x":0.7494646906852722,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7494646906852722,0.20420420169830322,0.7580299973487854,0.22522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7494646906852722,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7494646906852722,"y":0.22522522509098053},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سولفور","boundary":[0.6895074844360352,0.2057057023048401,0.7494646906852722,0.22522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6788008809089661,"y":0.20420420169830322},{"x":0.680942177772522,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خورنده","boundary":[0.6252676844596863,0.2057057023048401,0.680942177772522,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2057057023048401},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6209850311279297,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.618843674659729,0.2057057023048401,0.6295503377914429,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.2057057023048401},{"x":0.618843674659729,"y":0.2057057023048401},{"x":0.618843674659729,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5546038746833801,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پسیواتور","boundary":[0.5546038746833801,0.2057057023048401,0.618843674659729,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5503212213516235,"y":0.20720720291137695},{"x":0.5503212213516235,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5310492515563965,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5310492515563965,0.20720720291137695,0.5503212213516235,0.22822822630405426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.20720720291137695},{"x":0.8329764604568481,"y":0.20270270109176636},{"x":0.835117757320404,"y":0.22522522509098053},{"x":0.5310492515563965,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5260492515563965,0.20020720291137695,0.8401177573204041,0.23222522509098054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.20720720291137695},{"x":0.1905781626701355,"y":0.20720720291137695},{"x":0.1927194893360138,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M","boundary":[0.1862955093383789,0.20720720291137695,0.1927194893360138,0.22072072327136993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.2057057023048401},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2057057023048401},{"x":0.25481799244880676,"y":0.22072072327136993},{"x":0.21627408266067505,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":".......","boundary":[0.21413275599479675,0.2057057023048401,0.25481799244880676,0.22072072327136993]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.20720720291137695},{"x":0.25481799244880676,"y":0.2057057023048401},{"x":0.25481799244880676,"y":0.22072072327136993},{"x":0.1862955093383789,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.1812955093383789,0.20020720291137695,0.25981799244880677,0.22772072327136994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8394004106521606,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7280513644218445,"y":0.2702702581882477}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۰-۵-۳-","boundary":[0.7280513644218445,0.24624624848365784,0.8394004106521606,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7473233342170715,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7473233342170715,"y":0.2702702581882477},{"x":0.6980727910995483,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلودگی","boundary":[0.6980727910995483,0.24624624848365784,0.7473233342170715,0.2702702581882477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.24474474787712097},{"x":0.6852248311042786,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2687687575817108},{"x":0.638115644454956,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"PCB","boundary":[0.638115644454956,0.24474474787712097,0.6852248311042786,0.2687687575817108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8394004106521606,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8394004106521606,"y":0.2702702581882477},{"x":0.638115644454956,"y":0.2687687575817108}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.633115644454956,0.23774474787712097,0.8444004106521606,0.2772702581882477],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8308351039886475,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3123123049736023},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"6-3","boundary":[0.8008565306663513,0.2897897958755493,0.8329764604568481,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7965738773345947,"y":0.2897897958755493},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7880085706710815,"y":0.3123123049736023}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.2897897958755493,0.7965738773345947,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7815845608711243,"y":0.2897897958755493},{"x":0.783725917339325,"y":0.3123123049736023},{"x":0.7130621075630188,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"گروهبندی","boundary":[0.7130621075630188,0.2912912964820862,0.783725917339325,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2912912964820862},{"x":0.7109207510948181,"y":0.31381380558013916},{"x":0.640256941318512,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تجهیزات","boundary":[0.638115644454956,0.29279279708862305,0.7109207510948181,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6316916346549988,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6316916346549988,"y":0.315315306186676},{"x":0.6274089813232422,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252676844596863,0.29279279708862305,0.6316916346549988,0.315315306186676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3123123049736023},{"x":0.6274089813232422,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6202676844596863,0.28579279708862304,0.8379764604568481,0.3193123049736023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.29279279708862305},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۰","boundary":[0.1841541826725006,0.2942942976951599,0.20342612266540527,0.3078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.2942942976951599},{"x":0.20342612266540527,"y":0.29279279708862305},{"x":0.20342612266540527,"y":0.3078078031539917},{"x":0.1841541826725006,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.2872942976951599,0.20842612266540528,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.35735735297203064},{"x":0.783725917339325,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷-۳-","boundary":[0.783725917339325,0.3363363444805145,0.835117757320404,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.3363363444805145},{"x":0.783725917339325,"y":0.3363363444805145},{"x":0.783725917339325,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7344753742218018,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7344753742218018,0.3363363444805145,0.783725917339325,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.3363363444805145},{"x":0.721627414226532,"y":0.3363363444805145},{"x":0.721627414226532,"y":0.35735735297203064},{"x":0.680942177772522,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.680942177772522,0.3363363444805145,0.721627414226532,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6766595244407654,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6766595244407654,"y":0.35735735297203064},{"x":0.659528911113739,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.659528911113739,0.3363363444805145,0.6766595244407654,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.3363363444805145},{"x":0.640256941318512,"y":0.3363363444805145},{"x":0.640256941318512,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6295503377914429,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6295503377914429,0.3363363444805145,0.640256941318512,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6252676844596863,"y":0.35735735297203064},{"x":0.5845824480056763,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.5845824480056763,0.3363363444805145,0.6252676844596863,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5738757848739624,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5738757848739624,"y":0.35735735297203064},{"x":0.5610278248786926,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5610278248786926,0.3363363444805145,0.5738757848739624,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5610278248786926,"y":0.3363363444805145},{"x":0.5610278248786926,"y":0.35735735297203064},{"x":0.45182013511657715,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.45182013511657715,0.3363363444805145,0.5610278248786926,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.3363363444805145},{"x":0.44967880845069885,"y":0.3363363444805145},{"x":0.44967880845069885,"y":0.35735735297203064},{"x":0.44111350178718567,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44111350178718567,0.3363363444805145,0.44967880845069885,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4368308484554291,"y":0.3363363444805145},{"x":0.4368308484554291,"y":0.35735735297203064},{"x":0.41327622532844543,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.41327622532844543,0.3363363444805145,0.4368308484554291,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.3363363444805145},{"x":0.39614561200141907,"y":0.3363363444805145},{"x":0.39614561200141907,"y":0.35735735297203064},{"x":0.3832976520061493,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3832976520061493,0.3363363444805145,0.39614561200141907,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35760170221328735,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3790149986743927,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3790149986743927,"y":0.35735735297203064},{"x":0.35760170221328735,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.35760170221328735,0.3363363444805145,0.3790149986743927,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.3363363444805145},{"x":0.34903639554977417,"y":0.3363363444805145},{"x":0.34903639554977417,"y":0.35735735297203064},{"x":0.3319057822227478,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3319057822227478,0.3363363444805145,0.34903639554977417,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3254818022251129,"y":0.3363363444805145},{"x":0.3254818022251129,"y":0.35735735297203064},{"x":0.2762312591075897,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودن","boundary":[0.2762312591075897,0.3363363444805145,0.3254818022251129,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2762312591075897,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2762312591075897,"y":0.35735735297203064},{"x":0.21413275599479675,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..........","boundary":[0.21413275599479675,0.3363363444805145,0.2762312591075897,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3363363444805145},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3363363444805145},{"x":0.20556744933128357,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1841541826725006,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۹۲","boundary":[0.1841541826725006,0.3363363444805145,0.20556744933128357,0.35735735297203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.3363363444805145},{"x":0.835117757320404,"y":0.35735735297203064},{"x":0.1841541826725006,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1791541826725006,0.3293363444805145,0.8401177573204041,0.36435735297203065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.379879891872406},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.18201284110546112,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.1841541826725006,0.379879891872406,0.20556744933128357,0.39489489793777466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.379879891872406},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.18201284110546112,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1791541826725006,0.372879891872406,0.21056744933128357,0.40189489793777466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.379879891872406},{"x":0.835117757320404,"y":0.379879891872406},{"x":0.835117757320404,"y":0.4069069027900696},{"x":0.783725917339325,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸-۳-","boundary":[0.783725917339325,0.379879891872406,0.835117757320404,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.379879891872406},{"x":0.7815845608711243,"y":0.379879891872406},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4069069027900696},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7259100675582886,0.379879891872406,0.7815845608711243,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.379879891872406},{"x":0.7237687110900879,"y":0.379879891872406},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6552462577819824,0.379879891872406,0.7237687110900879,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.379879891872406},{"x":0.6531049013137817,"y":0.379879891872406},{"x":0.6531049013137817,"y":0.4069069027900696},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.6081370711326599,0.379879891872406,0.6531049013137817,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.379879891872406},{"x":0.6038544178009033,"y":0.379879891872406},{"x":0.6038544178009033,"y":0.4069069027900696},{"x":0.5010706782341003,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.5010706782341003,0.379879891872406,0.6038544178009033,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.379879891872406},{"x":0.49464666843414307,"y":0.379879891872406},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4069069027900696},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4817987084388733,0.379879891872406,0.49464666843414307,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.379879891872406},{"x":0.4689507484436035,"y":0.379879891872406},{"x":0.4689507484436035,"y":0.4069069027900696},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.44753748178482056,0.379879891872406,0.4689507484436035,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.379879891872406},{"x":0.44325482845306396,"y":0.379879891872406},{"x":0.44325482845306396,"y":0.4069069027900696},{"x":0.40899357199668884,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.40899357199668884,0.379879891872406,0.44325482845306396,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.379879891872406},{"x":0.40685224533081055,"y":0.379879891872406},{"x":0.40685224533081055,"y":0.4069069027900696},{"x":0.36188435554504395,"y":0.4069069027900696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.36188435554504395,0.379879891872406,0.40685224533081055,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.41741740703582764},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7880085706710815,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7880085706710815,0.41741740703582764,0.8372591137886047,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7858672142028809,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4519519507884979},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7366167306900024,0.41741740703582764,0.7858672142028809,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7387580275535583,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7366167306900024,"y":0.45045045018196106},{"x":0.7237687110900879,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7237687110900879,0.41741740703582764,0.7366167306900024,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7237687110900879,"y":0.41741740703582764},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4519519507884979},{"x":0.6488222479820251,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تستهای","boundary":[0.6488222479820251,0.41741740703582764,0.7237687110900879,0.4519519507884979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.41591590642929077},{"x":0.640256941318512,"y":0.41741740703582764},{"x":0.640256941318512,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5610278248786926,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.5610278248786926,0.41591590642929077,0.640256941318512,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5588865280151367,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5588865280151367,"y":0.45045045018196106},{"x":0.5460385680198669,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5460385680198669,0.41591590642929077,0.5588865280151367,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5460385680198669,"y":0.41741740703582764},{"x":0.5460385680198669,"y":0.45045045018196106},{"x":0.49892932176589966,"y":0.45045045018196106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.49892932176589966,0.41591590642929077,0.5460385680198669,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5010706782341003,"y":0.41591590642929077},{"x":0.5010706782341003,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4282655119895935,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیگنالی","boundary":[0.4282655119895935,0.41591590642929077,0.5010706782341003,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.4144144058227539},{"x":0.4261241853237152,"y":0.41591590642929077},{"x":0.4261241853237152,"y":0.45045045018196106},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.2869378924369812,0.4144144058227539,0.4261241853237152,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.4144144058227539},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4144144058227539},{"x":0.2912205457687378,"y":0.4489489495754242},{"x":0.21413275599479675,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.21413275599479675,0.4144144058227539,0.2912205457687378,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.4144144058227539},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4144144058227539},{"x":0.20556744933128357,"y":0.44744744896888733},{"x":0.17130620777606964,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۳","boundary":[0.17130620777606964,0.4144144058227539,0.20556744933128357,0.44744744896888733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.379879891872406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.379879891872406},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4519519507884979},{"x":0.17130620777606964,"y":0.4519519507884979}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.16630620777606964,0.372879891872406,0.8422591137886047,0.45895195078849793],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.4669669568538666},{"x":0.835117757320404,"y":0.4669669568538666},{"x":0.835117757320404,"y":0.4819819927215576},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"1-4","boundary":[0.8051391839981079,0.4669669568538666,0.835117757320404,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.46846845746040344},{"x":0.794432520866394,"y":0.46846845746040344},{"x":0.794432520866394,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7901498675346375,0.46846845746040344,0.794432520866394,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.46846845746040344},{"x":0.783725917339325,"y":0.4669669568538666},{"x":0.783725917339325,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7344753742218018,0.46846845746040344,0.783725917339325,0.4819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7344753742218018,"y":0.46846845746040344},{"x":0.7344753742218018,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7130621075630188,0.46846845746040344,0.7344753742218018,0.4819819927215576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.46846845746040344},{"x":0.835117757320404,"y":0.4669669568538666},{"x":0.835117757320404,"y":0.4819819927215576},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7080621075630188,0.46146845746040344,0.8401177573204041,0.4889819927215576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4834834933280945},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۰۶","boundary":[0.17344753444194794,0.46846845746040344,0.20556744933128357,0.4834834933280945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20556744933128357,"y":0.4834834933280945},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4834834933280945}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.46146845746040344,0.21056744933128357,0.4904834933280945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5255255103111267},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۱۰۶","boundary":[0.17344753444194794,0.5120120048522949,0.20342612266540527,0.5255255103111267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5255255103111267},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.5050120048522949,0.20842612266540528,0.5325255103111267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.17773018777370453,0.5555555820465088,0.20342612266540527,0.5690690875053406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5690690875053406},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.21413275599479675,0.5555555820465088,0.22912205755710602,0.5690690875053406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5555555820465088},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5540540814399719},{"x":0.22912205755710602,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.5485555820465088,0.23412205755710602,0.5760690875053406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6126126050949097},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۱۰","boundary":[0.17773018777370453,0.5990990996360779,0.20556744933128357,0.6126126050949097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6126126050949097},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.5920990996360779,0.21056744933128357,0.6196126050949097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.5060060024261475},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5075075030326843},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5345345139503479},{"x":0.7773019075393677,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-4-","boundary":[0.7773019075393677,0.5060060024261475,0.8394004106521606,0.5345345139503479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7815845608711243,"y":0.533033013343811},{"x":0.7451820373535156,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.7451820373535156,0.5060060024261475,0.7815845608711243,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5060060024261475},{"x":0.7430406808853149,"y":0.533033013343811},{"x":0.6959314942359924,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6959314942359924,0.5060060024261475,0.7430406808853149,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6959314942359924,"y":0.533033013343811},{"x":0.6316916346549988,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.6316916346549988,0.5060060024261475,0.6959314942359924,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6252676844596863,"y":0.5060060024261475},{"x":0.6252676844596863,"y":0.533033013343811},{"x":0.618843674659729,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.618843674659729,0.5060060024261475,0.6252676844596863,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.5060060024261475},{"x":0.618843674659729,"y":0.5060060024261475},{"x":0.618843674659729,"y":0.533033013343811},{"x":0.5695931315422058,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"FRA","boundary":[0.5695931315422058,0.5060060024261475,0.618843674659729,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5695931315422058,"y":0.533033013343811},{"x":0.5610278248786926,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5610278248786926,0.5060060024261475,0.5695931315422058,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5060060024261475},{"x":0.5653104782104492,"y":0.533033013343811},{"x":0.556745171546936,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556745171546936,0.5060060024261475,0.5653104782104492,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5795795917510986},{"x":0.762312650680542,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۲-4-","boundary":[0.762312650680542,0.5510510802268982,0.8329764604568481,0.5795795917510986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6830835342407227,0.5510510802268982,0.7601712942123413,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5525525808334351},{"x":0.680942177772522,"y":0.5510510802268982},{"x":0.6830835342407227,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6423982977867126,0.5525525808334351,0.6830835342407227,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5525525808334351},{"x":0.640256941318512,"y":0.5510510802268982},{"x":0.640256941318512,"y":0.5810810923576355},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6081370711326599,0.5525525808334351,0.640256941318512,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.5525525808334351},{"x":0.597430408000946,"y":0.5525525808334351},{"x":0.597430408000946,"y":0.5810810923576355},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5524625182151794,0.5525525808334351,0.597430408000946,0.5810810923576355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.5525525808334351},{"x":0.556745171546936,"y":0.5525525808334351},{"x":0.556745171546936,"y":0.5825825929641724},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.49250534176826477,0.5525525808334351,0.556745171546936,0.5825825929641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.5930930972099304},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.835117757320404,"y":0.6186186075210571},{"x":0.824411153793335,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.824411153793335,0.5930930972099304,0.835117757320404,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7708779573440552,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-۲-۲","boundary":[0.7687366008758545,0.5945945978164673,0.8308351039886475,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7708779573440552,"y":0.620120108127594},{"x":0.7601712942123413,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.5945945978164673,0.7708779573440552,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5960960984230042},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7580299973487854,"y":0.620120108127594},{"x":0.6873661875724792,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6852248311042786,0.5960960984230042,0.7580299973487854,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.597597599029541},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5960960984230042},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6216216087341309},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6274089813232422,0.597597599029541,0.6745182275772095,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.597597599029541},{"x":0.6209850311279297,"y":0.597597599029541},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6216216087341309},{"x":0.5824410915374756,"y":0.6231231093406677}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.5802997946739197,0.597597599029541,0.6231263279914856,0.6216216087341309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6381381154060364},{"x":0.835117757320404,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8372591137886047,"y":0.662162184715271},{"x":0.7687366008758545,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۲-4","boundary":[0.7687366008758545,0.6381381154060364,0.8372591137886047,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7687366008758545,"y":0.662162184715271},{"x":0.7601712942123413,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.6381381154060364,0.7687366008758545,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7601712942123413,"y":0.662162184715271},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6916488409042358,0.6381381154060364,0.7601712942123413,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638115644454956,0.6396396160125732,0.6916488409042358,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6396396160125732},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.5910063982009888,0.6396396160125732,0.6573875546455383,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5738757848739624,0.6396396160125732,0.5867237448692322,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.6411411166191101},{"x":0.5717344880104065,"y":0.6396396160125732},{"x":0.5738757848739624,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5224839448928833,0.6411411166191101,0.5738757848739624,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.6411411166191101},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6411411166191101},{"x":0.5139186382293701,"y":0.6636636853218079},{"x":0.4689507484436035,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.4689507484436035,0.6411411166191101,0.5139186382293701,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.6411411166191101},{"x":0.4689507484436035,"y":0.6411411166191101},{"x":0.4689507484436035,"y":0.6651651859283447},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.40899357199668884,0.6411411166191101,0.4689507484436035,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"4-۲-4","boundary":[0.7773019075393677,0.6816816926002502,0.8372591137886047,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7102102041244507},{"x":0.762312650680542,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.6816816926002502,0.7687366008758545,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7087794542312622,0.6816816926002502,0.7558886408805847,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7102102041244507},{"x":0.700214147567749,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.700214147567749,0.6816816926002502,0.7066380977630615,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.6466809511184692,0.6816816926002502,0.6937901377677917,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.6816816926002502},{"x":0.640256941318512,"y":0.6816816926002502},{"x":0.640256941318512,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6059957146644592,0.6816816926002502,0.640256941318512,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.5417559146881104,0.6816816926002502,0.6081370711326599,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5224839448928833,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5224839448928833,0.6816816926002502,0.5374732613563538,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5182012915611267,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7102102041244507},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.4689507484436035,0.6816816926002502,0.5182012915611267,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4668094217777252,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7102102041244507},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4261241853237152,0.6816816926002502,0.4668094217777252,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4239828586578369,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4239828586578369,"y":0.7102102041244507},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.39400428533554077,0.6816816926002502,0.4239828586578369,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3854389786720276,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7102102041244507},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3747323453426361,0.6816816926002502,0.3854389786720276,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3768736720085144,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7102102041244507},{"x":0.3340471088886261,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.3340471088886261,0.6816816926002502,0.3768736720085144,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3297644555568695,"y":0.7102102041244507},{"x":0.2869378924369812,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.2869378924369812,0.6816816926002502,0.3297644555568695,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2869378924369812,"y":0.7102102041244507},{"x":0.21199142932891846,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":".............................","boundary":[0.21199142932891846,0.6816816926002502,0.2869378924369812,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6816816926002502},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6816816926002502},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7102102041244507},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7102102041244507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲۱","boundary":[0.17773018777370453,0.6816816926002502,0.20556744933128357,0.7102102041244507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"3-4","boundary":[0.7987151741981506,0.7237237095832825,0.8372591137886047,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.7252252101898193,0.7987151741981506,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7451820373535156,0.7252252101898193,0.7858672142028809,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7492492198944092},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7492492198944092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7087794542312622,0.7252252101898193,0.7451820373535156,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7492492198944092},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6552462577819824,0.7267267107963562,0.7044968008995056,0.7492492198944092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7507507801055908},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6102783679962158,0.7267267107963562,0.6509636044502258,0.7507507801055908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7267267107963562},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7507507801055908},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7507507801055908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5952890515327454,0.7267267107963562,0.6059957146644592,0.7507507801055908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.5075075030326843},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7492492198944092},{"x":0.17773018777370453,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.17058886110782623,0.5005075030326843,0.8486830639839172,0.7562492198944092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20770877599716187,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.17773018777370453,0.6411411166191101,0.20770877599716187,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.6411411166191101},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6411411166191101},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.21627408266067505,0.6411411166191101,0.2740899324417114,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6411411166191101},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6411411166191101},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.6341411166191101,0.27908993244171143,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7432432174682617},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7432432174682617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.17344753444194794,0.7282282114028931,0.20770877599716187,0.7432432174682617]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7417417168617249},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7432432174682617}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"....","boundary":[0.21413275599479675,0.7282282114028931,0.2376873642206192,0.7417417168617249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7432432174682617},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7432432174682617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.7212282114028931,0.2426873642206192,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...........","boundary":[0.21627408266067505,0.7387387156486511,0.2805139124393463,0.7432432174682617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7387387156486511},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7432432174682617},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21127408266067504,0.7317387156486511,0.2855139124393463,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7897897958755493},{"x":0.824411153793335,"y":0.7897897958755493}]},"confidence":0.4099999964237213,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.824411153793335,0.7702702879905701,0.8329764604568481,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8286938071250916,"y":0.7897897958755493},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-۱-۳","boundary":[0.7708779573440552,0.7702702879905701,0.8286938071250916,0.7897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7644539475440979,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.7717717885971069,0.7730192542076111,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7259100675582886,0.7717717885971069,0.7601712942123413,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7717717885971069},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6788008809089661,0.7717717885971069,0.7259100675582886,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7717717885971069},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7912912964820862},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6638115644454956,0.7717717885971069,0.6745182275772095,0.7912912964820862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.7717717885971069},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7702702879905701},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6638115644454956,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6588115644454956,0.7647717885971069,0.8379764604568481,0.7967897958755493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7882882952690125},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.17344753444194794,0.7732732892036438,0.20770877599716187,0.7882882952690125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7882882952690125},{"x":0.21627408266067505,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"...","boundary":[0.21413275599479675,0.7717717885971069,0.22912205755710602,0.7882882952690125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7732732892036438},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7717717885971069},{"x":0.22912205755710602,"y":0.7882882952690125},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.7662732892036438,0.23412205755710602,0.7952882952690125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-۳-4","boundary":[0.7730192542076111,0.8108108043670654,0.835117757320404,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8363363146781921},{"x":0.762312650680542,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.8108108043670654,0.7730192542076111,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8363363146781921},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7173447608947754,0.8108108043670654,0.7558886408805847,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6723768711090088,0.8108108043670654,0.7109207510948181,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8363363146781921},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.6252676844596863,0.8108108043670654,0.6723768711090088,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5546038746833801,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وصحت","boundary":[0.5546038746833801,0.8108108043670654,0.6209850311279297,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5310492515563965,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5310492515563965,0.8108108043670654,0.5460385680198669,0.8363363146781921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5182012915611267,0.8108108043670654,0.5289078950881958,0.8363363146781921]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.8363363146781921},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8363363146781921}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5132012915611267,0.8038108043670654,0.8401177573204041,0.8433363146781921],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۹","boundary":[0.17344753444194794,0.8168168067932129,0.20556744933128357,0.8288288116455078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8288288116455078},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.8098168067932129,0.21056744933128357,0.8358288116455078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8303303122520447},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..........","boundary":[0.22055675089359283,0.8258258104324341,0.2805139124393463,0.8303303122520447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2805139124393463,"y":0.8303303122520447},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21555675089359283,0.8188258104324341,0.2855139124393463,0.8373303122520447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8588588833808899},{"x":0.856531023979187,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.856531023979187,0.8453453183174133,0.8693790435791016,0.8588588833808899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8453453183174133},{"x":0.8693790435791016,"y":0.8588588833808899},{"x":0.856531023979187,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.851531023979187,0.8383453183174133,0.8743790435791016,0.8658588833808899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.8543543815612793},{"x":0.835117757320404,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8783783912658691},{"x":0.8265524506568909,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.8265524506568909,0.8543543815612793,0.8372591137886047,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-۳-۳","boundary":[0.7687366008758545,0.8543543815612793,0.8329764604568481,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8783783912658691},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.8543543815612793,0.7730192542076111,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.8543543815612793},{"x":0.762312650680542,"y":0.8543543815612793},{"x":0.762312650680542,"y":0.8783783912658691},{"x":0.721627414226532,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.721627414226532,0.8543543815612793,0.762312650680542,0.8783783912658691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8558558821678162},{"x":0.721627414226532,"y":0.8543543815612793},{"x":0.721627414226532,"y":0.879879891872406},{"x":0.6852248311042786,"y":0.879879891872406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6852248311042786,0.8558558821678162,0.721627414226532,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.8558558821678162},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8558558821678162},{"x":0.680942177772522,"y":0.879879891872406},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6316916346549988,0.8558558821678162,0.680942177772522,0.879879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.857357382774353},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8558558821678162},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8813813924789429},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5845824480056763,0.857357382774353,0.6252676844596863,0.8813813924789429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.857357382774353},{"x":0.835117757320404,"y":0.8528528809547424},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8783783912658691},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5795824480056763,0.850357382774353,0.8422591137886047,0.8853783912658691],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8588588833808899},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8723723888397217},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.17344753444194794,0.8603603839874268,0.20770877599716187,0.8723723888397217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8603603839874268},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8588588833808899},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8723723888397217},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8723723888397217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.8533603839874268,0.21270877599716187,0.8793723888397217],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/euayRmkDMpBcyjAx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/cGhMSTgmFzLHSwxG.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/MZZmvgUwkislnigt.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00023689869831154637,0.00007065173477918895,0.9981918620756913,0.9986548214782108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.0555555559694767},{"x":0.2955031991004944,"y":0.057057056576013565},{"x":0.2933618724346161,"y":0.07657657563686371},{"x":0.2398286908864975,"y":0.07507507503032684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2398286908864975,0.0555555559694767,0.2933618724346161,0.07657657563686371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.0555555559694767},{"x":0.23126338422298431,"y":0.0555555559694767},{"x":0.22912205755710602,"y":0.07357357442378998},{"x":0.19700214266777039,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عیب","boundary":[0.19700214266777039,0.0555555559694767,0.22912205755710602,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.0555555559694767},{"x":0.1948608160018921,"y":0.0555555559694767},{"x":0.1927194893360138,"y":0.07357357442378998},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.17130620777606964,0.0555555559694767,0.1927194893360138,0.07357357442378998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.054054055362939835},{"x":0.2955031991004944,"y":0.057057056576013565},{"x":0.2933618724346161,"y":0.07657657563686371},{"x":0.16916488111019135,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16630620777606964,0.047054055362939835,0.2983618724346161,0.08357657563686371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8394004106521606,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"4-3-4","boundary":[0.7730192542076111,0.11711711436510086,0.8394004106521606,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7730192542076111,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7644539475440979,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7644539475440979,0.11711711436510086,0.7730192542076111,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7601712942123413,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7601712942123413,"y":0.1411411464214325},{"x":0.7194860577583313,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7194860577583313,0.11711711436510086,0.7601712942123413,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7173447608947754,"y":0.11711711436510086},{"x":0.7173447608947754,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6852248311042786,0.11711711436510086,0.7173447608947754,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6745182275772095,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6745182275772095,"y":0.1411411464214325},{"x":0.6316916346549988,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.6316916346549988,0.11711711436510086,0.6745182275772095,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6231263279914856,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6231263279914856,"y":0.1411411464214325},{"x":0.5888651013374329,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5888651013374329,0.11711711436510086,0.6231263279914856,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.11711711436510086},{"x":0.5760171413421631,"y":0.11711711436510086},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1411411464214325},{"x":0.44325482845306396,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورهای","boundary":[0.44325482845306396,0.11711711436510086,0.5760171413421631,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.11711711436510086},{"x":0.4368308484554291,"y":0.11711711436510086},{"x":0.4368308484554291,"y":0.1411411464214325},{"x":0.40685224533081055,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.40685224533081055,0.11711711436510086,0.4368308484554291,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.11711711436510086},{"x":0.40899357199668884,"y":0.11711711436510086},{"x":0.40899357199668884,"y":0.1411411464214325},{"x":0.3340471088886261,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"فازباتغذيه","boundary":[0.3340471088886261,0.11711711436510086,0.40899357199668884,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.11711711436510086},{"x":0.3319057822227478,"y":0.11711711436510086},{"x":0.3319057822227478,"y":0.1411411464214325},{"x":0.30835118889808655,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تك","boundary":[0.30835118889808655,0.11711711436510086,0.3319057822227478,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.11711711436510086},{"x":0.30192720890045166,"y":0.11711711436510086},{"x":0.30192720890045166,"y":0.1411411464214325},{"x":0.2847965657711029,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.2847965657711029,0.11711711436510086,0.30192720890045166,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.11711711436510086},{"x":0.2740899324417114,"y":0.11711711436510086},{"x":0.2740899324417114,"y":0.1411411464214325},{"x":0.21413275599479675,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.21413275599479675,0.11711711436510086,0.2740899324417114,0.1411411464214325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.11711711436510086},{"x":0.20342612266540527,"y":0.11711711436510086},{"x":0.20342612266540527,"y":0.1411411464214325},{"x":0.17344753444194794,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۶","boundary":[0.17344753444194794,0.11711711436510086,0.20342612266540527,0.1411411464214325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8394004106521606,"y":0.11711711436510086},{"x":0.8394004106521606,"y":0.1411411464214325},{"x":0.17344753444194794,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.16844753444194793,0.11011711436510085,0.8444004106521606,0.1481411464214325],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8308351039886475,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8329764604568481,"y":0.18618617951869965},{"x":0.783725917339325,"y":0.18618617951869965}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"4-4-","boundary":[0.783725917339325,0.15915915369987488,0.8329764604568481,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7815845608711243,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7815845608711243,"y":0.18618617951869965},{"x":0.7473233342170715,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7451820373535156,0.15915915369987488,0.7815845608711243,0.18618617951869965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7451820373535156,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7451820373535156,"y":0.1876876950263977},{"x":0.7109207510948181,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7109207510948181,0.16066065430641174,0.7451820373535156,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.16066065430641174},{"x":0.6959314942359924,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6959314942359924,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6423982977867126,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.640256941318512,0.16066065430641174,0.6959314942359924,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5952890515327454,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"DC","boundary":[0.5952890515327454,0.1621621549129486,0.6295503377914429,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5952890515327454,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5952890515327454,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5653104782104492,"y":0.18918919563293457}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.5631691813468933,0.1621621549129486,0.5952890515327454,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5588865280151367,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5588865280151367,"y":0.18918919563293457},{"x":0.5310492515563965,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.5310492515563965,0.1621621549129486,0.5588865280151367,0.18918919563293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5267665982246399,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5267665982246399,"y":0.19069069623947144},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5139186382293701,0.1621621549129486,0.5267665982246399,0.19069069623947144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.1621621549129486},{"x":0.8308351039886475,"y":0.157657653093338},{"x":0.8329764604568481,"y":0.18618617951869965},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19069069623947144}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5089186382293701,0.1551621549129486,0.8379764604568481,0.19318617951869965],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17130620777606964,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.17130620777606964,0.16366367042064667,0.20556744933128357,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17130620777606964,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.16630620777606964,0.15666367042064666,0.21056744933128357,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"1-4-4-","boundary":[0.7430406808853149,0.2057057023048401,0.8372591137886047,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2057057023048401},{"x":0.762312650680542,"y":0.2057057023048401},{"x":0.762312650680542,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6895074844360352,0.2057057023048401,0.762312650680542,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.2057057023048401},{"x":0.680942177772522,"y":0.2057057023048401},{"x":0.680942177772522,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6423982977867126,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6423982977867126,0.2057057023048401,0.680942177772522,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.2057057023048401},{"x":0.640256941318512,"y":0.2057057023048401},{"x":0.640256941318512,"y":0.2267267256975174},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6038544178009033,0.2057057023048401,0.640256941318512,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.2057057023048401},{"x":0.597430408000946,"y":0.2057057023048401},{"x":0.597430408000946,"y":0.2267267256975174},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.5353319048881531,0.2057057023048401,0.597430408000946,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.2057057023048401},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2057057023048401},{"x":0.5289078950881958,"y":0.2267267256975174},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DC","boundary":[0.4903640151023865,0.2057057023048401,0.5289078950881958,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2057057023048401},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2057057023048401},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2267267256975174},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4817987084388733,0.2057057023048401,0.49250534176826477,0.2267267256975174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8372591137886047,"y":0.2267267256975174},{"x":0.4817987084388733,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4767987084388733,0.19870570230484008,0.8422591137886047,0.2337267256975174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2057057023048401},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2057057023048401},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2222222238779068},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.17344753444194794,0.2057057023048401,0.20556744933128357,0.2222222238779068]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.2057057023048401},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2057057023048401},{"x":0.26124197244644165,"y":0.22072072327136993},{"x":0.21627408266067505,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"........","boundary":[0.21413275599479675,0.2057057023048401,0.26124197244644165,0.22072072327136993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2057057023048401},{"x":0.26124197244644165,"y":0.2057057023048401},{"x":0.26124197244644165,"y":0.22072072327136993},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2222222238779068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.19870570230484008,0.26624197244644165,0.22772072327136994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20556744933128357,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2642642557621002},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۶۲","boundary":[0.17344753444194794,0.25075075030326843,0.20556744933128357,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20556744933128357,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2642642557621002},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.24375075030326843,0.21056744933128357,0.2712642557621002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8308351039886475,"y":0.24474474787712097},{"x":0.8308351039886475,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7987151741981506,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"5-4","boundary":[0.7987151741981506,0.24474474787712097,0.8308351039886475,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7922912240028381,"y":0.24624624848365784},{"x":0.794432520866394,"y":0.27177175879478455},{"x":0.783725917339325,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.24624624848365784,0.794432520866394,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.24624624848365784},{"x":0.783725917339325,"y":0.24474474787712097},{"x":0.7858672142028809,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7451820373535156,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7430406808853149,0.24624624848365784,0.7858672142028809,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7430406808853149,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7451820373535156,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7109207510948181,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7087794542312622,0.24624624848365784,0.7451820373535156,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6959314942359924,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6959314942359924,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6466809511184692,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.6445395946502686,0.24624624848365784,0.6959314942359924,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6488222479820251,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6488222479820251,"y":0.2732732594013214},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6274089813232422,0.24624624848365784,0.6488222479820251,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.2477477490901947},{"x":0.6231263279914856,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6231263279914856,"y":0.2732732594013214},{"x":0.5931477546691895,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باری","boundary":[0.5931477546691895,0.2477477490901947,0.6231263279914856,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.2477477490901947},{"x":0.5824410915374756,"y":0.2477477490901947},{"x":0.5845824480056763,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5717344880104065,0.2477477490901947,0.5845824480056763,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.2477477490901947},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2477477490901947},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2747747600078583},{"x":0.5224839448928833,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.5203425884246826,0.2477477490901947,0.5738757848739624,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.24924924969673157},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2477477490901947},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2747747600078583},{"x":0.49250534176826477,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.4903640151023865,0.24924924969673157,0.5182012915611267,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4882226884365082,"y":0.24924924969673157},{"x":0.4903640151023865,"y":0.2747747600078583},{"x":0.4839400351047516,"y":0.2747747600078583}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4839400351047516,0.24924924969673157,0.4903640151023865,0.2747747600078583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.28828829526901245},{"x":0.835117757320404,"y":0.28828829526901245},{"x":0.835117757320404,"y":0.3123123049736023},{"x":0.8008565306663513,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"6-4","boundary":[0.8008565306663513,0.28828829526901245,0.835117757320404,0.3123123049736023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.28828829526901245},{"x":0.794432520866394,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7965738773345947,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7858672142028809,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.28828829526901245,0.7965738773345947,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7815845608711243,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7815845608711243,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7451820373535156,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7451820373535156,0.28828829526901245,0.7815845608711243,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7387580275535583,"y":0.28828829526901245},{"x":0.740899384021759,"y":0.31381380558013916},{"x":0.7066380977630615,"y":0.31381380558013916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7066380977630615,0.28828829526901245,0.740899384021759,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6980727910995483,"y":0.28828829526901245},{"x":0.6980727910995483,"y":0.31381380558013916},{"x":0.6145610213279724,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.6124197244644165,0.2897897958755493,0.6980727910995483,0.31381380558013916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6295503377914429,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6295503377914429,"y":0.315315306186676},{"x":0.5867237448692322,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.5845824480056763,0.2897897958755493,0.6295503377914429,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.2912912964820862},{"x":0.578158438205719,"y":0.2897897958755493},{"x":0.578158438205719,"y":0.315315306186676},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واندیس","boundary":[0.516059935092926,0.2912912964820862,0.578158438205719,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4239828586578369,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5139186382293701,"y":0.2897897958755493},{"x":0.516059935092926,"y":0.3168168067932129},{"x":0.4239828586578369,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.4239828586578369,0.2912912964820862,0.516059935092926,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4218415319919586,"y":0.29279279708862305},{"x":0.4218415319919586,"y":0.3168168067932129},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.41327622532844543,0.29279279708862305,0.4218415319919586,0.3168168067932129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.24924924969673157},{"x":0.835117757320404,"y":0.24474474787712097},{"x":0.835117757320404,"y":0.3123123049736023},{"x":0.41327622532844543,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40827622532844543,0.24224924969673156,0.8401177573204041,0.3193123049736023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.29279279708862305},{"x":0.20556744933128357,"y":0.29279279708862305},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3078078031539917},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"146","boundary":[0.17344753444194794,0.29279279708862305,0.20556744933128357,0.3078078031539917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.29279279708862305},{"x":0.26766595244407654,"y":0.29279279708862305},{"x":0.26766595244407654,"y":0.3078078031539917},{"x":0.21413275599479675,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".........","boundary":[0.21413275599479675,0.29279279708862305,0.26766595244407654,0.3078078031539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.29279279708862305},{"x":0.26766595244407654,"y":0.29279279708862305},{"x":0.26766595244407654,"y":0.3078078031539917},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3078078031539917}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.28579279708862304,0.27266595244407654,0.3148078031539917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8394004106521606,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8394004106521606,"y":0.35735735297203064},{"x":0.740899384021759,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱-۱-4-","boundary":[0.740899384021759,0.33483484387397766,0.8394004106521606,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7644539475440979,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7644539475440979,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6959314942359924,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6959314942359924,0.33483484387397766,0.7644539475440979,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6830835342407227,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6830835342407227,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6445395946502686,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6445395946502686,0.33483484387397766,0.6830835342407227,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6423982977867126,"y":0.33483484387397766},{"x":0.6423982977867126,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6081370711326599,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6081370711326599,0.33483484387397766,0.6423982977867126,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.33483484387397766},{"x":0.599571704864502,"y":0.33483484387397766},{"x":0.599571704864502,"y":0.35735735297203064},{"x":0.5374732613563538,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.5374732613563538,0.33483484387397766,0.599571704864502,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5310492515563965,"y":0.33483484387397766},{"x":0.5310492515563965,"y":0.35735735297203064},{"x":0.4903640151023865,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.4903640151023865,0.33483484387397766,0.5310492515563965,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.33483484387397766},{"x":0.4839400351047516,"y":0.33483484387397766},{"x":0.4839400351047516,"y":0.35735735297203064},{"x":0.4732334017753601,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4732334017753601,0.33483484387397766,0.4839400351047516,0.35735735297203064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8394004106521606,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8394004106521606,"y":0.35735735297203064},{"x":0.4732334017753601,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.4682334017753601,0.32783484387397765,0.8444004106521606,0.36435735297203065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۱۵۶","boundary":[0.17344753444194794,0.3378378450870514,0.20770877599716187,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.3308378450870514,0.21270877599716187,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.17344753444194794,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۵۷","boundary":[0.17344753444194794,0.38138139247894287,0.20556744933128357,0.39489489793777466]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.38138139247894287},{"x":0.20556744933128357,"y":0.39489489793777466},{"x":0.17344753444194794,"y":0.39489489793777466}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.37438139247894286,0.21056744933128357,0.40189489793777466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.3768768906593323},{"x":0.835117757320404,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8372591137886047,"y":0.402402400970459},{"x":0.7987151741981506,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۷-4","boundary":[0.7987151741981506,0.3768768906593323,0.8372591137886047,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7987151741981506,"y":0.402402400970459},{"x":0.7880085706710815,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.3768768906593323,0.7987151741981506,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.3768768906593323},{"x":0.783725917339325,"y":0.3768768906593323},{"x":0.783725917339325,"y":0.402402400970459},{"x":0.7451820373535156,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7451820373535156,0.3768768906593323,0.783725917339325,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7451820373535156,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7451820373535156,"y":0.402402400970459},{"x":0.7066380977630615,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7066380977630615,0.3768768906593323,0.7451820373535156,0.402402400970459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.37837839126586914},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3768768906593323},{"x":0.700214147567749,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6466809511184692,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6466809511184692,0.37837839126586914,0.700214147567749,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.37837839126586914},{"x":0.640256941318512,"y":0.37837839126586914},{"x":0.640256941318512,"y":0.40390390157699585},{"x":0.597430408000946,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفات","boundary":[0.5952890515327454,0.37837839126586914,0.640256941318512,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5845824480056763,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5867237448692322,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5438972115516663,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.5438972115516663,0.37837839126586914,0.5867237448692322,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5396145582199097,"y":0.37837839126586914},{"x":0.5396145582199097,"y":0.40390390157699585},{"x":0.5331905484199524,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310492515563965,0.37837839126586914,0.5396145582199097,0.40390390157699585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8372591137886047,"y":0.42042040824890137},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4444444477558136},{"x":0.762312650680542,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۷-4-","boundary":[0.762312650680542,0.42042040824890137,0.8372591137886047,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7580299973487854,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4444444477558136},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4444444477558136}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7173447608947754,0.42042040824890137,0.7580299973487854,0.4444444477558136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6766595244407654,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7173447608947754,"y":0.42042040824890137},{"x":0.7173447608947754,"y":0.44594594836235046},{"x":0.6766595244407654,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6766595244407654,0.42042040824890137,0.7173447608947754,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6766595244407654,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6766595244407654,"y":0.44594594836235046},{"x":0.638115644454956,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.638115644454956,0.42042040824890137,0.6766595244407654,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6274089813232422,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6274089813232422,"y":0.44594594836235046},{"x":0.618843674659729,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.618843674659729,0.42042040824890137,0.6274089813232422,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6145610213279724,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6145610213279724,"y":0.44594594836235046},{"x":0.5588865280151367,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5588865280151367,0.42042040824890137,0.6145610213279724,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5546038746833801,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5546038746833801,"y":0.44594594836235046},{"x":0.5438972115516663,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5438972115516663,0.42192190885543823,0.5546038746833801,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5417559146881104,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5417559146881104,"y":0.44594594836235046},{"x":0.5289078950881958,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پل","boundary":[0.5289078950881958,0.42192190885543823,0.5417559146881104,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5139186382293701,"y":0.42192190885543823},{"x":0.5139186382293701,"y":0.44594594836235046},{"x":0.4668094217777252,"y":0.44594594836235046}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرینگ","boundary":[0.4668094217777252,0.42192190885543823,0.5139186382293701,0.44594594836235046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.37837839126586914},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4444444477558136},{"x":0.4668094217777252,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4596680951118469,0.37137839126586913,0.8422591137886047,0.4514444477558136],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.42492491006851196},{"x":0.20770877599716187,"y":0.42492491006851196},{"x":0.20770877599716187,"y":0.43843844532966614},{"x":0.17344753444194794,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۱۵۸","boundary":[0.17344753444194794,0.42492491006851196,0.20770877599716187,0.43843844532966614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.42492491006851196},{"x":0.20770877599716187,"y":0.42492491006851196},{"x":0.20770877599716187,"y":0.43843844532966614},{"x":0.17344753444194794,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.41792491006851196,0.21270877599716187,0.44543844532966614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.46396395564079285},{"x":0.835117757320404,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4864864945411682},{"x":0.7580299973487854,"y":0.4864864945411682}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۲-۷-4-","boundary":[0.7580299973487854,0.46396395564079285,0.8372591137886047,0.4864864945411682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7130621075630188,0.4654654562473297,0.7537473440170288,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7130621075630188,"y":0.4654654562473297},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6723768711090088,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6723768711090088,0.4654654562473297,0.7152034044265747,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6702355742454529,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6359742879867554,0.4654654562473297,0.6702355742454529,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.4669669568538666},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4654654562473297},{"x":0.6274089813232422,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5910063982009888,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوبل","boundary":[0.5910063982009888,0.4669669568538666,0.6274089813232422,0.4879879951477051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.4654654562473297},{"x":0.835117757320404,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4864864945411682},{"x":0.5910063982009888,"y":0.48948949575424194}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5860063982009888,0.4584654562473297,0.8422591137886047,0.4934864945411682],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4819819927215576},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۹۰","boundary":[0.17344753444194794,0.46846845746040344,0.20342612266540527,0.4819819927215576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20342612266540527,"y":0.4819819927215576},{"x":0.17344753444194794,"y":0.4819819927215576}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.46146845746040344,0.20842612266540528,0.4889819927215576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.5075075030326843},{"x":0.835117757320404,"y":0.5075075030326843},{"x":0.835117757320404,"y":0.5315315127372742},{"x":0.783725917339325,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"8-4-","boundary":[0.783725917339325,0.5075075030326843,0.835117757320404,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.5075075030326843},{"x":0.783725917339325,"y":0.5075075030326843},{"x":0.783725917339325,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7430406808853149,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7430406808853149,0.5075075030326843,0.783725917339325,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7387580275535583,"y":0.5315315127372742},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7087794542312622,0.5090090036392212,0.7387580275535583,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5075075030326843},{"x":0.6959314942359924,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6509636044502258,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.6509636044502258,0.5090090036392212,0.6959314942359924,0.5315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5090090036392212},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6017130613327026,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.6017130613327026,0.5090090036392212,0.6488222479820251,0.5315315127372742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5090090036392212},{"x":0.835117757320404,"y":0.5075075030326843},{"x":0.835117757320404,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6017130613327026,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5967130613327026,0.5020090036392212,0.8401177573204041,0.5385315127372742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5270270109176636},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۱۹۶","boundary":[0.17130620777606964,0.5120120048522949,0.20342612266540527,0.5270270109176636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5270270109176636},{"x":0.17130620777606964,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16630620777606964,0.5050120048522949,0.20842612266540528,0.5340270109176636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5630630850791931},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5630630850791931},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"هودیه","boundary":[0.11563169211149216,0.4654654562473297,0.06209849938750267,0.5630630850791931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.4654654562473297},{"x":0.11349036544561386,"y":0.5630630850791931},{"x":0.06209849938750267,"y":0.5630630850791931},{"x":0.06423982977867126,"y":0.4654654562473297}]},"confidence":0.5600000023841858,"boundary":[0.11063169211149215,0.4584654562473297,0.06709849938750267,0.5700630850791931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.5195195078849792},{"x":0.26552462577819824,"y":0.5135135054588318},{"x":0.26766595244407654,"y":0.522522509098053},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".........","boundary":[0.21199142932891846,0.5195195078849792,0.26766595244407654,0.522522509098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.5195195078849792},{"x":0.26552462577819824,"y":0.5135135054588318},{"x":0.26766595244407654,"y":0.522522509098053},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5285285115242004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20699142932891845,0.5125195078849792,0.27266595244407654,0.529522509098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.5540540814399719},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۸-4","boundary":[0.7794432640075684,0.5540540814399719,0.8329764604568481,0.5720720887184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5735735893249512},{"x":0.762312650680542,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.5540540814399719,0.7687366008758545,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5540540814399719},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5735735893249512},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5735735893249512}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7109207510948181,0.5540540814399719,0.7580299973487854,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5555555820465088},{"x":0.7066380977630615,"y":0.575075089931488},{"x":0.700214147567749,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.700214147567749,0.5555555820465088,0.7066380977630615,0.575075089931488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5720720887184143},{"x":0.700214147567749,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.695214147567749,0.5485555820465088,0.8379764604568481,0.5790720887184143],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":"۱۹۶","boundary":[0.17344753444194794,0.5555555820465088,0.20556744933128357,0.5690690875053406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5555555820465088},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5690690875053406},{"x":0.17344753444194794,"y":0.5690690875053406}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.5485555820465088,0.21056744933128357,0.5760690875053406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5945945978164673},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.835117757320404,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۸-4","boundary":[0.7708779573440552,0.5945945978164673,0.835117757320404,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6171171069145203},{"x":0.762312650680542,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.5945945978164673,0.7708779573440552,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6171171069145203},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6171171069145203}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7173447608947754,0.5945945978164673,0.7601712942123413,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6171171069145203},{"x":0.680942177772522,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.680942177772522,0.5945945978164673,0.7173447608947754,0.6171171069145203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6745182275772095,"y":0.6186186075210571},{"x":0.6659528613090515,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638115644454956,0.5945945978164673,0.6745182275772095,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.5945945978164673},{"x":0.659528911113739,"y":0.5945945978164673},{"x":0.659528911113739,"y":0.6186186075210571},{"x":0.597430408000946,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.597430408000946,0.5945945978164673,0.659528911113739,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6186186075210571},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6186186075210571}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخلیه","boundary":[0.5417559146881104,0.5960960984230042,0.5952890515327454,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5396145582199097,"y":0.5960960984230042},{"x":0.5396145582199097,"y":0.6186186075210571},{"x":0.4903640151023865,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.4882226884365082,0.5960960984230042,0.5396145582199097,0.6186186075210571]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5960960984230042},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.835117757320404,"y":0.6171171069145203},{"x":0.4903640151023865,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4832226884365082,0.5890960984230041,0.8401177573204041,0.6241171069145203],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.597597599029541},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5960960984230042},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6141141057014465},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۹۷","boundary":[0.17344753444194794,0.597597599029541,0.20556744933128357,0.6141141057014465]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.5960960984230042},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6126126050949097},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"............","boundary":[0.21413275599479675,0.5960960984230042,0.2847965657711029,0.6126126050949097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.597597599029541},{"x":0.2847965657711029,"y":0.5945945978164673},{"x":0.2847965657711029,"y":0.6126126050949097},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.590597599029541,0.2897965657711029,0.6196126050949097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6411411166191101},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۷۹","boundary":[0.17344753444194794,0.6411411166191101,0.20556744933128357,0.6561561822891235]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6561561822891235},{"x":0.21627408266067505,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.21627408266067505,0.6411411166191101,0.27194860577583313,0.6561561822891235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6411411166191101},{"x":0.27194860577583313,"y":0.6561561822891235},{"x":0.17344753444194794,"y":0.6561561822891235}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.6341411166191101,0.27694860577583313,0.6631561822891235],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۱","boundary":[0.17558886110782623,0.6861861944198608,0.20342612266540527,0.6996996998786926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.6791861944198608,0.20842612266540528,0.7066996998786926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7432432174682617},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7432432174682617}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.17344753444194794,0.7297297120094299,0.1905781626701355,0.7432432174682617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7297297120094299},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7432432174682617},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7432432174682617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.7227297120094299,0.1955781626701355,0.7502432174682617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.6381381154060364},{"x":0.835117757320404,"y":0.6381381154060364},{"x":0.835117757320404,"y":0.6651651859283447},{"x":0.7858672142028809,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"٤-۹-","boundary":[0.7858672142028809,0.6381381154060364,0.835117757320404,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6651651859283447},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.7430406808853149,0.6381381154060364,0.7794432640075684,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6651651859283447},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6937901377677917,0.6381381154060364,0.7366167306900024,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.5952890515327454,0.6381381154060364,0.6916488409042358,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6651651859283447},{"x":0.5653104782104492,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ودی","boundary":[0.5653104782104492,0.6381381154060364,0.5931477546691895,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5546038746833801,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5546038746833801,"y":0.6651651859283447},{"x":0.46038544178009033,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پلاریزاسیون","boundary":[0.46038544178009033,0.6381381154060364,0.5546038746833801,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.6381381154060364},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6381381154060364},{"x":0.45610278844833374,"y":0.6651651859283447},{"x":0.44967880845069885,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.44967880845069885,0.6381381154060364,0.45610278844833374,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.6381381154060364},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6381381154060364},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6651651859283447},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"PDC","boundary":[0.40042826533317566,0.6381381154060364,0.44753748178482056,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.6381381154060364},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6381381154060364},{"x":0.40042826533317566,"y":0.6651651859283447},{"x":0.3918629586696625,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3918629586696625,0.6381381154060364,0.40042826533317566,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3897216320037842,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3897216320037842,"y":0.6651651859283447},{"x":0.36188435554504395,"y":0.6651651859283447}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.36188435554504395,0.6381381154060364,0.3897216320037842,0.6651651859283447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰-4-","boundary":[0.7730192542076111,0.6816816926002502,0.8308351039886475,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7708779573440552,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7323340177536011,0.6816816926002502,0.7708779573440552,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6959314942359924,0.6816816926002502,0.7301927208900452,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6573875546455383,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.6573875546455383,0.6816816926002502,0.6873661875724792,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7087087035179138},{"x":0.597430408000946,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگشتی","boundary":[0.597430408000946,0.6816816926002502,0.6488222479820251,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5653104782104492,0.6816816926002502,0.5888651013374329,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.5096359848976135,0.6816816926002502,0.5503212213516235,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5074946284294128,"y":0.7087087035179138},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.44325482845306396,0.6816816926002502,0.5074946284294128,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4325481653213501,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3897216320037842,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.3897216320037842,0.6816816926002502,0.4325481653213501,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3832976520061493,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3832976520061493,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3768736720085144,0.6816816926002502,0.3832976520061493,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.6816816926002502},{"x":0.36616700887680054,"y":0.6816816926002502},{"x":0.36616700887680054,"y":0.7087087035179138},{"x":0.319057822227478,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"RVM","boundary":[0.319057822227478,0.6816816926002502,0.36616700887680054,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.6816816926002502},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6816816926002502},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7087087035179138},{"x":0.31263384222984314,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31263384222984314,0.6816816926002502,0.31691649556159973,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.6816816926002502},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6816816926002502},{"x":0.30835118889808655,"y":0.7087087035179138},{"x":0.30192720890045166,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30192720890045166,0.6816816926002502,0.30835118889808655,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7237237095832825},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱-4-","boundary":[0.7773019075393677,0.7237237095832825,0.8308351039886475,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7522522807121277},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.7366167306900024,0.7237237095832825,0.7773019075393677,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7344753742218018,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6980727910995483,0.7237237095832825,0.7344753742218018,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7522522807121277},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6509636044502258,0.7237237095832825,0.6895074844360352,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فرکانسی","boundary":[0.5824410915374756,0.7237237095832825,0.6488222479820251,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7522522807121277},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"عایقی","boundary":[0.5331905484199524,0.7237237095832825,0.5738757848739624,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7522522807121277},{"x":0.516059935092926,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.516059935092926,0.7237237095832825,0.5267665982246399,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7237237095832825},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7522522807121277},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"FDS","boundary":[0.4732334017753601,0.7237237095832825,0.5182012915611267,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.7237237095832825},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7237237095832825},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7522522807121277},{"x":0.46252676844596863,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46252676844596863,0.7237237095832825,0.4732334017753601,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.7237237095832825},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7237237095832825},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7522522807121277},{"x":0.45396146178245544,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45396146178245544,0.7237237095832825,0.4646680951118469,0.7522522807121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7672672867774963},{"x":0.835117757320404,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۲-4","boundary":[0.7901498675346375,0.7672672867774963,0.835117757320404,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7912912964820862},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7773019075393677,0.7672672867774963,0.7880085706710815,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7912912964820862},{"x":0.740899384021759,"y":0.7912912964820862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.740899384021759,0.7672672867774963,0.7773019075393677,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7672672867774963},{"x":0.7366167306900024,"y":0.7912912964820862},{"x":0.680942177772522,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.680942177772522,0.7672672867774963,0.7366167306900024,0.7912912964820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7672672867774963},{"x":0.6745182275772095,"y":0.792792797088623},{"x":0.6509636044502258,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6488222479820251,0.7687687873840332,0.6745182275772095,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7687687873840332},{"x":0.640256941318512,"y":0.7687687873840332},{"x":0.6423982977867126,"y":0.792792797088623},{"x":0.5717344880104065,"y":0.792792797088623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مکانیکی","boundary":[0.5717344880104065,0.7687687873840332,0.6423982977867126,0.792792797088623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.8108108043670654},{"x":0.835117757320404,"y":0.837837815284729},{"x":0.824411153793335,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"4","boundary":[0.824411153793335,0.8108108043670654,0.835117757320404,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.8108108043670654},{"x":0.824411153793335,"y":0.8108108043670654},{"x":0.824411153793335,"y":0.837837815284729},{"x":0.783725917339325,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-۱۳","boundary":[0.783725917339325,0.8108108043670654,0.824411153793335,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.8108108043670654},{"x":0.783725917339325,"y":0.8108108043670654},{"x":0.783725917339325,"y":0.837837815284729},{"x":0.7730192542076111,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7730192542076111,0.8108108043670654,0.783725917339325,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7708779573440552,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7708779573440552,"y":0.837837815284729},{"x":0.7237687110900879,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحليل","boundary":[0.7237687110900879,0.8108108043670654,0.7708779573440552,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8108108043670654},{"x":0.7152034044265747,"y":0.837837815284729},{"x":0.6745182275772095,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6745182275772095,0.8108108043670654,0.7152034044265747,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6702355742454529,"y":0.837837815284729},{"x":0.6359742879867554,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6359742879867554,0.8108108043670654,0.6702355742454529,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6316916346549988,"y":0.8108108043670654},{"x":0.6316916346549988,"y":0.837837815284729},{"x":0.599571704864502,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولتاژ","boundary":[0.599571704864502,0.8108108043670654,0.6316916346549988,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5952890515327454,"y":0.837837815284729},{"x":0.5845824480056763,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5845824480056763,0.8108108043670654,0.5952890515327454,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.8108108043670654},{"x":0.578158438205719,"y":0.8108108043670654},{"x":0.578158438205719,"y":0.837837815284729},{"x":0.5353319048881531,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5353319048881531,0.8108108043670654,0.578158438205719,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8108108043670654},{"x":0.5289078950881958,"y":0.837837815284729},{"x":0.4817987084388733,"y":0.837837815284729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنلاین","boundary":[0.4817987084388733,0.8108108043670654,0.5289078950881958,0.837837815284729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8543543815612793},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7901498675346375,0.8543543815612793,0.8394004106521606,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7430406808853149,0.8543543815612793,0.7922912240028381,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7323340177536011,0.8543543815612793,0.7473233342170715,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.8528528809547424},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8543543815612793},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8888888955116272},{"x":0.6509636044502258,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.6509636044502258,0.8528528809547424,0.7323340177536011,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.8528528809547424},{"x":0.640256941318512,"y":0.8543543815612793},{"x":0.640256941318512,"y":0.8888888955116272},{"x":0.5760171413421631,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شیمیائی","boundary":[0.5760171413421631,0.8528528809547424,0.640256941318512,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5674518346786499,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5438972115516663,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5438972115516663,0.8528528809547424,0.5674518346786499,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8528528809547424},{"x":0.5353319048881531,"y":0.8873873949050903},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.4882226884365082,0.8528528809547424,0.5353319048881531,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.8528528809547424},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8528528809547424},{"x":0.4817987084388733,"y":0.8873873949050903},{"x":0.417558878660202,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.4197002053260803,0.8528528809547424,0.4817987084388733,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.8528528809547424},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8528528809547424},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8873873949050903},{"x":0.26980727910995483,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتورها","boundary":[0.26980727910995483,0.8528528809547424,0.41113489866256714,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.8513513803482056},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8528528809547424},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8873873949050903},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"rtl","str":"..............","boundary":[0.21199142932891846,0.8513513803482056,0.27194860577583313,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.8513513803482056},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8513513803482056},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8858858942985535},{"x":0.16916488111019135,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸۹","boundary":[0.16916488111019135,0.8513513803482056,0.20556744933128357,0.8858858942985535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8888888955116272},{"x":0.16702355444431305,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.16202355444431304,0.6311381154060364,0.8444004106521606,0.8958888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7882882952690125},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۷","boundary":[0.17344753444194794,0.7732732892036438,0.20556744933128357,0.7882882952690125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7732732892036438},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7717717885971069},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7882882952690125},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.7662732892036438,0.21056744933128357,0.7952882952690125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8303303122520447},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8303303122520447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.17344753444194794,0.8168168067932129,0.20770877599716187,0.8303303122520447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8168168067932129},{"x":0.20770877599716187,"y":0.8303303122520447},{"x":0.17344753444194794,"y":0.8303303122520447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.8098168067932129,0.21270877599716187,0.8373303122520447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8303303122520447},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".........","boundary":[0.22055675089359283,0.8258258104324341,0.2740899324417114,0.8303303122520447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8258258104324341},{"x":0.2740899324417114,"y":0.8303303122520447},{"x":0.22055675089359283,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21555675089359283,0.8188258104324341,0.27908993244171143,0.8373303122520447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/yFHPjSEmPAExEqNs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/xJFlmPyqJgqIVIOy.jpg","blurred":"/storage/books/9ce45790e8ff0cf9/pages/wtpQXbWXyLnzYLZI.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003469455127287217,0.00007065173477918895,0.9981505944744168,0.9986683485107022]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.054054055362939835},{"x":0.8308351039886475,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8308351039886475,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7730192542076111,"y":0.07357357442378998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.7730192542076111,0.054054055362939835,0.8308351039886475,0.07357357442378998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.054054055362939835},{"x":0.7644539475440979,"y":0.054054055362939835},{"x":0.7644539475440979,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7066380977630615,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عیبیایی","boundary":[0.7066380977630615,0.054054055362939835,0.7644539475440979,0.07357357442378998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.054054055362939835},{"x":0.8308351039886475,"y":0.0555555559694767},{"x":0.8308351039886475,"y":0.07357357442378998},{"x":0.7066380977630615,"y":0.07207207381725311}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7016380977630615,0.047054055362939835,0.8358351039886475,0.08057357442378998],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.11861861497163773},{"x":0.8308351039886475,"y":0.11861861497163773},{"x":0.8308351039886475,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8265524506568909,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"ہ","boundary":[0.8265524506568909,0.11861861497163773,0.8308351039886475,0.13363362848758698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.11861861497163773},{"x":0.8158458471298218,"y":0.11861861497163773},{"x":0.8158458471298218,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8115631937980652,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8115631937980652,0.11861861497163773,0.8158458471298218,0.13363362848758698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8072805404663086,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8072805404663086,"y":0.13363362848758698},{"x":0.802997887134552,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.802997887134552,0.12012012302875519,0.8072805404663086,0.13363362848758698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7922912240028381,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7922912240028381,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7880085706710815,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7880085706710815,0.12012012302875519,0.7922912240028381,0.13363362848758698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7815845608711243,"y":0.11861861497163773},{"x":0.783725917339325,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7344753742218018,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7344753742218018,0.12012012302875519,0.783725917339325,0.13363362848758698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7344753742218018,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7344753742218018,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7130621075630188,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7130621075630188,0.12012012302875519,0.7344753742218018,0.13513512909412384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.12012012302875519},{"x":0.8308351039886475,"y":0.11861861497163773},{"x":0.8308351039886475,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7130621075630188,"y":0.13513512909412384}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7080621075630188,0.11312012302875518,0.8358351039886475,0.14063362848758698],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6959314942359924,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6959314942359924,"y":0.1411411464214325},{"x":0.26552462577819824,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.28999999165534973,"str":"................................","boundary":[0.26552462577819824,0.10810811072587967,0.6959314942359924,0.1411411464214325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6959314942359924,"y":0.10810811072587967},{"x":0.6959314942359924,"y":0.1411411464214325},{"x":0.26552462577819824,"y":0.1411411464214325}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"ltr","boundary":[0.26052462577819824,0.10110811072587966,0.7009314942359924,0.1481411464214325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20128479599952698,"y":0.13513512909412384},{"x":0.17344753444194794,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۰","boundary":[0.17344753444194794,0.11861861497163773,0.20128479599952698,0.13513512909412384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20342612266540527,"y":0.11861861497163773},{"x":0.20128479599952698,"y":0.13513512909412384},{"x":0.17344753444194794,"y":0.13363362848758698}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.11161861497163772,0.20628479599952698,0.14213512909412385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8008565306663513,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.8008565306663513,0.1621621549129486,0.835117757320404,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.1621621549129486},{"x":0.794432520866394,"y":0.1621621549129486},{"x":0.794432520866394,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7858672142028809,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7858672142028809,0.1621621549129486,0.794432520866394,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.1621621549129486},{"x":0.783725917339325,"y":0.1621621549129486},{"x":0.783725917339325,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7387580275535583,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.7387580275535583,0.1621621549129486,0.783725917339325,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7366167306900024,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7366167306900024,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6359742879867554,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلیمریزاسیون","boundary":[0.6359742879867554,0.1621621549129486,0.7366167306900024,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6295503377914429,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6017130613327026,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عایق","boundary":[0.6017130613327026,0.1621621549129486,0.6295503377914429,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5888651013374329,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5888651013374329,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5417559146881104,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.5417559146881104,0.1621621549129486,0.5888651013374329,0.18318317830562592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5331905484199524,"y":0.16366367042064667},{"x":0.5331905484199524,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5289078950881958,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5289078950881958,0.16366367042064667,0.5331905484199524,0.18318317830562592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.1621621549129486},{"x":0.835117757320404,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5289078950881958,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5239078950881958,0.1551621549129486,0.8401177573204041,0.19018317830562592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17558886110782623,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.17558886110782623,0.16366367042064667,0.20556744933128357,0.17717717587947845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.16366367042064667},{"x":0.20556744933128357,"y":0.17717717587947845},{"x":0.17558886110782623,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17058886110782623,0.15666367042064666,0.21056744933128357,0.18417717587947846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.20420420169830322},{"x":0.835117757320404,"y":0.20420420169830322},{"x":0.835117757320404,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7965738773345947,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7965738773345947,0.20420420169830322,0.835117757320404,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7922912240028381,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7922912240028381,"y":0.22822822630405426},{"x":0.783725917339325,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.20420420169830322,0.7922912240028381,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.20420420169830322},{"x":0.783725917339325,"y":0.20420420169830322},{"x":0.783725917339325,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7516059875488281,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.7516059875488281,0.20420420169830322,0.783725917339325,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.20420420169830322},{"x":0.740899384021759,"y":0.20420420169830322},{"x":0.740899384021759,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6745182275772095,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6745182275772095,0.20420420169830322,0.740899384021759,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.20420420169830322},{"x":0.6659528613090515,"y":0.20420420169830322},{"x":0.6659528613090515,"y":0.22822822630405426},{"x":0.5867237448692322,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذعایقی","boundary":[0.5867237448692322,0.20420420169830322,0.6659528613090515,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.20420420169830322},{"x":0.5802997946739197,"y":0.20420420169830322},{"x":0.5802997946739197,"y":0.22822822630405426},{"x":0.4689507484436035,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.4689507484436035,0.20420420169830322,0.5802997946739197,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.20420420169830322},{"x":0.4710920751094818,"y":0.20420420169830322},{"x":0.4710920751094818,"y":0.22822822630405426},{"x":0.46038544178009033,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46038544178009033,0.20420420169830322,0.4710920751094818,0.22822822630405426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.20420420169830322},{"x":0.835117757320404,"y":0.20420420169830322},{"x":0.835117757320404,"y":0.22822822630405426},{"x":0.46038544178009033,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4553854417800903,0.19720420169830322,0.8401177573204041,0.23522822630405427],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20128479599952698,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20342612266540527,"y":0.22072072327136993},{"x":0.17130620777606964,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۳","boundary":[0.17130620777606964,0.20720720291137695,0.20342612266540527,0.22072072327136993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20128479599952698,"y":0.20720720291137695},{"x":0.20342612266540527,"y":0.22072072327136993},{"x":0.17130620777606964,"y":0.22072072327136993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16630620777606964,0.20020720291137695,0.20842612266540528,0.22772072327136994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8308351039886475,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8308351039886475,"y":0.27177175879478455},{"x":0.783725917339325,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"4-5-","boundary":[0.783725917339325,0.24624624848365784,0.8308351039886475,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7794432640075684,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7794432640075684,"y":0.27177175879478455},{"x":0.7323340177536011,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7323340177536011,0.24624624848365784,0.7794432640075684,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7259100675582886,"y":0.24624624848365784},{"x":0.7259100675582886,"y":0.27177175879478455},{"x":0.6573875546455383,"y":0.27177175879478455}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6573875546455383,0.24624624848365784,0.7259100675582886,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6488222479820251,"y":0.24624624848365784},{"x":0.6488222479820251,"y":0.27177175879478455},{"x":0.5674518346786499,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاغذعایقی","boundary":[0.5674518346786499,0.24624624848365784,0.6488222479820251,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.2477477490901947},{"x":0.556745171546936,"y":0.24624624848365784},{"x":0.556745171546936,"y":0.27177175879478455},{"x":0.44967880845069885,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماتور","boundary":[0.44967880845069885,0.2477477490901947,0.556745171546936,0.27177175879478455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.2477477490901947},{"x":0.44967880845069885,"y":0.2477477490901947},{"x":0.44967880845069885,"y":0.2732732594013214},{"x":0.4368308484554291,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4368308484554291,0.2477477490901947,0.44967880845069885,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.2477477490901947},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2477477490901947},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2732732594013214},{"x":0.40685224533081055,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.40685224533081055,0.2477477490901947,0.4346895217895508,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.2477477490901947},{"x":0.39400428533554077,"y":0.2477477490901947},{"x":0.39400428533554077,"y":0.2732732594013214},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.35546037554740906,0.2477477490901947,0.39400428533554077,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.2477477490901947},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2477477490901947},{"x":0.35546037554740906,"y":0.2732732594013214},{"x":0.31049251556396484,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متانول","boundary":[0.31049251556396484,0.2477477490901947,0.35546037554740906,0.2732732594013214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.2477477490901947},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2477477490901947},{"x":0.30192720890045166,"y":0.2732732594013214},{"x":0.2933618724346161,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2933618724346161,0.2477477490901947,0.30192720890045166,0.2732732594013214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.2477477490901947},{"x":0.8308351039886475,"y":0.24624624848365784},{"x":0.8308351039886475,"y":0.27177175879478455},{"x":0.2933618724346161,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2883618724346161,0.2407477490901947,0.8358351039886475,0.27877175879478455],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20342612266540527,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2642642557621002},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۹۰","boundary":[0.17344753444194794,0.25075075030326843,0.20342612266540527,0.2642642557621002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20342612266540527,"y":0.25075075030326843},{"x":0.20342612266540527,"y":0.2642642557621002},{"x":0.17344753444194794,"y":0.2642642557621002}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.16844753444194793,0.24375075030326843,0.20842612266540528,0.2712642557621002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۵","boundary":[0.7987151741981506,0.29279279708862305,0.8308351039886475,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7922912240028381,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3168168067932129},{"x":0.783725917339325,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.783725917339325,0.29279279708862305,0.7922912240028381,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7794432640075684,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7794432640075684,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7323340177536011,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزیابی","boundary":[0.7323340177536011,0.29279279708862305,0.7794432640075684,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7173447608947754,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6895074844360352,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمر","boundary":[0.6895074844360352,0.29279279708862305,0.7173447608947754,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6852248311042786,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6745182275772095,0.2912912964820862,0.6852248311042786,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6745182275772095,"y":0.3168168067932129},{"x":0.6295503377914429,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6295503377914429,0.2912912964820862,0.6745182275772095,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6231263279914856,"y":0.2912912964820862},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5910063982009888,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.5910063982009888,0.2912912964820862,0.6231263279914856,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5888651013374329,"y":0.2912912964820862},{"x":0.5888651013374329,"y":0.3168168067932129},{"x":0.5032119750976562,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذعایقی","boundary":[0.5032119750976562,0.2912912964820862,0.5888651013374329,0.3168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.2912912964820862},{"x":0.49678799510002136,"y":0.2912912964820862},{"x":0.49678799510002136,"y":0.315315306186676},{"x":0.4817987084388733,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4817987084388733,0.2912912964820862,0.49678799510002136,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.2912912964820862},{"x":0.479657381772995,"y":0.2912912964820862},{"x":0.479657381772995,"y":0.315315306186676},{"x":0.44111350178718567,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبنای","boundary":[0.44111350178718567,0.2912912964820862,0.479657381772995,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.2912912964820862},{"x":0.4304068386554718,"y":0.2912912964820862},{"x":0.4304068386554718,"y":0.315315306186676},{"x":0.3897216320037842,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارش","boundary":[0.3897216320037842,0.2912912964820862,0.4304068386554718,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.2912912964820862},{"x":0.3768736720085144,"y":0.2912912964820862},{"x":0.3768736720085144,"y":0.315315306186676},{"x":0.35331904888153076,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.35331904888153076,0.2912912964820862,0.3768736720085144,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.2897897958755493},{"x":0.3426124155521393,"y":0.2897897958755493},{"x":0.3426124155521393,"y":0.315315306186676},{"x":0.2955031991004944,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.2955031991004944,0.2897897958755493,0.3426124155521393,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25481799244880676,"y":0.2897897958755493},{"x":0.2912205457687378,"y":0.2897897958755493},{"x":0.2912205457687378,"y":0.315315306186676},{"x":0.25481799244880676,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"IEC","boundary":[0.25481799244880676,0.2897897958755493,0.2912205457687378,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.2897897958755493},{"x":0.24839399755001068,"y":0.2897897958755493},{"x":0.24839399755001068,"y":0.315315306186676},{"x":0.21627408266067505,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.21627408266067505,0.2897897958755493,0.24839399755001068,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.2897897958755493},{"x":0.20556744933128357,"y":0.315315306186676},{"x":0.17344753444194794,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۹۹","boundary":[0.17344753444194794,0.2897897958755493,0.20556744933128357,0.315315306186676]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.2897897958755493},{"x":0.8308351039886475,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8308351039886475,"y":0.31831830739974976},{"x":0.17344753444194794,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.16844753444194793,0.2827897958755493,0.8358351039886475,0.32531830739974976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.33483484387397766},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3558558523654938},{"x":0.7580299973487854,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۱-۵-۵-","boundary":[0.7580299973487854,0.33483484387397766,0.8308351039886475,0.3558558523654938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7537473440170288,"y":0.33483484387397766},{"x":0.7537473440170288,"y":0.35735735297203064},{"x":0.7023554444313049,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.7023554444313049,0.33483484387397766,0.7537473440170288,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.3363363444805145},{"x":0.700214147567749,"y":0.3363363444805145},{"x":0.700214147567749,"y":0.35735735297203064},{"x":0.659528911113739,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.659528911113739,0.3363363444805145,0.700214147567749,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6445395946502686,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6466809511184692,"y":0.35735735297203064},{"x":0.6209850311279297,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6209850311279297,0.3363363444805145,0.6466809511184692,0.35735735297203064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3363363444805145},{"x":0.6038544178009033,"y":0.3588588535785675},{"x":0.5952890515327454,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5952890515327454,0.3363363444805145,0.6038544178009033,0.3588588535785675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8286938071250916,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3558558523654938},{"x":0.5952890515327454,"y":0.3588588535785675}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5902890515327454,0.3293363444805145,0.8358351039886475,0.3628558523654938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.3363363444805145},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2740899324417114,"y":0.3513513505458832},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"......","boundary":[0.2334047108888626,0.3363363444805145,0.2740899324417114,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.3363363444805145},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3363363444805145},{"x":0.2740899324417114,"y":0.3513513505458832},{"x":0.2334047108888626,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.2284047108888626,0.3293363444805145,0.27908993244171143,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17130620777606964,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۷","boundary":[0.17130620777606964,0.3378378450870514,0.20556744933128357,0.3513513505458832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3378378450870514},{"x":0.20556744933128357,"y":0.3513513505458832},{"x":0.17130620777606964,"y":0.3513513505458832}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16630620777606964,0.3308378450870514,0.21056744933128357,0.3583513505458832],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.3768768906593323},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3753753900527954},{"x":0.835117757320404,"y":0.39939939975738525},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۵","boundary":[0.7730192542076111,0.3768768906593323,0.835117757320404,0.39939939975738525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7687366008758545,"y":0.3768768906593323},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4009009003639221}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7580299973487854,0.37837839126586914,0.7687366008758545,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.379879891872406},{"x":0.7580299973487854,"y":0.37837839126586914},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4009009003639221},{"x":0.7109207510948181,"y":0.40390390157699585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7087794542312622,0.379879891872406,0.7601712942123413,0.4009009003639221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7066380977630615,"y":0.379879891872406},{"x":0.7087794542312622,"y":0.40390390157699585},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6638115644454956,0.38138139247894287,0.7087794542312622,0.40390390157699585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.38138139247894287},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3753753900527954},{"x":0.835117757320404,"y":0.39939939975738525},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4054054021835327}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6588115644454956,0.37438139247894286,0.8401177573204041,0.40639939975738526],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.4189189076423645},{"x":0.835117757320404,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8372591137886047,"y":0.44594594836235046},{"x":0.7580299973487854,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"3-5-5-","boundary":[0.7558886408805847,0.4189189076423645,0.8372591137886047,0.44594594836235046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4189189076423645},{"x":0.7537473440170288,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6659528613090515,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشنهادنوع","boundary":[0.6638115644454956,0.4189189076423645,0.7537473440170288,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6638115644454956,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6659528613090515,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6552462577819824,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6531049013137817,0.42042040824890137,0.6659528613090515,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6509636044502258,"y":0.4189189076423645},{"x":0.6509636044502258,"y":0.44744744896888733},{"x":0.6167023777961731,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6167023777961731,0.42042040824890137,0.6509636044502258,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6102783679962158,"y":0.42042040824890137},{"x":0.6102783679962158,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5717344880104065,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5695931315422058,0.42042040824890137,0.6102783679962158,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5674518346786499,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5674518346786499,"y":0.44744744896888733},{"x":0.5374732613563538,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایش","boundary":[0.5353319048881531,0.42042040824890137,0.5674518346786499,0.44744744896888733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5246252417564392,"y":0.42042040824890137},{"x":0.5246252417564392,"y":0.4489489495754242},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49892932176589966,0.42042040824890137,0.5246252417564392,0.4489489495754242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4882226884365082,"y":0.42192190885543823},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4489489495754242},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آتی","boundary":[0.4668094217777252,0.42192190885543823,0.4903640151023865,0.4489489495754242]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.42192190885543823},{"x":0.835117757320404,"y":0.4189189076423645},{"x":0.8372591137886047,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4618094217777252,0.4149219088554382,0.8422591137886047,0.45444744896888734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.42042040824890137},{"x":0.20556744933128357,"y":0.42192190885543823},{"x":0.20556744933128357,"y":0.439939945936203},{"x":0.16916488111019135,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۳","boundary":[0.16916488111019135,0.42042040824890137,0.20556744933128357,0.439939945936203]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2740899324417114,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2740899324417114,"y":0.439939945936203},{"x":0.21413275599479675,"y":0.439939945936203}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"..........","boundary":[0.21413275599479675,0.42192190885543823,0.2740899324417114,0.439939945936203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.42042040824890137},{"x":0.2740899324417114,"y":0.42192190885543823},{"x":0.2740899324417114,"y":0.439939945936203},{"x":0.16916488111019135,"y":0.43843844532966614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.16416488111019134,0.41342040824890136,0.27908993244171143,0.446939945936203],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"6-5-","boundary":[0.7751606106758118,0.46396395564079285,0.8372591137886047,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7815845608711243,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4879879951477051},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.7451820373535156,0.46396395564079285,0.7815845608711243,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7366167306900024,"y":0.46396395564079285},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4879879951477051},{"x":0.6852248311042786,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6852248311042786,0.46396395564079285,0.7366167306900024,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6745182275772095,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4879879951477051},{"x":0.618843674659729,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محلول","boundary":[0.618843674659729,0.46396395564079285,0.6745182275772095,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6167023777961731,"y":0.46396395564079285},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4879879951477051},{"x":0.597430408000946,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.597430408000946,0.46396395564079285,0.6167023777961731,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5952890515327454,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5952890515327454,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5503212213516235,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روغن","boundary":[0.5503212213516235,0.46396395564079285,0.5952890515327454,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5481798648834229,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4879879951477051},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5417559146881104,0.46396395564079285,0.5481798648834229,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5417559146881104,"y":0.46396395564079285},{"x":0.5417559146881104,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4839400351047516,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"DGA","boundary":[0.4839400351047516,0.46396395564079285,0.5417559146881104,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4839400351047516,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4839400351047516,"y":0.4879879951477051},{"x":0.479657381772995,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.479657381772995,0.46396395564079285,0.4839400351047516,0.4879879951477051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4753747284412384,"y":0.46396395564079285},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4710920751094818,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4710920751094818,0.46396395564079285,0.4753747284412384,0.4879879951477051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.46396395564079285},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4879879951477051},{"x":0.4710920751094818,"y":0.4879879951477051}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4660920751094818,0.45696395564079284,0.8422591137886047,0.4949879951477051],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.48048049211502075},{"x":0.16702355444431305,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۲۰۶","boundary":[0.16702355444431305,0.46846845746040344,0.20770877599716187,0.48048049211502075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.46846845746040344},{"x":0.20770877599716187,"y":0.48048049211502075},{"x":0.16702355444431305,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.16202355444431304,0.46146845746040344,0.21270877599716187,0.48748049211502076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5285285115242004},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"1-6-5","boundary":[0.7751606106758118,0.5090090036392212,0.8329764604568481,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5300300121307373},{"x":0.762312650680542,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.5105105042457581,0.7687366008758545,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5105105042457581},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5090090036392212},{"x":0.7601712942123413,"y":0.5285285115242004},{"x":0.6980727910995483,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6959314942359924,0.5105105042457581,0.7601712942123413,0.5285285115242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5105105042457581},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5300300121307373},{"x":0.6316916346549988,"y":0.5300300121307373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عیبها","boundary":[0.6295503377914429,0.5105105042457581,0.6895074844360352,0.5300300121307373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5120120048522949},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5315315127372742},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6124197244644165,0.5120120048522949,0.6295503377914429,0.5315315127372742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.5105105042457581},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5090090036392212},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5285285115242004},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5315315127372742}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.6074197244644165,0.503510504245758,0.8379764604568481,0.5355285115242004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5270270109176636},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"۲۰۶","boundary":[0.16916488111019135,0.5120120048522949,0.20556744933128357,0.5270270109176636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5120120048522949},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5270270109176636},{"x":0.16916488111019135,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.16416488111019134,0.5050120048522949,0.21056744933128357,0.5340270109176636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8329764604568481,"y":0.575075089931488},{"x":0.7708779573440552,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-6-5","boundary":[0.7708779573440552,0.5510510802268982,0.8329764604568481,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7708779573440552,"y":0.575075089931488},{"x":0.762312650680542,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.762312650680542,0.5510510802268982,0.7708779573440552,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5510510802268982},{"x":0.7537473440170288,"y":0.575075089931488},{"x":0.700214147567749,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6980727910995483,0.5510510802268982,0.7537473440170288,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5510510802268982},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6423982977867126,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.6423982977867126,0.5525525808334351,0.6895074844360352,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5525525808334351},{"x":0.6274089813232422,"y":0.5765765905380249},{"x":0.6081370711326599,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.6081370711326599,0.5525525808334351,0.6274089813232422,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5525525808334351},{"x":0.597430408000946,"y":0.5525525808334351},{"x":0.599571704864502,"y":0.5765765905380249},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5653104782104492,0.5525525808334351,0.599571704864502,0.5765765905380249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.5525525808334351},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5510510802268982},{"x":0.8329764604568481,"y":0.575075089931488},{"x":0.5653104782104492,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5603104782104492,0.545552580833435,0.8379764604568481,0.582075089931488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6126126050949097},{"x":0.16916488111019135,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۲۰۵","boundary":[0.16916488111019135,0.5990990996360779,0.20342612266540527,0.6126126050949097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.5990990996360779},{"x":0.20342612266540527,"y":0.6126126050949097},{"x":0.16916488111019135,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.16416488111019134,0.5920990996360779,0.20842612266540528,0.6196126050949097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.17773018777370453,0.6861861944198608,0.20556744933128357,0.6996996998786926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6861861944198608},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6996996998786926},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.17273018777370452,0.6791861944198608,0.21056744933128357,0.7066996998786926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.5945945978164673},{"x":0.835117757320404,"y":0.5930930972099304},{"x":0.835117757320404,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7558886408805847,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳-۹-۵-","boundary":[0.7558886408805847,0.5945945978164673,0.835117757320404,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7558886408805847,"y":0.5930930972099304},{"x":0.7558886408805847,"y":0.6186186075210571},{"x":0.7152034044265747,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7152034044265747,0.5945945978164673,0.7558886408805847,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7066380977630615,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7066380977630615,"y":0.6186186075210571},{"x":0.6680942177772522,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایگاه","boundary":[0.6680942177772522,0.5945945978164673,0.7066380977630615,0.6186186075210571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6616702079772949,"y":0.620120108127594},{"x":0.638115644454956,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.638115644454956,0.5945945978164673,0.6616702079772949,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6338329911231995,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6338329911231995,"y":0.620120108127594},{"x":0.6167023777961731,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6167023777961731,0.5945945978164673,0.6338329911231995,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6167023777961731,"y":0.620120108127594},{"x":0.5888651013374329,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.5888651013374329,0.5945945978164673,0.6167023777961731,0.620120108127594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7708779573440552,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"4-6-5","boundary":[0.7708779573440552,0.6381381154060364,0.8329764604568481,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.6381381154060364,0.7687366008758545,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6636636853218079},{"x":0.7194860577583313,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.7194860577583313,0.6381381154060364,0.7580299973487854,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.6381381154060364},{"x":0.721627414226532,"y":0.6381381154060364},{"x":0.721627414226532,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6916488409042358,0.6381381154060364,0.721627414226532,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6636636853218079},{"x":0.6252676844596863,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.6252676844596863,0.6381381154060364,0.6852248311042786,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6381381154060364},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5588865280151367,0.6381381154060364,0.6124197244644165,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.6381381154060364},{"x":0.556745171546936,"y":0.6381381154060364},{"x":0.556745171546936,"y":0.6636636853218079},{"x":0.5481798648834229,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5481798648834229,0.6381381154060364,0.556745171546936,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5460385680198669,"y":0.6636636853218079},{"x":0.45396146178245544,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشکارسازی","boundary":[0.45396146178245544,0.6381381154060364,0.5460385680198669,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.6381381154060364},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6381381154060364},{"x":0.44753748178482056,"y":0.6636636853218079},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4389721751213074,0.6381381154060364,0.44753748178482056,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4368308484554291,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4368308484554291,"y":0.6636636853218079},{"x":0.3875803053379059,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.3875803053379059,0.6381381154060364,0.4368308484554291,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3297644555568695,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6636636853218079},{"x":0.3297644555568695,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.3297644555568695,0.6381381154060364,0.3790149986743927,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.6381381154060364},{"x":0.319057822227478,"y":0.6381381154060364},{"x":0.319057822227478,"y":0.6636636853218079},{"x":0.2955031991004944,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.2955031991004944,0.6381381154060364,0.319057822227478,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2826552391052246,"y":0.6636636853218079},{"x":0.2398286908864975,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"احتراق","boundary":[0.2398286908864975,0.6381381154060364,0.2826552391052246,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2334047108888626,"y":0.6636636853218079},{"x":0.21413275599479675,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.21413275599479675,0.6381381154060364,0.2334047108888626,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.6381381154060364},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6381381154060364},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6636636853218079},{"x":0.16916488111019135,"y":0.6636636853218079}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲۰6","boundary":[0.16916488111019135,0.6381381154060364,0.20556744933128357,0.6636636853218079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۵","boundary":[0.7751606106758118,0.6786786913871765,0.8329764604568481,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7601712942123413,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7601712942123413,0.6786786913871765,0.7665953040122986,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7580299973487854,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7109207510948181,0.6786786913871765,0.7580299973487854,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7087794542312622,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7087794542312622,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نرخهای","boundary":[0.6445395946502686,0.6786786913871765,0.7087794542312622,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","