کودک در حال رشد کودک در حال رشد

توضیحات

مطالعه این کتاب به دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و ... توصیه می شود. خواندن این کتاب درک وسیع تر و عمیق تری از خصوصیات مهم رشد کودکی و نوجوانی ارایه می دهد. هر چند کتاب ساختاری کاملا علمی و دانشگاهی دارد، اما در عین حال به دلیل ارایه مثال های ملموس قابل استفاده برای والدین نیز می باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797949","title":"کودک در حال رشد","price":"۱۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9f042a2db017da4b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9f042a2db017da4b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9f042a2db017da4b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9f042a2db017da4b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9f042a2db017da4b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9f042a2db017da4b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9f042a2db017da4b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9f042a2db017da4b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9f042a2db017da4b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9f042a2db017da4b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006789392","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"3","description":["مطالعه این کتاب به دانشجویان مقاطع مختلف به ویژه دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره و ... توصیه می شود. خواندن این کتاب درک وسیع تر و عمیق تری از خصوصیات مهم رشد کودکی و نوجوانی ارایه می دهد. هر چند کتاب ساختاری کاملا علمی و دانشگاهی دارد، اما در عین حال به دلیل ارایه مثال های ملموس قابل استفاده برای والدین نیز می باشد."],"pages_count":"818","keywords":null,"token":"9f042a2db017da4b","created_at":"2021-10-13 14:38:15","updated_at":"2021-10-13 17:50:18","publisher_id":"176","deleted_at":null,"published_at":"2021-10-13 14:47:51","available_for_web":"1","publisher_title":"جهاد دانشگاهی کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920955","title":"دنیس بوید","firstname":"دنیس","lastname":"بوید","token":"e3420c9d7ba2a3df","created_at":"2021-10-13 14:43:35","updated_at":"2021-10-13 14:43:35","role":"writer"},{"id":"1920956","title":"هلن بی","firstname":"هلن","lastname":"بی","token":"30bba837ba82d35f","created_at":"2021-10-13 14:44:19","updated_at":"2021-10-13 14:44:19","role":"writer"},{"id":"1920957","title":"سیدمحمدحسین موسوی نسب","firstname":"سیدمحمدحسین","lastname":"موسوی نسب","token":"ef09a1159cb9202b","created_at":"2021-10-13 14:44:42","updated_at":"2021-10-13 14:44:42","role":"translator"},{"id":"1920958","title":"حدیث سعیدی","firstname":"حدیث","lastname":"سعیدی","token":"0d02cd2d2a3a0b63","created_at":"2021-10-13 14:45:02","updated_at":"2021-10-13 14:45:02","role":"translator"},{"id":"1920959","title":"محمود علی پور","firstname":"محمود","lastname":"علی پور","token":"816be89b572bf09d","created_at":"2021-10-13 14:45:24","updated_at":"2021-10-13 14:45:24","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920955","title":"دنیس بوید","firstname":"دنیس","lastname":"بوید","token":"e3420c9d7ba2a3df","created_at":"2021-10-13 14:43:35","updated_at":"2021-10-13 14:43:35","role":"writer"},{"id":"1920956","title":"هلن بی","firstname":"هلن","lastname":"بی","token":"30bba837ba82d35f","created_at":"2021-10-13 14:44:19","updated_at":"2021-10-13 14:44:19","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920957","title":"سیدمحمدحسین موسوی نسب","firstname":"سیدمحمدحسین","lastname":"موسوی نسب","token":"ef09a1159cb9202b","created_at":"2021-10-13 14:44:42","updated_at":"2021-10-13 14:44:42","role":"translator"},{"id":"1920958","title":"حدیث سعیدی","firstname":"حدیث","lastname":"سعیدی","token":"0d02cd2d2a3a0b63","created_at":"2021-10-13 14:45:02","updated_at":"2021-10-13 14:45:02","role":"translator"},{"id":"1920959","title":"محمود علی پور","firstname":"محمود","lastname":"علی پور","token":"816be89b572bf09d","created_at":"2021-10-13 14:45:24","updated_at":"2021-10-13 14:45:24","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786602","file":"6166be1f623d53.81717329.pdf","book_id":"3797949","toc":null,"created_at":"2021-10-13 14:38:15","updated_at":"2021-10-13 17:50:42","process_started_at":"2021-10-13 14:38:18","process_done_at":"2021-10-13 14:38:40","process_failed_at":null,"pages_count":"818","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dba491c8d80c6e5b4d333cdd3a3459efaecbf8a4d14f60675b0e3d3b70f2ac3dd454776e6fa5e3fc45123631ea8c3d0c8f13e7b5ec7bebca6950d07269c504e3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۱۸"},"publisher":{"id":176,"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","manager":"دکتر رضا کامیاب مقدس","shaba":"IR780150000000019800351009","bank_name":"سپه","description":null,"ebook_profit":80,"rent_3_profit":80,"rent_6_profit":80,"rent_12_profit":80,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"9d120b6422097848","slug":"جهاد-دانشگاهی-کرمان","rent_1_week_profit":80,"account":{"title":"جهاد دانشگاهی کرمان","email":"press@uk.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"41f4ffdf8770b685","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"dxlk6w","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-04-19 12:47:32","updated_at":"2020-04-19 12:47:32","bazaar_credit":0,"description":"press@uk.ac.ir"},"city":{"title":"رفسنجان","token":"72de3682f3d440c8"}},"study_subjects":[{"id":"19414","title":"رشد کودک","token":"72681e1cb6c17d94","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:32:32","updated_at":"2021-10-13 14:47:51","study_fields":[{"id":"727","title":"کاردرمانی","degree_id":"7","token":"12da96afdca92c5c","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"19954","title":"روانشناسی رشد کودکی ۱","token":"fb68fb8bcf30b449","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:33:05","updated_at":"2021-10-13 14:47:51","study_fields":[{"id":"1678","title":"مطالعات خانواده","degree_id":"7","token":"c29c3879289a8f7e","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-10-13 14:47:51","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"کودک-در-حال-رشد","urlify":"کودک-در-حال-رشد","pages_count_fa":"۸۱۸","authorTitle":"دنیس بوید, هلن بی, سیدمحمدحسین موسوی نسب, حدیث سعیدی, محمود علی پور","tocStr":"","url":"/preview/9f042a2db017da4b/%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%B4%D8%AF"}
{"toc":null,"pages_count":818,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9f042a2db017da4b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/IKjtCixOGeHdGrmq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/ILSpadaeWmVvdIdz.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/mgUbwCaXhyzLENCO.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.0007937331900877111,0.00018761372145286386,0.9987483660286548,0.9997108190568155]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15819208323955536},{"x":0.501960813999176,"y":0.15677966177463531},{"x":0.501960813999176,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4960784316062927,"y":0.16384181380271912}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"بل","boundary":[0.4941176474094391,0.15819208323955536,0.501960813999176,0.16242937743663788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.15819208323955536},{"x":0.501960813999176,"y":0.15677966177463531},{"x":0.501960813999176,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4960784316062927,"y":0.16384181380271912}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.15119208323955535,0.506960813999176,0.16942937743663788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4176470637321472,"y":0.15677966177463531},{"x":0.4176470637321472,"y":0.16525423526763916},{"x":0.40980392694473267,"y":0.16525423526763916}]},"confidence":0.7200000286102295,"str":"بلا","boundary":[0.40980392694473267,0.15819208323955536,0.4176470637321472,0.16525423526763916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.15819208323955536},{"x":0.4176470637321472,"y":0.15677966177463531},{"x":0.4176470637321472,"y":0.16525423526763916},{"x":0.40980392694473267,"y":0.16525423526763916}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.40480392694473266,0.15119208323955535,0.4226470637321472,0.17225423526763917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.13983051478862762},{"x":0.615686297416687,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6333333253860474,"y":0.1977401077747345},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20197740197181702}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"تل","boundary":[0.5843137502670288,0.13983051478862762,0.6333333253860474,0.1977401077747345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.13983051478862762},{"x":0.615686297416687,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6333333253860474,"y":0.1977401077747345},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20197740197181702}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5793137502670288,0.13283051478862762,0.6383333253860474,0.2047401077747345],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/srDZBQDrNvQYWUfs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/tEwuwZKsOwuvjxCk.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/FkjahDffWEvGAnps.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/WEhcmhKQxmGvSiWI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/hDAIJzuaXwuFFzBx.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/rJjgKpyNAaxCyLNH.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00035159554785373163,0.00017963387602466647,0.998360053805744,0.9987672044974937]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.13418078422546387},{"x":0.5254902243614197,"y":0.13700565695762634},{"x":0.5235294103622437,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16525423526763916}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"جهاد","boundary":[0.46078431606292725,0.13418078422546387,0.5235294103622437,0.16807909309864044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.13418078422546387},{"x":0.5254902243614197,"y":0.13700565695762634},{"x":0.5235294103622437,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16525423526763916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.45578431606292724,0.12718078422546386,0.5285294103622437,0.17507909309864045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5137255191802979,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5156862735748291,"y":0.18220339715480804},{"x":0.46666666865348816,"y":0.1836158186197281}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.46666666865348816,0.17231638729572296,0.5156862735748291,0.18220339715480804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5137255191802979,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5156862735748291,"y":0.18220339715480804},{"x":0.46666666865348816,"y":0.1836158186197281}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.46166666865348815,0.16531638729572296,0.5206862735748291,0.18920339715480805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.221751406788826},{"x":0.5,"y":0.221751406788826},{"x":0.5,"y":0.22740113735198975},{"x":0.48627451062202454,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":0.6899999976158142,"str":"۱۳۵۹","boundary":[0.48627451062202454,0.221751406788826,0.5,0.22740113735198975]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.221751406788826},{"x":0.5,"y":0.221751406788826},{"x":0.5,"y":0.22740113735198975},{"x":0.48627451062202454,"y":0.22740113735198975}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.48127451062202453,0.21475140678882598,0.505,0.23440113735198975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5588235259056091,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2598870098590851},{"x":0.5372549295425415,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5372549295425415,0.24576270580291748,0.5588235259056091,0.2598870098590851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5313725471496582,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5313725471496582,"y":0.2598870098590851},{"x":0.4882352948188782,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4882352948188782,0.24576270580291748,0.5313725471496582,0.2598870098590851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4843137264251709,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4843137264251709,"y":0.2598870098590851},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.46078431606292725,0.24576270580291748,0.4843137264251709,0.2598870098590851]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.24576270580291748},{"x":0.45686274766921997,"y":0.24576270580291748},{"x":0.45686274766921997,"y":0.2598870098590851},{"x":0.42941176891326904,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.42941176891326904,0.24576270580291748,0.45686274766921997,0.2598870098590851]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5588235259056091,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5588235259056091,"y":0.25847458839416504},{"x":0.42941176891326904,"y":0.2598870098590851}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.42441176891326904,0.23876270580291747,0.5638235259056091,0.26547458839416505],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6098039150238037,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6098039150238037,"y":0.38983049988746643},{"x":0.529411792755127,"y":0.38983049988746643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.529411792755127,0.36299434304237366,0.6098039150238037,0.38983049988746643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5196078419685364,"y":0.36299434304237366},{"x":0.5196078419685364,"y":0.3884180784225464},{"x":0.49215686321258545,"y":0.3884180784225464}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49215686321258545,0.36299434304237366,0.5196078419685364,0.3884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.36299434304237366},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36299434304237366},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3884180784225464},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.43529412150382996,0.36299434304237366,0.48235294222831726,0.3884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3803921639919281,"y":0.36299434304237366},{"x":0.42549020051956177,"y":0.36299434304237366},{"x":0.42549020051956177,"y":0.3884180784225464},{"x":0.3803921639919281,"y":0.3884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3803921639919281,0.36299434304237366,0.42549020051956177,0.3884180784225464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3803921639919281,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6098039150238037,"y":0.36299434304237366},{"x":0.6098039150238037,"y":0.38983049988746643},{"x":0.3803921639919281,"y":0.3884180784225464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3753921639919281,0.3545819215774536,0.6148039150238037,0.39683049988746644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8254901766777039,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5127118825912476},{"x":0.7980391979217529,"y":0.5127118825912476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.7960784435272217,0.49858757853507996,0.8274509906768799,0.5127118825912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.5},{"x":0.7823529243469238,"y":0.5},{"x":0.7823529243469238,"y":0.5141242742538452},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5141242742538452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7784313559532166,0.5,0.7823529243469238,0.5141242742538452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.5},{"x":0.8254901766777039,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5127118825912476},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5141242742538452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7734313559532165,0.493,0.8324509906768799,0.5197118825912476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7176470756530762,"y":0.540960431098938},{"x":0.6725490093231201,"y":0.5423728823661804}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دنیس","boundary":[0.6725490093231201,0.5268361568450928,0.7176470756530762,0.540960431098938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.5282486081123352},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5282486081123352},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5423728823661804},{"x":0.6313725709915161,"y":0.5437853336334229}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوید","boundary":[0.6313725709915161,0.5282486081123352,0.6666666865348816,0.5423728823661804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5508474707603455},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5692090392112732},{"x":0.686274528503418,"y":0.5706214904785156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هلن","boundary":[0.6843137145042419,0.5522598624229431,0.7176470756530762,0.5692090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5536723136901855},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6784313917160034,"y":0.5706214904785156},{"x":0.656862735748291,"y":0.5720338821411133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.656862735748291,0.5536723136901855,0.6784313917160034,0.5706214904785156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.5282486081123352},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7196078300476074,"y":0.5706214904785156},{"x":0.6333333253860474,"y":0.5720338821411133}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6263725709915161,0.5212486081123352,0.7246078300476074,0.5776214904785156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.6327683329582214},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6327683329582214},{"x":0.8313725590705872,"y":0.6497175097465515},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6497175097465515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7823529243469238,0.6327683329582214,0.8313725590705872,0.6497175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.6327683329582214},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6327683329582214},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6497175097465515},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6497175097465515}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7784313559532166,0.6327683329582214,0.7823529243469238,0.6497175097465515]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.6327683329582214},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6327683329582214},{"x":0.8313725590705872,"y":0.6497175097465515},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6497175097465515}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7734313559532165,0.6257683329582214,0.8363725590705872,0.6567175097465515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.659604549407959},{"x":0.7666666507720947,"y":0.659604549407959},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6779661178588867},{"x":0.729411780834198,"y":0.6779661178588867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.729411780834198,0.659604549407959,0.7666666507720947,0.6779661178588867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.659604549407959},{"x":0.7215686440467834,"y":0.659604549407959},{"x":0.7215686440467834,"y":0.6793785095214844},{"x":0.5921568870544434,"y":0.6779661178588867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدحسین","boundary":[0.5921568870544434,0.659604549407959,0.7215686440467834,0.6793785095214844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.6581920981407166},{"x":0.5843137502670288,"y":0.659604549407959},{"x":0.5843137502670288,"y":0.6779661178588867},{"x":0.5235294103622437,"y":0.6779661178588867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.5235294103622437,0.6581920981407166,0.5843137502670288,0.6779661178588867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.6581920981407166},{"x":0.5156862735748291,"y":0.6581920981407166},{"x":0.5156862735748291,"y":0.6779661178588867},{"x":0.4803921580314636,"y":0.6779661178588867}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.4803921580314636,0.6581920981407166,0.5156862735748291,0.6779661178588867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6581920981407166},{"x":0.4725490212440491,"y":0.6581920981407166},{"x":0.4725490212440491,"y":0.6765536665916443},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.46666666865348816,0.6581920981407166,0.4725490212440491,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6581920981407166},{"x":0.4647058844566345,"y":0.6581920981407166},{"x":0.4647058844566345,"y":0.6765536665916443},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.43529412150382996,0.6581920981407166,0.4647058844566345,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.6581920981407166},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6581920981407166},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6765536665916443},{"x":0.39803922176361084,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیأت","boundary":[0.39803922176361084,0.6581920981407166,0.42941176891326904,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.6581920981407166},{"x":0.3901960849761963,"y":0.6581920981407166},{"x":0.3901960849761963,"y":0.6765536665916443},{"x":0.3588235378265381,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.3588235378265381,0.6581920981407166,0.3901960849761963,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6581920981407166},{"x":0.35098040103912354,"y":0.6581920981407166},{"x":0.35098040103912354,"y":0.6765536665916443},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.30588236451148987,0.6581920981407166,0.35098040103912354,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.6581920981407166},{"x":0.2980392277240753,"y":0.6581920981407166},{"x":0.2980392277240753,"y":0.6765536665916443},{"x":0.26862746477127075,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.26862746477127075,0.6581920981407166,0.2980392277240753,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6581920981407166},{"x":0.26274511218070984,"y":0.6581920981407166},{"x":0.26274511218070984,"y":0.6765536665916443},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.23529411852359772,0.6581920981407166,0.26274511218070984,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.6581920981407166},{"x":0.2294117659330368,"y":0.6581920981407166},{"x":0.2294117659330368,"y":0.6765536665916443},{"x":0.19411765038967133,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.19411765038967133,0.6581920981407166,0.2294117659330368,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.6581920981407166},{"x":0.19019608199596405,"y":0.6581920981407166},{"x":0.19019608199596405,"y":0.6765536665916443},{"x":0.18431372940540314,"y":0.6765536665916443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18431372940540314,0.6581920981407166,0.19019608199596405,0.6765536665916443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7048022747039795},{"x":0.7117646932601929,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حديث","boundary":[0.7117646932601929,0.6864407062530518,0.7666666507720947,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7039215564727783,"y":0.6864407062530518},{"x":0.7039215564727783,"y":0.7048022747039795},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.6470588445663452,0.6864407062530518,0.7039215564727783,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6392157077789307,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6392157077789307,"y":0.7048022747039795},{"x":0.6333333253860474,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6333333253860474,0.6864407062530518,0.6392157077789307,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6864407062530518},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7048022747039795},{"x":0.5686274766921997,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.5686274766921997,0.6864407062530518,0.6274510025978088,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.6864407062530518},{"x":0.5607843399047852,"y":0.6864407062530518},{"x":0.5607843399047852,"y":0.7048022747039795},{"x":0.5274509787559509,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.5274509787559509,0.6864407062530518,0.5607843399047852,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.6864407062530518},{"x":0.5215686559677124,"y":0.6864407062530518},{"x":0.5215686559677124,"y":0.7048022747039795},{"x":0.49215686321258545,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.49215686321258545,0.6864407062530518,0.5215686559677124,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.6864407062530518},{"x":0.48627451062202454,"y":0.6864407062530518},{"x":0.48627451062202454,"y":0.7048022747039795},{"x":0.4490196108818054,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4490196108818054,0.6864407062530518,0.48627451062202454,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.6864407062530518},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6864407062530518},{"x":0.4372549057006836,"y":0.7048022747039795},{"x":0.40980392694473267,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.40980392694473267,0.6864407062530518,0.4372549057006836,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3960784375667572,"y":0.6864407062530518},{"x":0.4019607901573181,"y":0.6864407062530518},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7048022747039795},{"x":0.3960784375667572,"y":0.7048022747039795}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3960784375667572,0.6864407062530518,0.4019607901573181,0.7048022747039795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7344632744789124},{"x":0.7117646932601929,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.7117646932601929,0.7161017060279846,0.7666666507720947,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7039215564727783,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7039215564727783,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6725490093231201,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6725490093231201,0.7161017060279846,0.7039215564727783,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431372761726379,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6686274409294128,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6686274409294128,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6431372761726379,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.6431372761726379,0.7161017060279846,0.6686274409294128,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7344632744789124},{"x":0.6313725709915161,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6313725709915161,0.7161017060279846,0.6352941393852234,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6254901885986328,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6254901885986328,"y":0.7344632744789124},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.5666666626930237,0.7161017060279846,0.6254901885986328,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7344632744789124},{"x":0.5254902243614197,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.5254902243614197,0.7161017060279846,0.5588235259056091,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7344632744789124},{"x":0.44117647409439087,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روانشناسی","boundary":[0.44117647409439087,0.7161017060279846,0.5196078419685364,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.7161017060279846},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7161017060279846},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7344632744789124},{"x":0.4058823585510254,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.4058823585510254,0.7161017060279846,0.43529412150382996,0.7344632744789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7161017060279846},{"x":0.39803922176361084,"y":0.7161017060279846},{"x":0.39803922176361084,"y":0.7344632744789124},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3921568691730499,0.7161017060279846,0.39803922176361084,0.7344632744789124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.6581920981407166},{"x":0.7666666507720947,"y":0.659604549407959},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7358757257461548},{"x":0.18431372940540314,"y":0.7344632744789124}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.17931372940540313,0.6511920981407165,0.7716666507720947,0.7428757257461548],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.8531073331832886},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8531073331832886},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8658192157745361},{"x":0.4745098054409027,"y":0.8658192157745361}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۹۰","boundary":[0.4745098054409027,0.8531073331832886,0.5137255191802979,0.8658192157745361]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.8531073331832886},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8531073331832886},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8658192157745361},{"x":0.4745098054409027,"y":0.8658192157745361}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.4695098054409027,0.8461073331832886,0.5187255191802979,0.8728192157745361],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/NlvOPQWBCFNQXWUU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/CpCFrsQhOFxolybY.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/npsArrlNHpSipfPI.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.0002823913997294856,0.0001536994467852479,0.998302383740743,0.998713340672396]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8607842922210693,"y":0.12005649507045746},{"x":0.8588235378265381,"y":0.13418078422546387},{"x":0.7823529243469238,"y":0.12994350492954254}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7843137383460999,0.11581920832395554,0.8588235378265381,0.13418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7843137383460999,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7823529243469238,"y":0.12994350492954254},{"x":0.7784313559532166,"y":0.12994350492954254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7784313559532166,0.11581920832395554,0.7823529243469238,0.12994350492954254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8607842922210693,"y":0.12005649507045746},{"x":0.8588235378265381,"y":0.13418078422546387},{"x":0.7784313559532166,"y":0.12994350492954254}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7734313559532165,0.10881920832395553,0.8638235378265381,0.14118078422546387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6509804129600525,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6509804129600525,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6392157077789307,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6392157077789307,0.11864406615495682,0.6509804129600525,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6313725709915161,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6313725709915161,"y":0.1355932205915451},{"x":0.6274510025978088,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6274510025978088,0.11864406615495682,0.6313725709915161,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.11723163723945618},{"x":0.6196078658103943,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6196078658103943,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5901960730552673,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هلن","boundary":[0.5901960730552673,0.11723163723945618,0.6196078658103943,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5823529362678528,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5823529362678528,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5666666626930237,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.5666666626930237,0.11723163723945618,0.5823529362678528,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5627450942993164,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5627450942993164,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5607843399047852,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5627450942993164,0.11723163723945618,0.5627450942993164,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568627715110779,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5588235259056091,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5588235259056091,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5549019575119019,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5568627715110779,0.11723163723945618,0.5588235259056091,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5470588207244873,"y":0.11723163723945618},{"x":0.5470588207244873,"y":0.1355932205915451},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1355932205915451}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۹۳۹","boundary":[0.5058823823928833,0.11723163723945618,0.5470588207244873,0.1355932205915451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5,"y":0.11581920832395554},{"x":0.49803921580314636,"y":0.13418078422546387},{"x":0.48627451062202454,"y":0.13418078422546387}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4882352948188782,0.11581920832395554,0.49803921580314636,0.13418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.11581920832395554},{"x":0.48235294222831726,"y":0.11581920832395554},{"x":0.48235294222831726,"y":0.13418078422546387},{"x":0.4725490212440491,"y":0.13418078422546387}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.4745098054409027,0.11581920832395554,0.48235294222831726,0.13418078422546387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.11581920832395554},{"x":0.4725490212440491,"y":0.11581920832395554},{"x":0.47058823704719543,"y":0.13418078422546387},{"x":0.4686274528503418,"y":0.13418078422546387}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4686274528503418,0.11581920832395554,0.47058823704719543,0.13418078422546387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6509804129600525,"y":0.11864406615495682},{"x":0.6509804129600525,"y":0.13700565695762634},{"x":0.4686274528503418,"y":0.13418078422546387}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.4636274528503418,0.10881920832395553,0.6559804129600525,0.14400565695762635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.15819208323955536},{"x":0.5745097994804382,"y":0.15677966177463531},{"x":0.5764706134796143,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bee","boundary":[0.5411764979362488,0.15819208323955536,0.5764706134796143,0.17231638729572296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.15677966177463531},{"x":0.5803921818733215,"y":0.15677966177463531},{"x":0.5823529362678528,"y":0.17231638729572296},{"x":0.5784313678741455,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5764706134796143,0.15677966177463531,0.5823529362678528,0.17231638729572296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.15677966177463531},{"x":0.6431372761726379,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6431372761726379,"y":0.16949152946472168},{"x":0.5901960730552673,"y":0.17090395092964172}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Helen","boundary":[0.5882353186607361,0.15677966177463531,0.6431372761726379,0.16949152946472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6490195989608765,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6509804129600525,"y":0.16949152946472168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.16949152946472168}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.15536722540855408,0.6509804129600525,0.16949152946472168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.15819208323955536},{"x":0.6490195989608765,"y":0.15536722540855408},{"x":0.6509804129600525,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17231638729572296}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5361764979362488,0.15119208323955535,0.6559804129600525,0.17790395092964173],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.19209039211273193},{"x":0.8588235378265381,"y":0.19350282847881317},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2118644118309021},{"x":0.813725471496582,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.813725471496582,0.19209039211273193,0.8588235378265381,0.2118644118309021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.19209039211273193},{"x":0.8078431487083435,"y":0.19209039211273193},{"x":0.8058823347091675,"y":0.21045197546482086},{"x":0.800000011920929,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.800000011920929,0.19209039211273193,0.8058823347091675,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7921568751335144,"y":0.19209039211273193},{"x":0.7921568751335144,"y":0.21045197546482086},{"x":0.770588219165802,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.772549033164978,0.1906779706478119,0.7921568751335144,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21045197546482086},{"x":0.729411780834198,"y":0.20903955399990082}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.729411780834198,0.1906779706478119,0.7647058963775635,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.1906779706478119},{"x":0.727450966835022,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7254902124404907,"y":0.20903955399990082},{"x":0.6980392336845398,"y":0.20903955399990082}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آورن","boundary":[0.699999988079071,0.1906779706478119,0.7254902124404907,0.20903955399990082]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.1906779706478119},{"x":0.8588235378265381,"y":0.19209039211273193},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2118644118309021},{"x":0.6980392336845398,"y":0.20903955399990082}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.694999988079071,0.18367797064781188,0.8638235378265381,0.2188644118309021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.19209039211273193},{"x":0.6509804129600525,"y":0.19209039211273193},{"x":0.6509804129600525,"y":0.21045197546482086},{"x":0.6039215922355652,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.6039215922355652,0.19209039211273193,0.6509804129600525,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.19209039211273193},{"x":0.5960784554481506,"y":0.19209039211273193},{"x":0.5960784554481506,"y":0.21045197546482086},{"x":0.5784313678741455,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5784313678741455,0.19209039211273193,0.5960784554481506,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.19209039211273193},{"x":0.572549045085907,"y":0.19209039211273193},{"x":0.572549045085907,"y":0.21045197546482086},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5411764979362488,0.19209039211273193,0.572549045085907,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.19209039211273193},{"x":0.5333333611488342,"y":0.19209039211273193},{"x":0.5333333611488342,"y":0.21045197546482086},{"x":0.5,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5,0.19209039211273193,0.5333333611488342,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.19209039211273193},{"x":0.4960784316062927,"y":0.19209039211273193},{"x":0.4960784316062927,"y":0.21045197546482086},{"x":0.49215686321258545,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.49215686321258545,0.19209039211273193,0.4960784316062927,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.19209039211273193},{"x":0.4843137264251709,"y":0.19209039211273193},{"x":0.4843137264251709,"y":0.21045197546482086},{"x":0.4431372582912445,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.4431372582912445,0.19209039211273193,0.4843137264251709,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.19209039211273193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.19209039211273193},{"x":0.43529412150382996,"y":0.21045197546482086},{"x":0.3921568691730499,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دنیس","boundary":[0.3921568691730499,0.19209039211273193,0.43529412150382996,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3843137323856354,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3843137323856354,"y":0.21045197546482086},{"x":0.3549019694328308,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوید","boundary":[0.3549019694328308,0.19209039211273193,0.3843137323856354,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.19209039211273193},{"x":0.35098040103912354,"y":0.19209039211273193},{"x":0.35098040103912354,"y":0.21045197546482086},{"x":0.34705883264541626,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34705883264541626,0.19209039211273193,0.35098040103912354,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30980393290519714,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3392156958580017,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3392156958580017,"y":0.21045197546482086},{"x":0.30980393290519714,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هلن","boundary":[0.30980393290519714,0.19209039211273193,0.3392156958580017,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3019607961177826,"y":0.19209039211273193},{"x":0.3019607961177826,"y":0.21045197546482086},{"x":0.29019609093666077,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.29019609093666077,0.19209039211273193,0.3019607961177826,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27843138575553894,"y":0.19209039211273193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.19209039211273193},{"x":0.2823529541492462,"y":0.21045197546482086},{"x":0.27843138575553894,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.27843138575553894,0.19209039211273193,0.2823529541492462,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22156862914562225,"y":0.19209039211273193},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19209039211273193},{"x":0.2705882489681244,"y":0.21045197546482086},{"x":0.22156862914562225,"y":0.21045197546482086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.22156862914562225,0.19209039211273193,0.2705882489681244,0.21045197546482086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.22033898532390594},{"x":0.6509804129600525,"y":0.22033898532390594},{"x":0.6509804129600525,"y":0.24011299014091492},{"x":0.5196078419685364,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدحسین","boundary":[0.5196078419685364,0.22033898532390594,0.6509804129600525,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.22033898532390594},{"x":0.5117647051811218,"y":0.22033898532390594},{"x":0.5117647051811218,"y":0.24011299014091492},{"x":0.45490196347236633,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.45490196347236633,0.22033898532390594,0.5117647051811218,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22033898532390594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22033898532390594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24011299014091492},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.4117647111415863,0.22033898532390594,0.4470588266849518,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.22033898532390594},{"x":0.40784314274787903,"y":0.22033898532390594},{"x":0.40784314274787903,"y":0.24011299014091492},{"x":0.40392157435417175,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40392157435417175,0.22033898532390594,0.40784314274787903,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.22033898532390594},{"x":0.3960784375667572,"y":0.22033898532390594},{"x":0.3960784375667572,"y":0.24011299014091492},{"x":0.34705883264541626,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حديث","boundary":[0.34705883264541626,0.22033898532390594,0.3960784375667572,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.22033898532390594},{"x":0.3392156958580017,"y":0.22033898532390594},{"x":0.3392156958580017,"y":0.24011299014091492},{"x":0.2862745225429535,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.2862745225429535,0.22033898532390594,0.3392156958580017,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.22033898532390594},{"x":0.2803921699523926,"y":0.22033898532390594},{"x":0.2803921699523926,"y":0.24011299014091492},{"x":0.2764706015586853,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2764706015586853,0.22033898532390594,0.2803921699523926,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21764706075191498,"y":0.22033898532390594},{"x":0.26862746477127075,"y":0.22033898532390594},{"x":0.26862746477127075,"y":0.24011299014091492},{"x":0.21764706075191498,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.21764706075191498,0.22033898532390594,0.26862746477127075,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17843137681484222,"y":0.22033898532390594},{"x":0.20980392396450043,"y":0.22033898532390594},{"x":0.20980392396450043,"y":0.24011299014091492},{"x":0.17843137681484222,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.17843137681484222,0.22033898532390594,0.20980392396450043,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.22033898532390594},{"x":0.1764705926179886,"y":0.22033898532390594},{"x":0.1764705926179886,"y":0.24011299014091492},{"x":0.15490196645259857,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.15490196645259857,0.22033898532390594,0.1764705926179886,0.24011299014091492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.22033898532390594},{"x":0.1509803980588913,"y":0.22033898532390594},{"x":0.1509803980588913,"y":0.24011299014091492},{"x":0.14901961386203766,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.22033898532390594,0.1509803980588913,0.24011299014091492]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.19209039211273193},{"x":0.6509804129600525,"y":0.19209039211273193},{"x":0.6509804129600525,"y":0.24011299014091492},{"x":0.14901961386203766,"y":0.24011299014091492}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14401961386203765,0.18509039211273193,0.6559804129600525,0.24711299014091492],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.2598870098590851},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8588235378265381,"y":0.27542373538017273},{"x":0.7823529243469238,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7823529243469238,0.2598870098590851,0.8588235378265381,0.27542373538017273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.2612994313240051},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2598870098590851},{"x":0.7745097875595093,"y":0.2782485783100128},{"x":0.729411780834198,"y":0.27966102957725525}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.727450966835022,0.2612994313240051,0.7745097875595093,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2612994313240051},{"x":0.7235293984413147,"y":0.2612994313240051},{"x":0.7235293984413147,"y":0.27966102957725525},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27966102957725525}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.2612994313240051,0.7235293984413147,0.27966102957725525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2612994313240051},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25847458839416504},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2768361568450928},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27966102957725525}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7126470756530762,0.2542994313240051,0.8638235378265381,0.2838361568450928],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6509804129600525,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6509804129600525,"y":0.2782485783100128},{"x":0.6196078658103943,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸۱۸","boundary":[0.6196078658103943,0.2612994313240051,0.6509804129600525,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5921568870544434,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5921568870544434,0.2612994313240051,0.6117647290229797,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5901960730552673,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5901960730552673,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5862745046615601,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5862745046615601,0.2612994313240051,0.5901960730552673,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5803921818733215,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5803921818733215,"y":0.2782485783100128},{"x":0.5392156839370728,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5392156839370728,0.2612994313240051,0.5803921818733215,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5313725471496582,"y":0.2612994313240051},{"x":0.5313725471496582,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4941176474094391,0.2612994313240051,0.5313725471496582,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.2612994313240051},{"x":0.4843137264251709,"y":0.2612994313240051},{"x":0.4843137264251709,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4803921580314636,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4803921580314636,0.2612994313240051,0.4843137264251709,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.2612994313240051},{"x":0.4725490212440491,"y":0.2612994313240051},{"x":0.4725490212440491,"y":0.2782485783100128},{"x":0.42549020051956177,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.42549020051956177,0.2612994313240051,0.4725490212440491,0.2782485783100128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2612994313240051},{"x":0.42549020051956177,"y":0.2612994313240051},{"x":0.42549020051956177,"y":0.2782485783100128},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4215686321258545,0.2612994313240051,0.42549020051956177,0.2782485783100128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6509804129600525,"y":0.2612994313240051},{"x":0.6509804129600525,"y":0.27966102957725525},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2782485783100128}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4165686321258545,0.2542994313240051,0.6559804129600525,0.28666102957725526],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3149717450141907},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8235294222831726,0.30084747076034546,0.8588235378265381,0.3149717450141907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.3022598922252655},{"x":0.813725471496582,"y":0.3022598922252655},{"x":0.813725471496582,"y":0.3163841664791107},{"x":0.8078431487083435,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8078431487083435,0.3022598922252655,0.813725471496582,0.3163841664791107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.3022598922252655},{"x":0.8588235378265381,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3149717450141907},{"x":0.8078431487083435,"y":0.3163841664791107}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.8028431487083435,0.2952598922252655,0.8638235378265381,0.3219717450141907],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.299435019493103},{"x":0.6509804129600525,"y":0.299435019493103},{"x":0.6509804129600525,"y":0.31355932354927063},{"x":0.4686274528503418,"y":0.31355932354927063}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-600-6789-39-2","boundary":[0.4686274528503418,0.299435019493103,0.6509804129600525,0.31355932354927063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.299435019493103},{"x":0.6509804129600525,"y":0.299435019493103},{"x":0.6509804129600525,"y":0.31355932354927063},{"x":0.4686274528503418,"y":0.31355932354927063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4636274528503418,0.292435019493103,0.6559804129600525,0.32055932354927064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8019607663154602,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3615819215774536},{"x":0.8019607663154602,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8019607663154602,0.3432203531265259,0.8588235378265381,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7960784435272217,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7960784435272217,"y":0.3615819215774536},{"x":0.7372549176216125,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7372549176216125,0.3432203531265259,0.7960784435272217,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3432203531265259},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6823529601097107,0.3432203531265259,0.7333333492279053,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6745098233222961,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6745098233222961,0.3432203531265259,0.6823529601097107,0.3615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3432203531265259},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6235294342041016,0.3432203531265259,0.6509804129600525,0.3615819215774536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3432203531265259},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3615819215774536},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6185294342041016,0.3362203531265259,0.8638235378265381,0.3685819215774536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.3827683627605438},{"x":0.8607842922210693,"y":0.38418078422546387},{"x":0.8607842922210693,"y":0.39830508828163147},{"x":0.7901960611343384,"y":0.3968926668167114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7901960611343384,0.3827683627605438,0.8607842922210693,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862744927406311,"y":0.38418078422546387},{"x":0.7901960611343384,"y":0.38418078422546387},{"x":0.7901960611343384,"y":0.3968926668167114},{"x":0.7862744927406311,"y":0.3968926668167114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7862744927406311,0.38418078422546387,0.7901960611343384,0.3968926668167114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862744927406311,"y":0.3827683627605438},{"x":0.8607842922210693,"y":0.38418078422546387},{"x":0.8607842922210693,"y":0.39830508828163147},{"x":0.7862744927406311,"y":0.3968926668167114}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7812744927406311,0.3757683627605438,0.8657842922210693,0.4053050882816315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3997175097465515},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3997175097465515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6078431606292725,0.3813559412956238,0.6509804129600525,0.3997175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3813559412956238},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3813559412956238},{"x":0.5980392098426819,"y":0.3997175097465515},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3997175097465515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5647059082984924,0.3813559412956238,0.5980392098426819,0.3997175097465515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.37994349002838135},{"x":0.5588235259056091,"y":0.37994349002838135},{"x":0.5588235259056091,"y":0.39830508828163147},{"x":0.5509803891181946,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5509803891181946,0.37994349002838135,0.5588235259056091,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1980392187833786,"y":0.37994349002838135},{"x":0.23137255012989044,"y":0.37994349002838135},{"x":0.23137255012989044,"y":0.39830508828163147},{"x":0.1980392187833786,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.1980392187833786,0.37994349002838135,0.23137255012989044,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.3785310685634613},{"x":0.3450980484485626,"y":0.37994349002838135},{"x":0.3450980484485626,"y":0.39830508828163147},{"x":0.239215686917305,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"developing","boundary":[0.239215686917305,0.3785310685634613,0.3450980484485626,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.37994349002838135},{"x":0.39411765336990356,"y":0.37994349002838135},{"x":0.39411765336990356,"y":0.39830508828163147},{"x":0.3549019694328308,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"child","boundary":[0.3549019694328308,0.37994349002838135,0.39411765336990356,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4058823585510254,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4058823585510254,"y":0.39830508828163147},{"x":0.39803922176361084,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.39803922176361084,0.37994349002838135,0.4058823585510254,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4470588266849518,"y":0.39830508828163147},{"x":0.40980392694473267,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"13th","boundary":[0.40980392694473267,0.37994349002838135,0.4470588266849518,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4725490212440491,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4725490212440491,"y":0.39830508828163147},{"x":0.45490196347236633,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.45490196347236633,0.37994349002838135,0.4725490212440491,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47843137383461,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4843137264251709,"y":0.37994349002838135},{"x":0.4843137264251709,"y":0.39830508828163147},{"x":0.47843137383461,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.47843137383461,0.37994349002838135,0.4843137264251709,0.39830508828163147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.37994349002838135},{"x":0.54313725233078,"y":0.37994349002838135},{"x":0.54313725233078,"y":0.39830508828163147},{"x":0.49215686321258545,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"c2013","boundary":[0.49215686321258545,0.37994349002838135,0.54313725233078,0.39830508828163147]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1980392187833786,"y":0.3785310685634613},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3813559412956238},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3997175097465515},{"x":0.1980392187833786,"y":0.39830508828163147}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1930392187833786,0.3715310685634613,0.6559804129600525,0.4067175097465515],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.42514124512672424},{"x":0.8607842922210693,"y":0.42514124512672424},{"x":0.8588235378265381,"y":0.443502813577652},{"x":0.8333333134651184,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8352941274642944,0.42514124512672424,0.8588235378265381,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8313725590705872,"y":0.42514124512672424},{"x":0.8313725590705872,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7921568751335144,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7941176295280457,0.4237288236618042,0.8313725590705872,0.44209039211273193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7862744927406311,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7843137383460999,"y":0.44209039211273193},{"x":0.7392156720161438,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7392156720161438,0.4237288236618042,0.7843137383460999,0.44209039211273193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7392156720161438,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7392156720161438,"y":0.4406779706478119},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7352941036224365,0.4237288236618042,0.7392156720161438,0.4406779706478119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8607842922210693,"y":0.42514124512672424},{"x":0.8588235378265381,"y":0.443502813577652},{"x":0.7333333492279053,"y":0.44209039211273193}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7302941036224365,0.4167288236618042,0.8638235378265381,0.450502813577652],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6509804129600525,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6509804129600525,"y":0.4406779706478119},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6078431606292725,0.4237288236618042,0.6509804129600525,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4406779706478119},{"x":0.5921568870544434,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"۹","boundary":[0.5921568870544434,0.4237288236618042,0.5980392098426819,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4406779706478119},{"x":0.5607843399047852,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"۹","boundary":[0.5607843399047852,0.4237288236618042,0.5666666626930237,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5549019575119019,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5549019575119019,"y":0.4406779706478119},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"ب","boundary":[0.5490196347236633,0.4237288236618042,0.5549019575119019,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4406779706478119},{"x":0.5352941155433655,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.5352941155433655,0.4237288236618042,0.5411764979362488,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5274509787559509,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5274509787559509,"y":0.4406779706478119},{"x":0.49803921580314636,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۷۲۱","boundary":[0.49803921580314636,0.4237288236618042,0.5274509787559509,0.4406779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.4237288236618042},{"x":0.49215686321258545,"y":0.4237288236618042},{"x":0.49215686321258545,"y":0.4406779706478119},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"BF","boundary":[0.46666666865348816,0.4237288236618042,0.49215686321258545,0.4406779706478119]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6509804129600525,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6509804129600525,"y":0.4406779706478119},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4406779706478119}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.46166666865348815,0.4167288236618042,0.6559804129600525,0.4476779706478119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4830508530139923},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4830508530139923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8333333134651184,0.4689265489578247,0.8588235378265381,0.4830508530139923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8313725590705872,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8313725590705872,"y":0.4830508530139923},{"x":0.7921568751335144,"y":0.4830508530139923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7921568751335144,0.4689265489578247,0.8313725590705872,0.4830508530139923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4830508530139923},{"x":0.7450980544090271,"y":0.48446327447891235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7450980544090271,0.4689265489578247,0.7843137383460999,0.4830508530139923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7372549176216125,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7372549176216125,"y":0.48446327447891235},{"x":0.7333333492279053,"y":0.48446327447891235}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7333333492279053,0.4689265489578247,0.7372549176216125,0.48446327447891235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8588235378265381,"y":0.46751412749290466},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4830508530139923},{"x":0.7333333492279053,"y":0.48446327447891235}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7283333492279053,0.4619265489578247,0.8638235378265381,0.4900508530139923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6490195989608765,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6490195989608765,"y":0.4788135588169098},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۵۵/۴","boundary":[0.6000000238418579,0.4661017060279846,0.6490195989608765,0.4788135588169098]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6490195989608765,"y":0.4661017060279846},{"x":0.6490195989608765,"y":0.4788135588169098},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4788135588169098}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.4591017060279846,0.6540195989608765,0.4858135588169098],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5254237055778503},{"x":0.813725471496582,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.813725471496582,0.5070621371269226,0.8607842922210693,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8058823347091675,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8058823347091675,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7176470756530762,0.5070621371269226,0.8058823347091675,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7117646932601929,"y":0.5070621371269226},{"x":0.7117646932601929,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6901960968971252,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6901960968971252,0.5070621371269226,0.7117646932601929,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5070621371269226},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6764705777168274,0.5070621371269226,0.6823529601097107,0.5254237055778503]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5070621371269226},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5254237055778503},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6714705777168274,0.5000621371269226,0.8657842922210693,0.5324237055778503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.508474588394165},{"x":0.6509804129600525,"y":0.508474588394165},{"x":0.6509804129600525,"y":0.5211864113807678},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5211864113807678}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۲۳۵۵۸۰","boundary":[0.5686274766921997,0.508474588394165,0.6509804129600525,0.5211864113807678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.508474588394165},{"x":0.6509804129600525,"y":0.508474588394165},{"x":0.6509804129600525,"y":0.5211864113807678},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5211864113807678}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5636274766921997,0.501474588394165,0.6559804129600525,0.5281864113807678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.598870038986206},{"x":0.6019607782363892,"y":0.598870038986206},{"x":0.6019607782363892,"y":0.6158192157745361},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5803921818733215,0.598870038986206,0.6019607782363892,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.598870038986206},{"x":0.5745097994804382,"y":0.598870038986206},{"x":0.5745097994804382,"y":0.6158192157745361},{"x":0.5372549295425415,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5372549295425415,0.598870038986206,0.5745097994804382,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.598870038986206},{"x":0.5352941155433655,"y":0.598870038986206},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6158192157745361},{"x":0.529411792755127,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.598870038986206,0.5352941155433655,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.598870038986206},{"x":0.5215686559677124,"y":0.598870038986206},{"x":0.5215686559677124,"y":0.6158192157745361},{"x":0.4745098054409027,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.4745098054409027,0.598870038986206,0.5215686559677124,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.598870038986206},{"x":0.46666666865348816,"y":0.598870038986206},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6158192157745361},{"x":0.4490196108818054,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4490196108818054,0.598870038986206,0.46666666865348816,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.598870038986206},{"x":0.4431372582912445,"y":0.598870038986206},{"x":0.4431372582912445,"y":0.6158192157745361},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4117647111415863,0.598870038986206,0.4431372582912445,0.6158192157745361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.6002824902534485},{"x":0.40392157435417175,"y":0.598870038986206},{"x":0.40392157435417175,"y":0.6158192157745361},{"x":0.3705882430076599,"y":0.6158192157745361}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.3705882430076599,0.6002824902534485,0.40392157435417175,0.6158192157745361]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.6002824902534485},{"x":0.6019607782363892,"y":0.598870038986206},{"x":0.6019607782363892,"y":0.6158192157745361},{"x":0.3705882430076599,"y":0.6172316670417786}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3655882430076599,0.5932824902534485,0.6069607782363892,0.6228192157745361],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6581920981407166},{"x":0.7137255072593689,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.7137255072593689,0.6412429213523865,0.7823529243469238,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7098039388656616,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7098039388656616,"y":0.6581920981407166},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.6412429213523865,0.7098039388656616,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.6412429213523865},{"x":0.699999988079071,"y":0.6412429213523865},{"x":0.699999988079071,"y":0.6581920981407166},{"x":0.5666666626930237,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیدمحمدحسین","boundary":[0.5666666626930237,0.6412429213523865,0.699999988079071,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.6412429213523865},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6412429213523865},{"x":0.5588235259056091,"y":0.6581920981407166},{"x":0.501960813999176,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.501960813999176,0.6412429213523865,0.5588235259056091,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6412429213523865},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6412429213523865},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6581920981407166},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.4588235318660736,0.6412429213523865,0.4941176474094391,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.6412429213523865},{"x":0.45686274766921997,"y":0.6412429213523865},{"x":0.45686274766921997,"y":0.6581920981407166},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45098039507865906,0.6412429213523865,0.45686274766921997,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.6412429213523865},{"x":0.4431372582912445,"y":0.6412429213523865},{"x":0.4431372582912445,"y":0.6581920981407166},{"x":0.39411765336990356,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حديث","boundary":[0.39411765336990356,0.6412429213523865,0.4431372582912445,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6412429213523865},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6412429213523865},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6581920981407166},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.3333333432674408,0.6412429213523865,0.38823530077934265,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.6412429213523865},{"x":0.3274509906768799,"y":0.6412429213523865},{"x":0.3274509906768799,"y":0.6581920981407166},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3235294222831726,0.6412429213523865,0.3274509906768799,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.6412429213523865},{"x":0.31568628549575806,"y":0.6412429213523865},{"x":0.31568628549575806,"y":0.6581920981407166},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.2647058963775635,0.6412429213523865,0.31568628549575806,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.6412429213523865},{"x":0.2568627595901489,"y":0.6412429213523865},{"x":0.2568627595901489,"y":0.6581920981407166},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.23333333432674408,0.6412429213523865,0.2568627595901489,0.6581920981407166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20196078717708588,"y":0.6412429213523865},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6412429213523865},{"x":0.22549019753932953,"y":0.6581920981407166},{"x":0.20196078717708588,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.20196078717708588,0.6412429213523865,0.22549019753932953,0.6581920981407166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20196078717708588,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6412429213523865},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6581920981407166},{"x":0.20196078717708588,"y":0.6581920981407166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19696078717708587,0.6342429213523865,0.7873529243469238,0.6651920981407166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.6807909607887268},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6274510025978088,"y":0.700564980506897},{"x":0.5803921818733215,"y":0.700564980506897}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5803921818733215,0.6807909607887268,0.6274510025978088,0.700564980506897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.6807909607887268},{"x":0.5745097994804382,"y":0.6807909607887268},{"x":0.5745097994804382,"y":0.700564980506897},{"x":0.48627451062202454,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.48627451062202454,0.6807909607887268,0.5745097994804382,0.700564980506897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.6807909607887268},{"x":0.47843137383461,"y":0.6807909607887268},{"x":0.47843137383461,"y":0.6991525292396545},{"x":0.45686274766921997,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.45686274766921997,0.6807909607887268,0.47843137383461,0.6991525292396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.6807909607887268},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6807909607887268},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6991525292396545},{"x":0.44509804248809814,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44509804248809814,0.6807909607887268,0.45098039507865906,0.6991525292396545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.6807909607887268},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6807909607887268},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6991525292396545},{"x":0.3549019694328308,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۲۳۵۵۸۰","boundary":[0.3549019694328308,0.6807909607887268,0.43529412150382996,0.6991525292396545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.6807909607887268},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6822034120559692},{"x":0.6274510025978088,"y":0.700564980506897},{"x":0.3549019694328308,"y":0.6991525292396545}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3499019694328308,0.6737909607887268,0.6324510025978088,0.707564980506897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.7203390002250671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7203390002250671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7387005686759949},{"x":0.5901960730552673,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5901960730552673,0.7203390002250671,0.6235294342041016,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5921568870544434,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5921568870544434,"y":0.7387005686759949},{"x":0.5862745046615601,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5862745046615601,0.7203390002250671,0.5921568870544434,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5803921818733215,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5803921818733215,"y":0.7387005686759949},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5411764979362488,0.7203390002250671,0.5803921818733215,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7203390002250671},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7387005686759949},{"x":0.45490196347236633,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.45490196347236633,0.7203390002250671,0.5333333611488342,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.7203390002250671},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7203390002250671},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7387005686759949},{"x":0.4019607901573181,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.4019607901573181,0.7203390002250671,0.4470588266849518,0.7387005686759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3490196168422699,"y":0.7203390002250671},{"x":0.3960784375667572,"y":0.7203390002250671},{"x":0.3960784375667572,"y":0.7387005686759949},{"x":0.3490196168422699,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.3490196168422699,0.7203390002250671,0.3960784375667572,0.7387005686759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3490196168422699,"y":0.7203390002250671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7203390002250671},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7387005686759949},{"x":0.3490196168422699,"y":0.7387005686759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3440196168422699,0.7133390002250671,0.6285294342041016,0.7457005686759949],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7810734510421753},{"x":0.5254902243614197,"y":0.7810734510421753}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.5254902243614197,0.7641242742538452,0.5666666626930237,0.7810734510421753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.7627118825912476},{"x":0.5196078419685364,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7810734510421753},{"x":0.4725490212440491,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.4725490212440491,0.7627118825912476,0.5176470875740051,0.7810734510421753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.7627118825912476},{"x":0.4725490212440491,"y":0.7627118825912476},{"x":0.4725490212440491,"y":0.7796609997749329},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46666666865348816,0.7627118825912476,0.4725490212440491,0.7796609997749329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.7627118825912476},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7627118825912476},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7796609997749329},{"x":0.4156862795352936,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.4176470637321472,0.7627118825912476,0.4588235318660736,0.7796609997749329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.7627118825912476},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7641242742538452},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7824859023094177},{"x":0.4156862795352936,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4126470637321472,0.7557118825912476,0.5716666626930237,0.7894859023094177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117647051811218,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5470588207244873,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5470588207244873,"y":0.8192090392112732},{"x":0.5117647051811218,"y":0.8192090392112732}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.5117647051811218,0.8036723136901855,0.5470588207244873,0.8192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8192090392112732},{"x":0.5078431367874146,"y":0.8192090392112732}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5078431367874146,0.8036723136901855,0.5137255191802979,0.8192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.8036723136901855},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8036723136901855},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8192090392112732},{"x":0.4725490212440491,"y":0.8192090392112732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4725490212440491,0.8036723136901855,0.49803921580314636,0.8192090392112732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.8036723136901855},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8036723136901855},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8192090392112732},{"x":0.42941176891326904,"y":0.8192090392112732}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.42941176891326904,0.8036723136901855,0.46078431606292725,0.8192090392112732]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5470588207244873,"y":0.8036723136901855},{"x":0.5470588207244873,"y":0.8192090392112732},{"x":0.42941176891326904,"y":0.8192090392112732}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.42441176891326904,0.7966723136901855,0.5520588207244873,0.8262090392112732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313725471496582,"y":0.8446327447891235},{"x":0.572549045085907,"y":0.8446327447891235},{"x":0.572549045085907,"y":0.8615819215774536},{"x":0.5313725471496582,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5313725471496582,0.8446327447891235,0.572549045085907,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.8446327447891235},{"x":0.529411792755127,"y":0.8446327447891235},{"x":0.529411792755127,"y":0.8615819215774536},{"x":0.5254902243614197,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5254902243614197,0.8446327447891235,0.529411792755127,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.8446327447891235},{"x":0.5156862735748291,"y":0.8446327447891235},{"x":0.5156862735748291,"y":0.8615819215774536},{"x":0.46078431606292725,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۰.۰۰۰","boundary":[0.46078431606292725,0.8446327447891235,0.5156862735748291,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.846045196056366},{"x":0.4490196108818054,"y":0.8446327447891235},{"x":0.4490196108818054,"y":0.8615819215774536},{"x":0.4058823585510254,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.4058823585510254,0.846045196056366,0.4490196108818054,0.8615819215774536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.846045196056366},{"x":0.572549045085907,"y":0.8446327447891235},{"x":0.572549045085907,"y":0.8615819215774536},{"x":0.4058823585510254,"y":0.862994372844696}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4008823585510254,0.839045196056366,0.577549045085907,0.8685819215774536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.8855932354927063},{"x":0.545098066329956,"y":0.8855932354927063},{"x":0.545098066329956,"y":0.9025423526763916},{"x":0.5098039507865906,"y":0.903954803943634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.5078431367874146,0.8855932354927063,0.545098066329956,0.9025423526763916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.887005627155304},{"x":0.501960813999176,"y":0.8855932354927063},{"x":0.501960813999176,"y":0.903954803943634},{"x":0.4725490212440491,"y":0.903954803943634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4725490212440491,0.887005627155304,0.501960813999176,0.903954803943634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.887005627155304},{"x":0.46666666865348816,"y":0.887005627155304},{"x":0.46666666865348816,"y":0.903954803943634},{"x":0.4627451002597809,"y":0.903954803943634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46078431606292725,0.887005627155304,0.46666666865348816,0.903954803943634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.887005627155304},{"x":0.45490196347236633,"y":0.887005627155304},{"x":0.45490196347236633,"y":0.903954803943634},{"x":0.4215686321258545,"y":0.9053672552108765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.4215686321258545,0.887005627155304,0.45490196347236633,0.903954803943634]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.887005627155304},{"x":0.545098066329956,"y":0.8855932354927063},{"x":0.545098066329956,"y":0.903954803943634},{"x":0.4215686321258545,"y":0.9053672552108765}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4165686321258545,0.880005627155304,0.5500980663299561,0.910954803943634],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/txxdUvZFSFnoyvsF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/kTgnqEvhriDFJTQz.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/fDwMfvDijukfncTo.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.0003452152845549718,0.998302383740743,0.9991382664785547]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.25141242146492004},{"x":0.8196078538894653,"y":0.25},{"x":0.8196078538894653,"y":0.2669491469860077},{"x":0.7588235139846802,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7568627595901489,0.25141242146492004,0.8196078538894653,0.2669491469860077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25141242146492004},{"x":0.7490196228027344,"y":0.25141242146492004},{"x":0.7509803771972656,"y":0.26836156845092773},{"x":0.7196078300476074,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7176470756530762,0.25141242146492004,0.7509803771972656,0.26836156845092773]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.25141242146492004},{"x":0.8196078538894653,"y":0.25},{"x":0.8196078538894653,"y":0.2669491469860077},{"x":0.7196078300476074,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7126470756530762,0.24441242146492004,0.8246078538894653,0.2739491469860077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8196078538894653,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8196078538894653,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"توه","boundary":[0.8039215803146362,0.30790960788726807,0.8196078538894653,0.32062146067619324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8196078538894653,"y":0.30790960788726807},{"x":0.8196078538894653,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3192090392112732}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7989215803146362,0.30090960788726806,0.8246078538894653,0.32762146067619324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.3022598922252655},{"x":0.8078431487083435,"y":0.3022598922252655},{"x":0.8078431487083435,"y":0.3234463334083557},{"x":0.7823529243469238,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعه","boundary":[0.7823529243469238,0.3022598922252655,0.8078431487083435,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7490196228027344,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3234463334083557},{"x":0.7490196228027344,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7490196228027344,0.3022598922252655,0.7745097875595093,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098039388656616,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3234463334083557},{"x":0.7098039388656616,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانبه","boundary":[0.7098039388656616,0.3022598922252655,0.7411764860153198,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7078431248664856,"y":0.3022598922252655},{"x":0.7078431248664856,"y":0.3234463334083557},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6941176652908325,0.3022598922252655,0.7078431248664856,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3022598922252655},{"x":0.6882352828979492,"y":0.3022598922252655},{"x":0.6882352828979492,"y":0.3234463334083557},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6470588445663452,0.3022598922252655,0.6882352828979492,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3022598922252655},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3022598922252655},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عزیزمان","boundary":[0.5882353186607361,0.3022598922252655,0.6411764621734619,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.3022598922252655},{"x":0.5803921818733215,"y":0.3022598922252655},{"x":0.5803921818733215,"y":0.3234463334083557},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5490196347236633,0.3022598922252655,0.5803921818733215,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.3022598922252655},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3022598922252655},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3234463334083557},{"x":0.49803921580314636,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مستلزم","boundary":[0.49803921580314636,0.3022598922252655,0.5411764979362488,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3234463334083557},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.45098039507865906,0.3022598922252655,0.4901960790157318,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4490196108818054,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4490196108818054,"y":0.3234463334083557},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.43529412150382996,0.3022598922252655,0.4490196108818054,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3022598922252655},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3234463334083557},{"x":0.39411765336990356,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.39411765336990356,0.3022598922252655,0.4274509847164154,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3022598922252655},{"x":0.386274516582489,"y":0.3022598922252655},{"x":0.386274516582489,"y":0.3234463334083557},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38235294818878174,0.3022598922252655,0.386274516582489,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.3022598922252655},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3022598922252655},{"x":0.37254902720451355,"y":0.3234463334083557},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.32156863808631897,0.3022598922252655,0.37254902720451355,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078431487083435,"y":0.3022598922252655},{"x":0.31568628549575806,"y":0.3022598922252655},{"x":0.31568628549575806,"y":0.3234463334083557},{"x":0.3078431487083435,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3078431487083435,0.3022598922252655,0.31568628549575806,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.3022598922252655},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3022598922252655},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3234463334083557},{"x":0.27450981736183167,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.27450981736183167,0.3022598922252655,0.30000001192092896,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.3022598922252655},{"x":0.26862746477127075,"y":0.3022598922252655},{"x":0.26862746477127075,"y":0.3234463334083557},{"x":0.2294117659330368,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.2294117659330368,0.3022598922252655,0.26862746477127075,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3022598922252655},{"x":0.22156862914562225,"y":0.3022598922252655},{"x":0.22156862914562225,"y":0.3234463334083557},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21176470816135406,0.3022598922252655,0.22156862914562225,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.3022598922252655},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3022598922252655},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3234463334083557},{"x":0.15882353484630585,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.15882353484630585,0.3022598922252655,0.20392157137393951,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3022598922252655},{"x":0.15490196645259857,"y":0.3022598922252655},{"x":0.15490196645259857,"y":0.3234463334083557},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3234463334083557}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.12941177189350128,0.3022598922252655,0.15490196645259857,0.3234463334083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.3305084705352783},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3305084705352783},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8294117450714111,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.8294117450714111,0.3305084705352783,0.8588235378265381,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.3305084705352783},{"x":0.8215686082839966,"y":0.3305084705352783},{"x":0.8215686082839966,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7901960611343384,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7901960611343384,0.3305084705352783,0.8215686082839966,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7647058963775635,0.3305084705352783,0.7843137383460999,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7215686440467834,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7568627595901489,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7568627595901489,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7215686440467834,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7215686440467834,0.3305084705352783,0.7568627595901489,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7117646932601929,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7117646932601929,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6784313917160034,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.6784313917160034,0.3305084705352783,0.7117646932601929,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3502824902534485},{"x":0.658823549747467,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.658823549747467,0.3305084705352783,0.6764705777168274,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6392157077789307,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6392157077789307,0.3305084705352783,0.6509804129600525,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6313725709915161,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6313725709915161,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6117647290229797,0.3305084705352783,0.6313725709915161,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6039215922355652,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6039215922355652,"y":0.3502824902534485},{"x":0.545098066329956,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.545098066329956,0.3305084705352783,0.6039215922355652,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3305084705352783},{"x":0.5372549295425415,"y":0.3305084705352783},{"x":0.5372549295425415,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5058823823928833,0.3305084705352783,0.5372549295425415,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4960784316062927,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4960784316062927,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4901960790157318,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4901960790157318,0.3305084705352783,0.4960784316062927,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3305084705352783},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3305084705352783},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3502824902534485},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.47058823704719543,0.3305084705352783,0.48235294222831726,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4627451002597809,"y":0.3502824902534485},{"x":0.42941176891326904,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.42941176891326904,0.3305084705352783,0.4627451002597809,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4274509847164154,"y":0.3502824902534485},{"x":0.41372549533843994,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.41372549533843994,0.3305084705352783,0.4274509847164154,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607843220233917,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3607843220233917,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3607843220233917,0.3305084705352783,0.4058823585510254,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.3305084705352783},{"x":0.3588235378265381,"y":0.3305084705352783},{"x":0.3588235378265381,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3549019694328308,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3549019694328308,0.3305084705352783,0.3588235378265381,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2980392277240753,"y":0.3305084705352783},{"x":0.3450980484485626,"y":0.3305084705352783},{"x":0.3450980484485626,"y":0.3502824902534485},{"x":0.2980392277240753,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محققان","boundary":[0.2980392277240753,0.3305084705352783,0.3450980484485626,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29019609093666077,"y":0.3305084705352783},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3305084705352783},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3502824902534485},{"x":0.29019609093666077,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29019609093666077,0.3305084705352783,0.29411765933036804,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3305084705352783},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3305084705352783},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3502824902534485},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.21176470816135406,0.3305084705352783,0.2823529541492462,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.3305084705352783},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3305084705352783},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3502824902534485},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19607843458652496,0.3305084705352783,0.20392157137393951,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3305084705352783},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3305084705352783},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3502824902534485},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤسسات","boundary":[0.12941177189350128,0.3305084705352783,0.1882352977991104,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3785310685634613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8235294222831726,0.3573446273803711,0.8588235378265381,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.3573446273803711},{"x":0.813725471496582,"y":0.3573446273803711},{"x":0.813725471496582,"y":0.3785310685634613},{"x":0.8058823347091675,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8058823347091675,0.3573446273803711,0.813725471496582,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3785310685634613},{"x":0.7372549176216125,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.7372549176216125,0.3573446273803711,0.7980391979217529,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.3573446273803711},{"x":0.729411780834198,"y":0.3573446273803711},{"x":0.729411780834198,"y":0.3785310685634613},{"x":0.699999988079071,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.699999988079071,0.3573446273803711,0.729411780834198,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6980392336845398,"y":0.3785310685634613},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6941176652908325,0.3573446273803711,0.6980392336845398,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6843137145042419,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6843137145042419,"y":0.3785310685634613},{"x":0.6509804129600525,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.6509804129600525,0.3573446273803711,0.6843137145042419,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6431372761726379,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6431372761726379,"y":0.3785310685634613},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5764706134796143,0.3573446273803711,0.6431372761726379,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.3573446273803711},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3573446273803711},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3785310685634613},{"x":0.5509803891181946,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5509803891181946,0.3573446273803711,0.5666666626930237,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.3573446273803711},{"x":0.54313725233078,"y":0.3573446273803711},{"x":0.54313725233078,"y":0.3785310685634613},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5333333611488342,0.3573446273803711,0.54313725233078,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.3573446273803711},{"x":0.5254902243614197,"y":0.3573446273803711},{"x":0.5254902243614197,"y":0.3785310685634613},{"x":0.4882352948188782,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4882352948188782,0.3573446273803711,0.5254902243614197,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.3573446273803711},{"x":0.47843137383461,"y":0.3573446273803711},{"x":0.47843137383461,"y":0.3785310685634613},{"x":0.44117647409439087,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهادی","boundary":[0.44117647409439087,0.3573446273803711,0.47843137383461,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37843137979507446,"y":0.3573446273803711},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3573446273803711},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3785310685634613},{"x":0.37843137979507446,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخاسته","boundary":[0.37843137979507446,0.3573446273803711,0.4313725531101227,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.3573446273803711},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3573446273803711},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3785310685634613},{"x":0.3588235378265381,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3588235378265381,0.3573446273803711,0.3705882430076599,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3573446273803711},{"x":0.35098040103912354,"y":0.3573446273803711},{"x":0.35098040103912354,"y":0.3785310685634613},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.30588236451148987,0.3573446273803711,0.35098040103912354,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24901960790157318,"y":0.3573446273803711},{"x":0.2960784435272217,"y":0.3573446273803711},{"x":0.2960784435272217,"y":0.3785310685634613},{"x":0.24901960790157318,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.24901960790157318,0.3573446273803711,0.2960784435272217,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.3573446273803711},{"x":0.239215686917305,"y":0.3573446273803711},{"x":0.239215686917305,"y":0.3785310685634613},{"x":0.23333333432674408,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.23333333432674408,0.3573446273803711,0.239215686917305,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18039216101169586,"y":0.3573446273803711},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3573446273803711},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3785310685634613},{"x":0.18039216101169586,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.18039216101169586,0.3573446273803711,0.2235294133424759,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13921569287776947,"y":0.3573446273803711},{"x":0.17058824002742767,"y":0.3573446273803711},{"x":0.17058824002742767,"y":0.3785310685634613},{"x":0.13921569287776947,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.13921569287776947,0.3573446273803711,0.17058824002742767,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3573446273803711},{"x":0.1352941244840622,"y":0.3573446273803711},{"x":0.1352941244840622,"y":0.3785310685634613},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12941177189350128,0.3573446273803711,0.1352941244840622,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8588235378265381,"y":0.40819209814071655},{"x":0.8039215803146362,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.8039215803146362,0.3855932056903839,0.8588235378265381,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7941176295280457,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7882353067398071,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7882353067398071,0.3855932056903839,0.7941176295280457,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7784313559532166,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7784313559532166,"y":0.40819209814071655},{"x":0.729411780834198,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.729411780834198,0.3855932056903839,0.7784313559532166,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7215686440467834,"y":0.3855932056903839},{"x":0.727450966835022,"y":0.3855932056903839},{"x":0.727450966835022,"y":0.40819209814071655},{"x":0.7215686440467834,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7215686440467834,0.3855932056903839,0.727450966835022,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7117646932601929,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7117646932601929,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6784313917160034,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6784313917160034,0.3855932056903839,0.7117646932601929,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6686274409294128,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6686274409294128,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6607843041419983,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6607843041419983,0.3855932056903839,0.6686274409294128,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6529411673545837,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6529411673545837,"y":0.40819209814071655},{"x":0.6294117569923401,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6294117569923401,0.3855932056903839,0.6529411673545837,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6215686202049255,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6215686202049255,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5901960730552673,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.5901960730552673,0.3855932056903839,0.6215686202049255,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54313725233078,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5803921818733215,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5803921818733215,"y":0.40819209814071655},{"x":0.54313725233078,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.54313725233078,0.3855932056903839,0.5803921818733215,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274509787559509,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5333333611488342,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5333333611488342,"y":0.40819209814071655},{"x":0.5274509787559509,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5274509787559509,0.3855932056903839,0.5333333611488342,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40819209814071655},{"x":0.4529411792755127,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4529411792755127,0.3855932056903839,0.5176470875740051,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.3855932056903839},{"x":0.4431372582912445,"y":0.3855932056903839},{"x":0.4431372582912445,"y":0.40819209814071655},{"x":0.42549020051956177,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.42549020051956177,0.3855932056903839,0.4431372582912445,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3843137323856354,"y":0.3855932056903839},{"x":0.4156862795352936,"y":0.3855932056903839},{"x":0.4156862795352936,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3843137323856354,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.3843137323856354,0.3855932056903839,0.4156862795352936,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.3855932056903839},{"x":0.38235294818878174,"y":0.3855932056903839},{"x":0.38235294818878174,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3686274588108063,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3686274588108063,0.3855932056903839,0.38235294818878174,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3588235378265381,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3588235378265381,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3235294222831726,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3235294222831726,0.3855932056903839,0.3588235378265381,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40819209814071655},{"x":0.3117647171020508,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3117647171020508,0.3855932056903839,0.3176470696926117,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3019607961177826,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3019607961177826,"y":0.40819209814071655},{"x":0.250980406999588,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.250980406999588,0.3855932056903839,0.3019607961177826,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3855932056903839},{"x":0.24313725531101227,"y":0.3855932056903839},{"x":0.24313725531101227,"y":0.40819209814071655},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.23529411852359772,0.3855932056903839,0.24313725531101227,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19019608199596405,"y":0.3855932056903839},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3855932056903839},{"x":0.22549019753932953,"y":0.40819209814071655},{"x":0.19019608199596405,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.19019608199596405,0.3855932056903839,0.22549019753932953,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.3855932056903839},{"x":0.18039216101169586,"y":0.3855932056903839},{"x":0.18039216101169586,"y":0.40819209814071655},{"x":0.14509804546833038,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.14509804546833038,0.3855932056903839,0.18039216101169586,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3855932056903839},{"x":0.1352941244840622,"y":0.3855932056903839},{"x":0.1352941244840622,"y":0.40819209814071655},{"x":0.12745098769664764,"y":0.40819209814071655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.3855932056903839,0.1352941244840622,0.40819209814071655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4124293923377991},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4336158335208893},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندیشمندانه","boundary":[0.7843137383460999,0.4124293923377991,0.8588235378265381,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7803921699523926,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7803921699523926,"y":0.4336158335208893},{"x":0.770588219165802,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.770588219165802,0.4124293923377991,0.7803921699523926,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019608020782471,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7588235139846802,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7588235139846802,"y":0.4336158335208893},{"x":0.7019608020782471,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.7019608020782471,0.4124293923377991,0.7588235139846802,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6921568512916565,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6921568512916565,"y":0.4336158335208893},{"x":0.6509804129600525,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.6509804129600525,0.4124293923377991,0.6921568512916565,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6411764621734619,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6411764621734619,"y":0.4336158335208893},{"x":0.6098039150238037,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6098039150238037,0.4124293923377991,0.6411764621734619,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4124293923377991},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4336158335208893},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5666666626930237,0.4124293923377991,0.6000000238418579,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5568627715110779,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5568627715110779,"y":0.4336158335208893},{"x":0.5215686559677124,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5215686559677124,0.4124293923377991,0.5568627715110779,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5117647051811218,"y":0.4124293923377991},{"x":0.5117647051811218,"y":0.4336158335208893},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46078431606292725,0.4124293923377991,0.5117647051811218,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4336158335208893},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4470588266849518,0.4124293923377991,0.4588235318660736,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4372549057006836,"y":0.4124293923377991},{"x":0.4372549057006836,"y":0.4336158335208893},{"x":0.42941176891326904,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42941176891326904,0.4124293923377991,0.4372549057006836,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.4124293923377991},{"x":0.41960784792900085,"y":0.4124293923377991},{"x":0.41960784792900085,"y":0.4336158335208893},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.38235294818878174,0.4124293923377991,0.41960784792900085,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.4124293923377991},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4124293923377991},{"x":0.37254902720451355,"y":0.4336158335208893},{"x":0.3117647171020508,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقاتی","boundary":[0.3117647171020508,0.4124293923377991,0.37254902720451355,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.4124293923377991},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4124293923377991},{"x":0.30392158031463623,"y":0.4336158335208893},{"x":0.2862745225429535,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2862745225429535,0.4124293923377991,0.30392158031463623,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.4124293923377991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4124293923377991},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4336158335208893},{"x":0.25294119119644165,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.25294119119644165,0.4124293923377991,0.2823529541492462,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23333333432674408,"y":0.4124293923377991},{"x":0.24313725531101227,"y":0.4124293923377991},{"x":0.24313725531101227,"y":0.4336158335208893},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23333333432674408,0.4124293923377991,0.24313725531101227,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078431397676468,"y":0.4124293923377991},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4124293923377991},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4336158335208893},{"x":0.2078431397676468,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2078431397676468,0.4124293923377991,0.2235294133424759,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.4124293923377991},{"x":0.1980392187833786,"y":0.4124293923377991},{"x":0.1980392187833786,"y":0.4336158335208893},{"x":0.17058824002742767,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.17058824002742767,0.4124293923377991,0.1980392187833786,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4124293923377991},{"x":0.16078431904315948,"y":0.4124293923377991},{"x":0.16078431904315948,"y":0.4336158335208893},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4336158335208893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.12941177189350128,0.4124293923377991,0.16078431904315948,0.4336158335208893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.443502813577652},{"x":0.8607842922210693,"y":0.443502813577652},{"x":0.8607842922210693,"y":0.46327683329582214},{"x":0.8058823347091675,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسئولیت","boundary":[0.8058823347091675,0.443502813577652,0.8607842922210693,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.443502813577652},{"x":0.800000011920929,"y":0.443502813577652},{"x":0.800000011920929,"y":0.46327683329582214},{"x":0.7764706015586853,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7764706015586853,0.443502813577652,0.800000011920929,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.443502813577652},{"x":0.7627450823783875,"y":0.443502813577652},{"x":0.7627450823783875,"y":0.46327683329582214},{"x":0.729411780834198,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خطیر","boundary":[0.729411780834198,0.443502813577652,0.7627450823783875,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.443502813577652},{"x":0.7215686440467834,"y":0.443502813577652},{"x":0.7215686440467834,"y":0.46327683329582214},{"x":0.6960784196853638,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6960784196853638,0.443502813577652,0.7215686440467834,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.443502813577652},{"x":0.6921568512916565,"y":0.443502813577652},{"x":0.6921568512916565,"y":0.46327683329582214},{"x":0.6882352828979492,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6882352828979492,0.443502813577652,0.6921568512916565,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.443502813577652},{"x":0.6803921461105347,"y":0.443502813577652},{"x":0.6803921461105347,"y":0.46327683329582214},{"x":0.6352941393852234,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رسالتی","boundary":[0.6352941393852234,0.443502813577652,0.6803921461105347,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.443502813577652},{"x":0.6274510025978088,"y":0.443502813577652},{"x":0.6274510025978088,"y":0.46327683329582214},{"x":0.6019607782363892,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.6019607782363892,0.443502813577652,0.6274510025978088,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.443502813577652},{"x":0.5941176414489746,"y":0.443502813577652},{"x":0.5941176414489746,"y":0.46327683329582214},{"x":0.5666666626930237,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلقی","boundary":[0.5666666626930237,0.443502813577652,0.5941176414489746,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.443502813577652},{"x":0.5588235259056091,"y":0.443502813577652},{"x":0.5588235259056091,"y":0.46327683329582214},{"x":0.5392156839370728,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5392156839370728,0.443502813577652,0.5588235259056091,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.443502813577652},{"x":0.5352941155433655,"y":0.443502813577652},{"x":0.5352941155433655,"y":0.46327683329582214},{"x":0.5078431367874146,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.5078431367874146,0.443502813577652,0.5352941155433655,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.443502813577652},{"x":0.5039215683937073,"y":0.443502813577652},{"x":0.5039215683937073,"y":0.46327683329582214},{"x":0.5,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5,0.443502813577652,0.5039215683937073,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.443502813577652},{"x":0.49215686321258545,"y":0.443502813577652},{"x":0.49215686321258545,"y":0.46327683329582214},{"x":0.4686274528503418,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4686274528503418,0.443502813577652,0.49215686321258545,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.443502813577652},{"x":0.46078431606292725,"y":0.443502813577652},{"x":0.46078431606292725,"y":0.46327683329582214},{"x":0.4431372582912445,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4431372582912445,0.443502813577652,0.46078431606292725,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.443502813577652},{"x":0.43529412150382996,"y":0.443502813577652},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46327683329582214},{"x":0.386274516582489,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خداوند","boundary":[0.386274516582489,0.443502813577652,0.43529412150382996,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.443502813577652},{"x":0.37843137979507446,"y":0.443502813577652},{"x":0.37843137979507446,"y":0.46327683329582214},{"x":0.3450980484485626,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعال","boundary":[0.3450980484485626,0.443502813577652,0.37843137979507446,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.443502813577652},{"x":0.33725491166114807,"y":0.443502813577652},{"x":0.33725491166114807,"y":0.46327683329582214},{"x":0.3274509906768799,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.3274509906768799,0.443502813577652,0.33725491166114807,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30980393290519714,"y":0.443502813577652},{"x":0.31960785388946533,"y":0.443502813577652},{"x":0.31960785388946533,"y":0.46327683329582214},{"x":0.30980393290519714,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30980393290519714,0.443502813577652,0.31960785388946533,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.443502813577652},{"x":0.3019607961177826,"y":0.443502813577652},{"x":0.3019607961177826,"y":0.46327683329582214},{"x":0.2862745225429535,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2862745225429535,0.443502813577652,0.3019607961177826,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.443502813577652},{"x":0.2803921699523926,"y":0.443502813577652},{"x":0.2803921699523926,"y":0.46327683329582214},{"x":0.24705882370471954,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.24705882370471954,0.443502813577652,0.2803921699523926,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.443502813577652},{"x":0.239215686917305,"y":0.443502813577652},{"x":0.239215686917305,"y":0.46327683329582214},{"x":0.21960784494876862,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21960784494876862,0.443502813577652,0.239215686917305,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.443502813577652},{"x":0.2137254923582077,"y":0.443502813577652},{"x":0.2137254923582077,"y":0.46327683329582214},{"x":0.1882352977991104,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.1882352977991104,0.443502813577652,0.2137254923582077,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.443502813577652},{"x":0.18431372940540314,"y":0.443502813577652},{"x":0.18431372940540314,"y":0.46327683329582214},{"x":0.1823529452085495,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1823529452085495,0.443502813577652,0.18431372940540314,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.443502813577652},{"x":0.17450980842113495,"y":0.443502813577652},{"x":0.17450980842113495,"y":0.46327683329582214},{"x":0.14705882966518402,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.14705882966518402,0.443502813577652,0.17450980842113495,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.443502813577652},{"x":0.13921569287776947,"y":0.443502813577652},{"x":0.13921569287776947,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12941177189350128,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.12941177189350128,0.443502813577652,0.13921569287776947,0.46327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8294117450714111,"y":0.4731638431549072},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4731638431549072},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4901129901409149},{"x":0.8294117450714111,"y":0.4901129901409149}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8294117450714111,0.4731638431549072,0.8588235378265381,0.4901129901409149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.4731638431549072},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4731638431549072},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7901960611343384,"y":0.4901129901409149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.7901960611343384,0.4731638431549072,0.8235294222831726,0.4901129901409149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4901129901409149},{"x":0.7470588088035583,"y":0.4887005686759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرماید","boundary":[0.7470588088035583,0.4731638431549072,0.7843137383460999,0.4901129901409149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7431372404098511,"y":0.4731638431549072},{"x":0.7431372404098511,"y":0.4887005686759949},{"x":0.7392156720161438,"y":0.4887005686759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7392156720161438,0.4731638431549072,0.7431372404098511,0.4887005686759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3022598922252655},{"x":0.8607842922210693,"y":0.3022598922252655},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4901129901409149},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4901129901409149}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12245098769664764,0.2952598922252655,0.8657842922210693,0.4971129901409149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.5579096078872681},{"x":0.40980392694473267,"y":0.5579096078872681},{"x":0.40980392694473267,"y":0.5762711763381958},{"x":0.3705882430076599,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3705882430076599,0.5579096078872681,0.40980392694473267,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.5579096078872681},{"x":0.364705890417099,"y":0.5579096078872681},{"x":0.364705890417099,"y":0.5762711763381958},{"x":0.33529412746429443,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.33529412746429443,0.5579096078872681,0.364705890417099,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5579096078872681},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5579096078872681},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5762711763381958},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامیاب","boundary":[0.2705882489681244,0.5579096078872681,0.3274509906768799,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5579096078872681},{"x":0.26274511218070984,"y":0.5579096078872681},{"x":0.26274511218070984,"y":0.5762711763381958},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.21176470816135406,0.5579096078872681,0.26274511218070984,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.5861582159996033},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5861582159996033},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6031073331832886},{"x":0.40392157435417175,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.40392157435417175,0.5861582159996033,0.4470588266849518,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35686275362968445,"y":0.5861582159996033},{"x":0.3960784375667572,"y":0.5861582159996033},{"x":0.3960784375667572,"y":0.6031073331832886},{"x":0.35686275362968445,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.35686275362968445,0.5861582159996033,0.3960784375667572,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272549033164978,"y":0.5847457647323608},{"x":0.3490196168422699,"y":0.5847457647323608},{"x":0.3490196168422699,"y":0.6031073331832886},{"x":0.272549033164978,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.272549033164978,0.5847457647323608,0.3490196168422699,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22156862914562225,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6031073331832886},{"x":0.22156862914562225,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.22156862914562225,0.5847457647323608,0.2647058963775635,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2137254923582077,"y":0.5847457647323608},{"x":0.2137254923582077,"y":0.6031073331832886},{"x":0.16274510324001312,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.16274510324001312,0.5847457647323608,0.2137254923582077,0.6031073331832886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5579096078872681},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6031073331832886},{"x":0.16274510324001312,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15774510324001312,0.5509096078872681,0.4520588266849518,0.6101073331832886],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/jyJlKEoEznaLlydc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/fsgnqPVUwDIZbPJH.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/ngngQsNRsTNzluIH.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.0003452152845549718,0.998302383740743,0.9987791742551125]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.25},{"x":0.8196078538894653,"y":0.24858756363391876},{"x":0.8196078538894653,"y":0.2669491469860077},{"x":0.7588235139846802,"y":0.2669491469860077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7568627595901489,0.25,0.8196078538894653,0.2669491469860077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.25141242146492004},{"x":0.7490196228027344,"y":0.25},{"x":0.7509803771972656,"y":0.2669491469860077},{"x":0.6764705777168274,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.6764705777168274,0.25141242146492004,0.7509803771972656,0.2669491469860077]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.25141242146492004},{"x":0.8196078538894653,"y":0.24858756363391876},{"x":0.8196078538894653,"y":0.2669491469860077},{"x":0.6764705777168274,"y":0.26836156845092773}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6714705777168274,0.24441242146492004,0.8246078538894653,0.2739491469860077],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.30367231369018555},{"x":0.8215686082839966,"y":0.30367231369018555},{"x":0.8215686082839966,"y":0.32062146067619324},{"x":0.8058823347091675,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8058823347091675,0.30367231369018555,0.8215686082839966,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7980391979217529,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7980391979217529,"y":0.32062146067619324},{"x":0.770588219165802,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.770588219165802,0.30367231369018555,0.7980391979217529,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7627450823783875,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7627450823783875,"y":0.32062146067619324},{"x":0.7235293984413147,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7235293984413147,0.30367231369018555,0.7627450823783875,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7156862616539001,"y":0.30367231369018555},{"x":0.7156862616539001,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6784313917160034,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6784313917160034,0.30367231369018555,0.7156862616539001,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6764705777168274,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6764705777168274,"y":0.32062146067619324},{"x":0.6490195989608765,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6490195989608765,0.30367231369018555,0.6764705777168274,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6411764621734619,"y":0.30367231369018555},{"x":0.6411764621734619,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متعددی","boundary":[0.5882353186607361,0.30367231369018555,0.6411764621734619,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5803921818733215,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5803921818733215,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5647059082984924,0.30367231369018555,0.5803921818733215,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5568627715110779,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5568627715110779,"y":0.32062146067619324},{"x":0.5254902243614197,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5254902243614197,0.30367231369018555,0.5568627715110779,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30367231369018555},{"x":0.5176470875740051,"y":0.32062146067619324},{"x":0.4882352948188782,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.4882352948188782,0.30367231369018555,0.5176470875740051,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.30367231369018555},{"x":0.4843137264251709,"y":0.30367231369018555},{"x":0.4843137264251709,"y":0.32062146067619324},{"x":0.44117647409439087,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.44117647409439087,0.30367231369018555,0.4843137264251709,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.30367231369018555},{"x":0.4313725531101227,"y":0.30367231369018555},{"x":0.4313725531101227,"y":0.32062146067619324},{"x":0.40392157435417175,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.40392157435417175,0.30367231369018555,0.4313725531101227,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.30367231369018555},{"x":0.39411765336990356,"y":0.30367231369018555},{"x":0.39411765336990356,"y":0.32062146067619324},{"x":0.38823530077934265,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.30367231369018555,0.39411765336990356,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.30367231369018555},{"x":0.3803921639919281,"y":0.30367231369018555},{"x":0.3803921639919281,"y":0.32062146067619324},{"x":0.343137264251709,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.343137264251709,0.30367231369018555,0.3803921639919281,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.30367231369018555},{"x":0.33529412746429443,"y":0.30367231369018555},{"x":0.33529412746429443,"y":0.32062146067619324},{"x":0.32549020648002625,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32549020648002625,0.30367231369018555,0.33529412746429443,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921568751335144,"y":0.30367231369018555},{"x":0.3176470696926117,"y":0.30367231369018555},{"x":0.3176470696926117,"y":0.32062146067619324},{"x":0.2921568751335144,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.2921568751335144,0.30367231369018555,0.3176470696926117,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.30367231369018555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.30367231369018555},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32062146067619324},{"x":0.24117647111415863,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.24117647111415863,0.30367231369018555,0.2823529541492462,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.30367231369018555},{"x":0.23137255012989044,"y":0.30367231369018555},{"x":0.23137255012989044,"y":0.32062146067619324},{"x":0.19411765038967133,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.19411765038967133,0.30367231369018555,0.23137255012989044,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17843137681484222,"y":0.30367231369018555},{"x":0.18627451360225677,"y":0.30367231369018555},{"x":0.18627451360225677,"y":0.32062146067619324},{"x":0.17843137681484222,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17843137681484222,0.30367231369018555,0.18627451360225677,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.30367231369018555},{"x":0.17058824002742767,"y":0.30367231369018555},{"x":0.17058824002742767,"y":0.32062146067619324},{"x":0.12941177189350128,"y":0.32062146067619324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.12941177189350128,0.30367231369018555,0.17058824002742767,0.32062146067619324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3502824902534485},{"x":0.8333333134651184,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8333333134651184,0.3290960490703583,0.8588235378265381,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8254901766777039,"y":0.3290960490703583},{"x":0.8254901766777039,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7980391979217529,0.3290960490703583,0.8254901766777039,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7941176295280457,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7901960611343384,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7901960611343384,0.3290960490703583,0.7941176295280457,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7823529243469238,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7823529243469238,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکثریت","boundary":[0.7333333492279053,0.3290960490703583,0.7823529243469238,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3290960490703583},{"x":0.7254902124404907,"y":0.3502824902534485},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7058823704719543,0.3290960490703583,0.7254902124404907,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.3290960490703583},{"x":0.699999988079071,"y":0.3290960490703583},{"x":0.699999988079071,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6627451181411743,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6627451181411743,0.3290960490703583,0.699999988079071,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3290960490703583},{"x":0.658823549747467,"y":0.3290960490703583},{"x":0.658823549747467,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6470588445663452,0.3290960490703583,0.658823549747467,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6411764621734619,"y":0.3502824902534485},{"x":0.6176470518112183,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.6176470518112183,0.3290960490703583,0.6411764621734619,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6098039150238037,"y":0.3290960490703583},{"x":0.6098039150238037,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5803921818733215,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5803921818733215,0.3290960490703583,0.6098039150238037,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3290960490703583},{"x":0.572549045085907,"y":0.3290960490703583},{"x":0.572549045085907,"y":0.3502824902534485},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگانی","boundary":[0.5176470875740051,0.3290960490703583,0.572549045085907,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47647058963775635,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3290960490703583},{"x":0.5098039507865906,"y":0.3502824902534485},{"x":0.47647058963775635,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.47647058963775635,0.3290960490703583,0.5098039507865906,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4686274528503418,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4686274528503418,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4588235318660736,0.3290960490703583,0.4686274528503418,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4529411792755127,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4529411792755127,"y":0.3502824902534485},{"x":0.4215686321258545,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.4215686321258545,0.3290960490703583,0.4529411792755127,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4156862795352936,"y":0.3290960490703583},{"x":0.4156862795352936,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.3705882430076599,0.3290960490703583,0.4156862795352936,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.3290960490703583},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3290960490703583},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3502824902534485},{"x":0.3274509906768799,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3274509906768799,0.3290960490703583,0.36274510622024536,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.3290960490703583},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3290960490703583},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3502824902534485},{"x":0.26862746477127075,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیگوت","boundary":[0.26862746477127075,0.3290960490703583,0.32156863808631897,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.3290960490703583},{"x":0.26274511218070984,"y":0.3290960490703583},{"x":0.26274511218070984,"y":0.3502824902534485},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2549019753932953,0.3290960490703583,0.26274511218070984,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21764706075191498,"y":0.3290960490703583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3290960490703583},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3502824902534485},{"x":0.21764706075191498,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.21764706075191498,0.3290960490703583,0.24705882370471954,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17450980842113495,"y":0.3290960490703583},{"x":0.20980392396450043,"y":0.3290960490703583},{"x":0.20980392396450043,"y":0.3502824902534485},{"x":0.17450980842113495,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرگ","boundary":[0.17450980842113495,0.3290960490703583,0.20980392396450043,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.3290960490703583},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3290960490703583},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3502824902534485},{"x":0.15882353484630585,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15882353484630585,0.3290960490703583,0.1666666716337204,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3290960490703583},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3290960490703583},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3502824902534485},{"x":0.12941177189350128,"y":0.3502824902534485}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.12941177189350128,0.3290960490703583,0.15294118225574493,0.3502824902534485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8588235378265381,"y":0.37711864709854126},{"x":0.8490195870399475,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8490195870399475,0.3573446273803711,0.8588235378265381,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3573446273803711},{"x":0.841176450252533,"y":0.3573446273803711},{"x":0.841176450252533,"y":0.37711864709854126},{"x":0.8235294222831726,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.8235294222831726,0.3573446273803711,0.841176450252533,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8156862854957581,"y":0.3573446273803711},{"x":0.8156862854957581,"y":0.37711864709854126},{"x":0.8058823347091675,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8058823347091675,0.3573446273803711,0.8156862854957581,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7980391979217529,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7980391979217529,"y":0.37711864709854126},{"x":0.7823529243469238,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7823529243469238,0.3573446273803711,0.7980391979217529,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7745097875595093,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7745097875595093,"y":0.37711864709854126},{"x":0.7647058963775635,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7647058963775635,0.3573446273803711,0.7745097875595093,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7431372404098511,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7588235139846802,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7588235139846802,"y":0.37711864709854126},{"x":0.7431372404098511,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7431372404098511,0.3573446273803711,0.7588235139846802,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7333333492279053,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7333333492279053,"y":0.37711864709854126},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7058823704719543,0.3573446273803711,0.7333333492279053,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7039215564727783,"y":0.3573446273803711},{"x":0.7039215564727783,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6960784196853638,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6960784196853638,0.3573446273803711,0.7039215564727783,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6901960968971252,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6901960968971252,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6784313917160034,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6784313917160034,0.3573446273803711,0.6901960968971252,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3573446273803711},{"x":0.6705882549285889,"y":0.37711864709854126},{"x":0.6294117569923401,"y":0.37711864709854126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معدود","boundary":[0.6294117569923401,0.3573446273803711,0.6705882549285889,0.37711864709854126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.35875704884529114},{"x":0.6215686202049255,"y":0.35875704884529114},{"x":0.6215686202049255,"y":0.3785310685634613},{"x":0.5843137502670288,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5843137502670288,0.35875704884529114,0.6215686202049255,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.35875704884529114},{"x":0.5803921818733215,"y":0.35875704884529114},{"x":0.5803921818733215,"y":0.3785310685634613},{"x":0.5549019575119019,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5549019575119019,0.35875704884529114,0.5803921818733215,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.35875704884529114},{"x":0.545098066329956,"y":0.35875704884529114},{"x":0.545098066329956,"y":0.3785310685634613},{"x":0.501960813999176,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.501960813999176,0.35875704884529114,0.545098066329956,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.35875704884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35875704884529114},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3785310685634613},{"x":0.45490196347236633,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.45490196347236633,0.35875704884529114,0.4941176474094391,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176470637321472,"y":0.35875704884529114},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35875704884529114},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3785310685634613},{"x":0.4176470637321472,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4176470637321472,0.35875704884529114,0.4470588266849518,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.35875704884529114},{"x":0.40980392694473267,"y":0.35875704884529114},{"x":0.40980392694473267,"y":0.3785310685634613},{"x":0.3588235378265381,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.3588235378265381,0.35875704884529114,0.40980392694473267,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343137264251709,"y":0.35875704884529114},{"x":0.3490196168422699,"y":0.35875704884529114},{"x":0.3490196168422699,"y":0.3785310685634613},{"x":0.343137264251709,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.343137264251709,0.35875704884529114,0.3490196168422699,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2803921699523926,"y":0.35875704884529114},{"x":0.33529412746429443,"y":0.35875704884529114},{"x":0.33529412746429443,"y":0.3785310685634613},{"x":0.2803921699523926,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوجوانی","boundary":[0.2803921699523926,0.35875704884529114,0.33529412746429443,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26274511218070984,"y":0.35875704884529114},{"x":0.272549033164978,"y":0.35875704884529114},{"x":0.272549033164978,"y":0.3785310685634613},{"x":0.26274511218070984,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26274511218070984,0.35875704884529114,0.272549033164978,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22156862914562225,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2549019753932953,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2549019753932953,"y":0.3785310685634613},{"x":0.22156862914562225,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.22156862914562225,0.36016950011253357,0.2549019753932953,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2137254923582077,"y":0.36016950011253357},{"x":0.2137254923582077,"y":0.3785310685634613},{"x":0.19607843458652496,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19607843458652496,0.36016950011253357,0.2137254923582077,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15882353484630585,"y":0.36016950011253357},{"x":0.1921568661928177,"y":0.36016950011253357},{"x":0.1921568661928177,"y":0.3785310685634613},{"x":0.15882353484630585,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خورد","boundary":[0.15882353484630585,0.36016950011253357,0.1921568661928177,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1509803980588913,"y":0.36016950011253357},{"x":0.15490196645259857,"y":0.36016950011253357},{"x":0.15490196645259857,"y":0.3785310685634613},{"x":0.1509803980588913,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1509803980588913,0.36016950011253357,0.15490196645259857,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.36016950011253357},{"x":0.14313726127147675,"y":0.36016950011253357},{"x":0.14313726127147675,"y":0.3785310685634613},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3785310685634613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.12745098769664764,0.36016950011253357,0.14313726127147675,0.3785310685634613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8588235378265381,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4067796468734741},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.8333333134651184,0.3855932056903839,0.8588235378265381,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8254901766777039,"y":0.3855932056903839},{"x":0.8254901766777039,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"دنيس","boundary":[0.7882353067398071,0.3855932056903839,0.8254901766777039,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7784313559532166,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7784313559532166,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوید","boundary":[0.7529411911964417,0.3855932056903839,0.7784313559532166,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7431372404098511,"y":0.3855932056903839},{"x":0.7431372404098511,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7352941036224365,0.3855932056903839,0.7431372404098511,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.3855932056903839},{"x":0.727450966835022,"y":0.3855932056903839},{"x":0.727450966835022,"y":0.4067796468734741},{"x":0.7039215564727783,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هلن","boundary":[0.7039215564727783,0.3855932056903839,0.727450966835022,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6784313917160034,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4067796468734741},{"x":0.6784313917160034,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6784313917160034,0.3855932056903839,0.6941176652908325,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4067796468734741},{"x":0.6294117569923401,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6294117569923401,0.3855932056903839,0.6705882549285889,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6215686202049255,"y":0.3855932056903839},{"x":0.6215686202049255,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5980392098426819,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کل","boundary":[0.5980392098426819,0.3855932056903839,0.6215686202049255,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5901960730552673,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5901960730552673,"y":0.4067796468734741},{"x":0.5470588207244873,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.5470588207244873,0.3855932056903839,0.5901960730552673,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5372549295425415,"y":0.3855932056903839},{"x":0.5372549295425415,"y":0.4067796468734741},{"x":0.501960813999176,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.501960813999176,0.3855932056903839,0.5372549295425415,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.3855932056903839},{"x":0.49215686321258545,"y":0.3855932056903839},{"x":0.49215686321258545,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4843137264251709,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4843137264251709,0.3855932056903839,0.49215686321258545,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.3855932056903839},{"x":0.47647058963775635,"y":0.3855932056903839},{"x":0.47647058963775635,"y":0.4067796468734741},{"x":0.4490196108818054,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4490196108818054,0.3855932056903839,0.47647058963775635,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.3855932056903839},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3855932056903839},{"x":0.43921568989753723,"y":0.4067796468734741},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زندگانی","boundary":[0.38235294818878174,0.3855932056903839,0.43921568989753723,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3745098114013672,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3745098114013672,"y":0.4067796468734741},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.34117648005485535,0.3855932056903839,0.3745098114013672,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2960784435272217,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3855932056903839},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4067796468734741},{"x":0.2960784435272217,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2960784435272217,0.3855932056903839,0.3333333432674408,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568627595901489,"y":0.3855932056903839},{"x":0.2862745225429535,"y":0.3855932056903839},{"x":0.2862745225429535,"y":0.4067796468734741},{"x":0.2568627595901489,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.2568627595901489,0.3855932056903839,0.2862745225429535,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3855932056903839},{"x":0.250980406999588,"y":0.3855932056903839},{"x":0.250980406999588,"y":0.4067796468734741},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.3855932056903839,0.250980406999588,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.3855932056903839},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3855932056903839},{"x":0.23725490272045135,"y":0.4067796468734741},{"x":0.2137254923582077,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.2137254923582077,0.3855932056903839,0.23725490272045135,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1980392187833786,"y":0.3855932056903839},{"x":0.20392157137393951,"y":0.3855932056903839},{"x":0.20392157137393951,"y":0.4067796468734741},{"x":0.1980392187833786,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.1980392187833786,0.3855932056903839,0.20392157137393951,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3855932056903839},{"x":0.1882352977991104,"y":0.3855932056903839},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4067796468734741},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینحال","boundary":[0.14705882966518402,0.3855932056903839,0.1882352977991104,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3855932056903839},{"x":0.13921569287776947,"y":0.3855932056903839},{"x":0.13921569287776947,"y":0.4067796468734741},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12941177189350128,0.3855932056903839,0.13921569287776947,0.4067796468734741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4138418138027191},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4138418138027191},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4350282549858093},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.8117647171020508,0.4138418138027191,0.8588235378265381,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.4138418138027191},{"x":0.800000011920929,"y":0.4138418138027191},{"x":0.800000011920929,"y":0.4350282549858093},{"x":0.7313725352287292,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختصاصی","boundary":[0.7313725352287292,0.4138418138027191,0.800000011920929,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.4138418138027191},{"x":0.7235293984413147,"y":0.4138418138027191},{"x":0.7235293984413147,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6843137145042419,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6843137145042419,0.4138418138027191,0.7235293984413147,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6745098233222961,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6745098233222961,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6313725709915161,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.6313725709915161,0.4138418138027191,0.6745098233222961,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6215686202049255,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6215686202049255,"y":0.4350282549858093},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6117647290229797,0.4138418138027191,0.6215686202049255,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4138418138027191},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5921568870544434,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5921568870544434,0.4138418138027191,0.6000000238418579,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5509803891181946,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5509803891181946,0.4138418138027191,0.5803921818733215,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5470588207244873,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5470588207244873,"y":0.4350282549858093},{"x":0.5215686559677124,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5215686559677124,0.4138418138027191,0.5470588207244873,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4138418138027191},{"x":0.5098039507865906,"y":0.4350282549858093},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.4901960790157318,0.4138418138027191,0.5098039507865906,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.4138418138027191},{"x":0.47843137383461,"y":0.4138418138027191},{"x":0.47843137383461,"y":0.4350282549858093},{"x":0.4686274528503418,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4686274528503418,0.4138418138027191,0.47843137383461,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.4138418138027191},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4138418138027191},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4350282549858093},{"x":0.39411765336990356,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگسالی","boundary":[0.39411765336990356,0.4138418138027191,0.4588235318660736,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.4138418138027191},{"x":0.3843137323856354,"y":0.4138418138027191},{"x":0.3843137323856354,"y":0.4350282549858093},{"x":0.32156863808631897,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.32156863808631897,0.4138418138027191,0.3843137323856354,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.4138418138027191},{"x":0.30980393290519714,"y":0.4138418138027191},{"x":0.30980393290519714,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2862745225429535,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2862745225429535,0.4138418138027191,0.30980393290519714,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.4138418138027191},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4138418138027191},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4350282549858093},{"x":0.26862746477127075,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.26862746477127075,0.4138418138027191,0.2823529541492462,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607843279838562,"y":0.4138418138027191},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4138418138027191},{"x":0.2647058963775635,"y":0.4350282549858093},{"x":0.2607843279838562,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2607843279838562,0.4138418138027191,0.2647058963775635,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.4138418138027191},{"x":0.250980406999588,"y":0.4138418138027191},{"x":0.250980406999588,"y":0.4350282549858093},{"x":0.20588235557079315,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.20588235557079315,0.4138418138027191,0.250980406999588,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.4138418138027191},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4138418138027191},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4350282549858093},{"x":0.1764705926179886,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1764705926179886,0.4138418138027191,0.19607843458652496,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.4138418138027191},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4138418138027191},{"x":0.1666666716337204,"y":0.4350282549858093},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.12941177189350128,0.4138418138027191,0.1666666716337204,0.4350282549858093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.443502813577652},{"x":0.8607842922210693,"y":0.443502813577652},{"x":0.8607842922210693,"y":0.4646892547607422},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برخلاف","boundary":[0.8039215803146362,0.443502813577652,0.8607842922210693,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.443502813577652},{"x":0.7941176295280457,"y":0.443502813577652},{"x":0.7941176295280457,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7568627595901489,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7568627595901489,0.443502813577652,0.7941176295280457,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.443502813577652},{"x":0.7549019455909729,"y":0.443502813577652},{"x":0.7549019455909729,"y":0.4646892547607422},{"x":0.7235293984413147,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7235293984413147,0.443502813577652,0.7549019455909729,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.443502813577652},{"x":0.7196078300476074,"y":0.443502813577652},{"x":0.7196078300476074,"y":0.4646892547607422},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6941176652908325,0.443502813577652,0.7196078300476074,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.443502813577652},{"x":0.6843137145042419,"y":0.443502813577652},{"x":0.6843137145042419,"y":0.4646892547607422},{"x":0.6411764621734619,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرسوم","boundary":[0.6411764621734619,0.443502813577652,0.6843137145042419,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.443502813577652},{"x":0.6333333253860474,"y":0.443502813577652},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4646892547607422},{"x":0.5960784554481506,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5960784554481506,0.443502813577652,0.6333333253860474,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.443502813577652},{"x":0.5921568870544434,"y":0.443502813577652},{"x":0.5921568870544434,"y":0.4646892547607422},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5666666626930237,0.443502813577652,0.5921568870544434,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.443502813577652},{"x":0.5568627715110779,"y":0.443502813577652},{"x":0.5568627715110779,"y":0.4646892547607422},{"x":0.529411792755127,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.529411792755127,0.443502813577652,0.5568627715110779,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.443502813577652},{"x":0.5196078419685364,"y":0.443502813577652},{"x":0.5196078419685364,"y":0.4646892547607422},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4941176474094391,0.443502813577652,0.5196078419685364,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.443502813577652},{"x":0.4882352948188782,"y":0.443502813577652},{"x":0.4882352948188782,"y":0.4646892547607422},{"x":0.4843137264251709,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4843137264251709,0.443502813577652,0.4882352948188782,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.443502813577652},{"x":0.47647058963775635,"y":0.443502813577652},{"x":0.47647058963775635,"y":0.4646892547607422},{"x":0.46078431606292725,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46078431606292725,0.443502813577652,0.47647058963775635,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.443502813577652},{"x":0.45098039507865906,"y":0.443502813577652},{"x":0.45098039507865906,"y":0.4646892547607422},{"x":0.4313725531101227,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4313725531101227,0.443502813577652,0.45098039507865906,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.443502813577652},{"x":0.42352941632270813,"y":0.443502813577652},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4646892547607422},{"x":0.386274516582489,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.386274516582489,0.443502813577652,0.42352941632270813,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.443502813577652},{"x":0.3764705955982208,"y":0.443502813577652},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4646892547607422},{"x":0.3686274588108063,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3686274588108063,0.443502813577652,0.3764705955982208,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.443502813577652},{"x":0.3588235378265381,"y":0.443502813577652},{"x":0.3588235378265381,"y":0.4646892547607422},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.3294117748737335,0.443502813577652,0.3588235378265381,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27843138575553894,"y":0.443502813577652},{"x":0.31960785388946533,"y":0.443502813577652},{"x":0.31960785388946533,"y":0.4646892547607422},{"x":0.27843138575553894,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.27843138575553894,0.443502813577652,0.31960785388946533,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.443502813577652},{"x":0.2705882489681244,"y":0.443502813577652},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4646892547607422},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.25882354378700256,0.443502813577652,0.2705882489681244,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.443502813577652},{"x":0.250980406999588,"y":0.443502813577652},{"x":0.250980406999588,"y":0.4646892547607422},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.23529411852359772,0.443502813577652,0.250980406999588,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.443502813577652},{"x":0.22745098173618317,"y":0.443502813577652},{"x":0.22745098173618317,"y":0.4646892547607422},{"x":0.19607843458652496,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.19607843458652496,0.443502813577652,0.22745098173618317,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.443502813577652},{"x":0.1882352977991104,"y":0.443502813577652},{"x":0.1882352977991104,"y":0.4646892547607422},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.14509804546833038,0.443502813577652,0.1882352977991104,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.443502813577652},{"x":0.1352941244840622,"y":0.443502813577652},{"x":0.1352941244840622,"y":0.4646892547607422},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12745098769664764,0.443502813577652,0.1352941244840622,0.4646892547607422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.47033897042274475},{"x":0.8607842922210693,"y":0.47033897042274475},{"x":0.8607842922210693,"y":0.49435028433799744},{"x":0.8156862854957581,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.8156862854957581,0.47033897042274475,0.8607842922210693,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.47033897042274475},{"x":0.8058823347091675,"y":0.47033897042274475},{"x":0.8058823347091675,"y":0.49435028433799744},{"x":0.7588235139846802,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7588235139846802,0.47033897042274475,0.8058823347091675,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47033897042274475},{"x":0.7568627595901489,"y":0.47033897042274475},{"x":0.7568627595901489,"y":0.49435028433799744},{"x":0.729411780834198,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.47033897042274475,0.7568627595901489,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.47033897042274475},{"x":0.7196078300476074,"y":0.47033897042274475},{"x":0.7196078300476074,"y":0.49435028433799744},{"x":0.7039215564727783,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7039215564727783,0.47033897042274475,0.7196078300476074,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49435028433799744},{"x":0.6627451181411743,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6627451181411743,0.47033897042274475,0.6941176652908325,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6529411673545837,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6529411673545837,"y":0.49435028433799744},{"x":0.6294117569923401,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنی","boundary":[0.6294117569923401,0.47033897042274475,0.6529411673545837,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6235294342041016,"y":0.49435028433799744},{"x":0.6196078658103943,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6196078658103943,0.47033897042274475,0.6235294342041016,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6098039150238037,"y":0.47033897042274475},{"x":0.6098039150238037,"y":0.49435028433799744},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.5764706134796143,0.47033897042274475,0.6098039150238037,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.47033897042274475},{"x":0.5745097994804382,"y":0.47033897042274475},{"x":0.5745097994804382,"y":0.49435028433799744},{"x":0.5470588207244873,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5470588207244873,0.47033897042274475,0.5745097994804382,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.47033897042274475},{"x":0.5372549295425415,"y":0.47033897042274475},{"x":0.5372549295425415,"y":0.49435028433799744},{"x":0.5,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5,0.47033897042274475,0.5372549295425415,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.47033897042274475},{"x":0.4901960790157318,"y":0.47033897042274475},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49435028433799744},{"x":0.4803921580314636,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4803921580314636,0.47033897042274475,0.4901960790157318,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.47033897042274475},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47033897042274475},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49435028433799744},{"x":0.39803922176361084,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.39803922176361084,0.47033897042274475,0.47058823704719543,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.47033897042274475},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47033897042274475},{"x":0.38823530077934265,"y":0.49435028433799744},{"x":0.34117648005485535,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.34117648005485535,0.47033897042274475,0.38823530077934265,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2921568751335144,"y":0.47033897042274475},{"x":0.3294117748737335,"y":0.47033897042274475},{"x":0.3294117748737335,"y":0.49435028433799744},{"x":0.2921568751335144,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.2921568751335144,0.47033897042274475,0.3294117748737335,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2568627595901489,"y":0.47033897042274475},{"x":0.28823530673980713,"y":0.47033897042274475},{"x":0.28823530673980713,"y":0.49435028433799744},{"x":0.2568627595901489,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.2568627595901489,0.47033897042274475,0.28823530673980713,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.47033897042274475},{"x":0.2450980395078659,"y":0.47033897042274475},{"x":0.2450980395078659,"y":0.49435028433799744},{"x":0.21960784494876862,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21960784494876862,0.47033897042274475,0.2450980395078659,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17843137681484222,"y":0.47033897042274475},{"x":0.20980392396450043,"y":0.47033897042274475},{"x":0.20980392396450043,"y":0.49435028433799744},{"x":0.17843137681484222,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.17843137681484222,0.47033897042274475,0.20980392396450043,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16078431904315948,"y":0.47033897042274475},{"x":0.1666666716337204,"y":0.47033897042274475},{"x":0.1666666716337204,"y":0.49435028433799744},{"x":0.16078431904315948,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16078431904315948,0.47033897042274475,0.1666666716337204,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.47033897042274475},{"x":0.1509803980588913,"y":0.47033897042274475},{"x":0.1509803980588913,"y":0.49435028433799744},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49435028433799744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.12941177189350128,0.47033897042274475,0.1509803980588913,0.49435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813725471496582,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8568627238273621,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5169491767883301},{"x":0.813725471496582,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحولی","boundary":[0.813725471496582,0.49858757853507996,0.8568627238273621,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8078431487083435,"y":0.49858757853507996},{"x":0.8078431487083435,"y":0.5169491767883301},{"x":0.7901960611343384,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7901960611343384,0.49858757853507996,0.8078431487083435,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7843137383460999,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5169491767883301},{"x":0.7588235139846802,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7588235139846802,0.49858757853507996,0.7843137383460999,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7509803771972656,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7509803771972656,"y":0.5169491767883301},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7411764860153198,0.49858757853507996,0.7509803771972656,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7333333492279053,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7333333492279053,"y":0.5169491767883301},{"x":0.7137255072593689,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7137255072593689,0.49858757853507996,0.7333333492279053,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7058823704719543,"y":0.49858757853507996},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5169491767883301},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6352941393852234,0.49858757853507996,0.7058823704719543,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.49858757853507996},{"x":0.6274510025978088,"y":0.49858757853507996},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5169491767883301},{"x":0.5843137502670288,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5843137502670288,0.49858757853507996,0.6274510025978088,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5169491767883301},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5666666626930237,0.49858757853507996,0.5764706134796143,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313725471496582,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5588235259056091,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5588235259056091,"y":0.5169491767883301},{"x":0.5313725471496582,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.5313725471496582,0.49858757853507996,0.5588235259056091,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5156862735748291,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5235294103622437,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5169491767883301},{"x":0.5156862735748291,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5156862735748291,0.49858757853507996,0.5235294103622437,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5078431367874146,"y":0.49858757853507996},{"x":0.5078431367874146,"y":0.5169491767883301},{"x":0.45490196347236633,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوجوانی","boundary":[0.45490196347236633,0.49858757853507996,0.5078431367874146,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.49858757853507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.49858757853507996},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5169491767883301},{"x":0.4156862795352936,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4156862795352936,0.49858757853507996,0.4470588266849518,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.49858757853507996},{"x":0.40784314274787903,"y":0.49858757853507996},{"x":0.40784314274787903,"y":0.5169491767883301},{"x":0.364705890417099,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.364705890417099,0.49858757853507996,0.40784314274787903,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.49858757853507996},{"x":0.35686275362968445,"y":0.49858757853507996},{"x":0.35686275362968445,"y":0.5169491767883301},{"x":0.3274509906768799,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.3274509906768799,0.49858757853507996,0.35686275362968445,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.49858757853507996},{"x":0.31960785388946533,"y":0.49858757853507996},{"x":0.31960785388946533,"y":0.5169491767883301},{"x":0.3117647171020508,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3117647171020508,0.49858757853507996,0.31960785388946533,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272549033164978,"y":0.49858757853507996},{"x":0.3078431487083435,"y":0.49858757853507996},{"x":0.3078431487083435,"y":0.5169491767883301},{"x":0.272549033164978,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.272549033164978,0.49858757853507996,0.3078431487083435,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.49858757853507996},{"x":0.2647058963775635,"y":0.49858757853507996},{"x":0.2647058963775635,"y":0.5169491767883301},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.21568627655506134,0.49858757853507996,0.2647058963775635,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.49858757853507996},{"x":0.20980392396450043,"y":0.49858757853507996},{"x":0.20980392396450043,"y":0.5169491767883301},{"x":0.1725490242242813,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.1725490242242813,0.49858757853507996,0.20980392396450043,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.49858757853507996},{"x":0.16470588743686676,"y":0.49858757853507996},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5169491767883301},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.13725490868091583,0.49858757853507996,0.16470588743686676,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.49858757853507996},{"x":0.13137255609035492,"y":0.49858757853507996},{"x":0.13137255609035492,"y":0.5169491767883301},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5169491767883301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12941177189350128,0.49858757853507996,0.13137255609035492,0.5169491767883301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392156958580017,"y":0.5268361568450928},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5268361568450928},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5480226278305054},{"x":0.8392156958580017,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8392156958580017,0.5268361568450928,0.8607842922210693,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.5268361568450928},{"x":0.8313725590705872,"y":0.5268361568450928},{"x":0.8313725590705872,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7941176295280457,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941176295280457,0.5268361568450928,0.8313725590705872,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7509803771972656,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.7509803771972656,0.5268361568450928,0.7843137383460999,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5480226278305054},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.7254902124404907,0.5268361568450928,0.7411764860153198,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7156862616539001,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6843137145042419,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6843137145042419,0.5268361568450928,0.7156862616539001,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6745098233222961,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6745098233222961,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6450980305671692,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6450980305671692,0.5268361568450928,0.6745098233222961,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5480226278305054},{"x":0.6196078658103943,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6196078658103943,0.5268361568450928,0.6352941393852234,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6098039150238037,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5607843399047852,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5607843399047852,0.5268361568450928,0.6098039150238037,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.5268361568450928},{"x":0.5509803891181946,"y":0.5268361568450928},{"x":0.5509803891181946,"y":0.5480226278305054},{"x":0.5352941155433655,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5352941155433655,0.5268361568450928,0.5509803891181946,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.5268361568450928},{"x":0.5274509787559509,"y":0.5268361568450928},{"x":0.5274509787559509,"y":0.5480226278305054},{"x":0.4960784316062927,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.4960784316062927,0.5268361568450928,0.5274509787559509,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5268361568450928},{"x":0.48627451062202454,"y":0.5268361568450928},{"x":0.48627451062202454,"y":0.5480226278305054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.42352941632270813,0.5268361568450928,0.48627451062202454,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.5268361568450928},{"x":0.4156862795352936,"y":0.5268361568450928},{"x":0.4156862795352936,"y":0.5480226278305054},{"x":0.4058823585510254,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4058823585510254,0.5268361568450928,0.4156862795352936,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.5268361568450928},{"x":0.3960784375667572,"y":0.5268361568450928},{"x":0.3960784375667572,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3686274588108063,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.3686274588108063,0.5268361568450928,0.3960784375667572,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.5268361568450928},{"x":0.3588235378265381,"y":0.5268361568450928},{"x":0.3588235378265381,"y":0.5480226278305054},{"x":0.34705883264541626,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.34705883264541626,0.5268361568450928,0.3588235378265381,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.5268361568450928},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5268361568450928},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5480226278305054},{"x":0.26862746477127075,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.26862746477127075,0.5268361568450928,0.34117648005485535,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19019608199596405,"y":0.5268361568450928},{"x":0.2607843279838562,"y":0.5268361568450928},{"x":0.2607843279838562,"y":0.5480226278305054},{"x":0.19019608199596405,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روانشناسی","boundary":[0.19019608199596405,0.5268361568450928,0.2607843279838562,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15490196645259857,"y":0.5268361568450928},{"x":0.1823529452085495,"y":0.5268361568450928},{"x":0.1823529452085495,"y":0.5480226278305054},{"x":0.15490196645259857,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.15490196645259857,0.5268361568450928,0.1823529452085495,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.5268361568450928},{"x":0.1509803980588913,"y":0.5268361568450928},{"x":0.1509803980588913,"y":0.5480226278305054},{"x":0.14705882966518402,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14705882966518402,0.5268361568450928,0.1509803980588913,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5268361568450928},{"x":0.13921569287776947,"y":0.5268361568450928},{"x":0.13921569287776947,"y":0.5480226278305054},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.12941177189350128,0.5268361568450928,0.13921569287776947,0.5480226278305054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274509906768799,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5762711763381958},{"x":0.8274509906768799,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.8274509906768799,0.5564971566200256,0.8588235378265381,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8176470398902893,"y":0.5564971566200256},{"x":0.8176470398902893,"y":0.5762711763381958},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.7882353067398071,0.5564971566200256,0.8176470398902893,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5762711763381958},{"x":0.7313725352287292,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جسمانی","boundary":[0.7313725352287292,0.5564971566200256,0.7784313559532166,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7235293984413147,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7235293984413147,"y":0.5762711763381958},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.5564971566200256,0.7235293984413147,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6686274409294128,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7078431248664856,"y":0.5564971566200256},{"x":0.7078431248664856,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6686274409294128,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ادراکی","boundary":[0.6686274409294128,0.5564971566200256,0.7078431248664856,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6607843041419983,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6607843041419983,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6549019813537598,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6549019813537598,0.5564971566200256,0.6607843041419983,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6019607782363892,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6450980305671692,"y":0.5564971566200256},{"x":0.6450980305671692,"y":0.5762711763381958},{"x":0.6019607782363892,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6019607782363892,0.5564971566200256,0.6450980305671692,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901960730552673,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5941176414489746,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5941176414489746,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5901960730552673,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5901960730552673,0.5564971566200256,0.5941176414489746,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5803921818733215,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5803921818733215,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.5529412031173706,0.5564971566200256,0.5803921818733215,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5509803891181946,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5509803891181946,"y":0.5762711763381958},{"x":0.5470588207244873,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5470588207244873,0.5564971566200256,0.5509803891181946,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4803921580314636,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5372549295425415,"y":0.5564971566200256},{"x":0.5372549295425415,"y":0.5762711763381958},{"x":0.4803921580314636,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصیت","boundary":[0.4803921580314636,0.5564971566200256,0.5372549295425415,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5564971566200256},{"x":0.4745098054409027,"y":0.5564971566200256},{"x":0.4745098054409027,"y":0.5762711763381958},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.5564971566200256,0.4745098054409027,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.5564971566200256},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5564971566200256},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5762711763381958},{"x":0.3921568691730499,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودپنداره","boundary":[0.3921568691730499,0.5564971566200256,0.46078431606292725,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3745098114013672,"y":0.5564971566200256},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5564971566200256},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5762711763381958},{"x":0.3745098114013672,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3745098114013672,0.5564971566200256,0.38235294818878174,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.5564971566200256},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5564971566200256},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5762711763381958},{"x":0.33529412746429443,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.33529412746429443,0.5564971566200256,0.36666667461395264,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5564971566200256},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5564971566200256},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5762711763381958},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.30588236451148987,0.5564971566200256,0.3333333432674408,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607843279838562,"y":0.5564971566200256},{"x":0.2960784435272217,"y":0.5564971566200256},{"x":0.2960784435272217,"y":0.5762711763381958},{"x":0.2607843279838562,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.2607843279838562,0.5564971566200256,0.2960784435272217,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.5564971566200256},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5564971566200256},{"x":0.2549019753932953,"y":0.5762711763381958},{"x":0.250980406999588,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.250980406999588,0.5564971566200256,0.2549019753932953,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20196078717708588,"y":0.5564971566200256},{"x":0.239215686917305,"y":0.5564971566200256},{"x":0.239215686917305,"y":0.5762711763381958},{"x":0.20196078717708588,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.20196078717708588,0.5564971566200256,0.239215686917305,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13921569287776947,"y":0.5564971566200256},{"x":0.1921568661928177,"y":0.5564971566200256},{"x":0.1921568661928177,"y":0.5762711763381958},{"x":0.13921569287776947,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.13921569287776947,0.5564971566200256,0.1921568661928177,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5564971566200256},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5564971566200256},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5762711763381958},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12941177189350128,0.5564971566200256,0.13333334028720856,0.5762711763381958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8196078538894653,"y":0.5819209218025208},{"x":0.8607842922210693,"y":0.5819209218025208},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6031073331832886},{"x":0.8196078538894653,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.8196078538894653,0.5819209218025208,0.8607842922210693,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.5819209218025208},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5819209218025208},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6031073331832886},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8058823347091675,0.5819209218025208,0.8117647171020508,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7980391979217529,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7980391979217529,"y":0.6031073331832886},{"x":0.7784313559532166,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.7784313559532166,0.5819209218025208,0.7980391979217529,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7745097875595093,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6031073331832886},{"x":0.729411780834198,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.729411780834198,0.5819209218025208,0.7745097875595093,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7235293984413147,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7235293984413147,"y":0.6031073331832886},{"x":0.7196078300476074,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7196078300476074,0.5819209218025208,0.7235293984413147,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7117646932601929,"y":0.5819209218025208},{"x":0.7117646932601929,"y":0.6031073331832886},{"x":0.6607843041419983,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6607843041419983,0.5819209218025208,0.7117646932601929,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.5819209218025208},{"x":0.6529411673545837,"y":0.5819209218025208},{"x":0.6529411673545837,"y":0.6031073331832886},{"x":0.6450980305671692,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6450980305671692,0.5819209218025208,0.6529411673545837,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745097994804382,"y":0.5819209218025208},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5819209218025208},{"x":0.6392157077789307,"y":0.6031073331832886},{"x":0.5745097994804382,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.5745097994804382,0.5819209218025208,0.6392157077789307,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6031073331832886},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5392156839370728,0.5819209218025208,0.5686274766921997,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5372549295425415,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5372549295425415,"y":0.6031073331832886},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5352941155433655,0.5819209218025208,0.5372549295425415,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5254902243614197,"y":0.5819209218025208},{"x":0.5254902243614197,"y":0.6031073331832886},{"x":0.49803921580314636,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.49803921580314636,0.5819209218025208,0.5254902243614197,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.5819209218025208},{"x":0.4901960790157318,"y":0.5819209218025208},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6031073331832886},{"x":0.45686274766921997,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.45686274766921997,0.5819209218025208,0.4901960790157318,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4372549057006836,"y":0.5819209218025208},{"x":0.4490196108818054,"y":0.5819209218025208},{"x":0.4490196108818054,"y":0.6031073331832886},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4372549057006836,0.5819209218025208,0.4490196108818054,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3843137323856354,"y":0.5819209218025208},{"x":0.42941176891326904,"y":0.5819209218025208},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6031073331832886},{"x":0.3843137323856354,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.3843137323856354,0.5819209218025208,0.42941176891326904,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.5819209218025208},{"x":0.38235294818878174,"y":0.5819209218025208},{"x":0.38235294818878174,"y":0.6031073331832886},{"x":0.3549019694328308,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3549019694328308,0.5819209218025208,0.38235294818878174,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.5819209218025208},{"x":0.34705883264541626,"y":0.5819209218025208},{"x":0.34705883264541626,"y":0.6031073331832886},{"x":0.3137255012989044,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مثبت","boundary":[0.3137255012989044,0.5819209218025208,0.34705883264541626,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.5819209218025208},{"x":0.30392158031463623,"y":0.5819209218025208},{"x":0.30392158031463623,"y":0.6031073331832886},{"x":0.2862745225429535,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2862745225429535,0.5819209218025208,0.30392158031463623,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.5819209218025208},{"x":0.27843138575553894,"y":0.5819209218025208},{"x":0.27843138575553894,"y":0.6031073331832886},{"x":0.239215686917305,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.239215686917305,0.5819209218025208,0.27843138575553894,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.5819209218025208},{"x":0.23137255012989044,"y":0.5819209218025208},{"x":0.23137255012989044,"y":0.6031073331832886},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کادرهایی","boundary":[0.1666666716337204,0.5819209218025208,0.23137255012989044,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.5819209218025208},{"x":0.15882353484630585,"y":0.5819209218025208},{"x":0.15882353484630585,"y":0.6031073331832886},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6031073331832886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.12941177189350128,0.5819209218025208,0.15882353484630585,0.6031073331832886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6101694703102112},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6313559412956238},{"x":0.7901960611343384,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.7901960611343384,0.6101694703102112,0.8568627238273621,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6101694703102112},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6101694703102112},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6313559412956238},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.6101694703102112,0.7843137383460999,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.6101694703102112},{"x":0.770588219165802,"y":0.6101694703102112},{"x":0.770588219165802,"y":0.6313559412956238},{"x":0.7196078300476074,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.7196078300476074,0.6101694703102112,0.770588219165802,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.6101694703102112},{"x":0.7117646932601929,"y":0.6101694703102112},{"x":0.7117646932601929,"y":0.6313559412956238},{"x":0.6960784196853638,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6960784196853638,0.6101694703102112,0.7117646932601929,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.6101694703102112},{"x":0.6901960968971252,"y":0.6101694703102112},{"x":0.6901960968971252,"y":0.6313559412956238},{"x":0.6627451181411743,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.6627451181411743,0.6101694703102112,0.6901960968971252,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.6101694703102112},{"x":0.656862735748291,"y":0.6101694703102112},{"x":0.656862735748291,"y":0.6313559412956238},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6313725709915161,0.6101694703102112,0.656862735748291,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.6101694703102112},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6101694703102112},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6313559412956238},{"x":0.6215686202049255,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6215686202049255,0.6101694703102112,0.6274510025978088,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.6101694703102112},{"x":0.615686297416687,"y":0.6101694703102112},{"x":0.615686297416687,"y":0.6313559412956238},{"x":0.5921568870544434,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5921568870544434,0.6101694703102112,0.615686297416687,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5843137502670288,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5843137502670288,"y":0.6313559412956238},{"x":0.5549019575119019,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5549019575119019,0.6101694703102112,0.5843137502670288,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5470588207244873,"y":0.6313559412956238},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5333333611488342,0.6101694703102112,0.5470588207244873,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5254902243614197,"y":0.6101694703102112},{"x":0.5254902243614197,"y":0.6313559412956238},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.4901960790157318,0.6101694703102112,0.5254902243614197,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.6101694703102112},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6101694703102112},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6313559412956238},{"x":0.44509804248809814,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.44509804248809814,0.6101694703102112,0.48235294222831726,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.6101694703102112},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6101694703102112},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6313559412956238},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42941176891326904,0.6101694703102112,0.4372549057006836,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6101694703102112},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6101694703102112},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6313559412956238},{"x":0.364705890417099,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندیشیدن","boundary":[0.364705890417099,0.6101694703102112,0.42352941632270813,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6101694703102112},{"x":0.35686275362968445,"y":0.6101694703102112},{"x":0.35686275362968445,"y":0.6313559412956238},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3176470696926117,0.6101694703102112,0.35686275362968445,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6101694703102112},{"x":0.30980393290519714,"y":0.6101694703102112},{"x":0.30980393290519714,"y":0.6313559412956238},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.25882354378700256,0.6101694703102112,0.30980393290519714,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.6101694703102112},{"x":0.250980406999588,"y":0.6101694703102112},{"x":0.250980406999588,"y":0.6313559412956238},{"x":0.21960784494876862,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.21960784494876862,0.6101694703102112,0.250980406999588,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.6101694703102112},{"x":0.2137254923582077,"y":0.6101694703102112},{"x":0.2137254923582077,"y":0.6313559412956238},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.19607843458652496,0.6101694703102112,0.2137254923582077,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.6101694703102112},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6101694703102112},{"x":0.1882352977991104,"y":0.6313559412956238},{"x":0.16274510324001312,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.16274510324001312,0.6101694703102112,0.1882352977991104,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6101694703102112},{"x":0.16078431904315948,"y":0.6101694703102112},{"x":0.16078431904315948,"y":0.6313559412956238},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6313559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.12941177189350128,0.6101694703102112,0.16078431904315948,0.6313559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6384180784225464},{"x":0.8607842922210693,"y":0.6384180784225464},{"x":0.8607842922210693,"y":0.659604549407959},{"x":0.800000011920929,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.800000011920929,0.6384180784225464,0.8607842922210693,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7921568751335144,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7921568751335144,"y":0.659604549407959},{"x":0.7843137383460999,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7843137383460999,0.6384180784225464,0.7921568751335144,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7764706015586853,"y":0.659604549407959},{"x":0.7392156720161438,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7392156720161438,0.6384180784225464,0.7764706015586853,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.6384180784225464},{"x":0.729411780834198,"y":0.6384180784225464},{"x":0.729411780834198,"y":0.659604549407959},{"x":0.7196078300476074,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7196078300476074,0.6384180784225464,0.729411780834198,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7117646932601929,"y":0.6384180784225464},{"x":0.7117646932601929,"y":0.659604549407959},{"x":0.6392157077789307,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.6392157077789307,0.6384180784225464,0.7117646932601929,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6384180784225464},{"x":0.6313725709915161,"y":0.6384180784225464},{"x":0.6313725709915161,"y":0.659604549407959},{"x":0.5882353186607361,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدی","boundary":[0.5882353186607361,0.6384180784225464,0.6313725709915161,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5784313678741455,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5784313678741455,"y":0.659604549407959},{"x":0.5627450942993164,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5627450942993164,0.6384180784225464,0.5784313678741455,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5568627715110779,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5568627715110779,"y":0.659604549407959},{"x":0.5235294103622437,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5235294103622437,0.6384180784225464,0.5568627715110779,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5137255191802979,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5137255191802979,"y":0.659604549407959},{"x":0.4882352948188782,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.4882352948188782,0.6384180784225464,0.5137255191802979,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.6384180784225464},{"x":0.47843137383461,"y":0.6384180784225464},{"x":0.47843137383461,"y":0.659604549407959},{"x":0.4529411792755127,"y":0.659604549407959}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.4529411792755127,0.6384180784225464,0.47843137383461,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4431372582912445,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4431372582912445,"y":0.659604549407959},{"x":0.4156862795352936,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4156862795352936,0.6384180784225464,0.4431372582912445,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4117647111415863,"y":0.659604549407959},{"x":0.40784314274787903,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40784314274787903,0.6384180784225464,0.4117647111415863,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4000000059604645,"y":0.659604549407959},{"x":0.38235294818878174,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38235294818878174,0.6384180784225464,0.4000000059604645,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6384180784225464},{"x":0.3745098114013672,"y":0.6384180784225464},{"x":0.3745098114013672,"y":0.659604549407959},{"x":0.34117648005485535,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.34117648005485535,0.6384180784225464,0.3745098114013672,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2980392277240753,"y":0.6384180784225464},{"x":0.33137255907058716,"y":0.6384180784225464},{"x":0.33137255907058716,"y":0.659604549407959},{"x":0.2980392277240753,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصول","boundary":[0.2980392277240753,0.6384180784225464,0.33137255907058716,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.6384180784225464},{"x":0.29019609093666077,"y":0.6384180784225464},{"x":0.29019609093666077,"y":0.659604549407959},{"x":0.2862745225429535,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2862745225429535,0.6384180784225464,0.29019609093666077,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.6384180784225464},{"x":0.2803921699523926,"y":0.6384180784225464},{"x":0.2803921699523926,"y":0.659604549407959},{"x":0.239215686917305,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.239215686917305,0.6384180784225464,0.2803921699523926,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.6384180784225464},{"x":0.23333333432674408,"y":0.6384180784225464},{"x":0.23333333432674408,"y":0.659604549407959},{"x":0.2137254923582077,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2137254923582077,0.6384180784225464,0.23333333432674408,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14509804546833038,"y":0.6384180784225464},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6384180784225464},{"x":0.19607843458652496,"y":0.659604549407959},{"x":0.14509804546833038,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.14509804546833038,0.6384180784225464,0.19607843458652496,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.6384180784225464},{"x":0.1352941244840622,"y":0.6384180784225464},{"x":0.1352941244840622,"y":0.659604549407959},{"x":0.12941177189350128,"y":0.659604549407959}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.12941177189350128,0.6384180784225464,0.1352941244840622,0.659604549407959]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274509906768799,"y":0.6694915294647217},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6694915294647217},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6878530979156494},{"x":0.8274509906768799,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.8274509906768799,0.6694915294647217,0.8588235378265381,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.6694915294647217},{"x":0.8176470398902893,"y":0.6694915294647217},{"x":0.8176470398902893,"y":0.6878530979156494},{"x":0.8078431487083435,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8078431487083435,0.6694915294647217,0.8176470398902893,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.6694915294647217},{"x":0.7980391979217529,"y":0.6694915294647217},{"x":0.7980391979217529,"y":0.6878530979156494},{"x":0.7607843279838562,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7607843279838562,0.6694915294647217,0.7980391979217529,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6694915294647217},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6694915294647217},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6878530979156494},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.7058823704719543,0.6694915294647217,0.7529411911964417,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745098233222961,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6980392336845398,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6980392336845398,"y":0.6878530979156494},{"x":0.6745098233222961,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6745098233222961,0.6694915294647217,0.6980392336845398,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6647058725357056,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6647058725357056,"y":0.6878530979156494},{"x":0.6392157077789307,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6392157077789307,0.6694915294647217,0.6647058725357056,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6294117569923401,"y":0.6694915294647217},{"x":0.6294117569923401,"y":0.6878530979156494},{"x":0.5980392098426819,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5980392098426819,0.6694915294647217,0.6294117569923401,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5901960730552673,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5901960730552673,"y":0.6878530979156494},{"x":0.572549045085907,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.572549045085907,0.6694915294647217,0.5901960730552673,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5627450942993164,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5627450942993164,"y":0.6878530979156494},{"x":0.545098066329956,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.545098066329956,0.6694915294647217,0.5627450942993164,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6694915294647217},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6878530979156494},{"x":0.5098039507865906,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.5098039507865906,0.6694915294647217,0.5411764979362488,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.6694915294647217},{"x":0.501960813999176,"y":0.6694915294647217},{"x":0.501960813999176,"y":0.6878530979156494},{"x":0.49215686321258545,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49215686321258545,0.6694915294647217,0.501960813999176,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6694915294647217},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6694915294647217},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6878530979156494},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4470588266849518,0.6694915294647217,0.48235294222831726,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39803922176361084,"y":0.6694915294647217},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6694915294647217},{"x":0.4372549057006836,"y":0.6878530979156494},{"x":0.39803922176361084,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبنایی","boundary":[0.39803922176361084,0.6694915294647217,0.4372549057006836,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6694915294647217},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6694915294647217},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6878530979156494},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.3529411852359772,0.6694915294647217,0.38823530077934265,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.6694915294647217},{"x":0.343137264251709,"y":0.6694915294647217},{"x":0.343137264251709,"y":0.6878530979156494},{"x":0.3019607961177826,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.3019607961177826,0.6694915294647217,0.343137264251709,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.6694915294647217},{"x":0.2921568751335144,"y":0.6694915294647217},{"x":0.2921568751335144,"y":0.6878530979156494},{"x":0.27450981736183167,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.27450981736183167,0.6694915294647217,0.2921568751335144,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22156862914562225,"y":0.6694915294647217},{"x":0.26274511218070984,"y":0.6694915294647217},{"x":0.26274511218070984,"y":0.6878530979156494},{"x":0.22156862914562225,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.22156862914562225,0.6694915294647217,0.26274511218070984,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2078431397676468,"y":0.6694915294647217},{"x":0.21960784494876862,"y":0.6694915294647217},{"x":0.21960784494876862,"y":0.6878530979156494},{"x":0.2078431397676468,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2078431397676468,0.6694915294647217,0.21960784494876862,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.6694915294647217},{"x":0.1980392187833786,"y":0.6694915294647217},{"x":0.1980392187833786,"y":0.6878530979156494},{"x":0.1823529452085495,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1823529452085495,0.6694915294647217,0.1980392187833786,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6694915294647217},{"x":0.17450980842113495,"y":0.6694915294647217},{"x":0.17450980842113495,"y":0.6878530979156494},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6878530979156494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.12745098769664764,0.6694915294647217,0.17450980842113495,0.6878530979156494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.694915235042572},{"x":0.8607842922210693,"y":0.694915235042572},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7161017060279846},{"x":0.8078431487083435,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.8078431487083435,0.694915235042572,0.8607842922210693,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.694915235042572},{"x":0.8019607663154602,"y":0.694915235042572},{"x":0.8019607663154602,"y":0.7161017060279846},{"x":0.7372549176216125,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورمان","boundary":[0.7372549176216125,0.694915235042572,0.8019607663154602,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.694915235042572},{"x":0.7313725352287292,"y":0.694915235042572},{"x":0.7313725352287292,"y":0.7161017060279846},{"x":0.699999988079071,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.699999988079071,0.694915235042572,0.7313725352287292,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.694915235042572},{"x":0.6921568512916565,"y":0.694915235042572},{"x":0.6921568512916565,"y":0.7161017060279846},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6470588445663452,0.694915235042572,0.6921568512916565,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613725483417511,"y":0.694915235042572},{"x":0.6392157077789307,"y":0.694915235042572},{"x":0.6392157077789307,"y":0.7161017060279846},{"x":0.613725483417511,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.613725483417511,0.694915235042572,0.6392157077789307,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.694915235042572},{"x":0.6078431606292725,"y":0.694915235042572},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7161017060279846},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.5784313678741455,0.694915235042572,0.6078431606292725,0.7161017060279846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.694915235042572},{"x":0.5784313678741455,"y":0.694915235042572},{"x":0.5784313678741455,"y":0.7161017060279846},{"x":0.572549045085907,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.572549045085907,0.694915235042572,0.5784313678741455,0.7161017060279846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.30367231369018555},{"x":0.8607842922210693,"y":0.30367231369018555},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7161017060279846},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7161017060279846}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12245098769664764,0.29667231369018554,0.8657842922210693,0.7231017060279846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8215686082839966,"y":0.7471751570701599},{"x":0.7803921699523926,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7803921699523926,0.7245762944221497,0.8215686082839966,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7245762944221497},{"x":0.772549033164978,"y":0.7245762944221497},{"x":0.772549033164978,"y":0.7471751570701599},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7529411911964417,0.7245762944221497,0.772549033164978,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.7245762944221497},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7245762944221497},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7471751570701599},{"x":0.7078431248664856,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7078431248664856,0.7245762944221497,0.7450980544090271,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.7245762944221497},{"x":0.699999988079071,"y":0.7245762944221497},{"x":0.699999988079071,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6901960968971252,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6901960968971252,0.7245762944221497,0.699999988079071,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7471751570701599},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6117647290229797,0.7245762944221497,0.6823529601097107,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6039215922355652,"y":0.7245762944221497},{"x":0.6039215922355652,"y":0.7471751570701599},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقاطع","boundary":[0.5647059082984924,0.7245762944221497,0.6039215922355652,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5568627715110779,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5568627715110779,"y":0.7471751570701599},{"x":0.5078431367874146,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5078431367874146,0.7245762944221497,0.5568627715110779,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4901960790157318,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5,"y":0.7245762944221497},{"x":0.5,"y":0.7471751570701599},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4901960790157318,0.7245762944221497,0.5,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.7245762944221497},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7245762944221497},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7471751570701599},{"x":0.45490196347236633,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.45490196347236633,0.7245762944221497,0.48235294222831726,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.7245762944221497},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7245762944221497},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7471751570701599},{"x":0.4156862795352936,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4156862795352936,0.7245762944221497,0.4470588266849518,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.386274516582489,"y":0.7245762944221497},{"x":0.41372549533843994,"y":0.7245762944221497},{"x":0.41372549533843994,"y":0.7471751570701599},{"x":0.386274516582489,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.386274516582489,0.7245762944221497,0.41372549533843994,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30980393290519714,"y":0.7245762944221497},{"x":0.37843137979507446,"y":0.7245762944221497},{"x":0.37843137979507446,"y":0.7471751570701599},{"x":0.30980393290519714,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحصیلات","boundary":[0.30980393290519714,0.7245762944221497,0.37843137979507446,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.7245762944221497},{"x":0.3019607961177826,"y":0.7245762944221497},{"x":0.3019607961177826,"y":0.7471751570701599},{"x":0.25294119119644165,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.25294119119644165,0.7245762944221497,0.3019607961177826,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.7245762944221497},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7245762944221497},{"x":0.2450980395078659,"y":0.7471751570701599},{"x":0.239215686917305,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.239215686917305,0.7245762944221497,0.2450980395078659,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17058824002742767,"y":0.7245762944221497},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7245762944221497},{"x":0.23333333432674408,"y":0.7471751570701599},{"x":0.17058824002742767,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.17058824002742767,0.7245762944221497,0.23333333432674408,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7245762944221497},{"x":0.16078431904315948,"y":0.7245762944221497},{"x":0.16078431904315948,"y":0.7471751570701599},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7471751570701599}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.12941177189350128,0.7245762944221497,0.16078431904315948,0.7471751570701599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8529411554336548,"y":0.7542372941970825},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7542372941970825},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7740113139152527},{"x":0.8529411554336548,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8529411554336548,0.7542372941970825,0.8588235378265381,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.7542372941970825},{"x":0.8450980186462402,"y":0.7542372941970825},{"x":0.8450980186462402,"y":0.7740113139152527},{"x":0.7980391979217529,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتری","boundary":[0.7980391979217529,0.7542372941970825,0.8450980186462402,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.7542372941970825},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7542372941970825},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7740113139152527},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7666666507720947,0.7542372941970825,0.7843137383460999,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7542372941970825},{"x":0.7588235139846802,"y":0.7542372941970825},{"x":0.7588235139846802,"y":0.7740113139152527},{"x":0.729411780834198,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.729411780834198,0.7542372941970825,0.7588235139846802,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.7542372941970825},{"x":0.727450966835022,"y":0.7542372941970825},{"x":0.727450966835022,"y":0.7740113139152527},{"x":0.699999988079071,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.699999988079071,0.7542372941970825,0.727450966835022,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431372761726379,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6921568512916565,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6921568512916565,"y":0.7740113139152527},{"x":0.6431372761726379,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6431372761726379,0.7542372941970825,0.6921568512916565,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7740113139152527},{"x":0.6039215922355652,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.6039215922355652,0.7542372941970825,0.6352941393852234,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6019607782363892,"y":0.7542372941970825},{"x":0.6019607782363892,"y":0.7740113139152527},{"x":0.5607843399047852,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5607843399047852,0.7542372941970825,0.6019607782363892,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.7542372941970825},{"x":0.5568627715110779,"y":0.7542372941970825},{"x":0.5568627715110779,"y":0.7740113139152527},{"x":0.5509803891181946,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509803891181946,0.7542372941970825,0.5568627715110779,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.7542372941970825},{"x":0.54313725233078,"y":0.7542372941970825},{"x":0.54313725233078,"y":0.7740113139152527},{"x":0.5137255191802979,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5137255191802979,0.7542372941970825,0.54313725233078,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.7542372941970825},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7542372941970825},{"x":0.5039215683937073,"y":0.7740113139152527},{"x":0.4725490212440491,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیتی","boundary":[0.4725490212440491,0.7542372941970825,0.5039215683937073,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7542372941970825},{"x":0.4647058844566345,"y":0.7542372941970825},{"x":0.4647058844566345,"y":0.7740113139152527},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4588235318660736,0.7542372941970825,0.4647058844566345,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.7542372941970825},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7542372941970825},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7740113139152527},{"x":0.4058823585510254,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاوره","boundary":[0.4058823585510254,0.7542372941970825,0.45098039507865906,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7542372941970825},{"x":0.3960784375667572,"y":0.7542372941970825},{"x":0.3960784375667572,"y":0.7740113139152527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38823530077934265,0.7542372941970825,0.3960784375667572,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.7542372941970825},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7542372941970825},{"x":0.38235294818878174,"y":0.7740113139152527},{"x":0.3705882430076599,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3705882430076599,0.7542372941970825,0.38235294818878174,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.7542372941970825},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7542372941970825},{"x":0.36274510622024536,"y":0.7740113139152527},{"x":0.32156863808631897,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توصیه","boundary":[0.32156863808631897,0.7542372941970825,0.36274510622024536,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7542372941970825},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7542372941970825},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7740113139152527},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29411765933036804,0.7542372941970825,0.3137255012989044,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.7542372941970825},{"x":0.2921568751335144,"y":0.7542372941970825},{"x":0.2921568751335144,"y":0.7740113139152527},{"x":0.26862746477127075,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.26862746477127075,0.7542372941970825,0.2921568751335144,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2607843279838562,"y":0.7542372941970825},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7542372941970825},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7740113139152527},{"x":0.2607843279838562,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2607843279838562,0.7542372941970825,0.2647058963775635,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20196078717708588,"y":0.7542372941970825},{"x":0.250980406999588,"y":0.7542372941970825},{"x":0.250980406999588,"y":0.7740113139152527},{"x":0.20196078717708588,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواندن","boundary":[0.20196078717708588,0.7542372941970825,0.250980406999588,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17450980842113495,"y":0.7542372941970825},{"x":0.19411765038967133,"y":0.7542372941970825},{"x":0.19411765038967133,"y":0.7740113139152527},{"x":0.17450980842113495,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.17450980842113495,0.7542372941970825,0.19411765038967133,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7542372941970825},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7542372941970825},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7740113139152527},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.12941177189350128,0.7542372941970825,0.1666666716337204,0.7740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.7796609997749329},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7796609997749329},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8022598624229431},{"x":0.8215686082839966,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.8215686082839966,0.7796609997749329,0.8607842922210693,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.7796609997749329},{"x":0.8098039031028748,"y":0.7796609997749329},{"x":0.8098039031028748,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7784313559532166,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.7784313559532166,0.7796609997749329,0.8098039031028748,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7647058963775635,0.7796609997749329,0.7745097875595093,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7470588088035583,0.7796609997749329,0.7529411911964417,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019608020782471,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7352941036224365,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8022598624229431},{"x":0.7019608020782471,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.7019608020782471,0.7796609997749329,0.7352941036224365,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6725490093231201,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6980392336845398,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6980392336845398,"y":0.8022598624229431},{"x":0.6725490093231201,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تری","boundary":[0.6725490093231201,0.7796609997749329,0.6980392336845398,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6607843041419983,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6607843041419983,"y":0.8022598624229431},{"x":0.6509804129600525,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6509804129600525,0.7796609997749329,0.6607843041419983,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5607843399047852,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6392157077789307,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6392157077789307,"y":0.8022598624229431},{"x":0.5607843399047852,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خصوصیات","boundary":[0.5607843399047852,0.7796609997749329,0.6392157077789307,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.7796609997749329},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7796609997749329},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8022598624229431},{"x":0.5254902243614197,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.5254902243614197,0.7796609997749329,0.5490196347236633,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.7796609997749329},{"x":0.5137255191802979,"y":0.7796609997749329},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8022598624229431},{"x":0.48627451062202454,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.48627451062202454,0.7796609997749329,0.5137255191802979,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7796609997749329},{"x":0.47647058963775635,"y":0.7796609997749329},{"x":0.47647058963775635,"y":0.8022598624229431},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.42352941632270813,0.7796609997749329,0.47647058963775635,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.7796609997749329},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7796609997749329},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8022598624229431},{"x":0.4058823585510254,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4058823585510254,0.7796609997749329,0.4117647111415863,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392156958580017,"y":0.7796609997749329},{"x":0.39411765336990356,"y":0.7796609997749329},{"x":0.39411765336990356,"y":0.8022598624229431},{"x":0.3392156958580017,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوجوانی","boundary":[0.3392156958580017,0.7796609997749329,0.39411765336990356,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3019607961177826,"y":0.7796609997749329},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7796609997749329},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8022598624229431},{"x":0.3019607961177826,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3019607961177826,0.7796609997749329,0.3294117748737335,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.7796609997749329},{"x":0.29019609093666077,"y":0.7796609997749329},{"x":0.29019609093666077,"y":0.8022598624229431},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.27450981736183167,0.7796609997749329,0.29019609093666077,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7796609997749329},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7796609997749329},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8022598624229431},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.24705882370471954,0.7796609997749329,0.2705882489681244,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.7796609997749329},{"x":0.24313725531101227,"y":0.7796609997749329},{"x":0.24313725531101227,"y":0.8022598624229431},{"x":0.239215686917305,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.239215686917305,0.7796609997749329,0.24313725531101227,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.7796609997749329},{"x":0.22745098173618317,"y":0.7796609997749329},{"x":0.22745098173618317,"y":0.8022598624229431},{"x":0.2137254923582077,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2137254923582077,0.7796609997749329,0.22745098173618317,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7796609997749329},{"x":0.20196078717708588,"y":0.7796609997749329},{"x":0.20196078717708588,"y":0.8022598624229431},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.1764705926179886,0.7796609997749329,0.20196078717708588,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7796609997749329},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7796609997749329},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8022598624229431},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8022598624229431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.12941177189350128,0.7796609997749329,0.1666666716337204,0.8022598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.8079096078872681},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8079096078872681},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8276836276054382},{"x":0.800000011920929,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.800000011920929,0.8079096078872681,0.8607842922210693,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549019455909729,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7921568751335144,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7921568751335144,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7549019455909729,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.7549019455909729,0.8079096078872681,0.7921568751335144,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8276836276054382},{"x":0.7117646932601929,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7117646932601929,0.8079096078872681,0.7470588088035583,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7019608020782471,"y":0.8079096078872681},{"x":0.7019608020782471,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6960784196853638,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6960784196853638,0.8079096078872681,0.7019608020782471,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.8079096078872681},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8079096078872681},{"x":0.6882352828979492,"y":0.8276836276054382},{"x":0.6215686202049255,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6215686202049255,0.8079096078872681,0.6882352828979492,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.8079096078872681},{"x":0.613725483417511,"y":0.8079096078872681},{"x":0.613725483417511,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5862745046615601,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5862745046615601,0.8079096078872681,0.613725483417511,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5823529362678528,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5823529362678528,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5803921818733215,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5803921818733215,0.8079096078872681,0.5823529362678528,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.8079096078872681},{"x":0.570588231086731,"y":0.8079096078872681},{"x":0.570588231086731,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.5588235259056091,0.8079096078872681,0.570588231086731,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8276836276054382},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5333333611488342,0.8079096078872681,0.5490196347236633,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5254902243614197,"y":0.8079096078872681},{"x":0.5254902243614197,"y":0.8276836276054382},{"x":0.501960813999176,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.501960813999176,0.8079096078872681,0.5254902243614197,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.8079096078872681},{"x":0.49215686321258545,"y":0.8079096078872681},{"x":0.49215686321258545,"y":0.8276836276054382},{"x":0.46666666865348816,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.46666666865348816,0.8079096078872681,0.49215686321258545,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.8079096078872681},{"x":0.45686274766921997,"y":0.8079096078872681},{"x":0.45686274766921997,"y":0.8276836276054382},{"x":0.4490196108818054,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4490196108818054,0.8079096078872681,0.45686274766921997,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8079096078872681},{"x":0.43921568989753723,"y":0.8079096078872681},{"x":0.43921568989753723,"y":0.8276836276054382},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.4117647111415863,0.8079096078872681,0.43921568989753723,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8079096078872681},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8079096078872681},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.3764705955982208,0.8079096078872681,0.4019607901573181,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8079096078872681},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8079096078872681},{"x":0.36666667461395264,"y":0.8276836276054382},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.34117648005485535,0.8079096078872681,0.36666667461395264,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.8079096078872681},{"x":0.3392156958580017,"y":0.8079096078872681},{"x":0.3392156958580017,"y":0.8276836276054382},{"x":0.3117647171020508,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3117647171020508,0.8079096078872681,0.3392156958580017,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.8079096078872681},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8079096078872681},{"x":0.30392158031463623,"y":0.8276836276054382},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملموس","boundary":[0.2549019753932953,0.8079096078872681,0.30392158031463623,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.8079096078872681},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8079096078872681},{"x":0.2450980395078659,"y":0.8276836276054382},{"x":0.21960784494876862,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.21960784494876862,0.8079096078872681,0.2450980395078659,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.8079096078872681},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8079096078872681},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8276836276054382},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.1666666716337204,0.8079096078872681,0.21176470816135406,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8079096078872681},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8079096078872681},{"x":0.1568627506494522,"y":0.8276836276054382},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.12941177189350128,0.8079096078872681,0.1568627506494522,0.8276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8156862854957581,"y":0.8389830589294434},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8389830589294434},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8559321761131287},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8559321761131287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"والدین","boundary":[0.8156862854957581,0.8389830589294434,0.8588235378265381,0.8559321761131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7921568751335144,"y":0.8389830589294434},{"x":0.8078431487083435,"y":0.8389830589294434},{"x":0.8078431487083435,"y":0.8573446273803711},{"x":0.7921568751335144,"y":0.8573446273803711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7921568751335144,0.8389830589294434,0.8078431487083435,0.8573446273803711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.840395450592041},{"x":0.7862744927406311,"y":0.840395450592041},{"x":0.7862744927406311,"y":0.8573446273803711},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8573446273803711}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7666666507720947,0.840395450592041,0.7862744927406311,0.8573446273803711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.840395450592041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.840395450592041},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8573446273803711},{"x":0.7392156720161438,"y":0.8573446273803711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.7392156720161438,0.840395450592041,0.7647058963775635,0.8573446273803711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.840395450592041},{"x":0.7352941036224365,"y":0.840395450592041},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8573446273803711},{"x":0.7313725352287292,"y":0.8573446273803711}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7313725352287292,0.840395450592041,0.7352941036224365,0.8573446273803711]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7245762944221497},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8573446273803711},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8573446273803711}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12441177189350128,0.7175762944221497,0.8657842922210693,0.8643446273803711],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/ooiUigDthUCosKTO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/lPVigHQBFAxMPkzM.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/AvzasEVsQnMUSdlV.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00024009997587577967,0.0001536994467852479,0.9983062283572028,0.9993996057796614]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8196078538894653,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8196078538894653,"y":0.13276836276054382},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.7647058963775635,0.11581920832395554,0.8196078538894653,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7215686440467834,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7549019455909729,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7549019455909729,"y":0.13276836276054382},{"x":0.7215686440467834,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7215686440467834,0.11581920832395554,0.7549019455909729,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7117646932601929,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7176470756530762,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7176470756530762,"y":0.13276836276054382},{"x":0.7117646932601929,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7117646932601929,0.11581920832395554,0.7176470756530762,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7039215564727783,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7039215564727783,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6647058725357056,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.6647058725357056,0.11581920832395554,0.7039215564727783,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.11581920832395554},{"x":0.656862735748291,"y":0.11581920832395554},{"x":0.656862735748291,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6274510025978088,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6274510025978088,0.11581920832395554,0.656862735748291,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6196078658103943,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6196078658103943,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6117647290229797,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.11581920832395554,0.6196078658103943,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6039215922355652,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6039215922355652,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5686274766921997,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5686274766921997,0.11581920832395554,0.6039215922355652,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5313725471496582,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5588235259056091,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5588235259056091,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5313725471496582,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5313725471496582,0.11581920832395554,0.5588235259056091,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5235294103622437,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5235294103622437,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5137255191802979,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5137255191802979,0.11581920832395554,0.5235294103622437,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5039215683937073,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5039215683937073,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4745098054409027,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4745098054409027,0.11581920832395554,0.5039215683937073,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.11581920832395554},{"x":0.46666666865348816,"y":0.11581920832395554},{"x":0.46666666865348816,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4333333373069763,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.4333333373069763,0.11581920832395554,0.46666666865348816,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3901960849761963,"y":0.11581920832395554},{"x":0.42549020051956177,"y":0.11581920832395554},{"x":0.42549020051956177,"y":0.13276836276054382},{"x":0.3901960849761963,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.3901960849761963,0.11581920832395554,0.42549020051956177,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3450980484485626,"y":0.11581920832395554},{"x":0.38235294818878174,"y":0.11581920832395554},{"x":0.38235294818878174,"y":0.13276836276054382},{"x":0.3450980484485626,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امانت","boundary":[0.3450980484485626,0.11581920832395554,0.38235294818878174,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30980393290519714,"y":0.11581920832395554},{"x":0.343137264251709,"y":0.11581920832395554},{"x":0.343137264251709,"y":0.13276836276054382},{"x":0.30980393290519714,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.30980393290519714,0.11581920832395554,0.343137264251709,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28431373834609985,"y":0.11581920832395554},{"x":0.30000001192092896,"y":0.11581920832395554},{"x":0.30000001192092896,"y":0.13276836276054382},{"x":0.28431373834609985,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.28431373834609985,0.11581920832395554,0.30000001192092896,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.11581920832395554},{"x":0.2764706015586853,"y":0.11581920832395554},{"x":0.2764706015586853,"y":0.13276836276054382},{"x":0.23529411852359772,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.23529411852359772,0.11581920832395554,0.2764706015586853,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.11581920832395554},{"x":0.22549019753932953,"y":0.11581920832395554},{"x":0.22549019753932953,"y":0.13276836276054382},{"x":0.20588235557079315,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20588235557079315,0.11581920832395554,0.22549019753932953,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1823529452085495,"y":0.11581920832395554},{"x":0.1980392187833786,"y":0.11581920832395554},{"x":0.1980392187833786,"y":0.13276836276054382},{"x":0.1823529452085495,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.1823529452085495,0.11581920832395554,0.1980392187833786,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.11581920832395554},{"x":0.17450980842113495,"y":0.11581920832395554},{"x":0.17450980842113495,"y":0.13276836276054382},{"x":0.16274510324001312,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16274510324001312,0.11581920832395554,0.17450980842113495,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.11581920832395554},{"x":0.15490196645259857,"y":0.11581920832395554},{"x":0.15490196645259857,"y":0.13276836276054382},{"x":0.12941177189350128,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.12941177189350128,0.11581920832395554,0.15490196645259857,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8588235378265381,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8235294222831726,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.8235294222831726,0.1426553726196289,0.8588235378265381,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8078431487083435,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8156862854957581,"y":0.1426553726196289},{"x":0.8156862854957581,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8078431487083435,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8078431487083435,0.1426553726196289,0.8156862854957581,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7980391979217529,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7980391979217529,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7568627595901489,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7568627595901489,0.1426553726196289,0.7980391979217529,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7490196228027344,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7490196228027344,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7392156720161438,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7392156720161438,0.1426553726196289,0.7490196228027344,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7078431248664856,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7313725352287292,"y":0.1426553726196289},{"x":0.7313725352287292,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7078431248664856,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.7078431248664856,0.1426553726196289,0.7313725352287292,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.1426553726196289},{"x":0.699999988079071,"y":0.1426553726196289},{"x":0.699999988079071,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.6764705777168274,0.1426553726196289,0.699999988079071,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6725490093231201,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6725490093231201,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6607843041419983,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6607843041419983,0.1426553726196289,0.6725490093231201,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6549019813537598,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6549019813537598,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6509804129600525,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6509804129600525,0.1426553726196289,0.6549019813537598,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6431372761726379,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6431372761726379,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6372548937797546,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6372548937797546,0.1426553726196289,0.6431372761726379,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6294117569923401,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6294117569923401,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6098039150238037,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6098039150238037,0.1426553726196289,0.6294117569923401,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5627450942993164,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6019607782363892,"y":0.1426553726196289},{"x":0.6019607782363892,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5627450942993164,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5627450942993164,0.1426553726196289,0.6019607782363892,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5627450942993164,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5627450942993164,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5588235259056091,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5588235259056091,0.1426553726196289,0.5627450942993164,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5509803891181946,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5509803891181946,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5254902243614197,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.5254902243614197,0.1426553726196289,0.5509803891181946,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5215686559677124,"y":0.1426553726196289},{"x":0.5215686559677124,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4960784316062927,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.4960784316062927,0.1426553726196289,0.5215686559677124,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4627451002597809,"y":0.1426553726196289},{"x":0.48627451062202454,"y":0.1426553726196289},{"x":0.48627451062202454,"y":0.16242937743663788},{"x":0.4627451002597809,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادعا","boundary":[0.4627451002597809,0.1426553726196289,0.48627451062202454,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.1426553726196289},{"x":0.45490196347236633,"y":0.1426553726196289},{"x":0.45490196347236633,"y":0.16242937743663788},{"x":0.42941176891326904,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.42941176891326904,0.1426553726196289,0.45490196347236633,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40392157435417175,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4215686321258545,"y":0.1426553726196289},{"x":0.4215686321258545,"y":0.16242937743663788},{"x":0.40392157435417175,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40392157435417175,0.1426553726196289,0.4215686321258545,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1426553726196289},{"x":0.39411765336990356,"y":0.1426553726196289},{"x":0.39411765336990356,"y":0.16242937743663788},{"x":0.3529411852359772,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3529411852359772,0.1426553726196289,0.39411765336990356,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3450980484485626,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3450980484485626,"y":0.16242937743663788},{"x":0.32549020648002625,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32549020648002625,0.1426553726196289,0.3450980484485626,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2803921699523926,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1426553726196289},{"x":0.3176470696926117,"y":0.16242937743663788},{"x":0.2803921699523926,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2803921699523926,0.1426553726196289,0.3176470696926117,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239215686917305,"y":0.1426553726196289},{"x":0.272549033164978,"y":0.1426553726196289},{"x":0.272549033164978,"y":0.16242937743663788},{"x":0.239215686917305,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالی","boundary":[0.239215686917305,0.1426553726196289,0.272549033164978,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21960784494876862,"y":0.1426553726196289},{"x":0.23137255012989044,"y":0.1426553726196289},{"x":0.23137255012989044,"y":0.16242937743663788},{"x":0.21960784494876862,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21960784494876862,0.1426553726196289,0.23137255012989044,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1725490242242813,"y":0.1426553726196289},{"x":0.2137254923582077,"y":0.1426553726196289},{"x":0.2137254923582077,"y":0.16242937743663788},{"x":0.1725490242242813,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.1725490242242813,0.1426553726196289,0.2137254923582077,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.1426553726196289},{"x":0.16470588743686676,"y":0.1426553726196289},{"x":0.16470588743686676,"y":0.16242937743663788},{"x":0.13725490868091583,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.13725490868091583,0.1426553726196289,0.16470588743686676,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.1426553726196289},{"x":0.13333334028720856,"y":0.1426553726196289},{"x":0.13333334028720856,"y":0.16242937743663788},{"x":0.12941177189350128,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12941177189350128,0.1426553726196289,0.13333334028720856,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8490195870399475,"y":0.17090395092964172},{"x":0.8588235378265381,"y":0.17090395092964172},{"x":0.8588235378265381,"y":0.19350282847881317},{"x":0.8490195870399475,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8490195870399475,0.17090395092964172,0.8588235378265381,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058823347091675,"y":0.17090395092964172},{"x":0.8392156958580017,"y":0.17090395092964172},{"x":0.8392156958580017,"y":0.19350282847881317},{"x":0.8058823347091675,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8058823347091675,0.17090395092964172,0.8392156958580017,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7960784435272217,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7960784435272217,"y":0.19350282847881317},{"x":0.7803921699523926,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.7803921699523926,0.17090395092964172,0.7960784435272217,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7784313559532166,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7784313559532166,"y":0.19350282847881317},{"x":0.7764706015586853,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7764706015586853,0.17090395092964172,0.7784313559532166,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7509803771972656,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7666666507720947,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7666666507720947,"y":0.19350282847881317},{"x":0.7509803771972656,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.7509803771972656,0.17090395092964172,0.7666666507720947,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7490196228027344,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7490196228027344,"y":0.19350282847881317},{"x":0.7156862616539001,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7156862616539001,0.17090395092964172,0.7490196228027344,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7098039388656616,"y":0.17090395092964172},{"x":0.7098039388656616,"y":0.19350282847881317},{"x":0.6627451181411743,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رهنمود","boundary":[0.6627451181411743,0.17090395092964172,0.7098039388656616,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.17090395092964172},{"x":0.6529411673545837,"y":0.17090395092964172},{"x":0.6529411673545837,"y":0.19350282847881317},{"x":0.5960784554481506,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاحی","boundary":[0.5960784554481506,0.17090395092964172,0.6529411673545837,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5882353186607361,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19350282847881317},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5764706134796143,0.17090395092964172,0.5882353186607361,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5686274766921997,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5686274766921997,"y":0.19350282847881317},{"x":0.5352941155433655,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5352941155433655,0.17090395092964172,0.5686274766921997,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5254902243614197,"y":0.17090395092964172},{"x":0.5254902243614197,"y":0.19350282847881317},{"x":0.45686274766921997,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.45686274766921997,0.17090395092964172,0.5254902243614197,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.17090395092964172},{"x":0.4490196108818054,"y":0.17090395092964172},{"x":0.4490196108818054,"y":0.19350282847881317},{"x":0.44117647409439087,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.17090395092964172,0.4490196108818054,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3745098114013672,"y":0.17090395092964172},{"x":0.4333333373069763,"y":0.17090395092964172},{"x":0.4333333373069763,"y":0.19350282847881317},{"x":0.3745098114013672,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.3745098114013672,0.17090395092964172,0.4333333373069763,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.17090395092964172},{"x":0.36666667461395264,"y":0.17090395092964172},{"x":0.36666667461395264,"y":0.19350282847881317},{"x":0.32549020648002625,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.32549020648002625,0.17090395092964172,0.36666667461395264,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078431487083435,"y":0.17090395092964172},{"x":0.3176470696926117,"y":0.17090395092964172},{"x":0.3176470696926117,"y":0.19350282847881317},{"x":0.3078431487083435,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3078431487083435,0.17090395092964172,0.3176470696926117,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.17090395092964172},{"x":0.2980392277240753,"y":0.17090395092964172},{"x":0.2980392277240753,"y":0.19350282847881317},{"x":0.2823529541492462,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2823529541492462,0.17090395092964172,0.2980392277240753,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.17090395092964172},{"x":0.27450981736183167,"y":0.17090395092964172},{"x":0.27450981736183167,"y":0.19350282847881317},{"x":0.250980406999588,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.250980406999588,0.17090395092964172,0.27450981736183167,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.17090395092964172},{"x":0.24313725531101227,"y":0.17090395092964172},{"x":0.24313725531101227,"y":0.19350282847881317},{"x":0.20588235557079315,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.20588235557079315,0.17090395092964172,0.24313725531101227,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.17090395092964172},{"x":0.19607843458652496,"y":0.17090395092964172},{"x":0.19607843458652496,"y":0.19350282847881317},{"x":0.1764705926179886,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1764705926179886,0.17090395092964172,0.19607843458652496,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1509803980588913,"y":0.17090395092964172},{"x":0.1666666716337204,"y":0.17090395092964172},{"x":0.1666666716337204,"y":0.19350282847881317},{"x":0.1509803980588913,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.1509803980588913,0.17090395092964172,0.1666666716337204,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.17090395092964172},{"x":0.14313726127147675,"y":0.17090395092964172},{"x":0.14313726127147675,"y":0.19350282847881317},{"x":0.12745098769664764,"y":0.19350282847881317}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12745098769664764,0.17090395092964172,0.14313726127147675,0.19350282847881317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254901766777039,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8588235378265381,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2189265489578247},{"x":0.8254901766777039,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8254901766777039,0.19915254414081573,0.8588235378265381,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8215686082839966,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8215686082839966,"y":0.2189265489578247},{"x":0.7960784435272217,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7960784435272217,0.19915254414081573,0.8215686082839966,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7882353067398071,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2189265489578247},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.7529411911964417,0.19915254414081573,0.7882353067398071,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7450980544090271,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7450980544090271,"y":0.2189265489578247},{"x":0.7392156720161438,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7392156720161438,0.19915254414081573,0.7450980544090271,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7313725352287292,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7313725352287292,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاس","boundary":[0.6941176652908325,0.19915254414081573,0.7313725352287292,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.19915254414081573},{"x":0.686274528503418,"y":0.19915254414081573},{"x":0.686274528503418,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6450980305671692,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.6450980305671692,0.19915254414081573,0.686274528503418,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6313725709915161,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6392157077789307,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6392157077789307,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6313725709915161,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6313725709915161,0.19915254414081573,0.6392157077789307,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6176470518112183,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6176470518112183,0.19915254414081573,0.6235294342041016,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6098039150238037,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6098039150238037,"y":0.2189265489578247},{"x":0.5803921818733215,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.5803921818733215,0.19915254414081573,0.6098039150238037,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545098066329956,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5745097994804382,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5745097994804382,"y":0.2189265489578247},{"x":0.545098066329956,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منت","boundary":[0.545098066329956,0.19915254414081573,0.5745097994804382,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5372549295425415,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5372549295425415,"y":0.2189265489578247},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پذیرا","boundary":[0.5058823823928833,0.19915254414081573,0.5372549295425415,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46078431606292725,"y":0.19915254414081573},{"x":0.49803921580314636,"y":0.19915254414081573},{"x":0.49803921580314636,"y":0.2189265489578247},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.46078431606292725,0.19915254414081573,0.49803921580314636,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.19915254414081573},{"x":0.46078431606292725,"y":0.19915254414081573},{"x":0.46078431606292725,"y":0.2189265489578247},{"x":0.45490196347236633,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45490196347236633,0.19915254414081573,0.46078431606292725,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.19915254414081573},{"x":0.4470588266849518,"y":0.19915254414081573},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2189265489578247},{"x":0.4313725531101227,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4313725531101227,0.19915254414081573,0.4470588266849518,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.19915254414081573},{"x":0.42549020051956177,"y":0.19915254414081573},{"x":0.42549020051956177,"y":0.2189265489578247},{"x":0.39411765336990356,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.39411765336990356,0.19915254414081573,0.42549020051956177,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.19915254414081573},{"x":0.38823530077934265,"y":0.19915254414081573},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2189265489578247},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3764705955982208,0.19915254414081573,0.38823530077934265,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3705882430076599,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3705882430076599,"y":0.2189265489578247},{"x":0.33137255907058716,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.33137255907058716,0.19915254414081573,0.3705882430076599,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27843138575553894,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3235294222831726,"y":0.19915254414081573},{"x":0.3235294222831726,"y":0.2189265489578247},{"x":0.27843138575553894,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عزیزان","boundary":[0.27843138575553894,0.19915254414081573,0.3235294222831726,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.19915254414081573},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19915254414081573},{"x":0.2705882489681244,"y":0.2189265489578247},{"x":0.2647058963775635,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2647058963775635,0.19915254414081573,0.2705882489681244,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1921568661928177,"y":0.19915254414081573},{"x":0.2568627595901489,"y":0.19915254414081573},{"x":0.2568627595901489,"y":0.2189265489578247},{"x":0.1921568661928177,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکارانی","boundary":[0.1921568661928177,0.19915254414081573,0.2568627595901489,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16862745583057404,"y":0.19915254414081573},{"x":0.18627451360225677,"y":0.19915254414081573},{"x":0.18627451360225677,"y":0.2189265489578247},{"x":0.16862745583057404,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.16862745583057404,0.19915254414081573,0.18627451360225677,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.19915254414081573},{"x":0.16078431904315948,"y":0.19915254414081573},{"x":0.16078431904315948,"y":0.2189265489578247},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14705882966518402,0.19915254414081573,0.16078431904315948,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.19915254414081573},{"x":0.13921569287776947,"y":0.19915254414081573},{"x":0.13921569287776947,"y":0.2189265489578247},{"x":0.12941177189350128,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12941177189350128,0.19915254414081573,0.13921569287776947,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372548818588257,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8588235378265381,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24576270580291748},{"x":0.8372548818588257,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثمر","boundary":[0.8372548818588257,0.22740113735198975,0.8588235378265381,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8313725590705872,"y":0.22740113735198975},{"x":0.8313725590705872,"y":0.24576270580291748},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشستن","boundary":[0.7882353067398071,0.22740113735198975,0.8313725590705872,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7803921699523926,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7803921699523926,"y":0.24576270580291748},{"x":0.7607843279838562,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7607843279838562,0.22740113735198975,0.7803921699523926,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372549176216125,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24576270580291748},{"x":0.7372549176216125,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7372549176216125,0.22740113735198975,0.7529411911964417,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7333333492279053,"y":0.22740113735198975},{"x":0.7333333492279053,"y":0.24576270580291748},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.7058823704719543,0.22740113735198975,0.7333333492279053,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6980392336845398,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6980392336845398,"y":0.24576270580291748},{"x":0.6921568512916565,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6921568512916565,0.22740113735198975,0.6980392336845398,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.22740113735198975},{"x":0.686274528503418,"y":0.22740113735198975},{"x":0.686274528503418,"y":0.24576270580291748},{"x":0.6450980305671692,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحمل","boundary":[0.6450980305671692,0.22740113735198975,0.686274528503418,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6392157077789307,"y":0.22740113735198975},{"x":0.6392157077789307,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5960784554481506,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.5960784554481506,0.22740113735198975,0.6392157077789307,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5784313678741455,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5882353186607361,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5784313678741455,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5784313678741455,0.22740113735198975,0.5882353186607361,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54313725233078,"y":0.22740113735198975},{"x":0.570588231086731,"y":0.22740113735198975},{"x":0.570588231086731,"y":0.24576270580291748},{"x":0.54313725233078,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.54313725233078,0.22740113735198975,0.570588231086731,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5352941155433655,"y":0.22740113735198975},{"x":0.5352941155433655,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4882352948188782,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.4882352948188782,0.22740113735198975,0.5352941155433655,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4843137264251709,"y":0.22740113735198975},{"x":0.4843137264251709,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4588235318660736,0.22740113735198975,0.4843137264251709,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.22740113735198975},{"x":0.45098039507865906,"y":0.22740113735198975},{"x":0.45098039507865906,"y":0.24576270580291748},{"x":0.39411765336990356,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.39411765336990356,0.22740113735198975,0.45098039507865906,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35098040103912354,"y":0.22740113735198975},{"x":0.386274516582489,"y":0.22740113735198975},{"x":0.386274516582489,"y":0.24576270580291748},{"x":0.35098040103912354,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.35098040103912354,0.22740113735198975,0.386274516582489,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.22740113735198975},{"x":0.343137264251709,"y":0.22740113735198975},{"x":0.343137264251709,"y":0.24576270580291748},{"x":0.33529412746429443,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33529412746429443,0.22740113735198975,0.343137264251709,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2764706015586853,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3294117748737335,"y":0.22740113735198975},{"x":0.3294117748737335,"y":0.24576270580291748},{"x":0.2764706015586853,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدردانی","boundary":[0.2764706015586853,0.22740113735198975,0.3294117748737335,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.22740113735198975},{"x":0.26862746477127075,"y":0.22740113735198975},{"x":0.26862746477127075,"y":0.24576270580291748},{"x":0.2549019753932953,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2549019753932953,0.22740113735198975,0.26862746477127075,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2450980395078659,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2450980395078659,"y":0.24576270580291748},{"x":0.21568627655506134,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.21568627655506134,0.22740113735198975,0.2450980395078659,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2137254923582077,"y":0.22740113735198975},{"x":0.2137254923582077,"y":0.24576270580291748},{"x":0.20588235557079315,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20588235557079315,0.22740113735198975,0.2137254923582077,0.24576270580291748]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8588235378265381,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24576270580291748},{"x":0.12745098769664764,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12245098769664764,0.10881920832395553,0.8638235378265381,0.2527627058029175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2862745225429535,"y":0.31355932354927063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31355932354927063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3290960490703583},{"x":0.2862745225429535,"y":0.3290960490703583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2862745225429535,0.31355932354927063,0.29411765933036804,0.3290960490703583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.31355932354927063},{"x":0.28431373834609985,"y":0.31355932354927063},{"x":0.2862745225429535,"y":0.3290960490703583},{"x":0.24117647111415863,"y":0.3290960490703583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احترام","boundary":[0.24117647111415863,0.31355932354927063,0.2862745225429535,0.3290960490703583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.31355932354927063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31355932354927063},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3290960490703583},{"x":0.24117647111415863,"y":0.3290960490703583}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.23617647111415863,0.3065593235492706,0.29911765933036805,0.3360960490703583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3705882430076599,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3705882430076599,"y":0.35875704884529114},{"x":0.33725491166114807,"y":0.35875704884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.33725491166114807,0.34180790185928345,0.3705882430076599,0.35875704884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3333333432674408,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3333333432674408,"y":0.35875704884529114},{"x":0.3137255012989044,"y":0.35875704884529114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3137255012989044,0.34180790185928345,0.3333333432674408,0.35875704884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2294117659330368,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3078431487083435,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3078431487083435,"y":0.35875704884529114},{"x":0.2294117659330368,"y":0.35875704884529114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدحسین","boundary":[0.2294117659330368,0.34180790185928345,0.3078431487083435,0.35875704884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.3432203531265259},{"x":0.21764706075191498,"y":0.3432203531265259},{"x":0.21764706075191498,"y":0.35875704884529114},{"x":0.1666666716337204,"y":0.35875704884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.1666666716337204,0.3432203531265259,0.21764706075191498,0.35875704884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3432203531265259},{"x":0.16078431904315948,"y":0.3432203531265259},{"x":0.16078431904315948,"y":0.35875704884529114},{"x":0.12941177189350128,"y":0.35875704884529114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسب","boundary":[0.12941177189350128,0.3432203531265259,0.16078431904315948,0.35875704884529114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3432203531265259},{"x":0.3705882430076599,"y":0.34180790185928345},{"x":0.3705882430076599,"y":0.35875704884529114},{"x":0.12941177189350128,"y":0.36016950011253357}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12441177189350128,0.3362203531265259,0.3755882430076599,0.36575704884529114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26862746477127075,"y":0.37005650997161865},{"x":0.3117647171020508,"y":0.37005650997161865},{"x":0.3137255012989044,"y":0.38700565695762634},{"x":0.26862746477127075,"y":0.38700565695762634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حدیث","boundary":[0.26862746477127075,0.37005650997161865,0.3137255012989044,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.37005650997161865},{"x":0.2607843279838562,"y":0.37005650997161865},{"x":0.26274511218070984,"y":0.38700565695762634},{"x":0.2137254923582077,"y":0.3884180784225464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.2137254923582077,0.37005650997161865,0.26274511218070984,0.38700565695762634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3997175097465515},{"x":0.31568628549575806,"y":0.3997175097465515},{"x":0.31568628549575806,"y":0.41807910799980164},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.2705882489681244,0.3997175097465515,0.31568628549575806,0.41807910799980164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23725490272045135,"y":0.39830508828163147},{"x":0.26274511218070984,"y":0.3997175097465515},{"x":0.26274511218070984,"y":0.4166666567325592},{"x":0.23725490272045135,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.23725490272045135,0.39830508828163147,0.26274511218070984,0.4166666567325592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2137254923582077,"y":0.39830508828163147},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3997175097465515},{"x":0.23333333432674408,"y":0.4166666567325592},{"x":0.21176470816135406,"y":0.41525423526763916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.2137254923582077,0.39830508828163147,0.23333333432674408,0.4166666567325592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3686440587043762},{"x":0.31568628549575806,"y":0.37005650997161865},{"x":0.31568628549575806,"y":0.41807910799980164},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4166666567325592}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.3616440587043762,0.32068628549575806,0.42507910799980164],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/miUdyCjIcrnSZVen-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/FnchKtClVjsruIuu.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/tGMbVszcQYVSnXMJ.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00023625530097998824,0.00015170449068990804,0.998302383740743,0.9987352851999682]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.11581920832395554},{"x":0.545098066329956,"y":0.11581920832395554},{"x":0.545098066329956,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4941176474094391,"y":0.13135592639446259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4960784316062927,0.11581920832395554,0.545098066329956,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.1144067794084549},{"x":0.4882352948188782,"y":0.11581920832395554},{"x":0.4882352948188782,"y":0.13135592639446259},{"x":0.44509804248809814,"y":0.12994350492954254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.44509804248809814,0.1144067794084549,0.4882352948188782,0.13135592639446259]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.1144067794084549},{"x":0.545098066329956,"y":0.11581920832395554},{"x":0.545098066329956,"y":0.13276836276054382},{"x":0.44509804248809814,"y":0.12994350492954254}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.44009804248809814,0.10740677940845489,0.5500980663299561,0.13976836276054383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.14406779408454895},{"x":0.7921568751335144,"y":0.14689265191555023},{"x":0.7901960611343384,"y":0.16101695597171783},{"x":0.7549019455909729,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7568627595901489,0.14406779408454895,0.7901960611343384,0.16101695597171783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.14406779408454895},{"x":0.7921568751335144,"y":0.14689265191555023},{"x":0.7901960611343384,"y":0.16101695597171783},{"x":0.7549019455909729,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7518627595901489,0.13706779408454894,0.7951960611343384,0.16801695597171784],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.1454802304506302},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1454802304506302},{"x":0.2235294133424759,"y":0.15819208323955536},{"x":0.18431372940540314,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.18431372940540314,0.1454802304506302,0.2235294133424759,0.15819208323955536]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18431372940540314,"y":0.1454802304506302},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1454802304506302},{"x":0.2235294133424759,"y":0.15819208323955536},{"x":0.18431372940540314,"y":0.15819208323955536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.17931372940540313,0.13848023045063018,0.2285294133424759,0.16519208323955537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.17514124512672424},{"x":0.13333334028720856,"y":0.17514124512672424},{"x":0.13333334028720856,"y":0.18644067645072937},{"x":0.12941177189350128,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱","boundary":[0.12941177189350128,0.17514124512672424,0.13333334028720856,0.18644067645072937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.17514124512672424},{"x":0.13333334028720856,"y":0.17514124512672424},{"x":0.13333334028720856,"y":0.18644067645072937},{"x":0.12941177189350128,"y":0.18644067645072937}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.16814124512672424,0.13833334028720856,0.19344067645072938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8588235378265381,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8607842922210693,"y":0.1906779706478119},{"x":0.8215686082839966,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8215686082839966,0.17231638729572296,0.8607842922210693,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.173728808760643},{"x":0.813725471496582,"y":0.17231638729572296},{"x":0.813725471496582,"y":0.1906779706478119},{"x":0.7843137383460999,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7843137383460999,0.173728808760643,0.813725471496582,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.173728808760643},{"x":0.7803921699523926,"y":0.173728808760643},{"x":0.7803921699523926,"y":0.19209039211273193},{"x":0.772549033164978,"y":0.19209039211273193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.770588219165802,0.173728808760643,0.7803921699523926,0.19209039211273193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7803921699523926,"y":0.20056496560573578},{"x":0.8607842922210693,"y":0.20056496560573578},{"x":0.8607842922210693,"y":0.22033898532390594},{"x":0.7803921699523926,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.7803921699523926,0.20056496560573578,0.8607842922210693,0.22033898532390594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19915254414081573},{"x":0.770588219165802,"y":0.20056496560573578},{"x":0.770588219165802,"y":0.2189265489578247},{"x":0.729411780834198,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.729411780834198,0.19915254414081573,0.770588219165802,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7137255072593689,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7215686440467834,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7215686440467834,"y":0.2189265489578247},{"x":0.7137255072593689,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7137255072593689,0.19915254414081573,0.7215686440467834,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.19915254414081573},{"x":0.699999988079071,"y":0.19915254414081573},{"x":0.699999988079071,"y":0.2189265489578247},{"x":0.6490195989608765,"y":0.2189265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6490195989608765,0.19915254414081573,0.699999988079071,0.2189265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6411764621734619,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6411764621734619,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6215686202049255,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6215686202049255,0.19915254414081573,0.6411764621734619,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.1977401077747345},{"x":0.613725483417511,"y":0.19915254414081573},{"x":0.613725483417511,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5666666626930237,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5666666626930237,0.1977401077747345,0.613725483417511,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254902243614197,"y":0.1977401077747345},{"x":0.5588235259056091,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5588235259056091,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5254902243614197,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5254902243614197,0.1977401077747345,0.5588235259056091,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.22316384315490723},{"x":0.8568627238273621,"y":0.22316384315490723},{"x":0.8568627238273621,"y":0.24435028433799744},{"x":0.8215686082839966,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"1-1-","boundary":[0.8215686082839966,0.22316384315490723,0.8568627238273621,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7960784435272217,"y":0.22316384315490723},{"x":0.8156862854957581,"y":0.22316384315490723},{"x":0.8156862854957581,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7960784435272217,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7960784435272217,0.22316384315490723,0.8156862854957581,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588235139846802,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7901960611343384,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7901960611343384,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7588235139846802,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.7588235139846802,0.22316384315490723,0.7901960611343384,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7529411911964417,"y":0.24435028433799744},{"x":0.7254902124404907,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7254902124404907,0.22316384315490723,0.7529411911964417,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7156862616539001,"y":0.22316384315490723},{"x":0.7156862616539001,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6882352828979492,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6882352828979492,0.22316384315490723,0.7156862616539001,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.22316384315490723},{"x":0.6803921461105347,"y":0.22316384315490723},{"x":0.6803921461105347,"y":0.24435028433799744},{"x":0.6274510025978088,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سؤالات","boundary":[0.6274510025978088,0.22316384315490723,0.6803921461105347,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5745097994804382,"y":0.22316384315490723},{"x":0.6098039150238037,"y":0.22316384315490723},{"x":0.6098039150238037,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5745097994804382,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.5745097994804382,0.22316384315490723,0.6098039150238037,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5470588207244873,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5627450942993164,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5627450942993164,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5470588207244873,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5470588207244873,0.22316384315490723,0.5627450942993164,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24435028433799744},{"x":0.5078431367874146,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.5078431367874146,0.22316384315490723,0.5411764979362488,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5,"y":0.22316384315490723},{"x":0.5,"y":0.24435028433799744},{"x":0.4686274528503418,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.4686274528503418,0.22316384315490723,0.5,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24435028433799744},{"x":0.45490196347236633,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.45490196347236633,0.22316384315490723,0.4588235318660736,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44117647409439087,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24435028433799744},{"x":0.44117647409439087,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44117647409439087,0.22316384315490723,0.4470588266849518,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42549020051956177,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4333333373069763,"y":0.22316384315490723},{"x":0.4333333373069763,"y":0.24435028433799744},{"x":0.42549020051956177,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.42549020051956177,0.22316384315490723,0.4333333373069763,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.22316384315490723},{"x":0.42941176891326904,"y":0.22316384315490723},{"x":0.42941176891326904,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3686274588108063,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.3686274588108063,0.22316384315490723,0.42941176891326904,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.22316384315490723},{"x":0.3607843220233917,"y":0.22316384315490723},{"x":0.3607843220233917,"y":0.24435028433799744},{"x":0.34705883264541626,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34705883264541626,0.22316384315490723,0.3607843220233917,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3117647171020508,"y":0.22316384315490723},{"x":0.3392156958580017,"y":0.22316384315490723},{"x":0.3392156958580017,"y":0.24435028433799744},{"x":0.3117647171020508,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.3117647171020508,0.22316384315490723,0.3392156958580017,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.22316384315490723},{"x":0.30392158031463623,"y":0.22316384315490723},{"x":0.30392158031463623,"y":0.24435028433799744},{"x":0.24117647111415863,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناپیوستگی","boundary":[0.24117647111415863,0.22316384315490723,0.30392158031463623,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.22316384315490723},{"x":0.23725490272045135,"y":0.22316384315490723},{"x":0.23725490272045135,"y":0.24435028433799744},{"x":0.23137255012989044,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.23137255012989044,0.22316384315490723,0.23725490272045135,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.22316384315490723},{"x":0.2235294133424759,"y":0.22316384315490723},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24435028433799744},{"x":0.1764705926179886,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشنهاد","boundary":[0.1764705926179886,0.22316384315490723,0.2235294133424759,0.24435028433799744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.22316384315490723},{"x":0.16862745583057404,"y":0.22316384315490723},{"x":0.16862745583057404,"y":0.24435028433799744},{"x":0.14313726127147675,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.14313726127147675,0.22316384315490723,0.16862745583057404,0.24435028433799744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14313726127147675,"y":0.17231638729572296},{"x":0.8607842922210693,"y":0.173728808760643},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24717514216899872},{"x":0.14313726127147675,"y":0.24435028433799744}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13813726127147674,0.16531638729572296,0.8638235378265381,0.2541751421689987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.20056496560573578},{"x":0.13333334028720856,"y":0.20056496560573578},{"x":0.13333334028720856,"y":0.21327683329582214},{"x":0.13137255609035492,"y":0.21327683329582214}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"1","boundary":[0.12941177189350128,0.20056496560573578,0.13333334028720856,0.21327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.20056496560573578},{"x":0.1823529452085495,"y":0.19915254414081573},{"x":0.1823529452085495,"y":0.21327683329582214},{"x":0.1411764770746231,"y":0.21327683329582214}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"........","boundary":[0.1411764770746231,0.20056496560573578,0.1823529452085495,0.21327683329582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.20056496560573578},{"x":0.1823529452085495,"y":0.19915254414081573},{"x":0.1823529452085495,"y":0.2118644118309021},{"x":0.13137255609035492,"y":0.21327683329582214}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.19356496560573577,0.1873529452085495,0.2188644118309021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.23163841664791107},{"x":0.23333333432674408,"y":0.23163841664791107},{"x":0.23333333432674408,"y":0.23728813230991364},{"x":0.23137255012989044,"y":0.23728813230991364}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"(","boundary":[0.23137255012989044,0.23163841664791107,0.23333333432674408,0.23728813230991364]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23137255012989044,"y":0.23163841664791107},{"x":0.23333333432674408,"y":0.23163841664791107},{"x":0.23333333432674408,"y":0.23728813230991364},{"x":0.23137255012989044,"y":0.23728813230991364}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.22637255012989044,0.22463841664791107,0.23833333432674408,0.24428813230991364],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.25564971566200256},{"x":0.813725471496582,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8156862854957581,"y":0.26553672552108765},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2669491469860077}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"است","boundary":[0.7745097875595093,0.25564971566200256,0.8156862854957581,0.26553672552108765]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.25564971566200256},{"x":0.770588219165802,"y":0.25564971566200256},{"x":0.770588219165802,"y":0.2669491469860077},{"x":0.770588219165802,"y":0.2669491469860077}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"؟","boundary":[0.770588219165802,0.25564971566200256,0.770588219165802,0.2669491469860077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.25564971566200256},{"x":0.813725471496582,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8156862854957581,"y":0.26553672552108765},{"x":0.770588219165802,"y":0.2669491469860077}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.765588219165802,0.24864971566200256,0.8206862854957581,0.27253672552108765],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1352941244840622,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1352941244840622,"y":0.26553672552108765},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26553672552108765}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.12745098769664764,0.25564971566200256,0.1352941244840622,0.26553672552108765]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13921569287776947,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1411764770746231,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26553672552108765},{"x":0.13921569287776947,"y":0.26553672552108765}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.13921569287776947,0.25564971566200256,0.1411764770746231,0.26553672552108765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1411764770746231,"y":0.25564971566200256},{"x":0.1411764770746231,"y":0.26553672552108765},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26553672552108765}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.24864971566200256,0.1461764770746231,0.27253672552108765],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.28248587250709534},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28248587250709534},{"x":0.1411764770746231,"y":0.29378530383110046},{"x":0.12941177189350128,"y":0.29378530383110046}]},"confidence":0.4000000059604645,"str":".ع","boundary":[0.12941177189350128,0.28248587250709534,0.1411764770746231,0.29378530383110046]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.28248587250709534},{"x":0.1411764770746231,"y":0.28248587250709534},{"x":0.1411764770746231,"y":0.29378530383110046},{"x":0.12941177189350128,"y":0.29378530383110046}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.27548587250709533,0.1461764770746231,0.30078530383110047],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.30084747076034546},{"x":0.8215686082839966,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.2838982939720154,0.8568627238273621,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8156862854957581,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8156862854957581,"y":0.30084747076034546},{"x":0.7980391979217529,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7980391979217529,0.2838982939720154,0.8156862854957581,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7901960611343384,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7901960611343384,"y":0.30084747076034546},{"x":0.729411780834198,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.729411780834198,0.2838982939720154,0.7901960611343384,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7235293984413147,"y":0.2838982939720154},{"x":0.7235293984413147,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.6823529601097107,0.2838982939720154,0.7235293984413147,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6745098233222961,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6745098233222961,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6666666865348816,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6666666865348816,0.2838982939720154,0.6745098233222961,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6607843041419983,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6607843041419983,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6176470518112183,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیرونی","boundary":[0.6176470518112183,0.2838982939720154,0.6607843041419983,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2838982939720154},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30084747076034546},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6000000238418579,0.2838982939720154,0.6117647290229797,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5941176414489746,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5941176414489746,"y":0.30084747076034546},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5647059082984924,0.2838982939720154,0.5941176414489746,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5588235259056091,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5588235259056091,"y":0.30084747076034546},{"x":0.529411792755127,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موثر","boundary":[0.529411792755127,0.2838982939720154,0.5588235259056091,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5215686559677124,"y":0.2838982939720154},{"x":0.5215686559677124,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4882352948188782,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.4882352948188782,0.2838982939720154,0.5215686559677124,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4745098054409027,"y":0.2838982939720154},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2838982939720154},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30084747076034546},{"x":0.4745098054409027,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4745098054409027,0.2838982939720154,0.48235294222831726,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2838982939720154},{"x":0.4745098054409027,"y":0.2838982939720154},{"x":0.4745098054409027,"y":0.30084747076034546},{"x":0.47058823704719543,"y":0.30084747076034546}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47058823704719543,0.2838982939720154,0.4745098054409027,0.30084747076034546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.306497186422348},{"x":0.8568627238273621,"y":0.306497186422348},{"x":0.8568627238273621,"y":0.3305084705352783},{"x":0.8215686082839966,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.306497186422348,0.8568627238273621,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.306497186422348},{"x":0.8156862854957581,"y":0.306497186422348},{"x":0.8156862854957581,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7686274647712708,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7686274647712708,0.306497186422348,0.8156862854957581,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.306497186422348},{"x":0.7607843279838562,"y":0.306497186422348},{"x":0.7607843279838562,"y":0.3305084705352783},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.7411764860153198,0.306497186422348,0.7607843279838562,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.306497186422348},{"x":0.7411764860153198,"y":0.306497186422348},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.6941176652908325,0.306497186422348,0.7411764860153198,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.306497186422348},{"x":0.6823529601097107,"y":0.306497186422348},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6764705777168274,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6764705777168274,0.306497186422348,0.6823529601097107,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.306497186422348},{"x":0.6745098233222961,"y":0.306497186422348},{"x":0.6745098233222961,"y":0.3305084705352783},{"x":0.6333333253860474,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6333333253860474,0.306497186422348,0.6745098233222961,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.306497186422348},{"x":0.6274510025978088,"y":0.306497186422348},{"x":0.6274510025978088,"y":0.3305084705352783},{"x":0.5862745046615601,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.5862745046615601,0.306497186422348,0.6274510025978088,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.306497186422348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.306497186422348},{"x":0.5784313678741455,"y":0.3305084705352783},{"x":0.572549045085907,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.572549045085907,0.306497186422348,0.5784313678741455,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.306497186422348},{"x":0.5647059082984924,"y":0.306497186422348},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3305084705352783},{"x":0.5215686559677124,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.5215686559677124,0.306497186422348,0.5647059082984924,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.306497186422348},{"x":0.5137255191802979,"y":0.306497186422348},{"x":0.5137255191802979,"y":0.3305084705352783},{"x":0.49803921580314636,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49803921580314636,0.306497186422348,0.5137255191802979,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.306497186422348},{"x":0.49215686321258545,"y":0.306497186422348},{"x":0.49215686321258545,"y":0.3305084705352783},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4588235318660736,0.306497186422348,0.49215686321258545,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41372549533843994,"y":0.306497186422348},{"x":0.45098039507865906,"y":0.306497186422348},{"x":0.45098039507865906,"y":0.3305084705352783},{"x":0.41372549533843994,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.41372549533843994,0.306497186422348,0.45098039507865906,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.306497186422348},{"x":0.4058823585510254,"y":0.306497186422348},{"x":0.4058823585510254,"y":0.3305084705352783},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.34117648005485535,0.306497186422348,0.4058823585510254,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.306497186422348},{"x":0.3333333432674408,"y":0.306497186422348},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3305084705352783},{"x":0.32156863808631897,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32156863808631897,0.306497186422348,0.3333333432674408,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28823530673980713,"y":0.306497186422348},{"x":0.31568628549575806,"y":0.306497186422348},{"x":0.31568628549575806,"y":0.3305084705352783},{"x":0.28823530673980713,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.28823530673980713,0.306497186422348,0.31568628549575806,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.306497186422348},{"x":0.2764706015586853,"y":0.306497186422348},{"x":0.2764706015586853,"y":0.3305084705352783},{"x":0.22549019753932953,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.22549019753932953,0.306497186422348,0.2764706015586853,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.306497186422348},{"x":0.21960784494876862,"y":0.306497186422348},{"x":0.21960784494876862,"y":0.3305084705352783},{"x":0.1764705926179886,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.1764705926179886,0.306497186422348,0.21960784494876862,0.3305084705352783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.306497186422348},{"x":0.17058824002742767,"y":0.306497186422348},{"x":0.17058824002742767,"y":0.3305084705352783},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.13725490868091583,0.306497186422348,0.17058824002742767,0.3305084705352783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.2838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.3305084705352783},{"x":0.13725490868091583,"y":0.3305084705352783}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.13225490868091583,0.2768982939720154,0.8618627238273621,0.3375084705352783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862744927406311,"y":0.3403954803943634},{"x":0.813725471496582,"y":0.33898305892944336},{"x":0.813725471496582,"y":0.35169491171836853},{"x":0.7862744927406311,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7862744927406311,0.3403954803943634,0.813725471496582,0.35169491171836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.3403954803943634},{"x":0.7784313559532166,"y":0.3403954803943634},{"x":0.7784313559532166,"y":0.35169491171836853},{"x":0.7745097875595093,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7745097875595093,0.3403954803943634,0.7784313559532166,0.35169491171836853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3403954803943634},{"x":0.770588219165802,"y":0.3403954803943634},{"x":0.770588219165802,"y":0.35169491171836853},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.7647058963775635,0.3403954803943634,0.770588219165802,0.35169491171836853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3403954803943634},{"x":0.813725471496582,"y":0.33898305892944336},{"x":0.813725471496582,"y":0.35169491171836853},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7597058963775635,0.3333954803943634,0.818725471496582,0.35869491171836854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3403954803943634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.3403954803943634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.35169491171836853},{"x":0.12745098769664764,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱","boundary":[0.12745098769664764,0.3403954803943634,0.14509804546833038,0.35169491171836853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.3403954803943634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.3403954803943634},{"x":0.14509804546833038,"y":0.35169491171836853},{"x":0.12745098769664764,"y":0.35169491171836853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.3333954803943634,0.1500980454683304,0.35869491171836854],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3968926668167114},{"x":0.14313726127147675,"y":0.3968926668167114},{"x":0.14313726127147675,"y":0.4067796468734741},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.12941177189350128,0.3968926668167114,0.14313726127147675,0.4067796468734741]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3968926668167114},{"x":0.1509803980588913,"y":0.3968926668167114},{"x":0.1509803980588913,"y":0.4067796468734741},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.3968926668167114,0.1509803980588913,0.4067796468734741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3968926668167114},{"x":0.1509803980588913,"y":0.3968926668167114},{"x":0.1509803980588913,"y":0.4067796468734741},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3898926668167114,0.1559803980588913,0.4137796468734741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.45338982343673706},{"x":0.14313726127147675,"y":0.45338982343673706},{"x":0.14313726127147675,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷","boundary":[0.12745098769664764,0.45338982343673706,0.14313726127147675,0.46327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1509803980588913,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1509803980588913,"y":0.46327683329582214},{"x":0.14901961386203766,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.45338982343673706,0.1509803980588913,0.46327683329582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1509803980588913,"y":0.45338982343673706},{"x":0.1509803980588913,"y":0.46327683329582214},{"x":0.12745098769664764,"y":0.46327683329582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.44638982343673705,0.1559803980588913,0.47027683329582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14313726127147675,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14313726127147675,"y":0.49152541160583496},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49152541160583496}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹","boundary":[0.12941177189350128,0.48022598028182983,0.14313726127147675,0.49152541160583496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14901961386203766,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14901961386203766,"y":0.49152541160583496},{"x":0.14901961386203766,"y":0.49152541160583496}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.48022598028182983,0.14901961386203766,0.49152541160583496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14901961386203766,"y":0.48022598028182983},{"x":0.14901961386203766,"y":0.49152541160583496},{"x":0.12941177189350128,"y":0.49152541160583496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.47322598028182983,0.15401961386203766,0.49852541160583497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39411765336990356,"y":0.5381355881690979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5353107452392578},{"x":0.4372549057006836,"y":0.549435019493103},{"x":0.3960784375667572,"y":0.5522598624229431}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.39411765336990356,0.5381355881690979,0.4372549057006836,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.540960431098938},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5395480394363403},{"x":0.3901960849761963,"y":0.5536723136901855},{"x":0.3764705955982208,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37254902720451355,0.540960431098938,0.3901960849761963,0.5536723136901855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.540960431098938},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5353107452392578},{"x":0.4372549057006836,"y":0.5480226278305054},{"x":0.3764705955982208,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36754902720451355,0.533960431098938,0.4422549057006836,0.5550226278305054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5480226278305054},{"x":0.12941177189350128,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.12745098769664764,0.5381355881690979,0.14509804546833038,0.5480226278305054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14901961386203766,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14901961386203766,"y":0.5480226278305054},{"x":0.14901961386203766,"y":0.5480226278305054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.5381355881690979,0.14901961386203766,0.5480226278305054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14901961386203766,"y":0.5381355881690979},{"x":0.14901961386203766,"y":0.5480226278305054},{"x":0.12941177189350128,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.5311355881690979,0.15401961386203766,0.5550226278305054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.5649717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5649717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5762711763381958},{"x":0.125490203499794,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.125490203499794,0.5649717450141907,0.14509804546833038,0.5762711763381958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.5649717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5649717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.5762711763381958},{"x":0.125490203499794,"y":0.5762711763381958}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.120490203499794,0.5579717450141907,0.1500980454683304,0.5832711763381958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.36581921577453613},{"x":0.8568627238273621,"y":0.36581921577453613},{"x":0.8568627238273621,"y":0.3827683627605438},{"x":0.8215686082839966,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.36581921577453613,0.8568627238273621,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.772549033164978,"y":0.36581921577453613},{"x":0.8156862854957581,"y":0.36581921577453613},{"x":0.8156862854957581,"y":0.3827683627605438},{"x":0.772549033164978,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.772549033164978,0.36581921577453613,0.8156862854957581,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.36581921577453613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36581921577453613},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3827683627605438},{"x":0.7313725352287292,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.7313725352287292,0.36581921577453613,0.7647058963775635,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6843137145042419,"y":0.36581921577453613},{"x":0.7235293984413147,"y":0.36581921577453613},{"x":0.7235293984413147,"y":0.3827683627605438},{"x":0.6843137145042419,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6843137145042419,0.36581921577453613,0.7235293984413147,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6725490093231201,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6725490093231201,"y":0.3827683627605438},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6666666865348816,0.36581921577453613,0.6725490093231201,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.36581921577453613},{"x":0.658823549747467,"y":0.36581921577453613},{"x":0.658823549747467,"y":0.3827683627605438},{"x":0.6098039150238037,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انعطاف","boundary":[0.6098039150238037,0.36581921577453613,0.658823549747467,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6078431606292725,"y":0.36581921577453613},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3827683627605438},{"x":0.5666666626930237,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.5666666626930237,0.36581921577453613,0.6078431606292725,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5588235259056091,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5588235259056091,"y":0.3827683627605438},{"x":0.5490196347236633,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5490196347236633,0.36581921577453613,0.5588235259056091,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.36581921577453613},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3827683627605438},{"x":0.5235294103622437,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5235294103622437,0.36581921577453613,0.5411764979362488,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5156862735748291,"y":0.3644067943096161},{"x":0.5156862735748291,"y":0.3827683627605438},{"x":0.48627451062202454,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.48627451062202454,0.3644067943096161,0.5156862735748291,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.3644067943096161},{"x":0.4843137264251709,"y":0.3644067943096161},{"x":0.4843137264251709,"y":0.3827683627605438},{"x":0.46666666865348816,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.46666666865348816,0.3644067943096161,0.4843137264251709,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.3644067943096161},{"x":0.45490196347236633,"y":0.3644067943096161},{"x":0.45490196347236633,"y":0.3827683627605438},{"x":0.44509804248809814,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.44509804248809814,0.3644067943096161,0.45490196347236633,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3644067943096161},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3644067943096161},{"x":0.43921568989753723,"y":0.3827683627605438},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.4000000059604645,0.3644067943096161,0.43921568989753723,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3705882430076599,"y":0.3644067943096161},{"x":0.39411765336990356,"y":0.3644067943096161},{"x":0.39411765336990356,"y":0.3827683627605438},{"x":0.3705882430076599,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهتر","boundary":[0.3705882430076599,0.3644067943096161,0.39411765336990356,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3644067943096161},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3644067943096161},{"x":0.36274510622024536,"y":0.3827683627605438},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.3529411852359772,0.3644067943096161,0.36274510622024536,0.3827683627605438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.3644067943096161},{"x":0.34705883264541626,"y":0.3644067943096161},{"x":0.34705883264541626,"y":0.3813559412956238},{"x":0.33529412746429443,"y":0.3813559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.33529412746429443,0.3644067943096161,0.34705883264541626,0.3813559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.3644067943096161},{"x":0.3274509906768799,"y":0.3644067943096161},{"x":0.3274509906768799,"y":0.3813559412956238},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3813559412956238}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.30000001192092896,0.3644067943096161,0.3274509906768799,0.3813559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24313725531101227,"y":0.3644067943096161},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3644067943096161},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3813559412956238},{"x":0.24313725531101227,"y":0.3813559412956238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.24313725531101227,0.3644067943096161,0.29411765933036804,0.3813559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.3644067943096161},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3644067943096161},{"x":0.23725490272045135,"y":0.3813559412956238},{"x":0.19411765038967133,"y":0.3813559412956238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.19411765038967133,0.3644067943096161,0.23725490272045135,0.3813559412956238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.39406779408454895},{"x":0.813725471496582,"y":0.39406779408454895},{"x":0.813725471496582,"y":0.41101694107055664},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.7843137383460999,0.39406779408454895,0.813725471496582,0.41101694107055664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.395480215549469},{"x":0.7843137383460999,"y":0.395480215549469},{"x":0.7843137383460999,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7666666507720947,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7666666507720947,0.395480215549469,0.7843137383460999,0.4124293923377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.395480215549469},{"x":0.7588235139846802,"y":0.395480215549469},{"x":0.7588235139846802,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.7529411911964417,0.395480215549469,0.7588235139846802,0.4124293923377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.395480215549469},{"x":0.7490196228027344,"y":0.395480215549469},{"x":0.7490196228027344,"y":0.4124293923377991},{"x":0.7470588088035583,"y":0.4124293923377991}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7470588088035583,0.395480215549469,0.7490196228027344,0.4124293923377991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8568627238273621,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8568627238273621,"y":0.443502813577652},{"x":0.8215686082839966,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.4237288236618042,0.8568627238273621,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8156862854957581,"y":0.4237288236618042},{"x":0.8156862854957581,"y":0.443502813577652},{"x":0.7980391979217529,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7980391979217529,0.4237288236618042,0.8156862854957581,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7921568751335144,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7921568751335144,"y":0.443502813577652},{"x":0.7686274647712708,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7686274647712708,0.4237288236618042,0.7921568751335144,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7607843279838562,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7607843279838562,"y":0.443502813577652},{"x":0.7313725352287292,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7313725352287292,0.4237288236618042,0.7607843279838562,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6882352828979492,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4237288236618042},{"x":0.7254902124404907,"y":0.443502813577652},{"x":0.6882352828979492,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6882352828979492,0.4237288236618042,0.7254902124404907,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6803921461105347,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6803921461105347,"y":0.443502813577652},{"x":0.6705882549285889,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6705882549285889,0.4237288236618042,0.6803921461105347,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6627451181411743,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6627451181411743,"y":0.443502813577652},{"x":0.6411764621734619,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سن","boundary":[0.6411764621734619,0.4237288236618042,0.6627451181411743,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6333333253860474,"y":0.443502813577652},{"x":0.615686297416687,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.615686297416687,0.4237288236618042,0.6333333253860474,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570588231086731,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4237288236618042},{"x":0.6117647290229797,"y":0.443502813577652},{"x":0.570588231086731,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفاوت","boundary":[0.570588231086731,0.4237288236618042,0.6117647290229797,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5647059082984924,"y":0.443502813577652},{"x":0.5411764979362488,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5411764979362488,0.4237288236618042,0.5647059082984924,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5254902243614197,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5254902243614197,"y":0.443502813577652},{"x":0.5196078419685364,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5196078419685364,0.4237288236618042,0.5254902243614197,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5117647051811218,"y":0.4237288236618042},{"x":0.5117647051811218,"y":0.443502813577652},{"x":0.4941176474094391,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4941176474094391,0.4237288236618042,0.5117647051811218,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.4237288236618042},{"x":0.48627451062202454,"y":0.4237288236618042},{"x":0.48627451062202454,"y":0.443502813577652},{"x":0.45686274766921997,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.45686274766921997,0.4237288236618042,0.48627451062202454,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.4237288236618042},{"x":0.4490196108818054,"y":0.4237288236618042},{"x":0.4490196108818054,"y":0.443502813577652},{"x":0.44509804248809814,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.44509804248809814,0.4237288236618042,0.4490196108818054,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4237288236618042},{"x":0.44117647409439087,"y":0.4237288236618042},{"x":0.44117647409439087,"y":0.443502813577652},{"x":0.43529412150382996,"y":0.443502813577652}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.4237288236618042,0.44117647409439087,0.443502813577652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.451977401971817},{"x":0.8568627238273621,"y":0.451977401971817},{"x":0.8568627238273621,"y":0.4689265489578247},{"x":0.8215686082839966,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.451977401971817,0.8568627238273621,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.451977401971817},{"x":0.8156862854957581,"y":0.451977401971817},{"x":0.8156862854957581,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7784313559532166,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7784313559532166,0.451977401971817,0.8156862854957581,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7627450823783875,"y":0.451977401971817},{"x":0.770588219165802,"y":0.451977401971817},{"x":0.770588219165802,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7627450823783875,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7627450823783875,0.451977401971817,0.770588219165802,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.451977401971817},{"x":0.7568627595901489,"y":0.451977401971817},{"x":0.7568627595901489,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7333333492279053,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7333333492279053,0.451977401971817,0.7568627595901489,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.451977401971817},{"x":0.729411780834198,"y":0.451977401971817},{"x":0.729411780834198,"y":0.4689265489578247},{"x":0.7039215564727783,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7039215564727783,0.451977401971817,0.729411780834198,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607843041419983,"y":0.451977401971817},{"x":0.6960784196853638,"y":0.451977401971817},{"x":0.6960784196853638,"y":0.4689265489578247},{"x":0.6607843041419983,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6607843041419983,0.451977401971817,0.6960784196853638,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.451977401971817},{"x":0.6529411673545837,"y":0.451977401971817},{"x":0.6529411673545837,"y":0.4689265489578247},{"x":0.6196078658103943,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6196078658103943,0.451977401971817,0.6529411673545837,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.451977401971817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.451977401971817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4689265489578247},{"x":0.5803921818733215,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.5803921818733215,0.451977401971817,0.6117647290229797,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.451977401971817},{"x":0.5784313678741455,"y":0.451977401971817},{"x":0.5784313678741455,"y":0.4689265489578247},{"x":0.5333333611488342,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.5333333611488342,0.451977401971817,0.5784313678741455,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.451977401971817},{"x":0.5254902243614197,"y":0.451977401971817},{"x":0.5254902243614197,"y":0.4689265489578247},{"x":0.5078431367874146,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5078431367874146,0.451977401971817,0.5254902243614197,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.451977401971817},{"x":0.501960813999176,"y":0.451977401971817},{"x":0.501960813999176,"y":0.4689265489578247},{"x":0.46666666865348816,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.46666666865348816,0.451977401971817,0.501960813999176,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4529411792755127,"y":0.451977401971817},{"x":0.4588235318660736,"y":0.451977401971817},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4689265489578247},{"x":0.4529411792755127,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4529411792755127,0.451977401971817,0.4588235318660736,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490196108818054,"y":0.451977401971817},{"x":0.4490196108818054,"y":0.451977401971817},{"x":0.4490196108818054,"y":0.4689265489578247},{"x":0.4490196108818054,"y":0.4689265489578247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4490196108818054,0.451977401971817,0.4490196108818054,0.4689265489578247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8568627238273621,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8568627238273621,"y":0.4971751272678375},{"x":0.8215686082839966,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.48022598028182983,0.8568627238273621,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901960611343384,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8156862854957581,"y":0.48022598028182983},{"x":0.8156862854957581,"y":0.4971751272678375},{"x":0.7901960611343384,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7901960611343384,0.48022598028182983,0.8156862854957581,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7882353067398071,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4971751272678375},{"x":0.7607843279838562,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7607843279838562,0.48022598028182983,0.7882353067398071,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4971751272678375},{"x":0.7196078300476074,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7196078300476074,0.48022598028182983,0.7529411911964417,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7117646932601929,"y":0.48022598028182983},{"x":0.7117646932601929,"y":0.4971751272678375},{"x":0.6764705777168274,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6764705777168274,0.48022598028182983,0.7117646932601929,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6745098233222961,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6745098233222961,"y":0.4971751272678375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.48022598028182983,0.6745098233222961,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6411764621734619,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6411764621734619,"y":0.4971751272678375},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6117647290229797,0.48022598028182983,0.6411764621734619,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6039215922355652,"y":0.48022598028182983},{"x":0.6039215922355652,"y":0.4971751272678375},{"x":0.5549019575119019,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناختی","boundary":[0.5549019575119019,0.48022598028182983,0.6039215922355652,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5470588207244873,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5470588207244873,"y":0.4971751272678375},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.48022598028182983,0.5470588207244873,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5333333611488342,"y":0.48022598028182983},{"x":0.5333333611488342,"y":0.4971751272678375},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.48235294222831726,0.48022598028182983,0.5333333611488342,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4156862795352936,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4745098054409027,"y":0.48022598028182983},{"x":0.4745098054409027,"y":0.4971751272678375},{"x":0.4156862795352936,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.4156862795352936,0.48022598028182983,0.4745098054409027,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3901960849761963,"y":0.48022598028182983},{"x":0.40784314274787903,"y":0.48022598028182983},{"x":0.40784314274787903,"y":0.4971751272678375},{"x":0.3901960849761963,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.3901960849761963,0.48022598028182983,0.40784314274787903,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3490196168422699,"y":0.48022598028182983},{"x":0.38235294818878174,"y":0.48022598028182983},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4971751272678375},{"x":0.3490196168422699,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3490196168422699,0.48022598028182983,0.38235294818878174,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33137255907058716,"y":0.48022598028182983},{"x":0.34117648005485535,"y":0.48022598028182983},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4971751272678375},{"x":0.33137255907058716,"y":0.4971751272678375}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.33137255907058716,0.48022598028182983,0.34117648005485535,0.4971751272678375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5254237055778503},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5254237055778503}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.5042372941970825,0.8568627238273621,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5042372941970825},{"x":0.8196078538894653,"y":0.5254237055778503},{"x":0.7823529243469238,"y":0.5268361568450928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7823529243469238,0.5042372941970825,0.8196078538894653,0.5254237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7568627595901489,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7784313559532166,"y":0.5268361568450928},{"x":0.7568627595901489,"y":0.5268361568450928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7568627595901489,0.5042372941970825,0.7784313559532166,0.5268361568450928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921568512916565,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7431372404098511,"y":0.5042372941970825},{"x":0.7431372404098511,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6921568512916565,"y":0.5268361568450928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.6921568512916565,0.5042372941970825,0.7431372404098511,0.5268361568450928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6803921461105347,"y":0.505649745464325},{"x":0.686274528503418,"y":0.505649745464325},{"x":0.686274528503418,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6803921461105347,"y":0.5268361568450928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6803921461105347,0.505649745464325,0.686274528503418,0.5268361568450928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294117569923401,"y":0.505649745464325},{"x":0.6725490093231201,"y":0.505649745464325},{"x":0.6725490093231201,"y":0.5268361568450928},{"x":0.6294117569923401,"y":0.5268361568450928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.6294117569923401,0.505649745464325,0.6725490093231201,0.5268361568450928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5941176414489746,"y":0.505649745464325},{"x":0.6215686202049255,"y":0.505649745464325},{"x":0.6215686202049255,"y":0.5282486081123352},{"x":0.5941176414489746,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5941176414489746,0.505649745464325,0.6215686202049255,0.5282486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.505649745464325},{"x":0.5862745046615601,"y":0.505649745464325},{"x":0.5862745046615601,"y":0.5282486081123352},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5764706134796143,0.505649745464325,0.5862745046615601,0.5282486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.505649745464325},{"x":0.5686274766921997,"y":0.505649745464325},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5268361568450928},{"x":0.5235294103622437,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.5235294103622437,0.505649745464325,0.5686274766921997,0.5268361568450928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.5070621371269226},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5070621371269226},{"x":0.5196078419685364,"y":0.5282486081123352},{"x":0.501960813999176,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.501960813999176,0.5070621371269226,0.5196078419685364,0.5282486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.5070621371269226},{"x":0.49803921580314636,"y":0.5070621371269226},{"x":0.49803921580314636,"y":0.5282486081123352},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.46666666865348816,0.5070621371269226,0.49803921580314636,0.5282486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45490196347236633,"y":0.5070621371269226},{"x":0.4647058844566345,"y":0.5070621371269226},{"x":0.4647058844566345,"y":0.5282486081123352},{"x":0.45490196347236633,"y":0.5282486081123352}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.45490196347236633,0.5070621371269226,0.4647058844566345,0.5282486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.5353107452392578},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5353107452392578},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5522598624229431},{"x":0.8215686082839966,"y":0.5522598624229431}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹-۱-","boundary":[0.8215686082839966,0.5353107452392578,0.8568627238273621,0.5522598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7490196228027344,"y":0.5353107452392578},{"x":0.813725471496582,"y":0.5353107452392578},{"x":0.813725471496582,"y":0.5522598624229431},{"x":0.7490196228027344,"y":0.5522598624229431}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.7490196228027344,0.5353107452392578,0.813725471496582,0.5522598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5353107452392578},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5353107452392578},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5522598624229431},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5536723136901855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشدشناسی","boundary":[0.6666666865348816,0.5353107452392578,0.7411764860153198,0.5522598624229431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.5367231369018555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5367231369018555},{"x":0.658823549747467,"y":0.5536723136901855},{"x":0.6529411673545837,"y":0.5536723136901855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6529411673545837,0.5367231369018555,0.658823549747467,0.5536723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6450980305671692,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6450980305671692,"y":0.5536723136901855},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5536723136901855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6274510025978088,0.5367231369018555,0.6450980305671692,0.5536723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5568627715110779,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6196078658103943,"y":0.5367231369018555},{"x":0.6196078658103943,"y":0.5536723136901855},{"x":0.5568627715110779,"y":0.5536723136901855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معیارهایی","boundary":[0.5568627715110779,0.5367231369018555,0.6196078658103943,0.5536723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5367231369018555},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5536723136901855},{"x":0.5137255191802979,"y":0.5536723136901855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5137255191802979,0.5367231369018555,0.5529412031173706,0.5536723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5381355881690979},{"x":0.5098039507865906,"y":0.555084764957428},{"x":0.501960813999176,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.501960813999176,0.5381355881690979,0.5098039507865906,0.555084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5381355881690979},{"x":0.49215686321258545,"y":0.5381355881690979},{"x":0.49215686321258545,"y":0.555084764957428},{"x":0.48235294222831726,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.48235294222831726,0.5381355881690979,0.49215686321258545,0.555084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4686274528503418,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4745098054409027,"y":0.5381355881690979},{"x":0.4745098054409027,"y":0.555084764957428},{"x":0.4686274528503418,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4686274528503418,0.5381355881690979,0.4745098054409027,0.555084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.5381355881690979},{"x":0.46078431606292725,"y":0.5381355881690979},{"x":0.46078431606292725,"y":0.555084764957428},{"x":0.4431372582912445,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.4431372582912445,0.5381355881690979,0.46078431606292725,0.555084764957428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19411765038967133,"y":0.3644067943096161},{"x":0.8568627238273621,"y":0.36299434304237366},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5536723136901855},{"x":0.19607843458652496,"y":0.555084764957428}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.18911765038967132,0.3574067943096161,0.8638235378265381,0.5606723136901856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5353107452392578},{"x":0.36274510622024536,"y":0.5353107452392578},{"x":0.364705890417099,"y":0.549435019493103},{"x":0.34117648005485535,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.34117648005485535,0.5353107452392578,0.364705890417099,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3274509906768799,"y":0.5367231369018555},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5367231369018555},{"x":0.3333333432674408,"y":0.549435019493103},{"x":0.3274509906768799,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3274509906768799,0.5367231369018555,0.3333333432674408,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.5367231369018555},{"x":0.3235294222831726,"y":0.5367231369018555},{"x":0.32549020648002625,"y":0.549435019493103},{"x":0.3235294222831726,"y":0.549435019493103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32156863808631897,0.5367231369018555,0.32549020648002625,0.549435019493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5635592937469482},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5635592937469482},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5833333134651184},{"x":0.8117647171020508,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.5635592937469482,0.8568627238273621,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607843279838562,"y":0.5635592937469482},{"x":0.8058823347091675,"y":0.5635592937469482},{"x":0.8058823347091675,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7607843279838562,"y":0.5833333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهداف","boundary":[0.7607843279838562,0.5635592937469482,0.8058823347091675,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5635592937469482},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5635592937469482},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5833333134651184},{"x":0.7313725352287292,"y":0.5847457647323608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.729411780834198,0.5635592937469482,0.7529411911964417,0.5833333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960784196853638,"y":0.5649717450141907},{"x":0.727450966835022,"y":0.5635592937469482},{"x":0.727450966835022,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6960784196853638,"y":0.5847457647323608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6960784196853638,0.5649717450141907,0.727450966835022,0.5847457647323608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.5649717450141907},{"x":0.6921568512916565,"y":0.5649717450141907},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5847457647323608},{"x":0.656862735748291,"y":0.5847457647323608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6549019813537598,0.5649717450141907,0.6941176652908325,0.5847457647323608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5649717450141907},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5649717450141907},{"x":0.6392157077789307,"y":0.5847457647323608},{"x":0.6019607782363892,"y":0.5861582159996033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.6000000238418579,0.5649717450141907,0.6392157077789307,0.5847457647323608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5663841962814331},{"x":0.5960784554481506,"y":0.5663841962814331},{"x":0.5960784554481506,"y":0.5861582159996033},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5861582159996033}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5882353186607361,0.5663841962814331,0.5960784554481506,0.5861582159996033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.5663841962814331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5663841962814331},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5861582159996033},{"x":0.5803921818733215,"y":0.5861582159996033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5803921818733215,0.5663841962814331,0.5882353186607361,0.5861582159996033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.5918079018592834},{"x":0.8568627238273621,"y":0.5918079018592834},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6115819215774536},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.5918079018592834,0.8568627238273621,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.5918079018592834},{"x":0.8058823347091675,"y":0.5918079018592834},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6115819215774536},{"x":0.7784313559532166,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7784313559532166,0.5918079018592834,0.8058823347091675,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5918079018592834},{"x":0.770588219165802,"y":0.5918079018592834},{"x":0.770588219165802,"y":0.6115819215774536},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7647058963775635,0.5918079018592834,0.770588219165802,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.5918079018592834},{"x":0.7568627595901489,"y":0.5918079018592834},{"x":0.7568627595901489,"y":0.6115819215774536},{"x":0.7156862616539001,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.7156862616539001,0.5918079018592834,0.7568627595901489,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5918079018592834},{"x":0.7039215564727783,"y":0.5918079018592834},{"x":0.7039215564727783,"y":0.6115819215774536},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6764705777168274,0.5918079018592834,0.7039215564727783,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.5918079018592834},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5918079018592834},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6115819215774536},{"x":0.656862735748291,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.656862735748291,0.5918079018592834,0.6764705777168274,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.5918079018592834},{"x":0.6411764621734619,"y":0.5918079018592834},{"x":0.6411764621734619,"y":0.6115819215774536},{"x":0.5862745046615601,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5862745046615601,0.5918079018592834,0.6411764621734619,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5392156839370728,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5803921818733215,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6115819215774536},{"x":0.5392156839370728,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقطعی","boundary":[0.5392156839370728,0.5918079018592834,0.5803921818733215,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5352941155433655,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6115819215774536},{"x":0.529411792755127,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.5918079018592834,0.5352941155433655,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48627451062202454,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5215686559677124,"y":0.5918079018592834},{"x":0.5215686559677124,"y":0.6115819215774536},{"x":0.48627451062202454,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.48627451062202454,0.5918079018592834,0.5215686559677124,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.5918079018592834},{"x":0.47843137383461,"y":0.5918079018592834},{"x":0.47843137383461,"y":0.6115819215774536},{"x":0.4725490212440491,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4725490212440491,0.5918079018592834,0.47843137383461,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.5918079018592834},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5918079018592834},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6115819215774536},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.4215686321258545,0.5918079018592834,0.46666666865348816,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40784314274787903,"y":0.5918079018592834},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5918079018592834},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6115819215774536},{"x":0.40784314274787903,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40784314274787903,0.5918079018592834,0.42352941632270813,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3549019694328308,"y":0.5918079018592834},{"x":0.39411765336990356,"y":0.5918079018592834},{"x":0.39411765336990356,"y":0.6115819215774536},{"x":0.3549019694328308,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.3549019694328308,0.5918079018592834,0.39411765336990356,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5918079018592834},{"x":0.3490196168422699,"y":0.5918079018592834},{"x":0.3490196168422699,"y":0.6115819215774536},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.34117648005485535,0.5918079018592834,0.3490196168422699,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33529412746429443,"y":0.5918079018592834},{"x":0.3392156958580017,"y":0.5918079018592834},{"x":0.3392156958580017,"y":0.6115819215774536},{"x":0.33529412746429443,"y":0.6115819215774536}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33529412746429443,0.5918079018592834,0.3392156958580017,0.6115819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6200565099716187},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6200565099716187},{"x":0.8568627238273621,"y":0.637005627155304},{"x":0.8117647171020508,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.6200565099716187,0.8568627238273621,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392156720161438,"y":0.6200565099716187},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6200565099716187},{"x":0.8058823347091675,"y":0.637005627155304},{"x":0.7392156720161438,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.7392156720161438,0.6200565099716187,0.8058823347091675,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7313725352287292,"y":0.6200565099716187},{"x":0.7313725352287292,"y":0.637005627155304},{"x":0.656862735748291,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشدشناسی","boundary":[0.656862735748291,0.6200565099716187,0.7313725352287292,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392157077789307,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6509804129600525,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6509804129600525,"y":0.637005627155304},{"x":0.6392157077789307,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6392157077789307,0.6214689016342163,0.6509804129600525,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6333333253860474,"y":0.637005627155304},{"x":0.615686297416687,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.615686297416687,0.6214689016342163,0.6333333253860474,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6098039150238037,"y":0.6214689016342163},{"x":0.6098039150238037,"y":0.637005627155304},{"x":0.5803921818733215,"y":0.637005627155304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5803921818733215,0.6214689016342163,0.6098039150238037,0.637005627155304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509803891181946,"y":0.6214689016342163},{"x":0.570588231086731,"y":0.6214689016342163},{"x":0.570588231086731,"y":0.6384180784225464},{"x":0.5509803891181946,"y":0.6384180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5509803891181946,0.6214689016342163,0.570588231086731,0.6384180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6214689016342163},{"x":0.5352941155433655,"y":0.6384180784225464},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6384180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توصیفی","boundary":[0.48235294222831726,0.6214689016342163,0.5352941155433655,0.6384180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.6214689016342163},{"x":0.4745098054409027,"y":0.6214689016342163},{"x":0.4745098054409027,"y":0.6384180784225464},{"x":0.42941176891326904,"y":0.6384180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.42941176891326904,0.6214689016342163,0.4745098054409027,0.6384180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6214689016342163},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6214689016342163},{"x":0.4215686321258545,"y":0.6384180784225464},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6384180784225464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4000000059604645,0.6214689016342163,0.4215686321258545,0.6384180784225464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32156863808631897,"y":0.5353107452392578},{"x":0.8549019694328308,"y":0.5310734510421753},{"x":0.8568627238273621,"y":0.637005627155304},{"x":0.3235294222831726,"y":0.6412429213523865}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31656863808631897,0.5283107452392578,0.8618627238273621,0.644005627155304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6214689016342163},{"x":0.39803922176361084,"y":0.6200565099716187},{"x":0.39803922176361084,"y":0.6327683329582214},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6341807842254639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.3764705955982208,0.6214689016342163,0.39803922176361084,0.6327683329582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3588235378265381,"y":0.6214689016342163},{"x":0.3705882430076599,"y":0.6214689016342163},{"x":0.3705882430076599,"y":0.6341807842254639},{"x":0.3588235378265381,"y":0.6341807842254639}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.3588235378265381,0.6214689016342163,0.3705882430076599,0.6341807842254639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.645480215549469},{"x":0.8568627238273621,"y":0.645480215549469},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6638417840003967},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.645480215549469,0.8568627238273621,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.645480215549469},{"x":0.8058823347091675,"y":0.645480215549469},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6638417840003967},{"x":0.7745097875595093,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فایده","boundary":[0.7745097875595093,0.645480215549469,0.8058823347091675,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7313725352287292,"y":0.645480215549469},{"x":0.7666666507720947,"y":0.645480215549469},{"x":0.7666666507720947,"y":0.6638417840003967},{"x":0.7313725352287292,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7313725352287292,0.645480215549469,0.7666666507720947,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7019608020782471,"y":0.645480215549469},{"x":0.7254902124404907,"y":0.645480215549469},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6638417840003967},{"x":0.7019608020782471,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7019608020782471,0.645480215549469,0.7254902124404907,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6647058725357056,"y":0.645480215549469},{"x":0.686274528503418,"y":0.645480215549469},{"x":0.686274528503418,"y":0.6638417840003967},{"x":0.6647058725357056,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6647058725357056,0.645480215549469,0.686274528503418,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.645480215549469},{"x":0.6529411673545837,"y":0.645480215549469},{"x":0.6529411673545837,"y":0.6638417840003967},{"x":0.5686274766921997,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایشگاهی","boundary":[0.5686274766921997,0.645480215549469,0.6529411673545837,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.645480215549469},{"x":0.5607843399047852,"y":0.645480215549469},{"x":0.5607843399047852,"y":0.6638417840003967},{"x":0.5196078419685364,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5196078419685364,0.645480215549469,0.5607843399047852,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.645480215549469},{"x":0.5137255191802979,"y":0.645480215549469},{"x":0.5137255191802979,"y":0.6638417840003967},{"x":0.5078431367874146,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5078431367874146,0.645480215549469,0.5137255191802979,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.645480215549469},{"x":0.501960813999176,"y":0.645480215549469},{"x":0.501960813999176,"y":0.6638417840003967},{"x":0.501960813999176,"y":0.6638417840003967}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501960813999176,0.645480215549469,0.501960813999176,0.6638417840003967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6737288236618042},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6737288236618042},{"x":0.8568627238273621,"y":0.6963276863098145},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۴-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.6737288236618042,0.8568627238273621,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823529243469238,"y":0.6737288236618042},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6737288236618042},{"x":0.8058823347091675,"y":0.6963276863098145},{"x":0.7823529243469238,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7823529243469238,0.6737288236618042,0.8058823347091675,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6737288236618042},{"x":0.7784313559532166,"y":0.6737288236618042},{"x":0.7784313559532166,"y":0.6963276863098145},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7352941036224365,0.6737288236618042,0.7784313559532166,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.6737288236618042},{"x":0.7215686440467834,"y":0.6737288236618042},{"x":0.7215686440467834,"y":0.6963276863098145},{"x":0.7039215564727783,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7039215564727783,0.6737288236618042,0.7215686440467834,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6627451181411743,"y":0.6737288236618042},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6737288236618042},{"x":0.6882352828979492,"y":0.6963276863098145},{"x":0.6627451181411743,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6627451181411743,0.6737288236618042,0.6882352828979492,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6039215922355652,"y":0.6737288236618042},{"x":0.6549019813537598,"y":0.6737288236618042},{"x":0.6549019813537598,"y":0.6963276863098145},{"x":0.6039215922355652,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6039215922355652,0.6737288236618042,0.6549019813537598,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5960784554481506,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5960784554481506,"y":0.6963276863098145},{"x":0.5803921818733215,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5803921818733215,0.6737288236618042,0.5960784554481506,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5745097994804382,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5745097994804382,"y":0.6963276863098145},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5333333611488342,0.6737288236618042,0.5745097994804382,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49803921580314636,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5254902243614197,"y":0.6737288236618042},{"x":0.5254902243614197,"y":0.6963276863098145},{"x":0.49803921580314636,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.49803921580314636,0.6737288236618042,0.5254902243614197,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.6737288236618042},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6737288236618042},{"x":0.4901960790157318,"y":0.6963276863098145},{"x":0.45686274766921997,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.45686274766921997,0.6737288236618042,0.4901960790157318,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4058823585510254,"y":0.6737288236618042},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6737288236618042},{"x":0.45098039507865906,"y":0.6963276863098145},{"x":0.4058823585510254,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.4058823585510254,0.6737288236618042,0.45098039507865906,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3686274588108063,"y":0.6737288236618042},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6737288236618042},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6963276863098145},{"x":0.3686274588108063,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.3686274588108063,0.6737288236618042,0.4000000059604645,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35686275362968445,"y":0.6737288236618042},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6737288236618042},{"x":0.36274510622024536,"y":0.6963276863098145},{"x":0.35686275362968445,"y":0.6963276863098145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.35686275362968445,0.6737288236618042,0.36274510622024536,0.6963276863098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7062146663665771},{"x":0.8568627238273621,"y":0.7062146663665771},{"x":0.8568627238273621,"y":0.7231638431549072},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵-۱-","boundary":[0.8117647171020508,0.7062146663665771,0.8568627238273621,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7062146663665771},{"x":0.8058823347091675,"y":0.7062146663665771},{"x":0.8058823347091675,"y":0.7231638431549072},{"x":0.729411780834198,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رشدشناسان","boundary":[0.729411780834198,0.7062146663665771,0.8058823347091675,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7039215564727783,"y":0.7062146663665771},{"x":0.7215686440467834,"y":0.7062146663665771},{"x":0.7215686440467834,"y":0.7231638431549072},{"x":0.7039215564727783,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7039215564727783,0.7062146663665771,0.7215686440467834,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.7062146663665771},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7062146663665771},{"x":0.6960784196853638,"y":0.7231638431549072},{"x":0.6098039150238037,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استانداردهای","boundary":[0.6098039150238037,0.7062146663665771,0.6960784196853638,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.7062146663665771},{"x":0.6019607782363892,"y":0.7062146663665771},{"x":0.6019607782363892,"y":0.7231638431549072},{"x":0.5549019575119019,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.5549019575119019,0.7062146663665771,0.6019607782363892,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.7062146663665771},{"x":0.5470588207244873,"y":0.7062146663665771},{"x":0.5470588207244873,"y":0.7231638431549072},{"x":0.5235294103622437,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5235294103622437,0.7062146663665771,0.5470588207244873,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4725490212440491,"y":0.7062146663665771},{"x":0.5156862735748291,"y":0.7062146663665771},{"x":0.5156862735748291,"y":0.7231638431549072},{"x":0.4725490212440491,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رعایت","boundary":[0.4725490212440491,0.7062146663665771,0.5156862735748291,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4372549057006836,"y":0.7062146663665771},{"x":0.4647058844566345,"y":0.7062146663665771},{"x":0.4647058844566345,"y":0.7231638431549072},{"x":0.4372549057006836,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.4372549057006836,0.7062146663665771,0.4647058844566345,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4215686321258545,"y":0.7062146663665771},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7062146663665771},{"x":0.4333333373069763,"y":0.7231638431549072},{"x":0.4215686321258545,"y":0.7231638431549072}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.4215686321258545,0.7062146663665771,0.4333333373069763,0.7231638431549072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.7330508232116699},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7330508232116699},{"x":0.8588235378265381,"y":0.75},{"x":0.8215686082839966,"y":0.75}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8215686082839966,0.7330508232116699,0.8588235378265381,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7344632744789124},{"x":0.813725471496582,"y":0.7344632744789124},{"x":0.813725471496582,"y":0.75},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7514124512672424}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7843137383460999,0.7344632744789124,0.813725471496582,0.75]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.7344632744789124},{"x":0.7803921699523926,"y":0.7344632744789124},{"x":0.7803921699523926,"y":0.7514124512672424},{"x":0.7686274647712708,"y":0.7514124512672424}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.7686274647712708,0.7344632744789124,0.7803921699523926,0.7514124512672424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274509906768799,"y":0.7598869800567627},{"x":0.8607842922210693,"y":0.7598869800567627},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7796609997749329},{"x":0.8254901766777039,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8274509906768799,0.7598869800567627,0.8588235378265381,0.7796609997749329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.758474588394165},{"x":0.8196078538894653,"y":0.758474588394165},{"x":0.8176470398902893,"y":0.7796609997749329},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7782486081123352}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7843137383460999,0.758474588394165,0.8176470398902893,0.7796609997749329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7627450823783875,"y":0.758474588394165},{"x":0.7764706015586853,"y":0.758474588394165},{"x":0.7745097875595093,"y":0.7782486081123352},{"x":0.7627450823783875,"y":0.7782486081123352}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7627450823783875,0.758474588394165,0.7745097875595093,0.7782486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.758474588394165},{"x":0.7549019455909729,"y":0.758474588394165},{"x":0.7549019455909729,"y":0.7782486081123352},{"x":0.727450966835022,"y":0.7782486081123352}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.727450966835022,0.758474588394165,0.7549019455909729,0.7782486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.758474588394165},{"x":0.7196078300476074,"y":0.758474588394165},{"x":0.7196078300476074,"y":0.7782486081123352},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7782486081123352}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.6941176652908325,0.758474588394165,0.7196078300476074,0.7782486081123352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.7838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.7838982939720154},{"x":0.8568627238273621,"y":0.8036723136901855},{"x":0.8215686082839966,"y":0.8036723136901855}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.7838982939720154,0.8568627238273621,0.8036723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7745097875595093,"y":0.7838982939720154},{"x":0.8156862854957581,"y":0.7838982939720154},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8036723136901855},{"x":0.7745097875595093,"y":0.8036723136901855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.7745097875595093,0.7838982939720154,0.8156862854957581,0.8036723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.7838982939720154},{"x":0.7666666507720947,"y":0.7838982939720154},{"x":0.7666666507720947,"y":0.8036723136901855},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8036723136901855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7470588088035583,0.7838982939720154,0.7666666507720947,0.8036723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7838982939720154},{"x":0.7313725352287292,"y":0.7838982939720154},{"x":0.7313725352287292,"y":0.8036723136901855},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8036723136901855}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.6823529601097107,0.7838982939720154,0.7313725352287292,0.8036723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6745098233222961,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6745098233222961,"y":0.8036723136901855},{"x":0.6411764621734619,"y":0.8036723136901855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارور","boundary":[0.6411764621734619,0.7838982939720154,0.6745098233222961,0.8036723136901855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6352941393852234,"y":0.805084764957428},{"x":0.6274510025978088,"y":0.805084764957428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6274510025978088,0.7838982939720154,0.6352941393852234,0.805084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6313725709915161,"y":0.7838982939720154},{"x":0.6313725709915161,"y":0.805084764957428},{"x":0.5803921818733215,"y":0.805084764957428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیگوت","boundary":[0.5803921818733215,0.7838982939720154,0.6313725709915161,0.805084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5764706134796143,"y":0.805084764957428},{"x":0.5686274766921997,"y":0.805084764957428}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5686274766921997,0.7838982939720154,0.5764706134796143,0.805084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5196078419685364,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5627450942993164,"y":0.7838982939720154},{"x":0.5627450942993164,"y":0.805084764957428},{"x":0.5196078419685364,"y":0.805084764957428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چیست","boundary":[0.5196078419685364,0.7838982939720154,0.5627450942993164,0.805084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.7853107452392578},{"x":0.5137255191802979,"y":0.7853107452392578},{"x":0.5137255191802979,"y":0.805084764957428},{"x":0.501960813999176,"y":0.805084764957428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.501960813999176,0.7853107452392578,0.5137255191802979,0.805084764957428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8333333134651184},{"x":0.8215686082839966,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.8135592937469482,0.8588235378265381,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8135592937469482},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7980391979217529,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.7980391979217529,0.8135592937469482,0.8156862854957581,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7960784435272217,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7960784435272217,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7843137383460999,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7843137383460999,0.8135592937469482,0.7960784435272217,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7647058963775635,0.8135592937469482,0.7764706015586853,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7588235139846802,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7588235139846802,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7411764860153198,0.8135592937469482,0.7588235139846802,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8333333134651184},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7176470756530762,0.8135592937469482,0.7352941036224365,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7137255072593689,"y":0.8135592937469482},{"x":0.7137255072593689,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6901960968971252,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6901960968971252,0.8135592937469482,0.7137255072593689,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450980305671692,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6450980305671692,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6450980305671692,0.8135592937469482,0.6764705777168274,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6392157077789307,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6392157077789307,"y":0.8333333134651184},{"x":0.6098039150238037,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.6098039150238037,0.8135592937469482,0.6392157077789307,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862745046615601,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6039215922355652,"y":0.8135592937469482},{"x":0.6039215922355652,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5862745046615601,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5862745046615601,0.8135592937469482,0.6039215922355652,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5823529362678528,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5823529362678528,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5666666626930237,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5666666626930237,0.8135592937469482,0.5823529362678528,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5137255191802979,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5568627715110779,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5568627715110779,"y":0.8333333134651184},{"x":0.5137255191802979,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گذارند","boundary":[0.5137255191802979,0.8135592937469482,0.5568627715110779,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5078431367874146,"y":0.8135592937469482},{"x":0.5078431367874146,"y":0.8333333134651184},{"x":0.501960813999176,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.501960813999176,0.8135592937469482,0.5078431367874146,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.8135592937469482},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8135592937469482},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8333333134651184},{"x":0.4960784316062927,"y":0.8333333134651184}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4960784316062927,0.8135592937469482,0.49803921580314636,0.8333333134651184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.8418079018592834},{"x":0.8568627238273621,"y":0.8418079018592834},{"x":0.8568627238273621,"y":0.8601694703102112},{"x":0.8215686082839966,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.8418079018592834,0.8568627238273621,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7862744927406311,"y":0.8418079018592834},{"x":0.813725471496582,"y":0.8418079018592834},{"x":0.813725471496582,"y":0.8601694703102112},{"x":0.7862744927406311,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7862744927406311,0.8418079018592834,0.813725471496582,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7686274647712708,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7784313559532166,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7784313559532166,"y":0.8601694703102112},{"x":0.7686274647712708,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7686274647712708,0.8418079018592834,0.7784313559532166,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7607843279838562,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7607843279838562,"y":0.8601694703102112},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.7352941036224365,0.8418079018592834,0.7607843279838562,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8601694703102112},{"x":0.727450966835022,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.727450966835022,0.8418079018592834,0.7352941036224365,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7196078300476074,"y":0.8418079018592834},{"x":0.7196078300476074,"y":0.8601694703102112},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8601694703102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.8418079018592834,0.7196078300476074,0.8601694703102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6980392336845398,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6980392336845398,"y":0.8615819215774536},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6823529601097107,0.8418079018592834,0.6980392336845398,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6764705777168274,"y":0.8615819215774536},{"x":0.6372548937797546,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.6372548937797546,0.8418079018592834,0.6764705777168274,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6196078658103943,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6294117569923401,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6294117569923401,"y":0.8615819215774536},{"x":0.6196078658103943,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6196078658103943,0.8418079018592834,0.6294117569923401,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5843137502670288,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8418079018592834},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8615819215774536},{"x":0.5843137502670288,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5843137502670288,0.8418079018592834,0.6117647290229797,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.8418079018592834},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8418079018592834},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8615819215774536},{"x":0.5588235259056091,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5588235259056091,0.8418079018592834,0.5764706134796143,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.8418079018592834},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8418079018592834},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8615819215774536},{"x":0.501960813999176,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتفاقاتی","boundary":[0.501960813999176,0.8418079018592834,0.5529412031173706,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8615819215774536},{"x":0.4647058844566345,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.4647058844566345,0.8432203531265259,0.4941176474094391,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44509804248809814,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8615819215774536},{"x":0.44509804248809814,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44509804248809814,0.8432203531265259,0.4588235318660736,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4372549057006836,"y":0.8432203531265259},{"x":0.4372549057006836,"y":0.8615819215774536},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.4117647111415863,0.8432203531265259,0.4372549057006836,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4019607901573181,"y":0.8432203531265259},{"x":0.40784314274787903,"y":0.8432203531265259},{"x":0.40784314274787903,"y":0.8615819215774536},{"x":0.4019607901573181,"y":0.8615819215774536}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4019607901573181,0.8432203531265259,0.40784314274787903,0.8615819215774536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.8714689016342163},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8714689016342163},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8884180784225464},{"x":0.8215686082839966,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.8714689016342163,0.8588235378265381,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980391979217529,"y":0.8714689016342163},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8714689016342163},{"x":0.8156862854957581,"y":0.8884180784225464},{"x":0.7980391979217529,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7980391979217529,0.8714689016342163,0.8156862854957581,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470588088035583,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7901960611343384,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7901960611343384,"y":0.8884180784225464},{"x":0.7470588088035583,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تفاوتی","boundary":[0.7470588088035583,0.8714689016342163,0.7901960611343384,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7392156720161438,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7392156720161438,"y":0.8884180784225464},{"x":0.7196078300476074,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7196078300476074,0.8714689016342163,0.7392156720161438,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6803921461105347,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7117646932601929,"y":0.8714689016342163},{"x":0.7117646932601929,"y":0.8884180784225464},{"x":0.6803921461105347,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.6803921461105347,0.8714689016342163,0.7117646932601929,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8714689016342163},{"x":0.6725490093231201,"y":0.8714689016342163},{"x":0.6725490093231201,"y":0.8884180784225464},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مذکر","boundary":[0.6352941393852234,0.8714689016342163,0.6725490093231201,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6215686202049255,"y":0.8714689016342163},{"x":0.6294117569923401,"y":0.8714689016342163},{"x":0.6294117569923401,"y":0.8884180784225464},{"x":0.6215686202049255,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6215686202049255,0.8714689016342163,0.6294117569923401,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.8714689016342163},{"x":0.615686297416687,"y":0.8714689016342163},{"x":0.615686297416687,"y":0.8884180784225464},{"x":0.5803921818733215,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤنث","boundary":[0.5803921818733215,0.8714689016342163,0.615686297416687,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5352941155433655,"y":0.8714689016342163},{"x":0.572549045085907,"y":0.8714689016342163},{"x":0.572549045085907,"y":0.8884180784225464},{"x":0.5352941155433655,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5352941155433655,0.8714689016342163,0.572549045085907,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.8714689016342163},{"x":0.5274509787559509,"y":0.8714689016342163},{"x":0.5274509787559509,"y":0.8884180784225464},{"x":0.5,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5,0.8714689016342163,0.5274509787559509,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49215686321258545,"y":0.8714689016342163},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8714689016342163},{"x":0.49803921580314636,"y":0.8884180784225464},{"x":0.49215686321258545,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.49215686321258545,0.8714689016342163,0.49803921580314636,0.8884180784225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4843137264251709,"y":0.8714689016342163},{"x":0.4843137264251709,"y":0.8714689016342163},{"x":0.4843137264251709,"y":0.8884180784225464},{"x":0.4843137264251709,"y":0.8884180784225464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4843137264251709,0.8714689016342163,0.4843137264251709,0.8884180784225464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35686275362968445,"y":0.6200565099716187},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6186440587043762},{"x":0.8607842922210693,"y":0.8884180784225464},{"x":0.3588235378265381,"y":0.8912429213523865}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.35186275362968444,0.6130565099716186,0.8657842922210693,0.8954180784225464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.6214689016342163},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6214689016342163},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6327683329582214},{"x":0.125490203499794,"y":0.6327683329582214}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.125490203499794,0.6214689016342163,0.14509804546833038,0.6327683329582214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6214689016342163},{"x":0.1509803980588913,"y":0.6214689016342163},{"x":0.1509803980588913,"y":0.6327683329582214},{"x":0.14705882966518402,"y":0.6327683329582214}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.6214689016342163,0.1509803980588913,0.6327683329582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.6214689016342163},{"x":0.1509803980588913,"y":0.6214689016342163},{"x":0.1509803980588913,"y":0.6327683329582214},{"x":0.125490203499794,"y":0.6327683329582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.120490203499794,0.6144689016342163,0.1559803980588913,0.6397683329582214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.6497175097465515},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6497175097465515},{"x":0.14509804546833038,"y":0.6610169410705566},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.125490203499794,0.6497175097465515,0.14509804546833038,0.6610169410705566]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.6497175097465515},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6497175097465515},{"x":0.15490196645259857,"y":0.6610169410705566},{"x":0.14901961386203766,"y":0.6610169410705566}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"..","boundary":[0.14705882966518402,0.6497175097465515,0.15490196645259857,0.6610169410705566]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.6497175097465515},{"x":0.15294118225574493,"y":0.6497175097465515},{"x":0.15490196645259857,"y":0.6610169410705566},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6624293923377991}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.120490203499794,0.6427175097465515,0.15990196645259858,0.6680169410705566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6793785095214844},{"x":0.14313726127147675,"y":0.6793785095214844},{"x":0.14313726127147675,"y":0.6892655491828918},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6892655491828918}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.12745098769664764,0.6793785095214844,0.14313726127147675,0.6892655491828918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.6793785095214844},{"x":0.14313726127147675,"y":0.6793785095214844},{"x":0.14313726127147675,"y":0.6892655491828918},{"x":0.12745098769664764,"y":0.6892655491828918}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.6723785095214844,0.14813726127147675,0.6962655491828919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14313726127147675,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14313726127147675,"y":0.7189265489578247},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7189265489578247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.12745098769664764,0.7076271176338196,0.14313726127147675,0.7189265489578247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14901961386203766,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14901961386203766,"y":0.7189265489578247},{"x":0.14901961386203766,"y":0.7189265489578247}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.7076271176338196,0.14901961386203766,0.7189265489578247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14901961386203766,"y":0.7076271176338196},{"x":0.14901961386203766,"y":0.7189265489578247},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7189265489578247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.7006271176338196,0.15401961386203766,0.7259265489578247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.4399999976158142,"str":".....","boundary":[0.6274510025978088,0.75,0.6784313917160034,0.7796609997749329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.75},{"x":0.6784313917160034,"y":0.7796609997749329},{"x":0.6274510025978088,"y":0.7796609997749329}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6224510025978088,0.743,0.6834313917160034,0.7866609997749329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.7330508232116699},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7330508232116699},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7485875487327576},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7485875487327576}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۶۹","boundary":[0.12941177189350128,0.7330508232116699,0.14705882966518402,0.7485875487327576]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.7330508232116699},{"x":0.1980392187833786,"y":0.7330508232116699},{"x":0.1980392187833786,"y":0.7485875487327576},{"x":0.15294118225574493,"y":0.7485875487327576}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".........","boundary":[0.15294118225574493,0.7330508232116699,0.1980392187833786,0.7485875487327576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.758474588394165},{"x":0.14705882966518402,"y":0.758474588394165},{"x":0.14705882966518402,"y":0.7754237055778503},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7754237055778503}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"ltr","str":"E9","boundary":[0.12745098769664764,0.758474588394165,0.14705882966518402,0.7754237055778503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1509803980588913,"y":0.758474588394165},{"x":0.21960784494876862,"y":0.7570621371269226},{"x":0.21960784494876862,"y":0.7740113139152527},{"x":0.1509803980588913,"y":0.7754237055778503}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"...........","boundary":[0.1509803980588913,0.758474588394165,0.21960784494876862,0.7740113139152527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5400000214576721}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7330508232116699},{"x":0.21960784494876862,"y":0.7330508232116699},{"x":0.21960784494876862,"y":0.7754237055778503},{"x":0.12745098769664764,"y":0.7754237055778503}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.12245098769664764,0.7260508232116699,0.22460784494876862,0.7824237055778503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7881355881690979},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7881355881690979},{"x":0.1411764770746231,"y":0.799435019493103},{"x":0.12745098769664764,"y":0.799435019493103}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.12745098769664764,0.7881355881690979,0.1411764770746231,0.799435019493103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.7881355881690979},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7881355881690979},{"x":0.1411764770746231,"y":0.799435019493103},{"x":0.12745098769664764,"y":0.799435019493103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.7811355881690979,0.1461764770746231,0.806435019493103],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14509804546833038,"y":0.8262711763381958},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8262711763381958}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.12745098769664764,0.8163841962814331,0.14509804546833038,0.8262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14901961386203766,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14901961386203766,"y":0.8262711763381958},{"x":0.14901961386203766,"y":0.8262711763381958}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.14901961386203766,0.8163841962814331,0.14901961386203766,0.8262711763381958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14901961386203766,"y":0.8163841962814331},{"x":0.14901961386203766,"y":0.8262711763381958},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8262711763381958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.8093841962814331,0.15401961386203766,0.8332711763381958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8446327447891235},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8446327447891235},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8559321761131287},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8559321761131287}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.12745098769664764,0.8446327447891235,0.14313726127147675,0.8559321761131287]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.8446327447891235},{"x":0.19411765038967133,"y":0.8432203531265259},{"x":0.19411765038967133,"y":0.8559321761131287},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8559321761131287}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"...........","boundary":[0.14705882966518402,0.8446327447891235,0.19411765038967133,0.8559321761131287]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.8446327447891235},{"x":0.19411765038967133,"y":0.8432203531265259},{"x":0.19411765038967133,"y":0.8559321761131287},{"x":0.12745098769664764,"y":0.8559321761131287}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.8376327447891235,0.19911765038967133,0.8629321761131287],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8728813529014587},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8728813529014587},{"x":0.14313726127147675,"y":0.8841807842254639},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8841807842254639}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.12941177189350128,0.8728813529014587,0.14313726127147675,0.8841807842254639]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.8728813529014587},{"x":0.1509803980588913,"y":0.8728813529014587},{"x":0.1509803980588913,"y":0.8841807842254639},{"x":0.14705882966518402,"y":0.8841807842254639}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.8728813529014587,0.1509803980588913,0.8841807842254639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.8728813529014587},{"x":0.1509803980588913,"y":0.8714689016342163},{"x":0.1509803980588913,"y":0.8841807842254639},{"x":0.12941177189350128,"y":0.8841807842254639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.8658813529014587,0.1559803980588913,0.8911807842254639],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/ePIZpQJBUUptFpHK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/dsxxcZKnjNkBjHeV.jpg","blurred":"/storage/books/9f042a2db017da4b/pages/XOXAmBYgYyIDEvtp.jpg"},"info":{"width":510,"height":708,"margin":[0.00023625530097998824,0.0001536994467852479,0.9982946943909514,0.9987332902123026]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11723163723945618},{"x":0.14509804546833038,"y":0.11723163723945618},{"x":0.14509804546833038,"y":0.1285310685634613},{"x":0.12745098769664764,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.12745098769664764,0.11723163723945618,0.14509804546833038,0.1285310685634613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.11723163723945618},{"x":0.19607843458652496,"y":0.11723163723945618},{"x":0.19607843458652496,"y":0.1285310685634613},{"x":0.14901961386203766,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...........","boundary":[0.14901961386203766,0.11723163723945618,0.19607843458652496,0.1285310685634613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.11723163723945618},{"x":0.19607843458652496,"y":0.11723163723945618},{"x":0.19607843458652496,"y":0.1285310685634613},{"x":0.12745098769664764,"y":0.1285310685634613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.11023163723945617,0.20107843458652497,0.1355310685634613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14509804546833038,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14509804546833038,"y":0.2118644118309021},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2118644118309021}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵","boundary":[0.12745098769664764,0.20197740197181702,0.14509804546833038,0.2118644118309021]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14901961386203766,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14901961386203766,"y":0.2118644118309021},{"x":0.14705882966518402,"y":0.2118644118309021}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.20197740197181702,0.14901961386203766,0.2118644118309021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14901961386203766,"y":0.20197740197181702},{"x":0.14901961386203766,"y":0.2118644118309021},{"x":0.12745098769664764,"y":0.2118644118309021}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.194977401971817,0.15401961386203766,0.2188644118309021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.23022599518299103},{"x":0.14509804546833038,"y":0.23022599518299103},{"x":0.14509804546833038,"y":0.24152542650699615},{"x":0.12745098769664764,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷","boundary":[0.12745098769664764,0.23022599518299103,0.14509804546833038,0.24152542650699615]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.23022599518299103},{"x":0.1980392187833786,"y":0.23022599518299103},{"x":0.1980392187833786,"y":0.24152542650699615},{"x":0.14901961386203766,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"............","boundary":[0.14901961386203766,0.23022599518299103,0.1980392187833786,0.24152542650699615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.23022599518299103},{"x":0.1980392187833786,"y":0.23022599518299103},{"x":0.1980392187833786,"y":0.24152542650699615},{"x":0.12745098769664764,"y":0.24152542650699615}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.22322599518299102,0.2030392187833786,0.24852542650699616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.25847458839416504},{"x":0.14313726127147675,"y":0.25847458839416504},{"x":0.14313726127147675,"y":0.26977401971817017},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.12745098769664764,0.25847458839416504,0.14313726127147675,0.26977401971817017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.25847458839416504},{"x":0.20392157137393951,"y":0.25847458839416504},{"x":0.20392157137393951,"y":0.26977401971817017},{"x":0.14901961386203766,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".............","boundary":[0.14901961386203766,0.25847458839416504,0.20392157137393951,0.26977401971817017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.25847458839416504},{"x":0.20392157137393951,"y":0.25847458839416504},{"x":0.20392157137393951,"y":0.26977401971817017},{"x":0.12745098769664764,"y":0.26977401971817017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.25147458839416503,0.20892157137393952,0.27677401971817017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.3149717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.3149717450141907},{"x":0.14509804546833038,"y":0.3262711763381958},{"x":0.125490203499794,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۵","boundary":[0.125490203499794,0.3149717450141907,0.14509804546833038,0.3262711763381958]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.3149717450141907},{"x":0.1666666716337204,"y":0.31355932354927063},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3262711763381958},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".....","boundary":[0.14705882966518402,0.3149717450141907,0.1666666716337204,0.3262711763381958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125490203499794,"y":0.3149717450141907},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3149717450141907},{"x":0.1666666716337204,"y":0.3262711763381958},{"x":0.125490203499794,"y":0.3262711763381958}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.120490203499794,0.30797174501419067,0.1716666716337204,0.3332711763381958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.34180790185928345},{"x":0.14901961386203766,"y":0.3432203531265259},{"x":0.14901961386203766,"y":0.35593220591545105},{"x":0.12745098769664764,"y":0.354519784450531}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۳","boundary":[0.12941177189350128,0.34180790185928345,0.14901961386203766,0.35593220591545105]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.3432203531265259},{"x":0.15490196645259857,"y":0.3432203531265259},{"x":0.15294118225574493,"y":0.35593220591545105},{"x":0.1509803980588913,"y":0.35593220591545105}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":",","boundary":[0.15294118225574493,0.3432203531265259,0.15294118225574493,0.35593220591545105]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.34180790185928345},{"x":0.15490196645259857,"y":0.3432203531265259},{"x":0.15294118225574493,"y":0.35593220591545105},{"x":0.12745098769664764,"y":0.354519784450531}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.33480790185928344,0.15794118225574494,0.36293220591545106],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3686440587043762},{"x":0.14901961386203766,"y":0.37005650997161865},{"x":0.14705882966518402,"y":0.3827683627605438},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.12941177189350128,0.3686440587043762,0.14705882966518402,0.3827683627605438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.37005650997161865},{"x":0.15490196645259857,"y":0.37005650997161865},{"x":0.15294118225574493,"y":0.3827683627605438},{"x":0.1509803980588913,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":",","boundary":[0.15294118225574493,0.37005650997161865,0.15294118225574493,0.3827683627605438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3686440587043762},{"x":0.15490196645259857,"y":0.37005650997161865},{"x":0.15294118225574493,"y":0.38418078422546387},{"x":0.12745098769664764,"y":0.3827683627605438}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.3616440587043762,0.15794118225574494,0.3911807842254639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.395480215549469},{"x":0.14509804546833038,"y":0.395480215549469},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4067796468734741},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.12745098769664764,0.395480215549469,0.14509804546833038,0.4067796468734741]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.395480215549469},{"x":0.14901961386203766,"y":0.395480215549469},{"x":0.14901961386203766,"y":0.4067796468734741},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.395480215549469,0.14901961386203766,0.4067796468734741]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.395480215549469},{"x":0.14901961386203766,"y":0.395480215549469},{"x":0.14901961386203766,"y":0.4067796468734741},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4067796468734741}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.388480215549469,0.15401961386203766,0.4137796468734741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14509804546833038,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14509804546833038,"y":0.4350282549858093},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۶","boundary":[0.12745098769664764,0.42514124512672424,0.14509804546833038,0.4350282549858093]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14705882966518402,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14901961386203766,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14901961386203766,"y":0.4350282549858093},{"x":0.14705882966518402,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.14705882966518402,0.42514124512672424,0.14901961386203766,0.4350282549858093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14901961386203766,"y":0.42514124512672424},{"x":0.14901961386203766,"y":0.4350282549858093},{"x":0.12745098769664764,"y":0.4350282549858093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12245098769664764,0.41814124512672424,0.15401961386203766,0.44202825498580933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.45338982343673706},{"x":0.15490196645259857,"y":0.451977401971817},{"x":0.15490196645259857,"y":0.4646892547607422},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.12941177189350128,0.45338982343673706,0.15490196645259857,0.4646892547607422]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.45338982343673706},{"x":0.15490196645259857,"y":0.451977401971817},{"x":0.15490196645259857,"y":0.4646892547607422},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4646892547607422}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.44638982343673705,0.15990196645259858,0.4716892547607422],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48163843154907227},{"x":0.15490196645259857,"y":0.48022598028182983},{"x":0.15490196645259857,"y":0.49152541160583496},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4929378628730774}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.12941177189350128,0.48163843154907227,0.15490196645259857,0.49152541160583496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.48163843154907227},{"x":0.15490196645259857,"y":0.48022598028182983},{"x":0.15490196645259857,"y":0.49152541160583496},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4929378628730774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12441177189350128,0.47463843154907226,0.15990196645259858,0.49852541160583497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8588235378265381,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8588235378265381,"y":0.13276836276054382},{"x":0.8215686082839966,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.11581920832395554,0.8588235378265381,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7490196228027344,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8156862854957581,"y":0.11581920832395554},{"x":0.8156862854957581,"y":0.13276836276054382},{"x":0.7490196228027344,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.7490196228027344,0.11581920832395554,0.8156862854957581,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7235293984413147,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7411764860153198,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7411764860153198,"y":0.13276836276054382},{"x":0.7235293984413147,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7235293984413147,0.11581920832395554,0.7411764860153198,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529411673545837,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7176470756530762,"y":0.11581920832395554},{"x":0.7176470756530762,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6529411673545837,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتارهایی","boundary":[0.6529411673545837,0.11581920832395554,0.7176470756530762,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6450980305671692,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6450980305671692,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6352941393852234,0.11581920832395554,0.6450980305671692,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6274510025978088,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6274510025978088,"y":0.13276836276054382},{"x":0.6117647290229797,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.11581920832395554,0.6274510025978088,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.572549045085907,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6058823466300964,"y":0.11581920832395554},{"x":0.6058823466300964,"y":0.13276836276054382},{"x":0.572549045085907,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.572549045085907,0.11581920832395554,0.6058823466300964,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5666666626930237,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5666666626930237,"y":0.13276836276054382},{"x":0.5176470875740051,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5176470875740051,0.11581920832395554,0.5666666626930237,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47647058963775635,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5039215683937073,"y":0.11581920832395554},{"x":0.5039215683937073,"y":0.13276836276054382},{"x":0.47647058963775635,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.47647058963775635,0.11581920832395554,0.5039215683937073,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.11581920832395554},{"x":0.47843137383461,"y":0.11581920832395554},{"x":0.47843137383461,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4588235318660736,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4588235318660736,0.11581920832395554,0.47843137383461,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4431372582912445,"y":0.11581920832395554},{"x":0.45490196347236633,"y":0.11581920832395554},{"x":0.45490196347236633,"y":0.13276836276054382},{"x":0.4431372582912445,"y":0.13276836276054382}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؟.","boundary":[0.4431372582912445,0.11581920832395554,0.45490196347236633,0.13276836276054382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.1454802304506302},{"x":0.8588235378265381,"y":0.1454802304506302},{"x":0.8588235378265381,"y":0.16242937743663788},{"x":0.8215686082839966,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.1454802304506302,0.8588235378265381,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.1454802304506302},{"x":0.8156862854957581,"y":0.1454802304506302},{"x":0.8156862854957581,"y":0.16242937743663788},{"x":0.7784313559532166,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7784313559532166,0.1454802304506302,0.8156862854957581,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727450966835022,"y":0.1454802304506302},{"x":0.770588219165802,"y":0.1454802304506302},{"x":0.770588219165802,"y":0.16242937743663788},{"x":0.727450966835022,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهود","boundary":[0.727450966835022,0.1454802304506302,0.770588219165802,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.1454802304506302},{"x":0.7215686440467834,"y":0.1454802304506302},{"x":0.7215686440467834,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6764705777168274,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.6764705777168274,0.1454802304506302,0.7215686440467834,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.1454802304506302},{"x":0.6725490093231201,"y":0.1454802304506302},{"x":0.6725490093231201,"y":0.16242937743663788},{"x":0.6470588445663452,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.1454802304506302,0.6725490093231201,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5980392098426819,"y":0.1454802304506302},{"x":0.6392157077789307,"y":0.1454802304506302},{"x":0.6392157077789307,"y":0.16242937743663788},{"x":0.5980392098426819,"y":0.16242937743663788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5980392098426819,0.1454802304506302,0.6392157077789307,0.16242937743663788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5803921818733215,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5901960730552673,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5901960730552673,"y":0.16101695597171783},{"x":0.5803921818733215,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5803921818733215,0.14406779408454895,0.5901960730552673,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235294103622437,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5745097994804382,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5745097994804382,"y":0.16101695597171783},{"x":0.5235294103622437,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسیت","boundary":[0.5235294103622437,0.14406779408454895,0.5745097994804382,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5176470875740051,"y":0.14406779408454895},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16101695597171783},{"x":0.5098039507865906,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5098039507865906,0.14406779408454895,0.5176470875740051,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.14406779408454895},{"x":0.501960813999176,"y":0.14406779408454895},{"x":0.501960813999176,"y":0.16101695597171783},{"x":0.4588235318660736,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.4588235318660736,0.14406779408454895,0.501960813999176,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42941176891326904,"y":0.14406779408454895},{"x":0.45490196347236633,"y":0.14406779408454895},{"x":0.45490196347236633,"y":0.16101695597171783},{"x":0.42941176891326904,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42941176891326904,0.14406779408454895,0.45490196347236633,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.14406779408454895},{"x":0.4215686321258545,"y":0.14406779408454895},{"x":0.4215686321258545,"y":0.16101695597171783},{"x":0.38823530077934265,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.38823530077934265,0.14406779408454895,0.4215686321258545,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3843137323856354,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3843137323856354,"y":0.16101695597171783},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3764705955982208,0.14406779408454895,0.3843137323856354,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3705882430076599,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3705882430076599,"y":0.16101695597171783},{"x":0.32549020648002625,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغلوبی","boundary":[0.32549020648002625,0.14406779408454895,0.3705882430076599,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.14406779408454895},{"x":0.3176470696926117,"y":0.16101695597171783},{"x":0.30000001192092896,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.30000001192092896,0.14406779408454895,0.3176470696926117,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.14406779408454895},{"x":0.2921568751335144,"y":0.14406779408454895},{"x":0.2921568751335144,"y":0.16101695597171783},{"x":0.25882354378700256,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.25882354378700256,0.14406779408454895,0.2921568751335144,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450980395078659,"y":0.14406779408454895},{"x":0.24901960790157318,"y":0.14406779408454895},{"x":0.24901960790157318,"y":0.16101695597171783},{"x":0.2450980395078659,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2450980395078659,0.14406779408454895,0.24901960790157318,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14901961386203766,"y":0.14406779408454895},{"x":0.239215686917305,"y":0.14406779408454895},{"x":0.239215686917305,"y":0.16101695597171783},{"x":0.14901961386203766,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".........................","boundary":[0.14901961386203766,0.14406779408454895,0.239215686917305,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12745098769664764,"y":0.14406779408454895},{"x":0.14313726127147675,"y":0.14406779408454895},{"x":0.14313726127147675,"y":0.16101695597171783},{"x":0.12745098769664764,"y":0.16101695597171783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۱","boundary":[0.12745098769664764,0.14406779408454895,0.14313726127147675,0.16101695597171783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.16807909309864044},{"x":0.8568627238273621,"y":0.16807909309864044},{"x":0.8568627238273621,"y":0.1906779706478119},{"x":0.8215686082839966,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۷-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.16807909309864044,0.8568627238273621,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.16807909309864044},{"x":0.8156862854957581,"y":0.16807909309864044},{"x":0.8156862854957581,"y":0.1906779706478119},{"x":0.770588219165802,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.770588219165802,0.16807909309864044,0.8156862854957581,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7627450823783875,"y":0.16807909309864044},{"x":0.7627450823783875,"y":0.1906779706478119},{"x":0.699999988079071,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.699999988079071,0.16807909309864044,0.7627450823783875,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372548937797546,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6372548937797546,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تریزومی","boundary":[0.6372548937797546,0.16807909309864044,0.6941176652908325,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6294117569923401,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6294117569923401,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6274510025978088,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6274510025978088,0.16807909309864044,0.6294117569923401,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6235294342041016,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1906779706478119},{"x":0.6078431606292725,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6078431606292725,0.16807909309864044,0.6235294342041016,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.16807909309864044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5215686559677124,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کروموزومی","boundary":[0.5215686559677124,0.16807909309864044,0.6000000238418579,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5156862735748291,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5156862735748291,"y":0.1906779706478119},{"x":0.5098039507865906,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5098039507865906,0.16807909309864044,0.5156862735748291,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4960784316062927,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5039215683937073,"y":0.16807909309864044},{"x":0.5039215683937073,"y":0.1906779706478119},{"x":0.4960784316062927,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4960784316062927,0.16807909309864044,0.5039215683937073,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45686274766921997,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4901960790157318,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4901960790157318,"y":0.1906779706478119},{"x":0.45686274766921997,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.45686274766921997,0.16807909309864044,0.4901960790157318,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4490196108818054,"y":0.16807909309864044},{"x":0.4490196108818054,"y":0.1906779706478119},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اختلالات","boundary":[0.38823530077934265,0.16807909309864044,0.4490196108818054,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33725491166114807,"y":0.16807909309864044},{"x":0.3803921639919281,"y":0.16807909309864044},{"x":0.3803921639919281,"y":0.1906779706478119},{"x":0.33725491166114807,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اتوزوم","boundary":[0.33725491166114807,0.16807909309864044,0.3803921639919281,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3235294222831726,"y":0.16807909309864044},{"x":0.33137255907058716,"y":0.16807909309864044},{"x":0.33137255907058716,"y":0.1906779706478119},{"x":0.3235294222831726,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3235294222831726,0.16807909309864044,0.33137255907058716,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25294119119644165,"y":0.16807909309864044},{"x":0.32156863808631897,"y":0.16807909309864044},{"x":0.32156863808631897,"y":0.1906779706478119},{"x":0.25294119119644165,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کروموزوم","boundary":[0.25294119119644165,0.16807909309864044,0.32156863808631897,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22549019753932953,"y":0.16807909309864044},{"x":0.2450980395078659,"y":0.16807909309864044},{"x":0.2450980395078659,"y":0.1906779706478119},{"x":0.22549019753932953,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.22549019753932953,0.16807909309864044,0.2450980395078659,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1882352977991104,"y":0.16807909309864044},{"x":0.21960784494876862,"y":0.16807909309864044},{"x":0.21960784494876862,"y":0.1906779706478119},{"x":0.1882352977991104,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.1882352977991104,0.16807909309864044,0.21960784494876862,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17450980842113495,"y":0.16807909309864044},{"x":0.1823529452085495,"y":0.16807909309864044},{"x":0.1823529452085495,"y":0.1906779706478119},{"x":0.17450980842113495,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17450980842113495,0.16807909309864044,0.1823529452085495,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274510324001312,"y":0.16807909309864044},{"x":0.16862745583057404,"y":0.16807909309864044},{"x":0.16862745583057404,"y":0.1906779706478119},{"x":0.16274510324001312,"y":0.1906779706478119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16274510324001312,0.16807909309864044,0.16862745583057404,0.1906779706478119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8156862854957581,"y":0.19915254414081573},{"x":0.8156862854957581,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7450980544090271,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروموزوم","boundary":[0.7450980544090271,0.19915254414081573,0.8156862854957581,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7156862616539001,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21751412749290466},{"x":0.7156862616539001,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7156862616539001,0.19915254414081573,0.7411764860153198,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6686274409294128,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7078431248664856,"y":0.19915254414081573},{"x":0.7078431248664856,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6686274409294128,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.6686274409294128,0.19915254414081573,0.7078431248664856,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509804129600525,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6607843041419983,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6607843041419983,"y":0.21751412749290466},{"x":0.6509804129600525,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6509804129600525,0.19915254414081573,0.6607843041419983,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615686297416687,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6450980305671692,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6450980305671692,"y":0.21751412749290466},{"x":0.615686297416687,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.615686297416687,0.19915254414081573,0.6450980305671692,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5921568870544434,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6078431606292725,"y":0.19915254414081573},{"x":0.6078431606292725,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5921568870544434,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5921568870544434,0.19915254414081573,0.6078431606292725,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5862745046615601,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5862745046615601,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5686274766921997,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5686274766921997,0.19915254414081573,0.5862745046615601,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گذارند","boundary":[0.5176470875740051,0.19915254414081573,0.5647059082984924,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5078431367874146,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5137255191802979,"y":0.19915254414081573},{"x":0.5137255191802979,"y":0.21751412749290466},{"x":0.5078431367874146,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5078431367874146,0.19915254414081573,0.5137255191802979,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501960813999176,"y":0.19915254414081573},{"x":0.501960813999176,"y":0.19915254414081573},{"x":0.501960813999176,"y":0.21751412749290466},{"x":0.501960813999176,"y":0.21751412749290466}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.501960813999176,0.19915254414081573,0.501960813999176,0.21751412749290466]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8588235378265381,"y":0.24576270580291748},{"x":0.8215686082839966,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.2259887009859085,0.8588235378265381,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770588219165802,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8156862854957581,"y":0.2259887009859085},{"x":0.8156862854957581,"y":0.24576270580291748},{"x":0.770588219165802,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.770588219165802,0.2259887009859085,0.8156862854957581,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7196078300476074,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24576270580291748},{"x":0.7196078300476074,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.7196078300476074,0.2259887009859085,0.7647058963775635,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6901960968971252,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2259887009859085},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24576270580291748},{"x":0.6901960968971252,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6901960968971252,0.2259887009859085,0.7176470756530762,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6549019813537598,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24576270580291748},{"x":0.6549019813537598,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.6549019813537598,0.2259887009859085,0.6823529601097107,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6411764621734619,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6490195989608765,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6490195989608765,"y":0.24576270580291748},{"x":0.6411764621734619,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6411764621734619,0.2259887009859085,0.6490195989608765,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823529362678528,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6333333253860474,"y":0.2259887009859085},{"x":0.6333333253860474,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5823529362678528,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطرات","boundary":[0.5823529362678528,0.2259887009859085,0.6333333253860474,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5372549295425415,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2259887009859085},{"x":0.5764706134796143,"y":0.24576270580291748},{"x":0.5372549295425415,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5372549295425415,0.2259887009859085,0.5764706134796143,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882352948188782,"y":0.2259887009859085},{"x":0.529411792755127,"y":0.2259887009859085},{"x":0.529411792755127,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4882352948188782,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4882352948188782,0.2259887009859085,0.529411792755127,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2259887009859085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2259887009859085},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24576270580291748},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.47058823704719543,0.2259887009859085,0.48235294222831726,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4647058844566345,"y":0.2259887009859085},{"x":0.4647058844566345,"y":0.24576270580291748},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.43529412150382996,0.2259887009859085,0.4647058844566345,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2259887009859085},{"x":0.42941176891326904,"y":0.2259887009859085},{"x":0.42941176891326904,"y":0.24576270580291748},{"x":0.4000000059604645,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4000000059604645,0.2259887009859085,0.42941176891326904,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3921568691730499,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3921568691730499,"y":0.24576270580291748},{"x":0.38235294818878174,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38235294818878174,0.2259887009859085,0.3921568691730499,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34705883264541626,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3745098114013672,"y":0.2259887009859085},{"x":0.3745098114013672,"y":0.24576270580291748},{"x":0.34705883264541626,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.34705883264541626,0.2259887009859085,0.3745098114013672,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32549020648002625,"y":0.2259887009859085},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2259887009859085},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24576270580291748},{"x":0.32549020648002625,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.32549020648002625,0.2259887009859085,0.34117648005485535,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30392158031463623,"y":0.2259887009859085},{"x":0.32156863808631897,"y":0.2259887009859085},{"x":0.32156863808631897,"y":0.24576270580291748},{"x":0.30392158031463623,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.30392158031463623,0.2259887009859085,0.32156863808631897,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.250980406999588,"y":0.2259887009859085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2259887009859085},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24576270580291748},{"x":0.250980406999588,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذارند","boundary":[0.250980406999588,0.2259887009859085,0.29411765933036804,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24117647111415863,"y":0.2259887009859085},{"x":0.24901960790157318,"y":0.2259887009859085},{"x":0.24901960790157318,"y":0.24576270580291748},{"x":0.24117647111415863,"y":0.24576270580291748}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.24117647111415863,0.2259887009859085,0.24901960790157318,0.24576270580291748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215686082839966,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8568627238273621,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8568627238273621,"y":0.2740113139152527},{"x":0.8215686082839966,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹-۲-","boundary":[0.8215686082839966,0.2542372941970825,0.8568627238273621,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7784313559532166,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8156862854957581,"y":0.2542372941970825},{"x":0.8156862854957581,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7784313559532166,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7784313559532166,0.2542372941970825,0.8156862854957581,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2542372941970825},{"x":0.770588219165802,"y":0.2542372941970825},{"x":0.770588219165802,"y":0.2740113139152527},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مضر","boundary":[0.7411764860153198,0.2542372941970825,0.770588219165802,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2542372941970825},{"x":0.7352941036224365,"y":0.2740113139152527},{"x":0.699999988079071,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.699999988079071,0.2542372941970825,0.7352941036224365,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656862735748291,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6921568512916565,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6921568512916565,"y":0.2740113139152527},{"x":0.656862735748291,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تنباكو","boundary":[0.656862735748291,0.2542372941970825,0.6921568512916565,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6490195989608765,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6529411673545837,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6529411673545837,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6490195989608765,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6490195989608765,0.2542372941970825,0.6529411673545837,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6098039150238037,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6411764621734619,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6411764621734619,"y":0.2740113139152527},{"x":0.6098039150238037,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الكل","boundary":[0.6098039150238037,0.2542372941970825,0.6411764621734619,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960784554481506,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6019607782363892,"y":0.2542372941970825},{"x":0.6019607782363892,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5960784554481506,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5960784554481506,0.2542372941970825,0.6019607782363892,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5549019575119019,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5549019575119019,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5549019575119019,0.2542372941970825,0.5882353186607361,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215686559677124,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5215686559677124,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5215686559677124,0.2542372941970825,0.5490196347236633,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5137255191802979,"y":0.2542372941970825},{"x":0.5137255191802979,"y":0.2740113139152527},{"x":0.5,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5,0.2542372941970825,0.5137255191802979,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647058844566345,"y":0.2542372941970825},{"x":0.49215686321258545,"y":0.2542372941970825},{"x":0.49215686321258545,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4647058844566345,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4647058844566345,0.2542372941970825,0.49215686321258545,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4274509847164154,"y":0.2542372941970825},{"x":0.45686274766921997,"y":0.2542372941970825},{"x":0.45686274766921997,"y":0.2740113139152527},{"x":0.4274509847164154,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.4274509847164154,0.2542372941970825,0.45686274766921997,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40980392694473267,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2542372941970825},{"x":0.4215686321258545,"y":0.2740113139152527},{"x":0.40980392694473267,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40980392694473267,0.2542372941970825,0.4215686321258545,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2542372941970825},{"x":0.40392157435417175,"y":0.2542372941970825},{"x":0.40392157435417175,"y":0.2740113139152527},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.3764705955982208,0.2542372941970825,0.40392157435417175,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35098040103912354,"y":0.2542372941970825},{"x":0.3686274588108063,"y":0.2542372941970825},{"x":0.3686274588108063,"y":0.2740113139152527},{"x":0.35098040103912354,"y":0.2740113139152527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.35098040103912354,0.2542372941970825,0.3686274588108063,0.2740113139152527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices&quo