آداب و رسوم ازدواج آداب و رسوم ازدواج

{"id":"3795477","title":"آداب و رسوم ازدواج","price":"۱۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0492d246be1fa35/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0492d246be1fa35/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a0492d246be1fa35/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a0492d246be1fa35/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229919699","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["<h1 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج </span></h1>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج نوشته&zwnj; هالی لفور و ترجمه&zwnj; اردوان تقوا، فاطمه طافی و فروغ طافی با هدف کاهش استرس&zwnj;های ازدواج در مواجهه با برگزاری مراسم عروسی تالیف شده است. این کتاب علاوه&zwnj;بر آداب سنتی، ایده&zwnj;های مطلوبی درمورد یک مراسم باشکوه نیز به شما ارایه می&zwnj;کند. در یک نگاه کلی می&zwnj;توان گفت کتاب آداب و رسوم ازدواج منبع مناسبی برای یافتن پاسخ سوالات شما درباره مراسم عروسی است.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج از انتشارات دیبای دانش را تهیه کنید تا در تمامی مراحل، همراهی بی&zwnj;نظیر، صبور و خردمند در کتابخانه مجازی خود داشته باشید!</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">آنچه در کتاب آداب و رسوم ازدواج می&zwnj;خوانیم</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج در 9 فصل هر آن چیزی که برای برگزاری مراسم عروسی دارید به شما گوشزد می&zwnj;کند. مباحث مطرح&zwnj;شده در این کتاب طبق دسته&zwnj;بندی زیر است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول: نحوه لباس پوشیدن در مراسم عروسی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: من انجام می&zwnj;دهم</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم: تبریک می&zwnj;گویم، مهمانان آمدند</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهارم: جشن</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنجم: چیدمان عروسی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: آداب و رسوم عروسی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: بهترین برنامه&zwnj;های عروسی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: ماه عسل</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نهم: شرایط ازدواج مجدد</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">شما می&zwnj;توانید با کلیک بر قسمت &laquo;مطالعه پیش&zwnj;نمایش&raquo; از مطالعه رایگان صفحات ابتدایی این راهنمای جامع نیز بهره&zwnj;مند شوید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">مخاطبین کتاب آداب و رسوم ازدواج چه کسانی هستند؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب آداب و رسوم ازدواج برای کلیه زوج&zwnj;های جوانی که به&zwnj;دنبال برگزاری جشن عروسی باشکوهی هستند، مناسب است. این کتاب، شما را در راستای برگزاری مراسمی با رسوم سنتی و حتی نکات مدرنی که به مجلس شما جلوه خاصی می&zwnj;دهند، یاری می&zwnj;کند. به علاوه کتاب آداب و رسوم ازدواج از انتشارات دیبای دانش، درباره مراحل بعدی، یعنی ماه عسل و شرایط ازدواج مجدد نیز مطالب بی&zwnj;نظیری به شما ارایه خواهد داد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-size: 14.0pt; line-height: 107%; font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">خریدو کرایه کتاب آداب و رسوم ازدواج فقط در مای بوکت</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در حال حاضر نسخه الکترونیکی کتاب آداب و رسوم ازدواج در فروشگاه اینترنتی مای بوکت موجود است. با این حال اگر می&zwnj;خواهید فقط در مدت چیدمان تدارکات میهمانی عروسی خود به مطالب این کتاب دسترسی داشته باشید، پیشنهاد ما به شما کرایه کتاب پیش رو است. شما می&zwnj;توانید با انتخاب یکی از گزینه&zwnj;های کرایه 3 یا 6 ماهه، نحوه دسترسی خود به محتوای ایبوک این کتاب را انتخاب کنید.</span>",""],"pages_count":"112","keywords":"null","token":"a0492d246be1fa35","created_at":"2019-06-06 13:08:46","updated_at":"2022-09-12 16:56:44","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-06 13:14:52","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب آداب و رسوم ازدواج جنبه‌های مختلف برنامه ریزی برای عروسی و تغییرات دنیای مدرن را بررسی می‌کند. شما می‌توانید این کتاب را از سایت مای بوکت خریداری و کرایه کنید.","meta_title":"خرید کتاب آداب و رسوم ازدواج نوشته هالی لفور-مای بوکت","stock":"0","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917749","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"458bd7577fef6603","created_at":"2019-06-06 13:05:57","updated_at":"2019-06-06 13:05:57","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1917750","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"09bdb8eeae9f8e1b","created_at":"2019-06-06 13:06:08","updated_at":"2019-06-06 13:06:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917751","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d44628df291f1355","created_at":"2019-06-06 13:06:19","updated_at":"2019-06-06 13:06:19","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917749","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"458bd7577fef6603","created_at":"2019-06-06 13:05:57","updated_at":"2019-06-06 13:05:57","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917750","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"09bdb8eeae9f8e1b","created_at":"2019-06-06 13:06:08","updated_at":"2019-06-06 13:06:08","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1917751","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"d44628df291f1355","created_at":"2019-06-06 13:06:19","updated_at":"2019-06-06 13:06:19","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784161","file":"5cf8d1173f3961.22781233.pdf","book_id":"3795477","toc":[{"page":6,"title":"پيشگفتار\r"},{"page":10,"title":"مقدمه\r"},{"page":14,"title":"فصــل 1: نحــوه لبــاس پوشــيدن در\r\nمراسم عروسي"},{"page":30,"title":"فصل 2: «من انجام ميدهم»\r"},{"page":40,"title":"فصل 2: «من انجام ميدهم»\r"},{"page":50,"title":"فصل 4: جشن\r"},{"page":60,"title":"فصل 5: چيدمان مراسم عروسي\r"},{"page":70,"title":"فصل 6: آداب و رسوم عروسي\r"},{"page":80,"title":"فصل 7: بهترين برنامههاي عروسي\r"},{"page":92,"title":"فصل 8: ماه عسل\r"},{"page":102,"title":"فصل 9: شرايط ازدواج مجدد\r"}],"created_at":"2019-06-06 13:08:47","updated_at":"2022-09-12 16:56:44","process_started_at":"2019-06-06 13:08:50","process_done_at":"2019-06-06 13:12:11","process_failed_at":null,"pages_count":"112","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"2ad6ffb64d5b905ff4d701c756325a00b1f64675eec219d6903feed6e5d947ad0a228a4325f40c955799bde99b8eb82ab539f936680eaeff1a6b2703bcb2ba47","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۲"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","description":null,"token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش"},"study_subjects":[{"id":"5296","title":"آداب معاشرت","token":"c916694cfd6273da","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2019-10-17 15:21:11","study_fields":[{"id":"697","title":"موزه","degree_id":"4","token":"0293d85fe901641f","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-10 14:18:20","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC","ebook_price_en":"9000","urlify":"%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC","pages_count_fa":"۱۱۲","authorTitle":"دکتر اردوان تقوا, هالی لفور, فاطمه طافی, فروغ طافی","tocStr":"پيشگفتار\r, مقدمه\r, فصــل 1: نحــوه لبــاس پوشــيدن در\r\nمراسم عروسي, فصل 2: «من انجام ميدهم»\r, فصل 2: «من انجام ميدهم»\r, فصل 4: جشن\r, فصل 5: چيدمان مراسم عروسي\r, فصل 6: آداب و رسوم عروسي\r, فصل 7: بهترين برنامههاي عروسي\r, فصل 8: ماه عسل\r, فصل 9: شرايط ازدواج مجدد\r","url":"/preview/a0492d246be1fa35/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19