ترمودینامیک آماری ترمودینامیک آماری

توضیحات

پیشگفتار کتاب ترمودینامیک آماری، مشروح یادداشتهای درس مکانیک آماری نیمسال اول دوره بالای لیسانس را عرضه می کند. این کتاب، شامل پانزده فصل اول یک کتاب بزرگتر، به عنوان مکانیک آماری است که در سال 1974 چاپ شده است. عمدا در این کتاب مطالب بیشتری، از آنچه که برای یک نیمسال ضروری می باشد، وجود دارد، مطالب اضافی از این جهت در کتاب گنجانده شده است تا استاد شخصا براساس تشخیص خود آنها را انتخاب کند. فرض شده است که دانشجویان، دروس استاندارد شیمی فیزیک را گذرانده، لیکن دروس سطح بالایی در زمینه مکانیک کوانتومی نگذرانده اند. پیش نیاز ریاضی این کتاب حداکثر دانستن معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت است. تمام شیوه های ریاضی لازم، در خود کتاب، در لابلای مطالب درسی، در مسایل، یا در ضمیمه های «الف» و «ب» بررسی شده اند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3797341,"title":"ترمودینامیک آماری","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789640103388","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":3,"description":["پیشگفتار کتاب ترمودینامیک آماری، مشروح یادداشتهای درس مکانیک آماری نیمسال اول دوره بالای لیسانس را عرضه می کند. این کتاب، شامل پانزده فصل اول یک کتاب بزرگتر، به عنوان مکانیک آماری است که در سال 1974 چاپ شده است. عمدا در این کتاب مطالب بیشتری، از آنچه که برای یک نیمسال ضروری می باشد، وجود دارد، مطالب اضافی از این جهت در کتاب گنجانده شده است تا استاد شخصا براساس تشخیص خود آنها را انتخاب کند. فرض شده است که دانشجویان، دروس استاندارد شیمی فیزیک را گذرانده، لیکن دروس سطح بالایی در زمینه مکانیک کوانتومی نگذرانده اند. پیش نیاز ریاضی این کتاب حداکثر دانستن معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت است. تمام شیوه های ریاضی لازم، در خود کتاب، در لابلای مطالب درسی، در مسایل، یا در ضمیمه های «الف» و «ب» بررسی شده اند.",""],"pages_count":496,"keywords":"null","token":"a13c2aa5f145f738","created_at":"2021-03-15 17:39:07","updated_at":"2022-10-08 09:52:35","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-07-11 12:59:55","available_for_web":1,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":100,"cache":1,"authors":[{"id":1920049,"title":"دونالد ا. مک کواری","meta_title":"دونالد ا. مک کواری","meta_description":"دونالد ا. مک کواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دونالد ا.","lastname":"مک کواری","token":"9ec57fffe91473f3","created_at":"2021-03-15 18:58:45","updated_at":"2021-03-15 18:58:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920050,"title":"غلامعباس رجبعلی","meta_title":"غلامعباس رجبعلی","meta_description":"غلامعباس رجبعلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعباس","lastname":"رجبعلی","token":"6fba4dc650c66ca1","created_at":"2021-03-15 18:58:55","updated_at":"2021-03-15 18:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920049,"title":"دونالد ا. مک کواری","meta_title":"دونالد ا. مک کواری","meta_description":"دونالد ا. مک کواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دونالد ا.","lastname":"مک کواری","token":"9ec57fffe91473f3","created_at":"2021-03-15 18:58:45","updated_at":"2021-03-15 18:58:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920050,"title":"غلامعباس رجبعلی","meta_title":"غلامعباس رجبعلی","meta_description":"غلامعباس رجبعلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعباس","lastname":"رجبعلی","token":"6fba4dc650c66ca1","created_at":"2021-03-15 18:58:55","updated_at":"2021-03-15 18:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786019,"file":"604f6a840045f7.80136555.pdf","book_id":3797341,"toc":null,"created_at":"2021-03-15 17:39:15","updated_at":"2022-10-08 09:52:35","process_started_at":"2021-03-15 17:39:16","process_done_at":"2021-03-15 17:39:40","process_failed_at":null,"pages_count":496,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c68cfe4725950717dc4a61568e5c25c6b027342a4346051c34b9c57bd8f53eba4355914c3eec753d6a501ff5d8d497f5dc3ab307f242cbfb16c35ee99887661","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"مرکز-نشر-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":13735,"title":"ترمودینامیک آماری 1","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e250aa79198f5542","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:22","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_fields":[{"id":2002,"title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"3740e887a143a78c","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2023-03-11 15:56:35","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1008,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-12-03 16:59:49"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":50000,"urlify":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۹۶","authorTitle":"دونالد ا. مک کواری, غلامعباس رجبعلی","tocStr":"","url":"/preview/a13c2aa5f145f738/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":496,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a13c2aa5f145f738","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/VGXNADSGaRbxTUgF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/BecOGzIToFjzwxQn.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/tbQcwqAMXJpPWJWy.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00023689869831154637,0.0000774152510248505,0.9982468854589687,0.9986728575215326]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2740899324417114,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2740899324417114,"y":0.0810810774564743},{"x":0.2441113442182541,"y":0.0810810774564743}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.2441113442182541,0.05855855718255043,0.2740899324417114,0.0810810774564743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2355460375547409,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2355460375547409,"y":0.0810810774564743},{"x":0.22055675089359283,"y":0.0810810774564743}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21841542422771454,0.05855855718255043,0.2355460375547409,0.0810810774564743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.05855855718255043},{"x":0.21627408266067505,"y":0.05855855718255043},{"x":0.21627408266067505,"y":0.0810810774564743},{"x":0.1841541826725006,"y":0.08258258551359177}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.1841541826725006,0.05855855718255043,0.21627408266067505,0.0810810774564743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.060060061514377594},{"x":0.17344753444194794,"y":0.05855855718255043},{"x":0.17344753444194794,"y":0.08258258551359177},{"x":0.13062098622322083,"y":0.08258258551359177}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"وفتاور","boundary":[0.13062098622322083,0.060060061514377594,0.17344753444194794,0.08258258551359177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2740899324417114,"y":0.05855855718255043},{"x":0.2740899324417114,"y":0.0810810774564743},{"x":0.13062098622322083,"y":0.08258258551359177}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.12562098622322082,0.05155855718255043,0.27908993244171143,0.08808107745647431],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.14414414763450623},{"x":0.25910064578056335,"y":0.14264264702796936},{"x":0.25910064578056335,"y":0.18018017709255219},{"x":0.19914346933364868,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"میرنشین","boundary":[0.19914346933364868,0.14414414763450623,0.25910064578056335,0.18018017709255219]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19914346933364868,"y":0.14414414763450623},{"x":0.25910064578056335,"y":0.14264264702796936},{"x":0.25910064578056335,"y":0.18018017709255219},{"x":0.19914346933364868,"y":0.18018017709255219}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.19414346933364868,0.13714414763450622,0.26410064578056336,0.1871801770925522],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39828693866729736,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8158458471298218,"y":0.39939939975738525},{"x":0.802997887134552,"y":0.4789789915084839},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.39828693866729736,0.3678678572177887,0.802997887134552,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.379879891872406},{"x":0.3468950688838959,"y":0.3708708584308624},{"x":0.35546037554740906,"y":0.44594594836235046},{"x":0.15203426778316498,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.1434689462184906,0.379879891872406,0.35546037554740906,0.44594594836235046]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.36486485600471497},{"x":0.8158458471298218,"y":0.3723723590373993},{"x":0.8137044906616211,"y":0.48048049211502075},{"x":0.1413276195526123,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.1406102728843689,0.35786485600471496,0.8187044906616211,0.48748049211502076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.8123123049736023},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8138138055801392},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8438438177108765},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دونالد","boundary":[0.31263384222984314,0.8123123049736023,0.39614561200141907,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.8123123049736023},{"x":0.299785852432251,"y":0.8123123049736023},{"x":0.299785852432251,"y":0.8423423171043396},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.2955031991004944,0.8123123049736023,0.299785852432251,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.8123123049736023},{"x":0.2890792191028595,"y":0.8123123049736023},{"x":0.2890792191028595,"y":0.8423423171043396},{"x":0.2847965657711029,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2847965657711029,0.8123123049736023,0.2890792191028595,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.8123123049736023},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8123123049736023},{"x":0.27194860577583313,"y":0.8423423171043396},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.21841542422771454,0.8123123049736023,0.27194860577583313,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8123123049736023},{"x":0.20556744933128357,"y":0.8423423171043396},{"x":0.11777301877737045,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کواری","boundary":[0.11777301877737045,0.8123123049736023,0.20556744933128357,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.8513513803482056},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8513513803482056},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8753753900527954},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8753753900527954}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3254818022251129,0.8513513803482056,0.39400428533554077,0.8753753900527954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.8513513803482056},{"x":0.31477516889572144,"y":0.8513513803482056},{"x":0.31477516889572144,"y":0.8768768906593323},{"x":0.20985010266304016,"y":0.8768768906593323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعباس","boundary":[0.20985010266304016,0.8513513803482056,0.31477516889572144,0.8768768906593323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.8528528809547424},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8513513803482056},{"x":0.19914346933364868,"y":0.8768768906593323},{"x":0.11563169211149216,"y":0.8768768906593323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رجبعلی","boundary":[0.11563169211149216,0.8528528809547424,0.19914346933364868,0.8768768906593323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.8123123049736023},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8123123049736023},{"x":0.39614561200141907,"y":0.8768768906593323},{"x":0.11563169211149216,"y":0.8768768906593323}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.11063169211149215,0.8053123049736023,0.40114561200141907,0.8838768906593323],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/ssvBmgYDYBDiynbP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/YzJXwJMIjqUjfklG.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/xwuSoHIJemaMAXBE.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0003652866404878506,0.0003907916771399008,0.9984073703906776,0.9985736592832629]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.2702702581882477},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7387580275535583,"y":0.33933934569358826},{"x":0.3790149986743927,"y":0.33183184266090393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.381156325340271,0.2702702581882477,0.7387580275535583,0.33933934569358826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.26726725697517395},{"x":0.35546037554740906,"y":0.27177175879478455},{"x":0.35331904888153076,"y":0.33183184266090393},{"x":0.17344753444194794,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.17558886110782623,0.26726725697517395,0.35331904888153076,0.33183184266090393]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2777777910232544},{"x":0.7387580275535583,"y":0.33933934569358826},{"x":0.17344753444194794,"y":0.32732734084129333}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17058886110782623,0.26026725697517394,0.7437580275535584,0.34633934569358826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.5045045018196106},{"x":0.578158438205719,"y":0.5045045018196106},{"x":0.578158438205719,"y":0.533033013343811},{"x":0.5053533315658569,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دونالد","boundary":[0.5053533315658569,0.5045045018196106,0.578158438205719,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.5045045018196106},{"x":0.49464666843414307,"y":0.5045045018196106},{"x":0.49464666843414307,"y":0.533033013343811},{"x":0.4817987084388733,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.4817987084388733,0.5045045018196106,0.49464666843414307,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.5045045018196106},{"x":0.4710920751094818,"y":0.5045045018196106},{"x":0.4710920751094818,"y":0.533033013343811},{"x":0.44111350178718567,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.44111350178718567,0.5045045018196106,0.4710920751094818,0.533033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.5045045018196106},{"x":0.41541755199432373,"y":0.5045045018196106},{"x":0.41541755199432373,"y":0.533033013343811},{"x":0.34903639554977417,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کواری","boundary":[0.34903639554977417,0.5045045018196106,0.41541755199432373,0.533033013343811]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.5045045018196106},{"x":0.578158438205719,"y":0.5045045018196106},{"x":0.578158438205719,"y":0.533033013343811},{"x":0.34903639554977417,"y":0.533033013343811}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.34403639554977417,0.4975045018196106,0.583158438205719,0.540033013343811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.672672688961029},{"x":0.5867237448692322,"y":0.672672688961029},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5224839448928833,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5224839448928833,0.672672688961029,0.5867237448692322,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.672672688961029},{"x":0.5117772817611694,"y":0.672672688961029},{"x":0.5117772817611694,"y":0.6966966986656189},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غلامعباس","boundary":[0.41541755199432373,0.672672688961029,0.5117772817611694,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.672672688961029},{"x":0.40685224533081055,"y":0.672672688961029},{"x":0.40685224533081055,"y":0.6966966986656189},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رجبعلی","boundary":[0.3276231288909912,0.672672688961029,0.40685224533081055,0.6966966986656189]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.672672688961029},{"x":0.5867237448692322,"y":0.672672688961029},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6966966986656189},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3226231288909912,0.665672688961029,0.5917237448692322,0.7036966986656189],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.9204204082489014},{"x":0.5438972115516663,"y":0.9204204082489014},{"x":0.5417559146881104,"y":0.9429429173469543},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9429429173469543}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5032119750976562,0.9204204082489014,0.5417559146881104,0.9429429173469543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.9189189076423645},{"x":0.49250534176826477,"y":0.9204204082489014},{"x":0.49250534176826477,"y":0.9414414167404175},{"x":0.46252676844596863,"y":0.9414414167404175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.46252676844596863,0.9189189076423645,0.49250534176826477,0.9414414167404175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.9174174070358276},{"x":0.45396146178245544,"y":0.9189189076423645},{"x":0.45182013511657715,"y":0.9414414167404175},{"x":0.3683083653450012,"y":0.9384384155273438}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.3683083653450012,0.9174174070358276,0.45182013511657715,0.9414414167404175]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5438972115516663,"y":0.9204204082489014},{"x":0.5417559146881104,"y":0.9429429173469543},{"x":0.3683083653450012,"y":0.9384384155273438}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3633083653450012,0.9104174070358276,0.5467559146881104,0.9499429173469544],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/pIDzyEAeLldDbGsu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/ciDlNeAjnguaKLhJ.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/JYQUEdhWQERfUXUk.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00026899568784415594,0.0000774152510248505,0.9981139122188984,0.9985984588428304]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8672376871109009,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8672376871109009,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8308351039886475,"y":0.08258258551359177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8308351039886475,0.06156156212091446,0.8672376871109009,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.060060061514377594},{"x":0.8201285004615784,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8201285004615784,"y":0.08258258551359177},{"x":0.7922912240028381,"y":0.08258258551359177}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.794432520866394,0.060060061514377594,0.8201285004615784,0.08258258551359177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.05855855718255043},{"x":0.783725917339325,"y":0.060060061514377594},{"x":0.783725917339325,"y":0.0810810774564743},{"x":0.7066380977630615,"y":0.0810810774564743}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7066380977630615,0.05855855718255043,0.783725917339325,0.0810810774564743]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.05855855718255043},{"x":0.8672376871109009,"y":0.06156156212091446},{"x":0.8672376871109009,"y":0.08408408612012863},{"x":0.7066380977630615,"y":0.0810810774564743}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7016380977630615,0.05155855718255043,0.8722376871109009,0.09108408612012864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.06756756454706192},{"x":0.3319057822227478,"y":0.06606606394052505},{"x":0.3319057822227478,"y":0.08408408612012863},{"x":0.2869378924369812,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.2869378924369812,0.06756756454706192,0.3319057822227478,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.06756756454706192},{"x":0.2740899324417114,"y":0.06756756454706192},{"x":0.2762312591075897,"y":0.08408408612012863},{"x":0.26552462577819824,"y":0.08408408612012863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26552462577819824,0.06756756454706192,0.2762312591075897,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.06756756454706192},{"x":0.25481799244880676,"y":0.06756756454706192},{"x":0.25695931911468506,"y":0.08408408612012863},{"x":0.1884368360042572,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.1884368360042572,0.06756756454706192,0.25695931911468506,0.08408408612012863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.06906907260417938},{"x":0.17773018777370453,"y":0.06906907260417938},{"x":0.17773018777370453,"y":0.0855855867266655},{"x":0.13062098622322083,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.13062098622322083,0.06906907260417938,0.17773018777370453,0.0855855867266655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.06906907260417938},{"x":0.3319057822227478,"y":0.06606606394052505},{"x":0.3319057822227478,"y":0.08408408612012863},{"x":0.13062098622322083,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12562098622322082,0.06206907260417938,0.3369057822227478,0.09108408612012864],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8179871439933777,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8179871439933777,"y":0.09609609842300415},{"x":0.783725917339325,"y":0.09609609842300415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۸","boundary":[0.783725917339325,0.08408408612012863,0.8179871439933777,0.09609609842300415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8179871439933777,"y":0.08408408612012863},{"x":0.8179871439933777,"y":0.09609609842300415},{"x":0.783725917339325,"y":0.09609609842300415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.778725917339325,0.07708408612012863,0.8229871439933777,0.10309609842300416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.08858858793973923},{"x":0.25481799244880676,"y":0.08858858793973923},{"x":0.25481799244880676,"y":0.10060060024261475},{"x":0.2355460375547409,"y":0.10060060024261475}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶","boundary":[0.2355460375547409,0.08858858793973923,0.25481799244880676,0.10060060024261475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2355460375547409,"y":0.08858858793973923},{"x":0.25481799244880676,"y":0.08858858793973923},{"x":0.25481799244880676,"y":0.10060060024261475},{"x":0.2355460375547409,"y":0.10060060024261475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2305460375547409,0.08158858793973922,0.25981799244880677,0.10760060024261475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5653104782104492,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5653104782104492,"y":0.17717717587947845},{"x":0.5310492515563965,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5310492515563965,0.15915915369987488,0.5653104782104492,0.17717717587947845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5289078950881958,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5289078950881958,"y":0.17717717587947845},{"x":0.5139186382293701,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5139186382293701,0.15915915369987488,0.5289078950881958,0.17717717587947845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4860813617706299,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5096359848976135,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5096359848976135,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4860813617706299,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4860813617706299,0.15915915369987488,0.5096359848976135,0.17717717587947845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4817987084388733,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4817987084388733,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4732334017753601,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4732334017753601,0.15915915369987488,0.4817987084388733,0.17717717587947845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4753747284412384,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4753747284412384,"y":0.17717717587947845},{"x":0.4368308484554291,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"فناور","boundary":[0.4368308484554291,0.15915915369987488,0.4753747284412384,0.17717717587947845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5653104782104492,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5653104782104492,"y":0.17867867648601532},{"x":0.4368308484554291,"y":0.17717717587947845}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.4318308484554291,0.15215915369987487,0.5703104782104492,0.18567867648601533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5588865280151367,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5588865280151367,"y":0.28378379344940186},{"x":0.5267665982246399,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5267665982246399,0.24474474787712097,0.5588865280151367,0.28378379344940186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5182012915611267,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5182012915611267,"y":0.28378379344940186},{"x":0.46252676844596863,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.46252676844596863,0.24474474787712097,0.5182012915611267,0.28378379344940186]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5588865280151367,"y":0.24474474787712097},{"x":0.5588865280151367,"y":0.28378379344940186},{"x":0.46252676844596863,"y":0.28378379344940186}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.4575267684459686,0.23774474787712097,0.5638865280151367,0.29078379344940186],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.34384384751319885},{"x":0.4646680951118469,"y":0.34384384751319885},{"x":0.4646680951118469,"y":0.36036035418510437},{"x":0.3832976520061493,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Statistical","boundary":[0.3832976520061493,0.34384384751319885,0.4646680951118469,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6209850311279297,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6209850311279297,"y":0.36036035418510437},{"x":0.4710920751094818,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Thermodynamics","boundary":[0.4710920751094818,0.34384384751319885,0.6209850311279297,0.36036035418510437]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3832976520061493,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6209850311279297,"y":0.34384384751319885},{"x":0.6209850311279297,"y":0.36036035418510437},{"x":0.3832976520061493,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3782976520061493,0.33684384751319885,0.6259850311279297,0.3673603541851044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4732334017753601,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4732334017753601,"y":0.379879891872406},{"x":0.4197002053260803,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Donald","boundary":[0.4197002053260803,0.3633633553981781,0.4732334017753601,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.3633633553981781},{"x":0.49678799510002136,"y":0.3633633553981781},{"x":0.49678799510002136,"y":0.379879891872406},{"x":0.479657381772995,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.479657381772995,0.3633633553981781,0.49678799510002136,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5845824480056763,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5845824480056763,"y":0.379879891872406},{"x":0.5053533315658569,"y":0.379879891872406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mcquarrie","boundary":[0.5053533315658569,0.3633633553981781,0.5845824480056763,0.379879891872406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.38288289308547974},{"x":0.4732334017753601,"y":0.38288289308547974},{"x":0.4732334017753601,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4197002053260803,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Harper","boundary":[0.4197002053260803,0.38288289308547974,0.4732334017753601,0.3978978991508484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.38288289308547974},{"x":0.4903640151023865,"y":0.38288289308547974},{"x":0.49250534176826477,"y":0.3963963985443115},{"x":0.4775160551071167,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.4775160551071167,0.38288289308547974,0.49250534176826477,0.3963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.38288289308547974},{"x":0.5331905484199524,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5331905484199524,"y":0.3963963985443115},{"x":0.49892932176589966,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Row","boundary":[0.49892932176589966,0.38288289308547974,0.5331905484199524,0.3963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5374732613563538,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5396145582199097,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5353319048881531,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5353319048881531,0.38138139247894287,0.5396145582199097,0.3963963985443115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5802997946739197,"y":0.38138139247894287},{"x":0.5824410915374756,"y":0.3963963985443115},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3963963985443115}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1973","boundary":[0.5460385680198669,0.38138139247894287,0.5824410915374756,0.3963963985443115]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5845824480056763,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5845824480056763,"y":0.3978978991508484},{"x":0.4197002053260803,"y":0.3978978991508484}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4147002053260803,0.3563633553981781,0.5895824480056763,0.4048978991508484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5845824480056763,"y":0.42942944169044495},{"x":0.5845824480056763,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.4839400351047516,0.4264264404773712,0.5845824480056763,0.45045045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.4264264404773712},{"x":0.479657381772995,"y":0.4264264404773712},{"x":0.4775160551071167,"y":0.44744744896888733},{"x":0.4239828586578369,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.4261241853237152,0.4264264404773712,0.4775160551071167,0.44744744896888733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.4264264404773712},{"x":0.5845824480056763,"y":0.4279279410839081},{"x":0.5845824480056763,"y":0.45045045018196106},{"x":0.4239828586578369,"y":0.44744744896888733}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4211241853237152,0.4194264404773712,0.5895824480056763,0.45745045018196107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5546038746833801,"y":0.5015015006065369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5546038746833801,0.4834834933280945,0.5910063982009888,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.4834834933280945},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5460385680198669,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5074946284294128,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دونالد","boundary":[0.5053533315658569,0.4834834933280945,0.5460385680198669,0.5015015006065369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.4834834933280945},{"x":0.49892932176589966,"y":0.4834834933280945},{"x":0.49892932176589966,"y":0.5030030012130737},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.49250534176826477,0.4834834933280945,0.49892932176589966,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.48498499393463135},{"x":0.4860813617706299,"y":0.4834834933280945},{"x":0.4882226884365082,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4668094217777252,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.4668094217777252,0.48498499393463135,0.4882226884365082,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.48498499393463135},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4834834933280945},{"x":0.45824411511421204,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کواری","boundary":[0.4197002053260803,0.48498499393463135,0.45824411511421204,0.5030030012130737]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.48498499393463135},{"x":0.5910063982009888,"y":0.4819819927215576},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5015015006065369},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5045045018196106}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4147002053260803,0.47798499393463134,0.5960063982009888,0.5085015006065369],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.533033013343811},{"x":0.5910063982009888,"y":0.533033013343811},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5480480194091797},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5503212213516235,0.533033013343811,0.5910063982009888,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.533033013343811},{"x":0.5417559146881104,"y":0.533033013343811},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5480480194091797},{"x":0.4753747284412384,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعباس","boundary":[0.4753747284412384,0.533033013343811,0.5417559146881104,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.533033013343811},{"x":0.4689507484436035,"y":0.533033013343811},{"x":0.4689507484436035,"y":0.5480480194091797},{"x":0.417558878660202,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رجبعلی","boundary":[0.417558878660202,0.533033013343811,0.4689507484436035,0.5480480194091797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.533033013343811},{"x":0.5910063982009888,"y":0.533033013343811},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5480480194091797},{"x":0.417558878660202,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.412558878660202,0.526033013343811,0.5960063982009888,0.5550480194091797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8736616969108582,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8736616969108582,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8308351039886475,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ویراست","boundary":[0.8308351039886475,0.5600600838661194,0.8736616969108582,0.5735735893249512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8329764604568481,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8329764604568481,"y":0.575075089931488},{"x":0.8286938071250916,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.1599999964237213,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8286938071250916,0.5600600838661194,0.8329764604568481,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5600600838661194},{"x":0.8201285004615784,"y":0.575075089931488},{"x":0.7644539475440979,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدباقر","boundary":[0.7644539475440979,0.5600600838661194,0.8201285004615784,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5615615844726562},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5600600838661194},{"x":0.7580299973487854,"y":0.575075089931488},{"x":0.7152034044265747,"y":0.575075089931488}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پورسید","boundary":[0.7152034044265747,0.5615615844726562,0.7580299973487854,0.575075089931488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.575075089931488},{"x":0.8758029937744141,"y":0.575075089931488},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8458244204521179,0.575075089931488,0.8758029937744141,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.575075089931488},{"x":0.8394004106521606,"y":0.575075089931488},{"x":0.8394004106521606,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5915915966033936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8179871439933777,0.575075089931488,0.8394004106521606,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.575075089931488},{"x":0.8115631937980652,"y":0.575075089931488},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5915915966033936},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7516059875488281,0.575075089931488,0.8115631937980652,0.5915915966033936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8736616969108582,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8436830639839172,0.5930930972099304,0.8736616969108582,0.6096096038818359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8372591137886047,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8158458471298218,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8179871439933777,0.5930930972099304,0.8372591137886047,0.6081081032752991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.5915915966033936},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5930930972099304},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6066066026687622}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۷","boundary":[0.7773019075393677,0.5915915966033936,0.8094218373298645,0.6066066026687622]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8758029937744141,"y":0.5585585832595825},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6081081032752991},{"x":0.7152034044265747,"y":0.6081081032752991}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7102034044265747,0.5515585832595825,0.8786616969108582,0.6151081032752991],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6111111044883728},{"x":0.802997887134552,"y":0.6111111044883728},{"x":0.802997887134552,"y":0.620120108127594},{"x":0.7730192542076111,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7730192542076111,0.6111111044883728,0.802997887134552,0.620120108127594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6111111044883728},{"x":0.802997887134552,"y":0.6111111044883728},{"x":0.802997887134552,"y":0.620120108127594},{"x":0.7730192542076111,"y":0.620120108127594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7680192542076111,0.6041111044883728,0.807997887134552,0.627120108127594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6246246099472046},{"x":0.8479657173156738,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8458244204521179,0.6111111044883728,0.8715203404426575,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6111111044883728},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.8115631937980652,0.6126126050949097,0.8394004106521606,0.6261261105537415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6126126050949097},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6096096038818359},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6246246099472046},{"x":0.8137044906616211,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8065631937980652,0.6056126050949097,0.8765203404426575,0.6316246099472046],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7687366008758545,"y":0.6891891956329346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7687366008758545,0.6591591835021973,0.7815845608711243,0.6891891956329346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.7366167306900024,0.6591591835021973,0.7665953040122986,0.6891891956329346]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7316167306900024,0.6521591835021973,0.7865845608711243,0.6961891956329346],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.6276276111602783},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6276276111602783},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8415417671203613,0.6276276111602783,0.8736616969108582,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.6276276111602783},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6276276111602783},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6366366147994995},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6381381154060364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.8094218373298645,0.6276276111602783,0.8329764604568481,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8736616969108582,"y":0.642642617225647},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6576576828956604},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.8179871439933777,0.6441441178321838,0.8736616969108582,0.6576576828956604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6441441178321838},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8072805404663086,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8072805404663086,0.6441441178321838,0.8115631937980652,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6441441178321838},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6591591835021973},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6591591835021973}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبدی","boundary":[0.7665953040122986,0.6441441178321838,0.7987151741981506,0.6591591835021973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8436830639839172,0.6606606841087341,0.8736616969108582,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6606606841087341},{"x":0.8372591137886047,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8308351039886475,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8308351039886475,0.6606606841087341,0.8372591137886047,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.6606606841087341},{"x":0.824411153793335,"y":0.6606606841087341},{"x":0.824411153793335,"y":0.6756756901741028},{"x":0.783725917339325,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.783725917339325,0.6606606841087341,0.824411153793335,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7730192542076111,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7730192542076111,0.6606606841087341,0.7773019075393677,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6606606841087341},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6756756901741028},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6756756901741028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.7366167306900024,0.6606606841087341,0.7665953040122986,0.6756756901741028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6756756901741028},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6906906962394714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲۰۰۰","boundary":[0.8308351039886475,0.6771771907806396,0.8715203404426575,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.6786786913871765},{"x":0.824411153793335,"y":0.6771771907806396},{"x":0.8265524506568909,"y":0.6906906962394714},{"x":0.794432520866394,"y":0.6921921968460083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7922912240028381,0.6786786913871765,0.8265524506568909,0.6906906962394714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7027027010917664},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7192192077636719},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7192192077636719}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7815845608711243,0.7027027010917664,0.8115631937980652,0.7192192077636719]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7207207083702087},{"x":0.7237687110900879,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7237687110900879,0.7027027010917664,0.7687366008758545,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6852248311042786,0.7027027010917664,0.7173447608947754,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.7027027010917664},{"x":0.680942177772522,"y":0.7027027010917664},{"x":0.680942177772522,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6745182275772095,0.7027027010917664,0.680942177772522,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6359742879867554,0.7027027010917664,0.6659528613090515,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7207207083702087},{"x":0.597430408000946,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.597430408000946,0.7027027010917664,0.6338329911231995,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5888651013374329,0.7027027010917664,0.5952890515327454,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5631691813468933,0.7027027010917664,0.5867237448692322,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5396145582199097,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5396145582199097,0.7027027010917664,0.5610278248786926,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7207207083702087},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.49892932176589966,0.7027027010917664,0.5289078950881958,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646680951118469,"y":0.7027027010917664},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7027027010917664},{"x":0.49464666843414307,"y":0.7207207083702087},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4646680951118469,0.7027027010917664,0.49464666843414307,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7207207083702087},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45824411511421204,0.7042042016983032,0.4646680951118469,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.7042042016983032},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7042042016983032},{"x":0.45610278844833374,"y":0.7207207083702087},{"x":0.4282655119895935,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4282655119895935,0.7042042016983032,0.45610278844833374,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7042042016983032},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7207207083702087},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3875803053379059,0.7042042016983032,0.4197002053260803,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3854389786720276,"y":0.7207207083702087},{"x":0.3790149986743927,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3790149986743927,0.7042042016983032,0.3854389786720276,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3747323453426361,"y":0.7207207083702087},{"x":0.35331904888153076,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.35331904888153076,0.7042042016983032,0.3747323453426361,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.7042042016983032},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7042042016983032},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7207207083702087},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3447537422180176,0.7042042016983032,0.35117772221565247,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3426124155521393,"y":0.7042042016983032},{"x":0.3426124155521393,"y":0.7207207083702087},{"x":0.278372585773468,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.278372585773468,0.7042042016983032,0.3426124155521393,0.7207207083702087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.6321321129798889},{"x":0.8736616969108582,"y":0.6276276111602783},{"x":0.8758029937744141,"y":0.7192192077636719},{"x":0.278372585773468,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.273372585773468,0.6251321129798889,0.8808029937744141,0.7262192077636719],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.7042042016983032},{"x":0.26552462577819824,"y":0.7042042016983032},{"x":0.26552462577819824,"y":0.7207207083702087},{"x":0.20556744933128357,"y":0.7207207083702087}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.20556744933128357,0.7042042016983032,0.26552462577819824,0.7207207083702087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.717717707157135},{"x":0.8394004106521606,"y":0.717717707157135},{"x":0.8394004106521606,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7922912240028381,0.717717707157135,0.8394004106521606,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.717717707157135},{"x":0.7880085706710815,"y":0.717717707157135},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7794432640075684,0.717717707157135,0.7880085706710815,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.7192192077636719},{"x":0.7751606106758118,"y":0.717717707157135},{"x":0.7751606106758118,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.7280513644218445,0.7192192077636719,0.7751606106758118,0.7357357144355774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7192192077636719},{"x":0.721627414226532,"y":0.7192192077636719},{"x":0.721627414226532,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6937901377677917,0.7192192077636719,0.721627414226532,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6916488409042358,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873661875724792,0.7192192077636719,0.6916488409042358,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.7192192077636719},{"x":0.680942177772522,"y":0.7192192077636719},{"x":0.680942177772522,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6488222479820251,0.7192192077636719,0.680942177772522,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6423982977867126,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6167023777961731,"y":0.7372372150421143}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6167023777961731,0.7192192077636719,0.6423982977867126,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7207207083702087},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7192192077636719},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5824410915374756,0.7207207083702087,0.6124197244644165,0.7372372150421143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.7207207083702087},{"x":0.578158438205719,"y":0.7207207083702087},{"x":0.578158438205719,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5738757848739624,0.7207207083702087,0.578158438205719,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7192192077636719},{"x":0.5674518346786499,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5353319048881531,0.7207207083702087,0.5674518346786499,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7207207083702087},{"x":0.5289078950881958,"y":0.7387387156486511},{"x":0.5032119750976562,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.5032119750976562,0.7207207083702087,0.5289078950881958,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.7207207083702087},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7207207083702087},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7387387156486511},{"x":0.44753748178482056,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.44753748178482056,0.7207207083702087,0.49678799510002136,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.7207207083702087},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7207207083702087},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7387387156486511},{"x":0.4389721751213074,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4389721751213074,0.7207207083702087,0.44325482845306396,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.7207207083702087},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7207207083702087},{"x":0.4325481653213501,"y":0.7387387156486511},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7387387156486511}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.40899357199668884,0.7207207083702087,0.4325481653213501,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3704496920108795,"y":0.7207207083702087},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7207207083702087},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7387387156486511},{"x":0.3704496920108795,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3704496920108795,0.7207207083702087,0.40471091866493225,0.7387387156486511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.7222222089767456},{"x":0.36402568221092224,"y":0.7222222089767456},{"x":0.36402568221092224,"y":0.740240216255188},{"x":0.3426124155521393,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.3426124155521393,0.7222222089767456,0.36402568221092224,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3426124155521393,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3426124155521393,"y":0.740240216255188},{"x":0.3383297622203827,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3383297622203827,0.7222222089767456,0.3426124155521393,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7222222089767456},{"x":0.3319057822227478,"y":0.740240216255188},{"x":0.299785852432251,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.299785852432251,0.7222222089767456,0.3319057822227478,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2912205457687378,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2912205457687378,"y":0.740240216255188},{"x":0.2740899324417114,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.2740899324417114,0.7222222089767456,0.2912205457687378,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24625267088413239,"y":0.7222222089767456},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7222222089767456},{"x":0.26980727910995483,"y":0.740240216255188},{"x":0.24625267088413239,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.24625267088413239,0.7222222089767456,0.26980727910995483,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.7222222089767456},{"x":0.24625267088413239,"y":0.7222222089767456},{"x":0.24625267088413239,"y":0.740240216255188},{"x":0.2419700175523758,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.2419700175523758,0.7222222089767456,0.24625267088413239,0.740240216255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.7237237095832825},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7222222089767456},{"x":0.2355460375547409,"y":0.7417417168617249},{"x":0.17130620777606964,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.17130620777606964,0.7237237095832825,0.2355460375547409,0.7417417168617249]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17130620777606964,"y":0.7042042016983032},{"x":0.8394004106521606,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7357357144355774},{"x":0.17130620777606964,"y":0.7417417168617249}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16630620777606964,0.6972042016983032,0.8465417671203613,0.7427357144355774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5910063982009888,0.7447447180747986,0.6359742879867554,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7627627849578857},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7627627849578857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.5374732613563538,0.7447447180747986,0.5824410915374756,0.7627627849578857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7612612843513489},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5267665982246399,0.7447447180747986,0.5331905484199524,0.7612612843513489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.7432432174682617},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7447447180747986},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.3768736720085144,0.7432432174682617,0.5182012915611267,0.7627627849578857]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3768736720085144,"y":0.7432432174682617},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7447447180747986},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7627627849578857},{"x":0.3768736720085144,"y":0.7612612843513489}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3718736720085144,0.7362432174682617,0.6409742879867554,0.7697627849578857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.6338329911231995,0.7732732892036438,0.6531049013137817,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7882882952690125},{"x":0.597430408000946,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.597430408000946,0.7732732892036438,0.6274089813232422,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5910063982009888,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5653104782104492,0.7732732892036438,0.5910063982009888,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5331905484199524,0.7732732892036438,0.5588865280151367,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7732732892036438},{"x":0.5267665982246399,"y":0.7882882952690125},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5053533315658569,0.7732732892036438,0.5267665982246399,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.7732732892036438},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7732732892036438},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7882882952690125},{"x":0.44325482845306396,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.44325482845306396,0.7732732892036438,0.49892932176589966,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7732732892036438},{"x":0.4368308484554291,"y":0.7882882952690125},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.39400428533554077,0.7732732892036438,0.4368308484554291,0.7882882952690125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7732732892036438},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7882882952690125},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35974302887916565,0.7732732892036438,0.3875803053379059,0.7882882952690125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7732732892036438},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7882882952690125},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7882882952690125}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35474302887916564,0.7662732892036438,0.6581049013137817,0.7952882952690125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7882882952690125},{"x":0.6980727910995483,"y":0.8033033013343811},{"x":0.6573875546455383,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6573875546455383,0.7897897958755493,0.6980727910995483,0.8033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6552462577819824,"y":0.804804801940918},{"x":0.6209850311279297,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6209850311279297,0.7897897958755493,0.6552462577819824,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7897897958755493},{"x":0.6081370711326599,"y":0.804804801940918},{"x":0.5845824480056763,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5845824480056763,0.7897897958755493,0.6081370711326599,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.7897897958755493},{"x":0.578158438205719,"y":0.7897897958755493},{"x":0.578158438205719,"y":0.804804801940918},{"x":0.5695931315422058,"y":0.804804801940918}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5695931315422058,0.7897897958755493,0.578158438205719,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5631691813468933,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5631691813468933,"y":0.804804801940918},{"x":0.5310492515563965,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5310492515563965,0.7897897958755493,0.5631691813468933,0.804804801940918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.479657381772995,"y":0.7912912964820862},{"x":0.5246252417564392,"y":0.7897897958755493},{"x":0.5246252417564392,"y":0.8063063025474548},{"x":0.479657381772995,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.479657381772995,0.7912912964820862,0.5246252417564392,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.7912912964820862},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7912912964820862},{"x":0.4732334017753601,"y":0.8063063025474548},{"x":0.45182013511657715,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.45182013511657715,0.7912912964820862,0.4732334017753601,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7912912964820862},{"x":0.44539615511894226,"y":0.7912912964820862},{"x":0.44539615511894226,"y":0.8063063025474548},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8063063025474548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.39400428533554077,0.7912912964820862,0.44539615511894226,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.792792797088623},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7912912964820862},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8063063025474548},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.3468950688838959,0.792792797088623,0.3875803053379059,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.792792797088623},{"x":0.3383297622203827,"y":0.792792797088623},{"x":0.3383297622203827,"y":0.8063063025474548},{"x":0.31263384222984314,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.31263384222984314,0.792792797088623,0.3383297622203827,0.8063063025474548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522483706474304,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8650963306427002,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8650963306427002,"y":0.8258258104324341},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مک","boundary":[0.8522483706474304,0.8123123049736023,0.8650963306427002,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8258258104324341},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کواری","boundary":[0.8115631937980652,0.8138138055801392,0.8436830639839172,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8258258104324341},{"x":0.802997887134552,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.802997887134552,0.8138138055801392,0.8072805404663086,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دونالد","boundary":[0.7644539475440979,0.8138138055801392,0.7965738773345947,0.8258258104324341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8258258104324341},{"x":0.7430406808853149,"y":0.8258258104324341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الن","boundary":[0.7430406808853149,0.8138138055801392,0.7580299973487854,0.8258258104324341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31263384222984314,"y":0.792792797088623},{"x":0.8650963306427002,"y":0.7867867946624756},{"x":0.8650963306427002,"y":0.8258258104324341},{"x":0.31477516889572144,"y":0.8303303122520447}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30763384222984314,0.785792797088623,0.8700963306427002,0.8328258104324341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.827327311038971},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.7665953040122986,0.827327311038971,0.8329764604568481,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.827327311038971},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8288288116455078},{"x":0.7601712942123413,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.7280513644218445,0.827327311038971,0.7601712942123413,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8423423171043396},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8558558821678162},{"x":0.8051391839981079,"y":0.8558558821678162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8051391839981079,0.8423423171043396,0.8329764604568481,0.8558558821678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8558558821678162},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8558558821678162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7751606106758118,0.8423423171043396,0.7987151741981506,0.8558558821678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8423423171043396},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8558558821678162},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8558558821678162}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7644539475440979,0.8423423171043396,0.7687366008758545,0.8558558821678162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.827327311038971},{"x":0.835117757320404,"y":0.8288288116455078},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8558558821678162},{"x":0.7280513644218445,"y":0.8543543815612793}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7230513644218445,0.8203273110389709,0.8379764604568481,0.8628558821678162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8168168067932129},{"x":0.22698073089122772,"y":0.8168168067932129},{"x":0.22698073089122772,"y":0.8303303122520447},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mcquarrie","boundary":[0.1477515995502472,0.8168168067932129,0.22698073089122772,0.8303303122520447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.8168168067932129},{"x":0.23126338422298431,"y":0.8168168067932129},{"x":0.23126338422298431,"y":0.8303303122520447},{"x":0.22912205755710602,"y":0.8303303122520447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.22912205755710602,0.8168168067932129,0.23126338422298431,0.8303303122520447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2376873642206192,"y":0.815315306186676},{"x":0.2890792191028595,"y":0.815315306186676},{"x":0.2890792191028595,"y":0.8288288116455078},{"x":0.2376873642206192,"y":0.8303303122520447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Donald","boundary":[0.2376873642206192,0.815315306186676,0.2890792191028595,0.8288288116455078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.815315306186676},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8138138055801392},{"x":0.3340471088886261,"y":0.8288288116455078},{"x":0.2955031991004944,"y":0.8288288116455078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Allen","boundary":[0.2955031991004944,0.815315306186676,0.3340471088886261,0.8288288116455078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.8168168067932129},{"x":0.3319057822227478,"y":0.8138138055801392},{"x":0.3340471088886261,"y":0.8288288116455078},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1427515995502472,0.8098168067932129,0.3390471088886261,0.8358288116455078],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8453453183174133},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8453453183174133},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8588588833808899},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Statistical","boundary":[0.1456102728843689,0.8453453183174133,0.21841542422771454,0.8588588833808899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22269807755947113,"y":0.8453453183174133},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8453453183174133},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8588588833808899},{"x":0.22269807755947113,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"thermodynamics","boundary":[0.22269807755947113,0.8453453183174133,0.3468950688838959,0.8588588833808899]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.8453453183174133},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8453453183174133},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8588588833808899},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8588588833808899}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.1406102728843689,0.8383453183174133,0.3518950688838959,0.8658588833808899],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.857357382774353},{"x":0.835117757320404,"y":0.8558558821678162},{"x":0.835117757320404,"y":0.8678678870201111},{"x":0.8137044906616211,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8115631937980652,0.857357382774353,0.835117757320404,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.857357382774353},{"x":0.8094218373298645,"y":0.857357382774353},{"x":0.8115631937980652,"y":0.869369387626648},{"x":0.794432520866394,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7922912240028381,0.857357382774353,0.8115631937980652,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.8588588833808899},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8588588833808899},{"x":0.794432520866394,"y":0.869369387626648},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7880085706710815,0.8588588833808899,0.794432520866394,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8588588833808899},{"x":0.783725917339325,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7644539475440979,0.8603603839874268,0.783725917339325,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8603603839874268},{"x":0.762312650680542,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8708708882331848},{"x":0.762312650680542,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.762312650680542,0.8603603839874268,0.7644539475440979,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.8723723888397217},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8708708882331848},{"x":0.835117757320404,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7965738773345947,0.8723723888397217,0.835117757320404,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.8738738894462585},{"x":0.794432520866394,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7901498675346375,0.8738738894462585,0.7965738773345947,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.8753753900527954},{"x":0.783725917339325,"y":0.8738738894462585},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7665953040122986,0.8753753900527954,0.7858672142028809,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8753753900527954},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8753753900527954},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8873873949050903},{"x":0.7665953040122986,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7644539475440979,0.8753753900527954,0.7665953040122986,0.8873873949050903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.8603603839874268},{"x":0.835117757320404,"y":0.8558558821678162},{"x":0.8372591137886047,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.757312650680542,0.8533603839874268,0.8422591137886047,0.8898828930854797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8888888955116272},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8888888955116272},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8993993997573853},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8993993997573853}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.1498929262161255,0.8888888955116272,0.1884368360042572,0.8993993997573853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1948608160018921,"y":0.8888888955116272},{"x":0.3276231288909912,"y":0.8888888955116272},{"x":0.3276231288909912,"y":0.8993993997573853},{"x":0.1948608160018921,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"978-964-01-0338-8","boundary":[0.1948608160018921,0.8888888955116272,0.3276231288909912,0.8993993997573853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8888888955116272},{"x":0.3276231288909912,"y":0.8888888955116272},{"x":0.3276231288909912,"y":0.8993993997573853},{"x":0.1498929262161255,"y":0.9009009003639221}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14489292621612548,0.8818888955116272,0.3326231288909912,0.9063993997573853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.8978978991508484},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8978978991508484},{"x":0.8308351039886475,"y":0.912912905216217},{"x":0.824411153793335,"y":0.912912905216217}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.824411153793335,0.8978978991508484,0.8308351039886475,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.8978978991508484},{"x":0.8179871439933777,"y":0.8978978991508484},{"x":0.8179871439933777,"y":0.912912905216217},{"x":0.7516059875488281,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیک","boundary":[0.7516059875488281,0.8978978991508484,0.8179871439933777,0.912912905216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7451820373535156,"y":0.9144144058227539},{"x":0.7194860577583313,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.7173447608947754,0.8993993997573853,0.7451820373535156,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7152034044265747,"y":0.9144144058227539},{"x":0.7109207510948181,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109207510948181,0.8993993997573853,0.7152034044265747,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8993993997573853},{"x":0.7044968008995056,"y":0.9144144058227539},{"x":0.6937901377677917,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6916488409042358,0.8993993997573853,0.7044968008995056,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8993993997573853},{"x":0.680942177772522,"y":0.8993993997573853},{"x":0.6830835342407227,"y":0.9144144058227539},{"x":0.680942177772522,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6788008809089661,0.8993993997573853,0.6830835342407227,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8993993997573853},{"x":0.6745182275772095,"y":0.9159159064292908},{"x":0.638115644454956,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رجبعلی","boundary":[0.638115644454956,0.9009009003639221,0.6745182275772095,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6316916346549988,"y":0.9159159064292908},{"x":0.6274089813232422,"y":0.9159159064292908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6274089813232422,0.9009009003639221,0.6316916346549988,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6209850311279297,"y":0.9009009003639221},{"x":0.6231263279914856,"y":0.9159159064292908},{"x":0.578158438205719,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامعباس","boundary":[0.5760171413421631,0.9009009003639221,0.6231263279914856,0.9159159064292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5674518346786499,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5695931315422058,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5653104782104492,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5653104782104492,0.9009009003639221,0.5695931315422058,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5588865280151367,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5588865280151367,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5246252417564392,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5246252417564392,0.9009009003639221,0.5588865280151367,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.902402400970459},{"x":0.5267665982246399,"y":0.902402400970459},{"x":0.5267665982246399,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5224839448928833,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5224839448928833,0.902402400970459,0.5267665982246399,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.902402400970459},{"x":0.516059935092926,"y":0.902402400970459},{"x":0.516059935092926,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5053533315658569,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.5032119750976562,0.902402400970459,0.516059935092926,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.902402400970459},{"x":0.5010706782341003,"y":0.902402400970459},{"x":0.5032119750976562,"y":0.9174174070358276},{"x":0.5010706782341003,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5010706782341003,0.902402400970459,0.5032119750976562,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.902402400970459},{"x":0.49464666843414307,"y":0.902402400970459},{"x":0.49464666843414307,"y":0.9174174070358276},{"x":0.4668094217777252,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4668094217777252,0.902402400970459,0.49464666843414307,0.9174174070358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.902402400970459},{"x":0.4646680951118469,"y":0.902402400970459},{"x":0.4646680951118469,"y":0.9174174070358276},{"x":0.46252676844596863,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46038544178009033,0.902402400970459,0.4646680951118469,0.9174174070358276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.9009009003639221},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8963963985443115},{"x":0.8308351039886475,"y":0.912912905216217},{"x":0.46252676844596863,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4553854417800903,0.8939009003639221,0.8358351039886475,0.919912905216217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.9144144058227539},{"x":0.824411153793335,"y":0.9144144058227539},{"x":0.824411153793335,"y":0.9264264106750488},{"x":0.7987151741981506,"y":0.9264264106750488}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"QC","boundary":[0.7987151741981506,0.9144144058227539,0.824411153793335,0.9264264106750488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.9144144058227539},{"x":0.8650963306427002,"y":0.9144144058227539},{"x":0.8650963306427002,"y":0.9264264106750488},{"x":0.8308351039886475,"y":0.9264264106750488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"۳۱۱/۵","boundary":[0.8308351039886475,0.9144144058227539,0.8650963306427002,0.9264264106750488]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.9144144058227539},{"x":0.8650963306427002,"y":0.9144144058227539},{"x":0.8650963306427002,"y":0.924924910068512},{"x":0.7987151741981506,"y":0.9264264106750488}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7937151741981506,0.9074144058227539,0.8700963306427002,0.931924910068512],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.9174174070358276},{"x":0.7023554444313049,"y":0.9174174070358276},{"x":0.7023554444313049,"y":0.9264264106750488},{"x":0.6680942177772522,"y":0.9264264106750488}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۳۶/۷","boundary":[0.6680942177772522,0.9174174070358276,0.7023554444313049,0.9264264106750488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.9174174070358276},{"x":0.7023554444313049,"y":0.9174174070358276},{"x":0.7023554444313049,"y":0.9264264106750488},{"x":0.6680942177772522,"y":0.9264264106750488}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6630942177772522,0.9104174070358276,0.7073554444313049,0.9334264106750488],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/CHUzYjYhxnPMqFbc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/tzuCwzjTehGAWPrh.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/YsuIedHLzbkusMOx.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00023231341637176416,0.00038628266630945975,0.9981918620756913,0.9986548214782108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5353319048881531,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5353319048881531,0.2642642557621002,0.5760171413421631,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2987987995147705},{"x":0.49678799510002136,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.49892932176589966,0.2642642557621002,0.5310492515563965,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.2642642557621002},{"x":0.4882226884365082,"y":0.2642642557621002},{"x":0.4882226884365082,"y":0.2987987995147705},{"x":0.4197002053260803,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4197002053260803,0.2642642557621002,0.4882226884365082,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.2642642557621002},{"x":0.40899357199668884,"y":0.2642642557621002},{"x":0.40899357199668884,"y":0.29729729890823364},{"x":0.3468950688838959,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3468950688838959,0.2642642557621002,0.40899357199668884,0.29729729890823364]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.2642642557621002},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2657657563686371},{"x":0.5760171413421631,"y":0.2987987995147705},{"x":0.3468950688838959,"y":0.29729729890823364}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.34189506888389587,0.2572642557621002,0.5810171413421631,0.3057987995147705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5139186382293701,"y":0.37387385964393616},{"x":0.4389721751213074,"y":0.37387385964393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4389721751213074,0.3513513505458832,0.5139186382293701,0.37387385964393616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5139186382293701,"y":0.3513513505458832},{"x":0.5139186382293701,"y":0.37387385964393616},{"x":0.4389721751213074,"y":0.37387385964393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.43397217512130737,0.3443513505458832,0.5189186382293701,0.38087385964393616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11349036544561386,"y":0.3888888955116272},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3888888955116272},{"x":0.16274090111255646,"y":0.402402400970459},{"x":0.11349036544561386,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"صفحه","boundary":[0.11349036544561386,0.3888888955116272,0.16274090111255646,0.402402400970459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11349036544561386,"y":0.3888888955116272},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3888888955116272},{"x":0.16274090111255646,"y":0.402402400970459},{"x":0.11349036544561386,"y":0.402402400970459}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.10849036544561386,0.3818888955116272,0.16774090111255646,0.409402400970459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8394004106521606,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8394004106521606,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7880085706710815,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7880085706710815,0.39039039611816406,0.8394004106521606,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4144144058227539},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7687366008758545,0.4144144058227539,0.8394004106521606,0.4354354441165924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8394004106521606,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8394004106521606,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7687366008758545,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7637366008758545,0.38339039611816406,0.8444004106521606,0.4424354441165924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1498929262161255,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4309309422969818},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"ا","boundary":[0.1456102728843689,0.41741740703582764,0.1498929262161255,0.4309309422969818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1498929262161255,"y":0.41741740703582764},{"x":0.1498929262161255,"y":0.4309309422969818},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4309309422969818}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.41041740703582763,0.1548929262161255,0.4379309422969818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.5045045018196106},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5045045018196106},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5165165066719055},{"x":0.1413276195526123,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۸","boundary":[0.1413276195526123,0.5045045018196106,0.15203426778316498,0.5165165066719055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.5045045018196106},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5045045018196106},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5165165066719055},{"x":0.1413276195526123,"y":0.5165165066719055}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.4975045018196106,0.15703426778316498,0.5235165066719055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8372591137886047,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8372591137886047,"y":0.47297295928001404},{"x":0.8286938071250916,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8286938071250916,0.45495495200157166,0.8372591137886047,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.45495495200157166},{"x":0.824411153793335,"y":0.45495495200157166},{"x":0.824411153793335,"y":0.47297295928001404},{"x":0.8201285004615784,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8201285004615784,0.45495495200157166,0.824411153793335,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8115631937980652,"y":0.45495495200157166},{"x":0.8115631937980652,"y":0.47297295928001404},{"x":0.762312650680542,"y":0.47297295928001404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.762312650680542,0.45495495200157166,0.8115631937980652,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7537473440170288,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7537473440170288,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7430406808853149,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7430406808853149,0.45495495200157166,0.7537473440170288,0.4714714586734772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7366167306900024,"y":0.45495495200157166},{"x":0.7366167306900024,"y":0.47297295928001404},{"x":0.659528911113739,"y":0.4714714586734772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.659528911113739,0.45495495200157166,0.7366167306900024,0.47297295928001404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.4819819927215576},{"x":0.835117757320404,"y":0.4819819927215576},{"x":0.835117757320404,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8286938071250916,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.8308351039886475,0.4819819927215576,0.835117757320404,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8265524506568909,"y":0.4819819927215576},{"x":0.824411153793335,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"-۱","boundary":[0.802997887134552,0.48048049211502075,0.824411153793335,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7922912240028381,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7430406808853149,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7430406808853149,0.4789789915084839,0.7901498675346375,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5015015006065369},{"x":0.835117757320404,"y":0.5015015006065369},{"x":0.835117757320404,"y":0.5195195078849792},{"x":0.802997887134552,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.802997887134552,0.5015015006065369,0.835117757320404,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.5},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5},{"x":0.7922912240028381,"y":0.5195195078849792},{"x":0.7451820373535156,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.7451820373535156,0.5,0.7922912240028381,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.5},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5195195078849792},{"x":0.6680942177772522,"y":0.5180180072784424}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلاسیکی","boundary":[0.6680942177772522,0.5,0.7366167306900024,0.5195195078849792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.522522509098053},{"x":0.835117757320404,"y":0.5435435175895691},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.8008565306663513,0.522522509098053,0.835117757320404,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.522522509098053},{"x":0.794432520866394,"y":0.522522509098053},{"x":0.794432520866394,"y":0.545045018196106},{"x":0.7430406808853149,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.7430406808853149,0.522522509098053,0.794432520866394,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.522522509098053},{"x":0.7301927208900452,"y":0.522522509098053},{"x":0.7301927208900452,"y":0.545045018196106},{"x":0.6659528613090515,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.6638115644454956,0.522522509098053,0.7301927208900452,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.5480480194091797},{"x":0.835117757320404,"y":0.5480480194091797},{"x":0.835117757320404,"y":0.56456458568573},{"x":0.8308351039886475,"y":0.56456458568573}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.8308351039886475,0.5480480194091797,0.835117757320404,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5630630850791931},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8158458471298218,0.5480480194091797,0.8201285004615784,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5630630850791931},{"x":0.802997887134552,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.802997887134552,0.5480480194091797,0.8094218373298645,0.5630630850791931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7901498675346375,"y":0.56456458568573},{"x":0.6873661875724792,"y":0.5630630850791931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترموديناميك","boundary":[0.6873661875724792,0.5465465188026428,0.7901498675346375,0.56456458568573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5705705881118774},{"x":0.835117757320404,"y":0.5885885953903198},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.8308351039886475,0.5705705881118774,0.835117757320404,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.5690690875053406},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5705705881118774},{"x":0.824411153793335,"y":0.5885885953903198},{"x":0.8008565306663513,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-۵","boundary":[0.8008565306663513,0.5690690875053406,0.824411153793335,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5690690875053406},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5885885953903198},{"x":0.7237687110900879,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.7237687110900879,0.5690690875053406,0.7901498675346375,0.5885885953903198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.4534534513950348},{"x":0.8372591137886047,"y":0.45495495200157166},{"x":0.835117757320404,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6573875546455383,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.654528911113739,0.4464534513950348,0.8401177573204041,0.5955885953903198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1498929262161255,"y":0.5255255103111267},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5375375151634216},{"x":0.13062098622322083,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۵","boundary":[0.12847965955734253,0.5255255103111267,0.15203426778316498,0.5375375151634216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1498929262161255,"y":0.5255255103111267},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5375375151634216},{"x":0.13062098622322083,"y":0.5390390157699585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12347965955734252,0.5185255103111267,0.15703426778316498,0.5445375151634216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.5480480194091797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5480480194091797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5615615844726562},{"x":0.12633833289146423,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۲۱","boundary":[0.12633833289146423,0.5480480194091797,0.15203426778316498,0.5615615844726562]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.5480480194091797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5480480194091797},{"x":0.15203426778316498,"y":0.5615615844726562},{"x":0.12633833289146423,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.5410480194091797,0.15703426778316498,0.5685615844726563],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6216216087341309},{"x":0.12633833289146423,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.12633833289146423,0.6096096038818359,0.15203426778316498,0.6216216087341309]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6096096038818359},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6216216087341309},{"x":0.12633833289146423,"y":0.6216216087341309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.6026096038818359,0.15703426778316498,0.6286216087341309],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6081081032752991},{"x":0.835117757320404,"y":0.6081081032752991},{"x":0.835117757320404,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8179871439933777,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"٢.","boundary":[0.8179871439933777,0.6081081032752991,0.835117757320404,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.6066066026687622},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6081081032752991},{"x":0.8094218373298645,"y":0.6261261105537415},{"x":0.740899384021759,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.740899384021759,0.6066066026687622,0.8094218373298645,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6066066026687622},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6246246099472046}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندادی","boundary":[0.6702355742454529,0.6066066026687622,0.7323340177536011,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802997887134552,"y":0.6291291117668152},{"x":0.835117757320404,"y":0.6291291117668152},{"x":0.835117757320404,"y":0.6471471190452576},{"x":0.802997887134552,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.802997887134552,0.6291291117668152,0.835117757320404,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6291291117668152},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متوسطهای","boundary":[0.7023554444313049,0.6291291117668152,0.7901498675346375,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.630630612373352},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6291291117668152},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6274089813232422,0.630630612373352,0.6937901377677917,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6516516804695129},{"x":0.835117757320404,"y":0.6516516804695129},{"x":0.835117757320404,"y":0.672672688961029},{"x":0.8008565306663513,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8008565306663513,0.6516516804695129,0.835117757320404,0.672672688961029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7473233342170715,0.6516516804695129,0.7880085706710815,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.6516516804695129},{"x":0.740899384021759,"y":0.6516516804695129},{"x":0.740899384021759,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6573875546455383,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"محتملترین","boundary":[0.6573875546455383,0.6516516804695129,0.740899384021759,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6531531810760498},{"x":0.6488222479820251,"y":0.6741741895675659},{"x":0.599571704864502,"y":0.6741741895675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.599571704864502,0.6531531810760498,0.6488222479820251,0.6741741895675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6741741895675659},{"x":0.835117757320404,"y":0.6741741895675659},{"x":0.835117757320404,"y":0.6966966986656189},{"x":0.8008565306663513,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8008565306663513,0.6741741895675659,0.835117757320404,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6966966986656189},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.7473233342170715,0.6741741895675659,0.7901498675346375,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6741741895675659},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6788008809089661,0.6741741895675659,0.7366167306900024,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6680942177772522,"y":0.6966966986656189},{"x":0.6167023777961731,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نامعین","boundary":[0.6167023777961731,0.6741741895675659,0.6680942177772522,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6741741895675659},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5931477546691895,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"d","boundary":[0.5931477546691895,0.6741741895675659,0.6081370711326599,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5867237448692322,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5760171413421631,0.6741741895675659,0.5867237448692322,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5695931315422058,"y":0.6741741895675659},{"x":0.5695931315422058,"y":0.6966966986656189},{"x":0.5524625182151794,"y":0.6966966986656189}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.5524625182151794,0.6741741895675659,0.5695931315422058,0.6966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.6981981992721558},{"x":0.835117757320404,"y":0.6981981992721558},{"x":0.835117757320404,"y":0.717717707157135},{"x":0.8008565306663513,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.8008565306663513,0.6981981992721558,0.835117757320404,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7880085706710815,"y":0.717717707157135},{"x":0.7387580275535583,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.7387580275535583,0.6981981992721558,0.7880085706710815,0.717717707157135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6966966986656189},{"x":0.7301927208900452,"y":0.6981981992721558},{"x":0.7301927208900452,"y":0.717717707157135},{"x":0.618843674659729,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.618843674659729,0.6966966986656189,0.7301927208900452,0.717717707157135]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.6066066026687622},{"x":0.835117757320404,"y":0.6066066026687622},{"x":0.835117757320404,"y":0.717717707157135},{"x":0.5524625182151794,"y":0.717717707157135}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5474625182151794,0.5996066026687622,0.8401177573204041,0.724717707157135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.6531531810760498},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6531531810760498},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6681681871414185},{"x":0.12633833289146423,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"AY","boundary":[0.12633833289146423,0.6531531810760498,0.15203426778316498,0.6681681871414185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.6531531810760498},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6531531810760498},{"x":0.15203426778316498,"y":0.6681681871414185},{"x":0.12633833289146423,"y":0.6681681871414185}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.6461531810760498,0.15703426778316498,0.6751681871414185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7147147059440613},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7147147059440613}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۶۷","boundary":[0.12633833289146423,0.7012012004852295,0.15203426778316498,0.7147147059440613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7012012004852295},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7147147059440613},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7147147059440613}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.6942012004852295,0.15703426778316498,0.7217147059440613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.740240216255188},{"x":0.15203426778316498,"y":0.740240216255188},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7522522807121277},{"x":0.12419699877500534,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.12419699877500534,0.740240216255188,0.15203426778316498,0.7522522807121277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.740240216255188},{"x":0.15203426778316498,"y":0.740240216255188},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7522522807121277},{"x":0.12419699877500534,"y":0.7522522807121277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11919699877500534,0.733240216255188,0.15703426778316498,0.7592522807121277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.7627627849578857},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7627627849578857},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7762762904167175},{"x":0.12847965955734253,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۷","boundary":[0.12847965955734253,0.7627627849578857,0.15417559444904327,0.7762762904167175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.7627627849578857},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7627627849578857},{"x":0.15417559444904327,"y":0.7762762904167175},{"x":0.12847965955734253,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.12347965955734252,0.7557627849578857,0.15917559444904328,0.7832762904167175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.7372372150421143},{"x":0.835117757320404,"y":0.7372372150421143},{"x":0.835117757320404,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۳","boundary":[0.8158458471298218,0.7372372150421143,0.835117757320404,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7730192542076111,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8094218373298645,"y":0.7567567825317383},{"x":0.7730192542076111,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7730192542076111,0.7372372150421143,0.8094218373298645,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7372372150421143},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6980727910995483,0.7372372150421143,0.7665953040122986,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7567567825317383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6788008809089661,0.7372372150421143,0.6959314942359924,0.7567567825317383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552462577819824,0.7357357144355774,0.6659528613090515,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.6124197244644165,0.7357357144355774,0.6488222479820251,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6038544178009033,0.7357357144355774,0.6102783679962158,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7357357144355774},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5460385680198669,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیزها","boundary":[0.5460385680198669,0.7357357144355774,0.5931477546691895,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.7612612843513489},{"x":0.835117757320404,"y":0.7612612843513489},{"x":0.835117757320404,"y":0.7807807922363281},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.8008565306663513,0.7612612843513489,0.835117757320404,0.7807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.759759783744812},{"x":0.7880085706710815,"y":0.759759783744812},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7792792916297913},{"x":0.721627414226532,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.721627414226532,0.759759783744812,0.7880085706710815,0.7792792916297913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7109207510948181,"y":0.759759783744812},{"x":0.7109207510948181,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بندادی","boundary":[0.6552462577819824,0.7582582831382751,0.7109207510948181,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7567567825317383},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7762762904167175},{"x":0.597430408000946,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.597430408000946,0.7567567825317383,0.6466809511184692,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.7852852940559387},{"x":0.8329764604568481,"y":0.7852852940559387},{"x":0.8329764604568481,"y":0.8018018007278442},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.8008565306663513,0.7852852940559387,0.8329764604568481,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.7852852940559387},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7852852940559387},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8018018007278442},{"x":0.7580299973487854,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7580299973487854,0.7852852940559387,0.7880085706710815,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.7837837934494019},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7852852940559387},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6788008809089661,0.7837837934494019,0.7451820373535156,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6745182275772095,"y":0.7837837934494019},{"x":0.6745182275772095,"y":0.8018018007278442},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8018018007278442}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6616702079772949,0.7837837934494019,0.6745182275772095,0.8018018007278442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.804804801940918},{"x":0.835117757320404,"y":0.804804801940918},{"x":0.835117757320404,"y":0.8213213086128235},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7987151741981506,0.804804801940918,0.835117757320404,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.804804801940918},{"x":0.7858672142028809,"y":0.804804801940918},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7558886408805847,0.804804801940918,0.7858672142028809,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8228228092193604},{"x":0.740899384021759,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.740899384021759,0.8063063025474548,0.7473233342170715,0.8228228092193604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8063063025474548},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیزها","boundary":[0.6895074844360352,0.8063063025474548,0.7366167306900024,0.8228228092193604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.7357357144355774},{"x":0.835117757320404,"y":0.7372372150421143},{"x":0.835117757320404,"y":0.8243243098258972},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8228228092193604}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5410385680198669,0.7287357144355774,0.8401177573204041,0.8313243098258972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7987987995147705},{"x":0.12419699877500534,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۲","boundary":[0.12419699877500534,0.7852852940559387,0.1498929262161255,0.7987987995147705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7852852940559387},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7987987995147705},{"x":0.12419699877500534,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.11919699877500534,0.7782852940559387,0.1548929262161255,0.8057987995147705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.8438438177108765},{"x":0.835117757320404,"y":0.8438438177108765},{"x":0.835117757320404,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8158458471298218,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"۰۴","boundary":[0.8158458471298218,0.8438438177108765,0.835117757320404,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8438438177108765},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7687366008758545,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7687366008758545,0.8438438177108765,0.8072805404663086,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.8438438177108765},{"x":0.762312650680542,"y":0.8438438177108765},{"x":0.762312650680542,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بولتمان","boundary":[0.6916488409042358,0.8438438177108765,0.762312650680542,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6788008809089661,0.8438438177108765,0.6852248311042786,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6338329911231995,0.8438438177108765,0.6702355742454529,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8438438177108765},{"x":0.6252676844596863,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرمی","boundary":[0.5910063982009888,0.8438438177108765,0.6252676844596863,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.8438438177108765},{"x":0.578158438205719,"y":0.8438438177108765},{"x":0.578158438205719,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مدیراك","boundary":[0.5182012915611267,0.8438438177108765,0.578158438205719,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5096359848976135,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5096359848976135,0.8438438177108765,0.5182012915611267,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.8438438177108765},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8438438177108765},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8648648858070374},{"x":0.417558878660202,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"وآماربوز-","boundary":[0.417558878660202,0.8438438177108765,0.49892932176589966,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.8438438177108765},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8438438177108765},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8648648858070374},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینشتاین","boundary":[0.34903639554977417,0.8438438177108765,0.41113489866256714,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8678678870201111},{"x":0.835117757320404,"y":0.8678678870201111},{"x":0.835117757320404,"y":0.8888888955116272},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.8008565306663513,0.8678678870201111,0.835117757320404,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.8663663864135742},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7858672142028809,"y":0.8888888955116272},{"x":0.7451820373535156,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7451820373535156,0.8663663864135742,0.7858672142028809,0.8888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.8663663864135742},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8678678870201111},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8873873949050903},{"x":0.700214147567749,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.700214147567749,0.8663663864135742,0.7366167306900024,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.8663663864135742},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8663663864135742},{"x":0.6916488409042358,"y":0.8873873949050903},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6552462577819824,0.8663663864135742,0.6916488409042358,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.8663663864135742},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8663663864135742},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8873873949050903},{"x":0.5695931315422058,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بولتسمان","boundary":[0.5695931315422058,0.8663663864135742,0.6466809511184692,0.8873873949050903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.8438438177108765},{"x":0.835117757320404,"y":0.8438438177108765},{"x":0.835117757320404,"y":0.8888888955116272},{"x":0.34903639554977417,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.34403639554977417,0.8368438177108765,0.8401177573204041,0.8958888955116272],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.8468468189239502},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8468468189239502},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8603603839874268},{"x":0.11563169211149216,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.75,"str":"۱۰۰","boundary":[0.11563169211149216,0.8468468189239502,0.1498929262161255,0.8603603839874268]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11349036544561386,"y":0.8708708882331848},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8708708882331848},{"x":0.1477515995502472,"y":0.8843843936920166},{"x":0.11349036544561386,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۰۱","boundary":[0.11349036544561386,0.8708708882331848,0.1477515995502472,0.8843843936920166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.8468468189239502},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8468468189239502},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8843843936920166},{"x":0.11349036544561386,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.11063169211149215,0.8398468189239502,0.1548929262161255,0.8913843936920166],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/GyoZQZDKwKelZsMC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/woJTyAePKTxNEpew.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/gFfJvtxnltDKEaAY.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002827515336635026,0.00009545131112720156,0.9981184974370217,0.9986097313699064]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.07507507503032684},{"x":0.1862955093383789,"y":0.07507507503032684},{"x":0.1862955093383789,"y":0.09009008854627609},{"x":0.1370449662208557,"y":0.09009008854627609}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"صفحه","boundary":[0.1370449662208557,0.07507507503032684,0.1862955093383789,0.09009008854627609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.07507507503032684},{"x":0.1862955093383789,"y":0.07507507503032684},{"x":0.1862955093383789,"y":0.09009008854627609},{"x":0.1370449662208557,"y":0.09009008854627609}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1320449662208557,0.06807507503032684,0.1912955093383789,0.0970900885462761],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.06756756454706192},{"x":0.8629550337791443,"y":0.06906907260417938},{"x":0.8629550337791443,"y":0.08708708733320236},{"x":0.8115631937980652,"y":0.08708708733320236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8115631937980652,0.06756756454706192,0.8629550337791443,0.08708708733320236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.09309308975934982},{"x":0.8608136773109436,"y":0.09309308975934982},{"x":0.8629550337791443,"y":0.115615613758564},{"x":0.8265524506568909,"y":0.115615613758564}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.8265524506568909,0.09309308975934982,0.8629550337791443,0.115615613758564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.09309308975934982},{"x":0.8137044906616211,"y":0.09309308975934982},{"x":0.8158458471298218,"y":0.115615613758564},{"x":0.7794432640075684,"y":0.115615613758564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7794432640075684,0.09309308975934982,0.8158458471298218,0.115615613758564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.09459459781646729},{"x":0.7708779573440552,"y":0.09309308975934982},{"x":0.7708779573440552,"y":0.115615613758564},{"x":0.6980727910995483,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"فرمیدير","boundary":[0.6959314942359924,0.09459459781646729,0.7708779573440552,0.115615613758564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6937901377677917,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6937901377677917,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6745182275772095,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اك","boundary":[0.6745182275772095,0.09459459781646729,0.6937901377677917,0.11711711436510086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6659528613090515,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6659528613090515,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6552462577819824,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6552462577819824,0.09459459781646729,0.6659528613090515,0.11711711436510086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6509636044502258,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6509636044502258,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6252676844596863,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بوز","boundary":[0.6252676844596863,0.09459459781646729,0.6509636044502258,0.11711711436510086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.09609609842300415},{"x":0.6231263279914856,"y":0.09609609842300415},{"x":0.6231263279914856,"y":0.11711711436510086},{"x":0.6145610213279724,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6145610213279724,0.09609609842300415,0.6231263279914856,0.11711711436510086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.09609609842300415},{"x":0.6167023777961731,"y":0.09459459781646729},{"x":0.6167023777961731,"y":0.11711711436510086},{"x":0.5524625182151794,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینشتاین","boundary":[0.5503212213516235,0.09609609842300415,0.6167023777961731,0.11711711436510086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.07057057321071625},{"x":0.8629550337791443,"y":0.06756756454706192},{"x":0.8629550337791443,"y":0.115615613758564},{"x":0.5503212213516235,"y":0.11711711436510086}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5453212213516235,0.06357057321071624,0.8679550337791443,0.122615613758564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1066066101193428},{"x":0.17773018777370453,"y":0.1066066101193428},{"x":0.17773018777370453,"y":0.12012012302875519},{"x":0.1413276195526123,"y":0.12012012302875519}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.1413276195526123,0.1066066101193428,0.17773018777370453,0.12012012302875519]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1066066101193428},{"x":0.17773018777370453,"y":0.1066066101193428},{"x":0.17773018777370453,"y":0.12012012302875519},{"x":0.1413276195526123,"y":0.12012012302875519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.0996066101193428,0.18273018777370453,0.1271201230287552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1456456482410431},{"x":0.17773018777370453,"y":0.1456456482410431},{"x":0.17773018777370453,"y":0.15915915369987488},{"x":0.1434689462184906,"y":0.15915915369987488}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۸","boundary":[0.1413276195526123,0.1456456482410431,0.17773018777370453,0.15915915369987488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.1456456482410431},{"x":0.17773018777370453,"y":0.1456456482410431},{"x":0.17773018777370453,"y":0.15915915369987488},{"x":0.1434689462184906,"y":0.15915915369987488}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.13864564824104308,0.18273018777370453,0.16615915369987488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.16966967284679413},{"x":0.17773018777370453,"y":0.16966967284679413},{"x":0.17773018777370453,"y":0.18318317830562592},{"x":0.1413276195526123,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۱۹","boundary":[0.1413276195526123,0.16966967284679413,0.17773018777370453,0.18318317830562592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.16966967284679413},{"x":0.17773018777370453,"y":0.16966967284679413},{"x":0.17773018777370453,"y":0.18318317830562592},{"x":0.1413276195526123,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.16266967284679412,0.18273018777370453,0.19018317830562592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.21621622145175934},{"x":0.17773018777370453,"y":0.21621622145175934},{"x":0.17773018777370453,"y":0.22972972691059113},{"x":0.1434689462184906,"y":0.22972972691059113}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۵","boundary":[0.1434689462184906,0.21621622145175934,0.17773018777370453,0.22972972691059113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.2387387454509735},{"x":0.17987151443958282,"y":0.23723722994327545},{"x":0.18201284110546112,"y":0.25075075030326843},{"x":0.1434689462184906,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1434689462184906,0.2387387454509735,0.18201284110546112,0.25075075030326843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.21621622145175934},{"x":0.17987151443958282,"y":0.21621622145175934},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2522522509098053},{"x":0.1434689462184906,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.20921622145175933,0.18701284110546113,0.2592522509098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8629550337791443,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8629550337791443,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8458244204521179,"y":0.15165165066719055}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.8458244204521179,0.13363362848758698,0.8629550337791443,0.15165165066719055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.13363362848758698},{"x":0.8329764604568481,"y":0.13363362848758698},{"x":0.835117757320404,"y":0.15315315127372742},{"x":0.8051391839981079,"y":0.15315315127372742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.8051391839981079,0.13363362848758698,0.835117757320404,0.15315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7965738773345947,"y":0.13363362848758698},{"x":0.7965738773345947,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7601712942123413,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7601712942123413,0.13513512909412384,0.7965738773345947,0.15315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7580299973487854,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7580299973487854,"y":0.15315315127372742},{"x":0.7430406808853149,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.7430406808853149,0.13513512909412384,0.7580299973487854,0.15315315127372742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.1366366297006607},{"x":0.7237687110900879,"y":0.13513512909412384},{"x":0.7259100675582886,"y":0.15465465188026428},{"x":0.6980727910995483,"y":0.15465465188026428}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"تلك","boundary":[0.6959314942359924,0.1366366297006607,0.7259100675582886,0.15465465188026428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.1366366297006607},{"x":0.6937901377677917,"y":0.1366366297006607},{"x":0.6937901377677917,"y":0.15615615248680115},{"x":0.6531049013137817,"y":0.15615615248680115}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.6509636044502258,0.1366366297006607,0.6937901377677917,0.15615615248680115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8629550337791443,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8629550337791443,"y":0.18018017709255219},{"x":0.8286938071250916,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.8286938071250916,0.15915915369987488,0.8629550337791443,0.18018017709255219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8158458471298218,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8158458471298218,"y":0.18168167769908905},{"x":0.783725917339325,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.783725917339325,0.15915915369987488,0.8158458471298218,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7730192542076111,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7751606106758118,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7366167306900024,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7366167306900024,0.15915915369987488,0.7751606106758118,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.16066065430641174},{"x":0.7280513644218445,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7280513644218445,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6745182275772095,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقالی","boundary":[0.6723768711090088,0.16066065430641174,0.7280513644218445,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8629550337791443,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8629550337791443,"y":0.20270270109176636},{"x":0.8286938071250916,"y":0.20420420169830322}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.8265524506568909,0.18168167769908905,0.8629550337791443,0.20270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.18318317830562592},{"x":0.8158458471298218,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8158458471298218,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7516059875488281,"y":0.20420420169830322}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.7494646906852722,0.18318317830562592,0.8158458471298218,0.20420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7387580275535583,"y":0.18318317830562592},{"x":0.7387580275535583,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7023554444313049,"y":0.20420420169830322}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7023554444313049,0.18318317830562592,0.7387580275535583,0.20420420169830322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6916488409042358,"y":0.18318317830562592},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2057057023048401},{"x":0.618843674659729,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الكترونی","boundary":[0.618843674659729,0.18318317830562592,0.6916488409042358,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6102783679962158,"y":0.18468467891216278},{"x":0.6102783679962158,"y":0.2057057023048401},{"x":0.599571704864502,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.599571704864502,0.18468467891216278,0.6102783679962158,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5867237448692322,"y":0.18318317830562592},{"x":0.5888651013374329,"y":0.2057057023048401},{"x":0.5503212213516235,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.5503212213516235,0.18468467891216278,0.5888651013374329,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5481798648834229,"y":0.18468467891216278},{"x":0.5481798648834229,"y":0.2057057023048401},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310492515563965,0.18468467891216278,0.5481798648834229,0.2057057023048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8629550337791443,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2267267256975174},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2267267256975174}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.8286938071250916,0.20420420169830322,0.8629550337791443,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.2057057023048401},{"x":0.8158458471298218,"y":0.20420420169830322},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2267267256975174},{"x":0.7516059875488281,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.7516059875488281,0.2057057023048401,0.8179871439933777,0.2267267256975174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.2057057023048401},{"x":0.7430406808853149,"y":0.20420420169830322},{"x":0.7430406808853149,"y":0.22822822630405426},{"x":0.6316916346549988,"y":0.22822822630405426}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.6316916346549988,0.2057057023048401,0.7430406808853149,0.22822822630405426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8629550337791443,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8629550337791443,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8286938071250916,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.8286938071250916,0.22822822630405426,0.8629550337791443,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8137044906616211,"y":0.22822822630405426},{"x":0.8137044906616211,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7794432640075684,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.7794432640075684,0.22822822630405426,0.8137044906616211,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7687366008758545,"y":0.22822822630405426},{"x":0.7687366008758545,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7237687110900879,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.7237687110900879,0.22972972691059113,0.7687366008758545,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7152034044265747,"y":0.22972972691059113},{"x":0.7152034044265747,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راجع","boundary":[0.6723768711090088,0.22972972691059113,0.7152034044265747,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.22972972691059113},{"x":0.6616702079772949,"y":0.22972972691059113},{"x":0.6616702079772949,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6488222479820251,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6488222479820251,0.22972972691059113,0.6616702079772949,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.22972972691059113},{"x":0.6488222479820251,"y":0.22972972691059113},{"x":0.6488222479820251,"y":0.2522522509098053},{"x":0.6017130613327026,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانه","boundary":[0.6017130613327026,0.22972972691059113,0.6488222479820251,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.22972972691059113},{"x":0.599571704864502,"y":0.22972972691059113},{"x":0.599571704864502,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5760171413421631,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5760171413421631,0.22972972691059113,0.599571704864502,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.231231227517128},{"x":0.556745171546936,"y":0.22972972691059113},{"x":0.556745171546936,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5182012915611267,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5182012915611267,0.231231227517128,0.556745171546936,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.231231227517128},{"x":0.5053533315658569,"y":0.231231227517128},{"x":0.5053533315658569,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4753747284412384,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طیفی","boundary":[0.4753747284412384,0.231231227517128,0.5053533315658569,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.231231227517128},{"x":0.4689507484436035,"y":0.231231227517128},{"x":0.4689507484436035,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4389721751213074,"y":0.25375375151634216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.4389721751213074,0.231231227517128,0.4689507484436035,0.25375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8608136773109436,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8608136773109436,"y":0.2867867946624756},{"x":0.8458244204521179,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8436830639839172,0.26726725697517395,0.8608136773109436,0.2867867946624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8394004106521606,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8394004106521606,"y":0.28828829526901245},{"x":0.8094218373298645,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.8072805404663086,0.26726725697517395,0.8394004106521606,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8008565306663513,"y":0.26726725697517395},{"x":0.8008565306663513,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7794432640075684,"y":0.28828829526901245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7794432640075684,0.26726725697517395,0.8008565306663513,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7773019075393677,"y":0.26726725697517395},{"x":0.7773019075393677,"y":0.28828829526901245},{"x":0.7344753742218018,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.7344753742218018,0.2687687575817108,0.7773019075393677,0.28828829526901245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7280513644218445,"y":0.2687687575817108},{"x":0.7280513644218445,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6895074844360352,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6895074844360352,0.2687687575817108,0.7280513644218445,0.2897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.2702702581882477},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2687687575817108},{"x":0.6916488409042358,"y":0.2897897958755493},{"x":0.6702355742454529,"y":0.2897897958755493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6702355742454529,0.2702702581882477,0.6916488409042358,0.2897897958755493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8650963306427002,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8650963306427002,"y":0.315315306186676},{"x":0.8329764604568481,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.8329764604568481,0.29279279708862305,0.8650963306427002,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8201285004615784,"y":0.29279279708862305},{"x":0.8201285004615784,"y":0.315315306186676},{"x":0.7644539475440979,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقريب","boundary":[0.7644539475440979,0.29279279708862305,0.8201285004615784,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7537473440170288,"y":0.29279279708862305},{"x":0.7537473440170288,"y":0.315315306186676},{"x":0.6937901377677917,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چرخندة","boundary":[0.6937901377677917,0.29279279708862305,0.7537473440170288,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6852248311042786,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6852248311042786,"y":0.315315306186676},{"x":0.6488222479820251,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"صلب","boundary":[0.6488222479820251,0.29279279708862305,0.6852248311042786,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6423982977867126,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6423982977867126,"y":0.315315306186676},{"x":0.6338329911231995,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6338329911231995,0.29279279708862305,0.6423982977867126,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6295503377914429,"y":0.29279279708862305},{"x":0.6295503377914429,"y":0.315315306186676},{"x":0.5674518346786499,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نوشانگر","boundary":[0.5674518346786499,0.29279279708862305,0.6295503377914429,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.29279279708862305},{"x":0.556745171546936,"y":0.29279279708862305},{"x":0.556745171546936,"y":0.315315306186676},{"x":0.4903640151023865,"y":0.315315306186676}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هماهنگی","boundary":[0.4903640151023865,0.29279279708862305,0.556745171546936,0.315315306186676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8629550337791443,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8650963306427002,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.8286938071250916,0.3168168067932129,0.8650963306427002,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3168168067932129},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7858672142028809,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7858672142028809,0.3168168067932129,0.8179871439933777,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7773019075393677,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7773019075393677,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7387580275535583,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7387580275535583,0.3168168067932129,0.7773019075393677,0.33933934569358826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.31831830739974976},{"x":0.7280513644218445,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7280513644218445,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3408408463001251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.6616702079772949,0.31831830739974976,0.7280513644218445,0.33933934569358826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8650963306427002,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8650963306427002,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8308351039886475,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.8286938071250916,0.33933934569358826,0.8650963306427002,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.33933934569358826},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8179871439933777,"y":0.36186185479164124},{"x":0.783725917339325,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.783725917339325,0.33933934569358826,0.8179871439933777,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7751606106758118,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7751606106758118,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7366167306900024,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7366167306900024,0.33933934569358826,0.7751606106758118,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7280513644218445,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7280513644218445,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6638115644454956,0.33933934569358826,0.7280513644218445,0.36186185479164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6552462577819824,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6573875546455383,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6338329911231995,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.6338329911231995,0.33933934569358826,0.6573875546455383,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.3408408463001251},{"x":0.6252676844596863,"y":0.33933934569358826},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5588865280151367,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.5588865280151367,0.3408408463001251,0.6252676844596863,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.3408408463001251},{"x":0.5503212213516235,"y":0.3408408463001251},{"x":0.5503212213516235,"y":0.3633633553981781},{"x":0.49250534176826477,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دواتمی","boundary":[0.49250534176826477,0.3408408463001251,0.5503212213516235,0.3633633553981781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.342342346906662},{"x":0.479657381772995,"y":0.3408408463001251},{"x":0.479657381772995,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4325481653213501,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناجور","boundary":[0.4325481653213501,0.342342346906662,0.479657381772995,0.36486485600471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.342342346906662},{"x":0.4261241853237152,"y":0.342342346906662},{"x":0.4261241853237152,"y":0.36486485600471497},{"x":0.3854389786720276,"y":0.36486485600471497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.3854389786720276,0.342342346906662,0.4261241853237152,0.36486485600471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8650963306427002,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8650963306427002,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8308351039886475,"y":0.3843843936920166}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.8286938071250916,0.36036035418510437,0.8650963306427002,0.3843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8179871439933777,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3843843936920166},{"x":0.783725917339325,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.783725917339325,0.36036035418510437,0.8179871439933777,0.3843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7751606106758118,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7751606106758118,"y":0.38588589429855347},{"x":0.721627414226532,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقارنی","boundary":[0.721627414226532,0.36186185479164124,0.7751606106758118,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7130621075630188,"y":0.36186185479164124},{"x":0.7130621075630188,"y":0.38588589429855347},{"x":0.680942177772522,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.680942177772522,0.36186185479164124,0.7130621075630188,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6745182275772095,"y":0.36186185479164124},{"x":0.6745182275772095,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6359742879867554,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.6359742879867554,0.3633633553981781,0.6745182275772095,0.38588589429855347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6316916346549988,"y":0.3633633553981781},{"x":0.6316916346549988,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6167023777961731,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"كل","boundary":[0.6167023777961731,0.3633633553981781,0.6316916346549988,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.3633633553981781},{"x":0.599571704864502,"y":0.3633633553981781},{"x":0.599571704864502,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5760171413421631,"y":0.38738739490509033}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.5760171413421631,0.3633633553981781,0.599571704864502,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5674518346786499,"y":0.3633633553981781},{"x":0.5674518346786499,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5010706782341003,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.5010706782341003,0.3633633553981781,0.5674518346786499,0.38738739490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.36486485600471497},{"x":0.49464666843414307,"y":0.36486485600471497},{"x":0.49464666843414307,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4753747284412384,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4753747284412384,0.36486485600471497,0.49464666843414307,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4710920751094818,"y":0.3633633553981781},{"x":0.4732334017753601,"y":0.3888888955116272},{"x":0.44111350178718567,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.44111350178718567,0.36486485600471497,0.4732334017753601,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3854389786720276,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4218415319919586,"y":0.36486485600471497},{"x":0.4239828586578369,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3854389786720276,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جور","boundary":[0.3854389786720276,0.36486485600471497,0.4239828586578369,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8650963306427002,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8650963306427002,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8286938071250916,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.8286938071250916,0.3843843936920166,0.8650963306427002,0.4069069027900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.38588589429855347},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3843843936920166},{"x":0.8179871439933777,"y":0.40840840339660645},{"x":0.783725917339325,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.783725917339325,0.38588589429855347,0.8179871439933777,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7751606106758118,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7751606106758118,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7387580275535583,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7387580275535583,0.38588589429855347,0.7751606106758118,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7323340177536011,"y":0.38588589429855347},{"x":0.7323340177536011,"y":0.40840840339660645},{"x":0.6680942177772522,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6680942177772522,0.38588589429855347,0.7323340177536011,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.38588589429855347},{"x":0.659528911113739,"y":0.38588589429855347},{"x":0.659528911113739,"y":0.4099099040031433},{"x":0.638115644454956,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.6359742879867554,0.38588589429855347,0.659528911113739,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.38738739490509033},{"x":0.6274089813232422,"y":0.38588589429855347},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5631691813468933,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مولكول","boundary":[0.5610278248786926,0.38738739490509033,0.6295503377914429,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5546038746833801,"y":0.38738739490509033},{"x":0.5546038746833801,"y":0.4099099040031433},{"x":0.49464666843414307,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوانمی","boundary":[0.49464666843414307,0.38738739490509033,0.5546038746833801,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4860813617706299,"y":0.38738739490509033},{"x":0.4860813617706299,"y":0.4099099040031433},{"x":0.45396146178245544,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جور","boundary":[0.45396146178245544,0.3888888955116272,0.4860813617706299,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.3888888955116272},{"x":0.44753748178482056,"y":0.3888888955116272},{"x":0.44753748178482056,"y":0.4114114046096802},{"x":0.40685224533081055,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.40685224533081055,0.3888888955116272,0.44753748178482056,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8650963306427002,"y":0.4069069027900696},{"x":0.8650963306427002,"y":0.4279279410839081},{"x":0.8308351039886475,"y":0.4279279410839081}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۔۶","boundary":[0.8308351039886475,0.40840840339660645,0.8650963306427002,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8201285004615784,"y":0.40840840339660645},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4279279410839081},{"x":0.7558886408805847,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.7537473440170288,0.40840840339660645,0.8201285004615784,0.4279279410839081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7473233342170715,"y":0.40840840339660645},{"x":0.7473233342170715,"y":0.42942944169044495},{"x":0.6359742879867554,"y":0.42942944169044495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.6338329911231995,0.40840840339660645,0.7473233342170715,0.42942944169044495]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.1366366297006607},{"x":0.8629550337791443,"y":0.1321321278810501},{"x":0.8693790435791016,"y":0.4279279410839081},{"x":0.3854389786720276,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3740149986743927,0.1296366297006607,0.8743790435791016,0.4349279410839081],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.2807807922363281},{"x":0.17987151443958282,"y":0.2807807922363281},{"x":0.17987151443958282,"y":0.29279279708862305},{"x":0.1413276195526123,"y":0.29279279708862305}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.1413276195526123,0.2807807922363281,0.17987151443958282,0.29279279708862305]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.3033033013343811},{"x":0.18201284110546112,"y":0.30180180072784424},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3168168067932129},{"x":0.1413276195526123,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۴","boundary":[0.1413276195526123,0.3033033013343811,0.18201284110546112,0.3168168067932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.32582584023475647},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3243243098258972},{"x":0.18201284110546112,"y":0.33933934569358826},{"x":0.1434689462184906,"y":0.3408408463001251}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۰","boundary":[0.1413276195526123,0.32582584023475647,0.18201284110546112,0.33933934569358826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.3498498499393463},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3498498499393463},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3633633553981781},{"x":0.1434689462184906,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.1434689462184906,0.3498498499393463,0.18201284110546112,0.3633633553981781]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.3723723590373993},{"x":0.18201284110546112,"y":0.3723723590373993},{"x":0.18201284110546112,"y":0.38588589429855347},{"x":0.1456102728843689,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.1456102728843689,0.3723723590373993,0.18201284110546112,0.38588589429855347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.2807807922363281},{"x":0.18201284110546112,"y":0.2807807922363281},{"x":0.18201284110546112,"y":0.38588589429855347},{"x":0.1413276195526123,"y":0.38588589429855347}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.1363276195526123,0.2737807922363281,0.18701284110546113,0.3928858942985535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17987151443958282,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1456102728843689,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۵۱","boundary":[0.1456102728843689,0.3963963985443115,0.17987151443958282,0.40840840339660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17987151443958282,"y":0.3963963985443115},{"x":0.17987151443958282,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1456102728843689,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.3893963985443115,0.18487151443958283,0.41540840339660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.4189189076423645},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4189189076423645},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4324324429035187},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۵۵","boundary":[0.1456102728843689,0.4189189076423645,0.18201284110546112,0.4324324429035187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.4189189076423645},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4189189076423645},{"x":0.18201284110546112,"y":0.4324324429035187},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.4119189076423645,0.18701284110546113,0.4394324429035187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458244204521179,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8522483706474304,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8522483706474304,"y":0.4669669568538666},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8458244204521179,0.44744744896888733,0.8522483706474304,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8372591137886047,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8372591137886047,"y":0.4669669568538666},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4669669568538666}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.783725917339325,0.44744744896888733,0.8372591137886047,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7794432640075684,"y":0.44744744896888733},{"x":0.7815845608711243,"y":0.4669669568538666},{"x":0.7301927208900452,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.7301927208900452,0.44744744896888733,0.7815845608711243,0.4669669568538666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.4489489495754242},{"x":0.721627414226532,"y":0.44744744896888733},{"x":0.721627414226532,"y":0.46846845746040344},{"x":0.6552462577819824,"y":0.46846845746040344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاسیکی","boundary":[0.6531049013137817,0.4489489495754242,0.721627414226532,0.46846845746040344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.4714714586734772},{"x":0.8693790435791016,"y":0.4714714586734772},{"x":0.8693790435791016,"y":0.49399399757385254},{"x":0.835117757320404,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۷","boundary":[0.835117757320404,0.4714714586734772,0.8693790435791016,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.4714714586734772},{"x":0.8201285004615784,"y":0.4714714586734772},{"x":0.8201285004615784,"y":0.49399399757385254},{"x":0.7880085706710815,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7880085706710815,0.4714714586734772,0.8201285004615784,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7773019075393677,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7773019075393677,"y":0.49399399757385254},{"x":0.740899384021759,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.740899384021759,0.4714714586734772,0.7773019075393677,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4714714586734772},{"x":0.7387580275535583,"y":0.49399399757385254},{"x":0.6659528613090515,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلاسیکی","boundary":[0.6659528613090515,0.4714714586734772,0.7387580275535583,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8672376871109009,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5150150060653687},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.8308351039886475,0.4954954981803894,0.8672376871109009,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4954954981803894},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.7708779573440552,0.4954954981803894,0.8179871439933777,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.4954954981803894},{"x":0.762312650680542,"y":0.4954954981803894},{"x":0.762312650680542,"y":0.5150150060653687},{"x":0.740899384021759,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فاز","boundary":[0.740899384021759,0.4954954981803894,0.762312650680542,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7301927208900452,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5150150060653687},{"x":0.7194860577583313,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7194860577583313,0.49699699878692627,0.7301927208900452,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.49699699878692627},{"x":0.7152034044265747,"y":0.4954954981803894},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5150150060653687},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.6638115644454956,0.49699699878692627,0.7152034044265747,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6531049013137817,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6531049013137817,"y":0.5150150060653687},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ليوویل","boundary":[0.5952890515327454,0.49699699878692627,0.6531049013137817,0.5150150060653687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308351039886475,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8693790435791016,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8693790435791016,"y":0.5360360145568848},{"x":0.8308351039886475,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.8308351039886475,0.5180180072784424,0.8693790435791016,0.5360360145568848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5180180072784424},{"x":0.8179871439933777,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7794432640075684,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7794432640075684,0.5180180072784424,0.8179871439933777,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5375375151634216},{"x":0.7173447608947754,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکسان","boundary":[0.7173447608947754,0.5180180072784424,0.7708779573440552,0.5375375151634216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5180180072784424},{"x":0.7087794542312622,"y":0.5375375151634216},{"x":0.659528911113739,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.659528911113739,0.5180180072784424,0.7087794542312622,0.5375375151634216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.44744744896888733},{"x":0.8672376871109009,"y":0.44594594836235046},{"x":0.8693790435791016,"y":0.5360360145568848},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5375375151634216}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5902890515327454,0.4404474489688873,0.8743790435791016,0.5430360145568848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.48048049211502075},{"x":0.1841541826725006,"y":0.48048049211502075},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4954954981803894},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1456102728843689,0.48048049211502075,0.1841541826725006,0.4954954981803894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.48048049211502075},{"x":0.1841541826725006,"y":0.48048049211502075},{"x":0.1841541826725006,"y":0.4954954981803894},{"x":0.1456102728843689,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.47348049211502075,0.18915418267250061,0.5024954981803894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5195195078849792},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5195195078849792}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.1477515995502472,0.5060060024261475,0.1841541826725006,0.5195195078849792]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5270270109176636},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5270270109176636},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5405405163764954},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5405405163764954}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۷۳","boundary":[0.1477515995502472,0.5270270109176636,0.1841541826725006,0.5405405163764954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5060060024261475},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5405405163764954},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5405405163764954}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.49900600242614745,0.18915418267250061,0.5475405163764954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8693790435791016,"y":0.5765765905380249},{"x":0.8501070737838745,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۸","boundary":[0.8501070737838745,0.5570570826530457,0.8693790435791016,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8415417671203613,"y":0.5765765905380249},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.8115631937980652,0.5570570826530457,0.8415417671203613,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.5570570826530457},{"x":0.802997887134552,"y":0.5570570826530457},{"x":0.802997887134552,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7687366008758545,"y":0.5765765905380249}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7687366008758545,0.5570570826530457,0.802997887134552,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7644539475440979,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5765765905380249},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.7237687110900879,0.5570570826530457,0.7665953040122986,0.5765765905380249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5570570826530457},{"x":0.7130621075630188,"y":0.5780780911445618},{"x":0.6788008809089661,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6788008809089661,0.5570570826530457,0.7130621075630188,0.5780780911445618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5585585832595825},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5780780911445618},{"x":0.6488222479820251,"y":0.5780780911445618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6488222479820251,0.5585585832595825,0.6766595244407654,0.5780780911445618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8672376871109009,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6021021008491516},{"x":0.835117757320404,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۸","boundary":[0.835117757320404,0.5810810923576355,0.8672376871109009,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5810810923576355},{"x":0.8201285004615784,"y":0.6021021008491516},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7880085706710815,0.5810810923576355,0.8201285004615784,0.6021021008491516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7773019075393677,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7773019075393677,"y":0.6036036014556885},{"x":0.740899384021759,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.740899384021759,0.5810810923576355,0.7773019075393677,0.6036036014556885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5810810923576355},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6036036014556885},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.6616702079772949,0.5810810923576355,0.7280513644218445,0.6036036014556885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.6036036014556885},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6036036014556885},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6246246099472046},{"x":0.835117757320404,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.835117757320404,0.6036036014556885,0.8693790435791016,0.6246246099472046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.6051051020622253},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6036036014556885},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7901498675346375,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7880085706710815,0.6051051020622253,0.8222697973251343,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.7430406808853149,0.6051051020622253,0.7794432640075684,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6051051020622253},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6261261105537415},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6276276111602783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6702355742454529,0.6051051020622253,0.7344753742218018,0.6261261105537415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.6246246099472046},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6246246099472046},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6456456184387207},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.8329764604568481,0.6246246099472046,0.8693790435791016,0.6456456184387207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.6261261105537415},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6246246099472046},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6471471190452576},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.7558886408805847,0.6261261105537415,0.8222697973251343,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.6261261105537415},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6246246099472046},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6471471190452576},{"x":0.6359742879867554,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.6359742879867554,0.6261261105537415,0.7494646906852722,0.6471471190452576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329764604568481,"y":0.6531531810760498},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6531531810760498},{"x":0.8693790435791016,"y":0.6711711883544922},{"x":0.8329764604568481,"y":0.6711711883544922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.8329764604568481,0.6531531810760498,0.8693790435791016,0.6711711883544922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.6516516804695129},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6531531810760498},{"x":0.8222697973251343,"y":0.6711711883544922},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.7687366008758545,0.6516516804695129,0.8222697973251343,0.6711711883544922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7601712942123413,"y":0.6516516804695129},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6980727910995483,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ممانعت","boundary":[0.6980727910995483,0.6516516804695129,0.7580299973487854,0.6696696877479553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6516516804695129},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6696696877479553},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6696696877479553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6616702079772949,0.6516516804695129,0.6916488409042358,0.6696696877479553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.5570570826530457},{"x":0.8693790435791016,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8715203404426575,"y":0.6711711883544922},{"x":0.6359742879867554,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6309742879867554,0.5500570826530456,0.8765203404426575,0.6781711883544922],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5660660862922668},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5660660862922668},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5810810923576355},{"x":0.1477515995502472,"y":0.5810810923576355}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۸۶","boundary":[0.1477515995502472,0.5660660862922668,0.1841541826725006,0.5810810923576355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5900900959968567},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5900900959968567},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6036036014556885},{"x":0.1477515995502472,"y":0.6036036014556885}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۸","boundary":[0.1477515995502472,0.5900900959968567,0.1841541826725006,0.6036036014556885]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.6111111044883728},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6111111044883728},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6261261105537415},{"x":0.1498929262161255,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۱۹۰","boundary":[0.1477515995502472,0.6111111044883728,0.1841541826725006,0.6261261105537415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.5660660862922668},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5660660862922668},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6261261105537415},{"x":0.1477515995502472,"y":0.6261261105537415}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.5590660862922668,0.18915418267250061,0.6331261105537415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6366366147994995},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6366366147994995},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6486486196517944},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۹۶","boundary":[0.1456102728843689,0.6366366147994995,0.1862955093383789,0.6486486196517944]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1456102728843689,"y":0.6366366147994995},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6366366147994995},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6486486196517944},{"x":0.1456102728843689,"y":0.6486486196517944}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1406102728843689,0.6296366147994995,0.1912955093383789,0.6556486196517944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1841541826725006,"y":0.672672688961029},{"x":0.1498929262161255,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۲۰۰","boundary":[0.1498929262161255,0.6591591835021973,0.1841541826725006,0.672672688961029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1841541826725006,"y":0.6591591835021973},{"x":0.1841541826725006,"y":0.672672688961029},{"x":0.1498929262161255,"y":0.672672688961029}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.6521591835021973,0.18915418267250061,0.6796726889610291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6981981992721558},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6996996998786926},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7117117047309875},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۲۰۶","boundary":[0.1498929262161255,0.6981981992721558,0.1862955093383789,0.7117117047309875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.6981981992721558},{"x":0.1862955093383789,"y":0.6996996998786926},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7117117047309875},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7117117047309875}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.6911981992721558,0.1912955093383789,0.7187117047309876],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8586723804473877,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8586723804473877,"y":0.707207202911377},{"x":0.8522483706474304,"y":0.707207202911377}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8501070737838745,0.6876876950263977,0.8586723804473877,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.6891891956329346},{"x":0.8415417671203613,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8415417671203613,"y":0.707207202911377},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.7922912240028381,0.6891891956329346,0.8415417671203613,0.707207202911377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7880085706710815,"y":0.6891891956329346},{"x":0.7880085706710815,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7173447608947754,0.6891891956329346,0.7880085706710815,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7297297120094299},{"x":0.8372591137886047,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"۱-۹","boundary":[0.8372591137886047,0.7102102041244507,0.8693790435791016,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.7117117047309875},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7102102041244507},{"x":0.824411153793335,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7858672142028809,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.783725917339325,0.7117117047309875,0.824411153793335,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7323340177536011,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.7323340177536011,0.7117117047309875,0.7773019075393677,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.7132132053375244},{"x":0.721627414226532,"y":0.7132132053375244},{"x":0.721627414226532,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7130621075630188,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7109207510948181,0.7132132053375244,0.721627414226532,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.7132132053375244},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7117117047309875},{"x":0.7044968008995056,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6616702079772949,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حسب","boundary":[0.6616702079772949,0.7132132053375244,0.7044968008995056,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5824410915374756,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6466809511184692,"y":0.7132132053375244},{"x":0.6488222479820251,"y":0.7327327132225037},{"x":0.5824410915374756,"y":0.7327327132225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعهای","boundary":[0.5824410915374756,0.7132132053375244,0.6488222479820251,0.7327327132225037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7132132053375244},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7327327132225037},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.5353319048881531,0.7132132053375244,0.5738757848739624,0.7327327132225037]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.6906906962394714},{"x":0.8672376871109009,"y":0.6876876950263977},{"x":0.8693790435791016,"y":0.7297297120094299},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7342342138290405}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5303319048881531,0.6836906962394714,0.8743790435791016,0.7367297120094299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8501070737838745,"y":0.7357357144355774},{"x":0.856531023979187,"y":0.7357357144355774},{"x":0.856531023979187,"y":0.7537537813186646},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8501070737838745,0.7357357144355774,0.856531023979187,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7357357144355774},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7357357144355774},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.7537473440170288,0.7357357144355774,0.8222697973251343,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7537537813186646},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7301927208900452,0.7357357144355774,0.7473233342170715,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7357357144355774},{"x":0.7259100675582886,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6873661875724792,0.7357357144355774,0.7259100675582886,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7357357144355774},{"x":0.6788008809089661,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6209850311279297,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6209850311279297,0.7372372150421143,0.6788008809089661,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7372372150421143},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7537537813186646},{"x":0.6017130613327026,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ثا","boundary":[0.6017130613327026,0.7372372150421143,0.6124197244644165,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5952890515327454,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5503212213516235,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بتهای","boundary":[0.5503212213516235,0.7372372150421143,0.5952890515327454,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7372372150421143},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7537537813186646},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7537537813186646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.49678799510002136,0.7372372150421143,0.5417559146881104,0.7537537813186646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7567567825317383},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7762762904167175},{"x":0.835117757320404,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"۳-۰","boundary":[0.835117757320404,0.7582582831382751,0.8715203404426575,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.7582582831382751},{"x":0.8222697973251343,"y":0.7567567825317383},{"x":0.824411153793335,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7473233342170715,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدولهای","boundary":[0.7473233342170715,0.7582582831382751,0.824411153793335,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7582582831382751},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیکی","boundary":[0.6274089813232422,0.7582582831382751,0.7387580275535583,0.7777777910232544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.7372372150421143},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7357357144355774},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7777777910232544},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7792792916297913}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49178799510002136,0.7302372150421143,0.8765203404426575,0.7847777910232544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1884368360042572,"y":0.7357357144355774},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7357357144355774}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۰۷","boundary":[0.1498929262161255,0.7222222089767456,0.1884368360042572,0.7357357144355774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.7447447180747986},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7447447180747986},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7582582831382751},{"x":0.15203426778316498,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۲۰۸","boundary":[0.15203426778316498,0.7447447180747986,0.1905781626701355,0.7582582831382751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7222222089767456},{"x":0.1905781626701355,"y":0.7582582831382751},{"x":0.1498929262161255,"y":0.7582582831382751}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.7152222089767456,0.1955781626701355,0.7652582831382752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8078078031539917},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8063063025474548},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8198198080062866},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.1498929262161255,0.8078078031539917,0.1905781626701355,0.8198198080062866]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8288288116455078},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8288288116455078},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۳۶","boundary":[0.1498929262161255,0.8288288116455078,0.1841541826725006,0.8408408164978027]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8063063025474548},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8063063025474548},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8408408164978027},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.7993063025474548,0.1955781626701355,0.8478408164978027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8394004106521606,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8693790435791016,"y":0.792792797088623},{"x":0.8715203404426575,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰.","boundary":[0.8394004106521606,0.7942942976951599,0.8715203404426575,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.7957957983016968},{"x":0.8308351039886475,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8308351039886475,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7987151741981506,"y":0.815315306186676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7965738773345947,0.7957957983016968,0.8308351039886475,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7901498675346375,"y":0.7957957983016968},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.7152034044265747,0.7987987995147705,0.7922912240028381,0.8168168067932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8715203404426575,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8715203404426575,"y":0.8393393158912659},{"x":0.824411153793335,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰","boundary":[0.824411153793335,0.8168168067932129,0.8715203404426575,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8168168067932129},{"x":0.8115631937980652,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8393393158912659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7815845608711243,0.8168168067932129,0.8115631937980652,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8393393158912659},{"x":0.740899384021759,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"فرمی","boundary":[0.7387580275535583,0.8168168067932129,0.7730192542076111,0.8393393158912659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8183183073997498},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7259100675582886,0.8183183073997498,0.7366167306900024,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8183183073997498},{"x":0.721627414226532,"y":0.8168168067932129},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6788008809089661,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ديراك","boundary":[0.6788008809089661,0.8183183073997498,0.7237687110900879,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.638115644454956,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8408408164978027},{"x":0.638115644454956,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.638115644454956,0.8183183073997498,0.6702355742454529,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.8183183073997498},{"x":0.638115644454956,"y":0.8183183073997498},{"x":0.640256941318512,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6209850311279297,0.8183183073997498,0.640256941318512,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8183183073997498},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5952890515327454,0.8183183073997498,0.6059957146644592,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5096359848976135,"y":0.8183183073997498},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8183183073997498},{"x":0.5845824480056763,"y":0.8423423171043396},{"x":0.5096359848976135,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چندحالتی","boundary":[0.5096359848976135,0.8183183073997498,0.5845824480056763,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.8198198080062866},{"x":0.5032119750976562,"y":0.8198198080062866},{"x":0.5032119750976562,"y":0.8423423171043396},{"x":0.45610278844833374,"y":0.8423423171043396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.45610278844833374,0.8198198080062866,0.5032119750976562,0.8423423171043396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.837837815284729},{"x":0.8715203404426575,"y":0.8363363146781921},{"x":0.8715203404426575,"y":0.8618618845939636},{"x":0.824411153793335,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۱۰","boundary":[0.824411153793335,0.837837815284729,0.8715203404426575,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.837837815284729},{"x":0.8072805404663086,"y":0.837837815284729},{"x":0.8072805404663086,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7858672142028809,0.837837815284729,0.8072805404663086,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494646906852722,"y":0.837837815284729},{"x":0.7815845608711243,"y":0.837837815284729},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7494646906852722,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"فرمی","boundary":[0.7494646906852722,0.837837815284729,0.7815845608711243,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109207510948181,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7366167306900024,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8633633852005005}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"دیر","boundary":[0.7109207510948181,0.8393393158912659,0.7366167306900024,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7044968008995056,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7066380977630615,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6852248311042786,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اك","boundary":[0.6852248311042786,0.8393393158912659,0.7066380977630615,0.8633633852005005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6830835342407227,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6509636044502258,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6509636044502258,0.8393393158912659,0.6830835342407227,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6445395946502686,"y":0.8393393158912659},{"x":0.6466809511184692,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6338329911231995,0.8393393158912659,0.6466809511184692,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8648648858070374}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6059957146644592,0.8408408164978027,0.6167023777961731,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.8408408164978027},{"x":0.5952890515327454,"y":0.8393393158912659},{"x":0.597430408000946,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5203425884246826,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چندحالتی","boundary":[0.5203425884246826,0.8408408164978027,0.597430408000946,0.8648648858070374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4753747284412384,"y":0.8423423171043396},{"x":0.516059935092926,"y":0.8408408164978027},{"x":0.516059935092926,"y":0.8663663864135742},{"x":0.4753747284412384,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.4753747284412384,0.8423423171043396,0.516059935092926,0.8663663864135742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8736616969108582,"y":0.8588588833808899},{"x":0.8736616969108582,"y":0.8828828930854797},{"x":0.824411153793335,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳-۱۰","boundary":[0.824411153793335,0.8603603839874268,0.8736616969108582,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8137044906616211,"y":0.8603603839874268},{"x":0.8137044906616211,"y":0.8843843936920166},{"x":0.783725917339325,"y":0.8843843936920166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.783725917339325,0.8603603839874268,0.8137044906616211,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8843843936920166},{"x":0.7537473440170288,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"بوز","boundary":[0.7516059875488281,0.8603603839874268,0.7815845608711243,0.8843843936920166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8858858942985535},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7473233342170715,0.8618618845939636,0.7558886408805847,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8618618845939636},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8858858942985535},{"x":0.680942177772522,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینشتاین","boundary":[0.6788008809089661,0.8618618845939636,0.7473233342170715,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8858858942985535},{"x":0.640256941318512,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.640256941318512,0.8618618845939636,0.6723768711090088,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6423982977867126,"y":0.8618618845939636},{"x":0.6423982977867126,"y":0.8858858942985535},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8858858942985535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6231263279914856,0.8633633852005005,0.6423982977867126,0.8858858942985535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8873873949050903},{"x":0.597430408000946,"y":0.8873873949050903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.597430408000946,0.8633633852005005,0.6081370711326599,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8633633852005005},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8873873949050903},{"x":0.516059935092926,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چندحالتی","boundary":[0.5139186382293701,0.8633633852005005,0.5910063982009888,0.8873873949050903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5053533315658569,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5074946284294128,"y":0.8888888955116272},{"x":0.45824411511421204,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.45824411511421204,0.8648648858070374,0.5074946284294128,0.8888888955116272]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45396146178245544,"y":0.7987987995147705},{"x":0.8715203404426575,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8736616969108582,"y":0.8828828930854797},{"x":0.45610278844833374,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.44896146178245544,0.7917987995147705,0.8786616969108582,0.8898828930854797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.902402400970459},{"x":0.5310492515563965,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5310492515563965,"y":0.9189189076423645},{"x":0.49250534176826477,"y":0.9189189076423645}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"چهار","boundary":[0.49250534176826477,0.902402400970459,0.5310492515563965,0.9189189076423645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.902402400970459},{"x":0.5310492515563965,"y":0.9009009003639221},{"x":0.5310492515563965,"y":0.9189189076423645},{"x":0.49250534176826477,"y":0.9189189076423645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48750534176826477,0.895402400970459,0.5360492515563965,0.9259189076423645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8498498201370239},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8483483195304871},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8648648858070374},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۰","boundary":[0.15203426778316498,0.8498498201370239,0.1884368360042572,0.8648648858070374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8498498201370239},{"x":0.1862955093383789,"y":0.8483483195304871},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8648648858070374},{"x":0.15203426778316498,"y":0.8663663864135742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.8428498201370239,0.1934368360042572,0.8718648858070374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۲۴۶","boundary":[0.15203426778316498,0.8723723888397217,0.1905781626701355,0.8873873949050903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8723723888397217},{"x":0.1905781626701355,"y":0.8873873949050903},{"x":0.15417559444904327,"y":0.8888888955116272}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.8653723888397217,0.1955781626701355,0.8943873949050903],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/ylpWwdMXaucdpZma-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/ZLzbnKYGxqLMwyiX.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/QGNbyYJdbHHncyLB.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00024148398025132859,0.00009770581654242208,0.9981689356021759,0.9986615849944566]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.07207207381725311},{"x":0.17558886110782623,"y":0.07207207381725311},{"x":0.17558886110782623,"y":0.08708708733320236},{"x":0.12633833289146423,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"صفحه","boundary":[0.12633833289146423,0.07207207381725311,0.17558886110782623,0.08708708733320236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.07207207381725311},{"x":0.17558886110782623,"y":0.07207207381725311},{"x":0.17558886110782623,"y":0.08708708733320236},{"x":0.12633833289146423,"y":0.0855855867266655}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.0650720738172531,0.18058886110782624,0.09408708733320237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.10060060024261475},{"x":0.16274090111255646,"y":0.10210210084915161},{"x":0.16274090111255646,"y":0.115615613758564},{"x":0.12633833289146423,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۴۸","boundary":[0.12633833289146423,0.10060060024261475,0.16274090111255646,0.115615613758564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.10060060024261475},{"x":0.16274090111255646,"y":0.10210210084915161},{"x":0.16274090111255646,"y":0.115615613758564},{"x":0.12633833289146423,"y":0.11411411315202713}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.09360060024261474,0.16774090111255646,0.122615613758564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.07807807624340057},{"x":0.8522483706474304,"y":0.07807807624340057},{"x":0.8522483706474304,"y":0.09609609842300415},{"x":0.7987151741981506,"y":0.09609609842300415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7987151741981506,0.07807807624340057,0.8522483706474304,0.09609609842300415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8501070737838745,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8501070737838745,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8008565306663513,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۴-۱۰","boundary":[0.8008565306663513,0.10060060024261475,0.8501070737838745,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7858672142028809,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7858672142028809,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7665953040122986,"y":0.12462462484836578}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7665953040122986,0.10060060024261475,0.7858672142028809,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.09909909963607788},{"x":0.762312650680542,"y":0.10060060024261475},{"x":0.762312650680542,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7323340177536011,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بوز","boundary":[0.7323340177536011,0.09909909963607788,0.762312650680542,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.09909909963607788},{"x":0.7366167306900024,"y":0.09909909963607788},{"x":0.7366167306900024,"y":0.12312312424182892},{"x":0.7259100675582886,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7259100675582886,0.09909909963607788,0.7366167306900024,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638115644454956,"y":0.09909909963607788},{"x":0.7280513644218445,"y":0.09909909963607788},{"x":0.7280513644218445,"y":0.12462462484836578},{"x":0.6638115644454956,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینشتاین","boundary":[0.6638115644454956,0.09909909963607788,0.7280513644218445,0.12462462484836578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6509636044502258,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6509636044502258,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6209850311279297,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6209850311279297,0.09909909963607788,0.6509636044502258,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6167023777961731,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6167023777961731,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6038544178009033,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6038544178009033,0.09909909963607788,0.6167023777961731,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.09759759902954102},{"x":0.5867237448692322,"y":0.09759759902954102},{"x":0.5845824480056763,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5760171413421631,"y":0.12312312424182892}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5760171413421631,0.09759759902954102,0.5845824480056763,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4903640151023865,"y":0.09759759902954102},{"x":0.5674518346786499,"y":0.09909909963607788},{"x":0.5653104782104492,"y":0.12312312424182892},{"x":0.4882226884365082,"y":0.12162162363529205}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندحالتی","boundary":[0.4903640151023865,0.09759759902954102,0.5653104782104492,0.12312312424182892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.09759759902954102},{"x":0.4839400351047516,"y":0.09759759902954102},{"x":0.4817987084388733,"y":0.12162162363529205},{"x":0.44111350178718567,"y":0.12162162363529205}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شدید","boundary":[0.44111350178718567,0.09759759902954102,0.4817987084388733,0.12162162363529205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8501070737838745,"y":0.12462462484836578},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8008565306663513,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۱۰","boundary":[0.8008565306663513,0.12462462484836578,0.8501070737838745,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7922912240028381,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7922912240028381,"y":0.1456456482410431},{"x":0.762312650680542,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.762312650680542,0.12462462484836578,0.7922912240028381,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7558886408805847,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7558886408805847,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7259100675582886,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.7259100675582886,0.12462462484836578,0.7558886408805847,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7237687110900879,"y":0.12462462484836578},{"x":0.7237687110900879,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7023554444313049,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.7023554444313049,0.12462462484836578,0.7237687110900879,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6852248311042786,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6852248311042786,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6723768711090088,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6723768711090088,0.12312312424182892,0.6852248311042786,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6659528613090515,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6659528613090515,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6059957146644592,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فوتونها","boundary":[0.6059957146644592,0.12312312424182892,0.6659528613090515,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.12312312424182892},{"x":0.597430408000946,"y":0.12312312424182892},{"x":0.597430408000946,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5888651013374329,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5888651013374329,0.12312312424182892,0.597430408000946,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5867237448692322,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5760171413421631,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5760171413421631,0.12312312424182892,0.5867237448692322,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5460385680198669,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5695931315422058,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5695931315422058,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5460385680198669,"y":0.1456456482410431}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بش","boundary":[0.5460385680198669,0.12312312424182892,0.5695931315422058,0.1456456482410431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5353319048881531,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5353319048881531,"y":0.14414414763450623},{"x":0.49892932176589966,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جسم","boundary":[0.49892932176589966,0.12312312424182892,0.5353319048881531,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.12312312424182892},{"x":0.4882226884365082,"y":0.12312312424182892},{"x":0.4882226884365082,"y":0.14414414763450623},{"x":0.45610278844833374,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.45610278844833374,0.12312312424182892,0.4882226884365082,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.12312312424182892},{"x":0.45182013511657715,"y":0.12312312424182892},{"x":0.45182013511657715,"y":0.14414414763450623},{"x":0.44539615511894226,"y":0.14414414763450623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44539615511894226,0.12312312424182892,0.45182013511657715,0.14414414763450623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.14864864945411682},{"x":0.8501070737838745,"y":0.1501501500606537},{"x":0.8501070737838745,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8008565306663513,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-۱۰","boundary":[0.8008565306663513,0.14864864945411682,0.8501070737838745,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7901498675346375,"y":0.14864864945411682},{"x":0.7901498675346375,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7301927208900452,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.7301927208900452,0.14864864945411682,0.7901498675346375,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.14864864945411682},{"x":0.721627414226532,"y":0.14864864945411682},{"x":0.721627414226532,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6680942177772522,"y":0.16966967284679413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6680942177772522,0.14864864945411682,0.721627414226532,0.16966967284679413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8479657173156738,"y":0.171171173453331},{"x":0.8458244204521179,"y":0.19819819927215576},{"x":0.7987151741981506,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۱۰","boundary":[0.7987151741981506,0.16966967284679413,0.8458244204521179,0.19819819927215576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.16966967284679413},{"x":0.783725917339325,"y":0.16966967284679413},{"x":0.783725917339325,"y":0.1966966986656189},{"x":0.7687366008758545,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حد","boundary":[0.7687366008758545,0.16966967284679413,0.783725917339325,0.1966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7644539475440979,"y":0.16966967284679413},{"x":0.762312650680542,"y":0.1966966986656189},{"x":0.6937901377677917,"y":0.1966966986656189}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"کلاسیکی","boundary":[0.6937901377677917,0.16966967284679413,0.762312650680542,0.1966966986656189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6788008809089661,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6788008809089661,"y":0.19519519805908203},{"x":0.6616702079772949,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6616702079772949,0.16966967284679413,0.6788008809089661,0.19519519805908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6552462577819824,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6552462577819824,"y":0.19519519805908203},{"x":0.640256941318512,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.640256941318512,0.16966967284679413,0.6552462577819824,0.19519519805908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.16816817224025726},{"x":0.638115644454956,"y":0.16966967284679413},{"x":0.638115644454956,"y":0.19519519805908203},{"x":0.5888651013374329,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.5888651013374329,0.16816817224025726,0.638115644454956,0.19519519805908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5738757848739624,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5738757848739624,"y":0.19519519805908203},{"x":0.5267665982246399,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5267665982246399,0.16816817224025726,0.5738757848739624,0.19519519805908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.1666666716337204},{"x":0.516059935092926,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5139186382293701,"y":0.19519519805908203},{"x":0.44753748178482056,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.44753748178482056,0.1666666716337204,0.5139186382293701,0.19519519805908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4325481653213501,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4325481653213501,"y":0.19369369745254517},{"x":0.40899357199668884,"y":0.19369369745254517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.40899357199668884,0.1666666716337204,0.4325481653213501,0.19369369745254517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.07507507503032684},{"x":0.8522483706474304,"y":0.07807807624340057},{"x":0.8501070737838745,"y":0.19819819927215576},{"x":0.40899357199668884,"y":0.19519519805908203}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40613489866256713,0.06807507503032684,0.8551070737838745,0.20519819927215577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.12462462484836578},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12462462484836578},{"x":0.16702355444431305,"y":0.1366366297006607},{"x":0.12847965955734253,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۵۷","boundary":[0.12847965955734253,0.12462462484836578,0.16702355444431305,0.1366366297006607]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.12462462484836578},{"x":0.16702355444431305,"y":0.12462462484836578},{"x":0.16702355444431305,"y":0.1366366297006607},{"x":0.12847965955734253,"y":0.1366366297006607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.12347965955734252,0.11762462484836578,0.17202355444431305,0.1436366297006607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.1456456482410431},{"x":0.16702355444431305,"y":0.14714714884757996},{"x":0.16702355444431305,"y":0.16066065430641174},{"x":0.12633833289146423,"y":0.16066065430641174}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۴","boundary":[0.12847965955734253,0.1456456482410431,0.16702355444431305,0.16066065430641174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.16966967284679413},{"x":0.17130620777606964,"y":0.16966967284679413},{"x":0.16916488111019135,"y":0.18318317830562592},{"x":0.12847965955734253,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۸","boundary":[0.13062098622322083,0.16966967284679413,0.16916488111019135,0.18318317830562592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.1456456482410431},{"x":0.17130620777606964,"y":0.14714714884757996},{"x":0.16916488111019135,"y":0.18318317830562592},{"x":0.12633833289146423,"y":0.18318317830562592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.12347965955734252,0.13864564824104308,0.17416488111019135,0.19018317830562592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8479657173156738,"y":0.21621622145175934},{"x":0.8479657173156738,"y":0.23423422873020172},{"x":0.8158458471298218,"y":0.23273272812366486}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۱.","boundary":[0.8179871439933777,0.21471472084522247,0.8479657173156738,0.23423422873020172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.2132132202386856},{"x":0.8072805404663086,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8072805404663086,"y":0.23273272812366486},{"x":0.7537473440170288,"y":0.231231227517128}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.7537473440170288,0.2132132202386856,0.8072805404663086,0.23273272812366486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8458244204521179,"y":0.23723722994327545},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8008565306663513,"y":0.2567567527294159}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱","boundary":[0.8008565306663513,0.23723722994327545,0.8458244204521179,0.25825825333595276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7880085706710815,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7880085706710815,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7516059875488281,"y":0.2567567527294159}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طيف","boundary":[0.7516059875488281,0.23723722994327545,0.7880085706710815,0.2567567527294159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.2357357293367386},{"x":0.7430406808853149,"y":0.23723722994327545},{"x":0.7430406808853149,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6788008809089661,"y":0.2567567527294159}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.6788008809089661,0.2357357293367386,0.7430406808853149,0.2567567527294159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6680942177772522,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6680942177772522,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6466809511184692,"y":0.2567567527294159}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.6466809511184692,0.2357357293367386,0.6680942177772522,0.2567567527294159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.2357357293367386},{"x":0.638115644454956,"y":0.2357357293367386},{"x":0.638115644454956,"y":0.2567567527294159},{"x":0.6038544178009033,"y":0.2567567527294159}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.6038544178009033,0.2357357293367386,0.638115644454956,0.2567567527294159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6017130613327026,"y":0.2357357293367386},{"x":0.6017130613327026,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5760171413421631,"y":0.25525525212287903}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تك","boundary":[0.5760171413421631,0.2357357293367386,0.6017130613327026,0.25525525212287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2357357293367386},{"x":0.5717344880104065,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5417559146881104,"y":0.25525525212287903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتمی","boundary":[0.5417559146881104,0.2357357293367386,0.5717344880104065,0.25525525212287903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.2567567527294159},{"x":0.8458244204521179,"y":0.25825825333595276},{"x":0.8458244204521179,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7987151741981506,"y":0.2807807922363281}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۱۱","boundary":[0.8008565306663513,0.2567567527294159,0.8458244204521179,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2807807922363281},{"x":0.740899384021759,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.740899384021759,0.2567567527294159,0.7858672142028809,0.2807807922363281]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7323340177536011,"y":0.2567567527294159},{"x":0.7323340177536011,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6659528613090515,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اينشتاین","boundary":[0.6659528613090515,0.2567567527294159,0.7323340177536011,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6552462577819824,"y":0.25525525212287903},{"x":0.6552462577819824,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6423982977867126,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6445395946502686,0.25525525212287903,0.6552462577819824,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.599571704864502,"y":0.25525525212287903},{"x":0.638115644454956,"y":0.25525525212287903},{"x":0.638115644454956,"y":0.27927929162979126},{"x":0.599571704864502,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.599571704864502,0.25525525212287903,0.638115644454956,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5952890515327454,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5931477546691895,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5460385680198669,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.5481798648834229,0.25525525212287903,0.5931477546691895,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5310492515563965,"y":0.25525525212287903},{"x":0.5310492515563965,"y":0.2777777910232544},{"x":0.49464666843414307,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.49464666843414307,0.25375375151634216,0.5310492515563965,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4839400351047516,"y":0.25375375151634216},{"x":0.4839400351047516,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4346895217895508,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.4346895217895508,0.25375375151634216,0.4839400351047516,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.2807807922363281},{"x":0.8479657173156738,"y":0.282282292842865},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3033033013343811},{"x":0.7987151741981506,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-۱۱","boundary":[0.7987151741981506,0.2807807922363281,0.8458244204521179,0.3033033013343811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7858672142028809,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7858672142028809,"y":0.30180180072784424},{"x":0.740899384021759,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.740899384021759,0.2807807922363281,0.7858672142028809,0.30180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7323340177536011,"y":0.2807807922363281},{"x":0.7323340177536011,"y":0.30180180072784424},{"x":0.6916488409042358,"y":0.30180180072784424}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دبای","boundary":[0.6916488409042358,0.2807807922363281,0.7323340177536011,0.30180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.2807807922363281},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2807807922363281},{"x":0.6852248311042786,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6680942177772522,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6680942177772522,0.2807807922363281,0.6852248311042786,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6638115644454956,"y":0.2807807922363281},{"x":0.6638115644454956,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6231263279914856,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6231263279914856,0.27927929162979126,0.6638115644454956,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.27927929162979126},{"x":0.618843674659729,"y":0.27927929162979126},{"x":0.618843674659729,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5717344880104065,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گرمای","boundary":[0.5738757848739624,0.27927929162979126,0.618843674659729,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.27927929162979126},{"x":0.556745171546936,"y":0.27927929162979126},{"x":0.5546038746833801,"y":0.3003003001213074},{"x":0.5182012915611267,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.5203425884246826,0.27927929162979126,0.5546038746833801,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5096359848976135,"y":0.27927929162979126},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3003003001213074},{"x":0.46038544178009033,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلورها","boundary":[0.46038544178009033,0.2777777910232544,0.5096359848976135,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.30630630254745483},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3078078031539917},{"x":0.8458244204521179,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7987151741981506,"y":0.32582584023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱۱","boundary":[0.7987151741981506,0.30630630254745483,0.8458244204521179,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7880085706710815,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7880085706710815,"y":0.32582584023475647},{"x":0.7387580275535583,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7387580275535583,0.30630630254745483,0.7880085706710815,0.32582584023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130621075630188,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7344753742218018,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7344753742218018,"y":0.3243243098258972},{"x":0.7130621075630188,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7130621075630188,0.30630630254745483,0.7344753742218018,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7023554444313049,"y":0.30630630254745483},{"x":0.7023554444313049,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6916488409042358,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6916488409042358,0.30630630254745483,0.7023554444313049,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6873661875724792,"y":0.30630630254745483},{"x":0.6873661875724792,"y":0.3243243098258972},{"x":0.6274089813232422,"y":0.3243243098258972}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ديناميك","boundary":[0.6274089813232422,0.30480480194091797,0.6873661875724792,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6167023777961731,"y":0.30480480194091797},{"x":0.6145610213279724,"y":0.3243243098258972},{"x":0.5717344880104065,"y":0.32282280921936035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.5738757848739624,0.30480480194091797,0.6145610213279724,0.3243243098258972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.33033034205436707},{"x":0.8479657173156738,"y":0.33033034205436707},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7987151741981506,"y":0.3468468487262726}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵-۱۱","boundary":[0.7987151741981506,0.33033034205436707,0.8458244204521179,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.3288288414478302},{"x":0.7858672142028809,"y":0.33033034205436707},{"x":0.7858672142028809,"y":0.3468468487262726},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3453453481197357}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"فوتونها","boundary":[0.7259100675582886,0.3288288414478302,0.7858672142028809,0.3468468487262726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.35285285115242004},{"x":0.8458244204521179,"y":0.35285285115242004},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3723723590373993},{"x":0.7965738773345947,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۶-۱۱","boundary":[0.7987151741981506,0.35285285115242004,0.8458244204521179,0.3723723590373993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7858672142028809,"y":0.35285285115242004},{"x":0.783725917339325,"y":0.3708708584308624},{"x":0.7194860577583313,"y":0.3708708584308624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقصهای","boundary":[0.7194860577583313,0.3513513505458832,0.783725917339325,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.3498498499393463},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3513513505458832},{"x":0.7087794542312622,"y":0.3708708584308624},{"x":0.6723768711090088,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6745182275772095,0.3498498499393463,0.7087794542312622,0.3708708584308624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.3498498499393463},{"x":0.6702355742454529,"y":0.3513513505458832},{"x":0.6680942177772522,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6488222479820251,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6488222479820251,0.3498498499393463,0.6680942177772522,0.36936935782432556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.3498498499393463},{"x":0.640256941318512,"y":0.3498498499393463},{"x":0.638115644454956,"y":0.36936935782432556},{"x":0.6209850311279297,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6231263279914856,0.3498498499393463,0.638115644454956,0.36936935782432556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.3498498499393463},{"x":0.618843674659729,"y":0.3498498499393463},{"x":0.6167023777961731,"y":0.36936935782432556},{"x":0.5653104782104492,"y":0.36936935782432556}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامدها","boundary":[0.5653104782104492,0.3498498499393463,0.6167023777961731,0.36936935782432556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8501070737838745,"y":0.21471472084522247},{"x":0.8458244204521179,"y":0.3723723590373993},{"x":0.4325481653213501,"y":0.3678678572177887}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4318308484554291,0.20321020412445068,0.8508244204521179,0.3793723590373993],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16488222777843475,"y":0.2267267256975174},{"x":0.12633833289146423,"y":0.22522522509098053}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۸۲","boundary":[0.12633833289146423,0.2132132202386856,0.16488222777843475,0.2267267256975174]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.23423422873020172},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2357357293367386},{"x":0.16274090111255646,"y":0.24924924969673157},{"x":0.12633833289146423,"y":0.24924924969673157}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸۳","boundary":[0.12633833289146423,0.23423422873020172,0.16274090111255646,0.24924924969673157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.25825825333595276},{"x":0.16274090111255646,"y":0.25825825333595276},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2732732594013214},{"x":0.12419699877500534,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۶","boundary":[0.12419699877500534,0.25825825333595276,0.16274090111255646,0.2732732594013214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.2807807922363281},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2807807922363281},{"x":0.16274090111255646,"y":0.2942942976951599},{"x":0.12633833289146423,"y":0.2942942976951599}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۲۹۰","boundary":[0.12633833289146423,0.2807807922363281,0.16274090111255646,0.2942942976951599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16702355444431305,"y":0.2132132202386856},{"x":0.16488222777843475,"y":0.2942942976951599},{"x":0.12419699877500534,"y":0.2942942976951599}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.12133833289146423,0.2062132202386856,0.16988222777843476,0.3012942976951599],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.30480480194091797},{"x":0.16059957444667816,"y":0.30480480194091797},{"x":0.16059957444667816,"y":0.3168168067932129},{"x":0.12419699877500534,"y":0.3168168067932129}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۹","boundary":[0.12419699877500534,0.30480480194091797,0.16059957444667816,0.3168168067932129]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.32582584023475647},{"x":0.16274090111255646,"y":0.32732734084129333},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3408408463001251},{"x":0.12419699877500534,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۳۰۶","boundary":[0.12419699877500534,0.32582584023475647,0.16274090111255646,0.3408408463001251]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.3498498499393463},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3498498499393463},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3633633553981781},{"x":0.12205567210912704,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۰۸","boundary":[0.12205567210912704,0.3498498499393463,0.16274090111255646,0.3633633553981781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.30480480194091797},{"x":0.16274090111255646,"y":0.30480480194091797},{"x":0.16274090111255646,"y":0.3633633553981781},{"x":0.12205567210912704,"y":0.3633633553981781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.29780480194091796,0.16774090111255646,0.3703633553981781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8158458471298218,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲.","boundary":[0.8158458471298218,0.3933933973312378,0.8479657173156738,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.3918918967247009},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دونظريه","boundary":[0.7366167306900024,0.3918918967247009,0.8051391839981079,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.3918918967247009},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3918918967247009},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6873661875724792,0.3918918967247009,0.7301927208900452,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6788008809089661,"y":0.3918918967247009},{"x":0.6766595244407654,"y":0.4099099040031433},{"x":0.6209850311279297,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6209850311279297,0.39039039611816406,0.6766595244407654,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6124197244644165,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6124197244644165,"y":0.40840840339660645},{"x":0.5674518346786499,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مایعها","boundary":[0.5674518346786499,0.39039039611816406,0.6124197244644165,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.41591590642929077},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲","boundary":[0.7987151741981506,0.41591590642929077,0.8458244204521179,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.4144144058227539},{"x":0.783725917339325,"y":0.4144144058227539},{"x":0.783725917339325,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7366167306900024,0.4144144058227539,0.783725917339325,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4144144058227539},{"x":0.7280513644218445,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4354354441165924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.6316916346549988,0.4144144058227539,0.7280513644218445,0.4354354441165924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6209850311279297,"y":0.4144144058227539},{"x":0.6209850311279297,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5695931315422058,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بامعنی","boundary":[0.5695931315422058,0.4144144058227539,0.6209850311279297,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8458244204521179,"y":0.43843844532966614},{"x":0.8458244204521179,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7987151741981506,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۲","boundary":[0.7987151741981506,0.43843844532966614,0.8458244204521179,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.43843844532966614},{"x":0.783725917339325,"y":0.43843844532966614},{"x":0.783725917339325,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7387580275535583,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.7387580275535583,0.43843844532966614,0.783725917339325,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.700214147567749,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4369369447231293},{"x":0.7259100675582886,"y":0.4564564526081085},{"x":0.700214147567749,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"النار","boundary":[0.700214147567749,0.4369369447231293,0.7259100675582886,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6895074844360352,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6895074844360352,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.6895074844360352,0.4369369447231293,0.6980727910995483,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6788008809089661,"y":0.4564564526081085},{"x":0.640256941318512,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جونز","boundary":[0.640256941318512,0.4369369447231293,0.6788008809089661,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4369369447231293},{"x":0.6295503377914429,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4564564526081085}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دونشایر","boundary":[0.5653104782104492,0.4369369447231293,0.6295503377914429,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4369369447231293},{"x":0.5588865280151367,"y":0.4564564526081085},{"x":0.49464666843414307,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درمورد","boundary":[0.49464666843414307,0.4369369447231293,0.5588865280151367,0.4564564526081085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.4354354441165924},{"x":0.4860813617706299,"y":0.4369369447231293},{"x":0.4860813617706299,"y":0.45495495200157166},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مايعها","boundary":[0.4368308484554291,0.4354354441165924,0.4860813617706299,0.45495495200157166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ar","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4368308484554291,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8479657173156738,"y":0.3933933973312378},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4368308484554291,"y":0.45495495200157166}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.4318308484554291,0.38339039611816406,0.8529657173156738,0.4649579532146454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.4354354441165924},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4369369447231293},{"x":0.16274090111255646,"y":0.45045045018196106},{"x":0.11991434544324875,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳۲۷","boundary":[0.12205567210912704,0.4354354441165924,0.16274090111255646,0.45045045018196106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12205567210912704,"y":0.4354354441165924},{"x":0.16274090111255646,"y":0.4369369447231293},{"x":0.16274090111255646,"y":0.45045045018196106},{"x":0.11991434544324875,"y":0.4489489495754242}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.11705567210912704,0.4284354441165924,0.16774090111255646,0.45745045018196107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8458244204521179,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8458244204521179,"y":0.49849849939346313},{"x":0.8222697973251343,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.8222697973251343,0.4789789915084839,0.8458244204521179,0.49849849939346313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8179871439933777,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8179871439933777,"y":0.49699699878692627},{"x":0.8137044906616211,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8137044906616211,0.4789789915084839,0.8179871439933777,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7194860577583313,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8051391839981079,"y":0.49849849939346313},{"x":0.7194860577583313,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.7194860577583313,0.4789789915084839,0.8051391839981079,0.49849849939346313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4789789915084839},{"x":0.7109207510948181,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6745182275772095,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6745182275772095,0.4789789915084839,0.7109207510948181,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6552462577819824,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6745182275772095,"y":0.4789789915084839},{"x":0.6723768711090088,"y":0.49699699878692627},{"x":0.6531049013137817,"y":0.49699699878692627}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6552462577819824,0.4789789915084839,0.6723768711090088,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.477477490901947},{"x":0.6359742879867554,"y":0.477477490901947},{"x":0.6359742879867554,"y":0.4954954981803894},{"x":0.6167023777961731,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6167023777961731,0.477477490901947,0.6359742879867554,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.477477490901947},{"x":0.6145610213279724,"y":0.477477490901947},{"x":0.6145610213279724,"y":0.49699699878692627},{"x":0.5460385680198669,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدانهای","boundary":[0.5481798648834229,0.477477490901947,0.6145610213279724,0.49699699878692627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.47597599029541016},{"x":0.5246252417564392,"y":0.477477490901947},{"x":0.5246252417564392,"y":0.4954954981803894},{"x":0.44539615511894226,"y":0.4954954981803894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.44753748178482056,0.47597599029541016,0.5246252417564392,0.4954954981803894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4346895217895508,"y":0.47597599029541016},{"x":0.4346895217895508,"y":0.49399399757385254},{"x":0.4261241853237152,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4282655119895935,0.47597599029541016,0.4346895217895508,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.47597599029541016},{"x":0.417558878660202,"y":0.47597599029541016},{"x":0.417558878660202,"y":0.49399399757385254},{"x":0.3340471088886261,"y":0.49399399757385254}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.3361884355545044,0.47597599029541016,0.417558878660202,0.49399399757385254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5240240097045898},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳","boundary":[0.7987151741981506,0.5030030012130737,0.8458244204521179,0.5240240097045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.5030030012130737},{"x":0.783725917339325,"y":0.5030030012130737},{"x":0.783725917339325,"y":0.522522509098053},{"x":0.7601712942123413,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.7601712942123413,0.5030030012130737,0.783725917339325,0.522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5015015006065369},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5240240097045898},{"x":0.6852248311042786,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولكول","boundary":[0.6852248311042786,0.5015015006065369,0.7516059875488281,0.5240240097045898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6766595244407654,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6766595244407654,"y":0.522522509098053},{"x":0.6209850311279297,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منزوی","boundary":[0.6209850311279297,0.5015015006065369,0.6766595244407654,0.522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5015015006065369},{"x":0.6124197244644165,"y":0.522522509098053},{"x":0.5674518346786499,"y":0.522522509098053}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"دریك","boundary":[0.5695931315422058,0.5015015006065369,0.6124197244644165,0.522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.5},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5015015006065369},{"x":0.5610278248786926,"y":0.522522509098053},{"x":0.5139186382293701,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5139186382293701,0.5,0.5610278248786926,0.522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.5},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5},{"x":0.5032119750976562,"y":0.5210210084915161},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5210210084915161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.4282655119895935,0.5,0.5032119750976562,0.5210210084915161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5240240097045898},{"x":0.8458244204521179,"y":0.545045018196106},{"x":0.7965738773345947,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱۳","boundary":[0.7965738773345947,0.5240240097045898,0.8458244204521179,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.522522509098053},{"x":0.7880085706710815,"y":0.522522509098053},{"x":0.7880085706710815,"y":0.545045018196106},{"x":0.7601712942123413,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.7601712942123413,0.522522509098053,0.7880085706710815,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.522522509098053},{"x":0.7537473440170288,"y":0.522522509098053},{"x":0.7537473440170288,"y":0.545045018196106},{"x":0.7323340177536011,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.7323340177536011,0.522522509098053,0.7537473440170288,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6916488409042358,"y":0.522522509098053},{"x":0.721627414226532,"y":0.522522509098053},{"x":0.721627414226532,"y":0.545045018196106},{"x":0.6916488409042358,"y":0.545045018196106}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ایده","boundary":[0.6916488409042358,0.522522509098053,0.721627414226532,0.545045018196106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.522522509098053},{"x":0.6895074844360352,"y":0.522522509098053},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آل","boundary":[0.6723768711090088,0.522522509098053,0.6895074844360352,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6145610213279724,"y":0.522522509098053},{"x":0.6573875546455383,"y":0.522522509098053},{"x":0.6573875546455383,"y":0.5435435175895691},{"x":0.6145610213279724,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دريك","boundary":[0.6145610213279724,0.522522509098053,0.6573875546455383,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.522522509098053},{"x":0.6059957146644592,"y":0.522522509098053},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5435435175895691},{"x":0.556745171546936,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ميدان","boundary":[0.5588865280151367,0.522522509098053,0.6059957146644592,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4732334017753601,"y":0.5210210084915161},{"x":0.5481798648834229,"y":0.522522509098053},{"x":0.5481798648834229,"y":0.5435435175895691},{"x":0.4732334017753601,"y":0.5435435175895691}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.4732334017753601,0.5210210084915161,0.5481798648834229,0.5435435175895691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5480480194091797},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5660660862922668},{"x":0.794432520866394,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۱۳","boundary":[0.794432520866394,0.5480480194091797,0.8458244204521179,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7858672142028809,"y":0.5480480194091797},{"x":0.783725917339325,"y":0.5660660862922668},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معادلۂ","boundary":[0.7323340177536011,0.5465465188026428,0.783725917339325,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.545045018196106},{"x":0.7301927208900452,"y":0.5465465188026428},{"x":0.7280513644218445,"y":0.5660660862922668},{"x":0.5867237448692322,"y":0.5660660862922668}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلازیوسموسوتی","boundary":[0.5867237448692322,0.545045018196106,0.7280513644218445,0.5660660862922668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5720720887184143},{"x":0.8436830639839172,"y":0.5900900959968567},{"x":0.794432520866394,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴-۱۳","boundary":[0.794432520866394,0.5720720887184143,0.8436830639839172,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7601712942123413,"y":0.5720720887184143},{"x":0.783725917339325,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7815845608711243,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7580299973487854,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"یك","boundary":[0.7601712942123413,0.5720720887184143,0.7815845608711243,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5720720887184143},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5900900959968567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتم","boundary":[0.7237687110900879,0.5705705881118774,0.7473233342170715,0.5900900959968567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5885885953903198},{"x":0.659528911113739,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"منزوی","boundary":[0.659528911113739,0.5705705881118774,0.7152034044265747,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5690690875053406},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6509636044502258,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"دریك","boundary":[0.6059957146644592,0.5690690875053406,0.6509636044502258,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.5690690875053406},{"x":0.599571704864502,"y":0.5690690875053406},{"x":0.597430408000946,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5503212213516235,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5503212213516235,0.5690690875053406,0.597430408000946,0.5885885953903198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5690690875053406},{"x":0.5417559146881104,"y":0.587087094783783},{"x":0.46252676844596863,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.46252676844596863,0.5690690875053406,0.5417559146881104,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.5900900959968567},{"x":0.8458244204521179,"y":0.5900900959968567},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6156156063079834},{"x":0.794432520866394,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۵-۱۳","boundary":[0.794432520866394,0.5900900959968567,0.8458244204521179,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.5900900959968567},{"x":0.783725917339325,"y":0.5900900959968567},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمهایی","boundary":[0.6959314942359924,0.5900900959968567,0.7815845608711243,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6852248311042786,"y":0.6126126050949097},{"x":0.6702355742454529,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6702355742454529,0.5900900959968567,0.6852248311042786,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5900900959968567},{"x":0.6638115644454956,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6274089813232422,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتمها","boundary":[0.6274089813232422,0.5885885953903198,0.6638115644454956,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6167023777961731,"y":0.5885885953903198},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6126126050949097},{"x":0.599571704864502,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6017130613327026,0.5885885953903198,0.6145610213279724,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5952890515327454,"y":0.5885885953903198},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6126126050949097},{"x":0.5353319048881531,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یونهای","boundary":[0.5353319048881531,0.5885885953903198,0.5952890515327454,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.587087094783783},{"x":0.5246252417564392,"y":0.587087094783783},{"x":0.5246252417564392,"y":0.6126126050949097},{"x":0.41541755199432373,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پارامغناطيسي","boundary":[0.41541755199432373,0.587087094783783,0.5246252417564392,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36402568221092224,"y":0.587087094783783},{"x":0.40471091866493225,"y":0.587087094783783},{"x":0.40471091866493225,"y":0.6111111044883728},{"x":0.36402568221092224,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.36402568221092224,0.587087094783783,0.40471091866493225,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.319057822227478,"y":0.5855855941772461},{"x":0.35760170221328735,"y":0.587087094783783},{"x":0.35760170221328735,"y":0.6111111044883728},{"x":0.319057822227478,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.319057822227478,0.5855855941772461,0.35760170221328735,0.6111111044883728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869378924369812,"y":0.5855855941772461},{"x":0.31263384222984314,"y":0.587087094783783},{"x":0.31263384222984314,"y":0.6096096038818359},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6096096038818359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.2869378924369812,0.5855855941772461,0.31263384222984314,0.6096096038818359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2890792191028595,"y":0.4744744598865509},{"x":0.8479657173156738,"y":0.4789789915084839},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2869378924369812,"y":0.6111111044883728}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2840792191028595,0.4674744598865509,0.8508244204521179,0.6226156063079834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.477477490901947},{"x":0.15845824778079987,"y":0.477477490901947},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4924924969673157},{"x":0.11777301877737045,"y":0.4924924969673157}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۴۷","boundary":[0.11777301877737045,0.477477490901947,0.15845824778079987,0.4924924969673157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11563169211149216,"y":0.5015015006065369},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5015015006065369},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5150150060653687},{"x":0.11563169211149216,"y":0.5150150060653687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۸","boundary":[0.11563169211149216,0.5015015006065369,0.15631692111492157,0.5150150060653687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11991434544324875,"y":0.5240240097045898},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5240240097045898},{"x":0.15631692111492157,"y":0.5375375151634216},{"x":0.11777301877737045,"y":0.5360360145568848}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۲","boundary":[0.11991434544324875,0.5240240097045898,0.15631692111492157,0.5375375151634216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.5465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5465465188026428},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5615615844726562},{"x":0.11777301877737045,"y":0.5615615844726562}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۵۹","boundary":[0.11777301877737045,0.5465465188026428,0.15417559444904327,0.5615615844726562]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11991434544324875,"y":0.5690690875053406},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5690690875053406},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5825825929641724},{"x":0.11991434544324875,"y":0.5825825929641724}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳۶۳","boundary":[0.11991434544324875,0.5690690875053406,0.15845824778079987,0.5825825929641724]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11991434544324875,"y":0.5915915966033936},{"x":0.15845824778079987,"y":0.5915915966033936},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6051051020622253},{"x":0.11991434544324875,"y":0.6051051020622253}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۲","boundary":[0.11991434544324875,0.5915915966033936,0.15845824778079987,0.6051051020622253]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.477477490901947},{"x":0.16059957444667816,"y":0.477477490901947},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6051051020622253},{"x":0.11563169211149216,"y":0.6051051020622253}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.470477490901947,0.16345824778079987,0.6121051020622253],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6336336135864258},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6336336135864258},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6471471190452576},{"x":0.11777301877737045,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸۳","boundary":[0.11777301877737045,0.6336336135864258,0.15631692111492157,0.6471471190452576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6336336135864258},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6336336135864258},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6471471190452576},{"x":0.11777301877737045,"y":0.6471471190452576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.6266336135864258,0.16131692111492157,0.6541471190452576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6576576828956604},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6576576828956604},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6711711883544922},{"x":0.11777301877737045,"y":0.6711711883544922}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳۸۳","boundary":[0.11777301877737045,0.6576576828956604,0.15845824778079987,0.6711711883544922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6576576828956604},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6576576828956604},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6711711883544922},{"x":0.11777301877737045,"y":0.6711711883544922}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.6506576828956604,0.16345824778079987,0.6781711883544922],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6546546816825867},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴.","boundary":[0.8115631937980652,0.6336336135864258,0.8458244204521179,0.6546546816825867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.6336336135864258},{"x":0.802997887134552,"y":0.6336336135864258},{"x":0.802997887134552,"y":0.6546546816825867},{"x":0.7323340177536011,"y":0.6546546816825867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلیمرها","boundary":[0.7323340177536011,0.6336336135864258,0.802997887134552,0.6546546816825867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6591591835021973},{"x":0.8436830639839172,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7987151741981506,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۱۴","boundary":[0.7987151741981506,0.6591591835021973,0.8436830639839172,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.6576576828956604},{"x":0.783725917339325,"y":0.6591591835021973},{"x":0.783725917339325,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7366167306900024,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"توزيع","boundary":[0.7366167306900024,0.6576576828956604,0.783725917339325,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6801801919937134},{"x":0.7023554444313049,"y":0.6801801919937134}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"تهم","boundary":[0.7023554444313049,0.6576576828956604,0.7280513644218445,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6576576828956604},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6786786913871765},{"x":0.6873661875724792,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6873661875724792,0.6576576828956604,0.7044968008995056,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6788008809089661,"y":0.6786786913871765},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.6616702079772949,0.6576576828956604,0.6788008809089661,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760171413421631,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6576576828956604},{"x":0.6552462577819824,"y":0.6801801919937134},{"x":0.5760171413421631,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنجیرهای","boundary":[0.5760171413421631,0.6576576828956604,0.6552462577819824,0.6801801919937134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.6561561822891235},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6576576828956604},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6786786913871765},{"x":0.5032119750976562,"y":0.6786786913871765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلیمری","boundary":[0.5032119750976562,0.6561561822891235,0.5674518346786499,0.6786786913871765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6786786913871765},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7027027010917664},{"x":0.794432520866394,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۲-۱۴","boundary":[0.794432520866394,0.6786786913871765,0.8458244204521179,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7794432640075684,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7027027010917664},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"جذر","boundary":[0.7537473440170288,0.6771771907806396,0.7794432640075684,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.6771771907806396},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6786786913871765},{"x":0.7430406808853149,"y":0.7027027010917664},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"میانگین","boundary":[0.6852248311042786,0.6771771907806396,0.7430406808853149,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6723768711090088,"y":0.7027027010917664},{"x":0.618843674659729,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"مجذور","boundary":[0.618843674659729,0.6771771907806396,0.6723768711090088,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6102783679962158,"y":0.6771771907806396},{"x":0.6102783679962158,"y":0.7027027010917664},{"x":0.5653104782104492,"y":0.7027027010917664}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"فاصله","boundary":[0.5653104782104492,0.6771771907806396,0.6102783679962158,0.7027027010917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5588865280151367,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"ته","boundary":[0.5417559146881104,0.6771771907806396,0.5588865280151367,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353319048881531,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5417559146881104,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5353319048881531,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5353319048881531,0.6771771907806396,0.5417559146881104,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5310492515563965,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5182012915611267,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"به","boundary":[0.5182012915611267,0.6771771907806396,0.5310492515563965,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.6771771907806396},{"x":0.516059935092926,"y":0.6771771907806396},{"x":0.516059935092926,"y":0.7012012004852295},{"x":0.5117772817611694,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.5117772817611694,0.6771771907806396,0.516059935092926,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5096359848976135,"y":0.6771771907806396},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7012012004852295},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ته","boundary":[0.49250534176826477,0.6771771907806396,0.5096359848976135,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.6756756901741028},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6771771907806396},{"x":0.4817987084388733,"y":0.7012012004852295},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"وشعاع","boundary":[0.4261241853237152,0.6756756901741028,0.4817987084388733,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.6756756901741028},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6756756901741028},{"x":0.4197002053260803,"y":0.7012012004852295},{"x":0.3426124155521393,"y":0.7012012004852295}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ژیراسیون","boundary":[0.3426124155521393,0.6756756901741028,0.4197002053260803,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.6756756901741028},{"x":0.3361884355545044,"y":0.6756756901741028},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7012012004852295},{"x":0.25910064578056335,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"زنجیرهای","boundary":[0.25910064578056335,0.6756756901741028,0.3361884355545044,0.7012012004852295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.6756756901741028},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6756756901741028},{"x":0.25267666578292847,"y":0.6996996998786926},{"x":0.1927194893360138,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"پلیمری","boundary":[0.1927194893360138,0.6756756901741028,0.25267666578292847,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6741741895675659},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6741741895675659},{"x":0.15631692111492157,"y":0.6996996998786926},{"x":0.11777301877737045,"y":0.6996996998786926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"۳۸۸","boundary":[0.11777301877737045,0.6741741895675659,0.15631692111492157,0.6996996998786926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6996996998786926},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7922912240028381,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۱۴","boundary":[0.7922912240028381,0.6996996998786926,0.8458244204521179,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7815845608711243,"y":0.6996996998786926},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7237237095832825},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراکندگی","boundary":[0.7023554444313049,0.6996996998786926,0.7815845608711243,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6937901377677917,"y":0.6996996998786926},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7237237095832825},{"x":0.6680942177772522,"y":0.7237237095832825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.6680942177772522,0.6996996998786926,0.6937901377677917,0.7237237095832825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7267267107963562},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7477477192878723},{"x":0.794432520866394,"y":0.7477477192878723}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴-۱۴","boundary":[0.794432520866394,0.7267267107963562,0.8436830639839172,0.7477477192878723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152034044265747,"y":0.7252252101898193},{"x":0.783725917339325,"y":0.7267267107963562},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7462462186813354},{"x":0.7152034044265747,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشسانی","boundary":[0.7152034044265747,0.7252252101898193,0.7815845608711243,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7252252101898193},{"x":0.7066380977630615,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6531049013137817,"y":0.7462462186813354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لاستيك","boundary":[0.6531049013137817,0.7252252101898193,0.7066380977630615,0.7462462186813354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.7477477192878723},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7492492198944092},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7717717885971069},{"x":0.794432520866394,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵۱۴","boundary":[0.794432520866394,0.7477477192878723,0.8436830639839172,0.7717717885971069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7815845608711243,"y":0.7702702879905701},{"x":0.7558886408805847,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حل","boundary":[0.7558886408805847,0.7477477192878723,0.7815845608711243,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7477477192878723},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6959314942359924,0.7477477192878723,0.7494646906852722,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7477477192878723},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7702702879905701},{"x":0.6316916346549988,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6316916346549988,0.7477477192878723,0.6873661875724792,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5438972115516663,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7462462186813354},{"x":0.6231263279914856,"y":0.7702702879905701},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7702702879905701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروازهای","boundary":[0.5438972115516663,0.7462462186813354,0.6231263279914856,0.7702702879905701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7462462186813354},{"x":0.5331905484199524,"y":0.7687687873840332},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5203425884246826,0.7462462186813354,0.5331905484199524,0.7687687873840332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.7462462186813354},{"x":0.516059935092926,"y":0.7462462186813354},{"x":0.516059935092926,"y":0.7687687873840332},{"x":0.4839400351047516,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.4839400351047516,0.7462462186813354,0.516059935092926,0.7687687873840332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7462462186813354},{"x":0.4732334017753601,"y":0.7687687873840332},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4668094217777252,0.7462462186813354,0.4732334017753601,0.7687687873840332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.7462462186813354},{"x":0.46252676844596863,"y":0.7462462186813354},{"x":0.46252676844596863,"y":0.7687687873840332},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.40899357199668884,0.7462462186813354,0.46252676844596863,0.7687687873840332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7462462186813354},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7462462186813354},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7687687873840332},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7687687873840332}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.39400428533554077,0.7462462186813354,0.40042826533317566,0.7687687873840332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6299999952316284},{"languageCode":"ckb","confidence":0.3700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8458244204521179,"y":0.6336336135864258},{"x":0.8458244204521179,"y":0.7717717885971069},{"x":0.11777301877737045,"y":0.7717717885971069}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.11277301877737045,0.6266336135864258,0.8508244204521179,0.7787717885971069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7027027010917664},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7027027010917664},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7162162065505981},{"x":0.11777301877737045,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"۳۹۶","boundary":[0.11777301877737045,0.7027027010917664,0.15631692111492157,0.7162162065505981]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7027027010917664},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7027027010917664},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7162162065505981},{"x":0.11777301877737045,"y":0.7162162065505981}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.6957027010917664,0.16131692111492157,0.7232162065505982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7252252101898193},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7267267107963562},{"x":0.15631692111492157,"y":0.740240216255188},{"x":0.11777301877737045,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۴۰۵","boundary":[0.11777301877737045,0.7252252101898193,0.15631692111492157,0.740240216255188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7252252101898193},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7267267107963562},{"x":0.15631692111492157,"y":0.740240216255188},{"x":0.11777301877737045,"y":0.740240216255188}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.7182252101898193,0.16131692111492157,0.747240216255188],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7942942976951599},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7957957983016968},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8093093037605286},{"x":0.11777301877737045,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۴۲۶","boundary":[0.11777301877737045,0.7942942976951599,0.15631692111492157,0.8093093037605286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.7942942976951599},{"x":0.15631692111492157,"y":0.7957957983016968},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8093093037605286},{"x":0.11777301877737045,"y":0.8078078031539917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.7872942976951599,0.16131692111492157,0.8163093037605286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.8183183073997498},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8183183073997498},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8318318128585815},{"x":0.11777301877737045,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۲۸","boundary":[0.11777301877737045,0.8183183073997498,0.15631692111492157,0.8318318128585815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777301877737045,"y":0.8183183073997498},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8183183073997498},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8318318128585815},{"x":0.11777301877737045,"y":0.8318318128585815}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.11277301877737045,0.8113183073997497,0.16131692111492157,0.8388318128585815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8415417671203613,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8138138055801392},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۵.","boundary":[0.8094218373298645,0.7942942976951599,0.8415417671203613,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.7301927208900452,0.7942942976951599,0.8008565306663513,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7942942976951599},{"x":0.721627414226532,"y":0.7942942976951599},{"x":0.721627414226532,"y":0.8138138055801392},{"x":0.7023554444313049,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7023554444313049,0.7942942976951599,0.721627414226532,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6895074844360352,"y":0.7942942976951599},{"x":0.6895074844360352,"y":0.8138138055801392},{"x":0.6659528613090515,"y":0.8138138055801392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6659528613090515,0.7942942976951599,0.6895074844360352,0.8138138055801392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8123123049736023},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7965738773345947,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱۵","boundary":[0.7965738773345947,0.8123123049736023,0.8436830639839172,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.8123123049736023},{"x":0.783725917339325,"y":0.8123123049736023},{"x":0.783725917339325,"y":0.8408408164978027},{"x":0.7301927208900452,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"معادله","boundary":[0.7301927208900452,0.8123123049736023,0.783725917339325,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8123123049736023},{"x":0.7259100675582886,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ویریال","boundary":[0.6723768711090088,0.8123123049736023,0.7259100675582886,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6552462577819824,"y":0.8408408164978027},{"x":0.6167023777961731,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6167023777961731,0.8123123049736023,0.6552462577819824,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8123123049736023},{"x":0.6017130613327026,"y":0.8408408164978027},{"x":0.5867237448692322,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5867237448692322,0.8123123049736023,0.6017130613327026,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5481798648834229,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5824410915374756,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5824410915374756,"y":0.8408408164978027},{"x":0.5481798648834229,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5481798648834229,0.8123123049736023,0.5824410915374756,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8123123049736023},{"x":0.5374732613563538,"y":0.8408408164978027},{"x":0.49892932176589966,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افراز","boundary":[0.49892932176589966,0.8123123049736023,0.5374732613563538,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.8123123049736023},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8123123049736023},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8408408164978027},{"x":0.4389721751213074,"y":0.8408408164978027}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بزرگی","boundary":[0.4389721751213074,0.8123123049736023,0.4882226884365082,0.8408408164978027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.794432520866394,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8393393158912659},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8618618845939636},{"x":0.794432520866394,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۱۵","boundary":[0.794432520866394,0.8393393158912659,0.8436830639839172,0.8618618845939636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.837837815284729},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8393393158912659},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8603603839874268},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.7237687110900879,0.837837815284729,0.7815845608711243,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.837837815284729},{"x":0.7152034044265747,"y":0.837837815284729},{"x":0.7152034044265747,"y":0.8603603839874268},{"x":0.659528911113739,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویریال","boundary":[0.659528911113739,0.837837815284729,0.7152034044265747,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.837837815284729},{"x":0.6531049013137817,"y":0.837837815284729},{"x":0.6531049013137817,"y":0.8603603839874268},{"x":0.6124197244644165,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درحد","boundary":[0.6124197244644165,0.837837815284729,0.6531049013137817,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.837837815284729},{"x":0.6102783679962158,"y":0.837837815284729},{"x":0.6102783679962158,"y":0.8603603839874268},{"x":0.5417559146881104,"y":0.8603603839874268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلاسیکی","boundary":[0.5417559146881104,0.837837815284729,0.6102783679962158,0.8603603839874268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7922912240028381,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8415417671203613,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۱۵","boundary":[0.7922912240028381,0.8648648858070374,0.8415417671203613,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.8633633852005005},{"x":0.783725917339325,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7815845608711243,"y":0.8828828930854797},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8828828930854797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.7323340177536011,0.8633633852005005,0.7815845608711243,0.8828828930854797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6702355742454529,"y":0.8633633852005005},{"x":0.7237687110900879,"y":0.8633633852005005},{"x":0.721627414226532,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6702355742454529,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.6702355742454529,0.8633633852005005,0.721627414226532,0.8813813924789429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.8633633852005005},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8633633852005005},{"x":0.659528911113739,"y":0.8813813924789429},{"x":0.6059957146644592,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ویریال","boundary":[0.6059957146644592,0.8633633852005005,0.659528911113739,0.8813813924789429]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.792792797088623},{"x":0.8436830639839172,"y":0.7942942976951599},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8843843936920166},{"x":0.4368308484554291,"y":0.8813813924789429}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.43397217512130737,0.785792797088623,0.8486830639839172,0.8913843936920166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11991434544324875,"y":0.8633633852005005},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8633633852005005},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8783783912658691},{"x":0.11991434544324875,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۱","boundary":[0.11991434544324875,0.8633633852005005,0.15631692111492157,0.8783783912658691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11991434544324875,"y":0.8633633852005005},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8633633852005005},{"x":0.15631692111492157,"y":0.8783783912658691},{"x":0.11991434544324875,"y":0.8783783912658691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.11491434544324874,0.8563633852005005,0.16131692111492157,0.8853783912658691],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/VpYvXDErrOiktbZz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/dAeMXWyzIDLrNfVb.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/bXKdUANYRSxPQBSI.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00030567794336241365,0.0000999603219576426,0.9981184974370217,0.9986142403807369]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.07507507503032684},{"x":0.19700214266777039,"y":0.07507507503032684},{"x":0.19700214266777039,"y":0.08858858793973923},{"x":0.1477515995502472,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"صفحا","boundary":[0.1477515995502472,0.07507507503032684,0.19700214266777039,0.08858858793973923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.07507507503032684},{"x":0.19700214266777039,"y":0.07507507503032684},{"x":0.19700214266777039,"y":0.08858858793973923},{"x":0.1477515995502472,"y":0.08858858793973923}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.06807507503032684,0.2020021426677704,0.09558858793973923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.10510510206222534},{"x":0.1884368360042572,"y":0.10510510206222534},{"x":0.1884368360042572,"y":0.11861861497163773},{"x":0.1477515995502472,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۴۷","boundary":[0.1477515995502472,0.10510510206222534,0.1884368360042572,0.11861861497163773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1477515995502472,"y":0.10510510206222534},{"x":0.1884368360042572,"y":0.10510510206222534},{"x":0.1884368360042572,"y":0.11861861497163773},{"x":0.1477515995502472,"y":0.11861861497163773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1427515995502472,0.09810510206222534,0.1934368360042572,0.12561861497163773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.07357357442378998},{"x":0.8715203404426575,"y":0.07357357442378998},{"x":0.8715203404426575,"y":0.09009008854627609},{"x":0.8179871439933777,"y":0.09009008854627609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8179871439933777,0.07357357442378998,0.8715203404426575,0.09009008854627609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8736616969108582,"y":0.10210210084915161},{"x":0.8715203404426575,"y":0.12162162363529205},{"x":0.8222697973251343,"y":0.12162162363529205}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۱۵","boundary":[0.824411153793335,0.10060060024261475,0.8715203404426575,0.12162162363529205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8115631937980652,"y":0.10060060024261475},{"x":0.8115631937980652,"y":0.12012012302875519},{"x":0.7580299973487854,"y":0.12012012302875519}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سومین","boundary":[0.7580299973487854,0.10060060024261475,0.8115631937980652,0.12012012302875519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.09909909963607788},{"x":0.7494646906852722,"y":0.10060060024261475},{"x":0.7494646906852722,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6959314942359924,"y":0.12012012302875519}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضريب","boundary":[0.6959314942359924,0.09909909963607788,0.7494646906852722,0.12012012302875519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6895074844360352,"y":0.09909909963607788},{"x":0.6895074844360352,"y":0.12012012302875519},{"x":0.6338329911231995,"y":0.12012012302875519}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"وپریال","boundary":[0.6359742879867554,0.09909909963607788,0.6895074844360352,0.12012012302875519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8715203404426575,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8715203404426575,"y":0.14264264702796936},{"x":0.8201285004615784,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۵-۱۵","boundary":[0.8201285004615784,0.12312312424182892,0.8715203404426575,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8094218373298645,"y":0.12312312424182892},{"x":0.8094218373298645,"y":0.14264264702796936},{"x":0.7516059875488281,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ضرايب","boundary":[0.7516059875488281,0.12312312424182892,0.8094218373298645,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.12312312424182892},{"x":0.740899384021759,"y":0.12312312424182892},{"x":0.740899384021759,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6852248311042786,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"وپریال","boundary":[0.6852248311042786,0.12312312424182892,0.740899384021759,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6745182275772095,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6745182275772095,"y":0.14264264702796936},{"x":0.6338329911231995,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.6338329911231995,0.12312312424182892,0.6745182275772095,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6231263279914856,"y":0.12312312424182892},{"x":0.6231263279914856,"y":0.14264264702796936},{"x":0.5845824480056763,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5845824480056763,0.12312312424182892,0.6231263279914856,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.12312312424182892},{"x":0.578158438205719,"y":0.12312312424182892},{"x":0.578158438205719,"y":0.14264264702796936},{"x":0.5224839448928833,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پتانسیل","boundary":[0.5224839448928833,0.12312312424182892,0.578158438205719,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5074946284294128,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5074946284294128,"y":0.14264264702796936},{"x":0.4817987084388733,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.4817987084388733,0.12312312424182892,0.5074946284294128,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.12312312424182892},{"x":0.4753747284412384,"y":0.12312312424182892},{"x":0.4753747284412384,"y":0.14264264702796936},{"x":0.4304068386554718,"y":0.14264264702796936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.4304068386554718,0.12312312424182892,0.4753747284412384,0.14264264702796936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.14414414763450623},{"x":0.8715203404426575,"y":0.14414414763450623},{"x":0.8715203404426575,"y":0.16516517102718353},{"x":0.8201285004615784,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-۱۵","boundary":[0.8201285004615784,0.14414414763450623,0.8715203404426575,0.16516517102718353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.14414414763450623},{"x":0.8137044906616211,"y":0.14414414763450623},{"x":0.8137044906616211,"y":0.1666666716337204},{"x":0.7259100675582886,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصحيحهای","boundary":[0.7259100675582886,0.14414414763450623,0.8137044906616211,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7152034044265747,"y":0.1456456482410431},{"x":0.7152034044265747,"y":0.1666666716337204},{"x":0.6466809511184692,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.6466809511184692,0.1456456482410431,0.7152034044265747,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1456456482410431},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1666666716337204},{"x":0.5910063982009888,"y":0.1666666716337204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5910063982009888,0.1456456482410431,0.6295503377914429,0.1666666716337204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5867237448692322,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5867237448692322,"y":0.16816817224025726},{"x":0.578158438205719,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578158438205719,0.1456456482410431,0.5867237448692322,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5481798648834229,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5481798648834229,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5267665982246399,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"By","boundary":[0.5267665982246399,0.1456456482410431,0.5481798648834229,0.16816817224025726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.07357357442378998},{"x":0.8736616969108582,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8736616969108582,"y":0.1666666716337204},{"x":0.4304068386554718,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.4254068386554718,0.06657357442378997,0.8786616969108582,0.1736666716337204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5588865280151367,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5588865280151367,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5503212213516235,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5503212213516235,0.1456456482410431,0.5588865280151367,0.16816817224025726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5503212213516235,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5588865280151367,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5588865280151367,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5503212213516235,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.5453212213516235,0.13864564824104308,0.5638865280151367,0.17516817224025727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5738757848739624,"y":0.1456456482410431},{"x":0.5738757848739624,"y":0.16816817224025726},{"x":0.5653104782104492,"y":0.16816817224025726}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"T","boundary":[0.5653104782104492,0.1456456482410431,0.5738757848739624,0.16816817224025726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8715203404426575,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8715203404426575,"y":0.1876876950263977},{"x":0.8222697973251343,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۷-۱۵","boundary":[0.8222697973251343,0.16966967284679413,0.8715203404426575,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8094218373298645,"y":0.16966967284679413},{"x":0.8094218373298645,"y":0.1876876950263977},{"x":0.762312650680542,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.762312650680542,0.16966967284679413,0.8094218373298645,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7537473440170288,"y":0.16966967284679413},{"x":0.7537473440170288,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6873661875724792,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حالتهای","boundary":[0.6873661875724792,0.16966967284679413,0.7537473440170288,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6788008809089661,"y":0.16966967284679413},{"x":0.6788008809089661,"y":0.1876876950263977},{"x":0.6274089813232422,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناظر","boundary":[0.6274089813232422,0.16966967284679413,0.6788008809089661,0.1876876950263977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.19369369745254517},{"x":0.8715203404426575,"y":0.19519519805908203},{"x":0.8693790435791016,"y":0.21021020412445068},{"x":0.8158458471298218,"y":0.20870870351791382}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸۱۵","boundary":[0.8158458471298218,0.19369369745254517,0.8693790435791016,0.21021020412445068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8072805404663086,"y":0.1921921968460083},{"x":0.8051391839981079,"y":0.20870870351791382},{"x":0.7644539475440979,"y":0.20720720291137695}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.7665953040122986,0.1921921968460083,0.8051391839981079,0.20870870351791382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5653104782104492,"y":0.1456456482410431},{"x":0.8736616969108582,"y":0.15165165066719055},{"x":0.8715203404426575,"y":0.21021020412445068},{"x":0.5631691813468933,"y":0.2057057023048401}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5603104782104492,0.13864564824104308,0.8765203404426575,0.2172102041244507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.15165165066719055},{"x":0.1905781626701355,"y":0.15165165066719055},{"x":0.1884368360042572,"y":0.16516517102718353},{"x":0.15203426778316498,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۳","boundary":[0.15203426778316498,0.15165165066719055,0.1884368360042572,0.16516517102718353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.15165165066719055},{"x":0.1905781626701355,"y":0.15165165066719055},{"x":0.1884368360042572,"y":0.16516517102718353},{"x":0.15203426778316498,"y":0.16366367042064667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.14465165066719055,0.1934368360042572,0.17216517102718354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1905781626701355,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1905781626701355,"y":0.1876876950263977},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۴۵۴","boundary":[0.15203426778316498,0.17417417466640472,0.1905781626701355,0.1876876950263977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1905781626701355,"y":0.17417417466640472},{"x":0.1905781626701355,"y":0.1876876950263977},{"x":0.15203426778316498,"y":0.1876876950263977}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.16717417466640472,0.1955781626701355,0.1946876950263977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.19819819927215576},{"x":0.1884368360042572,"y":0.19819819927215576},{"x":0.1884368360042572,"y":0.21021020412445068},{"x":0.1498929262161255,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۵۸","boundary":[0.1498929262161255,0.19819819927215576,0.1884368360042572,0.21021020412445068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.19819819927215576},{"x":0.1884368360042572,"y":0.19819819927215576},{"x":0.1884368360042572,"y":0.21021020412445068},{"x":0.1498929262161255,"y":0.21021020412445068}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.19119819927215576,0.1934368360042572,0.2172102041244507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.23723722994327545},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2357357293367386},{"x":0.1884368360042572,"y":0.24924924969673157},{"x":0.1498929262161255,"y":0.25075075030326843}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۷۴","boundary":[0.1498929262161255,0.23723722994327545,0.1884368360042572,0.24924924969673157]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.2597597539424896},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2597597539424896},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2732732594013214},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2732732594013214}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۷۶","boundary":[0.15203426778316498,0.2597597539424896,0.1862955093383789,0.2732732594013214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.282282292842865},{"x":0.1862955093383789,"y":0.282282292842865},{"x":0.1862955093383789,"y":0.2957957983016968},{"x":0.15203426778316498,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۴۸۱","boundary":[0.15203426778316498,0.282282292842865,0.1862955093383789,0.2957957983016968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.2357357293367386},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2357357293367386},{"x":0.1884368360042572,"y":0.2957957983016968},{"x":0.1498929262161255,"y":0.2957957983016968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14489292621612548,0.22873572933673858,0.1934368360042572,0.3027957983016968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.231231227517128},{"x":0.8715203404426575,"y":0.231231227517128},{"x":0.8715203404426575,"y":0.2522522509098053},{"x":0.8179871439933777,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8179871439933777,0.231231227517128,0.8715203404426575,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.231231227517128},{"x":0.8072805404663086,"y":0.231231227517128},{"x":0.8072805404663086,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7644539475440979,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7644539475440979,0.231231227517128,0.8072805404663086,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.231231227517128},{"x":0.7580299973487854,"y":0.231231227517128},{"x":0.7580299973487854,"y":0.2522522509098053},{"x":0.7087794542312622,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.7087794542312622,0.231231227517128,0.7580299973487854,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.231231227517128},{"x":0.7044968008995056,"y":0.231231227517128},{"x":0.7044968008995056,"y":0.2522522509098053},{"x":0.659528911113739,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.659528911113739,0.231231227517128,0.7044968008995056,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.231231227517128},{"x":0.6509636044502258,"y":0.231231227517128},{"x":0.6509636044502258,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5888651013374329,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ثابتهای","boundary":[0.5888651013374329,0.231231227517128,0.6509636044502258,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.231231227517128},{"x":0.5802997946739197,"y":0.231231227517128},{"x":0.5802997946739197,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5224839448928833,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.5224839448928833,0.231231227517128,0.5802997946739197,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.231231227517128},{"x":0.5182012915611267,"y":0.231231227517128},{"x":0.5182012915611267,"y":0.2522522509098053},{"x":0.5074946284294128,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5074946284294128,0.231231227517128,0.5182012915611267,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.231231227517128},{"x":0.5032119750976562,"y":0.231231227517128},{"x":0.5032119750976562,"y":0.2522522509098053},{"x":0.44111350178718567,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عاملهای","boundary":[0.44111350178718567,0.231231227517128,0.5032119750976562,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.231231227517128},{"x":0.4261241853237152,"y":0.231231227517128},{"x":0.4261241853237152,"y":0.2522522509098053},{"x":0.381156325340271,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.381156325340271,0.231231227517128,0.4261241853237152,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.231231227517128},{"x":0.3725910186767578,"y":0.231231227517128},{"x":0.3725910186767578,"y":0.2522522509098053},{"x":0.3233404755592346,"y":0.2522522509098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.3233404755592346,0.231231227517128,0.3725910186767578,0.2522522509098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8715203404426575,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8715203404426575,"y":0.27927929162979126},{"x":0.8179871439933777,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.8179871439933777,0.25375375151634216,0.8715203404426575,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8094218373298645,"y":0.25375375151634216},{"x":0.8094218373298645,"y":0.27927929162979126},{"x":0.7794432640075684,"y":0.27927929162979126}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7794432640075684,0.25375375151634216,0.8094218373298645,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7730192542076111,"y":0.25375375151634216},{"x":0.7730192542076111,"y":0.27927929162979126},{"x":0.6852248311042786,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتگرالهای","boundary":[0.6852248311042786,0.25375375151634216,0.7730192542076111,0.27927929162979126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6723768711090088,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6723768711090088,"y":0.2777777910232544},{"x":0.6252676844596863,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فوریه","boundary":[0.6252676844596863,0.25375375151634216,0.6723768711090088,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6167023777961731,"y":0.25375375151634216},{"x":0.6167023777961731,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5738757848739624,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وتابع","boundary":[0.5738757848739624,0.25375375151634216,0.6167023777961731,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5653104782104492,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5653104782104492,"y":0.2777777910232544},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"دير","boundary":[0.5396145582199097,0.25375375151634216,0.5653104782104492,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5396145582199097,"y":0.25375375151634216},{"x":0.5396145582199097,"y":0.2777777910232544},{"x":0.4775160551071167,"y":0.2777777910232544}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"الكدلتا","boundary":[0.4775160551071167,0.25375375151634216,0.5396145582199097,0.2777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8715203404426575,"y":0.2777777910232544},{"x":0.8715203404426575,"y":0.30180180072784424},{"x":0.8179871439933777,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"پیوست","boundary":[0.8179871439933777,0.27627629041671753,0.8715203404426575,0.30180180072784424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815845608711243,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8115631937980652,"y":0.27627629041671753},{"x":0.8115631937980652,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7815845608711243,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"ج-","boundary":[0.7815845608711243,0.27627629041671753,0.8115631937980652,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7751606106758118,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7751606106758118,"y":0.3003003001213074},{"x":0.7430406808853149,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"تابع","boundary":[0.7430406808853149,0.27627629041671753,0.7751606106758118,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873661875724792,"y":0.2747747600078583},{"x":0.7301927208900452,"y":0.27627629041671753},{"x":0.7301927208900452,"y":0.3003003001213074},{"x":0.6873661875724792,"y":0.3003003001213074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"ظرفیت","boundary":[0.6873661875724792,0.2747747600078583,0.7301927208900452,0.3003003001213074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274089813232422,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6766595244407654,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6745182275772095,"y":0.2987987995147705},{"x":0.6274089813232422,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"گرمایی","boundary":[0.6274089813232422,0.2747747600078583,0.6745182275772095,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6124197244644165,"y":0.2747747600078583},{"x":0.6124197244644165,"y":0.2987987995147705},{"x":0.5717344880104065,"y":0.2987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"دبای","boundary":[0.5717344880104065,0.2747747600078583,0.6124197244644165,0.2987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.835117757320404,"y":0.315315306186676},{"x":0.8715203404426575,"y":0.31381380558013916},{"x":0.8715203404426575,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.835117757320404,0.315315306186676,0.8715203404426575,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.315315306186676},{"x":0.8329764604568481,"y":0.315315306186676},{"x":0.8329764604568481,"y":0.3363363444805145},{"x":0.8008565306663513,"y":0.3363363444805145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8008565306663513,0.315315306186676,0.8329764604568481,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7259100675582886,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7922912240028381,"y":0.315315306186676},{"x":0.7922912240028381,"y":0.3363363444805145},{"x":0.7259100675582886,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7259100675582886,0.3168168067932129,0.7922912240028381,0.3363363444805145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3168168067932129},{"x":0.7173447608947754,"y":0.3378378450870514},{"x":0.7066380977630615,"y":0.3378378450870514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7044968008995056,0.3168168067932129,0.7173447608947754,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.31831830739974976},{"x":0.6980727910995483,"y":0.3168168067932129},{"x":0.700214147567749,"y":0.3378378450870514},{"x":0.659528911113739,"y":0.33933934569358826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.659528911113739,0.31831830739974976,0.700214147567749,0.3378378450870514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8372591137886047,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8715203404426575,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8715203404426575,"y":0.3588588535785675},{"x":0.8372591137886047,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8372591137886047,0.3378378450870514,0.8715203404426575,0.3588588535785675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8372591137886047,"y":0.3378378450870514},{"x":0.8372591137886047,"y":0.36036035418510437},{"x":0.8051391839981079,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.8051391839981079,0.3378378450870514,0.8372591137886047,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.33933934569358826},{"x":0.794432520866394,"y":0.3378378450870514},{"x":0.794432520866394,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7473233342170715,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7473233342170715,0.33933934569358826,0.794432520866394,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7366167306900024,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7387580275535583,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7237687110900879,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.721627414226532,0.33933934569358826,0.7387580275535583,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7194860577583313,"y":0.33933934569358826},{"x":0.7194860577583313,"y":0.36036035418510437},{"x":0.6531049013137817,"y":0.36186185479164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6531049013137817,0.33933934569358826,0.7194860577583313,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8715203404426575,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8715203404426575,"y":0.38138139247894287},{"x":0.8158458471298218,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8158458471298218,0.3633633553981781,0.8715203404426575,0.38138139247894287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8072805404663086,"y":0.3633633553981781},{"x":0.8072805404663086,"y":0.38138139247894287},{"x":0.7580299973487854,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.7580299973487854,0.3633633553981781,0.8072805404663086,0.38138139247894287]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ps","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.231231227517128},{"x":0.8715203404426575,"y":0.231231227517128},{"x":0.8715203404426575,"y":0.38138139247894287},{"x":0.3233404755592346,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3183404755592346,0.22423122751712798,0.8765203404426575,0.3883813924789429],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1905781626701355,"y":0.33483484387397766},{"x":0.15203426778316498,"y":0.33483484387397766}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸۳","boundary":[0.15203426778316498,0.3213213086128235,0.1905781626701355,0.33483484387397766]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3453453481197357},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3453453481197357},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3588588535785675},{"x":0.15203426778316498,"y":0.35735735297203064}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸۸","boundary":[0.15203426778316498,0.3453453481197357,0.1884368360042572,0.3588588535785675]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3678678572177887},{"x":0.1884368360042572,"y":0.3678678572177887},{"x":0.1884368360042572,"y":0.38138139247894287},{"x":0.15203426778316498,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۴۹۳","boundary":[0.15203426778316498,0.3678678572177887,0.1884368360042572,0.38138139247894287]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15203426778316498,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1905781626701355,"y":0.3213213086128235},{"x":0.1905781626701355,"y":0.38138139247894287},{"x":0.15203426778316498,"y":0.38138139247894287}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14703426778316497,0.3143213086128235,0.1955781626701355,0.3883813924789429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8963963985443115},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5246252417564392,"y":0.9159159064292908},{"x":0.4903640151023865,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4882226884365082,0.8963963985443115,0.5246252417564392,0.9159159064292908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.8963963985443115},{"x":0.5224839448928833,"y":0.8948948979377747},{"x":0.5246252417564392,"y":0.9159159064292908},{"x":0.4903640151023865,"y":0.9174174070358276}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4832226884365082,0.8893963985443115,0.5296252417564392,0.9229159064292908],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/qirIvXUbWnVPZiOB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/MynAfCykTzNHNcrT.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/OlCuREbzWfeoYhKB.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.00025523982607067523,0.0001743590454081515,0.9981551798201731,0.9986119858753216]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5460385680198669,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5438972115516663,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5396145582199097,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.07999999821186066,"str":".","boundary":[0.5417559146881104,0.12312312424182892,0.5438972115516663,0.13813814520835876]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5460385680198669,"y":0.12312312424182892},{"x":0.5438972115516663,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5396145582199097,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.5367559146881103,0.11612312424182891,0.5488972115516663,0.14513814520835877],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.3378378450870514},{"x":0.856531023979187,"y":0.3378378450870514},{"x":0.856531023979187,"y":0.36036035418510437},{"x":0.7751606106758118,"y":0.36036035418510437}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7751606106758118,0.3378378450870514,0.856531023979187,0.36036035418510437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8543897271156311,"y":0.3678678572177887},{"x":0.8543897271156311,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8137044906616211,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8137044906616211,0.3678678572177887,0.8543897271156311,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7087794542312622,"y":0.3678678572177887},{"x":0.802997887134552,"y":0.3678678572177887},{"x":0.802997887134552,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7087794542312622,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ترمودیناميك","boundary":[0.7087794542312622,0.3678678572177887,0.802997887134552,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6509636044502258,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6959314942359924,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6959314942359924,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6509636044502258,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6509636044502258,0.3678678572177887,0.6959314942359924,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.3678678572177887},{"x":0.640256941318512,"y":0.3678678572177887},{"x":0.640256941318512,"y":0.39039039611816406},{"x":0.6338329911231995,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6338329911231995,0.3678678572177887,0.640256941318512,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5631691813468933,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6252676844596863,"y":0.3678678572177887},{"x":0.6252676844596863,"y":0.39039039611816406},{"x":0.5631691813468933,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشروح","boundary":[0.5631691813468933,0.3678678572177887,0.6252676844596863,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.36636635661125183},{"x":0.5546038746833801,"y":0.3678678572177887},{"x":0.5546038746833801,"y":0.39039039611816406},{"x":0.46252676844596863,"y":0.39039039611816406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشتهای","boundary":[0.46252676844596863,0.36636635661125183,0.5546038746833801,0.39039039611816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41541755199432373,"y":0.36636635661125183},{"x":0.45396146178245544,"y":0.36636635661125183},{"x":0.45396146178245544,"y":0.3888888955116272},{"x":0.41541755199432373,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.41541755199432373,0.36636635661125183,0.45396146178245544,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.36636635661125183},{"x":0.40685224533081055,"y":0.36636635661125183},{"x":0.40685224533081055,"y":0.3888888955116272},{"x":0.35546037554740906,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.35546037554740906,0.36636635661125183,0.40685224533081055,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3468950688838959,"y":0.36636635661125183},{"x":0.3468950688838959,"y":0.3888888955116272},{"x":0.2826552391052246,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.2826552391052246,0.36636635661125183,0.3468950688838959,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.36486485600471497},{"x":0.27194860577583313,"y":0.36636635661125183},{"x":0.27194860577583313,"y":0.3888888955116272},{"x":0.21627408266067505,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیمسال","boundary":[0.21627408266067505,0.36486485600471497,0.27194860577583313,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.36486485600471497},{"x":0.20770877599716187,"y":0.36486485600471497},{"x":0.20770877599716187,"y":0.3888888955116272},{"x":0.17773018777370453,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.17773018777370453,0.36486485600471497,0.20770877599716187,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16916488111019135,"y":0.36486485600471497},{"x":0.16916488111019135,"y":0.3888888955116272},{"x":0.13062098622322083,"y":0.3888888955116272}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دورة","boundary":[0.13062098622322083,0.36486485600471497,0.16916488111019135,0.3888888955116272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8543897271156311,"y":0.39039039611816406},{"x":0.8543897271156311,"y":0.4114114046096802},{"x":0.8137044906616211,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بالای","boundary":[0.8137044906616211,0.39039039611816406,0.8543897271156311,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.39039039611816406},{"x":0.802997887134552,"y":0.39039039611816406},{"x":0.802997887134552,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7451820373535156,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیسانس","boundary":[0.7451820373535156,0.39039039611816406,0.802997887134552,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7366167306900024,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7366167306900024,"y":0.4114114046096802},{"x":0.7237687110900879,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7237687110900879,0.39039039611816406,0.7366167306900024,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573875546455383,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7109207510948181,"y":0.39039039611816406},{"x":0.7109207510948181,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6573875546455383,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرضه","boundary":[0.6573875546455383,0.39039039611816406,0.7109207510948181,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316916346549988,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6488222479820251,"y":0.3888888955116272},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6316916346549988,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6316916346549988,0.3888888955116272,0.6488222479820251,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6017130613327026,"y":0.3888888955116272},{"x":0.618843674659729,"y":0.3888888955116272},{"x":0.618843674659729,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6017130613327026,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6017130613327026,0.3888888955116272,0.618843674659729,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5952890515327454,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5952890515327454,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5867237448692322,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5867237448692322,0.3888888955116272,0.5952890515327454,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.3888888955116272},{"x":0.578158438205719,"y":0.3888888955116272},{"x":0.578158438205719,"y":0.4114114046096802},{"x":0.556745171546936,"y":0.4114114046096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.556745171546936,0.3888888955116272,0.578158438205719,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5481798648834229,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5481798648834229,"y":0.4099099040031433},{"x":0.516059935092926,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.516059935092926,0.3888888955116272,0.5481798648834229,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5096359848976135,"y":0.3888888955116272},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4099099040031433},{"x":0.5010706782341003,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5010706782341003,0.3888888955116272,0.5096359848976135,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4346895217895508,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4903640151023865,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4903640151023865,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4346895217895508,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.4346895217895508,0.3888888955116272,0.4903640151023865,0.4114114046096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4261241853237152,"y":0.3888888955116272},{"x":0.4261241853237152,"y":0.4099099040031433},{"x":0.3790149986743927,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.3790149986743927,0.3888888955116272,0.4261241853237152,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3319057822227478,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3704496920108795,"y":0.3888888955116272},{"x":0.3704496920108795,"y":0.4099099040031433},{"x":0.3319057822227478,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3319057822227478,0.3888888955116272,0.3704496920108795,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.38738739490509033},{"x":0.3233404755592346,"y":0.38738739490509033},{"x":0.3233404755592346,"y":0.4099099040031433},{"x":0.2933618724346161,"y":0.4099099040031433}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.2933618724346161,0.38738739490509033,0.3233404755592346,0.4099099040031433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24839399755001068,"y":0.38738739490509033},{"x":0.2826552391052246,"y":0.38738739490509033},{"x":0.2826552391052246,"y":0.40840840339660645},{"x":0.24839399755001068,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.24839399755001068,0.38738739490509033,0.2826552391052246,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.38738739490509033},{"x":0.24625267088413239,"y":0.38738739490509033},{"x":0.24625267088413239,"y":0.40840840339660645},{"x":0.20342612266540527,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"كتاب","boundary":[0.20342612266540527,0.38738739490509033,0.24625267088413239,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.38738739490509033},{"x":0.1948608160018921,"y":0.38738739490509033},{"x":0.1948608160018921,"y":0.40840840339660645},{"x":0.1413276195526123,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.1413276195526123,0.38738739490509033,0.1948608160018921,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.38738739490509033},{"x":0.139186292886734,"y":0.38738739490509033},{"x":0.139186292886734,"y":0.40840840339660645},{"x":0.13062098622322083,"y":0.40840840339660645}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13062098622322083,0.38738739490509033,0.139186292886734,0.40840840339660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8415417671203613,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8543897271156311,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8543897271156311,"y":0.43393394351005554},{"x":0.8415417671203613,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8415417671203613,0.41291290521621704,0.8543897271156311,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8372591137886047,"y":0.41291290521621704},{"x":0.8372591137886047,"y":0.43393394351005554},{"x":0.7880085706710815,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7880085706710815,0.41291290521621704,0.8372591137886047,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7794432640075684,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7794432640075684,"y":0.43393394351005554},{"x":0.721627414226532,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مکانيك","boundary":[0.721627414226532,0.41291290521621704,0.7794432640075684,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7130621075630188,"y":0.41291290521621704},{"x":0.7130621075630188,"y":0.43393394351005554},{"x":0.659528911113739,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.659528911113739,0.41291290521621704,0.7130621075630188,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6552462577819824,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6552462577819824,"y":0.43393394351005554},{"x":0.618843674659729,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.618843674659729,0.4114114046096802,0.6552462577819824,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6124197244644165,"y":0.4114114046096802},{"x":0.6124197244644165,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5931477546691895,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5931477546691895,0.4114114046096802,0.6124197244644165,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5867237448692322,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5867237448692322,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5695931315422058,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5695931315422058,0.4114114046096802,0.5867237448692322,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5653104782104492,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5653104782104492,"y":0.43393394351005554},{"x":0.5417559146881104,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5417559146881104,0.4114114046096802,0.5653104782104492,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4775160551071167,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5267665982246399,"y":0.4114114046096802},{"x":0.5267665982246399,"y":0.43393394351005554},{"x":0.4775160551071167,"y":0.43393394351005554}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۴","boundary":[0.4775160551071167,0.4114114046096802,0.5267665982246399,0.43393394351005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4668094217777252,"y":0.4324324429035187},{"x":0.4304068386554718,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4304068386554718,0.4114114046096802,0.4668094217777252,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4239828586578369,"y":0.4114114046096802},{"x":0.4239828586578369,"y":0.4324324429035187},{"x":0.39400428533554077,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.39400428533554077,0.4114114046096802,0.4239828586578369,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3832976520061493,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3832976520061493,"y":0.4324324429035187},{"x":0.35331904888153076,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.35331904888153076,0.4114114046096802,0.3832976520061493,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.340471088886261,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3447537422180176,"y":0.4324324429035187},{"x":0.340471088886261,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.340471088886261,0.4114114046096802,0.3447537422180176,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2933618724346161,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3297644555568695,"y":0.4114114046096802},{"x":0.3297644555568695,"y":0.4324324429035187},{"x":0.2933618724346161,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.2933618724346161,0.4114114046096802,0.3297644555568695,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.4114114046096802},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4114114046096802},{"x":0.2826552391052246,"y":0.4324324429035187},{"x":0.26552462577819824,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26552462577819824,0.4114114046096802,0.2826552391052246,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.4114114046096802},{"x":0.25910064578056335,"y":0.4114114046096802},{"x":0.25910064578056335,"y":0.4324324429035187},{"x":0.2398286908864975,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2398286908864975,0.4114114046096802,0.25910064578056335,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.4114114046096802},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4114114046096802},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4324324429035187},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.19700214266777039,0.4114114046096802,0.22912205755710602,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1370449662208557,"y":0.4114114046096802},{"x":0.1905781626701355,"y":0.4114114046096802},{"x":0.1905781626701355,"y":0.4324324429035187},{"x":0.1370449662208557,"y":0.4324324429035187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.1370449662208557,0.4114114046096802,0.1905781626701355,0.4324324429035187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8522483706474304,"y":0.4354354441165924},{"x":0.8522483706474304,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8008565306663513,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.8008565306663513,0.4354354441165924,0.8522483706474304,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858672142028809,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7901498675346375,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7858672142028809,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7858672142028809,0.4354354441165924,0.7901498675346375,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516059875488281,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7751606106758118,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7516059875488281,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7516059875488281,0.4354354441165924,0.7751606106758118,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721627414226532,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7601712942123413,"y":0.4579579532146454},{"x":0.721627414226532,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.721627414226532,0.4354354441165924,0.7601712942123413,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4354354441165924},{"x":0.7173447608947754,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6980727910995483,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6980727910995483,0.4354354441165924,0.7173447608947754,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6873661875724792,"y":0.4579579532146454},{"x":0.6488222479820251,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6488222479820251,0.4354354441165924,0.6873661875724792,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.4354354441165924},{"x":0.640256941318512,"y":0.4354354441165924},{"x":0.640256941318512,"y":0.4579579532146454},{"x":0.618843674659729,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.618843674659729,0.4354354441165924,0.640256941318512,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5524625182151794,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4354354441165924},{"x":0.6081370711326599,"y":0.4579579532146454},{"x":0.5524625182151794,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نيمسال","boundary":[0.5524625182151794,0.4354354441165924,0.6081370711326599,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4817987084388733,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5438972115516663,"y":0.4354354441165924},{"x":0.5438972115516663,"y":0.4579579532146454},{"x":0.4817987084388733,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.4817987084388733,0.4354354441165924,0.5438972115516663,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45824411511421204,"y":0.4354354441165924},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4354354441165924},{"x":0.4753747284412384,"y":0.4579579532146454},{"x":0.45824411511421204,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.45824411511421204,0.4354354441165924,0.4753747284412384,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41327622532844543,"y":0.4354354441165924},{"x":0.45182013511657715,"y":0.4354354441165924},{"x":0.45182013511657715,"y":0.4579579532146454},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.41327622532844543,0.4354354441165924,0.45182013511657715,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.4354354441165924},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4354354441165924},{"x":0.41327622532844543,"y":0.4579579532146454},{"x":0.40471091866493225,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40471091866493225,0.4354354441165924,0.41327622532844543,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3468950688838959,"y":0.4354354441165924},{"x":0.39400428533554077,"y":0.4354354441165924},{"x":0.39400428533554077,"y":0.4579579532146454},{"x":0.3468950688838959,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3468950688838959,0.4354354441165924,0.39400428533554077,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.4354354441165924},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4354354441165924},{"x":0.3383297622203827,"y":0.4579579532146454},{"x":0.30406853556632996,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.30406853556632996,0.4354354441165924,0.3383297622203827,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.4354354441165924},{"x":0.30192720890045166,"y":0.4354354441165924},{"x":0.30192720890045166,"y":0.4579579532146454},{"x":0.2976445257663727,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2976445257663727,0.4354354441165924,0.30192720890045166,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22912205755710602,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4354354441165924},{"x":0.2869378924369812,"y":0.4579579532146454},{"x":0.22912205755710602,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.22912205755710602,0.4354354441165924,0.2869378924369812,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17773018777370453,"y":0.4354354441165924},{"x":0.22055675089359283,"y":0.4354354441165924},{"x":0.22055675089359283,"y":0.4579579532146454},{"x":0.17773018777370453,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اضافی","boundary":[0.17773018777370453,0.4354354441165924,0.22055675089359283,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.4354354441165924},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4354354441165924},{"x":0.17558886110782623,"y":0.4579579532146454},{"x":0.15631692111492157,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.15631692111492157,0.4354354441165924,0.17558886110782623,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4354354441165924},{"x":0.15845824778079987,"y":0.4579579532146454},{"x":0.13490363955497742,"y":0.4579579532146454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.13490363955497742,0.4354354441165924,0.15845824778079987,0.4579579532146454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8137044906616211,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8543897271156311,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8543897271156311,"y":0.48048049211502075},{"x":0.8137044906616211,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.8137044906616211,0.4579579532146454,0.8543897271156311,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8051391839981079,"y":0.4579579532146454},{"x":0.8051391839981079,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7880085706710815,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7880085706710815,0.4579579532146454,0.8051391839981079,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7708779573440552,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7708779573440552,"y":0.48048049211502075},{"x":0.7430406808853149,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7430406808853149,0.4579579532146454,0.7708779573440552,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.4564564526081085},{"x":0.7301927208900452,"y":0.4579579532146454},{"x":0.7301927208900452,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6680942177772522,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجانده","boundary":[0.6680942177772522,0.4564564526081085,0.7301927208900452,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6638115644454956,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6638115644454956,"y":0.48048049211502075},{"x":0.6338329911231995,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6338329911231995,0.4564564526081085,0.6638115644454956,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6231263279914856,"y":0.4564564526081085},{"x":0.6231263279914856,"y":0.48048049211502075},{"x":0.5867237448692322,"y":0.48048049211502075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5867237448692322,0.4564564526081085,0.6231263279914856,0.48048049211502075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5674518346786499,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5802997946739197,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5674518346786499,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5674518346786499,0.4564564526081085,0.5802997946739197,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182012915611267,"y":0.4564564526081085},{"x":0.556745171546936,"y":0.4564564526081085},{"x":0.556745171546936,"y":0.4789789915084839},{"x":0.5182012915611267,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5182012915611267,0.4564564526081085,0.556745171546936,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4564564526081085},{"x":0.5096359848976135,"y":0.4789789915084839},{"x":0.46038544178009033,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"شخصا","boundary":[0.46038544178009033,0.4564564526081085,0.5096359848976135,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3897216320037842,"y":0.4564564526081085},{"x":0.44967880845069885,"y":0.4564564526081085},{"x":0.44967880845069885,"y":0.4789789915084839},{"x":0.3897216320037842,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.3897216320037842,0.4564564526081085,0.44967880845069885,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.45495495200157166},{"x":0.381156325340271,"y":0.4564564526081085},{"x":0.381156325340271,"y":0.4789789915084839},{"x":0.31477516889572144,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.31477516889572144,0.45495495200157166,0.381156325340271,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.45495495200157166},{"x":0.30620986223220825,"y":0.45495495200157166},{"x":0.30620986223220825,"y":0.4789789915084839},{"x":0.26124197244644165,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.26124197244644165,0.45495495200157166,0.30620986223220825,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.45495495200157166},{"x":0.25481799244880676,"y":0.45495495200157166},{"x":0.25481799244880676,"y":0.4789789915084839},{"x":0.22055675089359283,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.22055675089359283,0.45495495200157166,0.25481799244880676,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.45495495200157166},{"x":0.21199142932891846,"y":0.45495495200157166},{"x":0.21199142932891846,"y":0.4789789915084839},{"x":0.19700214266777039,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.19700214266777039,0.45495495200157166,0.21199142932891846,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.45495495200157166},{"x":0.1862955093383789,"y":0.45495495200157166},{"x":0.1862955093383789,"y":0.4789789915084839},{"x":0.12847965955734253,"y":0.4789789915084839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.12847965955734253,0.45495495200157166,0.1862955093383789,0.4789789915084839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8286938071250916,"y":0.477477490901947},{"x":0.8543897271156311,"y":0.477477490901947},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8286938071250916,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.8286938071250916,0.477477490901947,0.8543897271156311,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.477477490901947},{"x":0.8265524506568909,"y":0.477477490901947},{"x":0.8265524506568909,"y":0.5030030012130737},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8201285004615784,0.477477490901947,0.8265524506568909,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.477477490901947},{"x":0.8094218373298645,"y":0.477477490901947},{"x":0.8094218373298645,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7708779573440552,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرض","boundary":[0.7708779573440552,0.477477490901947,0.8094218373298645,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.477477490901947},{"x":0.7665953040122986,"y":0.477477490901947},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7323340177536011,0.477477490901947,0.7665953040122986,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.477477490901947},{"x":0.7323340177536011,"y":0.477477490901947},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5030030012130737},{"x":0.7023554444313049,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7023554444313049,0.477477490901947,0.7323340177536011,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.477477490901947},{"x":0.6895074844360352,"y":0.477477490901947},{"x":0.6895074844360352,"y":0.5030030012130737},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6745182275772095,0.477477490901947,0.6895074844360352,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.477477490901947},{"x":0.6638115644454956,"y":0.477477490901947},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5030030012130737},{"x":0.578158438205719,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.578158438205719,0.477477490901947,0.6638115644454956,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.477477490901947},{"x":0.5760171413421631,"y":0.477477490901947},{"x":0.5760171413421631,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5695931315422058,0.477477490901947,0.5760171413421631,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5117772817611694,"y":0.477477490901947},{"x":0.5610278248786926,"y":0.477477490901947},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5030030012130737},{"x":0.5117772817611694,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.5117772817611694,0.477477490901947,0.5610278248786926,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.477477490901947},{"x":0.5053533315658569,"y":0.477477490901947},{"x":0.5053533315658569,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4304068386554718,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.4304068386554718,0.477477490901947,0.5053533315658569,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3790149986743927,"y":0.477477490901947},{"x":0.4239828586578369,"y":0.477477490901947},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.3790149986743927,0.477477490901947,0.4239828586578369,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.477477490901947},{"x":0.3725910186767578,"y":0.477477490901947},{"x":0.3725910186767578,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3254818022251129,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"فیزیک","boundary":[0.3254818022251129,0.477477490901947,0.3725910186767578,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.477477490901947},{"x":0.31691649556159973,"y":0.477477490901947},{"x":0.31691649556159973,"y":0.5030030012130737},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30192720890045166,0.477477490901947,0.31691649556159973,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.477477490901947},{"x":0.2955031991004944,"y":0.477477490901947},{"x":0.2955031991004944,"y":0.5030030012130737},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذرانده","boundary":[0.2334047108888626,0.477477490901947,0.2955031991004944,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.477477490901947},{"x":0.2355460375547409,"y":0.477477490901947},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5030030012130737},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22483940422534943,0.477477490901947,0.2355460375547409,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.477477490901947},{"x":0.21841542422771454,"y":0.477477490901947},{"x":0.21841542422771454,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ليكن","boundary":[0.1841541826725006,0.477477490901947,0.21841542422771454,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.477477490901947},{"x":0.18201284110546112,"y":0.477477490901947},{"x":0.18201284110546112,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1413276195526123,"y":0.5030030012130737}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.1413276195526123,0.477477490901947,0.18201284110546112,0.5030030012130737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8158458471298218,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5270270109176636},{"x":0.8158458471298218,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.8158458471298218,0.5045045018196106,0.8543897271156311,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5045045018196106},{"x":0.8051391839981079,"y":0.5270270109176636},{"x":0.762312650680542,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالایی","boundary":[0.762312650680542,0.5045045018196106,0.8051391839981079,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7366167306900024,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7537473440170288,"y":0.5270270109176636},{"x":0.7366167306900024,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7366167306900024,0.5045045018196106,0.7537473440170288,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6852248311042786,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5045045018196106},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6852248311042786,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6852248311042786,0.5045045018196106,0.7259100675582886,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6745182275772095,"y":0.5270270109176636},{"x":0.6209850311279297,"y":0.5270270109176636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.6209850311279297,0.5045045018196106,0.6745182275772095,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5331905484199524,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5045045018196106},{"x":0.6124197244644165,"y":0.5270270109176636},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.5331905484199524,0.5045045018196106,0.6124197244644165,0.5270270109176636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45182013511657715,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5045045018196106},{"x":0.5289078950881958,"y":0.5255255103111267},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگذرانده","boundary":[0.45182013511657715,0.5045045018196106,0.5289078950881958,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.5045045018196106},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5045045018196106},{"x":0.45182013511657715,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4304068386554718,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4304068386554718,0.5045045018196106,0.45182013511657715,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4197002053260803,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5030030012130737},{"x":0.4282655119895935,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4197002053260803,0.5030030012130737,0.4282655119895935,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3747323453426361,"y":0.5030030012130737},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5030030012130737},{"x":0.40471091866493225,"y":0.5255255103111267},{"x":0.3747323453426361,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.3747323453426361,0.5030030012130737,0.40471091866493225,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.5030030012130737},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5030030012130737},{"x":0.36402568221092224,"y":0.5255255103111267},{"x":0.3361884355545044,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.3361884355545044,0.5030030012130737,0.36402568221092224,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.278372585773468,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3276231288909912,"y":0.5030030012130737},{"x":0.3276231288909912,"y":0.5255255103111267},{"x":0.278372585773468,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.278372585773468,0.5030030012130737,0.3276231288909912,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.5030030012130737},{"x":0.26766595244407654,"y":0.5030030012130737},{"x":0.26766595244407654,"y":0.5255255103111267},{"x":0.2441113442182541,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2441113442182541,0.5030030012130737,0.26766595244407654,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.5030030012130737},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5030030012130737},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1927194893360138,"y":0.5255255103111267}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1927194893360138,0.5030030012130737,0.2334047108888626,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5030030012130737},{"x":0.1841541826725006,"y":0.5255255103111267},{"x":0.12847965955734253,"y":0.5240240097045898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.12847965955734253,0.5030030012130737,0.1841541826725006,0.5255255103111267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.5255255103111267},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5255255103111267},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7987151741981506,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.7987151741981506,0.5255255103111267,0.8543897271156311,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7237687110900879,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7901498675346375,"y":0.5480480194091797},{"x":0.7237687110900879,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7237687110900879,0.5255255103111267,0.7901498675346375,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5255255103111267},{"x":0.7152034044265747,"y":0.5480480194091797},{"x":0.6295503377914429,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6295503377914429,0.5255255103111267,0.7152034044265747,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578158438205719,"y":0.5255255103111267},{"x":0.618843674659729,"y":0.5255255103111267},{"x":0.618843674659729,"y":0.5480480194091797},{"x":0.578158438205719,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.578158438205719,0.5255255103111267,0.618843674659729,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5695931315422058,"y":0.5480480194091797},{"x":0.5610278248786926,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5610278248786926,0.5255255103111267,0.5695931315422058,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49250534176826477,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5255255103111267},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5480480194091797},{"x":0.49250534176826477,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.49250534176826477,0.5255255103111267,0.5503212213516235,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4839400351047516,"y":0.5480480194091797},{"x":0.44539615511894226,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.44539615511894226,0.5255255103111267,0.4839400351047516,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5255255103111267},{"x":0.4346895217895508,"y":0.5480480194091797},{"x":0.40685224533081055,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40685224533081055,0.5255255103111267,0.4346895217895508,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.5255255103111267},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5255255103111267},{"x":0.39828693866729736,"y":0.5480480194091797},{"x":0.39400428533554077,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39400428533554077,0.5255255103111267,0.39828693866729736,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.5255255103111267},{"x":0.381156325340271,"y":0.5255255103111267},{"x":0.381156325340271,"y":0.5480480194091797},{"x":0.34903639554977417,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.34903639554977417,0.5255255103111267,0.381156325340271,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30192720890045166,"y":0.5255255103111267},{"x":0.340471088886261,"y":0.5255255103111267},{"x":0.340471088886261,"y":0.5480480194091797},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.30192720890045166,0.5255255103111267,0.340471088886261,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.5255255103111267},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5255255103111267},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5480480194091797},{"x":0.26124197244644165,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.26124197244644165,0.5255255103111267,0.30192720890045166,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20556744933128357,"y":0.5255255103111267},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5255255103111267},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5480480194091797},{"x":0.20556744933128357,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.20556744933128357,0.5255255103111267,0.25053533911705017,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16274090111255646,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1927194893360138,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1927194893360138,"y":0.5480480194091797},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.16274090111255646,0.5255255103111267,0.1927194893360138,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15417559444904327,"y":0.5255255103111267},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5255255103111267},{"x":0.16274090111255646,"y":0.5480480194091797},{"x":0.15417559444904327,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15417559444904327,0.5255255103111267,0.16274090111255646,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12847965955734253,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5255255103111267},{"x":0.1456102728843689,"y":0.5480480194091797},{"x":0.12847965955734253,"y":0.5480480194091797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12847965955734253,0.5255255103111267,0.1456102728843689,0.5480480194091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8522483706474304,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8522483706474304,"y":0.5705705881118774},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8201285004615784,0.5495495200157166,0.8522483706474304,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5495495200157166},{"x":0.8115631937980652,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7751606106758118,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7751606106758118,0.5495495200157166,0.8115631937980652,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7665953040122986,"y":0.5705705881118774},{"x":0.762312650680542,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.762312650680542,0.5495495200157166,0.7665953040122986,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7516059875488281,"y":0.5705705881118774},{"x":0.7323340177536011,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7323340177536011,0.5495495200157166,0.7516059875488281,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5495495200157166},{"x":0.7259100675582886,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6723768711090088,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لابلای","boundary":[0.6723768711090088,0.5495495200157166,0.7259100675582886,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059957146644592,"y":0.5495495200157166},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5495495200157166},{"x":0.6638115644454956,"y":0.5705705881118774},{"x":0.6059957146644592,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6059957146644592,0.5495495200157166,0.6638115644454956,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588865280151367,"y":0.5495495200157166},{"x":0.597430408000946,"y":0.5495495200157166},{"x":0.597430408000946,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5588865280151367,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5588865280151367,0.5495495200157166,0.597430408000946,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5503212213516235,"y":0.5705705881118774},{"x":0.5417559146881104,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5417559146881104,0.5495495200157166,0.5503212213516235,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516059935092926,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5331905484199524,"y":0.5705705881118774},{"x":0.516059935092926,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.516059935092926,0.5495495200157166,0.5331905484199524,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46252676844596863,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5495495200157166},{"x":0.5096359848976135,"y":0.5705705881118774},{"x":0.46252676844596863,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.46252676844596863,0.5495495200157166,0.5096359848976135,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.5495495200157166},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5495495200157166},{"x":0.45610278844833374,"y":0.5705705881118774},{"x":0.44967880845069885,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44967880845069885,0.5495495200157166,0.45610278844833374,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.5495495200157166},{"x":0.4389721751213074,"y":0.5495495200157166},{"x":0.4389721751213074,"y":0.5705705881118774},{"x":0.4261241853237152,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4261241853237152,0.5495495200157166,0.4389721751213074,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.5495495200157166},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5495495200157166},{"x":0.4197002053260803,"y":0.5705705881118774},{"x":0.40042826533317566,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40042826533317566,0.5495495200157166,0.4197002053260803,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31049251556396484,"y":0.5495495200157166},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5495495200157166},{"x":0.3918629586696625,"y":0.5705705881118774},{"x":0.31049251556396484,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ضمیمههای","boundary":[0.31049251556396484,0.5495495200157166,0.3918629586696625,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2955031991004944,"y":0.5495495200157166},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5495495200157166},{"x":0.30192720890045166,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2955031991004944,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.2955031991004944,0.5495495200157166,0.30192720890045166,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2740899324417114,"y":0.5495495200157166},{"x":0.2912205457687378,"y":0.5495495200157166},{"x":0.2912205457687378,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2740899324417114,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.2740899324417114,0.5495495200157166,0.2912205457687378,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25053533911705017,"y":0.5495495200157166},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5495495200157166},{"x":0.25695931911468506,"y":0.5705705881118774},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.25053533911705017,0.5495495200157166,0.25695931911468506,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.5495495200157166},{"x":0.2419700175523758,"y":0.5495495200157166},{"x":0.2419700175523758,"y":0.5705705881118774},{"x":0.2334047108888626,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2334047108888626,0.5495495200157166,0.2419700175523758,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21627408266067505,"y":0.5495495200157166},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5495495200157166},{"x":0.22483940422534943,"y":0.5705705881118774},{"x":0.21627408266067505,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.21627408266067505,0.5495495200157166,0.22483940422534943,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.5495495200157166},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5495495200157166},{"x":0.21413275599479675,"y":0.5705705881118774},{"x":0.19700214266777039,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.19700214266777039,0.5495495200157166,0.21413275599479675,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.5495495200157166},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5495495200157166},{"x":0.1948608160018921,"y":0.5705705881118774},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.1884368360042572,0.5495495200157166,0.1948608160018921,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.5495495200157166},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5495495200157166},{"x":0.17773018777370453,"y":0.5705705881118774},{"x":0.12633833289146423,"y":0.5705705881118774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.12633833289146423,0.5495495200157166,0.17773018777370453,0.5705705881118774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222697973251343,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8543897271156311,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8543897271156311,"y":0.587087094783783},{"x":0.8222697973251343,"y":0.587087094783783}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8222697973251343,0.5735735893249512,0.8543897271156311,0.587087094783783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8201285004615784,"y":0.5735735893249512},{"x":0.8222697973251343,"y":0.587087094783783},{"x":0.802997887134552,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.8008565306663513,0.5735735893249512,0.8222697973251343,0.587087094783783]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.3378378450870514},{"x":0.856531023979187,"y":0.3378378450870514},{"x":0.856531023979187,"y":0.5885885953903198},{"x":0.12633833289146423,"y":0.5885885953903198}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12133833289146423,0.3308378450870514,0.861531023979187,0.5955885953903198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7580299973487854,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7965738773345947,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7580299973487854,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکی","boundary":[0.7580299973487854,0.5945945978164673,0.7965738773345947,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044968008995056,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7473233342170715,"y":0.5945945978164673},{"x":0.7473233342170715,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7044968008995056,"y":0.6156156063079834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7044968008995056,0.5945945978164673,0.7473233342170715,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6723768711090088,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6916488409042358,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6916488409042358,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6723768711090088,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6723768711090088,0.5945945978164673,0.6916488409042358,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6616702079772949,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6616702079772949,"y":0.6141141057014465},{"x":0.6124197244644165,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6124197244644165,0.5945945978164673,0.6616702079772949,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5952890515327454,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6017130613327026,"y":0.5945945978164673},{"x":0.6017130613327026,"y":0.6141141057014465},{"x":0.5952890515327454,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5952890515327454,0.5945945978164673,0.6017130613327026,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5910063982009888,"y":0.5945945978164673},{"x":0.5910063982009888,"y":0.6156156063079834},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترمودیناميك","boundary":[0.4882226884365082,0.5945945978164673,0.5910063982009888,0.6156156063079834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4325481653213501,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4817987084388733,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4817987084388733,"y":0.6141141057014465},{"x":0.4325481653213501,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.4325481653213501,0.5930930972099304,0.4817987084388733,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4239828586578369,"y":0.5930930972099304},{"x":0.4239828586578369,"y":0.6141141057014465},{"x":0.417558878660202,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.417558878660202,0.5930930972099304,0.4239828586578369,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.5930930972099304},{"x":0.40899357199668884,"y":0.5930930972099304},{"x":0.40899357199668884,"y":0.6141141057014465},{"x":0.3875803053379059,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3875803053379059,0.5930930972099304,0.40899357199668884,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3725910186767578,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3790149986743927,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3790149986743927,"y":0.6141141057014465},{"x":0.3725910186767578,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.3725910186767578,0.5930930972099304,0.3790149986743927,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3683083653450012,"y":0.5930930972099304},{"x":0.3683083653450012,"y":0.6141141057014465},{"x":0.31477516889572144,"y":0.6141141057014465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.31477516889572144,0.5930930972099304,0.3683083653450012,0.6141141057014465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.5930930972099304},{"x":0.30835118889808655,"y":0.5930930972099304},{"x":0.30835118889808655,"y":0.6126126050949097},{"x":0.25910064578056335,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.25910064578056335,0.5930930972099304,0.30835118889808655,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.5930930972099304},{"x":0.25053533911705017,"y":0.5930930972099304},{"x":0.25053533911705017,"y":0.6126126050949097},{"x":0.2441113442182541,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2441113442182541,0.5930930972099304,0.25053533911705017,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.5930930972099304},{"x":0.2355460375547409,"y":0.5930930972099304},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6126126050949097},{"x":0.19700214266777039,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.19700214266777039,0.5930930972099304,0.2355460375547409,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.5930930972099304},{"x":0.1884368360042572,"y":0.5930930972099304},{"x":0.1884368360042572,"y":0.6126126050949097},{"x":0.12633833289146423,"y":0.6126126050949097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.12633833289146423,0.5930930972099304,0.1884368360042572,0.6126126050949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7965738773345947,"y":0.6156156063079834},{"x":0.856531023979187,"y":0.6156156063079834},{"x":0.856531023979187,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7965738773345947,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحشت","boundary":[0.7965738773345947,0.6156156063079834,0.856531023979187,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.762312650680542,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7922912240028381,"y":0.6366366147994995},{"x":0.762312650680542,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.762312650680542,0.6156156063079834,0.7922912240028381,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7537473440170288,"y":0.6366366147994995},{"x":0.7430406808853149,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7430406808853149,0.6156156063079834,0.7537473440170288,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6156156063079834},{"x":0.7344753742218018,"y":0.6366366147994995},{"x":0.659528911113739,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنفرانگیز","boundary":[0.659528911113739,0.6156156063079834,0.7344753742218018,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6531049013137817,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6231263279914856,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6231263279914856,0.6156156063079834,0.6531049013137817,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6156156063079834},{"x":0.6145610213279724,"y":0.6366366147994995},{"x":0.6081370711326599,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6081370711326599,0.6156156063079834,0.6145610213279724,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.6156156063079834},{"x":0.597430408000946,"y":0.6156156063079834},{"x":0.597430408000946,"y":0.6366366147994995},{"x":0.556745171546936,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.556745171546936,0.6156156063079834,0.597430408000946,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5074946284294128,"y":0.6156156063079834},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6156156063079834},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6366366147994995},{"x":0.5074946284294128,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5074946284294128,0.6156156063079834,0.5503212213516235,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4882226884365082,"y":0.6156156063079834},{"x":0.5032119750976562,"y":0.6156156063079834},{"x":0.5032119750976562,"y":0.6366366147994995},{"x":0.4882226884365082,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.4882226884365082,0.6156156063079834,0.5032119750976562,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.6156156063079834},{"x":0.479657381772995,"y":0.6156156063079834},{"x":0.479657381772995,"y":0.6366366147994995},{"x":0.44111350178718567,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.44111350178718567,0.6156156063079834,0.479657381772995,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.6156156063079834},{"x":0.4261241853237152,"y":0.6156156063079834},{"x":0.4261241853237152,"y":0.6366366147994995},{"x":0.40256959199905396,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40256959199905396,0.6156156063079834,0.4261241853237152,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.6156156063079834},{"x":0.39400428533554077,"y":0.6156156063079834},{"x":0.39400428533554077,"y":0.6366366147994995},{"x":0.34903639554977417,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.34903639554977417,0.6156156063079834,0.39400428533554077,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3276231288909912,"y":0.6156156063079834},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6156156063079834},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6366366147994995},{"x":0.3276231288909912,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3276231288909912,0.6156156063079834,0.3319057822227478,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.6156156063079834},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6156156063079834},{"x":0.31691649556159973,"y":0.6366366147994995},{"x":0.299785852432251,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.299785852432251,0.6156156063079834,0.31691649556159973,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2912205457687378,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2912205457687378,"y":0.6366366147994995},{"x":0.2419700175523758,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوشتن","boundary":[0.2419700175523758,0.6156156063079834,0.2912205457687378,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20985010266304016,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6156156063079834},{"x":0.2355460375547409,"y":0.6366366147994995},{"x":0.20985010266304016,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.20985010266304016,0.6156156063079834,0.2355460375547409,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.6156156063079834},{"x":0.20128479599952698,"y":0.6156156063079834},{"x":0.20128479599952698,"y":0.6366366147994995},{"x":0.16916488111019135,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.16916488111019135,0.6156156063079834,0.20128479599952698,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13490363955497742,"y":0.6156156063079834},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6156156063079834},{"x":0.16274090111255646,"y":0.6366366147994995},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6366366147994995}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.13490363955497742,0.6156156063079834,0.16274090111255646,0.6366366147994995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8522483706474304,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8522483706474304,"y":0.662162184715271},{"x":0.8115631937980652,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدی","boundary":[0.8115631937980652,0.6381381154060364,0.8522483706474304,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8051391839981079,"y":0.6381381154060364},{"x":0.8051391839981079,"y":0.662162184715271},{"x":0.7751606106758118,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7751606106758118,0.6381381154060364,0.8051391839981079,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7665953040122986,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7665953040122986,"y":0.662162184715271},{"x":0.7344753742218018,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7344753742218018,0.6381381154060364,0.7665953040122986,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066380977630615,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7280513644218445,"y":0.6381381154060364},{"x":0.7280513644218445,"y":0.662162184715271},{"x":0.7066380977630615,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7066380977630615,0.6381381154060364,0.7280513644218445,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.6381381154060364},{"x":0.700214147567749,"y":0.6381381154060364},{"x":0.700214147567749,"y":0.662162184715271},{"x":0.6466809511184692,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6466809511184692,0.6381381154060364,0.700214147567749,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.6381381154060364},{"x":0.640256941318512,"y":0.6381381154060364},{"x":0.640256941318512,"y":0.662162184715271},{"x":0.5931477546691895,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5931477546691895,0.6381381154060364,0.640256941318512,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695931315422058,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5888651013374329,"y":0.662162184715271},{"x":0.5695931315422058,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گر","boundary":[0.5695931315422058,0.6381381154060364,0.5888651013374329,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556745171546936,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5674518346786499,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5674518346786499,"y":0.662162184715271},{"x":0.556745171546936,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556745171546936,0.6381381154060364,0.5674518346786499,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5503212213516235,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5503212213516235,"y":0.662162184715271},{"x":0.5224839448928833,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.5224839448928833,0.6381381154060364,0.5503212213516235,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5096359848976135,"y":0.6381381154060364},{"x":0.5096359848976135,"y":0.662162184715271},{"x":0.49678799510002136,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49678799510002136,0.6381381154060364,0.5096359848976135,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44753748178482056,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4860813617706299,"y":0.662162184715271},{"x":0.44753748178482056,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.44753748178482056,0.6381381154060364,0.4860813617706299,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282655119895935,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4389721751213074,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4389721751213074,"y":0.662162184715271},{"x":0.4282655119895935,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4282655119895935,0.6381381154060364,0.4389721751213074,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4197002053260803,"y":0.6381381154060364},{"x":0.4197002053260803,"y":0.662162184715271},{"x":0.36188435554504395,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.36188435554504395,0.6381381154060364,0.4197002053260803,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34903639554977417,"y":0.6381381154060364},{"x":0.35546037554740906,"y":0.6381381154060364},{"x":0.35546037554740906,"y":0.662162184715271},{"x":0.34903639554977417,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34903639554977417,0.6381381154060364,0.35546037554740906,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3233404755592346,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3426124155521393,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3426124155521393,"y":0.662162184715271},{"x":0.3233404755592346,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3233404755592346,0.6381381154060364,0.3426124155521393,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30406853556632996,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3211991488933563,"y":0.6381381154060364},{"x":0.3211991488933563,"y":0.662162184715271},{"x":0.30406853556632996,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مد","boundary":[0.30406853556632996,0.6381381154060364,0.3211991488933563,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26552462577819824,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2912205457687378,"y":0.6381381154060364},{"x":0.2912205457687378,"y":0.662162184715271},{"x":0.26552462577819824,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.26552462577819824,0.6381381154060364,0.2912205457687378,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.6381381154060364},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6381381154060364},{"x":0.25695931911468506,"y":0.662162184715271},{"x":0.22698073089122772,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.22698073089122772,0.6381381154060364,0.25695931911468506,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21413275599479675,"y":0.6381381154060364},{"x":0.22055675089359283,"y":0.6381381154060364},{"x":0.22055675089359283,"y":0.662162184715271},{"x":0.21413275599479675,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21413275599479675,0.6381381154060364,0.22055675089359283,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1841541826725006,"y":0.6381381154060364},{"x":0.20556744933128357,"y":0.6381381154060364},{"x":0.20556744933128357,"y":0.662162184715271},{"x":0.1841541826725006,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.1841541826725006,0.6381381154060364,0.20556744933128357,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.6381381154060364},{"x":0.17773018777370453,"y":0.6381381154060364},{"x":0.17773018777370453,"y":0.662162184715271},{"x":0.16059957444667816,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16059957444667816,0.6381381154060364,0.17773018777370453,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13062098622322083,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15845824778079987,"y":0.6381381154060364},{"x":0.15845824778079987,"y":0.662162184715271},{"x":0.13062098622322083,"y":0.662162184715271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متن","boundary":[0.13062098622322083,0.6381381154060364,0.15845824778079987,0.662162184715271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.662162184715271},{"x":0.8522483706474304,"y":0.662162184715271},{"x":0.8522483706474304,"y":0.684684693813324},{"x":0.8094218373298645,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8094218373298645,0.662162184715271,0.8522483706474304,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.662162184715271},{"x":0.8008565306663513,"y":0.662162184715271},{"x":0.8008565306663513,"y":0.684684693813324},{"x":0.7687366008758545,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وهم","boundary":[0.7687366008758545,0.662162184715271,0.8008565306663513,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7430406808853149,"y":0.662162184715271},{"x":0.7601712942123413,"y":0.662162184715271},{"x":0.7601712942123413,"y":0.684684693813324},{"x":0.7430406808853149,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7430406808853149,0.662162184715271,0.7601712942123413,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.662162184715271},{"x":0.7344753742218018,"y":0.662162184715271},{"x":0.7344753742218018,"y":0.684684693813324},{"x":0.6745182275772095,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.6745182275772095,0.662162184715271,0.7344753742218018,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6488222479820251,"y":0.662162184715271},{"x":0.6638115644454956,"y":0.662162184715271},{"x":0.6638115644454956,"y":0.684684693813324},{"x":0.6488222479820251,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6488222479820251,0.662162184715271,0.6638115644454956,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.662162184715271},{"x":0.6423982977867126,"y":0.662162184715271},{"x":0.6423982977867126,"y":0.684684693813324},{"x":0.5910063982009888,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5910063982009888,0.662162184715271,0.6423982977867126,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.662162184715271},{"x":0.5824410915374756,"y":0.662162184715271},{"x":0.5824410915374756,"y":0.684684693813324},{"x":0.5396145582199097,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.5396145582199097,0.662162184715271,0.5824410915374756,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.662162184715271},{"x":0.5310492515563965,"y":0.662162184715271},{"x":0.5310492515563965,"y":0.684684693813324},{"x":0.5203425884246826,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5203425884246826,0.662162184715271,0.5310492515563965,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4389721751213074,"y":0.662162184715271},{"x":0.5096359848976135,"y":0.662162184715271},{"x":0.5096359848976135,"y":0.684684693813324},{"x":0.4389721751213074,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.4389721751213074,0.662162184715271,0.5096359848976135,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.662162184715271},{"x":0.4197002053260803,"y":0.662162184715271},{"x":0.4197002053260803,"y":0.684684693813324},{"x":0.35546037554740906,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.35546037554740906,0.662162184715271,0.4197002053260803,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.299785852432251,"y":0.662162184715271},{"x":0.3426124155521393,"y":0.662162184715271},{"x":0.3426124155521393,"y":0.684684693813324},{"x":0.299785852432251,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.299785852432251,0.662162184715271,0.3426124155521393,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22483940422534943,"y":0.662162184715271},{"x":0.2912205457687378,"y":0.662162184715271},{"x":0.2912205457687378,"y":0.684684693813324},{"x":0.22483940422534943,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.22483940422534943,0.662162184715271,0.2912205457687378,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.662162184715271},{"x":0.21627408266067505,"y":0.662162184715271},{"x":0.21627408266067505,"y":0.684684693813324},{"x":0.17344753444194794,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.17344753444194794,0.662162184715271,0.21627408266067505,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15631692111492157,"y":0.662162184715271},{"x":0.16274090111255646,"y":0.662162184715271},{"x":0.16274090111255646,"y":0.684684693813324},{"x":0.15631692111492157,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15631692111492157,0.662162184715271,0.16274090111255646,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.662162184715271},{"x":0.1456102728843689,"y":0.662162184715271},{"x":0.1456102728843689,"y":0.684684693813324},{"x":0.12633833289146423,"y":0.684684693813324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12633833289146423,0.662162184715271,0.1456102728843689,0.684684693813324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8179871439933777,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8543897271156311,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8543897271156311,"y":0.7087087035179138},{"x":0.8179871439933777,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.8179871439933777,0.6816816926002502,0.8543897271156311,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8115631937980652,"y":0.6816816926002502},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.7537473440170288,0.6816816926002502,0.8115631937980652,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7280513644218445,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7494646906852722,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7494646906852722,"y":0.7087087035179138},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7280513644218445,0.6816816926002502,0.7494646906852722,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830835342407227,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7173447608947754,"y":0.6816816926002502},{"x":0.7173447608947754,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6830835342407227,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6830835342407227,0.6816816926002502,0.7173447608947754,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.6816816926002502},{"x":0.680942177772522,"y":0.6816816926002502},{"x":0.680942177772522,"y":0.7087087035179138},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6445395946502686,0.6816816926002502,0.680942177772522,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597430408000946,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6295503377914429,"y":0.6816816926002502},{"x":0.6295503377914429,"y":0.7087087035179138},{"x":0.597430408000946,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.597430408000946,0.6816816926002502,0.6295503377914429,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5610278248786926,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5888651013374329,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5888651013374329,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5610278248786926,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5610278248786926,0.6816816926002502,0.5888651013374329,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417559146881104,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5524625182151794,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5524625182151794,"y":0.7087087035179138},{"x":0.5417559146881104,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5417559146881104,0.6816816926002502,0.5524625182151794,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49678799510002136,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5374732613563538,"y":0.6816816926002502},{"x":0.5374732613563538,"y":0.7087087035179138},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مثلا","boundary":[0.49678799510002136,0.6816816926002502,0.5374732613563538,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4860813617706299,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4860813617706299,"y":0.7087087035179138},{"x":0.4689507484436035,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4689507484436035,0.6816816926002502,0.4860813617706299,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4218415319919586,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4646680951118469,"y":0.6816816926002502},{"x":0.4646680951118469,"y":0.7087087035179138},{"x":0.4218415319919586,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.4218415319919586,0.6816816926002502,0.4646680951118469,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36188435554504395,"y":0.6816816926002502},{"x":0.41327622532844543,"y":0.6816816926002502},{"x":0.41327622532844543,"y":0.7087087035179138},{"x":0.36188435554504395,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.36188435554504395,0.6816816926002502,0.41327622532844543,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3383297622203827,"y":0.6816816926002502},{"x":0.35117772221565247,"y":0.6816816926002502},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3383297622203827,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3383297622203827,0.6816816926002502,0.35117772221565247,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3319057822227478,"y":0.6816816926002502},{"x":0.3319057822227478,"y":0.7087087035179138},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکلها","boundary":[0.2847965657711029,0.6816816926002502,0.3319057822227478,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26338329911231995,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2740899324417114,"y":0.6816816926002502},{"x":0.2740899324417114,"y":0.7087087035179138},{"x":0.26338329911231995,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26338329911231995,0.6816816926002502,0.2740899324417114,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1862955093383789,"y":0.6816816926002502},{"x":0.25695931911468506,"y":0.6816816926002502},{"x":0.25695931911468506,"y":0.7087087035179138},{"x":0.1862955093383789,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدولهای","boundary":[0.1862955093383789,0.6816816926002502,0.25695931911468506,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1413276195526123,"y":0.6816816926002502},{"x":0.17558886110782623,"y":0.6816816926002502},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7087087035179138},{"x":0.1413276195526123,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.1413276195526123,0.6816816926002502,0.17558886110782623,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.6816816926002502},{"x":0.13490363955497742,"y":0.6816816926002502},{"x":0.13490363955497742,"y":0.7087087035179138},{"x":0.12419699877500534,"y":0.7087087035179138}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12419699877500534,0.6816816926002502,0.13490363955497742,0.7087087035179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8115631937980652,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7312312126159668},{"x":0.8115631937980652,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.8115631937980652,0.7102102041244507,0.8522483706474304,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7102102041244507},{"x":0.8008565306663513,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7794432640075684,0.7102102041244507,0.8008565306663513,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7451820373535156,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7312312126159668},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.7451820373535156,0.7102102041244507,0.7687366008758545,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6980727910995483,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7102102041244507},{"x":0.7280513644218445,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6980727910995483,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6980727910995483,0.7102102041244507,0.7280513644218445,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445395946502686,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6445395946502686,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6445395946502686,0.7102102041244507,0.6873661875724792,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7312312126159668},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6124197244644165,0.7102102041244507,0.6338329911231995,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7102102041244507},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.5546038746833801,0.7102102041244507,0.6038544178009033,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5053533315658569,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7102102041244507},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7312312126159668},{"x":0.5053533315658569,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5053533315658569,0.7102102041244507,0.5438972115516663,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.7087087035179138},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7102102041244507},{"x":0.49678799510002136,"y":0.7312312126159668},{"x":0.41113489866256714,"y":0.7312312126159668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.41113489866256714,0.7087087035179138,0.49678799510002136,0.7312312126159668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35331904888153076,"y":0.7087087035179138},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7087087035179138},{"x":0.40256959199905396,"y":0.7297297120094299},{"x":0.35331904888153076,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقی","boundary":[0.35331904888153076,0.7087087035179138,0.40256959199905396,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2805139124393463,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7087087035179138},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2805139124393463,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متفاوتی","boundary":[0.2805139124393463,0.7087087035179138,0.3447537422180176,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2334047108888626,"y":0.7087087035179138},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7087087035179138},{"x":0.27194860577583313,"y":0.7297297120094299},{"x":0.2334047108888626,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.2334047108888626,0.7087087035179138,0.27194860577583313,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16702355444431305,"y":0.7087087035179138},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7087087035179138},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7297297120094299},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.16702355444431305,0.7087087035179138,0.22483940422534943,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7087087035179138},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7087087035179138},{"x":0.15845824778079987,"y":0.7297297120094299},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7297297120094299}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.12633833289146423,0.7087087035179138,0.15845824778079987,0.7297297120094299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8051391839981079,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8479657173156738,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.8051391839981079,0.7282282114028931,0.8479657173156738,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7282282114028931},{"x":0.8051391839981079,"y":0.7552552819252014},{"x":0.783725917339325,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.783725917339325,0.7282282114028931,0.8051391839981079,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687366008758545,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7282282114028931},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7687366008758545,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7687366008758545,0.7282282114028931,0.7794432640075684,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.7282282114028931},{"x":0.762312650680542,"y":0.7282282114028931},{"x":0.762312650680542,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6937901377677917,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیدوارم","boundary":[0.6937901377677917,0.7282282114028931,0.762312650680542,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.659528911113739,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6873661875724792,"y":0.7552552819252014},{"x":0.659528911113739,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.659528911113739,0.7282282114028931,0.6873661875724792,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6509636044502258,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6338329911231995,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6338329911231995,0.7282282114028931,0.6509636044502258,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124197244644165,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6252676844596863,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6124197244644165,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6124197244644165,0.7282282114028931,0.6252676844596863,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717344880104065,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7282282114028931},{"x":0.6059957146644592,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5717344880104065,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5717344880104065,0.7282282114028931,0.6059957146644592,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5588865280151367,"y":0.7552552819252014},{"x":0.5310492515563965,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5310492515563965,0.7282282114028931,0.5588865280151367,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7282282114028931},{"x":0.5096359848976135,"y":0.7552552819252014},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.4668094217777252,0.7282282114028931,0.5096359848976135,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261241853237152,"y":0.7282282114028931},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7282282114028931},{"x":0.45824411511421204,"y":0.7552552819252014},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دقت","boundary":[0.4261241853237152,0.7282282114028931,0.45824411511421204,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.7282282114028931},{"x":0.417558878660202,"y":0.7282282114028931},{"x":0.417558878660202,"y":0.7552552819252014},{"x":0.40471091866493225,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.40471091866493225,0.7282282114028931,0.417558878660202,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3447537422180176,"y":0.7282282114028931},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7282282114028931},{"x":0.39614561200141907,"y":0.7552552819252014},{"x":0.3447537422180176,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضوح","boundary":[0.3447537422180176,0.7282282114028931,0.39614561200141907,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.7282282114028931},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7282282114028931},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7552552819252014},{"x":0.2847965657711029,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.2847965657711029,0.7282282114028931,0.3361884355545044,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7282282114028931},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7552552819252014},{"x":0.21841542422771454,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.21841542422771454,0.7282282114028931,0.2762312591075897,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17558886110782623,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7282282114028931},{"x":0.20985010266304016,"y":0.7552552819252014},{"x":0.17558886110782623,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.17558886110782623,0.7282282114028931,0.20985010266304016,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7282282114028931},{"x":0.16274090111255646,"y":0.7282282114028931},{"x":0.16274090111255646,"y":0.7552552819252014},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7552552819252014}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.12633833289146423,0.7282282114028931,0.16274090111255646,0.7552552819252014]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201285004615784,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8501070737838745,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8201285004615784,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.8201285004615784,0.7552552819252014,0.8501070737838745,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8072805404663086,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7552552819252014},{"x":0.8137044906616211,"y":0.7777777910232544},{"x":0.8072805404663086,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8072805404663086,0.7552552819252014,0.8137044906616211,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7794432640075684,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7987151741981506,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7794432640075684,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7794432640075684,0.7552552819252014,0.7987151741981506,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7537473440170288,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7537473440170288,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7537473440170288,0.7552552819252014,0.7773019075393677,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7023554444313049,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7552552819252014},{"x":0.7451820373535156,"y":0.7777777910232544},{"x":0.7023554444313049,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7023554444313049,0.7552552819252014,0.7451820373535156,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6659528613090515,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6659528613090515,0.7552552819252014,0.6959314942359924,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618843674659729,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7552552819252014},{"x":0.6552462577819824,"y":0.7777777910232544},{"x":0.618843674659729,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.618843674659729,0.7552552819252014,0.6552462577819824,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.7552552819252014},{"x":0.618843674659729,"y":0.7552552819252014},{"x":0.618843674659729,"y":0.7777777910232544},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.6081370711326599,0.7552552819252014,0.618843674659729,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845824480056763,"y":0.7552552819252014},{"x":0.597430408000946,"y":0.7552552819252014},{"x":0.597430408000946,"y":0.7777777910232544},{"x":0.5845824480056763,"y":0.7777777910232544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5845824480056763,0.7552552819252014,0.597430408000946,0.7777777910232544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5738757848739624,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.5203425884246826,0.7537537813186646,0.5738757848739624,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4668094217777252,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7537537813186646},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7762762904167175},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برقرار","boundary":[0.4668094217777252,0.7537537813186646,0.5139186382293701,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.7537537813186646},{"x":0.46038544178009033,"y":0.7537537813186646},{"x":0.46038544178009033,"y":0.7762762904167175},{"x":0.4304068386554718,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4304068386554718,0.7537537813186646,0.46038544178009033,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417558878660202,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7537537813186646},{"x":0.4261241853237152,"y":0.7762762904167175},{"x":0.417558878660202,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.417558878660202,0.7537537813186646,0.4261241853237152,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.7537537813186646},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7537537813186646},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7762762904167175},{"x":0.39400428533554077,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.39400428533554077,0.7537537813186646,0.40899357199668884,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3254818022251129,"y":0.7537537813186646},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7537537813186646},{"x":0.3875803053379059,"y":0.7762762904167175},{"x":0.3254818022251129,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دانشجو","boundary":[0.3254818022251129,0.7537537813186646,0.3875803053379059,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2441113442182541,"y":0.7537537813186646},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7537537813186646},{"x":0.31691649556159973,"y":0.7762762904167175},{"x":0.2441113442182541,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میخواهم","boundary":[0.2441113442182541,0.7537537813186646,0.31691649556159973,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22055675089359283,"y":0.7537537813186646},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7537537813186646},{"x":0.2376873642206192,"y":0.7762762904167175},{"x":0.22055675089359283,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.22055675089359283,0.7537537813186646,0.2376873642206192,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16916488111019135,"y":0.7537537813186646},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7537537813186646},{"x":0.20770877599716187,"y":0.7762762904167175},{"x":0.16916488111019135,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.16916488111019135,0.7537537813186646,0.20770877599716187,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7537537813186646},{"x":0.16274090111255646,"y":0.7537537813186646},{"x":0.16274090111255646,"y":0.7762762904167175},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7762762904167175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درك","boundary":[0.12633833289146423,0.7537537813186646,0.16274090111255646,0.7762762904167175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.7762762904167175},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7762762904167175},{"x":0.8522483706474304,"y":0.7987987995147705},{"x":0.824411153793335,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.824411153793335,0.7762762904167175,0.8522483706474304,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773019075393677,"y":0.7762762904167175},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7762762904167175},{"x":0.8158458471298218,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7773019075393677,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7773019075393677,0.7762762904167175,0.8158458471298218,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7665953040122986,"y":0.7987987995147705},{"x":0.7387580275535583,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7387580275535583,0.7762762904167175,0.7665953040122986,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6959314942359924,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7762762904167175},{"x":0.7301927208900452,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6959314942359924,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.6959314942359924,0.7762762904167175,0.7301927208900452,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6359742879867554,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6852248311042786,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6359742879867554,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.6359742879867554,0.7762762904167175,0.6852248311042786,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6081370711326599,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6274089813232422,"y":0.7987987995147705},{"x":0.6081370711326599,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6081370711326599,0.7762762904167175,0.6274089813232422,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5931477546691895,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7762762904167175},{"x":0.6038544178009033,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5931477546691895,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5931477546691895,0.7762762904167175,0.6038544178009033,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5867237448692322,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5546038746833801,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.5546038746833801,0.7762762904167175,0.5867237448692322,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5203425884246826,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5438972115516663,"y":0.7987987995147705},{"x":0.5203425884246826,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.5203425884246826,0.7762762904167175,0.5438972115516663,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49892932176589966,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7762762904167175},{"x":0.5139186382293701,"y":0.7987987995147705},{"x":0.49892932176589966,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49892932176589966,0.7762762904167175,0.5139186382293701,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4710920751094818,"y":0.7762762904167175},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7762762904167175},{"x":0.49250534176826477,"y":0.7987987995147705},{"x":0.4710920751094818,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4710920751094818,0.7762762904167175,0.49250534176826477,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46038544178009033,"y":0.7762762904167175},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7762762904167175},{"x":0.4668094217777252,"y":0.7987987995147705},{"x":0.46038544178009033,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46038544178009033,0.7762762904167175,0.4668094217777252,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40899357199668884,"y":0.7762762904167175},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7762762904167175},{"x":0.44967880845069885,"y":0.7987987995147705},{"x":0.40899357199668884,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.40899357199668884,0.7762762904167175,0.44967880845069885,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.7762762904167175},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7762762904167175},{"x":0.40042826533317566,"y":0.7987987995147705},{"x":0.35974302887916565,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.35974302887916565,0.7762762904167175,0.40042826533317566,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426124155521393,"y":0.7762762904167175},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7762762904167175},{"x":0.35117772221565247,"y":0.7987987995147705},{"x":0.3426124155521393,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3426124155521393,0.7762762904167175,0.35117772221565247,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2762312591075897,"y":0.7762762904167175},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7762762904167175},{"x":0.3361884355545044,"y":0.7987987995147705},{"x":0.2762312591075897,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.2762312591075897,0.7762762904167175,0.3361884355545044,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23126338422298431,"y":0.7762762904167175},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7762762904167175},{"x":0.26980727910995483,"y":0.7987987995147705},{"x":0.23126338422298431,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.23126338422298431,0.7762762904167175,0.26980727910995483,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21199142932891846,"y":0.7762762904167175},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7762762904167175},{"x":0.22483940422534943,"y":0.7987987995147705},{"x":0.21199142932891846,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21199142932891846,0.7762762904167175,0.22483940422534943,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17344753444194794,"y":0.7762762904167175},{"x":0.20128479599952698,"y":0.7762762904167175},{"x":0.20128479599952698,"y":0.7987987995147705},{"x":0.17344753444194794,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.17344753444194794,0.7762762904167175,0.20128479599952698,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.7762762904167175},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7762762904167175},{"x":0.16702355444431305,"y":0.7987987995147705},{"x":0.12633833289146423,"y":0.7987987995147705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سريع","boundary":[0.12633833289146423,0.7762762904167175,0.16702355444431305,0.7987987995147705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436830639839172,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8213213086128235},{"x":0.8436830639839172,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8436830639839172,0.8003003001213074,0.8522483706474304,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008565306663513,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8003003001213074},{"x":0.8394004106521606,"y":0.8213213086128235},{"x":0.8008565306663513,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.8008565306663513,0.8003003001213074,0.8394004106521606,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7751606106758118,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8213213086128235},{"x":0.7751606106758118,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7751606106758118,0.8003003001213074,0.7880085706710815,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344753742218018,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8003003001213074},{"x":0.7730192542076111,"y":0.8213213086128235},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.7344753742218018,0.8003003001213074,0.7730192542076111,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6680942177772522,"y":0.8003003001213074},{"x":0.721627414226532,"y":0.8003003001213074},{"x":0.721627414226532,"y":0.8213213086128235},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.6680942177772522,0.8003003001213074,0.721627414226532,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6338329911231995,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6616702079772949,"y":0.8213213086128235},{"x":0.6338329911231995,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمد","boundary":[0.6338329911231995,0.8003003001213074,0.6616702079772949,0.8213213086128235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6231263279914856,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8003003001213074},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8213213086128235},{"x":0.6231263279914856,"y":0.8213213086128235}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6231263279914856,0.8003003001213074,0.6295503377914429,0.8213213086128235]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12419699877500534,"y":0.5915915966033936},{"x":0.856531023979187,"y":0.5945945978164673},{"x":0.8543897271156311,"y":0.8213213086128235},{"x":0.12419699877500534,"y":0.8183183073997498}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11919699877500534,0.5845915966033935,0.8593897271156311,0.8283213086128235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7558886408805847,"y":0.8228228092193604},{"x":0.794432520866394,"y":0.8228228092193604},{"x":0.794432520866394,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7558886408805847,0.8228228092193604,0.794432520866394,0.8453453183174133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7473233342170715,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7173447608947754,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7173447608947754,0.8228228092193604,0.7473233342170715,0.8453453183174133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.640256941318512,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8228228092193604},{"x":0.7109207510948181,"y":0.8453453183174133},{"x":0.640256941318512,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"یادآوری","boundary":[0.640256941318512,0.8228228092193604,0.7109207510948181,0.8453453183174133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209850311279297,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6274089813232422,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6209850311279297,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6209850311279297,0.8228228092193604,0.6274089813232422,0.8453453183174133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8228228092193604},{"x":0.6145610213279724,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5546038746833801,"y":0.8453453183174133}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازنگری","boundary":[0.5546038746833801,0.8228228092193604,0.6145610213279724,0.8453453183174133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5460385680198669,"y":0.8438438177108765},{"x":0.5396145582199097,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5396145582199097,0.8228228092193604,0.5460385680198669,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4839400351047516,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8228228092193604},{"x":0.5289078950881958,"y":0.8438438177108765},{"x":0.4839400351047516,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.4839400351047516,0.8228228092193604,0.5289078950881958,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44539615511894226,"y":0.8228228092193604},{"x":0.4775160551071167,"y":0.8228228092193604},{"x":0.4775160551071167,"y":0.8438438177108765},{"x":0.44539615511894226,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.44539615511894226,0.8228228092193604,0.4775160551071167,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40471091866493225,"y":0.8213213086128235},{"x":0.4368308484554291,"y":0.8213213086128235},{"x":0.4368308484554291,"y":0.8438438177108765},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.40471091866493225,0.8213213086128235,0.4368308484554291,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39400428533554077,"y":0.8213213086128235},{"x":0.39828693866729736,"y":0.8213213086128235},{"x":0.39828693866729736,"y":0.8438438177108765},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39400428533554077,0.8213213086128235,0.39828693866729736,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.8213213086128235},{"x":0.3854389786720276,"y":0.8213213086128235},{"x":0.3854389786720276,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3361884355545044,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لیکن","boundary":[0.3361884355545044,0.8213213086128235,0.3854389786720276,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2826552391052246,"y":0.8213213086128235},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8213213086128235},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8438438177108765},{"x":0.2826552391052246,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.2826552391052246,0.8213213086128235,0.3254818022251129,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21841542422771454,"y":0.8213213086128235},{"x":0.278372585773468,"y":0.8213213086128235},{"x":0.278372585773468,"y":0.8438438177108765},{"x":0.21841542422771454,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.21841542422771454,0.8213213086128235,0.278372585773468,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.8213213086128235},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8213213086128235},{"x":0.21199142932891846,"y":0.8438438177108765},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.1884368360042572,0.8213213086128235,0.21199142932891846,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8213213086128235},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8213213086128235},{"x":0.17558886110782623,"y":0.8438438177108765},{"x":0.12633833289146423,"y":0.8438438177108765}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.12633833289146423,0.8213213086128235,0.17558886110782623,0.8438438177108765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7901498675346375,"y":0.8468468189239502},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8468468189239502},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7901498675346375,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7901498675346375,0.8468468189239502,0.8522483706474304,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644539475440979,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7794432640075684,"y":0.8708708882331848},{"x":0.7644539475440979,"y":0.8708708882331848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7644539475440979,0.8453453183174133,0.7794432640075684,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659528613090515,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8453453183174133},{"x":0.7558886408805847,"y":0.8708708882331848},{"x":0.6659528613090515,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6659528613090515,0.8453453183174133,0.7558886408805847,0.8708708882331848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167023777961731,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6573875546455383,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6573875546455383,"y":0.869369387626648},{"x":0.6167023777961731,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.6167023777961731,0.8453453183174133,0.6573875546455383,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546038746833801,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6081370711326599,"y":0.8453453183174133},{"x":0.6081370711326599,"y":0.869369387626648},{"x":0.5546038746833801,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.5546038746833801,0.8453453183174133,0.6081370711326599,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5481798648834229,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5481798648834229,"y":0.869369387626648},{"x":0.5224839448928833,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5224839448928833,0.8453453183174133,0.5481798648834229,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139186382293701,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5182012915611267,"y":0.869369387626648},{"x":0.5139186382293701,"y":0.869369387626648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5139186382293701,0.8453453183174133,0.5182012915611267,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5053533315658569,"y":0.8453453183174133},{"x":0.5053533315658569,"y":0.869369387626648},{"x":0.45610278844833374,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالبی","boundary":[0.45610278844833374,0.8453453183174133,0.5053533315658569,0.869369387626648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.8453453183174133},{"x":0.44967880845069885,"y":0.8453453183174133},{"x":0.44967880845069885,"y":0.8678678870201111},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.41113489866256714,0.8453453183174133,0.44967880845069885,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3875803053379059,"y":0.8438438177108765},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8438438177108765},{"x":0.40471091866493225,"y":0.8678678870201111},{"x":0.3875803053379059,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3875803053379059,0.8438438177108765,0.40471091866493225,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35546037554740906,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3790149986743927,"y":0.8678678870201111},{"x":0.35546037554740906,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.35546037554740906,0.8438438177108765,0.3790149986743927,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8438438177108765},{"x":0.3468950688838959,"y":0.8678678870201111},{"x":0.30835118889808655,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.30835118889808655,0.8438438177108765,0.3468950688838959,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2419700175523758,"y":0.8438438177108765},{"x":0.30192720890045166,"y":0.8438438177108765},{"x":0.30192720890045166,"y":0.8678678870201111},{"x":0.2419700175523758,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجانده","boundary":[0.2419700175523758,0.8438438177108765,0.30192720890045166,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20342612266540527,"y":0.8438438177108765},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8438438177108765},{"x":0.2355460375547409,"y":0.8678678870201111},{"x":0.20342612266540527,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.20342612266540527,0.8438438177108765,0.2355460375547409,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16059957444667816,"y":0.8438438177108765},{"x":0.1948608160018921,"y":0.8438438177108765},{"x":0.1948608160018921,"y":0.8678678870201111},{"x":0.16059957444667816,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16059957444667816,0.8438438177108765,0.1948608160018921,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8438438177108765},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8438438177108765},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8678678870201111},{"x":0.12633833289146423,"y":0.8678678870201111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.12633833289146423,0.8438438177108765,0.1498929262161255,0.8678678870201111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8094218373298645,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8648648858070374},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8918918967247009},{"x":0.8094218373298645,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8094218373298645,0.8648648858070374,0.8522483706474304,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880085706710815,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7987151741981506,"y":0.8918918967247009},{"x":0.7880085706710815,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7880085706710815,0.8648648858070374,0.7987151741981506,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.740899384021759,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7773019075393677,"y":0.8918918967247009},{"x":0.740899384021759,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نكات","boundary":[0.740899384021759,0.8648648858070374,0.7773019075393677,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680942177772522,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8648648858070374},{"x":0.7344753742218018,"y":0.8918918967247009},{"x":0.680942177772522,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.680942177772522,0.8648648858070374,0.7344753742218018,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038544178009033,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8648648858070374},{"x":0.6723768711090088,"y":0.8918918967247009},{"x":0.6038544178009033,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"كلاسیکی","boundary":[0.6038544178009033,0.8648648858070374,0.6723768711090088,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5910063982009888,"y":0.8648648858070374},{"x":0.597430408000946,"y":0.8648648858070374},{"x":0.597430408000946,"y":0.8918918967247009},{"x":0.5910063982009888,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5910063982009888,0.8648648858070374,0.597430408000946,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5267665982246399,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5802997946739197,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5802997946739197,"y":0.8918918967247009},{"x":0.5267665982246399,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.5267665982246399,0.8648648858070374,0.5802997946739197,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8648648858070374},{"x":0.5182012915611267,"y":0.8918918967247009},{"x":0.44325482845306396,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.44325482845306396,0.8648648858070374,0.5182012915611267,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4304068386554718,"y":0.8648648858070374},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8648648858070374},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8918918967247009},{"x":0.4304068386554718,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4304068386554718,0.8648648858070374,0.44111350178718567,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.8648648858070374},{"x":0.4218415319919586,"y":0.8648648858070374},{"x":0.4218415319919586,"y":0.8918918967247009},{"x":0.41113489866256714,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41113489866256714,0.8648648858070374,0.4218415319919586,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361884355545044,"y":0.8648648858070374},{"x":0.40256959199905396,"y":0.8648648858070374},{"x":0.40256959199905396,"y":0.8918918967247009},{"x":0.3361884355545044,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.3361884355545044,0.8648648858070374,0.40256959199905396,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26124197244644165,"y":0.8648648858070374},{"x":0.3297644555568695,"y":0.8648648858070374},{"x":0.3297644555568695,"y":0.8918918967247009},{"x":0.26124197244644165,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.26124197244644165,0.8648648858070374,0.3297644555568695,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1884368360042572,"y":0.8648648858070374},{"x":0.25481799244880676,"y":0.8648648858070374},{"x":0.25481799244880676,"y":0.8918918967247009},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشوند","boundary":[0.1884368360042572,0.8648648858070374,0.25481799244880676,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1498929262161255,"y":0.8648648858070374},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8648648858070374},{"x":0.1841541826725006,"y":0.8918918967247009},{"x":0.1498929262161255,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1498929262161255,0.8648648858070374,0.1841541826725006,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8648648858070374},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8648648858070374},{"x":0.1456102728843689,"y":0.8918918967247009},{"x":0.12633833289146423,"y":0.8918918967247009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12633833289146423,0.8648648858070374,0.1456102728843689,0.8918918967247009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7987151741981506,"y":0.8903903961181641},{"x":0.8501070737838745,"y":0.8903903961181641},{"x":0.8501070737838745,"y":0.9144144058227539},{"x":0.7987151741981506,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7987151741981506,0.8903903961181641,0.8501070737838745,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7387580275535583,"y":0.8903903961181641},{"x":0.7922912240028381,"y":0.8903903961181641},{"x":0.7922912240028381,"y":0.9144144058227539},{"x":0.7387580275535583,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.7387580275535583,0.8903903961181641,0.7922912240028381,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788008809089661,"y":0.8903903961181641},{"x":0.7323340177536011,"y":0.8903903961181641},{"x":0.7323340177536011,"y":0.9144144058227539},{"x":0.6788008809089661,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6788008809089661,0.8903903961181641,0.7323340177536011,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423982977867126,"y":0.8903903961181641},{"x":0.6680942177772522,"y":0.8903903961181641},{"x":0.6680942177772522,"y":0.9144144058227539},{"x":0.6423982977867126,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.6423982977867126,0.8903903961181641,0.6680942177772522,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888651013374329,"y":0.8903903961181641},{"x":0.6295503377914429,"y":0.8903903961181641},{"x":0.6295503377914429,"y":0.9144144058227539},{"x":0.5888651013374329,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلیدی","boundary":[0.5888651013374329,0.8903903961181641,0.6295503377914429,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5738757848739624,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5738757848739624,"y":0.9144144058227539},{"x":0.5310492515563965,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5310492515563965,0.8903903961181641,0.5738757848739624,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5224839448928833,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5267665982246399,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5267665982246399,"y":0.9144144058227539},{"x":0.5224839448928833,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5224839448928833,0.8903903961181641,0.5267665982246399,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49464666843414307,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5139186382293701,"y":0.8903903961181641},{"x":0.5139186382293701,"y":0.9144144058227539},{"x":0.49464666843414307,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49464666843414307,0.8903903961181641,0.5139186382293701,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44967880845069885,"y":0.8903903961181641},{"x":0.4882226884365082,"y":0.8903903961181641},{"x":0.4882226884365082,"y":0.9144144058227539},{"x":0.44967880845069885,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.44967880845069885,0.8903903961181641,0.4882226884365082,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41113489866256714,"y":0.8903903961181641},{"x":0.44111350178718567,"y":0.8903903961181641},{"x":0.44111350178718567,"y":0.9144144058227539},{"x":0.41113489866256714,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.41113489866256714,0.8903903961181641,0.44111350178718567,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40256959199905396,"y":0.8903903961181641},{"x":0.40685224533081055,"y":0.8903903961181641},{"x":0.40685224533081055,"y":0.9144144058227539},{"x":0.40256959199905396,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40256959199905396,0.8903903961181641,0.40685224533081055,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340471088886261,"y":0.8903903961181641},{"x":0.39400428533554077,"y":0.8903903961181641},{"x":0.39400428533554077,"y":0.9144144058227539},{"x":0.3340471088886261,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرضیات","boundary":[0.3340471088886261,0.8903903961181641,0.39400428533554077,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31477516889572144,"y":0.8903903961181641},{"x":0.3254818022251129,"y":0.8903903961181641},{"x":0.3254818022251129,"y":0.9144144058227539},{"x":0.31477516889572144,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31477516889572144,0.8903903961181641,0.3254818022251129,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25695931911468506,"y":0.8903903961181641},{"x":0.30835118889808655,"y":0.8903903961181641},{"x":0.30835118889808655,"y":0.9144144058227539},{"x":0.25695931911468506,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.25695931911468506,0.8903903961181641,0.30835118889808655,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19700214266777039,"y":0.8903903961181641},{"x":0.24839399755001068,"y":0.8903903961181641},{"x":0.24839399755001068,"y":0.9144144058227539},{"x":0.19700214266777039,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مكانيك","boundary":[0.19700214266777039,0.8903903961181641,0.24839399755001068,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.139186292886734,"y":0.8903903961181641},{"x":0.1884368360042572,"y":0.8903903961181641},{"x":0.1884368360042572,"y":0.9144144058227539},{"x":0.139186292886734,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.139186292886734,0.8903903961181641,0.1884368360042572,0.9144144058227539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8903903961181641},{"x":0.13276231288909912,"y":0.8903903961181641},{"x":0.13276231288909912,"y":0.9144144058227539},{"x":0.12633833289146423,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12633833289146423,0.8903903961181641,0.13276231288909912,0.9144144058227539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12633833289146423,"y":0.8213213086128235},{"x":0.8522483706474304,"y":0.8228228092193604},{"x":0.8522483706474304,"y":0.9174174070358276},{"x":0.12419699877500534,"y":0.9144144058227539}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12133833289146423,0.8143213086128235,0.8572483706474304,0.9244174070358276],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/GtPvWMKvbfhAFMvy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/SDhGanTgyflhYSHh.jpg","blurred":"/storage/books/a13c2aa5f145f738/pages/ydPLikvZPBFOxEoY.jpg"},"info":{"width":467,"height":666,"margin":[0.0002827515336635026,0.00009545131112720156,0.9981276680009012,0.9986187493915674]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856531023979187,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8672376871109009,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8672376871109009,"y":0.08708708733320236},{"x":0.856531023979187,"y":0.08708708733320236}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.856531023979187,0.07207207381725311,0.8672376871109009,0.08708708733320236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8394004106521606,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8394004106521606,"y":0.08708708733320236},{"x":0.783725917339325,"y":0.08708708733320236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.783725917339325,0.07207207381725311,0.8394004106521606,0.08708708733320236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.07057057321071625},{"x":0.8672376871109009,"y":0.07207207381725311},{"x":0.8672376871109009,"y":0.08708708733320236},{"x":0.783725917339325,"y":0.08708708733320236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.778725917339325,0.06357057321071624,0.8722376871109009,0.09408708733320237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.824411153793335,"y":0.115615613758564},{"x":0.8650963306427002,"y":0.115615613758564},{"x":0.8650963306427002,"y":0.13813814520835876},{"x":0.824411153793335,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بویژه","boundary":[0.824411153793335,0.115615613758564,0.8650963306427002,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7473233342170715,"y":0.115615613758564},{"x":0.8158458471298218,"y":0.115615613758564},{"x":0.8158458471298218,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7473233342170715,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7473233342170715,0.115615613758564,0.8158458471298218,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323340177536011,"y":0.115615613758564},{"x":0.7451820373535156,"y":0.115615613758564},{"x":0.7451820373535156,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7323340177536011,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7323340177536011,0.115615613758564,0.7451820373535156,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937901377677917,"y":0.115615613758564},{"x":0.7130621075630188,"y":0.115615613758564},{"x":0.7130621075630188,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6937901377677917,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6937901377677917,0.115615613758564,0.7130621075630188,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252676844596863,"y":0.115615613758564},{"x":0.680942177772522,"y":0.115615613758564},{"x":0.680942177772522,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6252676844596863,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پندادی","boundary":[0.6252676844596863,0.115615613758564,0.680942177772522,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6102783679962158,"y":0.115615613758564},{"x":0.6167023777961731,"y":0.115615613758564},{"x":0.6167023777961731,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6102783679962158,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6102783679962158,0.115615613758564,0.6167023777961731,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396145582199097,"y":0.115615613758564},{"x":0.6017130613327026,"y":0.115615613758564},{"x":0.6017130613327026,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5396145582199097,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"كانونیکال","boundary":[0.5396145582199097,0.115615613758564,0.6017130613327026,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5246252417564392,"y":0.115615613758564},{"x":0.5310492515563965,"y":0.115615613758564},{"x":0.5310492515563965,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5246252417564392,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5246252417564392,0.115615613758564,0.5310492515563965,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.115615613758564},{"x":0.5139186382293701,"y":0.115615613758564},{"x":0.5139186382293701,"y":0.13813814520835876},{"x":0.4689507484436035,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.4689507484436035,0.115615613758564,0.5139186382293701,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44325482845306396,"y":0.115615613758564},{"x":0.46252676844596863,"y":0.115615613758564},{"x":0.46252676844596863,"y":0.13813814520835876},{"x":0.44325482845306396,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.44325482845306396,0.115615613758564,0.46252676844596863,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40042826533317566,"y":0.115615613758564},{"x":0.4368308484554291,"y":0.115615613758564},{"x":0.4368308484554291,"y":0.13813814520835876},{"x":0.40042826533317566,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.40042826533317566,0.115615613758564,0.4368308484554291,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3918629586696625,"y":0.115615613758564},{"x":0.40042826533317566,"y":0.115615613758564},{"x":0.40042826533317566,"y":0.13813814520835876},{"x":0.3918629586696625,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3918629586696625,0.115615613758564,0.40042826533317566,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3683083653450012,"y":0.115615613758564},{"x":0.3854389786720276,"y":0.115615613758564},{"x":0.3854389786720276,"y":0.13813814520835876},{"x":0.3683083653450012,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3683083653450012,0.115615613758564,0.3854389786720276,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31691649556159973,"y":0.115615613758564},{"x":0.36616700887680054,"y":0.115615613758564},{"x":0.36616700887680054,"y":0.13813814520835876},{"x":0.31691649556159973,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.31691649556159973,0.115615613758564,0.36616700887680054,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26980727910995483,"y":0.115615613758564},{"x":0.30620986223220825,"y":0.115615613758564},{"x":0.30620986223220825,"y":0.13813814520835876},{"x":0.26980727910995483,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.26980727910995483,0.115615613758564,0.30620986223220825,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.115615613758564},{"x":0.26552462577819824,"y":0.115615613758564},{"x":0.26552462577819824,"y":0.13813814520835876},{"x":0.25910064578056335,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25910064578056335,0.115615613758564,0.26552462577819824,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.115615613758564},{"x":0.24625267088413239,"y":0.115615613758564},{"x":0.24625267088413239,"y":0.13813814520835876},{"x":0.1434689462184906,"y":0.13813814520835876}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترمودینامیك","boundary":[0.1434689462184906,0.115615613758564,0.24625267088413239,0.13813814520835876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783725917339325,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8672376871109009,"y":0.13813814520835876},{"x":0.8672376871109009,"y":0.1621621549129486},{"x":0.783725917339325,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.783725917339325,0.13813814520835876,0.8672376871109009,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665953040122986,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7730192542076111,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7730192542076111,"y":0.1621621549129486},{"x":0.7665953040122986,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7665953040122986,0.13813814520835876,0.7730192542076111,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616702079772949,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7601712942123413,"y":0.13813814520835876},{"x":0.7601712942123413,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6616702079772949,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ماکروسکوپی","boundary":[0.6616702079772949,0.13813814520835876,0.7601712942123413,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466809511184692,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6552462577819824,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6552462577819824,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6466809511184692,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6466809511184692,0.13813814520835876,0.6552462577819824,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6295503377914429,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6359742879867554,"y":0.13813814520835876},{"x":0.6359742879867554,"y":0.1621621549129486},{"x":0.6295503377914429,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6295503377914429,0.13813814520835876,0.6359742879867554,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5802997946739197,"y":0.13813814520835876},{"x":0.618843674659729,"y":0.13813814520835876},{"x":0.618843674659729,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5802997946739197,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.5802997946739197,0.13813814520835876,0.618843674659729,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738757848739624,"y":0.13813814520835876},{"x":0.578158438205719,"y":0.13813814520835876},{"x":0.578158438205719,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5738757848739624,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5738757848739624,0.13813814520835876,0.578158438205719,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5374732613563538,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5610278248786926,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5610278248786926,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5374732613563538,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.5374732613563538,0.13813814520835876,0.5610278248786926,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5289078950881958,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5310492515563965,"y":0.13813814520835876},{"x":0.5310492515563965,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5289078950881958,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5289078950881958,0.13813814520835876,0.5310492515563965,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032119750976562,"y":0.13813814520835876},{"x":0.516059935092926,"y":0.13813814520835876},{"x":0.516059935092926,"y":0.1621621549129486},{"x":0.5032119750976562,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5032119750976562,0.13813814520835876,0.516059935092926,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45610278844833374,"y":0.13813814520835876},{"x":0.49892932176589966,"y":0.13813814520835876},{"x":0.49892932176589966,"y":0.1621621549129486},{"x":0.45610278844833374,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.45610278844833374,0.13813814520835876,0.49892932176589966,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40685224533081055,"y":0.13813814520835876},{"x":0.44753748178482056,"y":0.13813814520835876},{"x":0.44753748178482056,"y":0.1621621549129486},{"x":0.40685224533081055,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.40685224533081055,0.13813814520835876,0.44753748178482056,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35974302887916565,"y":0.13813814520835876},{"x":0.39614561200141907,"y":0.13813814520835876},{"x":0.39614561200141907,"y":0.1621621549129486},{"x":0.35974302887916565,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ثابت","boundary":[0.35974302887916565,0.13813814520835876,0.39614561200141907,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2976445257663727,"y":0.13813814520835876},{"x":0.34903639554977417,"y":0.13813814520835876},{"x":0.34903639554977417,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2976445257663727,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.2976445257663727,0.13813814520835876,0.34903639554977417,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25910064578056335,"y":0.13813814520835876},{"x":0.2933618724346161,"y":0.13813814520835876},{"x":0.2933618724346161,"y":0.1621621549129486},{"x":0.25910064578056335,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25910064578056335,0.13813814520835876,0.2933618724346161,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2398286908864975,"y":0.13813814520835876},{"x":0.25910064578056335,"y":0.13813814520835876},{"x":0.25910064578056335,"y":0.1621621549129486},{"x":0.2398286908864975,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2398286908864975,0.13813814520835876,0.25910064578056335,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22698073089122772,"y":0.13813814520835876},{"x":0.2355460375547409,"y":0.13813814520835876},{"x":0.2355460375547409,"y":0.1621621549129486},{"x":0.22698073089122772,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22698073089122772,0.13813814520835876,0.2355460375547409,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1927194893360138,"y":0.13813814520835876},{"x":0.21627408266067505,"y":0.13813814520835876},{"x":0.21627408266067505,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1927194893360138,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.1927194893360138,0.13813814520835876,0.21627408266067505,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1434689462184906,"y":0.13813814520835876},{"x":0.18201284110546112,"y":0.13813814520835876},{"x":0.18201284110546112,"y":0.1621621549129486},{"x":0.1434689462184906,"y":0.1621621549129486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.1434689462184906,0.13813814520835876,0.18201284110546112,0.1621621549129486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8265524506568909,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8672376871109009,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8672376871109009,"y":0.18168167769908905},{"x":0.8265524506568909,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.8265524506568909,0.15915915369987488,0.8672376871109009,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708779573440552,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8158458471298218,"y":0.15915915369987488},{"x":0.8158458471298218,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7708779573440552,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.7708779573440552,0.15915915369987488,0.8158458471298218,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7301927208900452,"y":0.15915915369987488},{"x":0.762312650680542,"y":0.15915915369987488},{"x":0.762312650680542,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7301927208900452,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7301927208900452,0.15915915369987488,0.762312650680542,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7173447608947754,"y":0.15915915369987488},{"x":0.721627414226532,"y":0.15915915369987488},{"x":0.721627414226532,"y":0.18168167769908905},{"x":0.7173447608947754,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7173447608947754,0.15915915369987488,0.721627414226532,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745182275772095,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7044968008995056,"y":0.15915915369987488},{"x":0.7044968008995056,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6745182275772095,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.6745182275772095,0.15915915369987488,0.7044968008995056,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6531049013137817,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6616702079772949,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6616702079772949,"y":0.18168167769908905},{"x":0.6531049013137817,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6531049013137817,0.15915915369987488,0.6616702079772949,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5867237448692322,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6445395946502686,"y":0.15915915369987488},{"x":0.6445395946502686,"y":0.18168167769908905},{"x":0.5867237448692322,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مسائلی","boundary":[0.5867237448692322,0.15915915369987488,0.6445395946502686,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310492515563965,"y":0.15915915369987488},{"x":0.578158438205719,"y":0.15915915369987488},{"x":0.578158438205719,"y":0.18168167769908905},{"x":0.5310492515563965,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.5310492515563965,0.15915915369987488,0.578158438205719,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010706782341003,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5224839448928833,"y":0.15915915369987488},{"x":0.5224839448928833,"y":0.18168167769908905},{"x":0.5010706782341003,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5010706782341003,0.15915915369987488,0.5224839448928833,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4689507484436035,"y":0.15915915369987488},{"x":0.49678799510002136,"y":0.15915915369987488},{"x":0.49678799510002136,"y":0.18168167769908905},{"x":0.4689507484436035,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.4689507484436035,0.15915915369987488,0.49678799510002136,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44111350178718567,"y":0.15915915369987488},{"x":0.45824411511421204,"y":0.15915915369987488},{"x":0.45824411511421204,"y":0.18168167769908905},{"x":0.44111350178718567,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.44111350178718567,0.15915915369987488,0.45824411511421204,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.381156325340271,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4325481653213501,"y":0.15915915369987488},{"x":0.4325481653213501,"y":0.18168167769908905},{"x":0.381156325340271,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.381156325340271,0.15915915369987488,0.4325481653213501,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30835118889808655,"y":0.15915915369987488},{"x":0.3725910186767578,"y":0.15915915369987488},{"x":0.3725910186767578,"y":0.18168167769908905},{"x":0.30835118889808655,"y":0.18168167769908905}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.30835118889808655,0.15915915369987488,0.3725910186767578,0.18168167769908905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2847965657711029,"y":0.15915915369987488},{"x":0.297644525766372