ترمودینامیک آماری ترمودینامیک آماری

{"id":3797341,"title":"ترمودینامیک آماری","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a13c2aa5f145f738/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a13c2aa5f145f738/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a13c2aa5f145f738/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a13c2aa5f145f738/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a13c2aa5f145f738/back.png","large":"/storage/files/styles/large/books/a13c2aa5f145f738/back.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a13c2aa5f145f738/back.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/a13c2aa5f145f738/back.png"},"file":null,"print_book":false,"isbn":"9789640103388","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":3,"description":["پیشگفتار کتاب ترمودینامیک آماری، مشروح یادداشتهای درس مکانیک آماری نیمسال اول دوره بالای لیسانس را عرضه می کند. این کتاب، شامل پانزده فصل اول یک کتاب بزرگتر، به عنوان مکانیک آماری است که در سال 1974 چاپ شده است. عمدا در این کتاب مطالب بیشتری، از آنچه که برای یک نیمسال ضروری می باشد، وجود دارد، مطالب اضافی از این جهت در کتاب گنجانده شده است تا استاد شخصا براساس تشخیص خود آنها را انتخاب کند. فرض شده است که دانشجویان، دروس استاندارد شیمی فیزیک را گذرانده، لیکن دروس سطح بالایی در زمینه مکانیک کوانتومی نگذرانده اند. پیش نیاز ریاضی این کتاب حداکثر دانستن معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب ثابت است. تمام شیوه های ریاضی لازم، در خود کتاب، در لابلای مطالب درسی، در مسایل، یا در ضمیمه های «الف» و «ب» بررسی شده اند.",""],"pages_count":496,"keywords":"null","token":"a13c2aa5f145f738","created_at":"2021-03-15 17:39:07","updated_at":"2022-10-08 09:52:35","publisher_id":180,"deleted_at":null,"published_at":"2022-07-11 12:59:55","available_for_web":true,"publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1920049,"title":"دونالد ا. مک کواری","meta_title":"دونالد ا. مک کواری","meta_description":"دونالد ا. مک کواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دونالد ا.","lastname":"مک کواری","token":"9ec57fffe91473f3","created_at":"2021-03-15 18:58:45","updated_at":"2021-03-15 18:58:45","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1920050,"title":"غلامعباس رجبعلی","meta_title":"غلامعباس رجبعلی","meta_description":"غلامعباس رجبعلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعباس","lastname":"رجبعلی","token":"6fba4dc650c66ca1","created_at":"2021-03-15 18:58:55","updated_at":"2021-03-15 18:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":1920049,"title":"دونالد ا. مک کواری","meta_title":"دونالد ا. مک کواری","meta_description":"دونالد ا. مک کواری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دونالد ا.","lastname":"مک کواری","token":"9ec57fffe91473f3","created_at":"2021-03-15 18:58:45","updated_at":"2021-03-15 18:58:45","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1920050,"title":"غلامعباس رجبعلی","meta_title":"غلامعباس رجبعلی","meta_description":"غلامعباس رجبعلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"غلامعباس","lastname":"رجبعلی","token":"6fba4dc650c66ca1","created_at":"2021-03-15 18:58:55","updated_at":"2021-03-15 18:59:44","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":786019,"file":"604f6a840045f7.80136555.pdf","book_id":3797341,"toc":null,"created_at":"2021-03-15 17:39:15","updated_at":"2022-10-08 09:52:35","process_started_at":"2021-03-15 17:39:16","process_done_at":"2021-03-15 17:39:40","process_failed_at":null,"pages_count":496,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5c68cfe4725950717dc4a61568e5c25c6b027342a4346051c34b9c57bd8f53eba4355914c3eec753d6a501ff5d8d497f5dc3ab307f242cbfb16c35ee99887661","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۹۶"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":13735,"title":"ترمودینامیک آماری 1","meta_title":"ترمودینامیک آماری 1","meta_description":"ترمودینامیک آماری 1 - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"e250aa79198f5542","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:28:22","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_fields":[{"id":2002,"title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","meta_title":"شیمی گرایش شیمی فیزیک","meta_description":"شیمی گرایش شیمی فیزیک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":10,"token":"3740e887a143a78c","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:23:14","updated_at":"2022-07-11 12:59:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]}],"titleLink":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","ebook_price_en":50000,"urlify":"%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۴۹۶","authorTitle":"دونالد ا. مک کواری, غلامعباس رجبعلی","tocStr":"","url":"/preview/a13c2aa5f145f738/%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19