آموزش ساز قانون 3 آموزش ساز قانون 3

توضیحات

در این کتاب درباره تاریخچه، وسعت ساز قانون در ایران، و پرده بندی خاص موسیقی ایرانی، یعنی تعیین تعداد کلیدهای تغییردهنده صدا، که راه بهتری بر حصول نغمه های موسیقی ایرانی از این ساز است، عرضه، تشریح و توضیح داده شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"967","title":"آموزش ساز قانون 3","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a177c622ce2df5ad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a177c622ce2df5ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a177c622ce2df5ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a177c622ce2df5ad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a177c622ce2df5ad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a177c622ce2df5ad/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a177c622ce2df5ad/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a177c622ce2df5ad/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a177c622ce2df5ad/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a177c622ce2df5ad/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9780698500272","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب درباره تاریخچه، وسعت ساز قانون در ایران، و پرده بندی خاص موسیقی ایرانی، یعنی تعیین تعداد کلیدهای تغییردهنده صدا، که راه بهتری بر حصول نغمه های موسیقی ایرانی از این ساز است، عرضه، تشریح و توضیح داده شده است."],"pages_count":"235","keywords":"null","token":"a177c622ce2df5ad","created_at":"2018-02-05 10:33:51","updated_at":"2022-06-15 10:06:52","publisher_id":"135","deleted_at":null,"published_at":"2018-02-13 11:37:02","available_for_web":"1","publisher_title":"مبنای خرد","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1669","title":"ملیحه سعیدی","firstname":"ملیحه","lastname":"سعیدی","token":"3fe3c5bcda5821b6","created_at":"2018-02-04 09:20:11","updated_at":"2018-02-04 09:20:11","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1669","title":"ملیحه سعیدی","firstname":"ملیحه","lastname":"سعیدی","token":"3fe3c5bcda5821b6","created_at":"2018-02-04 09:20:11","updated_at":"2018-02-04 09:20:11","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"919","file":"5a7801d7182254.26919488.pdf","book_id":"967","toc":[],"created_at":"2018-02-05 10:33:51","updated_at":"2022-06-15 10:06:53","process_started_at":"2018-02-05 10:33:54","process_done_at":"2018-02-05 10:38:47","process_failed_at":null,"pages_count":"235","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"e15de4ed1dd55cca76f1a8ba65f68212b06bfe4c2510b799f3753438f4e63ba3347ccc53039613ffbf7c9eb428fd8c15745132c8b96a078c7f25b4a9334a4893","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۵"},"publisher":{"id":135,"title":"مبنای خرد","description":null,"token":"7f537cab9d2fee14","slug":"مبنای-خرد"},"study_subjects":[{"id":"6718","title":"آشنایی با دستگاه‌های موسیقی ایران ۱","token":"d2fbaeca7ebb0572","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:17","updated_at":"2018-02-13 11:37:02","study_fields":[{"id":"832","title":" طراحی لباس","degree_id":"7","token":"d9b8d5bc1f015948","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"6721","title":"آشنایی با دستگاه‌های موسیقی ایران ۲","token":"90e7d7b4f02941ca","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:17","updated_at":"2018-02-13 11:37:02","study_fields":[{"id":"832","title":" طراحی لباس","degree_id":"7","token":"d9b8d5bc1f015948","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"6724","title":"آشنایی با دستگاه‌های موسیقی ایران ۳","token":"3ef3eae01200d80e","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:17","updated_at":"2018-02-13 11:37:02","study_fields":[{"id":"832","title":" طراحی لباس","degree_id":"7","token":"d9b8d5bc1f015948","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]},{"id":"835","title":" آهنگسازی","degree_id":"7","token":"e33af043453056b0","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-27 11:19:05","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"7072","title":"آشنایی با موسیقی","token":"63e82ff1fcdef7aa","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2018-02-13 11:37:02","study_fields":[{"id":"613","title":"مدیریت فرهنگی و هنری","degree_id":"7","token":"1e2335d28007e9bc","books_count":"43","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"آموزش-ساز-قانون-3","urlify":"آموزش-ساز-قانون-3","pages_count_fa":"۲۳۵","authorTitle":"ملیحه سعیدی","tocStr":"","url":"/preview/a177c622ce2df5ad/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-3"}
{"toc":[],"pages_count":235,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"a177c622ce2df5ad","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/cbeb5b553c000168ceda2cf09033337b.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/ab2c7b68c6b3460c010551c914cdd6d5.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.29486,0.12603,0.29777,0.14361]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.44208401680672266,0.12602537901307967,0.5291841512605042,0.14514547413793105],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5372513613445378,0.12602537901307967,0.5652942352941177,0.14514547413793105],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44208,0.12603,0.56529,0.14515],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.31300764705882356,0.2952998662306778,0.39367184873949584,0.3381060493460167],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4118231092436975,0.2952998662306778,0.4646634453781513,0.3381060493460167],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48281470588235303,0.2952998662306778,0.6853827731092439,0.3381060493460167],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4348231092436976,0.3662304919738406,0.5634002016806724,0.38991657996432816],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31301,0.2953,0.68538,0.38992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.4941451092436977,0.5042414164684899,0.5269133781512607,0.5233615115933412],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.43441973109243714,0.5156107188045289,0.5884275630252104,0.5392968067950165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43442,0.50424,0.58843,0.5393],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.2948570084033616,0.8164406212841854,0.7017429579831934,0.8318508472057073],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4521677647058826,0.8409828329369797,0.702232336134454,0.8563930588585018],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29486,0.81644,0.70223,0.85639],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/e54d9d959e8dab38b96414d813ecb8cd.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/aecb6896832a0ede466ab43fc22df4e2.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.16842,0.14112,0.13727,0.10873]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3789644577478993,0.1631076797535628,0.38259692833613457,0.17493665837589062],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37896,0.16311,0.3826,0.17494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e\u000f","boundary":[0.47758251892436987,0.1417303495872921,0.4920454432941177,0.1535593282096199],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\b\u0001\u0003","boundary":[0.49935255126050426,0.1417274633165083,0.5437289546218488,0.1535564419388361],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5624939294117648,0.1417274633165083,0.5661264,0.1535564419388361],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5911184672268909,0.1417274633165083,0.5941483159663866,0.1535564419388361],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006\u0007\b","boundary":[0.6814782655462185,0.1411158552182304,0.7054157445378152,0.1529448338405582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.720816080672269,0.1411158552182304,0.7293364840336135,0.1529448338405582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0004\u0005\u0006\u0007\b\u0001\u001d\u001e\u0013\b","boundary":[0.3969091972436976,0.1631076797535628,0.4635491300168068,0.17493665837589062],"dir":"ltr"},{"str":"\u001b\u001c","boundary":[0.46770052497479003,0.1631076797535628,0.47700768463865556,0.17493665837589062],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0013\u0014\u0015\u0016\u0001\u0017\u0015","boundary":[0.48929044033613456,0.163104793482779,0.5306426720255932,0.1749337721051068],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0018\u0017\u0013\b\u0019","boundary":[0.538906305882353,0.163104793482779,0.5805374319327733,0.1749337721051068],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5911335327731093,0.163104793482779,0.5941633815126051,0.1749337721051068],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e\u000f\u000e\u0010\u0004\u0011\u0007\u0012\u0004","boundary":[0.640548524369748,0.1624931853845011,0.6879212974789917,0.1743221640068289],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0013\u0014\u0015\b\u0016","boundary":[0.695018843697479,0.1624931853845011,0.7292176336134454,0.1743221640068289],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001","boundary":[0.4566077465546218,0.18448500991983366,0.46079262050420167,0.19631398854216145],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e'","boundary":[0.46810778016806714,0.18448500991983366,0.4825707045378151,0.19631398854216145],"dir":"ltr"},{"str":"$\u0001","boundary":[0.5062068726050419,0.18448500991983366,0.5192636793277311,0.19631398854216145],"dir":"ltr"},{"str":"\u0015%&\b","boundary":[0.5300104356302521,0.18448500991983366,0.5462142675630252,0.19631398854216145],"dir":"ltr"},{"str":"\u001f","boundary":[0.5614862117647059,0.18448212364904984,0.564114312605042,0.19631110227137763],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u0012\u0004\u0018\u0007\u0019\u001a\u0017\u001b","boundary":[0.6580898420168068,0.18387051555077194,0.7292996571428572,0.19569949417309973],"dir":"ltr"},{"str":"-\u0001\u0003.\u0013/","boundary":[0.5021848739495799,0.20586344018111627,0.5441005714285715,0.2176924188034441],"dir":"ltr"},{"str":"\u001c","boundary":[0.6338828571428572,0.205249028614905,0.6447635294117647,0.2170780072372328],"dir":"ltr"},{"str":"\u001d\u0007\u001e\u0004\u0018\u0007\u0019\u001a\u0017\u001b","boundary":[0.6518443361344538,0.205249028614905,0.7293147226890757,0.2170780072372328],"dir":"ltr"},{"str":"!\"\u000f\u0015\u0012\u0004#\u0006","boundary":[0.6030252705882353,0.23256450604958434,0.6649446655462184,0.24439348467191216],"dir":"ltr"},{"str":"$%\u0004#&'(","boundary":[0.6718078588235293,0.23256450604958434,0.7221937411764705,0.24439348467191216],"dir":"ltr"},{"str":"\u001c","boundary":[0.5207372571428572,0.25455629509798083,0.5258093243697479,0.2663852737203086],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0013\u0014","boundary":[0.5538211966386556,0.25455336151128255,0.5721676840336134,0.26638234013361034],"dir":"ltr"},{"str":")\u0015(\u0015\u001b","boundary":[0.6893441546218488,0.25394183621585503,0.7293180705882354,0.2657708148381829],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e'(","boundary":[0.4606317037310924,0.27593479633313533,0.48235956927731094,0.2877637749554631],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.526786140907563,0.27115815311015434,0.533180628302521,0.28298713173248213],"dir":"ltr"},{"str":"67","boundary":[0.5332399865546219,0.2759319100623515,0.5477105106554622,0.2877637749554631],"dir":"ltr"},{"str":":\u0003\u0004","boundary":[0.5477774686386554,0.27244906137618763,0.5801775327731094,0.2877637749554631],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5911251630252101,0.2759319100623515,0.594155011764706,0.2877608886846793],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.6451769949579833,0.2753203492799881,0.6502155831932773,0.2871493279023159],"dir":"ltr"},{"str":"+\b,\u0004\u001c\u000e\b\u001f\u0004*-","boundary":[0.6572796504201681,0.2753203492799881,0.7226306420168067,0.2871493279023159],"dir":"ltr"},{"str":"':\u001b","boundary":[0.5544087529411764,0.2973092402286222,0.5731737277310924,0.30913821885095],"dir":"ltr"},{"str":"!\u000f\u0015\u000f-\u0004\u001c\u000e\b\u001f\u0004*-","boundary":[0.6437641815126051,0.2966976794462588,0.7226239462184875,0.3085266580685866],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f'","boundary":[0.5441390722689077,0.3186865349079571,0.5586019966386555,0.3305155135302849],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5586689546218488,0.3186865349079571,0.5658669378151262,0.3305155135302849],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.5659338957983194,0.3186865349079571,0.5731318789915967,0.3305155135302849],"dir":"ltr"},{"str":"!.\u001b\u0004!\u0006\u0007\b\u0017\u001f\u0007/,\u0004*","boundary":[0.6123022991596639,0.3180750096125296,0.7020811936829905,0.3299039882348574],"dir":"ltr"},{"str":"\u00070","boundary":[0.7087217949579833,0.3180750096125296,0.7207240134453782,0.3299039882348574],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39691,0.14112,0.72934,0.33052],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.44672270924369745,0.4626279394299287,0.4521277512605042,0.47687972090261277],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0001\u0007\u0005\b\u0001","boundary":[0.4670924369747899,0.4626279394299287,0.5483697478991596,0.47687972090261277],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0003","boundary":[0.5671260504201681,0.4626279394299287,0.5856806722689076,0.47687972090261277],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0013\u0010\u0014\b\u0001\u0015\u000f","boundary":[0.5076302722689076,0.48315050475059385,0.5821714487394958,0.4974022862232779],"dir":"ltr"},{"str":"\u0016\u0017\u0018\u0001\u0012\u0005\u0019\u001a","boundary":[0.46225212100840335,0.5036730700712588,0.5261848941176471,0.517924851543943],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u001b\u001c\u001d\u0005\u001e\u001f\u0004\u001c","boundary":[0.5346554823529411,0.5036730700712588,0.6007865747899159,0.517924851543943],"dir":"ltr"},{"str":"\u001d","boundary":[0.5271932974789917,0.5243381532066508,0.5362689277310925,0.5385899346793348],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0004\u0001\u0017\u001e\u0004","boundary":[0.5524033815126052,0.5243381532066508,0.6007260705882354,0.5385899346793348],"dir":"ltr"},{"str":"!\u001f\u001e\"#\u0001\u001d$\u0003#\u001c","boundary":[0.5142857344537817,0.5448607185273158,0.6007865747899162,0.5591124999999999],"dir":"ltr"},{"str":"\u001d&'\u0016\u001c","boundary":[0.529411805042017,0.5653832838479809,0.5699294521008406,0.579635065320665],"dir":"ltr"},{"str":"!#\u0003)\u0014'\u0001*\u0017+\u0005,\u0001-.\u0010(\u0007\u0001\u0016\u001c\u0007\u0017/","boundary":[0.4166723092436976,0.585905849168646,0.6008067630252102,0.60015763064133],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5743866151260505,0.6065709323040378,0.5797311529411766,0.6208227137767219],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.579831993277311,0.6065709323040378,0.591650480672269,0.6208227137767219],"dir":"ltr"},{"str":"\u001d","boundary":[0.5917311529411766,0.6065709323040378,0.6008672873949581,0.6208227137767219],"dir":"ltr"},{"str":"45","boundary":[0.5390924974789917,0.6270934976247029,0.5580908168067228,0.6413452790973869],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5770084638655464,0.6270934976247029,0.5874958588235295,0.6413452790973869],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0002\u0002\u0002","boundary":[0.5645042621848739,0.6483361676068882,0.6007059428571428,0.6625879490795722],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0010!\u000f","boundary":[0.509875152639832,0.6671241101915084,0.5399389220623726,0.6809877692330761],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.5449675495210083,0.6671241101915084,0.5540431883711268,0.6809877692330761],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41667,0.46263,0.60087,0.68099],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0001","boundary":[0.3140143218151261,0.7313638878043349,0.3320185571092437,0.7529480299138955],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0010","boundary":[0.34204712853781516,0.7362734455908552,0.3621986579495799,0.7529480299138955],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4003358521008404,0.7364118576677553,0.40522035630252107,0.7530864419907957],"dir":"ltr"},{"str":"\u001f\u0007","boundary":[0.4170753075630252,0.7364118576677553,0.4277409882352941,0.7530864419907957],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e\u000f\u0010\u0011","boundary":[0.17565827495798317,0.7591940871437055,0.22299111529411766,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0006\u0005","boundary":[0.22770398924369745,0.7591940871437055,0.2555359220168067,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.26017457747899153,0.7591940871437055,0.2663532665546218,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2706579388235294,0.7591940871437055,0.2799352497478992,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.284573905210084,0.7591940871437055,0.29075259428571426,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.30526230857142855,0.7591940871437055,0.3154673505882353,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3358774346218487,0.7591940871437055,0.3414438211764706,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.34608247663865543,0.7591940871437055,0.35226116571428573,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.35656583798319325,0.7591940871437055,0.3673893673949579,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.37821289680672265,0.7591940871437055,0.3843977707563025,0.7723057260985748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.38903642621848733,0.7591940871437055,0.3952151152941176,0.7723057260985748],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17566,0.73136,0.42774,0.77231],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0001\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0002\u0007","boundary":[0.7974453781512605,0.4626279394299287,0.8627294117647059,0.47687972090261277],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8184201882352942,0.48315050475059385,0.8222924571428571,0.4974022862232779],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017\u0015","boundary":[0.7244369949579832,0.5243381532066508,0.7443428773109243,0.5385899346793348],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f\u0010\u0011\u0012\u0005\u0013\u0005\u0014\u0015\u0002\u0016","boundary":[0.7637647260504201,0.5243381532066508,0.8627294319327732,0.5385899346793348],"dir":"ltr"},{"str":"\u001b\u001c\u001d\u0005\u001e\u0018","boundary":[0.7956302722689077,0.5448607185273158,0.8418151462184874,0.5591124999999999],"dir":"ltr"},{"str":"%","boundary":[0.8131765109243699,0.5653832838479809,0.8170487798319329,0.579635065320665],"dir":"ltr"},{"str":"\u001d","boundary":[0.8262857344537816,0.5653832838479809,0.8381848941176472,0.579635065320665],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8472942627721722,0.5653832838479809,0.8544605243697481,0.579635065320665],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019\u0002#","boundary":[0.8111597042016808,0.585905849168646,0.8338689478991598,0.60015763064133],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0017$\u0002\u0010\u0012\u0005\u0013\u0005%\u0002&\u0005'\u0017$\u0018","boundary":[0.6732101445378152,0.6065709323040378,0.8147899563025212,0.6208227137767219],"dir":"ltr"},{"str":"()\u0003*","boundary":[0.8239075063248394,0.6065709323040378,0.8568807126050421,0.6208227137767219],"dir":"ltr"},{"str":"%\u0002&\u0005!+","boundary":[0.7879664470588236,0.6270934976247029,0.8453849344537816,0.6413452790973869],"dir":"ltr"},{"str":",\u0018","boundary":[0.8260840941176472,0.6477585807600947,0.8391933378151262,0.6620103622327789],"dir":"ltr"},{"str":"*","boundary":[0.8483027064696511,0.6477585807600947,0.8554689680672269,0.6620103622327789],"dir":"ltr"},{"str":"!-*","boundary":[0.826084094117647,0.6694212885985746,0.8558723294117647,0.6836730700712587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67321,0.46263,0.86273,0.68367],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3AB\u0001;8<\u00016\u0001\u0012\u0017=\u0004\u0001\u0013\u0010>","boundary":[0.16842336806722688,0.8251892054631829,0.3241176201680672,0.8405811294536817],"dir":"ltr"},{"str":"\u0001\u0013\u0010\",\u0001\u0002\u0005#\u0005\u0010\u0018\u0001?\u001a\u0004\u00016\u0001@'\u0016\u001d","boundary":[0.3340064268907563,0.8251892054631829,0.5149454521008404,0.8405811294536817],"dir":"ltr"},{"str":"\u0017/\u0001","boundary":[0.5248342588235293,0.8251892054631829,0.5458751999999999,0.8405811294536817],"dir":"ltr"},{"str":"3:\u0001\u0002\u0005#\u0005\u0010\u0018\u00016\u000178)\u0004\u001c\u0001\u0002\u0005#\u0005\u0010\u0018\u00016\u0001\u0002\u001c\u0017\"9","boundary":[0.545352443697479,0.8251892054631829,0.781268006722689,0.8405811294536817],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7857468302521008,0.8243821732185272,0.7902773848739495,0.8410567575415676],"dir":"ltr"},{"str":"/\u00190\u001a","boundary":[0.7899824268907563,0.8243821732185272,0.8395353680672268,0.8410567575415676],"dir":"ltr"},{"str":"2389222","boundary":[0.3228893243697479,0.8526007390142517,0.40012112268907557,0.8692753233372921],"dir":"ltr"},{"str":"+\u0002-","boundary":[0.4202962487394958,0.8526007390142517,0.4446007865546218,0.8692753233372921],"dir":"ltr"},{"str":"2345673","boundary":[0.5407098957983194,0.8526007390142517,0.617941694117647,0.8692753233372921],"dir":"ltr"},{"str":"1\u0011","boundary":[0.6274275428571429,0.8526007390142517,0.648522937815126,0.8692753233372921],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0002\u0002\u0003\u0004\u0005\u0006\u0007\u0005\u0003\u0006\b","boundary":[0.3620125512605042,0.8745910635763064,0.5136917445378152,0.8912656478993468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.5451460638655462,0.8745910635763064,0.5626783663865547,0.8912656478993468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5850479798319328,0.8745910635763064,0.6047039798319327,0.8912656478993468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16842,0.82438,0.83954,0.89127],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/1fd648a8cbab24d6f67dacf5f67b5919.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/b9c75693d3d900a1f1a99693b7c935fc.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.16989,0.09533,0.08475]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.41546218487394954,0.16989279875148633,0.4513871596638655,0.19357888674197382],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4614711932773109,0.16989279875148633,0.5834194285714286,0.19357888674197382],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41546,0.16989,0.58342,0.19358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.26174487514863254,0.9043659831932784,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.2862870868014268,0.9046693109243709,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1072941176470588,0.310829298454221,0.9043772773109254,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.3353715101070153,0.9038133781512616,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.35991372175980957,0.9040465210084042,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.38445593341260387,0.9037875630252109,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.40899814506539817,0.9043030588235302,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.4335403567181924,0.9041304201680681,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.4580825683709867,0.9040190924369755,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.48262478002378095,0.9041755966386563,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.5071669916765752,0.9043845378151267,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.5317092033293696,0.9039747226890764,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.5562514149821638,0.10327099159663863,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11658191596638653,0.5562514149821638,0.9043546890756311,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.580793626634958,0.9043708235294129,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.6053358382877524,0.9045192605042025,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.6298780499405467,0.9042982184873956,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.654420261593341,0.9043603361344549,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.6789624732461352,0.9045644369747909,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.7035046848989295,0.9045708907563034,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.7280468965517238,0.10326050420168065,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11657142857142855,0.7280468965517238,0.9045345882352951,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.7525891082045181,0.9043304873949589,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.7771313198573123,0.9045224873949589,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.8016735315101067,0.10326050420168065,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11657142857142855,0.8016735315101067,0.9045136134453792,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.8262157431629009,0.9046080000000012,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.8507579548156952,0.9043716302521017,0.8661681807372172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.8753001664684895,0.9045700840336144,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.8998423781212838,0.9032043025210094,0.9152526040428057],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.26174,0.90467,0.91525],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/675f87565dad07837a19d0129e35c914.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/be9883e9b589357eae554f9bacf7813a.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08995,0.09461,0.25654]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.08994939357907258,0.9042724033613456,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.11449160523186687,0.10326050420168068,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11657142857142858,0.11449160523186687,0.9042449747899169,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.13903381688466113,0.9043716302521019,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.16357602853745543,0.10326050420168068,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11657142857142858,0.16357602853745543,0.9041739831932782,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.10327099159663866,0.1881182401902497,0.9043425882352952,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.10326050420168068,0.21266045184304397,0.9043329075630263,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.23720266349583824,0.9042619159663875,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.26174487514863254,0.904344201680673,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.2862870868014268,0.9051299495798333,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.310829298454221,0.9043095126050432,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.3353715101070153,0.9053058151260512,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.35991372175980957,0.9043651764705891,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.38445593341260387,0.9050726722689086,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.40899814506539817,0.9043417815126059,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.4335403567181924,0.9053864873949581,0.4495213317479189],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.4580825683709867,0.9043119327731103,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.48262478002378095,0.9050129747899173,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.5071669916765752,0.9050565378151268,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.5317092033293696,0.9033825882352953,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.5562514149821638,0.9048596974789922,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.580793626634958,0.11253781512605043,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.12584873949579836,0.580793626634958,0.9047491764705891,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.6053358382877524,0.9050049075630259,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.6298780499405467,0.9044402016806731,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.654420261593341,0.10326050420168069,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11253781512605043,0.654420261593341,0.6131019831932776,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6365042016806722,0.654420261593341,0.8579165042016806,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8619831932773109,0.654420261593341,0.9050218487394959,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.6789624732461352,0.10326050420168069,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11253781512605043,0.6789624732461352,0.9046378487394967,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.7035046848989295,0.10326050420168069,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11253781512605043,0.7035046848989295,0.9048274285714296,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.7280468965517238,0.9048048403361344,0.7434571224732458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08995,0.90539,0.74346],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/aa26cfd3636410aad8cc7a1f84fd218f.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/4ad2915bcd45041b2dbbc6250662ef77.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.23677,0.18829,0.23818,0.66619]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.23677310924369746,0.18828572501408097,0.7615857478991597,0.20369595093560297],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.23677310924369746,0.21282793666687524,0.34049021848739497,0.22823816258839724],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3456806722689076,0.21282793666687524,0.761822924369748,0.22823816258839724],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5187226890756302,0.23737014831966952,0.7616002689075629,0.25278037424119154],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.44490756302521,0.2835849181082428,0.5630706554621848,0.3001366422461738],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39690756302521,0.3172591154923094,0.6007131428571428,0.33381083963024044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23677,0.18829,0.76182,0.33381],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/b6027c61a290c0c48979583a78a34e74.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/eb557e646c6fc192e9d785a817f58a3c.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.13026,0.09526,0.3813]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.39327731092436974,0.18721572063333125,0.627509243697479,0.2014844483384442],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39328,0.18722,0.62751,0.20148],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8220504201680673,0.130264194411415,0.8438529075630252,0.14567442033293698],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8503066890756302,0.130264194411415,0.9042433613445379,0.14567442033293698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82205,0.13026,0.90424,0.14567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.11334453781512607,0.23720266349583824,0.30693781512605045,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3122016806722689,0.23720266349583824,0.8208572773109242,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8256806722689075,0.23720266349583824,0.8809758655462183,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.16134453781512595,0.26174487514863254,0.4255833277310924,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4291764705882352,0.26174487514863254,0.9043700168067228,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.2862870868014268,0.13080121008403361,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13552941176470587,0.2862870868014268,0.31739697478991596,0.3076901783590962],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.32188235294117645,0.2862870868014268,0.5711217478991597,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5764033613445377,0.2862870868014268,0.7454706554621848,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7502521008403361,0.28645457162525806,0.779051294117647,0.3018647975467801],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7837310924369748,0.2862870868014268,0.8803990588235294,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17142857142857143,0.310829298454221,0.9042828907563025,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.3353715101070153,0.42847865546218494,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4328067226890757,0.3353715101070153,0.904457142857143,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8652100840336135,0.35991372175980957,0.9047411092436975,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6469915966386556,0.38445593341260387,0.7496099495798321,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7534789915966388,0.38445593341260387,0.9044587563025213,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6752268907563026,0.40899814506539817,0.9044490756302523,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.46628571428571436,0.4335403567181924,0.9045071596638656,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4683025210084034,0.4580825683709867,0.5004310588235296,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5046050420168068,0.4580825683709867,0.9044635966386557,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6058487394957984,0.48262478002378095,0.90443374789916,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.5071669916765752,0.42706285714285724,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4320000000000001,0.5071669916765752,0.8808387226890759,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.5317092033293696,0.22152766386554643,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24080672268907588,0.5317092033293696,0.646642285714286,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6510252100840338,0.5317092033293696,0.8645324369747903,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8837647058823532,0.5317092033293696,0.9040223193277312,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6018151260504202,0.5562514149821638,0.6339436638655463,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6381176470588237,0.5562514149821638,0.9044523025210085,0.5716616409036858],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.2372,0.90474,0.57166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.604433318730834,0.25016470588235307,0.6187020464359468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.60443,0.25016,0.6187],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/bde0e111566a1b0756742326f6942ccb.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/893095cf707d9744e3c1676e54fca7a9.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.13026,0.09479,0.08475]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7930084033613445,0.130264194411415,0.9047717647058824,0.14567442033293698],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4037647058823529,0.16357602853745543,0.9044361680672268,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235286,0.1881182401902497,0.9044127731092436,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235286,0.21266045184304397,0.5393279999999999,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5437310924369747,0.21266045184304397,0.7349219495798319,0.23092442330558854],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7397647058823529,0.21266045184304397,0.9040473277310923,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235286,0.23720266349583824,0.9046071932773109,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4037647058823528,0.26174487514863254,0.9040102184873949,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235286,0.2862870868014268,0.7978414789915966,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8030924369747898,0.2862870868014268,0.904503932773109,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4037647058823528,0.310829298454221,0.419403831932773,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42473949579831916,0.310829298454221,0.6009188571428571,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.606252100840336,0.310829298454221,0.9043909915966386,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235275,0.3353715101070153,0.7722014117647058,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7768739495798318,0.3353715101070153,0.9042570756302519,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235275,0.35991372175980957,0.904322420168067,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4182857142857141,0.3836494578238414,0.501271663865546,0.3996304328535679],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5066218487394956,0.38445593341260387,0.6637964369747897,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.669176470588235,0.38445593341260387,0.904269176470588,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.12584873949579803,0.3959650835312297,0.2387519999999997,0.41023381123634267],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25367636974789887,0.3959650835312297,0.3463688067226887,0.41023381123634267],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235275,0.40899814506539817,0.5095446050420166,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.534050420168067,0.40899814506539817,0.7585500504201679,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7635630252100838,0.40819166947663565,0.9044361680672266,0.42417264450636216],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4037647058823527,0.4335403567181924,0.9049879663865543,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40376470588235264,0.4580825683709867,0.9045241008403359,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.594957983193277,0.48262478002378095,0.7453867563025207,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7490420168067223,0.48262478002378095,0.9048121008403358,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731063,0.5071669916765752,0.23992336134453748,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2642016806722686,0.5071669916765752,0.37359569747899135,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3993277310924367,0.5071669916765752,0.6654832941176468,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6800043025210081,0.5071669916765752,0.8512336134453778,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8559327731092434,0.5071669916765752,0.8808169411764705,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.5317092033293696,0.6897567731092435,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6945882352941174,0.5317092033293696,0.9042320672268904,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.5562514149821638,0.8232346890756302,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8285042016806721,0.5562514149821638,0.9045249075630251,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.580793626634958,0.12744201680672243,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1323025210084031,0.580793626634958,0.6682777815126049,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6740168067226889,0.580793626634958,0.9042699831932772,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.6053358382877524,0.47868342857142837,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4832268907563024,0.6053358382877524,0.9043837310924369,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773108,0.6298780499405467,0.29696752941176463,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.30131092436974777,0.6298780499405467,0.6516471932773108,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6562689075630251,0.6298780499405467,0.9048847058823529,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.654420261593341,0.6790991596638655,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.680470588235294,0.654420261593341,0.6885208739495797,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6901512605042016,0.654420261593341,0.9036205714285713,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.6789624732461352,0.34620423529411753,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.35011764705882337,0.6789624732461352,0.5779643697478991,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6022184873949578,0.6789624732461352,0.9044297142857143,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5275966386554621,0.7035046848989295,0.9045362016806722,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11334453781512607,0.7280468965517238,0.13693149579831934,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.14157983193277313,0.7280468965517238,0.8813340504201681,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.7525891082045181,0.2959970420168068,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3009075630252101,0.7525891082045181,0.9048064537815129,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.093983193277311,0.7771313198573123,0.21073936134453788,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.21579831932773114,0.7771313198573123,0.9052065882352942,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.8016735315101067,0.51634043697479,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5207394957983194,0.8016735315101067,0.9040392605042017,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.8262157431629009,0.8656311932773112,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.8262157431629009,0.9044022857142859,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.8507579548156952,0.9042280336134457,0.8661681807372172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.8753001664684895,0.49337384873949625,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.49895798319327767,0.8753001664684895,0.6356047058823533,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6409411764705887,0.8753001664684895,0.9042377142857146,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731133,0.8998423781212838,0.41822359663865594,0.9152526040428057],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4231260504201685,0.8998423781212838,0.46371307563025255,0.9152526040428057],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.46870588235294164,0.8998423781212838,0.9037359327731097,0.9152526040428057],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.13026,0.90521,0.91525],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/08461c925660cb7f48c8d3433616f9cf.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/8d44604da136abf8097c31d656354237.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08995,0.05226,0.74739]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.08994939357907258,0.8183749915966391,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8236638655462185,0.08994939357907258,0.9477378151260505,0.10849873959571943],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.11449160523186687,0.4147264537815126,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4207058823529411,0.11449160523186687,0.4389910588235293,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4400672268907563,0.11449160523186687,0.7160059159663866,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7216134453781513,0.11449160523186687,0.9042724033613446,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7542857142857143,0.13903381688466113,0.9043659831932773,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.16357602853745543,0.6498030252100843,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6736134453781513,0.16357602853745543,0.7545325714285714,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7595294117647059,0.16357602853745543,0.8802998319327732,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5380840336134454,0.1881182401902497,0.9037327058823531,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.21266045184304397,0.4232147899159664,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4283697478991597,0.21266045184304397,0.8806572100840336,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5594621848739496,0.23720266349583824,0.8054779159663866,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8289075630252101,0.23720266349583824,0.9047193277310924,0.25261288941736026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08995,0.94774,0.25261],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/9dfc44835d0eb0bd5c11e9075babce2e.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/cc2918d899957cd316d3aa2730330f99.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08749,0.0914,0.2793]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.4352268907563025,0.08748842856248831,0.5627326386554622,0.10404015270041934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43523,0.08749,0.56273,0.10404],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.10205042016806716,0.18710445154577882,0.7869579831932771,0.2013731792508918],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.10207058823529404,0.2116466631985731,0.16376470588235287,0.22591539090368606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10205,0.1871,0.78696,0.22592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.8127731092436974,0.130264194411415,0.9042054453781513,0.14567442033293698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81277,0.13026,0.90421,0.14567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.26174487514863254,0.44158628571428565,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4654789915966385,0.26174487514863254,0.7332576806722687,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7381512605042015,0.26174487514863254,0.9042724033613444,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.2862870868014268,0.2407865546218487,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2460504201680672,0.2862870868014268,0.35317835294117644,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37754621848739495,0.2862870868014268,0.9028130420168068,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.310829298454221,0.31292853781512603,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3178487394957983,0.310829298454221,0.9043877647058826,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.3353715101070153,0.33776188235294113,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.34285714285714286,0.3353715101070153,0.7979398991596639,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8022857142857143,0.3353715101070153,0.9043006386554623,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7982521008403362,0.35991372175980957,0.9085980504201682,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.38445593341260387,0.8807749915966387,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.40899814506539817,0.219924705882353,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22386554621848742,0.40899814506539817,0.2950362352941177,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.29969747899159666,0.40899814506539817,0.44629754621848744,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4509579831932774,0.40899814506539817,0.5342085378151261,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5388907563025211,0.40899814506539817,0.904966991596639,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.4335403567181924,0.5213292100840338,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5267899159663867,0.4335403567181924,0.9043885714285718,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.4580825683709867,0.3900092773109246,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39489075630252124,0.4580825683709867,0.479624067226891,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4836302521008405,0.4580825683709867,0.905225142857143,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.35495798319327737,0.48262478002378095,0.904808067226891,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.093983193277311,0.5071669916765752,0.4022117647058825,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42151260504201693,0.5071669916765752,0.8394683697478993,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8442352941176472,0.5071669916765752,0.8803127394957985,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.5317092033293696,0.5361624201680674,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5405042016806723,0.5317092033293696,0.9045152268907563,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.5562514149821638,0.3471731092436976,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3525378151260505,0.5562514149821638,0.47474904201680673,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4993613445378151,0.5562514149821638,0.9046160672268908,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.580793626634958,0.19886440336134456,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20329411764705885,0.580793626634958,0.6796170756302523,0.601625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7034621848739496,0.580793626634958,0.7217860840336136,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7264537815126052,0.580793626634958,0.9043990588235294,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7579159663865547,0.6053358382877524,0.9052082016806723,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.6298780499405467,0.3295284705882353,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.33398319327731096,0.6298780499405467,0.8809903865546219,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.654420261593341,0.8202611092436977,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8446386554621849,0.654420261593341,0.9050702521008404,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.357781512605042,0.6789624732461352,0.904628168067227,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.7015848801552034,0.2625414453781512,0.7207049752800548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.26174,0.9086,0.7207],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/d235b6863ca46b14d9b130acfbe4b54a.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/fba102d37495060acafba6c382adb8b9.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.13026,0.09508,0.08]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.8418151260504202,0.130264194411415,0.8514957983193278,0.14567442033293698],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8579495798319328,0.130264194411415,0.9048217815126051,0.14567442033293698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84182,0.13026,0.90482,0.14567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.11334453781512607,0.1881182401902497,0.34819442016806723,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.35334453781512604,0.1881182401902497,0.5558206386554622,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5800336134453782,0.1881182401902497,0.6091022521008403,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6332773109243698,0.1881182401902497,0.9040691092436977,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.21266045184304397,0.537800067226891,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.538890756302521,0.21266045184304397,0.548383462184874,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5542184873949579,0.21266045184304397,0.904597512605042,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5215462184873949,0.23720266349583824,0.9041860840336134,0.25261288941736026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.18812,0.9046,0.25261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.5554285714285715,0.28538456724450834,0.904457142857143,0.2996532949496213],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5542184873949579,0.310829298454221,0.6754761680672269,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6788571428571428,0.310829298454221,0.7385158991596638,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7421848739495798,0.310829298454221,0.7667277983193276,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7712268907563025,0.310829298454221,0.9042457815126049,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6990252100840335,0.3353715101070153,0.9043796974789915,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.35991372175980957,0.2533141512605041,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2581512605042016,0.35991372175980957,0.3859006386554621,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39045378151260496,0.35991372175980957,0.4714229243697478,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.47636974789915965,0.35991372175980957,0.9043369411764706,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773109,0.38445593341260387,0.30506702521008405,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.309781512605042,0.38445593341260387,0.48777115966386553,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48766386554621843,0.38359980975029706,0.7363216134453782,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.741781512605042,0.38445593341260387,0.8803232268907564,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19845378151260512,0.40899814506539817,0.8804111596638656,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2609747899159665,0.4294374500860736,0.2687596638655464,0.4414231813583685],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.49936134453781533,0.4335403567181924,0.5944925042016808,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5985882352941178,0.4335403567181924,0.6458299159663866,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6506218487394959,0.4335403567181924,0.9043078991596639,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.4335403567181924,0.12065828571428583,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.12625210084033625,0.4335403567181924,0.2610344873949581,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.268638655462185,0.4335403567181924,0.4936069915966388,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5033949579831934,0.4395332223543399,0.503454655462185,0.45494344827586186],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8151932773109245,0.4580825683709867,0.880382924369748,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.16094117647058842,0.48262478002378095,0.26751085714285733,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.27146218487394974,0.48262478002378095,0.4151411092436977,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4190924369747901,0.48262478002378095,0.6381999327731094,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6421512605042018,0.48262478002378095,0.880041680672269,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8938487394957986,0.48262478002378095,0.9043361344537818,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.5071669916765752,0.6888871260504205,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6937815126050423,0.5071669916765752,0.785404235294118,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.790588235294118,0.5071669916765752,0.9043288739495801,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5009747899159667,0.5317092033293696,0.8427622184873954,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8462521008403364,0.5317092033293696,0.8797964369747902,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.5562514149821638,0.7355261848739498,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7397647058823532,0.5562514149821638,0.904370823529412,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5223529411764708,0.580793626634958,0.8808411428571431,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.6053358382877524,0.25873936134453807,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.26379831932773135,0.6053358382877524,0.3170186218487398,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.32107563025210106,0.6053358382877524,0.49904026890756326,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5037983193277312,0.6053358382877524,0.5350862521008405,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5405042016806724,0.6053358382877524,0.9042683697478993,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.6298780499405467,0.8108385882352942,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8155966386554623,0.6298780499405467,0.8813808403361345,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6244033613445379,0.654420261593341,0.8805636302521009,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.6789624732461352,0.3250422857142858,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.32994957983193285,0.6789624732461352,0.9043756638655465,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.715966386554622,0.7035046848989295,0.8800198991596639,0.7189149108204516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.28538,0.90446,0.71891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.5836638655462186,0.7525891082045181,0.9042788571428574,0.7679993341260402],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58366,0.75259,0.90428,0.768],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.8238250838553958,0.2666000672268909,0.8358108151276907],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2730538487394959,0.8232543347471912,0.5130651428571429,0.8372376878982021],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5134789915966387,0.8238250838553958,0.9043256470588237,0.8389499352228156],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5481680672268909,0.8406621825474291,0.9049210084033613,0.8526479138197239],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3299495798319329,0.8574992812394623,0.35293149579831945,0.8694850125117572],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3593852773109245,0.8574992812394623,0.4753524705882354,0.8694850125117572],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5231596638655464,0.8574992812394623,0.5985995294117649,0.8694850125117572],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6094902857142859,0.8574992812394623,0.6681640336134456,0.8694850125117572],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.8743363799314957,0.25101821848739503,0.8863221112037907],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.29364705882352954,0.8911734786235289,0.36026541176470606,0.9031592098958239],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37075280672268923,0.8911734786235289,0.47448847058823546,0.9031592098958239],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5231596638655464,0.8911734786235289,0.600243630252101,0.9031592098958239],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6107310252100842,0.8911734786235289,0.70440443697479,0.9031592098958239],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.9080105773155622,0.13094157983193289,0.9199963085878572],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.82325,0.90492,0.92],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/f22f99766c0d1d8fcd130ab6c0a70239.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/fdf17804cd7ee08489e2f3213accbe68.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08905,0.09475,0.08475]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.5554285714285715,0.08904687402215414,0.904457142857143,0.1033156017272671],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.11449160523186687,0.33624443697478995,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.34124369747899164,0.11449160523186687,0.44368860504201685,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.44773109243697484,0.11449160523186687,0.47876410084033616,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4832268907563025,0.11449160523186687,0.792128268907563,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8164033613445378,0.11449160523186687,0.9042215798319327,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.13903381688466113,0.3148082016806723,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3194621848739496,0.13903381688466113,0.6175381512605043,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6223865546218488,0.13903381688466113,0.9049621512605045,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4481344537815127,0.16357602853745543,0.7966854453781514,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.800672268907563,0.16357602853745543,0.9043458151260505,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6231932773109244,0.1881182401902497,0.8307057478991597,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8345546218487396,0.1881182401902497,0.8810065210084034,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6615126050420169,0.21266045184304397,0.8561739831932774,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.21266045184304397,0.8805378151260506,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7498487394957984,0.23720266349583824,0.8563837310924372,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.23720266349583824,0.8805378151260506,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7466218487394959,0.26174487514863254,0.8564079327731093,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.26174487514863254,0.8805378151260506,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7619495798319329,0.2862870868014268,0.8563538823529413,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.2862870868014268,0.8805378151260506,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7639663865546219,0.310829298454221,0.8805757310924371,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6953949579831934,0.3353715101070153,0.8564248739495799,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.3353715101070153,0.8805378151260506,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.711529411764706,0.35991372175980957,0.8564079327731093,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.35991372175980957,0.8805378151260506,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7353277310924371,0.38445593341260387,0.7776104873949581,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7821176470588237,0.38445593341260387,0.85642487394958,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.38445593341260387,0.8805378151260506,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7325042016806723,0.40899814506539817,0.8806297815126051,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6453781512605042,0.4335403567181924,0.7568922352941176,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7603361344537815,0.4335403567181924,0.8806249411764706,0.45066282996432794],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7216134453781512,0.4580825683709867,0.7480505546218487,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.752268907563025,0.4580825683709867,0.8805676638655461,0.47748803804994033],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39247058823529396,0.48262478002378095,0.8805789579831933,0.4980350059453029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08905,0.90496,0.49804],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.7099159663865544,0.5308066837724511,0.9041546218487393,0.545075411477564],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.5562514149821638,0.32200336134453755,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.34124369747899136,0.5562514149821638,0.3582510252100838,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3823865546218485,0.5562514149821638,0.6304207058823528,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6550588235294116,0.5562514149821638,0.6841274621848737,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7083025210084032,0.5562514149821638,0.9042457815126049,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.580793626634958,0.23937801680672255,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24363025210084022,0.580793626634958,0.905247731092437,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773108,0.6053358382877524,0.9047491764705884,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773108,0.6298780499405467,0.9046378487394962,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773108,0.654420261593341,0.5350830252100839,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5590588235294116,0.654420261593341,0.9052138487394957,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.6789624732461352,0.904322420168067,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.7035046848989295,0.5081029915966385,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5142857142857141,0.7035046848989295,0.5971990588235292,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6034285714285713,0.7035046848989295,0.9047580504201679,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7272605042016805,0.7280468965517238,0.9043022521008401,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.7525891082045181,0.8808193613445379,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6324705882352939,0.7771313198573123,0.9046959327731091,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.8016735315101067,0.8807887058823528,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.8262157431629009,0.12933862184873932,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.13391596638655445,0.8262157431629009,0.9042062521008403,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.8507579548156952,0.9041554285714284,0.8695926753864444],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731083,0.8753001664684895,0.5778764369747899,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5832605042016806,0.8753001664684895,0.6136239327731092,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6147226890756302,0.8753001664684895,0.6242153949579832,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.630453781512605,0.8753001664684895,0.9048169411764706,0.8907103923900115],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.8998423781212838,0.9042223865546217,0.9152526040428057],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.53081,0.90525,0.91525],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/3c365adabde8d8ea9de3f26898db754a.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/0e9ae6ae60e303e4e953a7a8b7fe56b9.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08995,0.0909,0.08]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.08994939357907258,0.3639803697478992,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.36826890756302527,0.08994939357907258,0.9039303529411765,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.11449160523186687,0.4193110588235296,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42473949579831954,0.11449160523186687,0.4334391932773111,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4578151260504203,0.11449160523186687,0.8344376470588237,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8393949579831934,0.11038869859974808,0.9045999327731093,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8038991596638656,0.13903381688466113,0.9044232605042019,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.12302521008403379,0.16357602853745543,0.5166260168067229,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5199327731092439,0.16357602853745543,0.8793817815126053,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.1881182401902497,0.8806927058823533,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.21266045184304397,0.42458057142857164,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4291764705882355,0.21266045184304397,0.5555592605042019,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.561075630252101,0.21266045184304397,0.7289199327731095,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7333109243697482,0.21266045184304397,0.9050847731092438,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.23720266349583824,0.3256247394957986,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3303529411764709,0.23720266349583824,0.9055663865546224,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6110924369747902,0.26174487514863254,0.9050129747899163,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731133,0.2862870868014268,0.6366090756302526,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6405378151260508,0.2862870868014268,0.8332041680672272,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.838588235294118,0.2862870868014268,0.8689516638655467,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680676,0.2862870868014268,0.8795431260504204,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.310829298454221,0.14667267226890787,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.151260504201681,0.310829298454221,0.5534085378151266,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5772100840336137,0.310829298454221,0.645736336134454,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6502184873949582,0.310829298454221,0.9044506890756305,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.3353715101070153,0.8498363697478994,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8551260504201684,0.3353715101070153,0.9043353277310928,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731133,0.35991372175980957,0.9041078319327736,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773113,0.38445593341260387,0.9045773445378156,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3735126050420172,0.40899814506539817,0.677029109243698,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7002352941176474,0.40899814506539817,0.9037222184873952,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.4335403567181924,0.20462198319327765,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.210151260504202,0.4335403567181924,0.5864656134453785,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6106890756302525,0.4335403567181924,0.6397577142857147,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6643361344537818,0.4335403567181924,0.8183983865546222,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8325160336134457,0.4335403567181924,0.8804184201680677,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4142521008403365,0.4580825683709867,0.47436907563025243,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4787899159663868,0.4580825683709867,0.7930084033613448,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.797042016806723,0.4580825683709867,0.904391798319328,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.48262478002378095,0.8811759327731096,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731121,0.5071669916765752,0.6897664537815129,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.694588235294118,0.5071669916765752,0.9048201680672272,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.5317092033293696,0.40078547899159694,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4053781512605045,0.5317092033293696,0.904872605042017,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.5562514149821638,0.5426452436974794,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5667226890756305,0.5562514149821638,0.9042030252100842,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.580793626634958,0.125138016806723,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.12988235294117678,0.580793626634958,0.358246991596639,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3630252100840339,0.580793626634958,0.5169688739495801,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5227563025210087,0.580793626634958,0.9090966050420172,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.6053358382877524,0.3829133445378155,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3876302521008407,0.6053358382877524,0.5879604705882356,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5929411764705885,0.6053358382877524,0.6230932436974793,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6280336134453784,0.6053358382877524,0.7961312268907565,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8010756302521012,0.6053358382877524,0.9045410420168071,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.6298780499405467,0.5464626554621852,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5513949579831935,0.6298780499405467,0.726674016806723,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7312941176470591,0.6298780499405467,0.7709292100840339,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7756638655462187,0.6298780499405467,0.9039376134453784,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731124,0.654420261593341,0.2388221848739499,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2436302521008407,0.654420261593341,0.9040190924369751,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.832134453781513,0.6789624732461352,0.9046999663865549,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731133,0.7035046848989295,0.2136209747899164,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.21902521008403403,0.7035046848989295,0.7989184537815129,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8043025210084037,0.7035046848989295,0.8809411764705886,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731133,0.7280468965517238,0.9045708907563028,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.42312605042016854,0.7525891082045181,0.8422539831932779,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8462521008403366,0.7525891082045181,0.9046862521008409,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731153,0.7771313198573123,0.4735994621848746,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.47838655462184937,0.7771313198573123,0.69536349579832,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7002352941176477,0.7771313198573123,0.7541106554621855,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7575126050420175,0.7762288003003939,0.880356302521009,0.7904975280055069],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731153,0.8016735315101067,0.4317950924369754,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.43764705882352994,0.8016735315101067,0.7216231260504208,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7260504201680678,0.8016735315101067,0.905082352941177,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731153,0.8262157431629009,0.9052493445378161,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2662184873949586,0.8507579548156952,0.7384836302521015,0.8661681807372172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7421848739495804,0.8466550481835763,0.9046838319327737,0.8661681807372172],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6147226890756304,0.8911734786235292,0.7276541848739497,0.9031592098958242],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7341079663865548,0.8911734786235292,0.9042240000000002,0.9031592098958242],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6365042016806729,0.9080105773155619,0.9042885378151265,0.9199963085878569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08995,0.9091,0.92],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/88cd27f284c338edcad696ecad593441.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/0b252ff076ad2ca3b9e006ab93508f79.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08905,0.09498,0.08]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731093,0.08994939357907258,0.2780353613445378,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2827563025210084,0.08994939357907258,0.382356705882353,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38682352941176473,0.08994939357907258,0.4446413445378151,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.44934453781512607,0.08994939357907258,0.5639580504201681,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5683361344537815,0.08994939357907258,0.6994527731092438,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7042689075630253,0.08904687402215414,0.8803966386554622,0.1033156017272671],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.11449160523186687,0.8339713613445378,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8381848739495799,0.11449160523186687,0.9043288739495798,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.13903381688466113,0.3937686050420168,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39852100840336124,0.13903381688466113,0.4990555966386554,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5046050420168067,0.13903381688466113,0.7852670924369748,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7905882352941176,0.13903381688466113,0.9040303865546218,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.16357602853745543,0.3512849747899159,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.35657142857142854,0.16357602853745543,0.9043917983193277,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.2875966386554621,0.1881182401902497,0.6339146218487396,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6381176470588235,0.1881182401902497,0.904064268907563,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.21266045184304397,0.14815946218487389,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1532773109243697,0.21266045184304397,0.5368457142857143,0.23092442330558854],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5421176470588235,0.21266045184304397,0.6517238319327731,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6554621848739495,0.21175793228612552,0.88040712605042,0.22602665999123847],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.14843697478991585,0.23720266349583824,0.3033737142857142,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3069579831932772,0.23720266349583824,0.9043256470588236,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.0939831932773108,0.26174487514863254,0.26515764705882344,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.27065546218487385,0.26174487514863254,0.8809097142857142,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11334453781512592,0.2862870868014268,0.3288492100840335,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.32873949579831924,0.2862870868014268,0.33958426890756294,0.30483643281807365],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.344470588235294,0.2862870868014268,0.49545761344537803,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5009747899159662,0.2862870868014268,0.6321180504201679,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6377142857142856,0.2862870868014268,0.9043796974789915,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.310829298454221,0.9050097478991596,0.3296640190249701],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6022184873949579,0.3353715101070153,0.9041691428571429,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.35991372175980957,0.7552747563025208,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7587226890756301,0.35581081512769086,0.8802957983193277,0.3732799299080041],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.38445593341260387,0.7033218151260503,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7087058823529411,0.38445593341260387,0.9039198655462185,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.40899814506539817,0.378986218487395,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38399999999999995,0.40899814506539817,0.9048629243697478,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.28114285714285703,0.4335403567181924,0.511574319327731,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5154957983193276,0.4335403567181924,0.9042683697478989,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6772436974789912,0.45312453552318643,0.6847784873949576,0.4639687685790723],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6970084033613441,0.4580825683709867,0.8807209411764702,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5820504201680671,0.45312453552318643,0.5895852100840334,0.4639687685790723],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6066554621848738,0.4580825683709867,0.61472268907563,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6155294117647057,0.45312453552318643,0.623064201680672,0.4639687685790723],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6401344537815123,0.4580825683709867,0.6482016806722687,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6490084033613442,0.45312453552318643,0.6565431932773106,0.4639687685790723],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6683697478991593,0.4580825683709867,0.6764369747899156,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6772436974789912,0.46254189580856103,0.6847784873949576,0.47338612886444686],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.5175126050420167,0.45312453552318643,0.525047394957983,0.4639687685790723],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5421176470588234,0.4580825683709867,0.5808467899159662,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6155294117647057,0.46254189580856103,0.623064201680672,0.47338612886444686],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6490084033613442,0.46254189580856103,0.6565431932773106,0.47338612886444686],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.4580825683709867,0.5159096470588234,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.5175126050420167,0.46254189580856103,0.525047394957983,0.47338612886444686],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5820504201680671,0.46254189580856103,0.5895852100840334,0.47338612886444686],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731047,0.48262478002378095,0.24000887394957943,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24484033613445333,0.48262478002378095,0.6544828235294113,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6784537815126046,0.48262478002378095,0.9037302857142853,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731047,0.5071669916765752,0.41290164705882315,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.41788235294117604,0.5071669916765752,0.8099665210084029,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.815193277310924,0.5071669916765752,0.9047830588235289,0.5282847086801424],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731047,0.5317092033293696,0.9040997647058819,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7175798319327726,0.5562514149821638,0.9045434621848735,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731057,0.580793626634958,0.15099186554621816,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.15569747899159628,0.580793626634958,0.43691778151260474,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4416806722689072,0.580793626634958,0.8050511596638652,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.808739495798319,0.5766907200028393,0.8802957983193275,0.5941598347831526],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8099495798319325,0.6053358382877524,0.8616596974789913,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.865613445378151,0.6053358382877524,0.9050194285714283,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.6298780499405467,0.837773445378151,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8414117647058822,0.6289755303836283,0.8803159663865544,0.6432442580887412],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5376806722689073,0.654420261593341,0.9044264873949579,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731067,0.6789624732461352,0.32290447058823507,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3275294117647056,0.6789624732461352,0.7070964705882351,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7119327731092435,0.6789624732461352,0.837324100840336,0.6943726991676573],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8414117647058822,0.6780599536892168,0.8803159663865544,0.6923286813943298],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7639663865546218,0.7035046848989295,0.9044652100840336,0.7189149108204516],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8131764705882352,0.7239439899196048,0.8802957983193277,0.7414131046999183],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.13109243697478984,0.7230888637039236,0.13862722689075624,0.7339330967598094],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.14561344537815119,0.7280468965517238,0.17887704201680665,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.18433613445378144,0.7280468965517238,0.24189983193277304,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24685714285714275,0.7280468965517238,0.803070655462185,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8079327731092436,0.7271443769948054,0.8132474621848738,0.7414131046999183],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8551260504201679,0.7314249953063393,0.8552067226890755,0.7456937230114522],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.7280468965517238,0.1302800672268907,0.7434571224732458],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.13109243697478984,0.7325062239892982,0.13862722689075624,0.7433504570451841],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.852705882352941,0.7525891082045181,0.9044014789915964,0.7679993341260402],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.2149915966386553,0.7721732870095122,0.2225263865546217,0.7830175200653979],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.22951260504201662,0.7771313198573123,0.4481618823529411,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.453378151260504,0.7771313198573123,0.8804748907563024,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.7771313198573123,0.21381136134453763,0.7925415457788344],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.2149915966386553,0.7815906472948867,0.2225263865546217,0.7924348803507726],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7470252100840334,0.7967154986623064,0.7545599999999999,0.8075597317181923],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7623529411764705,0.8016735315101067,0.9040570084033612,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.8016735315101067,0.18789620168067211,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19280672268907545,0.8016735315101067,0.7454238655462184,0.8170837574316286],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7470252100840334,0.8061328589476809,0.7545599999999999,0.8169770920035667],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731076,0.8262157431629009,0.6591085714285714,0.841625969084423],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6639327731092436,0.8262157431629009,0.9036544537815124,0.841625969084423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08905,0.90502,0.84163],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.4747563025210083,0.8743363799314957,0.7010153949579832,0.8863221112037907],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7074691764705882,0.8743363799314957,0.8555044033613445,0.8863221112037907],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8655884369747897,0.8743363799314957,0.9042280336134452,0.8863221112037907],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.546554621848739,0.8911734786235288,0.8829321680672264,0.9031592098958238],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8934195630252095,0.8911734786235288,0.9042272268907559,0.9031592098958238],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.536470588235294,0.9080105773155621,0.8658546554621848,0.919996308587857],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8708571428571428,0.9080105773155621,0.9042740168067227,0.919996308587857],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47476,0.87434,0.90427,0.92],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/b0f8ecb04d39c486e2594d50c9436e80.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/0ccb5c63ded83010f6dbf3a3cffc564b.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.08995,0.09523,0.45109]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.5768067226890756,0.08994939357907258,0.9044894117647059,0.1053596195005946],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.11449160523186687,0.5340552605042017,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.538890756302521,0.11449160523186687,0.6997423865546218,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7042689075630252,0.11449160523186687,0.8805370084033612,0.12990183115338888],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4041680672268907,0.13903381688466113,0.6375658487394957,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.641344537815126,0.13903381688466113,0.9043772773109243,0.15444404280618315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.16357602853745543,0.3825204705882353,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3876302521008403,0.16357602853745543,0.8801288067226891,0.17898625445897742],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.1881182401902497,0.8727117983193279,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8777142857142858,0.1881182401902497,0.9043070924369748,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6869243697478993,0.21266045184304397,0.9042893445378153,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.23720266349583824,0.42906998319327744,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.43361344537815133,0.23720266349583824,0.8328008067226892,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8385882352941179,0.23720266349583824,0.8689516638655465,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8700504201680673,0.23720266349583824,0.8795431260504202,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7300840336134455,0.26174487514863254,0.9038512941176472,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.2862870868014268,0.16509902521008415,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1698151260504203,0.2862870868014268,0.43333028571428583,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4574117647058825,0.2862870868014268,0.7611452773109245,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7623529411764707,0.2862870868014268,0.7718456470588237,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7776806722689077,0.2862870868014268,0.8804579495798321,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.310829298454221,0.7853566386554623,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7901848739495799,0.310829298454221,0.9047749915966388,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.3353715101070153,0.39902117647058843,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.403764705882353,0.3353715101070153,0.4615688067226892,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.4666890756302522,0.3353715101070153,0.904487798319328,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.35991372175980957,0.3883611428571431,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.39327731092436996,0.35991372175980957,0.9040989579831935,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.38445593341260387,0.2481906554621851,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25210084033613467,0.38445593341260387,0.28818473949579854,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.292840336134454,0.38445593341260387,0.9046765714285718,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.40899814506539817,0.9043942184873951,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.4335403567181924,0.9044055126050425,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.4580825683709867,0.9043901848739502,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6744201680672272,0.48262478002378095,0.9045321680672271,0.4980350059453029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.08995,0.90477,0.49804],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.5297893985856433,0.29440699159663886,0.5489094937104947],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.52979,0.29441,0.54891],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/11b1e38cd15c6573703d3b6b96c1da91.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/804366c91c6da9b1bf551da7dc58fbb6.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.13026,0.09454,0.28092]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.6893445378151261,0.130264194411415,0.8067226890756303,0.14567442033293698],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8131764705882354,0.130264194411415,0.9043167731092437,0.14567442033293698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68934,0.13026,0.90432,0.14567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.1881182401902497,0.9044514957983195,0.2035284661117717],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.21266045184304397,0.6843936806722689,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6897478991596638,0.21266045184304397,0.904233680672269,0.22807067776456597],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5683361344537815,0.23720266349583824,0.7168053781512604,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7195966386554621,0.23720266349583824,0.9040553949579831,0.25261288941736026],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.26174487514863254,0.8807612773109246,0.2771551010701545],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731086,0.2862870868014268,0.3809643025210083,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38561344537815123,0.2862870868014268,0.4406093445378151,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.44531092436974784,0.2862870868014268,0.9048169411764706,0.3016973127229488],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.310829298454221,0.9054631260504202,0.326239524375743],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.3353715101070153,0.1611912605042018,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.16578151260504215,0.3353715101070153,0.9039924705882357,0.3507817360285373],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731103,0.35991372175980957,0.904309512605042,0.3753239476813316],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6885378151260505,0.38445593341260387,0.90461687394958,0.39986615933412584],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11334453781512617,0.40899814506539817,0.8804676302521011,0.42440837098692014],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.4335403567181924,0.5448322689075632,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5489747899159666,0.4335403567181924,0.6233699495798322,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6429579831932775,0.4335403567181924,0.9049855462184876,0.4489505826397144],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.4580825683709867,0.6535018487394959,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6784537815126052,0.4580825683709867,0.9049476302521011,0.4734927942925087],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.48262478002378095,0.2312817478991598,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.23596638655462196,0.48262478002378095,0.5098140504201681,0.5020302497027346],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5142857142857143,0.48262478002378095,0.9047822521008404,0.4980350059453029],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731104,0.5071669916765752,0.09875334453781524,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.11818487394957997,0.5071669916765752,0.6561285378151263,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6611092436974791,0.5071669916765752,0.9044272941176472,0.5225772175980973],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1347226890756304,0.5317092033293696,0.7850758991596641,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7893781512605043,0.5317092033293696,0.9047709579831934,0.5471194292508915],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5647058823529414,0.5562514149821638,0.8805289411764707,0.5716616409036858],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5820504201680674,0.580793626634958,0.786098823529412,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8038991596638657,0.580793626634958,0.8804103529411766,0.59620385255648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.09398319327731114,0.6053358382877524,0.8805458823529417,0.6207460642092744],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.24201680672268927,0.6298780499405467,0.6757222184873953,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6949915966386556,0.6298780499405467,0.9043312941176473,0.6452882758620687],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.41788235294117665,0.654420261593341,0.7431585882352945,0.6698304875148631],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7631596638655462,0.654420261593341,0.8809306890756303,0.6698304875148631],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.18812,0.90546,0.66983],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.09398319327731094,0.7036721697227607,0.28281519327731097,0.7190823956442828],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.70367,0.28282,0.71908],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/99ed5fed9f0862ad89c99106e96507f6.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/34fc01223a4daa8a968acaffbf343b53.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/21d133e14844ee43cbe75710f7ac9a4e.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/bdb31a7d33d69ae0d0dc3c1c5e3fe6b2.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.0554,0.0956,0.0838]},"elements":[{"words":[{"str":"Qanunplaying(3)","boundary":[0.09398319327731093,0.05540409482758624,0.23339294117647064,0.06738982609988112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.0554,0.23339,0.06739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.39045378151260496,0.0854565455870508,0.6083778151260504,0.10457664071190217],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.40698110924369735,0.11430024164780789,0.6064513613445377,0.13085196578573893],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39045,0.08546,0.60838,0.13085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.5505866218487395,0.8996510145372253,0.6130979495798319,0.9162027386751563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55059,0.89965,0.6131,0.9162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.88981512605042,0.05772917285969088,0.904332907563025,0.06714653314506544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88982,0.05773,0.90433,0.06715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pª","boundary":[0.6340840336134453,0.8984431666171224,0.6542521008403361,0.9127118943222354],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6607058823529411,0.8996510145372253,0.9044006722689075,0.9162027386751563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63408,0.89844,0.9044,0.9162],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/58af8aaf7b76b7df1c788848b3477ad7.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/a0850f048421d593296a421fc8ad0565.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.05364,0.09542,0.93285]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.09398319327731093,0.05772917285969088,0.10850420168067228,0.06714653314506544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.05773,0.1085,0.06715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.7611428571428571,0.05363611606397396,0.9045805714285715,0.06562184733626884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76114,0.05364,0.90458,0.06562],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/5f4edd56c30a242bb27460d06534d8ce.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/64777d351a1b1ec9534505e8df15a318.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.0554,0.09567,0.93261]},"elements":[{"words":[{"str":"Qanunplaying(3)","boundary":[0.09398319327731093,0.05540409482758624,0.23339294117647064,0.06738982609988112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.0554,0.23339,0.06739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"19","boundary":[0.88981512605042,0.05772917285969088,0.904332907563025,0.06714653314506544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88982,0.05773,0.90433,0.06715],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/1c4858ff45a2e0ff2cfa89f6951b4793.jpg","blurred":"/storage/books/a177c622ce2df5ad/pages/3990b56336d705d633687caa3387a534.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.09398,0.05364,0.09542,0.08488]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.09398319327731093,0.05772917285969088,0.10850420168067228,0.06714653314506544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09398,0.05773,0.1085,0.06715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.7611428571428571,0.05363611606397396,0.9045805714285715,0.06562184733626884],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3868235294117647,0.0854565455870508,0.6115526722689075,0.10457664071190217],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.384,0.11430024164780789,0.5506495462184874,0.13085196578573893],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5659772773109244,0.11430024164780789,0.6294792605042017,0.13085196578573893],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.38924208403361343,0.16338466495339643,0.534452168067227,0.17993638909132745],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5384857815126051,0.16338466495339643,0.9041005714285715,0.17993638909132745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.384,0.05364,0.90458,0.17994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"","boundary":[0.25976470588235295,0.9019914541060949,0.7394387899159665,0.9151186835947989],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7515396302521009,0.9019914541060949,0.7884020168067227,0.9151186835947989],"dir":"ltr"},{"str":"simile","boundary":[0.7922016806722689,0.9026999572681332,0.8246633949579832,0.9121173175535077],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8297142857142857,0.9019914541060949,0.8655093781512605,0.9151186835947989],"dir":"ltr"},{"str":"sim","boundary":[0.8692436974789917,0.9026999572681332,0.8884033613445379,0.9121173175535077],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8950588235294119,0.9019914541060949,0.9044514957983195,0.9151186835947989],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25976,0.90199,0.90445,0.91512],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19