اخلاق و سیاست اخلاق و سیاست

{"id":"3798516","title":"اخلاق و سیاست","price":"۷۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a7453128d0ccb4ff/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a7453128d0ccb4ff/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a7453128d0ccb4ff/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a7453128d0ccb4ff/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a7453128d0ccb4ff/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174461","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۱","nobat_chap":"1","description":["با توجه به منابع گسترده‌ای که در خدمت زمامداران است و فقدان نهاد‌ها و رویه‌های حقوقی کافی برای تحدید قدرت آن‌ها خصوصا در جوامع سنتی، بحث اخلاق سیاسی اهمیت مضاعفی پیدا می کند. \r","مسیله اصلی پژوهش حاضر استخراج هنجارهای اخلاقی از منظر اندیشمندان اسلامی و غربی است که باید بر کنش سیاسی زمامداران حاکم باشد تا حکمرانی خوب محقق شود. هیچ اندیشمند سیاسی نیست که منکر اهمیت رعایت اخلاق سیاسی باشد. حتی اندیشمند چون ماکیاولی نیز به رعایت ظاهری اخلاق توصیه می کند. این امر به خاطر نقش کارکردی اخلاق در حفظ قدرت و نظام سیاسی است. زمامداران با رعایت اخلاق سیاسی می‌توانند به صورت کارآمد‌تری حکومت کنند و رضایت مردم را به خود جلب کنند. امر غیراخلاقی برای مدت طولانی پایدار باقی نمی‌ماند. \r","آنچه در این پژوهش اهمیت دارد این است که مبانی مختلفی را که اخلاق سیاسی بر آن استوار است، شناسایی کنیم. آیا اهمیت اخلاق سیاسی فقط به خاطر نقش کارکردی آن در حفظ قدرت است یا اصولا اخلاق سیاسی به خاطر نقشی که در سعادت انسان دارد، معنی می‌یابد؟ دیدگاه‌های مختلفی در این باره مطرح است که امیدوارم خواننده با مطالعه کتاب حاضر آگاهی اجمالی در خصوص آن‌ها کسب کند."],"pages_count":"254","keywords":"null","token":"a7453128d0ccb4ff","created_at":"2022-07-17 13:19:14","updated_at":"2022-07-17 14:42:28","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2022-07-17 13:24:59","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921542","title":"دکتر علی عابدی رنانی","firstname":"دکتر علی","lastname":"عابدی رنانی","token":"b294ab09e53f9758","created_at":"2022-07-17 14:31:30","updated_at":"2022-07-17 14:31:30","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921542","title":"دکتر علی عابدی رنانی","firstname":"دکتر علی","lastname":"عابدی رنانی","token":"b294ab09e53f9758","created_at":"2022-07-17 14:31:30","updated_at":"2022-07-17 14:31:30","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787091","file":"62d3cd0a8e6180.73373023.pdf","book_id":"3798516","toc":null,"created_at":"2022-07-17 13:19:14","updated_at":"2022-07-17 14:42:34","process_started_at":"2022-07-17 13:19:17","process_done_at":"2022-07-17 13:19:21","process_failed_at":null,"pages_count":"254","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d1a6d5789234ebb80968c94b260b9ced66072556c6aacc1e4adad7e56be7411d50eedac114d21b9f126f907f22442e532edf1d60270ddd3ec25ee2132a90a075","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۵۴"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","description":null,"token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu"},"study_subjects":[{"id":"1096","title":"اخلاق 1و2","token":"e6e9e3b00c3bdaf7","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-12-13 16:33:05","study_fields":[{"id":"427","title":"فلسفه و حکمت اسلامی","degree_id":"7","token":"0c526d64e21e4e59","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-23 17:27:00","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1132","title":"اخلاق حقوق و قضا","token":"5571d386cd4828fe","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-01-02 13:00:04","study_fields":[{"id":"91","title":"حقوق","degree_id":"7","token":"4061a3c37ad9e6bc","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 18:53:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"اخلاق-و-سیاست","urlify":"اخلاق-و-سیاست","pages_count_fa":"۲۵۴","authorTitle":"دکتر علی عابدی رنانی","tocStr":"","url":"/preview/a7453128d0ccb4ff/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19