ارتباط و خلاقیت در کلاس ریاضی ارتباط و خلاقیت در کلاس ریاضی

توضیحات

همه ما به عنوان یک معلم، اهداف مشابهی برای دانش آموزان خود داریم. ما می خواهیم آنها نه فقط مطالب موجود در برنامه های استاندارد تحصیلی، بلکه مهارت هایی که برای باقی عمر خود نیاز دارند را نیز در مدرسه بیاموزند. متاسفانه آموزش ریاضیات چندان با یادگیری مهارت های زندگی، آموزش هیجان انگیز یا احساس ماجراجویی همراه نیست. من (نویسنده کتاب) بیش از چهل سال است که درس ریاضی را تدریس می کنم. اکثر کتاب هایی که تا به حال در این زمینه مطالعه کرده ام به شکل سنتی، با چهارچوب مشخص و تا حدی برنامه ها و فعالیتهای کسل کننده همراه می باشد. این کتاب ها به ندرت دانش آموزان را دچار چالش می کنند یا فرصتی برای معلمان فراهم می کنند تا مهارتهای زندگی را همراه با ریاضی به دانش آموزان خود بیاموزند. در نتیجه من بعد از سال ها شیوهای آموزشی را در کلاس خود به کار برده و تدریس ریاضی را با آموزش مهارتهای زندگی تلفیق کرده ام. من این روش را برای دانش آموزانم به کار بردم، نتایج آن را بررسی و یادداشت نمودم، بازخوردها را بررسی کردم و این تکنیک را تعدیل نموده ام.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3795801","title":"ارتباط و خلاقیت در کلاس ریاضی","price":"۲۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۶‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aa12baef75a5fb2e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/aa12baef75a5fb2e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978622644413","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["همه ما به عنوان یک معلم، اهداف مشابهی برای دانش آموزان خود داریم. ما می خواهیم آنها نه فقط مطالب موجود در برنامه های استاندارد تحصیلی، بلکه مهارت هایی که برای باقی عمر خود نیاز دارند را نیز در مدرسه بیاموزند. متاسفانه آموزش ریاضیات چندان با یادگیری مهارت های زندگی، آموزش هیجان انگیز یا احساس ماجراجویی همراه نیست. من (نویسنده کتاب) بیش از چهل سال است که درس ریاضی را تدریس می کنم. اکثر کتاب هایی که تا به حال در این زمینه مطالعه کرده ام به شکل سنتی، با چهارچوب مشخص و تا حدی برنامه ها و فعالیتهای کسل کننده همراه می باشد. این کتاب ها به ندرت دانش آموزان را دچار چالش می کنند یا فرصتی برای معلمان فراهم می کنند تا مهارتهای زندگی را همراه با ریاضی به دانش آموزان خود بیاموزند. در نتیجه من بعد از سال ها شیوهای آموزشی را در کلاس خود به کار برده و تدریس ریاضی را با آموزش مهارتهای زندگی تلفیق کرده ام. من این روش را برای دانش آموزانم به کار بردم، نتایج آن را بررسی و یادداشت نمودم، بازخوردها را بررسی کردم و این تکنیک را تعدیل نموده ام."],"pages_count":"100","keywords":"null","token":"aa12baef75a5fb2e","created_at":"2020-05-16 15:50:43","updated_at":"2022-04-10 14:59:57","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2020-05-16 15:53:40","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1918206","title":"نیکلاس رینالدی","firstname":"نیکلاس","lastname":"رینالدی","token":"c8ca1a3740416031","created_at":"2020-04-26 16:30:57","updated_at":"2020-04-26 16:30:57","role":"writer"},{"id":"1918208","title":"نوشین تقوا","firstname":"نوشین","lastname":"تقوا","token":"cf6f6a99798060ce","created_at":"2020-04-26 16:31:19","updated_at":"2020-04-26 16:31:19","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1918206","title":"نیکلاس رینالدی","firstname":"نیکلاس","lastname":"رینالدی","token":"c8ca1a3740416031","created_at":"2020-04-26 16:30:57","updated_at":"2020-04-26 16:30:57","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1918208","title":"نوشین تقوا","firstname":"نوشین","lastname":"تقوا","token":"cf6f6a99798060ce","created_at":"2020-04-26 16:31:19","updated_at":"2020-04-26 16:31:19","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784483","file":"5ebfcc8bcc4083.58625177.pdf","book_id":"3795801","toc":null,"created_at":"2020-05-16 15:50:44","updated_at":"2022-04-10 14:59:58","process_started_at":"2020-05-16 15:50:45","process_done_at":"2020-05-16 15:53:14","process_failed_at":null,"pages_count":"100","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"de4bb37ef7c4f5ab5c6bcbb5ac91315cbb17ef493e1033523e4b8cbd6b6025e3e111638c83503d7b5c67cb496ff8a988940023eec9e10872ab208e1fb885063e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۰۰"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","manager":"مهتاب سلیمی","shaba":"IR040170000000346644187000","bank_name":"ملی","description":"دوره ی آزمایشی سه ماهه به پایان رسید","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دیبای دانش","email":"Diba_danesh10904@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"93d7628f98d95451","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"upp3lb","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 22:58:23","created_at":"2019-05-18 16:33:06","updated_at":"2019-05-18 22:58:23","bazaar_credit":0,"description":"Diba_danesh10904@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2326","title":"اصول آموزش ریاضی","token":"d891ae7ede9db0a1","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:16","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"3463","title":"اصول وراهبردهای آموزش ریاضی","token":"3a0c41d445f07b65","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2020-12-07 12:44:02","study_fields":[{"id":"1339","title":"ریاضی کاربردی","degree_id":"10","token":"afa893f1fb54d161","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-03-09 12:26:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7657","title":"آموزش ریاضی ۱","token":"39f8cd065e04d976","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7660","title":"آموزش ریاضی ۲","token":"d95b9b435fbc379c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1138","title":"دبیری ریاضی","degree_id":"7","token":"2ab6c2d4876b2f63","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"7663","title":"آموزش ریاضی دورهٔ ابتدایی","token":"ecc66085c3610711","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:36","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"715","title":"آموزش ابتدایی","degree_id":"7","token":"ab52f3243443d9a6","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19900","title":"روانشناسی آموزش ریاضی","token":"70990ac5c46a6a69","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:01","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38284","title":"نظریه های آموزش ریاضی","token":"55f1e387e72f5dff","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:58:46","updated_at":"2020-05-16 15:53:40","study_fields":[{"id":"1042","title":"آموزش ریاضی","degree_id":"10","token":"06894f1c3234e63f","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"ارتباط-و-خلاقیت-در-کلاس-ریاضی","urlify":"ارتباط-و-خلاقیت-در-کلاس-ریاضی","pages_count_fa":"۱۰۰","authorTitle":"نیکلاس رینالدی, نوشین تقوا","tocStr":"","url":"/preview/aa12baef75a5fb2e/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":100,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"aa12baef75a5fb2e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/877714f3610006fa38d930bc4cc0663e.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/d8add37f200e3bfdc32a2a7eab639886.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2504,0.13303,0.25041,0.50931]},"elements":[{"words":[{"str":"ارتباط","boundary":[0.6436275662780149,0.13303278652018996,0.7350115923524075,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6184268001747253,0.13303278652018996,0.6358052484795538,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.504116125130204,0.13303278652018996,0.6106246429891469,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45956117065958807,0.13303278652018996,0.4962534861059776,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.3694432310742247,0.13303278652018996,0.4517832062094688,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.2650112563421928,0.13303278652018996,0.36154027082423307,0.16153634946555814],"dir":"rtl"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.6445364873492154,0.19489891395115794,0.7495888444608715,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.5330515842881625,0.19489891395115794,0.6384296058600181,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.4702494808642183,0.19489891395115794,0.5268612681025503,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45250749638789023,0.19489891395115794,0.46405378179496665,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.35997034373844966,0.19489891395115794,0.4463871576895938,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.2503990558112968,0.19489891395115794,0.3538150162964954,0.2139250422171912],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5192444877524278,0.22931717998441212,0.5871495648667721,0.24834330825044537],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48869931453916216,0.22931717998441212,0.5131322233795909,0.24834330825044537],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.4128948556836129,0.22931717998441212,0.4825493699808476,0.24834330825044537],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2504,0.13303,0.74959,0.24834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نويسنده","boundary":[0.4665156043143711,0.32194081977434685,0.5131427875407412,0.3374040026722091],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.46288666375457815,0.32194081977434685,0.46656154027082425,0.3374040026722091],"dir":"ltr"},{"str":"نيكولاس","boundary":[0.4858707704714223,0.3449702772416865,0.5566022143073148,0.3615736026573635],"dir":"rtl"},{"str":"رينالدي","boundary":[0.4195408118006787,0.3449702772416865,0.48048282651792606,0.3615736026573635],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.46369379389133425,0.3865011356888361,0.5160367225563657,0.4019643185866983],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4600648533315413,0.3865011356888361,0.4637397298477874,0.4019643185866983],"dir":"ltr"},{"str":"الهام","boundary":[0.5482678673431671,0.40953084731294537,0.5881137562581902,0.4261341727286223],"dir":"rtl"},{"str":"جبيري","boundary":[0.4911119754040522,0.40953084731294537,0.5428728772554685,0.4261341727286223],"dir":"rtl"},{"str":"نوشين","boundary":[0.42327179530257714,0.40953084731294537,0.47624698094822077,0.4261341727286223],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.3880904472295958,0.40953084731294537,0.4180130304761265,0.4261341727286223],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.48506495077450346,0.4509905656175772,0.5325583548939887,0.46645374851543947],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.4471634118477201,0.4509905656175772,0.47999668357918074,0.46645374851543947],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4435344712879271,0.4509905656175772,0.44720934780417326,0.46645374851543947],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5163140519471792,0.47409141738420424,0.5511595342898423,0.49069474279988123],"dir":"rtl"},{"str":"اردوان","boundary":[0.46006476260878326,0.47409141738420424,0.5109707335102986,0.49069474279988123],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.42488341453580186,0.47409141738420424,0.45470265448069613,0.49069474279988123],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38809,0.32194,0.58811,0.49069],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/642a4382289e4785a1cdecae07d522a0.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/7faf527c26d3d22777fe70462e7a1d74.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2499,0.07208,0.24984,0.39734]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7162002284869461,0.07422860005938246,0.7499974496824704,0.08370603473871736],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7139881052383993,0.07422860005938246,0.7162404489096469,0.08370603473871736],"dir":"ltr"},{"str":"رينالدي،","boundary":[0.6805113067437251,0.07422860005938246,0.710974254897349,0.08370603473871736],"dir":"rtl"},{"str":"نيكلاس","boundary":[0.6470479150566179,0.07422860005938246,0.6774009273881927,0.08370603473871736],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6377704042202884,0.07422860005938246,0.6439643493162194,0.08370603473871736],"dir":"rtl"},{"str":"1945","boundary":[0.6084363092638017,0.07422860005938246,0.6298121232485469,0.08370603473871736],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.633037801149155,0.07422860005938246,0.6355448741641746,0.08370603473871736],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6355582809717416,0.07422860005938246,0.6378106246429893,0.08370603473871736],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5946138906622762,0.07422860005938246,0.5995878162696147,0.08370603473871736],"dir":"rtl"},{"str":"Rinaldi,","boundary":[0.44613349685830456,0.07207674111119362,0.4891076778334062,0.08155417579052854],"dir":"ltr"},{"str":"Nicholas","boundary":[0.49243108088790993,0.07207674111119362,0.5402446837204191,0.08155417579052854],"dir":"ltr"},{"str":"J.,","boundary":[0.5435680867749227,0.07207674111119362,0.5554981889049427,0.08155417579052854],"dir":"ltr"},{"str":"1945","boundary":[0.5589182655152717,0.07207674111119362,0.5858284096636538,0.08155417579052854],"dir":"ltr"},{"str":"/.","boundary":[0.5889696246765902,0.07422860005938246,0.5947104196767582,0.08370603473871736],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.728607976882497,0.0867701677553444,0.7500521655858337,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7213548939887772,0.0867701677553444,0.7255110043345316,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7083502906488357,0.0867701677553444,0.7182096569335708,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.6790161956923491,0.0867701677553444,0.7051755586169819,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6767906656362352,0.0867701677553444,0.6791234501528847,0.09624760243467932],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6523232418265512,0.0867701677553444,0.6736990558112964,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6450701589328314,0.0867701677553444,0.6492262692785858,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.6130144820402539,0.0867701677553444,0.6419932965962163,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6020208998353549,0.0867701677553444,0.609914828130775,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.5751000302409192,0.0867701677553444,0.5989641477100903,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5474685998454352,0.0867701677553444,0.572090201942139,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5452631800006718,0.0867701677553444,0.547495413460569,0.09624760243467932],"dir":"ltr"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.5031322872215312,0.0867701677553444,0.5422131312791906,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.45193168912334897,0.0867701677553444,0.5001318436880479,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.42632468667047446,0.0867701677553444,0.4488883438056514,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4191654514297231,0.0867701677553444,0.42332156177547764,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.37914613084237725,0.0867701677553444,0.4161784147038067,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.32766398978528916,0.0867701677553444,0.3760893787171126,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.2974182319142498,0.0867701677553444,0.32466890897483247,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28642464970935083,0.0867701677553444,0.294318578004771,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.25334603339941497,0.0867701677553444,0.2834121400490571,0.09624760243467932],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.2499380229158963,0.0867701677553444,0.2533232418265512,0.09624760243467932],"dir":"ltr"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.7214542858102886,0.09938299435866982,0.7500697758811867,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7192287557541749,0.09938299435866982,0.7215615402708242,0.10886042903800473],"dir":"ltr"},{"str":"نيكلاس","boundary":[0.6857921776822016,0.09938299435866982,0.7161451900137764,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"رينالدي؛","boundary":[0.652114277074023,0.09938299435866982,0.6825691811431067,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.6169214072107791,0.09938299435866982,0.6491151742212963,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.614702580558449,0.09938299435866982,0.6171359161318504,0.10886042903800473],"dir":"ltr"},{"str":"الهام","boundary":[0.5949476496085481,0.09938299435866982,0.6115050569537314,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"جبيري","boundary":[0.5670212694465911,0.09938299435866982,0.5918171600416652,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"نوشين","boundary":[0.5346840495951075,0.09938299435866982,0.5582934377205065,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا؛","boundary":[0.516330130035953,0.09938299435866982,0.5316608144887603,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.4842074191055407,0.09938299435866982,0.5132331574879876,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.46061143778770863,0.09938299435866982,0.48098174120493253,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4583926111353784,0.09938299435866982,0.46062484459527553,0.10886042903800473],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.43873152783844616,0.09938299435866982,0.45531843016027673,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"اردوان","boundary":[0.4129234232720674,0.09938299435866982,0.4357096334128557,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.39688888142199513,0.09938299435866982,0.40970310809448596,0.10886042903800473],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.712785726286079,0.11192456205463189,0.7500566513222,0.1214019967339668],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6959467759819897,0.11192456205463189,0.70951982796277,0.1214019967339668],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6937279493296594,0.11192456205463189,0.6961612849030608,0.1214019967339668],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6693342629615939,0.11192456205463189,0.6905036121098079,0.1214019967339668],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6671167769900203,0.11192456205463189,0.6695514532441784,0.1214019967339668],"dir":"ltr"},{"str":"ديباي","boundary":[0.6425206478276938,0.11192456205463189,0.6638508786667113,0.1214019967339668],"dir":"rtl"},{"str":"دانش،","boundary":[0.6169136453748193,0.11192456205463189,0.6394638957024292,0.1214019967339668],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5902206915090217,0.11192456205463189,0.5924730351802693,0.1214019967339668],"dir":"ltr"},{"str":"1398","boundary":[0.5924328147575685,0.11192456205463189,0.6138086287423137,0.1214019967339668],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7127900608178489,0.1245373886579573,0.75006098585397,0.13401482333729223],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.6826381505997782,0.1245373886579573,0.7095992406169147,0.13401482333729223],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.6611738516850912,0.1245373886579573,0.6772057121736501,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.680419323947448,0.1245373886579573,0.6828526595208494,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6453538187560901,0.1245373886579573,0.6579294042538892,0.13401482333729223],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6431349921037599,0.1245373886579573,0.6453672255636571,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.6178296428211417,0.1245373886579573,0.6400634924901717,0.13401482333729223],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.520348745001848,0.1245373886579573,0.5363806054904069,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5363765834481367,0.1245373886579573,0.539118275595578,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"622","boundary":[0.5421214004905749,0.1245373886579573,0.5581532609791336,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5580486878801114,0.1245373886579573,0.5637331742884982,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"6444","boundary":[0.563800208326333,0.1245373886579573,0.5851760223110782,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5850634051275158,0.1245373886579573,0.5907478915359026,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.5908149255737374,0.1245373886579573,0.6015028325661099,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.615604112765028,0.1245373886579573,0.6179368972816773,0.13401482333729223],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7223565740398509,0.13715021526128274,0.750088555492087,0.14662764994061764],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستنويسي","boundary":[0.6668121702899769,0.13715021526128274,0.7191456436275663,0.14662764994061764],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6645946843184032,0.13715021526128274,0.6670293605725613,0.14662764994061764],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6490749638789018,0.13715021526128274,0.6614414031786566,0.14662764994061764],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7301121602096703,0.14976304186460815,0.7500413796579416,0.15924047654394305],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7088489634084876,0.14976304186460815,0.7274200732502268,0.15924047654394305],"dir":"rtl"},{"str":"Communication","boundary":[0.2570395484022714,0.1476111829164193,0.3391712922000121,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3421941736608034,0.1476111829164193,0.3606865438028165,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"creativity","boundary":[0.36370942526360783,0.1476111829164193,0.41146452068142864,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.41447091446800893,0.1476111829164193,0.42427101194429956,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.42727740573087986,0.1476111829164193,0.4427104936929306,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"math","boundary":[0.445716887479511,0.1476111829164193,0.4713004435334834,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"classroom:","boundary":[0.4743571458095613,0.1476111829164193,0.5293264473639998,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"non-traditional","boundary":[0.5323510231511036,0.1476111829164193,0.6077375021000637,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"activities...,","boundary":[0.6107620778871676,0.1476111829164193,0.672489701286919,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":"2014.","boundary":[0.6755142770740229,0.1476111829164193,0.7042450656899968,0.1570886175957542],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7069317899264137,0.14976304186460815,0.7088623702160545,0.15924047654394305],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7286135210510398,0.16237586846793342,0.7500577097543764,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7080474782433385,0.16237586846793342,0.725430744934646,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7058219481872248,0.16237586846793342,0.7081547327038742,0.17185330314726835],"dir":"ltr"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.6635905043513322,0.16237586846793342,0.7026713484089915,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6200451933738784,0.16237586846793342,0.660351419643157,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.598165283424616,0.16237586846793342,0.61681147138873,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5910060481838646,0.16237586846793342,0.5951621585296192,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.5549149222136353,0.16237586846793342,0.5880672759651893,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.5110880682772754,0.16237586846793342,0.5516771781862168,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.4845694029098482,0.16237586846793342,0.5079039514801247,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4735758207049492,0.16237586846793342,0.4814697490003694,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.4443489802089982,0.16237586846793342,0.4704788481569838,0.17185330314726835],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7236649978159336,0.1749174361638955,0.7500630019152582,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7214461711636033,0.1749174361638955,0.7238795067370049,0.1843948708432304],"dir":"ltr"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.6868767178522227,0.1749174361638955,0.7182298780282921,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.6477690601794294,0.1749174361638955,0.6780362689425757,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.6158072309398205,0.1749174361638955,0.6444763482409865,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.609760760727126,0.1749174361638955,0.6127826551527167,0.1843948708432304],"dir":"ltr"},{"str":"متوسطه","boundary":[0.5804266657706394,0.1749174361638955,0.6097902557037734,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5775039817210443,0.1749174361638955,0.5804802930009072,0.1843948708432304],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.5284216592184401,0.1749174361638955,0.5687278854877187,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.5098800443533482,0.1749174361638955,0.525155760895131,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.4860829609220119,0.1749174361638955,0.5068125667820301,0.1843948708432304],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.726904707503108,0.18753026276722093,0.7500113403447464,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7019010113907462,0.18753026276722093,0.7238694062699506,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6996795033769025,0.18753026276722093,0.702112838950304,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"جبيري،","boundary":[0.6691347736971203,0.18753026276722093,0.696455166157051,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"الهام،","boundary":[0.6470537616343536,0.18753026276722093,0.6661530996942306,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6144215920163971,0.18753026276722093,0.6169286650314167,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6168214105708811,0.18753026276722093,0.622505896979268,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"1355","boundary":[0.6225729310171028,0.18753026276722093,0.643948745001848,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5877018245354657,0.18753026276722093,0.6112240684116795,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.58427638520211,0.18753026276722093,0.5876616041127649,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"تقوا،","boundary":[0.5659291690467388,0.18753026276722093,0.5812732603071131,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"نوشين،","boundary":[0.5365950740902522,0.18753026276722093,0.5626954470615905,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5040433453176973,0.18753026276722093,0.506550418332717,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5064565706797485,0.18753026276722093,0.5121410570881352,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"1355","boundary":[0.5122080911259701,0.18753026276722093,0.5335839051107152,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.4774308322973016,0.18753026276722093,0.5009530761735154,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4740053929639459,0.18753026276722093,0.4773906118746008,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"تقوا،","boundary":[0.4556581768085748,0.18753026276722093,0.47100226806894907,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"اردوان،","boundary":[0.4272357447666407,0.18753026276722093,0.4525732703874196,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39445610026544775,0.18753026276722093,0.39696317328046743,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3968827324350657,0.18753026276722093,0.40256721884345253,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"1353","boundary":[0.4026342528812873,0.18753026276722093,0.4240100668660324,0.19700769744655583],"dir":"ltr"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.362199321259366,0.18753026276722093,0.39126528006451367,0.19700769744655583],"dir":"rtl"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7192370216054567,0.20021434827790968,0.7501263062397097,0.2096917829572446],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.6940322233795907,0.20021434827790968,0.716220489902893,0.2096917829572446],"dir":"rtl"},{"str":"QA11","boundary":[0.6498701992540572,0.19806248932972084,0.6799175363731056,0.2096917829572446],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.691806693323477,0.20021434827790968,0.6941394778401263,0.2096917829572446],"dir":"ltr"},{"str":"ردهبندي","boundary":[0.7192504284130236,0.21275591597387175,0.7501263062397097,0.22223335065320665],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.6941394778401262,0.21275591597387175,0.7161735660764087,0.22223335065320665],"dir":"rtl"},{"str":"510","boundary":[0.6533291556063303,0.21275591597387175,0.6693610160948892,0.22223335065320665],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6693502906488356,0.21275591597387175,0.6727556197708409,0.22223335065320665],"dir":"ltr"},{"str":"712","boundary":[0.6727824333859748,0.21275591597387175,0.6888142938745336,0.22223335065320665],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6919139477840125,0.21275591597387175,0.6942467323006619,0.22223335065320665],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7284079836027014,0.22551126039192404,0.750019757400625,0.23498869507125894],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.6860692853062733,0.22551126039192404,0.7254048587077047,0.23498869507125894],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.6686270286616713,0.22551126039192404,0.682976334800578,0.23498869507125894],"dir":"rtl"},{"str":"5884231","boundary":[0.6259933805987701,0.22551126039192404,0.6634010550720741,0.23498869507125894],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.666408202009341,0.22551126039192404,0.6686404354692382,0.23498869507125894],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24994,0.07208,0.75013,0.23499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7245772655488725,0.3483947431710215,0.750123030140116,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7220605658412015,0.3483947431710215,0.7245940996606296,0.36029498070071264],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6933331541278854,0.3483947431710215,0.7185573871845703,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6848655959141157,0.3483947431710215,0.6900841705587849,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.6462481435435636,0.3483947431710215,0.6813051812775107,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6333363798259466,0.3483947431710215,0.642753381942811,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6005771983468297,0.3483947431710215,0.6298500352810724,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5676160075266288,0.3483947431710215,0.5970252007661032,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.513982527468835,0.3483947431710215,0.560606283391015,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.462385974933638,0.3483947431710215,0.5104540976445684,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.43668028628070293,0.3483947431710215,0.4588541782870199,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4282127280669332,0.3483947431710215,0.43343130271160246,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژي","boundary":[0.3853699136453748,0.3483947431710215,0.4246943987097208,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.3331841671986828,0.3483947431710215,0.38185158428816235,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.30182221699539663,0.3483947431710215,0.3296574207855919,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28891045327777964,0.3483947431710215,0.298327455394644,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.25403017371728104,0.3483947431710215,0.2853752898088102,0.36029498070071264],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2505960149188535,0.3483947431710215,0.25433318772890695,0.36029498070071264],"dir":"ltr"},{"str":"نويسنده","boundary":[0.7140222774772353,0.36336524198337294,0.7500708443936696,0.37526547951306416],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7112025637579382,0.36336524198337294,0.7140391115889924,0.37526547951306416],"dir":"ltr"},{"str":"نيكلاس","boundary":[0.6690583649742953,0.36336524198337294,0.7073559692214644,0.37526547951306416],"dir":"rtl"},{"str":"رينالدي","boundary":[0.6300537280333323,0.36336524198337294,0.6652201874936998,0.37526547951306416],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.7096790766439299,0.3782643393705463,0.7501617485971573,0.3901645769002375],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7068593629246329,0.3782643393705463,0.7096959107556869,0.3901645769002375],"dir":"ltr"},{"str":"الهام","boundary":[0.6821553039212392,0.3782643393705463,0.7030380195557945,0.3901645769002375],"dir":"rtl"},{"str":"جبيري","boundary":[0.6470898491314135,0.3782643393705463,0.6783507946641578,0.3901645769002375],"dir":"rtl"},{"str":"نوشين","boundary":[0.6064354692382649,0.3782643393705463,0.6360550888747017,0.3901645769002375],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.5863860421356809,0.3782643393705463,0.6026242263364807,0.3901645769002375],"dir":"rtl"},{"str":"ويراستار","boundary":[0.7134835859010114,0.3931634367577197,0.7500068747689929,0.40506367428741086],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6842595678908638,0.3931634367577197,0.709662242532173,0.40506367428741086],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6814398541715668,0.3931634367577197,0.6842764020026209,0.40506367428741086],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6567357951681732,0.3931634367577197,0.6776235610362555,0.40506367428741086],"dir":"rtl"},{"str":"اردوان","boundary":[0.6241786230301402,0.3931634367577197,0.6529312859110918,0.40506367428741086],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.6041291959275562,0.3931634367577197,0.6203673801283559,0.40506367428741086],"dir":"rtl"},{"str":"طراح","boundary":[0.7266815295184974,0.408062534144893,0.7500506434595612,0.41996277167458423],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.7062280837337455,0.408062534144893,0.722831568159672,0.41996277167458423],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7034083700144484,0.408062534144893,0.7062449178455025,0.41996277167458423],"dir":"ltr"},{"str":"صدف","boundary":[0.6723578508786667,0.408062534144893,0.6995971271126643,0.41996277167458423],"dir":"rtl"},{"str":"حسيني","boundary":[0.6354574779073284,0.408062534144893,0.6685112563421928,0.41996277167458423],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.7273043916535064,0.4229616315320664,0.7500843116830752,0.4348618690617576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7182476395282417,0.4229616315320664,0.7234662141729109,0.4348618690617576],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخ","boundary":[0.6908080373643359,0.4229616315320664,0.7143673767682538,0.4348618690617576],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6658093814051947,0.4229616315320664,0.6869580760055105,0.4348618690617576],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6629896676858976,0.4229616315320664,0.6658262155169518,0.4348618690617576],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.6429149894156783,0.4229616315320664,0.659175057961762,0.4348618690617576],"dir":"rtl"},{"str":"1398","boundary":[0.612091730788616,0.4229616315320664,0.6391138469809483,0.4348618690617576],"dir":"ltr"},{"str":"تيراژ","boundary":[0.7296274990759719,0.43786072891923977,0.7501146130842378,0.44976096644893093],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.702709754376533,0.43786072891923977,0.7229763415207823,0.44976096644893093],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7268077853566748,0.43786072891923977,0.7296443331877289,0.44976096644893093],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6721558415375827,0.43786072891923977,0.6988177077383153,0.44976096644893093],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7289036322704209,0.45283122773159135,0.7500523268707368,0.4647314652612825],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7260839185511238,0.45283122773159135,0.7289204663821779,0.4647314652612825],"dir":"ltr"},{"str":"روز","boundary":[0.7075243103390342,0.45283122773159135,0.7222457410705285,0.4647314652612825],"dir":"rtl"},{"str":"قيمت","boundary":[0.7240554080844056,0.4677303251187647,0.7501078794395348,0.47963056264845594],"dir":"rtl"},{"str":"170000","boundary":[0.676869392829542,0.4677303251187647,0.7174025671180403,0.47963056264845594],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7212272773092301,0.4677303251187647,0.7240554080844056,0.47963056264845594],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.6526619401229797,0.4677303251187647,0.6729571452572157,0.47963056264845594],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.7233147071670978,0.4975285198931115,0.7500136084136957,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"ميدان","boundary":[0.6857073015019655,0.4975285198931115,0.7123641174691708,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.6510458653943079,0.4975285198931115,0.6819364604683981,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"ابتداي","boundary":[0.611502536877121,0.4975285198931115,0.6400767581734483,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"كارگر","boundary":[0.582068092470011,0.4975285198931115,0.6077064446759181,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي","boundary":[0.5492163233762305,0.4975285198931115,0.5782467491011726,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"كوچه","boundary":[0.51322499243977,0.4975285198931115,0.5382775175565336,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"رشتچي","boundary":[0.474624374180975,0.4975285198931115,0.5093783979032961,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"پلاك","boundary":[0.43760616242733763,0.4975285198931115,0.46366873424952104,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"4.","boundary":[0.3777440610194549,0.4975285198931115,0.41551846712140045,0.5094287574228027],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.42028386142938734,0.4975285198931115,0.4337982863479049,0.5094287574228027],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.38831588320284927,0.4975285198931115,0.40925751822855405,0.5094287574228027],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.729139309835019,0.5124276172802849,0.7499664729007761,0.524327854809976],"dir":"rtl"},{"str":"66922027","boundary":[0.6687553509626692,0.512364481888361,0.7226611605792815,0.524327854809976],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7263195961157218,0.5124276172802849,0.7291561439467759,0.524327854809976],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.6390831625281408,0.512364481888361,0.6650329458015524,0.5242647194180523],"dir":"rtl"},{"str":"09124859564","boundary":[0.5586497765532072,0.512364481888361,0.632556577399953,0.5242647194180523],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6362634488088438,0.512364481888361,0.6390999966398978,0.5242647194180523],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.7267750747622728,0.5273940543349169,0.7500718020227815,0.5392942918646081],"dir":"rtl"},{"str":"الكترونيك","boundary":[0.6753805315681597,0.5273940543349169,0.7230261180739894,0.5392942918646081],"dir":"rtl"},{"str":"Diba_Danesh10904@yahoo.com","boundary":[0.25069722119552434,0.5257715920056413,0.4514424918517523,0.5364604281101544],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6708622559725816,0.5245235868839073,0.67550173717281,0.5364238244135986],"dir":"ltr"},{"str":"Telegram.me/diba_danesh","boundary":[0.24989583683343972,0.5404473639771378,0.40995497463122876,0.5511362000816508],"dir":"ltr"},{"str":"Instagram.com/Dibayedaneshpub","boundary":[0.24989583683343972,0.5527715920056413,0.45272168273915525,0.5634604281101544],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2499,0.34839,0.75016,0.56346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كليه","boundary":[0.7263112798629077,0.5919609152315914,0.7464577803165215,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6938476529686501,0.5919609152315914,0.7229605860018143,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6723766002486475,0.5919609152315914,0.6904893988777258,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6431487517220523,0.5919609152315914,0.6689170390779879,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"متعلق","boundary":[0.6106851248277948,0.5919609152315914,0.6396861664594604,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5969708679143846,0.5919609152315914,0.6072406841167971,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5726722892375927,0.5919609152315914,0.593511306743725,0.6026497513361044],"dir":"rtl"},{"str":"ديباي","boundary":[0.540007056214509,0.5915595170229854,0.5691971035919492,0.6022483531274985],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5072410201270119,0.5915595170229854,0.5365081818487283,0.6022483531274985],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4785171869224824,0.5919714853028504,0.5038469809482208,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4694494472631968,0.5919714853028504,0.47510449917677494,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"متخلفان","boundary":[0.4243859413326165,0.5919714853028504,0.46601710291992876,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.3944474312019085,0.5919714853028504,0.4209838379086724,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"پيگرد","boundary":[0.3625886226941299,0.5919714853028504,0.39097728570948553,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"قانوني","boundary":[0.3270101811095057,0.5919714853028504,0.3590625315009576,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.30352508316252813,0.5919714853028504,0.3236020295016968,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.2570478142535533,0.5919714853028504,0.3000927388192601,0.6026603214073635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2536305903699472,0.5919714853028504,0.25700245287456736,0.6026603214073635],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25363,0.59156,0.74646,0.60266],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/69df3d7f9fe38ff45735343d9395f183.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/3a72828ae1bf3a1555fcb59771507b3c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.25079,0.09673,0.24989,0.37467]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.47246396290447235,0.09673027019002375,0.5275528376062633,0.11098205166270785],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.6942294848963408,0.1331807322595012,0.7500629011121938,0.14622111230700713],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.25079590739558477,0.1331807322595012,0.2606096905345922,0.14622111230700713],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2610782433385974,0.13223836104513065,0.6907669903565067,0.14527874109263658],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7129771311447868,0.1530620956799287,0.7501108632102415,0.16610247572743464],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.2507959073955848,0.1530620956799287,0.2703423070461342,0.16610247572743464],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2709565908403615,0.15211972446555813,0.7105236853600349,0.16516010451306407],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7200349383421256,0.17287173701009495,0.750061056416115,0.18591211705760088],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6948345452101744,0.17287173701009495,0.7157958267531334,0.18591211705760088],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6907005812976714,0.17287173701009495,0.6948603709552771,0.18591211705760088],"dir":"ltr"},{"str":"بياييد","boundary":[0.6529986828399582,0.17287173701009495,0.6864928295420181,0.18591211705760088],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6119726420483182,0.17287173701009495,0.6488112227411713,0.18591211705760088],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.5802180437485299,0.17287173701009495,0.6076671214004906,0.18591211705760088],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.2507940626995061,0.17287173701009495,0.2703404623500555,0.18591211705760088],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.27095474614428283,0.17192936579572438,0.5771595376499444,0.1849697458432303],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6759780618930816,0.19179165766033243,0.7315587547461443,0.20483203770783837],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.638781610160949,0.19179165766033243,0.6717241927354592,0.20483203770783837],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.5979547965458151,0.19179165766033243,0.6344041463660496,0.20483203770783837],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.2507903733073487,0.19179165766033243,0.26551104801585984,0.20483203770783837],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.2680272134672895,0.19067099999999987,0.596975262927993,0.2037113800475058],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعههاي","boundary":[0.6666014717247406,0.2099621232185272,0.7316270085010586,0.22300250326603313],"dir":"rtl"},{"str":"سهتايي","boundary":[0.6251714424918521,0.2099621232185272,0.6623789624004572,0.22300250326603313],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.2507885286112701,0.2099621232185272,0.2655092033197813,0.22300250326603313],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.2680253687712109,0.20884146555819463,0.6247951244917848,0.22188184560570057],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6987563690736202,0.22820431086698326,0.73162516380498,0.24124469091448916],"dir":"rtl"},{"str":"وارونه","boundary":[0.6652898928127419,0.22820431086698326,0.6944582272101075,0.24124469091448916],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.2507885286112703,0.22820431086698326,0.26550920331978145,0.24124469091448916],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.26802536877121114,0.2270836532066507,0.6618901179395857,0.2401240332541566],"dir":"ltr"},{"str":"سازههاي","boundary":[0.6862567084439372,0.2464464985154393,0.7316122509324289,0.2594868785629452],"dir":"rtl"},{"str":"مشهور","boundary":[0.648355582809718,0.2464464985154393,0.6821190551392767,0.2594868785629452],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.2507885286112703,0.2464464985154393,0.26550920331978145,0.2594868785629452],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.26802536877121114,0.24532584085510672,0.6479792648096506,0.25836622090261263],"dir":"ltr"},{"str":"دقت","boundary":[0.7087361748597162,0.26461696407363405,0.7316325425892952,0.27765734412113996],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6659964114109074,0.26461696407363405,0.7044970632707239,0.27765734412113996],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6426111992204568,0.26461696407363405,0.661781280870939,0.27765734412113996],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6309176707771922,0.26461696407363405,0.6384624777393239,0.27765734412113996],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6121770101811095,0.2646179260688836,0.6266984577131145,0.27765830611638953],"dir":"rtl"},{"str":"حدي","boundary":[0.5816325325089883,0.2646179260688836,0.6079987735627163,0.27765830611638953],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.5483671281206949,0.2646179260688836,0.5775280837337455,0.27765830611638953],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.25079551426363367,0.2646179260688836,0.26551618897214485,0.27765830611638953],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.26803235442357454,0.26349726840855103,0.5459745573065421,0.27653764845605694],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6759795134572093,0.28286011371733966,0.731560206310272,0.29590049376484556],"dir":"rtl"},{"str":"فكري","boundary":[0.641101844696079,0.28286011371733966,0.671755159436847,0.29590049376484556],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.6024923557676156,0.28286011371733966,0.6368996270286619,0.29590049376484556],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.2507918248714765,0.28286011371733966,0.2655124995799877,0.29590049376484556],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2680286650314173,0.28173945605700706,0.6016124357380467,0.29477983610451297],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7200290111219385,0.30199332608372914,0.750055129195928,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6918051611168984,0.30199332608372914,0.7158581532878604,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6876711972043955,0.30199332608372914,0.6918309868620011,0.3150337061312351],"dir":"ltr"},{"str":"آيا","boundary":[0.6688220926716177,0.30199332608372914,0.6834468431840333,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيم","boundary":[0.6095501629649548,0.30199332608372914,0.6645018144551601,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.5607616410738893,0.30199332608372914,0.605307361983805,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم؟","boundary":[0.5222536104297577,0.30199332608372914,0.5565575787103935,0.3150337061312351],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.25078998017539794,0.30199332608372914,0.2703363798259473,0.3150337061312351],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.27095066362017467,0.30105095486935857,0.5178835254191733,0.31409133491686453],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.715693975336851,0.3209132467339666,0.7316432176338168,0.33395362678147256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.705714169550755,0.3209132467339666,0.7114327273949135,0.33395362678147256],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6823289573603045,0.3209132467339666,0.7014990390107867,0.33395362678147256],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.250791824871477,0.3209132467339666,0.2655124995799881,0.33395362678147256],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.2680286650314178,0.31979258907363406,0.6804418332717321,0.33283296912114],"dir":"ltr"},{"str":"آيا","boundary":[0.7204329995631877,0.33908371229216133,0.7316358388495019,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانم","boundary":[0.6761824300258737,0.33908371229216133,0.7162086455428256,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6483607237660035,0.33908371229216133,0.6719377843486453,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6248740532912211,0.33908371229216133,0.6441400591377988,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"عكسي","boundary":[0.5858642653136666,0.33908371229216133,0.6206681462316465,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"ترسيم","boundary":[0.5505826081112877,0.33908371229216133,0.581612240852123,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"كنم؟","boundary":[0.5213497093511654,0.33908371229216133,0.5463213601693504,0.3521240923396673],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.2507936695675561,0.33908371229216133,0.26551434427606724,0.3521240923396673],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.2680305097274969,0.33796305463182885,0.5181510063505942,0.3510034346793348],"dir":"ltr"},{"str":"جوي","boundary":[0.706120002688083,0.3573258999406174,0.731645062329896,0.3703662799881234],"dir":"rtl"},{"str":"ريد","boundary":[0.6857637713786499,0.35732576454869364,0.7019159302442795,0.3703661445961996],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6826388562212291,0.35732576454869364,0.6857840630355162,0.3703661445961996],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6581431369913645,0.35732576454869364,0.6784181915930244,0.3703661445961996],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.6138888780618931,0.35732576454869364,0.6539095594906085,0.3703661445961996],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.2507973488794061,0.35732576454869364,0.26551802358791726,0.3703661445961996],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.26803418903934695,0.3562051068883611,0.6108930916299855,0.36924548693586706],"dir":"ltr"},{"str":"اوه","boundary":[0.7179186687275294,0.37556795219714967,0.7316967037397939,0.38860833224465563],"dir":"rtl"},{"str":"بگو","boundary":[0.6963467927825008,0.37556795219714967,0.7137238298444274,0.38860833224465563],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6786063505930582,0.37556795219714967,0.6920763213601696,0.38860833224465563],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواني","boundary":[0.6324391418299118,0.37556795219714967,0.674381996572696,0.38860833224465563],"dir":"rtl"},{"str":"ببيني","boundary":[0.6018965088538695,0.37556795219714967,0.6282018749369983,0.38860833224465563],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.25079919357548514,0.37556795219714967,0.26551986828399626,0.38860833224465563],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.26803603373542595,0.37444729453681713,0.5969840831961294,0.3874876745843231],"dir":"ltr"},{"str":"ساخت","boundary":[0.6994735526360006,0.3937384177553444,0.7316524310339039,0.40677879780285037],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6759868821612183,0.3937384177553444,0.6952012365175907,0.40677879780285037],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.6434279963710904,0.3937384177553444,0.6716444675918155,0.40677879780285037],"dir":"rtl"},{"str":"سنج","boundary":[0.6171189408958039,0.3937384177553444,0.6392350021840671,0.40677879780285037],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.250802882967643,0.3937384177553444,0.2655235576761542,0.40677879780285037],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.26803972312758384,0.39261776009501187,0.6155343469641483,0.40565814014251783],"dir":"ltr"},{"str":"اوه","boundary":[0.7179242028157664,0.41198060540380044,0.7317022378280308,0.4250209854513064],"dir":"rtl"},{"str":"بگو","boundary":[0.6963523268707377,0.41198060540380044,0.7137293639326644,0.4250209854513064],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6786118846812951,0.41198060540380044,0.6920818554484065,0.4250209854513064],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواني","boundary":[0.6324446759181487,0.41198060540380044,0.6743875306609329,0.4250209854513064],"dir":"rtl"},{"str":"ببيني","boundary":[0.6019020429421064,0.41198060540380044,0.6282074090252353,0.4250209854513064],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.250804727663722,0.41198060540380044,0.2655254023722332,0.4250209854513064],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.2680415678236629,0.4108599477434679,0.5969896172843663,0.42390032779097386],"dir":"ltr"},{"str":"اوه","boundary":[0.7179260475118454,0.43015107096199523,0.7317040825241098,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"بگو","boundary":[0.6963541715668167,0.43015107096199523,0.7137496555895311,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6786137293773742,0.43015107096199523,0.6920837001444855,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواني","boundary":[0.6324465206142278,0.43015107096199523,0.674389375357012,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"ببيني","boundary":[0.6020053459225173,0.43015107096199523,0.6282092537213143,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5988804307650964,0.43015107096199523,0.6020256375793837,0.4431914510095012],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.5742850979469788,0.43015107096199523,0.594665300225128,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5300326837135861,0.43015107096199523,0.5701068613285856,0.4431914510095012],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.25079802425993747,0.4301523678741092,0.26551869896844865,0.44319274792161517],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.26804525721582073,0.4290304133016627,0.5274390410268485,0.44207079334916866],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7157020194213903,0.44839455552256524,0.7316512617183563,0.4614349355700712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7057222136352945,0.44839455552256524,0.711440771479453,0.4614349355700712],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمه","boundary":[0.662679920029569,0.44839455552256524,0.7014831020463023,0.4614349355700712],"dir":"rtl"},{"str":"آزادي","boundary":[0.6297188904942711,0.44839455552256524,0.6584278955680254,0.4614349355700712],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.2507998689560164,0.44839455552256524,0.2655205436645276,0.4614349355700712],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.26803670911595723,0.4472738978622327,0.624806464836531,0.46031427790973867],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشتهايي","boundary":[0.6635875105003193,0.46656502108076003,0.7315903867477572,0.479605401128266],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6358672625247809,0.46656502108076003,0.6593502436074058,0.479605401128266],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6086506165787441,0.46656502108076003,0.631493488122039,0.479605401128266],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.2507998689560164,0.46656502108076003,0.2655205436645276,0.479605401128266],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.26803670911595723,0.4654443634204275,0.6062580457645912,0.47848474346793346],"dir":"ltr"},{"str":"گفتگو","boundary":[0.7015900944188705,0.48480720872921607,0.73163097006149,0.497847588776722],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6864691206612683,0.48480720872921607,0.6973491381337995,0.497847588776722],"dir":"rtl"},{"str":"بيسبال","boundary":[0.6477618628406306,0.48480720872921607,0.6822558348173786,0.497847588776722],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.2508017136520954,0.48480720872921607,0.26552238836060654,0.497847588776722],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.26803855381203623,0.48368655106888353,0.6433548839084711,0.4967269311163895],"dir":"ltr"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.6777012801989183,0.5030493963776721,0.7316365041497265,0.5160897764251781],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.641211347064951,0.5030493963776721,0.6735525587177852,0.5160897764251781],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.2508017136520954,0.5030493963776721,0.26552238836060654,0.5160897764251781],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.26803855381203623,0.5019287387173396,0.6387191626625451,0.5149691187648455],"dir":"ltr"},{"str":"تكنولوژي","boundary":[0.6833460501999264,0.5212198619358669,0.7316291253654114,0.5342602419833729],"dir":"rtl"},{"str":"دردسرساز","boundary":[0.630222492523773,0.5212198619358669,0.6791087833070129,0.5342602419833729],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.25080171365209547,0.5212198619358669,0.26552238836060665,0.5342602419833729],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.26803855381203634,0.5200992042755344,0.629444030778536,0.5331395843230403],"dir":"ltr"},{"str":"آيا","boundary":[0.7204428883438061,0.5394620495843229,0.7316457276301204,0.5525024296318288],"dir":"rtl"},{"str":"عشق،","boundary":[0.6855652195826758,0.5394620495843229,0.7162277578038377,0.5525024296318288],"dir":"rtl"},{"str":"موقتي","boundary":[0.6500824905077119,0.5394620495843229,0.681329797385841,0.5525024296318288],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.6167174725311655,0.5394620495843229,0.6458747387520586,0.5525024296318288],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.2508035583481745,0.5394620495843229,0.26552423305668565,0.5525024296318288],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.26804039850811534,0.5383413919239903,0.6155350223446798,0.5513817719714963],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7114721313127926,0.5576325151425177,0.7316069890124667,0.5706728951900236],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويي","boundary":[0.6558287187930522,0.5576325151425177,0.7071241826551535,0.5706728951900236],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.250801713652096,0.5576325151425177,0.26552238836060715,0.5706728951900236],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.26803855381203684,0.5565118574821851,0.6526300157924809,0.5695522375296911],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7071340714357717,0.5758767407957245,0.7316500823225026,0.5889171208432304],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6827398104902389,0.5758767407957245,0.702874668189913,0.5889171208432304],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.6520957192298646,0.5758767407957245,0.6784988542051679,0.5889171208432304],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6369747454722625,0.5758767407957245,0.6478547629447937,0.5889171208432304],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.5995753771714661,0.5758767407957245,0.6326489331675684,0.5889171208432304],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.2507968448640842,0.5758767407957245,0.2655175195725954,0.5889171208432304],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.268033685024025,0.574756083135392,0.5969817344847285,0.5877964631828979],"dir":"ltr"},{"str":"فرم","boundary":[0.7138856590840363,0.5940472063539192,0.7316316353617153,0.6070875864014251],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6893899398541719,0.5940472063539192,0.7096299452303352,0.6070875864014251],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.2507968448640842,0.5940472063539192,0.2655175195725954,0.6070875864014251],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.268033685024025,0.5929265486935866,0.6850825745102653,0.6059669287410926],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7114654178287023,0.6122893940023753,0.7316002755283764,0.6253297740498812],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.6808213265683281,0.6122893940023753,0.7071248479553782,0.6253297740498812],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6776964114109072,0.6122893940023753,0.6808416182251944,0.6253297740498812],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6531010785927895,0.6122893940023753,0.6733761331944494,0.6253297740498812],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.6088486643593968,0.6122893940023753,0.6489228419743963,0.6253297740498812],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.2507968448640843,0.6122893940023753,0.26551751957259545,0.6253297740498812],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.26803368502402514,0.6111687363420427,0.6062550216726591,0.6242091163895487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25079,0.09673,0.75011,0.62533],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/adb2b2471586b61df5578ce67b4cddbb.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/94a90799cbb8eda268d5734add3a65bb.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.25052,0.0696,0.24998,0.36463]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.6934110748966769,0.07072343675771962,0.7033945700749303,0.08376381680522556],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.6628629078323981,0.07072343675771962,0.6892014784449446,0.08376381680522556],"dir":"rtl"},{"str":"جلو","boundary":[0.6411877289069587,0.07072343675771962,0.658752924968919,0.08376381680522556],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.2507578038372365,0.07072343675771962,0.2654784785457477,0.08376381680522556],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.26800571217364993,0.06960277909738707,0.638693699808474,0.08264315914489302],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7216164779409292,0.0889669284441805,0.7315999731191827,0.10200730849168643],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.6915663788179159,0.0889669284441805,0.7173810557440945,0.10200730849168643],"dir":"rtl"},{"str":"داريد؟","boundary":[0.6572919256745404,0.0889669284441805,0.6873088202681361,0.10200730849168643],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.25073935687644894,0.0889669284441805,0.2654600315849601,0.10200730849168643],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.26798726521286237,0.08784627078384795,0.6525842612815428,0.1008866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"درگ","boundary":[0.7144406101945499,0.10713217785035621,0.7315833708544739,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.7101978092134,0.10713217785035621,0.7102162561741876,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6745213870501663,0.10713217785035621,0.6997125567017236,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6635269984207519,0.10713217785035621,0.6702822754611739,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.6205824737072005,0.10713217785035621,0.6593118678807834,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6105842209603171,0.10713217785035621,0.6163027788044755,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.5738747689929773,0.10713217785035621,0.6063414199791672,0.12017255789786215],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.2507024629548737,0.10713217785035621,0.2654231376633849,0.12017255789786215],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.27256211148818915,0.10601152019002366,0.569056422835254,0.1190519002375296],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.719937804509257,0.12633189615498805,0.7499639225832465,0.13937227620249398],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.6861614193071469,0.12633189615498805,0.715742965626155,0.13937227620249398],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6820200766103289,0.12633189615498805,0.6861798662679346,0.13937227620249398],"dir":"ltr"},{"str":"خلاق","boundary":[0.6452276133194449,0.12633189615498805,0.6778067907664393,0.13937227620249398],"dir":"rtl"},{"str":"باش","boundary":[0.6200106179227849,0.12633189615498805,0.6409755888579013,0.13937227620249398],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.2506840159940863,0.12633189615498805,0.2702304156446357,0.13937227620249398],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.2708465441349418,0.12538952494061748,0.6017370585665804,0.13842990498812344],"dir":"ltr"},{"str":"كي","boundary":[0.7275932932361144,0.1451840068289785,0.7276301871576896,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"تصو","boundary":[0.6870653203857398,0.1451840068289785,0.7080210678404624,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6831361177379793,0.1451840068289785,0.683154564698767,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6650027552837607,0.1451840068289785,0.6726545546184605,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.6271864856691645,0.1451840068289785,0.6606935452437754,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5988519538993986,0.1451840068289785,0.6229141695507544,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"تشك","boundary":[0.5734504888948625,0.1451840068289785,0.5946349786633515,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5336235005544169,0.1451840068289785,0.5547028426464166,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5059899532945802,0.1451840068289785,0.529382544269346,0.1582243868764844],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.25064712207251105,0.1451840068289785,0.2653677967810222,0.1582243868764844],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.2678950304089245,0.14406334916864594,0.5041046739020866,0.15710372921615187],"dir":"ltr"},{"str":"كي","boundary":[0.7275563993145393,0.16342749851543936,0.7275932932361144,0.1764678785629453],"dir":"rtl"},{"str":"تصو","boundary":[0.6870284264641646,0.16342749851543936,0.7079841739188872,0.1764678785629453],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.6830992238164042,0.16342749851543936,0.6831176707771918,0.1764678785629453],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.664947414401398,0.16342749851543936,0.6725992137360978,0.1764678785629453],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.6271311447868017,0.16342749851543936,0.6608152447834413,0.1764706576603326],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5989718087429857,0.16343027761282666,0.6230340243943415,0.1764706576603326],"dir":"rtl"},{"str":"تشك","boundary":[0.5735703437384496,0.16343027761282666,0.5947548335069386,0.1764706576603326],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.533743355398004,0.16343027761282666,0.5548226974900037,0.1764706576603326],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5061098081381673,0.16343027761282666,0.529502399112933,0.1764706576603326],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.2507669769160981,0.16343027761282666,0.2654876516246093,0.1764706576603326],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.26801488525251155,0.1623096199524941,0.5042245287456737,0.17535000000000003],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7156672826853936,0.1815955270190024,0.7316165249823594,0.1946359070665083],"dir":"rtl"},{"str":"كي","boundary":[0.7074952790564832,0.1815955270190024,0.7075321729780585,0.1946359070665083],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.661119619636437,0.1815955270190024,0.6880079096804543,0.1946359070665083],"dir":"rtl"},{"str":"هندسي","boundary":[0.6194848291388058,0.1815955270190024,0.6569911898121703,0.1946359070665083],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.5857084439366956,0.1815955270190024,0.6153969826282719,0.1946359070665083],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.25071163603373536,0.1815955270190024,0.2654323107422465,0.1946359070665083],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2679595443701488,0.18047486935866983,0.5830114982695472,0.19351524940617573],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7156119418030308,0.19983901870546325,0.7315611840999967,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"كي","boundary":[0.7074399381741205,0.19983901870546325,0.7074768320956958,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.6610642787540741,0.19983901870546325,0.6879525687980915,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"هندسي","boundary":[0.6194294882564431,0.19983901870546325,0.6569358489298076,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.585745337858271,0.19983901870546325,0.6152235811968685,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5826185780047713,0.19983901870546325,0.5857637848190586,0.21287939875296918],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.5580195557944962,0.19983901870546325,0.5783979133765667,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5137468499042372,0.19983901870546325,0.553833940391788,0.21287939875296918],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.2506378481905852,0.19983901870546325,0.26535852289909634,0.21287939875296918],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.26788575652699864,0.1987183610451307,0.5133742212963275,0.21175874109263662],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7155381539598806,0.2180825103919241,0.7314873962568466,0.23112289043943005],"dir":"rtl"},{"str":"كي","boundary":[0.7073661503309704,0.2180825103919241,0.7074030442525456,0.23112289043943005],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6682585934612415,0.2180825103919241,0.6878529552098387,0.23112289043943005],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.6344822082591314,0.2180825103919241,0.6641707469507077,0.23112289043943005],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.2506009542690101,0.2180825103919241,0.26532162897752126,0.23112289043943005],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.2678488626054235,0.21696185273159155,0.6339066630825579,0.23000223277909748],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7155012600383056,0.23624775979809984,0.7314505023352714,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":"كي","boundary":[0.7073292564093954,0.23624775979809984,0.7073661503309705,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6682216995396665,0.23624775979809984,0.6878160612882637,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.6345375491414943,0.23624775979809984,0.6640157924800918,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6270757535029069,0.23624775979809984,0.6302209603171941,0.24928813984560574],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6025874130573574,0.23624775979809984,0.6228624676590173,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5583147071670983,0.23624775979809984,0.5983390779879713,0.24928813984560574],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.25054561338664727,0.23624775979809984,0.26526628809515845,0.24928813984560574],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.2677935217230607,0.23512710213776727,0.5550090117939588,0.24816748218527318],"dir":"ltr"},{"str":"روزي","boundary":[0.7036583112126612,0.2544912514845607,0.7314136084136962,0.2675316315320666],"dir":"rtl"},{"str":"روزگاري","boundary":[0.6564894324787478,0.2544912514845607,0.6994782298981893,0.2675316315320666],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.2505271664258597,0.2544912514845607,0.26524784113437083,0.2675316315320666],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.26777507476227314,0.25337059382422816,0.6523720708309535,0.26641097387173407],"dir":"ltr"},{"str":"روزي","boundary":[0.7036398642518736,0.2726565008907364,0.7313951614529085,0.28569688093824236],"dir":"rtl"},{"str":"روزگاري","boundary":[0.6565632203218981,0.2726565008907364,0.6994597829374016,0.28569688093824236],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6534364604683985,0.2726565008907364,0.6565816672826857,0.28569688093824236],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6287452034541854,0.2726565008907364,0.6494942945465542,0.28570479067695953],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5848506098585396,0.2726644106294536,0.6247827458754746,0.28570479067695953],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.25075770303417216,0.2726644106294536,0.26547837774268335,0.28570479067695953],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2680056113705856,0.2715437529691211,0.5830575652699841,0.284584133016627],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.707504452135345,0.2909079023159145,0.7315961829239609,0.3039482823634204],"dir":"rtl"},{"str":"بازي","boundary":[0.6794835186989685,0.2909079023159145,0.703246893585565,0.3039482823634204],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.25073925607338465,0.2909079023159145,0.2654599307818958,0.3039482823634204],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2679871644097981,0.2897872446555819,0.6757719901885016,0.3028276247030879],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7054568394879204,0.30907315172209016,0.7315703571788582,0.3221135317695961],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.2507023621518093,0.30907315172209016,0.2654230368603205,0.3221135317695961],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.26795027048822273,0.3079524940617576,0.6710864621484491,0.3209928741092636],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.6864933637982594,0.30907315172209016,0.7012140385067706,0.3221135317695961],"dir":"ltr"},{"str":"اضي","boundary":[0.6976722220355498,0.32731664340855104,0.7225018312556701,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"عموم","boundary":[0.6678250394812001,0.32731664340855104,0.693436799838715,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"،ي","boundary":[0.657236483989113,0.32731664340855104,0.6572549309499007,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"جبر","boundary":[0.6314291858472496,0.32731664340855104,0.6496769194583514,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"مقدماتي","boundary":[0.585957427505796,0.32731664340855104,0.6271531803366822,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5759591747589125,0.32731664340855104,0.581677732603071,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"جبر","boundary":[0.5536752461274821,0.32731664340855104,0.5717237525620777,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5385487382816435,0.32731664340855104,0.5494287557541747,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.5012489835691002,0.32731664340855104,0.5341731191828228,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.48097577366351907,0.32731664340855104,0.49712793252914855,0.340357023456057],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.25062857430865865,0.32731664340855104,0.26534924901716983,0.340357023456057],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.2678764826450721,0.3261959857482185,0.47626810927052143,0.33923636579572447],"dir":"ltr"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6985023352709919,0.34556013509501193,0.7314264708847146,0.3586005151425179],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.6602986794798559,0.34556013509501193,0.6944163334565367,0.3586005151425179],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.2506101273478711,0.34556013509501193,0.26533080205638226,0.3586005151425179],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2678580356842845,0.3444394774346794,0.6570852189106545,0.35747985748218536],"dir":"ltr"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6984838883102044,0.36372538450118763,0.731408023923927,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"جبر","boundary":[0.676199959678774,0.36372538450118763,0.6942484661133697,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6451537246732298,0.36372538450118763,0.6719147306878127,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6225746446691977,0.36372538450118763,0.6409939350156242,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6125763919223142,0.36372538450118763,0.6182949497664726,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسهاي","boundary":[0.5527897920096768,0.36372538450118763,0.6082874735391953,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"يپ","boundary":[0.5450236215180939,0.36372538450118763,0.5450420684788816,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"شرفته","boundary":[0.5091442827861964,0.36372538450118763,0.5406793622526122,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.4949216760189507,0.36372538450118763,0.5049900272168272,0.3767657645486936],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.2505547864655083,0.36372538450118763,0.2652754611740194,0.3767657645486936],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.2678026948019217,0.3626047268408551,0.4901033298612274,0.37564510688836106],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7205095594906081,0.3819688761876485,0.7313895769631393,0.3950092562351545],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7028558180168674,0.3819688761876485,0.7163036524310336,0.3950092562351545],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6654453815395984,0.3819688761876485,0.6986683579180804,0.3950092562351545],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.250517892543933,0.3819688761876485,0.26523856725244416,0.3950092562351545],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2677658008803464,0.380848218527316,0.6616416182251936,0.39388859857482195],"dir":"ltr"},{"str":"اسامي","boundary":[0.7008807835758207,0.4004992562351544,0.7317314807970162,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6831348072981419,0.40051293794536813,0.6966047780652533,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6721404186687275,0.40051293794536813,0.6788956957091495,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"pi","boundary":[0.6539886092537214,0.3993922802850356,0.6678681025503175,0.41243266033254156],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.6215219582675314,0.40051293794536813,0.6497937703706193,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"يم","boundary":[0.6117450690500992,0.40051293794536813,0.6117635160108869,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5764744800241928,0.40051293794536813,0.6014405967541414,0.4135533179928741],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.2507564933973993,0.40051293794536813,0.2654771681059105,0.4135533179928741],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.26800440173381274,0.3993922802850356,0.5737775343570445,0.41243266033254156],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7199918349517826,0.41971265625000004,0.7500179530257721,0.432753036297506],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6756268942575856,0.41971265625000004,0.7157951513726019,0.432753036297506],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6714855515607676,0.41971265625000004,0.6756453412183732,0.432753036297506],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6534352004300933,0.41971265625000004,0.6672814891972717,0.432753036297506],"dir":"rtl"},{"str":"جستجويِ","boundary":[0.5889261785558283,0.41971265625000004,0.6492477403313063,0.432753036297506],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.2507195994758243,0.41971265625000004,0.27026599912637367,0.432753036297506],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.27088212761667974,0.41877028503562946,0.57214682302342,0.4318106650831354],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.5764191391418301,0.41971265625000004,0.5890313262323177,0.432753036297506],"dir":"ltr"},{"str":"شكارچي","boundary":[0.6882077215147342,0.4385647669239905,0.7315673028460067,0.45160514697149645],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.650004065723598,0.4385647669239905,0.6839833674943719,0.45160514697149645],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.2507011525150365,0.4385647669239905,0.2654218272235477,0.45160514697149645],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.2679490608514499,0.43744410926365795,0.6479158697624408,0.4504844893111639],"dir":"ltr"},{"str":"شكارچي","boundary":[0.6881892745539464,0.4568082586104513,0.7315488558852189,0.4698486386579573],"dir":"rtl"},{"str":"هندسه","boundary":[0.6500778535667484,0.4568082586104513,0.6838911326904338,0.4698486386579573],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6469510937132489,0.4568082586104513,0.6500963005275361,0.4698486386579573],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6222598366990356,0.4568082586104513,0.6426381942811061,0.4698486386579573],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5780978125735021,0.4568082586104513,0.6180115016296495,0.4698486386579573],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.25066425859346114,0.4568082586104513,0.26538493330197227,0.4698486386579573],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2679121669298746,0.4556876009501188,0.5736852995531062,0.46872798099762475],"dir":"ltr"},{"str":"شكارچي","boundary":[0.6881523806323709,0.4749735080166271,0.7315119619636434,0.48801388806413304],"dir":"rtl"},{"str":"اعداد","boundary":[0.6591168643526761,0.4749735080166271,0.6839003561708273,0.48801388806413304],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.2506458116326734,0.4749735080166271,0.26536648634118454,0.48801388806413304],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.26789371996908684,0.47385285035629454,0.6571209031954568,0.4868932304038005],"dir":"ltr"},{"str":"مواردي","boundary":[0.6945903699472462,0.4932169997030879,0.7314750680420683,0.5062573797505938],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6667539061187457,0.4932169997030879,0.6902387318974494,0.5062573797505938],"dir":"rtl"},{"str":"شكار","boundary":[0.6371096401330598,0.4932169997030879,0.6625701354121163,0.5062573797505938],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.2505904707503106,0.4932169997030879,0.26531114545882173,0.5062573797505938],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.267838379086724,0.4920963420427554,0.6338961795638585,0.5051367220902613],"dir":"ltr"},{"str":"شكارچي","boundary":[0.6880785927892205,0.5113822491092637,0.731438174120493,0.5244226291567696],"dir":"rtl"},{"str":"اعداد","boundary":[0.6591353113134636,0.5113822491092637,0.6837527804845264,0.5244226291567696],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6560085514599641,0.5113822491092637,0.6591537582742513,0.5244226291567696],"dir":"ltr"},{"str":"ثبت","boundary":[0.6313172944457508,0.5113822491092637,0.6518967239004062,0.5244226291567696],"dir":"rtl"},{"str":"امتيازات","boundary":[0.5871368233594297,0.5113817502969121,0.6270689593763646,0.5244226291567696],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.25076586808238965,0.5113817502969121,0.26548654279090084,0.5244221303444181],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.2680137764188031,0.5102610926365796,0.5830657303182016,0.5233014726840856],"dir":"ltr"},{"str":"مس","boundary":[0.7165700749302778,0.5296252419833729,0.7315859010113908,0.5426656220308789],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.7123272739491281,0.5296252419833729,0.7123457209099157,0.5426656220308789],"dir":"rtl"},{"str":"گنج","boundary":[0.681889788649575,0.5296252419833729,0.7018660024864756,0.5426656220308789],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6484085548200665,0.5296252419833729,0.6776949497664728,0.5426656220308789],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.25071052720002673,0.5296252419833729,0.2654312019085379,0.5426656220308789],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.26795843553644016,0.5285045843230404,0.647925244447431,0.5415449643705463],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.71994586875441,0.5488249602880048,0.7499719868283995,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.6833470985517959,0.5488249602880048,0.7156919995967878,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6792057558549779,0.5488249602880048,0.6833655455125835,0.5618653403355107],"dir":"ltr"},{"str":"صبر","boundary":[0.649275561977084,0.5488249602880048,0.6749703336581432,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"كن","boundary":[0.6331344712879271,0.5488249602880048,0.6450585867410368,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.5875704781425355,0.5488249602880048,0.6147797453042572,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5516726924498505,0.5488249602880048,0.5833645710829609,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"يد","boundary":[0.5402724706831088,0.5488249602880048,0.5403093646046839,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"گري","boundary":[0.5044853667551493,0.5488249602880048,0.5349892611135378,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.46901186116057925,0.5488249602880048,0.5001798461073216,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4399763448808844,0.5488249602880048,0.4648207116696348,0.5618653403355107],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.25067363327845166,0.5488249602880048,0.27022003292900104,0.5618653403355107],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2757799469103861,0.5478825890736342,0.4338039918013507,0.5609229691211401],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4358442256644602,0.5488249602880048,0.4399578979200967,0.5618653403355107],"dir":"ltr"},{"str":"خطوط","boundary":[0.698639629044723,0.5676770709619953,0.731530560129028,0.5807174510095012],"dir":"rtl"},{"str":"رمزي","boundary":[0.6656749101172676,0.5676770709619953,0.6944023621518095,0.5807174510095012],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.2506367393568766,0.5676770709619953,0.26535741406538776,0.5807174510095012],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.26788464769329,0.5665564133016627,0.6617604650381372,0.5795967933491687],"dir":"ltr"},{"str":"ز","boundary":[0.7263285171869226,0.585920562648456,0.7314936662074528,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7045426564967576,0.585920562648456,0.7142457578710394,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6839742952185748,0.585920562648456,0.6924967911024497,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6601777158025605,0.585920562648456,0.6718546419811163,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.642929807466147,0.585920562648456,0.6480949564866774,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6349699438862942,0.585920562648456,0.6385025368771211,0.598960942695962],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.6254974295218575,0.585920562648456,0.6308839420718391,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6175375659420047,0.585920562648456,0.6210701589328317,0.598960942695962],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.5995978965760559,0.585920562648456,0.6135069050099123,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5780149524545546,0.585920562648456,0.587496690299385,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5591621585296193,0.585920562648456,0.5660059809818218,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5445337186250462,0.585920562648456,0.5470793992137362,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.520737139209032,0.585920562648456,0.5325247471523135,0.598960942695962],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.25056295151372604,0.585920562648456,0.26528362622223717,0.598960942695962],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.26781085985013947,0.5847999049881235,0.517929511777158,0.5978402850356295],"dir":"ltr"},{"str":"حدس","boundary":[0.7013513322805013,0.6040858120546317,0.731414344276066,0.6171261921021377],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6779605860018144,0.6040858120546317,0.6971306676522966,0.6171261921021377],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6637379792345688,0.6040858120546317,0.6737214744128223,0.6171261921021377],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6521916938274923,0.6040894700118764,0.6597531030543328,0.6171298500593824],"dir":"rtl"},{"str":"وبي","boundary":[0.6322320822553006,0.6040858120546317,0.6518175531736166,0.6171298500593824],"dir":"rtl"},{"str":"حدس","boundary":[0.597957629111925,0.6040894700118764,0.6280206411074897,0.6171298500593824],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5777951009710696,0.6040894700118764,0.5937443432680354,0.6171298500593824],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.5445167837102248,0.6040894700118764,0.5736777393232755,0.6171298500593824],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.2507489331675684,0.6040894700118764,0.2654696078760796,0.6171298500593824],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.26799684150398184,0.6029688123515439,0.5413033231410235,0.6160091923990498],"dir":"ltr"},{"str":"پوشه","boundary":[0.7064810994254226,0.6223329616983372,0.7316058600181446,0.6353733417458431],"dir":"rtl"},{"str":"اضطراري","boundary":[0.6544606700043683,0.6223329616983372,0.7022309196599577,0.6353733417458431],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.25073048620678073,0.6223329616983372,0.26545116091529186,0.6353733417458431],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.26797839454319416,0.6212123040380046,0.6525753906118746,0.6342526840855106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25052,0.0696,0.75002,0.63537],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/937f10cfb094fd9e46fe3a8db3b61510.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/ddc4b97f56d5a5e0385797678e355f40.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2508,0.0696,0.24993,0.73314]},"elements":[{"words":[{"str":"انتخاب","boundary":[0.696548902926649,0.07072213271971492,0.7316239541682067,0.08376251276722085],"dir":"rtl"},{"str":"تصادفي","boundary":[0.652800090722758,0.07072213271971492,0.6923190148180505,0.08376251276722085],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5880844628876718,0.07072213271971492,0.6485646685259232,0.08376251276722085],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.25079838715096947,0.07072213271971492,0.26551906185948065,0.08376251276722085],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2680352273109103,0.06960147505938238,0.5877081448876045,0.08264185510688832],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7157023823124224,0.08896432036817097,0.7316516246093883,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7038077819965728,0.08896432036817097,0.7114595813312726,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.689594398709721,0.08896432036817097,0.6995778938879744,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"توپ","boundary":[0.6636874869796043,0.08896432036817097,0.6853681999932799,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"بازي","boundary":[0.6358657807197341,0.08896432036817097,0.6594409966062971,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"ببر","boundary":[0.6179224219616279,0.08896432036817097,0.6316358926111357,0.10200470041567691],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.2507983871509698,0.08896432036817097,0.265519061859481,0.10200470041567691],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.2680352273109106,0.08784366270783842,0.6155298511474752,0.10088404275534436],"dir":"ltr"},{"str":"حدس","boundary":[0.7015886126138239,0.10713478592636574,0.7316516246093886,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"بزن","boundary":[0.6784044722959581,0.10713478592636574,0.6973458116326741,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6582437888511814,0.10713478592636574,0.6741930311481473,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6440322502604083,0.10713478592636574,0.6540305030072918,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6251813010315518,0.10713478592636574,0.6397027485635568,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"چيزي","boundary":[0.5912112227411719,0.10713478592636574,0.620969859883741,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"فكر","boundary":[0.5680270824233061,0.10713478592636574,0.5869868687208095,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنم؟","boundary":[0.5227674641309101,0.10713478592636574,0.563802728402944,0.12017516597387168],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.25080023184704875,0.10713478592636574,0.26552090655555993,0.12017516597387168],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.2680370720069896,0.1060141282660332,0.5181575686300869,0.11905450831353913],"dir":"ltr"},{"str":"معادله","boundary":[0.7017915291824878,0.12537697357482178,0.7315833708544747,0.1384173536223277],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6783048587077054,0.12537697357482178,0.6975192130640778,0.1384173536223277],"dir":"rtl"},{"str":"خطي","boundary":[0.6470557071334977,0.12537697357482178,0.6740915728638158,0.1384173536223277],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.2508002318470491,0.12537697357482178,0.26552090655556027,0.1384173536223277],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.26803707200698995,0.12425631591448923,0.6433534021034247,0.13729669596199517],"dir":"ltr"},{"str":"دماسنجهاي","boundary":[0.6718521118242003,0.14354743913301654,0.7316479352172315,0.15658781918052248],"dir":"rtl"},{"str":"عالي","boundary":[0.6439307919760769,0.14354743913301654,0.6676130002352081,0.15658781918052248],"dir":"rtl"},{"str":"كريكت","boundary":[0.6023993044588566,0.14354743913301654,0.6396603205537458,0.15658781918052248],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.2508002318470493,0.14354743913301654,0.2655209065555605,0.15658781918052248],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2680370720069901,0.142426781472684,0.6016208427136195,0.15546716152018994],"dir":"ltr"},{"str":"فارنهايت","boundary":[0.6877810624643,0.16178962678147257,0.7315981284231051,0.1748300068289785],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6758864621484506,0.16178962678147257,0.6835087463458901,0.1748300068289785],"dir":"rtl"},{"str":"سلسيوس","boundary":[0.6240717818621686,0.16179132274346789,0.6717700883706865,0.1748317027909738],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2507993750210008,0.16179132274346789,0.265520049729512,0.1748317027909738],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2680362151809416,0.16067066508313532,0.6201684049595108,0.17371104513064123],"dir":"ltr"},{"str":"استخوانها،","boundary":[0.6737660495279059,0.17996178830166265,0.7316101844696081,0.19300216834916858],"dir":"rtl"},{"str":"استخوانها،","boundary":[0.6115702765364069,0.17996178830166265,0.6694070326937942,0.19300216834916858],"dir":"rtl"},{"str":"استخوانها","boundary":[0.5528019488592456,0.17996178830166265,0.6074178656631165,0.19300216834916858],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.2507975303249223,0.17996178830166265,0.2655182050334335,0.19300216834916858],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.2680343704848631,0.1788411306413301,0.5506122946137565,0.19188151068883602],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.6986639125029405,0.19820397595011868,0.7315622223715604,0.21124435599762462],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.6578389435838854,0.19820397595011868,0.6944432478747358,0.21124435599762462],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.25079753032492247,0.19820397595011868,0.2655182050334336,0.21124435599762462],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2680343704848633,0.19708331828978612,0.6572615537112333,0.21012369833729205],"dir":"ltr"},{"str":"اكنون","boundary":[0.702393887974195,0.21644616359857471,0.7316415443029474,0.22948654364608065],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.67527870031249,0.21644616359857471,0.6981197271597063,0.22948654364608065],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.6465494035818695,0.21644616359857471,0.6711650280568535,0.22948654364608065],"dir":"rtl"},{"str":"سراغ","boundary":[0.6172150465374153,0.21644616359857471,0.6422180571889392,0.22948654364608065],"dir":"rtl"},{"str":"sin","boundary":[0.5953428984241121,0.21558156825267225,0.6129794025738382,0.22627040435718532],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.5676224992439769,0.21644690469121144,0.5912180067874062,0.22948728473871738],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.2507996371089682,0.21644690469121144,0.26552031181747937,0.22948728473871738],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................","boundary":[0.268036477268909,0.21532624703087888,0.5645252545277375,0.22836662707838482],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجهگيري","boundary":[0.674777205067034,0.23461737024940624,0.7316252041262055,0.24765775029691214],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.2508014818050469,0.23461737024940624,0.2655221565135581,0.24765775029691214],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2680383219649877,0.23349671258907367,0.6711763583212929,0.24653709263657958],"dir":"ltr"},{"str":"ضميمه","boundary":[0.7079429958670744,0.2538210006680523,0.7500684755216559,0.2668613807155582],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.250801481805047,0.2538210006680523,0.2703478814555964,0.2668613807155582],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2709621652498237,0.2528786294536817,0.7055891636705756,0.26591900950118763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2508,0.0696,0.75007,0.26686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/a4781e08c51c01d4ea0ee4ee65c53ab0.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/cec5a10e1e3d7f6900c1d97e0bc095d1.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/1c79d926115aaf0948c7e7129ed138ea.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/e16f6ec50cbffdd3c16bceeafeee77dd.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24988,0.19567,0.24991,0.40742]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.5358690904203487,0.19567173211104513,0.6019206209468767,0.21113491500890738],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.53587,0.19567,0.60192,0.21113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"همه","boundary":[0.7009818386478951,0.25538433046318293,0.7261656799166697,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6848539430798698,0.25538433046318293,0.695861073216626,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6678182655152718,0.25538433046318293,0.6796916165451431,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6275980545008569,0.25538433046318293,0.6626406269950608,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5995749336379826,0.25538433046318293,0.6224816639225833,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"معلم،","boundary":[0.5632855280400524,0.25538433046318293,0.5944672927657,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5208472665569033,0.25538433046318293,0.5581647626087832,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.4690358825308289,0.25538433046318293,0.5157811867880783,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4359729310171028,0.25538433046318293,0.4639107422465642,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.3528069755720577,0.25538433046318293,0.43092872551325595,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3181318907294785,0.25538433046318293,0.3477627700682104,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"داريم","boundary":[0.2758948724841238,0.25538433046318293,0.31307674809314234,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2722659319243308,0.25538433046318293,0.2760151809415009,0.2708475133610452],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.2498885588521894,0.25538433046318293,0.2672282886999768,0.2708475133610452],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهيم","boundary":[0.6878704042202887,0.28011150623515446,0.7500633144047582,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.661763468969457,0.28011150623515446,0.6824171499613592,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.6444259265481674,0.28011150623515446,0.6562992775780387,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6143881858808512,0.28011150623515446,0.6389223614797893,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5631805315681601,0.28011150623515446,0.6089371190484194,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5140903061053059,0.28011150623515446,0.557834461207621,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4956437384496492,0.28011150623515446,0.508650176405363,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.4498805886898965,0.28011150623515446,0.4901642350727466,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4162051577567962,0.28011150623515446,0.4493184200799708,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.35390725110043386,0.28011150623515446,0.4107803400423377,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيلي،","boundary":[0.2872782399784958,0.28011150623515446,0.3484649339739932,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"بلكه","boundary":[0.24988199657269622,0.28011150623515446,0.2817856120426065,0.2955746891330167],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهايي","boundary":[0.6804069050099126,0.304838682007126,0.750085188669736,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6593376129834345,0.304838682007126,0.6753452000940826,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6263752830886058,0.304838682007126,0.6543130943180672,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"باقي","boundary":[0.5953291388058196,0.304838682007126,0.6212982661872919,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.5663982359463727,0.304838682007126,0.5902739961694835,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.538073250226807,0.304838682007126,0.561424028090454,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.513779691542623,0.304838682007126,0.5329896710459999,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4807167400288971,0.304838682007126,0.5087486105977624,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4665028426464167,0.304838682007126,0.47565066026007224,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.43898282987802867,0.304838682007126,0.46143457545109406,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.421039370316858,0.304838682007126,0.4340458082725718,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.37043544571755016,0.304838682007126,0.4161439098148587,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"بياموزند","boundary":[0.3138860958973156,0.304838682007126,0.3654634252881291,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.24987543429320233,0.304838682007126,0.3053354457175496,0.3203018649049882],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7073210006384192,0.32963698842042766,0.7499867544773359,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.6505682201538924,0.32963698842042766,0.7017386882161215,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.6081299586707433,0.32963698842042766,0.6450427808205367,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5945197910016461,0.32963698842042766,0.6025520211014411,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.5392785222270754,0.32963698842042766,0.5889790396828061,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.46700376331440446,0.32963698842042766,0.5338602667921103,0.3451001713182899],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي،","boundary":[0.41318864621484486,0.329636111935867,0.46156577063942733,0.34509929483372925],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.35865610362555017,0.329636111935867,0.40767195658748023,0.34509929483372925],"dir":"rtl"},{"str":"هيجانانگيز","boundary":[0.2707543698128422,0.329636111935867,0.3531678505426564,0.34509929483372925],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2498885084506568,0.329636111935867,0.26525955445045524,0.34509929483372925],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7040069990927722,0.35436328770783854,0.7500851382682031,0.36982647060570073],"dir":"rtl"},{"str":"ماجراجويي","boundary":[0.6351577500756022,0.35436328770783854,0.6991159134437686,0.36982647060570073],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5964490507711433,0.35436328770783854,0.6301901044991766,0.36982647060570073],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5567319478512146,0.35436328770783854,0.5914814051947178,0.36982647060570073],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5531030072914215,0.35436328770783854,0.5567516346896945,0.36982647060570073],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.7073296999428781,0.3791615941211402,0.7262159403245857,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.6741661268102549,0.3791615941211402,0.7020930009072274,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6597509861899801,0.3791615941211402,0.6689294277746042,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"چهل","boundary":[0.6248746581096064,0.3791615941211402,0.6545383488458048,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5939291354457173,0.3791615941211402,0.6196182722354757,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5608661839319913,0.3791615941211402,0.5886836867040756,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.539597836094217,0.3791615941211402,0.5556054232048652,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5031071872584925,0.3791615941211402,0.5344617586774636,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.45784714559322576,0.3791615941211402,0.49792079903229036,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44353262659184817,0.3791615941211402,0.45268044420550363,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.3956520479822584,0.3791615941211402,0.4383834246161081,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنم","boundary":[0.3485698800443532,0.3791615941211402,0.3904962837270251,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34494093948456017,0.3791615941211402,0.34879081012062746,0.39462477701900245],"dir":"ltr"},{"str":"اكثر","boundary":[0.31651533214609706,0.3791615941211402,0.33982017405329107,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"كتابهايي","boundary":[0.24988413359766123,0.3791615941211402,0.31133988105238386,0.39462477701900245],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7340381774805952,0.40388876989311173,0.7500457645912433,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7199270891435097,0.40388876989311173,0.7286592957225897,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7026857934881219,0.40388876989311173,0.7145591445179932,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6726480528208055,0.40388876989311173,0.6973747219515471,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6543021067840461,0.40388876989311173,0.6673085447397599,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6290023319108898,0.40388876989311173,0.6489560364235071,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.5926057424145693,0.40388876989311173,0.6236015758879069,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5482534827458754,0.40388876989311173,0.5872421726420481,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"كردهام","boundary":[0.5033915527032022,0.40388876989311173,0.5429270992238163,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48615463190080976,0.40388876989311173,0.49802798293068107,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4490602533517019,0.40388876989311173,0.48079324955478653,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي،","boundary":[0.40732853062733104,0.40388876989311173,0.4438038674775713,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3940224152414233,0.40388876989311173,0.4020546453412183,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"چهارچوب","boundary":[0.3240663284163838,0.40388876989311173,0.388744155102315,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.2618712308054164,0.40388876989311173,0.31886462820469735,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24987538389167022,0.40388876989311173,0.2566564060347434,0.4193519527909739],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7412873088941903,0.42861594566508326,0.7500195154732703,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"حدي","boundary":[0.7050985249151573,0.42861594566508326,0.7362759147878095,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.6529830886058935,0.42861594566508326,0.7000543194113101,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6411884849299417,0.42861594566508326,0.6479695070730149,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.570123372870535,0.42861594566508326,0.6360961560431436,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"كسل","boundary":[0.5337520345418499,0.428614734263658,0.565135042505292,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.49615236047175826,0.428614734263658,0.5286793924935318,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.45732435066025995,0.42861594566508326,0.49106540438829327,0.44407912856294546],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4069403581868888,0.428614734263658,0.45229445919155936,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40331141762709577,0.428614734263658,0.4069600450253687,0.4440779171615202],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3784141292295285,0.428614734263658,0.3983678337421457,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"كتابها","boundary":[0.3165208964752528,0.428614734263658,0.3734442962266052,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2933363630254359,0.428614734263658,0.3115335640603474,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"ندرت","boundary":[0.2498896979268169,0.428614734263658,0.28837746715500145,0.4440779171615202],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.6781003091293976,0.45341304067695964,0.7500732031853768,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6636851685091227,0.45341304067695964,0.6728329861227782,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.6320331070864554,0.45341304067695964,0.6584178455025033,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.5910079231208629,0.45341304067695964,0.6267985954773024,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.540600866906354,0.45341304067695964,0.5857559120997279,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5262885353314742,0.45341304067695964,0.5353269816202414,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتي","boundary":[0.4717538053156817,0.45341304067695964,0.5210365243103392,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.43224013306004505,0.45341304067695964,0.4664842948825645,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.3794203454185007,0.45341304067695964,0.4270143711568832,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.33315190013776425,0.45341304067695964,0.3742011457948322,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.27014307986962816,0.45341304067695964,0.32799832330902867,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.24988313564732378,0.45341304067695964,0.264947941937435,0.46887622357482184],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.6836366855952423,0.4781402164489312,0.7500885151708614,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6405946943987096,0.4781402164489312,0.6786012297973858,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6263807970162293,0.4781402164489312,0.6355286146298847,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5875714760928733,0.4781402164489312,0.6213125298209066,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.57446660394476,0.4781402164489312,0.5824988340445549,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5293071838983906,0.4781402164489312,0.5693808373374553,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5123721279526899,0.4781402164489312,0.5242454789825611,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4355606464836531,0.4781402164489312,0.5073322973018378,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4072356607640873,0.4781402164489312,0.4305864386277343,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"بياموزند","boundary":[0.3569357884479689,0.4781402164489312,0.4021586438627735,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35330684788817585,0.4781402164489312,0.357056096905346,0.49360339934679337],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.335262766708108,0.4781402164489312,0.3482692046638219,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.29675531064144356,0.4781402164489312,0.3302776217197003,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.2729648600517456,0.4781402164489312,0.2918511004334532,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.2498809482208259,0.4781402164489312,0.2680234635932932,0.49360339934679337],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7408925741742549,0.5028673922209027,0.750071015758879,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"سالها","boundary":[0.6970434226000469,0.5028673922209027,0.7358374315379187,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"شيوهاي","boundary":[0.6462382547629446,0.5028673922209027,0.6919554685662442,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.5944349450623296,0.5028665157363421,0.6411656127146265,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5802210476798493,0.5028665157363421,0.5893688652935047,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5621769664997814,0.5028665157363421,0.5751834044554953,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.518025950068882,0.5028665157363421,0.5571130741574543,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4897009643493162,0.5028665157363421,0.5130517422129632,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4664055475286448,0.5028673922209027,0.4846027485635563,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.4366696717180202,0.5028673922209027,0.4612957192298645,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.4009861832599711,0.5028673922209027,0.4315992170961997,0.5183305751187649],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3891996539094786,0.5028665157363421,0.3959806760525517,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.3350695977957727,0.5028665157363421,0.3840854507577028,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.28356007862639,0.5028665157363421,0.3300166425859344,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2693461812439096,0.5028665157363421,0.27849399885756504,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24989120997278289,0.5028665157363421,0.2642560397836091,0.5183296986342043],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7073345888915019,0.5276648221496437,0.7500003427304186,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.6359654245489058,0.5276648221496437,0.7023166325056279,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5930240549712708,0.5276648221496437,0.6310305903699469,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"تلفيق","boundary":[0.5552231376633846,0.5276648221496437,0.5880564093948453,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"كردهام","boundary":[0.5107702563757935,0.5276648221496437,0.5503079903229054,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5071413158160004,0.5276648221496437,0.5107899432142733,0.543128005047506],"dir":"ltr"},{"str":"من","boundary":[0.4833530526528004,0.5276648221496437,0.502239293034508,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4584557642552331,0.5276648221496437,0.4784094687678503,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.42226698027620013,0.5276648221496437,0.45350343066429194,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4081537045126169,0.5276648221496437,0.4173015221262723,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.37529199623668524,0.5276648221496437,0.4032298074661466,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزانم","boundary":[0.29636308591781174,0.5276648221496437,0.37035059977823304,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27952865159100815,0.5276648221496437,0.2914020026208795,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.24989339739928074,0.5276648221496437,0.27451944491112507,0.543128005047506],"dir":"rtl"},{"str":"بردم،","boundary":[0.7200413494170217,0.5523919979216153,0.7500856523638313,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.686070615906723,0.5523919979216153,0.7149774570746945,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6653053761634349,0.5523919979216153,0.680967349887436,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6510914787809545,0.5523919979216153,0.66023929639461,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6064351668290713,0.5523919979216153,0.6460385235711162,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5946405631531195,0.5523919979216153,0.6014215852961927,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.53899680790296,0.5523919979216153,0.5896007325022679,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"نمودم،","boundary":[0.495550142804341,0.5523919979216153,0.5339657269580993,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"بازخوردها","boundary":[0.4338581532878597,0.5523919979216153,0.49052124928597807,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4196442559053793,0.5523919979216153,0.42879207351903476,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.3749923188064912,0.5523919979216153,0.41459567554853616,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"كردم","boundary":[0.33991256006182535,0.5523919979216153,0.3700902960249986,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3282185780047708,0.5523919979216153,0.33499960014784397,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3033212896072035,0.5523919979216153,0.3232749941198207,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيك","boundary":[0.24989558482577812,0.5523919979216153,0.29835583145727573,0.5678551808194775],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7409072107792071,0.5771191736935868,0.7500550283928626,0.592582356591449],"dir":"rtl"},{"str":"تعديل","boundary":[0.7001838916703063,0.5771191736935868,0.7359701891737503,0.592582356591449],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهام","boundary":[0.651496152683041,0.5771191736935868,0.6952359329323605,0.592582356591449],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6478672121232479,0.5771191736935868,0.6515158395215208,0.592582356591449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24988,0.25538,0.75009,0.59258],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/ddce56287c531e5faf4482f821ec0071.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/61ee74fb09611577bae02bd4d3d78402.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24987,0.04689,0.22978,0.38362]},"elements":[{"words":[{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7001724001209638,0.08115630195961993,0.7261590269144184,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6598515674876517,0.08115630195961993,0.6949510130707974,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6478557205739055,0.08115630195961993,0.6546367427169787,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.5952371761701557,0.08115630195961993,0.642627771244246,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5769918517522934,0.08115630195961993,0.5899982897080072,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.5326395920835993,0.08115630195961993,0.5717267161721717,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.48737955041833275,0.08115630195961993,0.5274532038573974,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.4519979268169752,0.08115630195961993,0.48223909814858373,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كتابي","boundary":[0.41359327979570576,0.08115630195961993,0.446831225429253,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.380630949900877,0.08115630195961993,0.40844845267296126,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35946322368199995,0.08115630195961993,0.37547081079264816,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3360774469943887,0.08115630195961993,0.3542746480293001,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.30462662880951585,0.08115630195961993,0.33093261987164413,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.24989065555592893,0.08115630195961993,0.29956711132018415,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.7062206343872856,0.10588347773159144,0.7500807230939822,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6941241658546421,0.10588347773159144,0.7009051879977153,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6431133799267501,0.10588347773159144,0.6888743422600049,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6149896374449787,0.10588347773159144,0.6378963677295794,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5784989886092541,0.10588347773159144,0.6097135647323682,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما","boundary":[0.5376750478814558,0.10588347773159144,0.5732426027351234,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5045114747488326,0.10588347773159144,0.532449285978294,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.4580417862303016,0.10588347773159144,0.49928790027216846,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.4063310238231244,0.10588347773159144,0.4527875877826688,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3880856994052621,0.10588347773159144,0.401092137360976,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.3261924666509864,0.10588347773159144,0.3828796243405801,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"كتابهاي","boundary":[0.24988190584993827,0.10588347773159144,0.32092076879137144,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.703291670306778,0.13061065350356296,0.7499888511810765,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6774865999126379,0.13061065350356296,0.6981402809045401,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.6459351601088679,0.13061065350356296,0.6723155236719202,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6247674338899907,0.13061065350356296,0.6407750210006389,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.5673081146466858,0.13061065350356296,0.6195744833842953,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5554128893518369,0.13061065350356296,0.56219391149491,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ايدههاي","boundary":[0.5008781593360445,0.13061065350356296,0.5502658748025946,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"خوبي","boundary":[0.4632762978394549,0.13061065350356296,0.49580770471422386,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4302133463257289,0.13061065350356296,0.45815115755519026,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.38213152447834475,0.13061065350356296,0.4251013306004508,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.3420119350828271,0.13061065350356296,0.37699325963509356,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3301167097879782,0.13061065350356296,0.3368977319310513,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.28919214744128285,0.13061065350356296,0.3249828197977225,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24987971842344073,0.13061065350356296,0.28412388024596014,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.6782893854373179,0.15540895991686463,0.750058848829005,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.6351467726218883,0.15540895991686463,0.6732845536104304,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.5900993951816135,0.15540808343230397,0.6301966264574449,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5864704546218203,0.15540808343230397,0.5901190820200932,0.17087126633016622],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5685269950606497,0.15540808343230397,0.5815334330163636,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5436297066630824,0.15540808343230397,0.5635834111756997,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5074409226840495,0.15540808343230397,0.5386554988071637,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.49141364873492155,0.15540808343230397,0.5025126507845838,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"تجربياتي","boundary":[0.4268998790363227,0.15540808343230397,0.48644381573199824,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3995832969322268,0.15540808343230397,0.4219147340479151,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.35049307146937264,0.15540808343230397,0.3946790867242364,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.29626020631027183,0.15540808343230397,0.34555604986391586,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.24987534357044508,0.15540895991686463,0.29129863915863097,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"موثر،","boundary":[0.7203365814320751,0.1801352592042755,0.7501402674641305,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت،","boundary":[0.6638878532307378,0.1801352592042755,0.7152792513692412,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.6225586169819559,0.1801352592042755,0.6588152111824196,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6107640133060042,0.1801352592042755,0.6175450354490774,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.5682251302039579,0.1801352592042755,0.6057176203756591,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5367743120190852,0.1801352592042755,0.563187486979604,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات،","boundary":[0.47336956755485354,0.1801352592042755,0.531813228722153,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"پيروي","boundary":[0.4310319276906017,0.1801352592042755,0.468327549477504,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41681803030812126,0.1801352592042755,0.4259964718927454,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعملها","boundary":[0.3238786532710591,0.1801352592042755,0.41180007392224716,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3120840495951073,0.1801352592042755,0.3188650717381805,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.24988895198413996,0.1801352592042755,0.3070114075467891,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.7031980948220823,0.20486243497624704,0.7501402674641307,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6898919794361745,0.20486243497624704,0.6979242095359695,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.6417095359698931,0.20486243497624704,0.6846355935620438,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.5891872383320451,0.20486243497624704,0.6364575249487582,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.553503749873996,0.20486243497624704,0.5839199153254256,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5235666308255769,0.20486243497624704,0.5482211148818922,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49060430093074797,0.20486243497624704,0.5184218037028322,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.486975360370955,0.20486243497624704,0.4906502368872011,0.22032561787410926],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.4618746413090956,0.20486243497624704,0.4818283458217128,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.4040128355902018,0.20486243497624704,0.4567560633043242,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.36832934713215265,0.20486243497624704,0.3988548839084707,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3551238533651422,0.20486243497624704,0.3631560834649372,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.31651577567958045,0.20486243497624704,0.3501846443331876,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.2690376835455796,0.20486243497624704,0.31137751083632925,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.24988457713114465,0.20486243497624704,0.2638556701723731,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7381662948153624,0.2296607413895487,0.7500396458452337,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"ندرت","boundary":[0.7007700514095629,0.2296607413895487,0.7329383454857028,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6825247269917006,0.2296607413895487,0.6955311649474144,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.6345435267632137,0.2296607413895487,0.6772749033970633,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.5901912670945196,0.2296607413895487,0.629278391183092,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.5337425388931824,0.2296607413895487,0.5849130069554115,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5166062397096871,0.2296607413895487,0.5284795907395584,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4796124827794764,0.2296607413895487,0.5113454789825609,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.4419121870904874,0.2296607413895487,0.4743385974933636,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.40965639595443687,0.2296607413895487,0.4367586102617518,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3561300695541143,0.2296607413895487,0.4044415711837638,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3223627667081077,0.2296607413895487,0.35083212257652613,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.2535182655152716,0.22965986490498805,0.31711769093780445,0.2451230478028503],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7106597795772992,0.25438704067695955,0.7500881421995229,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6987645542824502,0.25438704067695955,0.7055455764255234,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"ايدههاي","boundary":[0.6442298242666579,0.25438704067695955,0.6936197271597058,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.5933218473841607,0.25438704067695955,0.6391374953798599,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5721541211652836,0.25438704067695955,0.5881617082759318,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5540094183663186,0.25438704067695955,0.5670158563220324,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5289108867309568,0.25438704067695955,0.5488645912435739,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4925208595141293,0.25438704067695955,0.5237354356372435,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.4627849837035047,0.25438704067695955,0.48734103356742053,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.4289148718121032,0.25438704067695955,0.4576007829038004,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41187919424750524,0.25438704067695955,0.42375254527737655,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.3655101273478715,0.25438704067695955,0.40675624138973837,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.3314387722186756,0.25438704067695955,0.3603346762541583,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2773021538254766,0.25438704067695955,0.3263858170088374,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24988495010248346,0.25438704067695955,0.27221638721817176,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.7138752965290148,0.2791142164489311,0.7500597056550522,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6754706495077454,0.2791142164489311,0.7086692214643328,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6274894492792584,0.2791142164489311,0.6701552031181751,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5812210039985218,0.2791142164489311,0.6222789993615808,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.535860340714358,0.2791142164489311,0.5759339941534225,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5041076576727935,0.2791142164489311,0.530579893148752,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.44604023386310976,0.2791142164489311,0.4988906454756228,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.431725714861732,0.2791142164489311,0.4408735324753875,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.41045736702395774,0.2791142164489311,0.4265830751654852,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39231266422499267,0.2791142164489311,0.40531910218070655,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشهاي","boundary":[0.3174151809415009,0.2791142164489311,0.3870978394543197,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.2783039951614532,0.2791142164489311,0.3122222304358055,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.24987838782299013,0.2791142164489311,0.2732291656866372,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"بهكار","boundary":[0.7198207217499414,0.30391252286223275,0.7500422062430699,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"گيرند","boundary":[0.682927586438628,0.30391252286223275,0.7148640133060048,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6792986458788349,0.30391252286223275,0.6829472732771079,0.319375705760095],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7169945667148286,0.32863969863420434,0.7261730082994527,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"آنجايي","boundary":[0.6708267430529893,0.32863969863420434,0.7117228688552137,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6495583952152151,0.32863969863420434,0.6655659823258632,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6216358959712379,0.32863969863420434,0.6443807566950039,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5965373643358761,0.32863969863420434,0.6164910688484934,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5601407748395558,0.32863969863420434,0.5913553509626699,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5458262558381781,0.32863969863420434,0.5549740734518337,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5127633043244522,0.32863969863420434,0.5407011155539135,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.4686122878935525,0.32863969863420434,0.5076009777897253,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.42174011289943264,0.32863969863420434,0.463476210476799,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"كردهايد،","boundary":[0.36813356742044956,0.3286384872327791,0.41661497261516806,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.3441418735929572,0.3286384872327791,0.3630281139746648,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.30553379590739554,0.3286384872327791,0.33895329794025736,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29121927690601795,0.3286384872327791,0.3003670945196734,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2749907597190955,0.3286384872327791,0.2860897617687578,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24986963811699947,0.32863969863420434,0.26982334262961666,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"ميگذارم","boundary":[0.6980565437989315,0.35336566300475064,0.7500691710628002,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6765869527233627,0.35336566300475064,0.6925945398340109,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.648362588622694,0.35336566300475064,0.67110744934646,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6158049326299518,0.35336566300475064,0.6429552703202176,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5703436477268908,0.35336566300475064,0.6104173011659554,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.5434295520983837,0.35336566300475064,0.5649625785423876,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.4854693121870904,0.35336566300475064,0.5380637948993648,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4647040724438022,0.35336566300475064,0.48007511844360057,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.3990812775108363,0.35336566300475064,0.45934706495077443,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"هستيد","boundary":[0.3490832700514095,0.35336566300475064,0.3937723934007593,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3283180303081213,0.35336566300475064,0.3436890763079197,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"ميخواهيد","boundary":[0.24988566580424043,0.35336566300475064,0.32295883538859577,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"خودتان","boundary":[0.7065240717717818,0.3781639694180523,0.7501501058432175,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6921067437250092,0.3781639694180523,0.7012545613386647,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.658943170592386,0.3781639694180523,0.6868809818218474,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.6110625919827962,0.3781639694180523,0.653793968616646,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5658025503175297,0.3781639694180523,0.6058762037565942,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.5322364907093176,0.3781639694180523,0.5605964752528476,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد،","boundary":[0.49685486710795995,0.3781639694180523,0.5270851013070796,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.48263659487248417,0.3781639694180523,0.4916750411612513,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"شايد","boundary":[0.4500767514532442,0.3781639694180523,0.47745458149927766,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4261878666711468,0.3781639694180523,0.4449603608749706,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4028020899835355,0.3781639694180523,0.42099929101844696,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.3641940122979739,0.3781639694180523,0.39762663888982225,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهاي","boundary":[0.3007870804072444,0.3781639694180523,0.3589901246597897,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2732670676388562,0.3781639694180523,0.2955985047545445,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24988129095124495,0.3781639694180523,0.2680784919861564,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.7120626356641242,0.40289114519002384,0.7500888579012802,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6668025939988576,0.40289114519002384,0.7068762474379221,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"داريد","boundary":[0.6326306172507645,0.40289114519002384,0.661638080037633,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6207353919559154,0.40289114519002384,0.6275164140989886,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"كتابهاي","boundary":[0.5575318907294783,0.40289114519002384,0.6156605624810995,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5152948724841234,0.40289114519002384,0.5525686200060481,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49835981653842265,0.40289114519002384,0.510233167568294,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.45320039649205335,0.40289114519002384,0.4932740499311179,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.438986499109573,0.40289114519002384,0.4481343167232285,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.39967407009173095,0.40289114519002384,0.4339182319142503,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.3453405833137329,0.40289114519002384,0.39463642686737693,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"معلومات","boundary":[0.28455637579382426,0.40289114519002384,0.3403182520748632,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.24988129095124503,0.40289114519002384,0.27951217028997694,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7110542320486541,0.4276183209619953,0.7500429219448269,0.44308150385985756],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنيد","boundary":[0.6605584590571554,0.4276171095605701,0.7057135042505293,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6569295184973624,0.4276171095605701,0.6609806323712241,0.44308029245843233],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.6343509021874265,0.4276171095605701,0.651605322401801,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6063277813245522,0.4276171095605701,0.6290726420483183,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5739713685696044,0.4276171095605701,0.6011217062598702,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"باتجربهاي","boundary":[0.5082457645912436,0.4276171095605701,0.5687149826954738,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"باشيد","boundary":[0.4715516850912269,0.4276171095605701,0.5029959409966064,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4595558381774807,0.4276171095605701,0.4663368603205539,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.44524350660260087,0.4276171095605701,0.454281952891368,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4171197641208294,0.4276171095605701,0.44002649440543,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.38476335136588163,0.4276171095605701,0.41191368905614745,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.35825174221296335,0.4276171095605701,0.379461029535298,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"كار،","boundary":[0.32428100870266463,0.4276171095605701,0.35296910722085956,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.29272956889889457,0.4276171095605701,0.31903555996102284,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.2498888209401566,0.4276171095605701,0.2874578710392796,0.44308029245843233],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.7043048015859683,0.4524154159738718,0.7500635764927255,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.646344561674675,0.4524154159738718,0.6989390443869495,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6289042102079905,0.4524154159738718,0.6459027015221265,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"منابع،","boundary":[0.5904973757602232,0.4524154159738718,0.6236018883774068,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5246733375894629,0.4524154159738718,0.5852059910621284,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5125768690568194,0.4524154159738718,0.5193578911998926,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.44100646147642913,0.4524154159738718,0.5071826753133297,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقانهاي","boundary":[0.3747799368300799,0.4524154159738718,0.4357128893518365,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35653242498571985,0.4524154159738718,0.36953886294143373,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.33133327173146093,0.4524154159738718,0.3512869762440781,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.29504386613353073,0.4524154159738718,0.3260396996068683,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27790756695003554,0.4524154159738718,0.2897809179799068,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.2498844460871613,0.4524154159738718,0.2726293068109273,0.467878598871734],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.711960794328148,0.4771425917458433,0.75009857531669,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.6856526158395219,0.4771425917458433,0.7068225294848967,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6820236752797288,0.4771425917458433,0.6858735459157962,0.49260577464370553],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6241640569873328,0.4771425917458433,0.6769160344074463,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5836376062632308,0.4771425917458433,0.6190411041295659,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.558539074627869,0.4771425917458433,0.5784927791404862,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5255745573065426,0.4771425917458433,0.5533920600786268,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5044068310876655,0.4771425917458433,0.5204144181983136,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4912013373206549,0.4771425917458433,0.4992335674204499,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4441279190887406,0.4771425917458433,0.4860586976244081,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42981340008736296,0.4771425917458433,0.4389918416719872,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.3664064681966337,0.4771425917458433,0.4246598232586274,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.3232638553812041,0.4771425917458433,0.36140163636974615,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.2894943651086998,0.4771425917458433,0.31818027620039696,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.26167248748362004,0.4771425917458433,0.284417348207386,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24987788380766826,0.4771425917458433,0.2566589059507414,0.49260577464370553],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزانتان","boundary":[0.6648965794160142,0.5018688910332542,0.7500613890662281,0.5173329504156771],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.6088503376902659,0.5018688910332542,0.659646755821377,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"راهكارها","boundary":[0.5528040959645174,0.5018688910332542,0.6035917643896375,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5408082490507712,0.5018688910332542,0.5475892711938444,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.47720226134874516,0.5018688910332542,0.5355540506031383,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.4361748899566549,0.5018688910332542,0.4719655623130945,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"انگيز","boundary":[0.4023047780652534,0.5018688910332542,0.4309272537885154,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39030893115150717,0.5018688910332542,0.39708995329458036,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقانهاي","boundary":[0.3177301199556469,0.5018688910332542,0.38506129498336766,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.30331279190887434,0.5018688910332542,0.3124606095225298,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2798263936023658,0.5018688910332542,0.29802359463727723,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.24988927455394672,0.5018688910332542,0.27451532206579105,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"گيريد","boundary":[0.7171082624911801,0.5266671974465559,0.7500399684150402,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.713479321931387,0.5266671974465559,0.71712794932966,0.5421303803444181],"dir":"ltr"},{"str":"فرض","boundary":[0.6927118947616009,0.5513943732185274,0.7261313967944627,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6555168945935957,0.5513943732185274,0.687654564698767,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6375734350324251,0.5513943732185274,0.650579872988139,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6013846510533922,0.5513943732185274,0.6325992271765064,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.569229481536239,0.5513943732185274,0.5963929437854913,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5454412183730388,0.5513943732185274,0.5643274587547464,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5324369678438228,0.5513943732185274,0.5404691979436178,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4924180000672024,0.5513943732185274,0.5274605725614062,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.47840534592251616,0.5513943732185274,0.48752691441819845,0.5668575561163895],"dir":"ltr"},{"str":"جعبه","boundary":[0.4499797385840531,0.5513943732185274,0.4784075333490139,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.4079439635764929,0.5513943732185274,0.44505146668458734,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.37508225530056133,0.5513943732185274,0.4030200665300227,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.32891443163872197,0.5513943732185274,0.3701605456805888,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.28385563321124974,0.5513943732185274,0.3239292866503143,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.2747843755250161,0.5513943732185274,0.2838796949027252,0.5668575561163895],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.24988708712744884,0.5513943732185274,0.269840791640066,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7321271328248381,0.5761926796318291,0.7500968415039819,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7108587849870638,0.5761926796318291,0.7268663720977119,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.6876742515372469,0.5761926796318291,0.7056570847753774,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"معلمي","boundary":[0.6448335035785089,0.5761926796318291,0.6825556735324755,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.5731602869527237,0.5761926796318291,0.6397149255737377,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.5215457713114482,0.5761926796318291,0.5680767077719165,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"قوي","boundary":[0.4895918450320892,0.5761926796318291,0.5163637579382415,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4714471422331241,0.5761926796318291,0.48445358018883794,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.42719550418332736,0.5761926796318291,0.46628262827189965,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.38889147878095515,0.5761926796318291,0.4220419273545918,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.3533086119418033,0.5761926796318291,0.38373571452572186,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.30704016666106676,0.5761926796318291,0.3481637848190588,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"موفقيت","boundary":[0.24988489970095118,0.5761926796318291,0.3019303383622865,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7173051308759789,0.6009198554038006,0.7500640301065156,0.6163830383016627],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.6779991633345653,0.6009187722684085,0.7168238970464704,0.6163830383016627],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.66287967138201,0.6009187722684085,0.6726443432680352,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6250787540741238,0.6009187722684085,0.6575401633009643,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.583347031349753,0.6009187722684085,0.6197895568025268,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5600618762810389,0.6009187722684085,0.5780315849601827,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.556432935721246,0.6009187722684085,0.5603834279762104,0.6163819551662707],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.5246802526796814,0.6009187722684085,0.5511262390376667,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5102651120594066,0.6009187722684085,0.5194435536440308,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"بهترين","boundary":[0.46358553140015485,0.6009198554038006,0.504949766472901,0.6163830383016627],"dir":"rtl"},{"str":"راهها","boundary":[0.4298181277510838,0.6009187722684085,0.45827883471657566,0.6163830383016627],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3966545546184605,0.6009187722684085,0.42459236584792187,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.3562331003662512,0.6009187722684085,0.39141566815631207,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.32468166056248116,0.6009187722684085,0.35098765162460943,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"امر،","boundary":[0.29202119552434397,0.6009187722684085,0.31940777527636843,0.6163819551662707],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.24988698632438427,0.6009187722684085,0.2867801216356977,0.6163819551662707],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24987,0.04689,0.75015,0.61638],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.770218776250798,0.06463104076974462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76157,0.05159,0.77022,0.06463],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/82ba205717037c8f3728c95875c08144.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/c50bca098159b6d0e9be8d6460db5e58.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22882,0.04689,0.2499,0.36143]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.4747824333859749,0.046887691601098604,0.5251813749537987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.228822956217869,0.051234484950267216,0.23747458082725711,0.06427486499777314],"dir":"ltr"},{"str":"فرصتي","boundary":[0.7071321763381607,0.082011408847981,0.7500166728268539,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6739686032055374,0.082011408847981,0.7019064144349988,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5967480729814187,0.082011408847981,0.6687231544638957,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5636851214676927,0.082011408847981,0.591502624239777,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5497752763684016,0.082011408847981,0.5585074829474816,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.5084460401196197,0.082011408847981,0.5446304492456572,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"فعالانه","boundary":[0.46389253721313134,0.082011408847981,0.5032268404959511,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4457478344141662,0.082011408847981,0.4587542723698801,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.3909112395416821,0.082011408847981,0.44061175699741273,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.3347643761970364,0.082011408847981,0.3858451597728571,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.2964603507946642,0.082011408847981,0.32961079936830084,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.25351898121702904,0.082011408847981,0.29128271227445324,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7188152212627265,0.10680971526128268,0.7500297973858406,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6801087093847654,0.10680971526128268,0.713493212593663,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6416034407445987,0.10680971526128268,0.6748348240986528,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"ايدهها،","boundary":[0.5966408890830283,0.10680971526128268,0.6363579920029571,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.5441229662981757,0.10680971526128268,0.5913954403413866,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5321271193844296,0.10680971526128268,0.5389081415275028,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.46065514599643864,0.10680971526128268,0.526833547259837,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقانهاي","boundary":[0.3944286213500894,0.10680971526128268,0.455361573871846,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3613612949833679,0.10680971526128268,0.38917879775545217,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3400929471455936,0.10680971526128268,0.3561005342562418,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.2942291757669437,0.10680971526128268,0.334827811565472,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.2642920567185246,0.10680971526128268,0.28891810423036896,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24987691609824972,0.10680971526128268,0.25902473371190515,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7193139545042173,0.1315368910332542,0.750047296797823,0.14700007393111642],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.6716324317059242,0.1315368910332542,0.7143659957662717,0.14700007393111642],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6680034911461312,0.1315368910332542,0.6716521185444041,0.14700007393111642],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.7100305164477004,0.1587582782066508,0.7261168509122682,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6858397668089115,0.1587582782066508,0.7047260071906191,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"نيك","boundary":[0.6535839756728609,0.1587582782066508,0.680506821007359,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"رينالدي","boundary":[0.6026803736433592,0.1587582782066508,0.6482072813413532,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.569516800510736,0.1587582782066508,0.5973343032828202,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5574203319780926,0.1587582782066508,0.5642013541211658,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5338333120526869,0.1587582782066508,0.5520305130875983,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.49321061456268317,0.1587582782066508,0.5284850542656502,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.4703213836900646,0.1587582782066508,0.4878645442021442,0.17422146110451306],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.43292295285776733,0.1587582782066508,0.4649031282550994,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4145770068210078,0.1587582782066508,0.42758344477672167,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.34905483350693906,0.1587582782066508,0.4093206209468772,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"برانفورد","boundary":[0.29300859178119054,0.1587582782066508,0.3438137596182928,0.17422146110451306],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.28638150599778234,0.15495199858966746,0.29288330365243104,0.1656408346941805],"dir":"ltr"},{"str":"درس","boundary":[0.2498903531467357,0.15875725207838481,0.2812449245657068,0.17422043497624706],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.6988662040926045,0.18982587915676954,0.7500366721548336,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6845516850912268,0.18982587915676954,0.6936995027048823,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.636671106481637,0.18982587915676954,0.6794024831154867,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"كردهام","boundary":[0.5918135512919593,0.18982587915676954,0.6315459661973724,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5881846107321663,0.18982587915676954,0.5920344813682337,0.2052890620546318],"dir":"ltr"},{"str":"برانفورد","boundary":[0.5385890897483283,0.18982587915676954,0.5830682201538927,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.49383215617754783,0.18982587915676954,0.5333852021101441,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4756874533785827,0.18982587915676954,0.4886938913342965,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.435064755888579,0.18982587915676954,0.470553563388327,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"خط","boundary":[0.40815066026007196,0.18982587915676954,0.4299286784718256,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"ساحلي","boundary":[0.3630918618325997,0.18982587915676954,0.40307801821175365,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"كانتيكات","boundary":[0.3042238399247338,0.18982587915676954,0.35802140721077924,0.2052890620546318],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2975706461476429,0.18602088220011873,0.3040724438022916,0.19670971830463177],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.28587652296629823,0.18982613568883608,0.29265754510937136,0.20528931858669833],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.24989116965155742,0.18982613568883608,0.2809132522428682,0.20528931858669833],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.7368691811431067,0.2208947627672208,0.7500068646886866,0.23635794566508306],"dir":"rtl"},{"str":"مايلي","boundary":[0.699269507073015,0.2208947627672208,0.7315449850475454,0.23635794566508306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.684753744833843,0.2208947627672208,0.6939321864184671,0.23635794566508306],"dir":"rtl"},{"str":"نيوهيون","boundary":[0.6307243103390343,0.2208947627672208,0.6794207990322906,0.23635794566508306],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6240717717818621,0.21708976581057013,0.6305735694365108,0.2277786019150832],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.5966451328920399,0.22089490053444177,0.6187862639024228,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5684207687913713,0.22089490053444177,0.5913012499579987,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5647918282315783,0.22089490053444177,0.5688429421054401,0.23635808343230402],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5464458821948188,0.22089490053444177,0.5594523201505326,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5164081415275025,0.22089490053444177,0.541134810658244,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.4777016296495414,0.22089490053444177,0.511086132858439,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.4440349484224321,0.22089490053444177,0.47245836833439736,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42578962400456977,0.22089490053444177,0.43879606196028365,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.36026745069050103,0.22089490053444177,0.4205332381304392,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"برانفورد","boundary":[0.3042212089647525,0.22089490053444177,0.3550263768018548,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.24988990961325225,0.22089490053444177,0.2989057625751823,0.23635808343230402],"dir":"rtl"},{"str":"نميكنم","boundary":[0.7026871946507173,0.24954044685273155,0.7500296663418567,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6907919693558682,0.24954044685273155,0.6975729914989414,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"مشغول","boundary":[0.6429113907462785,0.24954044685273155,0.6857083901750611,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.5951314337555861,0.24954044685273155,0.6378628103894357,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5499720137092167,0.24954044685273155,0.5900456671482812,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5330369577635159,0.24954044685273155,0.5449103087933872,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4929173683679984,0.24954044685273155,0.5279599408622022,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.45219404925909745,0.24954044685273155,0.4879059742616176,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4208438526931219,0.24954044685273155,0.44714984375525024,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.38445382547629453,0.24954044685273155,0.41580839689526566,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36640974429622664,0.24954044685273155,0.3794161822519405,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.30996101609488935,0.24954044685273155,0.36133928967440615,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"نيوهيون","boundary":[0.249883347333759,0.24954044685273155,0.3048927488995666,0.2650036297505938],"dir":"rtl"},{"str":"هستم","boundary":[0.7149827189946574,0.27433875326603324,0.7500952891367897,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7113537784348644,0.27433875326603324,0.7154048923087261,0.2898019361638955],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6551062934713215,0.27433875326603324,0.7059945835153388,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6378693726689291,0.27433875326603324,0.6497427236988004,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.6035967743019387,0.27433875326603324,0.6325911125298208,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.5690223110782567,0.27433875326603324,0.5982813279123684,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5379761667954704,0.27433875326603324,0.5636653035852289,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.45128189240952915,0.27433875326603324,0.532662907832398,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.4058184200799704,0.27433875326603324,0.44589207351903487,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3913026578407983,0.27433875326603324,0.4004504754544538,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.35803846308927784,0.27433875326603324,0.3859762743187392,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجوياني","boundary":[0.2774952320150533,0.27433875326603324,0.3527973892006316,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24987678505426564,0.27433875326603324,0.27220822216995394,0.2898019361638955],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7278819730519809,0.2990659290380048,0.7500231040623636,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.694919643157152,0.2990659290380048,0.7227371459292362,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6716344880884378,0.2990659290380048,0.6897770034609052,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6573199690870603,0.2990659290380048,0.6664984106716844,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"فارغالتحصيل","boundary":[0.5734686334464567,0.2990659290380048,0.6520985820368939,0.3145292235748219],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5384705251839654,0.2990659290380048,0.5682829609220119,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5020804979671382,0.2990659290380048,0.5334350693861093,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.4569210779207688,0.2990659290380048,0.49699473135983335,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44270718053828845,0.2990659290380048,0.45185499815194397,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.38857712442458264,0.2990659290380048,0.4375929773865127,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"كنند،","boundary":[0.34694602331910906,0.2990659290380048,0.38352854406773984,0.314529111935867],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.29283275091562777,0.2990659290380048,0.3418296327408355,0.3145292235748219],"dir":"rtl"},{"str":"دادهام","boundary":[0.25352032189778567,0.29906604067695963,0.2877819831322872,0.3145292235748219],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24989138133799269,0.29906604067695963,0.2535400087362656,0.3145292235748219],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7301146198044421,0.32379321644893116,0.7500683243170593,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6987666106649643,0.32379321644893116,0.7248363596653339,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6602613420247976,0.32379321644893116,0.6934927253788515,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6122801417963106,0.32379321644893116,0.6549458956352273,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.5277011088337086,0.32379321644893116,0.6070040690837001,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.4696380598770203,0.32379321644893116,0.5224950337690266,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.41903632270421026,0.32379321644893116,0.46445167165081824,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4071410974093613,0.32379321644893116,0.41392211955243446,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.3081491112529821,0.32379321644893116,0.4020181445515944,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشي","boundary":[0.24988481905849944,0.32379321644893116,0.30296491045327784,0.33925639934679336],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7047076610328954,0.3485915228622328,0.7500617620375659,0.3640547057600951],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7010787204731024,0.3485915228622328,0.7047273478713754,0.3640547057600951],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.7231542286885522,0.37331869863420436,0.7261728772554686,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7117642989146871,0.37331869863420436,0.7178890931084305,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.6942233258291052,0.37331869863420436,0.7117664863411848,0.38878188153206655],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.6632756157387186,0.37331869863420436,0.688964752528477,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"سابقه","boundary":[0.6254746984308325,0.37331869863420436,0.658001730452606,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.6018876785054267,0.37331869863420436,0.6202095628507108,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5836423540875644,0.37331869863420436,0.5966487920432783,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"دببيرستان","boundary":[0.5194304492456572,0.37331869863420436,0.5783815933604384,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"برانفورد،","boundary":[0.46570287960754014,0.37331869863420436,0.5142112496219886,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.4429208326333123,0.37331869863420436,0.4604639931453919,0.38878188153206655],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.4120737441618227,0.37331869863420436,0.4377628809515811,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39775922516044504,0.37331869863420436,0.4069070427741005,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"رئيس","boundary":[0.3585474177615001,0.37331869863420436,0.3926187728906961,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.3125808373374553,0.37331869863420436,0.3533982157857601,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.24988263163200183,0.37331869863420436,0.3074206982292264,0.38878188153206655],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7301058700984512,0.3980458744061759,0.7500595746110683,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.6712378481905852,0.3980458744061759,0.7251710359194921,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"بودهام","boundary":[0.6310176371761704,0.3980458744061759,0.666425509895501,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6273886966163773,0.3980458744061759,0.6310373240146503,0.4135090573040381],"dir":"ltr"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5835395450421693,0.3980458744061759,0.6224451127314271,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5695268908974834,0.3980458744061759,0.5787053324821075,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.5462417358287693,0.3980458744061759,0.5645636201740535,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5224512852390715,0.3980458744061759,0.5413375256207791,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.47880337690265806,0.3980458744061759,0.5174770773831526,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4628767245724273,0.3980458744061759,0.47397572662208964,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.415197389200632,0.3980458744061759,0.4579287658344816,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3905013440408591,0.3980458744061759,0.4104550485534763,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.3542119384429289,0.3980458744061759,0.38556650986190005,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33626847888175826,0.3980458744061759,0.3492749168374721,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسها","boundary":[0.27921383354053975,0.3980458744061759,0.3313052081583282,0.4135090573040381],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.24989095796512212,0.3980446630047506,0.27431576223917203,0.4135078459026128],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7222547730250999,0.4228429694180523,0.750072275797184,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7186258324653068,0.4228429694180523,0.7223750814824769,0.43830615231591447],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7005817512852389,0.4228429694180523,0.7135881892409528,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.661973673599677,0.4228429694180523,0.6954959846779337,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6477597762171966,0.4228429694180523,0.6569382178018207,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"نزديك","boundary":[0.601893817412049,0.4228429694180523,0.6427440072578202,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5887889452639357,0.4228429694180523,0.5968211753637307,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"دهها","boundary":[0.5555247505124152,0.4228429694180523,0.5837775511575549,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.533147377440274,0.4228429694180523,0.5504849198615636,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5189334800577936,0.4228429694180523,0.5281119216424177,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"مربيان","boundary":[0.4753861933402774,0.4228429694180523,0.5140423944087898,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.43032739491280525,0.4228429694180523,0.4704010483518698,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41238393535163465,0.4228429694180523,0.42539037330734847,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.3694425657739995,0.4228429694180523,0.40737691609824933,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.31561437451698526,0.4228429694180523,0.3645514801249958,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.26158494002217664,0.4228429694180523,0.3106007929841067,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24989095796512206,0.4228429694180523,0.25667198010819525,0.43830615231591447],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7420116091529178,0.4475701451900238,0.7500438392527127,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.6788081079264804,0.4475701451900238,0.7369586539430794,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.6272942139041019,0.4475701451900238,0.6738251503645702,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.5791117704378206,0.4475701451900238,0.622199697590806,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت،","boundary":[0.5269963341285568,0.4475701451900238,0.5741091260374309,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.5036105574409456,0.4475701451900238,0.5219324417862297,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"كردهام","boundary":[0.45895424548906216,0.4475701451900238,0.4985860387755782,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4553253049292691,0.4475701451900238,0.458973932327542,0.463033328087886],"dir":"ltr"},{"str":"معلماني","boundary":[0.398268472161553,0.4475701451900238,0.45039922045630115,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37095189005745705,0.4475701451900238,0.39328332717314535,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3530084304962864,0.4475701451900238,0.3660148684520002,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.3037169617956379,0.4475701451900238,0.34800141124290107,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.24988877053862366,0.4475701451900238,0.29882587614663414,0.463033328087886],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.7073255871778498,0.4722973209619953,0.7500569638116994,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6930110681764721,0.4722973209619953,0.7021895097610963,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6562185544840557,0.4722973209619953,0.6878268673767677,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"ضعيف،","boundary":[0.6082373542555688,0.4722973209619953,0.6510999764792845,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.5612645576425518,0.4722973209619953,0.6031428379422729,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5493693323477028,0.4722973209619953,0.5561503544907759,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"قوي","boundary":[0.5174154060683438,0.4722973209619953,0.5441873189744961,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"مشغول","boundary":[0.469534827458754,0.4722973209619953,0.5123318268875368,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.4216542488491643,0.4722973209619953,0.464385625483014,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.3771948052820801,0.4722973209619953,0.4165400456973885,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37356586472228703,0.4722973209619953,0.3774157353583544,0.48776050385985753],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.35542116192332196,0.4722973209619953,0.36842759987903584,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3303226302879603,0.4722973209619953,0.35027633480057746,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"سالها","boundary":[0.2862700480494602,0.4722973209619953,0.32516686603272693,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"شاهد","boundary":[0.2498800208326329,0.4722973209619953,0.2812039682806353,0.48776050385985753],"dir":"rtl"},{"str":"بودم","boundary":[0.724061809078996,0.497094544239905,0.7500919626356636,0.5125588102731592],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7025922180034272,0.497094544239905,0.7185998051140754,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"استعداد","boundary":[0.6547116393938375,0.497094544239905,0.6971586505829777,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6091497328718792,0.497094544239905,0.6492233863109438,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.5593551560767447,0.497094544239905,0.6037249151574207,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5447276133194444,0.497095627375297,0.5539060549040686,0.5125588102731592],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5066294277746043,0.497094544239905,0.5393883270051409,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.4673148113302644,0.497094544239905,0.5061481939450959,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.450077890527872,0.497094544239905,0.46195124155774325,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.41762085615402705,0.497094544239905,0.4446924464903733,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"شيوههاي","boundary":[0.35623073149423745,0.497094544239905,0.4122310372635328,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.3081489096468533,0.497094544239905,0.35088028628070295,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"نامناسب،","boundary":[0.2498846174523706,0.497094544239905,0.30278533987433226,0.5125577271377673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7408962434057994,0.5218217200118765,0.7500746849904236,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.714889929773865,0.5218217200118765,0.7358323510634722,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.6848500016800511,0.5218217200118765,0.709852286549511,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6520889150230167,0.5218217200118765,0.679906417795101,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6484599744632236,0.5218217200118765,0.6521086018614966,0.5372849029097387],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.5854577164745807,0.5218217200118765,0.6435076408722825,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.5480592856422833,0.5218217200118765,0.5804856960451595,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5350550351130672,0.5218217200118765,0.5430872652128622,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشهاي","boundary":[0.46056222573166195,0.5218217200118765,0.5300414535801887,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.4158074795873793,0.5218217200118765,0.4556733275091561,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4041134975303247,0.5218217200118765,0.4108945196733979,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"تكراري،","boundary":[0.35088903598669374,0.5218217200118765,0.3991392896744059,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.306031480797016,0.5218217200118765,0.3459848257787034,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"نميتواند","boundary":[0.2498868048788682,0.5218217200118765,0.3010528980881016,0.5372849029097387],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.7150889855851614,0.546548895783848,0.7500703101374279,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.6599505258559858,0.546548895783848,0.7096510433117164,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6453341419979165,0.546548895783848,0.6544819596115721,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6279965995766269,0.546548895783848,0.6398699506064982,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.5724556533718623,0.546548895783848,0.6226045932596349,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5540090857162056,0.546548895783848,0.5670155236719194,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5159019286986322,0.546548895783848,0.5486608279291688,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"آموزاني","boundary":[0.4657004905749132,0.546548895783848,0.5154206948691237,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4379814219952284,0.546548895783848,0.46031285911091674,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"علاقهاي","boundary":[0.37417200362891,0.546548895783848,0.43257847854574755,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3505827962770065,0.546548895783848,0.36877999731191796,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.2987714122509321,0.546548895783848,0.3452279762104765,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند،","boundary":[0.24988243002587252,0.546548895783848,0.29344284130237536,0.5620120786817103],"dir":"rtl"},{"str":"برانگيزد","boundary":[0.7034934377205063,0.5713472021971497,0.750059373004939,0.5868103850950119],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6998644971607133,0.5713472021971497,0.7035131245589862,0.5868103850950119],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.24989079668021907,0.6057953449747625,0.26125835825409094,0.6164841810792755],"dir":"ltr"},{"str":"Branford","boundary":[0.26508837068646884,0.6057953449747625,0.3197820973757602,0.6164841810792755],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.24989079668021907,0.6168401193215558,0.26127650280568526,0.6275289554260689],"dir":"ltr"},{"str":"Connecticut","boundary":[0.2651065152380633,0.6168401193215558,0.3384331843688048,0.6275289554260689],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.24989079668021907,0.6278848936683492,0.2612311414266994,0.6385737297728623],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.26511105137596186,0.6278848936683492,0.2936584792177682,0.6385737297728623],"dir":"ltr"},{"str":"Haven","boundary":[0.2974884916501462,0.6278848936683492,0.3369528913678976,0.6385737297728623],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22882,0.04689,0.7501,0.63857],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/8bccd22278175c81923d068bf5ded96f.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/9f57de1aa2c08420290674e27b5dde18.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24987,0.04689,0.22109,0.40834]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.7789146735660764,0.06463104076974462],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7131765196061961,0.08115630195961993,0.72618295756191,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"خلال","boundary":[0.6747718725849267,0.08115630195961993,0.7080579416014248,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.6353588219481873,0.08115630195961993,0.6696139209031955,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.5874782433385975,0.08115630195961993,0.6302096199724472,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.5550212089647526,0.08115630195961993,0.5824252881287592,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5368765061657874,0.08115630195961993,0.5498829441215013,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كنفرانسها،","boundary":[0.4622787003124897,0.08115630195961993,0.5318410503679312,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كارگروهها","boundary":[0.3915154531097748,0.08115630195961993,0.45721480797016256,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.379720849433823,0.08115630195961993,0.3865018715768962,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"جلسات","boundary":[0.325387362655825,0.08115630195961993,0.37468320620946904,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.2679302308390178,0.08115630195961993,0.32037159369644863,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2498861496589499,0.08115630195961993,0.2628925876146638,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7190213232082258,0.10588347773159144,0.7500171566815633,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6735600383051648,0.10588347773159144,0.7136336917442293,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.6281993750210009,0.10588347773159144,0.66822927993011,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.5944320721749944,0.10588347773159144,0.6228729914989418,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5829349585027386,0.10588347773159144,0.5939858371694501,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5793060179429457,0.10588347773159144,0.5833571318168074,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.5628696952387355,0.10588347773159144,0.5739686972883978,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5217438896542457,0.10588347773159144,0.5575476865696719,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"تجربيات","boundary":[0.46589889116629163,0.10588347773159144,0.5163890695877156,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.43727204059003416,0.10588347773159144,0.4606228184536812,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42275627835086216,0.10588347773159144,0.4319347199354863,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.3817310943852696,0.10588347773159144,0.4175480158596824,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3634857699674073,0.10588347773159144,0.3764922079231211,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3382866167131483,0.10588347773159144,0.3582403212257655,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"سخنرانيها،","boundary":[0.24987739995295888,0.10588347773159144,0.33297773260307134,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"تجربيات","boundary":[0.6995576022311082,0.13061065350356296,0.7500477806525322,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.6471403010651526,0.13061065350356296,0.6943012163569775,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6186140721077924,0.13061065350356296,0.6419648499714394,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6003687476899301,0.13061065350356296,0.613375185645644,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس،","boundary":[0.5483539329995635,0.13061065350356296,0.5951386109337726,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5041022949497667,0.13061065350356296,0.5430909848459395,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"مقالههاي","boundary":[0.4431146567655661,0.13061065350356296,0.49887653304660484,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.4157958872349724,0.13061065350356296,0.4378582708914356,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3975505628171101,0.13061065350356296,0.4105570007728239,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3652947716810595,0.13061065350356296,0.39239698598837447,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"شيوههاي","boundary":[0.30410589025906426,0.13061065350356296,0.36000557440946246,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.24987521252646125,0.13061065350356296,0.2988910654883913,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7370720069890124,0.15540808343230397,0.7500784449447263,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.686752407513189,0.15540895991686463,0.731962138369007,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6385699640469076,0.15540895991686463,0.6816447666409063,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6266747387520585,0.15540895991686463,0.6334557608951317,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"بازخوردي","boundary":[0.5640771546655022,0.15540895991686463,0.6215102247908341,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5429094284466252,0.15540895991686463,0.5589170155572732,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5285949094452476,0.15540895991686463,0.5377733510298717,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4515953496186285,0.15540808343230397,0.5234676220557105,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتم،","boundary":[0.40683841604784793,0.15540808343230397,0.44655333154127896,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3899033601021472,0.15540808343230397,0.40177671113201846,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3649054500856827,0.15540808343230397,0.3848591545982999,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.3262973724001211,0.15540808343230397,0.35981968347837784,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"رسيدم","boundary":[0.2773077685561642,0.15540808343230397,0.3212619166022648,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24989056483317104,0.15540808343230397,0.2722220019488593,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.703595631867209,0.1801352592042755,0.7501418803131616,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"ناكارآمد","boundary":[0.6527926514566045,0.1801352592042755,0.6983042471691141,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6084403917879105,0.1801352592042755,0.6475275158764828,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.580316649306139,0.1801352592042755,0.6032233795907397,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.5477589933133968,0.1801352592042755,0.5750755754174928,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5103627499075973,0.1801352592042755,0.5425004200127684,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49211742548973497,0.1801352592042755,0.5051238634454488,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"شكست","boundary":[0.4413122576526327,0.1801352592042755,0.4868063539531603,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.3640895400020164,0.1801352592042755,0.43606243405799555,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35209369308827015,0.1801352592042755,0.3588747152313433,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.3223578172776455,0.1801352592042755,0.3468219952286552,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.28213760626323064,0.1801352592042755,0.317118930815497,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2498818151271801,0.1801352592042755,0.27684184671214024,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7047024696750783,0.20486243497624704,0.7500565706797488,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7010735291152852,0.20486243497624704,0.7047221565135582,0.22032561787410926],"dir":"ltr"},{"str":"همين","boundary":[0.6919016498101541,0.2296607413895487,0.7261611236181579,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6698261415947044,0.2296607413895487,0.686846507173818,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.629807173818084,0.2296607413895487,0.6647884983703504,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6059161016094889,0.2296607413895487,0.6248023419911966,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5917022042270086,0.2296607413895487,0.6008806458116328,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"نوشتن","boundary":[0.5482555391283896,0.2296607413895487,0.5866558112966636,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5119661335304595,0.2296607413895487,0.5431807096535737,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.49786633513658807,0.22907592840228685,0.5069879036322704,0.2445391113001491],"dir":"ltr"},{"str":"جعبه","boundary":[0.469440727798125,0.22907592840228685,0.4978685225630859,0.2445391113001491],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.4273043311716676,0.22907592840228685,0.46441183427976207,0.2445391113001491],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3943420012768388,0.22907592840228685,0.42227981250630015,0.2445391113001491],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.34807355599610224,0.22907592840228685,0.38931967003796913,0.2445391113001491],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.3029141359497328,0.22907592840228685,0.34298778938879737,0.2445391113001491],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.29384287826349914,0.22907592840228685,0.30296444675918144,0.2445391113001491],"dir":"ltr"},{"str":"بود","boundary":[0.2708573199825275,0.22965986490498805,0.28882702866167137,0.2451230478028503],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24989083700144488,0.22965986490498805,0.2658984241120931,0.2451230478028503],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7188203924599307,0.25438704067695955,0.7500634051275159,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6813235274352339,0.25438704067695955,0.7134611975404052,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6602564228352541,0.25438704067695955,0.6759183965592553,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.6201368334397365,0.25438704067695955,0.6548950404892309,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.5812268908974833,0.25438704067695955,0.6148126373441752,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.5387886294143341,0.25438704067695955,0.5758961325224287,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5055244346628137,0.25438704067695955,0.5334622458922751,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.45945723261987165,0.25438704067695955,0.5001696145962837,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4358702126944659,0.25438704067695955,0.45406741372937737,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.39282822149793356,0.25438704067695955,0.43048258123046945,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.30804575787103927,0.25438704067695955,0.3874515271664259,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"مديريت","boundary":[0.24988208729545378,0.25438704067695955,0.3027390611874601,0.2698502235748218],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.7109522193474683,0.2791142164489311,0.7500393434360406,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6988557508148249,0.2791142164489311,0.7056367729578981,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6805098047780654,0.2791142164489311,0.6935162427337792,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.6415998622358121,0.2791142164489311,0.6751221733140689,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.5934174187695306,0.2791142164489311,0.6363872248916367,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمندي","boundary":[0.525981247269917,0.2791142164489311,0.5881391586304224,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5139810255031756,0.2791142164489311,0.5207620476462487,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.4737608144887607,0.2791142164489311,0.5087421390410269,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.38384227344511296,0.2791142164489311,0.4685175531736167,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3443286011894764,0.2791142164489311,0.37857276301199577,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.28304128557508174,0.2791142164489311,0.3390481536238704,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.25350665300225145,0.2791142164489311,0.27775646315648017,0.29457739934679333],"dir":"rtl"},{"str":"ايدههاي","boundary":[0.7005663183360776,0.30391252286223275,0.750054655421525,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6712307415745442,0.30391252286223275,0.6953143073149427,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6413942441450223,0.30391252286223275,0.6660487282013376,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6232473539195597,0.30391252286223275,0.6362537918752735,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5981488222841979,0.30391252286223275,0.6181025267968151,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5617587950673705,0.30391252286223275,0.5929733711904847,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5436140922684056,0.30391252286223275,0.5566205302241194,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"مقاطع","boundary":[0.5020836127818292,0.30391252286223275,0.5384933268371364,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4480541782870206,0.30391252286223275,0.496991283895031,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"متوسطه","boundary":[0.3887814824770679,0.30391252286223275,0.44292685057625814,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37688625718221896,0.30391252286223275,0.3836672793252921,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.31146470548704747,0.30391252286223275,0.37173049292698557,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.2498755250159612,0.30391252286223275,0.30631987836430297,0.319375705760095],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7182079130405571,0.32863969863420434,0.7500962165249829,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6992560498639165,0.32863969863420434,0.713227142905145,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"بيشترين","boundary":[0.6448219414670213,0.32863969863420434,0.6942030946540781,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.5877672961258029,0.32863969863420434,0.6398302341991203,0.34410288153206653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5760885454117806,0.3286384872327791,0.5828695675548536,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"ايدهها","boundary":[0.5357677127784685,0.3286384872327791,0.5711449615268304,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5029060045025369,0.3286384872327791,0.5308438157319982,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4262957662712946,0.3286384872327791,0.49796460804408454,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"دبيرستان","boundary":[0.3674277443634286,0.3286384872327791,0.4213609320923356,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3216624071771782,0.3286384872327791,0.3625125970229495,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.27136034743456205,0.3286384872327791,0.3167144484392326,0.3441016701306413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26773140687476904,0.3286384872327791,0.27138003427304197,0.3441016701306413],"dir":"ltr"},{"str":"مضامين","boundary":[0.6781013675615737,0.35336566300475064,0.7262203756594199,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"رياضيات","boundary":[0.6218538825980309,0.35336566300475064,0.6730243506602599,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5927217365007895,0.35336566300475064,0.6168053022411879,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5629858606901649,0.35336566300475064,0.5876403447464802,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.544941779510097,0.35336566300475064,0.5579482174658109,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5086523739121669,0.35336566300475064,0.5398669500352811,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4685327845166493,0.35336566300475064,0.503632230099795,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4567381808406976,0.35336566300475064,0.46351920298377075,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4044215012936394,0.35336566300475064,0.4518120963677296,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38647804173246875,0.35336566300475064,0.39948447968818257,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.3424254594939685,0.35336566300475064,0.3815125835825408,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي،","boundary":[0.29333523403111444,0.35336566300475064,0.3374818756090184,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"تقريبا","boundary":[0.24988856893249545,0.35336566300475064,0.2883632136016934,0.36882884590261283],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.737061261382346,0.3781639694180523,0.7500676993380598,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7155916703067773,0.3781639694180523,0.7316342562413897,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"مقطعي","boundary":[0.6683148214105707,0.3781639694180523,0.7101602903128255,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6349500050401532,0.3781639694180523,0.6628878162696146,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5867675615738718,0.3781639694180523,0.6294333154127885,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5412056550519135,0.3781639694180523,0.5812793084909782,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5291091865192702,0.3781639694180523,0.5358902086623434,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.48082612143409154,0.3781639694180523,0.5237959275561976,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزه","boundary":[0.44050528880077944,0.3781639694180523,0.4754866133530458,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4023959443567084,0.3781639694180523,0.435154843587245,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.3630835153388663,0.3781639694180523,0.40191471052719996,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.316915691677027,0.3781639694180523,0.3577658815227983,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.25351094721279527,0.3781639694180523,0.3115652464634925,0.3936271523159145],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.7057132522428681,0.40289114519002384,0.750083011323544,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6917005980981821,0.40289114519002384,0.7008790396828063,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.6346459527569637,0.40289114519002384,0.6867088908302812,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6038994859043714,0.40289114519002384,0.6297548671079599,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5586394442391047,0.40289114519002384,0.5990499613588253,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند،","boundary":[0.4992639393837571,0.40289114519002384,0.5536914855011592,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.4501737139209031,0.40289114519002384,0.4942853566748428,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.4164042236483988,0.40289114519002384,0.44531106481637034,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.39160755686972876,0.40289114519002384,0.41156126138234594,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابيها","boundary":[0.3332549309499009,0.40289026870546324,0.38665741070528536,0.41835432808788603],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشي","boundary":[0.27478720809112606,0.40289026870546324,0.3284272806693324,0.41835345160332543],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24988991969355875,0.40289026870546324,0.26984362420617597,0.41835345160332543],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.7054171130002352,0.42761744447743477,0.750060300393132,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6909013507610632,0.42761744447743477,0.7000491683747186,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6547147542085279,0.42761744447743477,0.685574967239004,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.6066219952286551,0.42761744447743477,0.6493621215684958,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6029930546688622,0.42761744447743477,0.6069435469238267,0.44308062737529696],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.5698294815362389,0.42761744447743477,0.5977672927657003,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"راحتي","boundary":[0.5290055408084408,0.42761744447743477,0.5645621585296196,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"شما،","boundary":[0.49695099291018463,0.42761744447743477,0.5237425926548168,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.44735765935284444,0.42761744447743477,0.49172741843352047,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43294251873256956,0.42761744447743477,0.4421209603171937,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"نتايج","boundary":[0.3987705419844764,0.42761744447743477,0.42767738315244797,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3735713887302175,0.42761744447743477,0.3935250932428347,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابيها","boundary":[0.30189379725143667,0.42761744447743477,0.368323752562078,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.2618748294748163,0.42761744447743477,0.29657616343536863,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24987898256107008,0.42761744447743477,0.25666000470414324,0.44308062737529696],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7241567958065928,0.45241575089073643,0.7500121770101813,0.4678789337885986],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6802070226134876,0.45241575089073643,0.7191957125096605,0.4678789337885986],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6474459359564534,0.45241575089073643,0.6752634387285376,0.4678789337885986],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6438169953966603,0.45241575089073643,0.6474656227949331,0.4678789337885986],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7062089613924267,0.47714292666270797,0.726162665905044,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.659839894492793,0.47714292666270797,0.700897889855852,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6477434259601496,0.47714292666270797,0.6545244481032227,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6029886798158668,0.47714292666270797,0.6424170424380905,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5697244850643464,0.47714292666270797,0.5976622962938077,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.5249675514935659,0.47714292666270797,0.5644615369107225,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.4769863512650789,0.47714292666270797,0.5196521051039956,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.4489632304022046,0.47714292666270797,0.4717080911259707,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4369673834884584,0.47714292666270797,0.44374840563153156,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4018876247437925,0.47714292666270797,0.4317022479083368,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38475132556029734,0.47714292666270797,0.3966246765901687,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.333443049628709,0.47714292666270797,0.3794796277006824,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.24987460770807482,0.47714292666270797,0.32819541346056963,0.49260610956057016],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7272738785659089,0.5018701024346794,0.7500187392896749,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.6935065757199024,0.5018701024346794,0.7218665602634324,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.663468835052586,0.5018701024346794,0.6881233191089013,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6303052619199628,0.5018701024346794,0.658122764692047,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6266763213601698,0.5018701024346794,0.6306268136151344,0.5173332853325416],"dir":"ltr"},{"str":"شما","boundary":[0.5986532004972955,0.5018701024346794,0.6213980612210616,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.5426200934108398,0.5018688910332542,0.5933990020496628,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"تصميم","boundary":[0.496251026511206,0.5018688910332542,0.537374644669198,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"بگيريد","boundary":[0.4524018749369981,0.5018688910332542,0.4909399549746312,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4247834279762105,0.5018688910332542,0.4471148650918988,0.5173320739311164],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.37536945331138133,0.5018701024346794,0.419481096065321,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3633736063976351,0.5018701024346794,0.37015462854070824,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3345455125835831,0.5018701024346794,0.3581237828029978,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.29583681327912426,0.5018701024346794,0.3293744363428654,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2814216726588494,0.5018701024346794,0.29060011424347354,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24987023285507928,0.5018701024346794,0.2761762239172076,0.5173332853325416],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7090460636403347,0.5266671974465559,0.7501040590033938,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6688258526259199,0.5266671974465559,0.7040849803434025,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":"موثري","boundary":[0.6243707839118311,0.5266671974465559,0.6639413292564095,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5774986089177112,0.5266671974465559,0.6194293874533787,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.5463496555895301,0.5266671974465559,0.5725331507677835,0.5421303803444181],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.542720715029737,0.5266671974465559,0.5463693424280099,0.5421303803444181],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.7150921104801587,0.5513943732185274,0.7261911125298212,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6865658815227985,0.5513943732185274,0.7099166593864455,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6557209804778067,0.5513943732185274,0.6813619938846143,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"ميدانيم","boundary":[0.6027961963643699,0.5513943732185274,0.6504689694566718,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.588381055744095,0.5513943732185274,0.5975594973287192,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"همراهي","boundary":[0.5347541077248752,0.5513943732185274,0.5831399818554488,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.522758260811129,0.5513943732185274,0.5295392829542022,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهاي","boundary":[0.45471617217163446,0.5513943732185274,0.517486562951514,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"سركار","boundary":[0.41368880077954423,0.5513943732185274,0.4494532240180107,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.3812317664056993,0.5513943732185274,0.40845647659688905,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"معصومه","boundary":[0.3278060616242739,0.5513943732185274,0.3759994422230441,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"تاشا","boundary":[0.2993804542858108,0.5513943732185274,0.3225234266321701,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2874852289909618,0.5513943732185274,0.294266251134035,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.24988555492087008,0.5513943732185274,0.28234696414771054,0.5668575561163895],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.7220459393165554,0.5761926796318291,0.7500668727529319,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"اردوان","boundary":[0.6798089210712007,0.5761926796318291,0.7171176674170896,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.6538026074392664,0.5761926796318291,0.6748325257887842,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.6129764792849706,0.5761926796318291,0.6488174624508588,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"سپاس","boundary":[0.5702363529451299,0.5761926796318291,0.6079957091495585,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5585423708880753,0.5761926796318291,0.5653233930311484,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.5210433184368808,0.5761926796318291,0.5536184738416051,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5069300426732977,0.5761926796318291,0.5160778602869532,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.4688272605087199,0.5761926796318291,0.5019777090823565,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":"باشيم","boundary":[0.43062385672524495,0.5761926796318291,0.4638836766237699,0.5916558625296913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.426994916165452,0.5761926796318291,0.4306435435637249,0.5916558625296913],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24987,0.04689,0.77891,0.59166],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/1cfb0bfb9743c69c7a72b5317e8a4a79.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/552f7e7f6d280f47410a5747111f6bef.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22015,0.04689,0.27376,0.77875]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.4747824333859749,0.046887691601098604,0.5251813749537987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"لطفا","boundary":[0.7018917375088202,0.082011408847981,0.7261546722220354,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6877806491717348,0.082011408847981,0.6969590907563589,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"راههاي","boundary":[0.6405038002755283,0.082011408847981,0.6828151910218071,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"ذيل","boundary":[0.6117763280803734,0.082011408847981,0.635588652935049,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5987720775511574,0.082011408847981,0.6068043076509523,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5828454252209265,0.082011408847981,0.5938525553576828,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5649019656597559,0.082011408847981,0.5779084036154698,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.5244805114075467,0.082011408847981,0.5599299452303349,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"باشيد","boundary":[0.4880904841907193,0.082011408847981,0.5195347400960989,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.48446154363092625,0.082011408847981,0.4881101710291992,0.09747459174584323],"dir":"ltr"},{"str":"ايميل","boundary":[0.6928226672490841,0.10680971526128268,0.7262027956049861,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"ardavantaghva@gmail.com","boundary":[0.4991767749739592,0.10647356879082542,0.6845439131749604,0.11837380632051663],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6891937266892911,0.10680971526128268,0.692842354087564,0.1222728981591449],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.7054200060481838,0.13153668438242283,0.7262399314539161,0.14699986728028505],"dir":"rtl"},{"str":"سايت","boundary":[0.6666106851248278,0.13153668438242283,0.7004370484862739,0.14699986728028505],"dir":"rtl"},{"str":"www.drardavan.com","boundary":[0.5166157051174356,0.13120040964593235,0.6582730721413931,0.14310064717562357],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6629817445650347,0.13153668438242283,0.6666303719633077,0.14699986728028505],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6990684856019621,0.15633465587885992,0.7261663250562816,0.17179783877672217],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.6525987970834313,0.15633465587885992,0.6941861496589495,0.17179783877672217],"dir":"rtl"},{"str":"9099070301","boundary":[0.6384877087463458,0.18106183165083145,0.7262035113067437,0.1965250145486937],"dir":"ltr"},{"str":"9099070307","boundary":[0.6384877087463458,0.20578900742280296,0.7262035113067437,0.2212521903206652],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47478,0.04689,0.72624,0.22125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.2201538926783374,0.051234484950267216,0.23750141460300392,0.06427486499777314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22015,0.05123,0.2375,0.06427],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/060c76ce4af58891cf2cc2a640eda660.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/39b0cb8bcad6d1260680dd4d2b155723.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/51430809210f659842f2c4be0160dff3.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/5dedb56b0e7336d82fc05a2be5db2c88.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24988,0.19567,0.24993,0.40435]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.5581465676556567,0.19567173211104513,0.6017901011390747,0.21113491500890738],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55815,0.19567,0.60179,0.21113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كتاب","boundary":[0.6949372836934242,0.25837720457244656,0.7261518598165384,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6803208998353548,0.25837720457244656,0.6894424683310372,0.2738403874703088],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.645241141090689,0.25837720457244656,0.6803405866738346,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6329412418937533,0.25837720457244656,0.6397222640368265,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.5800186452068141,0.25837720457244656,0.6274092402809043,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5615720775511573,0.25837720457244656,0.5745785155068712,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.517018574644669,0.25837720457244656,0.5561056987332413,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.47145666812271075,0.25837720457244656,0.5115303215617754,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4623832230099793,0.25837720457244656,0.4714785423876884,0.2738403874703088],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.38980659924061667,0.25837720457244656,0.4574855750814823,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3751880279560496,0.25837720457244656,0.38436646954067377,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"راهكارهاي","boundary":[0.2987812203890996,0.25837720457244656,0.36971946171163583,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"عملي،","boundary":[0.24989223816404,0.25837720457244656,0.29332140385067684,0.2738403874703088],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6840482745875471,0.2831755109857482,0.7500210577601556,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"غيرسنتي","boundary":[0.6259874130573566,0.2831755109857482,0.6789800073922244,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.614192809381405,0.2831755109857482,0.6209738315244782,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهايي","boundary":[0.524882372904136,0.2831755109857482,0.6091814152750241,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.49192004300930714,0.2831755109857482,0.5198578542387685,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"كاربرد","boundary":[0.45059080676052515,0.2831755109857482,0.48685833809347767,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.3791210207990319,0.2831755109857482,0.44557285037465105,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.3360790296024996,0.2831755109857482,0.37408556500117573,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.2852738617653973,0.2831755109857482,0.3309932629951947,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.24989223816403985,0.2831755109857482,0.2803237156009539,0.2986386938836105],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.707335617082759,0.3079026867577198,0.7500691811431065,0.323365869655582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7037066765229659,0.3079026867577198,0.7073553039212388,0.323365869655582],"dir":"ltr"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6867716205772653,0.3327009931710215,0.726199983199489,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6505828365982322,0.3327009931710215,0.6816136688955341,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.6203416652666237,0.3327009931710215,0.6454314471959944,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5810292362487817,0.3327009931710215,0.6152296495413457,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5424211585632199,0.3327009931710215,0.5758931588320282,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4981695205134232,0.3327009931710215,0.5372566446019955,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4653078122374917,0.3327009931710215,0.4931253150095759,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4616788716776986,0.3327009931710215,0.4654281206948687,0.34816417606888367],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.44363479049763077,0.3327009931710215,0.45664122845334465,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"اينجا","boundary":[0.40351520110211325,0.3327009931710215,0.4385883975672858,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3840602298309866,0.3327009931710215,0.3984250596418128,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.30029273209905555,0.3327009931710215,0.3789504015322063,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.24989223816403994,0.3327009931710215,0.2953841470380697,0.34816417606888367],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.7069309431806723,0.357428168942993,0.7500188703336578,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.6782034709855177,0.357428168942993,0.7018758005443362,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"ميشويد","boundary":[0.6237649877356267,0.357428168942993,0.673152703202177,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6026978831356469,0.357428168942993,0.618705470246295,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5258903733073483,0.35742708580760096,0.5976558650582974,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.511676475924868,0.35742708580760096,0.5208242935385234,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4947414199791672,0.35742708580760096,0.5066147710090385,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4584520143812371,0.35742708580760096,0.4897190887402976,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"ذهني","boundary":[0.4205465038137155,0.357428168942993,0.453436648634118,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"درگير","boundary":[0.38254434326803494,0.357428168942993,0.41551979772185027,0.3728913518408552],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.3310387957393904,0.35742708580760096,0.37749973455193014,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31924419206343857,0.35742708580760096,0.32602521420651176,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2871896441651825,0.35742708580760096,0.31414967575014263,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.27307636840159927,0.35742708580760096,0.2822241860152547,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24989183495178235,0.35742708580760096,0.2680890359866938,0.37289026870546316],"dir":"rtl"},{"str":"تفكر","boundary":[0.7225575148684518,0.3821542615795725,0.7500447162393735,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"وا","boundary":[0.7074380229158965,0.3821542615795725,0.7172420684788816,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"ميدارد","boundary":[0.6602486710796008,0.3821542615795725,0.7020853902758643,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6461375827425154,0.3821542615795725,0.6548697893215953,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6277916367057559,0.3821542615795725,0.6407980746614698,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.5947286851920298,0.3821542615795725,0.6224324417862303,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5580367931185108,0.3821542615795725,0.589391364537482,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5365672020429422,0.3821542615795725,0.5526929101844696,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5193302812405497,0.3821542615795725,0.531203632270421,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.47971598736601584,0.3821542615795725,0.5139754611740197,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.4455440106179227,0.3821542615795725,0.4743261684755215,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.41288573300628334,0.3821542615795725,0.4401738785659084,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.38133429320251333,0.3821542615795725,0.4075177883807667,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37770535264272026,0.3821542615795725,0.381756466516582,0.3976174444774347],"dir":"ltr"},{"str":"بسياري","boundary":[0.32801139746648295,0.3821542615795725,0.372381156547159,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31349563522731083,0.3821542615795725,0.322674076811935,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات،","boundary":[0.24988964752528467,0.3821542615795725,0.3083333086925842,0.3976174444774347],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.7308106750445216,0.40695256799287416,0.7500206545478985,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7136743758610263,0.40695256799287416,0.7255477268908975,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.6721438963744498,0.40695256799287416,0.7084004905749135,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6601480494607036,0.40695256799287416,0.6669290716037768,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6174057356943653,0.40695256799287416,0.6548982258660666,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5841415409428449,0.40695256799287416,0.6121734115117102,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.580512600383052,0.40695256799287416,0.5844630926380164,0.42241575089073635],"dir":"ltr"},{"str":"ارائه","boundary":[0.551179211048016,0.40695256799287416,0.5752627767884145,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.4797094250865229,0.40695256799287416,0.5458856389234235,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.4354577870367262,0.40695256799287416,0.47458647222875605,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.3871703470985521,0.40695256799287416,0.43025827425153756,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.369025644299587,0.40695256799287416,0.3820320822553009,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3439271126642253,0.40695256799287416,0.3638808171768425,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.2971555592890027,0.40695256799287416,0.33875603642350766,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.24987871039279633,0.40695256799287416,0.2919735459157962,0.42241575089073635],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7343368065589198,0.4316797437648457,0.7499987802829209,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7202235307953363,0.4316797437648457,0.7293713484089918,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7072192802661202,0.4316797437648457,0.7152515103659152,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6710304962870873,0.4316797437648457,0.7022450724102015,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.6388753267699341,0.4316797437648457,0.6660387890191863,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.622848052820806,0.4316797437648457,0.6338989314875175,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6060136184940025,0.4316797437648457,0.6178869695238738,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5849465138940226,0.4316797437648457,0.6010328483585904,0.4471429266627079],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5709338597493364,0.4316797437648457,0.5800554282450188,0.4471429266627079],"dir":"ltr"},{"str":"جعبه","boundary":[0.5425227478915358,0.4316788672802851,0.5709505426564967,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.5004869728839756,0.4316788672802851,0.53759447599207,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.46762526460804404,0.4316788672802851,0.49556307583750536,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.4214574409462048,0.4316788672802851,0.46270355498807164,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.37639864251873256,0.4316788672802851,0.4164722959577971,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.3673273848324988,0.4316788672802851,0.3764227042102079,0.4471420501781473],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.3315432747555525,0.4316788672802851,0.3624034877860286,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2838617519572594,0.4316788672802851,0.32659531601760683,0.4471420501781473],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28023281139746636,0.4316788672802851,0.2838814387957393,0.4471420501781473],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7131835758207046,0.4564060430522566,0.7261900137764185,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6770954134605689,0.4564060430522566,0.7081262457578708,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6503825610698563,0.4564060430522566,0.6720337085447395,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.5789149625348606,0.4564060430522566,0.6453646046839823,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطي","boundary":[0.5287157118376395,0.4564060430522566,0.5738707570310134,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5106716306575716,0.4564060430522566,0.5236780686132855,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"چهارچوب","boundary":[0.44726688619334,0.4564060430522566,0.505658049124693,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.4021074661469706,0.4564060430522566,0.4421811195860352,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.3725728335741404,0.4564060430522566,0.39712888343805625,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.31803591613185006,0.4564060430522566,0.3676226874096969,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.30039432142737105,0.4564060430522566,0.3095158899230533,0.4718692259501188],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.2589644635596919,0.4564060430522566,0.3003877591478778,0.4718692259501188],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.24989101844696046,0.4564060430522566,0.25898633782466957,0.4718692259501188],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.7235651019790998,0.4812043494655583,0.7500110883370851,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7092505829777221,0.4812043494655583,0.7184290245623464,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.6375795537784346,0.4812043494655583,0.7041320049729508,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.5967534256241387,0.4812043494655583,0.6324347266556901,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5637910957293099,0.4812043494655583,0.5916085985013941,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5426233695104328,0.4812043494655583,0.558630956621081,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيم","boundary":[0.478509898860925,0.4812043494655583,0.5374719801081951,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45522474379221095,0.4812043494655583,0.47342194482712247,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.36571087665064983,0.4812043494655583,0.4501849131413591,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3310357918080706,0.4812043494655583,0.36066667114680245,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"بياموزيم","boundary":[0.2715618527603236,0.4812043494655583,0.3259390880682769,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26793291220053056,0.4812043494655583,0.27168216121770067,0.4966675323634205],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2498888310204627,0.4812043494655583,0.26289526897617654,0.4966675323634205],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.7109633379254726,0.5059315252375298,0.7500504620140449,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6656019488592453,0.5059306487529691,0.7056872652128622,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.6200363932663552,0.5059315252375298,0.6603069150902187,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.5862690904203487,0.5059315252375298,0.6147581331272469,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5531055172877254,0.5059315252375298,0.5810433285171868,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5052249386781357,0.5059315252375298,0.5478906925170524,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.48012640704277393,0.5059315252375298,0.5000801115553911,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.4354700950908906,0.5059315252375298,0.4750078290380026,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.40028971472732744,0.5059315252375298,0.43036682907160356,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3722665938644532,0.5059315252375298,0.3951470750310807,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3686376533046602,0.5059315252375298,0.37248752394072754,0.521394708135392],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.33718683511978736,0.5059315252375298,0.36349282618191564,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.29464795201774113,0.5059315252375298,0.33202232115856295,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.24989101844696057,0.5059315252375298,0.2894725009240279,0.521394708135392],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهايي","boundary":[0.6807214408118006,0.5306578245249407,0.7500212996875105,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6645913578172774,0.5306578245249407,0.6756903598669397,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.6379791270454619,0.5306578245249407,0.6595121534894659,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5928197069990926,0.5306578245249407,0.6328933604381571,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5599579987231611,0.5306578245249407,0.5877755014952453,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5388908941231813,0.5306578245249407,0.5548984812338293,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5219558381774805,0.5306578245249407,0.5338291892073518,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4451443567084436,0.5306578245249407,0.5169138201001308,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.4057313060717043,0.5306578245249407,0.44011983804307625,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.354217412049326,0.5306578245249407,0.40068053828836364,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.33405808944591886,0.5306578245249407,0.34912289573603006,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.2498859178119012,0.5306578245249407,0.32898325997110284,0.5461210074228029],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطي","boundary":[0.7049100030240916,0.5554561309382423,0.7500650482174654,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6763837740667313,0.5554561309382423,0.6997345519303784,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6619686334464565,0.5554561309382423,0.671116451060112,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6253773629918347,0.5554561309382423,0.6567341218373036,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"بخشند","boundary":[0.5802179429454652,0.5554561309382423,0.6201384765296862,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5765890023856722,0.5554561309382423,0.5805394946406368,0.5709193138361046],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.543425429253049,0.5554561309382423,0.5713632404825104,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.5069347804173244,0.5554561309382423,0.538313413527771,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4887900776183593,0.5554561309382423,0.5017965155740731,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.45713801619569205,0.5554561309382423,0.4835840025536773,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4428234971943144,0.5554561309382423,0.4520019387789386,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"تمرينات،","boundary":[0.3853663653775071,0.5554561309382423,0.4376502335270989,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.30200135412116497,0.5554561309382423,0.38022153825476257,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.269441510701925,0.5554561309382423,0.2968280904539495,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24988591781190114,0.5554561309382423,0.2642507476227274,0.5709193138361046],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7081364571082958,0.5801833067102139,0.7500672356439633,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6937213164880209,0.5801833067102139,0.7028997580726452,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"فرمولها","boundary":[0.636867914384597,0.5801833067102139,0.6884430563489126,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6248720674708508,0.5801833067102139,0.631653089613924,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.5532010382715631,0.5801833067102139,0.6196200564497157,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي،","boundary":[0.5038089479520175,0.5801833067102139,0.5479555895299214,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"روشي","boundary":[0.46328249722791537,0.5801833067102139,0.49853506266590464,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4301189240952922,0.5801833067102139,0.45805673532475355,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگيري","boundary":[0.3602612714626521,0.5801833067102139,0.4248778502066459,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.3215525721581933,0.5801833067102139,0.3550114478680148,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"ميله","boundary":[0.29221918282315745,0.5801833067102139,0.3163289976815291,0.5956464896080761],"dir":"rtl"},{"str":"پرچم","boundary":[0.24988154295890558,0.5801833067102139,0.2870896676858973,0.5956464896080761],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24988,0.25838,0.75007,0.59565],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/aa096567b9bddc510b23583a81ef5788.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/ceebfe2900befc2e7a4984adaf285a51.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24987,0.04689,0.22109,0.43229]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.7789146735660764,0.06463104076974462],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.7107550183125567,0.08115630195961993,0.7501068210073586,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.6795076307919761,0.08115630195961993,0.7053608245690669,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.6481596216524982,0.08115630195961993,0.6740850005040153,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6166081818487281,0.08115630195961993,0.6427916770269816,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6129792412889352,0.08115630195961993,0.6170303551627969,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.5567317563253923,0.08115630195961993,0.6076200463694097,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5314319814522361,0.08115630195961993,0.5513856859648533,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ايده","boundary":[0.5037129128725513,0.08115630195961993,0.5260859110916971,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.49029742616175537,0.08115630195961993,0.5032732401465005,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4782031450556098,0.08115630195961993,0.4849841671986829,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيها","boundary":[0.4053224690030578,0.08115630195961993,0.4728898860925373,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3622782903800277,0.08115630195961993,0.40017326702731776,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.3163117099559828,0.08115630195961993,0.35702409193239487,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2928253116494743,0.08115630195961993,0.3110225126843857,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.24988394207183912,0.08115630195961993,0.287538301804375,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.714987688585733,0.10588347773159144,0.7500871341688787,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6841427875407413,0.10588347773159144,0.7100747286717517,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.6316226773293909,0.10588347773159144,0.6791948288027957,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6279937367695978,0.10588347773159144,0.6316423641678708,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7135746110681763,0.13061065350356296,0.7261785625483013,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6780923658479217,0.13061065350356296,0.708512906152347,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"سوم،","boundary":[0.6443228755754175,0.13061065350356296,0.6730919088740297,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.5685176102953527,0.13061065350356296,0.6392196095561306,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقانهاي","boundary":[0.4977543630926379,0.13061065350356296,0.5634930916299854,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4632805214878532,0.13061065350356296,0.49269703302980405,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.40330347434562014,0.13061065350356296,0.4582341285575081,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39987577702362154,0.13061065350356296,0.40362502604079165,0.14607383640142518],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.36257796781022145,0.13061065350356296,0.39477032357783676,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34886936594872486,0.13061065350356296,0.3576453210577602,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3182257081415275,0.13061065350356296,0.34391921978428147,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتها","boundary":[0.24988175464534126,0.13061065350356296,0.3131968146231645,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.6803126037431538,0.15540895991686463,0.7500586976244078,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6667046235005545,0.15540895991686463,0.675449954638621,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ملزم","boundary":[0.636463452168946,0.15540895991686463,0.6620038439568563,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.5926164880212358,0.15540895991686463,0.6317189240952925,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5795116158731226,0.15540895991686463,0.5878413359766137,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"داستاني","boundary":[0.5308281811767077,0.15540808343230397,0.5747605255199758,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5184298477873727,0.15540808343230397,0.5260595914115789,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4731698061221061,0.15540808343230397,0.5136765700077282,0.17087126633016622],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45965814320755355,0.15540895991686463,0.46843409831658883,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.4177229898188905,0.15540895991686463,0.45496392594334867,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.4001820167333087,0.15540895991686463,0.4129172138032996,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"كلمه","boundary":[0.36762217331406877,0.15540895991686463,0.39541998924767313,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.34786533718625046,0.15540895991686463,0.36285139612244216,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.30008538019555797,0.15540895991686463,0.3430529988911663,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.24988612949833675,0.15540895991686463,0.29530366587144247,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"بنويسند","boundary":[0.7060213568092467,0.1801352592042755,0.7500586270622625,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7025936594872482,0.1801352592042755,0.706242286885521,0.19559844210213775],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6783001008030641,0.1801352592042755,0.6976435133228047,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6500757367023956,0.1801352592042755,0.6733893283155806,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6248743960216389,0.1801352592042755,0.6450949665669834,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5849560498639157,0.1801352592042755,0.615002540237223,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.5568323073821443,0.1801352592042755,0.5800474648029299,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5362683108766506,0.1801352592042755,0.5518734115117099,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.49151137730587,0.1801352592042755,0.5313619132421624,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.44746098249386773,0.1801352592042755,0.4865284197439601,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4337523806323712,0.1801352592042755,0.44249333691744225,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41732262020765426,0.1801352592042755,0.4287934847619367,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"درستي","boundary":[0.3729703605389603,0.1801352592042755,0.4123659117637175,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.33910024864755883,0.1801352592042755,0.3680464634924901,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.3065404052283188,0.1801352592042755,0.3341676018950975,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2951504754544537,0.1801352592042755,0.3019314975975269,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27882133664863407,0.1801352592042755,0.2902922012029165,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.24989043378918716,0.1801352592042755,0.27395868754410124,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.7265853533147403,0.20486243497624704,0.7500783139007421,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6911031080944856,0.20486243497624704,0.7215302106784042,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6876754107724871,0.20486243497624704,0.6914246597896572,0.22032561787410926],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6632812304694058,0.20486243497624704,0.6826246429891464,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"تمرين","boundary":[0.6221532374584183,0.20486243497624704,0.6582239004065721,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5870734787137526,0.20486243497624704,0.61711996908706,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.5403019253385297,0.20486243497624704,0.5820270857834073,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5196373072141388,0.20486243497624704,0.5352424078491982,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4446413897382475,0.20486243497624704,0.5145799771513049,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.3840584254561335,0.20486243497624704,0.4395949968079024,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.3432322973018376,0.20486243497624704,0.3791017170121968,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقانه","boundary":[0.2893034844259261,0.20486243497624704,0.3383084002553674,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.24989043378918677,0.20486243497624704,0.28435333826148274,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"كنند،","boundary":[0.72083898390511,0.2296607413895487,0.7500520647827688,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7044092234803933,0.2296607413895487,0.7158800880346757,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.6751764557642547,0.2296607413895487,0.6995925103323135,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6577382917240678,0.2296607413895487,0.6703422432041928,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.614392248244346,0.2296607413895487,0.652875642619535,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.5704424750512409,0.2296607413895487,0.6095099123013333,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5498784785457472,0.2296607413895487,0.5654835791808066,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.5055240314505556,0.2296607413895487,0.5449895803232413,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.47276294479352127,0.2296607413895487,0.5006482577870363,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4408090185141624,0.2296607413895487,0.4679331070864549,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.3895007425825741,0.2296607413895487,0.4358851214676922,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3780101911898118,0.2296607413895487,0.3847912133328849,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"هيجان","boundary":[0.33305201438123677,0.2296607413895487,0.3731256678203013,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.29898065925204087,0.2296607413895487,0.32825280064513923,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2720665636235338,0.2296607413895487,0.29414207183898355,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7131841907193978,0.25481425920427553,0.7261906286751115,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6771966499781592,0.25481425920427553,0.7082274822754611,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6543139813850339,0.25481425920427553,0.6724564967575013,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6254837001444843,0.25481425920427553,0.64946226941299,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.613890339706327,0.25481425920427553,0.6206713618494001,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.5429280366923153,0.25481425920427553,0.6087946238365639,0.2702778839073634],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5008944491112528,0.25481425920427553,0.5381681966331775,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48406001478444927,0.25481425920427553,0.49593336581432057,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"جشن","boundary":[0.44656096233325476,0.25481425920427553,0.4791601794294545,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.42256926850576243,0.25481425920427553,0.44159987903632253,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"π","boundary":[0.4055357783676622,0.2534853919239905,0.4176322469003056,0.26894857482185275],"dir":"ltr"},{"str":"معرفي","boundary":[0.3624937871711298,0.25481425920427553,0.4006315681596718,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد،","boundary":[0.3059422499243975,0.25481425920427553,0.3575458284331841,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28910781559759396,0.25481425920427553,0.30098116662746527,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.24989600819864902,0.25481425920427553,0.28415548200665275,0.2702774421021378],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.7227607439266152,0.27954143497624706,0.7500773260307111,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7011883438056515,0.27954143497624706,0.7172746782702192,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6757879473135981,0.27954143497624706,0.6957416518262153,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6392972984778735,0.27954143497624706,0.6703281307751753,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.602097923456873,0.27954143497624706,0.6108476294479351,0.2950046178741093],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.610867316286415,0.27954143497624706,0.6164233795907393,0.2950046178741093],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.6164124424582506,0.27954143497624706,0.6339556029703302,0.2950046178741093],"dir":"ltr"},{"str":"نامگذاري","boundary":[0.5413115285104665,0.27954143497624706,0.5967146668458719,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5112737878431503,0.27954143497624706,0.5359282718994656,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.47811021471052695,0.27954143497624706,0.5059277174826112,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.474481274150734,0.27954143497624706,0.4785323880245957,0.2950046178741093],"dir":"ltr"},{"str":"ممكن","boundary":[0.43244768656967153,0.27954143497624706,0.4691658277611637,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39927755115755503,0.27954143497624706,0.4271213030476125,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.3614766338496689,0.27954143497624706,0.393959917341487,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34696087161049677,0.27954143497624706,0.35613931319512093,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"تمرينات","boundary":[0.293333923591277,0.27954143497624706,0.3415907395584824,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.24988944591915577,0.27954143497624706,0.28802722690769783,0.2950046178741093],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.7213432915560631,0.30469539459619954,0.7500292026477603,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"هنگامي","boundary":[0.6698315849601826,0.30469539459619954,0.7162662746547492,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.648762292933705,0.30469539459619954,0.6647742548973486,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5719464366116727,0.30469539459619954,0.6437202748563554,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"مشغول","boundary":[0.5241664796209803,0.30469539459619954,0.566963479049763,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4978583011323542,0.30469539459619954,0.5191944591915592,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.4547156883169247,0.30469539459619954,0.49298471489533263,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.41257929169046725,0.30469539459619954,0.44985303921239195,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3893947582406504,0.30469539459619954,0.4075919592755618,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.3548202950169683,0.30469539459619954,0.38439867611975387,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"π","boundary":[0.3377802425993747,0.3033665273159145,0.3498767111320181,0.3188297102137767],"dir":"ltr"},{"str":"هستند","boundary":[0.2881847216155369,0.30469539459619954,0.3328738449648867,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2498806962131646,0.30469539459619954,0.28329363596653306,0.32015857749406174],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7081290480830615,0.3294225703681711,0.7500598266187289,0.34488575326603327],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.68101370921676,0.3294225703681711,0.7031548402271427,0.34488575326603327],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.6492610261751955,0.3294225703681711,0.6760395013608411,0.34488575326603327],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6456320856154024,0.3294225703681711,0.6492807130136754,0.34488575326603327],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.687073687040086,0.3542204349762471,0.7261323745841873,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6597549175094921,0.3542204349762471,0.6865290178421423,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6232577063942742,0.3542204349762471,0.6542885386915761,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم،","boundary":[0.5777964214912132,0.3542204349762471,0.6177957024293538,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5433225798864285,0.3542204349762471,0.5723322300997951,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"شكار","boundary":[0.5079409562850711,0.3542204349762471,0.5378955747454722,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4958444877524276,0.3542204349762471,0.5026255098955008,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4786075669500352,0.3542204349762471,0.49048091797990645,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.44161381001982447,0.3542204349762471,0.4732593091629984,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.4007898692920264,0.3542204349762471,0.43624805282080564,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"گنج","boundary":[0.37176053224018,0.3542204349762471,0.39540223782802986,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35724477000100796,0.3542204349762471,0.3663925876146634,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34000784919861554,0.3542204349762471,0.35188120022848685,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.29554621820503335,0.3542204349762471,0.3346574039850811,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.24988369006417793,0.3542204349762471,0.29506717180202274,0.3696836178741093],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.719222294277746,0.37894761074821864,0.750082507308222,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.6713373408151608,0.37894761074821864,0.7140730923020059,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6677084002553678,0.37894761074821864,0.6715582708914352,0.39441079364608084],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6346454487416419,0.37894761074821864,0.6625832599711032,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6095469171062801,0.37894761074821864,0.6295006216188972,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"شكار","boundary":[0.574366536742717,0.37894761074821864,0.6043211552031182,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.5499723564396358,0.37894761074821864,0.5691823359430127,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.517010026544807,0.37894761074821864,0.5448275293168912,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.49584230032592985,0.37894761074821864,0.511849887436578,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4188252007661034,0.37894761074821864,0.49069528577668775,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40068049796713834,0.37894761074821864,0.4136869359228522,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"مجلات","boundary":[0.35038062565102,0.37894761074821864,0.39559035650683805,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3385860219750682,0.37894761074821864,0.3453670441181414,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3006844830482849,0.37894761074821864,0.33350681764725665,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.24987931521118262,0.37894761074821864,0.295635902691442,0.39441079364608084],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7226412418937536,0.4036747865201902,0.7500825073082222,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6928047444642317,0.4036747865201902,0.717459228520547,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6597417929505056,0.4036747865201902,0.687679604179967,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"يافتن","boundary":[0.622748036020295,0.4036747865201902,0.654673525755183,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"عكسها","boundary":[0.5678064446759181,0.4036747865201902,0.6176775813984746,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5536931689123349,0.4036747865201902,0.562731615201102,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهايي","boundary":[0.491194019018178,0.4036747865201902,0.5486752125264608,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47697793420919976,0.4036747865201902,0.4861563757938239,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.4309107321662577,0.4036747865201902,0.4719687275293167,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.3857513121198883,0.4036747865201902,0.42582496555895283,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3646842075199085,0.4036747865201902,0.38069179463055663,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.33172187762507965,0.4036747865201902,0.359659688854541,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"كشف","boundary":[0.29251007022613473,0.4036747865201902,0.3266798595477301,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27557501428043396,0.4036747865201902,0.2874483653103053,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2498705655051912,0.4036747865201902,0.2705242464970934,0.41913796941805237],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.726990450589698,0.42847221644893113,0.7500634252881289,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6971539531601761,0.42847221644893113,0.7218084372164915,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.6415101979100164,0.42847221644893113,0.6920091260374315,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6295924935318032,0.42847309293349184,0.6363735156748763,0.44393627583135403],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6154010752326872,0.42847221644893113,0.6245226437283695,0.4439353993467933],"dir":"ltr"},{"str":"گنج","boundary":[0.5853611471388731,0.42847221644893113,0.615328890158261,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5762877020261417,0.42847221644893113,0.5853830214038508,0.4439353993467933],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.5621766136890564,0.42847221644893113,0.5713244313027118,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5426210207990324,0.42847221644893113,0.5569858506098587,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4891953160176071,0.42847221644893113,0.5375068176472566,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4748807970162295,0.42847221644893113,0.4840592386008536,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.4051237660024866,0.42847221644893113,0.4697272201874938,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"هوشمندانه","boundary":[0.3309328214777731,0.42847221644893113,0.4000117502772086,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31903759618292415,0.42847221644893113,0.3258186183259973,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29948200329290026,0.42847221644893113,0.3138468331037265,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"رعايت","boundary":[0.2498864823090624,0.42847221644893113,0.294334988743658,0.4439353993467933],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعملهاي","boundary":[0.6548141258694266,0.45319939222090266,0.7500940492590976,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6097553274419545,0.45319939222090266,0.649828980881019,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5887888444608719,0.45319939222090266,0.60479643157152,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5719544101340683,0.45319939222090266,0.5838277611639395,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5463505829777228,0.45319939222090266,0.5670042639696249,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5183274621148485,0.45319939222090266,0.5414004368132793,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.48869220792312107,0.45319939222090266,0.5133466919794364,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.4630883807667755,0.45319939222090266,0.4837333120526866,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.43193942743859437,0.45319939222090266,0.4581229226168478,0.46866257511876486],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42831048687880136,0.45319939222090266,0.43198536339504745,0.46866257511876486],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.6951349585027385,0.4779976986342043,0.7261657908000404,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.6590467961426029,0.4779976986342043,0.6900688787339136,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6207427707402307,0.4779976986342043,0.6539741540942847,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.5496754712543263,0.4779976986342043,0.6156504418534325,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"جديدي","boundary":[0.5004824367460772,0.4779976986342043,0.5446684520009409,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46762072847014563,0.4779976986342043,0.49543823124222985,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4465536238701658,0.4779976986342043,0.46256121098081393,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.4046206579080006,0.4779976986342043,0.44153348005779397,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38768560196229984,0.4779976986342043,0.3995589529921712,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.36429982527468857,0.4779976986342043,0.38262170961997266,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3254905043513325,0.4779976986342043,0.35922062094687696,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"نميشوند،","boundary":[0.2498864823090623,0.4779976986342043,0.3204287994355029,0.4934608815320665],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7360573334229361,0.5027248744061759,0.7500284264641646,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6976526864016667,0.5027248744061759,0.7308840697557206,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيها،","boundary":[0.6211408823628239,0.5027248744061759,0.6925384832498909,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكها","boundary":[0.5607591613185041,0.5027248744061759,0.6159829306810929,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5489645576425523,0.5027248744061759,0.5557455797856254,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"ايدههايي","boundary":[0.4850545176573367,0.5027248744061759,0.543920352138705,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44584998823964245,0.5027239979216153,0.48004383925271327,0.5181871808194775],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4184327845166493,0.5027239979216153,0.4407642216323376,0.5181871808194775],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.36924193743489797,0.5027239979216153,0.41342795268976174,0.5181871808194775],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.31490845065689993,0.5027239979216153,0.36420429421054396,0.5181871808194775],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخشي","boundary":[0.24987992002956885,0.5027248744061759,0.30986790430429084,0.518188057304038],"dir":"rtl"},{"str":"تدريس","boundary":[0.7073327643560364,0.5274511736935867,0.7500641409898862,0.5429143565914489],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6796115083498538,0.5274511736935867,0.7023563690736199,0.5429143565914489],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.6270913981385035,0.5274511736935867,0.6746635496119082,0.5429143565914489],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6234624575787104,0.5274511736935867,0.6271110849769833,0.5429143565914489],"dir":"ltr"},{"str":"ضميمه","boundary":[0.6836407479587379,0.5522494801068885,0.7262080676052551,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6454373441752629,0.5522494801068885,0.6786687275293168,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6010850845065691,0.5522494801068885,0.6405134471287928,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"تكميلي","boundary":[0.5522967239004066,0.5522494801068885,0.5960846275326771,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5405021202244547,0.5522494801068885,0.5472831423675278,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.5057242263364805,0.5522494801068885,0.5355388495010247,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.4549190584993782,0.5522494801068885,0.5008025167165081,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.42205735022344665,0.5522494801068885,0.449995161452908,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.3757889049427101,0.5522494801068885,0.41710939148550097,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.352503749873996,0.5522494801068885,0.3708256342192801,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.32478249386781344,0.5522494801068885,0.3475273545915794,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.27448043412519724,0.5522494801068885,0.31983453512986776,0.5677126630047507],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2708514935654042,0.5522494801068885,0.2745263700816503,0.5677126630047507],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24987,0.04689,0.77891,0.56771],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/32b8e50f8537e200331b7ce788a19f85.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/0568690b9fed3092e34e6d44580b344a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24988,0.19567,0.24988,0.36143]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5662134639293033,0.19567173211104513,0.601910076946339,0.21113491500890738],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5363747790732837,0.19567173211104513,0.5612698800443532,0.21113491500890738],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5315361916602264,0.19567173211104513,0.5363879036322703,0.21113491500890738],"dir":"ltr"},{"str":"بياييد","boundary":[0.4870811229461375,0.19567173211104513,0.5265729209367964,0.21113491500890738],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.4384940055777696,0.19567173211104513,0.4821594133261651,0.21113491500890738],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.4011961963643695,0.19567173211104513,0.4335613588253083,0.21113491500890738],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4012,0.19567,0.60191,0.21113],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6643945801552367,0.27258009562425767,0.7500607640872282,0.2880432785221199],"dir":"rtl"},{"str":"متفرقه","boundary":[0.6121785222270757,0.27258009562425767,0.6595538053156815,0.2880432785221199],"dir":"rtl"},{"str":"كلاسي","boundary":[0.5546207687913712,0.27258009562425767,0.6071540035617082,0.2880432785221199],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7131807533349012,0.30220036609263656,0.726187191290615,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"ابتداي","boundary":[0.6712477873727359,0.30220036609263656,0.7081671718020227,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6501806827727561,0.30220036609263656,0.6662232687073686,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.6060296663418566,0.30220036609263656,0.645116790430429,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.5501824804274047,0.30220036609263656,0.600978898558516,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.5174213937703703,0.30220036609263656,0.5451601491885352,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.4406099123013338,0.30220036609263656,0.5123793756930208,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42639601491885337,0.30220036609263656,0.43554383253250883,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.37508773898726505,0.30220036609263656,0.42135180941500605,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد،","boundary":[0.3398067370048048,0.30220036609263656,0.3700369712039245,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32297230267800126,0.30220036609263656,0.3348456537078726,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2973684755216557,0.30220036609263656,0.31802215651355786,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"مسائلي","boundary":[0.2498903833876548,0.30220036609263656,0.2925102012701184,0.3176635489904988],"dir":"rtl"},{"str":"بدهيد","boundary":[0.7161031551359162,0.3269275418646081,0.7500957629111925,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7042079298410672,0.3269275418646081,0.7109889519841404,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6784028594469271,0.3269275418646081,0.6990565404388293,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6640883404455495,0.3269275418646081,0.673236158059205,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6497738214441718,0.3269275418646081,0.6589522630287961,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6230609690534592,0.3269275418646081,0.6446093074829474,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"فكري","boundary":[0.5816311111857799,0.3269275418646081,0.6178330197237994,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5645954336211818,0.3269275418646081,0.5764687846510531,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.5236708712744865,0.3269275418646081,0.559461543630926,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"بكشيد","boundary":[0.4808257484627533,0.3269275418646081,0.5186113537851549,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4670165249823595,0.3269275418646081,0.47574873156143954,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4340541950875308,0.3269275418646081,0.46199200631699217,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.3955467390208664,0.3269275418646081,0.4290187392896746,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.359156711804039,0.3269275418646081,0.39051128322301015,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.3256912738147241,0.3269275418646081,0.35405125835825424,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.284867333086926,0.3269275418646081,0.32064269345788127,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28123839252713295,0.3269275418646081,0.2849876415443031,0.3423907247624703],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.24988819596115736,0.3269275418646081,0.27619418702328563,0.3423907247624703],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهها","boundary":[0.7029960955613049,0.35172584827790976,0.7500673263667216,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6470504754544537,0.35172584827790976,0.6979387654984711,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6301154195087529,0.35172584827790976,0.6419887705386242,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5534045596586135,0.35172584827790976,0.6250734014314034,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"ضعيفتر","boundary":[0.49786142602735095,0.35172584827790976,0.5484915997446321,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47992338967104603,0.3517263732185274,0.49292982762675985,0.3671895561163896],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.4348591680387081,0.35172584827790976,0.47493282147777266,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.40996187964114084,0.35172584827790976,0.429915584153758,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.3647018379758742,0.35172584827790976,0.4049723597997376,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35058856221229096,0.35172584827790976,0.3597363798259464,0.367189031175772],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.2965601760693526,0.3517263732185274,0.3456438392527133,0.3671895561163896],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.26924359396525666,0.3517263732185274,0.29157503108094496,0.3671895561163896],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24988924431302717,0.3517263732185274,0.2642540741238534,0.3671895561163896],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.7103556466516581,0.3764535489904989,0.7501186855280398,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6892885420516782,0.3764535489904989,0.7052961291623264,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6712444608716104,0.3764535489904989,0.6842508988273243,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6398942643056349,0.3764535489904989,0.6662002553677631,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.6035042370888075,0.3764535489904989,0.6348588085077786,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"قويتر","boundary":[0.5472567521252645,0.3764535489904989,0.5984797184234402,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.49766123114142646,0.3764535489904989,0.5423503544907763,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47447669769160966,0.3764535489904989,0.4926738987265211,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4604640435469236,0.3764535489904989,0.4695856120426059,0.3919167318883611],"dir":"ltr"},{"str":"رقابت","boundary":[0.4195372937737305,0.3764535489904989,0.46048154295890575,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.4104638486609991,0.3764535489904989,0.4195591680387082,0.3919167318883611],"dir":"ltr"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.3550235240751317,0.3764535489904989,0.4055224522025468,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35139458351533875,0.3764535489904989,0.3550432109136117,0.3919167318883611],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3334511239541681,0.3764535489904989,0.3464575619098819,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.29746358321292954,0.3764535489904989,0.3285250394812001,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.2498848694600314,0.3764535489904989,0.29251781190148163,0.3919167318883611],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7160998286347904,0.4011807247624704,0.7500793118510801,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6856574140653875,0.4011807247624704,0.7156601559087394,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6684139309835019,0.4011807247624704,0.6802872820133732,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6425082389704647,0.4011807247624704,0.6630525486374786,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6280930983501899,0.4011807247624704,0.637271539934814,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي،","boundary":[0.5787010080306442,0.4011807247624704,0.6228476496085482,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.5356590168341118,0.4011807247624704,0.5735539934814019,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"لذت","boundary":[0.5049147374080172,0.4011807247624704,0.5304529417694298,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"بردن","boundary":[0.47023965256543787,0.4011807247624704,0.499691162931353,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.439797237996035,0.4011807247624704,0.4649810792648096,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.36257670777191636,0.4011807247624704,0.4345496018278956,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3481615671516415,0.4011807247624704,0.35734000873626565,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.30380930748294754,0.4011807247624704,0.34289643157151983,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2918134605692013,0.4011807247624704,0.2985944827122745,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"مفرح","boundary":[0.24988049460703604,0.4011807247624704,0.2865855112395416,0.41664390766033266],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7202253150095764,0.42597903117577207,0.7500377507476228,0.4414422140736343],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6953280266120091,0.42597903117577207,0.7152817311246262,0.4414422140736343],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.659038621014079,0.42597903117577207,0.6903931924330501,0.4414422140736343],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.6065185108027284,0.42597903117577207,0.6540906622761333,0.4414422140736343],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6028895702429354,0.42597903117577207,0.6065381976412083,0.4414422140736343],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6602460804408454,0.4507062069477436,0.7261182419945568,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6218392459930783,0.4507062069477436,0.6553112462618865,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.577788851181076,0.4507062069477436,0.6168759752696483,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.5220444743120193,0.4507062069477436,0.5728408924431305,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5052100399852157,0.4507062069477436,0.517083391015087,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"شكلهاي","boundary":[0.4417046739020868,0.4507062069477436,0.5002511441147813,0.46616938984560585],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.3907110345754511,0.4507049955463183,0.4368351097073351,0.4661681784441805],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.3502895803232418,0.4507049955463183,0.3857565135580121,0.4661681784441805],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.3120861765397668,0.4507049955463183,0.34531755989382074,0.4661681784441805],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.30845723597997377,0.4507049955463183,0.3121058633782467,0.4661681784441805],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7376740633715264,0.47543217131828985,0.7413226907697994,0.49089535421615205],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7413030039313195,0.47543217131828985,0.7500527099223817,0.49089535421615205],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههايي","boundary":[0.6687241927354591,0.47543217131828985,0.7327304794865764,0.49089535421615205],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6316276267598533,0.47543217131828985,0.6637740465710156,0.49089535421615205],"dir":"rtl"},{"str":"معرفي","boundary":[0.588585635563321,0.47543217131828985,0.626723416551863,0.49089535421615205],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5522962299653909,0.47543217131828985,0.583650801384362,0.49089535421615205],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.5170152279829306,0.47543217131828985,0.5474117065958805,0.49089535421615205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376718759450285,0.5002304777315916,0.7413205033433014,0.5156936606294538],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7413008165048215,0.5002304777315916,0.7500505224958837,0.5156936606294538],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههايي","boundary":[0.6687220053089611,0.5002304777315916,0.7327282920600785,0.5156936606294538],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6358581096065317,0.5002304777315916,0.6637959208359929,0.5156936606294538],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.6040048049460699,0.5002304777315916,0.63098452336951,0.5156936606294538],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.5677153993481399,0.5002304777315916,0.599069970767111,0.5156936606294538],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.5355602298309866,0.5002304777315916,0.5627236920802389,0.5156936606294538],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376696885185305,0.524957653503563,0.7413183159168034,0.5404208364014252],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7412986290783236,0.524957653503563,0.7500483350693857,0.5404208364014252],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6945270757031009,0.524957653503563,0.7327961022815088,0.5404208364014252],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.6494682772756287,0.524957653503563,0.6895419307146933,0.5404208364014252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6315248177144581,0.524957653503563,0.644531255670172,0.5404208364014252],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6224535600282244,0.524957653503563,0.6315751285239067,0.5404208364014252],"dir":"ltr"},{"str":"دنياي","boundary":[0.5886840697557202,0.524957653503563,0.6224360606162422,0.5404208364014252],"dir":"rtl"},{"str":"واقعي","boundary":[0.5498747488323641,0.524957653503563,0.5837579852827521,0.5404208364014252],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5408034911461304,0.524957653503563,0.5499250596418127,0.5404208364014252],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7376718759450281,0.5496848292755345,0.7413205033433011,0.5651480121733967],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7413008165048213,0.5496848292755345,0.7500505224958834,0.5651480121733967],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.6918081045663782,0.5496848292755345,0.732756728604549,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6738646450052076,0.5496848292755345,0.6868710829609214,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6419107187258487,0.5496848292755345,0.6690129330331636,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.60793998521555,0.5496848292755345,0.6369496354289165,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":"گذراندن","boundary":[0.5545142804341247,0.5496848292755345,0.6029635899331334,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":"تعطيلات","boundary":[0.4965518530963336,0.5496848292755345,0.5495531971371924,0.5651480121733967],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376740633715259,0.5769062164489313,0.7413226907697988,0.5923693993467934],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.741303003931319,0.5769062164489313,0.7500527099223812,0.5923693993467934],"dir":"ltr"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.6868710829609214,0.5769062164489313,0.7327523537515535,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.644734686334464,0.5769062164489313,0.6820084338563887,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6279002520076604,0.5769062164489313,0.6397736030375317,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"آزمون","boundary":[0.5870741238533645,0.5769062164489313,0.6229151070192528,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"آمادگي","boundary":[0.5402019488592448,0.5769062164489313,0.5820692920264771,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيلي","boundary":[0.484457571990188,0.5769062164489313,0.5352583649742947,0.5923693993467934],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.428312220691509,0.5769045204869359,0.4331683075165485,0.592367703384798],"dir":"ltr"},{"str":"SAT1","boundary":[0.4331507677833406,0.5730992669982184,0.47442962266052885,0.5885929645746734],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4745791539262788,0.5769062164489313,0.4795161755317356,0.5923693993467934],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24988,0.27258,0.75012,0.59237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.24989079668021907,0.6278854874925771,0.2574721951547327,0.6385743235970902],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26130220758711065,0.6278854874925771,0.26510349114613085,0.6385743235970902],"dir":"ltr"},{"str":"scholastic","boundary":[0.26893350357850876,0.6278854874925771,0.32878028292060074,0.6385743235970902],"dir":"ltr"},{"str":"aptitude","boundary":[0.33261029535297876,0.6278854874925771,0.3814977655320722,0.6385743235970902],"dir":"ltr"},{"str":"test","boundary":[0.3853277779644501,0.6278854874925771,0.40641477100903867,0.6385743235970902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24989,0.62789,0.40641,0.63857],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/1e87b2fff741692cbf062d70d6112d29.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/e9935417e49743f4cceddcf4591fd95f.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24987,0.04689,0.22173,0.36278]},"elements":[{"words":[{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.737676795134572,0.08115630195961993,0.741325422532845,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7413057356943651,0.08115630195961993,0.7500554416854273,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6668129263129599,0.08115630195961993,0.7326850878666711,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"فكري","boundary":[0.625584311683075,0.08115630195961993,0.6617862202210946,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.5800224051611168,0.08115630195961993,0.6206166661066496,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7062281643761968,0.10588347773159144,0.726181868888814,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبنديها","boundary":[0.6270980108195287,0.10588347773159144,0.7011905211518429,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6090539296394606,0.10588347773159144,0.6220603675951745,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5727645240415304,0.10588347773159144,0.6039791001646446,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.5405087329054801,0.10588347773159144,0.5676721951547323,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5166176606968849,0.10588347773159144,0.5355039010785925,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5025043849333015,0.10588347773159144,0.5116259534289838,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"جعبه","boundary":[0.47407659016834053,0.10588347773159144,0.5025043849333014,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.4319401935418831,0.10588347773159144,0.4690476966499776,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.39897786364705434,0.10588347773159144,0.4269156748765157,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.3463593192433045,0.10588347773159144,0.3939533449816869,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.29484980007392175,0.10588347773159144,0.34130636403346615,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.2857763549611903,0.10588347773159144,0.2948716743388994,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"بيان","boundary":[0.24988943583884898,0.10588347773159144,0.28078683511978714,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7253747085111379,0.13061065350356296,0.7500291925674533,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6925130002352065,0.13061065350356296,0.7203305030072906,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6888840596754133,0.13061065350356296,0.6926333086925834,0.14607383640142518],"dir":"ltr"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6456408252410866,0.13061065350356296,0.6839098518194945,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"اضافي","boundary":[0.6026994556634514,0.13061065350356296,0.6405856826047505,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5816323510634717,0.13061065350356296,0.5976399381741198,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5635882698834038,0.13061065350356296,0.5765947078391177,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.5308271832263695,0.13061065350356296,0.5585309398205699,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.49121288935183577,0.13061065350356296,0.5257742280165312,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.43858778266859233,0.13061065350356296,0.4861599341419972,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.3981663284163831,0.13061065350356296,0.43352607775276286,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.3688329390813473,0.13061065350356296,0.3931877457074687,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.31308856221229053,0.13061065350356296,0.3638849803434016,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29625412788548694,0.13061065350356296,0.30812747891535824,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.24988506098585322,0.13061065350356296,0.291253670911595,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.6839426632169612,0.15540895991686463,0.7500160680084668,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"فكري","boundary":[0.6425084304962865,0.15540895991686463,0.678710339034306,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.5967452807365338,0.15540895991686463,0.6373395416820665,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5570303652431028,0.15540895991686463,0.5915917039077981,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5224559020194208,0.15540895991686463,0.5519161620913269,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5105606767245718,0.15540895991686463,0.5173416988676449,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5004810154228682,0.15540895991686463,0.505418037028325,0.17087214281472687],"dir":"ltr"},{"str":"جواب","boundary":[0.4670133900070556,0.15540895991686463,0.5005378885118101,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4366715970565499,0.15540895991686463,0.4618554383253245,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.41157306542118816,0.15540895991686463,0.4315267699338053,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.36057256140586674,0.15540808343230397,0.40644573771042586,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.342417576694331,0.15540895991686463,0.35542401465004486,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.29262081247269867,0.15540895991686463,0.3372596250125999,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.24988068613285794,0.15540895991686463,0.28744973623198095,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.7245734551930378,0.1801352592042755,0.7499913510970733,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6912064513961225,0.1801352592042755,0.7190239541682066,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6827367359967743,0.1801352592042755,0.6911758274251537,0.19559844210213775],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6492712980074594,0.1801352592042755,0.6772091092369208,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مسائلي","boundary":[0.6012900977789725,0.1801352592042755,0.6439099156614361,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5798183192769061,0.1801352592042755,0.5958259063875543,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.512581203588589,0.1801352592042755,0.5743869392829543,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4645956285071065,0.1801352592042755,0.5071629481536237,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.42709876348240977,0.1801352592042755,0.4591489365276704,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.39776537414737406,0.1801352592042755,0.4217133194449111,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.3429287792748899,0.1801352592042755,0.39235149356540433,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمعمول","boundary":[0.2707546419811162,0.1801352592042755,0.3374470884714895,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.24988878061893086,0.1801352592042755,0.26525982661872927,0.19559844210213775],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.6822292530492925,0.20486243497624704,0.7500919727159704,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6548098618998015,0.20486243497624704,0.6772266086489027,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"مرحلهاي،","boundary":[0.5934219246665096,0.20486243497624704,0.6498115923524074,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.5375747387520577,0.20486243497624704,0.5883733443096668,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.520639682806357,0.20486243497624704,0.5325130338362283,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.49322247908336386,0.20486243497624704,0.515639225832465,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموز","boundary":[0.4309245724270015,0.20486243497624704,0.4881782735795166,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.39060373979368945,0.20486243497624704,0.42596348913006926,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.3386895467222202,0.20486243497624704,0.3855354725983668,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.31369163670575567,0.20486243497624704,0.33364534121837286,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.26409611572191777,0.20486243497624704,0.3087371156883167,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2498822183394373,0.20486243497624704,0.25903003595309276,0.22032561787410926],"dir":"rtl"},{"str":"بدهيد","boundary":[0.7160884278082056,0.2296607413895487,0.7500810355834819,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.7021785827089145,0.2296607413895487,0.7109107892879946,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6889730889419039,0.2296607413895487,0.6970053190416989,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6548011121938108,0.2296607413895487,0.683850136084137,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6377654346292128,0.2296607413895487,0.6496387856590841,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.5861552938409327,0.2296607413895487,0.6326862303014011,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.5478512684385605,0.2296607413895487,0.5809689056147306,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5266835422196833,0.2296607413895487,0.5426911293303315,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4936205907059573,0.2296607413895487,0.5215584019354187,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4679161419307145,0.2296607413895487,0.48856982292261664,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.4300146030039312,0.2296607413895487,0.4628478747353918,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.3965491650146163,0.2296607413895487,0.4249900843385638,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"ايد","boundary":[0.3754820604146365,0.2296607413895487,0.3915224589227511,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3636874567386847,0.2296607413895487,0.3704684788817579,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.346752400792984,0.2296607413895487,0.3586257518228553,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.30159298074661456,0.2296607413895487,0.3417847552165584,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"گروهي،","boundary":[0.24988221833943736,0.2296607413895487,0.29656627465474933,0.24512392428741095],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7381755686972884,0.254386705760095,0.7500489197271597,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7115655253519706,0.254386705760095,0.7329016834111757,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6855592117200362,0.254386705760095,0.7062128927119383,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.6360664997815932,0.254386705760095,0.6802043916535062,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6324375592218003,0.254386705760095,0.636488673095662,0.2698498886579572],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6071195893955178,0.2543879171615202,0.627073293908135,0.26985110005938245],"dir":"rtl"},{"str":"تمرينات","boundary":[0.5534926413762981,0.2543879171615202,0.6017494573435035,0.26985110005938245],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.538976879137126,0.2543879171615202,0.5481246967507816,0.26985110005938245],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.48283508618662013,0.254386705760095,0.5336380665972246,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46448914014986065,0.254386705760095,0.4774955781055745,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"روزهاي","boundary":[0.41328148583716956,0.254386705760095,0.459112445818353,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"متوالي","boundary":[0.3703401162595344,0.254386705760095,0.40795947716810604,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3342541413258964,0.254386705760095,0.3649874836195022,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"دهيد","boundary":[0.2937320654547899,0.254386705760095,0.3289168206713485,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2733714996135883,0.254386705760095,0.2884363059036995,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2498851013070798,0.254386705760095,0.2680823023419912,0.2698498886579572],"dir":"rtl"},{"str":"اتمام","boundary":[0.7218333053324822,0.2791138815320665,0.7500620442861463,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"برسند","boundary":[0.682017768220154,0.2791138815320665,0.7165025469574275,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6676048150263769,0.2791138815320665,0.6766432613151441,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6503678942239846,0.2791138815320665,0.6622412452538557,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6049066093209234,0.2791138815320665,0.6450983837908674,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"دورهاي","boundary":[0.5562144954806627,0.2791138815320665,0.5995277275629181,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5378619871644098,0.2791138815320665,0.5508684251201237,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5039940626995062,0.2791138815320665,0.5325684150398173,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.46659781929370664,0.2791138815320665,0.4985779946910387,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيلي","boundary":[0.4041008568260476,0.2791138815320665,0.4612561237861632,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3616625953428986,0.2791138815320665,0.3987657235979975,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"دهيد","boundary":[0.32124114109068924,0.2791138815320665,0.35642589630724786,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3176122005308963,0.2791138815320665,0.32156269278586086,0.29457706442992876],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2941258022243877,0.2791138815320665,0.3123230032592992,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.24987416417459102,0.2791138815320665,0.2888650414972616,0.29457706442992876],"dir":"rtl"},{"str":"خودتان","boundary":[0.7065060078626391,0.3039121879453682,0.7501320419340748,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانيد","boundary":[0.650661009374685,0.3039121879453682,0.7014574275057963,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6176986794798562,0.3039121879453682,0.6456364907093176,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5408871980108194,0.3039121879453682,0.6126566614025066,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.5032875239407277,0.3039121879453682,0.5359239272873895,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"پاداشهايي","boundary":[0.43141525150364574,0.3039121879453682,0.49835706461476426,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.40258715768959386,0.3039121879453682,0.4265351029871309,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"كارت،","boundary":[0.35490782231779855,0.3039121879453682,0.39759326299519515,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"خودكار،آبنبات","boundary":[0.26156377137865,0.3039121879453682,0.35002767380128363,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24986978932159543,0.3039121879453682,0.25665081146466856,0.3193753708432304],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.7391686603272739,0.33191755849168647,0.750055482006653,0.3473807413895487],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7211245791472061,0.33191755849168647,0.73413101710292,0.3473807413895487],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6946129699942878,0.33191755849168647,0.7161613084237761,0.3473807413895487],"dir":"rtl"},{"str":"بگيريد","boundary":[0.6510656832767716,0.33191755849168647,0.6896037633144048,0.3473807413895487],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6465491213332886,0.32955037856294533,0.6511084237760828,0.34857650682897856],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعههاي","boundary":[0.6533065152380633,0.3858107464556117,0.7500213904102685,0.4012739293534739],"dir":"rtl"},{"str":"سهتايي","boundary":[0.5934300897147273,0.3858107464556117,0.6484832398104902,0.4012739293534739],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.713182940761399,0.4154310169239906,0.7261893787171129,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6882856523638317,0.4154310169239906,0.7082393568764489,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعههاي","boundary":[0.6062309095796511,0.4154310169239906,0.6833880044353348,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"سهتايي","boundary":[0.5572413057356943,0.4154310169239906,0.6012632640032256,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5532098787003124,0.4154310169239906,0.5573003662511339,0.4308941998218528],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.5310337488659654,0.4154310169239906,0.54828816908034,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"چيز","boundary":[0.5046227613319444,0.4154310169239906,0.5261295386579751,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"مشتركي","boundary":[0.4491802493195792,0.4154310169239906,0.4997666745069049,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4142011121938106,0.4154310169239906,0.44427822653808663,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.379827892207923,0.4154310169239906,0.4092706528678471,0.4308941998218528],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376799301098751,0.44265240409738726,0.741328557508148,0.45811558699524946],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7413088706696681,0.44265240409738726,0.7500585766607303,0.45811558699524946],"dir":"ltr"},{"str":"ترامبون","boundary":[0.6873800577937567,0.44265240409738726,0.7327035348274585,0.45811558699524946],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.680723093982057,0.43884748552553443,0.6872248916367057,0.44953632163004753],"dir":"ltr"},{"str":"زمين","boundary":[0.6961463559692214,0.4712982853325416,0.7261228486946002,0.4867614682304038],"dir":"rtl"},{"str":"بازي","boundary":[0.6631840260743926,0.4712982853325416,0.6911699606868049,0.4867614682304038],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6124794798561877,0.4712982853325416,0.6582798158664024,0.4867614682304038],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروسكوپ","boundary":[0.6499785323073821,0.49602546110451307,0.7262300325929908,0.5114886440023753],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.5728651859816538,0.49602546110451307,0.6450065118779611,0.5114886440023753],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376768354557978,0.5207526368764847,0.7413254628540707,0.5362158197743468],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7413057760155909,0.5207526368764847,0.7500554820066531,0.5362158197743468],"dir":"ltr"},{"str":"دندانپزشك","boundary":[0.6594544638957024,0.5207526368764847,0.73273106414435,0.5362158197743468],"dir":"rtl"},{"str":"تمرين","boundary":[0.6890919055139275,0.5455509432897863,0.7261687846510533,0.5610141261876485],"dir":"rtl"},{"str":"كمپ","boundary":[0.6952407613991465,0.5702781190617578,0.72616222237156,0.58574130195962],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي","boundary":[0.6528024999159974,0.5702781190617578,0.6902403044252545,0.58574130195962],"dir":"rtl"},{"str":"trombon..1","boundary":[0.683947784012634,0.6228974827419834,0.7500564497160713,0.6372220540751189],"dir":"ltr"},{"str":"نوعي","boundary":[0.6492739894492793,0.6253218165454276,0.6762557037733946,0.6372220540751189],"dir":"rtl"},{"str":"آلات","boundary":[0.6196375357010853,0.6253218165454276,0.6450351601088672,0.6372220540751189],"dir":"rtl"},{"str":"موسيقي","boundary":[0.5755860320553744,0.6253218165454276,0.6153515708477537,0.6372220540751189],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24987,0.04689,0.75013,0.63722],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"16","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.7782690299385101,0.06463104076974462],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76157,0.05159,0.77827,0.06463],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/887b682b169bb6a50cd8cd1d16a22688.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/1dfaa6b6279da4ad183908180fe2b0cf.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22015,0.04689,0.24992,0.38269]},"elements":[{"words":[{"str":"17","boundary":[0.2201538926783374,0.051234484950267216,0.23750141460300392,0.06427486499777314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22015,0.05123,0.2375,0.06427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بياييد","boundary":[0.5361700278888477,0.046887691601098604,0.5676737475219246,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5010912872551324,0.046887691601098604,0.5316505224958836,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4858706999092771,0.046887691601098604,0.49654411142098703,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.4642988239642484,0.046887691601098604,0.4813880884378884,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.4322435402036221,0.046887691601098604,0.4597848526595208,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.737676795134572,0.082011408847981,0.741325422532845,0.09747459174584323],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7413057356943651,0.082011408847981,0.7500554416854273,0.09747459174584323],"dir":"ltr"},{"str":"ماهي","boundary":[0.7007836598232585,0.082011408847981,0.7327725849265817,0.09747459174584323],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.687578166056248,0.10680971526128268,0.7261906185948052,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"موسيقي","boundary":[0.6349596216524982,0.10680971526128268,0.6827286415107019,0.1222728981591449],"dir":"rtl"},{"str":"رژيمهاي","boundary":[0.6717521353449143,0.1315368910332542,0.7261971808742984,0.14700007393111642],"dir":"rtl"},{"str":"غذايي","boundary":[0.6303222774772351,0.1315368910332542,0.6667757400624977,0.14700007393111642],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376767951345718,0.15633519744655588,0.7413254225328447,0.1717983803444181],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7413057356943649,0.15633519744655588,0.750055441685427,0.1717983803444181],"dir":"ltr"},{"str":"سگ","boundary":[0.7045132220019485,0.15633519744655588,0.7326741507341821,0.1717983803444181],"dir":"rtl"},{"str":"شكاري","boundary":[0.6557248613957862,0.15633519744655588,0.6995171398810521,0.1717983803444181],"dir":"rtl"},{"str":"قطبنما","boundary":[0.678909394845603,0.1810623732185274,0.72610749638789,0.19652555611638964],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.6875781660562479,0.20578954899049892,0.726190618594805,0.22125273188836117],"dir":"rtl"},{"str":"امتياز","boundary":[0.6523977856926848,0.20578954899049892,0.6826061456268268,0.22125273188836117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376767951345718,0.23058785540380058,0.7413254225328447,0.24605103830166283],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7413057356943649,0.23058785540380058,0.750055441685427,0.24605103830166283],"dir":"ltr"},{"str":"سياه","boundary":[0.7069303282819795,0.23058785540380058,0.7326850878666709,0.24605103830166283],"dir":"rtl"},{"str":"چاله","boundary":[0.6771944524713549,0.23058785540380058,0.7019823695440338,0.24605103830166283],"dir":"rtl"},{"str":"جواهرفروشي","boundary":[0.6485632270421019,0.2553150311757721,0.7262343671247603,0.27077821407363434],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.6958400759383082,0.2800422069477436,0.7261578071973385,0.29550538984560587],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.737674607708074,0.30484051336104534,0.741323235106347,0.32030369625890753],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7413035482678672,0.30484051336104534,0.7500532542589293,0.32030369625890753],"dir":"ltr"},{"str":"زمين","boundary":[0.7026954705823055,0.30484051336104534,0.7326719633076842,0.32030369625890753],"dir":"rtl"},{"str":"گلف","boundary":[0.670942787540741,0.30484051336104534,0.6977059507409024,0.32030369625890753],"dir":"rtl"},{"str":"سالاد","boundary":[0.6935235912771746,0.3295676891330169,0.7261599946238363,0.34503087203087907],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.660661883001243,0.3542948649049884,0.7261971808742983,0.3697580478028506],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6197351332280499,0.3542948649049884,0.6557707973522392,0.3697580478028506],"dir":"rtl"},{"str":"زيست","boundary":[0.5779027888847819,0.3542948649049884,0.6147827996371087,0.3697580478028506],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376767951345717,0.37909317131829007,0.7413254225328446,0.39455635421615226],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7413057356943648,0.37909317131829007,0.7500554416854269,0.39455635421615226],"dir":"ltr"},{"str":"ماشين","boundary":[0.6944313732737473,0.37909317131829007,0.7327660226470881,0.39455635421615226],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7027960922012026,0.4038203470902616,0.7261468700648497,0.4192835299881238],"dir":"rtl"},{"str":"سهام","boundary":[0.6670119821242564,0.4038203470902616,0.697793447800813,0.4192835299881238],"dir":"rtl"},{"str":"كامپيوتر","boundary":[0.678097859614932,0.4285475228622331,0.7261687443298274,0.4440107057600953],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376724202815762,0.4533458292755348,0.7413210476798492,0.468809012173397],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7413013608413693,0.4533458292755348,0.7500510668324315,0.468809012173397],"dir":"ltr"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6993683948792041,0.4533458292755348,0.7327528980881016,0.468809012173397],"dir":"rtl"},{"str":"دهان","boundary":[0.6948316723228384,0.47807300504750627,0.7261949934478005,0.4935361879453685],"dir":"rtl"},{"str":"پنجره","boundary":[0.691504596619737,0.5028001808194779,0.7261534323443429,0.51826336371734],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376724202815762,0.5275984872327795,0.7413210476798492,0.5430616701306417],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7413013608413693,0.5275984872327795,0.7500510668324315,0.5430616701306417],"dir":"ltr"},{"str":"مو","boundary":[0.7187205571049357,0.5275984872327795,0.7328119586035412,0.5430616701306417],"dir":"rtl"},{"str":"اتم","boundary":[0.7086408958032321,0.552325663004751,0.7262168677127782,0.5677888459026132],"dir":"rtl"},{"str":"موز","boundary":[0.7060203588589091,0.5771239694180527,0.7262431168307514,0.5925871523159149],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7289030274520343,0.6018511451900243,0.7325516548503073,0.6173143280878864],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7325319680118274,0.6018511451900243,0.750075128523907,0.6173143280878864],"dir":"ltr"},{"str":"بيسبال","boundary":[0.6832404993111789,0.6018511451900243,0.7239353818756089,0.6173143280878864],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43224,0.04689,0.75008,0.61731],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/db93aa066c8c53d251944bd757408b44.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/311af059630b6f317a611779496ac2bd.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24989,0.04689,0.22109,0.37636]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.7789146735660764,0.06463104076974462],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"نعل","boundary":[0.7041094956486676,0.08115630195961993,0.726189378717113,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"اسب","boundary":[0.6713484089916334,0.08115630195961993,0.6991659117637176,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"سالاد","boundary":[0.6935245388259802,0.10588347773159144,0.7261609421726419,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7289061624273377,0.13061065350356296,0.7325547898256106,0.14607383640142518],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7325351029871308,0.13061065350356296,0.7500782634992104,0.14607383640142518],"dir":"ltr"},{"str":"راه","boundary":[0.7084449749672389,0.13061065350356296,0.723903518026948,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.678405046873425,0.13061065350356296,0.7034970162292934,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":"حيوانات","boundary":[0.6796146937266891,0.15540895991686463,0.7262112529820905,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"وحشي","boundary":[0.6352624340579953,0.15540895991686463,0.6746973589597124,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"CD","boundary":[0.7005812976714492,0.17878298832764253,0.7261930580289641,0.19182336837514846],"dir":"ltr"},{"str":"موسيقي","boundary":[0.647861809078996,0.18013492428741093,0.6956308289371997,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7289081482477068,0.20486210005938246,0.7325567756459797,0.2203252829572447],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7325370888074999,0.20486210005938246,0.7500802493195795,0.2203252829572447],"dir":"ltr"},{"str":"ساحل","boundary":[0.6882832633312053,0.20486210005938246,0.7239470649507745,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"دريا","boundary":[0.661268546083801,0.20486210005938246,0.6833396794462552,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"اسلحه","boundary":[0.6890904237088807,0.22966040647268413,0.7261782399784953,0.24512358937054637],"dir":"rtl"},{"str":"لاكپشتها","boundary":[0.6549184469607877,0.25438758224465563,0.7262810490238905,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7289081482477068,0.27911475801662716,0.7325567756459797,0.2945779409144894],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7325370888074999,0.27911475801662716,0.7500802493195795,0.2945779409144894],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.7097572292597695,0.27911475801662716,0.7239448775242767,0.2945779409144894],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.6712497731931051,0.27911475801662716,0.704835519639797,0.2945779409144894],"dir":"rtl"},{"str":"قوطي","boundary":[0.6311301837975875,0.27911475801662716,0.6663127515876482,0.2945779409144894],"dir":"rtl"},{"str":"نوشابه","boundary":[0.5887925439333356,0.27911475801662716,0.6261975370451263,0.2945779409144894],"dir":"rtl"},{"str":"پنكيك","boundary":[0.684153402103424,0.3039130644299288,0.7261848022579886,0.3193762473277911],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.6833484291522464,0.3286402402019004,0.7262023016699708,0.3441034230997626],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.6664133732065456,0.3286402402019004,0.6784267195322738,0.3441034230997626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7289125231007023,0.35336741597387195,0.7325611504989753,0.36883059887173414],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7325414636604954,0.35336741597387195,0.750084624172575,0.36883059887173414],"dir":"ltr"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.6820381606800847,0.35336741597387195,0.723933940391788,0.36883059887173414],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.673472198514835,0.3781657223871736,0.7261563657135178,0.3936289052850358],"dir":"rtl"},{"str":"بلند","boundary":[0.6472624542186084,0.3781657223871736,0.6685111152179027,0.3936289052850358],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6949439770169014,0.40289289815914514,0.7261585531400155,0.41835608105700733],"dir":"rtl"},{"str":"افسانهها","boundary":[0.6408117334766977,0.40289289815914514,0.690022267396929,0.41835608105700733],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39041,0.04689,0.77891,0.41836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساختار","boundary":[0.6986735391955915,0.4543646514437354,0.7500868115990726,0.4698278343415976],"dir":"rtl"},{"str":"وارونه","boundary":[0.6467593461241222,0.4543646514437354,0.6938699506064985,0.4698278343415976],"dir":"rtl"},{"str":"كلمه","boundary":[0.6975645139612243,0.4839849219121143,0.7261673028460064,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6834512381976411,0.4839849219121143,0.6925728066933234,0.4994481048099765],"dir":"ltr"},{"str":"وارونه","boundary":[0.6488767749739591,0.4839849219121143,0.6834774873156143,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6299227243708206,0.4839849219121143,0.6348225597258155,0.4994481048099765],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6398033298612277,0.4839849219121143,0.6488986492389368,0.4994481048099765],"dir":"ltr"},{"str":"عبارت","boundary":[0.5922224286818317,0.4839849219121143,0.6298789758408654,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5782119619636436,0.4839849219121143,0.5872504082524107,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5434340680756694,0.4839849219121143,0.5732836900641778,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5385954806626121,0.4839849219121143,0.5434253183696783,0.4994481048099765],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5217610463358086,0.4839849219121143,0.5336343973656797,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4968637579382412,0.4839849219121143,0.5168174624508584,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.4449495648667719,0.4839849219121143,0.4919529854507576,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42398308188568934,0.4839849219121143,0.4399906689963375,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.399085793488122,0.4839849219121143,0.4190394980007392,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"جملات","boundary":[0.34979213736097575,0.4839849219121143,0.39416189644165184,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3261044958166728,0.4839849219121143,0.3448769900204966,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.31199122005308955,0.4839849219121143,0.3211696616377137,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.2730812775108363,0.4839849219121143,0.30703013675615737,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2498967440610194,0.4839849219121143,0.2680939450959308,0.4994481048099765],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.7262897987298814,0.5087120976840858,0.7500758744665837,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7143945734350324,0.5087120976840858,0.7211755955781056,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.690505688652935,0.5087120976840858,0.7092781828567588,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6761911696515573,0.5087120976840858,0.6853696112361816,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.6472602667921105,0.5087120976840858,0.6710463425288128,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6302245892275123,0.5087120976840858,0.6420979402573836,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.5911134034474647,0.5087120976840858,0.6250622626927858,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"خوانده","boundary":[0.5481720338698295,0.5087120976840858,0.5860320116931552,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.49463674607708064,0.5087097461401425,0.5430206444675919,0.524175280581948],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4910078055172877,0.5087097461401425,0.49485767615335496,0.5241729290380047],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4579448540035616,0.5087097461401425,0.485882665233023,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.42548781962971666,0.5087097461401425,0.45282627599879033,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.3813368031988172,0.5087097461401425,0.42031236853600346,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"وارونه","boundary":[0.3416218877053862,0.5087097461401425,0.3762226000470414,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3274036154699102,0.5087097461401425,0.33652518396559244,0.5241729290380047],"dir":"ltr"},{"str":"پرنده","boundary":[0.29736368737609614,0.5087097461401425,0.3273970531904169,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.24988559524209528,0.5087097461401425,0.29236979268169744,0.5241729290380047],"dir":"rtl"},{"str":"صحرايي","boundary":[0.6984589597123751,0.5335080525534442,0.7501084741776148,0.5489712354513064],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6853540875642619,0.5335080525534442,0.6894445751150834,0.5489712354513064],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6893877020261415,0.5335080525534442,0.6985092705218238,0.5489712354513064],"dir":"ltr"},{"str":"كبك","boundary":[0.6493687342495211,0.5335080525534442,0.6803973791203252,0.5489712354513064],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6011819159302442,0.5335080525534442,0.6444185880850778,0.5489712354513064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5975529753704512,0.5335080525534442,0.601201602768724,0.5489712354513064],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6982533416215849,0.5582352283254157,0.7261911528510463,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6772868586405023,0.5582352283254157,0.6933294445751148,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6494649810154226,0.5582352283254157,0.6723717113000232,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6353517052518394,0.5582352283254157,0.6445301468364636,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.589689177110984,0.5582352283254157,0.6303578105574408,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.5665046436611672,0.5582352283254157,0.5847412183730384,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5386827660360873,0.5582352283254157,0.561589496320688,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.4947329928429823,0.5582352283254157,0.5337085581801685,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"وارونه","boundary":[0.45521932058734577,0.5582352283254157,0.48982003292900095,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهاد","boundary":[0.40502006989012457,0.5582352283254157,0.45028448640838675,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":"كنيد","boundary":[0.3738711165619434,0.5582352283254157,0.4000546117401968,0.5736984112232779],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3702421760021504,0.5582352283254157,0.37389080340042335,0.5736984112232779],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7123666173851682,0.5833041525200415,0.7159321225765259,0.5987673354179038],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7158949363260639,0.5833041525200415,0.7261539666005843,0.5987673354179038],"dir":"ltr"},{"str":"احساس","boundary":[0.6563282987802828,0.5831753043349169,0.7024064379557137,0.5986384872327791],"dir":"rtl"},{"str":"ناراحتي","boundary":[0.6077411814119148,0.5831753043349169,0.6513628406303551,0.5986384872327791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5897977218507442,0.5831753043349169,0.6028041598064581,0.5986384872327791],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.5423196297167433,0.5831753043349169,0.5848541379657941,0.5986384872327791],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.5138940223782803,0.5831753043349169,0.5373629212728066,0.5986384872327791],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123745405060312,0.6081730978882126,0.715940045697389,0.6236362807860748],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.715902859446927,0.6081730978882126,0.7261618897214474,0.6236362807860748],"dir":"ltr"},{"str":"حيواني","boundary":[0.6618732233459896,0.6080446630047506,0.702406236349585,0.6235078459026128],"dir":"rtl"},{"str":"درنده","boundary":[0.6255838177480595,0.6080446630047506,0.6569187023285509,0.6235078459026128],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24989,0.45436,0.75011,0.62364],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/3450e88023aff2226ee7bb65804f19cd.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/6a1ff957ffecd218a0e7d042a28897b6.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.22015,0.04689,0.24993,0.36143]},"elements":[{"words":[{"str":"19","boundary":[0.2201538926783374,0.051234484950267216,0.23750141460300392,0.06427486499777314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22015,0.05123,0.2375,0.06427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بياييد","boundary":[0.5361700278888477,0.046887691601098604,0.5676737475219246,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.5010912872551324,0.046887691601098604,0.5316505224958836,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4858706999092771,0.046887691601098604,0.49654411142098703,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.4642988239642484,0.046887691601098604,0.4813880884378884,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.4322435402036221,0.046887691601098604,0.4597848526595208,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123750445213535,0.08228228316137176,0.7159405497127113,0.09774546605923398],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7159033634622493,0.08228228316137176,0.7261623937367696,0.09774546605923398],"dir":"ltr"},{"str":"فردي","boundary":[0.6687264204831826,0.08215392666270785,0.7023909142837942,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6477599375021,0.08215392666270785,0.6637675246127481,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"بياجازه","boundary":[0.597864739088068,0.08215392666270785,0.6427616679547057,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"اموال","boundary":[0.5615753334901379,0.08215392666270785,0.592921155203118,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.5136947548805482,0.08215392666270785,0.556620812472699,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.49958147911696504,0.08215392666270785,0.5087292967306205,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":"برميدارد","boundary":[0.441719673398071,0.08215392666270785,0.4946532072174993,0.09761710956057007],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123765162460935,0.10722285085733374,0.7159420214374513,0.12268603375519598],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7159048351869893,0.10722285085733374,0.7261638654615097,0.12268603375519598],"dir":"ltr"},{"str":"احساسي","boundary":[0.6522969221464331,0.107094544239905,0.7023758643862773,0.12255772713776722],"dir":"rtl"},{"str":"مبهم","boundary":[0.6172171634017674,0.107094544239905,0.6473905245119451,0.12255772713776722],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123745909075634,0.13209233779320073,0.7159400960989212,0.14755552069106295],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7159029098484592,0.13209233779320073,0.7261619401229795,0.14755552069106295],"dir":"ltr"},{"str":"نوعي","boundary":[0.6708446255166156,0.13196390290973867,0.7024223144383589,0.1474270858076009],"dir":"rtl"},{"str":"غذا","boundary":[0.6464504452135343,0.13196390290973867,0.6658901044991766,0.1474270858076009],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6334461946843183,0.13196390290973867,0.6414784247841133,0.1474270858076009],"dir":"rtl"},{"str":"آرد","boundary":[0.6112700648499714,0.13196390290973867,0.6285004233728705,0.1474270858076009],"dir":"rtl"},{"str":"گندم","boundary":[0.5773999529585699,0.13196390290973867,0.6062914821410571,0.1474270858076009],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7131822653808675,0.1569616964630344,0.7167477705722253,0.17242487936089665],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7167105843217633,0.1569616964630344,0.7262040153220657,0.17242487936089665],"dir":"ltr"},{"str":"حشرهاي","boundary":[0.651489882732435,0.15683326157957245,0.7024525452773764,0.1722964444774347],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.6041124122173314,0.15683326157957245,0.6465966096569336,0.1722964444774347],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123747118712409,0.18183105513286818,0.7159402170625987,0.19729423803073043],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7159030308121367,0.18183105513286818,0.726162061086657,0.19729423803073043],"dir":"ltr"},{"str":"نوعي","boundary":[0.6708455327441954,0.18170262024940612,0.7024232216659386,0.19716580314726836],"dir":"rtl"},{"str":"شيريني","boundary":[0.6213506333792547,0.18170262024940612,0.6658691374617789,0.19716580314726836],"dir":"rtl"},{"str":"خشك","boundary":[0.5779039682806357,0.18170262024940612,0.6164770471422332,0.19716580314726836],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123760122307718,0.20670041380270185,0.7159415174221296,0.2221635967005641],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7159043311716676,0.20670041380270185,0.726163361446188,0.2221635967005641],"dir":"ltr"},{"str":"ياري","boundary":[0.6733638352205906,0.2065719789192399,0.702355986021975,0.22203516181710214],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.6402002620879674,0.2065719789192399,0.6684180639091428,0.22203516181710214],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7123743993817411,0.23156977247253563,0.7159399045730989,0.24703295537039788],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7159027183226369,0.23156977247253563,0.7261617485971572,0.24703295537039788],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.6795129632740835,0.23144133758907356,0.7024196935586842,0.2469045204869358],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6512885991734149,0.23144133758907356,0.67458250394812,0.2469045204869358],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7021943886294143,0.2564391311423693,0.7057598938207721,0.2719023140402316],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.705622085951413,0.2564391311423693,0.7261970195893955,0.2719023140402316],"dir":"ltr"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.6484652666241052,0.25631069625890734,0.6895976344880882,0.2717738791567696],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6156035583481737,0.25631069625890734,0.6435413695776351,0.2717738791567696],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.5706453815395988,0.25631069625890734,0.6106490373307347,0.2717738791567696],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5383895904035483,0.25631069625890734,0.5656777359631733,0.2717738791567696],"dir":"rtl"},{"str":"نادرست","boundary":[0.487584422566446,0.25631069625890734,0.5334241322536205,0.2717738791567696],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4839554820066529,0.25631069625890734,0.487630358522899,0.2717738791567696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43224,0.04689,0.7262,0.2719],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سازههاي","boundary":[0.680018893854373,0.3077113189021675,0.7500690400188164,0.3231745018000297],"dir":"rtl"},{"str":"مشهور","boundary":[0.6285093746849902,0.3077113189021675,0.6751890561473066,0.3231745018000297],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376794563354724,0.3398258007719716,0.7413280837337453,0.3552889836698338],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7413083968952655,0.3398258007719716,0.7500581028863277,0.3552889836698338],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.712773418231914,0.3398258007719716,0.7327271227445311,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6804148180504684,0.3398258007719716,0.7072676657370381,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"مشهور","boundary":[0.6351547763852018,0.3398258007719716,0.6750206243069786,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6247710628003088,0.3398258007719716,0.6297080844057656,0.3552889836698338],"dir":"ltr"},{"str":"اكنون","boundary":[0.5899931689123347,0.3398258007719716,0.6247732502268066,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.5561252444474309,0.3398258007719716,0.5845486643593962,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5206429992271763,0.3398258007719716,0.5507201135714523,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.4871775612378615,0.3398258007719716,0.5152094318067268,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4823389738248042,0.3398258007719716,0.48767191962635653,0.3552889836698338],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.46086938274923545,0.3398258007719716,0.4768769698598836,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44252343671247596,0.3398258007719716,0.4555298746681898,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"گوشه","boundary":[0.4040181680723092,0.3398258007719716,0.4371708040724436,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.35432421289607186,0.3398258007719716,0.3986742851382681,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"ريور","boundary":[0.3182382379624339,0.3398258007719716,0.34896501797654633,0.3552889836698338],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.31158227210107187,0.3360208822001188,0.31808406975572057,0.3467097183046319],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.2995857397264877,0.3398261356888362,0.30636676186956086,0.3552893185866984],"dir":"rtl"},{"str":"خيابان","boundary":[0.24988959712375258,0.3398261356888362,0.29426373105742415,0.3552893185866984],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.6998738516850913,0.368471682007126,0.7261885924532105,0.3839348649049882],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6818275830785255,0.368471682007126,0.6948340210342393,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"نيويورك","boundary":[0.6258819629716743,0.368471682007126,0.6767921272806693,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5986660024864756,0.368471682007126,0.6208071334968583,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.5589488995665469,0.368471682007126,0.5936196095561306,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5553199590067538,0.368471682007126,0.5590692080239239,0.3839348649049882],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5303220489902893,0.368471682007126,0.5502757535029065,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.47256305231679047,0.368471682007126,0.5252472195154734,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4545189711367227,0.368471682007126,0.4675254090924365,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.41742021773461907,0.368471682007126,0.449422267396929,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"1923","boundary":[0.37730062833910144,0.368471682007126,0.4123869493632606,0.3839348649049882],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.326394838883102,0.368471682007126,0.37220392459930773,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.29665896307247736,0.368471682007126,0.3213265716877793,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2848643593965256,0.368471682007126,0.29164538153959874,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27065046201404513,0.368471682007126,0.2798289035986693,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24988522227075696,0.368471682007126,0.2655471959947582,0.3839348649049882],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6975508047444642,0.3931988577790975,0.7261010953932999,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"تاكنون","boundary":[0.6520873324149054,0.3931988577790975,0.6925744094620476,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6201334061355465,0.3931988577790975,0.6472356204428613,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"بازديد","boundary":[0.581122841974396,0.3931988577790975,0.6151591982796276,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.5498732670273175,0.3931988577790975,0.5761880077954368,0.4086620406769597],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.5051119586035415,0.3931988577790975,0.544953744833843,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"نفر","boundary":[0.4828352071502973,0.3931988577790975,0.500172749571587,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4557198682839958,0.3931988577790975,0.4778609992943786,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.415499657269581,0.3931988577790975,0.45076534726655687,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.411870716709788,0.3931988577790975,0.4155193441080609,0.4086620406769597],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3869734283122207,0.3931988577790975,0.4069271328248379,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.3500802930009072,0.3931988577790975,0.3820123450152884,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":"كجاست؟","boundary":[0.29000262423977685,0.3931988577790975,0.3451345216894593,0.4086620406769597],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376660192869863,0.417926033551069,0.7413146466852591,0.43338921644893125],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7412949598467793,0.417926033551069,0.7500446658378415,0.43338921644893125],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7127643560364235,0.417926033551069,0.7327180605490408,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6806091865192702,0.417926033551069,0.7074620342058399,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6623638621014079,0.417926033551069,0.6753703000571217,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"اواخر","boundary":[0.6278900204966231,0.417926033551069,0.6571359127717482,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.5981541446859985,0.417926033551069,0.6225942609455327,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.5753699102852727,0.417926033551069,0.5929130707973523,0.43338921644893125],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.563474684990424,0.417926033551069,0.570255707133497,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5453299821914588,0.417926033551069,0.5583364201471727,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"زميني","boundary":[0.5050091495581467,0.417926033551069,0.5401392191122611,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4879734719935487,0.417926033551069,0.49984682302342,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"مساحت","boundary":[0.43676581768085754,0.417926033551069,0.4828658311212662,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.4140843923255269,0.417926033551069,0.4316275528376065,0.43338921644893125],"dir":"ltr"},{"str":"هكتار","boundary":[0.36892278485265967,0.417926033551069,0.4088783172608449,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.32074034138637836,0.417926033551069,0.3637188972144755,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.2909038439568565,0.417926033551069,0.3155714525721584,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28727490339706346,0.417926033551069,0.2911247740331308,0.43338921644893125],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.2498764725647662,0.417926033551069,0.2821803870837676,0.43338921644893125],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.6956379254729343,0.4427239979216152,0.7261634622492524,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"مشهوري","boundary":[0.6366692819461712,0.4427239979216152,0.690370602466315,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6183233359094117,0.4427239979216152,0.6313297738651256,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5930235610362555,0.4427239979216152,0.6129772655488727,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.5557093209233562,0.4427243399643707,0.5876413729377374,0.4581875228622329],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5060274217936226,0.4427239979216152,0.5503610631363195,0.4581875228622329],"dir":"rtl"},{"str":"كردهاند","boundary":[0.44453667551493564,0.4427239979216152,0.5006551023151105,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4409077349551427,0.4427239979216152,0.4449588488290044,0.4581871808194774],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.40925567353247544,0.4427239979216152,0.4355354154766306,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.3657083868149592,0.4427239979216152,0.4039992876583449,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.32085083162528144,0.4427239979216152,0.3604323141023487,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.28929939182151143,0.4427239979216152,0.3156141325896308,0.4581871808194774],"dir":"ltr"},{"str":"اتاق،","boundary":[0.24988634118477204,0.4427239979216152,0.28409769160982495,0.4581871808194774],"dir":"rtl"},{"str":"آرايشگاه،","boundary":[0.6725540136420145,0.46745117369358674,0.7261306508517857,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"كلينيك","boundary":[0.622153519706999,0.46745117369358674,0.6675207452706562,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي،","boundary":[0.5695349753032491,0.46745117369358674,0.6171465004536137,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"استخر","boundary":[0.527499200295689,0.46745117369358674,0.5645979536977924,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"سرپوشيده،","boundary":[0.45330825577097544,0.46745117369358674,0.5225403044252546,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"سالن","boundary":[0.412180262759988,0.46745117369358674,0.44832748563556346,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"تئاتر،","boundary":[0.3712535129867949,0.46745117369358674,0.4072191794630558,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"باشگاه","boundary":[0.32165799200295697,0.46745117369358674,0.36625305601290287,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3099640099459024,0.46745117369358674,0.3167450320889756,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"كتابخانه","boundary":[0.24988634118477204,0.46745117369358674,0.3049876146634858,0.48291435659144893],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.66660640099459,0.4921783494655582,0.7261875239407276,0.5076415323634205],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6163021538254762,0.4921783494655582,0.6616584422566445,0.5076415323634205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.612673213265683,0.4921783494655582,0.6163218406639559,0.5076415323634205],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5877759248681157,0.4921783494655582,0.6077296293807329,0.5076415323634205],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.5508827895568024,0.4921783494655582,0.5828148415711836,0.5076415323634205],"dir":"rtl"},{"str":"كجاست؟","boundary":[0.4907044991767748,0.4921783494655582,0.5458363966264572,0.5076415323634205],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376693256274988,0.5193997366389549,0.7413179530257716,0.5348629195368172],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7412982661872919,0.5193997366389549,0.7500479721783541,0.5348629195368172],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7127654749504381,0.5193997366389549,0.7327191794630553,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.680710927052182,0.5193997366389549,0.7075637747387516,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.640996011558751,0.5193997366389549,0.6755967239004061,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"فردريك","boundary":[0.5870671986828396,0.5193997366389549,0.6359474312019081,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"آگوست","boundary":[0.5380775948388827,0.5193997366389549,0.58204486744397,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"بارتولدي","boundary":[0.4817294882564427,0.5193997366389549,0.5330071402170623,0.5348629195368172],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.47508484257921435,0.5155933287559382,0.48158664023386305,0.5262821648604513],"dir":"ltr"},{"str":"طراحي","boundary":[0.42851439131749597,0.5193985822446556,0.47015205470246285,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4167197876415442,0.5193985822446556,0.4235008097846174,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3986757064614764,0.5193985822446556,0.41168214441719025,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.36793142703538184,0.5193985822446556,0.3936205638251402,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"1884","boundary":[0.3278118376398642,0.5193985822446556,0.36289815866402336,0.5348617651425178],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.2832561473068781,0.5193985822446556,0.32275013272403474,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.25352027149625345,0.5193985822446556,0.2781878801115554,0.5348617651425178],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.6927183259971101,0.5480441285629454,0.7261772017069317,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6720537078727192,0.5480441285629454,0.6877156815967204,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"305","boundary":[0.6408041329256408,0.5480441285629454,0.6671188736937601,0.5635073114608076],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.6271961526830413,0.5480441285629454,0.6358408622022107,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6155021706259868,0.5480441285629454,0.62228319276906,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.5861687812909511,0.5480441285629454,0.610573898726521,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.56550416316656,0.5480441285629454,0.5811661368905613,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"450000","boundary":[0.5079464097308556,0.5480441285629454,0.5605758912670943,0.5635073114608076],"dir":"ltr"},{"str":"پوند","boundary":[0.4793195591545981,0.5480441285629454,0.5030487618023586,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.4290174994119819,0.5480441285629454,0.4743716004166525,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42538855885218896,0.5480441285629454,0.4290371862504619,0.5635073114608076],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.404723940727798,0.5480441285629454,0.4203859144517992,0.5635073114608076],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.353113799939518,0.5480441285629454,0.3998044185343233,0.5635073114608076],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24988,0.30771,0.75007,0.56351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.24989079668021907,0.6168404756160926,0.25746614697086795,0.6275293117206057],"dir":"ltr"},{"str":".River","boundary":[0.26129615940324585,0.6168404756160926,0.2987646584456167,0.6275293117206057],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.24989079668021907,0.627885249962886,0.26125231007022615,0.638574086067399],"dir":"ltr"},{"str":"Fredric-Augusta","boundary":[0.2650823225026041,0.627885249962886,0.3643405799536306,0.638574086067399],"dir":"ltr"},{"str":"BArtholdi","boundary":[0.3681705923860086,0.627885249962886,0.42959443567084443,0.638574086067399],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24989,0.61684,0.42959,0.63857],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/359ca93814211ef6e6f425918c21c000.jpg","blurred":"/storage/books/aa12baef75a5fb2e/pages/3da1d4983dc243f0e90d39103752f30c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.24987,0.04689,0.22109,0.37108]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.7615671516414099,0.05159066072223869,0.7789146735660764,0.06463104076974462],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5843560801048352,0.046887691601098604,0.6096191929034642,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5453444474312019,0.046887691601098604,0.5798255065353987,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5348610396156043,0.046887691601098604,0.5408009609892139,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"خلاقيت","boundary":[0.4864765061657874,0.046887691601098604,0.5302880380363563,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4690367494371828,0.046887691601098604,0.4819496219885084,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.4310341655186318,0.046887691601098604,0.4645762743187393,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":"رياضي","boundary":[0.39041026847216154,0.046887691601098604,0.42656815631195183,0.05992807164860454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.737676795134572,0.08115630195961993,0.741325422532845,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7413057356943651,0.08115630195961993,0.7500554416854273,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.712777319310507,0.08115630195961993,0.7327310238231243,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6806221497933537,0.08115630195961993,0.7074749974799234,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.6490707099895837,0.08115630195961993,0.675385450757703,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.6350580558448976,0.08115630195961993,0.6437902624239776,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"204","boundary":[0.6035066160411275,0.08115630195961993,0.6298213568092469,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.5725545310977453,0.08115630195961993,0.5982436678875037,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.5444307886159738,0.08115630195961993,0.5672850206646282,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.530015647995699,0.08115630195961993,0.5391940895803232,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ميلاد","boundary":[0.49332375592218003,0.08115630195961993,0.5248139477840126,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.45139078996001475,0.08115630195961993,0.4880411209300763,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42145367091159563,0.08115630195961993,0.44610815496791095,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3883907193978696,0.08115630195961993,0.4162082221699539,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3847617788380766,0.08115630195961993,0.3887122710930412,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"ضخامت","boundary":[0.32962331910890086,0.08115630195961993,0.3795294546554215,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30865683612781825,0.08115630195961993,0.32431880985181943,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.2725708611941803,0.08115630195961993,0.30359294378549107,0.09661948485748215],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.2498828735593562,0.08115630195961993,0.2674260340714358,0.09661948485748215],"dir":"ltr"},{"str":"فوت،","boundary":[0.6951269749000369,0.10588347773159144,0.7261796814623164,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.6564182755955782,0.10588347773159144,0.6898771513053997,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6354517926144955,0.10588347773159144,0.6511137663384967,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.5992651960619603,0.10588347773159144,0.630287278653271,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.5764809616612345,0.10588347773159144,0.5940241221733141,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"فوت","boundary":[0.5442229830986863,0.10588347773159144,0.5712245757871041,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5322271361849401,0.10588347773159144,0.5390081583280133,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"طولي","boundary":[0.4878748765162461,0.10588347773159144,0.5269751251638051,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.45108236282382985,0.10588347773159144,0.48264692718658647,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4314261483149088,0.10588347773159144,0.445790978125735,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"1500","boundary":[0.3911031282550991,0.10588347773159144,0.4261894492792582,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"مايل","boundary":[0.3515872685729648,0.10588347773159144,0.38589705319041717,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3234635260911933,0.10588347773159144,0.3463440072578208,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3198345855314003,0.10588347773159144,0.3237850777863649,0.12134666062945366],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.28828314572763025,0.10588347773159144,0.31458913678975853,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.24987849870636084,0.10588347773159144,0.28307269580995276,0.12134666062945366],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6795000000000001,0.13061065350356296,0.7261906185948054,0.14607383640142518],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376636705755855,0.15540895991686463,0.7413122979738584,0.17087214281472687],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7412926111353786,0.15540895991686463,0.7500423171264408,0.17087214281472687],"dir":"ltr"},{"str":"تخمين","boundary":[0.6910933604381574,0.15540895991686463,0.7326982124256579,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.6665985585161789,0.15540895991686463,0.6859113470649508,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6182083095326096,0.15540895991686463,0.6614493565404389,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5971412049326298,0.15540895991686463,0.613148792043278,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.553897970498303,0.15540895991686463,0.5920729377373071,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5289000604818386,0.15540895991686463,0.5488537649944557,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.49694613420247963,0.15540895991686463,0.5237989818890494,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.4639838043076509,0.15540895991686463,0.4919106784046235,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4497699069251706,0.15540895991686463,0.45894834850979477,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.42718691576223905,0.15540895991686463,0.44473007627431865,0.17087214281472687],"dir":"ltr"},{"str":"ميليون","boundary":[0.38232936057256134,0.15540895991686463,0.4221711468028627,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"ساعت","boundary":[0.33999172070830946,0.15540895991686463,0.377247968818252,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.30007337455058625,0.15540895991686463,0.3349147038069957,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"كشيده","boundary":[0.24987412385336508,0.15540895991686463,0.29504885588521884,0.17087214281472687],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6983608984913142,0.18013492428741093,0.7261784012633985,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6947319579315212,0.18013492428741093,0.6985818285675885,0.19559810718527318],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6696334262961594,0.18013492428741093,0.6895871308087766,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6375788783979033,0.18013492428741093,0.664431726084473,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6114535365075098,0.18013613568883616,0.632395957797117,0.1955993185866984],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.5536079500016803,0.18013492428741093,0.6062977722522763,0.1955993185866984],"dir":"rtl"},{"str":"1100","boundary":[0.5133877389872653,0.18013492428741093,0.5484740600114244,0.19559810718527318],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5014925136924163,0.18013492428741093,0.5082735358354895,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"3100","boundary":[0.46127230267800157,0.18013492428741093,0.49635862370216066,0.19559810718527318],"dir":"ltr"},{"str":"پيش","boundary":[0.42760343402439444,0.18013492428741093,0.45614278754074133,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.413389536641914,0.18013492428741093,0.4225679782265382,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"ميلاد","boundary":[0.3768988878061894,0.18013492428741093,0.408389079668022,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.3288170659588053,0.18013492428741093,0.37179562178690245,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2927289035986695,0.18013492428741093,0.3237028628070294,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25351709619972457,0.18013492428741093,0.2877109472127954,0.19559810718527318],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6898889956654686,0.20486210005938246,0.7261302778804478,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6647904640301068,0.20486210005938246,0.6847441685427239,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.6276960854809989,0.20486210005938246,0.6596281374953801,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.5960440240583316,0.20486210005938246,0.6224900104163168,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.581729505056954,0.20486210005938246,0.5909079466415781,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"جذابترين","boundary":[0.513280555088875,0.20486210005938246,0.5766415510231513,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.4693285944692722,0.20486210005938246,0.5081663519370992,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"توريستي","boundary":[0.41287986626793494,0.20486210005938246,0.4641640805080478,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39473516346896986,0.20486210005938246,0.4077416014246837,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"اروپا","boundary":[0.3649992876583452,0.20486210005938246,0.3895968986257186,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.30179141157891237,0.20486210005938246,0.3598478982561073,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29816247101911936,0.20486210005938246,0.30191172003628947,0.2203252829572447],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.2706446456772289,0.20486210005938246,0.29307451698531667,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24987940593394076,0.20486210005938246,0.26554137965794194,0.2203252829572447],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.67950090722758,0.22966040647268413,0.7261915258223852,0.24512358937054637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376645778031654,0.25438758224465563,0.7413132052014384,0.2698507651425179],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7412935183629585,0.25438758224465563,0.7500432243540207,0.2698507651425179],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7127629145526028,0.25438758224465563,0.7327166190652199,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6807083666543466,0.25438758224465563,0.7075612143409163,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6546014314035149,0.25438758224465563,0.6755438526931221,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.5967396256846212,0.25438758224465563,0.6494456671482816,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.5740603877557882,0.25438758224465563,0.5916035482678678,0.2698507651425179],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5621651624609392,0.25438758224465563,0.5689461846040123,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.5394837371056084,0.25438758224465563,0.557026897617688,0.2698507651425179],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.5108546991028531,0.25438758224465563,0.5343826585128192,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4965401801014754,0.25438758224465563,0.5057186216860996,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"ميلاد","boundary":[0.4599489096468536,0.25438758224465563,0.49143910150868614,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.41811656530358554,0.25438758224465563,0.45476689627364697,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3882800678740637,0.25438758224465563,0.41293455193037903,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.35531773797923494,0.25438758224465563,0.3831352407513192,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35168879741944187,0.25438758224465563,0.3555386680555092,0.2698507651425179],"dir":"ltr"},{"str":"ارتفاع","boundary":[0.31308071973388024,0.25438758224465563,0.34653959544370183,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.29221485837169486,0.25438758224465563,0.30787683209569605,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.24987721850744302,0.25438758224465563,0.2872165888243007,0.2698507651425179],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.6998614730687815,0.27911475801662716,0.7261762138369009,0.2945779409144894],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.6859516279694905,0.27911475801662716,0.6945963374886599,0.2945779409144894],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6353545680588691,0.27911354661520194,0.6807152313430328,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6317256274990761,0.27911354661520194,0.6356761197540407,0.2945767295130642],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6065264742448172,0.27911354661520194,0.6264801787574343,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.5743713047276638,0.27911354661520194,0.6012241524142335,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5562266019286988,0.27911354661520194,0.5692330398844125,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.5263901044991768,0.27911354661520194,0.5511123987769228,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5093544269345788,0.27911354661520194,0.5212277779644501,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4724612916232652,0.27911354661520194,0.5041942878263498,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.44443817076039094,0.27911354661520194,0.4673449010449916,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"بيضي","boundary":[0.4050251201236516,0.27911354661520194,0.43927146937266875,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"غول","boundary":[0.3730711938442927,0.27911354661520194,0.39989560498639143,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"پيكر","boundary":[0.3417209972783171,0.27911354661520194,0.3679132421625616,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3047272403481065,0.27911354661520194,0.3366155438325324,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2835595141292295,0.27911354661520194,0.2995671012398776,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.2498840831961294,0.27911354661520194,0.27841906185948045,0.2945767295130642],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7104532945801555,0.3039118530285036,0.7261152683041567,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"600","boundary":[0.6790024763952828,0.3039118530285036,0.705317217163402,0.31937503592636585],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.6651932529148887,0.3039118530285036,0.6738379624340581,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6533986492389371,0.3039118530285036,0.6601796713820103,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.6123712778468468,0.3039118530285036,0.6483281946171165,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.5810232687073689,0.3039118530285036,0.6073380094754882,0.31937503592636585],"dir":"ltr"},{"str":"پا","boundary":[0.5673102919928767,0.3039118530285036,0.5759550015120461,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5393877927488998,0.3039118530285036,0.5622682739155273,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5357588521891067,0.3039118530285036,0.5395081012062768,0.31937503592636585],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5107609421726422,0.3039118530285036,0.5307146466852594,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.47880701589328334,0.3039118530285036,0.505659863579853,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيت","boundary":[0.4311276805214881,0.3039118530285036,0.473782497227916,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.37326806222909203,0.3039118530285036,0.42606160075266314,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"50000","boundary":[0.3243747051510368,0.3039118530285036,0.36823260643123573,0.31937503592636585],"dir":"ltr"},{"str":"نفر","boundary":[0.2956472329558821,0.3039118530285036,0.31930643795571406,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.28143333557340167,0.3039118530285036,0.2905811531870571,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2535108363294246,0.3039118530285036,0.27639131749605206,0.31937503592636585],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7062162494539832,0.3286390288004752,0.7261699539666003,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"مكان","boundary":[0.6693231141426698,0.3286390288004752,0.701255166157051,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.637872295957797,0.3286390288004752,0.6643182823157823,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6236583985753167,0.3286390288004752,0.6328368401599408,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"مشهورترين","boundary":[0.5501739928093815,0.3286390288004752,0.6187760626323041,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"اماكن","boundary":[0.511163428648231,0.3286390288004752,0.5452107220859514,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"توريستي","boundary":[0.45491594368468813,0.3286390288004752,0.5062001579248011,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4369724841235175,0.3286390288004752,0.4499789220792314,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.39876908034004255,0.3286390288004752,0.43199608884110097,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3484626457444305,0.3286390288004752,0.3938189341755987,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34483370518463746,0.3286390288004752,0.3484823325829104,0.3441022116983374],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.3237666005846576,0.3286390288004752,0.3398529350492253,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30310198246026665,0.3286390288004752,0.31876395618426784,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.2514918416719867,0.3286390288004752,0.29818246026679196,0.3441022116983374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376626927858605,0.3533662045724467,0.7413375693021066,0.3688293874703089],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7412916333456535,0.3533662045724467,0.7500413393367157,0.3688293874703089],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.712664782769396,0.3533662045724467,0.7326184872820132,0.3688293874703089],"dir":"rtl"},{"str":"سازه","boundary":[0.6808114781089344,0.3533662045724467,0.7076643257955041,0.3688293874703089],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6628680185477637,0.3533662045724467,0.6758744565034775,0.3688293874703089],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.640390023856725,0.3533662045724467,0.6579331843688047,0.3688293874703089],"dir":"ltr"},{"str":"ماه","boundary":[0.6181243909814859,0.35336532808788607,0.6354509962702867,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"ميسال","boundary":[0.568528869997648,0.35336532808788607,0.6131764322435402,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"،1937","boundary":[0.5244784751856457,0.35336532808788607,0.5635962232451867,0.36882851098574826],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.4960528678471826,0.35336532808788607,0.5195808272571486,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4819395920835995,0.35336532808788607,0.4911180336682236,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.446557968482242,0.35336532808788607,0.47696319680118293,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.41369626020631045,0.35336532808788607,0.4415771983468299,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.3830526023991131,0.35336532808788607,0.40874173918887147,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.33355770303417237,0.35336532808788607,0.37807183226370095,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31289308490978135,0.35336532808788607,0.32855505863378254,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2897085514599645,0.35336532808788607,0.3079057524948759,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.24989082692113848,0.35336532808788607,0.2847321561775479,0.36882851098574826],"dir":"rtl"},{"str":"انجاميد،","boundary":[0.67951014078828,0.37816363450118773,0.7261941971035919,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"افتتاح","boundary":[0.6412061153859077,0.37816363450118773,0.6743412519740599,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6177197170793992,0.37816363450118773,0.6360766002486474,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6140907765196062,0.37816363450118773,0.6179406471556735,0.3936268173990499],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5889856826047514,0.37816363450118773,0.6089503242498572,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"سازه،","boundary":[0.5528997076711133,0.37816363450118773,0.5837971069520514,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"نارنجي","boundary":[0.5059269110580962,0.37816363450118773,0.5477155068714089,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"رنگآميزي","boundary":[0.43566239709687204,0.37816363450118773,0.5007470851113875,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4058258996673501,0.37816363450118773,0.4304803837236654,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3939306743725011,0.37816363450118773,0.4007116965155743,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"8981","boundary":[0.35371046335808637,0.37816363450118773,0.3887967843822455,0.3936268173990499],"dir":"ltr"},{"str":"فوت","boundary":[0.32155529384093307,0.37816363450118773,0.3485568865293508,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.28153632606431267,0.37816363450118773,0.3163776553207221,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.25351320520143844,0.37816363450118773,0.27639368636806594,0.3936268173990499],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7100509895500825,0.40616900504750597,0.7261373240146501,0.42163218794536816],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6893863714256916,0.40616900504750597,0.7050483451496927,0.42163218794536816],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6269960182789557,0.40380216003562946,0.684417929505057,0.4228282883016627],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.7116670541984474,0.4600625279282958,0.7501001377641879,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6492707133496857,0.4600625279282958,0.706708158328013,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6172161654514297,0.4600625279282958,0.6443686905681931,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.60088702664561,0.4600625279282958,0.6122397701690131,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5723607976882497,0.4600625279282958,0.5960287523940727,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"حدي","boundary":[0.5225640334666174,0.4600625279282958,0.5674565874802594,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.4729663250562816,0.4600625279282958,0.5175985753166896,0.47552571082615797],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376755552568797,0.48968434471496447,0.7413241826551527,0.5051475276128267],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7413044958166728,0.48968434471496447,0.750054201807735,0.5051475276128267],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.719732095695709,0.48968434471496447,0.7327385336514228,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"چراغ","boundary":[0.686063227042102,0.48968434471496447,0.7148278854877188,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمايي","boundary":[0.6285032861798996,0.48968434471496447,0.6811087060246631,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6168093041228451,0.48968434471496447,0.6235903262659183,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"رانندگي،","boundary":[0.5617714660125666,0.48968434471496447,0.6118635328113973,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"چراغ","boundary":[0.5281025973589596,0.48968434471496447,0.5568672558045763,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"سبز","boundary":[0.5006853936359664,0.48968434471496447,0.523154638621014,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"بالا،","boundary":[0.47225978629750337,0.48968434471496447,0.4957002486475588,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"پايين","boundary":[0.43667254460535576,0.48968434471496447,0.4672987030005711,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4226620778871676,0.48968434471496447,0.4317005241759348,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"وسط","boundary":[0.3881882362823828,0.48968434471496447,0.41775349282618174,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.36107289741608123,0.48968434471496447,0.38321402842646396,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.3266996774301937,0.48968434471496447,0.35614243809011775,0.5051475276128267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376689929773862,0.5144826511282661,0.7413176203756591,0.5299458340261284],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7412979335371792,0.5144826511282661,0.7500476395282414,0.5299458340261284],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.719714596283727,0.5144826511282661,0.7327210342394409,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمه","boundary":[0.6684063203521386,0.5144826511282661,0.7145063337925472,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"آزادي،","boundary":[0.6250624642989147,0.5144826511282661,0.6631630590369948,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"مشعل","boundary":[0.5835319848123383,0.5144826511282661,0.619900137764188,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.565286660394476,0.5144826511282661,0.5782930983501898,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.532829626020631,0.5144826511282661,0.5600762104767985,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4959364907093175,0.5144826511282661,0.5275819898524914,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"مجسمه","boundary":[0.4446282147777291,0.5144826511282661,0.4907282282181377,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.41721101105473596,0.5144826511282661,0.4393521420651187,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.38253592621215676,0.5144826511282661,0.41197868687208083,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36429060179429446,0.5144826511282661,0.3772970397500083,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.32739746648298096,0.5144826511282661,0.3590429656261549,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.29373078525587165,0.5144826511282661,0.32215420516783694,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2787119149222135,0.5144826511282661,0.2884765868082388,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.24988382110816149,0.5144826511282661,0.27346209132757615,0.5299458340261284],"dir":"rtl"},{"str":"چيزي","boundary":[0.6908843150431773,0.5392098269002377,0.7261850038641174,0.5546730097980999],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.6515718860253351,0.5392098269002377,0.6859713551291959,0.5546730097980999],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7376558684183998,0.5639370026722091,0.7413044958166727,0.5794001855700713],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7412848089781928,0.5639370026722091,0.750034514969255,0.5794001855700713],"dir":"ltr"},{"str":"كدام","boundary":[0.7055006989012462,0.5639370026722091,0.7327472833574137,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6868528880077951,0.5639370026722091,0.7004455562649101,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"دكمه","boundary":[0.650563482409865,0.5639370026722091,0.6818130573569434,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6325194012297972,0.5639370026722091,0.645525839185511,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6003642317126437,0.5639370026722091,0.6274533214609722,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5615738920063168,0.5639353993467934,0.5953149457343502,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5264941332616511,0.5639353993467934,0.556571247605927,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.49857163401767407,0.5639353993467934,0.5214521151843016,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4774855482006649,0.5639370026722091,0.49349313531131306,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4594414670205971,0.5639370026722091,0.47244790497631095,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"شمارهگيري","boundary":[0.3853723127583077,0.5639353993467934,0.454349138133799,0.5794001855700713],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.33839732871879286,0.5639353993467934,0.3803281072544603,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"نميشوند؟","boundary":[0.2730763986425186,0.5639353993467934,0.33341874600987853,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2498918651927017,0.5639353993467934,0.26808906622761314,0.5793985822446556],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.6990711468028625,0.588733705760095,0.7261689862571818,0.6041968886579573],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6708467827021939,0.588733705760095,0.6941975605658409,0.6041968886579573],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.6420165014616442,0.588733705760095,0.6658288263163198,0.6041968886579573],"dir":"rtl"},{"str":"نكنيد","boundary":[0.6055258526259196,0.588733705760095,0.6370576055912098,0.6041968886579573],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6018969120661266,0.588733705760095,0.6055455394643995,0.6041968886579573],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7376792244884242,0.6134608815320666,0.741327851886697,0.6289240644299288],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7413081650482173,0.6134608815320666,0.7500578710392795,0.6289240644299288],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.7155052820805746,0.6134608815320666,0.7327597022949491,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6818364134269677,0.6134608815320666,0.7105573233426291,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"مهره","boundary":[0.6481675447733607,0.6134608815320666,0.6768753301300355,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"شطرنج","boundary":[0.6004882094015654,0.6134608815320666,0.6432195860354151,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5825447498403948,0.6134608815320666,0.5955511877961086,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.554722872215315,0.6134608815320666,0.5776296024999157,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5215592990826918,0.6134608815320666,0.5497989751688448,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.4661167870703266,0.6134608815320666,0.5166332146097238,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.43113764994455805,0.6134608815320666,0.46121476428883407,0.6289240644299288],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.3967644299586705,0.6134608815320666,0.4262071906185946,0.6289240644299288],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24987,0.04689,0.77891,0.62892],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19