برنامه ریزی توسعه؛ مبانی، مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه‌های کشورهای منتخب و ایران برنامه ریزی توسعه؛ مبانی، مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه‌های کشورهای منتخب و ایران

{"id":"3795542","title":"برنامه ریزی توسعه؛ مبانی، مفاهیم و مطالعه تطبیقی تجربه‌های کشورهای منتخب و ایران","price":"۴۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ab97920b03fa6c53/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ab97920b03fa6c53/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ab97920b03fa6c53/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ab97920b03fa6c53/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ab97920b03fa6c53/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ab97920b03fa6c53/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ab97920b03fa6c53/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ab97920b03fa6c53/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ab97920b03fa6c53/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ab97920b03fa6c53/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644692918","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۸","nobat_chap":"1","description":["برنامه ریزی بر اساس موضوع در سه محور اقتصادی، اجتماعی و نیروی انسانی قابل تقسیم بندی است که در بین آنها برنامه ریزی اقتصادی (به طور خاص برنامه ریزی توسعه) مهم ترین است. برنامه ریزی های توسعه عمدتا در دو افق میان مدت و بلندمدت (چشم انداز) تدوین می شوند. برنامه های چشم انداز دربردارنده اهداف کلیدی اقتصاد است و به تناسب آن برنامه های میان مدت در راستای تامین اهداف بلند مدت تدوین می شوند. لازم به ذکر است که برخی اصول اساسی شامل سازگاری، هماهنگی، پایداری حرکت توسعه، اثربخشی، استفاده از توان علمی و تجربی جامعه و ... باید در روح برنامه ریزی توسعه حاکم باشد.\r","سابقه انجام برنامه ریزی توسعه در اقتصاد ایران به بیش از نیم قرن پیش باز می گردد. طی این دوران، برنامه های مختلفی به مرحله اجرا در آمده است و زیرساخت های اقتصادی تا حد زیادی تکامل یافته اند، اما همچنان نارسایی هایی وجود دارد. بدیهی است در این راستا و در آستانه تدوین برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ان بسیار رهگشا است."],"pages_count":"174","keywords":"null","token":"ab97920b03fa6c53","created_at":"2019-08-24 22:51:42","updated_at":"2022-04-16 12:51:58","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-24 23:18:20","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917879","title":"مرجان فقیه نصیری","firstname":"مرجان","lastname":"فقیه نصیری","token":"298c28eb31f91948","created_at":"2019-08-24 22:48:14","updated_at":"2019-08-24 22:48:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917879","title":"مرجان فقیه نصیری","firstname":"مرجان","lastname":"فقیه نصیری","token":"298c28eb31f91948","created_at":"2019-08-24 22:48:14","updated_at":"2019-08-24 22:48:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784226","file":"5d618037429f27.09101045.pdf","book_id":"3795542","toc":[{"page":10,"title":"خلاصه مدريتي"},{"page":20,"title":"فصل 1: ملاحظاتي پيرامون مفهوم\r\nروش هاي برنامه ريزي"},{"page":70,"title":"فصل 2: سابقه برنامه ريزي توسعه\rدر ايران"}],"created_at":"2019-08-24 22:51:43","updated_at":"2022-04-16 12:52:00","process_started_at":"2019-08-24 23:02:26","process_done_at":"2019-08-24 23:07:14","process_failed_at":null,"pages_count":"174","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"22e22d3c4d98757c5f746596b1605fb0e23cd31a0677bb1f6ca5b6ba7d0b745f27a58dbfa7decb14e0f9d97a322677f4e6bd9ade411ef4108a628d51dfc2d91d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۴"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"130","title":" اقتصاد سیاسی بین الملل","token":"4fc26606bec3d14a","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-08-09 15:22:18","study_fields":[{"id":"34","title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","degree_id":"10","token":"5dfb466a747239ef","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 16:45:27","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"14890","title":"توسعه اقتصادی","token":"83c0a87bb03c4dc5","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:28:54","updated_at":"2021-12-23 04:59:07","study_fields":[{"id":"736","title":"توسعه روستایی گرایش مدیریت توسعه","degree_id":"10","token":"99698e8eae95b21e","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 04:59:07","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1750","title":"توسعه روستایی گرایش توسعه اجتماعی","degree_id":"10","token":"72a6633bc2178942","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-23 04:59:07","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"برنامه-ریزی-توسعه؛-مبانی،-مفاهیم-و-مطالعه-تطبیقی-تجربه-های-کشورهای-منتخب-و-ایران","urlify":"برنامه-ریزی-توسعه؛-مبانی،-مفاهیم-و-مطالعه-تطبیقی-تجربه-های-کشورهای-منتخب-و-ایران","pages_count_fa":"۱۷۴","authorTitle":"مرجان فقیه نصیری","tocStr":"خلاصه مدريتي, فصل 1: ملاحظاتي پيرامون مفهوم\r\nروش هاي برنامه ريزي, فصل 2: سابقه برنامه ريزي توسعه\rدر ايران","url":"/preview/ab97920b03fa6c53/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%9B-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A8-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19