اقتصادسنجی کاربردی داده‌های سری زمانی اقتصادسنجی کاربردی داده‌های سری زمانی

توضیحات

امروزه کاربرد اقتصادسنجی سری های زمانی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد مالی، از بسط و توسعه چشمگیری برخوردار است. ازاین‌رو برای محققانی که به‌صورت تجربی مسایل اقتصادی را بررسی می‌کنند، آشنایی با ابزارهای تحلیلی سری‌‌های زمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. سعی بر آن بوده است تا کتاب اقتصادسنجی کاربردی داده‌های سری زمانی پاسخگوی چنین نیازی باشد. کتاب با بیانی ساده و با هدف پرداختن به مفاهیم و چگونگی کاربرد روش‌های اقتصادسنجی سری های زمانی در الگوسازی و برآورد روابط اقتصادی نگاشته شده است و تلاش شده از پیچیدگی‌های آمار ریاضی در استخراج و اثبات روابط اجتناب شود. محتوای کتاب بر اساس مطالبی تدوین شده است که طی دو دهۀ گذشته در درس اقتصادسنجی کاربردی به دانشجویان اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ارایه شده است. مطالب هر فصل با مثال هایی از اقتصاد ایران همراه گشته است تا جنبه‌های کاربردی روش‌های ارایه‌شده کاملاً ملموس باشد. چگونگی انجام روش‌های آماری ارایه‌شده به کمک نرم‌افزار EViews 11 در انتهای هر فصل توضیح داده شده است.,سطح مطالب ارایه‌شده در کتاب به گونه‌‌ای انتخاب شده است که برای دانشجویان کارشناسی ارشد در درس اقتصادسنجی کاربردی مناسب باشد. در عین حال پنج فصل نخست کتاب برای دانشجویان دورۀ کارشناسی نیز مناسب است. مطالب کتاب برای آن دسته از دانشجویان دورۀ دکتری بسیار سودمند است که قصد دارند پایان‌‌نامه یا رسالۀ خود را دربارۀ موضوعاتی در زمینۀ اقتصاد کلان و یا اقتصاد مالی بنویسند که با تحلیل داده‌‌های سری‌‌های زمانی همراه است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797906","title":"اقتصادسنجی کاربردی داده‌های سری زمانی","price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b1bd784ac722054f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b1bd784ac722054f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b1bd784ac722054f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b1bd784ac722054f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b1bd784ac722054f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-521-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["امروزه کاربرد اقتصادسنجی سری های زمانی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد مالی، از بسط و توسعه چشمگیری برخوردار است. ازاین‌رو برای محققانی که به‌صورت تجربی مسایل اقتصادی را بررسی می‌کنند، آشنایی با ابزارهای تحلیلی سری‌‌های زمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. سعی بر آن بوده است تا کتاب اقتصادسنجی کاربردی داده‌های سری زمانی پاسخگوی چنین نیازی باشد. کتاب با بیانی ساده و با هدف پرداختن به مفاهیم و چگونگی کاربرد روش‌های اقتصادسنجی سری های زمانی در الگوسازی و برآورد روابط اقتصادی نگاشته شده است و تلاش شده از پیچیدگی‌های آمار ریاضی در استخراج و اثبات روابط اجتناب شود. محتوای کتاب بر اساس مطالبی تدوین شده است که طی دو دهۀ گذشته در درس اقتصادسنجی کاربردی به دانشجویان اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی ارایه شده است. مطالب هر فصل با مثال هایی از اقتصاد ایران همراه گشته است تا جنبه‌های کاربردی روش‌های ارایه‌شده کاملاً ملموس باشد. چگونگی انجام روش‌های آماری ارایه‌شده به کمک نرم‌افزار EViews 11 در انتهای هر فصل توضیح داده شده است.","سطح مطالب ارایه‌شده در کتاب به گونه‌‌ای انتخاب شده است که برای دانشجویان کارشناسی ارشد در درس اقتصادسنجی کاربردی مناسب باشد. در عین حال پنج فصل نخست کتاب برای دانشجویان دورۀ کارشناسی نیز مناسب است. مطالب کتاب برای آن دسته از دانشجویان دورۀ دکتری بسیار سودمند است که قصد دارند پایان‌‌نامه یا رسالۀ خود را دربارۀ موضوعاتی در زمینۀ اقتصاد کلان و یا اقتصاد مالی بنویسند که با تحلیل داده‌‌های سری‌‌های زمانی همراه است."],"pages_count":"1","keywords":"اقتصادسنجی","token":"b1bd784ac722054f","created_at":"2021-09-10 15:03:16","updated_at":"2021-09-10 18:00:06","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 18:00:06","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920773","title":"دکتر محمد نوفرستی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"نوفرستی","token":"f38f0841dcf8217d","created_at":"2021-09-10 02:58:05","updated_at":"2021-09-10 02:58:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920773","title":"دکتر محمد نوفرستی","firstname":"دکتر محمد","lastname":"نوفرستی","token":"f38f0841dcf8217d","created_at":"2021-09-10 02:58:05","updated_at":"2021-09-10 02:58:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786559","file":"613b346cb6f814.12866571.pdf","book_id":"3797906","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:03:16","updated_at":"2021-09-10 15:03:46","process_started_at":"2021-09-10 15:03:41","process_done_at":"2021-09-10 15:03:46","process_failed_at":null,"pages_count":"366","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"56e8ac479f7d20a6fe0a03ac56329cd63fad8ae5227ed5a28e2e71646fa48e61f066a92177bae6c891723459e68c43a45392a288654dc5b7731379fadb031824","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۶"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"4033","title":"اقتصادسنجی","token":"f5e2aea9b8bfdc33","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-09-10 18:00:06","study_fields":[{"id":"1141","title":"علوم اقتصادی","degree_id":"7","token":"9cc7eebd40730619","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-09-10 18:00:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4036","title":"اقتصادسنجی","token":"8bdde8e49fcd0b99","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-09-10 18:00:06","study_fields":[{"id":"778","title":"علوم اقتصادی گرایش اقتصاد نظری","degree_id":"10","token":"1b7ba03fa3e9f738","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 18:06:45","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4039","title":"اقتصادسنجی کاربردی ","token":"f08ba1b4c7de3a10","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:39","updated_at":"2021-09-10 18:00:06","study_fields":[{"id":"82","title":"علوم حدیث گرایش اقتصاد اسلامی","degree_id":"10","token":"abea1d7d61d61d76","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"اقتصادسنجی-کاربردی-داده-های-سری-زمانی","urlify":"اقتصادسنجی-کاربردی-داده-های-سری-زمانی","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر محمد نوفرستی","tocStr":"","url":"/preview/b1bd784ac722054f/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":366,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"b1bd784ac722054f","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/FuZdsyWCptEoIHWu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/rYMAvQoDLmuPrwxZ.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/dmpIEliZnaNEOaiF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006214956696293935,0.0002306197959659499,0.9989408233506339,0.9994826850857095]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.4957983195781708,0.2009512484073639,0.5310924649238586,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2009512484073639},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2009512484073639},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.41680672764778137,0.2009512484073639,0.48739495873451233,0.2473246157169342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2473246157169342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.41180672764778137,0.19395124840736389,0.5360924649238586,0.2543246157169342],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اقتصادسنجی","boundary":[0.4756302535533905,0.34007135033607483,0.6252101063728333,0.3674197494983673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3412604033946991},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34007135033607483},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3686088025569916},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.37478992342948914,0.3412604033946991,0.46722689270973206,0.3686088025569916]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6235294342041016,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3674197494983673},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36978992342948913,0.3342604033946991,0.6302101063728333,0.3744197494983673],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6151260733604431,"y":0.428061842918396},{"x":0.5697479248046875,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5697479248046875,0.4042806327342987,0.6151260733604431,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5630252361297607,"y":0.428061842918396},{"x":0.5327731370925903,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5327731370925903,0.4042806327342987,0.5630252361297607,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5109243988990784,"y":0.428061842918396},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.4571428596973419,0.4042806327342987,0.5109243988990784,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4042806327342987},{"x":0.4453781545162201,"y":0.42925089597702026},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.38655462861061096,0.4042806327342987,0.4453781545162201,0.42925089597702026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6134454011917114,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6151260733604431,"y":0.428061842918396},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.38155462861061096,0.3972806327342987,0.6201260733604431,0.435061842918396],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/QgUmaWZeDwNxiRhj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/ogBDufidEYJdLpll.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/JRZbEbUsmnpavkrj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/wGpPnlszqvEZudhs-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/OPxVGBRlSQphUwCg.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/RsKSFIEdicdaIfay.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0006243203287365056,0.00031262398673294556,0.9989408233506339,0.9990161095652088]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29250892996788025},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادسنجی","boundary":[0.4756302535533905,0.26872771978378296,0.6252101063728333,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2699167728424072},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2675386369228363},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2936979830265045},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.3764705955982208,0.2699167728424072,0.46722689270973206,0.2936979830265045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29250892996788025},{"x":0.3764705955982208,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3714705955982208,0.2629167728424072,0.6302101063728333,0.29950892996788026],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3317479193210602},{"x":0.610084056854248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5680672526359558,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5680672526359558,0.3317479193210602,0.6117647290229797,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33293697237968445},{"x":0.561344563961029,"y":0.3317479193210602},{"x":0.561344563961029,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.529411792755127,0.33293697237968445,0.561344563961029,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35671818256378174},{"x":0.45546218752861023,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.45546218752861023,0.3341260552406311,0.5109243988990784,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4453781545162201,"y":0.35671818256378174},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.3848739564418793,0.3341260552406311,0.4453781545162201,0.35671818256378174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3341260552406311},{"x":0.610084056854248,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35552912950515747},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37987395644187927,0.3271260552406311,0.6167647290229797,0.3625291295051575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"دکتر","boundary":[0.5378151535987854,0.5326991677284241,0.5697479248046875,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.5256991677284241,0.5747479248046875,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5327731370925903,"y":0.542211651802063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"محمد","boundary":[0.4957983195781708,0.5350772738456726,0.5327731370925903,0.542211651802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5327731370925903,"y":0.542211651802063},{"x":0.4957983195781708,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.5280772738456726,0.5377731370925903,0.549211651802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5326991677284241},{"x":0.489075630903244,"y":0.5315101146697998},{"x":0.489075630903244,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوفرستی","boundary":[0.4285714328289032,0.5326991677284241,0.489075630903244,0.5457788109779358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5326991677284241},{"x":0.489075630903244,"y":0.5315101146697998},{"x":0.489075630903244,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4235714328289032,0.5256991677284241,0.494075630903244,0.5527788109779358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856},{"x":0.534453809261322,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7776456475257874},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"انشگاه","boundary":[0.45210084319114685,0.740784764289856,0.5361344814300537,0.7776456475257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856},{"x":0.534453809261322,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7776456475257874},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.733784764289856,0.5411344814300537,0.7846456475257874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"تی","boundary":[0.45546218752861023,0.7776456475257874,0.5260504484176636,0.7895362377166748]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7895362377166748},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7706456475257873,0.5310504484176636,0.7965362377166748],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7942925095558167},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.5600000023841858,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7895362377166748,0.5142857432365417,0.7942925095558167]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7895362377166748},{"x":0.489075630903244,"y":0.7895362377166748},{"x":0.489075630903244,"y":0.7954815626144409},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"مه","boundary":[0.4789915978908539,0.7895362377166748,0.489075630903244,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7895362377166748},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7942925095558167},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7825362377166748,0.5192857432365418,0.8012925095558167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8204518556594849},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.48403361439704895,0.8085612654685974,0.5142857432365417,0.8204518556594849]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8204518556594849},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8015612654685974,0.5192857432365418,0.8274518556594849],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/XGirNddXIRlIXSMk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/ZEOnECTRGsPOolKk.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/vhvoDPKOzDlOFqdi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00040964621155201885,0.0001981008908978257,0.9987374478949218,0.9990005570762082]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1736028492450714},{"x":0.529411792755127,"y":0.1736028492450714},{"x":0.529411792755127,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46554622054100037,0.1736028492450714,0.529411792755127,0.2068965584039688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.1736028492450714},{"x":0.529411792755127,"y":0.1736028492450714},{"x":0.529411792755127,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.46054622054100036,0.1666028492450714,0.534411792755127,0.21389655840396882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.529411792755127,"y":0.19976218044757843},{"x":0.534453809261322,"y":0.21640904247760773},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"تهنی","boundary":[0.46554622054100037,0.20927467942237854,0.534453809261322,0.21640904247760773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.20927467942237854},{"x":0.529411792755127,"y":0.19976218044757843},{"x":0.534453809261322,"y":0.21640904247760773},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.20227467942237853,0.539453809261322,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.21878716349601746,0.5210084319114685,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5193277597427368,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22354340553283691},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.21178716349601745,0.5260084319114685,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2378121316432953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۸۴","boundary":[0.48739495873451233,0.22829964756965637,0.5109243988990784,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2378121316432953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.22129964756965637,0.5159243988990784,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.24256837368011475,0.6201680898666382,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.24256837368011475,0.5899159908294678,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.24256837368011475,0.5596638917922974,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5478991866111755,"y":0.24256837368011475},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.24256837368011475,0.5478991866111755,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4957983195781708,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2568370997905731},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.24256837368011475,0.4957983195781708,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.24256837368011475},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24256837368011475},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2568370997905731},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.24256837368011475,0.45042017102241516,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.24256837368011475,0.4151260554790497,0.2568370997905731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2568370997905731},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.23556837368011474,0.6251680898666382,0.2638370997905731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اقتصادسنجی","boundary":[0.5529412031173706,0.2746730148792267,0.6235294342041016,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.5025210380554199,0.2746730148792267,0.5411764979362488,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4722689092159271,0.2746730148792267,0.4941176474094391,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2746730148792267},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2746730148792267},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45210084319114685,0.2746730148792267,0.47058823704719543,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.4151260554790497,0.2746730148792267,0.4420168101787567,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2746730148792267},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2877526879310608},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.3781512677669525,0.2746730148792267,0.4100840389728546,0.2877526879310608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2877526879310608},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3731512677669525,0.2676730148792267,0.6285294342041016,0.2947526879310608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5310924649238586,0.29250892996788025,0.5579832196235657,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5260504484176636,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.4941176474094391,0.29250892996788025,0.5260504484176636,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.29250892996788025},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29250892996788025},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3043995201587677},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوفرستی","boundary":[0.4420168101787567,0.29250892996788025,0.48739495873451233,0.3043995201587677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4420168101787567,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4370168101787567,0.28550892996788024,0.5629832196235657,0.312588573217392],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5109243988990784,0.32223543524742126,0.5512605309486389,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5092437267303467,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.32223543524742126,0.5092437267303467,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32223543524742126},{"x":0.49915966391563416,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.4789915978908539,0.32223543524742126,0.49915966391563416,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4739495813846588,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.4470588266849518,0.32223543524742126,0.4739495813846588,0.33531510829925537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5966386795043945,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5714285969734192,0.34007135033607483,0.5966386795043945,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5462185144424438,0.34007135033607483,0.5647059082984924,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4470588266849518,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4420588266849518,0.31523543524742126,0.6016386795043945,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5378151535987854,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.33888229727745056,0.5378151535987854,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.33888229727745056,0.5260504484176636,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4924369752407074,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35315102338790894},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.33888229727745056,0.4924369752407074,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.33888229727745056,0.4789915978908539,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35315102338790894},{"x":0.44873949885368347,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.44873949885368347,0.33888229727745056,0.4722689092159271,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34007135033607483},{"x":0.4420168101787567,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35315102338790894},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باباخانی","boundary":[0.4000000059604645,0.34007135033607483,0.4420168101787567,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5596638917922974,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.35671818256378174,0.5865546464920044,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3709869086742401},{"x":0.534453809261322,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.35671818256378174,0.5529412031173706,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5327731370925903,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.35671818256378174,0.5327731370925903,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5243697762489319,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3709869086742401},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.35671818256378174,0.5243697762489319,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.35671818256378174,0.4605042040348053,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37574315071105957},{"x":0.561344563961029,"y":0.37574315071105957},{"x":0.561344563961029,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.37574315071105957,0.561344563961029,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.37574315071105957,0.5327731370925903,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5092437267303467,"y":0.37574315071105957},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.37574315071105957,0.5092437267303467,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.37574315071105957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37574315071105957},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.37574315071105957,0.49915966391563416,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3876337707042694},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.37574315071105957,0.4722689092159271,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3876337707042694},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3950000059604645,0.33188229727745056,0.5915546464920044,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5445378422737122,"y":0.405469685792923},{"x":0.5210084319114685,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.39239001274108887,0.5445378422737122,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5142857432365417,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5142857432365417,"y":0.405469685792923},{"x":0.49747899174690247,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.39239001274108887,0.5142857432365417,0.405469685792923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39239001274108887},{"x":0.4957983195781708,"y":0.405469685792923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.39239001274108887,0.4957983195781708,0.405469685792923]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5445378422737122,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5445378422737122,"y":0.405469685792923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4891176474094391,0.38539001274108886,0.5495378422737122,0.412469685792923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4957983195781708,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.40903687477111816,0.5394958257675171,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42330560088157654},{"x":0.489075630903244,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.40903687477111816,0.4941176474094391,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4078477919101715},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.4078477919101715,0.4789915978908539,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5697479248046875,"y":0.428061842918396},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.42687276005744934,0.5697479248046875,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.42687276005744934,0.5394958257675171,0.4387633800506592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5697479248046875,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4538235318660736,0.4008477919101715,0.5747479248046875,0.44695243310928345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4019024968147278},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.39357906579971313,0.48403361439704895,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4019024968147278},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.38657906579971313,0.48903361439704895,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱,۱۰۰,۰","boundary":[0.4588235318660736,0.42687276005744934,0.5058823823928833,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.428061842918396},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4285714328289032,0.428061842918396,0.45210084319114685,0.4387633800506592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.428061842918396},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4235714328289032,0.421061842918396,0.5108823823928833,0.4445743269920349],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.6941176652908325,0.4922710955142975,0.6974790096282959,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.4852710955142975,0.7024790096282959,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4924369752407074,0.5766944289207458,0.5411764979362488,0.5850178599357605]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5478991866111755,0.5766944289207458,0.5697479248046875,0.5850178599357605]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5850178599357605},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۲۱۱","boundary":[0.5747899413108826,0.5766944289207458,0.6067227125167847,0.5850178599357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5850178599357605},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.5696944289207458,0.6117227125167847,0.5920178599357605],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45303210616111755,0.6369748115539551,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.45303210616111755},{"x":0.610084056854248,"y":0.45303210616111755},{"x":0.610084056854248,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5815126299858093,0.45303210616111755,0.610084056854248,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46611177921295166},{"x":0.556302547454834,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45303210616111755,0.5764706134796143,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45303210616111755,0.5495798587799072,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45303210616111755},{"x":0.507563054561615,"y":0.45303210616111755},{"x":0.507563054561615,"y":0.46611177921295166},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45303210616111755,0.507563054561615,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45303210616111755},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45303210616111755,0.4756302535533905,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45303210616111755},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45303210616111755},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46611177921295166},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45303210616111755,0.43697479367256165,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45303210616111755},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46611177921295166},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37478992342948914,0.45303210616111755,0.3966386616230011,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45303210616111755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45303210616111755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46611177921295166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45303210616111755,0.37310925126075745,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4708680212497711},{"x":0.680672287940979,"y":0.4708680212497711},{"x":0.680672287940979,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6336134672164917,0.4708680212497711,0.680672287940979,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.4708680212497711},{"x":0.63193279504776,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.4708680212497711,0.63193279504776,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوفرستی","boundary":[0.5764706134796143,0.4708680212497711,0.610084056854248,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.4708680212497711,0.5714285969734192,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4708680212497711},{"x":0.561344563961029,"y":0.4708680212497711},{"x":0.561344563961029,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.5361344814300537,0.4708680212497711,0.561344563961029,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4708680212497711},{"x":0.534453809261322,"y":0.4708680212497711},{"x":0.534453809261322,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.4708680212497711,0.534453809261322,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۲","boundary":[0.4907563030719757,0.4708680212497711,0.5243697762489319,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49940547347068787},{"x":0.702521026134491,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.48632580041885376,0.7327731251716614,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6974790096282959,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.48632580041885376,0.6974790096282959,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6890756487846375,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6756302714347839,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.48632580041885376,0.6890756487846375,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6336134672164917,0.48632580041885376,0.6705882549285889,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48632580041885376},{"x":0.63193279504776,"y":0.48632580041885376},{"x":0.63193279504776,"y":0.5005945563316345},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.48632580041885376,0.63193279504776,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.48632580041885376},{"x":0.610084056854248,"y":0.48632580041885376},{"x":0.610084056854248,"y":0.5005945563316345},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اقتصادسنجی","boundary":[0.5445378422737122,0.48632580041885376,0.610084056854248,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5005945563316345},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.49915966391563416,0.48632580041885376,0.5394958257675171,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.487514853477478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.487514853477478},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5005945563316345},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4739495813846588,0.487514853477478,0.4941176474094391,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.487514853477478},{"x":0.4722689092159271,"y":0.487514853477478},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5005945563316345},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45378151535987854,0.487514853477478,0.4722689092159271,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.487514853477478},{"x":0.4470588266849518,"y":0.487514853477478},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5005945563316345},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.42352941632270813,0.487514853477478,0.4470588266849518,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.487514853477478},{"x":0.41680672764778137,"y":0.487514853477478},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5005945563316345},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.39159664511680603,0.487514853477478,0.41680672764778137,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.487514853477478},{"x":0.3831932842731476,"y":0.487514853477478},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5005945563316345},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.35462185740470886,0.487514853477478,0.3831932842731476,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.487514853477478},{"x":0.3495798408985138,"y":0.487514853477478},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5005945563316345},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوفرستی","boundary":[0.3042016923427582,0.487514853477478,0.3495798408985138,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.487514853477478},{"x":0.3025210201740265,"y":0.487514853477478},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5005945563316345},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2991596758365631,0.487514853477478,0.3025210201740265,0.5005945563316345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.487514853477478},{"x":0.29243698716163635,"y":0.487514853477478},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5005945563316345},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.24873949587345123,0.487514853477478,0.29243698716163635,0.5005945563316345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5005945563316345},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.24373949587345123,0.44603210616111755,0.7377731251716614,0.5075945563316345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5053507685661316},{"x":0.610084056854248,"y":0.517241358757019},{"x":0.5915966629981995,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.5915966629981995,0.5053507685661316,0.610084056854248,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5865546464920044,"y":0.517241358757019},{"x":0.5647059082984924,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"امانی","boundary":[0.5647059082984924,0.5053507685661316,0.5865546464920044,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5630252361297607,"y":0.517241358757019},{"x":0.5596638917922974,"y":0.517241358757019}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.5065398216247559,0.5630252361297607,0.517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6605042219161987,0.5219976305961609,0.7058823704719543,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5219976305961609},{"x":0.653781533241272,"y":0.5219976305961609},{"x":0.653781533241272,"y":0.5362663269042969},{"x":0.63193279504776,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.63193279504776,0.5219976305961609,0.653781533241272,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5219976305961609,0.6336134672164917,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5219976305961609},{"x":0.610084056854248,"y":0.5219976305961609},{"x":0.610084056854248,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5865546464920044,0.5219976305961609,0.610084056854248,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5219976305961609},{"x":0.583193302154541,"y":0.5219976305961609},{"x":0.583193302154541,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.5219976305961609,0.583193302154541,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5394958257675171,0.5219976305961609,0.5747899413108826,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5219976305961609,0.5327731370925903,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4739495813846588,0.5219976305961609,0.5008403658866882,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5219976305961609},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5219976305961609},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5219976305961609,0.46722689270973206,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5362663269042969},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.5219976305961609,0.4588235318660736,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5219976305961609},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5362663269042969},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4084033668041229,0.5219976305961609,0.4302521049976349,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5219976305961609},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5219976305961609},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3983193337917328,0.5219976305961609,0.40168067812919617,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5362663269042969},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35462185740470886,0.5219976305961609,0.3932773172855377,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5219976305961609},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.5219976305961609,0.3512605130672455,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5219976305961609},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5219976305961609},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5362663269042969},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3126050531864166,0.5219976305961609,0.33949580788612366,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5219976305961609},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5219976305961609},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5362663269042969},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5219976305961609,0.31092438101768494,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6705882549285889,0.5398335456848145,0.7193277478218079,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6369748115539551,0.5398335456848145,0.6655462384223938,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5398335456848145},{"x":0.63193279504776,"y":0.5398335456848145},{"x":0.63193279504776,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5398335456848145,0.63193279504776,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.5747899413108826,0.5398335456848145,0.6084033846855164,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5410225987434387,0.5747899413108826,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۵۲","boundary":[0.5428571701049805,0.5410225987434387,0.5647059082984924,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5243697762489319,0.5410225987434387,0.5378151535987854,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5193277597427368,0.5410225987434387,0.5226891040802002,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5541022419929504},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.48739495873451233,0.5410225987434387,0.5126050710678101,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5410225987434387},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5410225987434387},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5541022419929504},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.5410225987434387,0.48571428656578064,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5541022419929504},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.45546218752861023,0.5410225987434387,0.4773109257221222,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5410225987434387},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5410225987434387},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5541022419929504},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.5410225987434387,0.44873949885368347,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5410225987434387},{"x":0.440336138010025,"y":0.5410225987434387},{"x":0.440336138010025,"y":0.5541022419929504},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.4117647111415863,0.5410225987434387,0.440336138010025,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5410225987434387},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5541022419929504},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.5410225987434387,0.4117647111415863,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5695600509643555},{"x":0.63193279504776,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5588585138320923,0.6689075827598572,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5588585138320923,0.63193279504776,0.5695600509643555]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5683709979057312},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30424370884895324,0.5007288746833801,0.7260084199905396,0.5753709979057312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5588585138320923},{"x":0.610084056854248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.610084056854248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.5588585138320923,0.610084056854248,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.5588585138320923,0.5680672526359558,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.5588585138320923,0.5361344814300537,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5707491040229797},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.5588585138320923,0.5025210380554199,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5707491040229797},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47058823704719543,0.5588585138320923,0.4941176474094391,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5588585138320923},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5588585138320923},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.5588585138320923,0.46554622054100037,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5588585138320923},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5588585138320923},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5707491040229797},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.5588585138320923,0.43697479367256165,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5588585138320923},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5707491040229797},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38991597294807434,0.5588585138320923,0.4268907606601715,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.5588585138320923},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5588585138320923},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3831932842731476,0.5588585138320923,0.38655462861061096,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5707491040229797},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۸۴","boundary":[0.35462185740470886,0.5588585138320923,0.3764705955982208,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5588585138320923},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5588585138320923,0.3529411852359772,0.5707491040229797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5588585138320923},{"x":0.610084056854248,"y":0.5588585138320923},{"x":0.610084056854248,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.5518585138320923,0.615084056854248,0.5777491040229797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6386554837226868,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6386554837226868,0.5755053758621216,0.6621848940849304,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5766944289207458},{"x":0.63193279504776,"y":0.5766944289207458},{"x":0.63193279504776,"y":0.587395966053009},{"x":0.6302521228790283,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5766944289207458,0.63193279504776,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6064209342002869},{"x":0.707563042640686,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.707563042640686,0.5945303440093994,0.7428571581840515,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6672269105911255,0.5945303440093994,0.7042016983032227,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6352941393852234,0.5945303440093994,0.6655462384223938,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5945303440093994,0.6336134672164917,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.610084056854248,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5932773351669312,0.5945303440093994,0.610084056854248,0.6064209342002869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5865966629981995,0.5696944289207458,0.7478571581840515,0.6134209342002869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6285714507102966,0.6111771464347839,0.6705882549285889,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5714285969734192,0.6099880933761597,0.6084033846855164,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5680672526359558,0.6111771464347839,0.5714285969734192,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6111771464347839},{"x":0.561344563961029,"y":0.6111771464347839},{"x":0.561344563961029,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.5394958257675171,0.6111771464347839,0.561344563961029,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5361344814300537,0.6111771464347839,0.5394958257675171,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6111771464347839},{"x":0.529411792755127,"y":0.6111771464347839},{"x":0.529411792755127,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5142857432365417,0.6111771464347839,0.529411792755127,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.4941176474094391,0.6111771464347839,0.5109243988990784,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6672269105911255,"y":0.642092764377594},{"x":0.6336134672164917,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6290130615234375,0.6672269105911255,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.6290130615234375},{"x":0.63193279504776,"y":0.642092764377594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6290130615234375,0.63193279504776,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6290130615234375},{"x":0.610084056854248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.610084056854248,"y":0.642092764377594},{"x":0.583193302154541,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.583193302154541,0.6290130615234375,0.610084056854248,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6290130615234375},{"x":0.578151285648346,"y":0.6290130615234375},{"x":0.578151285648346,"y":0.642092764377594},{"x":0.5747899413108826,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.6290130615234375,0.578151285648346,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5697479248046875,"y":0.642092764377594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5411764979362488,0.6290130615234375,0.5697479248046875,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6290130615234375},{"x":0.534453809261322,"y":0.6290130615234375},{"x":0.534453809261322,"y":0.642092764377594},{"x":0.5126050710678101,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5126050710678101,0.6290130615234375,0.534453809261322,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5109243988990784,"y":0.642092764377594},{"x":0.4924369752407074,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4924369752407074,0.6290130615234375,0.5109243988990784,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48571428656578064,"y":0.642092764377594},{"x":0.462184876203537,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.462184876203537,0.6290130615234375,0.48571428656578064,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6290130615234375},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6290130615234375},{"x":0.45210084319114685,"y":0.642092764377594},{"x":0.4470588266849518,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4470588266849518,0.6290130615234375,0.45210084319114685,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6290130615234375},{"x":0.43865546584129333,"y":0.642092764377594},{"x":0.40168067812919617,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.40168067812919617,0.6290130615234375,0.43865546584129333,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3966386616230011,"y":0.642092764377594},{"x":0.3680672347545624,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3680672347545624,0.6290130615234375,0.3966386616230011,0.642092764377594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6575505137443542},{"x":0.63193279504776,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6480380296707153,0.6672269105911255,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6480380296707153},{"x":0.63193279504776,"y":0.6480380296707153},{"x":0.63193279504776,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6480380296707153,0.63193279504776,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6646848917007446,0.6672269105911255,0.6741973757743835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6646848917007446,0.63193279504776,0.6741973757743835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3630672347545624,0.6029880933761597,0.6755882549285889,0.6811973757743836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6646848917007446},{"x":0.610084056854248,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5865546464920044,0.6646848917007446,0.610084056854248,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6646848917007446},{"x":0.583193302154541,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6777645945549011},{"x":0.578151285648346,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.578151285648346,0.6646848917007446,0.5815126299858093,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5478991866111755,0.6634958386421204,0.5714285969734192,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5226891040802002,0.6634958386421204,0.5394958257675171,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.6634958386421204,0.5142857432365417,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.4739495813846588,0.6634958386421204,0.4941176474094391,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46554622054100037,0.6634958386421204,0.46890756487846375,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6611177325248718},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Time","boundary":[0.3529411852359772,0.6611177325248718,0.3815126121044159,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6623067855834961},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6623067855834961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3815126121044159,0.6623067855834961,0.3848739564418793,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6753864288330078},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"series","boundary":[0.3848739564418793,0.6623067855834961,0.4151260554790497,0.6753864288330078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6623067855834961},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6765754818916321},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6753864288330078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"analysis","boundary":[0.42016807198524475,0.6623067855834961,0.4605042040348053,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6956004500389099},{"x":0.63193279504776,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6825208067893982,0.6672269105911255,0.6956004500389099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6825208067893982},{"x":0.63193279504776,"y":0.6825208067893982},{"x":0.63193279504776,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6825208067893982,0.63193279504776,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6813317537307739},{"x":0.610084056854248,"y":0.6825208067893982},{"x":0.610084056854248,"y":0.6944113969802856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقتصادسنجی","boundary":[0.556302547454834,0.6813317537307739,0.610084056854248,0.6944113969802856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5495798587799072,0.6813317537307739,0.5529412031173706,0.6932223439216614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6932223439216614},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Econometrics","boundary":[0.46890756487846375,0.6801427006721497,0.5428571701049805,0.6932223439216614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6956004500389099},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.34794118523597717,0.6541177325248718,0.6722269105911255,0.7026004500389099],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7008403539657593,"y":0.696789562702179},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.6979786157608032,0.7008403539657593,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.696789562702179},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7086801528930664},{"x":0.63193279504776,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6979786157608032,0.6638655662536621,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6991676688194275},{"x":0.63193279504776,"y":0.6991676688194275},{"x":0.63193279504776,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6991676688194275,0.63193279504776,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5731092691421509,0.6979786157608032,0.6084033846855164,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5411764979362488,0.6979786157608032,0.5680672526359558,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6979786157608032},{"x":0.534453809261322,"y":0.6979786157608032},{"x":0.534453809261322,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5058823823928833,0.6979786157608032,0.534453809261322,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7110582590103149},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.6991676688194275,0.5008403658866882,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7110582590103149},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.6991676688194275,0.4924369752407074,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4420168101787567,0.6991676688194275,0.4638655483722687,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6991676688194275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6991676688194275},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.6991676688194275,0.43697479367256165,0.7122473120689392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6991676688194275},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7110582590103149},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7122473120689392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.6991676688194275,0.4268907606601715,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7146254181861877},{"x":0.702521026134491,"y":0.7146254181861877},{"x":0.702521026134491,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7146254181861877,0.702521026134491,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7277051210403442},{"x":0.63193279504776,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.7146254181861877,0.6655462384223938,0.7277051210403442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6336134672164917,"y":0.72651606798172},{"x":0.6285714507102966,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7146254181861877,0.6336134672164917,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7134363651275635},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7134363651275635},{"x":0.29579833149909973,"y":0.72651606798172},{"x":0.25882354378700256,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.25882354378700256,0.7134363651275635,0.29579833149909973,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7134363651275635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7134363651275635},{"x":0.35798320174217224,"y":0.72651606798172},{"x":0.3042016923427582,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.3042016923427582,0.7134363651275635,0.35798320174217224,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7134363651275635},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7134363651275635},{"x":0.42184874415397644,"y":0.72651606798172},{"x":0.3613445460796356,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.3613445460796356,0.7134363651275635,0.42184874415397644,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4268907606601715,"y":0.72651606798172},{"x":0.42352941632270813,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.7134363651275635,0.4268907606601715,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7134363651275635},{"x":0.48067227005958557,"y":0.72651606798172},{"x":0.4319327771663666,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.4319327771663666,0.7134363651275635,0.48067227005958557,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4924369752407074,"y":0.72651606798172},{"x":0.48739495873451233,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.48739495873451233,0.7134363651275635,0.4924369752407074,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.72651606798172},{"x":0.5025210380554199,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5025210380554199,0.7134363651275635,0.5647059082984924,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6084033846855164,"y":0.72651606798172},{"x":0.5731092691421509,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.7146254181861877,0.6084033846855164,0.72651606798172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6979786157608032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6956004500389099},{"x":0.702521026134491,"y":0.7277051210403442},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25382354378700256,0.6909786157608032,0.707521026134491,0.7347051210403442],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6941176652908325,0.7336504459381104,0.7092437148094177,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7455410361289978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7336504459381104,0.6924369931221008,0.7455410361289978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6302521228790283,0.7336504459381104,0.6621848940849304,0.7455410361289978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.7254613332748413,0.7142437148094177,0.7525410361289978],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6941176652908325,0.7526754140853882,0.7109243869781494,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6672269105911255,0.7526754140853882,0.6924369931221008,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6369748115539551,0.7526754140853882,0.6638655662536621,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7526754140853882},{"x":0.63193279504776,"y":0.7526754140853882},{"x":0.63193279504776,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7526754140853882,0.63193279504776,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7176470756530762,0.7681331634521484,0.7462185025215149,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6571428775787354,0.7681331634521484,0.7126050591468811,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6369748115539551,0.7681331634521484,0.6521008610725403,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7681331634521484},{"x":0.63193279504776,"y":0.7681331634521484},{"x":0.63193279504776,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7681331634521484,0.63193279504776,0.7800237536430359]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.7456754140853882,0.7512185025215149,0.7870237536430359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6444708704948425},{"x":0.3831932842731476,"y":0.65636146068573},{"x":0.3529411852359772,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Time","boundary":[0.3529411852359772,0.6444708704948425,0.3831932842731476,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6444708704948425},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6444708704948425},{"x":0.38823530077934265,"y":0.65636146068573},{"x":0.38655462861061096,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.38655462861061096,0.6444708704948425,0.38823530077934265,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6444708704948425},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6444708704948425},{"x":0.41848739981651306,"y":0.65636146068573},{"x":0.38991597294807434,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"series","boundary":[0.38991597294807434,0.6444708704948425,0.41848739981651306,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6444708704948425},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6444708704948425},{"x":0.46890756487846375,"y":0.65636146068573},{"x":0.4252100884914398,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"analysis","boundary":[0.4252100884914398,0.6444708704948425,0.46890756487846375,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6444708704948425},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6444708704948425},{"x":0.48235294222831726,"y":0.65636146068573},{"x":0.4739495813846588,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4739495813846588,0.6444708704948425,0.48235294222831726,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6444708704948425},{"x":0.5630252361297607,"y":0.65636146068573},{"x":0.48739495873451233,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Mathematical","boundary":[0.48739495873451233,0.6444708704948425,0.5630252361297607,0.65636146068573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6444708704948425},{"x":0.610084056854248,"y":0.6444708704948425},{"x":0.610084056854248,"y":0.65636146068573},{"x":0.5697479248046875,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"models","boundary":[0.5697479248046875,0.6444708704948425,0.610084056854248,0.65636146068573]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6444708704948425},{"x":0.610084056854248,"y":0.6444708704948425},{"x":0.610084056854248,"y":0.65636146068573},{"x":0.3529411852359772,"y":0.65636146068573}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34794118523597717,0.6374708704948425,0.615084056854248,0.66336146068573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.4924369752407074,0.6634958386421204,0.4957983195781708,0.6765754818916321]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.5400000214576721,"boundary":[0.4874369752407074,0.6564958386421204,0.5007983195781708,0.6835754818916321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"HA۳۰","boundary":[0.5647059082984924,0.7348394989967346,0.5949580073356628,0.7419738173484802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"/","boundary":[0.6000000238418579,0.7348394989967346,0.6016806960105896,0.7419738173484802]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳","boundary":[0.6016806960105896,0.7348394989967346,0.6084033846855164,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5597059082984924,0.7278394989967346,0.6134033846855164,0.7489738173484802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7514863014221191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.529411792755127,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۳۰/۰۱۵۱۹۵۵","boundary":[0.529411792755127,0.7514863014221191,0.610084056854248,0.7609987854957581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7514863014221191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.610084056854248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.529411792755127,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.7444863014221191,0.615084056854248,0.7679987854957581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7776456475257874},{"x":0.556302547454834,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۷۵۶۸۰۵۵","boundary":[0.556302547454834,0.7681331634521484,0.6084033846855164,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7776456475257874},{"x":0.556302547454834,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.7611331634521484,0.6134033846855164,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.7942925095558167,0.5495798587799072,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7931034564971924,0.5310924649238586,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8049940466880798},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.7931034564971924,0.5042017102241516,0.8049940466880798]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7942925095558167},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8049940466880798},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.7861034564971924,0.5545798587799072,0.8119940466880798],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8049940466880798},{"x":0.556302547454834,"y":0.8038049936294556},{"x":0.556302547454834,"y":0.815695583820343},{"x":0.4436974823474884,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8049940466880798,0.556302547454834,0.815695583820343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8192628026008606,0.5714285969734192,0.8335314989089966]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8335314989089966},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7979940466880798,0.5764285969734192,0.8405314989089966],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/udPJKKbePFHNsvIg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/XrIsaxTRxSQmhnBX.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/NMfHdBbmOlwghxdh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00028293281176994587,0.9986753053945654,0.9989666243149466]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4739495813846588,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4739495813846588,0.24494649469852448,0.5260504484176636,0.25921520590782166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4739495813846588,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4689495813846588,0.23794649469852447,0.5310504484176636,0.26621520590782166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.2948870360851288,0.7831932902336121,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.2948870360851288,0.7260504364967346,0.3079667091369629]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7176890921592712,0.2878870360851288,0.7881932902336121,0.3149667091369629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.298454225063324},{"x":0.2823529541492462,"y":0.298454225063324},{"x":0.2823529541492462,"y":0.30915576219558716},{"x":0.2571428716182709,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".......","boundary":[0.2571428716182709,0.298454225063324,0.2823529541492462,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2554621994495392,"y":0.298454225063324},{"x":0.2554621994495392,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.2972651720046997,0.2554621994495392,0.30915576219558716]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2823529541492462,"y":0.298454225063324},{"x":0.2823529541492462,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.2902651720046997,0.2873529541492462,0.31615576219558716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.32342448830604553,0.7831932902336121,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33650416135787964},{"x":0.729411780834198,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.729411780834198,0.32342448830604553,0.7495798468589783,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7277311086654663,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.32342448830604553,0.7277311086654663,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7193277478218079,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6840336322784424,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6840336322784424,0.32342448830604553,0.7193277478218079,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.32342448830604553,0.6773109436035156,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6252101063728333,0.32342448830604553,0.6672269105911255,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6184874176979065,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5932773351669312,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.5932773351669312,0.32342448830604553,0.6184874176979065,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5865546464920044,0.32342448830604553,0.5915966629981995,0.33650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5815546464920044,0.3164244883060455,0.7881932902336121,0.34350416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3246135413646698,0.21848739683628082,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3176135413646698,0.22348739683628083,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.3543400764465332,0.7579832077026367,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.3543400764465332,0.7378151416778564,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3543400764465332},{"x":0.729411780834198,"y":0.3543400764465332},{"x":0.729411780834198,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.3543400764465332,0.729411780834198,0.36266350746154785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7579832077026367,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6891176652908325,0.3473400764465332,0.7629832077026367,0.36966350746154786],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3852556347846985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3769322335720062,0.2218487411737442,0.3852556347846985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3852556347846985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3699322335720062,0.2268487411737442,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.3700000047683716,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4019024968147278,0.2218487411737442,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3949024968147278,0.2268487411737442,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43281808495521545},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4244946539402008,0.23193277418613434,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4244946539402008},{"x":0.23193277418613434,"y":0.43281808495521545},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4174946539402008,0.23693277418613434,0.43981808495521546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.37574315071105957},{"x":0.756302535533905,"y":0.37574315071105957},{"x":0.756302535533905,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7378151416778564,0.37574315071105957,0.756302535533905,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.37574315071105957,0.7361344695091248,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37574315071105957},{"x":0.729411780834198,"y":0.37574315071105957},{"x":0.729411780834198,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6907563209533691,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.6907563209533691,0.37574315071105957,0.729411780834198,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37574315071105957},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.6386554837226868,0.3769322335720062,0.6840336322784424,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3769322335720062},{"x":0.63193279504776,"y":0.37574315071105957},{"x":0.63193279504776,"y":0.3912009596824646},{"x":0.578151285648346,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سریهای","boundary":[0.578151285648346,0.3769322335720062,0.63193279504776,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5428571701049805,0.3769322335720062,0.5697479248046875,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.3769322335720062,0.5394958257675171,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.39952436089515686},{"x":0.756302535533905,"y":0.39952436089515686},{"x":0.756302535533905,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7394958138465881,0.39952436089515686,0.756302535533905,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.39952436089515686,0.7378151416778564,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.39952436089515686},{"x":0.729411780834198,"y":0.39952436089515686},{"x":0.729411780834198,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6924369931221008,0.39952436089515686,0.729411780834198,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملگر","boundary":[0.6504201889038086,0.4007134437561035,0.6857143044471741,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وقفه","boundary":[0.6184874176979065,0.4007134437561035,0.6453781723976135,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.4007134437561035,0.6184874176979065,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.42330560088157654},{"x":0.756302535533905,"y":0.42330560088157654},{"x":0.756302535533905,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7361344695091248,0.42330560088157654,0.756302535533905,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.42330560088157654},{"x":0.729411780834198,"y":0.42330560088157654},{"x":0.729411780834198,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایندهای","boundary":[0.6705882549285889,0.42330560088157654,0.729411780834198,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6184874176979065,0.4244946539402008,0.6638655662536621,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5949580073356628,0.4244946539402008,0.6117647290229797,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4244946539402008,0.5915966629981995,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7579832077026367,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7411764860153198,0.44708681106567383,0.7579832077026367,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.44708681106567383,0.7378151416778564,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7092437148094177,0.44708681106567383,0.7310924530029297,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.44708681106567383},{"x":0.702521026134491,"y":0.44708681106567383},{"x":0.702521026134491,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودهمبستگی","boundary":[0.6168067455291748,0.44708681106567383,0.702521026134491,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.44708681106567383},{"x":0.610084056854248,"y":0.44708681106567383},{"x":0.610084056854248,"y":0.46254459023475647},{"x":0.605042040348053,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.44708681106567383,0.610084056854248,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5983193516731262,"y":0.46254459023475647},{"x":0.561344563961029,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.561344563961029,0.44708681106567383,0.5983193516731262,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.5210084319114685,0.44708681106567383,0.5529412031173706,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5126050710678101,"y":0.46254459023475647},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.48403361439704895,0.44708681106567383,0.5126050710678101,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخلال","boundary":[0.4420168101787567,0.44708681106567383,0.4756302535533905,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.44708681106567383},{"x":0.43529412150382996,"y":0.44708681106567383},{"x":0.43529412150382996,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3848739564418793,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.3848739564418793,0.44708681106567383,0.43529412150382996,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3815126121044159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.3815126121044159,"y":0.46254459023475647},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.37478992342948914,0.44708681106567383,0.3815126121044159,0.46254459023475647]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.3769322335720062},{"x":0.756302535533905,"y":0.37574315071105957},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46254459023475647},{"x":0.37478992342948914,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36810925126075744,0.3699322335720062,0.7629832077026367,0.4695445902347565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۱","boundary":[0.702521026134491,0.46967896819114685,0.7327731251716614,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.46967896819114685,0.6991596817970276,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6554622054100037,0.4708680212497711,0.6907563209533691,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6084033846855164,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باکس-","boundary":[0.6084033846855164,0.4720570743083954,0.6487395167350769,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6033613681793213,"y":0.487514853477478},{"x":0.578151285648346,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیرس","boundary":[0.578151285648346,0.4720570743083954,0.6033613681793213,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5680672526359558,"y":0.487514853477478},{"x":0.5647059082984924,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.47324612736701965,0.5680672526359558,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶۱.","boundary":[0.7361344695091248,0.49346017837524414,0.7596638798713684,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.49346017837524414},{"x":0.729411780834198,"y":0.49346017837524414},{"x":0.729411780834198,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.6924369931221008,0.49346017837524414,0.729411780834198,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجادشده","boundary":[0.6302521228790283,0.49346017837524414,0.6857143044471741,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6168067455291748,0.4946492314338684,0.6252101063728333,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684},{"x":0.610084056854248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.610084056854248,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.5529412031173706,0.4946492314338684,0.610084056854248,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپایا","boundary":[0.5210084319114685,0.4946492314338684,0.5445378422737122,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5101070404052734},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5025210380554199,0.4946492314338684,0.5142857432365417,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4946492314338684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4946492314338684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.4436974823474884,0.4946492314338684,0.49747899174690247,0.5089179277420044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4946492314338684},{"x":0.440336138010025,"y":0.4946492314338684},{"x":0.440336138010025,"y":0.5101070404052734},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.4946492314338684,0.440336138010025,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5184304118156433},{"x":0.756302535533905,"y":0.5184304118156433},{"x":0.756302535533905,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7378151416778564,0.5184304118156433,0.756302535533905,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.5184304118156433,0.7361344695091248,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5184304118156433},{"x":0.729411780834198,"y":0.5184304118156433},{"x":0.729411780834198,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7210084199905396,0.5184304118156433,0.729411780834198,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7142857313156128,"y":0.517241358757019},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشدارهای","boundary":[0.6521008610725403,0.5184304118156433,0.7142857313156128,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6201680898666382,0.5184304118156433,0.6453781723976135,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درخصوص","boundary":[0.5529412031173706,0.5184304118156433,0.6134454011917114,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپایایی","boundary":[0.5042017102241516,0.5184304118156433,0.5462185144424438,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5184304118156433},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5184304118156433},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4907563030719757,0.5184304118156433,0.49747899174690247,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5184304118156433},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5184304118156433},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5338882207870483},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.4470588266849518,0.5184304118156433,0.48403361439704895,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5184304118156433},{"x":0.440336138010025,"y":0.5184304118156433},{"x":0.440336138010025,"y":0.5350772738456726},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.4117647111415863,0.5184304118156433,0.440336138010025,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5196195244789124},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.3781512677669525,0.5196195244789124,0.40504202246665955,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5196195244789124},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5196195244789124},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5350772738456726},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3663865625858307,0.5196195244789124,0.36974790692329407,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5196195244789124},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5196195244789124},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5350772738456726},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.30924370884895325,0.5196195244789124,0.35966387391090393,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5196195244789124},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5350772738456726},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2991596758365631,0.5196195244789124,0.3025210201740265,0.5350772738456726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5338882207870483},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2941596758365631,0.4650570743083954,0.7646638798713684,0.5408882207870483],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4482758641242981},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4482758641242981},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵","boundary":[0.21680672466754913,0.4482758641242981,0.23193277418613434,0.457788348197937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4482758641242981},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4482758641242981},{"x":0.23193277418613434,"y":0.457788348197937},{"x":0.21680672466754913,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4412758641242981,0.23693277418613434,0.464788348197937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21680672466754913,0.4958382844924927,0.23025210201740265,0.5053507685661316]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5053507685661316},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.4958382844924927,0.23529411852359772,0.5053507685661316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4958382844924927},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5053507685661316},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5053507685661316}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.48883828449249267,0.24029411852359772,0.5123507685661316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5208085775375366,0.23193277418613434,0.5291320085525513]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5291320085525513},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.5196195244789124,0.23529411852359772,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5196195244789124},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5138085775375366,0.24029411852359772,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7277311086654663,0.5445897579193115,0.7613445520401001,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.5457788109779358,0.7226890921592712,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7143277478218079,0.5375897579193115,0.7663445520401001,0.5634804077148438],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.542211651802063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5434007048606873,0.23193277418613434,0.5517241358757019]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.23193277418613434,"y":0.542211651802063},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5364007048606872,0.23693277418613434,0.5587241358757019],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.5671819448471069,0.7613445520401001,0.5814506411552429]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.5671819448471069,0.7243697643280029,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6722689270973206,0.5671819448471069,0.6907563209533691,0.5802615880966187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5802615880966187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6689075827598572,0.5671819448471069,0.6689075827598572,0.5802615880966187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6639075827598572,0.5589928917884827,0.7663445520401001,0.5884506411552429],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5683709979057312,0.23193277418613434,0.5766944289207458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5683709979057312},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5671819448471069},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5766944289207458},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5766944289207458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5613709979057312,0.23693277418613434,0.5836944289207459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7058823704719543,0.5885850191116333,0.7596638798713684,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5885850191116333},{"x":0.702521026134491,"y":0.601664662361145},{"x":0.6991596817970276,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.5885850191116333,0.702521026134491,0.601664662361145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6991596817970276,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.697521026134491,0.5815850191116333,0.7646638798713684,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5909631252288818,0.23193277418613434,0.5992865562438965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5897740721702576},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5992865562438965},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5839631252288818,0.23693277418613434,0.6062865562438965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6147443652153015,0.23193277418613434,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6147443652153015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6230677962303162},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6077443652153015,0.23693277418613434,0.6300677962303162],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.612366259098053,0.7361344695091248,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.612366259098053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.612366259098053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.612366259098053,0.7226890921592712,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.612366259098053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.612366259098053},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.612366259098053,0.7159664034843445,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.612366259098053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.612366259098053},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6705882549285889,0.612366259098053,0.7058823704719543,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.612366259098053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.612366259098053},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6470588445663452,0.612366259098053,0.6672269105911255,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.612366259098053},{"x":0.6352941393852234,"y":0.612366259098053},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.5949580073356628,0.612366259098053,0.6352941393852234,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.612366259098053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.612366259098053},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5747899413108826,0.612366259098053,0.5882353186607361,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.612366259098053},{"x":0.5697479248046875,"y":0.612366259098053},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5378151535987854,0.612366259098053,0.5697479248046875,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.612366259098053},{"x":0.529411792755127,"y":0.612366259098053},{"x":0.529411792755127,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5008403658866882,0.612366259098053,0.529411792755127,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.612366259098053},{"x":0.4924369752407074,"y":0.612366259098053},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اخلال","boundary":[0.4588235318660736,0.612366259098053,0.4924369752407074,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.612366259098053},{"x":0.45210084319114685,"y":0.612366259098053},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6290130615234375},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.3983193337917328,0.612366259098053,0.45210084319114685,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.612366259098053},{"x":0.3966386616230011,"y":0.612366259098053},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6290130615234375},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39159664511680603,0.612366259098053,0.3966386616230011,0.6290130615234375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.612366259098053},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6290130615234375},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.386596645116806,0.605366259098053,0.7411344695091248,0.6360130615234375],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.6373364925384521,0.7361344695091248,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6373364925384521,0.7226890921592712,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.6373364925384521,0.7176470756530762,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6373364925384521},{"x":0.702521026134491,"y":0.6373364925384521},{"x":0.702521026134491,"y":0.6527943015098572},{"x":0.653781533241272,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.653781533241272,0.6373364925384521,0.702521026134491,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6184874176979065,0.6373364925384521,0.6470588445663452,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فایل","boundary":[0.5865546464920044,0.6373364925384521,0.6117647290229797,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.5495798587799072,0.6373364925384521,0.5798319578170776,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.6373364925384521,0.5428571701049805,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.5058823823928833,0.6373364925384521,0.5243697762489319,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6373364925384521},{"x":0.507563054561615,"y":0.6373364925384521},{"x":0.507563054561615,"y":0.6516052484512329},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.48403361439704895,0.6373364925384521,0.507563054561615,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6516052484512329},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"EViews","boundary":[0.42352941632270813,0.6373364925384521,0.4739495813846588,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6373364925384521},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6373364925384521},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6516052484512329},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.6373364925384521,0.41680672764778137,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6397145986557007},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6397145986557007},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6551724076271057},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.6397145986557007,0.41680672764778137,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6385255455970764},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6385255455970764},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6551724076271057},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"رسم","boundary":[0.3815126121044159,0.6385255455970764,0.40504202246665955,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6361474394798279},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6385255455970764},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.3142857253551483,0.6361474394798279,0.37310925126075745,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6361474394798279},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6516052484512329},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.29243698716163635,0.6361474394798279,0.3126050531864166,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6361474394798279},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6361474394798279},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6516052484512329},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.289075642824173,0.6361474394798279,0.29243698716163635,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6777645945549011},{"x":0.756302535533905,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6634958386421204,0.7848739624023438,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.6634958386421204,0.7495798468589783,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6634958386421204,0.7260504364967346,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.6605042219161987,0.6634958386421204,0.7176470756530762,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6634958386421204},{"x":0.653781533241272,"y":0.6634958386421204},{"x":0.653781533241272,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6067227125167847,0.6634958386421204,0.653781533241272,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6033613681793213,0.6634958386421204,0.6067227125167847,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5495798587799072,0.6634958386421204,0.5966386795043945,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5126050710678101,0.6634958386421204,0.5428571701049805,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.4739495813846588,0.6634958386421204,0.5058823823928833,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6634958386421204},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6777645945549011},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.45378151535987854,0.6634958386421204,0.46890756487846375,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6777645945549011},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.40336135029792786,0.6634958386421204,0.4436974823474884,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6634958386421204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6634958386421204},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.6634958386421204,0.40336135029792786,0.6777645945549011]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6813317537307739},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2823949706554413,0.6255802803039551,0.7881932902336121,0.6883317537307739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6385255455970764},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6385255455970764},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6468489766120911},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6385255455970764,0.23361344635486603,0.6468489766120911]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6385255455970764},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6385255455970764},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6468489766120911},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6315255455970764,0.23861344635486603,0.6538489766120911],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6634958386421204,0.23361344635486603,0.6730083227157593]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6634958386421204,0.23529411852359772,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6730083227157593},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6564958386421204,0.24029411852359772,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7596638798713684,"y":0.701545774936676},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.6932223439216614,0.7596638798713684,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6932223439216614,0.7361344695091248,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6944113969802856},{"x":0.729411780834198,"y":0.6932223439216614},{"x":0.729411780834198,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.6944113969802856,0.729411780834198,0.7027348279953003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7596638798713684,"y":0.701545774936676},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6874369931221008,0.6874113969802856,0.7646638798713684,0.708545774936676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6932223439216614,0.23193277418613434,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.701545774936676},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6862223439216614,0.23693277418613434,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081},{"x":0.23193277418613434,"y":0.717003583908081},{"x":0.23193277418613434,"y":0.72651606798172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.717003583908081,0.23193277418613434,0.72651606798172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.72651606798172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.717003583908081,0.23529411852359772,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.717003583908081},{"x":0.23529411852359772,"y":0.72651606798172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.710003583908081,0.24029411852359772,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7502972483634949},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.740784764289856,0.23193277418613434,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7502972483634949},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.733784764289856,0.23693277418613434,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.731272280216217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.7158145308494568,0.7596638798713684,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7378151416778564,"y":0.731272280216217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.7158145308494568,0.7378151416778564,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7310924530029297,"y":0.731272280216217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6974790096282959,0.7158145308494568,0.7310924530029297,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217},{"x":0.610084056854248,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.610084056854248,0.7158145308494568,0.6890756487846375,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6033613681793213,"y":0.731272280216217},{"x":0.5714285969734192,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5714285969734192,0.7158145308494568,0.6033613681793213,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5647059082984924,"y":0.731272280216217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5462185144424438,0.7158145308494568,0.5647059082984924,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5394958257675171,"y":0.731272280216217},{"x":0.5361344814300537,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5361344814300537,0.7158145308494568,0.5394958257675171,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5310924649238586,"y":0.731272280216217},{"x":0.5277311205863953,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.5277311205863953,0.7158145308494568,0.5310924649238586,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5260504484176636,"y":0.731272280216217},{"x":0.5226891040802002,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5226891040802002,0.7158145308494568,0.5260504484176636,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5193277597427368,"y":0.731272280216217},{"x":0.5008403658866882,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"AR","boundary":[0.5008403658866882,0.7158145308494568,0.5193277597427368,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4957983195781708,"y":0.731272280216217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.7158145308494568,0.4957983195781708,0.731272280216217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.731272280216217},{"x":0.4924369752407074,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4874369752407074,0.7088145308494568,0.7646638798713684,0.738272280216217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7538644671440125},{"x":0.702521026134491,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۲","boundary":[0.702521026134491,0.7384066581726074,0.7344537973403931,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7395957112312317,0.6974790096282959,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرط","boundary":[0.6621848940849304,0.7395957112312317,0.6907563209533691,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.6201680898666382,0.7395957112312317,0.6554622054100037,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5798319578170776,0.7395957112312317,0.6134454011917114,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.4941176474094391,0.7395957112312317,0.5731092691421509,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.740784764289856},{"x":0.48739495873451233,"y":0.740784764289856},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7550535202026367},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.45546218752861023,0.740784764289856,0.48739495873451233,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.740784764289856},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7550535202026367},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.43697479367256165,0.740784764289856,0.45210084319114685,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.740784764289856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.740784764289856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.740784764289856,0.4302521049976349,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.7633769512176514,0.7596638798713684,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7633769512176514,0.7361344695091248,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7633769512176514},{"x":0.729411780834198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.729411780834198,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.7633769512176514,0.729411780834198,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.6084033846855164,0.7633769512176514,0.6873949766159058,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5714285969734192,0.7633769512176514,0.6016806960105896,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5428571701049805,0.7645660042762756,0.5630252361297607,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.7645660042762756,0.5361344814300537,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4924369752407074,0.7645660042762756,0.5260504484176636,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7645660042762756},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7645660042762756},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7800237536430359},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48067227005958557,0.7645660042762756,0.48403361439704895,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7800237536430359},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"AR","boundary":[0.46722689270973206,0.7645660042762756,0.4789915978908539,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7645660042762756},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7645660042762756},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7800237536430359},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45546218752861023,0.7645660042762756,0.46554622054100037,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7645660042762756},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7645660042762756},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.4436974823474884,0.7645660042762756,0.45378151535987854,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7645660042762756},{"x":0.440336138010025,"y":0.7645660042762756},{"x":0.440336138010025,"y":0.7800237536430359},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.7645660042762756,0.440336138010025,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7596638798713684,"y":0.785969078540802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8002378344535828},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.7361344695091248,0.7871581315994263,0.7596638798713684,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7871581315994263},{"x":0.729411780834198,"y":0.785969078540802},{"x":0.729411780834198,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6823529601097107,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6823529601097107,0.7871581315994263,0.729411780834198,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6756302714347839,"y":0.801426887512207},{"x":0.6302521228790283,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6302521228790283,0.7871581315994263,0.6756302714347839,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6235294342041016,"y":0.801426887512207},{"x":0.5848739743232727,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5848739743232727,0.7883471846580505,0.6235294342041016,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7883471846580505},{"x":0.578151285648346,"y":0.7883471846580505},{"x":0.578151285648346,"y":0.801426887512207},{"x":0.5731092691421509,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.7883471846580505,0.578151285648346,0.801426887512207]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.740784764289856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8002378344535828},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4202100884914398,0.733784764289856,0.7646638798713684,0.8072378344535828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.810939371585846},{"x":0.7361344695091248,"y":0.810939371585846},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.810939371585846,0.7361344695091248,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.810939371585846},{"x":0.6991596817970276,"y":0.810939371585846},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.810939371585846,0.6991596817970276,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.810939371585846},{"x":0.6924369931221008,"y":0.810939371585846},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6571428775787354,0.810939371585846,0.6924369931221008,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.810939371585846},{"x":0.6504201889038086,"y":0.810939371585846},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8252080678939819},{"x":0.605042040348053,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.605042040348053,0.810939371585846,0.6504201889038086,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.810939371585846},{"x":0.5983193516731262,"y":0.810939371585846},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5529412031173706,0.810939371585846,0.5983193516731262,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.810939371585846},{"x":0.5462185144424438,"y":0.810939371585846},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5142857432365417,0.810939371585846,0.5462185144424438,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.810939371585846},{"x":0.507563054561615,"y":0.810939371585846},{"x":0.507563054561615,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4907563030719757,0.810939371585846,0.507563054561615,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.810939371585846},{"x":0.48235294222831726,"y":0.810939371585846},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4789915978908539,0.810939371585846,0.48235294222831726,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.810939371585846},{"x":0.4756302535533905,"y":0.810939371585846},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8252080678939819},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.4722689092159271,0.810939371585846,0.4756302535533905,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.810939371585846},{"x":0.46890756487846375,"y":0.810939371585846},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8252080678939819},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46554622054100037,0.810939371585846,0.46890756487846375,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.810939371585846},{"x":0.4638655483722687,"y":0.810939371585846},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8252080678939819},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"MA","boundary":[0.43865546584129333,0.810939371585846,0.4638655483722687,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.810939371585846},{"x":0.43361344933509827,"y":0.810939371585846},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8252080678939819},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.810939371585846,0.43361344933509827,0.8252080678939819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.810939371585846},{"x":0.7361344695091248,"y":0.810939371585846},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8252080678939819},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42861344933509826,0.8039393715858459,0.7411344695091248,0.8322080678939819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7645660042762756},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7657550573348999,0.23193277418613434,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7728894352912903},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.7633769512176514,0.2369747906923294,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7587550573348999,0.2419747906923294,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7883471846580505,0.23193277418613434,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7813471846580505,0.23693277418613434,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21512605249881744,0.8121284246444702,0.23193277418613434,0.8216409087181091]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8216409087181091},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.8121284246444702,0.23529411852359772,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8121284246444702},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8216409087181091},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8051284246444702,0.24029411852359772,0.8286409087181091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8620689511299133},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"پنج","boundary":[0.48739495873451233,0.8513674139976501,0.5058823823928833,0.8620689511299133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8513674139976501},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8620689511299133},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8443674139976501,0.5108823823928833,0.8690689511299133],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/pZjMIvsgPTaLaQPy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/BfLHUvkuPecRnCHe.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/AXarHwReueCJOTsd.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023344752607107444,0.9986724807354582,0.9989694520273334]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20451843738555908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20451843738555908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21284185349941254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.20451843738555908,0.23193277418613434,0.21284185349941254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20451843738555908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.20451843738555908},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21284185349941254},{"x":0.21512605249881744,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19751843738555908,0.23693277418613434,0.21984185349941254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22829964756965637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.23193277418613434,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22829964756965637},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22129964756965637,0.23693277418613434,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21512605249881744,0.25326991081237793,0.23193277418613434,0.2604042887687683]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25326991081237793},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25208085775375366},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24626991081237792,0.23693277418613434,0.2674042887687683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.27586206793785095,0.22857142984867096,0.2841854989528656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26886206793785095,0.23357142984867096,0.2911854989528656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7344537973403931,"y":0.217598095536232},{"x":0.7008403539657593,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۲","boundary":[0.7008403539657593,0.20332936942577362,0.7344537973403931,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6974790096282959,"y":0.217598095536232},{"x":0.6974790096282959,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.20332936942577362,0.6974790096282959,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6907563209533691,"y":0.217598095536232},{"x":0.6571428775787354,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6571428775787354,0.20332936942577362,0.6907563209533691,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6504201889038086,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6504201889038086,"y":0.217598095536232},{"x":0.6033613681793213,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6033613681793213,0.20332936942577362,0.6504201889038086,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5983193516731262,"y":0.217598095536232},{"x":0.5512605309486389,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5512605309486389,0.20332936942577362,0.5983193516731262,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5445378422737122,"y":0.217598095536232},{"x":0.5142857432365417,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5142857432365417,0.20332936942577362,0.5445378422737122,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5058823823928833,"y":0.217598095536232},{"x":0.5008403658866882,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.5008403658866882,0.20332936942577362,0.5058823823928833,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20332936942577362},{"x":0.49915966391563416,"y":0.20332936942577362},{"x":0.49915966391563416,"y":0.217598095536232},{"x":0.49747899174690247,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.20332936942577362,0.49915966391563416,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.20332936942577362},{"x":0.489075630903244,"y":0.20332936942577362},{"x":0.489075630903244,"y":0.217598095536232},{"x":0.48571428656578064,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48571428656578064,0.20332936942577362,0.489075630903244,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20332936942577362},{"x":0.48403361439704895,"y":0.217598095536232},{"x":0.4722689092159271,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"MA","boundary":[0.4722689092159271,0.20332936942577362,0.48403361439704895,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46890756487846375,"y":0.217598095536232},{"x":0.4588235318660736,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4588235318660736,0.20332936942577362,0.46890756487846375,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4571428596973419,"y":0.217598095536232},{"x":0.4436974823474884,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"q","boundary":[0.4436974823474884,0.20332936942577362,0.4571428596973419,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4436974823474884,"y":0.217598095536232},{"x":0.43865546584129333,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43865546584129333,0.20332936942577362,0.4436974823474884,0.217598095536232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7344537973403931,"y":0.217598095536232},{"x":0.43865546584129333,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.43365546584129333,0.19632936942577361,0.7394537973403931,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۲","boundary":[0.7008403539657593,0.22592152655124664,0.7344537973403931,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.22592152655124664,0.6974790096282959,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویژگیهای","boundary":[0.6285714507102966,0.22592152655124664,0.6907563209533691,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24137930572032928},{"x":0.5882353186607361,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5882353186607361,0.2271105796098709,0.6218487620353699,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24137930572032928},{"x":0.534453809261322,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.534453809261322,0.2271105796098709,0.5815126299858093,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24137930572032928},{"x":0.489075630903244,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.489075630903244,0.2271105796098709,0.5277311205863953,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24256837368011475},{"x":0.4773109257221222,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4773109257221222,0.22829964756965637,0.48235294222831726,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.2508918046951294,0.7596638798713684,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.2508918046951294,0.7361344695091248,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2508918046951294},{"x":0.729411780834198,"y":0.2508918046951294},{"x":0.729411780834198,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6840336322784424,0.2508918046951294,0.729411780834198,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6756302714347839,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5966386795043945,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.5966386795043945,0.2508918046951294,0.6756302714347839,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5445378422737122,0.25208085775375366,0.5899159908294678,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26634958386421204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.49747899174690247,0.25208085775375366,0.5361344814300537,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4907563030719757,"y":0.26634958386421204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.25208085775375366,0.4907563030719757,0.26634958386421204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26516053080558777},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4723109257221222,0.21892152655124664,0.7646638798713684,0.2721605308055878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۲","boundary":[0.702521026134491,0.2734839618206024,0.7361344695091248,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.2746730148792267,0.6991596817970276,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6621848940849304,0.2746730148792267,0.6924369931221008,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2746730148792267},{"x":0.658823549747467,"y":0.2746730148792267},{"x":0.658823549747467,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6420168280601501,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.2746730148792267,0.658823549747467,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2746730148792267},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28894174098968506},{"x":0.583193302154541,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.583193302154541,0.27586206793785095,0.6302521228790283,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.27586206793785095,0.5798319578170776,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.298454225063324},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7394958138465881,0.298454225063324,0.7596638798713684,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.298454225063324},{"x":0.7378151416778564,"y":0.298454225063324},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.298454225063324,0.7378151416778564,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.298454225063324},{"x":0.729411780834198,"y":0.298454225063324},{"x":0.729411780834198,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6957983374595642,0.298454225063324,0.729411780834198,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6890756487846375,"y":0.298454225063324},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.6084033846855164,0.29964327812194824,0.6890756487846375,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعی","boundary":[0.5647059082984924,0.29964327812194824,0.6016806960105896,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.5126050710678101,0.29964327812194824,0.5579832196235657,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5058823823928833,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3139120042324066},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.46554622054100037,0.29964327812194824,0.5058823823928833,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4588235318660736,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3139120042324066},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.29964327812194824,0.4588235318660736,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷.۲","boundary":[0.7378151416778564,0.32223543524742126,0.7596638798713684,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.32223543524742126,0.7361344695091248,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7277311086654663,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3376932144165039},{"x":0.680672287940979,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.680672287940979,0.32223543524742126,0.7277311086654663,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6336134672164917,0.32223543524742126,0.6739495992660522,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5932773351669312,0.32223543524742126,0.6268907785415649,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5865546464920044,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.5579832196235657,0.32223543524742126,0.5865546464920044,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5193277597427368,0.32342448830604553,0.5512605309486389,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.4722689092159271,0.32342448830604553,0.5126050710678101,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4638655483722687,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3376932144165039},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45210084319114685,0.32342448830604553,0.4638655483722687,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32342448830604553},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.4252100884914398,0.32342448830604553,0.4453781545162201,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.32342448830604553},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32342448830604553},{"x":0.41848739981651306,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4151260554790497,0.32342448830604553,0.41848739981651306,0.33888229727745056]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33650416135787964},{"x":0.4151260554790497,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4101260554790497,0.2676730148792267,0.7646638798713684,0.34350416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۷.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.34601664543151855,0.7344537973403931,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.34601664543151855},{"x":0.702521026134491,"y":0.34601664543151855},{"x":0.702521026134491,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.34601664543151855,0.702521026134491,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6420168280601501,0.34601664543151855,0.6941176652908325,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5899159908294678,0.34601664543151855,0.6369748115539551,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3472056984901428},{"x":0.583193302154541,"y":0.34601664543151855},{"x":0.583193302154541,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5462185144424438,0.3472056984901428,0.583193302154541,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.3472056984901428,0.5428571701049805,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۷.۲","boundary":[0.7042016983032227,0.36979785561561584,0.7361344695091248,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.36979785561561584},{"x":0.702521026134491,"y":0.36979785561561584},{"x":0.702521026134491,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.36979785561561584,0.702521026134491,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6941176652908325,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخمین","boundary":[0.6521008610725403,0.36979785561561584,0.6941176652908325,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.6067227125167847,0.36979785561561584,0.6453781723976135,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.5529412031173706,0.36979785561561584,0.6000000238418579,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5058823823928833,0.36979785561561584,0.5462185144424438,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5025210380554199,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.36979785561561584,0.5025210380554199,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳.۷.۲","boundary":[0.7058823704719543,0.39357906579971313,0.7344537973403931,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39357906579971313},{"x":0.702521026134491,"y":0.39357906579971313},{"x":0.702521026134491,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.39357906579971313,0.702521026134491,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6655462384223938,0.39357906579971313,0.6941176652908325,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.39357906579971313},{"x":0.658823549747467,"y":0.39357906579971313},{"x":0.658823549747467,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6268907785415649,0.39357906579971313,0.658823549747467,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.39357906579971313,0.6201680898666382,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.5579832196235657,0.39357906579971313,0.5915966629981995,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5512605309486389,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5462185144424438,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.39357906579971313,0.5512605309486389,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5394958257675171,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4907563030719757,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.4907563030719757,0.39357906579971313,0.5394958257675171,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.39357906579971313},{"x":0.48403361439704895,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4756302535533905,0.39357906579971313,0.48403361439704895,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39357906579971313},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40903687477111816},{"x":0.43361344933509827,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.43361344933509827,0.39357906579971313,0.4722689092159271,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3947681188583374},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.4000000059604645,0.3947681188583374,0.4285714328289032,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3947681188583374},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3947681188583374},{"x":0.3932773172855377,"y":0.40903687477111816},{"x":0.35966387391090393,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.35966387391090393,0.3947681188583374,0.3932773172855377,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3947681188583374},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3947681188583374},{"x":0.3529411852359772,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3176470696926117,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انتخابی","boundary":[0.3176470696926117,0.3947681188583374,0.3529411852359772,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3947681188583374},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3947681188583374},{"x":0.30924370884895325,"y":0.40903687477111816},{"x":0.3008403480052948,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3008403480052948,0.3947681188583374,0.30924370884895325,0.40903687477111816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34363853931427},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3008403480052948,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.33901664543151855,0.7411344695091248,0.4148477919101715],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.29964327812194824,0.23025210201740265,0.3079667091369629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3079667091369629},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29264327812194824,0.23525210201740265,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.32342448830604553,0.23025210201740265,0.3317479193210602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23025210201740265,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3164244883060455,0.23525210201740265,0.3387479193210602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3472056984901428,0.23025210201740265,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3472056984901428},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3402056984901428,0.23525210201740265,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3709869086742401},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3709869086742401,0.23025210201740265,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3709869086742401},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37931033968925476},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3639869086742401,0.23525210201740265,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4042806327342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.39595720171928406,0.23193277418613434,0.4042806327342987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3947681188583374},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3947681188583374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4042806327342987},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.3947681188583374,0.2369747906923294,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3947681188583374},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40309154987335205},{"x":0.21680672466754913,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38895720171928405,0.2419747906923294,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۸۰۲.","boundary":[0.7378151416778564,0.4173602759838104,0.7596638798713684,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4316290020942688},{"x":0.702521026134491,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.702521026134491,0.4173602759838104,0.7310924530029297,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6756302714347839,0.4173602759838104,0.6941176652908325,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6638655662536621,0.4173602759838104,0.6756302714347839,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6470588445663452,0.4173602759838104,0.6605042219161987,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"باکس-","boundary":[0.5966386795043945,0.4173602759838104,0.6386554837226868,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنکینز","boundary":[0.5478991866111755,0.4173602759838104,0.5915966629981995,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5159664154052734,0.4173602759838104,0.5411764979362488,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4316290020942688},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.46890756487846375,0.4173602759838104,0.5109243988990784,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4173602759838104},{"x":0.4638655483722687,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.4285714328289032,0.4173602759838104,0.4638655483722687,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4173602759838104},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4173602759838104},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3815126121044159,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.3815126121044159,0.4173602759838104,0.42352941632270813,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4173602759838104},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4173602759838104},{"x":0.37478992342948914,"y":0.43043994903564453},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ARMA","boundary":[0.3310924470424652,0.4173602759838104,0.37478992342948914,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4173602759838104},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4173602759838104},{"x":0.32605043053627014,"y":0.43043994903564453},{"x":0.32268908619880676,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.4173602759838104,0.32605043053627014,0.43043994903564453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4173602759838104},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7596638798713684,"y":0.43281808495521545},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31768908619880676,0.4103602759838104,0.7646638798713684,0.43981808495521546],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4185493588447571,0.23193277418613434,0.428061842918396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23193277418613434,"y":0.428061842918396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4115493588447571,0.23693277418613434,0.435061842918396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7277311086654663,0.44351962208747864,0.7613445520401001,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.44351962208747864,0.7226890921592712,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44351962208747864},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7143277478218079,0.43651962208747863,0.7663445520401001,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.44233056902885437,0.23025210201740265,0.45065397024154663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4411414861679077},{"x":0.23025210201740265,"y":0.45065397024154663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.43533056902885436,0.23525210201740265,0.45765397024154664],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.464922696352005},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.464922696352005,0.7613445520401001,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.464922696352005},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.46611177921295166,0.7243697643280029,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6689075827598572,0.46611177921295166,0.6907563209533691,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6655462384223938,0.46611177921295166,0.6672269105911255,0.48038050532341003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6605462384223938,0.45911177921295165,0.7663445520401001,0.4850023694038391],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.464922696352005},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.464922696352005,0.23025210201740265,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.464922696352005},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.457922696352005,0.23525210201740265,0.4814352102279663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7058823704719543,0.4887039363384247,0.7613445520401001,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.4887039363384247,0.7042016983032227,0.5017836093902588]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4887039363384247},{"x":0.7613445520401001,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.6958403539657593,0.4817039363384247,0.7663445520401001,0.5111617155075073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4887039363384247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4887039363384247,0.22857142984867096,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4887039363384247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4887039363384247},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4817039363384247,0.23357142984867096,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.512485146522522,0.7361344695091248,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.512485146522522},{"x":0.7226890921592712,"y":0.512485146522522},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7210084199905396,0.512485146522522,0.7226890921592712,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.512485146522522},{"x":0.7109243869781494,"y":0.512485146522522},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7042016983032227,0.512485146522522,0.7109243869781494,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.512485146522522},{"x":0.6957983374595642,"y":0.512485146522522},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.6487395167350769,0.512485146522522,0.6957983374595642,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.512485146522522},{"x":0.6403361558914185,"y":0.512485146522522},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6134454011917114,0.512485146522522,0.6403361558914185,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5815126299858093,0.512485146522522,0.610084056854248,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.512485146522522},{"x":0.5714285969734192,"y":0.512485146522522},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5361344814300537,0.512485146522522,0.5714285969734192,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.512485146522522},{"x":0.529411792755127,"y":0.5279428958892822},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.44873949885368347,0.512485146522522,0.529411792755127,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.512485146522522},{"x":0.4436974823474884,"y":0.512485146522522},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5279428958892822},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.4117647111415863,0.512485146522522,0.4436974823474884,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.512485146522522},{"x":0.40504202246665955,"y":0.512485146522522},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5279428958892822},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.38655462861061096,0.512485146522522,0.40504202246665955,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.512485146522522},{"x":0.3798319399356842,"y":0.512485146522522},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5279428958892822},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36974790692329407,0.512485146522522,0.3798319399356842,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.512485146522522},{"x":0.3630252182483673,"y":0.512485146522522},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.3310924470424652,0.512485146522522,0.3630252182483673,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.512485146522522},{"x":0.32773110270500183,"y":0.512485146522522},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5279428958892822},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.30924370884895325,0.512485146522522,0.32773110270500183,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.512485146522522},{"x":0.30588236451148987,"y":0.512485146522522},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.2840336263179779,0.512485146522522,0.30588236451148987,0.5279428958892822]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.512485146522522},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5279428958892822},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2790336263179779,0.505485146522522,0.7411344695091248,0.5349428958892822],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"EViews","boundary":[0.6789916157722473,0.5362663269042969,0.7361344695091248,0.5481569766998291]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.6739916157722473,0.5292663269042969,0.7411344695091248,0.5551569766998291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5457788109779358},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.22857142984867096,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5457788109779358},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5304554395675659,0.23357142984867096,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.5600475668907166,0.7361344695091248,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5600475668907166,0.7243697643280029,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7058823704719543,0.5600475668907166,0.7142857313156128,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6705882549285889,0.5600475668907166,0.6991596817970276,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6252101063728333,0.5600475668907166,0.6638655662536621,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5865546464920044,0.5600475668907166,0.6184874176979065,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5394958257675171,0.5600475668907166,0.5798319578170776,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5755053758621216},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ARMA","boundary":[0.48403361439704895,0.5600475668907166,0.5327731370925903,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5755053758621216},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46890756487846375,0.5600475668907166,0.4773109257221222,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5600475668907166},{"x":0.462184876203537,"y":0.5600475668907166},{"x":0.462184876203537,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.4302521049976349,0.5600475668907166,0.462184876203537,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.3663865625858307,0.5600475668907166,0.4252100884914398,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5755053758621216},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.34285715222358704,0.5600475668907166,0.3630252182483673,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5755053758621216},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32436975836753845,0.5600475668907166,0.3361344635486603,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.3025210201740265,0.5600475668907166,0.3210084140300751,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5755053758621216},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.27899160981178284,0.5600475668907166,0.3025210201740265,0.5755053758621216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27399160981178283,0.5530475668907165,0.7411344695091248,0.5825053758621216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"EViews","boundary":[0.6823529601097107,0.5838287472724915,0.7361344695091248,0.5945303440093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6773529601097107,0.5768287472724914,0.7411344695091248,0.6015303440093994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5850178599357605,0.22857142984867096,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5850178599357605},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5933412313461304},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5780178599357605,0.23357142984867096,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6242568492889404},{"x":0.756302535533905,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6087990403175354,0.7848739624023438,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7260504364967346,0.6087990403175354,0.7495798468589783,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6242568492889404},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6087990403175354,0.7243697643280029,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6773109436035156,0.6087990403175354,0.7142857313156128,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.6352941393852234,0.6087990403175354,0.6705882549285889,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.6033613681793213,0.6087990403175354,0.6302521228790283,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.6087990403175354,0.5966386795043945,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.5411764979362488,0.6087990403175354,0.5680672526359558,0.6242568492889404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6087990403175354},{"x":0.534453809261322,"y":0.6087990403175354},{"x":0.534453809261322,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.6087990403175354,0.534453809261322,0.6242568492889404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5260924649238586,0.6017990403175354,0.7898739624023438,0.6312568492889404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6099880933761597,0.23361344635486603,0.6183115243911743]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6183115243911743},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6099880933761597,0.2369747906923294,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6099880933761597},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6029880933761597,0.2419747906923294,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.6397145986557007,0.7596638798713684,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6397145986557007,0.7361344695091248,0.6492270827293396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.6397145986557007,0.7277311086654663,0.6492270827293396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6492270827293396},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6874369931221008,0.6327145986557007,0.7646638798713684,0.6562270827293396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6397145986557007,0.23193277418613434,0.6492270827293396]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6397145986557007,0.23529411852359772,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6327145986557007,0.24029411852359772,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.671819269657135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6634958386421204,0.23193277418613434,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.671819269657135},{"x":0.21512605249881744,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6564958386421204,0.23693277418613434,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.68727707862854},{"x":0.23025210201740265,"y":0.68727707862854},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6956004500389099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.68727707862854,0.23025210201740265,0.6956004500389099]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.23529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.23529411852359772,"y":0.696789562702179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.68727707862854,0.23529411852359772,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.68727707862854},{"x":0.23529411852359772,"y":0.68727707862854},{"x":0.23529411852359772,"y":0.696789562702179},{"x":0.21512605249881744,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.68027707862854,0.24029411852359772,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7122473120689392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7098692059516907},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7122473120689392,0.23193277418613434,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7122473120689392},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7098692059516907},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7193816900253296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7052473120689392,0.23693277418613434,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.6623067855834961,0.7596638798713684,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6623067855834961,0.7361344695091248,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6789916157722473,0.6623067855834961,0.7277311086654663,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.6403361558914185,0.6623067855834961,0.6722689270973206,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطعی","boundary":[0.6000000238418579,0.6623067855834961,0.6352941393852234,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.6623067855834961,0.5932773351669312,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5428571701049805,0.6623067855834961,0.5815126299858093,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6623067855834961,0.5361344814300537,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.6848989129066467,0.7596638798713684,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7378151416778564,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6848989129066467},{"x":0.729411780834198,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.6848989129066467,0.729411780834198,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.686087965965271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.686087965965271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6470588445663452,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیکی","boundary":[0.6470588445663452,0.686087965965271,0.6873949766159058,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.686087965965271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.686087965965271},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6168067455291748,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فولر","boundary":[0.6168067455291748,0.686087965965271,0.6420168280601501,0.7003567218780518]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5327731370925903,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5277731370925903,0.6553067855834961,0.7646638798713684,0.7073567218780518],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۳","boundary":[0.7042016983032227,0.7086801528930664,0.7361344695091248,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7098692059516907},{"x":0.702521026134491,"y":0.7098692059516907},{"x":0.702521026134491,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.7098692059516907,0.702521026134491,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7241379022598267},{"x":0.658823549747467,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.658823549747467,0.7098692059516907,0.6924369931221008,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیکی","boundary":[0.6117647290229797,0.7098692059516907,0.6521008610725403,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فولر","boundary":[0.5848739743232727,0.7110582590103149,0.6067227125167847,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7110582590103149},{"x":0.578151285648346,"y":0.7098692059516907},{"x":0.578151285648346,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.5462185144424438,0.7110582590103149,0.578151285648346,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5142857432365417,0.7110582590103149,0.5411764979362488,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5092437267303467,0.7110582590103149,0.5142857432365417,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.7324613332748413,0.7596638798713684,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7324613332748413,0.7378151416778564,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7324613332748413},{"x":0.729411780834198,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.7336504459381104,0.729411780834198,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"KPSS","boundary":[0.6487395167350769,0.7336504459381104,0.6873949766159058,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7479191422462463},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6168067455291748,0.7336504459381104,0.6420168280601501,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7336504459381104},{"x":0.610084056854248,"y":0.7491081953048706},{"x":0.578151285648346,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پایایی","boundary":[0.5764706134796143,0.7348394989967346,0.610084056854248,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.7348394989967346,0.5731092691421509,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.756242573261261},{"x":0.7596638798713684,"y":0.756242573261261},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵.۳","boundary":[0.7378151416778564,0.756242573261261,0.7596638798713684,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.756242573261261},{"x":0.7361344695091248,"y":0.756242573261261},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.756242573261261,0.7378151416778564,0.7693222165107727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7277311086654663,"y":0.756242573261261},{"x":0.729411780834198,"y":0.770511269569397},{"x":0.6857143044471741,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکست","boundary":[0.6857143044471741,0.7574316263198853,0.729411780834198,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6789916157722473,"y":0.756242573261261},{"x":0.6789916157722473,"y":0.770511269569397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.6285714507102966,0.7574316263198853,0.6789916157722473,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6235294342041016,"y":0.770511269569397},{"x":0.6201680898666382,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6184874176979065,0.7586206793785095,0.6235294342041016,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5042437267303467,0.7040582590103149,0.7646638798713684,0.7763222165107727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵.۳","boundary":[0.7042016983032227,0.7788347005844116,0.7361344695091248,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7788347005844116},{"x":0.702521026134491,"y":0.7788347005844116},{"x":0.702521026134491,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.7788347005844116,0.702521026134491,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6638655662536621,0.7788347005844116,0.6941176652908325,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.7788347005844116,0.6571428775787354,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.6067227125167847,0.7788347005844116,0.6386554837226868,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.7788347005844116,0.6000000238418579,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7966706156730652},{"x":0.561344563961029,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.561344563961029,0.7800237536430359,0.5865546464920044,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5327731370925903,0.7800237536430359,0.5546218752861023,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5058823823928833,0.7800237536430359,0.5277311205863953,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7966706156730652},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7966706156730652}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.7800237536430359,0.5025210380554199,0.7966706156730652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵.۳","boundary":[0.7042016983032227,0.8038049936294556,0.7361344695091248,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8049940466880798},{"x":0.702521026134491,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.8049940466880798,0.702521026134491,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6638655662536621,0.8049940466880798,0.6941176652908325,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8192628026008606},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.8049940466880798,0.6571428775787354,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8192628026008606},{"x":0.610084056854248,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.6084033846855164,0.8049940466880798,0.6386554837226868,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.5815126299858093,0.8061830997467041,0.6016806960105896,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.5529412031173706,0.8061830997467041,0.5747899413108826,0.8192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8192628026008606},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.8061830997467041,0.5495798587799072,0.8192628026008606]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8180737495422363},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8204518556594849}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49247899174690246,0.7730237536430359,0.7411344695091248,0.8250737495422363],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7348394989967346},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7348394989967346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7348394989967346,0.23193277418613434,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7348394989967346},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7348394989967346},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7443519830703735},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7278394989967346,0.23693277418613434,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7669441103935242},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7586206793785095,0.22857142984867096,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7586206793785095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7669441103935242},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7516206793785095,0.23357142984867096,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7907253503799438},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7824019193649292,0.23361344635486603,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7907253503799438},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7754019193649292,0.23861344635486603,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8145065307617188},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.8061830997467041,0.23193277418613434,0.8145065307617188]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8145065307617188},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8145065307617188}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7991830997467041,0.23693277418613434,0.8215065307617188],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8466112017631531},{"x":0.507563054561615,"y":0.8596908450126648},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شش","boundary":[0.4789915978908539,0.8489893078804016,0.507563054561615,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8489893078804016},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8466112017631531},{"x":0.507563054561615,"y":0.8596908450126648},{"x":0.48067227005958557,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8419893078804016,0.512563054561615,0.8666908450126648],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/vwaTARbCrbgwAZmh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/NcGfObJidptGjdkv.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/CHVkIIAQTgRAwDBh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002292059220541955,0.9986724807354582,0.9989765213791738]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.217598095536232},{"x":0.7058823704719543,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۵۰۳","boundary":[0.7058823704719543,0.19976218044757843,0.7361344695091248,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7042016983032227,"y":0.217598095536232},{"x":0.7008403539657593,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.2009512484073639,0.7042016983032227,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6941176652908325,"y":0.217598095536232},{"x":0.6638655662536621,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.6638655662536621,0.2009512484073639,0.6941176652908325,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6571428775787354,"y":0.217598095536232},{"x":0.6453781723976135,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6453781723976135,0.2009512484073639,0.6571428775787354,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6386554837226868,"y":0.217598095536232},{"x":0.6067227125167847,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.6067227125167847,0.2009512484073639,0.6386554837226868,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6000000238418579,"y":0.217598095536232},{"x":0.5915966629981995,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.2009512484073639,0.6000000238418579,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5865546464920044,"y":0.217598095536232},{"x":0.561344563961029,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مبدأ","boundary":[0.561344563961029,0.2009512484073639,0.5865546464920044,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5546218752861023,"y":0.217598095536232},{"x":0.5495798587799072,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.2009512484073639,0.5546218752861023,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5428571701049805,"y":0.217598095536232},{"x":0.5142857432365417,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.5142857432365417,0.2009512484073639,0.5428571701049805,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5058823823928833,"y":0.217598095536232},{"x":0.48571428656578064,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.48571428656578064,0.2009512484073639,0.5058823823928833,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4789915978908539,"y":0.217598095536232},{"x":0.45210084319114685,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.45210084319114685,0.2009512484073639,0.4789915978908539,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45042017102241516,0.20214031636714935,0.45042017102241516,0.21878716349601746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19857312738895416},{"x":0.7361344695091248,"y":0.217598095536232},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.44542017102241516,0.19276218044757842,0.7411344695091248,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.214030921459198},{"x":0.21680672466754913,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.20451843738555908,0.2386554628610611,0.214030921459198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.214030921459198},{"x":0.21680672466754913,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.19751843738555908,0.2436554628610611,0.221030921459198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7277311086654663,0.22948870062828064,0.7596638798713684,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.2306777685880661,0.7226890921592712,0.24137930572032928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7143277478218079,0.22248870062828063,0.7646638798713684,0.2483793057203293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.24201680719852448,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22129964756965637,0.24701680719852448,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7310924530029297,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.2508918046951294,0.7613445520401001,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.25208085775375366,0.7243697643280029,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6890756487846375,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6907563209533691,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6655462384223938,0.25326991081237793,0.6907563209533691,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.25326991081237793},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.25326991081237793,0.6638655662536621,0.2675386369228363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2675386369228363}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.653823549747467,0.24626991081237792,0.7663445520401001,0.2709714479446411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.25208085775375366,0.24201680719852448,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.25326991081237793,0.24705882370471954,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24705882370471954,"y":0.25326991081237793},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.24508085775375366,0.25205882370471955,0.26978239488601685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21680672466754913,0.27586206793785095,0.24201680719852448,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26886206793785095,0.24701680719852448,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7193277478218079,0.27586206793785095,0.7596638798713684,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7058823704719543,0.27586206793785095,0.7176470756530762,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.27586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.27586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.27586206793785095,0.702521026134491,0.2877526879310608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7596638798713684,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6958403539657593,0.26886206793785095,0.7646638798713684,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.2972651720046997,0.7361344695091248,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7092437148094177,0.2972651720046997,0.7226890921592712,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2972651720046997},{"x":0.702521026134491,"y":0.2972651720046997},{"x":0.702521026134491,"y":0.3151010572910309},{"x":0.653781533241272,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.653781533241272,0.2972651720046997,0.702521026134491,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6184874176979065,0.2972651720046997,0.6470588445663452,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3151010572910309},{"x":0.578151285648346,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.578151285648346,0.2972651720046997,0.6117647290229797,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3151010572910309},{"x":0.529411792755127,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناپایایی","boundary":[0.529411792755127,0.2972651720046997,0.5714285969734192,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5126050710678101,0.2972651720046997,0.5226891040802002,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.4773109257221222,0.2972651720046997,0.5058823823928833,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2972651720046997},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2972651720046997},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیکی","boundary":[0.4302521049976349,0.2972651720046997,0.47058823704719543,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3151010572910309},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فولر","boundary":[0.40336135029792786,0.2972651720046997,0.4252100884914398,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.3613445460796356,0.2972651720046997,0.3966386616230011,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2972651720046997},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2972651720046997},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.3344537913799286,0.2972651720046997,0.35798320174217224,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2972651720046997},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2972651720046997},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126050531864166,0.2972651720046997,0.32605043053627014,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2972651720046997},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2972651720046997},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3151010572910309},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"EViews","boundary":[0.2571428716182709,0.2972651720046997,0.30924370884895325,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3151010572910309},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.23361344635486603,0.2972651720046997,0.2571428716182709,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3151010572910309},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.2972651720046997,0.2386554628610611,0.3151010572910309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.756302535533905,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3246135413646698,0.7848739624023438,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7126050591468811,0.3246135413646698,0.7495798468589783,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.3246135413646698,0.7126050591468811,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.32580262422561646},{"x":0.702521026134491,"y":0.3246135413646698},{"x":0.702521026134491,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.6487395167350769,0.32580262422561646,0.702521026134491,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.3269916772842407,0.6453781723976135,0.34007135033607483]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34007135033607483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21012605249881744,0.2902651720046997,0.7898739624023438,0.34707135033607484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3341260552406311},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.32580262422561646,0.2369747906923294,0.3341260552406311]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.32580262422561646,0.24033613502979279,0.3341260552406311]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3341260552406311},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31880262422561645,0.2453361350297928,0.3411260552406311],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.35552912950515747,0.7596638798713684,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.35552912950515747,0.7378151416778564,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6941176652908325,0.35552912950515747,0.729411780834198,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.35552912950515747,0.6924369931221008,0.3638525605201721]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6857563209533691,0.34852912950515746,0.7646638798713684,0.3708525605201721],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3638525605201721},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.35552912950515747,0.2386554628610611,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3638525605201721},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34852912950515746,0.2436554628610611,0.3708525605201721],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3781212866306305,0.2386554628610611,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3711212866306305,0.2436554628610611,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4019024968147278},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4019024968147278},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4019024968147278,0.24033613502979279,0.41022592782974243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4019024968147278},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4019024968147278},{"x":0.24033613502979279,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3949024968147278,0.2453361350297928,0.41722592782974244],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.3769322335720062,0.7596638798713684,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39239001274108887},{"x":0.7378151416778564,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.3769322335720062,0.7378151416778564,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6957983374595642,0.3769322335720062,0.7310924530029297,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.6352941393852234,0.3769322335720062,0.6890756487846375,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6268907785415649,"y":0.39239001274108887},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6201680898666382,0.3769322335720062,0.6268907785415649,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39239001274108887},{"x":0.583193302154541,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.583193302154541,0.3769322335720062,0.6117647290229797,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5764706134796143,"y":0.39239001274108887},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5277311205863953,0.3769322335720062,0.5764706134796143,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.3769322335720062,0.5210084319114685,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3769322335720062},{"x":0.507563054561615,"y":0.3769322335720062},{"x":0.507563054561615,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.4722689092159271,0.3769322335720062,0.507563054561615,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3912009596824646},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.3769322335720062,0.46890756487846375,0.3912009596824646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39357906579971313},{"x":0.46890756487846375,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.46390756487846374,0.3699322335720062,0.7646638798713684,0.40057906579971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.7042016983032227,0.39952436089515686,0.7361344695091248,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4007134437561035},{"x":0.702521026134491,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.4007134437561035,0.702521026134491,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6941176652908325,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4149821698665619},{"x":0.658823549747467,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.658823549747467,0.4007134437561035,0.6941176652908325,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6016806960105896,"y":0.41617122292518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6016806960105896,0.4019024968147278,0.6521008610725403,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5949580073356628,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.5445378422737122,0.4019024968147278,0.5949580073356628,0.41617122292518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.40309154987335205,0.5394958257675171,0.4173602759838104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.529453809261322,0.3949024968147278,0.7411344695091248,0.42079311680793763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.702521026134491,0.4221165180206299,0.7361344695091248,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.42330560088157654},{"x":0.702521026134491,"y":0.42330560088157654},{"x":0.702521026134491,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.42330560088157654,0.702521026134491,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4387633800506592},{"x":0.658823549747467,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.658823549747467,0.42330560088157654,0.6941176652908325,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6521008610725403,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6168067455291748,0.4244946539402008,0.6521008610725403,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4256837069988251},{"x":0.610084056854248,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4411414861679077},{"x":0.561344563961029,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.561344563961029,0.4256837069988251,0.6117647290229797,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5546218752861023,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.4256837069988251,0.5546218752861023,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.4482758641242981,0.7596638798713684,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7378151416778564,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.4482758641242981,0.7378151416778564,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.4482758641242981,0.7277311086654663,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46373364329338074},{"x":0.653781533241272,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"انگل-","boundary":[0.653781533241272,0.4482758641242981,0.6873949766159058,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرینجر","boundary":[0.6067227125167847,0.4482758641242981,0.6487395167350769,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6000000238418579,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5949580073356628,0.4482758641242981,0.6000000238418579,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگل","boundary":[0.5697479248046875,0.4482758641242981,0.5899159908294678,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.44946491718292236},{"x":0.561344563961029,"y":0.44946491718292236},{"x":0.561344563961029,"y":0.46373364329338074},{"x":0.556302547454834,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.556302547454834,0.44946491718292236,0.561344563961029,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46373364329338074},{"x":0.507563054561615,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرینجر","boundary":[0.507563054561615,0.44946491718292236,0.5512605309486389,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5025210380554199,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46373364329338074},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.46722689270973206,0.44946491718292236,0.5025210380554199,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44946491718292236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.44946491718292236},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.4420168101787567,0.44946491718292236,0.46554622054100037,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4319327771663666,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46373364329338074},{"x":0.40672269463539124,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.40672269463539124,0.44946491718292236,0.4319327771663666,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4000000059604645,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3445378243923187,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.3445378243923187,0.44946491718292236,0.4000000059604645,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.44946491718292236},{"x":0.34117648005485535,"y":0.44946491718292236},{"x":0.34117648005485535,"y":0.464922696352005},{"x":0.33949580788612366,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.44946491718292236,0.34117648005485535,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7596638798713684,"y":0.487514853477478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7394958138465881,0.4708680212497711,0.7596638798713684,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7378151416778564,"y":0.487514853477478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.4708680212497711,0.7378151416778564,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4708680212497711},{"x":0.729411780834198,"y":0.4708680212497711},{"x":0.729411780834198,"y":0.487514853477478},{"x":0.6941176652908325,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.4708680212497711,0.729411780834198,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6873949766159058,"y":0.487514853477478},{"x":0.6336134672164917,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.6336134672164917,0.4708680212497711,0.6873949766159058,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6268907785415649,"y":0.487514853477478},{"x":0.6168067455291748,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6168067455291748,0.4708680212497711,0.6268907785415649,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.4708680212497711},{"x":0.610084056854248,"y":0.487514853477478},{"x":0.578151285648346,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.578151285648346,0.4708680212497711,0.610084056854248,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5697479248046875,"y":0.487514853477478},{"x":0.5428571701049805,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"آماره","boundary":[0.5428571701049805,0.4708680212497711,0.5697479248046875,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4708680212497711},{"x":0.5411764979362488,"y":0.487514853477478},{"x":0.49747899174690247,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوربین","boundary":[0.49747899174690247,0.4708680212497711,0.5411764979362488,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4708680212497711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.487514853477478},{"x":0.48739495873451233,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48739495873451233,0.4708680212497711,0.4941176474094391,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4708680212497711},{"x":0.48403361439704895,"y":0.487514853477478},{"x":0.4420168101787567,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واتسون","boundary":[0.4420168101787567,0.4708680212497711,0.48403361439704895,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4708680212497711},{"x":0.43529412150382996,"y":0.487514853477478},{"x":0.3798319399356842,"y":0.487514853477478}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.3798319399356842,0.4708680212497711,0.43529412150382996,0.487514853477478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7613445520401001,"y":0.487514853477478},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.33449580788612365,0.41868370699882507,0.7663445520401001,0.49451485347747803],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24033613502979279,"y":0.435196191072464},{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.4256837069988251,0.24033613502979279,0.435196191072464]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24033613502979279,"y":0.435196191072464},{"x":0.21680672466754913,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41868370699882507,0.2453361350297928,0.442196191072464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4589774012565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.45065397024154663,0.24201680719852448,0.4589774012565613]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.6299999952316284,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.45065397024154663,0.24537815153598785,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.45065397024154663},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4589774012565613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4436539702415466,0.25037815153598786,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.47324612736701965,0.24033613502979279,0.48275861144065857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47324612736701965},{"x":0.24033613502979279,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46624612736701965,0.2453361350297928,0.4897586114406586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7277311086654663,0.49940547347068787,0.7613445520401001,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.49940547347068787,0.7226890921592712,0.5112960934638977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.7143277478218079,0.49240547347068786,0.7663445520401001,0.5171070404052734],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.49702733755111694,0.24369747936725616,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49702733755111694},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49002733755111694,0.24869747936725617,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.5208085775375366,0.7596638798713684,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.5208085775375366,0.7243697643280029,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6504201889038086,0.5208085775375366,0.6890756487846375,0.5350772738456726]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6454201889038086,0.5138085775375366,0.7646638798713684,0.5420772738456726],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5219976305961609,0.24201680719852448,0.5315101146697998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5219976305961609},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5149976305961609,0.24701680719852448,0.5385101146697998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7193277478218079,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7193277478218079,0.5445897579193115,0.7596638798713684,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.707563042640686,0.5445897579193115,0.7176470756530762,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5445897579193115},{"x":0.702521026134491,"y":0.5445897579193115},{"x":0.702521026134491,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7008403539657593,0.5445897579193115,0.702521026134491,0.5564804077148438]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6958403539657593,0.5375897579193115,0.7646638798713684,0.5658585138320923],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5445897579193115,0.24033613502979279,0.5541022419929504]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5541022419929504},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5445897579193115,0.24537815153598785,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5375897579193115,0.25037815153598786,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.5671819448471069,0.7378151416778564,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.5671819448471069,0.7243697643280029,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7109243869781494,0.5671819448471069,0.7176470756530762,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.6705882549285889,0.5671819448471069,0.7042016983032227,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.5671819448471069,0.6672269105911255,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.6016806960105896,0.5671819448471069,0.6386554837226868,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5747899413108826,0.5671819448471069,0.5966386795043945,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5495798587799072,0.5671819448471069,0.5731092691421509,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگل","boundary":[0.5193277597427368,0.5671819448471069,0.5428571701049805,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5838287472724915},{"x":0.507563054561615,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.5671819448471069,0.5126050710678101,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یو","boundary":[0.4924369752407074,0.5671819448471069,0.5025210380554199,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5671819448471069},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5671819448471069},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4638655483722687,0.5671819448471069,0.48739495873451233,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5838287472724915},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.42352941632270813,0.5671819448471069,0.4571428596973419,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5671819448471069},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5671819448471069},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5838287472724915},{"x":0.364705890417099,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.364705890417099,0.5671819448471069,0.41680672764778137,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5671819448471069},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5671819448471069},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3512605130672455,0.5671819448471069,0.35798320174217224,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"N","boundary":[0.3344537913799286,0.5671819448471069,0.3462184965610504,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5671819448471069},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.2991596758365631,0.5671819448471069,0.3294117748737335,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5671819448471069},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5671819448471069},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توضیح","boundary":[0.2554621994495392,0.5671819448471069,0.29243698716163635,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5671819448471069},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.2201680690050125,0.5671819448471069,0.2537815272808075,0.5838287472724915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5838287472724915},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2151680690050125,0.5601819448471069,0.7428151416778564,0.5908287472724915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24033613502979279,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5921521782875061,0.24033613502979279,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24705882370471954,"y":0.601664662361145},{"x":0.24537815153598785,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5921521782875061,0.24705882370471954,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5921521782875061},{"x":0.24705882370471954,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5851521782875061,0.25205882370471955,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.6147443652153015,0.7361344695091248,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6147443652153015,0.7226890921592712,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.6147443652153015,0.7176470756530762,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.6403361558914185,0.6147443652153015,0.702521026134491,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.5966386795043945,0.6147443652153015,0.6352941393852234,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هالدراپ","boundary":[0.5428571701049805,0.6147443652153015,0.5882353186607361,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6147443652153015},{"x":0.534453809261322,"y":0.6147443652153015},{"x":0.534453809261322,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5109243988990784,0.6147443652153015,0.534453809261322,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6325802803039551},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.46890756487846375,0.6147443652153015,0.5025210380554199,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6147443652153015},{"x":0.462184876203537,"y":0.6147443652153015},{"x":0.462184876203537,"y":0.6325802803039551},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.40672269463539124,0.6147443652153015,0.462184876203537,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.3680672347545624,0.6147443652153015,0.4000000059604645,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6147443652153015},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6147443652153015},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3294117748737335,0.6147443652153015,0.35966387391090393,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6147443652153015},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6147443652153015},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.2655462324619293,0.6147443652153015,0.32268908619880676,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7327731251716614,0.6397145986557007,0.7361344695091248,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7243697643280029,0.6397145986557007,0.7277311086654663,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6527943015098572},{"x":0.707563042640686,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.707563042640686,0.6397145986557007,0.7193277478218079,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.6385255455970764,0.7008403539657593,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6840336322784424,0.6385255455970764,0.6873949766159058,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6385255455970764},{"x":0.680672287940979,"y":0.6385255455970764},{"x":0.680672287940979,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"2","boundary":[0.6739495992660522,0.6385255455970764,0.680672287940979,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6672269105911255,0.6385255455970764,0.6722689270973206,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6527943015098572},{"x":0.658823549747467,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"I","boundary":[0.658823549747467,0.6385255455970764,0.6655462384223938,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6385255455970764},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6521008610725403,0.6385255455970764,0.6571428775787354,0.6527943015098572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6527943015098572},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2605462324619293,0.6077443652153015,0.7411344695091248,0.6597943015098572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6409037113189697},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6397145986557007,0.24201680719852448,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6409037113189697},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6327145986557007,0.24701680719852448,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6789536476135254},{"x":0.756302535533905,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6646848917007446,0.7848739624023438,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.6646848917007446,0.7495798468589783,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6646848917007446,0.7176470756530762,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوهای","boundary":[0.6605042219161987,0.6646848917007446,0.7092437148094177,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پویا","boundary":[0.6336134672164917,0.6646848917007446,0.6554622054100037,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6646848917007446,0.6285714507102966,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5815126299858093,0.6646848917007446,0.6168067455291748,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.5310924649238586,0.6646848917007446,0.5764706134796143,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.5008403658866882,0.6646848917007446,0.5243697762489319,0.6789536476135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6646848917007446},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6646848917007446},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.6646848917007446,0.49915966391563416,0.6789536476135254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.6576848917007446,0.7898739624023438,0.6859536476135254],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6646848917007446,0.24033613502979279,0.6753864288330078]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6741973757743835},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6646848917007446,0.24369747936725616,0.6741973757743835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6576848917007446,0.24869747936725617,0.6823864288330078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.۵","boundary":[0.7411764860153198,0.6956004500389099,0.7596638798713684,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.6956004500389099,0.7378151416778564,0.7051129341125488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6956004500389099},{"x":0.729411780834198,"y":0.6956004500389099},{"x":0.729411780834198,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.6956004500389099,0.729411780834198,0.7039238810539246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6874369931221008,0.6886004500389099,0.7646638798713684,0.7121129341125488],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6944113969802856},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6944113969802856,0.24201680719852448,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6944113969802856},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6956004500389099},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6874113969802856,0.24701680719852448,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7181926369667053,0.24201680719852448,0.7277051210403442]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7277051210403442},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7181926369667053,0.24705882370471954,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7181926369667053},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7277051210403442},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7111926369667053,0.25205882370471955,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7526754140853882},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7431629300117493,0.24201680719852448,0.7526754140853882]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7526754140853882},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7431629300117493,0.24537815153598785,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7431629300117493},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7526754140853882},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7361629300117493,0.25037815153598786,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.717003583908081},{"x":0.7596638798713684,"y":0.717003583908081},{"x":0.7596638798713684,"y":0.731272280216217},{"x":0.7378151416778564,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.717003583908081,0.7596638798713684,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.731272280216217},{"x":0.7361344695091248,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.717003583908081,0.7361344695091248,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.717003583908081},{"x":0.729411780834198,"y":0.731272280216217},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.717003583908081,0.729411780834198,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.717003583908081},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6571428775787354,0.7181926369667053,0.6890756487846375,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وقفه","boundary":[0.6268907785415649,0.7181926369667053,0.6504201889038086,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6134454011917114,0.7181926369667053,0.6252101063728333,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7181926369667053},{"x":0.610084056854248,"y":0.7181926369667053},{"x":0.610084056854248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6033613681793213,0.7181926369667053,0.610084056854248,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.740784764289856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.740784764289856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.756242573261261},{"x":0.7378151416778564,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7378151416778564,0.740784764289856,0.7596638798713684,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.740784764289856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.740784764289856},{"x":0.7361344695091248,"y":0.756242573261261},{"x":0.7361344695091248,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.740784764289856,0.7361344695091248,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.740784764289856},{"x":0.729411780834198,"y":0.740784764289856},{"x":0.729411780834198,"y":0.756242573261261},{"x":0.6957983374595642,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.740784764289856,0.729411780834198,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.740784764289856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.740784764289856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.756242573261261},{"x":0.6571428775787354,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6571428775787354,0.740784764289856,0.6890756487846375,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.740784764289856},{"x":0.6521008610725403,"y":0.756242573261261},{"x":0.6268907785415649,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وقفه","boundary":[0.6268907785415649,0.740784764289856,0.6521008610725403,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.740784764289856},{"x":0.6268907785415649,"y":0.756242573261261},{"x":0.6151260733604431,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6151260733604431,0.740784764289856,0.6268907785415649,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.740784764289856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.740784764289856},{"x":0.6016806960105896,"y":0.756242573261261},{"x":0.5260504484176636,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.5260504484176636,0.740784764289856,0.6016806960105896,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.740784764289856},{"x":0.5226891040802002,"y":0.740784764289856},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.740784764289856,0.5226891040802002,0.7574316263198853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.717003583908081},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7596638798713684,"y":0.756242573261261},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5126470875740051,0.710003583908081,0.7646638798713684,0.763242573261261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۵","boundary":[0.7042016983032227,0.7633769512176514,0.7361344695091248,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7633769512176514,0.6991596817970276,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6571428775787354,0.7633769512176514,0.6907563209533691,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.5949580073356628,0.7633769512176514,0.6487395167350769,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7800237536430359},{"x":0.578151285648346,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.7633769512176514,0.5882353186607361,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5394958257675171,0.7633769512176514,0.5714285969734192,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7800237536430359},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.49915966391563416,0.7633769512176514,0.5327731370925903,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7800237536430359},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ARDL","boundary":[0.45210084319114685,0.7633769512176514,0.4924369752407074,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7633769512176514},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7633769512176514},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4453781545162201,0.7633769512176514,0.44873949885368347,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7633769512176514},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7633769512176514},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7800237536430359},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4000000059604645,0.7633769512176514,0.43865546584129333,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7633769512176514},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7633769512176514},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7800237536430359},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنرجی","boundary":[0.35966387391090393,0.7633769512176514,0.39159664511680603,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7800237536430359},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.7633769512176514,0.3529411852359772,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7633769512176514},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7633769512176514},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7800237536430359},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دولادو","boundary":[0.30756303668022156,0.7633769512176514,0.34285715222358704,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7800237536430359},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.7633769512176514,0.3008403480052948,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7633769512176514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7633769512176514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7800237536430359},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مستر","boundary":[0.26050421595573425,0.7633769512176514,0.289075642824173,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7800237536430359},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.24537815153598785,0.7633769512176514,0.26050421595573425,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7800237536430359},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7633769512176514,0.24033613502979279,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7394958138465881,0.7895362377166748,0.7596638798713684,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7895362377166748,0.7378151416778564,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7895362377166748},{"x":0.729411780834198,"y":0.7895362377166748},{"x":0.729411780834198,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.7895362377166748,0.729411780834198,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6470588445663452,0.7895362377166748,0.6890756487846375,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.6117647290229797,0.7895362377166748,0.6386554837226868,0.8038049936294556]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8038049936294556},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.21180672466754913,0.7563769512176514,0.7646638798713684,0.8108049936294556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7895362377166748},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7895362377166748},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7895362377166748,0.24201680719852448,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7895362377166748},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7895362377166748},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7990487217903137},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7990487217903137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7825362377166748,0.24701680719852448,0.8060487217903137],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.845422089099884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.845422089099884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8537455201148987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"هفت","boundary":[0.48235294222831726,0.845422089099884,0.5109243988990784,0.8537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.845422089099884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.845422089099884},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8537455201148987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.838422089099884,0.5159243988990784,0.8607455201148987],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/otlgOienBFYMykRi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/WSnPhSbTZPecjAbu.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/YeARJjgBTPIjJKWy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00023203366987770434,0.9986724807354582,0.9989765213791738]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۵","boundary":[0.7058823704719543,0.20214031636714935,0.7361344695091248,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.20214031636714935,0.7008403539657593,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6941176652908325,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6605042219161987,0.20214031636714935,0.6941176652908325,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.6016806960105896,0.20214031636714935,0.6554622054100037,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5865546464920044,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5865546464920044,0.20214031636714935,0.5966386795043945,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5495798587799072,0.20214031636714935,0.5798319578170776,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5109243988990784,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5109243988990784,0.20214031636714935,0.5428571701049805,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5042017102241516,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5042017102241516,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4739495813846588,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ECM","boundary":[0.4739495813846588,0.20214031636714935,0.5042017102241516,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20214031636714935},{"x":0.47058823704719543,"y":0.20214031636714935},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21878716349601746},{"x":0.46722689270973206,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46722689270973206,0.20214031636714935,0.47058823704719543,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20214031636714935},{"x":0.462184876203537,"y":0.20214031636714935},{"x":0.462184876203537,"y":0.21878716349601746},{"x":0.42352941632270813,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.42352941632270813,0.20214031636714935,0.462184876203537,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.20214031636714935},{"x":0.41848739981651306,"y":0.20214031636714935},{"x":0.41848739981651306,"y":0.21878716349601746},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.4000000059604645,0.20214031636714935,0.41848739981651306,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3949579894542694,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرانهای","boundary":[0.3529411852359772,0.20214031636714935,0.3949579894542694,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3462184965610504,"y":0.21878716349601746},{"x":0.3142857253551483,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پسران","boundary":[0.3142857253551483,0.20214031636714935,0.3462184965610504,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3126050531864166,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3126050531864166,"y":0.21878716349601746},{"x":0.30756303668022156,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30756303668022156,0.20214031636714935,0.3126050531864166,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3025210201740265,"y":0.21878716349601746},{"x":0.27563026547431946,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شین","boundary":[0.27563026547431946,0.20214031636714935,0.3025210201740265,0.21878716349601746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7327731251716614,0.22829964756965637,0.7361344695091248,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6857143044471741,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.6873949766159058,0.22592152655124664,0.7260504364967346,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2271105796098709},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24019025266170502},{"x":0.680672287940979,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.2271105796098709,0.6823529601097107,0.24019025266170502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7378151416778564,"y":0.24137930572032928},{"x":0.27563026547431946,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27063026547431945,0.19514031636714935,0.7428151416778564,0.2483793057203293],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.24201680719852448,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22129964756965637,0.24701680719852448,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7226890921592712,0.2544589638710022,0.7613445520401001,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.2544589638710022,0.7226890921592712,0.26516053080558777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7210084199905396,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7143277478218079,0.2474589638710022,0.7663445520401001,0.2709714479446411],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.25208085775375366,0.24201680719852448,0.2615933418273926]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2615933418273926},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.25208085775375366,0.24537815153598785,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24508085775375366,0.25037815153598786,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.2746730148792267,0.7613445520401001,0.28894174098968506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6957983374595642,0.27586206793785095,0.7243697643280029,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.658823549747467,0.27586206793785095,0.6890756487846375,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.27586206793785095,0.6571428775787354,0.2901307940483093]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6504622054100037,0.26886206793785095,0.7663445520401001,0.29594174098968506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.27586206793785095,0.24201680719852448,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28537455201148987},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.27586206793785095,0.24537815153598785,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27586206793785095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.26886206793785095,0.25037815153598786,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.298454225063324},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7596638798713684,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7058823704719543,0.298454225063324,0.7596638798713684,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.298454225063324},{"x":0.7058823704719543,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.298454225063324,0.7042016983032227,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.298454225063324},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3008323311805725},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.697521026134491,0.29145422506332397,0.7646638798713684,0.3209120042324066],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24201680719852448,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.29964327812194824,0.24201680719852448,0.30915576219558716]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30915576219558716},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.29964327812194824,0.24705882370471954,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.29964327812194824},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30915576219558716},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29264327812194824,0.25205882370471955,0.31615576219558716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.321046382188797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.321046382188797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.321046382188797,0.7361344695091248,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.321046382188797},{"x":0.7226890921592712,"y":0.321046382188797},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.321046382188797,0.7226890921592712,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.321046382188797},{"x":0.7159664034843445,"y":0.321046382188797},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.321046382188797,0.7159664034843445,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.321046382188797},{"x":0.702521026134491,"y":0.321046382188797},{"x":0.702521026134491,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6655462384223938,0.321046382188797,0.702521026134491,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.321046382188797},{"x":0.6571428775787354,"y":0.321046382188797},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3376932144165039},{"x":0.610084056854248,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.610084056854248,0.321046382188797,0.6571428775787354,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.321046382188797},{"x":0.6033613681793213,"y":0.321046382188797},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5747899413108826,0.321046382188797,0.6033613681793213,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.321046382188797},{"x":0.5680672526359558,"y":0.321046382188797},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3376932144165039},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.5327731370925903,0.321046382188797,0.5680672526359558,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.321046382188797},{"x":0.5260504484176636,"y":0.321046382188797},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.4722689092159271,0.321046382188797,0.5260504484176636,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.321046382188797},{"x":0.46554622054100037,"y":0.321046382188797},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4588235318660736,0.321046382188797,0.46554622054100037,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.321046382188797},{"x":0.45210084319114685,"y":0.321046382188797},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3376932144165039},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.4117647111415863,0.321046382188797,0.45210084319114685,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.321046382188797},{"x":0.40672269463539124,"y":0.321046382188797},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3376932144165039},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوار","boundary":[0.38655462861061096,0.321046382188797,0.40672269463539124,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.321046382188797},{"x":0.3781512677669525,"y":0.321046382188797},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3376932144165039},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرانه","boundary":[0.3529411852359772,0.321046382188797,0.3781512677669525,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.321046382188797},{"x":0.3529411852359772,"y":0.321046382188797},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3376932144165039},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34117648005485535,0.321046382188797,0.3529411852359772,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.321046382188797},{"x":0.3294117748737335,"y":0.321046382188797},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3376932144165039},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3176470696926117,0.321046382188797,0.3294117748737335,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.321046382188797},{"x":0.31092438101768494,"y":0.321046382188797},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3376932144165039},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.27731093764305115,0.321046382188797,0.31092438101768494,0.3376932144165039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.321046382188797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.321046382188797},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.27231093764305114,0.314046382188797,0.7411344695091248,0.3446932144165039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ARDL","boundary":[0.6890756487846375,0.3472056984901428,0.7361344695091248,0.35671818256378174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.3402056984901428,0.7411344695091248,0.36371818256378174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3472056984901428,0.24201680719852448,0.35552912950515747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35552912950515747},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3402056984901428,0.24701680719852448,0.3625291295051575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4042806327342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.3947681188583374,0.24033613502979279,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3947681188583374},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4042806327342987},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3877681188583374,0.2453361350297928,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.3686088025569916,0.7361344695091248,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.3686088025569916,0.7226890921592712,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.3686088025569916,0.7176470756530762,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3686088025569916},{"x":0.702521026134491,"y":0.3686088025569916},{"x":0.702521026134491,"y":0.3852556347846985},{"x":0.653781533241272,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.653781533241272,0.3686088025569916,0.702521026134491,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6117647290229797,0.3686088025569916,0.6470588445663452,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5714285969734192,0.3686088025569916,0.6067227125167847,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3852556347846985},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ARDL","boundary":[0.5210084319114685,0.3686088025569916,0.5647059082984924,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3852556347846985},{"x":0.507563054561615,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.507563054561615,0.3686088025569916,0.5142857432365417,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3852556347846985},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.48403361439704895,0.3686088025569916,0.5025210380554199,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3686088025569916},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3686088025569916},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.4588235318660736,0.3686088025569916,0.48235294222831726,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3686088025569916},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3686088025569916},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3852556347846985},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"EViews","boundary":[0.4000000059604645,0.3686088025569916,0.45210084319114685,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3852556347846985},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3848739564418793,0.3686088025569916,0.3949579894542694,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3686088025569916},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3852556347846985},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.3478991687297821,0.3686088025569916,0.3831932842731476,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3686088025569916},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3686088025569916},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3852556347846985},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.29075631499290466,0.3686088025569916,0.34117648005485535,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3686088025569916},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3852556347846985},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.2537815272808075,0.3686088025569916,0.2840336263179779,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.6991596817970276,0.39357906579971313,0.7361344695091248,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.6403361558914185,0.39357906579971313,0.6924369931221008,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6369748115539551,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6336134672164917,0.39357906579971313,0.6369748115539551,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.4149821698665619,0.7361344695091248,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.7109243869781494,0.4149821698665619,0.7226890921592712,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4149821698665619,0.7092437148094177,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4149821698665619},{"x":0.702521026134491,"y":0.4149821698665619},{"x":0.702521026134491,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6672269105911255,0.4149821698665619,0.702521026134491,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4340071380138397},{"x":0.653781533241272,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.653781533241272,0.4149821698665619,0.6571428775787354,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4340071380138397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.4149821698665619,0.6504201889038086,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4340071380138397},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.5815126299858093,0.4149821698665619,0.6420168280601501,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4340071380138397},{"x":0.534453809261322,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.534453809261322,0.41617122292518616,0.5731092691421509,0.4340071380138397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41617122292518616},{"x":0.529411792755127,"y":0.41617122292518616},{"x":0.529411792755127,"y":0.435196191072464},{"x":0.4941176474094391,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنرجی","boundary":[0.4941176474094391,0.41617122292518616,0.529411792755127,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4907563030719757,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4907563030719757,"y":0.435196191072464},{"x":0.48571428656578064,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.41617122292518616,0.4907563030719757,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4789915978908539,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4789915978908539,"y":0.435196191072464},{"x":0.4436974823474884,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دولادو","boundary":[0.4436974823474884,0.41617122292518616,0.4789915978908539,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.41617122292518616},{"x":0.43697479367256165,"y":0.435196191072464},{"x":0.4319327771663666,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.41617122292518616,0.43697479367256165,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4252100884914398,"y":0.41617122292518616},{"x":0.4252100884914398,"y":0.435196191072464},{"x":0.3949579894542694,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستر","boundary":[0.3949579894542694,0.41617122292518616,0.4252100884914398,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.41617122292518616},{"x":0.38823530077934265,"y":0.41617122292518616},{"x":0.38823530077934265,"y":0.435196191072464},{"x":0.3630252182483673,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3630252182483673,0.41617122292518616,0.38823530077934265,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.41617122292518616},{"x":0.35630252957344055,"y":0.41617122292518616},{"x":0.35630252957344055,"y":0.435196191072464},{"x":0.3210084140300751,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3210084140300751,0.41617122292518616,0.35630252957344055,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3142857253551483,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3142857253551483,"y":0.435196191072464},{"x":0.26386556029319763,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.26386556029319763,0.41617122292518616,0.3142857253551483,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4173602759838104},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4173602759838104},{"x":0.25882354378700256,"y":0.435196191072464},{"x":0.2554621994495392,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2554621994495392,0.4173602759838104,0.25882354378700256,0.435196191072464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7361344695091248,"y":0.435196191072464},{"x":0.2537815272808075,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2487815272808075,0.36160880255699157,0.7411344695091248,0.442196191072464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45659929513931274},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.729411780834198,0.4387633800506592,0.7361344695091248,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7260504364967346,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7193277478218079,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.4387633800506592,0.7260504364967346,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7092437148094177,0.4387633800506592,0.7176470756530762,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4387633800506592},{"x":0.702521026134491,"y":0.4387633800506592},{"x":0.702521026134491,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6672269105911255,0.4387633800506592,0.702521026134491,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.43995243310928345},{"x":0.658823549747467,"y":0.43995243310928345},{"x":0.658823549747467,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6521008610725403,0.43995243310928345,0.658823549747467,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6504201889038086,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.43995243310928345,0.6504201889038086,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5815126299858093,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کمیتهای","boundary":[0.5815126299858093,0.43995243310928345,0.6420168280601501,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5731092691421509,"y":0.45659929513931274},{"x":0.534453809261322,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحرانی","boundary":[0.534453809261322,0.43995243310928345,0.5731092691421509,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.43995243310928345},{"x":0.529411792755127,"y":0.43995243310928345},{"x":0.529411792755127,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4957983195781708,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنرجی","boundary":[0.4957983195781708,0.43995243310928345,0.529411792755127,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.43995243310928345},{"x":0.489075630903244,"y":0.43995243310928345},{"x":0.489075630903244,"y":0.45659929513931274},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.43995243310928345,0.489075630903244,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4789915978908539,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4436974823474884,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دولادو","boundary":[0.4436974823474884,0.43995243310928345,0.4789915978908539,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.43995243310928345},{"x":0.43697479367256165,"y":0.43995243310928345},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4319327771663666,"y":0.45659929513931274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.43995243310928345,0.43697479367256165,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.457788348197937},{"x":0.3949579894542694,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستر","boundary":[0.3949579894542694,0.43995243310928345,0.4252100884914398,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.43995243310928345},{"x":0.38823530077934265,"y":0.43995243310928345},{"x":0.38823530077934265,"y":0.457788348197937},{"x":0.3630252182483673,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3630252182483673,0.43995243310928345,0.38823530077934265,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.43995243310928345},{"x":0.35630252957344055,"y":0.43995243310928345},{"x":0.35630252957344055,"y":0.457788348197937},{"x":0.3210084140300751,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.3210084140300751,0.43995243310928345,0.35630252957344055,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3142857253551483,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3142857253551483,"y":0.457788348197937},{"x":0.26050421595573425,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"همجمعی","boundary":[0.26050421595573425,0.43995243310928345,0.3142857253551483,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.756302535533905,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.46611177921295166,0.7831932902336121,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7159664034843445,0.46611177921295166,0.7495798468589783,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7159664034843445,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.46611177921295166,0.7159664034843445,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46611177921295166},{"x":0.707563042640686,"y":0.46611177921295166},{"x":0.707563042640686,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6689075827598572,0.46611177921295166,0.707563042640686,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4815695583820343},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.6302521228790283,0.4673008322715759,0.6638655662536621,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرینجری","boundary":[0.5714285969734192,0.4673008322715759,0.6235294342041016,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.4673008322715759,0.5663865804672241,0.4815695583820343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.26050421595573425,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.25550421595573425,0.43295243310928344,0.7881932902336121,0.48738050532341004],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۴","boundary":[0.21680672466754913,0.4185493588447571,0.24033613502979279,0.42925089597702026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42925089597702026},{"x":0.21680672466754913,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4115493588447571,0.2453361350297928,0.43625089597702027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21680672466754913,0.44233056902885437,0.24033613502979279,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.43533056902885436,0.2453361350297928,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4684898853302002,0.2369747906923294,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4673008322715759},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4614898853302002,0.2419747906923294,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.4982164204120636,0.7596638798713684,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.4982164204120636,0.7378151416778564,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6957983374595642,0.4982164204120636,0.7310924530029297,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.4982164204120636,0.6941176652908325,0.5065398216247559]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6857563209533691,0.4912164204120636,0.7646638798713684,0.5135398216247559],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4982164204120636,0.24033613502979279,0.5065398216247559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4912164204120636,0.2453361350297928,0.5135398216247559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5208085775375366,0.2386554628610611,0.5291320085525513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5208085775375366},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5291320085525513},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5138085775375366,0.2436554628610611,0.5361320085525513],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.5196195244789124,0.7596638798713684,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5196195244789124,0.7394958138465881,0.5338882207870483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6941176652908325,0.5196195244789124,0.7310924530029297,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5350772738456726},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.6571428775787354,0.5196195244789124,0.6873949766159058,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گرینجری","boundary":[0.5983193516731262,0.5196195244789124,0.6504201889038086,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5196195244789124},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5350772738456726},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5350772738456726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5196195244789124,0.5932773351669312,0.5350772738456726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7596638798713684,"y":0.557669460773468},{"x":0.7411764860153198,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7411764860153198,0.5434007048606873,0.7596638798713684,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7394958138465881,"y":0.557669460773468},{"x":0.7361344695091248,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.5434007048606873,0.7394958138465881,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5434007048606873},{"x":0.729411780834198,"y":0.542211651802063},{"x":0.729411780834198,"y":0.557669460773468},{"x":0.6941176652908325,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6941176652908325,0.5434007048606873,0.729411780834198,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6873949766159058,"y":0.557669460773468},{"x":0.6571428775787354,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.6571428775787354,0.5434007048606873,0.6873949766159058,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6504201889038086,"y":0.557669460773468},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرینجری","boundary":[0.6000000238418579,0.5434007048606873,0.6504201889038086,0.557669460773468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.5445897579193115,0.5949580073356628,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7394958138465881,0.5648037791252136,0.7596638798713684,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.5648037791252136,0.7378151416778564,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.6957983374595642,0.5648037791252136,0.7310924530029297,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5826396942138672},{"x":0.658823549747467,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.658823549747467,0.5648037791252136,0.6890756487846375,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرینجری","boundary":[0.5966386795043945,0.5648037791252136,0.6521008610725403,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.5546218752861023,0.5648037791252136,0.5882353186607361,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5193277597427368,0.5648037791252136,0.5478991866111755,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5648037791252136},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5826396942138672},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.47058823704719543,0.5648037791252136,0.5109243988990784,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"متغير","boundary":[0.4319327771663666,0.5648037791252136,0.4638655483722687,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5648037791252136},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5826396942138672},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تأثیرگذار","boundary":[0.37310925126075745,0.5648037791252136,0.4252100884914398,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5648037791252136},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5648037791252136},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.5648037791252136,0.36974790692329407,0.5826396942138672]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.359705890417099,0.5138085775375366,0.7646638798713684,0.5896396942138672],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5457788109779358},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5445897579193115,0.24033613502979279,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5445897579193115},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5457788109779358},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5541022419929504},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5375897579193115,0.2453361350297928,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5778834819793701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5683709979057312,0.24201680719852448,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5683709979057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5778834819793701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5613709979057312,0.24701680719852448,0.5848834819793701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7260504364967346,0.5933412313461304,0.7596638798713684,0.6052318811416626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.5945303440093994,0.7226890921592712,0.6052318811416626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7143277478218079,0.5863412313461304,0.7646638798713684,0.6122318811416626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24201680719852448,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۸","boundary":[0.21680672466754913,0.5933412313461304,0.24201680719852448,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24537815153598785,"y":0.601664662361145},{"x":0.24537815153598785,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.5933412313461304,0.24537815153598785,0.601664662361145]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5933412313461304},{"x":0.24537815153598785,"y":0.601664662361145},{"x":0.21680672466754913,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5863412313461304,0.25037815153598786,0.608664662361145],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7327731251716614,0.6159334182739258,0.7613445520401001,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.6159334182739258,0.7243697643280029,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.6605042219161987,0.6159334182739258,0.6907563209533691,0.6302021145820618]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.6159334182739258,0.6571428775787354,0.6302021145820618]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6302021145820618}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6504622054100037,0.6089334182739258,0.7663445520401001,0.6372021145820618],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6159334182739258,0.24033613502979279,0.6254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6159334182739258},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6254459023475647},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6089334182739258,0.2453361350297928,0.6324459023475647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7058823704719543,0.6373364925384521,0.7596638798713684,0.6539833545684814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6504161953926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.6373364925384521,0.7042016983032227,0.6504161953926086]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.697521026134491,0.6303364925384521,0.7646638798713684,0.6609833545684815],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6397145986557007,0.2386554628610611,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6327145986557007,0.2436554628610611,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"EViews","boundary":[0.4000000059604645,0.6634958386421204,0.45042017102241516,0.6741973757743835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6634958386421204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3950000059604645,0.6564958386421204,0.45542017102241517,0.6811973757743836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.671819269657135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6634958386421204,0.2386554628610611,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2386554628610611,"y":0.671819269657135},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6564958386421204,0.2436554628610611,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.6623067855834961,0.7361344695091248,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.6623067855834961,0.7226890921592712,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.6623067855834961,0.7159664034843445,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6623067855834961},{"x":0.702521026134491,"y":0.6777645945549011},{"x":0.653781533241272,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.653781533241272,0.6623067855834961,0.702521026134491,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.6184874176979065,0.6623067855834961,0.6470588445663452,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6777645945549011},{"x":0.578151285648346,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.578151285648346,0.6623067855834961,0.6117647290229797,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6777645945549011},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.5394958257675171,0.6623067855834961,0.5697479248046875,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6623067855834961},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرینجری","boundary":[0.4773109257221222,0.6623067855834961,0.5327731370925903,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6623067855834961},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6623067855834961},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6777645945549011},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4571428596973419,0.6623067855834961,0.47058823704719543,0.6777645945549011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.756302535533905,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6884661316871643,0.7848739624023438,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7210084199905396,0.6884661316871643,0.7495798468589783,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6884661316871643,0.7193277478218079,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6756302714347839,0.6884661316871643,0.7092437148094177,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.5865546464920044,0.6884661316871643,0.6689075827598572,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5394958257675171,0.6884661316871643,0.5798319578170776,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7039238810539246},{"x":0.529411792755127,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.529411792755127,0.6884661316871643,0.5327731370925903,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"VAR","boundary":[0.4957983195781708,0.6884661316871643,0.5277311205863953,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4907563030719757,0.6884661316871643,0.4941176474094391,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6884661316871643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6884661316871643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7039238810539246},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.6884661316871643,0.48403361439704895,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7039238810539246},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.43697479367256165,0.6884661316871643,0.4722689092159271,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7039238810539246},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.3478991687297821,0.6884661316871643,0.4302521049976349,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6884661316871643},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6884661316871643},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7039238810539246},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.3008403480052948,0.6884661316871643,0.34117648005485535,0.7039238810539246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6884661316871643},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6884661316871643},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7039238810539246},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.2386554628610611,0.6884661316871643,0.29411765933036804,0.7039238810539246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2336554628610611,0.6553067855834961,0.7898739624023438,0.7109238810539246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7327731251716614,0.7086801528930664,0.7378151416778564,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"SVAR","boundary":[0.7378151416778564,0.7086801528930664,0.7764706015586853,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7815126180648804,0.7098692059516907,0.7848739624023438,0.7217597961425781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sv","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7277731251716614,0.7016801528930664,0.7898739624023438,0.7287597961425781],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7193816900253296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7086801528930664,0.24033613502979279,0.7193816900253296]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.7086801528930664,0.24369747936725616,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7086801528930664},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7193816900253296},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7016801528930664,0.24869747936725617,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۷","boundary":[0.7411764860153198,0.7395957112312317,0.7596638798713684,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.740784764289856},{"x":0.7378151416778564,"y":0.740784764289856},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.740784764289856,0.7378151416778564,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856},{"x":0.729411780834198,"y":0.7395957112312317},{"x":0.729411780834198,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.740784764289856,0.729411780834198,0.7491081953048706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.740784764289856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6874369931221008,0.733784764289856,0.7646638798713684,0.7561081953048706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7395957112312317,0.24033613502979279,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7395957112312317},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7325957112312317,0.2453361350297928,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7633769512176514,0.24201680719852448,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7633769512176514},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7563769512176514,0.24701680719852448,0.7798894352912903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7378151416778564,0.7609987854957581,0.7596638798713684,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.7609987854957581,0.7361344695091248,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7609987854957581},{"x":0.729411780834198,"y":0.7609987854957581},{"x":0.729411780834198,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.7609987854957581,0.729411780834198,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.6084033846855164,0.7609987854957581,0.6873949766159058,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5663865804672241,0.7621878981590271,0.6016806960105896,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7621878981590271},{"x":0.561344563961029,"y":0.7621878981590271},{"x":0.561344563961029,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7621878981590271,0.561344563961029,0.7764565944671631]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5529832196235657,0.753998785495758,0.7646638798713684,0.7834565944671631],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8002378344535828},{"x":0.702521026134491,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۷","boundary":[0.702521026134491,0.7847800254821777,0.7361344695091248,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.7847800254821777,0.6974790096282959,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6571428775787354,0.7847800254821777,0.6907563209533691,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8002378344535828},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6033613681793213,0.7847800254821777,0.6504201889038086,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متحرک","boundary":[0.5512605309486389,0.7847800254821777,0.5983193516731262,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.785969078540802},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8002378344535828},{"x":0.5058823823928833,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5058823823928833,0.785969078540802,0.5445378422737122,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.785969078540802},{"x":0.5025210380554199,"y":0.785969078540802},{"x":0.5025210380554199,"y":0.801426887512207},{"x":0.5008403658866882,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5008403658866882,0.785969078540802,0.5025210380554199,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7411764860153198,0.8085612654685974,0.7596638798713684,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7361344695091248,0.8085612654685974,0.7394958138465881,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8085612654685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.8085612654685974},{"x":0.729411780834198,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6957983374595642,0.8085612654685974,0.729411780834198,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خودرگرسیون","boundary":[0.6084033846855164,0.8085612654685974,0.6890756487846375,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5630252361297607,0.8085612654685974,0.6016806960105896,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.8085612654685974},{"x":0.556302547454834,"y":0.8085612654685974},{"x":0.556302547454834,"y":0.8240190148353577},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.5092437267303467,0.8085612654685974,0.556302547454834,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8240190148353577},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.8085612654685974,0.5008403658866882,0.8240190148353577]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.785969078540802},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8240190148353577},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.778969078540802,0.7646638798713684,0.8310190148353577],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.7871581315994263,0.24033613502979279,0.7954815626144409]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7871581315994263,0.24705882370471954,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7871581315994263},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7801581315994263,0.25205882370471955,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۶","boundary":[0.21680672466754913,0.810939371585846,0.24033613502979279,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.810939371585846},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8192628026008606},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.8039393715858459,0.2453361350297928,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8537455201148987},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4773109257221222,0.8466112017631531,0.5109243988990784,0.8537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8466112017631531},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8537455201148987},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8537455201148987}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4723109257221222,0.8396112017631531,0.5159243988990784,0.8607455201148987],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/HWPXWzksqXNjseuO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/FRoLqTypZkIHcRix.jpg","blurred":"/storage/books/b1bd784ac722054f/pages/dUpWnguDmYOgaenL.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00023627525617619897,0.9986724807354582,0.9989765213791738]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.217598095536232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7260504364967346,0.20570749044418335,0.7596638798713684,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7226890921592712,"y":0.217598095536232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.2068965584039688,0.7226890921592712,0.217598095536232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7596638798713684,"y":0.217598095536232},{"x":0.7193277478218079,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7143277478218079,0.19870749044418334,0.7646638798713684,0.224598095536232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7310924530029297,0.22829964756965637,0.7596638798713684,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6974790096282959,0.22829964756965637,0.7243697643280029,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6605042219161987,0.22829964756965637,0.6890756487846375,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6554622054100037,0.22829964756965637,0.6571428775787354,0.24256837368011475]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6504622054100037,0.22129964756965637,0.7646638798713684,0.24956837368011475],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.24201680719852448,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22829964756965637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2378121316432953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22129964756965637,0.24701680719852448,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پیوستها","boundary":[0.7058823704719543,0.25208085775375366,0.7596638798713684,0.26634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.25208085775375366,0.7042016983032227,0.2639714479446411]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25326991081237793},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.697521026134491,0.24508085775375366,0.7646638798713684,0.27334958386421204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.25208085775375366,0.24033613502979279,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25208085775375366},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2615933418273926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24508085775375366,0.2453361350297928,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.27586206793785095,0.2386554628610611,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26886206793785095,0.2436554628610611,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.27586206793785095,0.7361344695091248,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7226890921592712,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.27586206793785095,0.7226890921592712,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7092437148094177,0.27586206793785095,0.7159664034843445,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.27586206793785095},{"x":0.702521026134491,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقادیر","boundary":[0.6655462384223938,0.27586206793785095,0.702521026134491,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27586206793785095},{"x":0.658823549747467,"y":0.27586206793785095},{"x":0.658823549747467,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6117647290229797,0.27586206793785095,0.658823549747467,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.27586206793785095},{"x":0.605042040348053,"y":0.27586206793785095},{"x":0.605042040348053,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.27586206793785095,0.605042040348053,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2901307940483093},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردارهای","boundary":[0.5428571701049805,0.27586206793785095,0.5932773351669312,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27586206793785095},{"x":0.534453809261322,"y":0.27586206793785095},{"x":0.534453809261322,"y":0.2901307940483093},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.48739495873451233,0.27586206793785095,0.534453809261322,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27586206793785095},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27586206793785095},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2901307940483093},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.4605042040348053,0.27586206793785095,0.48067227005958557,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.27586206793785095},{"x":0.45378151535987854,"y":0.27586206793785095},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2901307940483093},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ماتریس","boundary":[0.40168067812919617,0.27586206793785095,0.45378151535987854,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.298454225063324},{"x":0.7361344695091248,"y":0.298454225063324},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7260504364967346,0.298454225063324,0.7361344695091248,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.298454225063324},{"x":0.7243697643280029,"y":0.298454225063324},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.298454225063324,0.7243697643280029,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.298454225063324},{"x":0.7193277478218079,"y":0.298454225063324},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7092437148094177,0.298454225063324,0.7193277478218079,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.298454225063324},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6655462384223938,0.298454225063324,0.7042016983032227,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.298454225063324},{"x":0.658823549747467,"y":0.298454225063324},{"x":0.658823549747467,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6302521228790283,0.298454225063324,0.658823549747467,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.298454225063324},{"x":0.6235294342041016,"y":0.298454225063324},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.5949580073356628,0.298454225063324,0.6235294342041016,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.298454225063324},{"x":0.5882353186607361,"y":0.298454225063324},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعادلی","boundary":[0.5512605309486389,0.298454225063324,0.5882353186607361,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.298454225063324},{"x":0.5445378422737122,"y":0.298454225063324},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندمدت","boundary":[0.4941176474094391,0.298454225063324,0.5445378422737122,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.298454225063324},{"x":0.48739495873451233,"y":0.298454225063324},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3139120042324066},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.46722689270973206,0.298454225063324,0.48739495873451233,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.298454225063324},{"x":0.462184876203537,"y":0.298454225063324},{"x":0.462184876203537,"y":0.3139120042324066},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واردات","boundary":[0.42352941632270813,0.298454225063324,0.462184876203537,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.298454225063324},{"x":0.42184874415397644,"y":0.298454225063324},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3139120042324066},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.298454225063324,0.42184874415397644,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.298454225063324},{"x":0.413445383310318,"y":0.298454225063324},{"x":0.413445383310318,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3848739564418793,0.298454225063324,0.413445383310318,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.298454225063324},{"x":0.3781512677669525,"y":0.298454225063324},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناخالص","boundary":[0.3361344635486603,0.298454225063324,0.3781512677669525,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.298454225063324},{"x":0.3294117748737335,"y":0.298454225063324},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3139120042324066},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.29411765933036804,0.298454225063324,0.3294117748737335,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.298454225063324},{"x":0.2873949706554413,"y":0.298454225063324},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3139120042324066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2823529541492462,0.298454225063324,0.2873949706554413,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7378151416778564,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نرخ","boundary":[0.7176470756530762,0.32342448830604553,0.7361344695091248,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ارز","boundary":[0.6974790096282959,0.32223543524742126,0.7126050591468811,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6957983374595642,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6907563209533691,0.32223543524742126,0.6957983374595642,0.3376932144165039]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27586206793785095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2823529541492462,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2773529541492462,0.26886206793785095,0.7428151416778564,0.34588229727745057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.7243697643280029,0.34601664543151855,0.7361344695091248,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7226890921592712,0.34601664543151855,0.7226890921592712,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7193277478218079,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7092437148094177,0.34601664543151855,0.7193277478218079,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.34601664543151855},{"x":0.702521026134491,"y":0.34601664543151855},{"x":0.702521026134491,"y":0.3614744246006012},{"x":0.653781533241272,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.653781533241272,0.34601664543151855,0.702521026134491,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6117647290229797,0.34601664543151855,0.6470588445663452,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5714285969734192,0.34601664543151855,0.6067227125167847,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5647059082984924,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5310924649238586,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"VAR","boundary":[0.5310924649238586,0.34601664543151855,0.5647059082984924,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5243697762489319,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5126050710678101,0.34601664543151855,0.5243697762489319,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5058823823928833,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4907563030719757,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.4907563030719757,0.3448275923728943,0.5058823823928833,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36028537154197693},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.46554622054100037,0.3448275923728943,0.48739495873451233,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4571428596973419,"y":0.36028537154197693},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"EViews","boundary":[0.40504202246665955,0.3448275923728943,0.4571428596973419,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3448275923728943},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3448275923728943},{"x":0.40168067812919617,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.3448275923728943,0.40168067812919617,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38644471764564514},{"x":0.756302535533905,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.36979785561561584,0.7848739624023438,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7159664034843445,0.36979785561561584,0.7495798468589783,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.36979785561561584,0.7142857313156128,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7042016983032227,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.6689075827598572,0.36979785561561584,0.7042016983032227,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6184874176979065,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصحیح","boundary":[0.6184874176979065,0.36979785561561584,0.6638655662536621,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36979785561561584},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطای","boundary":[0.5764706134796143,0.36979785561561584,0.6117647290229797,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5697479248046875,"y":0.38644471764564514},{"x":0.529411792755127,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.529411792755127,0.36979785561561584,0.5697479248046875,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5193277597427368,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.36979785561561584,0.5226891040802002,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4739495813846588,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.4739495813846588,0.36979785561561584,0.5126050710678101,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.36979785561561584},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36979785561561584},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38644471764564514},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"