تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته - پیوسته تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته - پیوسته

توضیحات

آمار کاربردی امروزه نقش به‌سزایی در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم بیم‌سنجی، علوم ورزشی، علوم قرآنی و غیره دارد و بسیاری از محققان، آمار کاربردی را جزی مهم‌ترین ابزارهای پژوهشی خود می‌دانند. آمار کاربردی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مهم‌ترین تخصص‌ها برای دانشجویان رشته آمار محسوب می‌شود. این کتاب با هدف آموزش و افزایش تخصص و مهارت دانشجویان رشته آمار و سایر رشته‌ها، در حوزه تحلیل داده‌ها در آمار کاربردی به‌نگارش درآمده است و در مورد تحلیل داده‌های گسسته، پیوسته و آمیخته‌ای از آنها مباحث مفصلی دارد. اگرچه منابع مناسب داخلی و خارجی در حوزه تحلیل داده‌های گسسته و پیوسته در اختیار محققان و دانشجویان امروزی است، اما فقدان منابع داخلی در حوزه تحلیل داده‌های آمیخته نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت. از سوی دیگر، منابع خارجی این حوزه نیز عمدتاً مجموعه مقالاتی است که فقط در یک کتاب توسط دی‌لیون و کریر (2013) گردآوری شده‌اند. در این شرایط کتاب حاضر می‌تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دروسی همچون تحلیل داده‌های آمیخته، مباحث پیشرفته، فنون آماری، شبیه‌سازی، مباحث پیشرفته در تحلیل داده‌ها منبعی مناسب باشد. همچنین برخی از فصل‌های آن می‌تواند در طرح درس‌هایی همچون محاسبات آماری، محاسبات آماری پیشرفته، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، رگرسیون 1 و 2، روش‌های گسسته و پیوسته، برای دانشجویان دوره کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد.,شیوه نگارش کتاب، افزایش مهارت، بررسی مفهوم شناساپذیری در مدل‌های آماری، بررسی مفاهیم مهم و جذاب در تحلیل داده‌ها و معرفی نرم‌افزارهای مناسب از جمله ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب است که می‌تواند وجه تمایز آن از سایر کتاب‌های این حوزه باشد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797834","title":"تحلیل داده‌های آمیختۀ گسسته - پیوسته","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b3cb09e2f0a9167b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b3cb09e2f0a9167b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b3cb09e2f0a9167b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b3cb09e2f0a9167b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b3cb09e2f0a9167b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-454-2","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۸","nobat_chap":"1","description":["آمار کاربردی امروزه نقش به‌سزایی در علوم مختلف از جمله علوم پزشکی، علوم اجتماعی، علوم بیم‌سنجی، علوم ورزشی، علوم قرآنی و غیره دارد و بسیاری از محققان، آمار کاربردی را جزی مهم‌ترین ابزارهای پژوهشی خود می‌دانند. آمار کاربردی در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی از مهم‌ترین تخصص‌ها برای دانشجویان رشته آمار محسوب می‌شود. این کتاب با هدف آموزش و افزایش تخصص و مهارت دانشجویان رشته آمار و سایر رشته‌ها، در حوزه تحلیل داده‌ها در آمار کاربردی به‌نگارش درآمده است و در مورد تحلیل داده‌های گسسته، پیوسته و آمیخته‌ای از آنها مباحث مفصلی دارد. اگرچه منابع مناسب داخلی و خارجی در حوزه تحلیل داده‌های گسسته و پیوسته در اختیار محققان و دانشجویان امروزی است، اما فقدان منابع داخلی در حوزه تحلیل داده‌های آمیخته نکته‌ای است که باید به آن توجه داشت. از سوی دیگر، منابع خارجی این حوزه نیز عمدتاً مجموعه مقالاتی است که فقط در یک کتاب توسط دی‌لیون و کریر (2013) گردآوری شده‌اند. در این شرایط کتاب حاضر می‌تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دروسی همچون تحلیل داده‌های آمیخته، مباحث پیشرفته، فنون آماری، شبیه‌سازی، مباحث پیشرفته در تحلیل داده‌ها منبعی مناسب باشد. همچنین برخی از فصل‌های آن می‌تواند در طرح درس‌هایی همچون محاسبات آماری، محاسبات آماری پیشرفته، مدل‌های خطی تعمیم‌یافته، رگرسیون 1 و 2، روش‌های گسسته و پیوسته، برای دانشجویان دوره کارشناسی مورد استفاده قرار گیرد.","شیوه نگارش کتاب، افزایش مهارت، بررسی مفهوم شناساپذیری در مدل‌های آماری، بررسی مفاهیم مهم و جذاب در تحلیل داده‌ها و معرفی نرم‌افزارهای مناسب از جمله ویژگی‌های منحصربه‌فرد این کتاب است که می‌تواند وجه تمایز آن از سایر کتاب‌های این حوزه باشد."],"pages_count":"1","keywords":"تحلیل داده","token":"b3cb09e2f0a9167b","created_at":"2021-09-10 02:58:38","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 05:53:25","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920774","title":"دکتر احسان بهرامی سامانی","firstname":"دکتر احسان","lastname":"بهرامی سامانی","token":"b2a2228c9a48f1a3","created_at":"2021-09-10 02:58:26","updated_at":"2021-09-10 02:58:26","role":"writer"},{"id":"1920775","title":"دکتر مجتبی گنجعلی","firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"گنجعلی","token":"6708457f62c38dde","created_at":"2021-09-10 02:58:30","updated_at":"2021-09-10 02:58:30","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920774","title":"دکتر احسان بهرامی سامانی","firstname":"دکتر احسان","lastname":"بهرامی سامانی","token":"b2a2228c9a48f1a3","created_at":"2021-09-10 02:58:26","updated_at":"2021-09-10 02:58:26","role":"writer"},{"id":"1920775","title":"دکتر مجتبی گنجعلی","firstname":"دکتر مجتبی","lastname":"گنجعلی","token":"6708457f62c38dde","created_at":"2021-09-10 02:58:30","updated_at":"2021-09-10 02:58:30","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786487","file":"613a8a96ed3c03.63277557.pdf","book_id":"3797834","toc":null,"created_at":"2021-09-10 02:58:39","updated_at":"2021-09-10 02:58:57","process_started_at":"2021-09-10 02:58:53","process_done_at":"2021-09-10 02:58:57","process_failed_at":null,"pages_count":"234","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"f92f061844f687091083192fe6c2795004631eb930686a9f699d29f7a6b20b8417c6c5218fa3d1d28d8e0f4336b79942de3ca26a3b264f2fa772a16d52cfb526","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"7399","title":"آمار پیشرفته و تحلیل داده ها","token":"9830ee9e58aa0bd9","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:28","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_fields":[{"id":"1159","title":"علوم شناختی گرایش توانبخشی شناختی","degree_id":"10","token":"810b74f403a33f8b","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-01-01 18:48:19","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"7561","title":"آمار و تحلیل داده های اقتصادی","token":"9874ec81362cc06d","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:25:34","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_fields":[{"id":"1771","title":"حقوق تجاری اقتصادی بین المللی","degree_id":"10","token":"b4765b650614857d","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"13105","title":"تحلیل داده ها در اقیانوس شناسی فیزیکی","token":"835f0edd3b5d17d9","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:01","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_fields":[{"id":"166","title":"اقیانوس شناسی فیزیکی","degree_id":"10","token":"36920486bf91bf1b","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"13108","title":"تحلیل داده ها در اقیانوس شناسی فیزیکی","token":"671b2a73219ee2e8","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:01","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_fields":[{"id":"169","title":"اقیانوس شناسی فیزیکی","degree_id":"10","token":"2ea5fb53b4c4703a","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2021-09-10 05:53:25","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"تحلیل-داده-های-آمیختۀ-گسسته---پیوسته","urlify":"تحلیل-داده-های-آمیختۀ-گسسته---پیوسته","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر احسان بهرامی سامانی, دکتر مجتبی گنجعلی","tocStr":"","url":"/preview/b3cb09e2f0a9167b/%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DB%80-%DA%AF%D8%B3%D8%B3%D8%AA%D9%87---%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":234,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"b3cb09e2f0a9167b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/SjaymfJATciQfunp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/ffwJXibAfqoBfrlP.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/LsdrLCkdrihgkTDf.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00046613941873822895,0.0002089048287081322,0.9987854670997427,0.999636238232078]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2327791005373001},{"x":0.4941176474094391,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"پانسه","boundary":[0.4957983195781708,0.18408551812171936,0.5630252361297607,0.2327791005373001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18289786577224731},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18408551812171936},{"x":0.48571428656578064,"y":0.23159144818782806},{"x":0.413445383310318,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"امام","boundary":[0.4151260554790497,0.18289786577224731,0.48571428656578064,0.23159144818782806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1852731555700302},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2327791005373001},{"x":0.413445383310318,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.4101260554790497,0.1758978657722473,0.5680252361297607,0.23977910053730012],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6521008610725403,0.2731591463088989,0.7176470756530762,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2992874085903168},{"x":0.556302547454834,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.556302547454834,0.2731591463088989,0.6420168280601501,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2992874085903168},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.47058823704719543,0.2731591463088989,0.5445378422737122,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2731591463088989},{"x":0.462184876203537,"y":0.2731591463088989},{"x":0.462184876203537,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.3663865625858307,0.2731591463088989,0.462184876203537,0.2992874085903168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2731591463088989},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2731591463088989},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.2823529541492462,0.2731591463088989,0.35966387391090393,0.2992874085903168]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2992874085903168},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2773529541492462,0.2661591463088989,0.7226470756530762,0.3062874085903168],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/ZiqdYyrDxPRVaHFV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/fnaDdwDxkanPfhyi.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/nErdSvRUSNwiWKkj.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/EBTFmuQZIBaeSuoE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/bSUZxANprlmJJwRc.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/rqisgolDfQVYzxDV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00046613941873822895,0.00031751401265839784,0.9987854670997427,0.9990212563726512]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6521008610725403,0.27434679865837097,0.7176470756530762,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3004750609397888},{"x":0.556302547454834,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.556302547454834,0.27434679865837097,0.6420168280601501,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3004750609397888},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.47058823704719543,0.27434679865837097,0.5445378422737122,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.27434679865837097},{"x":0.462184876203537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.462184876203537,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.3798319399356842,0.27434679865837097,0.462184876203537,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3004750609397888},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3663865625858307,0.27434679865837097,0.3764705955982208,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.35966387391090393,"y":0.27434679865837097},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.2823529541492462,0.27434679865837097,0.35966387391090393,0.3004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3004750609397888},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3004750609397888}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2773529541492462,0.26734679865837097,0.7226470756530762,0.3074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6655462384223938,0.34085512161254883,0.702521026134491,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.34085512161254883},{"x":0.658823549747467,"y":0.34085512161254883},{"x":0.658823549747467,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.6067227125167847,0.34085512161254883,0.658823549747467,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.5462185144424438,0.34085512161254883,0.5983193516731262,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5394958257675171,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانی","boundary":[0.48571428656578064,0.34085512161254883,0.5394958257675171,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4773109257221222,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3598574697971344},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.34085512161254883,0.4773109257221222,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4268907606601715,0.34085512161254883,0.4638655483722687,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.34085512161254883},{"x":0.42016807198524475,"y":0.34085512161254883},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3598574697971344},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.3680672347545624,0.34085512161254883,0.42016807198524475,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3613445460796356,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجعلی","boundary":[0.2991596758365631,0.34085512161254883,0.3613445460796356,0.3598574697971344]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.34085512161254883},{"x":0.702521026134491,"y":0.3598574697971344},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2941596758365631,0.3338551216125488,0.707521026134491,0.3668574697971344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"انشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.7446556091308594,0.5378151535987854,0.7731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7731591463088989},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.4504621875286102,0.7376556091308594,0.5428151535987854,0.7801591463088989],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"هشی","boundary":[0.47058823704719543,0.7767220735549927,0.5260504484176636,0.7897862195968628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.7697220735549927,0.5310504484176636,0.7967862195968628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4941176474094391,0.7874109148979187,0.5142857432365417,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7885985970497131},{"x":0.4907563030719757,"y":0.794536828994751},{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7885985970497131,0.4907563030719757,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7933491468429565},{"x":0.48235294222831726,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7815985970497131,0.5192857432365418,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.805225670337677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4789915978908539,0.805225670337677,0.5193277597427368,0.8171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.805225670337677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.805225670337677},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.798225670337677,0.5243277597427368,0.8241021342277527],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/DHGcwBRaNhfOwiNi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/BEZqaFDqmKnFOUDQ.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/FXwhkguhhRAzTnUV.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00042659419123865976,0.00021454686492752292,0.998740272554029,0.9990452349956133]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1876484602689743},{"x":0.534453809261322,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.1876484602689743,0.5361344814300537,0.21615201234817505]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.1876484602689743},{"x":0.534453809261322,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.21615201234817505},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.6899999976158142,"boundary":[0.4521428596973419,0.1806484602689743,0.5411344814300537,0.22315201234817506],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"تی","boundary":[0.4588235318660736,0.22209025919437408,0.5277311205863953,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5277311205863953,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.21509025919437408,0.5327311205863953,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23634204268455505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.22921615839004517,0.5126050710678101,0.23634204268455505]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۹","boundary":[0.48739495873451233,0.2422802895307541,0.5109243988990784,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.22221615839004516,0.5192857432365418,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.25890737771987915,0.6218487620353699,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.25890737771987915,0.5899159908294678,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.25890737771987915,0.5596638917922974,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5495798587799072,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.25890737771987915,0.5495798587799072,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.25890737771987915,0.4957983195781708,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.25890737771987915},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25890737771987915},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2731591463088989},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.25890737771987915,0.45042017102241516,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.25890737771987915,0.4151260554790497,0.2731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2731591463088989},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3748319399356842,0.25190737771987914,0.6268487620353699,0.28015914630889893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2980997562408447},{"x":0.578151285648346,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.578151285648346,0.28384798765182495,0.6134454011917114,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.5277311205863953,0.28384798765182495,0.5731092691421509,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.285035640001297},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2980997562408447},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.48403361439704895,0.285035640001297,0.5226891040802002,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.285035640001297},{"x":0.4789915978908539,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.4302521049976349,0.285035640001297,0.4789915978908539,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.285035640001297},{"x":0.4252100884914398,"y":0.285035640001297},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2980997562408447},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.38823530077934265,0.285035640001297,0.4252100884914398,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6117647290229797,0.3028503656387329,0.6369748115539551,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5731092691421509,0.3028503656387329,0.6067227125167847,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.5327731370925903,0.3028503656387329,0.5680672526359558,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4924369752407074,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانی","boundary":[0.4924369752407074,0.3028503656387329,0.5277311205863953,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3028503656387329},{"x":0.48739495873451233,"y":0.31591448187828064},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.3028503656387329,0.48739495873451233,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4773109257221222,"y":0.31591448187828064},{"x":0.45210084319114685,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.45210084319114685,0.3028503656387329,0.4773109257221222,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31591448187828064},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.4117647111415863,0.3028503656387329,0.4470588266849518,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3028503656387329},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3028503656387329},{"x":0.40672269463539124,"y":0.31591448187828064},{"x":0.364705890417099,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گنجعلی","boundary":[0.364705890417099,0.3028503656387329,0.40672269463539124,0.31591448187828064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.285035640001297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31591448187828064},{"x":0.364705890417099,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3580252182483673,0.278035640001297,0.6419748115539551,0.32291448187828065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5310924649238586,0.3372921645641327,0.5714285969734192,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5260504484176636,0.3372921645641327,0.529411792755127,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.48235294222831726,0.3372921645641327,0.5193277597427368,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.45042017102241516,0.3372921645641327,0.4789915978908539,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4302521049976349,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4302521049976349,0.3372921645641327,0.4436974823474884,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.35391923785209656,0.5983193516731262,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.35391923785209656,0.5630252361297607,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.35391923785209656,0.5378151535987854,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.35391923785209656,0.5277311205863953,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3693586587905884},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.35391923785209656,0.4924369752407074,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3693586587905884},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.35391923785209656,0.4789915978908539,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3693586587905884},{"x":0.440336138010025,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.35391923785209656,0.4722689092159271,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35391923785209656},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3693586587905884},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.35391923785209656,0.43529412150382996,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38598576188087463},{"x":0.561344563961029,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.561344563961029,0.37173396348953247,0.5882353186607361,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5546218752861023,"y":0.38598576188087463},{"x":0.534453809261322,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.37173396348953247,0.5546218752861023,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5327731370925903,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5310924649238586,0.37173396348953247,0.5327731370925903,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5243697762489319,"y":0.38598576188087463},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.37173396348953247,0.5243697762489319,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4605042040348053,"y":0.38598576188087463},{"x":0.413445383310318,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.413445383310318,0.37173396348953247,0.4605042040348053,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5428571701049805,0.3895486891269684,0.5647059082984924,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5361344814300537,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.3895486891269684,0.5361344814300537,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5042017102241516,0.3895486891269684,0.5058823823928833,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3895486891269684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3895486891269684},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4756302535533905,0.3895486891269684,0.49747899174690247,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3895486891269684},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3895486891269684},{"x":0.47058823704719543,"y":0.40380048751831055},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43529412150382996,0.3895486891269684,0.47058823704719543,0.40380048751831055]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4049881100654602},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3302921645641327,0.6033193516731262,0.4119881100654602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4073634147644043,0.5445378422737122,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.40617576241493225,0.5142857432365417,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4073634147644043,0.4957983195781708,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.4571428596973419,0.40617576241493225,0.48739495873451233,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42161521315574646},{"x":0.45546218752861023,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.39917576241493224,0.5495378422737122,0.42861521315574647],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.5008403658866882,0.42399048805236816,0.5445378422737122,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.42399048805236816,0.4941176474094391,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4228028357028961},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4370546340942383},{"x":0.45378151535987854,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.45546218752861023,0.4228028357028961,0.4756302535533905,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45605701208114624},{"x":0.534453809261322,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.4429928660392761,0.5647059082984924,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4429928660392761},{"x":0.529411792755127,"y":0.4429928660392761},{"x":0.529411792755127,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.4429928660392761,0.529411792755127,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4429928660392761},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4638655483722687,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۰.۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.4429928660392761,0.5142857432365417,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4571428596973419,"y":0.45605701208114624},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.43529412150382996,0.4429928660392761,0.4571428596973419,0.45605701208114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45843231678009033},{"x":0.43529412150382996,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43197479367256164,0.4158028357028961,0.5697059082984924,0.46543231678009034],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43349167704582214},{"x":0.489075630903244,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.489075630903244,0.42874109745025635,0.4907563030719757,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.43349167704582214},{"x":0.489075630903244,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.42174109745025634,0.4957563030719757,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47980996966362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4679335057735443,0.6386554837226868,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.4679335057735443,0.6117647290229797,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4679335057735443},{"x":0.578151285648346,"y":0.4679335057735443},{"x":0.578151285648346,"y":0.47980996966362},{"x":0.556302547454834,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4679335057735443,0.578151285648346,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47980996966362},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4679335057735443,0.5512605309486389,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47980996966362},{"x":0.48235294222831726,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4679335057735443,0.5092437267303467,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4679335057735443},{"x":0.4773109257221222,"y":0.47980996966362},{"x":0.4436974823474884,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4679335057735443,0.4773109257221222,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4679335057735443},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47980996966362},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4679335057735443,0.43865546584129333,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47980996966362},{"x":0.3781512677669525,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3781512677669525,0.4679335057735443,0.3966386616230011,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.47980996966362},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4679335057735443,0.37478992342948914,0.47980996966362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47980996966362},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36642857909202575,0.4609335057735443,0.6436554837226868,0.48680996966362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6302521228790283,0.49168646335601807,0.6789916157722473,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.49168646335601807,0.6302521228790283,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5047506093978882},{"x":0.578151285648346,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.578151285648346,0.49168646335601807,0.6084033846855164,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانی","boundary":[0.5445378422737122,0.49168646335601807,0.5731092691421509,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.49168646335601807,0.5411764979362488,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.5042017102241516,0.49168646335601807,0.5327731370925903,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5035629272460938},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.49168646335601807,0.5025210380554199,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹-","boundary":[0.4571428596973419,0.49168646335601807,0.4924369752407074,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7310924530029297,"y":0.519002377986908},{"x":0.7008403539657593,"y":0.519002377986908}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7008403539657593,0.5059382319450378,0.7310924530029297,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6957983374595642,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5059382319450378,0.6957983374595642,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.519002377986908},{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6739495992660522,0.5059382319450378,0.6873949766159058,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6689075827598572,"y":0.519002377986908},{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6302521228790283,0.5059382319450378,0.6689075827598572,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5059382319450378,0.6302521228790283,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6067227125167847,"y":0.519002377986908},{"x":0.578151285648346,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.578151285648346,0.5059382319450378,0.6067227125167847,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5731092691421509,"y":0.519002377986908},{"x":0.5546218752861023,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5546218752861023,0.5059382319450378,0.5731092691421509,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5529412031173706,"y":0.519002377986908},{"x":0.534453809261322,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.534453809261322,0.5059382319450378,0.5529412031173706,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5059382319450378},{"x":0.529411792755127,"y":0.5059382319450378},{"x":0.529411792755127,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.4957983195781708,0.5059382319450378,0.529411792755127,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5201900005340576},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.45546218752861023,0.5071259140968323,0.4907563030719757,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.5071259140968323,0.45042017102241516,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5071259140968323},{"x":0.440336138010025,"y":0.5201900005340576},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.4084033668041229,0.5071259140968323,0.440336138010025,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5201900005340576},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.40504202246665955,0.5071259140968323,0.40672269463539124,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5201900005340576},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احسان","boundary":[0.36974790692329407,0.5071259140968323,0.4000000059604645,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5071259140968323},{"x":0.364705890417099,"y":0.5071259140968323},{"x":0.364705890417099,"y":0.5201900005340576},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرامی","boundary":[0.33781513571739197,0.5071259140968323,0.364705890417099,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5201900005340576},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانی","boundary":[0.3025210201740265,0.5071259140968323,0.3327731192111969,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5201900005340576},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29579833149909973,0.5071259140968323,0.3008403480052948,0.5201900005340576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.25882354378700256,0.5071259140968323,0.29075631499290466,0.5201900005340576]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25382354378700256,0.48468646335601806,0.7360924530029297,0.5271900005340576],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گنجعلی","boundary":[0.5731092691421509,0.5225653052330017,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5680672526359558,0.5225653052330017,0.5714285969734192,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5243697762489319,0.5225653052330017,0.5630252361297607,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5356294512748718},{"x":0.489075630903244,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.489075630903244,0.5225653052330017,0.5210084319114685,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5225653052330017},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.4588235318660736,0.5225653052330017,0.48403361439704895,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5356294512748718},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4453781545162201,0.5225653052330017,0.4571428596973419,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5225653052330017},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5356294512748718},{"x":0.440336138010025,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.5225653052330017,0.4436974823474884,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.702521026134491,"y":0.551068902015686},{"x":0.653781533241272,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.653781533241272,0.5380047559738159,0.702521026134491,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6487395167350769,"y":0.551068902015686},{"x":0.6285714507102966,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6285714507102966,0.5380047559738159,0.6487395167350769,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6302521228790283,"y":0.551068902015686},{"x":0.6268907785415649,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5380047559738159,0.6302521228790283,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5522565245628357},{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5391923785209656,0.6067227125167847,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5522565245628357},{"x":0.578151285648346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.578151285648346,0.5391923785209656,0.5815126299858093,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5361344814300537,0.5391923785209656,0.5731092691421509,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5042017102241516,0.5391923785209656,0.5310924649238586,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5391923785209656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5391923785209656},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5522565245628357},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4722689092159271,0.5391923785209656,0.49747899174690247,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5391923785209656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5391923785209656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5522565245628357},{"x":0.462184876203537,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.5391923785209656,0.46554622054100037,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43361344933509827,0.5391923785209656,0.4571428596973419,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5522565245628357},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40504202246665955,0.5391923785209656,0.4268907606601715,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5391923785209656},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.5391923785209656,0.4000000059604645,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5391923785209656},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5391923785209656},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3512605130672455,0.5391923785209656,0.38991597294807434,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5391923785209656},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.5391923785209656,0.3495798408985138,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5391923785209656},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5391923785209656},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5522565245628357},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.31092438101768494,0.5391923785209656,0.33949580788612366,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5391923785209656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5391923785209656},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5522565245628357},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.5391923785209656,0.30756303668022156,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5522565245628357,0.7176470756530762,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5534442067146301,0.6655462384223938,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5546318292617798,0.6302521228790283,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شانزده","boundary":[0.5747899413108826,0.5546318292617798,0.6084033846855164,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.5546318292617798,0.5747899413108826,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۱۸","boundary":[0.5445378422737122,0.5546318292617798,0.5663865804672241,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5676959753036499},{"x":0.529411792755127,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.529411792755127,0.5558194518089294,0.5428571701049805,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.5558194518089294,0.5277311205863953,0.5676959753036499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5676959753036499},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.30256303668022155,0.5155653052330017,0.7226470756530762,0.5746959753036499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193},{"x":0.63193279504776,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.570071280002594,0.6672269105911255,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.570071280002594},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.570071280002594,0.6302521228790283,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.570071280002594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.570071280002594},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5848739743232727,0.570071280002594,0.6084033846855164,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.570071280002594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.570071280002594},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5579832196235657,0.570071280002594,0.5798319578170776,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.570071280002594},{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.570071280002594,0.5512605309486389,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.570071280002594},{"x":0.5428571701049805,"y":0.570071280002594},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5008403658866882,0.570071280002594,0.5428571701049805,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.570071280002594},{"x":0.4941176474094391,"y":0.570071280002594},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.570071280002594,0.4941176474094391,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.570071280002594},{"x":0.45378151535987854,"y":0.570071280002594},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4268907606601715,0.570071280002594,0.45378151535987854,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.570071280002594},{"x":0.42016807198524475,"y":0.570071280002594},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5831353664398193},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.39159664511680603,0.570071280002594,0.42016807198524475,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.570071280002594},{"x":0.38655462861061096,"y":0.570071280002594},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3848739564418793,0.570071280002594,0.38655462861061096,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.570071280002594},{"x":0.3764705955982208,"y":0.570071280002594},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۴۹","boundary":[0.35630252957344055,0.570071280002594,0.3764705955982208,0.5831353664398193]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.570071280002594},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35130252957344055,0.563071280002594,0.6722269105911255,0.5901353664398193],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5866983532905579},{"x":0.658823549747467,"y":0.5866983532905579},{"x":0.658823549747467,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.5866983532905579,0.658823549747467,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.5866983532905579,0.6302521228790283,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7042016983032227,0.6021377444267273,0.7394958138465881,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6638655662536621,0.6021377444267273,0.7008403539657593,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6352941393852234,0.6021377444267273,0.6621848940849304,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.63193279504776,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6021377444267273,0.63193279504776,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5899159908294678,0.6021377444267273,0.6067227125167847,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5849159908294678,0.5796983532905579,0.7461764860153198,0.6198265857696533],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6282660365104675},{"x":0.63193279504776,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.63193279504776,0.6199524998664856,0.6655462384223938,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6199524998664856,0.6302521228790283,0.6282660365104675]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6218907785415649,0.6129524998664856,0.6705462384223938,0.6352660365104675],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6187648177146912},{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.610084056854248,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5815126299858093,0.6187648177146912,0.610084056854248,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5697479248046875,0.6187648177146912,0.5731092691421509,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5378151535987854,0.6175771951675415,0.5630252361297607,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116},{"x":0.507563054561615,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.507563054561615,0.6175771951675415,0.5226891040802002,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6175771951675415},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6175771951675415},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.46722689270973206,0.6175771951675415,0.49915966391563416,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6175771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6175771951675415},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4638655483722687,0.6175771951675415,0.46722689270973206,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.6163895726203918},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6175771951675415},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6294536590576172},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Multivariate","boundary":[0.34285715222358704,0.6163895726203918,0.40672269463539124,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6175771951675415},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"analysis","boundary":[0.4151260554790497,0.6175771951675415,0.45546218752861023,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6294536590576172},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.34117648005485535,0.6163895726203918,0.3462184965610504,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.3193277418613434,0.6163895726203918,0.3361344635486603,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6294536590576172},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3126050531864166,0.6163895726203918,0.3176470696926117,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6163895726203918},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6163895726203918},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6294536590576172},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Statistics","boundary":[0.26218488812446594,0.6163895726203918,0.30924370884895325,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6484560370445251}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.5815126299858093,0.6342042684555054,0.6084033846855164,0.6484560370445251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5714285969734192,0.6342042684555054,0.5747899413108826,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.534453809261322,0.6342042684555054,0.5630252361297607,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.6342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5092437267303467,0.6342042684555054,0.529411792755127,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیره","boundary":[0.4722689092159271,0.6342042684555054,0.5025210380554199,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4571428596973419,0.6342042684555054,0.4638655483722687,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6342042684555054},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6342042684555054},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.4268907606601715,0.6342042684555054,0.45210084319114685,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6342042684555054},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6472684144973755},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.6342042684555054,0.42352941632270813,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6342042684555054},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6472684144973755},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.37310925126075745,0.6330166459083557,0.4117647111415863,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3663865625858307,"y":0.646080732345581},{"x":0.3630252182483673,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3630252182483673,0.6330166459083557,0.3663865625858307,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6330166459083557},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6330166459083557},{"x":0.35630252957344055,"y":0.646080732345581},{"x":0.33781513571739197,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.33781513571739197,0.6330166459083557,0.35630252957344055,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3361344635486603,"y":0.646080732345581},{"x":0.3327731192111969,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3327731192111969,0.6330166459083557,0.3361344635486603,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6330166459083557},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6330166459083557},{"x":0.32268908619880676,"y":0.646080732345581},{"x":0.25882354378700256,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Multivariate","boundary":[0.25882354378700256,0.6330166459083557,0.32268908619880676,0.646080732345581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6163895726203918},{"x":0.610084056854248,"y":0.6187648177146912},{"x":0.610084056854248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2571428716182709,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.25382354378700256,0.6093895726203918,0.615084056854248,0.6554560370445252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.5866983532905579,0.5394958257675171,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5462185144424438,0.5866983532905579,0.5680672526359558,0.5950118899345398]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5950118899345398},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵۴۲","boundary":[0.5731092691421509,0.5866983532905579,0.6067227125167847,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5950118899345398},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5796983532905579,0.6117227125167847,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"analysis","boundary":[0.4268907606601715,0.6472684144973755,0.46722689270973206,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6579572558403015},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.47058823704719543,0.6472684144973755,0.4789915978908539,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6579572558403015},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Problems","boundary":[0.48403361439704895,0.6472684144973755,0.5327731370925903,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6472684144973755},{"x":0.534453809261322,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5310924649238586,0.6472684144973755,0.534453809261322,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"exercises","boundary":[0.5394958257675171,0.6472684144973755,0.5848739743232727,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5865546464920044,0.6472684144973755,0.5882353186607361,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"etc","boundary":[0.5932773351669312,0.6472684144973755,0.6067227125167847,0.6579572558403015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4218907606601715,0.6402684144973755,0.6117227125167847,0.6649572558403015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6591448783874512,0.6991596817970276,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.6603325605392456,0.6605042219161987,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6603325605392456,0.6302521228790283,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنجعلی","boundary":[0.5714285969734192,0.6603325605392456,0.6084033846855164,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5647059082984924,0.6603325605392456,0.5680672526359558,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6722090244293213},{"x":0.529411792755127,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.529411792755127,0.6603325605392456,0.5579832196235657,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.6603325605392456,0.5243697762489319,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6722090244293213},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۳","boundary":[0.48739495873451233,0.6603325605392456,0.5142857432365417,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6722090244293213},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4789915978908539,0.6603325605392456,0.48403361439704895,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.673396646976471},{"x":0.6991596817970276,"y":0.673396646976471},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.673396646976471,0.6991596817970276,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.673396646976471},{"x":0.6605042219161987,"y":0.673396646976471},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6285714507102966,0.673396646976471,0.6605042219161987,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6745843291282654,0.6302521228790283,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6067227125167847,"y":0.673396646976471},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5714285969734192,0.6745843291282654,0.6067227125167847,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5394958257675171,0.6745843291282654,0.5647059082984924,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5042017102241516,0.6745843291282654,0.5327731370925903,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6876484751701355},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.6745843291282654,0.5008403658866882,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6888360977172852},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46890756487846375,0.6745843291282654,0.4924369752407074,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.675771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.675771951675415},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6888360977172852},{"x":0.440336138010025,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.440336138010025,0.675771951675415,0.4638655483722687,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.675771951675415},{"x":0.43529412150382996,"y":0.675771951675415},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.675771951675415,0.43529412150382996,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.675771951675415},{"x":0.4268907606601715,"y":0.675771951675415},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3848739564418793,0.675771951675415,0.4268907606601715,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6900237798690796,0.6991596817970276,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6900237798690796,0.6605042219161987,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6912114024162292,0.6302521228790283,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7078384757041931},{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7078384757041931,0.707563042640686,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7078384757041931,0.6890756487846375,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.7066508531570435,0.6605042219161987,0.7185273170471191]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6615201830863953},{"x":0.707563042640686,"y":0.6579572558403015},{"x":0.707563042640686,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.37987395644187927,0.6545201830863953,0.712563042640686,0.7255273170471191],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7232779264450073,0.7092437148094177,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7232779264450073,0.6907563209533691,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.724465548992157},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.724465548992157,0.6605042219161987,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.724465548992157},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.724465548992157,0.6302521228790283,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7494061589241028},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7142857313156128,0.7375296950340271,0.7445378303527832,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7494061589241028},{"x":0.653781533241272,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.653781533241272,0.7375296950340271,0.7109243869781494,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6336134672164917,0.7375296950340271,0.6487395167350769,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.7375296950340271,0.6302521228790283,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6218907785415649,0.7162779264450073,0.7495378303527832,0.7552185363769531],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.2974790036678314,0.6912114024162292,0.3327731192111969,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7030878663063049},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33781513571739197,0.6912114024162292,0.3831932842731476,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7030878663063049},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38823530077934265,0.6912114024162292,0.4436974823474884,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.6912114024162292,0.4470588266849518,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7030878663063049},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45210084319114685,0.6912114024162292,0.4941176474094391,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6912114024162292},{"x":0.507563054561615,"y":0.6912114024162292},{"x":0.507563054561615,"y":0.7030878663063049},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49747899174690247,0.6912114024162292,0.507563054561615,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.6912114024162292,0.5680672526359558,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.6912114024162292,0.6084033846855164,0.7030878663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2924790036678314,0.6842114024162292,0.6134033846855164,0.7100878663063049],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"QA۲۷۸","boundary":[0.5647059082984924,0.7078384757041931,0.6067227125167847,0.7173396944999695]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7315914630889893},{"x":0.534453809261322,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۱۹/۵۳۵۰۷۶","boundary":[0.534453809261322,0.7220902442932129,0.6067227125167847,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7315914630889893},{"x":0.534453809261322,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.7008384757041931,0.6117227125167847,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.745843231678009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۶۰۱۱۱۸۶","boundary":[0.5546218752861023,0.7375296950340271,0.6067227125167847,0.745843231678009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6067227125167847,"y":0.745843231678009},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7305296950340271,0.6117227125167847,0.752843231678009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5310924649238586,0.7600950002670288,0.5445378422737122,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7719715237617493},{"x":0.507563054561615,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7600950002670288,0.5260504484176636,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳4","boundary":[0.45546218752861023,0.7589073777198792,0.5008403658866882,0.7719715237617493]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.4504621875286102,0.7519073777198791,0.5495378422737122,0.7789715237617493],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7719715237617493},{"x":0.556302547454834,"y":0.7850356101989746},{"x":0.4436974823474884,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7743467688560486,0.556302547454834,0.7850356101989746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5731092691421509,"y":0.783847987651825},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.7850356101989746,0.5731092691421509,0.7969121336936951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7969121336936951},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7673467688560486,0.5781092691421509,0.8039121336936951],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/DJJxbKQoeGrumDHr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/zJhGDYfXxigKkaSO.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/cxgDjdOMUhkmRlZP.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00033867164405677777,0.9990877056242037,0.9996235436461601]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3099762499332428},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ﻢﯾﺪﻘﺗ","boundary":[0.48403361439704895,0.2921615242958069,0.5378151535987854,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.4605042040348053,0.2921615242958069,0.4756302535533905,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2921615242958069},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2921615242958069},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"ناراﺪﺘﺳود","boundary":[0.3495798408985138,0.2921615242958069,0.45378151535987854,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2921615242958069},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3099762499332428},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻣآ","boundary":[0.30588236451148987,0.2921615242958069,0.34285715222358704,0.3099762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"str":"يدﺮﺑرﺎﮐ","boundary":[0.21512605249881744,0.2921615242958069,0.2974790036678314,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2851615242958069,0.5428151535987854,0.3169762499332428],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/FmTdjIUYAlJBQpeM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/YiCvYAJmHmOxhdbW.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/prQxxGvhLHaMdWcH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/MkQDhLPddqdONZQL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/xDcwULkrVKAbRCGf.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/ttiesGeGqmhIAVxH.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003443136625788274,0.9986724807354582,0.9989902251468985]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31353920698165894},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49915966391563416,0.2980997562408447,0.5546218752861023,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4470588266849518,0.2969121038913727,0.4924369752407074,0.3123515546321869]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2969121038913727},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2980997562408447},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31353920698165894},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4420588266849518,0.2899121038913727,0.5596218752861023,0.32053920698165894],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327},{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.707563042640686,0.3230403661727905,0.7663865685462952,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3230403661727905},{"x":0.702521026134491,"y":0.3230403661727905},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.3230403661727905,0.702521026134491,0.33610451221466064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3372921645641327},{"x":0.702521026134491,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.697521026134491,0.3160403661727905,0.7713865685462952,0.3442921645641327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2554621994495392,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیزده","boundary":[0.21680672466754913,0.3230403661727905,0.2521008551120758,0.33847981691360474]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3230403661727905},{"x":0.2554621994495392,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2521008551120758,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.3160403661727905,0.2571008551120758,0.34547981691360474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.21512605249881744,0.3622327744960785,0.21848739683628082,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3622327744960785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3552327744960785,0.22348739683628083,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4049881100654602,0.2201680690050125,0.4133016765117645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4133016765117645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3979881100654602,0.22516806900501252,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.42874109745025635,0.2218487411737442,0.43586698174476624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43586698174476624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42174109745025634,0.2268487411737442,0.44286698174476624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2235294133424759,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.2235294133424759,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2235294133424759,"y":0.48337292671203613},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4680593900680542,0.2285294133424759,0.49037292671203614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.756302535533905,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35866984724998474},{"x":0.75126051902771,"y":0.35866984724998474},{"x":0.75126051902771,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7310924530029297,0.35866984724998474,0.75126051902771,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.35866984724998474,0.729411780834198,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.6823529601097107,0.35866984724998474,0.7210084199905396,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6655462384223938,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6655462384223938,0.35866984724998474,0.6756302714347839,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6184874176979065,0.35866984724998474,0.6605042219161987,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.5899159908294678,0.35866984724998474,0.6117647290229797,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.35866984724998474},{"x":0.583193302154541,"y":0.35866984724998474},{"x":0.583193302154541,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.5159664154052734,0.35866984724998474,0.583193302154541,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.35866984724998474,0.5159664154052734,0.37410926818847656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5126050710678101,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.35166984724998473,0.7898739624023438,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۰۱.","boundary":[0.7411764860153198,0.38123515248298645,0.7613445520401001,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7058823704719543,0.38123515248298645,0.7344537973403931,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7008403539657593,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.38123515248298645,0.7008403539657593,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مشترک","boundary":[0.6252101063728333,0.38123515248298645,0.6705882549285889,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.38123515248298645,0.6201680898666382,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.4049881100654602,0.7630252242088318,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.4049881100654602,0.7428571581840515,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7058823704719543,0.4049881100654602,0.7344537973403931,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7008403539657593,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6823529601097107,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.4049881100654602,0.7008403539657593,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6689075827598572,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6352941393852234,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6352941393852234,0.4049881100654602,0.6689075827598572,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6336134672164917,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6218487620353699,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6218487620353699,0.4049881100654602,0.6336134672164917,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.4049881100654602,0.6168067455291748,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.42636579275131226,0.7630252242088318,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4418052136898041},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.42636579275131226,0.7428571581840515,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استقلال","boundary":[0.6890756487846375,0.42636579275131226,0.7361344695091248,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.42636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.42636579275131226},{"x":0.680672287940979,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6420168280601501,0.42636579275131226,0.680672287940979,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.42636579275131226,0.6403361558914185,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.450118750333786},{"x":0.7613445520401001,"y":0.450118750333786},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.450118750333786,0.7630252242088318,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.450118750333786},{"x":0.7428571581840515,"y":0.450118750333786},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.450118750333786,0.7428571581840515,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.450118750333786},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7042016983032227,0.450118750333786,0.7361344695091248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.45130640268325806},{"x":0.702521026134491,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.45130640268325806,0.702521026134491,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6369748115539551,0.45130640268325806,0.6722689270973206,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45130640268325806},{"x":0.63193279504776,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.45130640268325806,0.6336134672164917,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.47387173771858215,0.7630252242088318,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.47387173771858215,0.7428571581840515,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47387173771858215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7042016983032227,0.47387173771858215,0.7344537973403931,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6621848940849304,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توابعی","boundary":[0.6621848940849304,0.47387173771858215,0.6974790096282959,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48812350630760193},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6470588445663452,0.47387173771858215,0.6554622054100037,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48812350630760193},{"x":0.583193302154541,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.583193302154541,0.47387173771858215,0.6403361558914185,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5361344814300537,0.47387173771858215,0.5764706134796143,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48812350630760193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.47387173771858215,0.5310924649238586,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7613445520401001,"y":0.510688841342926},{"x":0.7445378303527832,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.49643704295158386,0.7613445520401001,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926},{"x":0.7428571581840515,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.49643704295158386,0.7428571581840515,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتاورهای","boundary":[0.6689075827598572,0.49643704295158386,0.7361344695091248,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6336134672164917,0.4976246953010559,0.6605042219161987,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5118764638900757},{"x":0.610084056854248,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.610084056854248,0.4976246953010559,0.6285714507102966,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5118764638900757},{"x":0.534453809261322,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.534453809261322,0.49881234765052795,0.5983193516731262,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5277311205863953,0.49881234765052795,0.5310924649238586,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7647058963775635,"y":0.510688841342926},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5193697762489319,0.3754228048324585,0.7697058963775635,0.517688841342926],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.519002377986908},{"x":0.7445378303527832,"y":0.519002377986908},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۰۶۰۱.","boundary":[0.7109243869781494,0.519002377986908,0.7462185025215149,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908},{"x":0.7042016983032227,"y":0.519002377986908},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشتاورهای","boundary":[0.6369748115539551,0.519002377986908,0.7042016983032227,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5983193516731262,0.5201900005340576,0.6302521228790283,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.521377682685852},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5815126299858093,0.521377682685852,0.5966386795043945,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.521377682685852},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.521377682685852,0.5731092691421509,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۶.۱","boundary":[0.7142857313156128,0.5415676832199097,0.7428571581840515,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5427553653717041,0.7126050591468811,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتاورهای","boundary":[0.6369748115539551,0.5427553653717041,0.7042016983032227,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.5983193516731262,0.5451306700706482,0.6302521228790283,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5714285969734192,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5714285969734192,0.5451306700706482,0.5932773351669312,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5697479248046875,"y":0.559382438659668},{"x":0.5663865804672241,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.5451306700706482,0.5697479248046875,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۶.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.5653206706047058,0.7445378303527832,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5665082931518555,0.7142857313156128,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تبدیلات","boundary":[0.6554622054100037,0.5665082931518555,0.7042016983032227,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6487395167350769,"y":0.58076012134552},{"x":0.6168067455291748,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6168067455291748,0.5665082931518555,0.6487395167350769,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5665082931518555},{"x":0.610084056854248,"y":0.5665082931518555},{"x":0.610084056854248,"y":0.58076012134552},{"x":0.5747899413108826,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5747899413108826,0.5665082931518555,0.610084056854248,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5680672526359558,"y":0.58076012134552},{"x":0.5579832196235657,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.5665082931518555,0.5680672526359558,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5512605309486389,"y":0.58076012134552},{"x":0.4957983195781708,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گشتاورها","boundary":[0.4957983195781708,0.5665082931518555,0.5512605309486389,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5676959753036499},{"x":0.4957983195781708,"y":0.58076012134552},{"x":0.4924369752407074,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4924369752407074,0.5676959753036499,0.4957983195781708,0.58076012134552]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.521377682685852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4857563030719757,0.514377682685852,0.7512185025215149,0.5865724391937256],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.589073657989502},{"x":0.7428571581840515,"y":0.589073657989502},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴.۶.۱","boundary":[0.7159664034843445,0.589073657989502,0.7428571581840515,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.589073657989502},{"x":0.7142857313156128,"y":0.589073657989502},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.589073657989502,0.7142857313156128,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گشتاور","boundary":[0.6621848940849304,0.589073657989502,0.7042016983032227,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.5902612805366516,0.6571428775787354,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6000000238418579,0.5902612805366516,0.6302521228790283,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5630252361297607,0.5914489030838013,0.5966386795043945,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5914489030838013},{"x":0.561344563961029,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5394958257675171,0.5914489030838013,0.5630252361297607,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5327731370925903,0.5914489030838013,0.5378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"7.1","boundary":[0.7445378303527832,0.6128265857696533,0.7613445520401001,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.6128265857696533,0.7428571581840515,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7159664034843445,0.6128265857696533,0.7361344695091248,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.6128265857696533,0.7058823704719543,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6128265857696533},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6268907785415649,0.6128265857696533,0.6756302714347839,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6117647290229797,0.6140142679214478,0.6201680898666382,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5848739743232727,0.6140142679214478,0.6084033846855164,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6270784139633179},{"x":0.561344563961029,"y":0.6270784139633179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.561344563961029,0.6140142679214478,0.5815126299858093,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6270784139633179},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.48739495873451233,0.6140142679214478,0.5512605309486389,0.6270784139633179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6140142679214478},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6140142679214478},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.6140142679214478,0.48235294222831726,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7310924530029297,0.6353919506072998,0.7663865685462952,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.6353919506072998,0.7277311086654663,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6705882549285889,0.6353919506072998,0.6974790096282959,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6453781723976135,0.6353919506072998,0.6638655662536621,0.6496437191963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6353919506072998,0.6403361558914185,0.6496437191963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7663865685462952,"y":0.589073657989502},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6496437191963196},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47567227005958557,0.5844489030838013,0.7730672407150269,0.6566437191963196],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.2218487411737442,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.2268487411737442,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2218487411737442,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.521377682685852},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.2268487411737442,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5676959753036499,0.23193277418613434,0.5771971344947815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676959753036499},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5771971344947815},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5606959753036499,0.23693277418613434,0.5841971344947815],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23193277418613434,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.5902612805366516,0.23193277418613434,0.599762499332428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.23529411852359772,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.5902612805366516,0.2369747906923294,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5902612805366516},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5832612805366516,0.2419747906923294,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6140142679214478,0.23025210201740265,0.6223278045654297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6140142679214478},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6223278045654297},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6070142679214477,0.23525210201740265,0.6293278045654297],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6365795731544495,0.23025210201740265,0.6448931097984314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6365795731544495},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6295795731544495,0.23525210201740265,0.6518931097984314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6745843291282654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6745843291282654,0.23193277418613434,0.6828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.23529411852359772,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.6745843291282654,0.2369747906923294,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6745843291282654},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21512605249881744,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6675843291282654,0.2419747906923294,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6959620118141174,0.23193277418613434,0.7042755484580994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6959620118141174},{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7042755484580994},{"x":0.21680672466754913,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6889620118141174,0.23693277418613434,0.7112755484580994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7185273170471191,0.23025210201740265,0.7268408536911011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7185273170471191},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7115273170471191,0.23525210201740265,0.7338408536911011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.756302535533905,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6745843291282654,0.7848739624023438,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7277311086654663,0.6745843291282654,0.7495798468589783,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6745843291282654,0.7260504364967346,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6873949766159058,0.6745843291282654,0.7176470756530762,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6655462384223938,0.6745843291282654,0.6840336322784424,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.6201680898666382,0.6745843291282654,0.6521008610725403,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.5478991866111755,0.6745843291282654,0.6134454011917114,0.6876484751701355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5428991866111755,0.6675843291282654,0.7898739624023438,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.694774329662323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.7411764860153198,0.694774329662323,0.7647058963775635,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.694774329662323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.694774329662323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.6974790096282959,0.694774329662323,0.7344537973403931,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.694774329662323},{"x":0.6907563209533691,"y":0.694774329662323},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7102137804031372},{"x":0.658823549747467,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.658823549747467,0.694774329662323,0.6924369931221008,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6521008610725403,"y":0.694774329662323},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندمتغیره","boundary":[0.5882353186607361,0.6959620118141174,0.6521008610725403,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7114014029502869},{"x":0.583193302154541,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6971496343612671,0.5865546464920044,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.7185273170471191,0.7647058963775635,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.7185273170471191,0.7428571581840515,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7042016983032227,0.7185273170471191,0.7344537973403931,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.6672269105911255,0.7173396944999695,0.6974790096282959,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7173396944999695},{"x":0.658823549747467,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6201680898666382,0.7173396944999695,0.658823549747467,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7315914630889893},{"x":0.610084056854248,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.610084056854248,0.7173396944999695,0.6218487620353699,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7173396944999695,0.6033613681793213,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.7399049997329712,0.7647058963775635,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.7399049997329712,0.7428571581840515,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.7042016983032227,0.7399049997329712,0.7344537973403931,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.6672269105911255,0.7399049997329712,0.6974790096282959,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7399049997329712},{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.6252101063728333,0.7399049997329712,0.658823549747467,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.7399049997329712,0.6201680898666382,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴۰۲.","boundary":[0.7411764860153198,0.7636579275131226,0.7630252242088318,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6991596817970276,0.7636579275131226,0.7344537973403931,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماکسیمم","boundary":[0.6403361558914185,0.7636579275131226,0.6941176652908325,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.5983193516731262,0.7636579275131226,0.6352941393852234,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.764845609664917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.764845609664917},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.5680672526359558,0.764845609664917,0.5966386795043945,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7327731251716614,0.7874109148979187,0.7680672407150269,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.7874109148979187,0.7260504364967346,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6689075827598572,0.7874109148979187,0.6974790096282959,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6420168280601501,0.7885985970497131,0.6621848940849304,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.7885985970497131,0.6369748115539551,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.694774329662323},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8016626834869385},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5630672526359558,0.687774329662323,0.7730672407150269,0.8086626834869385],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7410926222801208,0.23025210201740265,0.7505938410758972]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7340926222801208,0.23525210201740265,0.7575938410758972],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.23025210201740265,0.7731591463088989]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.764845609664917},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7731591463088989},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.23525210201740265,0.7801591463088989],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.834916889667511},{"x":0.5109243988990784,"y":0.834916889667511},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.834916889667511,0.5109243988990784,0.8432304263114929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.834916889667511},{"x":0.5109243988990784,"y":0.834916889667511},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8432304263114929},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8432304263114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.827916889667511,0.5159243988990784,0.8502304263114929],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/MBtNcSSMFCvhUjtE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/nHZykghVNeVkQxnm.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/sMRNWFjusNYcXDUY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23361344635486603,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23361344635486603,0.19833728671073914]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19833728671073914},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.18883609771728516,0.2369747906923294,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2369747906923294,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2419747906923294,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2102137804031372,0.23193277418613434,0.21852731704711914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2102137804031372},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2032137804031372,0.23693277418613434,0.22552731704711915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.23396675288677216,0.23193277418613434,0.24109263718128204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.2327791005373001,0.23529411852359772,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23396675288677216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2327791005373001},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22696675288677215,0.24029411852359772,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.23193277418613434,0.26603326201438904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.25653207302093506},{"x":0.23193277418613434,"y":0.26603326201438904},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.23693277418613434,0.27303326201438904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2802850306034088,0.23193277418613434,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2802850306034088},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28859856724739075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2732850306034088,0.23693277418613434,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3028503656387329,0.23193277418613434,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2958503656387329,0.23693277418613434,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.756302535533905,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18883609771728516,0.7848739624023438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.75126051902771,"y":0.18883609771728516},{"x":0.75126051902771,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7243697643280029,0.18883609771728516,0.75126051902771,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.18883609771728516,0.7243697643280029,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6957983374595642,0.18883609771728516,0.7159664034843445,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6873949766159058,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6873949766159058,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6689075827598572,0.18883609771728516,0.6873949766159058,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6000000238418579,0.18883609771728516,0.6571428775787354,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5630252361297607,0.18883609771728516,0.5932773351669312,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20427553355693817},{"x":0.556302547454834,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.18883609771728516,0.5579832196235657,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.556302547454834,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.551302547454834,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.21127553355693818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.7411764860153198,0.20902612805366516,0.7647058963775635,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22209025919437408},{"x":0.707563042640686,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.707563042640686,0.20902612805366516,0.7344537973403931,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.20902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.20902612805366516},{"x":0.702521026134491,"y":0.22209025919437408},{"x":0.653781533241272,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.653781533241272,0.20902612805366516,0.702521026134491,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6218487620353699,0.20902612805366516,0.6470588445663452,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6033613681793213,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6033613681793213,0.20902612805366516,0.6201680898666382,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.5478991866111755,0.20902612805366516,0.5915966629981995,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5176470875740051,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5176470875740051,0.2102137804031372,0.5411764979362488,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2102137804031372},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22327791154384613},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.4924369752407074,0.2102137804031372,0.5109243988990784,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2102137804031372},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22327791154384613},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48403361439704895,0.2102137804031372,0.48739495873451233,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۳","boundary":[0.7445378303527832,0.2327791005373001,0.7647058963775635,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.2327791005373001,0.7428571581840515,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7109243869781494,0.2327791005373001,0.7344537973403931,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6487395167350769,0.2327791005373001,0.7042016983032227,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24703088402748108},{"x":0.610084056854248,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.610084056854248,0.2327791005373001,0.6420168280601501,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5546218752861023,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.5546218752861023,0.2327791005373001,0.6033613681793213,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2327791005373001},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.2327791005373001,0.5512605309486389,0.24703088402748108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.47903361439704895,0.20202612805366515,0.7697058963775635,0.2540308840274811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.255344420671463,0.7445378303527832,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.25653207302093506,0.7109243869781494,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.25653207302093506},{"x":0.702521026134491,"y":0.255344420671463},{"x":0.702521026134491,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.25653207302093506,0.702521026134491,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6386554837226868,0.25653207302093506,0.6605042219161987,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.25653207302093506},{"x":0.63193279504776,"y":0.25653207302093506},{"x":0.63193279504776,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.25653207302093506,0.63193279504776,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.27672210335731506,0.7445378303527832,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.2779097259044647,0.7109243869781494,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.2779097259044647,0.7042016983032227,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.2779097259044647,0.6571428775787354,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5983193516731262,0.2779097259044647,0.6268907785415649,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2779097259044647},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29334917664527893},{"x":0.561344563961029,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.561344563961029,0.2779097259044647,0.5865546464920044,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5361344814300537,0.27909737825393677,0.5546218752861023,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.27909737825393677},{"x":0.529411792755127,"y":0.27909737825393677},{"x":0.529411792755127,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5042017102241516,0.27909737825393677,0.529411792755127,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.27909737825393677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.27909737825393677},{"x":0.49747899174690247,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4420168101787567,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.4420168101787567,0.27909737825393677,0.49747899174690247,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43529412150382996,"y":0.27909737825393677},{"x":0.43529412150382996,"y":0.294536828994751},{"x":0.40336135029792786,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.40336135029792786,0.27909737825393677,0.43529412150382996,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3966386616230011,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3966386616230011,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3512605130672455,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندگانه","boundary":[0.3512605130672455,0.27909737825393677,0.3966386616230011,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3495798408985138,"y":0.27909737825393677},{"x":0.3495798408985138,"y":0.294536828994751},{"x":0.3462184965610504,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.27909737825393677,0.3495798408985138,0.294536828994751]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.255344420671463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3462184965610504,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3412184965610504,0.2507197253704071,0.7512185025215149,0.2991615242958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.30166271328926086,0.7445378303527832,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7109243869781494,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.30166271328926086,0.7109243869781494,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.30166271328926086,0.702521026134491,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6369748115539551,0.30166271328926086,0.6605042219161987,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6336134672164917,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6168067455291748,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.30166271328926086,0.6336134672164917,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6033613681793213,"y":0.31591448187828064},{"x":0.561344563961029,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.561344563961029,0.3028503656387329,0.6033613681793213,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.5310924649238586,0.3028503656387329,0.5546218752861023,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.5025210380554199,0.3028503656387329,0.5243697762489319,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.30403801798820496},{"x":0.49915966391563416,"y":0.30403801798820496},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3171021342277527},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.30403801798820496,0.49915966391563416,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7445378303527832,0.3254156708717346,0.7647058963775635,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7411764860153198,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.3254156708717346,0.7428571581840515,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3254156708717346},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7008403539657593,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلاسه","boundary":[0.7008403539657593,0.3254156708717346,0.7361344695091248,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6705882549285889,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6705882549285889,0.3254156708717346,0.6991596817970276,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3254156708717346},{"x":0.658823549747467,"y":0.3254156708717346},{"x":0.658823549747467,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6403361558914185,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6403361558914185,0.3254156708717346,0.658823549747467,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3254156708717346},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.3254156708717346,0.6336134672164917,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5478991866111755,0.32660332322120667,0.6016806960105896,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5411764979362488,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5092437267303467,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5092437267303467,0.32660332322120667,0.5411764979362488,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.32660332322120667,0.5058823823928833,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34085512161254883},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.49247899174690246,0.29466271328926086,0.7697058963775635,0.34785512161254883],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.3479810059070587,0.7462185025215149,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3479810059070587,0.7126050591468811,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3479810059070587},{"x":0.702521026134491,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6773109436035156,0.3479810059070587,0.7042016983032227,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.3479810059070587,0.6705882549285889,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36342042684555054},{"x":0.658823549747467,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"I","boundary":[0.658823549747467,0.34916865825653076,0.6655462384223938,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.34916865825653076},{"x":0.653781533241272,"y":0.34916865825653076},{"x":0.653781533241272,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6504201889038086,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6504201889038086,0.34916865825653076,0.653781533241272,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.34916865825653076,0.6487395167350769,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.34916865825653076},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6420168280601501,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5865546464920044,0.34916865825653076,0.6420168280601501,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5798319578170776,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تابعی","boundary":[0.5546218752861023,0.34916865825653076,0.5798319578170776,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5478991866111755,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.34916865825653076,0.5495798587799072,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.3705463111400604,0.7445378303527832,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3705463111400604,0.7126050591468811,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3705463111400604},{"x":0.702521026134491,"y":0.3705463111400604},{"x":0.702521026134491,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6773109436035156,0.3705463111400604,0.702521026134491,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6705882549285889,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.3705463111400604,0.6705882549285889,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6638655662536621,"y":0.38598576188087463},{"x":0.653781533241272,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"II","boundary":[0.653781533241272,0.3705463111400604,0.6638655662536621,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6453781723976135,0.3705463111400604,0.6487395167350769,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6420168280601501,0.3705463111400604,0.6436975002288818,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5815126299858093,0.3705463111400604,0.6369748115539551,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.5411764979362488,0.37173396348953247,0.5747899413108826,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.37173396348953247,0.5361344814300537,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۳","boundary":[0.7142857313156128,0.3931116461753845,0.7445378303527832,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3931116461753845,0.7126050591468811,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.39429929852485657},{"x":0.702521026134491,"y":0.3931116461753845},{"x":0.702521026134491,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6773109436035156,0.39429929852485657,0.702521026134491,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6705882549285889,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.39429929852485657,0.6705882549285889,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"III","boundary":[0.6470588445663452,0.39429929852485657,0.6638655662536621,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6386554837226868,0.39429929852485657,0.6420168280601501,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.39429929852485657,0.6386554837226868,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5747899413108826,0.39429929852485657,0.6302521228790283,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4097387194633484},{"x":0.529411792755127,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.529411792755127,0.3954869210720062,0.5697479248046875,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.3954869210720062,0.5226891040802002,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34916865825653076},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34679335355758667},{"x":0.7462185025215149,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5193277597427368,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5143277597427368,0.34216865825653076,0.7512185025215149,0.41555106711387635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7462185025215149,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۳","boundary":[0.7126050591468811,0.4168646037578583,0.7462185025215149,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7126050591468811,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.4168646037578583,0.7126050591468811,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4168646037578583},{"x":0.702521026134491,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6773109436035156,0.4168646037578583,0.7042016983032227,0.43111640214920044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.4180522561073303,0.6705882549285889,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"IV","boundary":[0.6504201889038086,0.4180522561073303,0.6621848940849304,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6420168280601501,0.4180522561073303,0.6453781723976135,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.4180522561073303,0.6420168280601501,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.4180522561073303},{"x":0.63193279504776,"y":0.4180522561073303},{"x":0.63193279504776,"y":0.4323040246963501},{"x":0.578151285648346,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5764706134796143,0.4180522561073303,0.63193279504776,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5697479248046875,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وزنی","boundary":[0.5478991866111755,0.41923990845680237,0.5714285969734192,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41923990845680237},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5394958257675171,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5394958257675171,0.41923990845680237,0.5428571701049805,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7327731251716614,0.4406175911426544,0.7680672407150269,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7277311086654663,"y":0.45605701208114624},{"x":0.707563042640686,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.707563042640686,0.4406175911426544,0.7277311086654663,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6689075827598572,0.4429928660392761,0.6974790096282959,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4418052136898041},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.6386554837226868,0.4429928660392761,0.6638655662536621,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.4429928660392761,0.6352941393852234,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.41923990845680237},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7680672407150269,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5344958257675171,0.41223990845680236,0.7730672407150269,0.46305701208114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.23361344635486603,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32660332322120667},{"x":0.23361344635486603,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31960332322120666,0.23861344635486603,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.34916865825653076,0.23193277418613434,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35866984724998474},{"x":0.23361344635486603,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.23361344635486603,0.34916865825653076,0.23529411852359772,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34916865825653076},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3479810059070587},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.34216865825653076,0.24029411852359772,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3729216158390045,0.23193277418613434,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3659216158390045,0.23693277418613434,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21680672466754913,0.3954869210720062,0.23025210201740265,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3884869210720062,0.23525210201740265,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.41923990845680237,0.23193277418613434,0.4275534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.41223990845680236,0.23693277418613434,0.4345534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4429928660392761,0.22857142984867096,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4359928660392761,0.23357142984867096,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.4869358539581299,0.23361344635486603,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.5095011591911316,0.23361344635486603,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5273159146308899},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.5308788418769836,0.23361344635486603,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.23361344635486603,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.5783848166465759,0.23361344635486603,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5973871946334839},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.6009501218795776,0.23361344635486603,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6235154271125793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"?","boundary":[0.21512605249881744,0.6235154271125793,0.23361344635486603,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"د","boundary":[0.21512605249881744,0.646080732345581,0.23361344635486603,0.6425178050994873]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.646080732345581},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.48337292671203613},{"x":0.23361344635486603,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.21012605249881744,0.639080732345581,0.23861344635486603,0.49037292671203614],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.756302535533905,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.47862231731414795,0.7848739624023438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7126050591468811,0.47862231731414795,0.7495798468589783,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.47862231731414795,0.7126050591468811,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6773109436035156,0.47862231731414795,0.702521026134491,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47980996966362},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.47980996966362,0.6756302714347839,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.47980996966362},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47980996966362},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6134454011917114,0.47980996966362,0.6453781723976135,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47980996966362},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.5731092691421509,0.47980996966362,0.6084033846855164,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.47980996966362},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47980996966362},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5428571701049805,0.47980996966362,0.5714285969734192,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47980996966362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.47980996966362},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.47980996966362,0.5411764979362488,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7428571581840515,0.49881234765052795,0.7647058963775635,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6991596817970276,0.49881234765052795,0.7361344695091248,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6705882549285889,0.49881234765052795,0.6924369931221008,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.49881234765052795,0.6638655662536621,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6016806960105896,0.49881234765052795,0.6336134672164917,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5142517685890198},{"x":0.561344563961029,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.561344563961029,0.49881234765052795,0.5949580073356628,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5310924649238586,0.49881234765052795,0.5596638917922974,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49881234765052795},{"x":0.529411792755127,"y":0.49881234765052795},{"x":0.529411792755127,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.49881234765052795,0.529411792755127,0.5142517685890198]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5210504484176636,0.47162231731414794,0.7898739624023438,0.5212517685890198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.521377682685852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۱.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.521377682685852,0.7462185025215149,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.521377682685852},{"x":0.7109243869781494,"y":0.521377682685852},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.521377682685852,0.7126050591468811,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.521377682685852},{"x":0.702521026134491,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.6722689270973206,0.521377682685852,0.7042016983032227,0.5368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.6134454011917114,0.5225653052330017,0.6655462384223938,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.7142857313156128,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.5451306700706482,0.7462185025215149,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7126050591468811,"y":0.559382438659668},{"x":0.7109243869781494,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5463182926177979,0.7126050591468811,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7042016983032227,"y":0.559382438659668},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.6722689270973206,0.5463182926177979,0.7042016983032227,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامان","boundary":[0.63193279504776,0.5463182926177979,0.6672269105911255,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.610084056854248,0.5475059151649475,0.6285714507102966,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.5475059151649475,0.6084033846855164,0.5617577433586121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.5966806960105896,0.5155653052330017,0.7512185025215149,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.5688835978507996,0.7445378303527832,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5688835978507996,0.7109243869781494,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.6840336322784424,0.5688835978507996,0.7042016983032227,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ربط","boundary":[0.6554622054100037,0.5688835978507996,0.6756302714347839,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.5688835978507996,0.6487395167350769,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7445378303527832,0.5914489030838013,0.7647058963775635,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.5914489030838013,0.7428571581840515,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7092437148094177,0.5914489030838013,0.7344537973403931,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5914489030838013},{"x":0.702521026134491,"y":0.5914489030838013},{"x":0.702521026134491,"y":0.6068883538246155},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6470588445663452,0.5914489030838013,0.702521026134491,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5926365852355957},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوژستیک","boundary":[0.5865546464920044,0.5926365852355957,0.6420168280601501,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.5926365852355957,0.5798319578170776,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6080760359764099},{"x":0.529411792755127,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروبیت","boundary":[0.529411792755127,0.5926365852355957,0.5680672526359558,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.5926365852355957,0.5260504484176636,0.6080760359764099]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6700000166893005},{"languageCode":"ar","confidence":0.33000001311302185}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.570071280002594},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5176891040802002,0.563071280002594,0.7697058963775635,0.6138883538246155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۴","boundary":[0.7159664034843445,0.6152018904685974,0.7462185025215149,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.6152018904685974,0.7126050591468811,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.6152018904685974,0.7042016983032227,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.6152018904685974,0.6705882549285889,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5932773351669312,0.6152018904685974,0.6168067455291748,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5731092691421509,0.6152018904685974,0.5882353186607361,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5243697762489319,0.6152018904685974,0.5596638917922974,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6306413412094116},{"x":0.507563054561615,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.507563054561615,0.6152018904685974,0.5159664154052734,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.4739495813846588,0.6152018904685974,0.5008403658866882,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6152018904685974},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.43865546584129333,0.6152018904685974,0.46722689270973206,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.6152018904685974,0.43361344933509827,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6520190238952637},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.6377671957015991,0.7445378303527832,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6377671957015991,0.7126050591468811,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936},{"x":0.702521026134491,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.6389548778533936,0.7042016983032227,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6401425004005432},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.658823549747467,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6336134672164917,0.6401425004005432,0.658823549747467,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6401425004005432},{"x":0.63193279504776,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6401425004005432,0.63193279504776,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7445378303527832,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.6603325605392456,0.7445378303527832,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7109243869781494,"y":0.675771951675415},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6603325605392456,0.7109243869781494,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7042016983032227,"y":0.675771951675415},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.6603325605392456,0.7042016983032227,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.6603325605392456,0.6571428775787354,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5983193516731262,0.6615201830863953,0.6268907785415649,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6769596338272095},{"x":0.561344563961029,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.561344563961029,0.6615201830863953,0.5865546464920044,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5008403658866882,0.6615201830863953,0.5546218752861023,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لوژستیک","boundary":[0.43865546584129333,0.6615201830863953,0.4941176474094391,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.6627078652381897,0.43361344933509827,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.684085488319397},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.684085488319397,0.7445378303527832,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7109243869781494,"y":0.684085488319397},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.684085488319397,0.7126050591468811,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.684085488319397},{"x":0.702521026134491,"y":0.684085488319397},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.684085488319397,0.7042016983032227,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6852731704711914},{"x":0.658823549747467,"y":0.684085488319397},{"x":0.658823549747467,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.6852731704711914,0.658823549747467,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.6852731704711914,0.6268907785415649,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.561344563961029,0.6852731704711914,0.5882353186607361,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6864607930183411},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5008403658866882,0.6864607930183411,0.5546218752861023,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6864607930183411},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7019002437591553},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پروبیت","boundary":[0.45210084319114685,0.6876484751701355,0.4941176474094391,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6876484751701355},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6876484751701355},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7019002437591553},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6876484751701355,0.45042017102241516,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.6082018904685974,0.7512185025215149,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵.۲.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.7078384757041931,0.7445378303527832,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7078384757041931,0.7109243869781494,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7078384757041931},{"x":0.702521026134491,"y":0.7078384757041931},{"x":0.702521026134491,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.7078384757041931,0.702521026134491,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6369748115539551,0.7078384757041931,0.6621848940849304,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.7078384757041931,0.6352941393852234,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7078384757041931},{"x":0.605042040348053,"y":0.7232779264450073},{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرآن","boundary":[0.578151285648346,0.7078384757041931,0.605042040348053,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5445378422737122,0.7078384757041931,0.5714285969734192,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.7078384757041931,0.5428571701049805,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7647058963775635,"y":0.745843231678009},{"x":0.7445378303527832,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۴","boundary":[0.7445378303527832,0.7304037809371948,0.7647058963775635,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7428571581840515,"y":0.745843231678009},{"x":0.7428571581840515,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.7315914630889893,0.7428571581840515,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009},{"x":0.7159664034843445,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7142857313156128,0.7315914630889893,0.7344537973403931,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.707563042640686,"y":0.745843231678009},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.7315914630889893,0.707563042640686,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6218487620353699,0.7315914630889893,0.6773109436035156,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.5815126299858093,0.7327790856361389,0.6168067455291748,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.7327790856361389,0.5747899413108826,0.7482185363769531]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7630252242088318,"y":0.705463171005249},{"x":0.7647058963775635,"y":0.745843231678009},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5311344814300537,0.7008384757041931,0.7697058963775635,0.752843231678009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.754156768321991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.754156768321991},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.754156768321991,0.7445378303527832,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.754156768321991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.754156768321991},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.754156768321991,0.7109243869781494,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.754156768321991},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.754156768321991,0.7042016983032227,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.754156768321991},{"x":0.6705882549285889,"y":0.754156768321991},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.754156768321991,0.6705882549285889,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.754156768321991},{"x":0.6168067455291748,"y":0.754156768321991},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5915966629981995,0.754156768321991,0.6168067455291748,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.754156768321991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.754156768321991},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.754156768321991,0.5899159908294678,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.754156768321991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.754156768321991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرتروز","boundary":[0.5243697762489319,0.754156768321991,0.5596638917922974,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.754156768321991},{"x":0.5210084319114685,"y":0.754156768321991},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.754156768321991,0.5210084319114685,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.7779097557067871,0.7445378303527832,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7779097557067871,0.7109243869781494,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6672269105911255,0.7779097557067871,0.7042016983032227,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدلها","boundary":[0.6201680898666382,0.7790973782539368,0.6605042219161987,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.7790973782539368,0.6218487620353699,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.7992874383926392,0.7445378303527832,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7992874383926392,0.7109243869781494,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7992874383926392},{"x":0.702521026134491,"y":0.7992874383926392},{"x":0.702521026134491,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.7992874383926392,0.702521026134491,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.7992874383926392},{"x":0.658823549747467,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.7992874383926392,0.658823549747467,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5983193516731262,0.7992874383926392,0.6268907785415649,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5865546464920044,"y":0.815914511680603},{"x":0.561344563961029,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.561344563961029,0.8004750609397888,0.5865546464920044,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5546218752861023,"y":0.815914511680603},{"x":0.5008403658866882,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5008403658866882,0.8004750609397888,0.5546218752861023,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4941176474094391,"y":0.815914511680603},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.45378151535987854,0.8004750609397888,0.4941176474094391,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8171021342277527},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.43865546584129333,0.8004750609397888,0.4470588266849518,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8004750609397888},{"x":0.4319327771663666,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4117647111415863,0.8004750609397888,0.4319327771663666,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8004750609397888},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8004750609397888},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8171021342277527},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.37310925126075745,0.8004750609397888,0.40504202246665955,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8171021342277527},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.3344537913799286,0.8016626834869385,0.3663865625858307,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8016626834869385},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8171021342277527},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.32605043053627014,0.8016626834869385,0.3294117748737335,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8147268295288086},{"x":0.32605043053627014,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.31936975836753845,0.7483443908691406,0.7512185025215149,0.8217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.23025210201740265,0.6722090244293213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6722090244293213},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.23525210201740265,0.6792090244293213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6864607930183411},{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6864607930183411,0.23193277418613434,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6864607930183411},{"x":0.23193277418613434,"y":0.694774329662323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6794607930183411,0.23693277418613434,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.23025210201740265,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7090261578559875},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7020261578559875,0.23525210201740265,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7327790856361389,0.23025210201740265,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7327790856361389},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7257790856361389,0.23525210201740265,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7565320730209351,0.22857142984867096,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7565320730209351},{"x":0.22857142984867096,"y":0.764845609664917},{"x":0.21512605249881744,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.749532073020935,0.23357142984867096,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7790973782539368,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7720973782539368,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۳","boundary":[0.21512605249881744,0.8028503656387329,0.23193277418613434,0.8111639022827148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8028503656387329},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8111639022827148},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7958503656387329,0.23693277418613434,0.8181639022827148],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.48235294222831726,0.8408551216125488,0.5109243988990784,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.8338551216125488,0.5159243988990784,0.8549809761047363],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/rfHqJYcnYSWJmKgO-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/xYudcgZQiveQrFiU.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/aNDVLxBUkODvgEGb.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00021454686492752292,0.9986724807354582,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.23025210201740265,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.23525210201740265,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.2125890702009201,0.23193277418613434,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2055890702009201,0.23693277418613434,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.235154390335083,0.23193277418613434,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.235154390335083},{"x":0.23193277418613434,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.228154390335083,0.23693277418613434,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴.۳۰۴","boundary":[0.7126050591468811,0.1876484602689743,0.7445378303527832,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7109243869781494,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.1876484602689743,0.7109243869781494,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.1876484602689743,0.702521026134491,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6386554837226868,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6386554837226868,0.1876484602689743,0.6621848940849304,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6352941393852234,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6184874176979065,0.1876484602689743,0.6352941393852234,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1876484602689743},{"x":0.605042040348053,"y":0.1876484602689743},{"x":0.605042040348053,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آرتروز","boundary":[0.5697479248046875,0.1876484602689743,0.605042040348053,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5663865804672241,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.1876484602689743,0.5663865804672241,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7445378303527832,0.21140141785144806,0.7647058963775635,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.21140141785144806,0.7428571581840515,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7142857313156128,0.21140141785144806,0.7344537973403931,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.21140141785144806},{"x":0.707563042640686,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6890756487846375,0.21140141785144806,0.707563042640686,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6773109436035156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیونی","boundary":[0.6184874176979065,0.2125890702009201,0.6773109436035156,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2125890702009201},{"x":0.610084056854248,"y":0.2125890702009201},{"x":0.610084056854248,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شمارشی","boundary":[0.5630252361297607,0.2125890702009201,0.610084056854248,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.2125890702009201,0.5596638917922974,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5496218752861023,0.1806484602689743,0.7697058963775635,0.23265320134162903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۴.۴","boundary":[0.7142857313156128,0.23396675288677216,0.7445378303527832,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.23396675288677216,0.7109243869781494,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.23396675288677216,0.7042016983032227,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.6705882549285889,"y":0.235154390335083},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.235154390335083,0.6705882549285889,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5915966629981995,0.235154390335083,0.6151260733604431,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.235154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.235154390335083},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.235154390335083,0.5899159908294678,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.235154390335083},{"x":0.5596638917922974,"y":0.235154390335083},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24940617382526398},{"x":0.529411792755127,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.529411792755127,0.235154390335083,0.5596638917922974,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.235154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.235154390335083},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24940617382526398},{"x":0.489075630903244,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.489075630903244,0.235154390335083,0.5226891040802002,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.235154390335083},{"x":0.48235294222831726,"y":0.235154390335083},{"x":0.48235294222831726,"y":0.24940617382526398},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.43697479367256165,0.235154390335083,0.48235294222831726,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.235154390335083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.235154390335083},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24940617382526398},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.41848739981651306,0.235154390335083,0.4302521049976349,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.235154390335083},{"x":0.4117647111415863,"y":0.24940617382526398},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.37478992342948914,0.235154390335083,0.4117647111415863,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.235154390335083},{"x":0.3680672347545624,"y":0.235154390335083},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24940617382526398},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیمه","boundary":[0.34285715222358704,0.235154390335083,0.3680672347545624,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.23634204268455505},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23634204268455505},{"x":0.34117648005485535,"y":0.24940617382526398},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33781513571739197,0.23634204268455505,0.34117648005485535,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۴.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.2577197253704071,0.7445378303527832,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.25890737771987915,0.7109243869781494,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.25890737771987915,0.7042016983032227,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6403361558914185,0.25890737771987915,0.6605042219161987,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6201680898666382,0.25890737771987915,0.6302521228790283,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6134454011917114,0.25890737771987915,0.6184874176979065,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۴.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.27909737825393677,0.7445378303527832,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.27909737825393677,0.7109243869781494,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7042016983032227,"y":0.294536828994751},{"x":0.6638655662536621,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.27909737825393677,0.7042016983032227,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29572445154190063},{"x":0.6285714507102966,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.27909737825393677,0.6571428775787354,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5932773351669312,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5932773351669312,0.27909737825393677,0.6268907785415649,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5865546464920044,"y":0.29572445154190063},{"x":0.561344563961029,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.561344563961029,0.2802850306034088,0.5865546464920044,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27909737825393677},{"x":0.5546218752861023,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5008403658866882,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5008403658866882,0.2802850306034088,0.5546218752861023,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4941176474094391,"y":0.29572445154190063},{"x":0.45210084319114685,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.45210084319114685,0.2802850306034088,0.4941176474094391,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2969121038913727},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.42184874415397644,0.2802850306034088,0.4470588266849518,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.2802850306034088},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2802850306034088},{"x":0.42184874415397644,"y":0.29572445154190063},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آماسیده","boundary":[0.37142857909202576,0.2802850306034088,0.42184874415397644,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2802850306034088},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2802850306034088},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2969121038913727},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.2802850306034088,0.36974790692329407,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴.۴.۴","boundary":[0.7126050591468811,0.30403801798820496,0.7445378303527832,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.30403801798820496,0.7109243869781494,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.30403801798820496},{"x":0.702521026134491,"y":0.30403801798820496},{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6672269105911255,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.30403801798820496,0.702521026134491,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.6117647290229797,0.30403801798820496,0.6605042219161987,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.30403801798820496},{"x":0.605042040348053,"y":0.30403801798820496},{"x":0.605042040348053,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5747899413108826,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5747899413108826,0.30403801798820496,0.605042040348053,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5680672526359558,"y":0.31828978657722473},{"x":0.534453809261322,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.534453809261322,0.3052256405353546,0.5680672526359558,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.48235294222831726,0.3052256405353546,0.5277311205863953,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4756302535533905,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4638655483722687,0.3052256405353546,0.4756302535533905,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.42016807198524475,0.3052256405353546,0.4571428596973419,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4117647111415863,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیمه","boundary":[0.38823530077934265,0.3052256405353546,0.4117647111415863,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.30641329288482666},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3194774389266968},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.30641329288482666,0.38655462861061096,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7327731251716614,0.3277909755706787,0.7680672407150269,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.3277909755706787,0.7277311086654663,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6705882549285889,0.3277909755706787,0.6974790096282959,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6285714507102966,0.3277909755706787,0.6638655662536621,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6201680898666382,0.3277909755706787,0.6268907785415649,0.3420427441596985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.235154390335083},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3420427441596985},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.33281513571739196,0.228154390335083,0.7730672407150269,0.3490427441596985],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2600950002670288,0.23025210201740265,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2600950002670288},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2530950002670288,0.23525210201740265,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.2826603353023529,0.23193277418613434,0.29097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28147268295288086},{"x":0.23193277418613434,"y":0.29097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2756603353023529,0.23693277418613434,0.29797387194633485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.23193277418613434,0.3147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.3052256405353546,0.2369747906923294,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.2419747906923294,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.32897862792015076,0.23025210201740265,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3277909755706787},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3372921645641327},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32197862792015075,0.23525210201740265,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"૧૧","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.23025210201740265,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.36579573154449463},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3587957315444946,0.23525210201740265,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3871733844280243,0.23193277418613434,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23025210201740265,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3801733844280243,0.23693277418613434,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"..","boundary":[0.22689075767993927,0.43349167704582214,0.2386554628610611,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.42649167704582214,0.2436554628610611,0.4488052136898041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47980996966362},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰۰","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.2386554628610611,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47980996966362},{"x":0.2386554628610611,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21680672466754913,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47280996966362,0.2436554628610611,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.756302535533905,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.36579573154449463,0.7848739624023438,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.75126051902771,"y":0.36579573154449463},{"x":0.75126051902771,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7193277478218079,0.36579573154449463,0.75126051902771,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.36579573154449463,0.7193277478218079,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.63193279504776,0.36579573154449463,0.7092437148094177,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.36579573154449463,0.6268907785415649,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5848739743232727,0.36579573154449463,0.6067227125167847,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.36579573154449463},{"x":0.578151285648346,"y":0.36579573154449463},{"x":0.578151285648346,"y":0.3800475001335144},{"x":0.561344563961029,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.561344563961029,0.36579573154449463,0.578151285648346,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3800475001335144},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5193277597427368,0.36579573154449463,0.5495798587799072,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.4773109257221222,0.36579573154449463,0.5126050710678101,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.4470588266849518,0.36579573154449463,0.4756302535533905,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4420168101787567,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3800475001335144},{"x":0.440336138010025,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.440336138010025,0.36579573154449463,0.4420168101787567,0.3800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.440336138010025,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.3587957315444946,0.7898739624023438,0.3870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱۰۵.","boundary":[0.7428571581840515,0.3847981095314026,0.7647058963775635,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.6924369931221008,0.3847981095314026,0.7361344695091248,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.6117647290229797,0.3847981095314026,0.6857143044471741,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5915966629981995,0.3847981095314026,0.605042040348053,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5663865804672241,0.3847981095314026,0.5865546464920044,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5428571701049805,0.3847981095314026,0.5579832196235657,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5277311205863953,"y":0.40142518281936646},{"x":0.49747899174690247,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.49747899174690247,0.3847981095314026,0.5277311205863953,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48739495873451233,0.3847981095314026,0.4941176474094391,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲.۵","boundary":[0.7445378303527832,0.40855106711387634,0.7647058963775635,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.40855106711387634,0.7428571581840515,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6991596817970276,0.40855106711387634,0.7344537973403931,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6252101063728333,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.6252101063728333,0.4097387194633484,0.6924369931221008,0.4228028357028961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6134454011917114,0.4097387194633484,0.6184874176979065,0.42399048805236816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3847981095314026},{"x":0.7647058963775635,"y":0.42399048805236816},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4823949587345123,0.3777981095314026,0.7697058963775635,0.43099048805236817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.4323040246963501,0.7462185025215149,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4323040246963501,0.7126050591468811,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.4323040246963501,0.7042016983032227,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.5865546464920044,0.4323040246963501,0.6605042219161987,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.4323040246963501,0.5798319578170776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5310924649238586,0.4323040246963501,0.5647059082984924,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.48403361439704895,0.4323040246963501,0.5243697762489319,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارامتری","boundary":[0.4268907606601715,0.4323040246963501,0.4756302535533905,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4477434754371643},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.4323040246963501,0.42184874415397644,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۵","boundary":[0.7142857313156128,0.4548693597316742,0.7462185025215149,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.4548693597316742,0.7126050591468811,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.4548693597316742,0.7042016983032227,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.5865546464920044,0.4548693597316742,0.6605042219161987,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5714285969734192,0.4548693597316742,0.5798319578170776,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساس","boundary":[0.5310924649238586,0.4548693597316742,0.5647059082984924,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5226891040802002,"y":0.47149643301963806},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.48403361439704895,0.4548693597316742,0.5226891040802002,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4722689092159271,0.4548693597316742,0.48403361439704895,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45210084319114685,0.4548693597316742,0.4605042040348053,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4548693597316742},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4548693597316742},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47149643301963806},{"x":0.41680672764778137,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.41680672764778137,0.4548693597316742,0.44873949885368347,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4117647111415863,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3966386616230011,0.4548693597316742,0.4117647111415863,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3815126121044159,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.3478991687297821,0.4548693597316742,0.3815126121044159,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4548693597316742},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4548693597316742},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47149643301963806},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.4548693597316742,0.34285715222358704,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.33449580788612365,0.4253040246963501,0.7512185025215149,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۵","boundary":[0.7126050591468811,0.47862231731414795,0.7462185025215149,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.47862231731414795,0.7126050591468811,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.6672269105911255,0.47862231731414795,0.7042016983032227,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5865546464920044,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.5865546464920044,0.47862231731414795,0.6605042219161987,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5680672526359558,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5680672526359558,0.47862231731414795,0.5798319578170776,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5411764979362488,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5411764979362488,0.47862231731414795,0.5630252361297607,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5327731370925903,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5159664154052734,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5159664154052734,0.47862231731414795,0.5327731370925903,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4722689092159271,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.4722689092159271,0.47862231731414795,0.5042017102241516,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4302521049976349,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.4302521049976349,0.47862231731414795,0.46554622054100037,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4285714328289032,"y":0.49406176805496216},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.40336135029792786,0.47862231731414795,0.4285714328289032,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.47862231731414795,0.4000000059604645,0.49406176805496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7445378303527832,0.5011876225471497,0.7647058963775635,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.5011876225471497,0.7428571581840515,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7142857313156128,0.5011876225471497,0.7361344695091248,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6873949766159058,0.5023753046989441,0.7058823704719543,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.6016806960105896,0.5023753046989441,0.6756302714347839,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5949580073356628,0.5023753046989441,0.5983193516731262,0.5166270732879639]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3916386616230011,0.47162231731414794,0.7697058963775635,0.5236270732879639],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۵","boundary":[0.7142857313156128,0.5261282920837402,0.7445378303527832,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5261282920837402,0.7126050591468811,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6907563209533691,0.5261282920837402,0.7042016983032227,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5391923785209656},{"x":0.658823549747467,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.658823549747467,0.5261282920837402,0.6840336322784424,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5983193516731262,0.5261282920837402,0.6521008610725403,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لوژستیک","boundary":[0.5428571701049805,0.5261282920837402,0.5899159908294678,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5261282920837402},{"x":0.534453809261322,"y":0.5261282920837402},{"x":0.534453809261322,"y":0.54038006067276},{"x":0.5310924649238586,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5310924649238586,0.5261282920837402,0.534453809261322,0.54038006067276]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5310924649238586,"y":0.54038006067276}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5260924649238586,0.5191282920837402,0.7495378303527832,0.5461923785209656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۵","boundary":[0.7159664034843445,0.5475059151649475,0.7445378303527832,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5475059151649475,0.7126050591468811,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6907563209533691,0.5475059151649475,0.7042016983032227,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5629453659057617},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.658823549747467,0.5486935973167419,0.6840336322784424,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5966386795043945,0.5486935973167419,0.6521008610725403,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروبیت","boundary":[0.5546218752861023,0.5486935973167419,0.5932773351669312,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5428571701049805,0.5486935973167419,0.5478991866111755,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۵","boundary":[0.7445378303527832,0.5712589025497437,0.7647058963775635,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.5712589025497437,0.7428571581840515,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6957983374595642,0.5712589025497437,0.7344537973403931,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6605042219161987,0.5712589025497437,0.6907563209533691,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6302521228790283,0.5712589025497437,0.6605042219161987,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.5932773351669312,0.5712589025497437,0.6184874176979065,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5327731370925903,0.5712589025497437,0.5865546464920044,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5866983532905579},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروبیت","boundary":[0.48403361439704895,0.5724465847015381,0.5243697762489319,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46722689270973206,0.5724465847015381,0.4773109257221222,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5724465847015381},{"x":0.462184876203537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.462184876203537,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.4420168101787567,0.5724465847015381,0.462184876203537,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5866983532905579},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.40336135029792786,0.5724465847015381,0.43529412150382996,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5866983532905579},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.3630252182483673,0.5724465847015381,0.3966386616230011,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5724465847015381},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5724465847015381},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35798320174217224,0.5724465847015381,0.35966387391090393,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7327731251716614,0.5950118899345398,0.7663865685462952,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.5950118899345398,0.7260504364967346,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6689075827598572,0.5961995124816895,0.6974790096282959,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.6336134672164917,0.5961995124816895,0.6621848940849304,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.5961995124816895},{"x":0.63193279504776,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6268907785415649,0.5961995124816895,0.63193279504776,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6092636585235596},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35298320174217224,0.5428812198638916,0.7713865685462952,0.6162636585235596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5035629272460938,0.2386554628610611,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49656292724609374,0.2436554628610611,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21680672466754913,0.5261282920837402,0.2386554628610611,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5261282920837402},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5344418287277222},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5191282920837402,0.2436554628610611,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5498812198638916,0.24201680719852448,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5581947565078735},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5428812198638916,0.24701680719852448,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5736342072486877,0.24033613502979279,0.58076012134552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.58076012134552},{"x":0.21680672466754913,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5666342072486877,0.2453361350297928,0.58776012134552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۰","boundary":[0.21680672466754913,0.5961995124816895,0.2386554628610611,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5891995124816894,0.2436554628610611,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6342042684555054,0.2369747906923294,0.6425178050994873]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24033613502979279,0.6330166459083557,0.24033613502979279,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6330166459083557},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6272042684555054,0.2453361350297928,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.756302535533905,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6330166459083557,0.7848739624023438,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6330166459083557},{"x":0.75126051902771,"y":0.6330166459083557},{"x":0.75126051902771,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7159664034843445,0.6330166459083557,0.75126051902771,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.6330166459083557,0.7176470756530762,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6330166459083557},{"x":0.707563042640686,"y":0.6330166459083557},{"x":0.707563042640686,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6672269105911255,0.6330166459083557,0.707563042640686,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6302521228790283,0.6330166459083557,0.6605042219161987,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.5663865804672241,0.6330166459083557,0.6252101063728333,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6330166459083557},{"x":0.561344563961029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.561344563961029,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.5142857432365417,0.6330166459083557,0.561344563961029,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6330166459083557},{"x":0.507563054561615,"y":0.6330166459083557},{"x":0.507563054561615,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5025210380554199,0.6330166459083557,0.507563054561615,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6472684144973755},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.45210084319114685,0.6330166459083557,0.4957983195781708,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6330166459083557},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6330166459083557},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.6330166459083557,0.44873949885368347,0.6472684144973755]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4420588266849518,0.6260166459083557,0.7898739624023438,0.6542684144973755],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱.۶","boundary":[0.7478991746902466,0.6543943285942078,0.7647058963775635,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7428571581840515,0.6543943285942078,0.7445378303527832,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6974790096282959,0.6543943285942078,0.7361344695091248,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6621848940849304,0.6543943285942078,0.6907563209533691,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6420168280601501,0.6543943285942078,0.6554622054100037,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6285714507102966,0.6543943285942078,0.6352941393852234,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5983193516731262,0.6543943285942078,0.6218487620353699,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6686460971832275},{"x":0.561344563961029,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.561344563961029,0.6543943285942078,0.5915966629981995,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.6543943285942078,0.5596638917922974,0.6686460971832275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5496218752861023,0.6473943285942078,0.7697058963775635,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6543943285942078,0.24201680719852448,0.6638954877853394]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6638954877853394},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.6532066464424133,0.24537815153598785,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6532066464424133},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6638954877853394},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6473943285942078,0.25037815153598786,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7647058963775635,"y":0.675771951675415},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"۲.۶","boundary":[0.7445378303527832,0.6769596338272095,0.7647058963775635,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.6769596338272095,0.7445378303527832,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"سببیت","boundary":[0.6924369931221008,0.6805225610733032,0.7361344695091248,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7647058963775635,"y":0.675771951675415},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6874369931221008,0.6723349385261536,0.7697058963775635,0.6934607930183411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6769596338272095,0.24033613502979279,0.6864607930183411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6769596338272095,0.24537815153598785,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6769596338272095},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6699596338272095,0.25037815153598786,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".۳.۶","boundary":[0.7428571581840515,0.7007125616073608,0.7647058963775635,0.7114014029502869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.7378571581840515,0.6937125616073608,0.7697058963775635,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7007125616073608,0.24201680719852448,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7007125616073608},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6937125616073608,0.24701680719852448,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6974790096282959,0.7019002437591553,0.7361344695091248,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6907563209533691,"y":0.716152012348175},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6621848940849304,0.7007125616073608,0.6907563209533691,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.5983193516731262,0.7007125616073608,0.6554622054100037,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5495798587799072,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5495798587799072,0.6995249390602112,0.5899159908294678,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5378151535987854,0.6995249390602112,0.5428571701049805,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5310924649238586,"y":0.713776707649231},{"x":0.489075630903244,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.489075630903244,0.6983373165130615,0.5310924649238586,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6983373165130615},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7125890851020813},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.6983373165130615,0.48571428656578064,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۴۰۶.","boundary":[0.7428571581840515,0.7232779264450073,0.7647058963775635,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.7058823704719543,0.7232779264450073,0.7361344695091248,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6873949766159058,0.7232779264450073,0.6991596817970276,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.724465548992157},{"x":0.680672287940979,"y":0.7232779264450073},{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6487395167350769,0.724465548992157,0.680672287940979,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.724465548992157},{"x":0.6420168280601501,"y":0.724465548992157},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.5966386795043945,0.724465548992157,0.6420168280601501,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7600950002670288},{"x":0.729411780834198,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.729411780834198,0.7470308542251587,0.7647058963775635,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.7470308542251587,0.7277311086654663,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6689075827598572,0.7470308542251587,0.6974790096282959,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7600950002670288},{"x":0.63193279504776,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.63193279504776,0.7470308542251587,0.6621848940849304,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.7470308542251587,0.6285714507102966,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7612826824188232},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.6913373165130615,0.7697058963775635,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.2386554628610611,"y":0.724465548992157},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.724465548992157,0.2386554628610611,0.7327790856361389]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.724465548992157,0.24537815153598785,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.724465548992157},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.717465548992157,0.25037815153598786,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21680672466754913,0.7470308542251587,0.24201680719852448,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.7470308542251587,0.24537815153598785,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7400308542251587,0.25037815153598786,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.23529411852359772,"y":0.783847987651825},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7850356101989746,0.23529411852359772,0.7933491468429565]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.699999988079071,"str":".","boundary":[0.2386554628610611,0.7850356101989746,0.24033613502979279,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.24033613502979279,"y":0.783847987651825},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7780356101989746,0.2453361350297928,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.756302535533905,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7826603055000305,0.7848739624023438,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7826603055000305},{"x":0.75126051902771,"y":0.7826603055000305},{"x":0.75126051902771,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.7226890921592712,0.7826603055000305,0.75126051902771,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.7826603055000305,0.7193277478218079,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6890756487846375,0.7826603055000305,0.7109243869781494,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.7826603055000305,0.6789916157722473,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7826603055000305},{"x":0.653781533241272,"y":0.7826603055000305},{"x":0.653781533241272,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیونی","boundary":[0.5915966629981995,0.7826603055000305,0.653781533241272,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5394958257675171,0.7826603055000305,0.5848739743232727,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.4907563030719757,0.7826603055000305,0.5327731370925903,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7826603055000305},{"x":0.489075630903244,"y":0.7826603055000305},{"x":0.489075630903244,"y":0.7980997562408447},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.7826603055000305,0.489075630903244,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7980997562408447},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.4319327771663666,0.7826603055000305,0.4789915978908539,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7980997562408447},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42184874415397644,0.7826603055000305,0.4268907606601715,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7980997562408447},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.37142857909202576,0.7826603055000305,0.4151260554790497,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7826603055000305},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7826603055000305},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7826603055000305,0.36974790692329407,0.7980997562408447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.7756603055000305,0.7898739624023438,0.8050997562408447],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.805225670337677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۰۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.805225670337677,0.7647058963775635,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.805225670337677},{"x":0.7361344695091248,"y":0.805225670337677},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7109243869781494,0.805225670337677,0.7344537973403931,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8040379881858826},{"x":0.702521026134491,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7008403539657593,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6672269105911255,0.8040379881858826,0.7008403539657593,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6403361558914185,0.8040379881858826,0.6571428775787354,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.5882353186607361,0.8028503656387329,0.6268907785415649,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8028503656387329},{"x":0.583193302154541,"y":0.8028503656387329},{"x":0.583193302154541,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.8028503656387329,0.583193302154541,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5765126299858093,0.7958503656387329,0.7697058963775635,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21680672466754913,0.805225670337677,0.24033613502979279,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.805225670337677},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.798225670337677,0.2453361350297928,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.4957983195781708,0.8408551216125488,0.5042017102241516,0.8467933535575867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8338551216125488,0.5092017102241516,0.8537933535575867],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/hTzHJBeIycNnuDrV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/ffGfrNKpKzzbNzkm.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/yxwSwpwWkcJnCREl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00021454686492752292,0.9986724807354582,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.1900237500667572,0.24033613502979279,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.1900237500667572},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1830237500667572,0.2453361350297928,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.2125890702009201,0.24201680719852448,0.22209025919437408]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22209025919437408},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.2125890702009201,0.24537815153598785,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22209025919437408}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2055890702009201,0.25037815153598786,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.235154390335083},{"x":0.24201680719852448,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.21680672466754913,0.235154390335083,0.24201680719852448,0.244655579328537]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.235154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.235154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.244655579328537},{"x":0.24537815153598785,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.235154390335083,0.24537815153598785,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.235154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.235154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.244655579328537},{"x":0.21680672466754913,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.228154390335083,0.25037815153598786,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.2600950002670288,0.24201680719852448,0.26840853691101074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26840853691101074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.2600950002670288,0.24705882370471954,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25890737771987915},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2600950002670288},{"x":0.24705882370471954,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.25190737771987914,0.25205882370471955,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21680672466754913,0.2826603353023529,0.2386554628610611,0.2921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2921615242958069},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2756603353023529,0.2436554628610611,0.2991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲.۷","boundary":[0.7445378303527832,0.1876484602689743,0.7647058963775635,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7411764860153198,0.1876484602689743,0.7428571581840515,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7092437148094177,0.1876484602689743,0.7344537973403931,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.1876484602689743},{"x":0.702521026134491,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6487395167350769,0.1876484602689743,0.702521026134491,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5966386795043945,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5966386795043945,0.1876484602689743,0.6420168280601501,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.5478991866111755,0.1876484602689743,0.5899159908294678,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5159664154052734,0.1876484602689743,0.5411764979362488,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5092437267303467,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.48067227005958557,0.1876484602689743,0.5092437267303467,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4789915978908539,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4789915978908539,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4638655483722687,0.18883609771728516,0.4789915978908539,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.18883609771728516},{"x":0.44873949885368347,"y":0.18883609771728516},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20427553355693817},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.40672269463539124,0.18883609771728516,0.44873949885368347,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.18883609771728516,0.4000000059604645,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.35630252957344055,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.35630252957344055,0.18883609771728516,0.38823530077934265,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.18883609771728516,0.3495798408985138,0.20427553355693817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3412184965610504,0.1806484602689743,0.7697058963775635,0.21008788120746613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱.۲.۷","boundary":[0.7142857313156128,0.21140141785144806,0.7445378303527832,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7109243869781494,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.21140141785144806,0.7109243869781494,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.21140141785144806,0.7042016983032227,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.21140141785144806,0.6705882549285889,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.5731092691421509,0.21140141785144806,0.6151260733604431,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کبد","boundary":[0.5462185144424438,0.21140141785144806,0.5680672526359558,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرب","boundary":[0.5092437267303467,0.2125890702009201,0.5394958257675171,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22684085369110107},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.2125890702009201,0.5025210380554199,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4907563030719757,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22684085369110107},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.44873949885368347,0.2125890702009201,0.4907563030719757,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4420168101787567,"y":0.22684085369110107},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.41848739981651306,0.2125890702009201,0.4420168101787567,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4100840389728546,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.38991597294807434,0.2125890702009201,0.4100840389728546,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2125890702009201},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.2125890702009201,0.38655462861061096,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7462185025215149,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.23396675288677216,0.7462185025215149,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7109243869781494,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.23396675288677216,0.7126050591468811,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.235154390335083},{"x":0.702521026134491,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.24940617382526398},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.235154390335083,0.7042016983032227,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.235154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.235154390335083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25059381127357483}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6386554837226868,0.235154390335083,0.6605042219161987,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23634204268455505},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.23634204268455505,0.6352941393852234,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳.۲.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.25653207302093506,0.7462185025215149,0.2695961892604828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7109243869781494,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.25653207302093506,0.7126050591468811,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2577197253704071},{"x":0.702521026134491,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7042016983032227,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.2577197253704071,0.7042016983032227,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2577197253704071},{"x":0.658823549747467,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6302521228790283,0.2577197253704071,0.658823549747467,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.25890737771987915,0.6268907785415649,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.25890737771987915,0.5932773351669312,0.2731591463088989]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3848739564418793,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.37987395644187927,0.2055890702009201,0.7512185025215149,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7126050591468811,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۴.۲.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.2802850306034088,0.7445378303527832,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7109243869781494,"y":0.294536828994751},{"x":0.7092437148094177,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.2802850306034088,0.7109243869781494,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2802850306034088},{"x":0.702521026134491,"y":0.2802850306034088},{"x":0.702521026134491,"y":0.294536828994751},{"x":0.6672269105911255,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحليل","boundary":[0.6672269105911255,0.2802850306034088,0.702521026134491,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6605042219161987,"y":0.294536828994751},{"x":0.6369748115539551,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6369748115539551,0.28147268295288086,0.6605042219161987,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6352941393852234,"y":0.294536828994751},{"x":0.6168067455291748,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.28147268295288086,0.6352941393852234,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28147268295288086},{"x":0.605042040348053,"y":0.2802850306034088},{"x":0.605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.5630252361297607,0.28147268295288086,0.605042040348053,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.29572445154190063},{"x":0.5361344814300537,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کبد","boundary":[0.5361344814300537,0.28147268295288086,0.5579832196235657,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.28147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.28147268295288086},{"x":0.529411792755127,"y":0.29572445154190063},{"x":0.49915966391563416,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرب","boundary":[0.49915966391563416,0.28147268295288086,0.529411792755127,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48739495873451233,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.28147268295288086,0.4924369752407074,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28147268295288086},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29572445154190063},{"x":0.43865546584129333,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.43865546584129333,0.28147268295288086,0.48067227005958557,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4319327771663666,"y":0.29572445154190063},{"x":0.40672269463539124,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.40672269463539124,0.2826603353023529,0.4319327771663666,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4000000059604645,"y":0.29572445154190063},{"x":0.37310925126075745,"y":0.29572445154190063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بدن","boundary":[0.37310925126075745,0.2826603353023529,0.4000000059604645,0.29572445154190063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2826603353023529},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2969121038913727},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.2826603353023529,0.37310925126075745,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"۳۰۷.","boundary":[0.7411764860153198,0.30166271328926086,0.7647058963775635,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7092437148094177,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7092437148094177,0.3028503656387329,0.7344537973403931,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3028503656387329},{"x":0.702521026134491,"y":0.30166271328926086},{"x":0.702521026134491,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6487395167350769,0.3028503656387329,0.702521026134491,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6403361558914185,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5966386795043945,0.3028503656387329,0.6403361558914185,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.5478991866111755,0.3028503656387329,0.5899159908294678,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5411764979362488,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3194774389266968},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5159664154052734,0.30403801798820496,0.5411764979362488,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3194774389266968},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.48067227005958557,0.30403801798820496,0.5109243988990784,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4638655483722687,0.30403801798820496,0.4789915978908539,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3206650912761688},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.40672269463539124,0.30403801798820496,0.4470588266849518,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.30403801798820496,0.4000000059604645,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.30403801798820496},{"x":0.38823530077934265,"y":0.30403801798820496},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دودویی","boundary":[0.3462184965610504,0.30403801798820496,0.38823530077934265,0.3206650912761688]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7647058963775635,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3412184965610504,0.27447268295288085,0.7697058963775635,0.32528978657722474],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱.۳.۷","boundary":[0.7142857313156128,0.32660332322120667,0.7445378303527832,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7092437148094177,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.32660332322120667,0.7109243869781494,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.32660332322120667,0.7042016983032227,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.3277909755706787,0.6705882549285889,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5915966629981995,0.3277909755706787,0.6168067455291748,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.3277909755706787,0.5882353186607361,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5193277597427368,0.3277909755706787,0.5596638917922974,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3420427441596985},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.46890756487846375,0.3277909755706787,0.5126050710678101,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۳.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.3503562808036804,0.7462185025215149,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3646080791950226},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.35154393315315247,0.7126050591468811,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.35154393315315247},{"x":0.702521026134491,"y":0.3503562808036804},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3646080791950226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.35154393315315247,0.7042016983032227,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3527315855026245},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6336134672164917,0.3527315855026245,0.658823549747467,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.3527315855026245,0.6302521228790283,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.۳.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.3729216158390045,0.7462185025215149,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.3729216158390045,0.7126050591468811,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3729216158390045},{"x":0.702521026134491,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.3729216158390045,0.7042016983032227,0.38598576188087463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6571428775787354,"y":0.37410926818847656},{"x":0.658823549747467,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6285714507102966,0.37410926818847656,0.658823549747467,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3752969205379486},{"x":0.6268907785415649,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.3752969205379486,0.6268907785415649,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38836103677749634},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5882353186607361,0.3752969205379486,0.5932773351669312,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7445378303527832,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7126050591468811,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴.۳.۷","boundary":[0.7126050591468811,0.39667457342147827,0.7445378303527832,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7109243869781494,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.39667457342147827,0.7109243869781494,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.39667457342147827},{"x":0.702521026134491,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.39667457342147827,0.702521026134491,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3978622257709503},{"x":0.658823549747467,"y":0.3978622257709503},{"x":0.658823549747467,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6369748115539551,0.3978622257709503,0.658823549747467,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.3978622257709503,0.6352941393852234,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3978622257709503},{"x":0.605042040348053,"y":0.39667457342147827},{"x":0.605042040348053,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.5647059082984924,0.3978622257709503,0.605042040348053,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5260504484176636,0.3978622257709503,0.5579832196235657,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5142857432365417,0.3978622257709503,0.5193277597427368,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7462185025215149,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46390756487846374,0.3207909755706787,0.7512185025215149,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.24201680719852448,0.3147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3052256405353546,0.24537815153598785,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2982256405353546,0.25037815153598786,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.32897862792015076,0.24201680719852448,0.33847981691360474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24201680719852448,"y":0.33847981691360474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.32197862792015075,0.24701680719852448,0.34547981691360474],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21680672466754913,0.35154393315315247,0.24033613502979279,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.35154393315315247},{"x":0.24033613502979279,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34454393315315246,0.2453361350297928,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.24033613502979279,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3752969205379486},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3682969205379486,0.2453361350297928,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21680672466754913,0.3978622257709503,0.24033613502979279,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3978622257709503},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3908622257709503,0.2453361350297928,0.4143634147644043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرین","boundary":[0.7327731251716614,0.42161521315574646,0.7680672407150269,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7092437148094177,0.42161521315574646,0.7260504364967346,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6705882549285889,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6705882549285889,0.42161521315574646,0.6974790096282959,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هفتم","boundary":[0.6336134672164917,0.42161521315574646,0.6638655662536621,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6336134672164917,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6336134672164917,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.42161521315574646,0.6336134672164917,0.43586698174476624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6252521228790283,0.41461521315574645,0.7730672407150269,0.44286698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.4204275608062744,0.24033613502979279,0.4323040246963501]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.4204275608062744,0.24537815153598785,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4204275608062744},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4134275608062744,0.25037815153598786,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.2369747906923294,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45961993932724},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.2419747906923294,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47980996966362},{"x":0.24033613502979279,"y":0.489311158657074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.24033613502979279,0.489311158657074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.24537815153598785,"y":0.489311158657074},{"x":0.24537815153598785,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.47980996966362,0.24537815153598785,0.489311158657074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.24537815153598785,"y":0.47980996966362},{"x":0.24537815153598785,"y":0.489311158657074},{"x":0.21680672466754913,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47280996966362,0.25037815153598786,0.496311158657074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۹","boundary":[0.21680672466754913,0.5035629272460938,0.24033613502979279,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5035629272460938},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.49656292724609374,0.2453361350297928,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.24201680719852448,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5261282920837402},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5356294512748718},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5191282920837402,0.24701680719852448,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5736342072486877,0.24033613502979279,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5736342072486877},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5666342072486877,0.2453361350297928,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6199524998664856,0.2386554628610611,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6199524998664856},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6129524998664856,0.2436554628610611,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.45843231678009033,0.7848739624023438,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هشتم","boundary":[0.7176470756530762,0.45843231678009033,0.7529411911964417,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7176470756530762,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.45843231678009033,0.7176470756530762,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.45843231678009033},{"x":0.707563042640686,"y":0.45843231678009033},{"x":0.707563042640686,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6890756487846375,0.45843231678009033,0.707563042640686,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45843231678009033},{"x":0.680672287940979,"y":0.45843231678009033},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.45843231678009033,0.680672287940979,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45843231678009033},{"x":0.653781533241272,"y":0.45843231678009033},{"x":0.653781533241272,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیونی","boundary":[0.5932773351669312,0.45843231678009033,0.653781533241272,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5882353186607361,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5731092691421509,0.45843231678009033,0.5882353186607361,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5714285969734192,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5462185144424438,0.45843231678009033,0.5714285969734192,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5378151535987854,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.5126050710678101,0.45843231678009033,0.5378151535987854,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.45843231678009033},{"x":0.507563054561615,"y":0.45843231678009033},{"x":0.507563054561615,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.45843231678009033,0.507563054561615,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.45843231678009033},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45843231678009033},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.4571428596973419,0.45843231678009033,0.49747899174690247,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45843231678009033},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47149643301963806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45210084319114685,0.45843231678009033,0.45546218752861023,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4470588266849518,"y":0.45843231678009033},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47149643301963806},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.40168067812919617,0.45843231678009033,0.4470588266849518,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47149643301963806},{"x":0.38991597294807434,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38991597294807434,0.45843231678009033,0.3966386616230011,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3848739564418793,"y":0.45843231678009033},{"x":0.3848739564418793,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثرهای","boundary":[0.3462184965610504,0.45843231678009033,0.3848739564418793,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.45843231678009033},{"x":0.33949580788612366,"y":0.45843231678009033},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47149643301963806},{"x":0.29579833149909973,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.29579833149909973,0.45843231678009033,0.33949580788612366,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.45843231678009033},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45843231678009033},{"x":0.29243698716163635,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.45843231678009033,0.29243698716163635,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.","boundary":[0.7411764860153198,0.47862231731414795,0.7647058963775635,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7126050591468811,0.47862231731414795,0.7361344695091248,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.47862231731414795,0.7092437148094177,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47980996966362},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47862231731414795},{"x":0.680672287940979,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.6521008610725403,0.47980996966362,0.680672287940979,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47980996966362},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.47980996966362,0.6470588445663452,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49406176805496216},{"x":0.2873949706554413,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2823949706554413,0.4514323167800903,0.7898739624023438,0.5010617680549622],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰۸","boundary":[0.7142857313156128,0.5011876225471497,0.7445378303527832,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5011876225471497,0.7109243869781494,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.5011876225471497,0.7042016983032227,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.5011876225471497,0.6705882549285889,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5848739743232727,0.5011876225471497,0.6134454011917114,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5011876225471497},{"x":0.578151285648346,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.5445378422737122,0.5011876225471497,0.578151285648346,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.4924369752407074,0.5011876225471497,0.5378151535987854,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5166270732879639},{"x":0.462184876203537,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیمه","boundary":[0.462184876203537,0.5011876225471497,0.48739495873451233,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5023753046989441},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5166270732879639},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.42352941632270813,0.5023753046989441,0.4605042040348053,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5023753046989441},{"x":0.413445383310318,"y":0.5023753046989441},{"x":0.413445383310318,"y":0.5166270732879639},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40168067812919617,0.5023753046989441,0.413445383310318,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3680672347545624,0.5023753046989441,0.3949579894542694,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.3344537913799286,0.5023753046989441,0.3613445460796356,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5023753046989441},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.5023753046989441,0.3310924470424652,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲.۱.۸","boundary":[0.7142857313156128,0.5261282920837402,0.7462185025215149,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5261282920837402,0.7126050591468811,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6672269105911255,0.5261282920837402,0.7042016983032227,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6369748115539551,0.5261282920837402,0.6605042219161987,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.5261282920837402,0.6352941393852234,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5261282920837402},{"x":0.605042040348053,"y":0.5261282920837402},{"x":0.605042040348053,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.5798319578170776,0.5261282920837402,0.605042040348053,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5391923785209656},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.5261282920837402,0.5714285969734192,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳.۱.۸","boundary":[0.7126050591468811,0.5486935973167419,0.7462185025215149,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.5486935973167419,0.7126050591468811,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6672269105911255,0.5486935973167419,0.7042016983032227,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6386554837226868,0.5486935973167419,0.6605042219161987,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5486935973167419},{"x":0.63193279504776,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.5486935973167419,0.63193279504776,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.5714285969734192,0.5486935973167419,0.6016806960105896,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5629453659057617},{"x":0.529411792755127,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.529411792755127,0.5486935973167419,0.5630252361297607,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5025210380554199,0.5486935973167419,0.5277311205863953,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48739495873451233,0.5486935973167419,0.4941176474094391,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5486935973167419},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثرهای","boundary":[0.4420168101787567,0.5486935973167419,0.48067227005958557,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5486935973167419},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5629453659057617},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.38991597294807434,0.5486935973167419,0.43529412150382996,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3831932842731476,"y":0.5629453659057617},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35798320174217224,0.5486935973167419,0.3831932842731476,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.2974790036678314,0.5486935973167419,0.3512605130672455,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5486935973167419},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5486935973167419},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5629453659057617},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.26386556029319763,0.5486935973167419,0.29075631499290466,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5486935973167419},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5486935973167419},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.24537815153598785,0.5486935973167419,0.25882354378700256,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5486935973167419},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶۲","boundary":[0.21680672466754913,0.5486935973167419,0.24033613502979279,0.5629453659057617]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21180672466754913,0.49418762254714965,0.7512185025215149,0.5699453659057617],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴.۱۰۸","boundary":[0.7126050591468811,0.5712589025497437,0.7445378303527832,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5712589025497437,0.7109243869781494,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5712589025497437},{"x":0.702521026134491,"y":0.5712589025497437},{"x":0.702521026134491,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.5712589025497437,0.702521026134491,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دادههای","boundary":[0.6117647290229797,0.5712589025497437,0.6605042219161987,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5712589025497437},{"x":0.605042040348053,"y":0.5712589025497437},{"x":0.605042040348053,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5747899413108826,0.5712589025497437,0.605042040348053,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5866983532905579},{"x":0.534453809261322,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادعای","boundary":[0.534453809261322,0.5724465847015381,0.5680672526359558,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5866983532905579},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خسارت","boundary":[0.48235294222831726,0.5724465847015381,0.5277311205863953,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5866983532905579},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیمه","boundary":[0.45378151535987854,0.5724465847015381,0.4789915978908539,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5724465847015381},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5724465847015381},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاران","boundary":[0.4151260554790497,0.5724465847015381,0.44873949885368347,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5724465847015381},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5724465847015381},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5866983532905579},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39159664511680603,0.5724465847015381,0.40336135029792786,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5866983532905579},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.35798320174217224,0.5724465847015381,0.3848739564418793,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5866983532905579},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.32436975836753845,0.5724465847015381,0.3512605130672455,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.5724465847015381,0.3210084140300751,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6104512810707092},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.7428571581840515,0.5938242077827454,0.7647058963775635,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6104512810707092},{"x":0.707563042640686,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.707563042640686,0.5938242077827454,0.7327731251716614,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6436975002288818,0.5938242077827454,0.6991596817970276,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5899159908294678,0.5938242077827454,0.6352941393852234,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5747899413108826,0.5938242077827454,0.5815126299858093,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثرهای","boundary":[0.5260504484176636,0.5938242077827454,0.5647059082984924,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5938242077827454},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6104512810707092},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.4722689092159271,0.5938242077827454,0.5176470875740051,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6104512810707092},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.43865546584129333,0.5938242077827454,0.4638655483722687,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5938242077827454},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.3983193337917328,0.5938242077827454,0.4285714328289032,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3798319399356842,0.5938242077827454,0.3966386616230011,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5938242077827454},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6104512810707092},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.3344537913799286,0.5938242077827454,0.3663865625858307,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5938242077827454},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.2857142984867096,0.5938242077827454,0.32436975836753845,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6104512810707092},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27899160981178284,0.5938242077827454,0.2840336263179779,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6104512810707092},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.22857142984867096,0.5938242077827454,0.2705882489681244,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5938242077827454},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5938242077827454,0.2201680690050125,0.6104512810707092]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.5642589025497436,0.7697058963775635,0.6174512810707092],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6330166459083557},{"x":0.707563042640686,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.707563042640686,0.6199524998664856,0.7411764860153198,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6974790096282959,0.6199524998664856,0.7008403539657593,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱۰۲۰۸.","boundary":[0.7109243869781494,0.6401425004005432,0.7462185025215149,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.6401425004005432,0.7042016983032227,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.6401425004005432,0.6705882549285889,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5915966629981995,0.6401425004005432,0.6151260733604431,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.6401425004005432,0.5899159908294678,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.5243697762489319,0.6401425004005432,0.5596638917922974,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6567695736885071},{"x":0.507563054561615,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.507563054561615,0.6401425004005432,0.5159664154052734,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6567695736885071},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.46890756487846375,0.6401425004005432,0.5008403658866882,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6401425004005432},{"x":0.462184876203537,"y":0.6401425004005432},{"x":0.462184876203537,"y":0.6567695736885071},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.42016807198524475,0.6401425004005432,0.462184876203537,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرتروز","boundary":[0.3798319399356842,0.6401425004005432,0.4151260554790497,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6401425004005432},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6401425004005432},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.6401425004005432,0.37310925126075745,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6567695736885071},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.3294117748737335,0.6401425004005432,0.3613445460796356,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6401425004005432},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6401425004005432},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چاقی","boundary":[0.2974790036678314,0.6401425004005432,0.32268908619880676,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6401425004005432},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6401425004005432},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2840336263179779,0.6401425004005432,0.29243698716163635,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.665083110332489},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲.۲.۸","boundary":[0.7126050591468811,0.665083110332489,0.7445378303527832,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.665083110332489},{"x":0.7109243869781494,"y":0.665083110332489},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.665083110332489,0.7109243869781494,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.665083110332489},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6655462384223938,0.665083110332489,0.7042016983032227,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.665083110332489},{"x":0.658823549747467,"y":0.665083110332489},{"x":0.658823549747467,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6336134672164917,0.665083110332489,0.658823549747467,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.665083110332489},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.665083110332489,0.6302521228790283,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۳.۲۰۸","boundary":[0.7126050591468811,0.6876484751701355,0.7445378303527832,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.6876484751701355,0.7109243869781494,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.6876484751701355},{"x":0.702521026134491,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6655462384223938,0.6876484751701355,0.702521026134491,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6876484751701355},{"x":0.658823549747467,"y":0.6876484751701355},{"x":0.658823549747467,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناساپذیری","boundary":[0.5865546464920044,0.6876484751701355,0.658823549747467,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.6888360977172852},{"x":0.578151285648346,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5663865804672241,0.6888360977172852,0.578151285648346,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7030878663063049},{"x":0.534453809261322,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.534453809261322,0.6888360977172852,0.5596638917922974,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7030878663063049},{"x":0.529411792755127,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.529411792755127,0.6888360977172852,0.5310924649238586,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴.۲۰۸","boundary":[0.7142857313156128,0.7102137804031372,0.7462185025215149,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7102137804031372,0.7126050591468811,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6672269105911255,0.7102137804031372,0.7042016983032227,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6352941393852234,0.7102137804031372,0.6605042219161987,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توأم","boundary":[0.6067227125167847,0.7102137804031372,0.6285714507102966,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5932773351669312,0.7102137804031372,0.5983193516731262,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7268408536911011},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.5310924649238586,0.7102137804031372,0.5865546464920044,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.4924369752407074,0.7102137804031372,0.5243697762489319,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7268408536911011},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.4453781545162201,0.7102137804031372,0.48571428656578064,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7268408536911011},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.7102137804031372,0.43865546584129333,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7268408536911011},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیبی","boundary":[0.38823530077934265,0.7102137804031372,0.4268907606601715,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7268408536911011},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37478992342948914,0.7102137804031372,0.3815126121044159,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7268408536911011},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پارامترهای","boundary":[0.3042016923427582,0.7102137804031372,0.3680672347545624,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7268408536911011},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسا","boundary":[0.26218488812446594,0.7102137804031372,0.2991596758365631,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7102137804031372},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7102137804031372},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7268408536911011},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.24537815153598785,0.7102137804031372,0.26218488812446594,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7268408536911011},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷۵","boundary":[0.21680672466754913,0.7102137804031372,0.24201680719852448,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7445378303527832,"y":0.745843231678009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۵.۲۰۸","boundary":[0.7126050591468811,0.7327790856361389,0.7445378303527832,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7126050591468811,"y":0.745843231678009},{"x":0.7109243869781494,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.7327790856361389,0.7126050591468811,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7339667677879333},{"x":0.702521026134491,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7042016983032227,"y":0.745843231678009},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6638655662536621,0.7339667677879333,0.7042016983032227,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.735154390335083},{"x":0.658823549747467,"y":0.7339667677879333},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587},{"x":0.63193279504776,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شبیه","boundary":[0.6302521228790283,0.735154390335083,0.658823549747467,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6000000238418579,0.735154390335083,0.6285714507102966,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.735154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.735154390335083},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7494061589241028},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5882353186607361,0.735154390335083,0.5932773351669312,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.7528991746902466,0.7540308542251587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶.۲۰۸","boundary":[0.7142857313156128,0.7565320730209351,0.7445378303527832,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.7565320730209351,0.7126050591468811,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6672269105911255,0.7565320730209351,0.7042016983032227,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6386554837226868,0.7565320730209351,0.6621848940849304,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6168067455291748,0.7565320730209351,0.6352941393852234,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7565320730209351},{"x":0.605042040348053,"y":0.7565320730209351},{"x":0.605042040348053,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.5731092691421509,0.7565320730209351,0.605042040348053,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیماری","boundary":[0.5260504484176636,0.7565320730209351,0.5663865804672241,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرتروز","boundary":[0.48403361439704895,0.7577196955680847,0.5193277597427368,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4739495813846588,0.7577196955680847,0.4773109257221222,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7577196955680847},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7577196955680847},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7719715237617493},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.43361344933509827,0.7577196955680847,0.46722689270973206,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7577196955680847},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"چاقی","boundary":[0.3966386616230011,0.7577196955680847,0.4268907606601715,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.7428571581840515,0.7802850604057312,0.7647058963775635,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7109243869781494,0.7802850604057312,0.7344537973403931,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7957244515419006},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.6487395167350769,0.7802850604057312,0.7042016983032227,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.5966386795043945,0.7802850604057312,0.6420168280601501,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمیخته","boundary":[0.5495798587799072,0.7802850604057312,0.5899159908294678,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7957244515419006},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5159664154052734,0.7802850604057312,0.5428571701049805,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7957244515419006},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.45546218752861023,0.7802850604057312,0.5109243988990784,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7802850604057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7802850604057312},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7957244515419006},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.40672269463539124,0.7802850604057312,0.44873949885368347,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.7802850604057312,0.4000000059604645,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7802850604057312},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7802850604057312},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7957244515419006},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شمارشی","boundary":[0.33781513571739197,0.7802850604057312,0.38991597294807434,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طولی","boundary":[0.3008403480052948,0.7802850604057312,0.3310924470424652,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7802850604057312},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7802850604057312},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7957244515419006},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.7802850604057312,0.29579833149909973,0.7957244515419006]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7957244515419006},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28911765933036804,0.7507196955680847,0.7697058963775635,0.8027244515419006],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۱.۳۰۸","boundary":[0.7176470756530762,0.8040379881858826,0.7462185025215149,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.8040379881858826,0.7126050591468811,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6773109436035156,0.8040379881858826,0.7042016983032227,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.6218487620353699,0.8040379881858826,0.6705882549285889,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.5865546464920044,0.8040379881858826,0.6151260733604431,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8040379881858826},{"x":0.578151285648346,"y":0.8040379881858826},{"x":0.578151285648346,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفصل","boundary":[0.5462185144424438,0.8040379881858826,0.578151285648346,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5226891040802002,0.8040379881858826,0.5411764979362488,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیب","boundary":[0.4789915978908539,0.8040379881858826,0.5126050710678101,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8182897567749023},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیده","boundary":[0.4453781545162201,0.8040379881858826,0.4739495813846588,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8040379881858826},{"x":0.440336138010025,"y":0.8040379881858826},{"x":0.440336138010025,"y":0.8182897567749023},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43697479367256165,0.8040379881858826,0.440336138010025,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8182897567749023},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.3966386616230011,0.8040379881858826,0.4302521049976349,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8040379881858826},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8040379881858826},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8182897567749023},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاقی","boundary":[0.3663865625858307,0.8040379881858826,0.38991597294807434,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.8040379881858826},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8040379881858826},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8182897567749023},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35630252957344055,0.8040379881858826,0.35966387391090393,0.8182897567749023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8182897567749023},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.35130252957344055,0.7970379881858826,0.7512185025215149,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.21680672466754913,0.6425178050994873,0.2386554628610611,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6425178050994873},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6355178050994873,0.2436554628610611,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.665083110332489,0.24033613502979279,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.665083110332489},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6745843291282654},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.658083110332489,0.2453361350297928,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6888360977172852,0.24201680719852448,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6818360977172852,0.24701680719852448,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24033613502979279,"y":0.735154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21680672466754913,0.7363420724868774,0.24033613502979279,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7363420724868774},{"x":0.24033613502979279,"y":0.735154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7293420724868774,0.2453361350297928,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7589073777198792,0.2386554628610611,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7577196955680847},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7519073777198791,0.2436554628610611,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.24201680719852448,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7732850604057312,0.24701680719852448,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.24201680719852448,"y":0.805225670337677},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21680672466754913,0.805225670337677,0.24201680719852448,0.8147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.805225670337677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.805225670337677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.805225670337677,0.24705882370471954,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.805225670337677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.805225670337677},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.798225670337677,0.25205882370471955,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ده","boundary":[0.4907563030719757,0.8396674394607544,0.5025210380554199,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8396674394607544},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8326674394607544,0.5075210380554199,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/vUhUGSmAYHYLNsCa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/QTwYfCVXpbCgnUNd.jpg","blurred":"/storage/books/b3cb09e2f0a9167b/pages/vtkhesLltcgzdtVs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002159573607093648,0.9986696560763512,0.9989859936418557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.24201680719852448,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.24701680719852448,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21680672466754913,0.2125890702009201,0.24033613502979279,0.22090260684490204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2125890702009201},{"x":0.24033613502979279,"y":0.22090260684490204},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2055890702009201,0.2453361350297928,0.22790260684490204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲.۳۰۸","boundary":[0.7126050591468811,0.1876484602689743,0.7445378303527832,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7109243869781494,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20190024375915527},{"x"