علف کشها و فیزیولوژی گیاهی علف کشها و فیزیولوژی گیاهی

{"id":"3797552","title":"علف کشها و فیزیولوژی گیاهی","price":"۱۹‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۵‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b496da0a8bc0435f/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/b496da0a8bc0435f/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/b496da0a8bc0435f/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/b496da0a8bc0435f/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/b496da0a8bc0435f/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/b496da0a8bc0435f/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"9789640114797","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب علف کش ها و فیزیولوژی گیاهی که ویراست اول آن سال&zwnj;ها پیش، به قلم شادروان دکتر قدرت الله فتحی ترجمه شده بود، مرجع ارزشمندی برای مطالعه و تحقیق دانشجویان و دانش&zwnj;پژوهان است. استاد زنده یاد قدرت الله فتحی، استاد فقید دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان بودند که برای نگارش کتاب فوق، سال&zwnj;ها تحقیق و تلاش کرده&zwnj;اند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در حال حاضر ویرایش دوم کتاب تکمیل و بازبینی شده&zwnj; و جهت دسترسی علاقه&zwnj;مندان در وبسایت مای بوکت قرار دارد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نقش علف&zwnj;کش&zwnj;ها در کشاورزی نوین؛ آشنایی با ضرورت مطالعه کتاب</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب علف کش&zwnj;ها و فیزیولوژی گیاهی مجموعه&zwnj;ای جامع و به&zwnj;روز برای شناخت نحوه عملی و چگونگی بر&zwnj;هم&zwnj;کنش علف&zwnj;کش&zwnj;ها با گیاهان هدف است. در یک نگاه کلی، تمام آنچه که در این کتاب می&zwnj;خوانیم بررسی کاملی از نحوه بهره&zwnj;گیری از علف&zwnj;کش&zwnj;ها برای مدیریت علف&zwnj;های هرز است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">علاوه بر آن، توسعه اثر&zwnj;بخش و ایمن مواد شیمیایی مورد استفاده در امور کشاورزی، نیازمند شناخت کافی و درک عمیقی از چگونگی کارکرد این ترکیبات در محیط و گیاهان است. نویسنده در کتاب علف کش&zwnj;ها و فیزیولوژی گیاهی به تبیین موضوعات زیر پرداخته است.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اهمیت علف&zwnj;های هرز از لحاظ خسارت کمی و کیفی به محصولات باغی و زراعی</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بررسی جنبه&zwnj;های تجاری و زیست فناوری</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">تبیین جایگاه عمل دقیق و مکانیسم کارکرد انتخابی و مقاومت به علف&zwnj;کش&zwnj;ها</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">پیشنهاد عرصه&zwnj;های نوین برای توسعه آتی علف&zwnj;کش&zwnj;ها</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای مطالعه چه کسانی توصیه می شود؟</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب علف کش&zwnj;ها و فیزیولوژی گیاهی برای مطالعه دانشجویان و دانش&zwnj;پژوهان رشته&zwnj;های مختلف علوم علف&zwnj;های هرز، فیزیولوژی گیاهی، زراعت، باغبانی، بیوشیمی گیاهی، گیاه پزشکی و بیوتکنولوژی مناسب و مرتبط است. همچنین منبع ارزنده&zwnj;ای برای سایر تخصص&zwnj;های کشاورزی به&zwnj;شمار می&zwnj;آید.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مشخصات و نحوه تهیه کتاب علف کش&zwnj;ها و فیزیولوژی گیاهی</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتابی که پیش روی شما قرار دارد، در سال 1394 توسط مرکز نشر دانشگاهی منتشر شد. درحال حاضر نسخه </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">E-book</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> کتاب در پلتفرم مای بوکت قابل مطالعه است. به&zwnj;علاوه، شما می&zwnj;توانید برای مدت معیین کتاب علف&zwnj;کش&zwnj;ها و فیزیولوژی گیاهی را از مای بوکت کرایه کنید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اگر هم طرفدار کتب کاغذی هستید، نسخه فیزیکی کتاب نیز در فروشگاه بزرگ مای بوکت موجود است و در کوتاه&zwnj;ترین زمان ممکن توسط شرکت پست ایران، به دست علاقه&zwnj;مندان محترم خواهد رسید.</span>",""],"pages_count":"375","keywords":"null","token":"b496da0a8bc0435f","created_at":"2021-05-15 16:04:41","updated_at":"2022-08-22 11:59:05","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2021-05-15 17:50:48","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"نسخه‌های الکترونیک و چاپی کتاب علف کش‌ها و فیزیولوژی گیاهی ترجمه اسکندر زند و صدها عنوان مشابه را از مای بوکت بخواهید. خرید کتب دانشگاهی با بهترین قیمت از پلتفرم مای بوکت.","meta_title":"خرید کتاب علف کش‌ها و فیزیولوژی گیاهی مرکز نشر دانشگاهی-مای بوکت","stock":"100","authors":[{"id":"7784","title":"اسکندر زند","firstname":"اسکندر","lastname":"زند","token":"36bbb1642bcd1049","created_at":"2018-02-20 11:33:13","updated_at":"2018-02-20 11:33:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"7792","title":"سیدکریم موسوی","firstname":"سیدکریم","lastname":"موسوی","token":"771644872def1123","created_at":"2018-02-20 11:33:13","updated_at":"2018-02-20 11:33:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"7966","title":"زهره آقاجانی","firstname":"زهره","lastname":"آقاجانی","token":"d0b97682b6cef87d","created_at":"2018-02-20 11:33:15","updated_at":"2018-02-20 11:33:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920322","title":"فریبا میقانی","firstname":"فریبا","lastname":"میقانی","token":"731f278e2beb0506","created_at":"2021-04-12 18:07:45","updated_at":"2021-04-12 18:07:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920379","title":"اندو اچ. کاب","firstname":"اندو اچ.","lastname":"کاب","token":"0f43e074b7ff000f","created_at":"2021-05-15 16:04:07","updated_at":"2021-05-15 16:04:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920381","title":"جان پی. اچ. رید","firstname":"جان پی.","lastname":"اچ. رید","token":"76b6dd0efb8803ed","created_at":"2021-05-15 16:04:07","updated_at":"2021-05-15 16:04:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920389","title":"فاطمه بناکاشانی","firstname":"فاطمه","lastname":"بناکاشانی","token":"fa676d93ad833d53","created_at":"2021-05-15 16:04:10","updated_at":"2021-05-15 16:04:10","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920379","title":"اندو اچ. کاب","firstname":"اندو اچ.","lastname":"کاب","token":"0f43e074b7ff000f","created_at":"2021-05-15 16:04:07","updated_at":"2021-05-15 16:04:07","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920381","title":"جان پی. اچ. رید","firstname":"جان پی.","lastname":"اچ. رید","token":"76b6dd0efb8803ed","created_at":"2021-05-15 16:04:07","updated_at":"2021-05-15 16:04:07","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"7784","title":"اسکندر زند","firstname":"اسکندر","lastname":"زند","token":"36bbb1642bcd1049","created_at":"2018-02-20 11:33:13","updated_at":"2018-02-20 11:33:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"7792","title":"سیدکریم موسوی","firstname":"سیدکریم","lastname":"موسوی","token":"771644872def1123","created_at":"2018-02-20 11:33:13","updated_at":"2018-02-20 11:33:13","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"7966","title":"زهره آقاجانی","firstname":"زهره","lastname":"آقاجانی","token":"d0b97682b6cef87d","created_at":"2018-02-20 11:33:15","updated_at":"2018-02-20 11:33:15","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920322","title":"فریبا میقانی","firstname":"فریبا","lastname":"میقانی","token":"731f278e2beb0506","created_at":"2021-04-12 18:07:45","updated_at":"2021-04-12 18:07:45","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920389","title":"فاطمه بناکاشانی","firstname":"فاطمه","lastname":"بناکاشانی","token":"fa676d93ad833d53","created_at":"2021-05-15 16:04:10","updated_at":"2021-05-15 16:04:10","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786211","file":"609fb1d3b05198.90631210.pdf","book_id":"3797552","toc":null,"created_at":"2021-05-15 16:04:45","updated_at":"2022-08-22 11:59:05","process_started_at":"2021-05-15 16:05:13","process_done_at":"2021-05-15 16:05:24","process_failed_at":null,"pages_count":"375","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"61d9d8cdf4447d971c975deca5fb5db77e38b44a2def75b3375daff8ea8f114be73859d0092f2cf94f362dfed22b1816b7ca8ba8c6aadc1807bae889e3dc6bef","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۵"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"4177","title":"اکوفیزیولوژی گیاهی","token":"6bd11ed93be66241","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:40","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5323","title":"آز- فیزیولوژی گیاهی 1","token":"2b6c773664acc0e9","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"98","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5326","title":"آز- فیزیولوژی گیاهی 2","token":"fbb571e451658ec8","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:55","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"769","title":"زیست شناسی دریا","degree_id":"7","token":"f009b3673cbd96bb","books_count":"98","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5551","title":"آز فیزیولوژی گیاهی","token":"be42de9c7f7e43d5","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5602","title":"آزمایشگاه اکوفیزیولوژی گیاهی","token":"185464c7d2c651b5","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:58","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6148","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی","token":"9b24d3f21abc299e","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6151","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1","token":"b9948d4f16744696","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1660","title":" دبیری زیست شناسی","degree_id":"7","token":"6885bad4908f7605","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"6154","title":"آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 2","token":"d40bc39c0e8aaa26","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:25:08","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1660","title":" دبیری زیست شناسی","degree_id":"7","token":"6885bad4908f7605","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"12610","title":"تازه‌های فیزیولوژی گیاهی","token":"513ce45f0173d2c7","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:27:44","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"29047","title":"فیزیولوژی گیاهی","token":"f602fc76c2437593","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:42:57","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"235","title":"زیست شناسی عمومی","degree_id":"7","token":"8a61e47f50869002","books_count":"223","created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-12 15:33:08","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"862","title":"مهندسی تولیدات گیاهی","degree_id":"7","token":"8a920332559629d5","books_count":"74","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1111","title":"مهندسی گیاه پزشکی","degree_id":"7","token":"0c3c584e5f96baad","books_count":"141","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","ebook_price_en":"9500","urlify":"%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C","pages_count_fa":"۳۷۵","authorTitle":"اسکندر زند, سیدکریم موسوی, زهره آقاجانی, فریبا میقانی, اندو اچ. کاب, جان پی. اچ. رید, فاطمه بناکاشانی","tocStr":"","url":"/preview/b496da0a8bc0435f/%D8%B9%D9%84%D9%81-%DA%A9%D8%B4%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19