نظم بین الملل: ارکان، تحول و آینده نظم بین الملل: ارکان، تحول و آینده

توضیحات

نظام بین‌الملل، اجتماعی از کشور-ملت‌هاست که در وضعیتی آنارشیک روابط میان خود را به نحوی تنظیم می‌کنند که منافع ملی آنها را تامین کند. شکل‌گیری و تکامل این نظام مدرن بین‌الدولی، تاریخی 200 ساله دارد. آنچه بیش از همه در این دویست سال تغییر کرده، نظم بین‌الملل به مثابه توزیع ثبات‌آفرین توانمندی‌ها و نحوه شکل‌گیری و استقرار آن بوده است. , ,

روندهای سیاست بین الملل نشان میدهد که بعد از حدود سه دهه، در حال خروج از وضعیت گذار و ورود به دوره استقرار نظم بین الملل جدید هستیم و این نظم جدید برایند دو نیروی اساسی موازنه قوای واقع گرایانه و وابستگی متقابل اقتصاد جهانی است. تبیین اهمیت حیاتی ارکان نظم بین الملل و پیگیری تحولات و آثار بلافصل آن بر آینده ایران، مبنای نگارش این کتاب قرار گرفته است تا از این طریق برای رفع کمبود منابع موجود در این حوزه، گامی هرچند کوچک برداشته شود.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3799118","title":"نظم بین الملل: ارکان، تحول و آینده","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۸‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bbbb58b4d8be1f92/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bbbb58b4d8be1f92/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bbbb58b4d8be1f92/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bbbb58b4d8be1f92/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bbbb58b4d8be1f92/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1588-6","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">نظام بین&zwnj;الملل، اجتماعی از کشور-ملت&zwnj;هاست که در وضعیتی آنارشیک روابط میان خود را به نحوی تنظیم می&zwnj;کنند که منافع ملی آنها را تامین کند. شکل&zwnj;گیری و تکامل این نظام مدرن بین&zwnj;الدولی، تاریخی 200 ساله دارد. آنچه بیش از همه در این دویست سال تغییر کرده، نظم بین&zwnj;الملل به مثابه توزیع ثبات&zwnj;آفرین توانمندی&zwnj;ها و نحوه شکل&zwnj;گیری و استقرار آن بوده است. ","\r","<p style=\"direction: rtl;\">روندهای سیاست بین الملل نشان میدهد که بعد از حدود سه دهه، در حال خروج از وضعیت گذار و ورود به دوره استقرار نظم بین الملل جدید هستیم و این نظم جدید برایند دو نیروی اساسی موازنه قوای واقع گرایانه و وابستگی متقابل اقتصاد جهانی است. تبیین اهمیت حیاتی ارکان نظم بین الملل و پیگیری تحولات و آثار بلافصل آن بر آینده ایران، مبنای نگارش این کتاب قرار گرفته است تا از این طریق برای رفع کمبود منابع موجود در این حوزه، گامی هرچند کوچک برداشته شود.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"bbbb58b4d8be1f92","created_at":"2022-10-25 15:42:13","updated_at":"2022-10-30 12:34:20","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 12:33:35","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922891","title":"مسعود موسوی شفایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"موسوی شفایی","token":"b00818534edf978b","created_at":"2022-10-30 12:29:25","updated_at":"2022-10-30 12:29:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922891","title":"مسعود موسوی شفایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"موسوی شفایی","token":"b00818534edf978b","created_at":"2022-10-30 12:29:25","updated_at":"2022-10-30 12:29:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787692","file":"6357d29d54c6d8.43778421.pdf","book_id":"3799118","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:42:13","updated_at":"2022-10-30 12:34:20","process_started_at":"2022-10-25 15:42:15","process_done_at":"2022-10-25 15:42:24","process_failed_at":null,"pages_count":"210","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"5abb043a52bd87769c020b1a85ac605454eae71f92cda0f31f19c836ffe230e6f326a6bdfbf064f8c201ebc25d9f1c178e6e2ef8054f67d5535ca2d586e47d61","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۰"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"130","title":" اقتصاد سیاسی بین الملل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"4fc26606bec3d14a","type":"","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2022-11-13 16:37:17","study_fields":[{"id":"34","title":"روابط بین الملل گرایش دیپلماسی کنترل تسلیحات","degree_id":"10","token":"5dfb466a747239ef","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1576","title":"ارتباطات بین الملل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6af70819af4bcdea","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-30 12:33:35","study_fields":[{"id":"682","title":"روابط عمومی","degree_id":"7","token":"2e57b1dea3014ea7","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-04 14:37:05","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1579","title":"ارتباطات بین المللی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6f75919d2ed7b378","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-30 12:33:35","study_fields":[{"id":"673","title":"علوم ارتباطات","degree_id":"7","token":"82f59a40de1282d5","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-03-06 15:20:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"1597","title":"ارتباطات جمعی و روابط بین الملل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d1e703c4f28d1367","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"688","title":"مدیریت رسانه","degree_id":"10","token":"9656afdc37a6bc24","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-06-16 17:08:02","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2155","title":"اسناد و موازین بین المللی حقوق اطفال و نوجوانان","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d15a76ae30be0563","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:14","updated_at":"2022-10-30 12:33:35","study_fields":[{"id":"277","title":"حقوق کیفری اطفال و نوجوان","degree_id":"10","token":"b48c89b34d8fa145","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 16:39:54","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2653","title":"اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7b711786deefeae4","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"847","title":"روابط بین الملل","degree_id":"10","token":"0cef5aa1b4714182","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:57:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2689","title":"اصول روابط بین الملل الف","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"90e6432e8ed03c82","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"1156","title":"علوم سیاسی","degree_id":"7","token":"59ee5de5084da181","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-10 12:19:50","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2692","title":"اصول روابط بین الملل ب","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"68ab1b81ef905ad9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"1156","title":"علوم سیاسی","degree_id":"7","token":"59ee5de5084da181","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-10 12:19:50","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84--%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":"50000","urlify":"%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مسعود موسوی شفایی","tocStr":"","url":"/preview/bbbb58b4d8be1f92/%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84--%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":210,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"bbbb58b4d8be1f92","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/UOmlLIwmgYAchdJz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/OvzPSPPYJIEoDllI.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/rKmqjjbgKNrzbofv.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0006509091675653279,0.0005733417148892406,0.9985675848843898,0.9988085234618669]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.409221887588501},{"x":0.6465696692466736,"y":0.409221887588501},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4510086476802826},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.992180347442627,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5675675868988037,0.409221887588501,0.6465696692466736,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.409221887588501},{"x":0.5530145764350891,"y":0.409221887588501},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4510086476802826},{"x":0.4802494943141937,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9851423501968384,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48232847452163696,0.409221887588501,0.5530145764350891,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.4077809751033783},{"x":0.469854474067688,"y":0.4077809751033783},{"x":0.46777546405792236,"y":0.4510086476802826},{"x":0.3534303605556488,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9903180599212646,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.35550934076309204,0.4077809751033783,0.46777546405792236,0.4510086476802826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.45965418219566345},{"x":0.6860706806182861,"y":0.46109509468078613},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5072045922279358},{"x":0.602910578250885,"y":0.5057637095451355}]},"confidence":0.9900957942008972,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.6070685982704163,0.45965418219566345,0.6839916706085205,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5945945978164673,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5043227672576904},{"x":0.5717255473136902,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9804476499557495,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5758835673332214,0.45821326971054077,0.5925155878067017,0.5043227672576904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.455331414937973},{"x":0.5592515468597412,"y":0.45821326971054077},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5028818249702454},{"x":0.4573804438114166,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9928331971168518,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.45945945382118225,0.455331414937973,0.5571725368499756,0.5028818249702454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.455331414937973},{"x":0.4490644633769989,"y":0.455331414937973},{"x":0.4469854533672333,"y":0.5},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5}]},"confidence":0.982291579246521,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4282744228839874,0.455331414937973,0.4469854533672333,0.5]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.4524495601654053},{"x":0.41580042243003845,"y":0.455331414937973},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5},{"x":0.31392931938171387,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9777808785438538,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.3160083293914795,0.4524495601654053,0.4137214124202728,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.40489915013313293},{"x":0.6881496906280518,"y":0.41066282987594604},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5072045922279358},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9872968196868896,"dir":"ltr","boundary":[0.3130873095989227,0.39789915013313293,0.6889916706085205,0.5142045922279358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7348703145980835},{"x":0.530145525932312,"y":0.7608069181442261},{"x":0.469854474067688,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9742092490196228,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.469854474067688,0.7363112568855286,0.530145525932312,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7780979871749878},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9874046444892883,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5259875059127808,0.7766570448875427,0.5987526178359985,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7752161622047424},{"x":0.517671525478363,"y":0.7766570448875427},{"x":0.517671525478363,"y":0.7968299984931946},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9770846366882324,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.43866944313049316,0.7752161622047424,0.517671525478363,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.7737752199172974},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7752161622047424},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7968299984931946},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7953890562057495}]},"confidence":0.9783633947372437,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.36382535099983215,0.7737752199172974,0.43035343289375305,0.7968299984931946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6486486196517944,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6486486196517944,"y":0.818443775177002},{"x":0.644490659236908,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9323447942733765,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.644490659236908,0.8025936484336853,0.6486486196517944,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6403326392173767,"y":0.818443775177002},{"x":0.6091476082801819,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9926921725273132,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6091476082801819,0.8025936484336853,0.6403326392173767,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8025936484336853},{"x":0.6049895882606506,"y":0.818443775177002},{"x":0.5613305568695068,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9915845394134521,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5613305568695068,0.8025936484336853,0.6049895882606506,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.8025936484336853},{"x":0.55509352684021,"y":0.8025936484336853},{"x":0.55509352684021,"y":0.818443775177002},{"x":0.5135135054588318,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9937870502471924,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5135135054588318,0.8025936484336853,0.55509352684021,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5072765350341797,"y":0.8025936484336853},{"x":0.5072765350341797,"y":0.818443775177002},{"x":0.4490644633769989,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9961406588554382,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4490644633769989,0.8025936484336853,0.5072765350341797,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.8025936484336853},{"x":0.442827433347702,"y":0.8025936484336853},{"x":0.442827433347702,"y":0.818443775177002},{"x":0.3991684019565582,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9905914664268494,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.3991684019565582,0.8025936484336853,0.442827433347702,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.8025936484336853},{"x":0.39293140172958374,"y":0.8025936484336853},{"x":0.39293140172958374,"y":0.818443775177002},{"x":0.35550934076309204,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9953641891479492,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.35550934076309204,0.8025936484336853,0.39293140172958374,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3471933603286743,"y":0.8025936484336853},{"x":0.3471933603286743,"y":0.818443775177002},{"x":0.3388773500919342,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9526782631874084,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3388773500919342,0.8025936484336853,0.3471933603286743,0.818443775177002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6486486196517944,"y":0.819884717464447},{"x":0.3388773500919342,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9856590628623962,"dir":"ltr","boundary":[0.3338773500919342,0.7278703145980835,0.6536486196517944,0.826884717464447],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/kzvjMppGUNazRKlu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/xMXWHdSzbjMwatYd.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/NBxtvzCTroAwDgXP.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002316509636424931,0.00007504007276093925,0.9981656156210791,0.998650727894533]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.07780979573726654},{"x":0.8336798548698425,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.9786535501480103,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.8336798548698425,0.05907781049609184,0.8607068657875061,0.07780979573726654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8316008448600769,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8316008448600769,"y":0.07780979573726654},{"x":0.8149688243865967,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.9694579243659973,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.8149688243865967,0.05907781049609184,0.8316008448600769,0.07780979573726654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.05907781049609184},{"x":0.812889814376831,"y":0.05907781049609184},{"x":0.812889814376831,"y":0.07780979573726654},{"x":0.7879418134689331,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.91593337059021,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7879418134689331,0.05907781049609184,0.812889814376831,0.07780979573726654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7858628034591675,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7858628034591675,"y":0.07780979573726654},{"x":0.777546763420105,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.9390518069267273,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.777546763420105,0.05907781049609184,0.7858628034591675,0.07780979573726654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.05907781049609184},{"x":0.777546763420105,"y":0.05907781049609184},{"x":0.777546763420105,"y":0.07780979573726654},{"x":0.7692307829856873,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.3873697519302368,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.7692307829856873,0.05907781049609184,0.777546763420105,0.07780979573726654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7629937529563904,"y":0.05907781049609184},{"x":0.7629937529563904,"y":0.07780979573726654},{"x":0.752598762512207,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.756137490272522,"dir":"rtl","str":"ورر","boundary":[0.752598762512207,0.05907781049609184,0.7629937529563904,0.07780979573726654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.05907781049609184},{"x":0.8607068657875061,"y":0.07780979573726654},{"x":0.752598762512207,"y":0.07780979573726654}]},"confidence":0.8711289763450623,"dir":"ltr","boundary":[0.747598762512207,0.05207781049609184,0.8657068657875061,0.08480979573726655],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357588648796082,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8586278557777405,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8607068657875061,"y":0.17146974802017212},{"x":0.8357588648796082,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.9610850214958191,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8357588648796082,0.13832853734493256,0.8607068657875061,0.17146974802017212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8316008448600769,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8316008448600769,"y":0.1729106605052948},{"x":0.812889814376831,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.6867051720619202,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.812889814376831,0.13832853734493256,0.8316008448600769,0.1729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8024948239326477,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8045738339424133,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.8316880464553833,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.7692307829856873,0.13976944983005524,0.8045738339424133,0.1729106605052948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8586278557777405,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8607068657875061,"y":0.1729106605052948},{"x":0.7692307829856873,"y":0.1729106605052948}]},"confidence":0.8392007350921631,"dir":"ltr","boundary":[0.7642307829856873,0.13276944983005523,0.8657068657875061,0.1799106605052948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8607068657875061,"y":0.27521613240242004},{"x":0.8232848048210144,"y":0.27521613240242004}]},"confidence":0.9924689531326294,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.82536381483078,0.2536022961139679,0.8607068657875061,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8191268444061279,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7858628034591675,"y":0.27521613240242004}]},"confidence":0.9874982833862305,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7858628034591675,0.2536022961139679,0.8191268444061279,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2536022961139679},{"x":0.777546763420105,"y":0.27521613240242004},{"x":0.7338877320289612,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.992999255657196,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.7338877320289612,0.2521613836288452,0.777546763420105,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7276507019996643,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7276507019996643,"y":0.27377521991729736},{"x":0.717255711555481,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.9745714068412781,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193347215652466,0.2521613836288452,0.7276507019996643,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2521613836288452},{"x":0.7110186815261841,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6715176701545715,"y":0.27377521991729736}]},"confidence":0.990987241268158,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.6735966801643372,0.2521613836288452,0.7110186815261841,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6673596501350403,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9831388592720032,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6590436697006226,0.2521613836288452,0.6673596501350403,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6507276296615601,"y":0.2521613836288452},{"x":0.6507276296615601,"y":0.27377521991729736},{"x":0.6049895882606506,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9928970336914062,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6049895882606506,0.25072047114372253,0.6507276296615601,0.27377521991729736]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6008316278457642,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5987526178359985,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5883575677871704,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9732232689857483,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.590436577796936,0.25072047114372253,0.5987526178359985,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5841996073722839,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5821205973625183,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9784483313560486,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5363825559616089,0.25072047114372253,0.5821205973625183,0.2723343074321747]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8627858757972717,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9876642227172852,"dir":"ltr","boundary":[0.5313825559616089,0.24372047114372253,0.8657068657875061,0.2836570746898651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8274428248405457,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.977220356464386,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.8274428248405457,0.28097984194755554,0.8607068657875061,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8232848048210144,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8149688243865967,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9694538712501526,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8149688243865967,0.28097984194755554,0.8232848048210144,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.2824207544326782},{"x":0.8087317943572998,"y":0.28097984194755554},{"x":0.8108108043670654,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7629937529563904,"y":0.2982708811759949}]},"confidence":0.9950617551803589,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.7629937529563904,0.2824207544326782,0.8108108043670654,0.2982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7567567825317383,"y":0.2824207544326782},{"x":0.7567567825317383,"y":0.29971182346343994},{"x":0.704781711101532,"y":0.29971182346343994}]},"confidence":0.9871942400932312,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.704781711101532,0.2824207544326782,0.7567567825317383,0.29971182346343994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6985446810722351,"y":0.2838616669178009},{"x":0.6985446810722351,"y":0.29971182346343994},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9859527349472046,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.6548856496810913,0.2838616669178009,0.6985446810722351,0.29971182346343994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.2838616669178009},{"x":0.8586278557777405,"y":0.2795388996601105},{"x":0.8607068657875061,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9855523109436035,"dir":"ltr","boundary":[0.6498856496810913,0.2768616669178009,0.8657068657875061,0.3052708811759949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8544698357582092,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3342939615249634},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3342939615249634}]},"confidence":0.987621545791626,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.8024948239326477,0.31844380497932434,0.8544698357582092,0.3342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8004158139228821,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9579282402992249,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7941787838935852,0.31844380497932434,0.8004158139228821,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.31844380497932434},{"x":0.790020763874054,"y":0.31844380497932434},{"x":0.790020763874054,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7546777725219727,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900853633880615,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7546777725219727,0.31844380497932434,0.790020763874054,0.3342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7505197525024414,"y":0.31844380497932434},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3342939615249634},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.993590235710144,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7234927415847778,0.31700289249420166,0.7505197525024414,0.3342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7214137315750122,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7214137315750122,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9725086092948914,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193347215652466,0.31700289249420166,0.7214137315750122,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7130976915359497,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7130976915359497,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9850260019302368,"dir":"rtl","str":"زهره","boundary":[0.6881496906280518,0.31700289249420166,0.7130976915359497,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6839916706085205,"y":0.31700289249420166},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9876545667648315,"dir":"rtl","str":"آقاجانی","boundary":[0.6361746191978455,0.31700289249420166,0.6839916706085205,0.3328530192375183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.31700289249420166},{"x":0.8544698357582092,"y":0.31844380497932434},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3342939615249634},{"x":0.6361746191978455,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9871129393577576,"dir":"ltr","boundary":[0.6311746191978455,0.31000289249420165,0.8594698357582092,0.3412939615249634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9859151244163513,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.8004158139228821,0.3386167287826538,0.8544698357582092,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3515850007534027},{"x":0.790020763874054,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9708195328712463,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.3386167287826538,0.7962577939033508,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7442827224731445,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9801151156425476,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.7442827224731445,0.3386167287826538,0.7837837934494019,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3386167287826538},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3515850007534027},{"x":0.7006236910820007,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9915941953659058,"dir":"rtl","str":"خوانی","boundary":[0.7006236910820007,0.3386167287826538,0.7380457520484924,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3717579245567322},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9889379739761353,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8232848048210144,0.3587896227836609,0.8523908257484436,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8191268444061279,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9959662556648254,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7962577939033508,0.3587896227836609,0.8191268444061279,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3717579245567322},{"x":0.790020763874054,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9740134477615356,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.3587896227836609,0.7920997738838196,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3717579245567322},{"x":0.7484407424926758,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9782085418701172,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.7484407424926758,0.3587896227836609,0.7837837934494019,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7422037124633789,"y":0.3717579245567322},{"x":0.6943867206573486,"y":0.3717579245567322}]},"confidence":0.9881566762924194,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6943867206573486,0.3587896227836609,0.7422037124633789,0.3717579245567322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3760806918144226},{"x":0.8544698357582092,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8274428248405457,"y":0.3904899060726166}]},"confidence":0.9933638572692871,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.8274428248405457,0.3775216042995453,0.8544698357582092,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3775216042995453},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8004158139228821,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9917086362838745,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8004158139228821,0.3775216042995453,0.8232848048210144,0.3904899060726166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7962577939033508,"y":0.39193084836006165},{"x":0.790020763874054,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9628764986991882,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.3775216042995453,0.7962577939033508,0.39193084836006165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7837837934494019,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7234927415847778,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9891464114189148,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.7234927415847778,0.3775216042995453,0.7837837934494019,0.39193084836006165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.37896254658699036},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3775216042995453},{"x":0.7193347215652466,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6673596501350403,"y":0.39193084836006165}]},"confidence":0.9793557524681091,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6673596501350403,0.37896254658699036,0.7193347215652466,0.39193084836006165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.39769452810287476},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39769452810287476},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9771033525466919,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8295218348503113,0.39769452810287476,0.8523908257484436,0.4121037423610687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.39769452810287476},{"x":0.82536381483078,"y":0.39769452810287476},{"x":0.82536381483078,"y":0.4121037423610687},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9905115962028503,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8045738339424133,0.39769452810287476,0.82536381483078,0.4121037423610687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.39769452810287476},{"x":0.8004158139228821,"y":0.39769452810287476},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4121037423610687},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4121037423610687}]},"confidence":0.9843012094497681,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7359667420387268,0.39769452810287476,0.8004158139228821,0.4121037423610687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4337175786495209}]},"confidence":0.9898746013641357,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8316008448600769,0.41786742210388184,0.8503118753433228,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.41642650961875916},{"x":0.8212057948112488,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9849919676780701,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8045738339424133,0.41642650961875916,0.8212057948112488,0.4337175786495209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7941787838935852,"y":0.41642650961875916},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4322766661643982},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.9669374227523804,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7671517729759216,0.4149855971336365,0.7941787838935852,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4365994334220886},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4524495601654053},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4510086476802826}]},"confidence":0.981465220451355,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8316008448600769,0.43515849113464355,0.8523908257484436,0.4524495601654053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4337175786495209},{"x":0.8232848048210144,"y":0.43515849113464355},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8045738339424133,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9384056329727173,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.8066527843475342,0.4337175786495209,0.8212057948112488,0.4495677351951599]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8565488457679749,"y":0.3386167287826538},{"x":0.8523908257484436,"y":0.4524495601654053},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4495677351951599}]},"confidence":0.9831013083457947,"dir":"ltr","boundary":[0.6644386601448059,0.33017578649520873,0.8573908257484436,0.4594495601654053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8544698357582092,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8544698357582092,"y":0.4711815416812897},{"x":0.82536381483078,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9844467639923096,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.82536381483078,0.45821326971054077,0.8544698357582092,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8191268444061279,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8191268444061279,"y":0.4711815416812897},{"x":0.812889814376831,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9874962568283081,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.812889814376831,0.45821326971054077,0.8191268444061279,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8087317943572998,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7671517729759216,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9864822030067444,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7671517729759216,0.45821326971054077,0.8087317943572998,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7629937529563904,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7629937529563904,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7588357329368591,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9418312907218933,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7588357329368591,0.45821326971054077,0.7629937529563904,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7484407424926758,"y":0.45821326971054077},{"x":0.7484407424926758,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4711815416812897}]},"confidence":0.9751083254814148,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.7193347215652466,0.45821326971054077,0.7484407424926758,0.4711815416812897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8544698357582092,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8544698357582092,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8212057948112488,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9800676107406616,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8212057948112488,0.47694525122642517,0.8544698357582092,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8170478343963623,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8170478343963623,"y":0.48991355299949646},{"x":0.812889814376831,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9553935527801514,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812889814376831,0.47694525122642517,0.8170478343963623,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8087317943572998,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8087317943572998,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7713097929954529,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9807579517364502,"dir":"rtl","str":"۵۸۰۰۰","boundary":[0.7713097929954529,0.47694525122642517,0.8087317943572998,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.47694525122642517},{"x":0.765072762966156,"y":0.47694525122642517},{"x":0.765072762966156,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7359667420387268,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9898103475570679,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7359667420387268,0.47694525122642517,0.765072762966156,0.48991355299949646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8544698357582092,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8544698357582092,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7193347215652466,"y":0.48991355299949646}]},"confidence":0.9810324907302856,"dir":"ltr","boundary":[0.7143347215652466,0.45121326971054077,0.8594698357582092,0.49691355299949647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9887182116508484,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.8232848048210144,0.5115273594856262,0.8627858757972717,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5273775458335876},{"x":0.765072762966156,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9925623536109924,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.765072762966156,0.5115273594856262,0.8170478343963623,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9950002431869507,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7214137315750122,0.5115273594856262,0.7567567825317383,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7193347215652466,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.972103476524353,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7130976915359497,0.5115273594856262,0.7193347215652466,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9960654377937317,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6611226797103882,0.5115273594856262,0.7068607211112976,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9946986436843872,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6133056282997131,0.5115273594856262,0.6548856496810913,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9236757755279541,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6070685982704163,0.5115273594856262,0.6091476082801819,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.5115273594856262},{"x":0.602910578250885,"y":0.5115273594856262},{"x":0.602910578250885,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9887929558753967,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5779625773429871,0.5115273594856262,0.602910578250885,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9843994975090027,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5530145764350891,0.5115273594856262,0.5738045573234558,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9892205595970154,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.5010395050048828,0.5115273594856262,0.5405405163764954,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.530259370803833},{"x":0.8607068657875061,"y":0.530259370803833},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9850588440895081,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.8191268444061279,0.530259370803833,0.8607068657875061,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.530259370803833},{"x":0.8170478343963623,"y":0.530259370803833},{"x":0.8170478343963623,"y":0.5475504398345947},{"x":0.812889814376831,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9924154877662659,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.812889814376831,0.530259370803833,0.8170478343963623,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.530259370803833},{"x":0.8066527843475342,"y":0.530259370803833},{"x":0.8066527843475342,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5475504398345947}]},"confidence":0.9816088676452637,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7754677534103394,0.530259370803833,0.8066527843475342,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7671517729759216,"y":0.530259370803833},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5475504398345947},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9851145148277283,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.7318087220191956,0.5288184285163879,0.7671517729759216,0.5475504398345947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7214137315750122,"y":0.5461094975471497},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9647051095962524,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7151767015457153,0.5288184285163879,0.7214137315750122,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9905509948730469,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6860706806182861,0.5288184285163879,0.7130976915359497,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5461094975471497},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9722232818603516,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756756901741028,0.5288184285163879,0.6798336505889893,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9730167388916016,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.5966736078262329,0.5288184285163879,0.6881496906280518,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5696465969085693,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9694875478744507,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5696465969085693,0.5288184285163879,0.6174635887145996,0.5461094975471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5461094975471497},{"x":0.5135135054588318,"y":0.5446686148643494}]},"confidence":0.9854162931442261,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5135135054588318,0.5273775458335876,0.5841996073722839,0.5461094975471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.5100864768028259},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5115273594856262},{"x":0.8627858757972717,"y":0.5475504398345947},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5461094975471497}]},"confidence":0.9859606623649597,"dir":"ltr","boundary":[0.4960395050048828,0.5030864768028259,0.8677858757972717,0.5545504398345947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.559077799320221},{"x":0.8607068657875061,"y":0.559077799320221},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5749279260635376},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.99495530128479,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8336798548698425,0.559077799320221,0.8607068657875061,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8191268444061279,"y":0.559077799320221},{"x":0.8191268444061279,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9746360778808594,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7713097929954529,0.5576369166374207,0.8191268444061279,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5576369166374207},{"x":0.765072762966156,"y":0.5576369166374207},{"x":0.765072762966156,"y":0.5749279260635376},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9141191840171814,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.5576369166374207,0.765072762966156,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5576369166374207},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9573060870170593,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6548856496810913,0.5576369166374207,0.7546777725219727,0.5749279260635376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.5576369166374207},{"x":0.8607068657875061,"y":0.559077799320221},{"x":0.8607068657875061,"y":0.5749279260635376},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9667695164680481,"dir":"ltr","boundary":[0.6498856496810913,0.5506369166374206,0.8657068657875061,0.5819279260635376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8399168252944946,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9863424897193909,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8399168252944946,0.5878962278366089,0.8586278557777405,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8336798548698425,"y":0.5994236469268799},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9911823272705078,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8087317943572998,0.5878962278366089,0.8336798548698425,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8024948239326477,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7796257734298706,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9876450896263123,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7796257734298706,0.5878962278366089,0.8024948239326477,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9930188655853271,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7546777725219727,0.5878962278366089,0.7754677534103394,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9883114099502563,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7318087220191956,0.5878962278366089,0.7505197525024414,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9883239269256592,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6735966801643372,0.5878962278366089,0.7276507019996643,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6278586387634277,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9957547187805176,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6278586387634277,0.5878962278366089,0.6694386601448059,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5878962278366089},{"x":0.6216216087341309,"y":0.5994236469268799},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9908981323242188,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5966736078262329,0.5878962278366089,0.6216216087341309,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6152737736701965},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.989722728729248,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8232848048210144,0.6008645296096802,0.8586278557777405,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6008645296096802},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9774025678634644,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7858628034591675,0.6008645296096802,0.8191268444061279,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6008645296096802},{"x":0.777546763420105,"y":0.6008645296096802},{"x":0.777546763420105,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7505197525024414,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9916994571685791,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7505197525024414,0.6008645296096802,0.777546763420105,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9987853765487671,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7380457520484924,0.6008645296096802,0.7463617324829102,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6008645296096802},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9947941899299622,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7027027010917664,0.6008645296096802,0.7359667420387268,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6964656710624695,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9475990533828735,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6548856496810913,0.6008645296096802,0.6964656710624695,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9880349040031433,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6278586387634277,0.6008645296096802,0.6486486196517944,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5758835673332214,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9919069409370422,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5758835673332214,0.6008645296096802,0.6237006187438965,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5322245359420776,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9917008876800537,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5322245359420776,0.6008645296096802,0.5717255473136902,0.6152737736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6008645296096802},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9907047748565674,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5031185150146484,0.6008645296096802,0.5280665159225464,0.6152737736701965]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8586278557777405,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6152737736701965},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6152737736701965}]},"confidence":0.9860371351242065,"dir":"ltr","boundary":[0.49811851501464843,0.5808962278366089,0.8636278557777405,0.6222737736701965],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8586278557777405,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8586278557777405,"y":0.680115282535553},{"x":0.8149688243865967,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9928738474845886,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8149688243865967,0.6671469807624817,0.8586278557777405,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6671469807624817},{"x":0.812889814376831,"y":0.6671469807624817},{"x":0.812889814376831,"y":0.680115282535553},{"x":0.8108108043670654,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9869381785392761,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8108108043670654,0.6671469807624817,0.812889814376831,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8045738339424133,"y":0.680115282535553},{"x":0.7733888030052185,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9847809076309204,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7733888030052185,0.6671469807624817,0.8045738339424133,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7629937529563904,"y":0.680115282535553},{"x":0.7359667420387268,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.986239492893219,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.7359667420387268,0.6671469807624817,0.7629937529563904,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7297297120094299,"y":0.680115282535553},{"x":0.7276507019996643,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9762856960296631,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.6671469807624817,0.7297297120094299,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7214137315750122,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7214137315750122,"y":0.680115282535553},{"x":0.6902287006378174,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9929733276367188,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6902287006378174,0.6671469807624817,0.7214137315750122,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6860706806182861,"y":0.680115282535553},{"x":0.6839916706085205,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9879000782966614,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6839916706085205,0.6671469807624817,0.6860706806182861,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6819126605987549,"y":0.680115282535553},{"x":0.6548856496810913,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9545730948448181,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.6548856496810913,0.6671469807624817,0.6819126605987549,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.681556224822998},{"x":0.8627858757972717,"y":0.681556224822998},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6930835843086243},{"x":0.8336798548698425,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.994458794593811,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8336798548698425,0.681556224822998,0.8627858757972717,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.681556224822998},{"x":0.8295218348503113,"y":0.681556224822998},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6930835843086243},{"x":0.82536381483078,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9954591989517212,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.82536381483078,0.681556224822998,0.8295218348503113,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.681556224822998},{"x":0.8212057948112488,"y":0.681556224822998},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6930835843086243},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9934804439544678,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8087317943572998,0.681556224822998,0.8212057948112488,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.681556224822998},{"x":0.8024948239326477,"y":0.681556224822998},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9906216263771057,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7671517729759216,0.681556224822998,0.8024948239326477,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.681556224822998},{"x":0.7671517729759216,"y":0.681556224822998},{"x":0.7671517729759216,"y":0.6930835843086243},{"x":0.765072762966156,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9732297658920288,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.681556224822998,0.7671517729759216,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.681556224822998},{"x":0.7609147429466248,"y":0.681556224822998},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6930835843086243},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9951308965682983,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7401247620582581,0.681556224822998,0.7609147429466248,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.681556224822998},{"x":0.7359667420387268,"y":0.681556224822998},{"x":0.7359667420387268,"y":0.6930835843086243},{"x":0.717255711555481,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9854257702827454,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.717255711555481,0.681556224822998,0.7359667420387268,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.681556224822998},{"x":0.7130976915359497,"y":0.681556224822998},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9916730523109436,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6902287006378174,0.681556224822998,0.7130976915359497,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.681556224822998},{"x":0.6881496906280518,"y":0.681556224822998},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6839916706085205,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9591891765594482,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6839916706085205,0.681556224822998,0.6881496906280518,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.681556224822998},{"x":0.6798336505889893,"y":0.681556224822998},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6569646596908569,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.980582058429718,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.6569646596908569,0.681556224822998,0.6798336505889893,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.681556224822998},{"x":0.6548856496810913,"y":0.681556224822998},{"x":0.6548856496810913,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9622106552124023,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6507276296615601,0.681556224822998,0.6548856496810913,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.681556224822998},{"x":0.6465696692466736,"y":0.681556224822998},{"x":0.6465696692466736,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9919564127922058,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6216216087341309,0.681556224822998,0.6465696692466736,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.681556224822998},{"x":0.6195425987243652,"y":0.681556224822998},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6930835843086243},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9847020506858826,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6153846383094788,0.681556224822998,0.6195425987243652,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.681556224822998},{"x":0.6112266182899475,"y":0.681556224822998},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6930835843086243},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9690118432044983,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.5862785577774048,0.681556224822998,0.6112266182899475,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.681556224822998},{"x":0.5821205973625183,"y":0.681556224822998},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6930835843086243},{"x":0.5779625773429871,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.8610178828239441,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5779625773429871,0.681556224822998,0.5821205973625183,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.681556224822998},{"x":0.5717255473136902,"y":0.681556224822998},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6930835843086243},{"x":0.530145525932312,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9872250556945801,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.530145525932312,0.681556224822998,0.5717255473136902,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.681556224822998},{"x":0.5259875059127808,"y":0.681556224822998},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6930835843086243},{"x":0.4927234947681427,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9949161410331726,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.4927234947681427,0.681556224822998,0.5259875059127808,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.681556224822998},{"x":0.48856547474861145,"y":0.681556224822998},{"x":0.48856547474861145,"y":0.6930835843086243},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.982861340045929,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.4490644633769989,0.681556224822998,0.48856547474861145,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.681556224822998},{"x":0.44490644335746765,"y":0.681556224822998},{"x":0.44490644335746765,"y":0.6930835843086243},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9868850111961365,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.41580042243003845,0.681556224822998,0.44490644335746765,0.6930835843086243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.681556224822998},{"x":0.4137214124202728,"y":0.681556224822998},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6930835843086243},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.965132474899292,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40956342220306396,0.681556224822998,0.4137214124202728,0.6930835843086243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6671469807624817},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6930835843086243},{"x":0.40956342220306396,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9841598272323608,"dir":"ltr","boundary":[0.40456342220306396,0.6601469807624817,0.8677858757972717,0.7000835843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6930835843086243},{"x":0.8607068657875061,"y":0.6930835843086243},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7074927687644958},{"x":0.8108108043670654,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9922917485237122,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8108108043670654,0.6930835843086243,0.8607068657875061,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9916772246360779,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7879418134689331,0.6945244669914246,0.8045738339424133,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9404850006103516,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7858628034591675,0.6945244669914246,0.7879418134689331,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.992239236831665,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7588357329368591,0.6945244669914246,0.7817047834396362,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7505197525024414,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9430368542671204,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7505197525024414,0.6945244669914246,0.7546777725219727,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7255717515945435,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.989700198173523,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7255717515945435,0.6945244669914246,0.7463617324829102,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9909557104110718,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7068607211112976,0.6945244669914246,0.7234927415847778,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6945244669914246},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7074927687644958}]},"confidence":0.9888696670532227,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6569646596908569,0.6945244669914246,0.7027027010917664,0.7074927687644958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6945244669914246},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7089337110519409}]},"confidence":0.946694552898407,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6465696692466736,0.6945244669914246,0.6507276296615601,0.7089337110519409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.7046109437942505},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7031700015068054},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7190201878547668},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7190201878547668}]},"confidence":0.9931647777557373,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8149688243865967,0.7046109437942505,0.8627858757972717,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7060518860816956},{"x":0.8024948239326477,"y":0.7046109437942505},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.9908677935600281,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7733888030052185,0.7060518860816956,0.8045738339424133,0.7190201878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7204610705375671},{"x":0.765072762966156,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.9859050512313843,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.765072762966156,0.7060518860816956,0.7692307829856873,0.7204610705375671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7204610705375671},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.9903612732887268,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.7338877320289612,0.7060518860816956,0.7629937529563904,0.7204610705375671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7338877320289612,"y":0.7204610705375671},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7204610705375671}]},"confidence":0.9329962730407715,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7276507019996643,0.7074927687644958,0.7338877320289612,0.7204610705375671]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9528871178627014,"dir":"rtl","str":"۱۹۸","boundary":[0.7068607211112976,0.7074927687644958,0.7234927415847778,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9814718961715698,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6964656710624695,0.7074927687644958,0.7027027010917664,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6798336505889893,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.936049222946167,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.6798336505889893,0.7074927687644958,0.6881496906280518,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7074927687644958},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9924050569534302,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6465696692466736,0.7074927687644958,0.6735966801643372,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6465696692466736,"y":0.7219020128250122},{"x":0.644490659236908,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.926055371761322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.644490659236908,0.7089337110519409,0.6465696692466736,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9945537447929382,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8295218348503113,0.7219020128250122,0.8607068657875061,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7219020128250122},{"x":0.82536381483078,"y":0.7219020128250122},{"x":0.82536381483078,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9810946583747864,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7219020128250122,0.82536381483078,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8004158139228821,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.993881106376648,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8004158139228821,0.7219020128250122,0.8170478343963623,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7962577939033508,"y":0.7363112568855286},{"x":0.777546763420105,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9925510287284851,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.777546763420105,0.7219020128250122,0.7962577939033508,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9935682415962219,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7276507019996643,0.7219020128250122,0.7713097929954529,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9593364000320435,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7193347215652466,0.7219020128250122,0.7214137315750122,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9655328392982483,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۸.","boundary":[0.6777547001838684,0.7219020128250122,0.7193347215652466,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9924842119216919,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6590436697006226,0.7219020128250122,0.6756756901741028,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9959478974342346,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6340956091880798,0.7219020128250122,0.6528066396713257,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9953280687332153,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5862785577774048,0.7219020128250122,0.6278586387634277,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9281023144721985,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5779625773429871,0.7219020128250122,0.5821205973625183,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9449946284294128,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5634095668792725,0.7219020128250122,0.5758835673332214,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5634095668792725,"y":0.7363112568855286},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7363112568855286}]},"confidence":0.9188597202301025,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5571725368499756,0.7219020128250122,0.5634095668792725,0.7363112568855286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.837837815284729,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7492795586585999},{"x":0.837837815284729,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9809219241142273,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.837837815284729,0.7363112568855286,0.8607068657875061,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.82536381483078,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7492795586585999},{"x":0.82536381483078,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.93972247838974,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.82536381483078,0.7363112568855286,0.8295218348503113,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7363112568855286},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7027027010917664,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9712313413619995,"dir":"rtl","str":"۶-۱۵۸۸-۰۱-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.7027027010917664,0.7363112568855286,0.8232848048210144,0.7507204413414001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6945244669914246},{"x":0.8627858757972717,"y":0.6930835843086243},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5571725368499756,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9816925525665283,"dir":"ltr","boundary":[0.5521725368499756,0.6875244669914246,0.8677858757972717,0.7577204413414002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.9896563291549683,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8232848048210144,0.7521613836288452,0.8627858757972717,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7817047834396362,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9897101521492004,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7817047834396362,0.7521613836288452,0.8191268444061279,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7636887431144714},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9737969636917114,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7484407424926758,0.7507204413414001,0.7796257734298706,0.7636887431144714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.8565393686294556,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7422037124633789,0.7507204413414001,0.7422037124633789,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7622478604316711}]},"confidence":0.9486675262451172,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7193347215652466,0.7507204413414001,0.7380457520484924,0.7622478604316711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7795389294624329}]},"confidence":0.9969919323921204,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7636887431144714,0.8607068657875061,0.7795389294624329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7780979871749878},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9831791520118713,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7636887431144714,0.8232848048210144,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.7622478604316711},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7636887431144714},{"x":0.8149688243865967,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9901772737503052,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7796257734298706,0.7622478604316711,0.8149688243865967,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7780979871749878},{"x":0.7713097929954529,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9494873285293579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7733888030052185,0.7622478604316711,0.7754677534103394,0.7780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7629937529563904,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9304031729698181,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7629937529563904,0.7622478604316711,0.7692307829856873,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9110183119773865,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7505197525024414,0.7622478604316711,0.7546777725219727,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7546777725219727,"y":0.7622478604316711},{"x":0.752598762512207,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.882351815700531,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.7380457520484924,0.7622478604316711,0.752598762512207,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7622478604316711},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.879721999168396,"dir":"rtl","str":"۱۷۷-۱۸۹","boundary":[0.6881496906280518,0.7608069181442261,0.7463617324829102,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7608069181442261},{"x":0.692307710647583,"y":0.7608069181442261},{"x":0.692307710647583,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.6461755633354187,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6860706806182861,0.7608069181442261,0.692307710647583,0.7766570448875427]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.7507204413414001},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7780979871749878}]},"confidence":0.9518277049064636,"dir":"ltr","boundary":[0.6810706806182861,0.7437204413414001,0.8657068657875061,0.7865389294624329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7809798121452332},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7910662889480591},{"x":0.8274428248405457,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9939659833908081,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7795389294624329,0.8607068657875061,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8274428248405457,"y":0.7795389294624329},{"x":0.82536381483078,"y":0.789625346660614},{"x":0.8232848048210144,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9377163052558899,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7795389294624329,0.82536381483078,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8170478343963623,"y":0.789625346660614},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.986746609210968,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7941787838935852,0.7795389294624329,0.8170478343963623,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7795389294624329},{"x":0.790020763874054,"y":0.7881844639778137},{"x":0.790020763874054,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.8237974643707275,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.790020763874054,0.7795389294624329,0.790020763874054,0.7881844639778137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7780979871749878},{"x":0.8627858757972717,"y":0.7809798121452332},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7910662889480591},{"x":0.790020763874054,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9720897078514099,"dir":"ltr","boundary":[0.785020763874054,0.7710979871749878,0.8657068657875061,0.7980662889480591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.7925072312355042},{"x":0.8607068657875061,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9952275156974792,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.7925072312355042,0.8607068657875061,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.7925072312355042},{"x":0.82536381483078,"y":0.7925072312355042},{"x":0.82536381483078,"y":0.8040345907211304},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9595784544944763,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.7925072312355042,0.82536381483078,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7925072312355042},{"x":0.8170478343963623,"y":0.7925072312355042},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7983368039131165,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9952629804611206,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7983368039131165,0.7925072312355042,0.8170478343963623,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7941787838935852,"y":0.7925072312355042},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.986043393611908,"dir":"rtl","str":"نوین","boundary":[0.7713097929954529,0.7925072312355042,0.7941787838935852,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.7925072312355042},{"x":0.765072762966156,"y":0.7925072312355042},{"x":0.765072762966156,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8040345907211304}]},"confidence":0.9828433990478516,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7338877320289612,0.7925072312355042,0.765072762966156,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8607068657875061,"y":0.819884717464447},{"x":0.8295218348503113,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9944166541099548,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8295218348503113,0.8069164156913757,0.8607068657875061,0.819884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8069164156913757},{"x":0.82536381483078,"y":0.8069164156913757},{"x":0.82536381483078,"y":0.818443775177002},{"x":0.8232848048210144,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9653667211532593,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8069164156913757,0.82536381483078,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8191268444061279,"y":0.818443775177002},{"x":0.8149688243865967,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.7663041949272156,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.8149688243865967,0.8054755330085754,0.8191268444061279,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9938863515853882,"dir":"rtl","str":"New","boundary":[0.7297297120094299,0.8040345907211304,0.7505197525024414,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9936983585357666,"dir":"rtl","str":"world","boundary":[0.7567567825317383,0.8040345907211304,0.7817047834396362,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8054755330085754},{"x":0.8108108043670654,"y":0.818443775177002},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9923158288002014,"dir":"rtl","str":"order","boundary":[0.7858628034591675,0.8054755330085754,0.8108108043670654,0.818443775177002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.819884717464447},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9959334135055542,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.819884717464447,0.8607068657875061,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.819884717464447},{"x":0.82536381483078,"y":0.819884717464447},{"x":0.82536381483078,"y":0.8314120769500732},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9819148182868958,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.819884717464447,0.82536381483078,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.819884717464447},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8213256597518921},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9967024326324463,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7920997738838196,0.819884717464447,0.8191268444061279,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.819884717464447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.819884717464447},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.9924376010894775,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7692307829856873,0.819884717464447,0.7879418134689331,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.819884717464447},{"x":0.765072762966156,"y":0.819884717464447},{"x":0.765072762966156,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.982951283454895,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.7338877320289612,0.819884717464447,0.765072762966156,0.8314120769500732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8357348442077637},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9911994934082031,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8274428248405457,0.8342939615249634,0.8607068657875061,0.8472622632980347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8342939615249634},{"x":0.82536381483078,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9615173935890198,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8232848048210144,0.8342939615249634,0.8232848048210144,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.8314120769500732},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8443803787231445},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8429394960403442}]},"confidence":0.9923276901245117,"dir":"rtl","str":"International","boundary":[0.7027027010917664,0.8314120769500732,0.7692307829856873,0.8443803787231445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8170478343963623,"y":0.8342939615249634},{"x":0.8149688243865967,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8443803787231445}]},"confidence":0.9937695264816284,"dir":"rtl","str":"relations","boundary":[0.7733888030052185,0.8328530192375183,0.8149688243865967,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8274428248405457,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9939969778060913,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8274428248405457,0.8472622632980347,0.8607068657875061,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8472622632980347},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9935913681983948,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7941787838935852,0.8472622632980347,0.8232848048210144,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8573486804962158},{"x":0.790020763874054,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9714809656143188,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.8472622632980347,0.7920997738838196,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8573486804962158},{"x":0.765072762966156,"y":0.8573486804962158}]},"confidence":0.9925344586372375,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.765072762966156,0.8472622632980347,0.7858628034591675,0.8573486804962158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7629937529563904,"y":0.8587896227836609},{"x":0.7442827224731445,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9930347800254822,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7442827224731445,0.8472622632980347,0.7629937529563904,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8472622632980347},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8587896227836609},{"x":0.692307710647583,"y":0.8587896227836609}]},"confidence":0.9870620965957642,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.692307710647583,0.8472622632980347,0.7422037124633789,0.8587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8616714477539062},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8616714477539062},{"x":0.8607068657875061,"y":0.8731988668441772},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.991544246673584,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8295218348503113,0.8616714477539062,0.8607068657875061,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.8616714477539062},{"x":0.82536381483078,"y":0.8616714477539062},{"x":0.82536381483078,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7962577939033508,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9923480749130249,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7962577939033508,0.8616714477539062,0.82536381483078,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9853541851043701,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7920997738838196,0.8616714477539062,0.7920997738838196,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8616714477539062},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8616714477539062},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8731988668441772},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9744355082511902,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.6777547001838684,0.8616714477539062,0.6964656710624695,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704781711101532,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8731988668441772},{"x":0.704781711101532,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9864952564239502,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.704781711101532,0.8616714477539062,0.7567567825317383,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8616714477539062},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7609147429466248,"y":0.8731988668441772}]},"confidence":0.9927122592926025,"dir":"rtl","str":"Press","boundary":[0.7609147429466248,0.8616714477539062,0.7858628034591675,0.8731988668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8890489935874939},{"x":0.8482328653335571,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9541726112365723,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8482328653335571,0.8760806918144226,0.8627858757972717,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.8746397495269775},{"x":0.8461538553237915,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8440748453140259,"y":0.8890489935874939},{"x":0.8212057948112488,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.9771243333816528,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8232848048210144,0.8746397495269775,0.8440748453140259,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8746397495269775},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8746397495269775},{"x":0.8108108043670654,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9909924268722534,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7858628034591675,0.8746397495269775,0.8108108043670654,0.8890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8731988668441772},{"x":0.7837837934494019,"y":0.8876080513000488},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9878432750701904,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7817047834396362,0.8731988668441772,0.7837837934494019,0.8876080513000488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.8731988668441772},{"x":0.777546763420105,"y":0.8731988668441772},{"x":0.777546763420105,"y":0.8876080513000488},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8861671686172485}]},"confidence":0.943987250328064,"dir":"rtl","str":"D۴۴۳","boundary":[0.7463617324829102,0.8731988668441772,0.777546763420105,0.8876080513000488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7910662889480591},{"x":0.879417896270752,"y":0.7939481139183044},{"x":0.8773388862609863,"y":0.8890489935874939},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8876080513000488}]},"confidence":0.9865784645080566,"dir":"ltr","boundary":[0.6748336505889893,0.7840662889480591,0.8823388862609863,0.8960489935874939],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8482328653335571,"y":0.890489935874939},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8919308185577393},{"x":0.8607068657875061,"y":0.9034582376480103},{"x":0.8482328653335571,"y":0.9034582376480103}]},"confidence":0.9239670634269714,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8482328653335571,0.890489935874939,0.8607068657875061,0.9034582376480103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.890489935874939},{"x":0.8440748453140259,"y":0.890489935874939},{"x":0.8440748453140259,"y":0.9020172953605652},{"x":0.8212057948112488,"y":0.9020172953605652}]},"confidence":0.9728660583496094,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8232848048210144,0.890489935874939,0.8440748453140259,0.9020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8890489935874939},{"x":0.812889814376831,"y":0.890489935874939},{"x":0.8108108043670654,"y":0.9020172953605652},{"x":0.7858628034591675,"y":0.9020172953605652}]},"confidence":0.9893894195556641,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7858628034591675,0.8890489935874939,0.8108108043670654,0.9020172953605652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7817047834396362,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7796257734298706,"y":0.9005763530731201},{"x":0.777546763420105,"y":0.9005763530731201}]},"confidence":0.9745785593986511,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.777546763420105,0.8890489935874939,0.7796257734298706,0.9005763530731201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8876080513000488},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8890489935874939},{"x":0.7733888030052185,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7338877320289612,"y":0.9005763530731201}]},"confidence":0.939769983291626,"dir":"rtl","str":"۹۰۹/۸۲","boundary":[0.7338877320289612,0.8876080513000488,0.7733888030052185,0.9005763530731201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336798548698425,"y":0.9020172953605652},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9020172953605652},{"x":0.8586278557777405,"y":0.9149855971336365},{"x":0.8336798548698425,"y":0.9149855971336365}]},"confidence":0.9898005723953247,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8336798548698425,0.9020172953605652,0.8586278557777405,0.9149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.9020172953605652},{"x":0.8232848048210144,"y":0.9020172953605652},{"x":0.8232848048210144,"y":0.9149855971336365},{"x":0.777546763420105,"y":0.9149855971336365}]},"confidence":0.9886181354522705,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.777546763420105,0.9020172953605652,0.8232848048210144,0.9149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.9020172953605652},{"x":0.765072762966156,"y":0.9020172953605652},{"x":0.765072762966156,"y":0.9149855971336365},{"x":0.752598762512207,"y":0.9149855971336365}]},"confidence":0.9922985434532166,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.752598762512207,0.9020172953605652,0.765072762966156,0.9149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.9020172953605652},{"x":0.7484407424926758,"y":0.9020172953605652},{"x":0.7484407424926758,"y":0.9135446548461914},{"x":0.7442827224731445,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.9372410774230957,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7442827224731445,0.9020172953605652,0.7484407424926758,0.9135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.9005763530731201},{"x":0.7401247620582581,"y":0.9020172953605652},{"x":0.7401247620582581,"y":0.9149855971336365},{"x":0.6881496906280518,"y":0.9135446548461914}]},"confidence":0.979104220867157,"dir":"rtl","str":"۷۵۲۵۶۸۸","boundary":[0.6881496906280518,0.9005763530731201,0.7401247620582581,0.9149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232848048210144,"y":0.9178674221038818},{"x":0.8627858757972717,"y":0.9178674221038818},{"x":0.8607068657875061,"y":0.9293948411941528},{"x":0.8232848048210144,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9846799373626709,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8232848048210144,0.9178674221038818,0.8607068657875061,0.9293948411941528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.9164265394210815},{"x":0.8191268444061279,"y":0.9178674221038818},{"x":0.8191268444061279,"y":0.9279538989067078},{"x":0.7941787838935852,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9878042936325073,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7962577939033508,0.9164265394210815,0.8191268444061279,0.9279538989067078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.9164265394210815},{"x":0.7920997738838196,"y":0.9164265394210815},{"x":0.7920997738838196,"y":0.9279538989067078},{"x":0.790020763874054,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9103783369064331,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.790020763874054,0.9164265394210815,0.7920997738838196,0.9279538989067078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.9164265394210815},{"x":0.7837837934494019,"y":0.9178674221038818},{"x":0.7837837934494019,"y":0.9279538989067078},{"x":0.7671517729759216,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9507703185081482,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7671517729759216,0.9164265394210815,0.7837837934494019,0.9279538989067078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8876080513000488},{"x":0.8627858757972717,"y":0.8890489935874939},{"x":0.8607068657875061,"y":0.9293948411941528},{"x":0.6881496906280518,"y":0.9265129566192627}]},"confidence":0.9731156826019287,"dir":"ltr","boundary":[0.6831496906280518,0.8806080513000488,0.8657068657875061,0.9363948411941528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9084033370018005,"str":".۱۴۰۰","boundary":[0.6174635887145996,0.6959654092788696,0.6424116492271423,0.7031700015068054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7031700015068054}]},"confidence":0.9084033370018005,"dir":"ltr","boundary":[0.6124635887145996,0.6889654092788696,0.6474116492271423,0.7101700015068054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.0677233412861824},{"x":0.30561330914497375,"y":0.0677233412861824},{"x":0.30561330914497375,"y":0.08501441031694412},{"x":0.2806652784347534,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.9817245602607727,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.2806652784347534,0.0677233412861824,0.30561330914497375,0.08501441031694412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.06628242135047913},{"x":0.27442827820777893,"y":0.0677233412861824},{"x":0.27442827820777893,"y":0.08501441031694412},{"x":0.24740125238895416,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.9867859482765198,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.24740125238895416,0.06628242135047913,0.27442827820777893,0.08501441031694412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.06628242135047913},{"x":0.24116423726081848,"y":0.06628242135047913},{"x":0.24116423726081848,"y":0.08501441031694412},{"x":0.17255717515945435,"y":0.08357349038124084}]},"confidence":0.9868230223655701,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.17255717515945435,0.06628242135047913,0.24116423726081848,0.08501441031694412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.06484150141477585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.06484150141477585},{"x":0.15592515468597412,"y":0.08357349038124084},{"x":0.11642411351203918,"y":0.08213256299495697}]},"confidence":0.9495168328285217,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۸","boundary":[0.11642411351203918,0.06484150141477585,0.15592515468597412,0.08357349038124084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.09365994483232498},{"x":0.2785862684249878,"y":0.09510086476802826},{"x":0.2785862684249878,"y":0.11239193379878998},{"x":0.2515592575073242,"y":0.11239193379878998}]},"confidence":0.9827996492385864,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.2515592575073242,0.09365994483232498,0.2785862684249878,0.11239193379878998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21205821633338928,"y":0.09365994483232498},{"x":0.2432432472705841,"y":0.09365994483232498},{"x":0.2432432472705841,"y":0.11239193379878998},{"x":0.21205821633338928,"y":0.1109510064125061}]},"confidence":0.9932318329811096,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21205821633338928,0.09365994483232498,0.2432432472705841,0.11239193379878998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.09365994483232498},{"x":0.20374220609664917,"y":0.09365994483232498},{"x":0.20374220609664917,"y":0.1109510064125061},{"x":0.14553014934062958,"y":0.1109510064125061}]},"confidence":0.99062180519104,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.14553014934062958,0.09365994483232498,0.20374220609664917,0.1109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.09365994483232498},{"x":0.1330561339855194,"y":0.09365994483232498},{"x":0.1330561339855194,"y":0.1109510064125061},{"x":0.11642411351203918,"y":0.1109510064125061}]},"confidence":0.6328302025794983,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.11642411351203918,0.09365994483232498,0.1330561339855194,0.1109510064125061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11642411351203918,"y":0.06484150141477585},{"x":0.30561330914497375,"y":0.06628242135047913},{"x":0.30561330914497375,"y":0.11239193379878998},{"x":0.11434511095285416,"y":0.1109510064125061}]},"confidence":0.9634457230567932,"dir":"ltr","boundary":[0.11142411351203918,0.05784150141477585,0.31061330914497376,0.11939193379878998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.9221901893615723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.9221901893615723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.9279538989067078},{"x":0.13097712397575378,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9829309582710266,"str":"172111648810000111111","boundary":[0.13097712397575378,0.9221901893615723,0.34095633029937744,0.9279538989067078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13097712397575378,"y":0.9221901893615723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.9221901893615723},{"x":0.34095633029937744,"y":0.9279538989067078},{"x":0.13097712397575378,"y":0.9279538989067078}]},"confidence":0.9829309582710266,"dir":"ltr","boundary":[0.12597712397575378,0.9151901893615723,0.34595633029937745,0.9349538989067078],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/PkYXQewSZpWpdUPG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/NwbUZRnrkMeoDuRU.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/nAfmTqVtjHYmMmDY.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.000311871958741666,0.9986724807354582,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9922976493835449,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7495798468589783,0.35154393315315247,0.7815126180648804,0.36342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7815126180648804,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9922976493835449,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.34454393315315246,0.7865126180648804,0.37042042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.617321252822876,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.3776721954345703,0.7815126180648804,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7680672407150269,"y":0.39667457342147827},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.988888144493103,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.7310924530029297,0.3800475001335144,0.7680672407150269,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9776337742805481,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.702521026134491,0.3800475001335144,0.7226890921592712,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3954869210720062},{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236}]},"confidence":0.9510168433189392,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.3730475001335144,0.7865126180648804,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.6741403341293335,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7462185025215149,0.4026128351688385,0.756302535533905,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9868980646133423,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.7109243869781494,0.4026128351688385,0.7411764860153198,0.4168646037578583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.4026128351688385},{"x":0.756302535533905,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8826454877853394,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.3956128351688385,0.761302535533905,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.7036532163619995,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7462185025215149,0.42399048805236816,0.7596638798713684,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9739183187484741,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7226890921592712,0.42399048805236816,0.7411764860153198,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9664000868797302,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7008403539657593,0.42399048805236816,0.7142857313156128,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9745590090751648,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6672269105911255,0.42399048805236816,0.6941176652908325,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9308505058288574,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.41699048805236816,0.7646638798713684,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.5523311495780945,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.4429928660392761,0.7596638798713684,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7092437148094177,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9890614151954651,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.707563042640686,0.4429928660392761,0.7411764860153198,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7008403539657593,"y":0.44418051838874817},{"x":0.702521026134491,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6957983374595642,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9876781105995178,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.44418051838874817,0.702521026134491,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45843231678009033},{"x":0.658823549747467,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.994452714920044,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6571428775787354,0.44418051838874817,0.6890756487846375,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45961993932724},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9856559038162231,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6252101063728333,0.44418051838874817,0.6504201889038086,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6268907785415649,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.941010594367981,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.43718051838874816,0.7646638798713684,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.7414368391036987,"dir":"rtl","str":"۴ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.4643705487251282,0.7596638798713684,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7411764860153198,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9881455302238464,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.7126050591468811,0.4643705487251282,0.7411764860153198,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9921533465385437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.4655582010746002,0.7058823704719543,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9947377443313599,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6655462384223938,0.4655582010746002,0.6873949766159058,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6571428775787354,"y":0.46674585342407227},{"x":0.658823549747467,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9871606230735779,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6436975002288818,0.46674585342407227,0.658823549747467,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6386554837226868,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9834766387939453,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6117647290229797,0.46674585342407227,0.6403361558914185,0.48337292671203613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7596638798713684,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9622547626495361,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.45974585342407226,0.7646638798713684,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.7064101099967957,"dir":"rtl","str":"۵ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.48812350630760193,0.7596638798713684,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.97654128074646,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.490498811006546,0.7361344695091248,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7109243869781494,"y":0.490498811006546},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9782075881958008,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.49168646335601807,0.7126050591468811,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48812350630760193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9172527194023132,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.48468646335601806,0.7646638798713684,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.778151273727417,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.760861873626709,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7764706015586853,0.5178147554397583,0.7831932902336121,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.519002377986908},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9899926781654358,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7462185025215149,0.519002377986908,0.7697479128837585,0.5320665240287781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.519002377986908},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9327099323272705,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.512002377986908,0.7881932902336121,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.54038006067276},{"x":0.756302535533905,"y":0.54038006067276},{"x":0.756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.6473737359046936,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.54038006067276,0.756302535533905,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.54038006067276},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9935926795005798,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7193277478218079,0.54038006067276,0.7411764860153198,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.54038006067276},{"x":0.7008403539657593,"y":0.54038006067276},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9916273355484009,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6638655662536621,0.54038006067276,0.7008403539657593,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.54038006067276},{"x":0.756302535533905,"y":0.54038006067276},{"x":0.756302535533905,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.929571807384491,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.53338006067276,0.761302535533905,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.6514937877655029,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.5617577433586121,0.7579832077026367,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9859205484390259,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.7042016983032227,0.5629453659057617,0.7394958138465881,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9934598803520203,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.6705882549285889,0.5629453659057617,0.6974790096282959,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9278572797775269,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.554757743358612,0.7629832077026367,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.5623438358306885,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.5831353664398193,0.7596638798713684,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5950118899345398},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9342069625854492,"dir":"rtl","str":"سناریو","boundary":[0.7008403539657593,0.5843230485916138,0.7394958138465881,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9702866077423096,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6571428775787354,0.5843230485916138,0.6941176652908325,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5950118899345398},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.8908740282058716,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.5773230485916138,0.7646638798713684,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.6478828191757202,"dir":"rtl","str":"۴۔","boundary":[0.7462185025215149,0.6045130491256714,0.7596638798713684,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.970203161239624,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.6045130491256714,0.7361344695091248,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9684374332427979,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6873949766159058,0.6057007312774658,0.7092437148094177,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8977916240692139,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.5987007312774658,0.7646638798713684,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5579832196235657,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9875041842460632,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5579832196235657,0.26840853691101074,0.5798319578170776,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5310924649238586,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9627715349197388,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.2695961892604828,0.5512605309486389,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5243697762489319,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5243697762489319,"y":0.28384798765182495},{"x":0.47058823704719543,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9951813220977783,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.47058823704719543,0.2695961892604828,0.5243697762489319,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4638655483722687,"y":0.2695961892604828},{"x":0.4638655483722687,"y":0.285035640001297},{"x":0.41848739981651306,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9732757210731506,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.41848739981651306,0.27078384160995483,0.4638655483722687,0.285035640001297]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28384798765182495},{"x":0.41848739981651306,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9802284836769104,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.2625961892604828,0.5848319578170776,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.6005973815917969,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.6793349385261536,0.7579832077026367,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9838030934333801,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7193277478218079,0.6781472563743591,0.7394958138465881,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9929918050765991,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.6773109436035156,0.6781472563743591,0.7126050591468811,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9923606514930725,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.6420168280601501,0.6781472563743591,0.6705882549285889,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9850690364837646,"dir":"rtl","str":"کنسرتی","boundary":[0.5899159908294678,0.6781472563743591,0.6352941393852234,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9519243836402893,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.6711472563743591,0.7629832077026367,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.713776707649231},{"x":0.7462185025215149,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.4424072802066803,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7462185025215149,0.6983373165130615,0.7596638798713684,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7411764860153198,"y":0.713776707649231},{"x":0.7193277478218079,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9858030080795288,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7193277478218079,0.6983373165130615,0.7411764860153198,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.6756302714347839,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9627717733383179,"dir":"rtl","str":"دوقطبی","boundary":[0.6756302714347839,0.6983373165130615,0.7126050591468811,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7596638798713684,"y":0.735154390335083},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.6181490421295166,"dir":"rtl","str":"۴ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.7197149395942688,0.7596638798713684,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9817250370979309,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.7209026217460632,0.7361344695091248,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9798890948295593,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6873949766159058,0.7209026217460632,0.7109243869781494,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.8859941959381104,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.6913373165130615,0.7646638798713684,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9853081703186035,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47058823704719543,0.3206650912761688,0.529411792755127,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3206650912761688},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9853081703186035,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.3136650912761688,0.534411792755127,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.5026733875274658,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.7747899293899536,0.6330166459083557,0.7815126180648804,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9875799417495728,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7394958138465881,0.6330166459083557,0.7680672407150269,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9853895306587219,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.6330166459083557,0.7327731251716614,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9918899536132812,"dir":"rtl","str":"سقوط","boundary":[0.6840336322784424,0.6330166459083557,0.7142857313156128,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9891318678855896,"dir":"rtl","str":"نظمهای","boundary":[0.6302521228790283,0.6330166459083557,0.6705882549285889,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9929089546203613,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6000000238418579,0.6330166459083557,0.6168067455291748,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9651471376419067,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5630252361297607,0.6330166459083557,0.5966386795043945,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.95504230260849,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5462185144424438,0.6330166459083557,0.5495798587799072,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9944661855697632,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5226891040802002,0.6330166459083557,0.5445378422737122,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6330166459083557},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9907056093215942,"dir":"rtl","str":"امپراتوری","boundary":[0.4588235318660736,0.6330166459083557,0.5159664154052734,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6330166459083557},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6508313417434692},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9666280150413513,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45042017102241516,0.6330166459083557,0.45378151535987854,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6508313417434692},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9961172938346863,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.42352941632270813,0.6330166459083557,0.4436974823474884,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6330166459083557},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6508313417434692},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.975028395652771,"dir":"rtl","str":"کنسرتی","boundary":[0.37142857909202576,0.6330166459083557,0.4100840389728546,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6330166459083557},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9529772400856018,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3613445460796356,0.6330166459083557,0.3663865625858307,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6330166459083557},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6330166459083557},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6508313417434692},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9894609451293945,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.3361344635486603,0.6330166459083557,0.35630252957344055,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6330166459083557},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6330166459083557},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9776516556739807,"dir":"rtl","str":"دوقطبی","boundary":[0.2823529541492462,0.6330166459083557,0.32436975836753845,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6330166459083557},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9461355209350586,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2722689211368561,0.6330166459083557,0.27563026547431946,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6508313417434692},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.974638819694519,"dir":"ltr","boundary":[0.2672689211368561,0.6260166459083557,0.7865126180648804,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6579572558403015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6579572558403015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.5604150295257568,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.6579572558403015,0.756302535533905,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9925007224082947,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7193277478218079,0.6579572558403015,0.7394958138465881,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9794777631759644,"dir":"rtl","str":"امپراتوری","boundary":[0.6554622054100037,0.6579572558403015,0.7126050591468811,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6579572558403015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6579572558403015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9224023222923279,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6509572558403015,0.761302535533905,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.8938038945198059,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7764706015586853,0.7482185363769531,0.7848739624023438,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9927046895027161,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7394958138465881,0.7482185363769531,0.7663865685462952,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9830079078674316,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7243697643280029,0.7482185363769531,0.7327731251716614,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9925162196159363,"dir":"rtl","str":"سقوط","boundary":[0.6840336322784424,0.7482185363769531,0.7142857313156128,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.987237811088562,"dir":"rtl","str":"نظمهای","boundary":[0.6302521228790283,0.7482185363769531,0.6739495992660522,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9938410520553589,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6016806960105896,0.7482185363769531,0.6184874176979065,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9704200625419617,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5630252361297607,0.7482185363769531,0.5966386795043945,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9398714900016785,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5462185144424438,0.7482185363769531,0.5495798587799072,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.987083375453949,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5226891040802002,0.7482185363769531,0.5445378422737122,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7482185363769531},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7660332322120667},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9873040914535522,"dir":"rtl","str":"هژمونیک","boundary":[0.46890756487846375,0.7482185363769531,0.5126050710678101,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7482185363769531},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9949722290039062,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.7482185363769531,0.45210084319114685,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7482185363769531},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7482185363769531},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7660332322120667},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.996256411075592,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.40672269463539124,0.7482185363769531,0.43697479367256165,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7482185363769531},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.994216799736023,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.3680672347545624,0.7482185363769531,0.3932773172855377,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7482185363769531},{"x":0.364705890417099,"y":0.7482185363769531},{"x":0.364705890417099,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9581736326217651,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3613445460796356,0.7482185363769531,0.364705890417099,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9844406843185425,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.7412185363769531,0.7898739624023438,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7731591463088989},{"x":0.756302535533905,"y":0.7731591463088989},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.7682387828826904,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.7731591463088989,0.756302535533905,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9833928942680359,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7193277478218079,0.7731591463088989,0.7394958138465881,0.7874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9727423191070557,"dir":"rtl","str":"هژمونیک","boundary":[0.658823549747467,0.7731591463088989,0.7126050591468811,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7719715237617493},{"x":0.756302535533905,"y":0.7731591463088989},{"x":0.756302535533905,"y":0.7874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9413210153579712,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7649715237617493,0.761302535533905,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.6911765336990356,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.7921615242958069,0.7596638798713684,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.988494336605072,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7058823704719543,0.7933491468429565,0.7411764860153198,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9928529858589172,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6722689270973206,0.7933491468429565,0.6991596817970276,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9932015538215637,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6453781723976135,0.7933491468429565,0.6655462384223938,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9818762540817261,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6168067455291748,0.7933491468429565,0.6386554837226868,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.794536828994751},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8087885975837708},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9786380529403687,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5882353186607361,0.794536828994751,0.6168067455291748,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.794536828994751},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9597572684288025,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.787536828994751,0.7646638798713684,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9512072801589966,"str":"سه","boundary":[0.4941176474094391,0.8456056714057922,0.5058823823928833,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9512072801589966,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8386056714057922,0.5108823823928833,0.8585439629554749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9768540263175964,"str":"صفحه","boundary":[0.21848739683628082,0.3503562808036804,0.2537815272808075,0.36104512214660645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3503562808036804},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9768540263175964,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.3433562808036804,0.2587815272808075,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.5286122560501099,"str":"ا","boundary":[0.21680672466754913,0.3824228048324585,0.2201680690050125,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.5286122560501099,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3754228048324585,0.22516806900501252,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.715228796005249,"str":"۱۳","boundary":[0.21512605249881744,0.44655582308769226,0.22857142984867096,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44655582308769226},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4548693597316742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.715228796005249,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.43955582308769225,0.23357142984867096,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9479191303253174,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4655582010746002,0.22857142984867096,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9479191303253174,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4585582010746002,0.23357142984867096,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.22521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9119299650192261,"str":"۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.490498811006546,0.22689075767993927,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546},{"x":0.22521008551120758,"y":0.490498811006546},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9119299650192261,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.483498811006546,0.23189075767993927,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ko","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.12345734983682632,"dir":"ltr","str":"쵸쵸","boundary":[0.23193277418613434,0.5178147554397583,0.21512605249881744,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.12345734983682632,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5108147554397583,0.22012605249881745,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8680950403213501,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.23193277418613434,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5712589025497437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8680950403213501,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5511947565078735,0.23693277418613434,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8134938478469849,"str":"۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.22857142984867096,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5831353664398193},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.8134938478469849,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.23357142984867096,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8810917139053345,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6057007312774658,0.22857142984867096,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.8810917139053345,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5987007312774658,0.23357142984867096,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.7087374925613403,"str":"۳۹","boundary":[0.21848739683628082,0.6353919506072998,0.22857142984867096,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.7087374925613403,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.6283919506072998,0.23357142984867096,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7268408536911011},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.649013102054596,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.21176470816135406,0.7268408536911011,0.23025210201740265,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7030878663063049},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.8079990744590759,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.21176470816135406,0.7030878663063049,0.23025210201740265,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6828978657722473},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.4849584400653839,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.21176470816135406,0.6828978657722473,0.23025210201740265,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.19583828747272491,"dir":"rtl","str":"مجھے","boundary":[0.21176470816135406,0.6579572558403015,0.23025210201740265,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6579572558403015},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.38933196663856506,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.6509572558403015,0.23693277418613434,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9591501355171204,"str":"۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.6781472563743591,0.22689075767993927,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6781472563743591},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9591501355171204,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6711472563743591,0.23189075767993927,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300438165664673,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6995249390602112,0.22857142984867096,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9300438165664673,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6925249390602112,0.23357142984867096,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8660637140274048,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7209026217460632,0.22857142984867096,0.7304037809371948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.8660637140274048,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7139026217460632,0.23357142984867096,0.7374037809371948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9192643761634827,"str":"۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.22857142984867096,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7505938410758972},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9192643761634827,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7435938410758972,0.23357142984867096,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8729827404022217,"str":"۶۰","boundary":[0.21512605249881744,0.7731591463088989,0.22689075767993927,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7731591463088989},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.8729827404022217,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7661591463088989,0.23189075767993927,0.7872850604057312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8086124658584595,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.794536828994751,0.23025210201740265,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751},{"x":0.23025210201740265,"y":0.794536828994751},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8016626834869385},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8086124658584595,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.787536828994751,0.23525210201740265,0.8086626834869385],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/xRzwhYRvulDBayZB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/psCVkeRPDPzSILxB.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/GiTlxPshQRNijsVs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002060838017497663,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7798319458961487,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.994332492351532,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18171021342277527,0.7798319458961487,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7798319458961487,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.994332492351532,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17471021342277526,0.7848319458961487,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.5516402721405029,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.2125890702009201,0.7596638798713684,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9811934232711792,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7126050591468811,0.21140141785144806,0.7394958138465881,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9827187657356262,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6773109436035156,0.21140141785144806,0.7042016983032227,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8864150643348694,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.20440141785144805,0.7646638798713684,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.7457101941108704,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.23871733248233795,0.7831932902336121,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7697479128837585,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7378151416778564,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9736024141311646,"dir":"rtl","str":"ارکان","boundary":[0.7378151416778564,0.23871733248233795,0.7697479128837585,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7058823704719543,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9928878545761108,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7058823704719543,0.23871733248233795,0.7277311086654663,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9822856187820435,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6840336322784424,0.23871733248233795,0.6991596817970276,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6789916157722473,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6504201889038086,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9816504120826721,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6504201889038086,0.23871733248233795,0.6789916157722473,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25653207302093506},{"x":0.6352941393852234,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.945241391658783,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6352941393852234,0.23871733248233795,0.6386554837226868,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9530495405197144,"dir":"rtl","str":"اقتصادی_فناوری","boundary":[0.5327731370925903,0.23871733248233795,0.6336134672164917,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9699035882949829,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.23871733248233795,0.5260504484176636,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25653207302093506},{"x":0.48403361439704895,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9721567034721375,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.48403361439704895,0.23871733248233795,0.5159664154052734,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.3959469199180603,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4722689092159271,0.23871733248233795,0.4773109257221222,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4722689092159271,"y":0.25653207302093506},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9799784421920776,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.43865546584129333,0.23871733248233795,0.4722689092159271,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23871733248233795},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4285714328289032,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9789053201675415,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.23871733248233795,0.43361344933509827,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.23871733248233795},{"x":0.42352941632270813,"y":0.23871733248233795},{"x":0.42352941632270813,"y":0.25653207302093506},{"x":0.39159664511680603,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.995591402053833,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.39159664511680603,0.23871733248233795,0.42352941632270813,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.23871733248233795},{"x":0.38655462861061096,"y":0.23871733248233795},{"x":0.38655462861061096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3764705955982208,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9772796034812927,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3764705955982208,0.23871733248233795,0.38655462861061096,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.23871733248233795},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23871733248233795},{"x":0.36974790692329407,"y":0.25653207302093506},{"x":0.364705890417099,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9485504031181335,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.364705890417099,0.23871733248233795,0.36974790692329407,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.364705890417099,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9572978615760803,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.23171733248233795,0.7881932902336121,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.619437575340271,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7445378303527832,0.2624703049659729,0.7596638798713684,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9729433059692383,"dir":"rtl","str":"رکن","boundary":[0.7210084199905396,0.2624703049659729,0.7411764860153198,0.2779097259044647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9712839126586914,"dir":"rtl","str":"اقتصادی_فناوری","boundary":[0.6168067455291748,0.2624703049659729,0.7109243869781494,0.2779097259044647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2779097259044647},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9345095157623291,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.2554703049659729,0.7646638798713684,0.28490972590446473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.6025646328926086,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.28384798765182495,0.7579832077026367,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7394958138465881,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9726579785346985,"dir":"rtl","str":"رکن","boundary":[0.7159664034843445,0.28384798765182495,0.7394958138465881,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495},{"x":0.707563042640686,"y":0.28384798765182495},{"x":0.707563042640686,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.9673230648040771,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.6789916157722473,0.28384798765182495,0.707563042640686,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2969121038913727}]},"confidence":0.5002300143241882,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6672269105911255,0.28384798765182495,0.6739495992660522,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9711365103721619,"dir":"rtl","str":"نظامی","boundary":[0.6336134672164917,0.28384798765182495,0.6689075827598572,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.8989973068237305,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.27684798765182494,0.7629832077026367,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.5365332365036011,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.30641329288482666,0.7596638798713684,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9657086133956909,"dir":"rtl","str":"رکن","boundary":[0.7159664034843445,0.30641329288482666,0.7411764860153198,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6773109436035156,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9915748238563538,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6773109436035156,0.30641329288482666,0.7092437148094177,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6756302714347839,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9413639307022095,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6605042219161987,0.30641329288482666,0.6756302714347839,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7579832077026367,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7596638798713684,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":0.6595124006271362,"dir":"rtl","str":"۴ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.32660332322120667,0.7596638798713684,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.97807776927948,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.3277909755706787,0.7361344695091248,0.3420427441596985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9796746969223022,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.32897862792015076,0.7126050591468811,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9039405584335327,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.29941329288482665,0.7663445520401001,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7747899293899536,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9191701412200928,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7747899293899536,0.3527315855026245,0.7815126180648804,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7680672407150269,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9950434565544128,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.7193277478218079,0.35391923785209656,0.7680672407150269,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6823529601097107,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9880442023277283,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.680672287940979,0.35391923785209656,0.7042016983032227,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9943618774414062,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.35391923785209656,0.6705882549285889,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9961452484130859,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6302521228790283,0.35391923785209656,0.6504201889038086,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9885662198066711,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6067227125167847,0.3551068902015686,0.6201680898666382,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9813758134841919,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5714285969734192,0.3551068902015686,0.6016806960105896,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9874555468559265,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.34691923785209655,0.7865126180648804,0.3787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.7420086860656738,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.37648457288742065,0.756302535533905,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9900546669960022,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6873949766159058,0.37648457288742065,0.7394958138465881,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9769060611724854,"dir":"rtl","str":"کلان","boundary":[0.6521008610725403,0.3776721954345703,0.680672287940979,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.39429929852485657},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9864083528518677,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6252101063728333,0.3776721954345703,0.6453781723976135,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39429929852485657},{"x":0.605042040348053,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9825097322463989,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.605042040348053,0.3776721954345703,0.6184874176979065,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.975048840045929,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5714285969734192,0.3776721954345703,0.5983193516731262,0.39429929852485657]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703},{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065},{"x":0.756302535533905,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9626676440238953,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.3706721954345703,0.761302535533905,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.6608999967575073,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.39904987812042236,0.7579832077026367,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7394958138465881,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4133016765117645},{"x":0.707563042640686,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9934070706367493,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.707563042640686,0.39904987812042236,0.7394958138465881,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4133016765117645}]},"confidence":0.9925602674484253,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.39904987812042236,0.6991596817970276,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9933527708053589,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6504201889038086,0.4002375304698944,0.6739495992660522,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9789267182350159,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6285714507102966,0.4002375304698944,0.6436975002288818,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9905123710632324,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.5630252361297607,0.4002375304698944,0.6168067455291748,0.4144892990589142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7579832077026367,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9587530493736267,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.3932375304698944,0.7629832077026367,0.42030167651176453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.6198346614837646,"dir":"rtl","str":"۳۔","boundary":[0.7462185025215149,0.42161521315574646,0.7613445520401001,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.973357081413269,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.42161521315574646,0.7361344695091248,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9717589020729065,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6873949766159058,0.4228028357028961,0.7092437148094177,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7680672407150269,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9788606762886047,"dir":"rtl","str":"بازیگران","boundary":[0.7159664034843445,0.4477434754371643,0.7680672407150269,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4477434754371643},{"x":0.707563042640686,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9875569939613342,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6873949766159058,0.4477434754371643,0.7092437148094177,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9752899408340454,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6655462384223938,0.4477434754371643,0.680672287940979,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.4477434754371643},{"x":0.658823549747467,"y":0.4655582010746002},{"x":0.63193279504776,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9749715924263,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.63193279504776,0.44893112778663635,0.658823549747467,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.470308780670166},{"x":0.756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.756302535533905,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8118109107017517,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7546218633651733,0.470308780670166,0.756302535533905,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.470308780670166},{"x":0.75126051902771,"y":0.470308780670166},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.46315619349479675,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7462185025215149,0.470308780670166,0.75126051902771,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.470308780670166},{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9827772378921509,"dir":"rtl","str":"کنشگری","boundary":[0.6924369931221008,0.470308780670166,0.7445378303527832,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4857482314109802},{"x":0.653781533241272,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9930647015571594,"dir":"rtl","str":"دولت","boundary":[0.653781533241272,0.47149643301963806,0.6857143044471741,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4845605790615082},{"x":0.63193279504776,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9446237683296204,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.4158028357028961,0.7730672407150269,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.6871240139007568,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.49168646335601807,0.7579832077026367,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7394958138465881,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5083135366439819},{"x":0.707563042640686,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9938607215881348,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.707563042640686,0.49168646335601807,0.7394958138465881,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6991596817970276,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9885783195495605,"dir":"rtl","str":"کنشگری","boundary":[0.6487395167350769,0.4928741157054901,0.6991596817970276,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9930652379989624,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.4928741157054901,0.6403361558914185,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9912244081497192,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6000000238418579,0.4928741157054901,0.6218487620353699,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9834941625595093,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5747899413108826,0.49406176805496216,0.5932773351669312,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9805991053581238,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5445378422737122,0.49406176805496216,0.5731092691421509,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9637777209281921,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.4858741157054901,0.7629832077026367,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7596638798713684,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.6035479307174683,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.5154394507408142,0.7596638798713684,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6773109436035156,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9842538237571716,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.6773109436035156,0.5154394507408142,0.7394958138465881,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6705882549285889,"y":0.529691219329834},{"x":0.6268907785415649,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9922314882278442,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.6268907785415649,0.5154394507408142,0.6705882549285889,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.529691219329834},{"x":0.6084033846855164,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9911230802536011,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6084033846855164,0.5154394507408142,0.6201680898666382,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.529691219329834},{"x":0.5798319578170776,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9926016926765442,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5798319578170776,0.5166270732879639,0.6016806960105896,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5731092691421509,"y":0.529691219329834},{"x":0.5546218752861023,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9846097230911255,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5546218752861023,0.5166270732879639,0.5731092691421509,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9788476824760437,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5243697762489319,0.5166270732879639,0.5529412031173706,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7596638798713684,"y":0.551068902015686},{"x":0.7462185025215149,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.5992386937141418,"dir":"rtl","str":"۴۔","boundary":[0.7445378303527832,0.5356294512748718,0.7596638798713684,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.551068902015686},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9743062257766724,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7142857313156128,0.5368170738220215,0.7344537973403931,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9711945652961731,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6857143044471741,0.5368170738220215,0.7109243869781494,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9422852396965027,"dir":"ltr","boundary":[0.5193697762489319,0.5084394507408142,0.7646638798713684,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.81368088722229,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7747899293899536,0.5653206706047058,0.7815126180648804,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5831353664398193},{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9876995086669922,"dir":"rtl","str":"سناریوهای","boundary":[0.707563042640686,0.5653206706047058,0.7680672407150269,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5831353664398193},{"x":0.680672287940979,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9946480393409729,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.680672287940979,0.5653206706047058,0.6941176652908325,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9927403926849365,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6403361558914185,0.5653206706047058,0.6605042219161987,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5831353664398193},{"x":0.605042040348053,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9971228241920471,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.605042040348053,0.5653206706047058,0.6268907785415649,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5831353664398193},{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9882264733314514,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.583193302154541,0.5653206706047058,0.5983193516731262,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.5653206706047058},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9887271523475647,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5478991866111755,0.5653206706047058,0.578151285648346,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9896815419197083,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.5653206706047058,0.5361344814300537,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.991001307964325,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.5042017102241516,0.5653206706047058,0.5193277597427368,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5653206706047058},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9576156735420227,"dir":"rtl","str":"۲۰۲۵","boundary":[0.4571428596973419,0.5653206706047058,0.48739495873451233,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.5878859758377075},{"x":0.756302535533905,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.7232277393341064,"dir":"rtl","str":"۱ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.5878859758377075,0.756302535533905,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9307674765586853,"dir":"rtl","str":"سناریوی","boundary":[0.6890756487846375,0.5878859758377075,0.7411764860153198,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9901702404022217,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6638655662536621,0.5878859758377075,0.6823529601097107,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9810712337493896,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.5878859758377075,0.6605042219161987,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9904143214225769,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6235294342041016,0.5878859758377075,0.6521008610725403,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.975780189037323,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5899159908294678,0.5878859758377075,0.6201680898666382,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6033254265785217},{"x":0.561344563961029,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9931529760360718,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.561344563961029,0.5878859758377075,0.5815126299858093,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.990646243095398,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5361344814300537,0.5878859758377075,0.5546218752861023,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5878859758377075},{"x":0.534453809261322,"y":0.5878859758377075},{"x":0.534453809261322,"y":0.6033254265785217},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9761443734169006,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.49915966391563416,0.5878859758377075,0.534453809261322,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9809202551841736,"dir":"rtl","str":"چندقطبی","boundary":[0.43865546584129333,0.5878859758377075,0.4924369752407074,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6033254265785217},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9708017706871033,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.5583206706047058,0.7865126180648804,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.7120792865753174,"dir":"rtl","str":"۲ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.6092636585235596,0.7579832077026367,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9773181080818176,"dir":"rtl","str":"سناریوی","boundary":[0.6890756487846375,0.6092636585235596,0.7394958138465881,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9959176778793335,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6621848940849304,0.6092636585235596,0.6823529601097107,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6092636585235596},{"x":0.658823549747467,"y":0.6092636585235596},{"x":0.658823549747467,"y":0.6258907318115234},{"x":0.658823549747467,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9801708459854126,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.6092636585235596,0.658823549747467,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9941291809082031,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6218487620353699,0.6092636585235596,0.6504201889038086,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9644390940666199,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5882353186607361,0.6092636585235596,0.6184874176979065,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9935113787651062,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5596638917922974,0.6092636585235596,0.5798319578170776,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6258907318115234},{"x":0.534453809261322,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9897023439407349,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.534453809261322,0.6092636585235596,0.5529412031173706,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6258907318115234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9804156422615051,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.49747899174690247,0.6092636585235596,0.5327731370925903,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6092636585235596},{"x":0.489075630903244,"y":0.6092636585235596},{"x":0.489075630903244,"y":0.6258907318115234},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.991026759147644,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.48067227005958557,0.6092636585235596,0.489075630903244,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9700594544410706,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.45210084319114685,0.6092636585235596,0.4739495813846588,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7596638798713684,"y":0.646080732345581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.41717562079429626,"dir":"rtl","str":"۳ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.6318289637565613,0.7596638798713684,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7411764860153198,"y":0.646080732345581},{"x":0.6890756487846375,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9227769374847412,"dir":"rtl","str":"سناریوی","boundary":[0.6890756487846375,0.6318289637565613,0.7411764860153198,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.646080732345581},{"x":0.658823549747467,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9931756258010864,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.658823549747467,0.6318289637565613,0.6823529601097107,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6571428775787354,"y":0.646080732345581},{"x":0.653781533241272,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9705318212509155,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.6318289637565613,0.6571428775787354,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6470588445663452,"y":0.646080732345581},{"x":0.5983193516731262,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9927502870559692,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.5983193516731262,0.6318289637565613,0.6470588445663452,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5899159908294678,"y":0.646080732345581},{"x":0.5697479248046875,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9936533570289612,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5697479248046875,0.6318289637565613,0.5899159908294678,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.561344563961029,"y":0.646080732345581},{"x":0.5310924649238586,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.98753422498703,"dir":"rtl","str":"لیبرال","boundary":[0.5310924649238586,0.6318289637565613,0.561344563961029,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5243697762489319,"y":0.646080732345581},{"x":0.5176470875740051,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.990384042263031,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5176470875740051,0.6318289637565613,0.5243697762489319,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.646080732345581},{"x":0.4571428596973419,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9915599226951599,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.4571428596973419,0.6318289637565613,0.5109243988990784,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6318289637565613},{"x":0.45042017102241516,"y":0.646080732345581},{"x":0.4151260554790497,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9928318858146667,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.4151260554790497,0.6318289637565613,0.45042017102241516,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6318289637565613},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6318289637565613},{"x":0.40672269463539124,"y":0.646080732345581},{"x":0.3781512677669525,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9910643696784973,"dir":"rtl","str":"متحد","boundary":[0.3781512677669525,0.6318289637565613,0.40672269463539124,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.7374956011772156,"dir":"rtl","str":"۴ـ","boundary":[0.7445378303527832,0.6532066464424133,0.7596638798713684,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9815515279769897,"dir":"rtl","str":"سناریوی","boundary":[0.6890756487846375,0.6532066464424133,0.7394958138465881,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9901554584503174,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.6470588445663452,0.6532066464424133,0.6823529601097107,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9811369776725769,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6532066464424133,0.6453781723976135,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9933614134788513,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6067227125167847,0.6532066464424133,0.6352941393852234,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9797016978263855,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.5731092691421509,0.6532066464424133,0.6033613681793213,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9946696162223816,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5445378422737122,0.6532066464424133,0.5647059082984924,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9873868227005005,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5193277597427368,0.6532066464424133,0.5361344814300537,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9718825817108154,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.48739495873451233,0.6532066464424133,0.5159664154052734,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6674584150314331},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8778287768363953,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.46722689270973206,0.6532066464424133,0.4789915978908539,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6674584150314331},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9867733120918274,"dir":"rtl","str":"قطب","boundary":[0.43529412150382996,0.6532066464424133,0.4638655483722687,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9792470932006836,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.3966386616230011,0.6532066464424133,0.4285714328289032,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9767888784408569,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.3630252182483673,0.6532066464424133,0.3949579894542694,0.6674584150314331]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9635677933692932,"dir":"ltr","boundary":[0.3580252182483673,0.6022636585235596,0.7646638798713684,0.6744584150314331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.675771951675415},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.5028492212295532,"dir":"rtl","str":"هـ","boundary":[0.7428571581840515,0.675771951675415,0.7596638798713684,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7378151416778564,"y":0.675771951675415},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.981841504573822,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7126050591468811,0.6769596338272095,0.7394958138465881,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9647731781005859,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.680672287940979,0.6781472563743591,0.7109243869781494,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.8678128719329834,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.6711472563743591,0.7646638798713684,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7546218633651733,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9862396717071533,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.7546218633651733,0.7030878663063049,0.7848739624023438,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7030878663063049},{"x":0.75126051902771,"y":0.7030878663063049},{"x":0.75126051902771,"y":0.716152012348175},{"x":0.7193277478218079,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.979739248752594,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7193277478218079,0.7030878663063049,0.75126051902771,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7848739624023438,"y":0.716152012348175},{"x":0.7193277478218079,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9833505749702454,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.6960878663063049,0.7898739624023438,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9893593788146973,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.756302535533905,0.7280284762382507,0.7831932902336121,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9893593788146973,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.7210284762382507,0.7881932902336121,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9752156138420105,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7546218633651733,0.7517814636230469,0.7831932902336121,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9752156138420105,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.7447814636230469,0.7881932902336121,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9867153763771057,"str":"چهار","boundary":[0.4907563030719757,0.8408551216125488,0.5092437267303467,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8432304263114929},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8551068902015686},{"x":0.489075630903244,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9867153763771057,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8338551216125488,0.5142437267303467,0.8621068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9787781238555908,"str":"صفحه","boundary":[0.21848739683628082,0.18052256107330322,0.2521008551120758,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9787781238555908,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.17352256107330322,0.2571008551120758,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7402675151824951,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.21377672255039215,0.23025210201740265,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21377672255039215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2125890702009201},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.7402675151824951,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.20677672255039214,0.23525210201740265,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.847882091999054,"str":"۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.24109263718128204,0.23193277418613434,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24109263718128204},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.847882091999054,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23409263718128204,0.23693277418613434,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8423455953598022,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.26365795731544495,0.22857142984867096,0.27078384160995483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.26365795731544495},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.8423455953598022,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25665795731544494,0.23357142984867096,0.27778384160995484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.748121976852417,"str":"۹۹","boundary":[0.21512605249881744,0.285035640001297,0.22857142984867096,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.285035640001297},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.748121976852417,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.278035640001297,0.23357142984867096,0.30034917664527894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9623428583145142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21680672466754913,0.30641329288482666,0.2369747906923294,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30641329288482666},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9623428583145142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.29941329288482665,0.2419747906923294,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9437965750694275,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.2386554628610611,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9437965750694275,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.31960332322120666,0.2436554628610611,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.5292789340019226,"str":"۱۱۳","boundary":[0.21680672466754913,0.35629454255104065,0.2386554628610611,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35629454255104065},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.5292789340019226,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34929454255104064,0.2436554628610611,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9568894505500793,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.37885984778404236,0.2386554628610611,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9568894505500793,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37185984778404235,0.2436554628610611,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9384128451347351,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.2369747906923294,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9384128451347351,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3932375304698944,0.2419747906923294,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9074750542640686,"str":"۱۳۶","boundary":[0.21680672466754913,0.42161521315574646,0.2386554628610611,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21680672466754913,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9074750542640686,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.41461521315574645,0.2436554628610611,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8513580560684204,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.45130640268325806,0.2386554628610611,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2386554628610611,"y":0.450118750333786},{"x":0.2386554628610611,"y":0.45961993932724},{"x":0.21680672466754913,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.8513580560684204,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.44430640268325805,0.2436554628610611,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7619932293891907,"str":"۱۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.47387173771858215,0.2369747906923294,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47387173771858215},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.7619932293891907,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.46687173771858215,0.2419747906923294,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9492806792259216,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.2369747906923294,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9492806792259216,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.2419747906923294,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9677982926368713,"str":"۱۴۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5166270732879639,0.2369747906923294,0.5249406099319458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5166270732879639},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9677982926368713,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5096270732879639,0.2419747906923294,0.5319406099319458],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9491797685623169,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21680672466754913,0.5380047559738159,0.2386554628610611,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9491797685623169,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5310047559738159,0.2436554628610611,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9620472192764282,"str":"۱۵۵","boundary":[0.21680672466754913,0.5676959753036499,0.24033613502979279,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5676959753036499},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9620472192764282,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5606959753036499,0.2453361350297928,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9541745781898499,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21680672466754913,0.5902612805366516,0.2386554628610611,0.5973871946334839]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5902612805366516},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5973871946334839},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9541745781898499,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.5832612805366516,0.2436554628610611,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9343668222427368,"str":"۱۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.2369747906923294,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6104512810707092},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6199524998664856},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9343668222427368,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.2419747906923294,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9741978645324707,"str":"۱۶۶","boundary":[0.21680672466754913,0.6330166459083557,0.2369747906923294,0.6401425004005432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6330166459083557},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9741978645324707,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6260166459083557,0.2419747906923294,0.6471425004005432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9364637732505798,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21680672466754913,0.6543943285942078,0.23529411852359772,0.6615201830863953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6543943285942078},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9364637732505798,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6473943285942078,0.24029411852359772,0.6685201830863953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9673823714256287,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.675771951675415,0.2369747906923294,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.675771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.684085488319397},{"x":0.21680672466754913,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9673823714256287,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.668771951675415,0.2419747906923294,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8850241303443909,"str":"۱۷۳","boundary":[0.21680672466754913,0.7042755484580994,0.2369747906923294,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7042755484580994},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.8850241303443909,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6972755484580994,0.2419747906923294,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9024778604507446,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21680672466754913,0.7280284762382507,0.2386554628610611,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2386554628610611,"y":0.735154390335083},{"x":0.21680672466754913,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9024778604507446,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7210284762382507,0.2436554628610611,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8649871945381165,"str":"۱۹۰","boundary":[0.21680672466754913,0.7505938410758972,0.23529411852359772,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7505938410758972},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8649871945381165,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7435938410758972,0.24029411852359772,0.7659073777198792],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/uGYFiXYbrtaIAVmf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/PCIUIwDVLdnnRAIK.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/RSCebQTGyTXXYpnJ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0004444598010486775,0.998666831417244,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9871174097061157,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.38123515248298645,0.7831932902336121,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9871174097061157,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.37423515248298644,0.7881932902336121,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9852880239486694,"str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.46318289637565613,0.7848739624023438,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.46318289637565613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7731092572212219,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9852880239486694,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.4561828963756561,0.7898739624023438,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9889528155326843,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.7445378303527832,0.4121140241622925,0.7848739624023438,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9838016033172607,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7243697643280029,0.4121140241622925,0.7327731251716614,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9840779304504395,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6957983374595642,0.4121140241622925,0.7126050591468811,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6840336322784424,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.983950674533844,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.6638655662536621,0.4121140241622925,0.6840336322784424,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6521008610725403,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9838752746582031,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6218487620353699,0.4121140241622925,0.6521008610725403,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6117647290229797,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9769532680511475,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5983193516731262,0.4121140241622925,0.6117647290229797,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4121140241622925},{"x":0.578151285648346,"y":0.4121140241622925},{"x":0.578151285648346,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9828077554702759,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.5378151535987854,0.4121140241622925,0.578151285648346,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5260504484176636,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.958184540271759,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5243697762489319,0.4121140241622925,0.5260504484176636,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4941176474094391,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9782571792602539,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.4941176474094391,0.4121140241622925,0.5210084319114685,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4121140241622925},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4121140241622925},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45042017102241516,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9943447113037109,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.45042017102241516,0.4121140241622925,0.48235294222831726,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4151260554790497,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9889867305755615,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.4151260554790497,0.4121140241622925,0.43865546584129333,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4121140241622925},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4121140241622925},{"x":0.40336135029792786,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.982672393321991,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.4121140241622925,0.40336135029792786,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3848739564418793,"y":0.42874109745025635},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9747211933135986,"dir":"rtl","str":"فروپاشی","boundary":[0.3327731192111969,0.4121140241622925,0.3848739564418793,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9871524572372437,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.2991596758365631,0.4121140241622925,0.3210084140300751,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42874109745025635},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9823663234710693,"dir":"rtl","str":"دوقطبی","boundary":[0.24537815153598785,0.4121140241622925,0.2873949706554413,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4121140241622925},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42874109745025635},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9542905688285828,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2369747906923294,0.4121140241622925,0.24369747936725616,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4121140241622925},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42874109745025635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.97822505235672,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.4121140241622925,0.22521008551120758,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9812842011451721,"dir":"rtl","str":"ترجیع","boundary":[0.7478991746902466,0.4346793293952942,0.7848739624023438,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45130640268325806},{"x":0.729411780834198,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9769886136054993,"dir":"rtl","str":"بند","boundary":[0.729411780834198,0.4346793293952942,0.7445378303527832,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6840336322784424,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9893583059310913,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6840336322784424,0.4346793293952942,0.7210084199905396,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6823529601097107,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9865779876708984,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6571428775787354,0.4346793293952942,0.6823529601097107,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9914973378181458,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6302521228790283,0.4346793293952942,0.6487395167350769,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5915966629981995,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9772464036941528,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5915966629981995,0.4346793293952942,0.6285714507102966,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4346793293952942},{"x":0.583193302154541,"y":0.4346793293952942},{"x":0.583193302154541,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9895217418670654,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5495798587799072,0.4346793293952942,0.583193302154541,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9867845177650452,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5142857432365417,0.4346793293952942,0.5411764979362488,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5142857432365417,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9767745137214661,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.4346793293952942,0.5142857432365417,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45130640268325806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9851304292678833,"dir":"rtl","str":"گویی","boundary":[0.47058823704719543,0.4346793293952942,0.5025210380554199,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4346793293952942},{"x":0.462184876203537,"y":0.4346793293952942},{"x":0.462184876203537,"y":0.45130640268325806},{"x":0.42016807198524475,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9964022636413574,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.42016807198524475,0.4346793293952942,0.462184876203537,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45130640268325806},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9965252876281738,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40168067812919617,0.4346793293952942,0.4117647111415863,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3949579894542694,"y":0.45130640268325806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9923543930053711,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.35462185740470886,0.4346793293952942,0.3949579894542694,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4346793293952942},{"x":0.3462184965610504,"y":0.45130640268325806},{"x":0.32605043053627014,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9961293935775757,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.32605043053627014,0.4346793293952942,0.3462184965610504,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4346793293952942},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45130640268325806},{"x":0.31596639752388,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.982779324054718,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.4346793293952942,0.32268908619880676,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4346793293952942},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4346793293952942},{"x":0.30756303668022156,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9894533157348633,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2991596758365631,0.4346793293952942,0.30756303668022156,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4346793293952942},{"x":0.289075642824173,"y":0.4346793293952942},{"x":0.289075642824173,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2504201829433441,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9935821294784546,"dir":"rtl","str":"خودی","boundary":[0.2504201829433441,0.4346793293952942,0.289075642824173,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4346793293952942},{"x":0.24201680719852448,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9903906583786011,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.24201680719852448,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9746645092964172,"dir":"rtl","str":"حکم","boundary":[0.7327731251716614,0.45605701208114624,0.7630252242088318,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9891580939292908,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6991596817970276,0.45605701208114624,0.7243697643280029,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9754320383071899,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6638655662536621,0.45605701208114624,0.6890756487846375,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9942077398300171,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6285714507102966,0.45605701208114624,0.6504201889038086,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9889583587646484,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5865546464920044,0.45605701208114624,0.6201680898666382,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45605701208114624},{"x":0.578151285648346,"y":0.45605701208114624},{"x":0.578151285648346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9962166547775269,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5529412031173706,0.45605701208114624,0.578151285648346,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9673759937286377,"dir":"rtl","str":"!","boundary":[0.5445378422737122,0.45605701208114624,0.5512605309486389,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5361344814300537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9939159154891968,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5226891040802002,0.45605701208114624,0.5361344814300537,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9956948757171631,"dir":"rtl","str":"حالی","boundary":[0.4924369752407074,0.45605701208114624,0.5109243988990784,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45605701208114624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4750593900680542},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9839168190956116,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46890756487846375,0.45605701208114624,0.48235294222831726,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.45605701208114624},{"x":0.462184876203537,"y":0.45605701208114624},{"x":0.462184876203537,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9867806434631348,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.3966386616230011,0.45605701208114624,0.462184876203537,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45605701208114624},{"x":0.38823530077934265,"y":0.45605701208114624},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9941930770874023,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.37142857909202576,0.45605701208114624,0.38823530077934265,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3630252182483673,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4750593900680542},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.8699098229408264,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.34117648005485535,0.45605701208114624,0.3630252182483673,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3327731192111969,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4750593900680542},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9833247661590576,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.30588236451148987,0.45605701208114624,0.3327731192111969,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9946041703224182,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.2705882489681244,0.45605701208114624,0.2991596758365631,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.45605701208114624},{"x":0.26218488812446594,"y":0.45605701208114624},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4750593900680542},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9883559942245483,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24537815153598785,0.45605701208114624,0.26218488812446594,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45605701208114624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9860089421272278,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.24369747936725616,0.4750593900680542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47980996966362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.964990496635437,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7714285850524902,0.47980996966362,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.47980996966362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47980996966362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9755709171295166,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7394958138465881,0.47980996966362,0.7613445520401001,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.47980996966362},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47980996966362},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9627467393875122,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7159664034843445,0.47980996966362,0.7310924530029297,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.47980996966362},{"x":0.7092437148094177,"y":0.47980996966362},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4976246953010559},{"x":0.680672287940979,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9720969796180725,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.680672287940979,0.47980996966362,0.7092437148094177,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.47980996966362},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4976246953010559},{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9835553169250488,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.63193279504776,0.47980996966362,0.6672269105911255,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9874822497367859,"dir":"rtl","str":"فراگیری","boundary":[0.5731092691421509,0.47980996966362,0.6218487620353699,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.47980996966362},{"x":0.561344563961029,"y":0.47980996966362},{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9867662787437439,"dir":"rtl","str":"مستقر","boundary":[0.5260504484176636,0.47980996966362,0.561344563961029,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.47980996966362},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47980996966362},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9854743480682373,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.47980996966362,0.5159664154052734,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47980996966362},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4976246953010559},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9797496199607849,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.46554622054100037,0.47980996966362,0.49915966391563416,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.47980996966362},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47980996966362},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.990732729434967,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.4268907606601715,0.47980996966362,0.45546218752861023,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.47980996966362},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47980996966362},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4976246953010559},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9959678053855896,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.38655462861061096,0.47980996966362,0.4151260554790497,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.47980996966362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47980996966362},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9948378205299377,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3680672347545624,0.47980996966362,0.3764705955982208,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47980996966362},{"x":0.35966387391090393,"y":0.47980996966362},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9925168752670288,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3445378243923187,0.47980996966362,0.35966387391090393,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.47980996966362},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47980996966362},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4976246953010559},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9947065114974976,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3176470696926117,0.47980996966362,0.3344537913799286,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.47980996966362},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47980996966362},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4976246953010559},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9953799247741699,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.27899160981178284,0.47980996966362,0.30588236451148987,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47980996966362},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4976246953010559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9843642711639404,"dir":"rtl","str":"نیروهایی","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.2689075767993927,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9905047416687012,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.7445378303527832,0.5011876225471497,0.7848739624023438,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9797778725624084,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.5011876225471497,0.7428571581840515,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5011876225471497},{"x":0.729411780834198,"y":0.5011876225471497},{"x":0.729411780834198,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.992572546005249,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6756302714347839,0.5011876225471497,0.729411780834198,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9876684546470642,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6201680898666382,0.5011876225471497,0.6655462384223938,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5011876225471497},{"x":0.610084056854248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.610084056854248,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9797532558441162,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5882353186607361,0.5011876225471497,0.610084056854248,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9800286889076233,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5579832196235657,0.5011876225471497,0.5865546464920044,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9916509985923767,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5411764979362488,0.5011876225471497,0.5495798587799072,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5178147554397583},{"x":0.489075630903244,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9885460138320923,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.489075630903244,0.5011876225471497,0.5310924649238586,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5178147554397583},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9950861930847168,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.45378151535987854,0.5011876225471497,0.4789915978908539,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5011876225471497},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5011876225471497},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5178147554397583},{"x":0.440336138010025,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.979175865650177,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.440336138010025,0.5011876225471497,0.45210084319114685,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5011876225471497},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5011876225471497},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9872027039527893,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.5011876225471497,0.43697479367256165,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5011876225471497},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5178147554397583},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9931630492210388,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40504202246665955,0.5011876225471497,0.42352941632270813,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5178147554397583},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9961088299751282,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38655462861061096,0.5011876225471497,0.3949579894542694,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9966369867324829,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.3630252182483673,0.5011876225471497,0.3764705955982208,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9926342964172363,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.3327731192111969,0.5011876225471497,0.3529411852359772,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5011876225471497},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5011876225471497},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5178147554397583},{"x":0.289075642824173,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9887052178382874,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.289075642824173,0.5011876225471497,0.32268908619880676,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5011876225471497},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9968142509460449,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2655462324619293,0.5011876225471497,0.27899160981178284,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5178147554397583},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9933424592018127,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.5011876225471497,0.2554621994495392,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5011876225471497},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9901372194290161,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.5011876225471497,0.23361344635486603,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9928909540176392,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7495798468589783,0.5261282920837402,0.7848739624023438,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9929686188697815,"dir":"rtl","str":"انتقالی","boundary":[0.7092437148094177,0.5261282920837402,0.7411764860153198,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9854815602302551,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.5261282920837402,0.7058823704719543,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9896591901779175,"dir":"rtl","str":"نظمی","boundary":[0.6571428775787354,0.5261282920837402,0.6890756487846375,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9964945316314697,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6117647290229797,0.5261282920837402,0.6470588445663452,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9942507147789001,"dir":"rtl","str":"نداشته","boundary":[0.5647059082984924,0.5261282920837402,0.6016806960105896,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.529411792755127,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9918352365493774,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.529411792755127,0.5261282920837402,0.5546218752861023,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9896783232688904,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5058823823928833,0.5261282920837402,0.5210084319114685,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5261282920837402},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5415676832199097},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9863588809967041,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.46554622054100037,0.5261282920837402,0.49747899174690247,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5261282920837402},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9946972131729126,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.4252100884914398,0.5261282920837402,0.45546218752861023,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9942319393157959,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.40504202246665955,0.5261282920837402,0.4151260554790497,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5415676832199097},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9734412431716919,"dir":"rtl","str":"یکسو","boundary":[0.35462185740470886,0.5261282920837402,0.3966386616230011,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5415676832199097},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9869241714477539,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.3142857253551483,0.5261282920837402,0.3462184965610504,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5261282920837402},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9873649477958679,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.2689075767993927,0.5261282920837402,0.3042016923427582,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5261282920837402},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5261282920837402},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5415676832199097},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9851203560829163,"dir":"rtl","str":"نافرجام","boundary":[0.21512605249881744,0.5261282920837402,0.25882354378700256,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9941293597221375,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.7462185025215149,0.5475059151649475,0.7848739624023438,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.702521026134491,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9941479563713074,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.702521026134491,0.5475059151649475,0.7378151416778564,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9953538775444031,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6672269105911255,0.5475059151649475,0.6941176652908325,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5475059151649475},{"x":0.658823549747467,"y":0.5475059151649475},{"x":0.658823549747467,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9962151050567627,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6285714507102966,0.5475059151649475,0.658823549747467,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9916635751724243,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6000000238418579,0.5475059151649475,0.6218487620353699,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.995052695274353,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5697479248046875,0.5475059151649475,0.5915966629981995,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9877526760101318,"dir":"rtl","str":"هژمونیک","boundary":[0.5058823823928833,0.5475059151649475,0.5630252361297607,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5475059151649475},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9872922897338867,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.46722689270973206,0.5475059151649475,0.49747899174690247,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5641329884529114},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9941545128822327,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.44873949885368347,0.5475059151649475,0.4605042040348053,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5641329884529114},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9888865351676941,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.40504202246665955,0.5486935973167419,0.4420168101787567,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5486935973167419},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9869059920310974,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.3663865625858307,0.5486935973167419,0.40168067812919617,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5486935973167419},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5486935973167419},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5641329884529114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9945842027664185,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.33781513571739197,0.5486935973167419,0.35966387391090393,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5486935973167419},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9844287633895874,"dir":"rtl","str":"لیبرال","boundary":[0.2974790036678314,0.5486935973167419,0.3294117748737335,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5534442067146301},{"x":0.289075642824173,"y":0.5522565245628357},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5641329884529114},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9825465679168701,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.2571428716182709,0.5534442067146301,0.29075631499290466,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5498812198638916},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5498812198638916},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2369747906923294,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9885978698730469,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23529411852359772,0.5498812198638916,0.2504201829433441,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5522565245628357},{"x":0.22689075767993927,"y":0.551068902015686},{"x":0.22857142984867096,"y":0.559382438659668},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9906740188598633,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.5522565245628357,0.22857142984867096,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.989826500415802,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7663865685462952,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.570071280002594},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9917715787887573,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7277311086654663,0.570071280002594,0.7596638798713684,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9963245391845703,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.570071280002594,0.7193277478218079,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9961541891098022,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6907563209533691,0.570071280002594,0.702521026134491,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.570071280002594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.570071280002594},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9921069145202637,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6773109436035156,0.570071280002594,0.6823529601097107,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.570071280002594},{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9953837990760803,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6352941393852234,0.570071280002594,0.6689075827598572,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9901502728462219,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5966386795043945,0.570071280002594,0.6285714507102966,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.570071280002594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5855106711387634},{"x":0.556302547454834,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9862450361251831,"dir":"rtl","str":"ناتمام","boundary":[0.556302547454834,0.570071280002594,0.5882353186607361,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.570071280002594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.570071280002594},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9889505505561829,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5260504484176636,0.570071280002594,0.5478991866111755,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.570071280002594},{"x":0.5193277597427368,"y":0.570071280002594},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9671908617019653,"dir":"rtl","str":"هژمونیک","boundary":[0.4638655483722687,0.570071280002594,0.5193277597427368,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.570071280002594},{"x":0.45546218752861023,"y":0.570071280002594},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5855106711387634},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9790061712265015,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.42016807198524475,0.570071280002594,0.45546218752861023,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.570071280002594},{"x":0.4117647111415863,"y":0.570071280002594},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9757557511329651,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.3983193337917328,0.570071280002594,0.4117647111415863,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.570071280002594},{"x":0.38991597294807434,"y":0.570071280002594},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5855106711387634},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599528312683105,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37310925126075745,0.570071280002594,0.38991597294807434,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.570071280002594},{"x":0.37142857909202576,"y":0.570071280002594},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9771169424057007,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3462184965610504,0.570071280002594,0.37142857909202576,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.570071280002594},{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9827072024345398,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.570071280002594,0.33949580788612366,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.570071280002594},{"x":0.32436975836753845,"y":0.570071280002594},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5855106711387634},{"x":0.31596639752388,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.995887279510498,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.31596639752388,0.570071280002594,0.32436975836753845,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.570071280002594},{"x":0.30924370884895325,"y":0.570071280002594},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9833558201789856,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.2806722819805145,0.570071280002594,0.30924370884895325,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.570071280002594},{"x":0.2722689211368561,"y":0.570071280002594},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.965275228023529,"dir":"rtl","str":"سو","boundary":[0.2554621994495392,0.570071280002594,0.2722689211368561,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.24705882370471954,"y":0.570071280002594},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9690804481506348,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.24705882370471954,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9873031973838806,"dir":"rtl","str":"بقایای","boundary":[0.7478991746902466,0.5914489030838013,0.7848739624023438,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9909418225288391,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7092437148094177,0.5914489030838013,0.7378151416778564,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.931907057762146,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6957983374595642,0.5914489030838013,0.7042016983032227,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9957047700881958,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6605042219161987,0.5914489030838013,0.680672287940979,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6092636585235596},{"x":0.610084056854248,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9898297786712646,"dir":"rtl","str":"دوقطبی","boundary":[0.610084056854248,0.5914489030838013,0.6521008610725403,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9812682271003723,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.5914489030838013,0.6067227125167847,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6092636585235596},{"x":0.578151285648346,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.993740439414978,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.5914489030838013,0.5932773351669312,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9788212776184082,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.5260504484176636,0.5914489030838013,0.5714285969734192,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6092636585235596},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9915606379508972,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.48235294222831726,0.5914489030838013,0.5176470875740051,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9920088052749634,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.4453781545162201,0.5914489030838013,0.4739495813846588,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5914489030838013},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6092636585235596},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9685635566711426,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.40672269463539124,0.5914489030838013,0.43529412150382996,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6092636585235596},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9905749559402466,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38991597294807434,0.5914489030838013,0.3966386616230011,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9957306981086731,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3680672347545624,0.5914489030838013,0.3815126121044159,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6092636585235596},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9932961463928223,"dir":"rtl","str":"شرایطی","boundary":[0.3142857253551483,0.5914489030838013,0.3613445460796356,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6092636585235596},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9947646260261536,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.27563026547431946,0.5914489030838013,0.3042016923427582,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.267226904630661,"y":0.5914489030838013},{"x":0.267226904630661,"y":0.6092636585235596},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9835800528526306,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.267226904630661,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9888789057731628,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.7495798468589783,0.6140142679214478,0.7848739624023438,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6306413412094116},{"x":0.702521026134491,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9852048754692078,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.702521026134491,0.6140142679214478,0.7394958138465881,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9807025790214539,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6605042219161987,0.6140142679214478,0.6924369931221008,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9774922132492065,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.6140142679214478,0.6571428775787354,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9905617833137512,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5949580073356628,0.6140142679214478,0.6403361558914185,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9865410923957825,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5663865804672241,0.6140142679214478,0.5865546464920044,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6306413412094116},{"x":0.534453809261322,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9811532497406006,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.534453809261322,0.6140142679214478,0.5647059082984924,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9918261766433716,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5159664154052734,0.6140142679214478,0.5243697762489319,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9922292232513428,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.46554622054100037,0.6140142679214478,0.5058823823928833,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6140142679214478},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9943322539329529,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.4285714328289032,0.6140142679214478,0.45546218752861023,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9727305769920349,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4151260554790497,0.6140142679214478,0.4268907606601715,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9781203866004944,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4084033668041229,0.6140142679214478,0.4117647111415863,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6306413412094116},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9922735095024109,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.37310925126075745,0.6140142679214478,0.4000000059604645,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6140142679214478},{"x":0.364705890417099,"y":0.6140142679214478},{"x":0.364705890417099,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9982732534408569,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3310924470424652,0.6140142679214478,0.364705890417099,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9874645471572876,"dir":"rtl","str":"توأمان","boundary":[0.2840336263179779,0.6140142679214478,0.3210084140300751,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6140142679214478},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6140142679214478},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9744634032249451,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.6140142679214478,0.27563026547431946,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6140142679214478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9491369128227234,"dir":"rtl","str":"گستردهٔ","boundary":[0.21512605249881744,0.6140142679214478,0.26050421595573425,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9861269593238831,"dir":"rtl","str":"مناقشه","boundary":[0.7462185025215149,0.6365795731544495,0.7831932902336121,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6508313417434692},{"x":0.729411780834198,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.992579996585846,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.6365795731544495,0.7361344695091248,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.992716908454895,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6689075827598572,0.6365795731544495,0.7210084199905396,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9947267770767212,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6470588445663452,0.6365795731544495,0.6605042219161987,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9935625791549683,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.5983193516731262,0.6365795731544495,0.6386554837226868,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6508313417434692},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.9964746236801147,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5546218752861023,0.6365795731544495,0.5899159908294678,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6520190238952637},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9949999451637268,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.5176470875740051,0.6365795731544495,0.5462185144424438,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6508313417434692},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9896583557128906,"dir":"rtl","str":"محسوب","boundary":[0.4571428596973419,0.6377671957015991,0.5109243988990784,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9756353497505188,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4302521049976349,0.6377671957015991,0.4470588266849518,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6377671957015991},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6520190238952637},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9921987652778625,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.40336135029792786,0.6377671957015991,0.4285714328289032,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9849170446395874,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.3630252182483673,0.6377671957015991,0.3949579894542694,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6520190238952637},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9886449575424194,"dir":"rtl","str":"امر","boundary":[0.33781513571739197,0.6377671957015991,0.3529411852359772,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6377671957015991},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6520190238952637},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9965729713439941,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.30588236451148987,0.6377671957015991,0.3294117748737335,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6377671957015991},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6377671957015991},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6520190238952637},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9958629608154297,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2722689211368561,0.6377671957015991,0.29579833149909973,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6520190238952637},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9927444458007812,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.6377671957015991,0.2689075767993927,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6377671957015991},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6520190238952637},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9939197301864624,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24201680719852448,0.6377671957015991,0.2554621994495392,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6377671957015991},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9917684197425842,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.6377671957015991,0.23361344635486603,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9867072105407715,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7546218633651733,0.6591448783874512,0.7848739624023438,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9896606206893921,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.7361344695091248,0.6591448783874512,0.7478991746902466,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6591448783874512},{"x":0.729411780834198,"y":0.6591448783874512},{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.96527498960495,"dir":"rtl","str":"ابهام","boundary":[0.7042016983032227,0.6591448783874512,0.729411780834198,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9893844127655029,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6591448783874512,0.6957983374595642,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6591448783874512},{"x":0.680672287940979,"y":0.6591448783874512},{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.987758457660675,"dir":"rtl","str":"سردرگم","boundary":[0.6336134672164917,0.6591448783874512,0.680672287940979,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9864688515663147,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6000000238418579,0.6591448783874512,0.6285714507102966,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9799342751502991,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.6591448783874512,0.5983193516731262,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9946742057800293,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5697479248046875,0.6591448783874512,0.5865546464920044,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6591448783874512},{"x":0.561344563961029,"y":0.6591448783874512},{"x":0.561344563961029,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9960035085678101,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5529412031173706,0.6591448783874512,0.561344563961029,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9918057918548584,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5243697762489319,0.6591448783874512,0.5445378422737122,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9940047860145569,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.4941176474094391,0.6591448783874512,0.5159664154052734,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6591448783874512},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6781472563743591},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.991015613079071,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.46554622054100037,0.6591448783874512,0.48571428656578064,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6591448783874512},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6781472563743591},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9748277068138123,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.43865546584129333,0.6591448783874512,0.4571428596973419,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6591448783874512},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6591448783874512},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6781472563743591},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9881883263587952,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.40504202246665955,0.6591448783874512,0.43529412150382996,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9857997894287109,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.3613445460796356,0.6591448783874512,0.3966386616230011,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9796233177185059,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3462184965610504,0.6591448783874512,0.3529411852359772,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6591448783874512},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6591448783874512},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6781472563743591},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9838964343070984,"dir":"rtl","str":"تثبیت","boundary":[0.30588236451148987,0.6591448783874512,0.33949580788612366,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6591448783874512},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6781472563743591},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9778251051902771,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27899160981178284,0.6591448783874512,0.3042016923427582,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6591448783874512},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6781472563743591},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9888478517532349,"dir":"rtl","str":"نداشته","boundary":[0.23361344635486603,0.6591448783874512,0.2705882489681244,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6591448783874512},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.968017041683197,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.21512605249881744,0.6591448783874512,0.23193277418613434,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6864607930183411},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7007125616073608},{"x":0.778151273727417,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9767518043518066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.6864607930183411,0.7848739624023438,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7007125616073608},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9820301532745361,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7546218633651733,0.6852731704711914,0.7714285850524902,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9895504713058472,"dir":"rtl","str":"نظمهای","boundary":[0.6974790096282959,0.6852731704711914,0.7462185025215149,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9897484183311462,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.6504201889038086,0.6852731704711914,0.6907563209533691,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9692025184631348,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6336134672164917,0.6852731704711914,0.6470588445663452,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7007125616073608},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9935319423675537,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.6852731704711914,0.6268907785415649,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6852731704711914},{"x":0.605042040348053,"y":0.6852731704711914},{"x":0.605042040348053,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9936705231666565,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5865546464920044,0.6852731704711914,0.605042040348053,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7007125616073608},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9924120306968689,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5327731370925903,0.6852731704711914,0.5815126299858093,0.7007125616073608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9925829768180847,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4773109257221222,0.6852731704711914,0.5243697762489319,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.684085488319397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.684085488319397},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6995249390602112},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.989295482635498,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.45378151535987854,0.684085488319397,0.47058823704719543,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.684085488319397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.684085488319397},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6995249390602112},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9854691624641418,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.42016807198524475,0.684085488319397,0.45042017102241516,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.684085488319397},{"x":0.4117647111415863,"y":0.684085488319397},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6995249390602112},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9923759698867798,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.38991597294807434,0.684085488319397,0.4117647111415863,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.684085488319397},{"x":0.38655462861061096,"y":0.684085488319397},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6995249390602112},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800209999084473,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.37478992342948914,0.684085488319397,0.38655462861061096,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.684085488319397},{"x":0.37142857909202576,"y":0.684085488319397},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.967968761920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.684085488319397,0.37142857909202576,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.705463171005249},{"x":0.7579832077026367,"y":0.705463171005249},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9935839176177979,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.7058823704719543,0.705463171005249,0.7579832077026367,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.705463171005249},{"x":0.6974790096282959,"y":0.705463171005249},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9927546977996826,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6504201889038086,0.705463171005249,0.6974790096282959,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.705463171005249},{"x":0.6420168280601501,"y":0.705463171005249},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9911835193634033,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6252101063728333,0.705463171005249,0.6420168280601501,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.705463171005249},{"x":0.6218487620353699,"y":0.705463171005249},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9862568378448486,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5899159908294678,0.705463171005249,0.6218487620353699,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.705463171005249},{"x":0.583193302154541,"y":0.705463171005249},{"x":0.583193302154541,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9932547807693481,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.5546218752861023,0.705463171005249,0.583193302154541,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.705463171005249},{"x":0.5462185144424438,"y":0.705463171005249},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7209026217460632},{"x":0.529411792755127,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.994063138961792,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.529411792755127,0.705463171005249,0.5462185144424438,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.705463171005249},{"x":0.5277311205863953,"y":0.705463171005249},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7209026217460632},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9893457889556885,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.49915966391563416,0.705463171005249,0.5277311205863953,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.705463171005249},{"x":0.4924369752407074,"y":0.705463171005249},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9943649768829346,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4773109257221222,0.705463171005249,0.4924369752407074,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.705463171005249},{"x":0.46890756487846375,"y":0.705463171005249},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.995761513710022,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.45042017102241516,0.705463171005249,0.46890756487846375,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.705463171005249},{"x":0.4436974823474884,"y":0.705463171005249},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9951611757278442,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43361344933509827,0.705463171005249,0.4436974823474884,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.705463171005249},{"x":0.4268907606601715,"y":0.705463171005249},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7209026217460632},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9942339658737183,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.38991597294807434,0.705463171005249,0.4268907606601715,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.705463171005249},{"x":0.3815126121044159,"y":0.705463171005249},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7209026217460632},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9878308773040771,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.36974790692329407,0.705463171005249,0.3815126121044159,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7042755484580994},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7042755484580994},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9871920347213745,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.3344537913799286,0.7042755484580994,0.35798320174217224,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7042755484580994},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.985718309879303,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.7042755484580994,0.3344537913799286,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7042755484580994},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7042755484580994},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7197149395942688},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.992061972618103,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30924370884895325,0.7042755484580994,0.32436975836753845,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.705463171005249},{"x":0.3025210201740265,"y":0.705463171005249},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7209026217460632},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9959901571273804,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.27731093764305115,0.705463171005249,0.3042016923427582,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2705882489681244,"y":0.705463171005249},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7209026217460632},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9949389100074768,"dir":"rtl","str":"خروج","boundary":[0.23193277418613434,0.7066508531570435,0.2705882489681244,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7066508531570435},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7232779264450073},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9956731796264648,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.7066508531570435,0.2235294133424759,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7344537973403931,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9868381023406982,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7344537973403931,0.7280284762382507,0.7848739624023438,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7226890921592712,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9909008145332336,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.6957983374595642,0.7280284762382507,0.7226890921592712,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6857143044471741,"y":0.745843231678009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9890937805175781,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.7280284762382507,0.6857143044471741,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6672269105911255,"y":0.745843231678009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9946789741516113,"dir":"rtl","str":"ورود","boundary":[0.6369748115539551,0.7280284762382507,0.6672269105911255,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6268907785415649,"y":0.745843231678009},{"x":0.6168067455291748,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9964301586151123,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6168067455291748,0.7280284762382507,0.6268907785415649,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6067227125167847,"y":0.745843231678009},{"x":0.578151285648346,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.8742819428443909,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.578151285648346,0.7280284762382507,0.6067227125167847,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5680672526359558,"y":0.745843231678009},{"x":0.5243697762489319,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9935005307197571,"dir":"rtl","str":"استقرار","boundary":[0.5243697762489319,0.7280284762382507,0.5680672526359558,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5126050710678101,"y":0.745843231678009},{"x":0.4924369752407074,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9906313419342041,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.4924369752407074,0.7280284762382507,0.5126050710678101,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7280284762382507},{"x":0.48235294222831726,"y":0.745843231678009},{"x":0.46554622054100037,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9637774229049683,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.46554622054100037,0.7280284762382507,0.48235294222831726,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4588235318660736,"y":0.745843231678009},{"x":0.4302521049976349,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9815804958343506,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4302521049976349,0.7280284762382507,0.4588235318660736,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7280284762382507},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7280284762382507},{"x":0.41680672764778137,"y":0.745843231678009},{"x":0.3831932842731476,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9541747570037842,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3831932842731476,0.7280284762382507,0.41680672764778137,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7280284762382507},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7280284762382507},{"x":0.37142857909202576,"y":0.745843231678009},{"x":0.3344537913799286,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9855724573135376,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.3344537913799286,0.7280284762382507,0.37142857909202576,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3327731192111969,"y":0.745843231678009},{"x":0.3294117748737335,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.927716076374054,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3294117748737335,0.7280284762382507,0.3327731192111969,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3193277418613434,"y":0.745843231678009},{"x":0.2806722819805145,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9861600399017334,"dir":"rtl","str":"خوش","boundary":[0.2806722819805145,0.7280284762382507,0.3193277418613434,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7280284762382507},{"x":0.27899160981178284,"y":0.745843231678009},{"x":0.21512605249881744,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9850721955299377,"dir":"rtl","str":"خیالیهای","boundary":[0.21512605249881744,0.7280284762382507,0.27899160981178284,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.993834912776947,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7495798468589783,0.7505938410758972,0.7848739624023438,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9949192404747009,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.7142857313156128,0.7505938410758972,0.7411764860153198,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9915531873703003,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.7505938410758972,0.7126050591468811,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9965947866439819,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6907563209533691,0.7505938410758972,0.7008403539657593,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9696035981178284,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6470588445663452,0.7505938410758972,0.6823529601097107,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9864572882652283,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6000000238418579,0.7505938410758972,0.6386554837226868,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900386333465576,"dir":"rtl","str":"آرمان","boundary":[0.5579832196235657,0.7505938410758972,0.5915966629981995,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7505938410758972},{"x":0.556302547454834,"y":0.7505938410758972},{"x":0.556302547454834,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9811537265777588,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.5159664154052734,0.7505938410758972,0.556302547454834,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.507563054561615,"y":0.7505938410758972},{"x":0.507563054561615,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9971945285797119,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.4756302535533905,0.7505938410758972,0.507563054561615,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7505938410758972},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7505938410758972},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9910991191864014,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4588235318660736,0.7505938410758972,0.46554622054100037,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7505938410758972},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9802582263946533,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.4285714328289032,0.7505938410758972,0.45042017102241516,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9770073890686035,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.3966386616230011,0.7505938410758972,0.4268907606601715,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7505938410758972},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9785261750221252,"dir":"rtl","str":"هژمون","boundary":[0.3478991687297821,0.7505938410758972,0.38823530077934265,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7505938410758972},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7505938410758972},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7660332322120667},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9888073205947876,"dir":"rtl","str":"لیبرال","boundary":[0.30588236451148987,0.7505938410758972,0.33949580788612366,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9929154515266418,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.2705882489681244,0.7505938410758972,0.2974790036678314,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7505938410758972},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7505938410758972},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7660332322120667},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9921072721481323,"dir":"rtl","str":"باخته","boundary":[0.23025210201740265,0.7505938410758972,0.26050421595573425,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7505938410758972},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9825353622436523,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7505938410758972,0.2218487411737442,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9745845794677734,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.7707838416099548,0.7848739624023438,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9827370643615723,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.7445378303527832,0.7707838416099548,0.7731092572212219,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9902861714363098,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7159664034843445,0.7707838416099548,0.7361344695091248,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9943437576293945,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6840336322784424,0.7707838416099548,0.7058823704719543,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7909738421440125},{"x":0.653781533241272,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9928174614906311,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.653781533241272,0.7707838416099548,0.6773109436035156,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9498310089111328,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.6067227125167847,0.7707838416099548,0.6453781723976135,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9861859083175659,"dir":"rtl","str":"نابی","boundary":[0.5764706134796143,0.7707838416099548,0.5983193516731262,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9961987733840942,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5529412031173706,0.7707838416099548,0.5663865804672241,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9959786534309387,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5193277597427368,0.7707838416099548,0.5445378422737122,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9892603754997253,"dir":"rtl","str":"مستقر","boundary":[0.4739495813846588,0.7707838416099548,0.5109243988990784,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7707838416099548},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7909738421440125},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.996684193611145,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.43697479367256165,0.7707838416099548,0.46554622054100037,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9969232082366943,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4000000059604645,0.7707838416099548,0.4268907606601715,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9856196045875549,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.7707838416099548,0.4000000059604645,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9917460083961487,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.3630252182483673,0.7707838416099548,0.3848739564418793,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9390684366226196,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.3193277418613434,0.7707838416099548,0.3529411852359772,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7707838416099548},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7707838416099548},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7909738421440125},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9606653451919556,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.29075631499290466,0.7707838416099548,0.30924370884895325,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7707838416099548},{"x":0.289075642824173,"y":0.7707838416099548},{"x":0.289075642824173,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9777907133102417,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.2571428716182709,0.7707838416099548,0.289075642824173,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7707838416099548},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9792696237564087,"dir":"rtl","str":"برایند","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.24873949587345123,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9824188351631165,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7697479128837585,0.7933491468429565,0.7831932902336121,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9843083024024963,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7243697643280029,0.7933491468429565,0.7613445520401001,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9757452011108398,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.6756302714347839,0.7933491468429565,0.7159664034843445,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9850207567214966,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.6302521228790283,0.7933491468429565,0.6655462384223938,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9807857275009155,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.5899159908294678,0.7933491468429565,0.6235294342041016,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7933491468429565},{"x":0.583193302154541,"y":0.7933491468429565},{"x":0.583193302154541,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9938542246818542,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5361344814300537,0.7933491468429565,0.583193302154541,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9655532240867615,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.5159664154052734,0.7933491468429565,0.5495798587799072,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8135392069816589},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9452856779098511,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.7933491468429565,0.5042017102241516,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8135392069816589},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9771444797515869,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.43529412150382996,0.7933491468429565,0.4907563030719757,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8135392069816589},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9859604835510254,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.38823530077934265,0.7933491468429565,0.4285714328289032,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8135392069816589},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9891886115074158,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.34285715222358704,0.7933491468429565,0.3848739564418793,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8135392069816589},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9837325215339661,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.29243698716163635,0.7933491468429565,0.3344537913799286,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8135392069816589},{"x":0.26050421595573425,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9927653670310974,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.26050421595573425,0.7933491468429565,0.2857142984867096,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7933491468429565},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8135392069816589},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9602013826370239,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.7933491468429565,0.2571428716182709,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7933491468429565},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9823340177536011,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.21512605249881744,0.7933491468429565,0.24201680719852448,0.8135392069816589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8135392069816589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.9854289293289185,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4051140241622925,0.7932353067398071,0.8205392069816589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922},{"x":0.507563054561615,"y":0.8456056714057922},{"x":0.507563054561615,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9802958369255066,"str":"پنج","boundary":[0.4907563030719757,0.8456056714057922,0.507563054561615,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8456056714057922},{"x":0.507563054561615,"y":0.8456056714057922},{"x":0.507563054561615,"y":0.8562945127487183},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9802958369255066,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8386056714057922,0.512563054561615,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/SfOisRePrrKYkqSD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/nhsrcSKOeifvJMnc.jpg","blurred":"/storage/books/bbbb58b4d8be1f92/pages/JhpunrQlnApTlrqk.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002089048287081322,0.9986696560763512,0.9989775305609806]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9817914962768555,"str":"بر","boundary":[0.6722689270973206,0.32660332322120667,0.6789916157722473,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9817914962768555,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.31960332322120666,0.6839916157722473,0.34310451221466065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7714285850524902,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9890027046203613,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7714285850524902,0.18408551812171936,0.7848739624023438,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9895181059837341,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7310924530029297,0.18408551812171936,0.7630252242088318,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7226890921592712,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9938727617263794,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6974790096282959,0.18408551812171936,0.7226890921592712,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9752348065376282,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6705882549285889,0.18408551812171936,0.6890756487846375,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9830432534217834,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6369748115539551,0.18408551812171936,0.6672269105911255,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9644323587417603,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6117647290229797,0.18408551812171936,0.6285714507102966,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18408551812171936},{"x":0.6084033846855164,"y":0.20427553355693817},{"x":0.583193302154541,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9685268402099609,"dir":"rtl","str":"بینیم","boundary":[0.583193302154541,0.18408551812171936,0.6084033846855164,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9581049680709839,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.5428571701049805,0.18408551812171936,0.5747899413108826,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.986172616481781,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5109243988990784,0.18408551812171936,0.5327731370925903,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18408551812171936},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48403361439704895,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9839922785758972,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48403361439704895,0.18408551812171936,0.5025210380554199,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.18408551812171936},{"x":0.48235294222831726,"y":0.18408551812171936},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9744749069213867,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4436974823474884,0.18408551812171936,0.48235294222831726,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.18408551812171936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.18408551812171936},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9892076253890991,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4268907606601715,0.18408551812171936,0.43529412150382996,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.18408551812171936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.18408551812171936},{"x":0.42352941632270813,"y":0.20427553355693817},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9801748394966125,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.38823530077934265,0.18408551812171936,0.42352941632270813,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20427553355693817},{"x":0.35462185740470886,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9936845898628235,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.35462185740470886,0.18408551812171936,0.3815126121044159,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3142857253551483,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9462973475456238,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.3142857253551483,0.18408551812171936,0.3478991687297821,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18408551812171936},{"x":0.3025210201740265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.2806722819805145,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9918546676635742,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.2806722819805145,0.18408551812171936,0.3025210201740265,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2722689211368561,"y":0.18408551812171936},{"x":0.2722689211368561,"y":0.20427553355693817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9854021072387695,"dir":"rtl","str":"نوزدهمی","boundary":[0.21512605249881744,0.18408551812171936,0.2722689211368561,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9932340979576111,"dir":"rtl","str":"مشتمل","boundary":[0.7428571581840515,0.20546318590641022,0.7848739624023438,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7344537973403931,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7243697643280029,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9834453463554382,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7243697643280029,0.20546318590641022,0.7344537973403931,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6722689270973206,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9900458455085754,"dir":"rtl","str":"شماری","boundary":[0.6722689270973206,0.20546318590641022,0.7176470756530762,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22565320134162903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9962221384048462,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.20546318590641022,0.6655462384223938,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6487395167350769,"y":0.22565320134162903},{"x":0.583193302154541,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9924454689025879,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.583193302154541,0.20546318590641022,0.6487395167350769,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9870050549507141,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5394958257675171,0.20546318590641022,0.5747899413108826,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22565320134162903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9945892691612244,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.5109243988990784,0.20546318590641022,0.5327731370925903,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22565320134162903},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9883607029914856,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.4773109257221222,0.20546318590641022,0.5025210380554199,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20546318590641022},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22565320134162903},{"x":0.462184876203537,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9945558905601501,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.20546318590641022,0.46890756487846375,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20546318590641022},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22565320134162903},{"x":0.38991597294807434,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9893364906311035,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.38991597294807434,0.20546318590641022,0.45546218752861023,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3815126121044159,"y":0.22565320134162903},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9908755421638489,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.3344537913799286,0.20546318590641022,0.3815126121044159,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20546318590641022},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20546318590641022},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22565320134162903},{"x":0.29243698716163635,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9852466583251953,"dir":"rtl","str":"مدعی","boundary":[0.29243698716163635,0.20546318590641022,0.32773110270500183,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2857142984867096,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9921706914901733,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.2689075767993927,0.20546318590641022,0.2857142984867096,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2554621994495392,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2554621994495392,"y":0.22565320134162903},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9817993640899658,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.2218487411737442,0.20546318590641022,0.2554621994495392,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.244655579328537},{"x":0.7596638798713684,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9830917716026306,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7596638798713684,0.23159144818782806,0.7848739624023438,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7478991746902466,"y":0.244655579328537},{"x":0.7226890921592712,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9963148832321167,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7226890921592712,0.23159144818782806,0.7478991746902466,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7193277478218079,"y":0.244655579328537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.987713098526001,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.23159144818782806,0.7193277478218079,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7042016983032227,"y":0.244655579328537},{"x":0.6907563209533691,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9929791688919067,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6907563209533691,0.23159144818782806,0.7042016983032227,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6789916157722473,"y":0.244655579328537},{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9953488111495972,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6638655662536621,0.23159144818782806,0.6789916157722473,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.23159144818782806},{"x":0.653781533241272,"y":0.23159144818782806},{"x":0.653781533241272,"y":0.244655579328537},{"x":0.6403361558914185,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9851265549659729,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6403361558914185,0.23159144818782806,0.653781533241272,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.244655579328537},{"x":0.6000000238418579,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.989712119102478,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.6000000238418579,0.23159144818782806,0.6285714507102966,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5899159908294678,"y":0.244655579328537},{"x":0.5546218752861023,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9922674298286438,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5546218752861023,0.23159144818782806,0.5899159908294678,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5428571701049805,"y":0.244655579328537},{"x":0.534453809261322,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9921759366989136,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.534453809261322,0.23159144818782806,0.5428571701049805,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5226891040802002,"y":0.244655579328537},{"x":0.48235294222831726,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.99430912733078,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.48235294222831726,0.23159144818782806,0.5226891040802002,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4722689092159271,"y":0.244655579328537},{"x":0.42352941632270813,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9889646172523499,"dir":"rtl","str":"تعهدات","boundary":[0.42352941632270813,0.23159144818782806,0.4722689092159271,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.23159144818782806},{"x":0.413445383310318,"y":0.23159144818782806},{"x":0.413445383310318,"y":0.244655579328537},{"x":0.37142857909202576,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900121092796326,"dir":"rtl","str":"کمتری","boundary":[0.37142857909202576,0.23159144818782806,0.413445383310318,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3613445460796356,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3613445460796356,"y":0.244655579328537},{"x":0.3512605130672455,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.99447101354599,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3512605130672455,0.23159144818782806,0.3613445460796356,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33949580788612366,"y":0.23159144818782806},{"x":0.33949580788612366,"y":0.244655579328537},{"x":0.3025210201740265,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9903430938720703,"dir":"rtl","str":"نهادها","boundary":[0.3025210201740265,0.23159144818782806,0.33949580788612366,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3042016923427582,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3042016923427582,"y":0.244655579328537},{"x":0.3008403480052948,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9758588671684265,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.23159144818782806,0.3042016923427582,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.23159144818782806},{"x":0.289075642824173,"y":0.23159144818782806},{"x":0.289075642824173,"y":0.244655579328537},{"x":0.23361344635486603,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.983458936214447,"dir":"rtl","str":"سازمانها","boundary":[0.23361344635486603,0.23159144818782806,0.289075642824173,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9345070719718933,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.2218487411737442,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9858096837997437,"dir":"rtl","str":"پیمانهای","boundary":[0.7260504364967346,0.2517814636230469,0.7848739624023438,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9859635233879089,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6974790096282959,0.2517814636230469,0.7159664034843445,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6571428775787354,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9741291999816895,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6571428775787354,0.2517814636230469,0.6957983374595642,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6487395167350769,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9918904304504395,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.6184874176979065,0.2517814636230469,0.6487395167350769,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6016806960105896,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9878585934638977,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6016806960105896,0.2517814636230469,0.6084033846855164,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5815126299858093,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9778832197189331,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5815126299858093,0.2517814636230469,0.5932773351669312,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.975620448589325,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.5462185144424438,0.2517814636230469,0.5731092691421509,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5327731370925903,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9741102457046509,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5327731370925903,0.2517814636230469,0.5411764979362488,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9815813899040222,"dir":"rtl","str":"متکی","boundary":[0.4907563030719757,0.2517814636230469,0.5226891040802002,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2517814636230469},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9861674308776855,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4722689092159271,0.2517814636230469,0.48067227005958557,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.2517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.2517814636230469},{"x":0.462184876203537,"y":0.27078384160995483},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9341606497764587,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.4252100884914398,0.2517814636230469,0.462184876203537,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2517814636230469},{"x":0.41680672764778137,"y":0.27078384160995483},{"x":0.38655462861061096,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9754465222358704,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.38655462861061096,0.2517814636230469,0.41680672764778137,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3529411852359772,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9721267223358154,"dir":"rtl","str":"ناب","boundary":[0.3529411852359772,0.2517814636230469,0.3764705955982208,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3462184965610504,"y":0.27078384160995483},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9897828102111816,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.3193277418613434,0.2517814636230469,0.3462184965610504,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2517814636230469},{"x":0.3126050531864166,"y":0.27078384160995483},{"x":0.27563026547431946,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9847732186317444,"dir":"rtl","str":"گرایانه","boundary":[0.27563026547431946,0.2517814636230469,0.3126050531864166,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.2517814636230469},{"x":0.267226904630661,"y":0.2517814636230469},{"x":0.267226904630661,"y":0.27078384160995483},{"x":0.2537815272808075,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9913038015365601,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2537815272808075,0.2517814636230469,0.267226904630661,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2517814636230469},{"x":0.24537815153598785,"y":0.27078384160995483},{"x":0.21512605249881744,"y":0.27078384160995483}]},"confidence":0.9872883558273315,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.21512605249881744,0.2517814636230469,0.24537815153598785,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9896985292434692,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7579832077026367,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.27434679865837097},{"x":0.75126051902771,"y":0.2921615242958069},{"x":0.729411780834198,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9726458787918091,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.729411780834198,0.27434679865837097,0.75126051902771,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9883275628089905,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7058823704719543,0.27434679865837097,0.7159664034843445,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7008403539657593,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9836454391479492,"dir":"rtl","str":"بلوک","boundary":[0.6739495992660522,0.27434679865837097,0.7008403539657593,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9779894948005676,"dir":"rtl","str":"بندیهای","boundary":[0.6117647290229797,0.27434679865837097,0.6638655662536621,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9937355518341064,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5596638917922974,0.27434679865837097,0.5983193516731262,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9878422021865845,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.27434679865837097,0.5512605309486389,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2921615242958069},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9936234951019287,"dir":"rtl","str":"توافقات","boundary":[0.48739495873451233,0.27434679865837097,0.5361344814300537,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2921615242958069},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9928051829338074,"dir":"rtl","str":"منعطف","boundary":[0.43529412150382996,0.27434679865837097,0.4789915978908539,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2921615242958069},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9866355061531067,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.27434679865837097,0.4252100884914398,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3663865625858307,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.893568754196167,"dir":"rtl","str":"شکننده","boundary":[0.3663865625858307,0.27434679865837097,0.4117647111415863,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.27434679865837097},{"x":0.35798320174217224,"y":0.27434679865837097},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9847649335861206,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3445378243923187,0.27434679865837097,0.35798320174217224,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2921615242958069},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9927593469619751,"dir":"rtl","str":"جانبه","boundary":[0.30588236451148987,0.27434679865837097,0.3361344635486603,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.995294451713562,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2840336263179779,0.27434679865837097,0.2974790036678314,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2722689211368561,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9937252998352051,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.24369747936725616,0.27434679865837097,0.2722689211368561,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2921615242958069},{"x":0.2201680690050125,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.972216784954071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2201680690050125,0.27434679865837097,0.2386554628610611,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9728248119354248,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.7277311086654663,0.2992874085903168,0.7848739624023438,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9909042119979858,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.6789916157722473,0.2992874085903168,0.7176470756530762,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9630064368247986,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6655462384223938,0.2992874085903168,0.6705882549285889,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9889793992042542,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.2992874085903168,0.6638655662536621,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9778661131858826,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6386554837226868,0.2992874085903168,0.6470588445663452,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9761680960655212,"dir":"rtl","str":"پیمانهای","boundary":[0.5697479248046875,0.2992874085903168,0.6285714507102966,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2992874085903168},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9842251539230347,"dir":"rtl","str":"چندجانبه","boundary":[0.5025210380554199,0.2992874085903168,0.5596638917922974,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3147268295288086},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9649034142494202,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.2992874085903168,0.4924369752407074,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9869704246520996,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.4571428596973419,0.2992874085903168,0.4773109257221222,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9811908602714539,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4151260554790497,0.2992874085903168,0.4470588266849518,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2992874085903168},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3147268295288086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.867580771446228,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40168067812919617,0.2992874085903168,0.4084033668041229,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3147268295288086},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.994682788848877,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.35798320174217224,0.2992874085903168,0.3932773172855377,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2992874085903168},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2992874085903168},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.986594021320343,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.2992874085903168,0.35462185740470886,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2992874085903168},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2992874085903168},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3147268295288086},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.99090576171875,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32773110270500183,0.2992874085903168,0.34117648005485535,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2992874085903168},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3147268295288086},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9953364729881287,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.29411765933036804,0.2992874085903168,0.3193277418613434,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.2992874085903168},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2992874085903168},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3147268295288086},{"x":0.289075642824173,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9880126714706421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.289075642824173,0.2992874085903168,0.29243698716163635,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2992874085903168},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3147268295288086},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9911772012710571,"dir":"rtl","str":"فضایی","boundary":[0.2386554628610611,0.2992874085903168,0.27899160981178284,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2992874085903168},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.992795467376709,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.2992874085903168,0.22857142984867096,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9925203919410706,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7596638798713684,0.32185274362564087,0.7831932902336121,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9893643260002136,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7394958138465881,0.3206650912761688,0.7478991746902466,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3206650912761688},{"x":0.729411780834198,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9892048239707947,"dir":"rtl","str":"گذشته","boundary":[0.6907563209533691,0.31828978657722473,0.729411780834198,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.32185274362564087},{"x":0.658823549747467,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9894827008247375,"dir":"rtl","str":"دیپلماسی","boundary":[0.6016806960105896,0.32185274362564087,0.658823549747467,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.982970654964447,"dir":"rtl","str":"دوجانبه","boundary":[0.5445378422737122,0.32185274362564087,0.5915966629981995,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.32185274362564087},{"x":0.534453809261322,"y":0.32185274362564087},{"x":0.534453809261322,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9422644376754761,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.32185274362564087,0.534453809261322,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.32185274362564087},{"x":0.529411792755127,"y":0.32185274362564087},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9152383804321289,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5210084319114685,0.32185274362564087,0.529411792755127,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.971193253993988,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.4941176474094391,0.32185274362564087,0.5109243988990784,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4773109257221222,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.42184874415397644,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9919125437736511,"dir":"rtl","str":"چندجانبه","boundary":[0.42184874415397644,0.32185274362564087,0.4773109257221222,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.32185274362564087},{"x":0.41848739981651306,"y":0.32185274362564087},{"x":0.41848739981651306,"y":0.33610451221466064},{"x":0.413445383310318,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8756066560745239,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.413445383310318,0.32185274362564087,0.41848739981651306,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.32185274362564087},{"x":0.40336135029792786,"y":0.32185274362564087},{"x":0.40336135029792786,"y":0.33610451221466064},{"x":0.3966386616230011,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9889621734619141,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.32185274362564087,0.40336135029792786,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3206650912761688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33610451221466064},{"x":0.33781513571739197,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9927254915237427,"dir":"rtl","str":"توافقات","boundary":[0.33781513571739197,0.3206650912761688,0.38655462861061096,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3206650912761688},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2857142984867096,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9897440671920776,"dir":"rtl","str":"مقطعی","boundary":[0.2857142984867096,0.3206650912761688,0.32773110270500183,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3206650912761688},{"x":0.27563026547431946,"y":0.33610451221466064},{"x":0.2705882489681244,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9923035502433777,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2705882489681244,0.3206650912761688,0.27563026547431946,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3206650912761688},{"x":0.26050421595573425,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9834079742431641,"dir":"rtl","str":"شکننده","boundary":[0.21512605249881744,0.3206650912761688,0.26050421595573425,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9848441481590271,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.7546218633651733,0.34323039650917053,0.7848739624023438,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3622327744960785},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9869560599327087,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7327731251716614,0.34323039650917053,0.7428571581840515,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.989953875541687,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.6924369931221008,0.34323039650917053,0.7226890921592712,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.680672287940979,"y":0.34323039650917053},{"x":0.680672287940979,"y":0.3622327744960785},{"x":0.658823549747467,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9709519147872925,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.658823549747467,0.34323039650917053,0.680672287940979,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9517332315444946,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6420168280601501,0.34323039650917053,0.6504201889038086,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3622327744960785},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9771338105201721,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.6033613681793213,0.34323039650917053,0.6336134672164917,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5899159908294678,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9832648038864136,"dir":"rtl","str":"غیرایدئولوژیک","boundary":[0.4957983195781708,0.34323039650917053,0.5899159908294678,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3622327744960785},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3622327744960785}]},"confidence":0.9847495555877686,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.34323039650917053,0.48403361439704895,0.3622327744960785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3420427441596985},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36104512214660645},{"x":0.40672269463539124,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9845718145370483,"dir":"rtl","str":"غیرآرمانی","boundary":[0.40672269463539124,0.3420427441596985,0.46554622054100037,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3949579894542694,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3630252182483673,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9680407047271729,"dir":"rtl","str":"متکی","boundary":[0.3630252182483673,0.3420427441596985,0.3949579894542694,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3529411852359772,"y":0.36104512214660645},{"x":0.32773110270500183,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9917661547660828,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32773110270500183,0.3420427441596985,0.3529411852359772,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3420427441596985},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3420427441596985},{"x":0.32436975836753845,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3193277418613434,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9725738763809204,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3193277418613434,0.3420427441596985,0.32436975836753845,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3420427441596985},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3420427441596985},{"x":0.30924370884895325,"y":0.36104512214660645},{"x":0.26218488812446594,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.99151211977005,"dir":"rtl","str":"همزمان","boundary":[0.26218488812446594,0.3420427441596985,0.30924370884895325,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2521008551120758,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9803235530853271,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.24537815153598785,0.3420427441596985,0.2521008551120758,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9868163466453552,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.23361344635486603,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38123515248298645},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9830849766731262,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.7478991746902466,0.36579573154449463,0.7831932902336121,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7378151416778564,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9792842864990234,"dir":"rtl","str":"مناقشه","boundary":[0.6991596817970276,0.36579573154449463,0.7378151416778564,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9781493544578552,"dir":"rtl","str":"برانگیز","boundary":[0.6554622054100037,0.36579573154449463,0.6957983374595642,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9754201173782349,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6084033846855164,0.36579573154449463,0.6453781723976135,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.973940908908844,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.36579573154449463,0.6033613681793213,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9829314947128296,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.5361344814300537,0.36579573154449463,0.5882353186607361,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38123515248298645},{"x":0.489075630903244,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9836238622665405,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.489075630903244,0.36579573154449463,0.5260504484176636,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36579573154449463},{"x":0.48067227005958557,"y":0.38123515248298645},{"x":0.4268907606601715,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9869447946548462,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.4268907606601715,0.36579573154449463,0.48067227005958557,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.36579573154449463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.36579573154449463},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9835797548294067,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.3529411852359772,0.36579573154449463,0.41848739981651306,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.36579573154449463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.36579573154449463},{"x":0.34285715222358704,"y":0.38123515248298645},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.992169201374054,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.30924370884895325,0.36579573154449463,0.34285715222358704,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2991596758365631,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38123515248298645},{"x":0.29243698716163635,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9975414276123047,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29243698716163635,0.36579573154449463,0.2991596758365631,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36579573154449463},{"x":0.2823529541492462,"y":0.38123515248298645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9868386387825012,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.2386554628610611,0.36579573154449463,0.2823529541492462,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36579573154449463},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38123515248298645},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9843648672103882,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.36579573154449463,0.22857142984867096,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9885249137878418,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7546218633651733,0.3871733844280243,0.7848739624023438,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.8969916701316833,"dir":"rtl","str":"زنجیره","boundary":[0.7042016983032227,0.3871733844280243,0.7462185025215149,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9828860759735107,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6554622054100037,0.3871733844280243,0.6941176652908325,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9836320877075195,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.6134454011917114,0.3871733844280243,0.6453781723976135,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9880191683769226,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.3871733844280243,0.6033613681793213,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9899021983146667,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5579832196235657,0.3871733844280243,0.5865546464920044,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4049881100654602},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9881496429443359,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5411764979362488,0.3871733844280243,0.5478991866111755,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4049881100654602},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9943749308586121,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.4957983195781708,0.3871733844280243,0.5310924649238586,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3871733844280243},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3871733844280243},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4049881100654602},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9929486513137817,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.43361344933509827,0.3871733844280243,0.48571428656578064,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3871733844280243},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4049881100654602},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9966976642608643,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41680672764778137,0.3871733844280243,0.42352941632270813,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3871733844280243},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4049881100654602},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9926758408546448,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.39159664511680603,0.3871733844280243,0.40672269463539124,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4049881100654602},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9813433289527893,"dir":"rtl","str":"پیوستگی","boundary":[0.32773110270500183,0.3871733844280243,0.3815126121044159,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4049881100654602},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9894078373908997,"dir":"rtl","str":"بازارهای","boundary":[0.26386556029319763,0.3871733844280243,0.3176470696926117,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9829903841018677,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.21512605249881744,0.3871733844280243,0.2537815272808075,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9803658127784729,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.7596638798713684,0.41092637181282043,0.7848739624023438,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9858554601669312,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.7176470756530762,0.41092637181282043,0.7495798468589783,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9748696088790894,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6907563209533691,0.41092637181282043,0.7058823704719543,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9905367493629456,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6621848940849304,0.41092637181282043,0.6873949766159058,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9907433986663818,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6201680898666382,0.41092637181282043,0.6521008610725403,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.41092637181282043},{"x":0.610084056854248,"y":0.4275534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9868401885032654,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.583193302154541,0.41092637181282043,0.610084056854248,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9426447749137878,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5495798587799072,0.41092637181282043,0.5731092691421509,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9843271970748901,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.4739495813846588,0.41092637181282043,0.5394958257675171,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.41092637181282043},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9954873919487,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.4302521049976349,0.41092637181282043,0.4638655483722687,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.41092637181282043},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.994106113910675,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.3949579894542694,0.41092637181282043,0.42016807198524475,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3848739564418793,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4275534451007843},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8659351468086243,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.3462184965610504,0.41092637181282043,0.3848739564418793,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3361344635486603,"y":0.41092637181282043},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4275534451007843},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9857498407363892,"dir":"rtl","str":"جنگهای","boundary":[0.27563026547431946,0.41092637181282043,0.3361344635486603,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2655462324619293,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4275534451007843},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9896743297576904,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.24201680719852448,0.41092637181282043,0.2655462324619293,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41092637181282043},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4275534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9618415832519531,"dir":"rtl","str":"عیار","boundary":[0.21512605249881744,0.41092637181282043,0.2386554628610611,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.450118750333786},{"x":0.7529411911964417,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9905234575271606,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.7529411911964417,0.43586698174476624,0.7848739624023438,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.450118750333786},{"x":0.7159664034843445,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9949150085449219,"dir":"rtl","str":"نشود","boundary":[0.7159664034843445,0.43586698174476624,0.7445378303527832,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7142857313156128,"y":0.450118750333786},{"x":0.7109243869781494,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9773547649383545,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7109243869781494,0.43586698174476624,0.7142857313156128,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.43586698174476624},{"x":0.702521026134491,"y":0.43586698174476624},{"x":0.702521026134491,"y":0.450118750333786},{"x":0.680672287940979,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9952042102813721,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.680672287940979,0.43586698174476624,0.702521026134491,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6722689270973206,"y":0.450118750333786},{"x":0.6470588445663452,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9964092969894409,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.6470588445663452,0.43586698174476624,0.6722689270973206,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6386554837226868,"y":0.450118750333786},{"x":0.6285714507102966,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9959330558776855,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6285714507102966,0.43586698174476624,0.6386554837226868,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6218487620353699,"y":0.450118750333786},{"x":0.6033613681793213,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9857463836669922,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6033613681793213,0.43586698174476624,0.6218487620353699,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5949580073356628,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5949580073356628,"y":0.450118750333786},{"x":0.5630252361297607,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.8391861915588379,"dir":"rtl","str":"حیث","boundary":[0.5630252361297607,0.43586698174476624,0.5949580073356628,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5546218752861023,"y":0.450118750333786},{"x":0.5327731370925903,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9951407313346863,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5327731370925903,0.43586698174476624,0.5546218752861023,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5243697762489319,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5243697762489319,"y":0.450118750333786},{"x":0.46890756487846375,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9915857911109924,"dir":"rtl","str":"نوزدهمی","boundary":[0.46890756487846375,0.43586698174476624,0.5243697762489319,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4605042040348053,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4605042040348053,"y":0.450118750333786},{"x":0.4302521049976349,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9960757493972778,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4302521049976349,0.43586698174476624,0.4605042040348053,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.43586698174476624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.43586698174476624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.450118750333786},{"x":0.4084033668041229,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9968150854110718,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4084033668041229,0.43586698174476624,0.42352941632270813,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43586698174476624},{"x":0.4000000059604645,"y":0.450118750333786},{"x":0.3680672347545624,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9924454689025879,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.3680672347545624,0.43586698174476624,0.4000000059604645,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.43586698174476624},{"x":0.35966387391090393,"y":0.43586698174476624},{"x":0.35966387391090393,"y":0.450118750333786},{"x":0.3512605130672455,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9972214698791504,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3512605130672455,0.43586698174476624,0.35966387391090393,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.43586698174476624},{"x":0.34285715222358704,"y":0.43586698174476624},{"x":0.34285715222358704,"y":0.450118750333786},{"x":0.29243698716163635,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9934987425804138,"dir":"rtl","str":"مناسبات","boundary":[0.29243698716163635,0.43586698174476624,0.34285715222358704,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2840336263179779,"y":0.450118750333786},{"x":0.2521008551120758,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.988124430179596,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.2521008551120758,0.43586698174476624,0.2840336263179779,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43586698174476624},{"x":0.24369747936725616,"y":0.450118750333786},{"x":0.21512605249881744,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9831598997116089,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.24369747936725616,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7697479128837585,"y":0.470308780670166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9546213150024414,"dir":"rtl","str":"شکننده","boundary":[0.7243697643280029,0.4548693597316742,0.7697479128837585,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7159664034843445,"y":0.470308780670166},{"x":0.6621848940849304,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9743319749832153,"dir":"rtl","str":"موازنهای","boundary":[0.6621848940849304,0.4548693597316742,0.7159664034843445,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4548693597316742},{"x":0.653781533241272,"y":0.4548693597316742},{"x":0.653781533241272,"y":0.470308780670166},{"x":0.6352941393852234,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9821227192878723,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6352941393852234,0.4548693597316742,0.653781533241272,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6268907785415649,"y":0.470308780670166},{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9898408651351929,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.561344563961029,0.4548693597316742,0.6268907785415649,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5512605309486389,"y":0.470308780670166},{"x":0.5176470875740051,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9965459108352661,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5176470875740051,0.4548693597316742,0.5512605309486389,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5092437267303467,"y":0.470308780670166},{"x":0.4957983195781708,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.996565580368042,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4957983195781708,0.4548693597316742,0.5092437267303467,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4548693597316742},{"x":0.48739495873451233,"y":0.470308780670166},{"x":0.45210084319114685,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.996772825717926,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.45210084319114685,0.4548693597316742,0.48739495873451233,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4436974823474884,"y":0.470308780670166},{"x":0.43361344933509827,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9949169754981995,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.43361344933509827,0.4548693597316742,0.4436974823474884,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4252100884914398,"y":0.470308780670166},{"x":0.38823530077934265,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9858739972114563,"dir":"rtl","str":"تداعی","boundary":[0.38823530077934265,0.4548693597316742,0.4252100884914398,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3781512677669525,"y":0.470308780670166},{"x":0.3630252182483673,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9897143840789795,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3630252182483673,0.4548693597316742,0.3781512677669525,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4548693597316742},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4548693597316742},{"x":0.35966387391090393,"y":0.470308780670166},{"x":0.34117648005485535,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9922407865524292,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.34117648005485535,0.4548693597316742,0.35966387391090393,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4548693597316742},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4548693597316742},{"x":0.33949580788612366,"y":0.470308780670166},{"x":0.3344537913799286,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9605867862701416,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3344537913799286,0.4548693597316742,0.33949580788612366,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4548693597316742},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4548693597316742},{"x":0.32605043053627014,"y":0.470308780670166},{"x":0.3042016923427582,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9879927635192871,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3042016923427582,0.4548693597316742,0.32605043053627014,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4548693597316742},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4548693597316742},{"x":0.29411765933036804,"y":0.470308780670166},{"x":0.2806722819805145,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9901406764984131,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2806722819805145,0.4548693597316742,0.29411765933036804,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4548693597316742},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4548693597316742},{"x":0.27394959330558777,"y":0.470308780670166},{"x":0.2504201829433441,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9916797876358032,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.2504201829433441,0.4548693597316742,0.27394959330558777,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9897057414054871,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.24033613502979279,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9919980764389038,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7747899293899536,0.47862231731414795,0.7848739624023438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9924713373184204,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7495798468589783,0.47862231731414795,0.7680672407150269,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9962961077690125,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7193277478218079,0.47862231731414795,0.7411764860153198,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4952494204044342},{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9899986982345581,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.707563042640686,0.47862231731414795,0.7126050591468811,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9947168827056885,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.6773109436035156,0.47862231731414795,0.6991596817970276,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4952494204044342},{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9571310877799988,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.63193279504776,0.47862231731414795,0.6689075827598572,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9836294651031494,"dir":"rtl","str":"قوای","boundary":[0.5949580073356628,0.47862231731414795,0.6252101063728333,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9943172335624695,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.5647059082984924,0.47862231731414795,0.5865546464920044,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9933530688285828,"dir":"rtl","str":"نوزدهمی","boundary":[0.5008403658866882,0.47862231731414795,0.5579832196235657,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9960572719573975,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.4470588266849518,0.47862231731414795,0.4924369752407074,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.47862231731414795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9967078566551208,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4100840389728546,0.47862231731414795,0.43865546584129333,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4952494204044342},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.997727632522583,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.38823530077934265,0.47862231731414795,0.40168067812919617,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3798319399356842,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4952494204044342},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9882933497428894,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.34285715222358704,0.47862231731414795,0.3798319399356842,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9395079016685486,"dir":"rtl","str":"همگراکننده","boundary":[0.26386556029319763,0.47862231731414795,0.3344537913799286,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2571428716182709,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9637086987495422,"dir":"rtl","str":"زنجیرهٔ","boundary":[0.21512605249881744,0.47862231731414795,0.2571428716182709,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9844464659690857,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7462185025215149,0.5011876225471497,0.7848739624023438,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9911374449729919,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.6991596817970276,0.5011876225471497,0.7361344695091248,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9880517721176147,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6420168280601501,0.5011876225471497,0.6890756487846375,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5166270732879639},{"x":0.63193279504776,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9861079454421997,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.5011876225471497,0.6386554837226868,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9905486702919006,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.5579832196235657,0.5011876225471497,0.6218487620353699,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9954816699028015,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.5126050710678101,0.5011876225471497,0.5462185144424438,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5166270732879639},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9919890761375427,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.5011876225471497,0.5025210380554199,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5011876225471497},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5166270732879639},{"x":0.440336138010025,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9958340525627136,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.440336138010025,0.5011876225471497,0.48571428656578064,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5166270732879639},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9947385191917419,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.42184874415397644,0.5011876225471497,0.4302521049976349,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5166270732879639},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.995947003364563,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3983193337917328,0.5011876225471497,0.4117647111415863,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5166270732879639},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9915046691894531,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.35798320174217224,0.5011876225471497,0.38823530077934265,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5166270732879639},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9821624159812927,"dir":"rtl","str":"وابستگی","boundary":[0.29579833149909973,0.5011876225471497,0.3478991687297821,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5166270732879639},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9887596368789673,"dir":"rtl","str":"متقابل","boundary":[0.24873949587345123,0.5011876225471497,0.2840336263179779,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5011876225471497},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5166270732879639},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9930725693702698,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.21512605249881744,0.5011876225471497,0.2386554628610611,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.982015073299408,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1758978657722473,0.7898739624023438,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7815126180648804,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.917881190776825,"str":"و","boundary":[0.7815126180648804,0.4619952440261841,0.7848739624023438,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7815126180648804,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.917881190776825,"dir":"ltr","boundary":[0.7765126180648804,0.4549952440261841,0.7898739624023438,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9927935600280762,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7630252242088318,0.5261282920837402,0.7848739624023438,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9932788014411926,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7327731251716614,0.5249406099319458,0.7613445520401001,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9737462997436523,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7277311086654663,0.5249406099319458,0.7327731251716614,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9905946254730225,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.5179406099319458,0.7898739624023438,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9830042123794556,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7327731251716614,0.5439429879188538,0.7613445520401001,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9936716556549072,"dir":"rtl","str":"مسلم","boundary":[0.6907563209533691,0.5439429879188538,0.7226890921592712,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5439429879188538},{"x":0.680672287940979,"y":0.5439429879188538},{"x":0.680672287940979,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9971475601196289,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6554622054100037,0.5439429879188538,0.680672287940979,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9906523823738098,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.5439429879188538,0.6521008610725403,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9852567911148071,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.6000000238418579,0.5439429879188538,0.6369748115539551,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5641329884529114},{"x":0.561344563961029,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9935051798820496,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.561344563961029,0.5439429879188538,0.5915966629981995,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5641329884529114},{"x":0.529411792755127,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9908695816993713,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.529411792755127,0.5439429879188538,0.5529412031173706,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5641329884529114},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9897753000259399,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.49747899174690247,0.5439429879188538,0.5277311205863953,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5641329884529114},{"x":0.489075630903244,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.7143169641494751,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.489075630903244,0.5439429879188538,0.4941176474094391,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5439429879188538},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5641329884529114},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.977698564529419,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.46890756487846375,0.5439429879188538,0.48739495873451233,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5641329884529114},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9934144616127014,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.42016807198524475,0.5439429879188538,0.4588235318660736,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.8804420232772827,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.3764705955982208,0.5439429879188538,0.4100840389728546,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5641329884529114},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9942542314529419,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.3462184965610504,0.5439429879188538,0.3680672347545624,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9800829887390137,"dir":"rtl","str":"هژمونیک","boundary":[0.27731093764305115,0.5439429879188538,0.3361344635486603,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.267226904630661,"y":0.5439429879188538},{"x":0.267226904630661,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9826454520225525,"dir":"rtl","str":"لیبرال","boundary":[0.23361344635486603,0.5439429879188538,0.267226904630661,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5439429879188538},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.988090991973877,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.22521008551120758,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.570071280002594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5783848166465759},{"x":0.756302535533905,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9820138216018677,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.756302535533905,0.570071280002594,0.7848739624023438,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9868248105049133,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.7243697643280029,0.5712589025497437,0.7495798468589783,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9391043782234192,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7092437148094177,0.5760095119476318,0.7159664034843445,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.570071280002594},{"x":0.702521026134491,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9914584159851074,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.6773109436035156,0.570071280002594,0.702521026134491,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.570071280002594},{"x":0.6689075827598572,"y":0.570071280002594},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9925245046615601,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.6336134672164917,0.570071280002594,0.6689075827598572,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.570071280002594},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5843230485916138},{"x":0.610084056854248,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9920238852500916,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.610084056854248,0.570071280002594,0.6252101063728333,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.570071280002594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9949136972427368,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5714285969734192,0.570071280002594,0.6016806960105896,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.570071280002594},{"x":0.5630252361297607,"y":0.570071280002594},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9935029745101929,"dir":"rtl","str":"کالاهای","boundary":[0.5142857432365417,0.570071280002594,0.5630252361297607,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.570071280002594},{"x":0.5058823823928833,"y":0.570071280002594},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5843230485916138},{"x":0.462184876203537,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9928637146949768,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.462184876203537,0.570071280002594,0.5058823823928833,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.570071280002594},{"x":0.45210084319114685,"y":0.570071280002594},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5843230485916138},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9947474002838135,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.570071280002594,0.45210084319114685,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.570071280002594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.570071280002594},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5843230485916138},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9932492971420288,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.41680672764778137,0.570071280002594,0.4302521049976349,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.570071280002594},{"x":0.4084033668041229,"y":0.570071280002594},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9933633804321289,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3949579894542694,0.570071280002594,0.4084033668041229,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.570071280002594},{"x":0.3848739564418793,"y":0.570071280002594},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.8787014484405518,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3529411852359772,0.570071280002594,0.3848739564418793,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.570071280002594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.570071280002594},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5843230485916138},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.983446478843689,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.30924370884895325,0.570071280002594,0.34285715222358704,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.570071280002594},{"x":0.3008403480052948,"y":0.570071280002594},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5843230485916138},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9970052242279053,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.570071280002594,0.3008403480052948,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.570071280002594},{"x":0.2857142984867096,"y":0.570071280002594},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9936197400093079,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.23361344635486603,0.570071280002594,0.2857142984867096,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.570071280002594},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.9923595190048218,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.21512605249881744,0.570071280002594,0.22521008551120758,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9863507747650146,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.5914489030838013,0.7848739624023438,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.729411780834198,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9876083135604858,"dir":"rtl","str":"دوش","boundary":[0.729411780834198,0.5914489030838013,0.7630252242088318,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9729890823364258,"dir":"rtl","str":"بکشد","boundary":[0.6823529601097107,0.5914489030838013,0.7159664034843445,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.5914489030838013},{"x":0.680672287940979,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9510445594787598,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.5914489030838013,0.680672287940979,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9707762598991394,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.5914489030838013,0.6655462384223938,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9949439764022827,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6218487620353699,0.5914489030838013,0.6420168280601501,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5914489030838013},{"x":0.610084056854248,"y":0.5914489030838013},{"x":0.610084056854248,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9931982755661011,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5932773351669312,0.5914489030838013,0.610084056854248,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9885163903236389,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.5630252361297607,0.5914489030838013,0.5899159908294678,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9852254390716553,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5243697762489319,0.5914489030838013,0.5512605309486389,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6080760359764099},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9930369853973389,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5025210380554199,0.5914489030838013,0.5126050710678101,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8799458146095276,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4571428596973419,0.5914489030838013,0.4907563030719757,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5914489030838013},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6080760359764099},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9710469245910645,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.4100840389728546,0.5914489030838013,0.4453781545162201,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9737106561660767,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3815126121044159,0.5914489030838013,0.3983193337917328,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9715114235877991,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.3478991687297821,0.5914489030838013,0.3764705955982208,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5914489030838013},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6080760359764099},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.965851366519928,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33949580788612366,0.5914489030838013,0.34285715222358704,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5914489030838013},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5914489030838013},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9899504780769348,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126050531864166,0.5914489030838013,0.32605043053627014,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5914489030838013},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6080760359764099},{"x":0.267226904630661,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.8791149854660034,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.267226904630661,0.5914489030838013,0.3008403480052948,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6080760359764099},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099}]},"confidence":0.9898672699928284,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.2554621994495392,0.6080760359764099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9784916639328003,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7714285850524902,0.6116389632225037,0.7865546345710754,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9841968417167664,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.7327731251716614,0.6116389632225037,0.7630252242088318,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6294536590576172},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.96675705909729,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.6116389632225037,0.7277311086654663,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6294536590576172},{"x":0.680672287940979,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9900487661361694,"dir":"rtl","str":"شاهد","boundary":[0.680672287940979,0.6116389632225037,0.7142857313156128,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6294536590576172},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9794535040855408,"dir":"rtl","str":"تفویض","boundary":[0.6235294342041016,0.6116389632225037,0.6705882549285889,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9863245487213135,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5731092691421509,0.6116389632225037,0.6134454011917114,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9941301941871643,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5529412031173706,0.6116389632225037,0.5630252361297607,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9906787872314453,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5277311205863953,0.6116389632225037,0.5428571701049805,0.6294536590576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9935355186462402,"dir":"rtl","str":"مزبور","boundary":[0.48403361439704895,0.6116389632225037,0.5176470875740051,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9922970533370972,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4638655483722687,0.6128265857696533,0.4739495813846588,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6128265857696533},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6128265857696533},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9900652170181274,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.38655462861061096,0.6128265857696533,0.45378151535987854,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9912812113761902,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.3294117748737335,0.6128265857696533,0.3764705955982208,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6128265857696533},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9949115514755249,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.2823529541492462,0.6128265857696533,0.3193277418613434,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6306413412094116},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9807669520378113,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.6128265857696533,0.2806722819805145,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6128265857696533},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9925795793533325,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2504201829433441,0.6128265857696533,0.2655462324619293,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6128265857696533},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6306413412094116},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9939448833465576,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.21512605249881744,0.6128265857696533,0.24201680719852448,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.75126051902771,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.971373438835144,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.75126051902771,0.6353919506072998,0.7848739624023438,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9743388295173645,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7042016983032227,0.6353919506072998,0.7411764860153198,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9845690727233887,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6722689270973206,0.6353919506072998,0.6924369931221008,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9893860816955566,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6420168280601501,0.6353919506072998,0.6621848940849304,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9680501818656921,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6016806960105896,0.6353919506072998,0.6403361558914185,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9830565452575684,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5546218752861023,0.6353919506072998,0.5899159908294678,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6543943285942078},{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9907211065292358,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.6353919506072998,0.5445378422737122,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9941210746765137,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4941176474094391,0.6353919506072998,0.5193277597427368,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9880762696266174,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4571428596973419,0.6353919506072998,0.4789915978908539,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6353919506072998},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6543943285942078},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9856089353561401,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.42016807198524475,0.6353919506072998,0.4470588266849518,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6353919506072998},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6353919506072998},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6543943285942078},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9927821755409241,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.6353919506072998,0.40168067812919617,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9920464754104614,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3478991687297821,0.6353919506072998,0.3613445460796356,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6543943285942078},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9887595772743225,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32268908619880676,0.6353919506072998,0.3361344635486603,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6543943285942078},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9886811375617981,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2991596758365631,0.6353919506072998,0.3126050531864166,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6353919506072998},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6353919506072998},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6543943285942078},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9802762269973755,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29411765933036804,0.6353919506072998,0.29579833149909973,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6353919506072998},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9840261936187744,"dir":"rtl","str":"قدرتهای","boundary":[0.21512605249881744,0.6353919506072998,0.2823529541492462,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.7378151416778564,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9919182658195496,"dir":"rtl","str":"نوظهور","boundary":[0.7378151416778564,0.6603325605392456,0.7848739624023438,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7260504364967346,"y":0.675771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9924947023391724,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126050591468811,0.6603325605392456,0.7260504364967346,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6603325605392456},{"x":0.702521026134491,"y":0.6603325605392456},{"x":0.702521026134491,"y":0.675771951675415},{"x":0.6722689270973206,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9922536611557007,"dir":"rtl","str":"صدد","boundary":[0.6722689270973206,0.6603325605392456,0.702521026134491,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415},{"x":0.6168067455291748,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9857572913169861,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6168067455291748,0.6603325605392456,0.6605042219161987,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6603325605392456},{"x":0.605042040348053,"y":0.6603325605392456},{"x":0.605042040348053,"y":0.675771951675415},{"x":0.578151285648346,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9892371296882629,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.578151285648346,0.6603325605392456,0.605042040348053,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5663865804672241,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9915472269058228,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5394958257675171,0.6603325605392456,0.5663865804672241,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.6603325605392456},{"x":0.529411792755127,"y":0.675771951675415},{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9882022142410278,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5142857432365417,0.6603325605392456,0.529411792755127,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5042017102241516,"y":0.675771951675415},{"x":0.48067227005958557,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9931160807609558,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.48067227005958557,0.6603325605392456,0.5042017102241516,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6603325605392456},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6603325605392456},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.41680672764778137,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.983642041683197,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.41680672764778137,0.6603325605392456,0.46890756487846375,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40504202246665955,"y":0.675771951675415},{"x":0.38655462861061096,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9801347255706787,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.38655462861061096,0.6603325605392456,0.40504202246665955,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3831932842731476,"y":0.675771951675415},{"x":0.3462184965610504,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9667912721633911,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.3462184965610504,0.6603325605392456,0.3831932842731476,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3327731192111969,"y":0.675771951675415},{"x":0.2974790036678314,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9919008016586304,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2974790036678314,0.6603325605392456,0.3327731192111969,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29579833149909973,"y":0.675771951675415},{"x":0.29075631499290466,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9626656770706177,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.29075631499290466,0.6603325605392456,0.29579833149909973,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27899160981178284,"y":0.675771951675415},{"x":0.2554621994495392,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9817964434623718,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.2554621994495392,0.6603325605392456,0.27899160981178284,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6603325605392456},{"x":0.24369747936725616,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9907665848731995,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.24369747936725616,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9263924956321716,"dir":"rtl","str":"تکلیف","boundary":[0.7411764860153198,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.996111273765564,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.7109243869781494,0.6805225610733032,0.7327731251716614,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.702521026134491,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9762213826179504,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.6672269105911255,0.6805225610733032,0.702521026134491,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9860697984695435,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6420168280601501,0.6805225610733032,0.6571428775787354,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6995249390602112},{"x":0.605042040348053,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9738866090774536,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.605042040348053,0.6805225610733032,0.6369748115539551,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6995249390602112},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9925873279571533,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5361344814300537,0.6805225610733032,0.5899159908294678,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9879703521728516,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.4941176474094391,0.6805225610733032,0.5277311205863953,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6995249390602112},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9563036561012268,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.6805225610733032,0.4924369752407074,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6995249390602112},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.983022153377533,"dir":"rtl","str":"دوپارگی","boundary":[0.4252100884914398,0.6805225610733032,0.4789915978908539,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6805225610733032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6805225610733032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9883939623832703,"dir":"rtl","str":"نظمهای","boundary":[0.3663865625858307,0.6805225610733032,0.41680672764778137,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6805225610733032},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6805225610733032},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6995249390602112},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9818465709686279,"dir":"rtl","str":"امنیتی","boundary":[0.3210084140300751,0.6805225610733032,0.35630252957344055,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6995249390602112},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9860591292381287,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30588236451148987,0.6805225610733032,0.3126050531864166,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6805225610733032},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6995249390602112},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9929797649383545,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.24369747936725616,0.6805225610733032,0.2974790036678314,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6995249390602112},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9587676525115967,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.22857142984867096,0.6805225610733032,0.23529411852359772,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6995249390602112},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9606220722198486,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.22521008551120758,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9429142475128174,"dir":"rtl","str":"قبلاً","boundary":[0.7613445520401001,0.7019002437591553,0.7848739624023438,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9925843477249146,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7378151416778564,0.7019002437591553,0.7529411911964417,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7019002437591553},{"x":0.729411780834198,"y":0.7019002437591553},{"x":0.729411780834198,"y":0.7209026217460632},{"x":0.707563042640686,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9922279119491577,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.707563042640686,0.7019002437591553,0.729411780834198,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.992749810218811,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6521008610725403,0.7019002437591553,0.6974790096282959,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9788494110107422,"dir":"rtl","str":"سلسله","boundary":[0.6033613681793213,0.7019002437591553,0.6420168280601501,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7209026217460632},{"x":0.561344563961029,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.980857253074646,"dir":"rtl","str":"مراتبی","boundary":[0.561344563961029,0.7019002437591553,0.6000000238418579,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7209026217460632},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9234094619750977,"dir":"rtl","str":"نسبتاً","boundary":[0.5210084319114685,0.7019002437591553,0.5512605309486389,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9820844531059265,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.4605042040348053,0.7019002437591553,0.5126050710678101,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7019002437591553},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7019002437591553},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7209026217460632},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9561856985092163,"dir":"rtl","str":"تجمیع","boundary":[0.4100840389728546,0.7019002437591553,0.44873949885368347,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7019002437591553},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7209026217460632},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.980599045753479,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.37478992342948914,0.7019002437591553,0.4000000059604645,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9938552975654602,"dir":"rtl","str":"بودند","boundary":[0.3327731192111969,0.7019002437591553,0.3630252182483673,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7209026217460632},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9192274212837219,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32436975836753845,0.7019002437591553,0.3310924470424652,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7019002437591553},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7209026217460632},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9881232976913452,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30756303668022156,0.7019002437591553,0.3142857253551483,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9852302670478821,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.2689075767993927,0.7019002437591553,0.2974790036678314,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7019002437591553},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7209026217460632},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9830708503723145,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2504201829433441,0.7019002437591553,0.2571428716182709,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9908100366592407,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.24201680719852448,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.745843231678009},{"x":0.7277311086654663,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9881623983383179,"dir":"rtl","str":"کارکردی","boundary":[0.7277311086654663,0.7256532311439514,0.7848739624023438,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7210084199905396,"y":0.745843231678009},{"x":0.6974790096282959,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9913115501403809,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6974790096282959,0.7256532311439514,0.7210084199905396,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6974790096282959,"y":0.745843231678009},{"x":0.6957983374595642,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9762309193611145,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.7256532311439514,0.6974790096282959,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6873949766159058,"y":0.745843231678009},{"x":0.6369748115539551,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9887005686759949,"dir":"rtl","str":"وضعیتی","boundary":[0.6369748115539551,0.7256532311439514,0.6873949766159058,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.724465548992157},{"x":0.6285714507102966,"y":0.724465548992157},{"x":0.6285714507102966,"y":0.745843231678009},{"x":0.5848739743232727,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9956169128417969,"dir":"rtl","str":"نامعلوم","boundary":[0.5848739743232727,0.724465548992157,0.6285714507102966,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.724465548992157},{"x":0.5764706134796143,"y":0.724465548992157},{"x":0.5764706134796143,"y":0.745843231678009},{"x":0.5512605309486389,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9934765696525574,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5512605309486389,0.724465548992157,0.5764706134796143,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.724465548992157},{"x":0.5445378422737122,"y":0.724465548992157},{"x":0.5445378422737122,"y":0.745843231678009},{"x":0.5361344814300537,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9839980602264404,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.724465548992157,0.5445378422737122,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.724465548992157},{"x":0.529411792755127,"y":0.724465548992157},{"x":0.529411792755127,"y":0.745843231678009},{"x":0.507563054561615,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.993724524974823,"dir":"rtl","str":"نظم","boundary":[0.507563054561615,0.724465548992157,0.529411792755127,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.724465548992157},{"x":0.49915966391563416,"y":0.724465548992157},{"x":0.49915966391563416,"y":0.745843231678009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9901473522186279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.48403361439704895,0.724465548992157,0.49915966391563416,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.724465548992157},{"x":0.4773109257221222,"y":0.724465548992157},{"x":0.4773109257221222,"y":0.745843231678009},{"x":0.4470588266849518,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9882400035858154,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4470588266849518,0.724465548992157,0.4773109257221222,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.724465548992157},{"x":0.43697479367256165,"y":0.724465548992157},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9936352968215942,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4285714328289032,0.724465548992157,0.43697479367256165,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.724465548992157},{"x":0.42016807198524475,"y":0.724465548992157},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7446556091308594},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9948067665100098,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40672269463539124,0.724465548992157,0.42016807198524475,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.724465548992157},{"x":0.4000000059604645,"y":0.724465548992157},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.996120274066925,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.3630252182483673,0.724465548992157,0.4000000059604645,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.724465548992157},{"x":0.35630252957344055,"y":0.724465548992157},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7446556091308594},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9933874607086182,"dir":"rtl","str":"تعلیق","boundary":[0.32268908619880676,0.724465548992157,0.35630252957344055,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.724465548992157},{"x":0.3142857253551483,"y":0.724465548992157},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7446556091308594},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9958394765853882,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.29075631499290466,0.724465548992157,0.3142857253551483,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.724465548992157},{"x":0.2823529541492462,"y":0.724465548992157},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7446556091308594},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.996522068977356,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.26050421595573425,0.724465548992157,0.2823529541492462,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.2521008551120758,"y":0.724465548992157},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7446556091308594},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9965442419052124,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22689075