مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی

{"id":"462","title":"مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc95139a7ae826f3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bc95139a7ae826f3/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006004266","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"2","description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر جامع&zwnj;ترین راهنما برای یادگیری تکنیک&zwnj;های بازاریابی&zwnj; دیجیتالی و کلیه جنبه&zwnj;های استفاده از اینترنت است. این کتاب منبعی بی&zwnj;نظیر برای راهنمایی مارکترهایی است که به&zwnj;دنبال بهینه&zwnj;سازی متدهای بازاریابی خود هستند. کتاب بازاریابی الکترونیکی توسط دیوچیفی و پی&zwnj;آر اسمیت، دو کارشناس باتجربه بازاریابی تالیف شده است که توسط مترجمان نام&zwnj;دار فارسی&zwnj;زبان، یعقوب فرجامی، رامین مولاناپور و مهران کرمی به دنیای مارکتینگ ایران هدیه داده شده است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">سرفصل&zwnj;های کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی در ده فصل به تمام استراتژی&zwnj;های بازاریابی اشاره می&zwnj;کند و در 688 صفحه به خواننده آموزش می&zwnj;دهد که چگونه رویکردهای به&zwnj;وجودآمده را بهینه&zwnj;سازی الکترونیکی کند. مفاهیم پایه&zwnj;ای و اساسی این کتاب شامل مواردی می&zwnj;شود که به خواننده اجازه می&zwnj;دهد با دیدی نو، نسبت به مسایل بازاریابی نگاه کنند.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">در ادامه با بخشی از محتوای کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی بیشتر آشنا خواهیم شد.</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">تنظیم اهداف چند کاناله با بهترین استراتژی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">ایجاد طرح &zwnj;های بازاریابی الکترونیکی با سیستم</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"> SOSTAC </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;بهترین شیوه بهینه&zwnj;سازی موتور جستجو </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">امکان ایجاد فضا و طراحی جذاب سایت با نتایج بهتر برای بازاریابی </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">اندازه گیری و بهبودسازی بازاریابی الکترونیکی از طریق </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-spacerun: yes;\"> </span>web analytics</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l2 level1 lfo1; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">یکپارچه&zwj;سازی ارتباطات آفلاین و آنلاین</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">نگاهی به فهرست مطالب کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">کتاب از طریق مطالعات موردی شرکت&zwnj;های </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">Zappos</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">، </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">Spotify</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"> و </span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">Asus</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"> نظریه بازاریابی را به تجربه کسب&zwnj;</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">و</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">&zwnj;کار عملی ارتباط می&zwnj;دهد تا افراد درک بهتری از بازاریابی دیجیتال در دنیای کسب و کار حقیقی داشته باشند. با مطالعه این کتاب، روش&zwnj;های توسعه مهارت&zwnj;های بازاریابی را پله پله یاد می&zwnj;گیرید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بخش اول: اصول و مبانی ارزیابی دیجیتال </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل اول: مقدمه&zwnj;ای بر بازاریابی دیجیتال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دوم: تحلیل بازار آنلاین (محیط خرد)</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل سوم: محیط کلان دیجیتال </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بخش دوم : توسعه راهبردهای بازاریابی دیجیتال </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل چهارم: راهبرد بازاریابی دیجیتال </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل پنجم: رسانه&zwnj;های دیجیتال و آمیخته </span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l3 level1 lfo3; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل ششم: بازاریابی رابطه&zwnj;ای با استفاده از پلتفرم&zwnj;های دیجیتال </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">بخش سوم : بازاریابی دیجیتال؛ پیاده&zwnj;سازی و شیوه عمل</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpFirst\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هفتم: ارایه تجربه مشتری دیجیتال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل هشتم: برنامه&zwnj;ریزی پویش برای رسانه&zwnj;های دیجیتال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpMiddle\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل نهم: ارتباطات بازاریابی با استفاده از کانال&zwnj;های رسانه&zwnj;های دیجیتال</span>","\r","<p class=\"MsoListParagraphCxSpLast\" dir=\"RTL\" style=\"mso-add-space: auto; text-align: right; text-indent: -18.0pt; mso-list: l1 level1 lfo4; direction: rtl; unicode-bidi: embed; margin: 0cm 36.0pt 8.0pt 0cm;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol; mso-bidi-language: FA;\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">&middot;<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">فصل دهم: ارزیابی و بهبود عملکرد کانال دیجیتال</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی از طریق سایت مای بوکت </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-bidi-language: FA;\">برای خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی می&zwnj;توانید از طریق همین صفحه در سایت مای بوک اقدام کنید. شما علاوه بر آنکه می&zwnj;توانید نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب را سفارش دهید، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب برای سه یا شش ماه را نیز در اختیار خواهید داشت. </span>",""],"pages_count":"688","keywords":null,"token":"bc95139a7ae826f3","created_at":"2017-10-17 14:21:11","updated_at":"2022-09-13 11:23:09","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت و رسانه‌های دیجیتال را برای شما روشن می‌کند! خرید و کرایه کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی فقط در بوکت.","meta_title":"کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر جامع‌ترین راهنما برای یادگیری تکنیک‌های بازاریابی دیجیتالی و کلیه جنبه‌های استفاده از اینترنت است. این کتاب منبعی بی‌نظیر برای راهنمایی مارکترهایی است که به‌دنبال بهینه‌سازی متدهای بازاریابی خود هستند. کتاب بازاریابی الکترونیکی توسط دیوچیفی و پی‌آر اسمیت، دو کارشناس باتجربه بازاریابی تالیف شده است که توسط مترجمان نام‌دار فارسی‌زبان، یعقوب فرجامی، رامین مولاناپور و مهران کرمی به دنیای مارکتینگ ایران هدیه داده شده است. سرفصل‌های کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی در ده فصل به تمام استراتژی‌های بازاریابی اشاره می‌کند و در 688 صفحه به خواننده آموزش می‌دهد که چگونه رویکردهای به‌وجودآمده را بهینه‌سازی الکترونیکی کند. مفاهیم پایه‌ای و اساسی این کتاب شامل مواردی می‌شود که به خواننده اجازه می‌دهد با دیدی نو، نسبت به مسایل بازاریابی نگاه کنند. در ادامه با بخشی از محتوای کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی بیشتر آشنا خواهیم شد. •\tتنظیم اهداف چند کاناله با بهترین استراتژی •\tایجاد طرح ‌های بازاریابی الکترونیکی با سیستم SOSTAC •\t‌بهترین شیوه بهینه‌سازی موتور جستجو •\tامکان ایجاد فضا و طراحی جذاب سایت با نتایج بهتر برای بازاریابی •\tاندازه گیری و بهبودسازی بازاریابی الکترونیکی از طریق web analytics •\tیکپارچه‍سازی ارتباطات آفلاین و آنلاین نگاهی به فهرست مطالب کتاب بازاریابی الکترونیکی انتشارات آتی نگر کتاب از طریق مطالعات موردی شرکت‌های Zappos، Spotify و Asus نظریه بازاریابی را به تجربه کسب و ‌کار عملی ارتباط می‌دهد تا افراد درک بهتری از بازاریابی دیجیتال در دنیای کسب و کار حقیقی داشته باشند. با مطالعه این کتاب، روش‌های توسعه مهارت‌های بازاریابی را پله پله یاد می‌گیرید. بخش اول: اصول و مبانی ارزیابی دیجیتال •\tفصل اول: مقدمه‌ای بر بازاریابی دیجیتال •\tفصل دوم: تحلیل بازار آنلاین (محیط خرد) •\tفصل سوم: محیط کلان دیجیتال بخش دوم : توسعه راهبردهای بازاریابی دیجیتال •\tفصل چهارم: راهبرد بازاریابی دیجیتال •\tفصل پنجم: رسانه‌های دیجیتال و آمیخته •\tفصل ششم: بازاریابی رابطه‌ای با استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال بخش سوم : بازاریابی دیجیتال؛ پیاده‌سازی و شیوه عمل •\tفصل هفتم: ارایه تجربه مشتری دیجیتال •\tفصل هشتم: برنامه‌ریزی پویش برای رسانه‌های دیجیتال •\tفصل نهم: ارتباطات بازاریابی با استفاده از کانال‌های رسانه‌های دیجیتال •\tفصل دهم: ارزیابی و بهبود عملکرد کانال دیجیتال خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی از طریق سایت مای بوکت برای خرید کتاب مرجع کامل بازاریابی الکترونیکی می‌توانید از طریق همین صفحه در سایت مای بوک اقدام کنید. شما علاوه بر آنکه می‌توانید نسخه چاپی و الکترونیکی کتاب را سفارش دهید، امکان کرایه نسخه ایبوک کتاب برای سه یا شش ماه را نیز در اختیار خواهید داشت.","stock":"100","authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"717","title":"مهندس مهران کرمی","firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"870","title":"دکتر یعقوب فرجامی","firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"فرجامی","token":"b58aa673e7e5b6c1","created_at":"2017-10-15 15:49:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"717","title":"مهندس مهران کرمی","firstname":"مهندس مهران","lastname":"کرمی","token":"1701a2b45fb4f845","created_at":"2017-10-15 13:31:47","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"870","title":"دکتر یعقوب فرجامی","firstname":"دکتر یعقوب","lastname":"فرجامی","token":"b58aa673e7e5b6c1","created_at":"2017-10-15 15:49:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"441","file":"59e5e09f800329.66340506.pdf","book_id":"462","toc":[{"title":"1 مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیکی","page":"18"},{"title":"2 بررسی مجدد آمیخته بازاریابی","page":"78"},{"title":"3 مدل‌های الکترونیکی","page":"136"},{"title":"4 مشتریان الکترونیکی","page":"186"},{"title":"5 ابزارهای الکترونیکی","page":"254"},{"title":"6 طراحی سایت","page":"304"},{"title":"7 ایجاد ترافیک","page":"378"},{"title":"8 مدیریت ارتباط با مشتری(E-CRM)","page":"468"},{"title":"9 کسب و کار الکترونیکی","page":"532"},{"title":"10 برنامه‌ریزی الکترونیکی","page":"586"},{"title":"واژه‌نامه","page":"642"}],"created_at":"2017-10-17 14:21:11","updated_at":"2022-09-13 11:23:10","process_started_at":"2017-11-10 06:44:00","process_done_at":"2017-11-10 07:02:07","process_failed_at":null,"pages_count":"688","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"c2c7cedd681bcf8f4a13b63bd2a3d086aaa7611009e8731c22ca7d73d578698f107e13477d2a5cd60a7aa39d4e966437454e487dd02bb34fd088be8c98f31c3f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۸۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":"2047","title":"استراتژی بازاریابی","token":"c3353ca5579bced9","type":"","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:24:13","updated_at":"2022-02-08 21:56:24","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","ebook_price_en":"60000","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۶۸۸","authorTitle":"مهندس رامین مولاناپور, مهندس مهران کرمی, دکتر یعقوب فرجامی","tocStr":"1 مقدمه‌ای بر بازاریابی الکترونیکی, 2 بررسی مجدد آمیخته بازاریابی, 3 مدل‌های الکترونیکی, 4 مشتریان الکترونیکی, 5 ابزارهای الکترونیکی, 6 طراحی سایت, 7 ایجاد ترافیک, 8 مدیریت ارتباط با مشتری(E-CRM), 9 کسب و کار الکترونیکی, 10 برنامه‌ریزی الکترونیکی, واژه‌نامه","url":"/preview/bc95139a7ae826f3/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19