کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی

توضیحات

امروزه وقتی به انسان و مشکلات او فکر میکنیم به این حقیقت پی میبریم که بزرگترین مساله بشر امروزی، خود اوست. راسل در این زمینه میگوید: «مبارزه انسان با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسان با خود و مبارزه با نفس خویش است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"81","title":"کاربرد مصاحبه و گزارش نویسی در مددکاری اجتماعی","price":"۱۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bd5e6d611c76b00c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/bd5e6d611c76b00c/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/bd5e6d611c76b00c/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/bd5e6d611c76b00c/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/bd5e6d611c76b00c/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/bd5e6d611c76b00c/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005413519","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"6","description":["امروزه وقتی به انسان و مشکلات او فکر میکنیم به این حقیقت پی میبریم که بزرگترین مساله بشر امروزی، خود اوست. راسل در این زمینه میگوید: «مبارزه انسان با انسان دیگر جایی ندارد وتنها یک مبارزه در پیش است و آن مبارزه انسان با خود و مبارزه با نفس خویش است"],"pages_count":"208","keywords":"null","token":"bd5e6d611c76b00c","created_at":"2017-10-09 13:38:48","updated_at":"2022-08-08 13:22:41","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"190","title":"محمدرضا رنجبر","firstname":"محمدرضا","lastname":"رنجبر","token":"218ab34a49c9e2b8","created_at":"2017-10-09 10:08:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"66","file":"59db4ab046a5d6.37705795.pdf","book_id":"81","toc":[{"title":"1 مصاحبه چیست؟","page":"18"},{"title":"2 مکالمه و تفاوت آن با مصاحبه","page":"44"},{"title":"3 چگونگی آغاز مصاحبه","page":"52"},{"title":"4 شروع مصاحبه هاي مجدد","page":"58"},{"title":"5 هدف در مصاحبه","page":"60"},{"title":"6 سازمان در مصاحبه","page":"62"},{"title":"7 کاربرد عملی مصاحبه","page":"64"},{"title":"8 عوامل مؤثر در مصاحبه","page":"68"},{"title":"9 هنر گوش دادن در مصاحبه","page":"78"},{"title":"10 مشاهده","page":"88"},{"title":"11 گوش دادن و مشاهده توام","page":"102"},{"title":"12 سکوت در مصاحبه","page":"110"},{"title":"13تأکید در مصاحبه","page":"116"},{"title":"14 شرکت جستن مددجو در اهداف مصاحبه","page":"123"},{"title":"15 اهمیت و نقش ارتباط در مصاحبه","page":"128"},{"title":"16 انواع پیام هاي عاطفی در مصاحبه","page":"138"},{"title":"17 پاسخ دادن به عواطف و احساسات مددجو","page":"143"},{"title":"18 گشاینده هاي ساده در مصاحبه","page":"144"},{"title":"19 خود بازبینی در مصاحبه","page":"146"},{"title":"20 شناسایی نقش در مصاحبه","page":"148"},{"title":"21 زمان مصاحبه و چگونگی پایان دادن به یک مصاحبه","page":"154"},{"title":"22 بایدها و نبایدها در مصاحبه","page":"158"},{"title":"23 خطاهاي مصاحبه","page":"162"},{"title":"24 گزارش نویسی در مددکاري","page":"164"},{"title":"25 به کاربردن کلمات و عبارات مصطلح","page":"170"},{"title":"26 منابع","page":"188"},{"title":"27 اصطلاحات و واژه هاي مورد استفاده در این کتاب","page":"190"}],"created_at":"2017-10-09 13:38:48","updated_at":"2018-08-18 13:59:56","process_started_at":"2017-11-09 17:03:25","process_done_at":"2017-11-09 17:07:20","process_failed_at":null,"pages_count":"208","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"c62b7e6aaa5825eadbab2ac57ffa591e9a3602c6c5e468c94c14e252f7882d2d3dabac21034e87a1fee50962d766174b94dc21d5eacdd696d8b59f00e6eb5148","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۰۸"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"3424","title":"اصول و مبانی مددکاری اجتماعی","token":"82565880a5dbab83","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:28","updated_at":"2021-04-24 17:59:33","study_fields":[{"id":"1060","title":"مددکاری اجتماعی","degree_id":"7","token":"66812ea56a628263","books_count":"28","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-06 14:22:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","ebook_price_en":"7000","urlify":"%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۰۸","authorTitle":"محمدرضا رنجبر","tocStr":"1 مصاحبه چیست؟, 2 مکالمه و تفاوت آن با مصاحبه, 3 چگونگی آغاز مصاحبه, 4 شروع مصاحبه هاي مجدد, 5 هدف در مصاحبه, 6 سازمان در مصاحبه, 7 کاربرد عملی مصاحبه, 8 عوامل مؤثر در مصاحبه, 9 هنر گوش دادن در مصاحبه, 10 مشاهده, 11 گوش دادن و مشاهده توام, 12 سکوت در مصاحبه, 13تأکید در مصاحبه, 14 شرکت جستن مددجو در اهداف مصاحبه, 15 اهمیت و نقش ارتباط در مصاحبه, 16 انواع پیام هاي عاطفی در مصاحبه, 17 پاسخ دادن به عواطف و احساسات مددجو, 18 گشاینده هاي ساده در مصاحبه, 19 خود بازبینی در مصاحبه, 20 شناسایی نقش در مصاحبه, 21 زمان مصاحبه و چگونگی پایان دادن به یک مصاحبه, 22 بایدها و نبایدها در مصاحبه, 23 خطاهاي مصاحبه, 24 گزارش نویسی در مددکاري, 25 به کاربردن کلمات و عبارات مصطلح, 26 منابع, 27 اصطلاحات و واژه هاي مورد استفاده در این کتاب","url":"/preview/bd5e6d611c76b00c/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"1 مصاحبه چیست؟","page":"18"},{"title":"2 مکالمه و تفاوت آن با مصاحبه","page":"44"},{"title":"3 چگونگی آغاز مصاحبه","page":"52"},{"title":"4 شروع مصاحبه هاي مجدد","page":"58"},{"title":"5 هدف در مصاحبه","page":"60"},{"title":"6 سازمان در مصاحبه","page":"62"},{"title":"7 کاربرد عملی مصاحبه","page":"64"},{"title":"8 عوامل مؤثر در مصاحبه","page":"68"},{"title":"9 هنر گوش دادن در مصاحبه","page":"78"},{"title":"10 مشاهده","page":"88"},{"title":"11 گوش دادن و مشاهده توام","page":"102"},{"title":"12 سکوت در مصاحبه","page":"110"},{"title":"13تأکید در مصاحبه","page":"116"},{"title":"14 شرکت جستن مددجو در اهداف مصاحبه","page":"123"},{"title":"15 اهمیت و نقش ارتباط در مصاحبه","page":"128"},{"title":"16 انواع پیام هاي عاطفی در مصاحبه","page":"138"},{"title":"17 پاسخ دادن به عواطف و احساسات مددجو","page":"143"},{"title":"18 گشاینده هاي ساده در مصاحبه","page":"144"},{"title":"19 خود بازبینی در مصاحبه","page":"146"},{"title":"20 شناسایی نقش در مصاحبه","page":"148"},{"title":"21 زمان مصاحبه و چگونگی پایان دادن به یک مصاحبه","page":"154"},{"title":"22 بایدها و نبایدها در مصاحبه","page":"158"},{"title":"23 خطاهاي مصاحبه","page":"162"},{"title":"24 گزارش نویسی در مددکاري","page":"164"},{"title":"25 به کاربردن کلمات و عبارات مصطلح","page":"170"},{"title":"26 منابع","page":"188"},{"title":"27 اصطلاحات و واژه هاي مورد استفاده در این کتاب","page":"190"}],"pages_count":208,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"bd5e6d611c76b00c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/11eb9b1091921930141facf7caac8c55.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/ef357278fae043dd2f1cd785a6b5a752.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/52884c4176dc7c0f5c2fe16729637a6f.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/ab2a88c165f9c3dc8be85695543610fd.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/fcab3f0d28fd8d41cc9635706cb4ed80.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/0a7f99c2a7a3a9ddf5442bef58f64112.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.24214,0.14964,0.24154,0.13483]},"elements":[{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.649121133758343,0.1496402973347606,0.7584573643410852,0.1825783737510979],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.515929612266773,0.1496402973347606,0.6400373589536381,0.1825783737510979],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48683893555274954,0.1496402973347606,0.5068678199996252,0.1825783737510979],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.35881207557330086,0.1496402973347606,0.47777714328560156,0.1825783737510979],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.24213974936421856,0.1496402973347606,0.34975028330615304,0.1825783737510979],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4799666666666666,0.20111955149319283,0.5205545736434108,0.2327401048528766],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.4990510268986654,0.2511854276460255,0.6478792248062015,0.2828059810057093],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.352422480620155,0.2511854276460255,0.49035801483249725,0.2828059810057093],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24214,0.14964,0.75846,0.28281],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تألیف:","boundary":[0.47032945736434106,0.39688615627230184,0.5300538759689922,0.41615493097585915],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4838741295746785,0.4273538769574138,0.5764768992248063,0.44662265166097115],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.4240503875968992,0.4273538769574138,0.4777128912198376,0.44662265166097115],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6382810852713178,0.45627834904754067,0.6706522480620155,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"هیئت","boundary":[0.5976307136799608,0.45627834904754067,0.6329322480620154,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5565261191672155,0.45627834904754067,0.592302480620155,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.5027785504762468,0.45627834904754067,0.5511713421053764,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.46657540934013997,0.45627834904754067,0.4974568992248061,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"پزشکی","boundary":[0.41442553226749446,0.45627834904754067,0.46119178294573643,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.37567501028318306,0.45627834904754067,0.4090941085271318,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"بهشتی","boundary":[0.3296317829457364,0.45627834904754067,0.37030434108527127,0.4714298641990558],"dir":"rtl"},{"str":"(دانشکده","boundary":[0.5100575447960349,0.4815034259030523,0.5699527131782945,0.4966549410545675],"dir":"rtl"},{"str":"پیراپزشکی)","boundary":[0.43056201550387596,0.4815034259030523,0.5047379362053628,0.4966549410545675],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32963,0.39689,0.67065,0.49665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5032965811088734,0.8210087886336188,0.565422480620155,0.8374778268417874],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.4637300935677542,0.8210087886336188,0.497422480620155,0.8374778268417874],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.43498062015503874,0.8210087886336188,0.4579268867586582,0.8374778268417874],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5096705426356589,0.8487042212203557,0.5472984496124031,0.8651732594285243],"dir":"rtl"},{"str":"1593","boundary":[0.45335271317829456,0.8487042212203557,0.49335271317829454,0.8651732594285243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4992054263565891,0.8487042212203557,0.5095077519379844,0.8651732594285243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43498,0.82101,0.56542,0.86517],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/36438203b6fadbae7226272c87ccac67.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/0b757d78704b77fce304fbcc0a1c3e70.jpg"},"info":{"width":516,"height":728.64,"margin":[0.25795,0.1536,0.25234,0.14405]},"elements":[{"words":[{"str":"رنجبر،","boundary":[0.7090093798449613,0.15359720892690495,0.7468226356589147,0.16726651063968492],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا،","boundary":[0.6410463565891473,0.15359720892690495,0.7041451937984495,0.16726651063968492],"dir":"rtl"},{"str":"5431","boundary":[0.5892054263565891,0.15359720892690495,0.6226937984496123,0.16726651063968492],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.62734496124031,0.15359720892690495,0.6358958914728682,0.16726651063968492],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.709983850854018,0.17434819706919744,0.7462801550387598,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6594003875968993,0.17434819706919744,0.705171805451363,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6468538759689924,0.17434819706919744,0.6545362015503877,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.5989841085271319,0.17434819706919744,0.6420054965513032,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.5553608527131784,0.17434819706919744,0.5941417522254261,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5365796899224807,0.17434819706919744,0.5505191591929702,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.47942550387596905,0.17434819706919744,0.531715503875969,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی/","boundary":[0.4194724806201551,0.17434819706919744,0.47456131782945743,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.35606434108527135,0.17434819706919744,0.4146082945736434,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.31707364341085276,0.17434819706919744,0.35112294573643416,0.18801749878197743],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.6984882170542637,0.19493449482940825,0.7469370542635659,0.20860379654218822],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.681531007751938,0.19493449482940825,0.6851984496124032,0.20860379654218822],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6852519379844961,0.19493449482940825,0.6935519379844961,0.20860379654218822],"dir":"ltr"},{"str":"تهران:","boundary":[0.7121382170542636,0.21568548297170073,0.7468437984496125,0.22935478468448073],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.679150542635659,0.21568548297170073,0.7070424031007752,0.22935478468448073],"dir":"rtl"},{"str":"نور،","boundary":[0.6510463565891473,0.21568548297170073,0.6742903278810133,0.22935478468448073],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6089728682170543,0.21568548297170073,0.6126403100775194,0.22935478468448073],"dir":"ltr"},{"str":"5431","boundary":[0.6126937984496124,0.21568548297170073,0.6461821705426356,0.22935478468448073],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.4056587596899225,0.23643647111399324,0.4435492248062015,0.2501057728267732],"dir":"rtl"},{"str":"379","boundary":[0.2579457364341085,0.23643647111399324,0.283062015503876,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.28282945736434106,0.23643647111399324,0.2913803875968992,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"011","boundary":[0.2916666666666667,0.23643647111399324,0.31647015503875975,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.31637596899224807,0.23643647111399324,0.3249268992248062,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"1354","boundary":[0.32521317829457363,0.23643647111399324,0.3587015503875969,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.358468992248062,0.23643647111399324,0.36701992248062015,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.3673062015503876,0.23643647111399324,0.38405038759689925,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3835852713178295,0.23643647111399324,0.39213620155038764,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.39242248062015506,0.23643647111399324,0.4007224806201551,0.2501057728267732],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7015168217054263,0.25702276887420406,0.7466456589147287,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6578935658914729,0.25702276887420406,0.6966744654037205,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6421042635658913,0.25702276887420406,0.6530293798449611,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6025924031007752,0.25702276887420406,0.6372400775193798,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5465963565891472,0.25702276887420406,0.5974965891472869,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5233756589147286,0.25702276887420406,0.541558449612403,0.270692070586984],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.519437984496124,0.25702276887420406,0.5231054263565891,0.270692070586984],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.716601007751938,0.2778149296120169,0.7468863565891474,0.2914842313247969],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6752361240310077,0.2778149296120169,0.7117368217054263,0.2914842313247969],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.671298449612403,0.2778149296120169,0.6749658914728682,0.2914842313247969],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.7233689147286823,0.2985659177543094,0.7469177519379846,0.31223521946708943],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.6975617054263566,0.2985659177543094,0.7185217584537714,0.31223521946708943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6936240310077519,0.2985659177543094,0.6972914728682171,0.31223521946708943],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6941713178294574,0.3191522155145202,0.7465385271317829,0.3328215172273002],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.6391403875968993,0.3191522155145202,0.689172015503876,0.3328215172273002],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.5479368992248063,0.3191522155145202,0.6002268992248062,0.3328215172273002],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4926550387596899,0.3191522155145202,0.5429375968992248,0.3328215172273002],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7001937984496124,0.3399032036568127,0.7084937984496125,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"5431","boundary":[0.7134496124031008,0.3399032036568127,0.7469379844961239,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.6859496124031007,0.3399032036568127,0.7001368217054263,0.35357250536959267],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.677577519379845,0.3399032036568127,0.685877519379845,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"ر/","boundary":[0.6654844961240309,0.3399032036568127,0.6774524031007751,0.35357250536959267],"dir":"rtl"},{"str":"405","boundary":[0.31381782945736436,0.3399032036568127,0.3389341085271318,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3387015503875969,0.33588005050505054,0.34406759689922484,0.3495493522178305],"dir":"ltr"},{"str":"422","boundary":[0.3440503875968992,0.3399032036568127,0.3691666666666667,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"HV35","boundary":[0.6210658914728683,0.33588005050505054,0.6657170542635659,0.35357250536959267],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7112256589147287,0.36065419179910513,0.7466840310077519,0.3743234935118851],"dir":"rtl"},{"str":"کتابخانه","boundary":[0.6610010077519379,0.36065419179910513,0.7063670820910355,0.3743234935118851],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6340742635658915,0.36065419179910513,0.6561368217054263,0.3743234935118851],"dir":"rtl"},{"str":"2301323","boundary":[0.3017248062015504,0.36065419179910513,0.3603294573643411,0.3743234935118851],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6303682170542635,0.36065419179910513,0.6338619379844961,0.3743234935118851],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25795,0.1536,0.74694,0.37432],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تهران،","boundary":[0.6168565891472868,0.5963032370237703,0.6535193798449612,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.5825141938794803,0.5963032370237703,0.613141472868217,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.541281007751938,0.5963032370237703,0.5787112403100776,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5029263565891473,0.5963032370237703,0.5368856589147287,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.4856782945736434,0.5963032370237703,0.5028875968992248,0.6086550156798968],"dir":"ltr"},{"str":"فروردين،","boundary":[0.4363759689922481,0.5963032370237703,0.4863992248062016,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.3976207830267672,0.5963032370237703,0.43173643410852713,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.3633556080928946,0.5963032370237703,0.3938178294573644,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.33351839879056905,0.5963032370237703,0.35963178294573644,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"نظري،","boundary":[0.2958352713178295,0.5963032370237703,0.32979457364341086,0.6086550156798968],"dir":"rtl"},{"str":"پلاك","boundary":[0.625484496124031,0.6188658193689613,0.6535833333333334,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"،99","boundary":[0.6050368217054264,0.6188658193689613,0.625484496124031,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.5757652923056092,0.6188658193689613,0.601077519379845,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5512984496124032,0.6188658193689613,0.5720019379844962,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.5094321705426356,0.6188658193689613,0.5382112403100775,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.4971124031007752,0.6188658193689613,0.5063914728682171,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4877713178294574,0.6188658193689613,0.49382364341085266,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.40335271317829463,0.6188658193689613,0.40811434108527134,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":"66966966","boundary":[0.41544573643410854,0.6188658193689613,0.48428294573643416,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار","boundary":[0.3617248062015504,0.6188658193689613,0.4006201550387597,0.6312175980250878],"dir":"rtl"},{"str":"66868661","boundary":[0.2851550387596899,0.6188658193689613,0.3539922480620155,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.358468992248062,0.6188658193689613,0.36281782945736435,0.6312175980250878],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6932131782945737,0.6456395862497255,0.7471899224806202,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6272131782945738,0.6456395862497255,0.6877945736434109,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6118875968992249,0.6456395862497255,0.6219099664397807,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.544748062015504,0.6456395862497255,0.6064224806201551,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.4882829457364341,0.6456395862497255,0.5392829457364341,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46202713178294574,0.6456395862497255,0.4829573643410853,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاری","boundary":[0.37607364341085275,0.6456395862497255,0.45656201550387604,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.2991666666666667,0.6456395862497255,0.3706782945736434,0.6621086244578942],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف:","boundary":[0.6990310077519379,0.6807237842075649,0.7476356589147287,0.6971928224157334],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.6259031007751938,0.6807077011624396,0.6933449612403101,0.6971767393706083],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.5803682170542637,0.6807077011624396,0.6202522274759561,0.6971767393706083],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.7078682170542635,0.7121796471851669,0.7476589147286821,0.7286486853933355],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6422517817145185,0.7121635641400417,0.7020426356589148,0.7286326023482104],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.6047635658914728,0.7121635641400417,0.6365704304054023,0.7286326023482104],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.579437984496124,0.7121635641400417,0.5991867417099974,0.7286326023482104],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7106589147286821,0.7434708197806872,0.7475426356589147,0.7599398579888559],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.706937984496124,0.7434547367355621,0.7106356589147287,0.7599237749437306],"dir":"ltr"},{"str":"ششم","boundary":[0.6587403100775193,0.7434547367355621,0.6956472868217053,0.7599237749437306],"dir":"rtl"},{"str":"5931","boundary":[0.6094379844961241,0.7434547367355621,0.6531589147286823,0.7599237749437306],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.6785077519379845,0.7747619923762077,0.747484496124031,0.7912310305843764],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.6364147286821705,0.7747459093310826,0.6692054263565892,0.7912149475392513],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6747868217054264,0.7747459093310826,0.6784844961240311,0.7912149475392513],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.5910658914728683,0.7747459093310826,0.6308333333333335,0.7912149475392513],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.6999612403100776,0.8060531649717281,0.7475891472868218,0.8225222031798968],"dir":"rtl"},{"str":"379","boundary":[0.5240891472868218,0.8069010631107268,0.5540889147286822,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5592054263565892,0.8069010631107268,0.5672286821705427,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"055","boundary":[0.5673449612403101,0.8069010631107268,0.5966993798449612,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5964147286821705,0.8069010631107268,0.604437984496124,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"1159","boundary":[0.6045542635658915,0.8069010631107268,0.6445539534883721,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6443217054263567,0.8069010631107268,0.65234496124031,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.6524612403100776,0.8069010631107268,0.6724610852713179,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6722286821705427,0.8069010631107268,0.6802519379844961,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6803682170542635,0.8069010631107268,0.6904026356589147,0.8220525782622419],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6962403100775194,0.806037081926603,0.700031007751938,0.8225061201347715],"dir":"ltr"},{"str":"كلیه","boundary":[0.715067167081949,0.8403480070748244,0.7473852713178295,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6679015503875969,0.8403480070748244,0.7104568992248061,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6313710369559149,0.8403480070748244,0.6634085271317829,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.5944513178294574,0.8403480070748244,0.6266941085271318,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.538181550387597,0.8403480070748244,0.5899006035437432,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49906419928152773,0.8403480070748244,0.5335478095563011,0.8554995222263395],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.3624224806201551,0.8394853125343105,0.4073294573643411,0.855954350742479],"dir":"rtl"},{"str":"10444","boundary":[0.31265503875969,0.8394853125343105,0.357468992248062,0.855954350742479],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.2623643410852713,0.8394853125343105,0.30766666666666664,0.855954350742479],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26236,0.5963,0.74766,0.85595],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/f0134a4b0d230c658b232bb068351cdd.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/06535f47d994426cfd5586038f004414.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15953,0.30048,0.1708,0.13069]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5009302325581396,0.3004765839629121,0.5593488372093024,0.3169601004464286],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.44093023255813957,0.3004765839629121,0.4965116279069767,0.3169601004464286],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7595348837209301,0.34711463341346155,0.8017674418604651,0.36359814989697803],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.715813953488372,0.34711463341346155,0.7536976744186046,0.36359814989697803],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6837209302325581,0.34711463341346155,0.7096046511627906,0.36359814989697803],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.15953488372093014,0.34711463341346155,0.17995348837209293,0.36359814989697803],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.18372093023255806,0.34711463341346155,0.6813953488372092,0.36359814989697803],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7595348837209303,0.3761256224244505,0.8017674418604651,0.392609138907967],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7158139534883721,0.3761256224244505,0.7536976744186047,0.392609138907967],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6637209302325582,0.3761256224244505,0.710046511627907,0.392609138907967],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.1595348837209303,0.3761256224244505,0.1799534883720931,0.392609138907967],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.18372093023255823,0.3761256224244505,0.6627906976744187,0.392609138907967],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7734883720930232,0.41335840916895605,0.8292018604651162,0.42852324433379124],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.7116279069767443,0.41335840916895605,0.7686111627906979,0.42852324433379124],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.15953488372093017,0.41370804000686817,0.17995348837209296,0.43019155649038465],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1837209302325581,0.41370804000686817,0.7093023255813954,0.43019155649038465],"dir":"ltr"},{"str":"گوش","boundary":[0.7604651162790698,0.4430486993475275,0.8018604651162791,0.459532215831044],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7209302325581395,0.4430486993475275,0.7546046511627906,0.459532215831044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6967441860465116,0.4430486993475275,0.714953488372093,0.459532215831044],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6330232558139535,0.4430486993475275,0.6903255813953488,0.459532215831044],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.15953488372093017,0.4430486993475275,0.17995348837209296,0.459532215831044],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1837209302325581,0.4430486993475275,0.6302325581395348,0.459532215831044],"dir":"ltr"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7567441860465115,0.4723893586881869,0.8020930232558139,0.48887287517170336],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7367441860465116,0.4723893586881869,0.7505813953488372,0.48887287517170336],"dir":"rtl"},{"str":"منزل","boundary":[0.6967441860465116,0.4723893586881869,0.7303720930232558,0.48887287517170336],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.15953488372093008,0.4723893586881869,0.17995348837209288,0.48887287517170336],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.183720930232558,0.4723893586881869,0.6953488372093022,0.48887287517170336],"dir":"ltr"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7567441860465114,0.5017300180288462,0.8020930232558138,0.5182135345123627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7367441860465115,0.5017300180288462,0.750581395348837,0.5182135345123627],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسهها","boundary":[0.6632558139534882,0.5017300180288462,0.7303953488372091,0.5182135345123627],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.15953488372092997,0.5017300180288462,0.17995348837209277,0.5182135345123627],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1837209302325579,0.5017300180288462,0.6627906976744183,0.5182135345123627],"dir":"ltr"},{"str":"حوزه","boundary":[0.7623255813953487,0.5307410070398353,0.8019767441860463,0.5472245235233517],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.6674418604651161,0.5307410070398353,0.7562093023255811,0.5472245235233517],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.15953488372093008,0.5307410070398353,0.17999999999999985,0.5472245235233517],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.183720930232558,0.5307410070398353,0.6635348837209302,0.5472245235233517],"dir":"ltr"},{"str":"زبان","boundary":[0.7711627906976743,0.5600816663804946,0.8015581395348836,0.576565182864011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7553488372093022,0.5600816663804946,0.7651627906976743,0.576565182864011],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.703720930232558,0.5600816663804946,0.7492093023255813,0.576565182864011],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6795348837209301,0.5600816663804946,0.6977441860465116,0.576565182864011],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6153488372093022,0.5600816663804946,0.6731162790697672,0.576565182864011],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.1595348837209301,0.5600816663804946,0.1799534883720929,0.576565182864011],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18372093023255803,0.5600816663804946,0.6116279069767441,0.576565182864011],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7562790697674416,0.5894223257211539,0.8017674418604649,0.6059058422046705],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.7186046511627905,0.5894223257211539,0.7500930232558137,0.6059058422046705],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.15953488372092992,0.5894223257211539,0.1799534883720927,0.6059058422046705],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255784,0.5894223257211539,0.6999999999999997,0.6059058422046705],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7562790697674415,0.6187629850618133,0.8017674418604648,0.6352465015453298],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکلام","boundary":[0.6944186046511625,0.6187629850618133,0.750209302325581,0.6352465015453298],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.15953488372092983,0.6187629850618133,0.17995348837209263,0.6352465015453298],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18372093023255776,0.6187629850618133,0.6767441860465113,0.6352465015453298],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.7595348837209298,0.6481036444024727,0.8022790697674415,0.6645871608859891],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6958139534883717,0.6481036444024727,0.753116279069767,0.6645871608859891],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.15953488372092975,0.6481036444024727,0.17995348837209255,0.6645871608859891],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255767,0.6481036444024727,0.695348837209302,0.6645871608859891],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.7609302325581391,0.6771146334134617,0.80206976744186,0.6935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7213953488372089,0.6771146334134617,0.75506976744186,0.6935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7023255813953484,0.6771146334134617,0.7154883720930227,0.6935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6386046511627902,0.6771146334134617,0.6959069767441856,0.6935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.15953488372092972,0.6771146334134617,0.17995348837209252,0.6935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18372093023255764,0.6771146334134617,0.6302325581395344,0.6935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6334883720930228,0.6771146334134617,0.6383488372093018,0.6935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"تأکید","boundary":[0.7627906976744181,0.706455292754121,0.8018372093023252,0.7229388092376375],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15953488372092967,0.706455292754121,0.17995348837209246,0.7229388092376375],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1837209302325576,0.706455292754121,0.7604651162790693,0.7229388092376375],"dir":"ltr"},{"str":"تلخیص","boundary":[0.7455813953488366,0.7357959520947804,0.801837209302325,0.7522794685782969],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15953488372092953,0.7357959520947804,0.1799999999999993,0.7522794685782969],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.18372093023255745,0.7357959520947804,0.7426046511627901,0.7522794685782969],"dir":"ltr"},{"str":"بیان","boundary":[0.7753488372093016,0.7651366114354398,0.8019767441860458,0.7816201279189563],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.7279069767441854,0.7651366114354398,0.7690697674418597,0.7816201279189563],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15953488372092947,0.7651366114354398,0.17999999999999924,0.7816201279189563],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.1837209302325574,0.7651366114354398,0.7239999999999993,0.7816201279189563],"dir":"ltr"},{"str":"منعکس","boundary":[0.7474418604651155,0.7944772707760991,0.8015348837209294,0.8109607872596156],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.7018604651162783,0.7944772707760991,0.7413953488372086,0.8109607872596156],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.15953488372092947,0.7944772707760991,0.17999999999999924,0.8109607872596156],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1837209302325574,0.7944772707760991,0.700744186046511,0.8109607872596156],"dir":"ltr"},{"str":"برقراري","boundary":[0.7437209302325575,0.8234882597870882,0.8023023255813947,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6920930232558133,0.8234882597870882,0.7375813953488365,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6627906976744179,0.8234882597870882,0.6861162790697668,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6083720930232552,0.8234882597870882,0.6563488372093017,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.570697674418604,0.8234882597870882,0.6022093023255808,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5344186046511621,0.8234882597870882,0.5647674418604645,0.8399717762706046],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.15953488372092958,0.8234882597870882,0.17995348837209238,0.8399717762706046],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.1837209302325575,0.8234882597870882,0.5325581395348831,0.8399717762706046],"dir":"ltr"},{"str":"روبروی","boundary":[0.7544186046511622,0.8528289191277475,0.8018139534883715,0.869312435611264],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.15953488372092955,0.8528289191277475,0.17995348837209235,0.869312435611264],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.18372093023255748,0.8528289191277475,0.7372093023255808,0.869312435611264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15953,0.30048,0.8292,0.86931],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/cccab1eeab7e1e5bb7b5c81c5359b43c.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/5dcd09d82604f01c04d4f8dd3fd1da03.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15953,0.14305,0.16713,0.14981]},"elements":[{"words":[{"str":"تفسیر","boundary":[0.7613953488372093,0.14304869934752754,0.802093023255814,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.15953488372093022,0.14304869934752754,0.17995348837209302,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.18372093023255814,0.14304869934752754,0.7604651162790699,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"فضا","boundary":[0.772558139534884,0.17205968835851657,0.8016046511627909,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7567441860465117,0.17205968835851657,0.7663488372093025,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.7274418604651164,0.17205968835851657,0.7507906976744187,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6906976744186047,0.17205968835851657,0.7212790697674418,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6665116279069768,0.17205968835851657,0.6847209302325582,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6027906976744186,0.17205968835851657,0.660093023255814,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.15953488372093041,0.17205968835851657,0.1799534883720932,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.18372093023255834,0.17205968835851657,0.6023255813953491,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"پایان","boundary":[0.7674418604651165,0.20140034769917592,0.8020465116279072,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7032558139534886,0.20140034769917592,0.7610232558139537,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.15953488372093036,0.20140034769917592,0.17995348837209316,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255828,0.20140034769917592,0.7000000000000002,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"مکالمه","boundary":[0.7823255813953488,0.2386331344436814,0.8291190697674419,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7683720930232558,0.2386331344436814,0.7776967441860465,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7176744186046513,0.2386331344436814,0.7637627906976746,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6893023255813955,0.2386331344436814,0.7132930232558141,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6748837209302326,0.2386331344436814,0.684399069767442,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6144186046511629,0.2386331344436814,0.6701320930232559,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.15953488372093022,0.2389827652815935,0.17995348837209302,0.25546628176511],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18372093023255814,0.2389827652815935,0.6116279069767442,0.25546628176511],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.7646511627906977,0.276215552026099,0.829140465116279,0.2913803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7279069767441861,0.276215552026099,0.7600837209302327,0.2913803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6669767441860466,0.276215552026099,0.7231553488372093,0.2913803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.1595348837209302,0.2765651828640111,0.17993302325581392,0.2930486993475276],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.18372093023255812,0.2765651828640111,0.36478883720930233,0.2930486993475276],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3651162790697674,0.2765651828640111,0.5136260465116279,0.2930486993475276],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.513953488372093,0.2765651828640111,0.6624632558139536,0.2930486993475276],"dir":"ltr"},{"str":"شروع","boundary":[0.7851162790697672,0.3128089586195056,0.8293990697674416,0.3279737937843407],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبههاي","boundary":[0.6906976744186045,0.3128089586195056,0.7803646511627906,0.3279737937843407],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد","boundary":[0.6418604651162789,0.3128089586195056,0.685967441860465,0.3279737937843407],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.15999999999999978,0.3128089586195056,0.18058232558139514,0.3279737937843407],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.18325581395348817,0.3128089586195056,0.6386046511627905,0.3279737937843407],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7874418604651159,0.34577599158653854,0.829308837209302,0.36094082675137373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7637209302325579,0.34577599158653854,0.782721860465116,0.36094082675137373],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7027906976744184,0.34577599158653854,0.7589693023255811,0.36094082675137373],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1595348837209298,0.34612562242445066,0.1799534883720926,0.36260913890796714],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255773,0.34612562242445066,0.6999999999999996,0.36260913890796714],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7762790697674413,0.38335840916895614,0.8292139534883715,0.3985232443337913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7525581395348833,0.38335840916895614,0.7715590697674415,0.3985232443337913],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6916279069767437,0.38335840916895614,0.7478065116279066,0.3985232443337913],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.1595348837209297,0.38370804000686826,0.1799534883720925,0.40019155649038474],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255762,0.38370804000686826,0.6906976744186042,0.40019155649038474],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7795348837209297,0.4196221454326924,0.8292623255813948,0.4347869805975276],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.7334883720930228,0.4196221454326924,0.7749069767441855,0.4347869805975276],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.673023255813953,0.4196221454326924,0.728736744186046,0.4347869805975276],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1599999999999994,0.4196221454326924,0.1804967441860459,0.4347869805975276],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.18325581395348778,0.4196221454326924,0.6693023255813948,0.4347869805975276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139528,0.44502672132554955,0.784864186046511,0.461510237809066],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7841860465116273,0.44502672132554955,0.79572465116279,0.461510237809066],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395342,0.44502672132554955,0.7670697674418598,0.461510237809066],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.6455813953488365,0.44502672132554955,0.7037209302325574,0.461510237809066],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.1595348837209296,0.44502672132554955,0.1799534883720924,0.461510237809066],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18372093023255753,0.44502672132554955,0.6302325581395343,0.461510237809066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139529,0.4743673806662089,0.7831395348837205,0.4908508971497254],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841860465116274,0.4743673806662089,0.7939999999999995,0.4908508971497254],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395342,0.4743673806662089,0.7670697674418598,0.4908508971497254],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلیاب","boundary":[0.6423255813953482,0.4743673806662089,0.7038604651162784,0.4908508971497254],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.15953488372092964,0.4743673806662089,0.17995348837209243,0.4908508971497254],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.18372093023255756,0.4743673806662089,0.6255813953488367,0.4908508971497254],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139529,0.503378369677198,0.7831395348837205,0.5198618861607144],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7841860465116274,0.503378369677198,0.7939999999999995,0.5198618861607144],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395342,0.503378369677198,0.7670697674418598,0.5198618861607144],"dir":"rtl"},{"str":"نظرخواه","boundary":[0.6423255813953482,0.503378369677198,0.7037441860465111,0.5198618861607144],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.15953488372092953,0.503378369677198,0.17995348837209232,0.5198618861607144],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.18372093023255745,0.503378369677198,0.6255813953488366,0.5198618861607144],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139528,0.5327190290178573,0.7831395348837203,0.5492025455013738],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7841860465116273,0.5327190290178573,0.7939999999999994,0.5492025455013738],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395342,0.5327190290178573,0.7670697674418598,0.5492025455013738],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.6660465116279063,0.5327190290178573,0.7042790697674413,0.5492025455013738],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.624651162790697,0.5327190290178573,0.6598604651162784,0.5492025455013738],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.15953488372092958,0.5327190290178573,0.17995348837209238,0.5492025455013738],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1837209302325575,0.5327190290178573,0.6209302325581388,0.5492025455013738],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139528,0.5620596883585166,0.7831395348837203,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7841860465116273,0.5620596883585166,0.7939999999999994,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395342,0.5620596883585166,0.7670697674418598,0.5785432048420331],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6502325581395343,0.5620596883585166,0.7037441860465111,0.5785432048420331],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5930232558139529,0.5620596883585166,0.628930232558139,0.5785432048420331],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.564651162790697,0.5620596883585166,0.5721162790697668,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"روانپزشک","boundary":[0.49860465116279007,0.5620596883585166,0.5645813953488366,0.5785432048420331],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.15953488372092958,0.5620596883585166,0.17995348837209238,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1837209302325575,0.5620596883585166,0.4720930232558133,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.47581395348837147,0.5620596883585166,0.4835348837209296,0.5785432048420331],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139528,0.591400347699176,0.7831395348837203,0.6078838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7841860465116273,0.591400347699176,0.7939999999999994,0.6078838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395343,0.591400347699176,0.7670697674418601,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6786046511627902,0.591400347699176,0.7039534883720925,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.662790697674418,0.591400347699176,0.6726511627906971,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6320930232558133,0.591400347699176,0.6566511627906971,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6120930232558134,0.591400347699176,0.625930232558139,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5683720930232552,0.591400347699176,0.6060465116279063,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"آزمونهاي","boundary":[0.486976744186046,0.591400347699176,0.5626744186046506,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.45348837209302273,0.591400347699176,0.480883720930232,0.6078838641826925],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.15953488372092967,0.591400347699176,0.17995348837209246,0.6078838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.1837209302325576,0.591400347699176,0.43488372093023203,0.6078838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139529,0.6207410070398354,0.7831395348837205,0.6372245235233519],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7841860465116274,0.6207410070398354,0.7939999999999995,0.6372245235233519],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7102325581395345,0.6207410070398354,0.76706976744186,0.6372245235233519],"dir":"rtl"},{"str":"اختتام","boundary":[0.6627906976744181,0.6207410070398354,0.7038139534883716,0.6372245235233519],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6302325581395344,0.6207410070398354,0.6419999999999996,0.6372245235233519],"dir":"rtl"},{"str":"ترخیص","boundary":[0.5744186046511623,0.6207410070398354,0.6245116279069762,0.6372245235233519],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.15953488372092986,0.6207410070398354,0.17995348837209266,0.6372245235233519],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.18372093023255778,0.6207410070398354,0.5558139534883718,0.6372245235233519],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.785116279069767,0.6576441234546705,0.83286976744186,0.6728089586195057],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7469767441860461,0.6576441234546705,0.7802920930232554,0.6728089586195057],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7227906976744183,0.6576441234546705,0.7427218604651159,0.6728089586195057],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6623255813953485,0.6576441234546705,0.7180390697674415,0.6728089586195057],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.15953488372092978,0.6579937542925827,0.1799330232558135,0.6744772707760991],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1837209302325577,0.6579937542925827,0.3601376744186043,0.6744772707760991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36046511627906935,0.6579937542925827,0.5089748837209299,0.6744772707760991],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5093023255813949,0.6579937542925827,0.6578120930232555,0.6744772707760991],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773023255813953,0.687334413633242,0.7848641860465112,0.7038179301167585],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7841860465116275,0.687334413633242,0.7957246511627902,0.7038179301167585],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7213953488372088,0.687334413633242,0.7674186046511622,0.7038179301167585],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیک","boundary":[0.6767441860465112,0.687334413633242,0.7154186046511624,0.7038179301167585],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.15953488372092967,0.687334413633242,0.17995348837209246,0.7038179301167585],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1837209302325576,0.687334413633242,0.6581395348837205,0.7038179301167585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139529,0.7166750729739013,0.7831395348837205,0.7331585894574179],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7841860465116274,0.7166750729739013,0.7939999999999995,0.7331585894574179],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.726976744186046,0.7166750729739013,0.7673953488372087,0.7331585894574179],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبهکننده","boundary":[0.6246511627906971,0.7166750729739013,0.7205581395348832,0.7331585894574179],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1595348837209297,0.7166750729739013,0.17999999999999947,0.7331585894574179],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.18372093023255762,0.7166750729739013,0.6216744186046507,0.7331585894574179],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773023255813953,0.7460157323145608,0.7831395348837206,0.7624992487980772],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7841860465116275,0.7460157323145608,0.7939999999999996,0.7624992487980772],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7334883720930229,0.7460157323145608,0.7675813953488367,0.7624992487980772],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6697674418604648,0.7460157323145608,0.72706976744186,0.7624992487980772],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.1595348837209298,0.7460157323145608,0.1799534883720926,0.7624992487980772],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.18372093023255773,0.7460157323145608,0.6674418604651159,0.7624992487980772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773023255813953,0.7753563916552201,0.7831395348837206,0.7918399081387365],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7841860465116275,0.7753563916552201,0.7939999999999996,0.7918399081387365],"dir":"ltr"},{"str":"مکان","boundary":[0.7306976744186042,0.7753563916552201,0.767162790697674,0.7918399081387365],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.15953488372092975,0.7753563916552201,0.17995348837209255,0.7918399081387365],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.18372093023255767,0.7753563916552201,0.7279069767441857,0.7918399081387365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773023255813953,0.804367380666209,0.7831395348837206,0.8208508971497256],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7841860465116275,0.804367380666209,0.7939999999999996,0.8208508971497256],"dir":"ltr"},{"str":"یادداشتبرداري","boundary":[0.6506976744186042,0.804367380666209,0.7675813953488367,0.8208508971497256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6265116279069762,0.804367380666209,0.6447209302325577,0.8208508971497256],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.5795348837209298,0.804367380666209,0.6204651162790693,0.8208508971497256],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5158139534883716,0.804367380666209,0.5731162790697669,0.8208508971497256],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.15953488372092975,0.804367380666209,0.17995348837209255,0.8208508971497256],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.18372093023255767,0.804367380666209,0.5139534883720925,0.8208508971497256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7744186046511624,0.8337080400068685,0.7845348837209299,0.8501915564903849],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7855813953488368,0.8337080400068685,0.795395348837209,0.8501915564903849],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.723255813953488,0.8337080400068685,0.7628139534883717,0.8501915564903849],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.15953488372092978,0.8337080400068685,0.17995348837209257,0.8501915564903849],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.1837209302325577,0.8337080400068685,0.6116279069767437,0.8501915564903849],"dir":"ltr"},{"str":"Trans","boundary":[0.613023255813953,0.8322431962568685,0.65258976744186,0.8447706687843409],"dir":"ltr"},{"str":"Ference","boundary":[0.6572409302325577,0.8322431962568685,0.7121246511627902,0.8447706687843409],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7120930232558135,0.8337080400068685,0.7168372093023251,0.8501915564903849],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15953,0.14305,0.83287,0.85019],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/f1235a792da2bb52704ab745e7f551ae.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/686cb54b5a0a741871652e20157a4d44.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15953,0.14158,0.17068,0.18014]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7744186046511629,0.14304869934752754,0.7850697674418605,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7855813953488372,0.14304869934752754,0.7959302325581395,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.7055813953488372,0.14304869934752754,0.7627209302325582,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.15953488372093025,0.14304869934752754,0.17995348837209305,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.18372093023255817,0.14304869934752754,0.6441860465116279,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"Garded","boundary":[0.6483720930232558,0.14158385559752754,0.7005246511627907,0.15411132812500006],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139535,0.17205968835851657,0.7835348837209302,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7841860465116279,0.17205968835851657,0.7943953488372092,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"ضد","boundary":[0.74,0.17205968835851657,0.7671860465116279,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6944186046511628,0.17205968835851657,0.7339767441860464,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.15953488372093028,0.17205968835851657,0.17995348837209307,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1837209302325582,0.17205968835851657,0.5279069767441861,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"Counter","boundary":[0.532093023255814,0.17059484460851657,0.5888372093023255,0.1831223171359891],"dir":"ltr"},{"str":"Transference","boundary":[0.5930232558139535,0.17059484460851657,0.6837209302325582,0.1831223171359891],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6897674418604651,0.17205968835851657,0.6945116279069767,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7730232558139535,0.20140034769917592,0.7835348837209302,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7841860465116279,0.20140034769917592,0.7943953488372092,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7279069767441861,0.20140034769917592,0.7674651162790698,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"سریع","boundary":[0.6837209302325582,0.20140034769917592,0.7223023255813954,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.15953488372093022,0.20140034769917592,0.17995348837209302,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.18372093023255814,0.20140034769917592,0.5651162790697675,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"Rapid","boundary":[0.5674418604651164,0.19993550394917592,0.6093023255813953,0.21246297647664844],"dir":"ltr"},{"str":"Transfer","boundary":[0.6139534883720931,0.19993550394917592,0.6729218604651164,0.21246297647664844],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6790697674418605,0.20140034769917592,0.6842790697674419,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7637209302325582,0.23074100703983527,0.7742325581395348,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7748837209302325,0.23074100703983527,0.7953023255813954,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"سؤالات","boundary":[0.7004651162790697,0.23074100703983527,0.7582558139534884,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.6627906976744186,0.23074100703983527,0.6950232558139535,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6469767441860464,0.23074100703983527,0.6566744186046511,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6213953488372093,0.23074100703983527,0.6411627906976743,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.15953488372093028,0.23074100703983527,0.17995348837209307,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1837209302325582,0.23074100703983527,0.41162790697674423,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"Open","boundary":[0.4158139534883721,0.22927616328983527,0.45348837209302323,0.2418036358173078],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.45813953488372094,0.22927616328983527,0.4832558139534884,0.2418036358173078],"dir":"ltr"},{"str":"Closed","boundary":[0.48790697674418604,0.22927616328983527,0.5358139534883721,0.2418036358173078],"dir":"ltr"},{"str":"Questions","boundary":[0.5404651162790698,0.22927616328983527,0.6101311627906977,0.2418036358173078],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6162790697674418,0.23074100703983527,0.6214883720930232,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7386046511627908,0.2600816663804946,0.7954418604651164,0.2765651828640111],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.68,0.2600816663804946,0.7323488372093024,0.2765651828640111],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6413953488372094,0.2600816663804946,0.6740930232558141,0.2765651828640111],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1595348837209303,0.2600816663804946,0.1799534883720931,0.2765651828640111],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.18372093023255823,0.2600816663804946,0.6395348837209304,0.2765651828640111],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7386046511627908,0.289422325721154,0.7954418604651164,0.3059058422046705],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.7027906976744187,0.289422325721154,0.7324418604651164,0.3059058422046705],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.15953488372093025,0.289422325721154,0.17995348837209305,0.3059058422046705],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255817,0.289422325721154,0.7000000000000001,0.3059058422046705],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627906976744186,0.318433314732143,0.7733255813953488,0.3349168312156595],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7734883720930232,0.318433314732143,0.793953488372093,0.3349168312156595],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبهکننده","boundary":[0.6604651162790699,0.318433314732143,0.7568372093023257,0.3349168312156595],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.15953488372093033,0.318433314732143,0.1800000000000001,0.3349168312156595],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.18372093023255825,0.318433314732143,0.6588837209302327,0.3349168312156595],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7627906976744188,0.34777397407280236,0.7733255813953489,0.36425749055631884],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7734883720930233,0.34777397407280236,0.7939534883720931,0.36425749055631884],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7000000000000002,0.34777397407280236,0.7568372093023258,0.36425749055631884],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6674418604651164,0.34777397407280236,0.6937906976744188,0.36425749055631884],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.15953488372093041,0.34777397407280236,0.1799534883720932,0.36425749055631884],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.18372093023255834,0.34777397407280236,0.6627906976744188,0.36425749055631884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7609302325581397,0.37711463341346174,0.7714651162790699,0.3935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7720930232558141,0.37711463341346174,0.7925581395348839,0.3935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبههاي","boundary":[0.6674418604651164,0.37711463341346174,0.7549767441860467,0.3935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.6213953488372095,0.37711463341346174,0.6613023255813956,0.3935981498969782],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.15953488372093044,0.37711463341346174,0.17995348837209324,0.3935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18372093023255837,0.37711463341346174,0.6116279069767444,0.3935981498969782],"dir":"ltr"},{"str":"هنر","boundary":[0.8032558139534884,0.4143474201579672,0.8291069767441861,0.4295122553228024],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.7548837209302326,0.4143474201579672,0.7985246511627907,0.4295122553228024],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7097674418604653,0.4143474201579672,0.7503525581395349,0.4295122553228024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6855813953488374,0.4143474201579672,0.7055125581395351,0.4295122553228024],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6246511627906979,0.4143474201579672,0.6808297674418606,0.4295122553228024],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.15953488372093025,0.41469705099587933,0.17995348837209305,0.4311805674793958],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.18372093023255817,0.41469705099587933,0.6209302325581396,0.4311805674793958],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7730232558139535,0.45160016741071446,0.8293181395348838,0.46676500257554965],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.15953488372093014,0.4519497982486266,0.17995348837209293,0.46843331473214306],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.18372093023255806,0.4519497982486266,0.7697674418604651,0.46843331473214306],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7311627906976742,0.48129045758928596,0.8018139534883719,0.49777397407280244],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6711627906976743,0.48129045758928596,0.7248837209302325,0.49777397407280244],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.15953488372093003,0.48129045758928596,0.17995348837209282,0.49777397407280244],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.18372093023255795,0.48129045758928596,0.6674418604651161,0.49777397407280244],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.7418604651162789,0.5106311169299453,0.8019999999999997,0.5271146334134618],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.7074418604651161,0.5106311169299453,0.7359999999999998,0.5271146334134618],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6469767441860463,0.5106311169299453,0.7013720930232556,0.5271146334134618],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6269767441860463,0.5106311169299453,0.6408139534883719,0.5271146334134618],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5674418604651161,0.5106311169299453,0.620674418604651,0.5271146334134618],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.15953488372093,0.5106311169299453,0.1799534883720928,0.5271146334134618],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.18372093023255792,0.5106311169299453,0.5651162790697672,0.5271146334134618],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7479069767441858,0.5399717762706047,0.801627906976744,0.5564552927541212],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7237209302325579,0.5399717762706047,0.7419302325581394,0.5564552927541212],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6818604651162788,0.5399717762706047,0.7177674418604649,0.5564552927541212],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.6218604651162788,0.5399717762706047,0.6756511627906974,0.5564552927541212],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5762790697674417,0.5399717762706047,0.6158139534883719,0.5564552927541212],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.15953488372093003,0.5399717762706047,0.17995348837209282,0.5564552927541212],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18372093023255795,0.5399717762706047,0.5744186046511627,0.5564552927541212],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325578,0.569312435611264,0.8019302325581393,0.5857959520947805],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7418604651162788,0.569312435611264,0.7777674418604649,0.5857959520947805],"dir":"rtl"},{"str":"همکاري","boundary":[0.6739534883720927,0.569312435611264,0.7358837209302322,0.5857959520947805],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6139534883720927,0.569312435611264,0.6676744186046509,0.5857959520947805],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.5627906976744184,0.569312435611264,0.6080465116279067,0.5857959520947805],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.15953488372092994,0.569312435611264,0.17995348837209274,0.5857959520947805],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.18372093023255787,0.569312435611264,0.5604651162790695,0.5857959520947805],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.7641860465116276,0.5983234246222531,0.8018837209302322,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7483720930232555,0.5983234246222531,0.7581627906976741,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.7079069767441857,0.5983234246222531,0.7423720930232555,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6479069767441857,0.5983234246222531,0.7016279069767439,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.5962790697674415,0.5983234246222531,0.6415348837209298,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5767441860465113,0.5983234246222531,0.5908372093023253,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.5246511627906973,0.5983234246222531,0.570441860465116,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5004651162790694,0.5983234246222531,0.5186744186046509,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.4599999999999997,0.5983234246222531,0.49451162790697645,0.6148069411057695],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.15953488372092992,0.5983234246222531,0.1799534883720927,0.6148069411057695],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.18372093023255784,0.5983234246222531,0.44418604651162763,0.6148069411057695],"dir":"ltr"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.7572093023255813,0.6276640839629124,0.8015116279069766,0.6441476004464289],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7381395348837207,0.6276640839629124,0.7513023255813951,0.6441476004464289],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.6986046511627904,0.6276640839629124,0.7319767441860463,0.6441476004464289],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6386046511627904,0.6276640839629124,0.6923255813953486,0.6441476004464289],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.5869767441860463,0.6276640839629124,0.6322325581395346,0.6441476004464289],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.15953488372093005,0.6276640839629124,0.17999999999999983,0.6441476004464289],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.18372093023255798,0.6276640839629124,0.5844651162790697,0.6441476004464289],"dir":"ltr"},{"str":"انگیزه","boundary":[0.7595348837209301,0.6570047433035717,0.8018604651162791,0.6734882597870883],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.7027906976744185,0.6570047433035717,0.7531395348837209,0.6734882597870883],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.15953488372093014,0.6570047433035717,0.17995348837209293,0.6734882597870883],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.18372093023255806,0.6570047433035717,0.7,0.6734882597870883],"dir":"ltr"},{"str":"کوشش","boundary":[0.7479069767441859,0.6863454026442312,0.8015813953488372,0.7028289191277476],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.6906976744186046,0.6863454026442312,0.7415348837209301,0.7028289191277476],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.15953488372093008,0.6863454026442312,0.17995348837209288,0.7028289191277476],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.183720930232558,0.6863454026442312,0.6860465116279069,0.7028289191277476],"dir":"ltr"},{"str":"انعطافپذیري","boundary":[0.7013953488372092,0.7156860619848905,0.8018837209302324,0.7321695784684069],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.6446511627906976,0.7156860619848905,0.6950232558139534,0.7321695784684069],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.15953488372093014,0.7156860619848905,0.1799999999999999,0.7321695784684069],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.18372093023255806,0.7156860619848905,0.6449302325581395,0.7321695784684069],"dir":"ltr"},{"str":"عکسالعمل","boundary":[0.7167441860465116,0.7446970509958795,0.801860465116279,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6688372093023255,0.7446970509958795,0.7103953488372092,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.649767441860465,0.7446970509958795,0.6629302325581393,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.5953488372093022,0.7446970509958795,0.6437441860465114,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5711627906976743,0.7446970509958795,0.5893720930232557,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.5139534883720929,0.7446970509958795,0.5647906976744184,0.761180567479396],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.15953488372093017,0.7446970509958795,0.17995348837209296,0.761180567479396],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1837209302325581,0.7446970509958795,0.5093023255813952,0.761180567479396],"dir":"ltr"},{"str":"واکنش","boundary":[0.7506976744186047,0.7740377103365389,0.8019767441860465,0.7905212268200553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7265116279069768,0.7740377103365389,0.7447209302325581,0.7905212268200553],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.6813953488372092,0.7740377103365389,0.7203953488372092,0.7905212268200553],"dir":"rtl"},{"str":"شکست","boundary":[0.6195348837209302,0.7740377103365389,0.6754651162790697,0.7905212268200553],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.1595348837209302,0.7740377103365389,0.179953488372093,0.7905212268200553],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.18372093023255812,0.7740377103365389,0.6162790697674418,0.7905212268200553],"dir":"ltr"},{"str":"عادات","boundary":[0.7539534883720929,0.8033783696771982,0.8019534883720928,0.8198618861607146],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6939534883720929,0.8033783696771982,0.7476744186046511,0.8198618861607146],"dir":"rtl"},{"str":"شونده","boundary":[0.6427906976744185,0.8033783696771982,0.6880465116279069,0.8198618861607146],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6293023255813952,0.8033783696771982,0.6369534883720929,0.8198618861607146],"dir":"ltr"},{"str":"مددجو","boundary":[0.5781395348837208,0.8033783696771982,0.6289767441860463,0.8198618861607146],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.15953488372093008,0.8033783696771982,0.17999999999999985,0.8198618861607146],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................(","boundary":[0.183720930232558,0.8033783696771982,0.577767441860465,0.8198618861607146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15953,0.14158,0.82932,0.81986],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/248b63be89d7bcfdcd72860752ed0f3c.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/0c13593e751763381a72c67aad84d31d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15442,0.1427,0.17042,0.12409]},"elements":[{"words":[{"str":"گوش","boundary":[0.7855813953488371,0.14269906850961545,0.8292223255813952,0.15786390367445063],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7404651162790697,0.14269906850961545,0.7810502325581394,0.15786390367445063],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7265116279069768,0.14269906850961545,0.73576,0.15786390367445063],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6655813953488372,0.14269906850961545,0.7218762790697675,0.15786390367445063],"dir":"rtl"},{"str":"توام","boundary":[0.6283720930232558,0.14269906850961545,0.6606520930232558,0.15786390367445063],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.15441860465116267,0.14304869934752754,0.18501581395348826,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.1883720930232557,0.14304869934752754,0.47641674418604646,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.47674418604651153,0.14304869934752754,0.6252539534883721,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"مزاحمتهاي","boundary":[0.7218604651162789,0.17205968835851657,0.8015581395348835,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6744186046511625,0.17205968835851657,0.7158139534883718,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.6348837209302324,0.17205968835851657,0.6685581395348835,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1544186046511626,0.17205968835851657,0.18511627906976727,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.18837209302325564,0.17205968835851657,0.6309767441860464,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"دیدن","boundary":[0.7651162790697673,0.20140034769917592,0.8016976744186045,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7493023255813952,0.20140034769917592,0.7588837209302325,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"شنیدن","boundary":[0.6976744186046511,0.20140034769917592,0.7428837209302325,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6734883720930231,0.20140034769917592,0.6916976744186045,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"شناختن","boundary":[0.611627906976744,0.20140034769917592,0.6675116279069766,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5958139534883719,0.20140034769917592,0.605581395348837,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"فهمیدن","boundary":[0.5358139534883719,0.20140034769917592,0.5897441860465114,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.1544186046511627,0.20140034769917592,0.18511627906976735,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.18837209302325572,0.20140034769917592,0.5333023255813953,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"سکوت","boundary":[0.7799999999999998,0.2386331344436814,0.8291637209302323,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.755813953488372,0.2386331344436814,0.7757451162790696,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6948837209302324,0.2386331344436814,0.7510623255813952,0.2537979696085166],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1544186046511626,0.2389827652815935,0.1850465116279068,0.25546628176511],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.18837209302325564,0.2389827652815935,0.6906976744186045,0.25546628176511],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.753953488372093,0.2683234246222529,0.8016744186046512,0.2848069411057694],"dir":"rtl"},{"str":"سکوت","boundary":[0.6953488372093022,0.2683234246222529,0.7480232558139535,0.2848069411057694],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6711627906976743,0.2683234246222529,0.6893720930232557,0.2848069411057694],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6074418604651162,0.2683234246222529,0.6647441860465115,0.2848069411057694],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.15441860465116272,0.2683234246222529,0.18504651162790692,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.18837209302325575,0.2683234246222529,0.6069767441860465,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":"تأکید","boundary":[0.787906976744186,0.30555621136675837,0.8291758139534883,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7641860465116279,0.30555621136675837,0.783186976744186,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7032558139534884,0.30555621136675837,0.7594344186046511,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.15441860465116272,0.3059058422046705,0.18504651162790692,0.32238935868818697],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.18837209302325575,0.3059058422046705,0.7,0.32238935868818697],"dir":"ltr"},{"str":"رویاروی","boundary":[0.7469767441860464,0.3349168312156595,0.8018372093023255,0.351400347699176],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.6753488372093022,0.3349168312156595,0.725720930232558,0.351400347699176],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6590697674418603,0.3349168312156595,0.6695348837209301,0.351400347699176],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.6065116279069765,0.3349168312156595,0.6526976744186045,0.351400347699176],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.15441860465116267,0.3349168312156595,0.18504651162790686,0.351400347699176],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1883720930232557,0.3349168312156595,0.6023255813953488,0.351400347699176],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7772093023255809,0.372149617960165,0.8294046511627903,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"جستن","boundary":[0.7269767441860462,0.372149617960165,0.7726186046511625,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.667441860465116,0.372149617960165,0.7222409302325579,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6432558139534882,0.372149617960165,0.6622567441860463,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5865116279069766,0.372149617960165,0.6385627906976743,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5260465116279068,0.372149617960165,0.5817599999999998,0.3873144531250002],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.1544186046511624,0.3724992487980771,0.18504651162790658,0.3889827652815936],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18837209302325542,0.3724992487980771,0.523255813953488,0.3889827652815936],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7772093023255808,0.4097320355425826,0.8292651162790692,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7632558139534875,0.4097320355425826,0.7725804651162782,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.724651162790697,0.4097320355425826,0.7585441860465109,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6720930232558133,0.4097320355425826,0.7197934883720924,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6479069767441855,0.4097320355425826,0.6678381395348831,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5874418604651157,0.4097320355425826,0.6431553488372087,0.4248968707074178],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.15441860465116194,0.4100816663804947,0.18504651162790614,0.4265651828640112],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.18837209302325497,0.4100816663804947,0.5837209302325573,0.4265651828640112],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7893023255813945,0.4473144531250002,0.8294604651162781,0.46247928828983537],"dir":"rtl"},{"str":"پیامهاي","boundary":[0.7227906976744176,0.4473144531250002,0.784565581395348,0.46247928828983537],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.6674418604651152,0.4473144531250002,0.7181609302325571,0.46247928828983537],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6437209302325572,0.4473144531250002,0.6627218604651154,0.46247928828983537],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5832558139534875,0.4473144531250002,0.6389693023255805,0.46247928828983537],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.15441860465116178,0.4476640839629123,0.18504651162790597,0.4641476004464288],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1883720930232548,0.4476640839629123,0.5790697674418595,0.4641476004464288],"dir":"ltr"},{"str":"چکار","boundary":[0.7618604651162783,0.4766750729739013,0.8019767441860456,0.4931585894574178],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7283720930232549,0.4766750729739013,0.7560465116279061,0.4931585894574178],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.6851162790697666,0.4766750729739013,0.7223255813953479,0.4931585894574178],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.15441860465116192,0.4766750729739013,0.1850465116279061,0.4931585894574178],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18837209302325494,0.4766750729739013,0.6813953488372084,0.4931585894574178],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7920930232558128,0.5139078597184068,0.829387906976743,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7469767441860454,0.5139078597184068,0.7875618604651151,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7283720930232548,0.5139078597184068,0.7422158139534872,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"عواط","boundary":[0.6869767441860456,0.5139078597184068,0.7235841860465106,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6525581395348827,0.5139078597184068,0.6617367441860456,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.5790697674418596,0.5139078597184068,0.6478734883720921,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.5190697674418596,0.5139078597184068,0.5743339534883712,0.529072694883242],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.15441860465116167,0.5142574905563189,0.18504651162790586,0.5307410070398354],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.1883720930232547,0.5142574905563189,0.5186046511627896,0.5307410070398354],"dir":"ltr"},{"str":"گشایندههاي","boundary":[0.7348837209302316,0.5505012663118134,0.829426976744185,0.5656661014766485],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6944186046511618,0.5505012663118134,0.7301441860465105,0.5656661014766485],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6702325581395339,0.5505012663118134,0.689233488372092,0.5656661014766485],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.609767441860464,0.5505012663118134,0.665480930232557,0.5656661014766485],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.15488372093023142,0.5505012663118134,0.1856288372093012,0.5656661014766485],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1883720930232547,0.5505012663118134,0.6027906976744175,0.5656661014766485],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7948837209302313,0.5834682992788464,0.8291544186046499,0.5986331344436815],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.7395348837209289,0.5834682992788464,0.7900102325581383,0.5986331344436815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7153488372093011,0.5834682992788464,0.7343497674418593,0.5986331344436815],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6544186046511616,0.5834682992788464,0.7106065116279058,0.5986331344436815],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.15441860465116153,0.5838179301167584,0.18503255813953365,0.600301446600275],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.18837209302325456,0.5838179301167584,0.6533395348837197,0.600301446600275],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7688372093023241,0.6210507168612639,0.8290725581395334,0.6362155520260991],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7302325581395335,0.6210507168612639,0.7641255813953474,0.6362155520260991],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7065116279069754,0.6210507168612639,0.7255125581395336,0.6362155520260991],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6455813953488359,0.6210507168612639,0.7017599999999987,0.6362155520260991],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.15441860465116128,0.6214003476991761,0.18504651162790547,0.6378838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1883720930232543,0.6214003476991761,0.6441860465116265,0.6378838641826925],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.792558139534882,0.6586331344436815,0.8295758139534866,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7320930232558122,0.6586331344436815,0.7878065116279052,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7181395348837192,0.6586331344436815,0.7271683720930215,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6488372093023238,0.6586331344436815,0.7133265116279052,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6069767441860449,0.6586331344436815,0.6442716279069751,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.5618604651162774,0.6586331344436815,0.6024455813953472,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5432558139534868,0.6586331344436815,0.5570995348837193,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5097674418604636,0.6586331344436815,0.5386455813953474,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.44883720930232407,0.6586331344436815,0.5050158139534868,0.6737979696085168],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.15441860465116097,0.6589827652815936,0.18504651162790517,0.6754662817651101],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.188372093023254,0.6589827652815936,0.44418604651162613,0.6754662817651101],"dir":"ltr"},{"str":"بایدها","boundary":[0.7846511627906957,0.6962155520260992,0.8290502325581377,0.7113803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7706976744186027,0.6962155520260992,0.779659534883719,0.7113803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"نبایدها","boundary":[0.7158139534883702,0.6962155520260992,0.7656297674418584,0.7113803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6920930232558121,0.6962155520260992,0.7110939534883702,0.7113803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6311627906976726,0.6962155520260992,0.6873506976744167,0.7113803871909342],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.15441860465116086,0.6965651828640113,0.18504651162790503,0.7130486993475278],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.18837209302325386,0.6965651828640113,0.6302325581395329,0.7130486993475278],"dir":"ltr"},{"str":"بایدها","boundary":[0.7595348837209284,0.7259058422046706,0.8021162790697656,0.7423893586881871],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7437209302325563,0.7259058422046706,0.7533023255813935,0.7423893586881871],"dir":"rtl"},{"str":"نبایدها","boundary":[0.6893023255813935,0.7259058422046706,0.7373720930232539,0.7423893586881871],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6651162790697656,0.7259058422046706,0.6833255813953469,0.7423893586881871],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6013953488372075,0.7259058422046706,0.6586976744186027,0.7423893586881871],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.15441860465116095,0.7259058422046706,0.18504651162790514,0.7423893586881871],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.18837209302325397,0.7259058422046706,0.5976744186046493,0.7423893586881871],"dir":"ltr"},{"str":"خطاهاي","boundary":[0.7637209302325564,0.7628089586195058,0.8293367441860446,0.7779737937843408],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7032558139534866,0.7628089586195058,0.7589693023255796,0.7779737937843408],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.15441860465116095,0.7631585894574179,0.18504651162790514,0.7796421059409343],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.18837209302325397,0.7631585894574179,0.6999999999999982,0.7796421059409343],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7725581395348817,0.8003913762019234,0.8294874418604631,0.8155562113667585],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.7204651162790677,0.8003913762019234,0.767580465116277,0.8155562113667585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6967441860465097,0.8003913762019234,0.7157451162790679,0.8155562113667585],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.6176744186046493,0.8003913762019234,0.6920232558139516,0.8155562113667585],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.15441860465116078,0.8007410070398355,0.18504651162790495,0.817224523523352],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18837209302325378,0.8007410070398355,0.6162790697674398,0.817224523523352],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7748837209302305,0.8300816663804949,0.8023023255813934,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.75581395348837,0.8300816663804949,0.7689767441860443,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6953488372093003,0.8300816663804949,0.7497674418604631,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6562790697674398,0.8300816663804949,0.6889302325581375,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.5869767441860444,0.8300816663804949,0.6350697674418583,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5739534883720909,0.8300816663804949,0.5806046511627887,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم","boundary":[0.5241860465116258,0.8300816663804949,0.5589767441860445,0.8465651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"166","boundary":[0.15441860465116075,0.8300816663804949,0.18504651162790492,0.8465651828640113],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18837209302325375,0.8300816663804949,0.5232558139534864,0.8465651828640113],"dir":"ltr"},{"str":"معن","boundary":[0.7809302325581374,0.8594223257211542,0.80181395348837,0.8759058422046707],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.7334883720930211,0.8594223257211542,0.7599069767441838,0.8759058422046707],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6586046511627885,0.8594223257211542,0.712534883720928,0.8759058422046707],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.15441860465116072,0.8594223257211542,0.1850465116279049,0.8759058422046707],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.18837209302325372,0.8594223257211542,0.6581395348837189,0.8759058422046707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15442,0.1427,0.82958,0.87591],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/eb6dfbd3d937397ca66f83ef3b4a250c.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/07e277db30fbb9ad589cb5249b7fb459.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15442,0.14305,0.17081,0.1297]},"elements":[{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.7516279069767442,0.14304869934752754,0.802139534883721,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6911627906976745,0.14304869934752754,0.7455813953488373,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.652093023255814,0.14304869934752754,0.6847441860465117,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.15441860465116292,0.14304869934752754,0.1850465116279071,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18837209302325594,0.14304869934752754,0.6348837209302326,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7534883720930233,0.17205968835851657,0.8015813953488372,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6930232558139535,0.17205968835851657,0.7474418604651163,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6544186046511629,0.17205968835851657,0.6870697674418607,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.1544186046511628,0.17205968835851657,0.185046511627907,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18837209302325583,0.17205968835851657,0.6348837209302326,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.754418604651163,0.20140034769917592,0.8021162790697677,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7251162790697676,0.20140034769917592,0.7484418604651164,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6920930232558141,0.20140034769917592,0.7187209302325582,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6762790697674419,0.20140034769917592,0.6858837209302326,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6167441860465116,0.20140034769917592,0.6699302325581395,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.15441860465116297,0.20140034769917592,0.18504651162790717,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18837209302325597,0.20140034769917592,0.6162790697674421,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.7520930232558143,0.23074100703983527,0.8020000000000003,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"درگزارش","boundary":[0.658604651162791,0.23074100703983527,0.7312325581395351,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6195348837209305,0.23074100703983527,0.6521860465116281,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1544186046511631,0.23074100703983527,0.1850465116279073,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1883720930232561,0.23074100703983527,0.6023255813953492,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8153488372093025,0.2679737937843408,0.829192558139535,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردن","boundary":[0.7460465116279071,0.2679737937843408,0.8106576744186048,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"کلمات","boundary":[0.6906976744186049,0.2679737937843408,0.7414139534883722,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6767441860465119,0.2679737937843408,0.6857060465116281,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"عبارات","boundary":[0.6200000000000002,0.2679737937843408,0.6718725581395351,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"مصطلح","boundary":[0.5600000000000003,0.2679737937843408,0.6152502325581398,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.154418604651163,0.2683234246222529,0.1850465116279072,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.188372093023256,0.2683234246222529,0.5558139534883723,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7474418604651166,0.2976640839629122,0.8018604651162794,0.3141476004464287],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7083720930232561,0.2976640839629122,0.7410232558139538,0.3141476004464287],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6693023255813956,0.2976640839629122,0.6875116279069771,0.3141476004464287],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.5953488372093025,0.2976640839629122,0.6629534883720932,0.3141476004464287],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.5409302325581398,0.2976640839629122,0.5888837209302329,0.3141476004464287],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.15441860465116317,0.2976640839629122,0.18511627906976783,0.3141476004464287],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.18837209302325617,0.2976640839629122,0.5240000000000005,0.3141476004464287],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7474418604651166,0.32667507297390125,0.8018604651162794,0.34315858945741773],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.7102325581395352,0.32667507297390125,0.7410697674418608,0.34315858945741773],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.15441860465116317,0.32667507297390125,0.18511627906976783,0.34315858945741773],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.18837209302325617,0.32667507297390125,0.6914418604651167,0.34315858945741773],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7604651162790703,0.35601573231456063,0.7957906976744191,0.3724992487980771],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7000000000000005,0.35601573231456063,0.7544186046511633,0.3724992487980771],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6613953488372099,0.35601573231456063,0.6940465116279075,0.3724992487980771],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.1544186046511634,0.35601573231456063,0.18504651162790758,0.3724992487980771],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1883720930232564,0.35601573231456063,0.6441860465116285,0.3724992487980771],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7474418604651171,0.38535639165521995,0.8018604651162798,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7083720930232565,0.38535639165521995,0.7410232558139542,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.6651162790697682,0.38535639165521995,0.6875116279069775,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.637209302325582,0.38535639165521995,0.6503720930232565,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.6083720930232565,0.38535639165521995,0.6307674418604657,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.58139534883721,0.38535639165521995,0.5940465116279077,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"وقایع","boundary":[0.5362790697674424,0.38535639165521995,0.5754186046511635,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"نگاري","boundary":[0.48325581395348893,0.38535639165521995,0.5299302325581401,0.40183990813873643],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.15441860465116355,0.38535639165521995,0.1851162790697682,0.40183990813873643],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.18837209302325655,0.38535639165521995,0.48213953488372174,0.40183990813873643],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7474418604651171,0.41469705099587933,0.8018604651162798,0.4311805674793958],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7083953488372101,0.41469705099587933,0.7410930232558148,0.4311805674793958],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.6432558139534892,0.41469705099587933,0.6874651162790706,0.4311805674793958],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.15441860465116355,0.41469705099587933,0.1851162790697682,0.4311805674793958],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.18837209302325655,0.41469705099587933,0.6263255813953497,0.4311805674793958],"dir":"ltr"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7474418604651171,0.44370804000686836,0.8018604651162798,0.46019155649038485],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7083953488372101,0.44370804000686836,0.7410930232558148,0.46019155649038485],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6744186046511635,0.44370804000686836,0.687534883720931,0.46019155649038485],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6139534883720938,0.44370804000686836,0.6681395348837217,0.46019155649038485],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.571627906976745,0.44370804000686836,0.6080000000000008,0.46019155649038485],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1544186046511635,0.44370804000686836,0.18511627906976816,0.46019155649038485],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1883720930232565,0.44370804000686836,0.556302325581396,0.46019155649038485],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.7567441860465123,0.4730486993475277,0.8022790697674426,0.48953221583104417],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6962790697674426,0.4730486993475277,0.7506976744186054,0.48953221583104417],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6572093023255822,0.4730486993475277,0.6898604651162799,0.48953221583104417],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.15441860465116353,0.4730486993475277,0.18504651162790772,0.48953221583104417],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.18837209302325653,0.4730486993475277,0.6395348837209309,0.48953221583104417],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7493023255813962,0.502389358688187,0.8020930232558148,0.5188728751717036],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7102325581395357,0.502389358688187,0.7428837209302334,0.5188728751717036],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشات","boundary":[0.6190697674418613,0.502389358688187,0.6893023255813961,0.5188728751717036],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.15441860465116364,0.502389358688187,0.18504651162790783,0.5188728751717036],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18837209302325664,0.502389358688187,0.6162790697674427,0.5188728751717036],"dir":"ltr"},{"str":"مکاتبات","boundary":[0.7413953488372101,0.5317300180288465,0.8011162790697683,0.5482135345123629],"dir":"rtl"},{"str":"اداري","boundary":[0.6930232558139544,0.5317300180288465,0.7351627906976754,0.5482135345123629],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.15441860465116372,0.5317300180288465,0.1850465116279079,0.5482135345123629],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.18837209302325672,0.5317300180288465,0.6906976744186056,0.5482135345123629],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325591,0.5610706773695058,0.8019302325581406,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"مکاتبات","boundary":[0.7172093023255823,0.5610706773695058,0.7774186046511637,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6837209302325591,0.5610706773695058,0.7113953488372102,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6646511627906985,0.5610706773695058,0.6778139534883729,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.6288372093023263,0.5610706773695058,0.6582093023255822,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.5920930232558148,0.5610706773695058,0.6224186046511637,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5479069767441869,0.5610706773695058,0.5860697674418613,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5051162790697683,0.5610706773695058,0.5421627906976753,0.5775541938530223],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.15441860465116375,0.5610706773695058,0.18504651162790792,0.5775541938530223],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.18837209302325675,0.5610706773695058,0.5046511627906987,0.5775541938530223],"dir":"ltr"},{"str":"فواید","boundary":[0.7637209302325592,0.5900816663804948,0.8016744186046523,0.6065651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7032558139534895,0.5900816663804948,0.7576744186046522,0.6065651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6641860465116289,0.5900816663804948,0.6968372093023266,0.6065651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6097674418604662,0.5900816663804948,0.6437209302325592,0.6065651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5265116279069777,0.5900816663804948,0.6034186046511637,0.6065651828640113],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1544186046511639,0.5900816663804948,0.18504651162790806,0.6065651828640113],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1883720930232569,0.5900816663804948,0.5232558139534895,0.6065651828640113],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7665116279069779,0.6194223257211542,0.8016279069767454,0.6359058422046706],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.7060465116279082,0.6194223257211542,0.760465116279071,0.6359058422046706],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.6669767441860477,0.6194223257211542,0.6996279069767454,0.6359058422046706],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.1544186046511639,0.6194223257211542,0.18504651162790806,0.6359058422046706],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1883720930232569,0.6194223257211542,0.6488372093023267,0.6359058422046706],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767441860465127,0.6487629850618135,0.7868604651162803,0.66524650154533],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7879069767441872,0.6487629850618135,0.7977209302325593,0.66524650154533],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6958139534883734,0.6487629850618135,0.7708837209302338,0.66524650154533],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6651162790697687,0.6487629850618135,0.6898837209302336,0.66524650154533],"dir":"rtl"},{"str":"مددجو","boundary":[0.6083720930232569,0.6487629850618135,0.6587441860465127,0.66524650154533],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15441860465116408,0.6487629850618135,0.18504651162790825,0.66524650154533],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.18837209302325708,0.6487629850618135,0.5930232558139548,0.66524650154533],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6037209302325595,0.6487629850618135,0.6089302325581408,0.66524650154533],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7204651162790711,0.6781036444024728,0.7955348837209315,0.6945871608859894],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6804651162790711,0.6781036444024728,0.7143023255813966,0.6945871608859894],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6209302325581408,0.6781036444024728,0.674604651162792,0.6945871608859894],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15441860465116408,0.6781036444024728,0.18504651162790825,0.6945871608859894],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.18837209302325708,0.6781036444024728,0.6162790697674432,0.6945871608859894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.776744186046513,0.7074443037431323,0.7868604651162805,0.7239278202266487],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7879069767441874,0.7074443037431323,0.7977209302325595,0.7239278202266487],"dir":"ltr"},{"str":"مسایل","boundary":[0.7251162790697689,0.7074443037431323,0.7709069767441875,0.7239278202266487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7093023255813968,0.7074443037431323,0.7189069767441875,0.7239278202266487],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.6381395348837223,0.7074443037431323,0.7029302325581409,0.7239278202266487],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.5823255813953502,0.7074443037431323,0.63179069767442,0.7239278202266487],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.15441860465116433,0.7074443037431323,0.1850465116279085,0.7239278202266487],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18837209302325733,0.7074443037431323,0.5790697674418619,0.7239278202266487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767441860465132,0.7364552927541212,0.7868604651162807,0.7529388092376378],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7879069767441876,0.7364552927541212,0.7977209302325597,0.7529388092376378],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7088372093023271,0.7364552927541212,0.7712790697674433,0.7529388092376378],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.6567441860465132,0.7364552927541212,0.7024651162790713,0.7529388092376378],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.1544186046511643,0.7364552927541212,0.18504651162790847,0.7529388092376378],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1883720930232573,0.7364552927541212,0.6534883720930248,0.7529388092376378],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767441860465132,0.7657959520947806,0.7868604651162807,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7879069767441876,0.7657959520947806,0.7977209302325597,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.740930232558141,0.7657959520947806,0.771162790697676,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.72325581395349,0.760805825034341,0.7351162790697691,0.7772893415178576],"dir":"ltr"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6548837209302343,0.7657959520947806,0.7176744186046528,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6348837209302343,0.7657959520947806,0.6487209302325598,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.60325581395349,0.7657959520947806,0.6286744186046529,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"مددکار","boundary":[0.5441860465116296,0.7657959520947806,0.5969069767441877,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5204651162790714,0.7657959520947806,0.5307441860465132,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5306976744186063,0.7657959520947806,0.5382790697674434,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.48418604651162955,0.7657959520947806,0.5144186046511644,0.7822794685782971],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.15441860465116447,0.7657959520947806,0.18504651162790867,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.1883720930232575,0.7657959520947806,0.47209302325581565,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4767441860465133,0.7657959520947806,0.48462790697674585,0.7822794685782971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7744186046511646,0.79513661143544,0.784534883720932,0.8116201279189564],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.785581395348839,0.79513661143544,0.7953953488372111,0.8116201279189564],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.7497674418604668,0.79513661143544,0.7678837209302344,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7386046511627924,0.79513661143544,0.7487209302325598,0.8116201279189564],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.6981395348837225,0.79513661143544,0.7325581395348852,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"نقشههاي","boundary":[0.6279069767441877,0.79513661143544,0.6919767441860482,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5902325581395366,0.79513661143544,0.6216279069767459,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.5013953488372109,0.79513661143544,0.5690000000000016,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.44697674418604816,0.79513661143544,0.49493023255814117,0.8116201279189564],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.15441860465116442,0.79513661143544,0.1850465116279086,0.8116201279189564],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.18837209302325744,0.79513661143544,0.43023255813953654,0.8116201279189564],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7767441860465133,0.8244772707760993,0.7868604651162808,0.8409607872596158],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7879069767441877,0.8244772707760993,0.7977209302325599,0.8409607872596158],"dir":"ltr"},{"str":"سرویسهاي","boundary":[0.6911627906976759,0.8244772707760993,0.7716046511627922,0.8409607872596158],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.6223255813953504,0.8244772707760993,0.6851627906976759,0.8409607872596158],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.6013953488372108,0.8244772707760993,0.6160930232558155,0.8409607872596158],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.591162790697676,0.8244772707760993,0.6005116279069783,0.8409607872596158],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5837209302325598,0.8244772707760993,0.5901860465116295,0.8409607872596158],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.15441860465116433,0.8244772707760993,0.1850465116279085,0.8409607872596158],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.18837209302325733,0.8244772707760993,0.5790697674418619,0.8409607872596158],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.773023255813955,0.8538179301167587,0.7831395348837226,0.8703014466002752],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7841860465116294,0.8538179301167587,0.7940000000000016,0.8703014466002752],"dir":"ltr"},{"str":"ادامه","boundary":[0.733023255813955,0.8538179301167587,0.7672325581395364,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتها","boundary":[0.6762790697674433,0.8538179301167587,0.727069767441862,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6581395348837226,0.8488278030563191,0.6698139534883737,0.8653113195398356],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.6060465116279087,0.8538179301167587,0.6521162790697691,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5651162790697691,0.8538179301167587,0.6004651162790715,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.527441860465118,0.8538179301167587,0.5588372093023273,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49674418604651327,0.8538179301167587,0.5060930232558156,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیاب","boundary":[0.4525581395348854,0.8538179301167587,0.4901395348837226,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.3958139534883737,0.8538179301167587,0.431302325581397,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.3404651162790714,0.8538179301167587,0.3899767441860481,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3209302325581411,0.8538179301167587,0.3338372093023272,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.29674418604651326,0.8538179301167587,0.3153720930232574,0.8703014466002752],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.15441860465116447,0.8538179301167587,0.18504651162790867,0.8703014466002752],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1883720930232575,0.8538179301167587,0.295348837209304,0.8703014466002752],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15442,0.14305,0.82919,0.8703],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/f812394edcb9e22a75228df138220d53.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/13e9cf2d9e8548a267c6b815fc4c4f8d.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.15442,0.14305,0.17076,0.67761]},"elements":[{"words":[{"str":"-","boundary":[0.7730232558139535,0.14304869934752754,0.7836744186046511,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7841860465116279,0.14304869934752754,0.7945348837209302,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"پیگیري","boundary":[0.7153488372093023,0.14304869934752754,0.7674418604651163,0.15953221583104402],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1544186046511628,0.14304869934752754,0.18511627906976746,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.18837209302325583,0.14304869934752754,0.7146976744186048,0.15953221583104402],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7344186046511628,0.17205968835851657,0.7957906976744187,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6818604651162792,0.17205968835851657,0.7279767441860465,0.18854320484203305],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.15441860465116292,0.17205968835851657,0.1850465116279071,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18837209302325594,0.17205968835851657,0.6813953488372094,0.18854320484203305],"dir":"ltr"},{"str":"مددجو","boundary":[0.7451162790697675,0.20140034769917592,0.7954651162790698,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"کیست؟","boundary":[0.6823255813953489,0.20140034769917592,0.7387441860465117,0.2178838641826924],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.15441860465116292,0.20140034769917592,0.18511627906976758,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.18837209302325594,0.20140034769917592,0.6821395348837211,0.2178838641826924],"dir":"ltr"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.7334883720930234,0.23074100703983527,0.7959302325581397,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.6930232558139536,0.23074100703983527,0.7275813953488374,0.24722452352335175],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.15441860465116283,0.23074100703983527,0.18504651162790703,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.18837209302325586,0.23074100703983527,0.6767441860465118,0.24722452352335175],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7925581395348837,0.2679737937843408,0.8290251162790698,0.2831386289491759],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.15441860465116286,0.2683234246222529,0.18504651162790706,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.1883720930232559,0.2683234246222529,0.788372093023256,0.2848069411057694],"dir":"ltr"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.747906976744186,0.30555621136675837,0.8292362790697675,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7339534883720931,0.30555621136675837,0.7431320930232559,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"واژههاي","boundary":[0.6627906976744183,0.30555621136675837,0.7291544186046512,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6209302325581394,0.30555621136675837,0.6579293023255812,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.561860465116279,0.30555621136675837,0.6167627906976744,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5376744186046511,0.30555621136675837,0.5566753488372094,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5060465116279068,0.30555621136675837,0.5329441860465117,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4599999999999998,0.30555621136675837,0.5007190697674416,0.3207210465315935],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.1544186046511626,0.3059058422046705,0.1850465116279068,0.32238935868818697],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.18837209302325564,0.3059058422046705,0.4581395348837208,0.32238935868818697],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15442,0.14305,0.82924,0.32239],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/eb01e77ffd853005ff0e923aab28206c.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/2fdf3e3041694be7bbf23f127311baf9.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.31128,0.17046,0.15667]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7809302325581396,0.3112758628090659,0.8294418604651164,0.32775937929258236],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7348837209302327,0.3112758628090659,0.7755116279069768,0.32775937929258236],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6967441860465117,0.3112758628090659,0.7295116279069769,0.32775937929258236],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7813953488372092,0.34685031765109886,0.8290260465116278,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.7483441860465115,0.34685031765109886,0.7700316279069767,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.707906976744186,0.34685031765109886,0.7217962790697674,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.655813953488372,0.34685031765109886,0.6966353488372093,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6344186046511628,0.34685031765109886,0.644326511627907,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5548837209302325,0.34685031765109886,0.6230958139534885,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5293023255813953,0.34685031765109886,0.5436893023255814,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.48976744186046517,0.34685031765109886,0.5179823255813953,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4716,0.34685031765109886,0.4786576744186047,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.42418604651162767,0.34685031765109886,0.45630976744186025,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3990697674418603,0.34685031765109886,0.4129590697674417,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3632558139534882,0.34685031765109886,0.38755627906976725,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.29627906976744167,0.34685031765109886,0.35207069767441845,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.27997209302325565,0.34685031765109886,0.2849451162790696,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24651162790697664,0.34685031765109886,0.25313209302325573,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"بریم","boundary":[0.19953488372093,0.34685031765109886,0.2314455813953486,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17023255813953464,0.34685031765109886,0.18844186046511605,0.36465251545329663],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترین","boundary":[0.7595348837209298,0.37685031765109883,0.8290799999999996,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.7102325581395345,0.37685031765109883,0.7515265116279066,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.6739534883720927,0.37685031765109883,0.7020465116279065,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"امروزي","boundary":[0.6088372093023253,0.37685031765109883,0.6657702325581392,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.603255813953488,0.37685031765109883,0.6086660465116275,0.3946525154532966],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.5623255813953485,0.37685031765109883,0.5952865116279066,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"اوست","boundary":[0.5069767441860461,0.37685031765109883,0.5543869767441857,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5023255813953484,0.37685031765109883,0.5087255813953484,0.3946525154532966],"dir":"ltr"},{"str":"راسل","boundary":[0.45395348837209276,0.37685031765109883,0.49459348837209277,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4283720930232555,0.37685031765109883,0.4464055813953486,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39627906976744154,0.37685031765109883,0.4201144186046509,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.3511627906976742,0.37685031765109883,0.3882734883720928,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3362511627906974,0.37685031765109883,0.34330883720930205,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"گوید","boundary":[0.28279069767441833,0.37685031765109883,0.3208539534883718,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.2632558139534882,0.37685031765109883,0.2718660465116277,0.3946525154532966],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.27813953488372073,0.37685031765109883,0.2843134883720928,0.3946525154532966],"dir":"ltr"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.21860465116279046,0.37685031765109883,0.2632623255813951,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.17023255813953467,0.37685031765109883,0.21058883720930213,0.3946525154532966],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8186046511627907,0.4065206473214285,0.8293674418604651,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7711627906976743,0.4065206473214285,0.8119841860465116,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7283720930232558,0.4065206473214285,0.7643097674418604,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.6962511627906975,0.4065206473214285,0.7214483720930231,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.635813953488372,0.4065206473214285,0.6738641860465114,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"وتنها","boundary":[0.5925581395348836,0.4065206473214285,0.6286288372093022,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5586046511627905,0.4065206473214285,0.5854976744186045,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.507441860465116,0.4065206473214285,0.5516344186046509,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48279069767441835,0.4065206473214285,0.4999627906976742,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.4418604651162788,0.4065206473214285,0.4756651162790695,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39813953488372067,0.4065206473214285,0.43538232558139506,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38139534883720905,0.4065206473214285,0.39113953488372066,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.35674418604651137,0.4065206473214285,0.3741730232558137,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.30558139534883694,0.4065206473214285,0.3497739534883718,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.2581395348837207,0.4065206473214285,0.2984958139534881,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24093023255813947,0.4065206473214285,0.2507627906976744,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.22697674418604644,0.4065206473214285,0.23365116279069761,0.4243228451236263],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.1934883720930232,0.4065206473214285,0.2269144186046511,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.18697674418604643,0.4065206473214285,0.1939590697674418,0.4243228451236263],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.1702325581395348,0.4065206473214285,0.1803544186046511,0.4243228451236263],"dir":"rtl"},{"str":"مبارزه","boundary":[0.7846511627906977,0.4365206473214285,0.8293088372093024,0.45432284512362625],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7674418604651163,0.4365206473214285,0.7782046511627907,0.45432284512362625],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.7255813953488371,0.4365206473214285,0.760993488372093,0.45432284512362625],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.6655813953488371,0.4365206473214285,0.719007441860465,0.45432284512362625],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6218604651162789,0.4365206473214285,0.6586381395348836,0.45432284512362625],"dir":"rtl"},{"str":"«.","boundary":[0.6102325581395349,0.4365206473214285,0.6219813953488372,0.45432284512362625],"dir":"ltr"},{"str":"افرادي","boundary":[0.7548837209302325,0.46652064732142845,0.8015944186046511,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7288372093023255,0.46652064732142845,0.7460883720930231,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.686046511627907,0.46652064732142845,0.7199693023255814,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6641860465116278,0.46652064732142845,0.6771172093023256,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6232558139534883,0.46652064732142845,0.6552586046511627,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.5865116279069768,0.46652064732142845,0.6144502325581395,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"شان","boundary":[0.541860465116279,0.46652064732142845,0.5716093023255813,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5283497674418604,0.46652064732142845,0.5328632558139534,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"نبردهاند،","boundary":[0.44697674418604644,0.46652064732142845,0.5046902325581395,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4274418604651162,0.46652064732142845,0.4385051162790697,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4013953488372092,0.46652064732142845,0.418560930232558,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیت","boundary":[0.3409302325581395,0.46652064732142845,0.39237302325581386,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3223255813953488,0.46652064732142845,0.3319683720930232,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"تواناییها","boundary":[0.25999999999999995,0.46652064732142845,0.31357953488372087,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24139534883720926,0.46652064732142845,0.25116186046511624,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"ضعفهاي","boundary":[0.17023255813953483,0.46652064732142845,0.23275255813953485,0.4843228451236262],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7972093023255814,0.4965206473214284,0.8292120930232558,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7758139534883721,0.4965206473214284,0.78848,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"نشناختهاند،","boundary":[0.6860465116279071,0.4965206473214284,0.7663525581395348,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6279069767441862,0.4965206473214284,0.6764762790697675,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6125581395348838,0.4965206473214284,0.6191786046511628,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.5572093023255815,0.4965206473214284,0.5972976744186048,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5386046511627908,0.4965206473214284,0.5484372093023256,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.4846511627906977,0.4965206473214284,0.5291693023255813,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.42837209302325585,0.4965206473214284,0.47567069767441866,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4093023255813954,0.4965206473214284,0.41899348837209305,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3879069767441861,0.4965206473214284,0.4003572093023256,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"خودبیگانگ","boundary":[0.30418604651162795,0.4965206473214284,0.379526511627907,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.25813953488372104,0.4965206473214284,0.28950697674418613,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"امروزي،","boundary":[0.18930232558139543,0.4965206473214284,0.2495441860465117,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953495,0.4965206473214284,0.17987534883720935,0.5143228451236261],"dir":"rtl"},{"str":"تنهای","boundary":[0.8000000000000002,0.5261909769917581,0.8294130232558141,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7534883720930233,0.5261909769917581,0.7847888372093024,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.6967441860465117,0.5261909769917581,0.7451972093023257,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6758139534883721,0.5261909769917581,0.6882641860465117,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"مهاجرتها،","boundary":[0.5986046511627908,0.5261909769917581,0.6676567441860466,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5804651162790698,0.5261909769917581,0.5899348837209303,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5190697674418605,0.5261909769917581,0.5718139534883722,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.498139534883721,0.5261909769917581,0.5105897674418606,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.44511627906976753,0.5261909769917581,0.4891693023255815,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41953488372093034,0.5261909769917581,0.43675813953488385,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"زائیده","boundary":[0.37069767441860474,0.5261909769917581,0.41124093023255825,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.3227906976744186,0.5261909769917581,0.3617944186046513,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"صنعت","boundary":[0.28,0.5261909769917581,0.31450604651162795,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2204651162790698,0.5261909769917581,0.2568446511627907,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"روبرو","boundary":[0.17023255813953495,0.5261909769917581,0.21213209302325586,0.5439931747939559],"dir":"rtl"},{"str":"گردد؟","boundary":[0.7846511627906977,0.5561909769917581,0.8291144186046512,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7688372093023258,0.5561909769917581,0.778285581395349,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7395348837209303,0.5561909769917581,0.7624400000000001,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7013953488372094,0.5561909769917581,0.7333981395348839,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.6567441860465117,0.5561909769917581,0.6951423255813954,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6130232558139536,0.5561909769917581,0.6508837209302326,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5753488372093024,0.5561909769917581,0.6067944186046513,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.518139534883721,0.5561909769917581,0.5545190697674419,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49488372093023253,0.5561909769917581,0.5121069767441859,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.4511627906976744,0.5561909769917581,0.4888967441860465,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4320930232558139,0.5561909769917581,0.4449962790697674,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.40883720930232553,0.5561909769917581,0.42626604651162786,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.35255813953488363,0.5561909769917581,0.4026846511627906,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"تأمل","boundary":[0.3148837209302325,0.5561909769917581,0.34661395348837204,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.26418604651162786,0.5561909769917581,0.30837023255813945,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.25162790697674414,0.5561909769917581,0.2582483720930232,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.20279069767441876,0.5561909769917581,0.23684651162790715,0.5739931747939558],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19813953488372107,0.5561909769917581,0.2026223255813955,0.5739931747939558],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.7776744186046513,0.586190976991758,0.8018158139534884,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"آدمیان","boundary":[0.7237209302325582,0.586190976991758,0.7695004651162791,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.668372093023256,0.586190976991758,0.7152930232558141,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بفهمند","boundary":[0.6106976744186048,0.586190976991758,0.6594074418604652,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.584186046511628,0.586190976991758,0.6023953488372095,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5204651162790699,0.586190976991758,0.5754948837209303,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49906976744186055,0.586190976991758,0.5115200000000001,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.4437209302325582,0.586190976991758,0.4905962790697675,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4251162790697675,0.586190976991758,0.4350241860465117,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.3483720930232559,0.586190976991758,0.4165841860465117,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32232558139534895,0.586190976991758,0.3405348837209304,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"گریبانگیر","boundary":[0.2446511627906978,0.586190976991758,0.3137879069767443,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.21023255813953504,0.586190976991758,0.23644186046511642,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.17023255813953506,0.586190976991758,0.20159627906976763,0.6039931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7860465116279067,0.616190976991758,0.8294027906976742,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7306976744186043,0.616190976991758,0.778608372093023,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7125581395348836,0.616190976991758,0.7225897674418602,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.647906976744186,0.616190976991758,0.7049051162790697,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.6060465116279069,0.616190976991758,0.6399311627906976,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"خودشان","boundary":[0.533953488372093,0.616190976991758,0.5980586046511628,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5190697674418605,0.616190976991758,0.5256902325581396,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.46325581395348814,0.616190976991758,0.504288372093023,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.41534883720930205,0.616190976991758,0.455261395348837,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4097674418604649,0.616190976991758,0.4154437209302323,0.6339931747939558],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.38790697674418595,0.616190976991758,0.40179627906976734,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"غلط","boundary":[0.3479069767441859,0.616190976991758,0.38003441860465104,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3051162790697673,0.616190976991758,0.33985488372093003,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.26930232558139516,0.616190976991758,0.2969088372093021,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.24325581395348814,0.616190976991758,0.26161488372093,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22139534883720907,0.616190976991758,0.2352846511627905,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"بیراهه","boundary":[0.17023255813953467,0.616190976991758,0.21339348837209282,0.6339931747939558],"dir":"rtl"},{"str":"نرفته","boundary":[0.7934883720930231,0.6458613066620877,0.8293348837209301,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7767441860465115,0.6458613066620877,0.7868660465116277,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7562790697674417,0.6458613066620877,0.7701683720930231,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"دنبال","boundary":[0.7125581395348837,0.6458613066620877,0.7497237209302324,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"راهحل،","boundary":[0.6525581395348837,0.6458613066620877,0.706154418604651,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"سرگردان","boundary":[0.5781395348837209,0.6458613066620877,0.6457804651162791,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهند","boundary":[0.5102325581395348,0.6458613066620877,0.571573953488372,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.4795348837209301,0.6458613066620877,0.5036427906976744,0.6636635044642855],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4753488372093024,0.6458613066620877,0.47989674418604655,0.6636635044642855],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.7758139534883722,0.6758613066620877,0.8020232558139536,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.770232558139535,0.6758613066620877,0.7757330232558141,0.6936635044642855],"dir":"ltr"},{"str":"همیشه","boundary":[0.7130232558139534,0.6758613066620877,0.7626883720930232,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6948837209302325,0.6758613066620877,0.705646511627907,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6627906976744186,0.6758613066620877,0.6870911627906977,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنیت","boundary":[0.6046511627906976,0.6758613066620877,0.6552688372093023,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.5618325581395349,0.6758613066620877,0.5971804651162791,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5320651162790698,0.6758613066620877,0.5391227906976744,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4851162790697675,0.6758613066620877,0.5167748837209303,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45953488372093027,0.6758613066620877,0.47774418604651164,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4186046511627907,0.6758613066620877,0.4520306976744186,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"عاري","boundary":[0.36930232558139536,0.6758613066620877,0.41113767441860466,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3483720930232558,0.6758613066620877,0.36168372093023254,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.28604651162790695,0.6758613066620877,0.3409181395348837,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"عیب","boundary":[0.24232558139534882,0.6758613066620877,0.2784511627906977,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.18790697674418602,0.6758613066620877,0.23468837209302326,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953486,0.6758613066620877,0.18022697674418603,0.6936635044642855],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8186046511627907,0.7058613066620876,0.8293674418604651,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7786046511627907,0.7058613066620876,0.8100837209302325,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"دلایل","boundary":[0.7297674418604652,0.7058613066620876,0.7700316279069768,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.6744186046511628,0.7058613066620876,0.721393488372093,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6590418604651163,0.7058613066620876,0.6660995348837209,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.587441860465116,0.7058613066620876,0.6436558139534881,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.5423255813953487,0.7058613066620876,0.578613953488372,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.4869767441860464,0.7058613066620876,0.5338316279069767,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4651162790697673,0.7058613066620876,0.4787125581395348,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4386046511627906,0.7058613066620876,0.4566381395348837,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.3776744186046511,0.7058613066620876,0.4298911627906976,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"جستجو","boundary":[0.3106976744186046,0.7058613066620876,0.36904744186046506,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2706976744186046,0.7058613066620876,0.30235627906976736,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26604651162790677,0.7058613066620876,0.2729116279069765,0.7236635044642854],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.24744186046511607,0.7058613066620876,0.2574827906976742,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.21206511627906957,0.7058613066620876,0.2389599999999998,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1702325581395347,0.7058613066620876,0.1884418604651161,0.7236635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.7688372093023254,0.7358613066620876,0.8292362790697673,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7539255813953486,0.7358613066620876,0.7609832558139532,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7069767441860461,0.7358613066620876,0.7386353488372089,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"مسأله","boundary":[0.6576744186046507,0.7358613066620876,0.6989683720930229,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.6232279069767438,0.7358613066620876,0.6495376744186041,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"خودشانند","boundary":[0.5255813953488369,0.7358613066620876,0.5999469767441856,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5199999999999996,0.7358613066620876,0.5255004651162786,0.7536635044642854],"dir":"ltr"},{"str":"سخت","boundary":[0.4641860465116274,0.7358613066620876,0.5118186046511622,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"متزلزل","boundary":[0.406976744186046,0.7358613066620876,0.45632558139534835,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3674418604651158,0.7358613066620876,0.39880558139534833,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3488372093023252,0.7358613066620876,0.35911627906976706,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.33023255813953445,0.7358613066620876,0.34099534883720883,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.29255813953488335,0.7358613066620876,0.32229209302325534,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27116279069767407,0.7358613066620876,0.2844744186046508,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیتها","boundary":[0.19162790697674384,0.7358613066620876,0.26376744186046475,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17023255813953456,0.7358613066620876,0.18313581395348805,0.7536635044642854],"dir":"rtl"},{"str":"دفاع","boundary":[0.7962790697674417,0.7655316363324173,0.8291739534883719,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7767441860465113,0.7655316363324173,0.7891944186046509,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7367441860465113,0.7655316363324173,0.7701702325581391,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.723255813953488,0.7655316363324173,0.729876279069767,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"پردازند","boundary":[0.6544186046511625,0.7655316363324173,0.7081376744186043,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6376744186046509,0.7655316363324173,0.6477962790697671,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"طفره","boundary":[0.5953488372093021,0.7655316363324173,0.6314958139534881,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5818325581395346,0.7655316363324173,0.5888902325581392,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5306976744186043,0.7655316363324173,0.5666195348837206,0.7833338341346151],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5255813953488369,0.7655316363324173,0.5304641860465112,0.7833338341346151],"dir":"ltr"},{"str":"گاه","boundary":[0.7757860465116273,0.7955316363324173,0.8018948837209297,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات","boundary":[0.7065116279069762,0.7955316363324173,0.7529916279069762,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6813953488372088,0.7955316363324173,0.6985674418604646,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6493023255813949,0.7955316363324173,0.6736409302325577,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"تلاطم","boundary":[0.5972093023255809,0.7955316363324173,0.6420595348837205,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5799999999999995,0.7955316363324173,0.5898325581395344,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.5306976744186042,0.7955316363324173,0.5721972093023251,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5130232558139531,0.7955316363324173,0.5233023255813949,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"پازدنها","boundary":[0.4567441860465112,0.7955316363324173,0.5060595348837206,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.45116279069767384,0.7955316363324173,0.4568204651162785,0.8133338341346152],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.4102325581395343,0.7955316363324173,0.4436586046511622,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3897674418604645,0.7955316363324173,0.40339348837209243,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"باخته","boundary":[0.34325581395348775,0.7955316363324173,0.3823851162790692,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3260465116279064,0.7955316363324173,0.3361683720930227,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"خیل","boundary":[0.2929953488372087,0.7955316363324173,0.3184948837209296,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"زود","boundary":[0.24232558139534824,0.7955316363324173,0.27030883720930177,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2213953488372087,0.7955316363324173,0.23470697674418545,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.17023255813953428,0.7955316363324173,0.21381023255813894,0.8133338341346152],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.8148558139534879,0.8255316363324172,0.8295423255813948,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7613953488372088,0.8255316363324172,0.7927590697674414,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7446511627906972,0.8255316363324172,0.7548827906976739,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"مغلوب","boundary":[0.685116279069767,0.8255316363324172,0.7383441860465112,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6316279069767436,0.8255316363324172,0.6785572093023251,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5855813953488367,0.8255316363324172,0.6247972093023251,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.5237209302325576,0.8255316363324172,0.5791255813953483,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5102046511627901,0.8255316363324172,0.5172623255813947,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.4497674418604647,0.8255316363324172,0.494729302325581,0.843333834134615],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44511627906976703,0.8255316363324172,0.4497981395348833,0.843333834134615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.31128,0.82954,0.84333],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/c281e04c0ca9609db5cf824ea6b59d83.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/7e6b74ca3277d57d07eee9de937d5662.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17023,0.15106]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8111627906976744,0.10074047046703294,0.8297674418604651,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81116,0.10074,0.82977,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.4465116279069767,0.1004108001373626,0.4827618604651162,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39767441860465114,0.1004108001373626,0.44227720930232556,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869767441860465,0.1004108001373626,0.39358697674418597,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3399999999999999,0.1004108001373626,0.38321860465116275,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.30744186046511623,0.1004108001373626,0.3360706976744186,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30744,0.10041,0.48276,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.2786046511627907,0.1004108001373626,0.29214046511627906,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.22325581395348837,0.1004108001373626,0.2749739534883721,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.18186046511627907,0.1004108001373626,0.21877116279069767,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18186,0.10041,0.29214,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"م","boundary":[0.7948558139534884,0.14311405391483512,0.801913488372093,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7469767441860466,0.14311405391483512,0.7796409302325582,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"ادعا","boundary":[0.7055813953488372,0.14311405391483512,0.7343479069767442,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6655813953488372,0.14311405391483512,0.6929748837209302,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6600000000000001,0.14311405391483512,0.6655004651162791,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.6130232558139537,0.14311405391483512,0.6476353488372095,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.582325581395349,0.14311405391483512,0.6005348837209304,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5302325581395351,0.14311405391483512,0.5694483720930235,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.48325581395348843,0.14311405391483512,0.5172902325581397,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.41953488372093034,0.14311405391483512,0.47055255813953495,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40000000000000013,0.14311405391483512,0.4066204651162792,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.34418604651162804,0.14311405391483512,0.3852186046511629,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.27302325581395365,0.14311405391483512,0.3319116279069769,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"علتهاست","boundary":[0.17441860465116296,0.14311405391483512,0.2609395348837211,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17023255813953506,0.14311405391483512,0.17477209302325597,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7702325581395352,0.17278438358516482,0.8291209302325584,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"تضادهاي","boundary":[0.6883720930232561,0.17278438358516482,0.7582455813953491,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.6436930232558141,0.17278438358516482,0.6761786046511631,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6065116279069771,0.17278438358516482,0.6166334883720934,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5892744186046516,0.17278438358516482,0.5942474418604655,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"بردن","boundary":[0.5269767441860469,0.17278438358516482,0.5621590697674422,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.50093023255814,0.17278438358516482,0.5148195348837212,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.4818604651162795,0.17278438358516482,0.48884279069767483,0.19058658138736262],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.448837209302326,0.17278438358516482,0.4817981395348842,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.4069488372093027,0.17278438358516482,0.4367479069767446,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.38465116279069816,0.17278438358516482,0.3916334883720935,0.19058658138736262],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.36601860465116326,0.17278438358516482,0.37307627906976787,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.3139534883720935,0.17278438358516482,0.3508530232558144,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه","boundary":[0.2637209302325586,0.17278438358516482,0.3016883720930237,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.19581395348837252,0.17278438358516482,0.2513088372093028,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17023255813953533,0.17278438358516482,0.18354418604651207,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7609302325581401,0.20278438358516485,0.8291423255813959,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7190697674418609,0.20278438358516485,0.7545209302325586,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7139534883720935,0.20278438358516485,0.7185116279069772,0.22058658138736267],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.7776744186046515,0.2327843835851649,0.8018158139534887,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.732558139534884,0.2327843835851649,0.7692186046511632,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6799720930232561,0.2327843835851649,0.7238920930232561,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6218604651162793,0.2327843835851649,0.6560967441860468,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5888372093023259,0.2327843835851649,0.6131376744186049,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.5460465116279073,0.2327843835851649,0.5809079069767444,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.504651162790698,0.2327843835851649,0.5374083720930235,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.48232558139534915,0.2327843835851649,0.49621488372093053,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.430697674418605,0.2327843835851649,0.47393302325581427,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"آورد","boundary":[0.38790697674418645,0.2327843835851649,0.42253395348837247,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36186046511627945,0.2327843835851649,0.37908372093023296,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.33953488372093066,0.2327843835851649,0.35342418604651205,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشهاي","boundary":[0.2646511627906981,0.2327843835851649,0.3313953488372097,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.22651162790697724,0.2327843835851649,0.25631069767441905,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1702325581395354,0.2327843835851649,0.20319348837209353,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.824158139534884,0.2627843835851649,0.829131162790698,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.7632558139534887,0.2627843835851649,0.7994781395348841,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7441860465116283,0.2627843835851649,0.7542269767441865,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.6753488372093028,0.2627843835851649,0.7351590697674423,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.6260465116279075,0.2627843835851649,0.6661265116279075,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5832558139534889,0.2627843835851649,0.6166818604651167,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5613953488372098,0.2627843835851649,0.5740613953488377,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.4855813953488376,0.2627843835851649,0.5520083720930237,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"دهند،","boundary":[0.43441860465116316,0.2627843835851649,0.4762111627906981,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4069767441860469,0.2627843835851649,0.42533581395348874,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.3609302325581399,0.2627843835851649,0.3975069767441864,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3339534883720933,0.2627843835851649,0.35112558139534916,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2916279069767445,0.2627843835851649,0.32458883720930265,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.22186046511627935,0.2627843835851649,0.2822567441860468,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.17023255813953517,0.2627843835851649,0.2127888372093026,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.822297674418605,0.29245471325549466,0.8293553488372096,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7753488372093025,0.29245471325549466,0.8070074418604654,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7576744186046515,0.29245471325549466,0.7675879069767445,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7255813953488375,0.29245471325549466,0.7498818604651165,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.6748837209302329,0.29245471325549466,0.7179051162790702,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6283720930232561,0.29245471325549466,0.6672604651162793,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6139534883720935,0.29245471325549466,0.6205739534883725,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"گردد","boundary":[0.5613953488372095,0.29245471325549466,0.5988818604651166,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5358139534883724,0.29245471325549466,0.5540232558139537,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"تشویشها","boundary":[0.45302325581395375,0.29245471325549466,0.5283069767441863,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43534883720930256,0.29245471325549466,0.44536093023255835,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"اضطرابهای","boundary":[0.34043720930232585,0.29245471325549466,0.42765488372093047,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3041860465116281,0.29245471325549466,0.3177823255813956,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.27860465116279093,0.29245471325549466,0.2968139534883723,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.22976744186046538,0.29245471325549466,0.2712093023255817,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20883720930232585,0.29245471325549466,0.22272651162790727,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"هدر","boundary":[0.17023255813953517,0.29245471325549466,0.20127534883720957,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.7930232558139537,0.32245471325549463,0.8292055813953491,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوده","boundary":[0.7381395348837212,0.32245471325549463,0.7841023255813956,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6855813953488374,0.32245471325549463,0.729159069767442,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6590697674418606,0.32245471325549463,0.6762418604651165,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6246511627906979,0.32245471325549463,0.6503981395348839,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5841860465116281,0.32245471325549463,0.6155497674418606,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5330232558139537,0.32245471325549463,0.5753795348837212,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.4800000000000003,0.32245471325549463,0.5240865116279072,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4613953488372096,0.32245471325549463,0.4715172093023259,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.41953488372093056,0.32245471325549463,0.4524958139534887,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39720930232558166,0.32245471325549463,0.4108055813953491,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.378604651162791,0.32245471325549463,0.3884372093023259,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.3241860465116282,0.32245471325549463,0.3703413953488375,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.25116279069767466,0.32245471325549463,0.31519720930232586,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.20790697674418632,0.32245471325549463,0.24227720930232585,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18930232558139562,0.32245471325549463,0.19911627906976773,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17023255813953514,0.32245471325549463,0.18006511627907001,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.7860465116279074,0.3524547132554946,0.8290679069767446,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.7386046511627911,0.3524547132554946,0.7796251162790702,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7218604651162794,0.3524547132554946,0.7319265116279073,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"جرأت","boundary":[0.6669767441860469,0.3524547132554946,0.7152530232558144,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.604651162790698,0.3524547132554946,0.6603618604651166,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.58046511627907,0.3524547132554946,0.598498604651163,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.532558139534884,0.3524547132554946,0.5740641860465119,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5158139534883723,0.3524547132554946,0.5256465116279072,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.4409302325581398,0.3524547132554946,0.5091423255813956,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42046511627907,0.3524547132554946,0.4343544186046514,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"چارهجوی","boundary":[0.34787906976744226,0.3524547132554946,0.4140000000000002,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.26744186046511664,0.3524547132554946,0.32590046511627946,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2623255813953492,0.3524547132554946,0.26709767441860505,0.3702569110576924],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7748558139534892,0.3824547132554945,0.8017506976744195,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7344186046511636,0.3824547132554945,0.7526279069767451,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6869767441860474,0.3824547132554945,0.7277981395348846,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"انرژي","boundary":[0.6367441860465124,0.3824547132554945,0.6803218604651171,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5967441860465124,0.3824547132554945,0.6297051162790704,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5767441860465122,0.3824547132554945,0.5894102325581402,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"بیهوده","boundary":[0.5241860465116285,0.3824547132554945,0.5696837209302332,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5041860465116283,0.3824547132554945,0.516636279069768,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4558139534883725,0.3824547132554945,0.4969153488372097,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.44183255813953526,0.3824547132554945,0.4488902325581399,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.395813953488373,0.3824547132554945,0.42645023255814046,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3902325581395358,0.3824547132554945,0.3957330232558149,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.34093023255814037,0.3824547132554945,0.3833423255813962,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3204651162790706,0.3824547132554945,0.334354418604652,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"موجودي","boundary":[0.24604651162790786,0.3824547132554945,0.3135972093023265,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.23488372093023346,0.3824547132554945,0.23854046511628,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"دفاع","boundary":[0.1869767441860474,0.3824547132554945,0.21987162790697762,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953578,0.3824547132554945,0.18035441860465207,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیف","boundary":[0.7762790697674428,0.41212504292582425,0.8295441860465125,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.715348837209303,0.41212504292582425,0.7682511627906986,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6972093023255822,0.41212504292582425,0.7074790697674426,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.6437209302325589,0.41212504292582425,0.6893023255813961,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6223255813953498,0.41212504292582425,0.6362148837209312,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.5790697674418613,0.41212504292582425,0.6144818604651172,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5376744186046521,0.41212504292582425,0.5711004651162801,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5167441860465126,0.41212504292582425,0.5294102325581406,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49581395348837304,0.41212504292582425,0.5082641860465126,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4460465116279079,0.41212504292582425,0.4875460465116288,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"داده،","boundary":[0.4041860465116286,0.41212504292582425,0.4377451162790705,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3823255813953495,0.41212504292582425,0.3962148837209309,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خیالپردازي","boundary":[0.2837209302325588,0.41212504292582425,0.3743162790697681,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"پناه","boundary":[0.25162790697674486,0.41212504292582425,0.2756651162790704,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.2139534883720937,0.41212504292582425,0.24400372093023323,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19581395348837277,0.41212504292582425,0.20550511627907045,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953556,0.41212504292582425,0.18740465116279137,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"عالم","boundary":[0.7967441860465125,0.4421250429258242,0.8292827906976753,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خیال","boundary":[0.7520930232558148,0.4421250429258242,0.7892000000000009,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7106976744186054,0.4421250429258242,0.7445060465116288,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6706976744186054,0.4421250429258242,0.7036586046511635,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.593488372093024,0.4421250429258242,0.6634362790697681,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"ایدهآل","boundary":[0.5395348837209311,0.4421250429258242,0.5861609302325589,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5255534883720938,0.4421250429258242,0.5326111627906984,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"سازد،","boundary":[0.46744186046511715,0.4421250429258242,0.5101888372093032,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4502325581395357,0.4421250429258242,0.4609953488372101,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.3730232558139543,0.4421250429258242,0.4434362790697683,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خیال","boundary":[0.337181395348838,0.4421250429258242,0.3663730232558147,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30511627906976824,0.4421250429258242,0.31523813953488455,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"پوچ","boundary":[0.2674418604651171,0.4421250429258242,0.29801023255814035,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2274418604651171,0.4421250429258242,0.26040279069767525,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"سازش","boundary":[0.17023255813953572,0.4421250429258242,0.22041209302325665,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8222976744186055,0.4721250429258242,0.8293553488372101,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7809302325581406,0.4721250429258242,0.807013023255815,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7609302325581406,0.4721250429258242,0.7710520930232568,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7330232558139544,0.4721250429258242,0.7510567441860475,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"واق","boundary":[0.7027906976744196,0.4721250429258242,0.7232874418604661,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6474418604651171,0.4721250429258242,0.6804027906976753,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6246511627906984,0.4721250429258242,0.6373172093023264,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.60139534883721,0.4721250429258242,0.6147069767441868,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.5693023255813962,0.4721250429258242,0.5908967441860472,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"تضادها","boundary":[0.505581395348838,0.4721250429258242,0.5596409302325589,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4860465116279078,0.4721250429258242,0.495981395348838,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.42930232558139614,0.4721250429258242,0.47615720930232636,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.3897395348837217,0.4721250429258242,0.41953860465116355,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.32973953488372176,0.4721250429258242,0.36508744186046593,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.2748837209302334,0.4721250429258242,0.3045013953488381,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.21767441860465203,0.4721250429258242,0.2650920930232567,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.197674418604652,0.4721250429258242,0.2073655813953497,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953572,0.4721250429258242,0.18740465116279154,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.772093023255815,0.5017953725961539,0.829099534883722,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7511627906976753,0.5017953725961539,0.7618958139534893,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیات","boundary":[0.6800000000000008,0.5017953725961539,0.7414213953488381,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.6097674418604659,0.5017953725961539,0.670154418604652,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"عجز","boundary":[0.5651162790697684,0.5017953725961539,0.5993051162790707,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5446511627906987,0.5017953725961539,0.5547730232558149,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"درماندگ","boundary":[0.47674418604651275,0.5017953725961539,0.534346046511629,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.44462325581395457,0.5017953725961539,0.4516809302325592,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.3976744186046521,0.5017953725961539,0.4293386046511637,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.34604651162790784,0.5017953725961539,0.38731162790697765,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"درماندگ","boundary":[0.2781116279069776,0.5017953725961539,0.3357134883720939,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.2139534883720939,0.5017953725961539,0.25237674418604744,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.17023255813953578,0.5017953725961539,0.2035386046511637,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.7600000000000009,0.5317953725961538,0.8291962790697684,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"خلاف","boundary":[0.7051162790697684,0.5317953725961538,0.7535032558139544,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.6748837209302334,0.5317953725961538,0.6985479069767451,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6502325581395357,0.5317953725961538,0.6682660465116287,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6106976744186056,0.5317953725961538,0.6439200000000009,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5972093023255823,0.5317953725961538,0.6038297674418613,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.549767441860466,0.5317953725961538,0.5821637209302334,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5451162790697683,0.5317953725961538,0.5498883720930242,0.5495975703983517],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7846511627906987,0.5617953725961539,0.8018232558139544,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.7423255813953498,0.5617953725961539,0.7754632558139544,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7269767441860474,0.5617953725961539,0.7335972093023264,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6813953488372103,0.5617953725961539,0.7121869767441871,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.6353488372093034,0.5617953725961539,0.6724306976744197,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.5697674418604662,0.5617953725961539,0.6265813953488383,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5074418604651173,0.5617953725961539,0.5611162790697686,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.486046511627908,0.5617953725961539,0.49849674418604756,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.4069767441860475,0.5617953725961539,0.4771720930232568,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"علیرغم","boundary":[0.3465116279069777,0.5617953725961539,0.39812651162790796,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.30883720930232655,0.5617953725961539,0.33754976744186144,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهاي","boundary":[0.23720930232558235,0.5617953725961539,0.30024465116279164,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1962790697674428,0.5617953725961539,0.22824465116279163,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953583,0.5617953725961539,0.18740465116279165,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"راستاي","boundary":[0.7776744186046518,0.5917953725961538,0.8294548837209309,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7386046511627914,0.5917953725961538,0.7676186046511635,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"ساختن","boundary":[0.6772093023255822,0.5917953725961538,0.7283534883720938,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6437209302325589,0.5917953725961538,0.6666260465116287,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.60186046511628,0.5917953725961538,0.6337544186046521,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5786046511627916,0.5917953725961538,0.591507906976745,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5330232558139544,0.5917953725961538,0.5683348837209311,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4906976744186057,0.5917953725961538,0.5227004651162801,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیشان","boundary":[0.41581395348837313,0.5917953725961538,0.48049674418604754,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39581395348837317,0.5917953725961538,0.4058083720930243,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.32604651162790804,0.5917953725961538,0.38545674418604753,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.2734883720930243,0.5917953725961538,0.31647813953488474,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.246046511627908,0.5917953725961538,0.2632186046511638,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"علتیاب","boundary":[0.18555348837209368,0.5917953725961538,0.23582325581395452,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.7627906976744194,0.6214657022664835,0.8296837209302333,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7320930232558147,0.6214657022664835,0.756374883720931,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7130232558139542,0.6214657022664835,0.7259265116279077,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"پند","boundary":[0.6851162790697681,0.6214657022664835,0.7072930232558147,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.669302325581396,0.6214657022664835,0.6794241860465122,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"اندرز","boundary":[0.6260465116279077,0.6214657022664835,0.6636120930232565,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.5655813953488379,0.6214657022664835,0.61975534883721,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5497674418604658,0.6214657022664835,0.5593906976744193,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.5046511627906985,0.6214657022664835,0.5435451162790703,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4613953488372102,0.6214657022664835,0.4986669767441869,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعین","boundary":[0.39302325581395436,0.6214657022664835,0.45487534883721015,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3544186046511636,0.6214657022664835,0.3868865116279078,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3358139534883729,0.6214657022664835,0.34848000000000084,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3111627906976753,0.6214657022664835,0.3298065116279078,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.2683720930232566,0.6214657022664835,0.30515255813953573,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.263720930232559,0.6214657022664835,0.26818790697674505,0.6392679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"متأسفانه","boundary":[0.20046511627907063,0.6214657022664835,0.25774418604651245,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17023255813953572,0.6214657022664835,0.19360279069767525,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.793953488372094,0.6514657022664835,0.8291144186046522,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7716279069767451,0.6514657022664835,0.7840781395348847,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.6906976744186055,0.6514657022664835,0.7622530232558148,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6855813953488382,0.6514657022664835,0.6905265116279079,0.6692679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"گاه","boundary":[0.6506976744186059,0.6514657022664835,0.6758762790697688,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.5897674418604664,0.6514657022664835,0.6260511627906988,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.556279069767443,0.6514657022664835,0.5791841860465127,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.5074418604651173,0.6514657022664835,0.5465451162790708,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49116279069767543,0.6514657022664835,0.49778325581395444,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4376744186046524,0.6514657022664835,0.47658232558139657,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41023255813953613,0.6514657022664835,0.42745581395348964,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعین","boundary":[0.3376744186046524,0.6514657022664835,0.39999069767441986,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3037209302325594,0.6514657022664835,0.3280027906976757,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2986046511627919,0.6514657022664835,0.304105116279071,0.6692679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.26186046511628025,0.6514657022664835,0.28820558139534996,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"قدرناشناس","boundary":[0.17023255813953608,0.6514657022664835,0.25161488372093144,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.784186046511629,0.6814657022664835,0.829112558139536,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7683720930232569,0.6814657022664835,0.7779013953488384,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.7334883720930244,0.6814657022664835,0.7622009302325593,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"زحمات","boundary":[0.6697674418604662,0.6814657022664835,0.7279711627906988,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6395348837209314,0.6814657022664835,0.6638167441860476,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6209302325581406,0.6814657022664835,0.633626046511629,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"نادیده","boundary":[0.5734883720930243,0.6814657022664835,0.6150744186046522,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5604651162790708,0.6814657022664835,0.5670855813953499,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند","boundary":[0.5055813953488384,0.6814657022664835,0.5454893023255827,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48976744186046633,0.6814657022664835,0.4995813953488384,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.47302325581395466,0.6814657022664835,0.48408651162790817,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.44232558139535,0.6814657022664835,0.46706697674418723,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.39720930232558255,0.6814657022664835,0.4214613953488384,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3786046511627919,0.6814657022664835,0.3912706976744198,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"ترك","boundary":[0.3390697674418617,0.6814657022664835,0.3725758139534896,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3264893023255826,0.6814657022664835,0.33308744186046635,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2813953488372105,0.6814657022664835,0.3116753488372105,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2767441860465128,0.6814657022664835,0.2810567441860477,0.6992679000686812],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325596,0.7114657022664834,0.8017544186046526,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"جواب","boundary":[0.7283720930232573,0.7114657022664834,0.7766818604651178,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7079069767441876,0.7114657022664834,0.720810232558141,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6762790697674432,0.7114657022664834,0.7005795348837224,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"عزیزان","boundary":[0.6176744186046526,0.7114657022664834,0.669064186046513,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5832558139534897,0.7114657022664834,0.6112279069767454,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.5376744186046524,0.7114657022664834,0.5762111627906988,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5320930232558154,0.7114657022664834,0.5375934883720944,0.7292679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.5013953488372108,0.7114657022664834,0.525536744186048,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.4404651162790712,0.7114657022664834,0.49439813953488515,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"نیازي","boundary":[0.39209302325581535,0.7114657022664834,0.4330279069767456,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3716279069767456,0.7114657022664834,0.38551720930232697,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"پند","boundary":[0.3418604651162805,0.7114657022664834,0.3645023255813968,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32511627906976887,0.7114657022664834,0.3352381395348851,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحتهاي","boundary":[0.23906976744186198,0.7114657022664834,0.3181627906976759,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"حکیمانه","boundary":[0.17023255813953642,0.7114657022664834,0.23232372093023407,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.799534883720932,0.7411360319368131,0.8292334883720948,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7790697674418622,0.7411360319368131,0.7919730232558156,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.7311627906976761,0.7411360319368131,0.7719497674418622,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"کاف","boundary":[0.70325581395349,0.7411360319368131,0.7243851162790714,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6358139534883737,0.7411360319368131,0.6815172093023272,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.6027906976744202,0.7411360319368131,0.629036279069769,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگان","boundary":[0.5441860465116295,0.7411360319368131,0.5955972093023272,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5274418604651178,0.7411360319368131,0.5377209302325596,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.48930232558139675,0.7411360319368131,0.5207032558139549,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگان","boundary":[0.4306976744186061,0.7411360319368131,0.4821088372093038,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.39069767441860614,0.7411360319368131,0.42365860465116423,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.3218604651162805,0.7411360319368131,0.38374976744186196,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.2627906976744204,0.7411360319368131,0.3146195348837224,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24604651162790878,0.7411360319368131,0.2559293023255832,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.20279069767442043,0.7411360319368131,0.23872837209302508,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.17023255813953672,0.7411360319368131,0.19580744186046695,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8153488372093041,0.7711360319368131,0.8292381395348855,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.7460465116279087,0.7711360319368131,0.8079302325581413,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7027906976744204,0.7711360319368131,0.7385320930232576,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.6344186046511646,0.7711360319368131,0.6804093023255832,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6297674418604668,0.7711360319368131,0.6357023255813972,0.788938229739011],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5962790697674436,0.7711360319368131,0.622488372093025,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5911627906976762,0.7711360319368131,0.5966632558139553,0.788938229739011],"dir":"ltr"},{"str":"دیگر","boundary":[0.547441860465118,0.7711360319368131,0.5833795348837226,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5269767441860482,0.7711360319368131,0.5394269767441878,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.4576744186046529,0.7711360319368131,0.5195581395348855,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"سیر","boundary":[0.4218604651162808,0.7711360319368131,0.45005302325581564,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.36325581395349005,0.7711360319368131,0.4146195348837227,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3455813953488389,0.7711360319368131,0.35580372093023427,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.31023255813953654,0.7711360319368131,0.338628837209304,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2809302325581412,0.7711360319368131,0.30335906976744353,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.22976744186046677,0.7711360319368131,0.27402325581395515,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.1948837209302342,0.7711360319368131,0.2226241860465133,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17023255813953656,0.7711360319368131,0.18745581395349004,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"چارة","boundary":[0.7930232558139552,0.8011360319368132,0.829348837209304,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.7586046511627923,0.8011360319368132,0.7850102325581412,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7251162790697692,0.8011360319368132,0.7508632558139552,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.6548837209302343,0.8011360319368132,0.7172325581395366,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.6023255813953505,0.8011360319368132,0.6470046511627924,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5981395348837225,0.8011360319368132,0.6045395348837225,0.818938229739011],"dir":"ltr"},{"str":"علت","boundary":[0.5534883720930248,0.8011360319368132,0.5897767441860481,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5358139534883738,0.8011360319368132,0.545748837209304,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه","boundary":[0.48976744186046683,0.8011360319368132,0.5277348837209319,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.45534883720930397,0.8011360319368132,0.48175441860465285,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4497674418604667,0.8011360319368132,0.4549600000000016,0.818938229739011],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4283720930232574,0.8011360319368132,0.4422613953488388,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نحوي","boundary":[0.37488372093023414,0.8011360319368132,0.4202130232558155,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3297674418604667,0.8011360319368132,0.36754232558139693,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30418604651162945,0.8011360319368132,0.32140930232558296,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.23441860465116435,0.8011360319368132,0.2963023255813969,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2167441860465132,0.8011360319368132,0.22686604651162945,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"اندرز","boundary":[0.17023255813953644,0.8011360319368132,0.20869395348837363,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7986046511627922,0.8311360319368131,0.8294818604651177,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7758139534883737,0.8311360319368131,0.788717209302327,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"تسکین","boundary":[0.7144186046511645,0.8311360319368131,0.7666195348837225,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.686976744186048,0.8311360319368131,0.7053358139534899,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.633023255813955,0.8311360319368131,0.6777023255813969,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6283720930232575,0.8311360319368131,0.6361674418604668,0.8489382297390109],"dir":"ltr"},{"str":"چاره","boundary":[0.5832558139534901,0.8311360319368131,0.6191162790697692,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.5469767441860481,0.8311360319368131,0.5738474418604668,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.5153209302325598,0.8311360319368131,0.5375013953488388,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4730232558139551,0.8311360319368131,0.4902465116279086,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"غدهاي","boundary":[0.41488372093023446,0.8311360319368131,0.46350976744186206,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3879069767441879,0.8311360319368131,0.40507906976744373,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.3506976744186065,0.8311360319368131,0.3779590697674437,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.30511627906976924,0.8311360319368131,0.34143162790697856,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"جراح","boundary":[0.25441860465116456,0.8311360319368131,0.2956474418604669,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19348837209302502,0.8311360319368131,0.23073116279069944,0.8489382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.17023255813953667,0.8311360319368131,0.18424744186046688,0.8489382297390109],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17023,0.14311,0.82968,0.84894],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/b8cebdda603e9403757f521925e16f3c.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/944bef15e6d445837cc15b5808fd1837.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17048,0.26795]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7944186046511629,0.1004108001373626,0.82952,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79442,0.10041,0.82952,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.1702325581395349,0.10074047046703294,0.1888372093023256,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.10074,0.18884,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نصحیت","boundary":[0.7669767441860464,0.14311405391483512,0.8293311627906977,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7623255813953489,0.14311405391483512,0.7673302325581396,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"حال","boundary":[0.7232558139534886,0.14311405391483512,0.7558669767441862,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.6925581395348839,0.14311405391483512,0.7166818604651164,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.6427906976744188,0.14311405391483512,0.6860018604651165,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.622325581395349,0.14311405391483512,0.6362148837209304,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6013953488372094,0.14311405391483512,0.6157823255813955,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"بگوییم","boundary":[0.5441860465116279,0.14311405391483512,0.5945609302325582,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5195348837209302,0.14311405391483512,0.5377441860465116,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5139534883720932,0.14311405391483512,0.5196111627906979,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"سع","boundary":[0.4855534883720935,0.14311405391483512,0.5073479069767446,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.44000000000000045,0.14311405391483512,0.4638158139534888,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.40651162790697715,0.14311405391483512,0.4333823255813958,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38651162790697713,0.14311405391483512,0.4001079069767446,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3665116279069771,0.14311405391483512,0.3798232558139538,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"خودت","boundary":[0.3069767441860468,0.14311405391483512,0.35993767441860497,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.2720930232558142,0.14311405391483512,0.3004697674418607,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.25160000000000016,0.14311405391483512,0.26558976744186064,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21953488372093044,0.14311405391483512,0.2298139534883723,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2013953488372095,0.14311405391483512,0.21338883720930255,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17023255813953508,0.14311405391483512,0.19453302325581415,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.7990697674418609,0.17278438358516482,0.8292055813953493,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7767441860465121,0.17278438358516482,0.7900558139534889,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.7413953488372097,0.17278438358516482,0.7678009302325587,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"فریادکشیدن","boundary":[0.6437209302325586,0.17278438358516482,0.7325190697674423,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5981395348837214,0.17278438358516482,0.6347302325581401,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5762790697674424,0.17278438358516482,0.5887162790697679,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5632558139534889,0.17278438358516482,0.5669125581395354,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"ادب","boundary":[0.5311348837209307,0.17278438358516482,0.5483144186046516,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4646511627906981,0.17278438358516482,0.5075423255813958,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"سع","boundary":[0.43397860465116317,0.17278438358516482,0.45577302325581437,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.3869767441860469,0.17278438358516482,0.40986232558139574,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"بخندي،","boundary":[0.3204651162790702,0.17278438358516482,0.3779488372093027,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"خنده","boundary":[0.2734883720930236,0.17278438358516482,0.31154604651162826,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2506976744186051,0.17278438358516482,0.26400372093023294,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.22186046511627946,0.17278438358516482,0.24177302325581435,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"دردي","boundary":[0.17023255813953528,0.17278438358516482,0.212917209302326,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"دواست،","boundary":[0.7674418604651166,0.20278438358516485,0.829438139534884,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"مسلم","boundary":[0.718604651162791,0.20278438358516485,0.7584986046511631,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6725581395348841,0.20278438358516485,0.7093358139534888,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6455813953488375,0.20278438358516485,0.663790697674419,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6004651162790702,0.20278438358516485,0.6364027906976748,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5776744186046515,0.20278438358516485,0.5915637209302329,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"حرف","boundary":[0.5255813953488376,0.20278438358516485,0.568670697674419,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5032558139534888,0.20278438358516485,0.5169823255813958,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.45532093023255854,0.20278438358516485,0.4945125581395353,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.37534883720930273,0.20278438358516485,0.43111162790697716,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.3204651162790702,0.20278438358516485,0.366150697674419,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3013953488372097,0.20278438358516485,0.311517209302326,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2790697674418609,0.20278438358516485,0.2929590697674423,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.24186046511627948,0.20278438358516485,0.2700753488372097,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"چاره","boundary":[0.19674418604651203,0.20278438358516485,0.23306976744186086,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953528,0.20278438358516485,0.1874046511627911,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.8041581395348842,0.2327843835851649,0.8293553488372098,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7460465116279075,0.2327843835851649,0.7819841860465121,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6888372093023261,0.2327843835851649,0.7395069767441865,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"افتاد","boundary":[0.6511627906976749,0.2327843835851649,0.6821209302325586,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6465116279069774,0.2327843835851649,0.6514409302325588,0.25058658138736273],"dir":"ltr"},{"str":"چون","boundary":[0.603255813953489,0.2327843835851649,0.6399376744186054,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.5702325581395356,0.2327843835851649,0.5966381395348843,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5330232558139542,0.2327843835851649,0.5637572093023263,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5162790697674425,0.2327843835851649,0.5265581395348844,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4823255813953495,0.2327843835851649,0.5102976744186053,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.44697674418604716,0.2327843835851649,0.47590418604651225,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.40790697674418663,0.2327843835851649,0.4403032558139541,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4037209302325588,0.2327843835851649,0.4084930232558146,0.25058658138736273],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.7730232558139538,0.2627843835851649,0.8018697674418608,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7376744186046515,0.2627843835851649,0.7656446511627911,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6958139534883726,0.2627843835851649,0.7300502325581399,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"رف","boundary":[0.673023255813954,0.2627843835851649,0.6882809302325585,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"عیب","boundary":[0.6176744186046516,0.2627843835851649,0.6533348837209306,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6000000000000005,0.2627843835851649,0.6101218604651167,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"درد،","boundary":[0.5604651162790703,0.2627843835851649,0.5924809302325587,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"سع","boundary":[0.5316000000000006,0.2627843835851649,0.5533944186046518,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.48139534883720997,0.2627843835851649,0.5087888372093029,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45627906976744254,0.2627843835851649,0.47350232558139604,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"چارهاي","boundary":[0.3925581395348841,0.2627843835851649,0.4488837209302332,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشید","boundary":[0.3274418604651167,0.2627843835851649,0.38502325581395386,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3097674418604655,0.2627843835851649,0.32003162790697715,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.2795069767441864,0.2627843835851649,0.3028734883720934,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.23023255813953525,0.2627843835851649,0.2565953488372097,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.19534883720930268,0.2627843835851649,0.2227423255813957,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17023255813953522,0.2627843835851649,0.18745581395348873,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.8060465116279073,0.29245471325549466,0.8292539534883724,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7693023255813958,0.29245471325549466,0.7972744186046515,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"بکنند","boundary":[0.7213953488372098,0.29245471325549466,0.7606130232558144,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.716744186046512,0.29245471325549466,0.7240744186046515,0.3102569110576925],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.6525581395348841,0.29245471325549466,0.7078093023255817,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6469767441860469,0.29245471325549466,0.6524772093023259,0.3102569110576925],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6041860465116283,0.29245471325549466,0.6384223255813958,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.5441860465116284,0.29245471325549466,0.5954846511627911,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5218604651162796,0.29245471325549466,0.534763720930233,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48837209302325624,0.29245471325549466,0.5126725581395353,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.46697674418604695,0.29245471325549466,0.47961023255814,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"ظور","boundary":[0.43488372093023303,0.29245471325549466,0.4664083720930237,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3981395348837214,0.29245471325549466,0.4261116279069772,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.3595348837209306,0.29245471325549466,0.3899813953488376,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.3269767441860469,0.29245471325549466,0.35061953488372133,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبهاي","boundary":[0.2386046511627911,0.29245471325549466,0.31821023255813996,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.17023255813953528,0.29245471325549466,0.2296679069767446,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.7693023255813959,0.32245471325549463,0.829116279069768,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"ضوابط","boundary":[0.711162790697675,0.32245471325549463,0.7629144186046517,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6581395348837215,0.32245471325549463,0.7047320930232563,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6186046511627911,0.32245471325549463,0.6515655813953493,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5734883720930237,0.32245471325549463,0.6119841860465121,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.5455813953488378,0.32245471325549463,0.5675125581395354,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5413953488372097,0.32245471325549463,0.546309767441861,0.3402569110576924],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.7739534883720932,0.3524547132554946,0.801925581395349,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7330232558139538,0.3524547132554946,0.7639004651162793,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6986046511627909,0.3524547132554946,0.7227125581395352,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6464837209302329,0.3524547132554946,0.6881665116279072,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.5613953488372097,0.3524547132554946,0.6212093023255818,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"ضوابط","boundary":[0.49953488372093063,0.3524547132554946,0.5512865116279074,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.45625116279069805,0.3524547132554946,0.48919906976744226,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4200000000000004,0.3524547132554946,0.43076279069767476,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.376744186046512,0.3524547132554946,0.40996651162790737,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.322790697674419,0.3524547132554946,0.3662613953488376,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.2776744186046513,0.3524547132554946,0.3124781395348839,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.25581395348837227,0.3524547132554946,0.2677069767441862,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.19860465116279086,0.3524547132554946,0.24552558139534902,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953506,0.3524547132554946,0.18826604651162807,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"فضای","boundary":[0.7943906976744188,0.3824547132554945,0.8293265116279072,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"آرامبخش","boundary":[0.7009302325581398,0.3824547132554945,0.7721832558139536,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6841860465116282,0.3824547132554945,0.6938772093023258,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6595348837209304,0.3824547132554945,0.6767069767441862,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"امنیت","boundary":[0.6097674418604653,0.3824547132554945,0.6523293023255816,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.566511627906977,0.3824547132554945,0.6029897674418607,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5460465116279072,0.3824547132554945,0.5599358139534886,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"تخلیه","boundary":[0.4981395348837211,0.3824547132554945,0.5390734883720931,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4581395348837211,0.3824547132554945,0.4911004651162792,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.3925581395348839,0.3824547132554945,0.45100930232558156,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3879069767441863,0.3824547132554945,0.3933767441860467,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37116279069767466,0.3824547132554945,0.3812846511627909,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3506976744186049,0.3824547132554945,0.3645869767441863,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.3367441860465119,0.3824547132554945,0.34372651162790724,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.3032558139534886,0.3824547132554945,0.3366818604651165,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.2962790697674421,0.3824547132554945,0.30326139534883745,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"واقع","boundary":[0.2600000000000003,0.3824547132554945,0.28979906976744213,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.23302325581395375,0.3824547132554945,0.23755906976744212,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"ببرند","boundary":[0.17488372093023283,0.3824547132554945,0.21109860465116306,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17023255813953514,0.3824547132554945,0.17523720930232584,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7697674418604653,0.41212504292582425,0.8294009302325583,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7493023255813955,0.41212504292582425,0.7626139534883724,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.7018604651162792,0.41212504292582425,0.7421497674418607,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترین","boundary":[0.6316279069767443,0.41212504292582425,0.695119069767442,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.5925581395348838,0.41212504292582425,0.6245665116279071,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5511627906976745,0.41212504292582425,0.5853990697674418,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.4697674418604652,0.41212504292582425,0.5441134883720931,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4255813953488373,0.41212504292582425,0.4628241860465117,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4004651162790699,0.41212504292582425,0.41867441860465127,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.36930232558139553,0.41212504292582425,0.3934437209302327,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"چنانچه","boundary":[0.3088372093023257,0.41212504292582425,0.36277023255813967,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2879069767441862,0.41212504292582425,0.3017962790697676,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2627906976744188,0.41212504292582425,0.28114976744186065,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"تسلط","boundary":[0.2134883720930235,0.41212504292582425,0.25573488372093045,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.17023255813953514,0.41212504292582425,0.20671069767441885,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7883720930232561,0.4421250429258242,0.8294623255813957,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7409302325581397,0.4421250429258242,0.7819572093023258,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7353488372093027,0.4421250429258242,0.7408493023255817,0.459927240728022],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7148837209302329,0.4421250429258242,0.7287730232558143,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.6795069767441863,0.4421250429258242,0.7082818604651165,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6506976744186049,0.4421250429258242,0.657318139534884,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.5934883720930236,0.4421250429258242,0.6359637209302329,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5762790697674423,0.4421250429258242,0.5870790697674422,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5172093023255817,0.4421250429258242,0.5698251162790701,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49720930232558175,0.4421250429258242,0.5105209302325585,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46604651162790733,0.4421250429258242,0.4903469767441864,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.4274418604651166,0.4421250429258242,0.4594502325581399,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40697674418604685,0.4421250429258242,0.42086604651162823,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.36372093023255847,0.4421250429258242,0.40035906976744223,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعهکننده","boundary":[0.26511627906976787,0.4421250429258242,0.3576939534883724,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.19953488372093064,0.4421250429258242,0.2584511627906981,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19488372093023296,0.4421250429258242,0.19965581395348878,0.459927240728022],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953528,0.4421250429258242,0.1882660465116283,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.804651162790698,0.4721250429258242,0.8289516279069772,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7604651162790702,0.4721250429258242,0.7975758139534888,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7460465116279074,0.4721250429258242,0.7534232558139539,0.48992724072802196],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6865116279069772,0.4721250429258242,0.7461451162790703,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6734883720930238,0.4721250429258242,0.6789888372093028,0.48992724072802196],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.679069767441861,0.4721250429258242,0.6866800000000005,0.48992724072802196],"dir":"ltr"},{"str":"عل","boundary":[0.6502325581395354,0.4721250429258242,0.6665209302325587,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"رغم","boundary":[0.6037209302325587,0.4721250429258242,0.6353925581395354,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.5455813953488378,0.4721250429258242,0.5965990697674425,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.4999720930232563,0.4721250429258242,0.5385767441860471,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45953488372093076,0.4721250429258242,0.4777441860465121,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4181395348837214,0.4721250429258242,0.45283348837209353,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.3813953488372098,0.4721250429258242,0.41184930232558187,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهها","boundary":[0.3213953488372098,0.4721250429258242,0.3750474418604656,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2837209302325586,0.4721250429258242,0.3144548837209307,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26697674418604705,0.4721250429258242,0.2772558139534889,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"کلید","boundary":[0.2274418604651168,0.4721250429258242,0.26019348837209355,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.185116279069768,0.4721250429258242,0.22098232558139588,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7702325581395354,0.5017953725961539,0.8291209302325586,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7293023255813958,0.5017953725961539,0.7640409302325587,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبهکنندگان","boundary":[0.6037209302325587,0.5017953725961539,0.7228613953488376,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5902325581395355,0.5017953725961539,0.5968530232558145,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.5344186046511634,0.5017953725961539,0.5754511627906983,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4781395348837216,0.5017953725961539,0.5281106976744192,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.43209302325581456,0.5017953725961539,0.471308837209303,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.40648372093023316,0.5017953725961539,0.4254679069767448,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نگاشته","boundary":[0.33441860465116335,0.5017953725961539,0.38446790697674477,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2962790697674424,0.5017953725961539,0.327642790697675,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25255813953488426,0.5017953725961539,0.28933581395348895,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24790697674418669,0.5017953725961539,0.2528548837209309,0.5195975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325586,0.5317953725961538,0.8017544186046517,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7506976744186051,0.5317953725961538,0.7749981395348842,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7023255813953494,0.5317953725961538,0.7423618604651168,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6758139534883726,0.5317953725961538,0.694023255813954,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"اذعان","boundary":[0.6265116279069772,0.5317953725961538,0.6669153488372098,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"دارم","boundary":[0.5869767441860471,0.5317953725961538,0.6186409302325587,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"بضاعت","boundary":[0.5209302325581401,0.5317953725961538,0.5780660465116285,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"چندان","boundary":[0.47299534883720973,0.5317953725961538,0.5124818604651167,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43581395348837254,0.5317953725961538,0.44912558139534925,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.40139534883720973,0.5317953725961538,0.42809767441860513,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.36601860465116326,0.5317953725961538,0.39300465116279115,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد","boundary":[0.30418604651162834,0.5317953725961538,0.34177116279069814,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2841860465116284,0.5317953725961538,0.2960790697674423,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"حدودي","boundary":[0.21534883720930284,0.5317953725961538,0.2756493023255819,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"سع","boundary":[0.18511627906976796,0.5317953725961538,0.2069106976744191,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7976744186046519,0.5617953725961539,0.8290381395348845,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.753488372093024,0.5617953725961539,0.7907311627906985,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7283720930232566,0.5617953725961539,0.7465813953488379,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.6409302325581403,0.5617953725961539,0.7215134883720937,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.5874418604651169,0.5617953725961539,0.6338976744186053,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5665116279069774,0.5617953725961539,0.5804009302325588,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.5302325581395355,0.5617953725961539,0.5598390697674424,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.49813953488372176,0.5617953725961539,0.5082800000000005,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.4320930232558147,0.5617953725961539,0.4912334883720938,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.3944186046511636,0.5617953725961539,0.4254186046511636,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3562790697674426,0.5617953725961539,0.3876427906976752,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33906976744186124,0.5617953725961539,0.3493023255813961,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.25813953488372166,0.5617953725961539,0.33262418604651245,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.233488372093024,0.5617953725961539,0.2509172093023263,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21348837209302401,0.5617953725961539,0.22615441860465194,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.17023255813953567,0.5617953725961539,0.20640558139534962,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.7874418604651169,0.5917953725961538,0.829222325581396,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7697674418604659,0.5917953725961538,0.7794586046511635,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7446511627906984,0.5917953725961538,0.7618232558139543,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبههاي","boundary":[0.6455813953488377,0.5917953725961538,0.7373079069767451,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6046511627906982,0.5917953725961538,0.6380772093023261,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5841860465116284,0.5917953725961538,0.5974976744186052,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5590697674418611,0.5917953725961538,0.5764986046511634,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.49953488372093086,0.5917953725961538,0.5516846511627914,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند","boundary":[0.4479069767441867,0.5917953725961538,0.49199348837209367,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4432558139534889,0.5917953725961538,0.4481851162790703,0.6095975703983515],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.41767441860465165,0.5917953725961538,0.4357079069767447,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.35488372093023307,0.5917953725961538,0.41027162790697724,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3041860465116284,0.5917953725961538,0.3474213953488377,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.24883720930232608,0.5917953725961538,0.2968093023255819,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24372093023255864,0.5917953725961538,0.24922139534883772,0.6095975703983515],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.22325581395348887,0.5917953725961538,0.2357060465116284,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.1702325581395354,0.5917953725961538,0.21537674418604702,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"ارجمند","boundary":[0.7739534883720938,0.6214657022664835,0.8291200000000007,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.7255813953488379,0.6214657022664835,0.767327441860466,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"دارم","boundary":[0.6879069767441868,0.6214657022664835,0.7195711627906984,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6637209302325588,0.6214657022664835,0.6809441860465123,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6427906976744193,0.6214657022664835,0.6570269767441866,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6139534883720937,0.6214657022664835,0.6364130232558146,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"منت","boundary":[0.5744186046511635,0.6214657022664835,0.6075172093023262,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.5144186046511633,0.6214657022664835,0.5679851162790702,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4976744186046517,0.6214657022664835,0.5079386046511634,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.43997209302325635,0.6214657022664835,0.49124000000000057,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"بفرمایند","boundary":[0.35953488372093073,0.6214657022664835,0.4180809302325587,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35488372093023335,0.6214657022664835,0.35965581395348917,0.6392679000686813],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.14311,0.82946,0.63927],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خویش","boundary":[0.7469767441860475,0.6826024854052197,0.8014130232558146,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7260465116279079,0.6826024854052197,0.7404976744186056,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6995348837209312,0.6826024854052197,0.7195730232558148,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.6381395348837219,0.6826024854052197,0.6928148837209313,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"پیداکن،","boundary":[0.5702325581395358,0.6826024854052197,0.6320976744186055,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.5223255813953497,0.6826024854052197,0.5639227906976753,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48976744186046595,0.6826024854052197,0.5163302325581403,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4441860465116287,0.6826024854052197,0.4836437209302334,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42697674418604725,0.6826024854052197,0.43782604651162865,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.3920930232558147,0.6826024854052197,0.42089953488372167,0.7004046832074174],"dir":"rtl"},{"str":"گوهر","boundary":[0.5018604651162801,0.7142508370535713,0.5436613953488383,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4600000000000011,0.7142508370535713,0.4951600000000011,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.43860465116279174,0.7142508370535713,0.45398604651162894,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"هویداکن،","boundary":[0.3553488372093033,0.7142508370535713,0.4319506976744197,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.3074418604651173,0.7142508370535713,0.3495041860465127,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.27488372093023355,0.7142508370535713,0.301446511627908,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22930232558139632,0.7142508370535713,0.26826697674418704,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21209302325581494,0.7142508370535713,0.22294232558139634,0.7320530348557691],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.17720930232558238,0.7142508370535713,0.20601581395348936,0.7320530348557691],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17721,0.6826,0.80141,0.73205],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/23b1b256052c7864d060f51fbee167fb.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/ca836148e1a14df9853245a368b74b2f.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.18186,0.10041,0.17023,0.88673]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.8111627906976744,0.10074047046703294,0.8297674418604651,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81116,0.10074,0.82977,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.4465116279069767,0.1004108001373626,0.4827618604651162,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39767441860465114,0.1004108001373626,0.44227720930232556,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869767441860465,0.1004108001373626,0.39358697674418597,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3399999999999999,0.1004108001373626,0.38321860465116275,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.30744186046511623,0.1004108001373626,0.3360706976744186,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30744,0.10041,0.48276,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.2786046511627907,0.1004108001373626,0.29214046511627906,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.22325581395348837,0.1004108001373626,0.2749739534883721,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.18186046511627907,0.1004108001373626,0.21877116279069767,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18186,0.10041,0.29214,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/6e85e8ad984fdee6c54e72e5a6fa8080.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/a46a64c4909d688fc00ce3f56f24e0ab.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.35117,0.17056,0.17678]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7809302325581395,0.35116597269917593,0.8294418604651163,0.3676494891826924],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7348837209302326,0.35116597269917593,0.7755116279069767,0.3676494891826924],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.6781395348837208,0.35116597269917593,0.7300232558139534,0.3676494891826924],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.8181116279069767,0.3867404275412089,0.8291125581395349,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"چهل","boundary":[0.7567441860465115,0.3867404275412089,0.7940372093023255,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.738139534883721,0.3867404275412089,0.747906976744186,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7106976744186045,0.3867404275412089,0.7288762790697674,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.6711627906976744,0.3867404275412089,0.7023069767441861,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"اشتغال","boundary":[0.6120930232558139,0.3867404275412089,0.662353488372093,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5897674418604651,0.3867404275412089,0.6036567441860465,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.5413953488372093,0.3867404275412089,0.5808586046511628,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.4646511627906977,0.3867404275412089,0.5325162790697674,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.4055813953488372,0.3867404275412089,0.45573302325581394,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37209302325581395,0.3867404275412089,0.38212651162790695,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.3083720930232558,0.3867404275412089,0.3637060465116279,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2813953488372093,0.3867404275412089,0.29975441860465113,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2544186046511627,0.3867404275412089,0.2724520930232558,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.18930232558139531,0.3867404275412089,0.24615069767441855,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953483,0.3867404275412089,0.181586976744186,0.4045426253434067],"dir":"rtl"},{"str":"درگیريهاي","boundary":[0.7367441860465115,0.41641075721153864,0.8291906976744184,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.6748837209302323,0.41641075721153864,0.7279395348837208,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6558139534883719,0.41641075721153864,0.6665767441860464,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.5999999999999999,0.41641075721153864,0.6468753488372091,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5809302325581394,0.41641075721153864,0.5908381395348836,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.5037209302325579,0.41641075721153864,0.5719330232558139,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"مردم،","boundary":[0.4539534883720929,0.41641075721153864,0.49487441860465103,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.39302325581395336,0.41641075721153864,0.44497116279069754,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"درد","boundary":[0.357674418604651,0.41641075721153864,0.38407999999999987,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"ناتوان","boundary":[0.3134604651162789,0.41641075721153864,0.349047441860465,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.249274418604651,0.41641075721153864,0.2890893023255812,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21209302325581378,0.41641075721153864,0.22540465116279051,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.17023255813953472,0.41641075721153864,0.2029897674418603,0.4342129550137364],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7832558139534882,0.44641075721153856,0.8294111627906976,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.757674418604651,0.44641075721153856,0.7712706976744184,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.727441860465116,0.44641075721153856,0.7454753488372091,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"رویاروی","boundary":[0.6595069767441859,0.44641075721153856,0.7153627906976743,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"مدام","boundary":[0.59953488372093,0.44641075721153856,0.6321227906976742,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5767441860465115,0.44641075721153856,0.587506976744186,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"عصبانیتها،","boundary":[0.47395348837209283,0.44641075721153856,0.5645265116279069,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"ناسازگاريها،","boundary":[0.3599999999999999,0.44641075721153856,0.46199813953488356,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"نگران","boundary":[0.3129953488372091,0.44641075721153856,0.3477069767441859,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.28139534883720924,0.44641075721153856,0.2978344186046511,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2590697674418604,0.44641075721153856,0.26910139534883715,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"سردرگم","boundary":[0.1855534883720929,0.44641075721153856,0.24664837209302312,0.46421295501373633],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7730232558139534,0.4764107572115385,0.8291990697674417,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"کردهام","boundary":[0.7134883720930232,0.4764107572115385,0.7613469767441859,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7088372093023255,0.4764107572115385,0.7189581395348837,0.4942129550137363],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6418604651162791,0.4764107572115385,0.6972651162790698,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6204651162790699,0.4764107572115385,0.6305869767441861,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5423255813953489,0.4764107572115385,0.6089320930232559,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5176744186046511,0.4764107572115385,0.5301246511627907,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.45534883720930236,0.4764107572115385,0.5060493023255814,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"گلهمند","boundary":[0.3939534883720932,0.4764107572115385,0.4442455813953488,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.3293023255813955,0.4764107572115385,0.38259534883720947,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"پدرها","boundary":[0.27488372093023267,0.4764107572115385,0.3174111627906978,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2534883720930234,0.4764107572115385,0.26376744186046525,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"مادرها","boundary":[0.19441860465116292,0.4764107572115385,0.24206697674418617,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.170232558139535,0.4764107572115385,0.1826827906976745,0.4942129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان،","boundary":[0.7655813953488375,0.5064107572115385,0.8292613953488375,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"همسران","boundary":[0.6981395348837212,0.5064107572115385,0.75894511627907,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6781395348837211,0.5064107572115385,0.691451162790698,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر،","boundary":[0.6088372093023259,0.5064107572115385,0.6716223255813957,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.5376744186046514,0.5064107572115385,0.602158139534884,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5209302325581397,0.5064107572115385,0.5311627906976747,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان،","boundary":[0.45348837209302345,0.5064107572115385,0.5144520930232561,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.402325581395349,0.5064107572115385,0.44681767441860487,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.382325581395349,0.5064107572115385,0.3952288372093025,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"همدیگر","boundary":[0.3153488372093025,0.5064107572115385,0.37569116279069786,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"بدبین","boundary":[0.2674418604651165,0.5064107572115385,0.3086511627906978,0.5242129550137363],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2627906976744188,0.5064107572115385,0.2674725581395351,0.5242129550137363],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.7511627906976744,0.5360810868818682,0.8018632558139536,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"شکایت","boundary":[0.6837209302325583,0.5360810868818682,0.7405404651162792,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6664837209302328,0.5360810868818682,0.6735413953488374,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.6139534883720928,0.5360810868818682,0.6511934883720929,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5902325581395348,0.5360810868818682,0.6035441860465116,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5558139534883719,0.5360810868818682,0.580114418604651,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5274418604651161,0.5360810868818682,0.5456511627906976,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.503720930232558,0.5360810868818682,0.5166241860465115,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.46744186046511627,0.5360810868818682,0.49365116279069765,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4502325581395349,0.5360810868818682,0.4568530232558139,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"گویند","boundary":[0.391627906976744,0.5360810868818682,0.43525953488372077,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3674418604651161,0.5360810868818682,0.3813311627906975,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.3018604651162789,0.5360810868818682,0.3572539534883719,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"احترام","boundary":[0.24511627906976727,0.5360810868818682,0.2915562790697673,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"بگذارید،","boundary":[0.1702325581395347,0.5360810868818682,0.23455255813953468,0.553883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7846511627906975,0.5660810868818682,0.8291432558139533,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7623255813953487,0.5660810868818682,0.7761869767441858,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7279069767441856,0.5660810868818682,0.754116279069767,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7088372093023251,0.5660810868818682,0.7195999999999996,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"انصاف","boundary":[0.649302325581395,0.5660810868818682,0.7003516279069762,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6041860465116276,0.5660810868818682,0.6407990697674415,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.5586046511627903,0.5660810868818682,0.5958446511627904,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5241860465116276,0.5660810868818682,0.5503655813953485,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5023255813953486,0.5660810868818682,0.515921860465116,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.4576744186046509,0.5660810868818682,0.49345116279069745,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.417674418604651,0.5660810868818682,0.44933302325581376,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.41209302325581343,0.5660810868818682,0.41759348837209254,0.5838832846840659],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.39209302325581347,0.5660810868818682,0.4039860465116274,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37674418604651116,0.5660810868818682,0.38336465116279017,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"توانید","boundary":[0.31906976744186,0.5660810868818682,0.3615451162790693,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.2539534883720926,0.5660810868818682,0.31096651162790656,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"کنید،","boundary":[0.20837209302325535,0.5660810868818682,0.24561209302325535,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.1702325581395344,0.5660810868818682,0.19975720930232507,0.5838832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"سختگیري","boundary":[0.7395348837209297,0.5960810868818681,0.8290279069767437,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"نکنید،","boundary":[0.685116279069767,0.5960810868818681,0.7300409302325577,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6618604651162786,0.5960810868818681,0.67574976744186,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6265116279069762,0.5960810868818681,0.6527209302325576,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"آزادي","boundary":[0.5725581395348832,0.5960810868818681,0.6173069767441854,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"بدهید،","boundary":[0.5139534883720929,0.5960810868818681,0.5630781395348832,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4786046511627905,0.5960810868818681,0.504813953488372,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.45627906976744165,0.5960810868818681,0.4690753488372091,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.433488372093023,0.5960810868818681,0.44708465116279045,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.3888372093023253,0.5960810868818681,0.4242511627906974,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند،","boundary":[0.3283720930232555,0.5960810868818681,0.37947906976744156,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.2795348837209299,0.5960810868818681,0.3189665116279066,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2595348837209298,0.5960810868818681,0.2702976744186042,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"دوستانشان","boundary":[0.17023255813953445,0.5960810868818681,0.2502995348837205,0.6138832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7823255813953487,0.6260810868818681,0.829106976744186,0.6438832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7767441860465115,0.6260810868818681,0.7820576744186045,0.6438832846840659],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7586046511627906,0.6260810868818681,0.7704976744186045,0.6438832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7413953488372091,0.6260810868818681,0.7521581395348836,0.6438832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7213953488372092,0.6260810868818681,0.7351218604651162,0.6438832846840659],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7172093023255812,0.6260810868818681,0.7221386046511626,0.6438832846840659],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.783720930232558,0.6557514165521978,0.801754418604651,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل،","boundary":[0.7293023255813952,0.6557514165521978,0.7745293023255814,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6618604651162789,0.6557514165521978,0.7199655813953487,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6186046511627907,0.6557514165521978,0.6523125581395348,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5874418604651163,0.6557514165521978,0.6089404651162791,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.5390697674418604,0.6557514165521978,0.5778548837209302,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5167441860465115,0.6557514165521978,0.5291944186046511,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.45720930232558127,0.6557514165521978,0.5079097674418603,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"شکایت","boundary":[0.39116279069767423,0.6557514165521978,0.4475172093023254,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.34372093023255795,0.6557514165521978,0.38193023255813935,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3162790697674417,0.6557514165521978,0.33448837209302307,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.27860465116279054,0.6557514165521978,0.3070576744186045,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2744186046511628,0.6557514165521978,0.28198790697674414,0.6735536143543955],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.21441860465116278,0.6557514165521978,0.2651190697674418,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.19209302325581393,0.6557514165521978,0.20581953488372093,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.17023255813953486,0.6557514165521978,0.18289860465116276,0.6735536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.8143906976744186,0.6857514165521977,0.8291804651162791,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"فهمند،","boundary":[0.7497674418604653,0.6857514165521977,0.7992809302325584,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.7060465116279071,0.6857514165521977,0.7426846511627908,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.6841581395348837,0.6857514165521977,0.6989479069767442,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.6316279069767444,0.6857514165521977,0.6688679069767445,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6176465116279072,0.6857514165521977,0.6247041860465118,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5460465116279073,0.6857514165521977,0.6022604651162794,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5320930232558142,0.6857514165521977,0.5391506976744188,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"ثل","boundary":[0.5116279069767444,0.6857514165521977,0.5316223255813955,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"خودشان","boundary":[0.44000000000000017,0.6857514165521977,0.5045702325581397,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.39764651162790715,0.6857514165521977,0.4329944186046513,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم،","boundary":[0.33767441860465136,0.6857514165521977,0.3753600000000002,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31255813953488387,0.6857514165521977,0.33059162790697694,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2781395348837211,0.6857514165521977,0.3059311627906979,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"جا،","boundary":[0.2455813953488374,0.6857514165521977,0.2712437209302328,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.22558139534883742,0.6857514165521977,0.23837767441860486,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20511627906976768,0.6857514165521977,0.2187125581395351,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"بچه","boundary":[0.1702325581395351,0.6857514165521977,0.19794883720930254,0.7035536143543957],"dir":"rtl"},{"str":"خطاب","boundary":[0.7776744186046514,0.7157514165521977,0.8293776744186048,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7600000000000002,0.7157514165521977,0.7666204651162793,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.7134883720930232,0.7157514165521977,0.7451469767441861,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"ودر","boundary":[0.6744186046511628,0.7157514165521977,0.7027172093023256,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.6385767441860466,0.7157514165521977,0.6637739534883721,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5762790697674419,0.7157514165521977,0.6122167441860465,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5586046511627908,0.7157514165521977,0.5652251162790699,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"گویند،","boundary":[0.4944186046511627,0.7157514165521977,0.5436316279069767,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.453953488372093,0.7157514165521977,0.4834176744186046,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.40697674418604646,0.7157514165521977,0.4429144186046511,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.3530232558139534,0.7157514165521977,0.39606232558139526,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاید","boundary":[0.2897674418604651,0.7157514165521977,0.3420613953488371,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"!","boundary":[0.2851162790697674,0.7157514165521977,0.28950418604651157,0.7335536143543955],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.2497674418604651,0.7157514165521977,0.27406790697674416,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.17023255813953483,0.7157514165521977,0.23894139534883715,0.7335536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"بچهگانه","boundary":[0.7706976744186045,0.7457514165521977,0.8291395348837208,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7474418604651161,0.7457514165521977,0.760107906976744,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.7093023255813953,0.7457514165521977,0.7370427906976743,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6609302325581393,0.7457514165521977,0.6994037209302324,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.643720930232558,0.7457514165521977,0.6503413953488372,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.5925581395348835,0.7457514165521977,0.628768372093023,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5879069767441859,0.7457514165521977,0.5925906976744184,0.7635536143543956],"dir":"ltr"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.5190697674418602,0.7457514165521977,0.5776027906976742,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4990697674418602,0.7457514165521977,0.5089776744186044,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"شکاف","boundary":[0.4386046511627905,0.7457514165521977,0.48844744186046496,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.4032558139534882,0.7457514165521977,0.428274418604651,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.3744186046511626,0.7457514165521977,0.39352744186046495,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.33209302325581375,0.7457514165521977,0.3644232558139533,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3083720930232556,0.7457514165521977,0.32200930232558117,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.25441860465116256,0.7457514165521977,0.29838325581395325,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23718139534883703,0.7457514165521977,0.2442390697674417,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.19023255813953466,0.7457514165521977,0.22189116279069745,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953464,0.7457514165521977,0.18043069767441838,0.7635536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7734883720930228,0.7754217462225275,0.828983255813953,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7520930232558136,0.7754217462225275,0.7654046511627903,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"علل","boundary":[0.713488372093023,0.7754217462225275,0.7442325581395346,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6586046511627904,0.7754217462225275,0.7054595348837207,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6172093023255811,0.7754217462225275,0.650635348837209,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5958139534883719,0.7754217462225275,0.6094102325581393,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5739534883720928,0.7754217462225275,0.5878427906976742,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5153488372093021,0.7754217462225275,0.5660493023255813,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4627906976744184,0.7754217462225275,0.5072827906976742,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.44787906976744163,0.7754217462225275,0.45493674418604624,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.3962790697674414,0.7754217462225275,0.4324837209302322,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39162790697674377,0.7754217462225275,0.3963999999999996,0.7932239440247253],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.36558139534883677,0.7754217462225275,0.3836148837209298,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.3209023255813949,0.7754217462225275,0.3570455813953484,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.25534883720930185,0.7754217462225275,0.29785953488372047,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.19162790697674373,0.7754217462225275,0.24712279069767398,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17023255813953445,0.7754217462225275,0.18354418604651118,0.7932239440247253],"dir":"rtl"},{"str":"همسران","boundary":[0.7683720930232556,0.8054217462225273,0.8291776744186045,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7172093023255811,0.8054217462225273,0.761701395348837,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6967441860465113,0.8054217462225273,0.7106334883720927,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"همدیگر","boundary":[0.6302325581395346,0.8054217462225273,0.6900772093023253,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"شکایت","boundary":[0.5665116279069765,0.8054217462225273,0.6233311627906974,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5213953488372091,0.8054217462225273,0.5600697674418602,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5046511627906974,0.8054217462225273,0.5147730232558136,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4618604651162787,0.8054217462225273,0.49819999999999964,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"سرزنش","boundary":[0.3953488372093019,0.8054217462225273,0.4550818604651159,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3595348837209298,0.8054217462225273,0.38880372093023213,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3464837209302321,0.8054217462225273,0.3535413953488368,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.2948837209302324,0.8054217462225273,0.3310883720930231,0.8232239440247251],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.289767441860465,0.8054217462225273,0.2945395348837208,0.8232239440247251],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.35117,0.82944,0.82322],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/eb65abb9d55d098f5e8ce7e7710d9deb.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/279d6dad5ccf209abbc320000c5f1032.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17023,0.18106]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8111627906976744,0.10074047046703294,0.8297674418604651,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81116,0.10074,0.82977,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.4465116279069767,0.1004108001373626,0.48276837209302326,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39767441860465114,0.1004108001373626,0.44227720930232556,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869767441860465,0.1004108001373626,0.39358697674418597,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3399999999999999,0.1004108001373626,0.38321860465116275,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.30744186046511623,0.1004108001373626,0.3360706976744186,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30744,0.10041,0.48277,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.2786046511627907,0.1004108001373626,0.29214046511627906,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.22325581395348837,0.1004108001373626,0.2749739534883721,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.18188279069767443,0.1004108001373626,0.21879348837209303,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18188,0.10041,0.29214,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دستهاي","boundary":[0.7446511627906979,0.14311405391483512,0.8019869767441861,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7246511627906979,0.14311405391483512,0.7371013953488373,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"آدمها،","boundary":[0.6720930232558143,0.14311405391483512,0.7178781395348838,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"اصلا","boundary":[0.6293023255813956,0.14311405391483512,0.6649144186046514,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.5697674418604654,0.14311405391483512,0.6219841860465118,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5493023255813956,0.14311405391483512,0.5628986046511629,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.5074418604651164,0.14311405391483512,0.5423906976744187,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.45441860465116296,0.14311405391483512,0.5004093023255816,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43720930232558153,0.14311405391483512,0.4468381395348839,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41674418604651176,0.14311405391483512,0.4296474418604653,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.37857674418604664,0.14311405391483512,0.40934976744186063,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3576744186046513,0.14311405391483512,0.36325581395348855,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.31162790697674436,0.14311405391483512,0.35062790697674434,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.23534883720930255,0.14311405391483512,0.30454511627907,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران،","boundary":[0.17023255813953528,0.14311405391483512,0.22802418604651203,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8153488372093027,0.17278438358516482,0.8292381395348841,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"نظرشان","boundary":[0.7497674418604654,0.17278438358516482,0.8076325581395353,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"غیرقابل","boundary":[0.6851162790697677,0.17278438358516482,0.7417655813953491,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.6418604651162794,0.17278438358516482,0.6772744186046514,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6269767441860469,0.17278438358516482,0.633597209302326,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.5883720930232562,0.17278438358516482,0.6124818604651167,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5837209302325586,0.17278438358516482,0.5887497674418609,0.19058658138736262],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5413953488372096,0.17278438358516482,0.5760334883720934,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.526483720930233,0.17278438358516482,0.5335413953488376,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.45488372093023294,0.17278438358516482,0.5110958139534888,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4120930232558143,0.17278438358516482,0.4468316279069771,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.37395348837209336,0.17278438358516482,0.40408930232558177,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.33253023255813985,0.17278438358516482,0.3658018604651166,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.2720930232558143,0.17278438358516482,0.30933302325581424,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.22093023255813984,0.17278438358516482,0.2641413953488375,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"تمایل","boundary":[0.1702325581395352,0.17278438358516482,0.2129879069767445,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7906976744186053,0.20278438358516485,0.8293720930232565,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7655813953488378,0.20278438358516485,0.7837906976744192,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7446511627906982,0.20278438358516485,0.7585404651162796,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.6851162790697679,0.20278438358516485,0.7373330232558145,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"بگویند،","boundary":[0.6218604651162795,0.20278438358516485,0.6778027906976749,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"چکار","boundary":[0.5734883720930236,0.20278438358516485,0.6145590697674422,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5386046511627911,0.20278438358516485,0.5665767441860469,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"بکنند،","boundary":[0.4860465116279073,0.20278438358516485,0.5313162790697677,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46883720930232586,0.20278438358516485,0.47874511627907007,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"چکار","boundary":[0.42046511627907013,0.20278438358516485,0.46153581395348875,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"نباید","boundary":[0.38000000000000034,0.20278438358516485,0.4135162790697678,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"بکنند،","boundary":[0.32744186046511664,0.20278438358516485,0.373171162790698,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.2772093023255818,0.20278438358516485,0.3204204651162795,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.24883720930232597,0.20278438358516485,0.269990697674419,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.23485581395348878,0.20278438358516485,0.24191348837209342,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.18790697674418663,0.20278438358516485,0.21956558139534943,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1702325581395355,0.20278438358516485,0.1804967441860471,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.8023255813953493,0.2327843835851649,0.8293776744186051,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7562790697674423,0.2327843835851649,0.7949534883720936,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7306976744186051,0.2327843835851649,0.7489069767441866,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.693023255813954,0.2327843835851649,0.7231590697674423,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"اطرافیان،","boundary":[0.62093023255814,0.2327843835851649,0.6860604651162795,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6000000000000005,0.2327843835851649,0.612903255813954,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"دستورات","boundary":[0.5218604651162796,0.2327843835851649,0.592670697674419,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.48883720930232616,0.2327843835851649,0.5145841860465122,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4465116279069773,0.2327843835851649,0.4811200000000006,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.4074418604651168,0.2327843835851649,0.4391004651162796,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40279069767441905,0.2327843835851649,0.40872558139534926,0.25058658138736273],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.3711627906976749,0.2327843835851649,0.39499813953488416,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.3293023255813958,0.2327843835851649,0.364163720930233,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.2883720930232563,0.2327843835851649,0.3215944186046516,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2711627906976749,0.2327843835851649,0.2809953488372098,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"خودشان","boundary":[0.1995348837209307,0.2327843835851649,0.2636530232558144,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.17023255813953533,0.2327843835851649,0.1917311627906981,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.7865116279069773,0.2627843835851649,0.8291534883720935,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7413953488372097,0.2627843835851649,0.780069767441861,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7246511627906982,0.2627843835851649,0.7345860465116284,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"کسان","boundary":[0.6850883720930238,0.2627843835851649,0.7180000000000004,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6451162790697679,0.2627843835851649,0.6633255813953493,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6223255813953495,0.2627843835851649,0.6321581395348844,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5823255813953495,0.2627843835851649,0.6157516279069775,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5330232558139542,0.2627843835851649,0.5757079069767448,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.4827906976744193,0.2627843835851649,0.5265813953488379,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبا","boundary":[0.44186046511627974,0.2627843835851649,0.476228837209303,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4362790697674425,0.2627843835851649,0.4417795348837216,0.28058658138736275],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4116279069767448,0.2627843835851649,0.42966139534883785,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه،","boundary":[0.35441860465116337,0.2627843835851649,0.40569023255814013,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.3097674418604657,0.2627843835851649,0.34787720930232613,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.25581395348837266,0.2627843835851649,0.30372279069767494,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24232558139534938,0.2627843835851649,0.24894604651162844,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.1874418604651169,0.2627843835851649,0.22731348837209367,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18279069767441922,0.2627843835851649,0.18756279069767504,0.28058658138736275],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.779534883720931,0.29245471325549466,0.8017562790697683,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.7474418604651171,0.29245471325549466,0.7735516279069775,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.7055813953488379,0.29245471325549466,0.740881860465117,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6506976744186054,0.29245471325549466,0.6996762790697683,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6181395348837216,0.29245471325549466,0.6447162790697681,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.5567441860465123,0.29245471325549466,0.6118967441860472,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.515348837209303,0.29245471325549466,0.5506493023255821,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.46046511627907044,0.29245471325549466,0.5085134883720938,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44465116279069833,0.29245471325549466,0.4544837209302332,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.40651162790697737,0.29245471325549466,0.4381302325581402,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36837209302325646,0.29245471325549466,0.38559534883721,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.32372744186046576,0.29245471325549466,0.3621813953488378,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2902325581395355,0.29245471325549466,0.30268279069767506,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2600000000000007,0.29245471325549466,0.28428186046511694,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.2120930232558146,0.29245471325549466,0.25440930232558207,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"وعظ","boundary":[0.17023255813953553,0.29245471325549466,0.2060837209302332,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.819534883720931,0.32245471325549463,0.8293488372093031,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"خطابه","boundary":[0.7646511627906984,0.32245471325549463,0.8084474418604659,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7469767441860473,0.32245471325549463,0.7535972093023263,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.6972093023255822,0.32245471325549463,0.7321404651162798,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"تذکرات","boundary":[0.6288372093023263,0.32245471325549463,0.6860641860465124,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.5800000000000008,0.32245471325549463,0.6176381395348846,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5474418604651171,0.32245471325549463,0.5540623255813961,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.49767441860465195,0.32245471325549463,0.53203534883721,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49255813953488453,0.32245471325549463,0.4975990697674426,0.3402569110576924],"dir":"ltr"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.4209302325581403,0.32245471325549463,0.4818893023255822,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.40323348837209383,0.32245471325549463,0.4098316279069776,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.35255813953488446,0.32245471325549463,0.3879544186046519,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.28418604651162865,0.32245471325549463,0.34145674418604727,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2665116279069775,0.32245471325549463,0.2731320930232566,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.2162790697674426,0.32245471325549463,0.2516697674418612,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.1702325581395356,0.32245471325549463,0.2049125581395356,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8227683720930239,0.3524547132554946,0.8293665116279076,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.7725581395348845,0.3524547132554946,0.807948837209303,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"مقصر","boundary":[0.7255813953488379,0.3524547132554946,0.7665581395348845,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7130009302325588,0.3524547132554946,0.7195990697674426,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"دانند،","boundary":[0.6600000000000008,0.3524547132554946,0.6982437209302333,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیر","boundary":[0.6120930232558148,0.3524547132554946,0.653601860465117,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.599534883720931,0.3524547132554946,0.6061553488372101,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5544186046511637,0.3524547132554946,0.5851506976744194,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5386046511627915,0.3524547132554946,0.5481711627906986,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.49441860465116355,0.3524547132554946,0.5324706976744195,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهاي","boundary":[0.4306976744186055,0.3524547132554946,0.48794604651162865,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4032558139534892,0.3524547132554946,0.424754418604652,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.38325581395348923,0.3524547132554946,0.39711534883721017,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند","boundary":[0.32837209302325665,0.3524547132554946,0.3687339534883729,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.2958139534883729,0.3524547132554946,0.3223906976744194,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.23441860465116363,0.3524547132554946,0.29003627906976825,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کرد؟","boundary":[0.19302325581395433,0.3524547132554946,0.2283237209302334,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.751162790697675,0.3824547132554945,0.8016204651162796,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7325581395348844,0.3824547132554945,0.7433209302325589,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6916000000000008,0.3824547132554945,0.7246139534883728,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6506976744186054,0.3824547132554945,0.6679209302325589,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"مرتب","boundary":[0.599534883720931,0.3824547132554945,0.6427460465116287,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"فحش","boundary":[0.5474418604651171,0.3824547132554945,0.591247441860466,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5325581395348846,0.3824547132554945,0.5391786046511636,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"دهند،","boundary":[0.47581395348837274,0.3824547132554945,0.5176000000000006,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیر","boundary":[0.4246511627906983,0.3824547132554945,0.46801488372093086,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4097395348837215,0.3824547132554945,0.41679720930232617,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.3572093023255821,0.3824547132554945,0.39444930232558206,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"شرمنده","boundary":[0.295348837209303,0.3824547132554945,0.34856558139534954,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2804372093023262,0.3824547132554945,0.28749488372093085,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.23348837209302392,0.3824547132554945,0.26514697674418675,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2185767441860472,0.3824547132554945,0.22563441860465186,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.17023255813953558,0.3824547132554945,0.20337767441860535,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.815348837209303,0.41212504292582425,0.8292381395348843,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7664837209302331,0.41212504292582425,0.8079181395348842,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.7088372093023262,0.41212504292582425,0.743702325581396,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.6446511627906983,0.41212504292582425,0.7016641860465123,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6097674418604657,0.41212504292582425,0.6371609302325588,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5841860465116285,0.41212504292582425,0.60239534883721,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.5204651162790704,0.41212504292582425,0.5766595348837217,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.4706976744186054,0.41212504292582425,0.5128465116279076,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4279069767441867,0.41212504292582425,0.4633581395348844,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.423255813953489,0.41212504292582425,0.4291906976744192,0.429927240728022],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3651162790697681,0.41212504292582425,0.4155739534883728,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.329302325581396,0.41212504292582425,0.3572744186046518,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31116279069767505,0.41212504292582425,0.32192558139534944,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.26930232558139605,0.41212504292582425,0.30394046511627965,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.20511627906976815,0.41212504292582425,0.26212930232558207,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.17023255813953558,0.41212504292582425,0.1976260465116286,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8111627906976753,0.4421250429258242,0.8293720930232568,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"حالشان","boundary":[0.7483720930232566,0.4421250429258242,0.8047032558139544,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.7130232558139543,0.4421250429258242,0.7419227906976753,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.6688372093023264,0.4421250429258242,0.7063497674418612,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"جرئت","boundary":[0.6130232558139542,0.4421250429258242,0.6621590697674427,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5800000000000007,0.4421250429258242,0.6068279069767449,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.5418604651162797,0.4421250429258242,0.5735172093023263,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"حرف","boundary":[0.49209302325581467,0.4421250429258242,0.535182325581396,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"بزنند،","boundary":[0.4441860465116285,0.4421250429258242,0.4854269767441867,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7251162790697683,0.4721250429258242,0.8017758139534893,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6837209302325589,0.4721250429258242,0.7164353488372102,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6623255813953495,0.4721250429258242,0.6749916279069774,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.6260465116279077,0.4721250429258242,0.653401860465117,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.5809302325581402,0.4721250429258242,0.6177051162790705,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"اعتماد","boundary":[0.527441860465117,0.4721250429258242,0.5725581395348844,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.505581395348838,0.4721250429258242,0.5184846511627914,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"نفس","boundary":[0.4618604651162798,0.4721250429258242,0.4972725581395357,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.42651162790697755,0.4721250429258242,0.4533395348837217,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.3813953488372101,0.4721250429258242,0.41817023255814034,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.3130232558139543,0.4721250429258242,0.37295720930232634,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"ترس","boundary":[0.26697674418604733,0.4721250429258242,0.30469302325581477,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24837209302325663,0.4721250429258242,0.25865395348837295,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"تهدید","boundary":[0.1962790697674427,0.4721250429258242,0.24026790697674502,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17023255813953572,0.4721250429258242,0.18740465116279154,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7948837209302334,0.5017953725961539,0.8295218604651169,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7674418604651171,0.5017953725961539,0.788514418604652,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7283720930232566,0.5017953725961539,0.7607841860465124,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.723720930232559,0.5017953725961539,0.7287255813953497,0.5195975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.6944186046511638,0.5017953725961539,0.7166400000000009,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.6609302325581404,0.5017953725961539,0.6879544186046521,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"صحبتهای","boundary":[0.5767162790697684,0.5017953725961539,0.6542223255813961,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5441860465116289,0.5017953725961539,0.5549488372093033,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5046511627906987,0.5017953725961539,0.5378734883720939,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.49906976744186154,0.5017953725961539,0.5047274418604661,0.5195975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.4855813953488383,0.5017953725961539,0.4922018604651174,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.4339534883720941,0.5017953725961539,0.470853023255815,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"زیانبخش","boundary":[0.35209302325581504,0.5017953725961539,0.42719906976744293,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.31023255813953593,0.5017953725961539,0.34568372093023364,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3055813953488383,0.5017953725961539,0.31012093023255927,0.5195975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"بنظر","boundary":[0.7697674418604662,0.5317953725961538,0.8017627906976754,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7543906976744197,0.5317953725961538,0.7614483720930243,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"رسد","boundary":[0.7051162790697683,0.5317953725961538,0.7392111627906985,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6786046511627916,0.5317953725961538,0.6968139534883729,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6423255813953497,0.5317953725961538,0.6702976744186055,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6204651162790707,0.5317953725961538,0.6333683720930241,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5562790697674428,0.5317953725961538,0.6121311627906986,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.4879069767441868,0.5317953725961538,0.5478353488372103,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4697674418604659,0.5317953725961538,0.4798893023255822,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.41581395348837286,0.5317953725961538,0.4615172093023263,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.35813953488372174,0.5317953725961538,0.4071758139534892,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"بامهارت","boundary":[0.28790697674418686,0.5317953725961538,0.34979534883721014,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2693023255813962,0.5317953725961538,0.2791348837209311,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2348837209302334,0.5317953725961538,0.2610930232558148,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"صحبت","boundary":[0.17023255813953578,0.5317953725961538,0.22631534883721016,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.8018604651162801,0.5617953725961539,0.829253953488373,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7772093023255823,0.5617953725961539,0.7954186046511638,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"بپذیرند،","boundary":[0.711627906976745,0.5617953725961539,0.7705451162790706,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6576744186046519,0.5617953725961539,0.7050102325581403,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6167441860465126,0.5617953725961539,0.6513823255813961,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5920930232558149,0.5617953725961539,0.6101265116279079,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کجاست؟","boundary":[0.513953488372094,0.5617953725961539,0.5855581395348847,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7730232558139546,0.5917953725961538,0.8018790697674429,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.7265116279069779,0.5917953725961538,0.7664241860465127,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.6632558139534894,0.5917953725961538,0.7198939534883732,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6497674418604662,0.5917953725961538,0.6563879069767452,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6023255813953502,0.5917953725961538,0.6347218604651176,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5776744186046524,0.5917953725961538,0.5958837209302339,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5432558139534897,0.5917953725961538,0.5712279069767455,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5260465116279083,0.5917953725961538,0.5368093023255828,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4939534883720943,0.5917953725961538,0.5197004651162803,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.42790697674418726,0.5917953725961538,0.4875404651162803,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3888372093023268,0.5917953725961538,0.4212334883720942,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38418604651162924,0.5917953725961538,0.38919069767441994,0.6095975703983515],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.318604651162792,0.5917953725961538,0.37777860465116414,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.2520930232558153,0.5917953725961538,0.31202139534883855,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24744186046511762,0.5917953725961538,0.25239348837209435,0.6095975703983515],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.20139534883721064,0.5917953725961538,0.2409804651162804,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.17023255813953622,0.5917953725961538,0.19453302325581528,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8111627906976758,0.6214657022664835,0.8293720930232573,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325595,0.6214657022664835,0.8008930232558154,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7144186046511641,0.6214657022664835,0.7740520930232572,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7093023255813968,0.6214657022664835,0.7148027906976758,0.6392679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"پیامهای","boundary":[0.6520651162790713,0.6214657022664835,0.6993860465116293,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5986046511627923,0.6214657022664835,0.6270474418604667,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"نشود","boundary":[0.5506976744186062,0.6214657022664835,0.5886976744186061,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5232558139534899,0.6214657022664835,0.5404790697674433,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.4534883720930246,0.6214657022664835,0.5134223255813967,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"گناه","boundary":[0.4153488372093037,0.6214657022664835,0.443617674418606,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.3739534883720944,0.6214657022664835,0.4056120930232572,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3544186046511642,0.6214657022664835,0.3646167441860479,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.2846511627906991,0.6214657022664835,0.34458511627907124,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2432558139534898,0.6214657022664835,0.2749144186046526,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21581395348837348,0.6214657022664835,0.233037209302327,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.17023255813953628,0.6214657022664835,0.20610697674418743,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"قضاوت","boundary":[0.7697674418604666,0.6514657022664835,0.8293544186046526,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"ناعادلانه","boundary":[0.7004651162790713,0.6514657022664835,0.7625869767441876,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.66325581395349,0.6514657022664835,0.6929553488372108,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.5939534883720945,0.6514657022664835,0.6557153488372109,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5893023255813967,0.6514657022664835,0.595237209302327,0.6692679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5223255813953502,0.6514657022664835,0.5819590697674432,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.466976744186048,0.6514657022664835,0.5147013953488387,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4037209302325596,0.6514657022664835,0.4595395348837224,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد","boundary":[0.35488372093023407,0.6514657022664835,0.39604558139535034,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3293023255813968,0.6514657022664835,0.34751162790697826,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.29674418604651304,0.6514657022664835,0.3218269767441875,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.24465116279069907,0.6514657022664835,0.28935441860465255,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"دفاع","boundary":[0.20648372093023395,0.6514657022664835,0.23705302325581537,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17023255813953628,0.6514657022664835,0.18313581395348974,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7958139534883736,0.6814657022664835,0.8292400000000015,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"نگیرد،","boundary":[0.7427906976744201,0.6814657022664835,0.7891004651162806,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"صحبتهاي","boundary":[0.646976744186048,0.6814657022664835,0.7365479069767457,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6265116279069782,0.6814657022664835,0.6408986046511642,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6158139534883736,0.6814657022664835,0.6194706976744202,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"موق","boundary":[0.5767441860465133,0.6814657022664835,0.6010251162790714,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"قط","boundary":[0.5395348837209318,0.6814657022664835,0.5578939534883737,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"نشود","boundary":[0.48232558139535037,0.6814657022664835,0.5203255813953503,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47720930232558306,0.6814657022664835,0.4819813953488389,0.6992679000686812],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325598,0.7114657022664834,0.8017544186046528,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه،","boundary":[0.7106976744186062,0.7114657022664834,0.7758902325581413,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6520930232558155,0.7114657022664834,0.7025506976744201,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6306976744186062,0.7114657022664834,0.6440093023255831,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"پیامهاي","boundary":[0.5641860465116295,0.7114657022664834,0.6226418604651179,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکلام","boundary":[0.49950697674418765,0.7114657022664834,0.556122790697676,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.46883720930232714,0.7114657022664834,0.4766018604651179,0.7292679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"حرکات","boundary":[0.4106976744186062,0.7114657022664834,0.4686706976744202,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"دستها،","boundary":[0.33860465116279237,0.7114657022664834,0.40287255813953643,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.27906976744186207,0.7114657022664834,0.3307711627906993,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.250669767441862,0.7114657022664834,0.27098790697674574,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22976744186046666,0.7114657022664834,0.23534883720930386,0.7292679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"حالات","boundary":[0.17023255813953644,0.7114657022664834,0.2219302325581411,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"قیافه","boundary":[0.795348837209304,0.7411360319368131,0.8293813953488389,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7879069767441879,0.7411360319368131,0.7957497674418622,0.7589382297390109],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7288372093023274,0.7411360319368131,0.7814530232558158,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6897674418604669,0.7411360319368131,0.7221637209302343,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.665581395348839,0.7411360319368131,0.6828046511627924,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6339534883720948,0.7411360319368131,0.6590409302325598,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.5669767441860483,0.7411360319368131,0.6273758139534902,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نکند","boundary":[0.5265116279069785,0.7411360319368131,0.5602790697674436,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5018604651162808,0.7411360319368131,0.5200697674418622,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.45906976744186223,0.7411360319368131,0.49540930232558317,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.3976744186046529,0.7411360319368131,0.45232465116279247,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.36139534883721103,0.7411360319368131,0.391094883720932,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"نگرفته","boundary":[0.307441860465118,0.7411360319368131,0.3551990697674436,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26325581395349007,0.7411360319368131,0.30098697674418773,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2586046511627926,0.7411360319368131,0.26355255813953676,0.7589382297390109],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7883720930232576,0.7711360319368131,0.8016837209302344,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7386046511627925,0.7711360319368131,0.7797479069767459,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"حرکات","boundary":[0.6720930232558158,0.7711360319368131,0.7300334883720948,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"بدن","boundary":[0.6353488372093041,0.7711360319368131,0.6635404651162808,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.629767441860467,0.7711360319368131,0.635267906976746,0.788938229739011],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6143906976744204,0.7711360319368131,0.6214483720930251,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5665116279069786,0.7711360319368131,0.5991916279069787,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.533488372093025,0.7711360319368131,0.5578120930232576,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"احساس","boundary":[0.46465116279069946,0.7711360319368131,0.5250502325581413,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4427906976744204,0.7711360319368131,0.4563869767441879,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4204651162790716,0.7711360319368131,0.43435441860465296,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.36837209302325763,0.7711360319368131,0.41207255813953675,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"آورد","boundary":[0.32558139534883906,0.7711360319368131,0.36020837209302514,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2990697674418623,0.7711360319368131,0.31727906976744374,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.25441860465116467,0.7711360319368131,0.2907581395348856,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.19069767441860652,0.7711360319368131,0.24581302325581583,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.17023255813953678,0.7711360319368131,0.18315627906976933,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.798139534883723,0.8011360319368132,0.82906604651163,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.7367441860465137,0.8011360319368132,0.791406511627909,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکلام","boundary":[0.6734604651162811,0.8011360319368132,0.7300762790697695,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.621860465116281,0.8011360319368132,0.6515600000000019,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5739534883720949,0.8011360319368132,0.6152502325581415,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.529767441860467,0.8011360319368132,0.5675423255813973,0.818938229739011],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5255813953488393,0.8011360319368132,0.5302651162790719,0.818938229739011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.14311,0.82952,0.81894],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/55bc81b5510ef9bde3d13e31a0cd9dc6.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/1f0b61cd9de419a2544ef775d7ffae16.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17032,0.21106]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7944186046511629,0.1004108001373626,0.82952,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79442,0.10041,0.82952,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"17","boundary":[0.1702325581395349,0.10074047046703294,0.1888372093023256,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.10074,0.18884,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گاه","boundary":[0.7757860465116279,0.14311405391483512,0.8018948837209301,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7548837209302325,0.14311405391483512,0.7605413953488371,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"سکوت","boundary":[0.6925581395348837,0.14311405391483512,0.7475311627906976,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6781116279069768,0.14311405391483512,0.6851693023255814,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6260465116279069,0.14311405391483512,0.6629460465116279,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6204651162790695,0.14311405391483512,0.6254725581395346,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.59953488372093,0.14311405391483512,0.6124381395348835,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"روشن","boundary":[0.5544186046511627,0.14311405391483512,0.5921637209302324,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5186046511627906,0.14311405391483512,0.5315079069767441,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.4665116279069767,0.14311405391483512,0.511287441860465,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.4046511627906976,0.14311405391483512,0.45931348837209296,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.361860465116279,0.14311405391483512,0.39731162790697666,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3572093023255811,0.14311405391483512,0.36314418604651133,0.16091625171703292],"dir":"ltr"},{"str":"شنیدن","boundary":[0.30232558139534854,0.14311405391483512,0.34958604651162767,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28511627906976716,0.14311405391483512,0.29502418604651137,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"سکوت","boundary":[0.22232558139534855,0.14311405391483512,0.2772641860465114,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کردن،","boundary":[0.17023255813953458,0.14311405391483512,0.21485116279069738,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.8018604651162788,0.17278438358516482,0.8296837209302323,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"پیام","boundary":[0.7688372093023254,0.17278438358516482,0.7951776744186043,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکلام","boundary":[0.7060186046511625,0.17278438358516482,0.7626344186046509,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"آشکار","boundary":[0.6376744186046509,0.17278438358516482,0.6844595348837207,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5939534883720927,0.17278438358516482,0.6307311627906974,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5893023255813951,0.17278438358516482,0.5942474418604649,0.19058658138736262],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.7334883720930229,0.20278438358516485,0.8018074418604647,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.6720651162790694,0.20278438358516485,0.7222167441860462,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.627441860465116,0.20278438358516485,0.6456511627906973,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.5665116279069764,0.20278438358516485,0.6160130232558136,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.4958139534883717,0.20278438358516485,0.5557423255813951,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4744186046511624,0.20278438358516485,0.48468279069767406,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.42093023255813916,0.20278438358516485,0.46331906976744147,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.35813953488372063,0.20278438358516485,0.40996837209302295,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33720930232558105,0.20278438358516485,0.3473841860465113,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"فن","boundary":[0.3051162790697671,0.20278438358516485,0.3266213953488369,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.23441860465116246,0.20278438358516485,0.2940520930232555,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.17023255813953453,0.20278438358516485,0.22306046511627872,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8222976744186042,0.2327843835851649,0.8293553488372089,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"دانند","boundary":[0.772093023255814,0.2327843835851649,0.8070753488372093,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7441860465116279,0.2327843835851649,0.7623953488372094,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6837209302325581,0.2327843835851649,0.7341786046511627,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6320930232558137,0.2327843835851649,0.6739358139534882,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5837209302325579,0.2327843835851649,0.622194418604651,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه،","boundary":[0.5088372093023252,0.2327843835851649,0.5740520930232555,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4855813953488368,0.2327843835851649,0.4988930232558136,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.4330232558139531,0.2327843835851649,0.4757079069767438,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"شنیدن","boundary":[0.37534883720930196,0.2327843835851649,0.423068837209302,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355348837209302,0.2327843835851649,0.36525674418604615,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"سکوت","boundary":[0.2902325581395345,0.2327843835851649,0.3452055813953485,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهمند","boundary":[0.22511627906976756,0.2327843835851649,0.28053302325581364,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.17534883720930242,0.2327843835851649,0.21522046511627915,0.25058658138736273],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.170232558139535,0.2327843835851649,0.17500465116279082,0.25058658138736273],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7893023255813957,0.2627843835851649,0.829338604651163,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.7320930232558142,0.2627843835851649,0.7796995348837211,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6632558139534885,0.2627843835851649,0.7223962790697676,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"وگزارشنویس","boundary":[0.5436930232558144,0.2627843835851649,0.6436734883720931,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5004651162790701,0.2627843835851649,0.5184986046511632,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.4223255813953492,0.2627843835851649,0.49065581395348873,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.3627627906976748,0.2627843835851649,0.4124586046511632,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3195348837209306,0.2627843835851649,0.33774418604651196,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"تاکنون","boundary":[0.2609302325581399,0.2627843835851649,0.3100409302325585,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.2181395348837213,0.2627843835851649,0.25061116279069806,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19534883720930268,0.2627843835851649,0.2077990697674422,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.17023255813953522,0.2627843835851649,0.18488837209302358,0.28058658138736275],"dir":"rtl"},{"str":"هزار","boundary":[0.7958139534883724,0.29245471325549466,0.8291804651162794,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.7534883720930237,0.29245471325549466,0.7856623255813957,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7302325581395352,0.29245471325549466,0.7435441860465121,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7018604651162794,0.29245471325549466,0.7202195348837213,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6739534883720933,0.29245471325549466,0.6919869767441863,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6195348837209306,0.29245471325549466,0.6640744186046514,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.5302325581395353,0.29245471325549466,0.6094958139534887,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.49069767441860507,0.29245471325549466,0.5199665116279073,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته،","boundary":[0.43348837209302366,0.29245471325549466,0.4803665116279074,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4097674418604655,0.29245471325549466,0.422670697674419,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3572093023255818,0.29245471325549466,0.3993953488372097,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.3106697674418608,0.29245471325549466,0.3468130232558143,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2716279069767445,0.29245471325549466,0.28493953488372126,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.22558139534883753,0.29245471325549466,0.26147069767441894,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.18511627906976777,0.29245471325549466,0.2148465116279073,0.3102569110576925],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.7488372093023259,0.32245471325549463,0.8294204651162793,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6841860465116281,0.32245471325549463,0.7414995348837211,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.66046511627907,0.32245471325549463,0.6768744186046514,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6427906976744187,0.32245471325549463,0.6528223255813953,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6004651162790698,0.32245471325549463,0.6351962790697675,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههاي","boundary":[0.5232558139534883,0.32245471325549463,0.5931869767441862,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري،","boundary":[0.4544186046511628,0.32245471325549463,0.5154948837209302,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.40139534883720923,0.32245471325549463,0.44709860465116275,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"اساتید","boundary":[0.34883720930232553,0.32245471325549463,0.3944130232558139,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.2948837209302325,0.32245471325549463,0.34138604651162785,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.2316279069767441,0.32245471325549463,0.28746139534883713,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.17023255813953478,0.32245471325549463,0.22399813953488362,0.3402569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8190697674418604,0.3524547132554946,0.8293711627906977,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.801395348837209,0.3524547132554946,0.8112279069767439,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7544186046511625,0.3524547132554946,0.7941032558139532,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7330232558139533,0.3524547132554946,0.7469125581395346,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6641860465116277,0.3524547132554946,0.7253553488372091,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.5934883720930232,0.3524547132554946,0.6569088372093023,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5679069767441857,0.3524547132554946,0.5862660465116275,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5623255813953485,0.3524547132554946,0.5679134883720925,0.3702569110576924],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.49720930232558097,0.3524547132554946,0.5550260465116276,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4581395348837205,0.3524547132554946,0.4895032558139531,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4325581395348833,0.3524547132554946,0.4507674418604647,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.3846511627906973,0.3524547132554946,0.4256306976744182,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.29720930232558096,0.3524547132554946,0.37729395348837175,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29162790697674384,0.3524547132554946,0.2972046511627903,0.3702569110576924],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.25953488372092987,0.3524547132554946,0.28383534883720896,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2120930232558136,0.3524547132554946,0.2521293023255811,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19116279069767406,0.3524547132554946,0.20475906976744151,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17023255813953453,0.3524547132554946,0.18313581395348802,0.3702569110576924],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7865116279069764,0.3824547132554945,0.829162790697674,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"راهنما،","boundary":[0.7279069767441857,0.3824547132554945,0.7791748837209299,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6781395348837205,0.3824547132554945,0.71994976744186,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6372093023255809,0.3824547132554945,0.6701702325581391,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5906976744186042,0.3824547132554945,0.6293720930232555,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5860465116279066,0.3824547132554945,0.5924465116279065,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5604651162790693,0.3824547132554945,0.5776372093023251,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"چاپهاي","boundary":[0.48139534883720886,0.3824547132554945,0.5531041860465112,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.4553488372093019,0.3824547132554945,0.4735395348837205,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4083720930232554,0.3824547132554945,0.43220744186046467,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.3553488372093019,0.3824547132554945,0.4005013953488367,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"اشکالات","boundary":[0.29485581395348787,0.3824547132554945,0.34745302325581345,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.22883720930232512,0.3824547132554945,0.2720725581395344,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.17488372093023208,0.3824547132554945,0.22100093023255768,0.40025691105769234],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17023255813953445,0.3824547132554945,0.1747720930232554,0.40025691105769234],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.811162790697674,0.41212504292582425,0.8293720930232555,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"خوشبختانه","boundary":[0.721395348837209,0.41212504292582425,0.8046390697674415,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6967441860465112,0.41212504292582425,0.7147776744186043,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6506976744186043,0.41212504292582425,0.6903134883720926,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"جدید،","boundary":[0.5958139534883717,0.41212504292582425,0.6440213953488368,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5530232558139531,0.41212504292582425,0.5893627906976739,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"تجدیدنظر","boundary":[0.4711627906976742,0.41212504292582425,0.5465413953488367,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4348837209302323,0.41212504292582425,0.4645832558139532,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.381395348837209,0.41212504292582425,0.4282511627906974,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3767441860465115,0.41212504292582425,0.3817488372093022,0.429927240728022],"dir":"ltr"},{"str":"برخ","boundary":[0.3422976744186046,0.41212504292582425,0.3700223255813953,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2702325581395348,0.41212504292582425,0.3206688372093022,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2506976744186045,0.41212504292582425,0.26400930232558123,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.2162790697674417,0.41212504292582425,0.24426139534883706,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.17023255813953472,0.41212504292582425,0.20980372093023242,0.429927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.7841860465116275,0.4421250429258242,0.8292260465116275,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.7279069767441857,0.4421250429258242,0.7737655813953485,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.707441860465116,0.4421250429258242,0.7177209302325578,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6469767441860462,0.4421250429258242,0.6974130232558137,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.577674418604651,0.4421250429258242,0.6365795348837207,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5493023255813951,0.4421250429258242,0.5675116279069765,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5251162790697673,0.4421250429258242,0.5390055813953487,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4586046511627906,0.4421250429258242,0.5149572093023255,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهاد","boundary":[0.3934883720930232,0.4421250429258242,0.44821488372093016,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.3265116279069767,0.4421250429258242,0.3831497674418604,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.28465116279069763,0.4421250429258242,0.3160148837209302,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.24465116279069762,0.4421250429258242,0.2743497674418604,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22046511627906973,0.4421250429258242,0.23435441860465112,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.17023255813953483,0.4421250429258242,0.21023441860465114,0.459927240728022],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7827906976744182,0.4721250429258242,0.8290362790697671,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.7441860465116275,0.4721250429258242,0.7741544186046507,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"غلطهاي","boundary":[0.6706976744186042,0.4721250429258242,0.7358483720930229,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6376465116279065,0.4721250429258242,0.6619134883720926,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"برطرف","boundary":[0.5586046511627902,0.4721250429258242,0.6137711627906972,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"گردید","boundary":[0.5041860465116274,0.4721250429258242,0.5500446511627902,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4995348837209298,0.4721250429258242,0.5063999999999995,0.48992724072802196],"dir":"ltr"},{"str":"اصلاحات","boundary":[0.4158139534883716,0.4721250429258242,0.49094604651162743,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.37674418604651116,0.4721250429258242,0.40752093023255764,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3553488372093018,0.4721250429258242,0.3682520930232553,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.31209302325581345,0.4721250429258242,0.3467013953488367,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"آمد","boundary":[0.2786046511627902,0.4721250429258242,0.3037572093023251,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2599999999999995,0.4721250429258242,0.27012186046511577,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"توانستیم","boundary":[0.18930232558139487,0.4721250429258242,0.25177209302325537,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1702325581395344,0.4721250429258242,0.18099534883720883,0.48992724072802196],"dir":"rtl"},{"str":"همت","boundary":[0.7879069767441859,0.5017953725961539,0.8291776744186045,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7139534883720927,0.5017953725961539,0.7812465116279067,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آواي","boundary":[0.671162790697674,0.5017953725961539,0.7077479069767438,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6399999999999996,0.5017953725961539,0.6646641860465112,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.59906976744186,0.5017953725961539,0.6332837209302321,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5534883720930228,0.5017953725961539,0.5926390697674414,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5041860465116275,0.5017953725961539,0.5468120930232555,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.4618604651162786,0.5017953725961539,0.49740465116279026,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نمائیم","boundary":[0.4111627906976739,0.5017953725961539,0.45522232558139486,0.5195975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4069767441860463,0.5017953725961539,0.41162139534883696,0.5195975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"زمانه","boundary":[0.7651162790697674,0.5317953725961538,0.8018065116279071,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7190697674418604,0.5317953725961538,0.7578548837209302,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.6841860465116278,0.5317953725961538,0.7118269767441859,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6288372093023255,0.5317953725961538,0.6648576744186045,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6148837209302324,0.5317953725961538,0.6215041860465115,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.568372093023256,0.5317953725961538,0.6000362790697676,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5483720930232558,0.5317953725961538,0.5608223255813954,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.45209302325581396,0.5317953725961538,0.5413227906976744,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"چشمگیر","boundary":[0.37906976744186044,0.5317953725961538,0.4448474418604651,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.34744186046511627,0.5317953725961538,0.37174232558139536,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"زمان،","boundary":[0.3004651162790698,0.5317953725961538,0.34086604651162794,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.23441860465116285,0.5317953725961538,0.29369488372093033,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.1995348837209303,0.5317953725961538,0.22717581395348846,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953495,0.5317953725961538,0.1802734883720931,0.5495975703983517],"dir":"rtl"},{"str":"غیرمنتظرة","boundary":[0.756279069767442,0.5617953725961539,0.8291720930232559,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7274418604651164,0.5617953725961539,0.7458009302325582,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6790697674418606,0.5617953725961539,0.716844651162791,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6748837209302326,0.5617953725961539,0.6840744186046512,0.5795975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"کمتر","boundary":[0.6283720930232558,0.5617953725961539,0.6638632558139537,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.5953209302325582,0.5617953725961539,0.6175013953488372,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5622976744186048,0.5617953725961539,0.5693553488372094,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"تواند،","boundary":[0.5046511627906978,0.5617953725961539,0.5471320930232559,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.458139534883721,0.5617953725961539,0.4938716279069768,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.3967441860465117,0.5617953725961539,0.4473544186046512,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37255813953488376,0.5617953725961539,0.38615441860465116,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبین","boundary":[0.3125302325581396,0.5617953725961539,0.3621767441860465,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.2604651162790698,0.5617953725961539,0.28654790697674426,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2558139534883722,0.5617953725961539,0.2650046511627908,0.5795975703983516],"dir":"ltr"},{"str":"آنهای","boundary":[0.21392558139534898,0.5617953725961539,0.2452511627906978,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.170232558139535,0.5617953725961539,0.1874558139534885,0.5795975703983516],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.8143906976744187,0.5917953725961538,0.8291804651162792,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.7567441860465117,0.5917953725961538,0.7992195348837211,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.6869767441860464,0.5917953725961538,0.7466837209302324,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"سری","boundary":[0.6488372093023255,0.5917953725961538,0.6764781395348837,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6125581395348837,0.5917953725961538,0.626154418604651,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"بپذیرند","boundary":[0.5483720930232557,0.5917953725961538,0.6021730232558139,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5279069767441861,0.5917953725961538,0.5380288372093024,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"انعطاف","boundary":[0.4753209302325583,0.5917953725961538,0.5175320930232559,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4367441860465118,0.5917953725961538,0.4500558139534885,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3934883720930234,0.5917953725961538,0.42644930232558154,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.34651162790697687,0.5917953725961538,0.38310232558139545,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"نم","boundary":[0.32136744186046523,0.5917953725961538,0.3361572093023257,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.269767441860465,0.5917953725961538,0.3059720930232557,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24883720930232542,0.5917953725961538,0.25959999999999983,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلات","boundary":[0.17023255813953475,0.5917953725961538,0.2384446511627906,0.6095975703983515],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.7902046511627906,0.6214657022664835,0.8293060465116279,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"روبرو","boundary":[0.7241860465116278,0.6214657022664835,0.7684111627906975,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7106976744186045,0.6214657022664835,0.7173181395348837,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.655813953488372,0.6214657022664835,0.6956855813953488,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6311627906976743,0.6214657022664835,0.6493720930232557,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"عواقب","boundary":[0.5730232558139534,0.6214657022664835,0.6245172093023255,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5483720930232556,0.6214657022664835,0.5667311627906975,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5348837209302324,0.6214657022664835,0.5415041860465115,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.48325581395348843,0.6214657022664835,0.5201553488372094,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"وحشتناك","boundary":[0.40279069767441866,0.6214657022664835,0.47669860465116287,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.36372093023255814,0.6214657022664835,0.3961172093023256,0.6392679000686813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35906976744186053,0.6214657022664835,0.36384186046511635,0.6392679000686813],"dir":"ltr"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.7372093023255817,0.6514657022664835,0.8018418604651165,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.6827906976744189,0.6514657022664835,0.7306167441860468,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6441860465116281,0.6514657022664835,0.6614093023255817,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5972093023255817,0.6514657022664835,0.6377823255813956,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"صبر","boundary":[0.5600000000000003,0.6514657022664835,0.5902976744186049,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5437209302325584,0.6514657022664835,0.5538427906976746,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"حوصله","boundary":[0.482325581395349,0.6514657022664835,0.537612093023256,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4660465116279071,0.6514657022664835,0.4760800000000001,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.4139534883720931,0.6514657022664835,0.4599906976744187,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"انعطافپذیري","boundary":[0.30697674418604687,0.6514657022664835,0.4072604651162791,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2553488372093026,0.6514657022664835,0.30027534883720963,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23906976744186073,0.6514657022664835,0.24875441860465144,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.22604651162790726,0.6514657022664835,0.23266697674418632,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"توانند","boundary":[0.17023255813953525,0.6514657022664835,0.21078604651162827,0.6692679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8162790697674421,0.6814657022664835,0.8291823255813956,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.7330232558139537,0.6814657022664835,0.8058800000000004,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6879069767441862,0.6814657022664835,0.7229758139534886,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6358139534883723,0.6814657022664835,0.6775627906976746,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5906976744186049,0.6814657022664835,0.6255013953488375,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5706976744186049,0.6814657022664835,0.5803888372093026,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5432558139534887,0.6814657022664835,0.5604279069767445,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.4953488372093027,0.6814657022664835,0.5331116279069771,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"خشم","boundary":[0.44651162790697707,0.6814657022664835,0.4848530232558143,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4265116279069771,0.6814657022664835,0.43617395348837246,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"عصیانگريهاي","boundary":[0.3060465116279071,0.6814657022664835,0.41617116279069805,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"آنهای","boundary":[0.2669767441860466,0.6814657022664835,0.29593209302325596,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22465116279069777,0.6814657022664835,0.24187441860465125,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"تحمل","boundary":[0.17023255813953497,0.6814657022664835,0.21430232558139542,0.6992679000686812],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفتن","boundary":[0.7725581395348841,0.7114657022664834,0.8295339534883723,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.7116279069767445,0.7114657022664834,0.7629897674418608,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6897674418604653,0.7114657022664834,0.7024334883720933,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6632558139534886,0.7114657022664834,0.6804279069767444,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.6204651162790701,0.7114657022664834,0.6538855813953491,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.552558139534884,0.7114657022664834,0.5957590697674421,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5334883720930235,0.7114657022664834,0.5431795348837211,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5116279069767443,0.7114657022664834,0.5240781395348839,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"انتقاد","boundary":[0.4679069767441861,0.7114657022664834,0.5021218604651164,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.452093023255814,0.7114657022664834,0.4587134883720931,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"هراسند","boundary":[0.38511627906976775,0.7114657022664834,0.4366883720930236,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3660465116279073,0.7114657022664834,0.37561302325581425,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.32325581395348874,0.7114657022664834,0.35613395348837246,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.28604651162790734,0.7114657022664834,0.31392000000000037,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2641860465116283,0.7114657022664834,0.2766362790697678,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیتهاي","boundary":[0.17023255813953525,0.7114657022664834,0.2549153488372096,0.7292679000686813],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.7958139534883722,0.7411360319368131,0.8292344186046513,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7758139534883723,0.7411360319368131,0.7809302325581398,0.7589382297390109],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7274418604651165,0.7411360319368131,0.7685432558139538,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7069767441860467,0.7411360319368131,0.7198800000000002,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6804651162790701,0.7411360319368131,0.6993730232558143,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6474418604651166,0.7411360319368131,0.6727479069767447,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6186046511627911,0.7411360319368131,0.6252251162790702,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"زنند،","boundary":[0.5693023255813955,0.7411360319368131,0.603653023255814,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5279069767441862,0.7411360319368131,0.562119069767442,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5074418604651164,0.7411360319368131,0.5203339534883722,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.46372093023255834,0.7411360319368131,0.4998018604651165,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39953488372093043,0.7411360319368131,0.4563311627906979,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.33441860465116285,0.7411360319368131,0.3919441860465119,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3204651162790699,0.7411360319368131,0.3270855813953489,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.2758139534883722,0.7411360319368131,0.3056288372093024,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2586046511627908,0.7411360319368131,0.26823348837209315,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23813953488372103,0.7411360319368131,0.25104279069767454,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.19720930232558148,0.7411360319368131,0.2307106976744187,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.17023255813953497,0.7411360319368131,0.19013302325581405,0.7589382297390109],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8227683720930233,0.7711360319368131,0.829366511627907,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.7730232558139538,0.7711360319368131,0.8078269767441865,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7497674418604654,0.7711360319368131,0.766990697674419,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلشان","boundary":[0.6739534883720933,0.7711360319368131,0.7430958139534887,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"کجاست","boundary":[0.6074418604651166,0.7711360319368131,0.6678837209302328,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5916279069767445,0.7711360319368131,0.6011944186046515,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.552558139534884,0.7711360319368131,0.5854362790697677,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.5195348837209304,0.7711360319368131,0.546285581395349,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.4669767441860467,0.7711360319368131,0.5129274418604652,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"چکار","boundary":[0.4209302325581397,0.7711360319368131,0.46014604651162816,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.3851162790697676,0.7711360319368131,0.4149311627906978,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36930232558139553,0.7711360319368131,0.37872000000000017,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3139534883720932,0.7711360319368131,0.3625088372093025,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29488372093023274,0.7711360319368131,0.3077869767441862,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.24093023255813967,0.7711360319368131,0.2890037209302327,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":"برسند","boundary":[0.19209302325581407,0.7711360319368131,0.23469581395348849,0.788938229739011],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18744186046511654,0.7711360319368131,0.1917460465116282,0.788938229739011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.14311,0.82968,0.78894],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/138d838028735e68aa1db30797b44419.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/7512825aa013f80a1c062990473b84fa.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17023,0.25378]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8111627906976744,0.10074047046703294,0.8297674418604651,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81116,0.10074,0.82977,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.4465116279069767,0.1004108001373626,0.48276837209302326,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39767441860465114,0.1004108001373626,0.44227720930232556,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869767441860465,0.1004108001373626,0.39358697674418597,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3399999999999999,0.1004108001373626,0.38321860465116275,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.30744186046511623,0.1004108001373626,0.3360706976744186,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30744,0.10041,0.48277,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.2786046511627907,0.1004108001373626,0.29214046511627906,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.22325581395348837,0.1004108001373626,0.2749739534883721,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.18188279069767443,0.1004108001373626,0.21879348837209303,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18188,0.10041,0.29214,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مطالعه","boundary":[0.7534883720930233,0.14311405391483512,0.8020920930232558,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7134883720930235,0.14311405391483512,0.7377888372093026,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6581395348837212,0.14311405391483512,0.6977106976744188,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6293023255813955,0.14311405391483512,0.6419683720930235,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5995348837209303,0.14311405391483512,0.6134241860465117,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.5539534883720931,0.14311405391483512,0.5844074418604652,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشکان،","boundary":[0.446046511627907,0.14311405391483512,0.5378074418604651,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان،","boundary":[0.34046511627907006,0.14311405391483512,0.4298530232558142,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوران،","boundary":[0.25627906976744214,0.14311405391483512,0.3245106976744189,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"پرستاران،","boundary":[0.17023255813953517,0.14311405391483512,0.24022604651162818,0.16091625171703292],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.7493023255813958,0.17278438358516482,0.8294427906976749,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.6813953488372096,0.17278438358516482,0.7424539534883724,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاران","boundary":[0.6055813953488377,0.17278438358516482,0.6739004651162795,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.5483441860465121,0.17278438358516482,0.5984958139534888,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"وهمه","boundary":[0.4776744186046516,0.17278438358516482,0.5180595348837214,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"کسان","boundary":[0.4371813953488376,0.17278438358516482,0.47009302325581437,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3962790697674422,0.17278438358516482,0.41448837209302364,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37813953488372126,0.17278438358516482,0.38890232558139565,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.33581395348837245,0.17278438358516482,0.3702232558139538,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"سروکار","boundary":[0.27116279069767474,0.17278438358516482,0.328071627906977,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.22511627906976778,0.17278438358516482,0.26379069767441893,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.1702325581395352,0.17278438358516482,0.2178186046511631,0.19058658138736262],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.822297674418605,0.20278438358516485,0.8293553488372096,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم","boundary":[0.7679069767441864,0.20278438358516485,0.8068827906976748,0.22058658138736267],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7632558139534887,0.20278438358516485,0.7687255813953493,0.22058658138736267],"dir":"ltr"},{"str":"موفق","boundary":[0.2995348837209306,0.23392116672390106,0.3408232558139539,0.25172336452609884],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.250697674418605,0.23392116672390106,0.2930009302325585,0.25172336452609884],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8111627906976747,0.2644327352335165,0.8226827906976748,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7776744186046515,0.2644327352335165,0.8057804651162793,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"کسان","boundary":[0.7409302325581398,0.2644327352335165,0.7714827906976748,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7032558139534887,0.2644327352335165,0.7204790697674422,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6809302325581399,0.2644327352335165,0.6971720930232562,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6423255813953491,0.2644327352335165,0.6742427906976748,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"مدت","boundary":[0.5990697674418608,0.2644327352335165,0.6363367441860468,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.5418604651162795,0.2644327352335165,0.5923525581395352,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5130232558139539,0.2644327352335165,0.5354632558139539,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.46930232558139573,0.2644327352335165,0.5065209302325585,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.46465116279069807,0.2644327352335165,0.46925581395348875,0.2822349330357143],"dir":"ltr"},{"str":"یاري","boundary":[0.42418604651162833,0.2644327352335165,0.45897023255814,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.3776744186046516,0.2644327352335165,0.41808186046511675,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.35069767441860505,0.2644327352335165,0.3722269767441864,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.3074418604651167,0.2644327352335165,0.34501023255813995,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.2618604651162795,0.2644327352335165,0.3012623255813957,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24930883720930272,0.2644327352335165,0.255470697674419,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":"نمایم","boundary":[0.19813953488372132,0.2644327352335165,0.23478976744186086,0.2822349330357143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1944186046511632,0.2644327352335165,0.19859813953488412,0.2822349330357143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.14311,0.82944,0.28223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمدرضا","boundary":[0.3116279069767446,0.3252398480425824,0.3909060465116283,0.3430420458447802],"dir":"rtl"},{"str":"رنجبر","boundary":[0.2600000000000004,0.3252398480425824,0.3056511627906981,0.3430420458447802],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26,0.32524,0.39091,0.34304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"همه","boundary":[0.6079069767441866,0.6074324991414836,0.6369302325581401,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5795348837209308,0.6074324991414836,0.6017209302325586,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"روزه","boundary":[0.539069767441861,0.6074324991414836,0.5686976744186052,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.4990697674418609,0.6074324991414836,0.5332093023255817,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.4590697674418609,0.6074324991414836,0.4880930232558144,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"شب","boundary":[0.42418604651162833,0.6074324991414836,0.4532558139534888,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"نماز","boundary":[0.39116279069767484,0.6074324991414836,0.4180465116279074,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.33348837209302373,0.6074324991414836,0.3853953488372098,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.2934883720930237,0.6074324991414836,0.32253488372093064,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.25674418604651206,0.6074324991414836,0.28776744186046554,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"حج","boundary":[0.2260465116279074,0.6074324991414836,0.250837209302326,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.17534883720930272,0.6074324991414836,0.21944186046511666,0.6239160156250001],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.6088372093023261,0.631828103537088,0.6374418604651167,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"حجازکردن","boundary":[0.5255813953488376,0.631828103537088,0.601883720930233,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5000000000000006,0.631828103537088,0.5136279069767447,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"مساجد","boundary":[0.4437209302325587,0.631828103537088,0.49318604651162845,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42883720930232616,0.631828103537088,0.4365348837209308,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"معابد","boundary":[0.3855813953488378,0.631828103537088,0.4221395348837215,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.34465116279069824,0.631828103537088,0.3736744186046517,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"اعتکاف","boundary":[0.2874418604651168,0.631828103537088,0.33727906976744243,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"جستن","boundary":[0.23395348837209357,0.631828103537088,0.2807209302325587,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"زمناهی","boundary":[0.17023255813953544,0.631828103537088,0.2216744186046517,0.6483116200206044],"dir":"rtl"},{"str":"وملاحی","boundary":[0.5827906976744189,0.6562237079326924,0.6371860465116282,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5432558139534888,0.6562237079326924,0.5722790697674422,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"احترازجستن","boundary":[0.44883720930232607,0.6562237079326924,0.5371627906976749,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4306976744186051,0.6562237079326924,0.43818604651162835,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"مدینه","boundary":[0.38418604651162835,0.6562237079326924,0.4253255813953493,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3679069767441865,0.6562237079326924,0.3784883720930237,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34883720930232603,0.6562237079326924,0.3625116279069772,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"کعبه","boundary":[0.3093023255813958,0.6562237079326924,0.34332558139534936,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"سروپا","boundary":[0.2600000000000005,0.6562237079326924,0.29934883720930283,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"برهنه","boundary":[0.2158139534883726,0.6562237079326924,0.25465116279069816,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"رفتن","boundary":[0.17534883720930283,0.6562237079326924,0.21027906976744237,0.6727072244162088],"dir":"rtl"},{"str":"دولب","boundary":[0.6000000000000004,0.6806193123282968,0.6372093023255817,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5813953488372098,0.6806193123282968,0.5923488372093028,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5427906976744191,0.6806193123282968,0.5736511627906982,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"لبیک","boundary":[0.49720930232558197,0.6806193123282968,0.5351860465116285,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4711627906976749,0.6806193123282968,0.4848372093023261,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"وظیفه","boundary":[0.41953488372093073,0.6806193123282968,0.4626976744186051,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"بازکردن","boundary":[0.35583720930232604,0.6806193123282968,0.41186046511627955,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3297674418604656,0.6806193123282968,0.34348837209302374,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.2958139534883726,0.6806193123282968,0.3221395348837214,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.25860465116279113,0.6806193123282968,0.28758139534883764,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.22604651162790737,0.6806193123282968,0.2505813953488376,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20744186046511667,0.6806193123282968,0.21788372093023298,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.17534883720930272,0.6806193123282968,0.1991627906976748,0.6971028288118132],"dir":"rtl"},{"str":"آنقدر","boundary":[0.6013953488372098,0.7053445870535714,0.6373023255813959,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"نباشد","boundary":[0.5567441860465121,0.7053445870535714,0.5956744186046518,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5325581395348842,0.7053445870535714,0.5511395348837215,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5088372093023261,0.7053445870535714,0.5225116279069772,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.4734883720930238,0.7053445870535714,0.503116279069768,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"ناامیدي","boundary":[0.41441860465116337,0.7053445870535714,0.468116279069768,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"دربسته","boundary":[0.35395348837209356,0.7053445870535714,0.40434883720930287,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"بازکرن","boundary":[0.3013953488372098,0.7053445870535714,0.34858139534883775,0.7218281035370879],"dir":"rtl"},{"str":"شیخ","boundary":[0.21395348837209358,0.7297401914491758,0.24555813953488426,0.7462237079326923],"dir":"rtl"},{"str":"بهایی","boundary":[0.17023255813953544,0.7297401914491758,0.20825581395348894,0.7462237079326923],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17023,0.60743,0.63744,0.74622],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/cbb6ed76bbc2246c117d1621f2eaaddb.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/730d8950c6fd036a198388930ece6b20.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.34908,0.17033,0.11849]},"elements":[{"words":[{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5027906976744186,0.34907591432005497,0.5752306976744186,0.3681967934409341],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.42511627906976746,0.34907591432005497,0.4972548837209303,0.3681967934409341],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325578,0.39893822973901105,0.8017544186046509,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاي","boundary":[0.7353488372093021,0.39893822973901105,0.7762353488372091,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"کنون","boundary":[0.6986046511627905,0.39893822973901105,0.7279906976744185,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"کمتر","boundary":[0.6413953488372092,0.39893822973901105,0.676187906976744,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.6115999999999999,0.39893822973901105,0.6337804651162791,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5762790697674418,0.39893822973901105,0.5889451162790698,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5618325581395349,0.39893822973901105,0.5688902325581395,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.5139534883720928,0.39893822973901105,0.5466334883720928,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.4683720930232556,0.39893822973901105,0.5068772093023254,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4432558139534882,0.39893822973901105,0.46047906976744163,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4181395348837207,0.39893822973901105,0.43531162790697653,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.37627906976744163,0.39893822973901105,0.4105497674418603,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.3386046511627905,0.39893822973901105,0.369101395348837,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2981395348837207,0.39893822973901105,0.33156558139534864,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.28046511627906956,0.39893822973901105,0.29122790697674394,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"کلمهاي","boundary":[0.2181395348837207,0.39893822973901105,0.2737153488372091,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19720930232558118,0.39893822973901105,0.21011255813953467,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.17023255813953467,0.39893822973901105,0.1899581395348835,0.4167404275412088],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7697674418604651,0.42893822973901097,0.8294009302325581,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.706046511627907,0.42893822973901097,0.763053023255814,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته،","boundary":[0.6460465116279069,0.42893822973901097,0.6995358139534883,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6293023255813953,0.42893822973901097,0.6395813953488371,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6111627906976743,0.42893822973901097,0.6231562790697674,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5683720930232558,0.42893822973901097,0.6047879069767442,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5255813953488371,0.42893822973901097,0.561920930232558,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.45953488372093015,0.42893822973901097,0.5191683720930231,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4232558139534882,0.42893822973901097,0.45295534883720917,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"نگرفته","boundary":[0.3688372093023254,0.42893822973901097,0.41659441860465096,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3269767441860463,0.42893822973901097,0.362427906976744,0.44674042754120874],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32232558139534884,0.42893822973901097,0.32709767441860466,0.44674042754120874],"dir":"ltr"},{"str":"انسانهاي","boundary":[0.7367441860465117,0.4586085594093407,0.8018269767441861,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"امروزي","boundary":[0.6706976744186047,0.4586085594093407,0.7271655813953489,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6427906976744187,0.4586085594093407,0.6608241860465116,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.5846511627906977,0.4586085594093407,0.6332223255813954,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.5106976744186047,0.4586085594093407,0.5748,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4911627906976745,0.4586085594093407,0.5008251162790698,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4679069767441861,0.4586085594093407,0.48087720930232564,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"عناوین","boundary":[0.40604651162790706,0.4586085594093407,0.4575320930232559,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.34046511627906983,0.4586085594093407,0.3962837209302326,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32093023255813957,0.4586085594093407,0.33096186046511633,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2767441860465117,0.4586085594093407,0.31098046511627914,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.22883720930232565,0.4586085594093407,0.2668679069767443,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"مقاصد","boundary":[0.17023255813953495,0.4586085594093407,0.21918046511627914,0.47641075721153847],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت،","boundary":[0.7669767441860464,0.48860855940934067,0.8294074418604651,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7427906976744185,0.48860855940934067,0.7552409302325581,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.6925581395348837,0.48860855940934067,0.7315032558139535,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.6502325581395348,0.48860855940934067,0.6817190697674418,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6060465116279069,0.48860855940934067,0.6390409302325581,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5437209302325582,0.48860855940934067,0.5800604651162791,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.47348837209302325,0.48860855940934067,0.5326288372093023,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.43255813953488376,0.48860855940934067,0.4622576744186047,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.41441860465116287,0.48860855940934067,0.42103906976744193,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"گیرند","boundary":[0.3572093023255814,0.48860855940934067,0.3994651162790698,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3525581395348837,0.48860855940934067,0.3622139534883721,0.5064107572115384],"dir":"ltr"},{"str":"گاه","boundary":[0.3153209302325582,0.48860855940934067,0.34142976744186054,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.23720930232558143,0.48860855940934067,0.2890362790697675,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20837209302325582,0.48860855940934067,0.22554418604651164,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1702325581395349,0.48860855940934067,0.19712558139534886,0.5064107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"باشگاه","boundary":[0.7804651162790701,0.5186085594093406,0.829404651162791,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"ورزش","boundary":[0.73206511627907,0.5186085594093406,0.7732809302325584,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7116279069767445,0.5186085594093406,0.7167441860465119,0.5364107572115384],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.6776465116279072,0.5186085594093406,0.7045413953488375,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6213953488372096,0.5186085594093406,0.655631627906977,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.5762790697674421,0.5186085594093406,0.6142734883720933,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5553488372093025,0.5186085594093406,0.5692381395348839,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5213953488372095,0.5186085594093406,0.5482883720930234,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4576744186046512,0.5186085594093406,0.5145227906976745,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.43906976744186055,0.5186085594093406,0.45110046511627916,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"استخدام","boundary":[0.37023255813953493,0.5186085594093406,0.43258883720930236,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34558139534883725,0.5186085594093406,0.3636148837209303,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3111627906976745,0.5186085594093406,0.33898604651162795,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.2497674418604652,0.5186085594093406,0.3043088372093024,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.18511627906976755,0.5186085594093406,0.24272372093023267,0.5364107572115384],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8176744186046517,0.5486085594093406,0.8296679069767449,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"دولت","boundary":[0.782762790697675,0.5486085594093406,0.8111395348837215,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"مجبور","boundary":[0.7134883720930237,0.5486085594093406,0.7608865116279075,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.693023255813954,0.5486085594093406,0.7069125581395354,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6483720930232563,0.5486085594093406,0.6869218604651167,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6144186046511632,0.5486085594093406,0.6422418604651167,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5488372093023259,0.5486085594093406,0.607977674418605,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5353488372093027,0.5486085594093406,0.5419693023255817,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":"شویم","boundary":[0.47906976744186097,0.5486085594093406,0.520303255813954,0.5664107572115383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.47395348837209356,0.5486085594093406,0.4787255813953494,0.5664107572115383],"dir":"ltr"},{"str":"بارها","boundary":[0.7655813953488378,0.5782788890796703,0.8018939534883727,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.7186046511627913,0.5782788890796703,0.7565237209302331,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"افتاده","boundary":[0.6720930232558145,0.5782788890796703,0.7100279069767448,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6493023255813959,0.5782788890796703,0.6631916279069773,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.609302325581396,0.5782788890796703,0.6407479069767448,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.5748837209302332,0.5782788890796703,0.6001097674418611,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.5339255813953494,0.5782788890796703,0.5666251162790703,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4897674418604657,0.5782788890796703,0.5097953488372099,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.46790697674418663,0.5782788890796703,0.47540186046511684,0.5960810868818681],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4841860465116285,0.5782788890796703,0.4895962790697681,0.5960810868818681],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.45395348837209365,0.5782788890796703,0.46784279069767504,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4027906976744192,0.5782788890796703,0.4449627906976751,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.36279069767441924,0.5782788890796703,0.3936948837209308,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.31953488372093086,0.5782788890796703,0.3537711627906983,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"افتتاح","boundary":[0.26837209302325643,0.5782788890796703,0.3105032558139541,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23209302325581457,0.5782788890796703,0.25991627906976805,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.1702325581395355,0.5782788890796703,0.22299255813953553,0.5960810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.7841860465116284,0.6082788890796702,0.8293488372093029,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.765116279069768,0.6082788890796702,0.7771097674418611,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"پسانداز،","boundary":[0.6902325581395354,0.6082788890796702,0.7576930232558146,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6827906976744192,0.6082788890796702,0.6904009302325588,0.626081086881868],"dir":"ltr"},{"str":"مراجعین","boundary":[0.6106976744186051,0.6082788890796702,0.6753348837209306,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5758139534883725,0.6082788890796702,0.6036055813953494,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"بانک","boundary":[0.5320930232558144,0.6082788890796702,0.5689358139534888,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4888372093023261,0.6082788890796702,0.5247116279069772,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.42232558139534937,0.6082788890796702,0.48146604651162844,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.385116279069768,0.6082788890796702,0.41481581395348893,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.33674418604651224,0.6082788890796702,0.37804093023255875,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3195348837209308,0.6082788890796702,0.32981860465116336,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.2460465116279076,0.6082788890796702,0.31212186046511686,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.20232558139534945,0.6082788890796702,0.2386651162790704,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.1702325581395355,0.6082788890796702,0.19445767441860526,0.626081086881868],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8158139534883725,0.6382788890796703,0.8294102325581398,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7897674418604655,0.6382788890796703,0.8078009302325585,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.7376744186046515,0.6382788890796703,0.7822139534883725,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"بانک","boundary":[0.693023255813954,0.6382788890796703,0.7303311627906981,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.6320930232558143,0.6382788890796703,0.6851209302325585,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6171813953488376,0.6382788890796703,0.6242390697674423,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"گذارند","boundary":[0.5502325581395352,0.6382788890796703,0.6017627906976748,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5320930232558144,0.6382788890796703,0.5423720930232562,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.4985767441860471,0.6382788890796703,0.5246855813953495,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.45534883720930286,0.6382788890796703,0.475376744186047,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.413023255813954,0.6382788890796703,0.44725953488372144,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"درخواست","boundary":[0.3251162790697679,0.6382788890796703,0.40505767441860513,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"وام","boundary":[0.29395348837209345,0.6382788890796703,0.31769116279069815,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2730232558139539,0.6382788890796703,0.28547348837209346,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23767441860465158,0.6382788890796703,0.26549767441860506,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.17534883720930275,0.6382788890796703,0.22989023255813995,0.6560810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17023255813953528,0.6382788890796703,0.17573302325581433,0.6560810868818681],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.7930232558139543,0.6682788890796703,0.8293627906976752,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7269767441860472,0.6682788890796703,0.7866102325581402,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.6878790697674424,0.6682788890796703,0.7205786046511633,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6362790697674424,0.6682788890796703,0.6659786046511633,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5888372093023261,0.6682788890796703,0.6301339534883726,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5720930232558145,0.6682788890796703,0.5822148837209307,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"جوابهاي","boundary":[0.5013953488372098,0.6682788890796703,0.565516279069768,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.46418604651162837,0.6682788890796703,0.49496279069767485,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4446511627906981,0.6682788890796703,0.45731720930232606,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42418604651162833,0.6682788890796703,0.4380753488372097,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.36325581395348877,0.6682788890796703,0.41779720930232594,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.32558139534883795,0.6682788890796703,0.3575134883720938,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3120930232558147,0.6682788890796703,0.31871348837209373,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم","boundary":[0.2604651162790705,0.6682788890796703,0.297134883720931,0.6860810868818681],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25534883720930307,0.6682788890796703,0.2601209302325589,0.6860810868818681],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325586,0.6979492187499999,0.8017544186046517,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7297674418604657,0.6979492187499999,0.7756316279069774,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7116279069767448,0.6979492187499999,0.7214604651162797,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6688372093023263,0.6979492187499999,0.7039190697674426,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6279069767441867,0.6979492187499999,0.6461162790697681,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.5920930232558147,0.6979492187499999,0.6199023255813961,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5600000000000007,0.6979492187499999,0.5843869767441868,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5544186046511633,0.6979492187499999,0.5599190697674423,0.7157514165521977],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5395348837209307,0.6979492187499999,0.5461553488372098,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.4920930232558145,0.6979492187499999,0.524762790697675,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.43209302325581445,0.6979492187499999,0.48443162790697725,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3841581395348842,0.6979492187499999,0.42397302325581443,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3479069767441867,0.6979492187499999,0.3603572093023262,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.2604651162790704,0.6979492187499999,0.3401404651162797,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2395348837209308,0.6979492187499999,0.2522009302325587,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21395348837209358,0.6979492187499999,0.2311255813953494,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.17023255813953544,0.6979492187499999,0.2061069767441866,0.7157514165521977],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7697674418604658,0.7289382297390109,0.8294009302325588,0.7467404275412087],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفت","boundary":[0.6972093023255821,0.7289382297390109,0.7565441860465123,0.7467404275412087],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6720930232558147,0.7290860018887362,0.6863469767441867,0.746888199690934],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6925581395348844,0.7289382297390109,0.703848372093024,0.7467404275412087],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6097674418604658,0.7290860018887362,0.671814883720931,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"رابطهایست","boundary":[0.5102325581395357,0.7290860018887362,0.5967767441860472,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5037209302325589,0.7290860018887362,0.5103702325581403,0.746888199690934],"dir":"ltr"},{"str":"چهره","boundary":[0.4497674418604659,0.7290860018887362,0.4903134883720938,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42232558139534965,0.7290860018887362,0.4369134883720938,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"چهره","boundary":[0.3674418604651171,0.7290860018887362,0.4094111627906985,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.359534883720931,0.7245296939388736,0.3666125581395357,0.7360681554773351],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.33627906976744265,0.7290860018887362,0.3465674418604659,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.2897674418604659,0.7290860018887362,0.32316093023255893,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.265581395348838,0.7245296939388736,0.2726404651162799,0.7360681554773351],"dir":"ltr"},{"str":"که","boundary":[0.21906976744186127,0.7290860018887362,0.23973581395348917,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1702325581395357,0.7290860018887362,0.20595348837209385,0.746888199690934],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوري","boundary":[0.7553488372093032,0.7607343535370878,0.8291265116279078,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6790697674418613,0.7607343535370878,0.7482874418604659,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6618604651162799,0.7607343535370878,0.6724446511627915,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6409302325581404,0.7607343535370878,0.6555181395348845,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.587441860465117,0.7607343535370878,0.6342158139534891,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5204651162790705,0.7607343535370878,0.5805990697674426,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگ","boundary":[0.4767758139534892,0.7607343535370878,0.5136595348837217,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.42744186046511723,0.7607343535370878,0.4602800000000009,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.38465116279069866,0.7607343535370878,0.42063720930232656,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.31953488372093114,0.7607343535370878,0.37789488372093116,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3055813953488381,0.7607343535370878,0.3129693023255823,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.2534883720930242,0.7607343535370878,0.28914697674418705,0.7785365513392857],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.24046511627907075,0.7607343535370878,0.24793023255814053,0.7785365513392857],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2483720930232568,0.7607343535370878,0.25347627906976844,0.7785365513392857],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7916279069767452,0.7912459220467032,0.801906976744187,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7734883720930242,0.7912459220467032,0.7854818604651174,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.7302325581395359,0.7912459220467032,0.7666483720930243,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7167162790697684,0.7912459220467032,0.723773953488373,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6688372093023266,0.7912459220467032,0.7015172093023266,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.6223255813953499,0.7912459220467032,0.6622381395348848,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.5776744186046521,0.7912459220467032,0.6152213953488381,0.809048119848901],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5734883720930243,0.7912459220467032,0.5780344186046521,0.809048119848901],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.34908,0.82967,0.80905],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.1702325581395349,0.8518373325892857,0.18511627906976746,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"Face","boundary":[0.19023255813953488,0.8518373325892857,0.22604651162790698,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"To","boundary":[0.23116279069767443,0.8518373325892857,0.2525581395348837,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"Face","boundary":[0.2576744186046512,0.8518373325892857,0.29395348837209306,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1702325581395349,0.8676615084134616,0.18511627906976746,0.8815076622596154],"dir":"ltr"},{"str":"Verball","boundary":[0.19023255813953488,0.8676615084134616,0.2483981395348837,0.8815076622596154],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.85184,0.29395,0.88151],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/c9adbd0642966e4c62d36fc57e4845b4.jpg","blurred":"/storage/books/bd5e6d611c76b00c/pages/c25cba4a7abeeef6f85a8b097e716f86.jpg"},"info":{"width":516,"height":728,"margin":[0.17023,0.10041,0.17023,0.11849]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8111627906976744,0.10074047046703294,0.8297674418604651,0.11326794299450547],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81116,0.10074,0.82977,0.11327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"کاربرد","boundary":[0.4465116279069767,0.1004108001373626,0.4827618604651162,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.39767441860465114,0.1004108001373626,0.44227720930232556,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3869767441860465,0.1004108001373626,0.39358697674418597,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.3399999999999999,0.1004108001373626,0.38321860465116275,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.30744186046511623,0.1004108001373626,0.3360706976744186,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30744,0.10041,0.48276,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.2786046511627907,0.1004108001373626,0.29214046511627906,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"مددکاري","boundary":[0.22325581395348837,0.1004108001373626,0.2749739534883721,0.11293827266483514],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.18186046511627907,0.1004108001373626,0.21877116279069767,0.11293827266483514],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18186,0.10041,0.29214,0.11294],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"»","boundary":[0.7944186046511629,0.14425083705357142,0.8025674418604651,0.16205303485576922],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7320930232558139,0.14425083705357142,0.794140465116279,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7260465116279069,0.14425083705357142,0.7322306976744185,0.16205303485576922],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.6665116279069766,0.14425083705357142,0.71557488372093,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6279069767441859,0.14425083705357142,0.6564595348837208,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.5762790697674418,0.14425083705357142,0.6172418604651162,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"کلام","boundary":[0.5320930232558139,0.14425083705357142,0.5654865116279069,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5074418604651161,0.13969452910370878,0.5146162790697673,0.15123299064217033],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.4590697674418603,0.14425083705357142,0.498034418604651,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.42837209302325563,0.14425083705357142,0.44903813953488353,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3827906976744184,0.14425083705357142,0.4180465116279068,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"تحقق","boundary":[0.32790697674418584,0.14425083705357142,0.3720437209302324,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.2660465116279068,0.14425083705357142,0.31799069767441845,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.19116279069767425,0.14425083705357142,0.2559590697674417,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953472,0.14425083705357142,0.18063627906976729,0.16205303485576922],"dir":"rtl"},{"str":"معین","boundary":[0.8013953488372092,0.175899188701923,0.8290958139534882,0.19370138650412083],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7381395348837209,0.175899188701923,0.7781581395348837,0.19370138650412083],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7237209302325579,0.175899188701923,0.7311088372093021,0.19370138650412083],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد","boundary":[0.6637209302325581,0.175899188701923,0.7073860465116278,0.19370138650412083],"dir":"rtl"},{"str":"«.","boundary":[0.6511627906976745,0.175899188701923,0.6636530232558139,0.19370138650412083],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6339534883720932,0.17575141655219773,0.6440753488372095,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6130232558139537,0.17575141655219773,0.6269125581395351,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.5646511627906978,0.17575141655219773,0.6059162790697675,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5451162790697675,0.17575141655219773,0.5577497674418606,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"ظور","boundary":[0.5130232558139536,0.17575141655219773,0.5445479069767443,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"معتقدند","boundary":[0.44790697674418606,0.17575141655219773,0.5062948837209302,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4232558139534884,0.17575141655219773,0.4404790697674419,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.35720930232558146,0.17575141655219773,0.41634976744186053,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.3223255813953489,0.17575141655219773,0.3502976744186047,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3018604651162791,0.17575141655219773,0.3157497674418605,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.2511627906976744,0.17575141655219773,0.2954083720930233,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.19488372093023257,0.17575141655219773,0.24392,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1702325581395349,0.17575141655219773,0.1874558139534884,0.19355361435439555],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7865116279069773,0.20641075721153845,0.8293758139534889,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیات","boundary":[0.7139534883720935,0.20641075721153845,0.7795553488372099,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.66093023255814,0.20641075721153845,0.7075227906976749,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6358139534883726,0.20641075721153845,0.6538474418604655,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.604651162790698,0.20641075721153845,0.6289516279069771,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.56046511627907,0.20641075721153845,0.5975758139534887,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.506511627906977,0.20641075721153845,0.5532930232558142,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4437209302325583,0.20641075721153845,0.49953953488372105,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد","boundary":[0.39534883720930253,0.20641075721153845,0.4365106976744188,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39069767441860515,0.20641075721153845,0.3961674418604656,0.22421295501373628],"dir":"ltr"},{"str":"زیرا","boundary":[0.35441860465116315,0.20641075721153845,0.3834781395348841,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.32930232558139577,0.20641075721153845,0.34751162790697715,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.30837209302325624,0.20641075721153845,0.32238697674418654,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.2753488372093028,0.20641075721153845,0.3014976744186051,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبهکننده","boundary":[0.17023255813953525,0.20641075721153845,0.2684427906976749,0.22421295501373628],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8111627906976746,0.2364107572115385,0.8291962790697677,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7595348837209305,0.2364107572115385,0.8028744186046515,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوري","boundary":[0.68046511627907,0.2364107572115385,0.7509227906976746,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6060465116279072,0.2364107572115385,0.6725776744186049,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"جهد","boundary":[0.5627906976744189,0.2364107572115385,0.597758139534884,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5474418604651167,0.2364107572115385,0.5540623255813957,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"نماید،","boundary":[0.488372093023256,0.2364107572115385,0.5324641860465119,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.44744186046511647,0.2364107572115385,0.48006511627907,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.38325581395348857,0.2364107572115385,0.43875069767441877,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3618604651162793,0.2364107572115385,0.3743106976744188,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.2846511627906979,0.2364107572115385,0.35384744186046535,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"غیرکلام","boundary":[0.21953488372093047,0.2364107572115385,0.27615069767441885,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1972093023255816,0.23190644316620884,0.20402232558139555,0.2434449047046704],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.1702325581395351,0.2364107572115385,0.18016744186046535,0.2542129550137363],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگ","boundary":[0.7762511627906978,0.2660810868818682,0.8290065116279072,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7209302325581397,0.2660810868818682,0.7528623255813957,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخها","boundary":[0.6576744186046513,0.2660810868818682,0.7130744186046514,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6400000000000001,0.2660810868818682,0.6499348837209303,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.5767441860465118,0.2660810868818682,0.6317739534883722,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.526511627906977,0.2660810868818682,0.5686567441860467,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.48232558139534903,0.2660810868818682,0.5182632558139537,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4609302325581397,0.2660810868818682,0.47452651162790715,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4348837209302328,0.2660810868818682,0.45309302325581413,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.39069767441860487,0.2660810868818682,0.4270372093023258,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3567441860465118,0.2660810868818682,0.3829813953488374,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2953488372093025,0.2660810868818682,0.3487841860465118,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2804372093023257,0.2660810868818682,0.28749488372093035,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.22976744186046538,0.2660810868818682,0.26521860465116304,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20418604651162817,0.2660810868818682,0.22221953488372118,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.17023255813953514,0.2660810868818682,0.1964883720930235,0.28388328468406604],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7981395348837215,0.2960810868818682,0.8293386046511633,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7818604651162795,0.2960810868818682,0.7918920930232562,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.76093023255814,0.2960810868818682,0.7751665116279074,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7093023255813958,0.2960810868818682,0.7548800000000004,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"همۀ","boundary":[0.6725581395348841,0.2960810868818682,0.7026660465116283,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6404651162790701,0.2960810868818682,0.6662120930232561,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6204651162790702,0.2960810868818682,0.6337767441860469,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5548837209302329,0.2960810868818682,0.614024186046512,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5381395348837215,0.2960810868818682,0.5480744186046517,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.45860465116279125,0.2960810868818682,0.5315246511627912,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.42139534883720986,0.2960810868818682,0.45217209302325634,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"نتایج","boundary":[0.37860465116279124,0.2960810868818682,0.41445767441860515,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.3418604651162796,0.2960810868818682,0.37264465116279116,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.2939534883720936,0.2960810868818682,0.3352502325581402,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2804651162790704,0.2960810868818682,0.2870855813953494,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.23302325581395408,0.2960810868818682,0.26541953488372155,0.313883284684066],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22790697674418664,0.2960810868818682,0.23267906976744246,0.313883284684066],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7837209302325586,0.32608108688186815,0.8017544186046517,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"بعض","boundary":[0.744623255813954,0.32608108688186815,0.7753339534883726,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7074418604651169,0.32608108688186815,0.7207534883720936,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6586046511627913,0.32608108688186815,0.6991302325581401,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6534883720930238,0.32608108688186815,0.6589888372093028,0.343883284684066],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.5855813953488376,0.32608108688186815,0.6452148837209307,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5316279069767447,0.32608108688186815,0.5773311627906981,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"افرادي","boundary":[0.47395348837209345,0.32608108688186815,0.522989767441861,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.4190697674418609,0.32608108688186815,0.4656623255813958,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4004651162790702,0.32608108688186815,0.410496744186047,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.35767441860465166,0.32608108688186815,0.3919106976744191,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"مقاصد","boundary":[0.3004651162790703,0.32608108688186815,0.34938418604651217,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.2562511627906982,0.32608108688186815,0.29199255813953545,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.219069767441861,0.32608108688186815,0.23238139534883773,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.17023255813953544,0.32608108688186815,0.21052186046511684,0.343883284684066],"dir":"rtl"},{"str":"بیماریهاي","boundary":[0.7558139534883723,0.3560810868818681,0.8292046511627911,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"جسم","boundary":[0.7102046511627909,0.3560810868818681,0.7480809302325584,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6776744186046514,0.3560810868818681,0.687938604651163,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.642297674418605,0.3560810868818681,0.670377674418605,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5637209302325584,0.3560810868818681,0.6195739534883724,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5493023255813958,0.3560810868818681,0.5559227906976748,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.5000000000000002,0.3560810868818681,0.5343153488372095,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48232558139534903,0.3560810868818681,0.49235906976744204,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.43395348837209324,0.3560810868818681,0.4747981395348839,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41302325581395366,0.3560810868818681,0.42633488372093037,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.3465116279069769,0.3560810868818681,0.40568558139534905,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.2976744186046514,0.3560810868818681,0.33898418604651187,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2762790697674421,0.3560810868818681,0.2901683720930235,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.23302325581395372,0.3560810868818681,0.26917023255813977,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18883720930232584,0.3560810868818681,0.22608000000000025,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1702325581395351,0.3560810868818681,0.18119534883720953,0.3738832846840659],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.7879069767441863,0.3857514165521978,0.8292520930232561,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.7111627906976747,0.3857514165521978,0.7780800000000002,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.6720930232558142,0.3857514165521978,0.70162511627907,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6525581395348838,0.3857514165521978,0.6628372093023257,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"ناخودآگاه","boundary":[0.5693023255813957,0.3857514165521978,0.6429813953488374,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.4893023255813956,0.3857514165521978,0.5592502325581398,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.44604651162790726,0.3857514165521978,0.47947255813953515,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42325581395348866,0.3857514165521978,0.4359218604651166,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"دریافته","boundary":[0.36232558139534915,0.3857514165521978,0.41340465116279096,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34232558139534913,0.3857514165521978,0.35226046511627934,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.2893023255813957,0.3857514165521978,0.3324130232558143,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.24093023255813986,0.3857514165521978,0.27943162790697706,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.17534883720930264,0.3857514165521978,0.23105953488372127,0.4035536143543956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17023255813953522,0.3857514165521978,0.17583069767441895,0.4035536143543956],"dir":"ltr"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7846511627906981,0.4157514165521978,0.8291432558139539,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7641860465116284,0.4157514165521978,0.7780753488372097,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":"درگیریهاي","boundary":[0.6772093023255819,0.4157514165521978,0.7575600000000005,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":"عاطف","boundary":[0.6353488372093027,0.4157514165521978,0.6707460465116284,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5804651162790702,0.4157514165521978,0.6138911627906981,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5353488372093027,0.4157514165521978,0.5738595348837212,0.43355361435439554],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5306976744186052,0.4157514165521978,0.5352827906976749,0.43355361435439554],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7879069767441867,0.44575141655219774,0.8017962790697681,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.7395348837209308,0.44575141655219774,0.7808000000000006,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6874418604651168,0.44575141655219774,0.7326334883720936,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6734883720930239,0.44575141655219774,0.6804706976744193,0.4635536143543955],"dir":"ltr"},{"str":"آدلر","boundary":[0.6446511627906983,0.44575141655219774,0.6736632558139541,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6381395348837217,0.44575141655219774,0.6451934883720938,0.4635536143543955],"dir":"ltr"},{"str":"روانپزشک","boundary":[0.5530232558139542,0.44575141655219774,0.6313655813953496,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"اطریش","boundary":[0.5013674418604658,0.44575141655219774,0.5460595348837216,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46883720930232625,0.44575141655219774,0.47895906976744257,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"بنیانگذار","boundary":[0.39860465116279137,0.44575141655219774,0.46179627906976817,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.3255534883720937,0.44575141655219774,0.3917674418604658,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"فردي،","boundary":[0.25674418604651233,0.44575141655219774,0.30322232558139606,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.1902325581395356,0.44575141655219774,0.24986604651162864,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1702325581395356,0.44575141655219774,0.1828986046511635,0.4635536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"وسی","boundary":[0.8009302325581402,0.4757514165521977,0.8293618604651171,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"لهاي","boundary":[0.7646511627906986,0.4757514165521977,0.8002800000000007,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7204651162790706,0.4757514165521977,0.7547013953488382,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.6697674418604659,0.4757514165521977,0.7106120930232567,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6460465116279078,0.4757514165521977,0.6599358139534891,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.6004651162790705,0.4757514165521977,0.6366120930232565,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5772093023255821,0.4757514165521977,0.5910986046511635,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5548837209302332,0.4757514165521977,0.5675172093023263,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"ظور","boundary":[0.5227906976744192,0.4757514165521977,0.55431534883721,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.4544186046511634,0.4757514165521977,0.5128418604651169,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4348837209302332,0.4757514165521977,0.4447004651162797,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.3976744186046518,0.4757514165521977,0.4248679069767448,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"شیوة","boundary":[0.35255813953488435,0.4757514165521977,0.38819069767441927,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.30741395348837275,0.4757514165521977,0.3427618604651169,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.2846511627906985,0.471247102506868,0.2918306976744195,0.4827855640453295],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.24232558139534977,0.4757514165521977,0.27528651162790785,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22232558139534975,0.4757514165521977,0.2323572093023265,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.17023255813953578,0.4757514165521977,0.21252744186046602,0.4935536143543955],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.7827906976744194,0.5054217462225274,0.8295265116279078,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"فرصت","boundary":[0.7367162790697682,0.5054217462225274,0.7744130232558147,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6781395348837217,0.5054217462225274,0.7128781395348845,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.6437209302325589,0.5054217462225274,0.670301395348838,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6283720930232567,0.5054217462225274,0.6349925581395358,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"داند،","boundary":[0.5786046511627914,0.5054217462225274,0.6135925581395356,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5586046511627913,0.5054217462225274,0.5704976744186053,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.509302325581396,0.5054217462225274,0.550182325581396,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههاي","boundary":[0.4320930232558145,0.5054217462225274,0.5007627906976752,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.38790697674418667,0.5054217462225274,0.42376837209302387,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.3446232558139541,0.5054217462225274,0.3795060465116285,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.32186046511627964,0.5009174321771978,0.3290400000000006,0.5124558937156592],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3004651162790703,0.5054217462225274,0.31406139534883776,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.22558139534883778,0.5054217462225274,0.2920083720930238,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.18837209302325636,0.5054217462225274,0.21728000000000058,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953544,0.5054217462225274,0.18049674418604705,0.5232239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.7823255813953497,0.5354217462225274,0.8292362790697683,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7148837209302334,0.5354217462225274,0.773306976744187,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.6590697674418613,0.5354217462225274,0.7059246511627916,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"روزمرة","boundary":[0.5972093023255822,0.5354217462225274,0.6502651162790706,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.55299534883721,0.5354217462225274,0.5883432558139543,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5158139534883728,0.5354217462225274,0.5284800000000007,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.4637209302325588,0.5354217462225274,0.5068316279069774,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.42046511627907046,0.5354217462225274,0.45483534883721,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40186046511627976,0.5354217462225274,0.4121395348837216,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"بالاخره","boundary":[0.34046511627907045,0.5354217462225274,0.39354511627907046,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.2902325581395355,0.5354217462225274,0.331542325581396,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2679069767441867,0.5354217462225274,0.2808102325581402,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.2200000000000006,0.5354217462225274,0.2587386046511634,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"علاقۀ","boundary":[0.17023255813953547,0.5354217462225274,0.21157116279069826,0.5532239440247252],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماع","boundary":[0.7790418604651171,0.5654217462225274,0.8291934883720938,0.5832239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.7562790697674427,0.5609174321771976,0.7633553488372102,0.5724558937156592],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7320930232558149,0.5654217462225274,0.7501265116279079,0.5832239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.7116279069767452,0.5654217462225274,0.7260148837209311,0.5832239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6730232558139544,0.5654217462225274,0.7054241860465126,0.5832239440247251],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6683720930232568,0.5654217462225274,0.6731441860465126,0.5832239440247251],"dir":"ltr"},{"str":"آدلر","boundary":[0.7730232558139545,0.5954217462225273,0.8020353488372103,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7037209302325591,0.5954217462225273,0.7626093023255823,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"شیوة","boundary":[0.657674418604652,0.5954217462225273,0.6937860465116288,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"زندگ","boundary":[0.6120930232558149,0.5954217462225273,0.647440930232559,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5613953488372101,0.5954217462225273,0.5864781395348845,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.537674418604652,0.5954217462225273,0.5512706976744194,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"مستلزم","boundary":[0.4748837209302335,0.5954217462225273,0.5273302325581405,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"بررس","boundary":[0.42880930232558234,0.5954217462225273,0.46487162790697767,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"خاطرات","boundary":[0.3386046511627917,0.5954217462225273,0.4028716279069777,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"اولیه","boundary":[0.295348837209303,0.5954217462225273,0.3287711627906986,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2395348837209309,0.5954217462225273,0.2852381395348844,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.17023255813953556,0.5954217462225273,0.22937302325581463,0.6132239440247251],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8222976744186052,0.625092075892857,0.8293553488372098,0.6428942736950548],"dir":"rtl"},{"str":"داند","boundary":[0.7776744186046518,0.625092075892857,0.8070809302325588,0.6428942736950548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7725581395348844,0.625092075892857,0.7774725581395355,0.6428942736950548],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7948837209302332,0.655092075892857,0.8016334883720937,0.6728942736950547],"dir":"ltr"},{"str":"سولیوان","boundary":[0.7344186046511634,0.655092075892857,0.7947013953488379,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7274418604651169,0.655092075892857,0.7344241860465124,0.6728942736950547],"dir":"ltr"},{"str":"روانپزشک","boundary":[0.6418604651162798,0.655092075892857,0.7206651162790706,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکای","boundary":[0.5827627906976751,0.655092075892857,0.6348827906976751,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5618604651162799,0.655092075892857,0.5675032558139542,0.6728942736950547],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.4953488372093031,0.655092075892857,0.5549823255813962,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47488372093023334,0.655092075892857,0.48854697674418684,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"وسیلهاي","boundary":[0.40325581395348914,0.655092075892857,0.4679665116279078,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3892744186046519,0.655092075892857,0.39633209302325656,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"دانست","boundary":[0.3218604651162798,0.655092075892857,0.3740576744186054,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.28000000000000075,0.655092075892857,0.31473860465116354,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"بررس","boundary":[0.2367441860465124,0.655092075892857,0.27280651162790776,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.18697674418604726,0.655092075892857,0.21510046511627984,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17023255813953564,0.655092075892857,0.18053395348837287,0.6728942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگ","boundary":[0.7762511627906985,0.685092075892857,0.8290065116279078,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6786046511627916,0.685092075892857,0.7513088372093031,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.5986046511627915,0.685092075892857,0.6690176744186054,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5939534883720939,0.685092075892857,0.6017488372093033,0.7028942736950547],"dir":"ltr"},{"str":"آقاي","boundary":[0.5502325581395358,0.685092075892857,0.5847265116279079,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"سولیوان","boundary":[0.4809302325581405,0.685092075892857,0.5407479069767451,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.42232558139534976,0.685092075892857,0.4716344186046521,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.3883720930232567,0.685092075892857,0.41278046511627997,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36604651162790786,0.685092075892857,0.3796427906976753,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3223255813953497,0.685092075892857,0.35706418604651247,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.27488372093023344,0.685092075892857,0.31335720930232647,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.23860465116279156,0.685092075892857,0.2654976744186055,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبۀ","boundary":[0.17023255813953578,0.685092075892857,0.22937302325581485,0.7028942736950547],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهاي","boundary":[0.7693023255813963,0.715092075892857,0.8292306976744195,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7320930232558149,0.715092075892857,0.7628697674418615,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.715813953488373,0.715092075892857,0.7261116279069777,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6739255813953496,0.715092075892857,0.709307906976745,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6451162790697683,0.715092075892857,0.6517367441860473,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":"دانست","boundary":[0.5781395348837219,0.715092075892857,0.630306976744187,0.7328942736950549],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5734883720930243,0.715092075892857,0.5781767441860475,0.7328942736950549],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.13969,0.82953,0.73289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.1702325581395349,0.8043648051167581,0.18000000000000002,0.8182109589629121],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18511627906976746,0.8043648051167581,0.18976744186046515,0.8182109589629121],"dir":"ltr"},{"str":"VerballRelationship","boundary":[0.19488372093023257,0.8043648051167581,0.3511497674418605,0.8182109589629121],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.1702325581395349,0.8201889809409342,0.18000000000000002,0.834035134787088],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18511627906976746,0.8201889809409342,0.18976744186046515,0.834035134787088],"dir":"ltr"},{"str":"Non","boundary":[0.19488372093023257,0.8201889809409342,0.22790697674418603,0.834035134787088],"dir":"ltr"},{"str":"Verbal","boundary":[0.2330232558139535,0.8201889809409342,0.28558139534883725,0.834035134787088],"dir":"ltr"},{"str":"Behavior","boundary":[0.29069767441860467,0.8201889809409342,0.36186046511627906,0.834035134787088],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.1702325581395349,0.8360131567651099,0.18000000000000002,0.8498593106112639],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18511627906976746,0.8360131567651099,0.18976744186046515,0.8498593106112639],"dir":"ltr"},{"str":"Style","boundary":[0.19488372093023257,0.8360131567651099,0.233953488372093,0.8498593106112639],"dir":"ltr"},{"str":"Of","boundary":[0.23906976744186045,0.8360131567651099,0.2590697674418605,0.8498593106112639],"dir":"ltr"},{"str":"Life","boundary":[0.2693023255813954,0.8360131567651099,0.30093023255813955,0.8498593106112639],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.1702325581395349,0.8518373325892857,0.18000000000000002,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18511627906976746,0.8518373325892857,0.18976744186046515,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.19488372093023257,0.8518373325892857,0.2246511627906977,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"New","boundary":[0.22976744186046513,0.8518373325892857,0.2655813953488372,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"Styles","boundary":[0.27069767441860465,0.8518373325892857,0.3176744186046512,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"Of","boundary":[0.3227906976744186,0.8518373325892857,0.34325581395348836,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"Life","boundary":[0.34837209302325584,0.8518373325892857,0.3804586046511628,0.8656834864354396],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1702325581395349,0.8676615084134616,0.18000000000000002,0.8815076622596154],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18511627906976746,0.8676615084134616,0.18976744186046515,0.8815076622596154],"dir":"ltr"},{"str":"Social","boundary":[0.19488372093023257,0.8676615084134616,0.24324279069767443,0.8815076622596154],"dir":"ltr"},{"str":"Intrested","boundary":[0.24835906976744185,0.8676615084134616,0.3158009302325582,0.8815076622596154],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17023,0.80436,0.38046,0.88151],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19