کاربست آمار در علوم زیستی کاربست آمار در علوم زیستی

توضیحات

آمارورزی در علوم زیستی (آوع‌ز) مقدمه ای بر آمار برای دانشجویان آموزشکده ها و دانشگاه هاست که علاقه مند به کتاب تحلیلی کمی مسایلی علوم زیستی اند. آمار با مجموعه خاصی از چالشهای کاربردی، مانند بررسیهای مشاهداتی شامل متغیرهای مخدوش گر یا اندازه های محدود نمونه به طور فراگیر در علوم زیستی نفوذ کرده است در نتیجه دانشجویان می تواند از تدریس آمار که صریحا در رشته تحصیلی آنها کاربرد پیدا میکند به روشنی سود ببرند. همه مثالها و تمرینهای اروع ز از قسمتهای مختلف زیست شناسی مانند فیزیولوژی، مغز و رفتار بهداشت و پزشکی | تغذیه، بوم شناسی و میکروب شناسی گرفته شده اند. مدرسان می توانند طیف وسیعی از مباحث را درس بدهند یا مثالها و تمرینهای مربوط به یک رشته خاص را انتخاب کنند ,اوعز به جای میانی ریاضی آمار بر کاربرد های آن تاکید می کند. این کتاب از کتاب درسی پرفروش آمار مقدماتی دیوید مور به نام آمارورزی پایه ای (آوپ) برگرفته شده است. او در ارایه رویکردی نوین به آمار در یک کتاب واقعا ابتدایی پیشقدم بود. اوعز مانند اوپ، بر محتوای متعادل، کار با داده های واقعی و اندیشه های آماری تاکید دارد. به مهارتهای ریاضی خاص ورای توانایی خواندن و استفاده از معادلات ساده نیاز ندارد و می تواند همراه با تقریبا هر سطحی از فناوری برای محاسبه و ترسیم نمودار استفاده شود.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":975,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"c19e7787e283f453","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/UcaqlpYPbScoaiZc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/HoLisqIvBclvOrYD.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/AWrNWsmECDKGDOnt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003051338245888718,0.0002766092456434798,0.9986357601670658,0.9989168787291385]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.23990498483181},{"x":0.32436975836753845,"y":0.23990498483181},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2826603353023529},{"x":0.18655462563037872,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﻲﺘﺴﻳز","boundary":[0.18655462563037872,0.23990498483181,0.32436975836753845,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.23990498483181},{"x":0.4420168101787567,"y":0.23990498483181},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2826603353023529},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"مﻮﻠﻋ","boundary":[0.33949580788612366,0.23990498483181,0.4420168101787567,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.23990498483181},{"x":0.5126050710678101,"y":0.23990498483181},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2826603353023529},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4588235318660736,0.23990498483181,0.5126050710678101,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.23990498483181},{"x":0.6168067455291748,"y":0.23990498483181},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2826603353023529},{"x":0.529411792755127,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"رﺎﻣآ","boundary":[0.529411792755127,0.23990498483181,0.6168067455291748,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.23990498483181},{"x":0.8067227005958557,"y":0.23990498483181},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺴﺑرﺎﻛ","boundary":[0.6336134672164917,0.23990498483181,0.8067227005958557,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.23990498483181},{"x":0.8067227005958557,"y":0.23990498483181},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2826603353023529},{"x":0.18655462563037872,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.18155462563037872,0.23290498483181,0.8117227005958557,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.47387173771858215},{"x":0.43361344933509827,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":"سا","boundary":[0.4000000059604645,0.47387173771858215,0.43361344933509827,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.47387173771858215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.47387173771858215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.49168646335601807},{"x":0.440336138010025,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻳﻮﻳد","boundary":[0.440336138010025,0.47387173771858215,0.49747899174690247,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5042017102241516,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":"،يﺪﻟﺎﺑ","boundary":[0.5042017102241516,0.47387173771858215,0.5647059082984924,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":"ﺖﻳﮋﻳﺮﺑ","boundary":[0.5731092691421509,0.47387173771858215,0.6403361558914185,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4000000059604645,"y":0.49168646335601807},{"x":0.3949579894542694,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.47387173771858215,0.4000000059604645,0.49168646335601807]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38823530077934265,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38823530077934265,"y":0.49168646335601807},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"str":"رﻮﻣ","boundary":[0.35462185740470886,0.47387173771858215,0.38823530077934265,0.49168646335601807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6403361558914185,"y":0.49168646335601807},{"x":0.35462185740470886,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.34962185740470886,0.46687173771858215,0.6453361558914185,0.4986864633560181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.665083110332489},{"x":0.5243697762489319,"y":0.665083110332489},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6805225610733032},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":1,"str":"ﺔﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.47058823704719543,0.665083110332489,0.5243697762489319,0.6805225610733032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.694774329662323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.694774329662323},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﭘ","boundary":[0.5546218752861023,0.694774329662323,0.5596638917922974,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.694774329662323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﺪﻴﻤﺣ","boundary":[0.5663865804672241,0.694774329662323,0.6117647290229797,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.694774329662323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.694774329662323},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﺰ","boundary":[0.5445378422737122,0.694774329662323,0.5529412031173706,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.694774329662323},{"x":0.4302521049976349,"y":0.694774329662323},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻛﺎﺳ","boundary":[0.3831932842731476,0.694774329662323,0.4302521049976349,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.694774329662323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.694774329662323},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"نﻮﻳﺎﺘﻛ","boundary":[0.43697479367256165,0.694774329662323,0.4941176474094391,0.7102137804031372]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.694774329662323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.694774329662323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"str":"،ﻚﺷ","boundary":[0.5008403658866882,0.694774329662323,0.5428571701049805,0.7102137804031372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.665083110332489},{"x":0.6117647290229797,"y":0.665083110332489},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.3781932842731476,0.658083110332489,0.6167647290229797,0.7172137804031372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8895487189292908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8895487189292908},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9049881100654602},{"x":0.42352941632270813,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":1,"str":"ﻲﻫﺎﮕﺸﻧاد","boundary":[0.42352941632270813,0.8895487189292908,0.4941176474094391,0.9049881100654602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.9049881100654602},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺸﻧ","boundary":[0.5025210380554199,0.8895487189292908,0.5277311205863953,0.9049881100654602]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9049881100654602},{"x":0.5361344814300537,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":1,"str":"ﺰﻛﺮﻣ","boundary":[0.5361344814300537,0.8895487189292908,0.5714285969734192,0.9049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8895487189292908},{"x":0.5714285969734192,"y":0.9049881100654602},{"x":0.42352941632270813,"y":0.9049881100654602}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.8825487189292908,0.5764285969734192,0.9119881100654602],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/FZVSufHYcNveZcVo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/LlijcVMcnfpRwyJN.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/jGnvLRuWUDjvRGwR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00011305699278326595,0.00009606411316898825,0.9984323847113538,0.998905594621305]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8991596698760986,"y":0.08907363563776016},{"x":0.9277310967445374,"y":0.09026128053665161},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8974789977073669,"y":0.10688836127519608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8991596698760986,0.08907363563776016,0.9277310967445374,0.10688836127519608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.08907363563776016},{"x":0.8907563090324402,"y":0.08907363563776016},{"x":0.8907563090324402,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8689075708389282,"y":0.10570070892572403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8705882430076599,0.08907363563776016,0.8907563090324402,0.10688836127519608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.08788598328828812},{"x":0.8621848821640015,"y":0.08907363563776016},{"x":0.8621848821640015,"y":0.10570070892572403},{"x":0.8016806840896606,"y":0.10570070892572403}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.8016806840896606,0.08788598328828812,0.8621848821640015,0.10570070892572403]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.08788598328828812},{"x":0.9277310967445374,"y":0.08907363563776016},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8016806840896606,"y":0.10570070892572403}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7966806840896606,0.08088598328828811,0.9327310967445374,0.11388836127519608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.08788598328828812},{"x":0.2218487411737442,"y":0.08788598328828812},{"x":0.2218487411737442,"y":0.10451306402683258},{"x":0.17983193695545197,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.17983193695545197,0.08788598328828812,0.2218487411737442,0.10451306402683258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.08788598328828812},{"x":0.1764705926179886,"y":0.08788598328828812},{"x":0.1764705926179886,"y":0.10451306402683258},{"x":0.17142857611179352,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17142857611179352,0.08788598328828812,0.1764705926179886,0.10451306402683258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.08788598328828812},{"x":0.16302521526813507,"y":0.08788598328828812},{"x":0.16302521526813507,"y":0.10332541912794113},{"x":0.1411764770746231,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.1411764770746231,0.08788598328828812,0.16302521526813507,0.10332541912794113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.08788598328828812},{"x":0.13781513273715973,"y":0.08788598328828812},{"x":0.13781513273715973,"y":0.10332541912794113},{"x":0.13277311623096466,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.13277311623096466,0.08788598328828812,0.13781513273715973,0.10332541912794113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.08788598328828812},{"x":0.12436974793672562,"y":0.08788598328828812},{"x":0.12436974793672562,"y":0.10332541912794113},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11764705926179886,0.08788598328828812,0.12436974793672562,0.10332541912794113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07563025504350662,"y":0.08788598328828812},{"x":0.10924369841814041,"y":0.08788598328828812},{"x":0.10924369841814041,"y":0.10332541912794113},{"x":0.07563025504350662,"y":0.10332541912794113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.07563025504350662,0.08788598328828812,0.10924369841814041,0.10332541912794113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07563025504350662,"y":0.08788598328828812},{"x":0.2218487411737442,"y":0.08788598328828812},{"x":0.2218487411737442,"y":0.10451306402683258},{"x":0.07563025504350662,"y":0.10451306402683258}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.07063025504350662,0.08088598328828811,0.2268487411737442,0.11151306402683259],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8890756368637085,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8890756368637085,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۹۳","boundary":[0.8571428656578064,0.10688836127519608,0.8890756368637085,0.11638955026865005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8890756368637085,"y":0.10688836127519608},{"x":0.8890756368637085,"y":0.11638955026865005},{"x":0.8571428656578064,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.8521428656578064,0.09988836127519607,0.8940756368637085,0.12338955026865006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.10570070892572403},{"x":0.16974790394306183,"y":0.10570070892572403},{"x":0.16974790394306183,"y":0.11520189791917801},{"x":0.14621849358081818,"y":0.11520189791917801}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۷","boundary":[0.14621849358081818,0.10570070892572403,0.16974790394306183,0.11520189791917801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.10570070892572403},{"x":0.16974790394306183,"y":0.10570070892572403},{"x":0.16974790394306183,"y":0.11520189791917801},{"x":0.14621849358081818,"y":0.11520189791917801}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14121849358081817,0.09870070892572402,0.17474790394306183,0.12220189791917802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5277311205863953,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5277311205863953,0.1627078354358673,0.5478991866111755,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5226891040802002,"y":0.17933492362499237},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5109243988990784,0.1627078354358673,0.5226891040802002,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.1627078354358673},{"x":0.507563054561615,"y":0.1627078354358673},{"x":0.507563054561615,"y":0.17933492362499237},{"x":0.489075630903244,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.489075630903244,0.1627078354358673,0.507563054561615,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4789915978908539,"y":0.17933492362499237},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4722689092159271,0.1627078354358673,0.4789915978908539,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4722689092159271,"y":0.1627078354358673},{"x":0.4722689092159271,"y":0.17933492362499237},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.46890756487846375,0.1627078354358673,0.4722689092159271,0.17933492362499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1627078354358673},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1627078354358673},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17933492362499237},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.45042017102241516,0.1627078354358673,0.46554622054100037,0.17933492362499237]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.1627078354358673},{"x":0.5478991866111755,"y":0.16152018308639526},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17814727127552032},{"x":0.45042017102241516,"y":0.17933492362499237}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.44542017102241516,0.1557078354358673,0.5528991866111755,0.18514727127552033],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"مازند","boundary":[0.5126050710678101,0.23040379583835602,0.5445378422737122,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23040379583835602},{"x":0.507563054561615,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4638655483722687,0.23040379583835602,0.5092437267303467,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4588655483722687,0.223403795838356,0.5495378422737122,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34679335355758667},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3574821949005127},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.35462185740470886,0.34679335355758667,0.3798319399356842,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.34679335355758667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Practice","boundary":[0.3848739564418793,0.34679335355758667,0.43697479367256165,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.34679335355758667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.34679335355758667},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4420168101787567,0.34679335355758667,0.45546218752861023,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3574821949005127},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Statistics","boundary":[0.4571428596973419,0.34679335355758667,0.5142857432365417,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5193277597427368,0.34679335355758667,0.5310924649238586,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.34679335355758667},{"x":0.556302547454834,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.5361344814300537,0.34679335355758667,0.556302547454834,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3574821949005127},{"x":0.561344563961029,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Life","boundary":[0.561344563961029,0.34679335355758667,0.5865546464920044,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3574821949005127},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.5915966629981995,0.34679335355758667,0.6487395167350769,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34679335355758667},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3574821949005127},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34962185740470886,0.33979335355758666,0.6537395167350769,0.3644821949005127],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.3598574697971344},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3598574697971344},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37173396348953247},{"x":0.40504202246665955,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Brigitte","boundary":[0.40504202246665955,0.3598574697971344,0.45042017102241516,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3598574697971344},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3705463111400604},{"x":0.45546218752861023,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Baldi","boundary":[0.45546218752861023,0.3598574697971344,0.48739495873451233,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3598574697971344},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3705463111400604},{"x":0.489075630903244,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.489075630903244,0.3598574697971344,0.4907563030719757,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3598574697971344},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3705463111400604},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"David","boundary":[0.4957983195781708,0.3598574697971344,0.5310924649238586,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.5361344814300537,0.35866984724998474,0.5462185144424438,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Moore","boundary":[0.5529412031173706,0.35866984724998474,0.5915966629981995,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3729216158390045},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3729216158390045},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"W.","boundary":[0.35630252957344055,0.3729216158390045,0.37310925126075745,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3729216158390045},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3729216158390045},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.3781512677669525,0.3729216158390045,0.39159664511680603,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3729216158390045},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3729216158390045},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3847981095314026},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Freeman","boundary":[0.3966386616230011,0.3729216158390045,0.44873949885368347,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3847981095314026},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.45378151535987854,0.3729216158390045,0.4739495813846588,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3847981095314026},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Company","boundary":[0.4789915978908539,0.3729216158390045,0.5361344814300537,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"New","boundary":[0.5411764979362488,0.3729216158390045,0.5697479248046875,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3847981095314026},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"York","boundary":[0.5747899413108826,0.3729216158390045,0.6033613681793213,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3847981095314026},{"x":0.605042040348053,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.605042040348053,0.3729216158390045,0.6084033846855164,0.3847981095314026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3847981095314026},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"2009","boundary":[0.6117647290229797,0.3729216158390045,0.6420168280601501,0.3847981095314026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3574821949005127},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3847981095314026},{"x":0.35630252957344055,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35130252957344055,0.3528574697971344,0.6470168280601502,0.3917981095314026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربست","boundary":[0.5411764979362488,0.4002375304698944,0.5966386795043945,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4204275608062744},{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.507563054561615,0.40142518281936646,0.5378151535987854,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48739495873451233,0.40142518281936646,0.5042017102241516,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4026128351688385},{"x":0.48235294222831726,"y":0.40142518281936646},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4204275608062744},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.45210084319114685,0.4026128351688385,0.48403361439704895,0.4204275608062744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4026128351688385},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42161521315574646},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.40504202246665955,0.40380048751831055,0.4470588266849518,0.42161521315574646]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4026128351688385},{"x":0.5966386795043945,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5966386795043945,"y":0.41923990845680237},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.40004202246665954,0.3956128351688385,0.6016386795043945,0.4262399084568024],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.450118750333786},{"x":0.5680672526359558,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.5680672526359558,0.4370546340942383,0.5966386795043945,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4382422864437103},{"x":0.561344563961029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.561344563961029,"y":0.45130640268325806},{"x":0.5243697762489319,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریژیت","boundary":[0.5243697762489319,0.4382422864437103,0.561344563961029,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5193277597427368,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4924369752407074,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بالدى","boundary":[0.4924369752407074,0.4382422864437103,0.5193277597427368,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45130640268325806},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.4382422864437103,0.4907563030719757,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4789915978908539,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.45210084319114685,0.4394299387931824,0.4789915978908539,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.4285714328289032,0.4394299387931824,0.4453781545162201,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4524940550327301},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4252100884914398,0.4394299387931824,0.4268907606601715,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4394299387931824},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4394299387931824},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4524940550327301},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.40168067812919617,0.4394299387931824,0.41848739981651306,0.4524940550327301]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45130640268325806},{"x":0.40168067812919617,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.39668067812919616,0.43242993879318237,0.6016386795043945,0.45830640268325806],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5596638917922974,0.49168646335601807,0.5915966629981995,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5529412031173706,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.5260504484176636,0.49168646335601807,0.5529412031173706,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشک","boundary":[0.4924369752407074,0.49168646335601807,0.5193277597427368,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49168646335601807},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5035629272460938},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.49168646335601807,0.48739495873451233,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49168646335601807},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتایون","boundary":[0.4436974823474884,0.49168646335601807,0.4756302535533905,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49168646335601807},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساکی","boundary":[0.4084033668041229,0.49168646335601807,0.43697479367256165,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.5118764638900757},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5118764638900757},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.8924369812011719,0.5118764638900757,0.9277310967445374,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5237529873847961},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.8420168161392212,0.5118764638900757,0.8873949646949768,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5237529873847961},{"x":0.800000011920929,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشکانی","boundary":[0.800000011920929,0.5118764638900757,0.8352941274642944,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9092437028884888,"y":0.5225653052330017},{"x":0.9260504245758057,"y":0.5225653052330017},{"x":0.9260504245758057,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9092437028884888,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.9092437028884888,0.5225653052330017,0.9260504245758057,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5225653052330017},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5225653052330017},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.8823529481887817,0.5225653052330017,0.9042016863822937,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5344418287277222},{"x":0.88067227602005,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.88067227602005,0.5225653052330017,0.8823529481887817,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.8521008491516113,0.5225653052330017,0.8739495873451233,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5344418287277222},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوادی","boundary":[0.8184874057769775,0.5225653052330017,0.8453781604766846,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5225653052330017},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5344418287277222},{"x":0.805042028427124,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فر","boundary":[0.805042028427124,0.5225653052330017,0.8134453892707825,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042016863822937,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5486935973167419},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.9042016863822937,0.5356294512748718,0.9277310967445374,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پردازان","boundary":[0.8705882430076599,0.5356294512748718,0.9008403420448303,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8655462265014648,0.5356294512748718,0.8705882430076599,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.8302521109580994,0.5356294512748718,0.8605042099952698,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5486935973167419},{"x":0.800000011920929,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رژدام","boundary":[0.800000011920929,0.5356294512748718,0.8235294222831726,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7966386675834656,0.5356294512748718,0.7983193397521973,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ابوالفضل","boundary":[0.7495798468589783,0.5356294512748718,0.7899159789085388,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیرامی","boundary":[0.7193277478218079,0.5356294512748718,0.7428571581840515,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5486935973167419},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.5356294512748718,0.7159664034843445,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.6957983374595642,0.5356294512748718,0.7058823704719543,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5486935973167419},{"x":0.653781533241272,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بختیاری","boundary":[0.653781533241272,0.5356294512748718,0.6890756487846375,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042016863822937,"y":0.5463182926177979},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5463182926177979},{"x":0.9277310967445374,"y":0.559382438659668},{"x":0.9042016863822937,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.9042016863822937,0.5463182926177979,0.9277310967445374,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8974789977073669,"y":0.559382438659668},{"x":0.8823529481887817,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.8823529481887817,0.5463182926177979,0.8974789977073669,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8789916038513184,"y":0.559382438659668},{"x":0.8773109316825867,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8773109316825867,0.5463182926177979,0.8789916038513184,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8705882430076599,"y":0.559382438659668},{"x":0.848739504814148,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.848739504814148,0.5463182926177979,0.8705882430076599,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5463182926177979},{"x":0.8436974883079529,"y":0.559382438659668},{"x":0.8084033727645874,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.8084033727645874,0.5463182926177979,0.8436974883079529,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9277310967445374,"y":0.570071280002594},{"x":0.8823529481887817,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.8823529481887817,0.5570071339607239,0.9277310967445374,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8773109316825867,"y":0.570071280002594},{"x":0.8722689151763916,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8722689151763916,0.5570071339607239,0.8773109316825867,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8672268986701965,"y":0.570071280002594},{"x":0.8403361439704895,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.8403361439704895,0.5570071339607239,0.8672268986701965,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.8252100944519043,0.5570071339607239,0.8386554718017578,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8201680779457092,0.5570071339607239,0.8252100944519043,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5570071339607239},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.7899159789085388,0.5570071339607239,0.8168067336082458,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قادری","boundary":[0.7579832077026367,0.5570071339607239,0.7848739624023438,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9058823585510254,"y":0.5688835978507996},{"x":0.9277310967445374,"y":0.570071280002594},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5819477438926697},{"x":0.9058823585510254,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.9058823585510254,0.5688835978507996,0.9277310967445374,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.5688835978507996},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5819477438926697},{"x":0.8840336203575134,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8857142925262451,0.5688835978507996,0.8991596698760986,0.5819477438926697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.5676959753036499},{"x":0.8789916038513184,"y":0.5688835978507996},{"x":0.8789916038513184,"y":0.58076012134552},{"x":0.826890766620636,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.8285714387893677,0.5676959753036499,0.8789916038513184,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9058823585510254,"y":0.58076012134552},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5819477438926697},{"x":0.9260504245758057,"y":0.5926365852355957},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.9058823585510254,0.58076012134552,0.9260504245758057,0.5926365852355957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5795724391937256},{"x":0.8974789977073669,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8840336203575134,0.5795724391937256,0.8974789977073669,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5795724391937256},{"x":0.875630259513855,"y":0.5914489030838013},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.8521008491516113,0.5783848166465759,0.875630259513855,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042016863822937,"y":0.5926365852355957},{"x":0.9277310967445374,"y":0.5926365852355957},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6009501218795776},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.9042016863822937,0.5926365852355957,0.9277310967445374,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8957983255386353,"y":0.5926365852355957},{"x":0.8957983255386353,"y":0.6009501218795776},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.8789916038513184,0.5926365852355957,0.8957983255386353,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042016863822937,"y":0.6033254265785217},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6033254265785217},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6152018904685974},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.9042016863822937,0.6033254265785217,0.9277310967445374,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8941176533699036,0.6033254265785217,0.8991596698760986,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.8571428656578064,0.6033254265785217,0.8890756368637085,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.6033254265785217},{"x":0.853781521320343,"y":0.6033254265785217},{"x":0.853781521320343,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8504201769828796,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8504201769828796,0.6033254265785217,0.853781521320343,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6033254265785217},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6152018904685974},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کارینو","boundary":[0.8100840449333191,0.6033254265785217,0.8436974883079529,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.6152018904685974},{"x":0.924369752407074,"y":0.6152018904685974},{"x":0.924369752407074,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8941176533699036,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۰۰۰","boundary":[0.8941176533699036,0.6152018904685974,0.924369752407074,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6163895726203918},{"x":0.8890756368637085,"y":0.6247031092643738},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.8638655543327332,0.6163895726203918,0.8890756368637085,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.49168646335601807},{"x":0.9277310967445374,"y":0.49168646335601807},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4034033668041229,0.48468646335601806,0.9327310967445374,0.6328907318115234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6437054872512817},{"x":0.653781533241272,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.653781533241272,0.6306413412094116,0.6605042219161987,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.6168067455291748,0.6306413412094116,0.6470588445663452,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5983193516731262,0.6306413412094116,0.6117647290229797,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزشمند","boundary":[0.5512605309486389,0.6306413412094116,0.5899159908294678,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیاد","boundary":[0.5277311205863953,0.6306413412094116,0.5445378422737122,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6437054872512817},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.48739495873451233,0.6306413412094116,0.5226891040802002,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6437054872512817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصلی","boundary":[0.45378151535987854,0.6306413412094116,0.48235294222831726,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6306413412094116},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6306413412094116},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6437054872512817},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.43697479367256165,0.6306413412094116,0.45210084319114685,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.3764705955982208,0.6306413412094116,0.4302521049976349,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6306413412094116},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6306413412094116},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3613445460796356,0.6306413412094116,0.37142857909202576,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6437054872512817},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.33781513571739197,0.6306413412094116,0.35630252957344055,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6306413412094116},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6306413412094116},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.3327731192111969,0.6306413412094116,0.33781513571739197,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7327731251716614,0.6496437191963196,0.7579832077026367,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6857143044471741,0.6496437191963196,0.7243697643280029,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6521008610725403,0.6496437191963196,0.6789916157722473,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6496437191963196},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6453781723976135,0.6496437191963196,0.6487395167350769,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6117647290229797,0.6484560370445251,0.6386554837226868,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6484560370445251},{"x":0.605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.605042040348053,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5798319578170776,0.6484560370445251,0.605042040348053,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.6484560370445251,0.5747899413108826,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5462185144424438,0.6484560370445251,0.5647059082984924,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.529411792755127,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.529411792755127,0.6484560370445251,0.5462185144424438,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4941176474094391,0.6484560370445251,0.5193277597427368,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6484560370445251},{"x":0.489075630903244,"y":0.6484560370445251},{"x":0.489075630903244,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.4638655483722687,0.6484560370445251,0.489075630903244,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.6484560370445251,0.4638655483722687,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.4302521049976349,0.6484560370445251,0.45378151535987854,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.3983193337917328,0.6484560370445251,0.4252100884914398,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6615201830863953},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.6484560370445251,0.3949579894542694,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6472684144973755},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6472684144973755},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.3680672347545624,0.6472684144973755,0.38655462861061096,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3630252182483673,0.6472684144973755,0.3663865625858307,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6472684144973755},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6472684144973755},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.3042016923427582,0.6472684144973755,0.35630252957344055,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.6472684144973755,0.3025210201740265,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6472684144973755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6472684144973755},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6603325605392456},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.24369747936725616,0.6472684144973755,0.29411765933036804,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6627078652381897},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.23869747936725616,0.6236413412094116,0.7629832077026367,0.6697078652381897],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7815126180648804,"y":0.675771951675415},{"x":0.756302535533905,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.756302535533905,0.6603325605392456,0.7815126180648804,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415},{"x":0.7142857313156128,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7142857313156128,0.6603325605392456,0.75126051902771,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.6603325605392456,0.7092437148094177,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6991596817970276,"y":0.675771951675415},{"x":0.6621848940849304,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6621848940849304,0.6603325605392456,0.6991596817970276,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6571428775787354,"y":0.675771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.6369748115539551,0.6603325605392456,0.6571428775787354,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6336134672164917,"y":0.675771951675415},{"x":0.6302521228790283,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6603325605392456,0.6336134672164917,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6252101063728333,"y":0.675771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.5983193516731262,0.6603325605392456,0.6252101063728333,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5932773351669312,"y":0.675771951675415},{"x":0.5731092691421509,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5731092691421509,0.6603325605392456,0.5932773351669312,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5697479248046875,"y":0.675771951675415},{"x":0.5462185144424438,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5462185144424438,0.6603325605392456,0.5697479248046875,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5428571701049805,"y":0.675771951675415},{"x":0.5394958257675171,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.6603325605392456,0.5428571701049805,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6603325605392456},{"x":0.534453809261322,"y":0.6603325605392456},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415},{"x":0.507563054561615,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.507563054561615,0.6603325605392456,0.534453809261322,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5025210380554199,"y":0.675771951675415},{"x":0.48067227005958557,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خالد","boundary":[0.48067227005958557,0.6603325605392456,0.5025210380554199,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4773109257221222,"y":0.675771951675415},{"x":0.43697479367256165,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلامبولی","boundary":[0.43697479367256165,0.6603325605392456,0.4773109257221222,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6603325605392456},{"x":0.43529412150382996,"y":0.675771951675415},{"x":0.4302521049976349,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4302521049976349,0.6603325605392456,0.43529412150382996,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6603325605392456},{"x":0.4252100884914398,"y":0.675771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نبش","boundary":[0.4084033668041229,0.6603325605392456,0.4252100884914398,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6603325605392456},{"x":0.40168067812919617,"y":0.675771951675415},{"x":0.3764705955982208,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.3764705955982208,0.6603325605392456,0.40168067812919617,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6603325605392456},{"x":0.37142857909202576,"y":0.675771951675415},{"x":0.3529411852359772,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهم","boundary":[0.3529411852359772,0.6603325605392456,0.37142857909202576,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3529411852359772,"y":0.675771951675415},{"x":0.3512605130672455,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.6603325605392456,0.3529411852359772,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3462184965610504,"y":0.675771951675415},{"x":0.3193277418613434,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.3193277418613434,0.6603325605392456,0.3462184965610504,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3126050531864166,"y":0.675771951675415},{"x":0.3042016923427582,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.3042016923427582,0.6603325605392456,0.3126050531864166,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6603325605392456},{"x":0.3025210201740265,"y":0.675771951675415},{"x":0.3008403480052948,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3008403480052948,0.6603325605392456,0.3025210201740265,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6603325605392456},{"x":0.29411765933036804,"y":0.675771951675415},{"x":0.27899160981178284,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.27899160981178284,0.6603325605392456,0.29411765933036804,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6603325605392456},{"x":0.27563026547431946,"y":0.675771951675415},{"x":0.27394959330558777,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.27394959330558777,0.6603325605392456,0.27563026547431946,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.267226904630661,"y":0.6603325605392456},{"x":0.267226904630661,"y":0.675771951675415},{"x":0.21680672466754913,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸۸۷۲۵۹۵۴","boundary":[0.21680672466754913,0.6603325605392456,0.267226904630661,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8991596698760986,"y":0.6959620118141174},{"x":0.8655462265014648,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.8655462265014648,0.6805225610733032,0.8991596698760986,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8588235378265381,"y":0.694774329662323},{"x":0.8235294222831726,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.8235294222831726,0.6805225610733032,0.8588235378265381,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6935867071151733},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8151260614395142,0.6793349385261536,0.8201680779457092,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6793349385261536},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8084033727645874,"y":0.694774329662323},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"www.bookiup.ir","boundary":[0.6991596817970276,0.6793349385261536,0.8084033727645874,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9126050472259521,"y":0.7042755484580994},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7042755484580994},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7149643898010254},{"x":0.9126050472259521,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.9126050472259521,0.7042755484580994,0.9277310967445374,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.7042755484580994},{"x":0.9058823585510254,"y":0.7042755484580994},{"x":0.9058823585510254,"y":0.7149643898010254},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8857142925262451,0.7042755484580994,0.9058823585510254,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7149643898010254},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8605042099952698,0.7030878663063049,0.8789916038513184,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7030878663063049},{"x":0.853781521320343,"y":0.7030878663063049},{"x":0.853781521320343,"y":0.7149643898010254},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8336134552955627,0.7030878663063049,0.853781521320343,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7149643898010254},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8134453892707825,0.7030878663063049,0.8285714387893677,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7030878663063049},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7647058963775635,0.7030878663063049,0.8084033727645874,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.7277311086654663,0.7030878663063049,0.7596638798713684,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7210084199905396,"y":0.713776707649231},{"x":0.7008403539657593,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7008403539657593,0.7030878663063049,0.7210084199905396,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.7173396944999695},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7173396944999695},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8941176533699036,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.8941176533699036,0.7173396944999695,0.9277310967445374,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.8638655543327332,0.7173396944999695,0.8924369812011719,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8571428656578064,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8386554718017578,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8386554718017578,0.7173396944999695,0.8571428656578064,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7292161583900452},{"x":0.826890766620636,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.826890766620636,0.7173396944999695,0.8336134552955627,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7173396944999695},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7966386675834656,0.7173396944999695,0.8218487501144409,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7579832077026367,0.7173396944999695,0.7915966510772705,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7361344695091248,0.7173396944999695,0.7529411911964417,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6907563209533691,0.7173396944999695,0.7310924530029297,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6554622054100037,0.7173396944999695,0.6857143044471741,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6285714507102966,0.7173396944999695,0.6487395167350769,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6603325605392456},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6603325605392456},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21180672466754913,0.6533325605392456,0.9327310967445374,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07226891070604324,"y":0.7256532311439514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7256532311439514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7363420724868774},{"x":0.07226891070604324,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"171141640629140111121","boundary":[0.07226891070604324,0.7256532311439514,0.289075642824173,0.7363420724868774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07226891070604324,"y":0.7256532311439514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7256532311439514},{"x":0.289075642824173,"y":0.7363420724868774},{"x":0.07226891070604324,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.06726891070604324,0.7186532311439514,0.294075642824173,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7378151416778564,0.7422803044319153,0.7747899293899536,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7422803044319153,0.7378151416778564,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بالدي","boundary":[0.7126050591468811,0.7422803044319153,0.7310924530029297,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7422803044319153},{"x":0.707563042640686,"y":0.7422803044319153},{"x":0.707563042640686,"y":0.7517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.7422803044319153,0.707563042640686,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7422803044319153},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بريجيت","boundary":[0.6689075827598572,0.7422803044319153,0.6991596817970276,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Baldi","boundary":[0.5865546464920044,0.7410926222801208,0.6168067455291748,0.7517814636230469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5815546464920044,0.7340926222801208,0.7797899293899536,0.7599691457748413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6151260733604431,0.7410926222801208,0.6184874176979065,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Brigitte","boundary":[0.6235294342041016,0.7410926222801208,0.6621848940849304,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7747899293899536,"y":0.764845609664917},{"x":0.7529411911964417,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7529411911964417,0.7517814636230469,0.7747899293899536,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.764845609664917},{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.7517814636230469,0.7478991746902466,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7378151416778564,"y":0.764845609664917},{"x":0.729411780834198,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.729411780834198,0.7517814636230469,0.7378151416778564,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.764845609664917},{"x":0.6907563209533691,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6907563209533691,0.7517814636230469,0.7226890921592712,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6924369931221008,"y":0.764845609664917},{"x":0.6873949766159058,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6873949766159058,0.7517814636230469,0.6924369931221008,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6823529601097107,"y":0.764845609664917},{"x":0.6487395167350769,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاربست","boundary":[0.6487395167350769,0.7517814636230469,0.6823529601097107,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6436975002288818,"y":0.764845609664917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6285714507102966,0.7517814636230469,0.6436975002288818,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6235294342041016,"y":0.764845609664917},{"x":0.6134454011917114,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6134454011917114,0.7517814636230469,0.6235294342041016,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.7517814636230469},{"x":0.610084056854248,"y":0.764845609664917},{"x":0.5899159908294678,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.5899159908294678,0.7517814636230469,0.610084056854248,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5848739743232727,"y":0.764845609664917},{"x":0.5596638917922974,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5596638917922974,0.7517814636230469,0.5848739743232727,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5579832196235657,"y":0.764845609664917},{"x":0.5546218752861023,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5546218752861023,0.7517814636230469,0.5579832196235657,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5512605309486389,"y":0.764845609664917},{"x":0.5210084319114685,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بریژیت","boundary":[0.5210084319114685,0.7517814636230469,0.5512605309486389,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5159664154052734,"y":0.764845609664917},{"x":0.4957983195781708,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بالدى","boundary":[0.4957983195781708,0.7517814636230469,0.5159664154052734,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4924369752407074,"y":0.764845609664917},{"x":0.4907563030719757,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4907563030719757,0.7517814636230469,0.4924369752407074,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7517814636230469},{"x":0.48571428656578064,"y":0.764845609664917},{"x":0.4638655483722687,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.4638655483722687,0.7517814636230469,0.48571428656578064,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4571428596973419,"y":0.764845609664917},{"x":0.4453781545162201,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.4453781545162201,0.7517814636230469,0.4571428596973419,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4436974823474884,"y":0.764845609664917},{"x":0.4420168101787567,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.7517814636230469,0.4436974823474884,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7517814636230469},{"x":0.43697479367256165,"y":0.764845609664917},{"x":0.42352941632270813,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.42352941632270813,0.7517814636230469,0.43697479367256165,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7517814636230469},{"x":0.42184874415397644,"y":0.764845609664917},{"x":0.42016807198524475,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.42016807198524475,0.7517814636230469,0.42184874415397644,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4151260554790497,"y":0.764845609664917},{"x":0.38823530077934265,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"ترجمۀ","boundary":[0.38823530077934265,0.7517814636230469,0.4151260554790497,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3831932842731476,"y":0.764845609664917},{"x":0.3613445460796356,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.3613445460796356,0.7517814636230469,0.3831932842731476,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7517814636230469},{"x":0.35630252957344055,"y":0.764845609664917},{"x":0.3344537913799286,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پزشک","boundary":[0.3344537913799286,0.7517814636230469,0.35630252957344055,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7517814636230469},{"x":0.3310924470424652,"y":0.764845609664917},{"x":0.32773110270500183,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.7517814636230469,0.3310924470424652,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7517814636230469},{"x":0.32268908619880676,"y":0.764845609664917},{"x":0.29579833149909973,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتایون","boundary":[0.29579833149909973,0.7517814636230469,0.32268908619880676,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7517814636230469},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.29075631499290466,"y":0.764845609664917},{"x":0.267226904630661,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساکی","boundary":[0.267226904630661,0.7517814636230469,0.29075631499290466,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.7624703049659729,0.7747899293899536,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7126050591468811,0.7624703049659729,0.7310924530029297,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7624703049659729,0.7142857313156128,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6857143044471741,0.7624703049659729,0.7058823704719543,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.7624703049659729,0.6840336322784424,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6571428775787354,0.7624703049659729,0.6773109436035156,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6386554837226868,0.7624703049659729,0.6521008610725403,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5966386795043945,0.7624703049659729,0.6336134672164917,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.7624703049659729,0.5932773351669312,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.5596638917922974,0.7624703049659729,0.5848739743232727,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7826603055000305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7327731251716614,0.7743467688560486,0.7747899293899536,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825},{"x":0.702521026134491,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.7743467688560486,0.7277311086654663,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.6974790096282959,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7743467688560486,0.6991596817970276,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6924369931221008,"y":0.783847987651825},{"x":0.6705882549285889,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.6705882549285889,0.7743467688560486,0.6924369931221008,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6672269105911255,"y":0.783847987651825},{"x":0.6655462384223938,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.7743467688560486,0.6672269105911255,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7743467688560486},{"x":0.658823549747467,"y":0.7743467688560486},{"x":0.658823549747467,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۴۱","boundary":[0.6436975002288818,0.7743467688560486,0.658823549747467,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6386554837226868,"y":0.783847987651825},{"x":0.6268907785415649,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6268907785415649,0.7743467688560486,0.6386554837226868,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6235294342041016,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.7743467688560486,0.6252101063728333,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.783847987651825},{"x":0.7747899293899536,"y":0.783847987651825},{"x":0.7747899293899536,"y":0.794536828994751},{"x":0.7462185025215149,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7462185025215149,0.783847987651825,0.7747899293899536,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.783847987651825},{"x":0.7428571581840515,"y":0.783847987651825},{"x":0.7428571581840515,"y":0.794536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7411764860153198,0.783847987651825,0.7428571581840515,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7361344695091248,"y":0.783847987651825},{"x":0.7361344695091248,"y":0.794536828994751},{"x":0.7176470756530762,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7176470756530762,0.783847987651825,0.7361344695091248,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.783847987651825},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825},{"x":0.7126050591468811,"y":0.794536828994751},{"x":0.6974790096282959,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6974790096282959,0.783847987651825,0.7126050591468811,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.6924369931221008,"y":0.783847987651825},{"x":0.6924369931221008,"y":0.794536828994751},{"x":0.6554622054100037,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6554622054100037,0.783847987651825,0.6924369931221008,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.783847987651825},{"x":0.6521008610725403,"y":0.794536828994751},{"x":0.6487395167350769,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6487395167350769,0.783847987651825,0.6521008610725403,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.794536828994751},{"x":0.6201680898666382,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۴۹۳.","boundary":[0.6201680898666382,0.783847987651825,0.6436975002288818,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.6134454011917114,"y":0.783847987651825},{"x":0.6134454011917114,"y":0.794536828994751},{"x":0.5865546464920044,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5865546464920044,0.783847987651825,0.6134454011917114,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.783847987651825},{"x":0.5865546464920044,"y":0.783847987651825},{"x":0.5865546464920044,"y":0.794536828994751},{"x":0.583193302154541,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.783847987651825,0.5865546464920044,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.783847987651825},{"x":0.5764706134796143,"y":0.783847987651825},{"x":0.5764706134796143,"y":0.794536828994751},{"x":0.5630252361297607,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.5630252361297607,0.783847987651825,0.5764706134796143,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.783847987651825},{"x":0.561344563961029,"y":0.783847987651825},{"x":0.561344563961029,"y":0.794536828994751},{"x":0.5596638917922974,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.783847987651825,0.561344563961029,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.783847987651825},{"x":0.5529412031173706,"y":0.794536828994751},{"x":0.5495798587799072,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.783847987651825,0.5529412031173706,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.783847987651825},{"x":0.5445378422737122,"y":0.794536828994751},{"x":0.5243697762489319,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رایانه","boundary":[0.5243697762489319,0.783847987651825,0.5445378422737122,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.5226891040802002,"y":0.783847987651825},{"x":0.5226891040802002,"y":0.794536828994751},{"x":0.5210084319114685,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5210084319114685,0.783847987651825,0.5226891040802002,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.783847987651825},{"x":0.5142857432365417,"y":0.783847987651825},{"x":0.5142857432365417,"y":0.794536828994751},{"x":0.5008403658866882,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۷۷","boundary":[0.5008403658866882,0.783847987651825,0.5142857432365417,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.783847987651825},{"x":0.49747899174690247,"y":0.783847987651825},{"x":0.49747899174690247,"y":0.794536828994751},{"x":0.4957983195781708,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.783847987651825,0.49747899174690247,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.794536828994751},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7747899293899536,"y":0.805225670337677},{"x":0.756302535533905,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.794536828994751,0.7747899293899536,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.794536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.794536828994751},{"x":0.75126051902771,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.794536828994751,0.75126051902771,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7933491468429565},{"x":0.7428571581840515,"y":0.794536828994751},{"x":0.7428571581840515,"y":0.805225670337677},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"3-1493-01-964-978","boundary":[0.6386554837226868,0.7933491468429565,0.7428571581840515,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7747899293899536,"y":0.815914511680603},{"x":0.7428571581840515,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7428571581840515,0.8064132928848267,0.7747899293899536,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7361344695091248,"y":0.815914511680603},{"x":0.7058823704719543,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7058823704719543,0.8064132928848267,0.7361344695091248,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7042016983032227,"y":0.815914511680603},{"x":0.6823529601097107,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6823529601097107,0.8064132928848267,0.7042016983032227,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6789916157722473,"y":0.815914511680603},{"x":0.6756302714347839,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.8064132928848267,0.6789916157722473,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6705882549285889,"y":0.815914511680603},{"x":0.658823549747467,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.658823549747467,0.8064132928848267,0.6705882549285889,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.815914511680603},{"x":0.7747899293899536,"y":0.815914511680603},{"x":0.7747899293899536,"y":0.826603353023529},{"x":0.7411764860153198,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7411764860153198,0.815914511680603,0.7747899293899536,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.815914511680603},{"x":0.7394958138465881,"y":0.815914511680603},{"x":0.7394958138465881,"y":0.826603353023529},{"x":0.7361344695091248,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.815914511680603,0.7394958138465881,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.815914511680603},{"x":0.7310924530029297,"y":0.815914511680603},{"x":0.7310924530029297,"y":0.826603353023529},{"x":0.7109243869781494,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7109243869781494,0.815914511680603,0.7310924530029297,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.815914511680603},{"x":0.7042016983032227,"y":0.815914511680603},{"x":0.7042016983032227,"y":0.826603353023529},{"x":0.6840336322784424,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6840336322784424,0.815914511680603,0.7042016983032227,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.815914511680603},{"x":0.680672287940979,"y":0.815914511680603},{"x":0.680672287940979,"y":0.826603353023529},{"x":0.6773109436035156,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773109436035156,0.815914511680603,0.680672287940979,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.8147268295288086},{"x":0.778151273727417,"y":0.815914511680603},{"x":0.778151273727417,"y":0.826603353023529},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".The","boundary":[0.3831932842731476,0.8147268295288086,0.778151273727417,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4571428596973419,"y":0.815914511680603},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"practice","boundary":[0.4117647111415863,0.8147268295288086,0.4571428596973419,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.4638655483722687,0.8147268295288086,0.4722689092159271,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.815914511680603},{"x":0.5226891040802002,"y":0.815914511680603},{"x":0.5226891040802002,"y":0.826603353023529},{"x":0.4756302535533905,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"statistics","boundary":[0.4756302535533905,0.815914511680603,0.5226891040802002,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.815914511680603},{"x":0.5361344814300537,"y":0.815914511680603},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8254156708717346},{"x":0.529411792755127,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.529411792755127,0.815914511680603,0.5361344814300537,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.815914511680603},{"x":0.5596638917922974,"y":0.815914511680603},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"the","boundary":[0.5445378422737122,0.815914511680603,0.5596638917922974,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.815914511680603},{"x":0.5815126299858093,"y":0.815914511680603},{"x":0.5815126299858093,"y":0.826603353023529},{"x":0.5647059082984924,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"life","boundary":[0.5647059082984924,0.815914511680603,0.5815126299858093,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.815914511680603},{"x":0.6302521228790283,"y":0.815914511680603},{"x":0.6302521228790283,"y":0.826603353023529},{"x":0.5865546464920044,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"sciences","boundary":[0.5865546464920044,0.815914511680603,0.6302521228790283,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.029999999329447746}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7410926222801208},{"x":0.778151273727417,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8277909755706787},{"x":0.267226904630661,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.262226904630661,0.7340926222801208,0.7814706015586853,0.8347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.815914511680603},{"x":0.6352941393852234,"y":0.815914511680603},{"x":0.6352941393852234,"y":0.826603353023529},{"x":0.63193279504776,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.63193279504776,0.815914511680603,0.6352941393852234,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.815914511680603},{"x":0.6689075827598572,"y":0.815914511680603},{"x":0.6689075827598572,"y":0.826603353023529},{"x":0.6386554837226868,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"c2009","boundary":[0.6386554837226868,0.815914511680603,0.6689075827598572,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.826603353023529},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8277909755706787},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7445378303527832,0.826603353023529,0.7747899293899536,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.826603353023529},{"x":0.7445378303527832,"y":0.826603353023529},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8396674394607544},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8396674394607544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.826603353023529,0.7445378303527832,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.826603353023529},{"x":0.7361344695091248,"y":0.826603353023529},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7210084199905396,0.826603353023529,0.7361344695091248,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.826603353023529},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6890756487846375,0.826603353023529,0.7176470756530762,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6756302714347839,0.826603353023529,0.6789916157722473,0.8384798169136047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.815914511680603},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8171021342277527},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8396674394607544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62693279504776,0.808914511680603,0.7797899293899536,0.8466674394607544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.826603353023529},{"x":0.6655462384223938,"y":0.826603353023529},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6504201889038086,0.826603353023529,0.6655462384223938,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6336134672164917,0.8277909755706787,0.6453781723976135,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8277909755706787},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.5983193516731262,0.8289785981178284,0.6235294342041016,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7445378303527832,0.8372921347618103,0.7747899293899536,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8372921347618103},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.8384798169136047,0.7462185025215149,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.8384798169136047,0.7193277478218079,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8384798169136047},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مور","boundary":[0.6974790096282959,0.8384798169136047,0.7126050591468811,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6957983374595642,0.8384798169136047,0.6974790096282959,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دیوید","boundary":[0.6672269105911255,0.8384798169136047,0.6907563209533691,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"اس","boundary":[0.6487395167350769,0.8384798169136047,0.6621848940849304,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8384798169136047},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8491686582565308},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6470588445663452,0.8384798169136047,0.6487395167350769,0.8491686582565308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7495798468589783,0.8479809761047363,0.7764706015586853,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7193277478218079,0.8479809761047363,0.7462185025215149,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8586698174476624},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8586698174476624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.8479809761047363,0.7210084199905396,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Moore","boundary":[0.6218487620353699,0.8479809761047363,0.6605042219161987,0.8574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.826603353023529},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8254156708717346},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8598574995994568}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5933193516731262,0.819603353023529,0.7814706015586853,0.8656698174476624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6605042219161987,0.8479809761047363,0.6655462384223938,0.8574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6555042219161987,0.8409809761047363,0.6705462384223938,0.8644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8479809761047363},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8574821949005127},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"David","boundary":[0.6689075827598572,0.8479809761047363,0.6991596817970276,0.8574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8586698174476624},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"S.","boundary":[0.6168067455291748,0.8479809761047363,0.7445378303527832,0.8586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8705463409423828},{"x":0.75126051902771,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.8598574995994568,0.7747899293899536,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8705463409423828},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7226890921592712,0.8598574995994568,0.7462185025215149,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8705463409423828},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.8598574995994568,0.7193277478218079,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8598574995994568},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساکی","boundary":[0.6924369931221008,0.8598574995994568,0.7126050591468811,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.8598574995994568,0.6890756487846375,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8598574995994568},{"x":0.680672287940979,"y":0.8598574995994568},{"x":0.680672287940979,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتایون","boundary":[0.6554622054100037,0.8598574995994568,0.680672287940979,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8598574995994568},{"x":0.653781533241272,"y":0.8598574995994568},{"x":0.653781533241272,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.8598574995994568,0.653781533241272,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8598574995994568},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8705463409423828},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۴","boundary":[0.6168067455291748,0.8598574995994568,0.6453781723976135,0.8705463409423828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8812351822853088},{"x":0.75126051902771,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.75126051902771,0.8717339634895325,0.7747899293899536,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7210084199905396,0.8717339634895325,0.7462185025215149,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8812351822853088},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.8717339634895325,0.7210084199905396,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8717339634895325},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشک","boundary":[0.6907563209533691,0.8717339634895325,0.7126050591468811,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.8717339634895325,0.6857143044471741,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8812351822853088},{"x":0.658823549747467,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.658823549747467,0.8717339634895325,0.6773109436035156,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8812351822853088},{"x":0.653781533241272,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.8717339634895325,0.6554622054100037,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8717339634895325},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8812351822853088},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8812351822853088}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۰","boundary":[0.6184874176979065,0.8717339634895325,0.6470588445663452,0.8812351822853088]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8895487189292908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8895487189292908}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ده","boundary":[0.7613445520401001,0.8824228048324585,0.7697479128837585,0.8895487189292908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8907363414764404},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنا","boundary":[0.7529411911964417,0.8824228048324585,0.7596638798713684,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.8800475001335144},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8800475001335144},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8907363414764404},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7126050591468811,0.8800475001335144,0.7344537973403931,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8800475001335144},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8907363414764404},{"x":0.707563042640686,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.8800475001335144,0.7126050591468811,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.8800475001335144},{"x":0.707563042640686,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6840336322784424,0.8800475001335144,0.707563042640686,0.8907363414764404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8479809761047363},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6118067455291748,0.8409809761047363,0.7797899293899536,0.8977363414764404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.8800475001335144},{"x":0.680672287940979,"y":0.8800475001335144},{"x":0.680672287940979,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6773109436035156,0.8800475001335144,0.680672287940979,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ک","boundary":[0.6705882549285889,0.8800475001335144,0.6739495992660522,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6605042219161987,0.8800475001335144,0.6655462384223938,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8907363414764404},{"x":0.653781533241272,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.653781533241272,0.8800475001335144,0.6571428775787354,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6436975002288818,0.8800475001335144,0.6470588445663452,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۷۶","boundary":[0.6117647290229797,0.8800475001335144,0.6268907785415649,0.8907363414764404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8800475001335144},{"x":0.680672287940979,"y":0.8800475001335144},{"x":0.680672287940979,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.6067647290229797,0.8730475001335144,0.685672287940979,0.8977363414764404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.8800475001335144},{"x":0.63193279504776,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.6285714507102966,0.8800475001335144,0.63193279504776,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8907363414764404},{"x":0.63193279504776,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.63193279504776,0.8800475001335144,0.6436975002288818,0.8907363414764404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8907363414764404},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.8730475001335144,0.6486975002288818,0.8977363414764404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8800475001335144},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8907363414764404},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8907363414764404}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"QA","boundary":[0.5882353186607361,0.8800475001335144,0.6033613681793213,0.8907363414764404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8942992687225342},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9038004875183105},{"x":0.7613445520401001,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7630252242088318,0.8931116461753845,0.7747899293899536,0.9038004875183105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7596638798713684,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7428571581840515,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7428571581840515,0.8931116461753845,0.7596638798713684,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8919239640235901},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8931116461753845},{"x":0.7361344695091248,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7159664034843445,"y":0.9014251828193665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7159664034843445,0.8919239640235901,0.7361344695091248,0.9026128053665161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8919239640235901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8919239640235901},{"x":0.7109243869781494,"y":0.9014251828193665},{"x":0.7092437148094177,"y":0.9014251828193665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8919239640235901,0.7109243869781494,0.9014251828193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8907363414764404},{"x":0.702521026134491,"y":0.8919239640235901},{"x":0.702521026134491,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6705882549285889,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۷۰/۷۲","boundary":[0.6705882549285889,0.8907363414764404,0.702521026134491,0.9014251828193665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9038004875183105},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9133016467094421},{"x":0.75126051902771,"y":0.9133016467094421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.75126051902771,0.9026128053665161,0.7747899293899536,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7445378303527832,"y":0.9026128053665161},{"x":0.7445378303527832,"y":0.9133016467094421},{"x":0.702521026134491,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.9026128053665161,0.7445378303527832,0.9133016467094421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6974790096282959,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6974790096282959,"y":0.9121140241622925},{"x":0.6857143044471741,"y":0.9121140241622925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6857143044471741,0.9014251828193665,0.6974790096282959,0.9121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6840336322784424,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6840336322784424,"y":0.910926342010498},{"x":0.680672287940979,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.680672287940979,0.9014251828193665,0.6840336322784424,0.910926342010498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6739495992660522,"y":0.9014251828193665},{"x":0.6739495992660522,"y":0.910926342010498},{"x":0.6336134672164917,"y":0.910926342010498}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۹۲۸۷۷۴","boundary":[0.6336134672164917,0.9014251828193665,0.6739495992660522,0.910926342010498]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8800475001335144},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8836104273796082},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9144893288612366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.9097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5832353186607361,0.8730475001335144,0.7797899293899536,0.9214893288612366],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8610451221466064},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8610451221466064},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8681710362434387},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.8610451221466064,0.5697479248046875,0.8681710362434387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8693586587905884},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8705463409423828}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.534453809261322,0.8622328042984009,0.5630252361297607,0.8693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.8717339634895325,0.5731092691421509,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8729215860366821},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.5378151535987854,0.8729215860366821,0.5663865804672241,0.8800475001335144]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8598574995994568},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8800475001335144},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.529453809261322,0.8552328042984009,0.5781092691421509,0.8870475001335144],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/oxLNgPRiYOTkLbcK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/WQuiqTMqdNkJeiWL.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/ytPTRRnMSkyDciOn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0001526022202828351,0.00039368149277150204,0.9983928394838542,0.998890079079218]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5596638917922974,0.3372921645641327,0.5815126299858093,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.33847981691360474},{"x":0.561344563961029,"y":0.33847981691360474},{"x":0.561344563961029,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5428571701049805,0.33847981691360474,0.561344563961029,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5008403658866882,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.5008403658866882,0.33847981691360474,0.5394958257675171,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.33847981691360474},{"x":0.49747899174690247,"y":0.33847981691360474},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4638655483722687,0.33847981691360474,0.49747899174690247,0.3527315855026245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3527315855026245},{"x":0.4638655483722687,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4588655483722687,0.33147981691360473,0.5865126299858093,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.39667457342147827,0.5596638917922974,0.4204275608062744]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4823949587345123,0.38967457342147827,0.5646638917922974,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9210084080696106,"y":0.45961993932724},{"x":0.951260507106781,"y":0.45843231678009033},{"x":0.951260507106781,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.9210084080696106,0.45961993932724,0.951260507106781,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9210084080696106,"y":0.45961993932724},{"x":0.951260507106781,"y":0.45843231678009033},{"x":0.951260507106781,"y":0.47149643301963806},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.9160084080696106,0.45261993932724,0.956260507106781,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5630252361297607,"y":0.470308780670166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.5310924649238586,0.45843231678009033,0.5630252361297607,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5630252361297607,"y":0.470308780670166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.4514323167800903,0.5680252361297607,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45961993932724},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.45546218752861023,0.45961993932724,0.48403361439704895,0.47387173771858215]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.45961993932724},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46080759167671204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47387173771858215},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47387173771858215}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4504621875286102,0.45261993932724,0.48903361439704895,0.48087173771858216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.12941177189350128,"y":0.45961993932724},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"صفحه","boundary":[0.0957983210682869,0.45961993932724,0.12941177189350128,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.45961993932724},{"x":0.12941177189350128,"y":0.45961993932724},{"x":0.12941177189350128,"y":0.4679335057735443},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.45261993932724,0.1344117718935013,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.5},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.5579832196235657,0.49168646335601807,0.561344563961029,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.49168646335601807},{"x":0.561344563961029,"y":0.5},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.48468646335601806,0.5663445639610291,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1260504275560379,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5023753046989441},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۵","boundary":[0.10924369841814041,0.49168646335601807,0.1260504275560379,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1260504275560379,"y":0.49168646335601807},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5023753046989441},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.48468646335601806,0.1310504275560379,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5142517685890198},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.521377682685852},{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"۹","boundary":[0.556302547454834,0.5142517685890198,0.5630252361297607,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5142517685890198},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.521377682685852},{"x":0.5579832196235657,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.5072517685890198,0.5680252361297607,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5261282920837402},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.10924369841814041,0.5142517685890198,0.1260504275560379,0.5261282920837402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5142517685890198},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5261282920837402},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.5072517685890198,0.1310504275560379,0.5331282920837402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9075630307197571,"y":0.48812350630760193},{"x":0.9210084080696106,"y":0.48812350630760193},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5083135366439819},{"x":0.9058823585510254,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.9075630307197571,0.48812350630760193,0.9210084080696106,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8957983255386353,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8957983255386353,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.8521008491516113,0.4869358539581299,0.8957983255386353,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8369747996330261,0.4869358539581299,0.8403361439704895,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5083135366439819},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7764706015586853,0.4857482314109802,0.8285714387893677,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7428571581840515,0.4857482314109802,0.7663865685462952,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5059382319450378},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6890756487846375,0.4845605790615082,0.7344537973403931,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.5083135366439819},{"x":0.9193277359008789,"y":0.5083135366439819},{"x":0.9193277359008789,"y":0.529691219329834},{"x":0.875630259513855,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسانه","boundary":[0.875630259513855,0.5083135366439819,0.9193277359008789,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8588235378265381,0.5083135366439819,0.8722689151763916,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5285035371780396},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8386554718017578,0.5083135366439819,0.8470588326454163,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5083135366439819},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکملها","boundary":[0.7747899293899536,0.5083135366439819,0.8302521109580994,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8991596698760986,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5356294512748718},{"x":0.9210084080696106,"y":0.551068902015686},{"x":0.8991596698760986,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8991596698760986,0.5356294512748718,0.9210084080696106,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5356294512748718},{"x":0.8907563090324402,"y":0.551068902015686},{"x":0.8302521109580994,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.8302521109580994,0.5356294512748718,0.8907563090324402,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5724465847015381},{"x":0.9142857193946838,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.9142857193946838,0.5570071339607239,0.9210084080696106,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.5558194518089294},{"x":0.9058823585510254,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9058823585510254,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.8470588326454163,0.5558194518089294,0.9058823585510254,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8403361439704895,0.5558194518089294,0.8436974883079529,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.8084033727645874,0.5558194518089294,0.8336134552955627,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.7697479128837585,0.5558194518089294,0.8033613562583923,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.5783848166465759},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5783848166465759},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8957983255386353,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.8957983255386353,0.5783848166465759,0.9210084080696106,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.8588235378265381,0.5783848166465759,0.8907563090324402,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.5783848166465759},{"x":0.848739504814148,"y":0.5783848166465759},{"x":0.848739504814148,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8436974883079529,0.5783848166465759,0.848739504814148,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5783848166465759},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5938242077827454},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.8184874057769775,0.5783848166465759,0.8369747996330261,0.5938242077827454]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082},{"x":0.9226890802383423,"y":0.4869358539581299},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6840756487846374,0.4775605790615082,0.9260084080696106,0.6008242077827454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۹","boundary":[0.5579832196235657,0.5356294512748718,0.5630252361297607,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.5286294512748718,0.5680252361297607,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5475059151649475},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۸","boundary":[0.10924369841814041,0.5380047559738159,0.1260504275560379,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5380047559738159},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5475059151649475},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.5310047559738159,0.1310504275560379,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲","boundary":[0.5462185144424438,0.5581947565078735,0.5630252361297607,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.5511947565078735,0.5680252361297607,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5617577433586121},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5617577433586121},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5712589025497437},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۷۰","boundary":[0.10924369841814041,0.5617577433586121,0.12436974793672562,0.5712589025497437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5617577433586121},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5617577433586121},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5712589025497437},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.554757743358612,0.12936974793672562,0.5782589025497437],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.58076012134552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.58076012134552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.589073657989502},{"x":0.5495798587799072,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.5478991866111755,0.58076012134552,0.5630252361297607,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.58076012134552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.58076012134552},{"x":0.5630252361297607,"y":0.589073657989502},{"x":0.5495798587799072,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.57376012134552,0.5680252361297607,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5059382319450378},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.4470588266849518,0.48812350630760193,0.48403361439704895,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48812350630760193},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.3949579894542694,0.48812350630760193,0.43865546584129333,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.48812350630760193,0.38655462861061096,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.48812350630760193},{"x":0.37478992342948914,"y":0.48812350630760193},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5059382319450378},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانه","boundary":[0.3512605130672455,0.48812350630760193,0.37478992342948914,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5130641460418701},{"x":0.48739495873451233,"y":0.529691219329834},{"x":0.4571428596973419,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4571428596973419,0.5130641460418701,0.48739495873451233,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4319327771663666,0.5130641460418701,0.45210084319114685,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5130641460418701},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5130641460418701},{"x":0.41848739981651306,"y":0.529691219329834},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.3848739564418793,0.5130641460418701,0.41848739981651306,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5142517685890198},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5308788418769836},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37142857909202576,0.5142517685890198,0.3764705955982208,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5142517685890198},{"x":0.364705890417099,"y":0.5130641460418701},{"x":0.364705890417099,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چارکھا","boundary":[0.3294117748737335,0.5142517685890198,0.364705890417099,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.4436974823474884,0.5380047559738159,0.48403361439704895,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5558194518089294},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.41680672764778137,0.5380047559738159,0.43529412150382996,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5380047559738159},{"x":0.413445383310318,"y":0.5380047559738159},{"x":0.413445383310318,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.3781512677669525,0.5380047559738159,0.413445383310318,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5380047559738159},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5380047559738159},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5558194518089294},{"x":0.364705890417099,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.5380047559738159,0.36974790692329407,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5558194518089294},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.3008403480052948,0.5380047559738159,0.35798320174217224,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5380047559738159},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعبه","boundary":[0.2655462324619293,0.5380047559738159,0.29075631499290466,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5380047559738159},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5558194518089294},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2537815272808075,0.5380047559738159,0.26386556029319763,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.559382438659668},{"x":0.48403361439704895,"y":0.559382438659668},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.43361344933509827,0.559382438659668,0.48403361439704895,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.559382438659668},{"x":0.4252100884914398,"y":0.559382438659668},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5771971344947815},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دورافتادگان","boundary":[0.3630252182483673,0.559382438659668,0.4252100884914398,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5581947565078735},{"x":0.35462185740470886,"y":0.559382438659668},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5760095119476318},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مظنون","boundary":[0.3176470696926117,0.5581947565078735,0.3529411852359772,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5985748171806335},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.45378151535987854,0.5831353664398193,0.48739495873451233,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5831353664398193},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4302521049976349,0.5831353664398193,0.45378151535987854,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5831353664398193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5831353664398193},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.3848739564418793,0.5831353664398193,0.41848739981651306,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5985748171806335},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37142857909202576,0.5831353664398193,0.3764705955982208,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5831353664398193},{"x":0.35462185740470886,"y":0.599762499332428},{"x":0.31596639752388,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحراف","boundary":[0.31596639752388,0.5831353664398193,0.35462185740470886,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5831353664398193},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5831353664398193},{"x":0.30756303668022156,"y":0.599762499332428},{"x":0.27899160981178284,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.27899160981178284,0.5831353664398193,0.30756303668022156,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6223278045654297},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4436974823474884,0.6068883538246155,0.48403361439704895,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6068883538246155},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6068883538246155},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معیارهای","boundary":[0.3831932842731476,0.6068883538246155,0.43529412150382996,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6068883538246155},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6068883538246155},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6223278045654297},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3512605130672455,0.6068883538246155,0.37478992342948914,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6223278045654297},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33949580788612366,0.6068883538246155,0.3445378243923187,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6068883538246155},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6223278045654297},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.29243698716163635,0.6068883538246155,0.3327731192111969,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6282660365104675},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4420168101787567,0.6294536590576172,0.48403361439704895,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6437054872512817},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42352941632270813,0.6306413412094116,0.43529412150382996,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6306413412094116},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6306413412094116},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3798319399356842,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3798319399356842,0.6306413412094116,0.41848739981651306,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6543943285942078},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6710214018821716},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.42016807198524475,0.6543943285942078,0.48403361439704895,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6698337197303772},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.39159664511680603,0.6543943285942078,0.4117647111415863,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6698337197303772},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.3512605130672455,0.6532066464424133,0.3831932842731476,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6532066464424133},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6543943285942078},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6698337197303772},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.31092438101768494,0.6532066464424133,0.34285715222358704,0.6698337197303772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6793349385261536},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6793349385261536},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6935867071151733},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.6793349385261536,0.48403361439704895,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3949579894542694,0.6793349385261536,0.4252100884914398,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.3815126121044159,0.6793349385261536,0.38655462861061096,0.6935867071151733]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6935867071151733},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2487815272808075,0.4811235063076019,0.49239495873451233,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5950118899345398},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.10924369841814041,0.5855106711387634,0.1277310997247696,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5855106711387634},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5950118899345398},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.5785106711387634,0.1327310997247696,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6092636585235596},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6092636585235596},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6175771951675415},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.10756302624940872,0.6092636585235596,0.1260504275560379,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6092636585235596},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6092636585235596},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6175771951675415},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.6022636585235596,0.1310504275560379,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6413301825523376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.10924369841814041,0.6318289637565613,0.1260504275560379,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6318289637565613},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6413301825523376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.6248289637565613,0.1310504275560379,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.6437054872512817},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8100840449333191,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.8100840449333191,0.6437054872512817,0.8336134552955627,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.6437054872512817},{"x":0.800000011920929,"y":0.6437054872512817},{"x":0.800000011920929,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7966386675834656,0.6437054872512817,0.800000011920929,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7882353067398071,0.6437054872512817,0.7915966510772705,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7596638798713684,0.6437054872512817,0.7815126180648804,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6448931097984314},{"x":0.756302535533905,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.7226890921592712,0.6448931097984314,0.7579832077026367,0.6603325605392456]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6448931097984314},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6425178050994873},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7176890921592712,0.6378931097984314,0.8386134552955627,0.6649572558403015],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12436974793672562,"y":0.665083110332489},{"x":0.10924369841814041,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۱","boundary":[0.10924369841814041,0.6555819511413574,0.12436974793672562,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12436974793672562,"y":0.6555819511413574},{"x":0.12436974793672562,"y":0.665083110332489},{"x":0.10924369841814041,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.6485819511413574,0.12936974793672562,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6900237798690796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.10924369841814041,0.6793349385261536,0.1260504275560379,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6793349385261536},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6900237798690796},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.6723349385261536,0.1310504275560379,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7327790856361389},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.10756302624940872,0.7220902442932129,0.1277310997247696,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7220902442932129},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7327790856361389},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.7150902442932129,0.1327310997247696,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7553443908691406},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.10924369841814041,0.7446556091308594,0.1260504275560379,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7553443908691406},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.7376556091308594,0.1310504275560379,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9445378184318542,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9478991627693176,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9478991627693176,"y":0.7019002437591553},{"x":0.9445378184318542,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.9445378184318542,0.6852731704711914,0.9478991627693176,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7019002437591553},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8773109316825867,0.6852731704711914,0.9210084080696106,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7019002437591553},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8436974883079529,0.6852731704711914,0.8705882430076599,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزيعها","boundary":[0.7882353067398071,0.6852731704711914,0.8336134552955627,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7731092572212219,0.6852731704711914,0.7798319458961487,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.7142857313156128,0.6852731704711914,0.7647058963775635,0.7019002437591553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9478991627693176,"y":0.6852731704711914},{"x":0.9478991627693176,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7092857313156128,0.6782731704711914,0.9528991627693176,0.7089002437591553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8991596698760986,"y":0.7090261578559875},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7090261578559875},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8991596698760986,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.8991596698760986,0.7090261578559875,0.9210084080696106,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8857142925262451,0.7090261578559875,0.8907563090324402,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7090261578559875},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"متغیرها","boundary":[0.8403361439704895,0.7090261578559875,0.8789916038513184,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.8689075708389282,0.7304037809371948,0.9210084080696106,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رسته","boundary":[0.8336134552955627,0.7304037809371948,0.8638655543327332,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8218487501144409,0.7304037809371948,0.8336134552955627,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7470308542251587},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8117647171020508,0.7304037809371948,0.8184874057769775,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.7478991746902466,0.7304037809371948,0.8067227005958557,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلوچه","boundary":[0.7058823704719543,0.7304037809371948,0.7428571581840515,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6924369931221008,0.7304037809371948,0.7042016983032227,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.7304037809371948,0.6840336322784424,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6134454011917114,0.7304037809371948,0.6722689270973206,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.5815126299858093,0.7304037809371948,0.6067227125167847,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5680672526359558,0.7304037809371948,0.5798319578170776,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۷","boundary":[0.5478991866111755,0.7304037809371948,0.5630252361297607,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.7517814636230469},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7517814636230469},{"x":0.9193277359008789,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.8672268986701965,0.7517814636230469,0.9193277359008789,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7672209143638611},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.8420168161392212,0.7517814636230469,0.8621848821640015,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7672209143638611},{"x":0.831932783126831,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.831932783126831,0.7517814636230469,0.8369747996330261,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7517814636230469},{"x":0.826890766620636,"y":0.7672209143638611},{"x":0.800000011920929,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.8016806840896606,0.7517814636230469,0.826890766620636,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.800000011920929,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگارها","boundary":[0.7596638798713684,0.7505938410758972,0.7983193397521973,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8890756368637085,"y":0.7743467688560486},{"x":0.9210084080696106,"y":0.775534451007843},{"x":0.9193277359008789,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8890756368637085,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تفسير","boundary":[0.8890756368637085,0.7743467688560486,0.9193277359008789,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7897862195968628},{"x":0.853781521320343,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.853781521320343,0.7743467688560486,0.8823529481887817,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7731591463088989},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7897862195968628},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارها","boundary":[0.8184874057769775,0.7731591463088989,0.8504201769828796,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.7980997562408447},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7980997562408447},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.8689075708389282,0.7980997562408447,0.9210084080696106,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.8403361439704895,0.7980997562408447,0.8621848821640015,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8135392069816589},{"x":0.831932783126831,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.831932783126831,0.7980997562408447,0.8369747996330261,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7980997562408447},{"x":0.826890766620636,"y":0.7980997562408447},{"x":0.826890766620636,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.7680672407150269,0.7980997562408447,0.826890766620636,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7344537973403931,0.7980997562408447,0.7613445520401001,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7226890921592712,0.7980997562408447,0.7344537973403931,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.7980997562408447,0.7092437148094177,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.6403361558914185,0.7980997562408447,0.6974790096282959,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6067227125167847,0.7980997562408447,0.6352941393852234,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5949580073356628,0.7980997562408447,0.6067227125167847,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.8206650614738464},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8206650614738464},{"x":0.9210084080696106,"y":0.834916889667511},{"x":0.8705882430076599,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8705882430076599,0.8206650614738464,0.9210084080696106,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8621848821640015,"y":0.834916889667511},{"x":0.831932783126831,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.831932783126831,0.8206650614738464,0.8621848821640015,0.834916889667511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8206650614738464},{"x":0.8218487501144409,"y":0.834916889667511},{"x":0.8184874057769775,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8184874057769775,0.8206650614738464,0.8218487501144409,0.834916889667511]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7090261578559875},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7090261578559875},{"x":0.9210084080696106,"y":0.834916889667511},{"x":0.5478991866111755,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5428991866111755,0.7020261578559875,0.9260084080696106,0.841916889667511],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۲","boundary":[0.5462185144424438,0.7529691457748413,0.561344563961029,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7553443908691406},{"x":0.561344563961029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.7459691457748413,0.5663445639610291,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7790973782539368},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.10924369841814041,0.7684085369110107,0.1260504275560379,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7684085369110107},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7790973782539368},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.7614085369110107,0.1310504275560379,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5647059082984924,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.5445378422737122,0.7767220735549927,0.5647059082984924,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5647059082984924,"y":0.786223292350769},{"x":0.5445378422737122,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.7697220735549927,0.5697059082984924,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7921615242958069},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7921615242958069},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8016626834869385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.10924369841814041,0.7921615242958069,0.1260504275560379,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7921615242958069},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7921615242958069},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8016626834869385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1042436984181404,0.7851615242958069,0.1310504275560379,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.5462185144424438,0.7980997562408447,0.561344563961029,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.561344563961029,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.7910997562408447,0.5663445639610291,0.8146009750366211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5058823823928833,0.7197149395942688,0.5142857432365417,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7387173175811768},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.41848739981651306,0.7185273170471191,0.48403361439704895,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.3630252182483673,0.7185273170471191,0.4100840389728546,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7375296950340271},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.7185273170471191,0.35462185740470886,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7173396944999695},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7185273170471191},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7375296950340271},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.27731093764305115,0.7173396944999695,0.34117648005485535,0.7375296950340271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7387173175811768},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27231093764305114,0.7103396944999695,0.5192857432365418,0.7457173175811768],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.4302521049976349,0.7434679269790649,0.48403361439704895,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7446556091308594},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7446556091308594},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7600950002670288},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبیینی","boundary":[0.38823530077934265,0.7446556091308594,0.42352941632270813,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7600950002670288},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.7446556091308594,0.3798319399356842,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.745843231678009},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7600950002670288},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.34117648005485535,0.745843231678009,0.3680672347545624,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7672209143638611},{"x":0.48403361439704895,"y":0.783847987651825},{"x":0.4470588266849518,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمایش","boundary":[0.4470588266849518,0.7672209143638611,0.48403361439704895,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7672209143638611},{"x":0.440336138010025,"y":0.7672209143638611},{"x":0.440336138010025,"y":0.783847987651825},{"x":0.4117647111415863,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.4117647111415863,0.7672209143638611,0.440336138010025,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7672209143638611},{"x":0.4100840389728546,"y":0.783847987651825},{"x":0.3983193337917328,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3983193337917328,0.7672209143638611,0.4100840389728546,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3983193337917328,"y":0.783847987651825},{"x":0.39159664511680603,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39159664511680603,0.7672209143638611,0.3983193337917328,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3781512677669525,"y":0.783847987651825},{"x":0.3193277418613434,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.3193277418613434,0.7672209143638611,0.3781512677669525,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7672209143638611},{"x":0.3126050531864166,"y":0.783847987651825},{"x":0.2705882489681244,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.2705882489681244,0.7672209143638611,0.3126050531864166,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7921615242958069},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7921615242958069},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8076009750366211},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.45210084319114685,0.7921615242958069,0.48403361439704895,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8076009750366211},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.38655462861061096,0.7921615242958069,0.4453781545162201,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7921615242958069},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7921615242958069},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8076009750366211},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.33781513571739197,0.7921615242958069,0.3798319399356842,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8301662802696228},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزودن","boundary":[0.44873949885368347,0.8147268295288086,0.48403361439704895,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8147268295288086},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8301662802696228},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.38655462861061096,0.8147268295288086,0.43865546584129333,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسته","boundary":[0.3529411852359772,0.8147268295288086,0.3798319399356842,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8301662802696228},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34117648005485535,0.8147268295288086,0.3529411852359772,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.8147268295288086},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8147268295288086},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3193277418613434,0.8147268295288086,0.32773110270500183,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.8147268295288086},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8147268295288086},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8301662802696228},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.2537815272808075,0.8147268295288086,0.31092438101768494,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8147268295288086},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8301662802696228},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنش","boundary":[0.20336134731769562,0.8147268295288086,0.24537815153598785,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.8361045122146606},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8361045122146606},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.4571428596973419,0.8361045122146606,0.48739495873451233,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8361045122146606},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8527315855026245},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.4302521049976349,0.8361045122146606,0.4571428596973419,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8361045122146606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8361045122146606},{"x":0.41680672764778137,"y":0.8527315855026245},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8527315855026245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.39159664511680603,0.8361045122146606,0.41680672764778137,0.8527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.8361045122146606},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8361045122146606},{"x":0.3831932842731476,"y":0.853919267654419},{"x":0.3478991687297821,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.3478991687297821,0.8361045122146606,0.3831932842731476,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.8361045122146606},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8361045122146606},{"x":0.3294117748737335,"y":0.853919267654419},{"x":0.2722689211368561,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.2722689211368561,0.8361045122146606,0.3294117748737335,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8788598775863647},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"واقعیاتی","boundary":[0.43865546584129333,0.8610451221466064,0.48403361439704895,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8598574995994568},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8776721954345703},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3949579894542694,0.8598574995994568,0.4302521049976349,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8598574995994568},{"x":0.38823530077934265,"y":0.8598574995994568},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8776721954345703},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.3294117748737335,0.8598574995994568,0.38655462861061096,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.900237500667572},{"x":0.43361344933509827,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.8847981095314026,0.48403361439704895,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8847981095314026},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8847981095314026},{"x":0.4252100884914398,"y":0.900237500667572},{"x":0.3949579894542694,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3949579894542694,0.8847981095314026,0.4252100884914398,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.8847981095314026},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8847981095314026},{"x":0.38655462861061096,"y":0.900237500667572},{"x":0.3798319399356842,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3798319399356842,0.8847981095314026,0.38655462861061096,0.900237500667572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7434679269790649},{"x":0.48739495873451233,"y":0.900237500667572},{"x":0.20336134731769562,"y":0.9014251828193665}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.1983613473176956,0.7364679269790649,0.49239495873451233,0.907237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12436974793672562,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10084033757448196,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۱۰۰","boundary":[0.10084033757448196,0.8147268295288086,0.12268907576799393,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12436974793672562,"y":0.8147268295288086},{"x":0.12268907576799393,"y":0.8254156708717346},{"x":0.10084033757448196,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.8077268295288086,0.12768907576799393,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8206650614738464},{"x":0.561344563961029,"y":0.8206650614738464},{"x":0.561344563961029,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۵۰","boundary":[0.5462185144424438,0.8206650614738464,0.561344563961029,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8206650614738464},{"x":0.561344563961029,"y":0.8206650614738464},{"x":0.561344563961029,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.8136650614738464,0.5663445639610291,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8503562808036804},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۲","boundary":[0.09915966540575027,0.8384798169136047,0.1277310997247696,0.8503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8503562808036804},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.8314798169136047,0.1327310997247696,0.8573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8729215860366821},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۱","boundary":[0.5445378422737122,0.8622328042984009,0.5630252361297607,0.8729215860366821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8622328042984009},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8729215860366821},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.8552328042984009,0.5680252361297607,0.8799215860366821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8717339634895325},{"x":0.10084033757448196,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.10084033757448196,0.8610451221466064,0.1260504275560379,0.8717339634895325]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8717339634895325},{"x":0.10084033757448196,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.8540451221466064,0.1310504275560379,0.8787339634895325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9445378184318542,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9495798349380493,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9495798349380493,"y":0.8788598775863647},{"x":0.9445378184318542,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.9445378184318542,0.8622328042984009,0.9495798349380493,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8788598775863647},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.8689075708389282,0.8622328042984009,0.9210084080696106,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزيعها","boundary":[0.8168067336082458,0.8622328042984009,0.8605042099952698,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8016806840896606,0.8622328042984009,0.8084033727645874,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8622328042984009},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8776721954345703},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7613445520401001,0.8622328042984009,0.7915966510772705,0.8776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9495798349380493,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9495798349380493,"y":0.8788598775863647},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8788598775863647}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7563445520401001,0.8552328042984009,0.9545798349380493,0.8858598775863648],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.8824228048324585},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8824228048324585},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.8907563090324402,0.8824228048324585,0.9226890802383423,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8672268986701965,0.8824228048324585,0.8907563090324402,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8990498781204224},{"x":0.831932783126831,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.831932783126831,0.8824228048324585,0.8554621934890747,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8302521109580994,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8302521109580994,0.8824228048324585,0.8336134552955627,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8824228048324585},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7798319458961487,0.8824228048324585,0.8235294222831726,0.8990498781204224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8824228048324585},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8824228048324585},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7748319458961487,0.8754228048324585,0.9276890802383423,0.9060498781204224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8919239640235901},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8919239640235901},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"u","boundary":[0.5630252361297607,0.8883610367774963,0.5445378422737122,0.8919239640235901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.8883610367774963},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8919239640235901},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8919239640235901},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8883610367774963}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.8813610367774963,0.5495378422737122,0.8989239640235901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8954869508743286},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.09915966540575027,0.8847981095314026,0.1277310997247696,0.8954869508743286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8954869508743286},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.8777981095314026,0.1327310997247696,0.9024869508743286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5310924649238586,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5310924649238586,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5159664154052734,"y":0.9275534152984619}]},"confidence":0.47999998927116394,"str":"سه","boundary":[0.5159664154052734,0.9216151833534241,0.5310924649238586,0.9275534152984619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5310924649238586,"y":0.9216151833534241},{"x":0.5310924649238586,"y":0.9275534152984619},{"x":0.5159664154052734,"y":0.9275534152984619}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.9146151833534241,0.5360924649238586,0.9345534152984619],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/DbauqPtVMvpPjIDn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/trqMSIbXllKglzwt.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/zdiFgnmZeSuFEoln.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0000735117590227047,0.00013555836670472331,0.9984719299388533,0.9988844370253013]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.1223277896642685},{"x":0.902521014213562,"y":0.12351544201374054},{"x":0.902521014213562,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8773109316825867,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8773109316825867,0.1223277896642685,0.902521014213562,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.1223277896642685},{"x":0.902521014213562,"y":0.12351544201374054},{"x":0.902521014213562,"y":0.13539192080497742},{"x":0.8773109316825867,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.8723109316825867,0.11532778966426849,0.907521014213562,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.12114014476537704},{"x":0.5260504484176636,"y":0.12114014476537704},{"x":0.5260504484176636,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"صفحه","boundary":[0.4924369752407074,0.12114014476537704,0.5260504484176636,0.13064132630825043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.12114014476537704},{"x":0.5260504484176636,"y":0.12114014476537704},{"x":0.5260504484176636,"y":0.13064132630825043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.11414014476537704,0.5310504484176636,0.13764132630825043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1223277896642685},{"x":0.462184876203537,"y":0.1223277896642685},{"x":0.462184876203537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.43361344933509827,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.43361344933509827,0.1223277896642685,0.462184876203537,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1223277896642685},{"x":0.462184876203537,"y":0.1223277896642685},{"x":0.462184876203537,"y":0.13420426845550537},{"x":0.43361344933509827,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42861344933509826,0.11532778966426849,0.467184876203537,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.13182897865772247},{"x":0.05042016878724098,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.05210084095597267,0.12114014476537704,0.08235294371843338,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.13182897865772247},{"x":0.05042016878724098,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.11414014476537704,0.08735294371843338,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.489075630903244,0.15795724093914032,0.5176470875740051,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.1509572409391403,0.5226470875740051,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.15795724093914032},{"x":0.07899159938097,"y":0.15795724093914032},{"x":0.07899159938097,"y":0.16864608228206635},{"x":0.05210084095597267,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۹","boundary":[0.05210084095597267,0.15795724093914032,0.07899159938097,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.15795724093914032},{"x":0.07899159938097,"y":0.15795724093914032},{"x":0.07899159938097,"y":0.16864608228206635},{"x":0.05210084095597267,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.1509572409391403,0.08399159938097,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19121140241622925},{"x":0.489075630903244,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۲","boundary":[0.489075630903244,0.18052256107330322,0.5176470875740051,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5176470875740051,"y":0.19121140241622925},{"x":0.489075630903244,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.17352256107330322,0.5226470875740051,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.17933492362499237},{"x":0.07731092721223831,"y":0.17933492362499237},{"x":0.07731092721223831,"y":0.1900237500667572},{"x":0.05210084095597267,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.05210084095597267,0.17933492362499237,0.07731092721223831,0.1900237500667572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.17933492362499237},{"x":0.07731092721223831,"y":0.17933492362499237},{"x":0.07731092721223831,"y":0.1900237500667572},{"x":0.05210084095597267,"y":0.1900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.17233492362499236,0.08231092721223832,0.1970237500667572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.15320664644241333},{"x":0.9042016863822937,"y":0.15320664644241333},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8974789977073669,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.8957983255386353,0.15320664644241333,0.9042016863822937,0.17102137207984924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.15558195114135742},{"x":0.8722689151763916,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8201680779457092,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.8201680779457092,0.15558195114135742,0.8722689151763916,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.15558195114135742},{"x":0.9042016863822937,"y":0.15320664644241333},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17102137207984924},{"x":0.8201680779457092,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.8151680779457092,0.14858195114135742,0.9092016863822937,0.17802137207984925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8739495873451233,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8739495873451233,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8302521109580994,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطهای","boundary":[0.8302521109580994,0.17695961892604828,0.8739495873451233,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8218487501144409,"y":0.1947743445634842},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7747899293899536,0.17695961892604828,0.8218487501144409,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8739495873451233,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8739495873451233,"y":0.2149643748998642},{"x":0.831932783126831,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.831932783126831,0.20071259140968323,0.8739495873451233,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8235294222831726,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8252100944519043,"y":0.21615201234817505},{"x":0.8134453892707825,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8134453892707825,0.20190024375915527,0.8252100944519043,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8084033727645874,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8100840449333191,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7697479128837585,0.20190024375915527,0.8100840449333191,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8739495873451233,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8739495873451233,"y":0.23990498483181},{"x":0.8285714387893677,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واقعیاتی","boundary":[0.8285714387893677,0.22209025919437408,0.8739495873451233,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8201680779457092,"y":0.22209025919437408},{"x":0.8201680779457092,"y":0.23990498483181},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7848739624023438,0.22209025919437408,0.8201680779457092,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7764706015586853,"y":0.23990498483181},{"x":0.7310924530029297,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.7310924530029297,0.22327791154384613,0.7764706015586853,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7260504364967346,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمترین","boundary":[0.6840336322784424,0.22327791154384613,0.7260504364967346,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانهای","boundary":[0.6352941393852234,0.22327791154384613,0.6756302714347839,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6084033846855164,0.22327791154384613,0.6268907785415649,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8739495873451233,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8739495873451233,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8470588326454163,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.8470588326454163,0.24703088402748108,0.8739495873451233,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8420168161392212,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8420168161392212,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8336134552955627,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8336134552955627,0.24703088402748108,0.8420168161392212,0.25890737771987915]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8739495873451233,"y":0.17695961892604828},{"x":0.8739495873451233,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25890737771987915}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6034033846855164,0.16995961892604827,0.8789495873451233,0.26590737771987916],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21140141785144806},{"x":0.489075630903244,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.489075630903244,0.20308788120746613,0.5176470875740051,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5176470875740051,"y":0.21140141785144806},{"x":0.489075630903244,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.19608788120746612,0.5226470875740051,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17339667677879333},{"x":0.39159664511680603,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جفتهای","boundary":[0.39159664511680603,0.15795724093914032,0.43697479367256165,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.17339667677879333},{"x":0.33781513571739197,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جورشده","boundary":[0.33781513571739197,0.15795724093914032,0.3831932842731476,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3294117748737335,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3294117748737335,"y":0.17339667677879333},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32268908619880676,0.15795724093914032,0.3294117748737335,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3176470696926117,"y":0.15795724093914032},{"x":0.3176470696926117,"y":0.17339667677879333},{"x":0.267226904630661,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.267226904630661,0.15795724093914032,0.3176470696926117,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.15795724093914032},{"x":0.26050421595573425,"y":0.15795724093914032},{"x":0.26050421595573425,"y":0.17339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلوکی","boundary":[0.22857142984867096,0.15795724093914032,0.26050421595573425,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17814727127552032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19596199691295624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هشدارهایی","boundary":[0.36974790692329407,0.17814727127552032,0.43697479367256165,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3613445460796356,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3613445460796356,"y":0.19596199691295624},{"x":0.32773110270500183,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.32773110270500183,0.17814727127552032,0.3613445460796356,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3193277418613434,"y":0.17814727127552032},{"x":0.3193277418613434,"y":0.19596199691295624},{"x":0.29243698716163635,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.29243698716163635,0.17814727127552032,0.3193277418613434,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.17814727127552032},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19596199691295624},{"x":0.24201680719852448,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.24201680719852448,0.17814727127552032,0.2857142984867096,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.20071259140968323},{"x":0.43697479367256165,"y":0.20071259140968323},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2197149693965912},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.40504202246665955,0.20071259140968323,0.43697479367256165,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3966386616230011,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2197149693965912},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.35462185740470886,0.20071259140968323,0.3966386616230011,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3462184965610504,"y":0.20071259140968323},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3327731192111969,0.20071259140968323,0.3462184965610504,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.20071259140968323},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20071259140968323},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2197149693965912},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.29411765933036804,0.20071259140968323,0.32773110270500183,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.20071259140968323},{"x":0.289075642824173,"y":0.20071259140968323},{"x":0.289075642824173,"y":0.2197149693965912},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.24369747936725616,0.20071259140968323,0.289075642824173,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.22327791154384613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22327791154384613},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.40504202246665955,0.22327791154384613,0.43697479367256165,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2422802895307541},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اخلاقی","boundary":[0.35462185740470886,0.22327791154384613,0.3966386616230011,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.3193277418613434,0.22327791154384613,0.3462184965610504,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.22327791154384613},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.2689075767993927,0.22327791154384613,0.3126050531864166,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.22327791154384613},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22327791154384613},{"x":0.26050421595573425,"y":0.2422802895307541},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.2386554628610611,0.22327791154384613,0.26050421595573425,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22327791154384613},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2422802895307541},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.20000000298023224,0.22327791154384613,0.23193277418613434,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.24703088402748108},{"x":0.43697479367256165,"y":0.24703088402748108},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2624703049659729},{"x":0.38655462861061096,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.38655462861061096,0.24703088402748108,0.43697479367256165,0.2624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3781512677669525,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3781512677669525,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3478991687297821,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3478991687297821,0.24703088402748108,0.3781512677669525,0.26128265261650085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.24703088402748108},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24703088402748108},{"x":0.33949580788612366,"y":0.26128265261650085},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3327731192111969,0.24703088402748108,0.33949580788612366,0.26128265261650085]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.15795724093914032},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2624703049659729},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.1509572409391403,0.44197479367256165,0.2694703049659729],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.20308788120746613},{"x":0.07899159938097,"y":0.20190024375915527},{"x":0.07899159938097,"y":0.21140141785144806},{"x":0.05378151312470436,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲۴۷","boundary":[0.05378151312470436,0.20308788120746613,0.07899159938097,0.21140141785144806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.20308788120746613},{"x":0.07899159938097,"y":0.20190024375915527},{"x":0.07899159938097,"y":0.21140141785144806},{"x":0.05378151312470436,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.19608788120746612,0.08399159938097,0.21840141785144807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5159664154052734,"y":0.235154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۳","boundary":[0.489075630903244,0.22446556389331818,0.5159664154052734,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5159664154052734,"y":0.235154390335083},{"x":0.489075630903244,"y":0.23634204268455505}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.21746556389331817,0.5209664154052734,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.22446556389331818},{"x":0.08067227154970169,"y":0.22446556389331818},{"x":0.08067227154970169,"y":0.235154390335083},{"x":0.05378151312470436,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.05378151312470436,0.22446556389331818,0.08067227154970169,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.22446556389331818},{"x":0.08067227154970169,"y":0.22446556389331818},{"x":0.08067227154970169,"y":0.235154390335083},{"x":0.05378151312470436,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.21746556389331817,0.0856722715497017,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۳۶","boundary":[0.489075630903244,0.24703088402748108,0.5159664154052734,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2577197253704071},{"x":0.489075630903244,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.24003088402748107,0.5209664154052734,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.24821852147579193},{"x":0.07899159938097,"y":0.24821852147579193},{"x":0.07899159938097,"y":0.25653207302093506},{"x":0.05210084095597267,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۷","boundary":[0.05210084095597267,0.24821852147579193,0.07899159938097,0.25653207302093506]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.24821852147579193},{"x":0.07899159938097,"y":0.24821852147579193},{"x":0.07899159938097,"y":0.25653207302093506},{"x":0.05210084095597267,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.24121852147579192,0.08399159938097,0.26353207302093506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8722689151763916,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8739495873451233,"y":0.28147268295288086},{"x":0.8168067336082458,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشاهدات","boundary":[0.8168067336082458,0.2695961892604828,0.8739495873451233,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2695961892604828},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7865546345710754,0.27078384160995483,0.8100840449333191,0.2826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.27078384160995483},{"x":0.8722689151763916,"y":0.26840853691101074},{"x":0.8739495873451233,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7815546345710754,0.26378384160995483,0.8789495873451233,0.28847268295288087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.489075630903244,0.2695961892604828,0.5159664154052734,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.2625961892604828,0.5209664154052734,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3028503656387329},{"x":0.489075630903244,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.489075630903244,0.29334917664527893,0.5142857432365417,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3028503656387329},{"x":0.489075630903244,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.2863491766452789,0.5192857432365418,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.2874109148979187},{"x":0.07899159938097,"y":0.2874109148979187},{"x":0.07899159938097,"y":0.2992874085903168},{"x":0.05378151312470436,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۶","boundary":[0.05378151312470436,0.2874109148979187,0.07899159938097,0.2992874085903168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.2874109148979187},{"x":0.07899159938097,"y":0.2874109148979187},{"x":0.07899159938097,"y":0.2992874085903168},{"x":0.05378151312470436,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.2804109148979187,0.08399159938097,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8739495873451233,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8739495873451233,"y":0.30878859758377075},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هشدارهایی","boundary":[0.8084033727645874,0.2921615242958069,0.8739495873451233,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.2921615242958069},{"x":0.800000011920929,"y":0.2921615242958069},{"x":0.800000011920929,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7647058963775635,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.7647058963775635,0.2921615242958069,0.800000011920929,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.29097387194633484},{"x":0.756302535533905,"y":0.2921615242958069},{"x":0.756302535533905,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.6974790096282959,0.29097387194633484,0.756302535533905,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.29097387194633484,0.6890756487846375,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3076009452342987},{"x":0.63193279504776,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.63193279504776,0.29097387194633484,0.6773109436035156,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.3147268295288086},{"x":0.875630259513855,"y":0.3147268295288086},{"x":0.875630259513855,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8504201769828796,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.8504201769828796,0.3147268295288086,0.875630259513855,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8420168161392212,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8151260614395142,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.8151260614395142,0.3147268295288086,0.8420168161392212,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3147268295288086},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32897862792015076},{"x":0.800000011920929,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.800000011920929,0.3147268295288086,0.8084033727645874,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7915966510772705,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7596638798713684,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علیت","boundary":[0.7596638798713684,0.3147268295288086,0.7915966510772705,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.3147268295288086},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.7176470756530762,0.3147268295288086,0.75126051902771,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.3372921645641327},{"x":0.875630259513855,"y":0.33847981691360474},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3527315855026245},{"x":0.8218487501144409,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8235294222831726,0.3372921645641327,0.8739495873451233,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8151260614395142,"y":0.3372921645641327},{"x":0.8151260614395142,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7848739624023438,0.3372921645641327,0.8151260614395142,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7764706015586853,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7697479128837585,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7714285850524902,0.3372921645641327,0.7764706015586853,0.35154393315315247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.29097387194633484},{"x":0.875630259513855,"y":0.2921615242958069},{"x":0.875630259513855,"y":0.3527315855026245},{"x":0.63193279504776,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.62693279504776,0.28397387194633483,0.880630259513855,0.3597315855026245],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۵","boundary":[0.4907563030719757,0.3147268295288086,0.5176470875740051,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.3077268295288086,0.5226470875740051,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.31116390228271484},{"x":0.08067227154970169,"y":0.3099762499332428},{"x":0.08067227154970169,"y":0.3206650912761688},{"x":0.05042016878724098,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۷","boundary":[0.05042016878724098,0.31116390228271484,0.08067227154970169,0.3206650912761688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.31116390228271484},{"x":0.08067227154970169,"y":0.3099762499332428},{"x":0.08067227154970169,"y":0.3206650912761688},{"x":0.05042016878724098,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.30416390228271484,0.0856722715497017,0.32766509127616883],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵۱","boundary":[0.4907563030719757,0.3372921645641327,0.5159664154052734,0.34916865825653076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34916865825653076},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.3302921645641327,0.5209664154052734,0.35616865825653077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3325415551662445},{"x":0.07731092721223831,"y":0.3325415551662445},{"x":0.07731092721223831,"y":0.34323039650917053},{"x":0.05378151312470436,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.05378151312470436,0.3325415551662445,0.07731092721223831,0.34323039650917053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3325415551662445},{"x":0.07731092721223831,"y":0.3325415551662445},{"x":0.07731092721223831,"y":0.34323039650917053},{"x":0.05378151312470436,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.3255415551662445,0.08231092721223832,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3551068902015686},{"x":0.07899159938097,"y":0.3551068902015686},{"x":0.07899159938097,"y":0.3669833838939667},{"x":0.05378151312470436,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۴","boundary":[0.05378151312470436,0.3551068902015686,0.07899159938097,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3551068902015686},{"x":0.07899159938097,"y":0.3551068902015686},{"x":0.07899159938097,"y":0.3669833838939667},{"x":0.05378151312470436,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.3481068902015686,0.08399159938097,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۳","boundary":[0.4907563030719757,0.37885984778404236,0.5176470875740051,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5176470875740051,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.37185984778404235,0.5226470875740051,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3776721954345703},{"x":0.07899159938097,"y":0.3776721954345703},{"x":0.07899159938097,"y":0.38836103677749634},{"x":0.05378151312470436,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۶","boundary":[0.05378151312470436,0.3776721954345703,0.07899159938097,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.3776721954345703},{"x":0.07899159938097,"y":0.3776721954345703},{"x":0.07899159938097,"y":0.38836103677749634},{"x":0.05378151312470436,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.3706721954345703,0.08399159938097,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.28622329235076904},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28622329235076904},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.28622329235076904,0.46722689270973206,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.43697479367256165,"y":0.28622329235076904},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.39159664511680603,0.28622329235076904,0.43865546584129333,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3781512677669525,0.2874109148979187,0.3848739564418793,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3680672347545624,"y":0.28622329235076904},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.32773110270500183,0.2874109148979187,0.36974790692329407,0.3028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2874109148979187},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28622329235076904},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3028503656387329},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3227311027050018,0.2804109148979187,0.47222689270973206,0.3098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.31116390228271484},{"x":0.440336138010025,"y":0.31116390228271484},{"x":0.440336138010025,"y":0.3254156708717346},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.4000000059604645,0.31116390228271484,0.440336138010025,0.3254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3983193337917328,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3242280185222626},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.35798320174217224,0.3099762499332428,0.3983193337917328,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.3983193337917328,0.33372920751571655,0.43697479367256165,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.33372920751571655},{"x":0.38991597294807434,"y":0.33372920751571655},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3479810059070587},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.3512605130672455,0.33372920751571655,0.38991597294807434,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.35629454255104065},{"x":0.43865546584129333,"y":0.35629454255104065},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3705463111400604},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.40672269463539124,0.35629454255104065,0.43697479367256165,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.3551068902015686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3693586587905884},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.3630252182483673,0.3551068902015686,0.4000000059604645,0.3693586587905884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3776721954345703},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3931116461753845},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.3949579894542694,0.3776721954345703,0.43697479367256165,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3776721954345703},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.3478991687297821,0.37648457288742065,0.38655462861061096,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3752969205379486},{"x":0.34117648005485535,"y":0.37648457288742065},{"x":0.34117648005485535,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3008403480052948,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.3008403480052948,0.3752969205379486,0.34117648005485535,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.3932773172855377,0.39904987812042236,0.43697479367256165,0.4133016765117645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4002375304698944},{"x":0.38655462861061096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.3462184965610504,0.4002375304698944,0.38655462861061096,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4002375304698944},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4002375304698944},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3042016923427582,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.3042016923427582,0.4002375304698944,0.33949580788612366,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42161521315574646},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متغیرهای","boundary":[0.3831932842731476,0.42161521315574646,0.43697479367256165,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4228028357028961},{"x":0.3764705955982208,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4370546340942383},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.32773110270500183,0.4228028357028961,0.3764705955982208,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44418051838874817},{"x":0.440336138010025,"y":0.44418051838874817},{"x":0.440336138010025,"y":0.45843231678009033},{"x":0.40336135029792786,"y":0.45961993932724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.40168067812919617,0.44418051838874817,0.440336138010025,0.45843231678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.44655582308769226},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4453681707382202},{"x":0.39159664511680603,"y":0.45961993932724},{"x":0.3445378243923187,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.34285715222358704,0.44655582308769226,0.39159664511680603,0.45961993932724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.46674585342407227},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4655582010746002},{"x":0.43697479367256165,"y":0.47980996966362},{"x":0.3949579894542694,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخاطره","boundary":[0.3932773172855377,0.46674585342407227,0.43697479367256165,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.46674585342407227},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46674585342407227},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3798319399356842,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.46674585342407227,0.38655462861061096,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4679335057735443},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4821852743625641},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخت","boundary":[0.3462184965610504,0.4679335057735443,0.37478992342948914,0.4821852743625641]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.489311158657074},{"x":0.43697479367256165,"y":0.489311158657074},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5047506093978882},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.38655462861061096,0.489311158657074,0.43697479367256165,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.48812350630760193},{"x":0.3781512677669525,"y":0.489311158657074},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3478991687297821,0.48812350630760193,0.3781512677669525,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.48812350630760193},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۹","boundary":[0.3327731192111969,0.48812350630760193,0.33949580788612366,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3099762499332428},{"x":0.440336138010025,"y":0.3099762499332428},{"x":0.440336138010025,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2958403480052948,0.3029762499332428,0.44533613801002503,0.5117506093978882],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶۴","boundary":[0.4907563030719757,0.40142518281936646,0.5176470875740051,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.39442518281936645,0.5226470875740051,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.40142518281936646},{"x":0.07899159938097,"y":0.40142518281936646},{"x":0.07899159938097,"y":0.4097387194633484},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۸","boundary":[0.05378151312470436,0.40142518281936646,0.07899159938097,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.40142518281936646},{"x":0.07899159938097,"y":0.40142518281936646},{"x":0.07899159938097,"y":0.4097387194633484},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.39442518281936645,0.08399159938097,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۷","boundary":[0.4907563030719757,0.42399048805236816,0.5159664154052734,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4346793293952942},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.41699048805236816,0.5209664154052734,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.37648457288742065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.37648457288742065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8957983255386353,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.8957983255386353,0.37648457288742065,0.9042016863822937,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8722689151763916,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3931116461753845},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جدولهای","boundary":[0.8184874057769775,0.37648457288742065,0.8722689151763916,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8100840449333191,"y":0.37648457288742065},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دوطرفه","boundary":[0.7630252242088318,0.37648457288742065,0.8100840449333191,0.3931116461753845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.37648457288742065},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7580252242088318,0.36948457288742065,0.9092016863822937,0.4001116461753845],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4026128351688385},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4180522561073303},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توزيعهای","boundary":[0.8218487501144409,0.40142518281936646,0.8739495873451233,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8168067336082458,"y":0.40142518281936646},{"x":0.8151260614395142,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.7831932902336121,0.4002375304698944,0.8151260614395142,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8739495873451233,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4394299387931824},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8218487501144409,0.42399048805236816,0.8739495873451233,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8134453892707825,"y":0.42399048805236816},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.7764706015586853,0.42399048805236816,0.8134453892707825,0.4394299387931824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4453681707382202},{"x":0.8739495873451233,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارادوکس","boundary":[0.8201680779457092,0.44655582308769226,0.8739495873451233,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4477434754371643},{"x":0.8134453892707825,"y":0.44655582308769226},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیمپسون","boundary":[0.7596638798713684,0.4477434754371643,0.8134453892707825,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4679335057735443},{"x":0.8739495873451233,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8302521109580994,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.8285714387893677,0.4679335057735443,0.8739495873451233,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.46912112832069397},{"x":0.826890766620636,"y":0.46912112832069397},{"x":0.8285714387893677,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7949579954147339,0.46912112832069397,0.8285714387893677,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7798319458961487,0.46912112832069397,0.7848739624023438,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.49168646335601807},{"x":0.875630259513855,"y":0.4928741157054901},{"x":0.875630259513855,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8235294222831726,0.49168646335601807,0.875630259513855,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8151260614395142,"y":0.49168646335601807},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7848739624023438,0.49168646335601807,0.8151260614395142,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7697479128837585,0.49168646335601807,0.7764706015586853,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4002375304698944},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4002375304698944},{"x":0.875630259513855,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7529832077026367,0.3932375304698944,0.880630259513855,0.5129382319450378],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.42161521315574646},{"x":0.07899159938097,"y":0.42161521315574646},{"x":0.07899159938097,"y":0.4323040246963501},{"x":0.05210084095597267,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۴","boundary":[0.05210084095597267,0.42161521315574646,0.07899159938097,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.42161521315574646},{"x":0.07899159938097,"y":0.42161521315574646},{"x":0.07899159938097,"y":0.4323040246963501},{"x":0.05210084095597267,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.41461521315574645,0.08399159938097,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۱","boundary":[0.4924369752407074,0.44655582308769226,0.5142857432365417,0.4572446644306183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44655582308769226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.43955582308769225,0.5192857432365418,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.4429928660392761},{"x":0.08067227154970169,"y":0.44418051838874817},{"x":0.07899159938097,"y":0.45605701208114624},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۵","boundary":[0.05378151312470436,0.4429928660392761,0.07899159938097,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.4429928660392761},{"x":0.08067227154970169,"y":0.44418051838874817},{"x":0.07899159938097,"y":0.45605701208114624},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.4359928660392761,0.08399159938097,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۴","boundary":[0.4907563030719757,0.470308780670166,0.5159664154052734,0.47862231731414795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.470308780670166},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.463308780670166,0.5209664154052734,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.4679335057735443},{"x":0.07899159938097,"y":0.4679335057735443},{"x":0.07899159938097,"y":0.4774346649646759},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۷","boundary":[0.05378151312470436,0.4679335057735443,0.07899159938097,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05378151312470436,"y":0.4679335057735443},{"x":0.07899159938097,"y":0.4679335057735443},{"x":0.07899159938097,"y":0.4774346649646759},{"x":0.05378151312470436,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.04878151312470436,0.4609335057735443,0.08399159938097,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۷","boundary":[0.4907563030719757,0.4928741157054901,0.5159664154052734,0.5011876225471497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.4858741157054901,0.5209664154052734,0.5081876225471497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.489311158657074},{"x":0.08067227154970169,"y":0.489311158657074},{"x":0.08067227154970169,"y":0.5},{"x":0.05210084095597267,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۲","boundary":[0.05210084095597267,0.489311158657074,0.08067227154970169,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.489311158657074},{"x":0.08067227154970169,"y":0.489311158657074},{"x":0.08067227154970169,"y":0.5},{"x":0.05210084095597267,"y":0.5}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.48231115865707397,0.0856722715497017,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5391923785209656},{"x":0.489075630903244,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.489075630903244,0.5273159146308899,0.5142857432365417,0.5391923785209656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5273159146308899},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5391923785209656},{"x":0.489075630903244,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.5203159146308899,0.5192857432365418,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.5320665240287781},{"x":0.07899159938097,"y":0.5320665240287781},{"x":0.07899159938097,"y":0.54038006067276},{"x":0.05042016878724098,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۹۹","boundary":[0.05042016878724098,0.5320665240287781,0.07899159938097,0.54038006067276]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.5320665240287781},{"x":0.07899159938097,"y":0.5320665240287781},{"x":0.07899159938097,"y":0.54038006067276},{"x":0.05042016878724098,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.5250665240287781,0.08399159938097,0.54738006067276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.5273159146308899},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5273159146308899},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5427553653717041},{"x":0.8957983255386353,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.8957983255386353,0.5273159146308899,0.9042016863822937,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.8504201769828796,0.5273159146308899,0.8722689151763916,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پژوهی","boundary":[0.8134453892707825,0.5273159146308899,0.8504201769828796,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5273159146308899},{"x":0.8084033727645874,"y":0.5439429879188538},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8016806840896606,0.5273159146308899,0.8084033727645874,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.7680672407150269,0.5273159146308899,0.7949579954147339,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.7378151416778564,0.5273159146308899,0.7613445520401001,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5273159146308899},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7243697643280029,0.5273159146308899,0.7277311086654663,0.5439429879188538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5273159146308899},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5261282920837402},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7193697643280029,0.5203159146308899,0.9092016863822937,0.5497553653717041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.551068902015686},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5498812198638916},{"x":0.875630259513855,"y":0.5641329884529114},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8218487501144409,0.551068902015686,0.875630259513855,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.778151273727417,0.5534442067146301,0.8151260614395142,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5736342072486877},{"x":0.875630259513855,"y":0.5736342072486877},{"x":0.875630259513855,"y":0.5878859758377075},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8235294222831726,0.5736342072486877,0.875630259513855,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5736342072486877},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7731092572212219,0.5736342072486877,0.8151260614395142,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.5534442067146301},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5498812198638916},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7664285850524902,0.5464442067146301,0.8823109316825867,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۶","boundary":[0.4924369752407074,0.551068902015686,0.5159664154052734,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.544068902015686,0.5209664154052734,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹۱","boundary":[0.4907563030719757,0.5748218297958374,0.5159664154052734,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.5678218297958374,0.5209664154052734,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.5760095119476318},{"x":0.07899159938097,"y":0.5748218297958374},{"x":0.07899159938097,"y":0.5866983532905579},{"x":0.05042016878724098,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۰۴","boundary":[0.05042016878724098,0.5760095119476318,0.07899159938097,0.5866983532905579]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.5760095119476318},{"x":0.07899159938097,"y":0.5748218297958374},{"x":0.07899159938097,"y":0.5866983532905579},{"x":0.05042016878724098,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.5690095119476318,0.08399159938097,0.5936983532905579],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5285035371780396},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.45042017102241516,0.5285035371780396,0.46554622054100037,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5285035371780396},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5285035371780396},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5451306700706482},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.40336135029792786,0.5285035371780396,0.43865546584129333,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.529691219329834},{"x":0.3949579894542694,"y":0.529691219329834},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.3781512677669525,0.529691219329834,0.3949579894542694,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.529691219329834},{"x":0.3613445460796356,"y":0.529691219329834},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.32268908619880676,0.529691219329834,0.3630252182483673,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.529691219329834},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5285035371780396},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5451306700706482},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.31768908619880676,0.522691219329834,0.47054622054100037,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5676959753036499},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.40504202246665955,0.5522565245628357,0.43697479367256165,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5522565245628357},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.3798319399356842,0.5522565245628357,0.3966386616230011,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5522565245628357},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5522565245628357},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3495798408985138,0.5522565245628357,0.37142857909202576,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5522565245628357},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5676959753036499},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشامد","boundary":[0.3042016923427582,0.5522565245628357,0.34285715222358704,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5736342072486877},{"x":0.440336138010025,"y":0.5902612805366516},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.40168067812919617,0.5736342072486877,0.440336138010025,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5748218297958374},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5736342072486877},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5902612805366516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرطی","boundary":[0.35630252957344055,0.5748218297958374,0.38823530077934265,0.5902612805366516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5973871946334839},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5985748171806335},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6140142679214478},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.40672269463539124,0.5973871946334839,0.43529412150382996,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.3781512677669525,0.5973871946334839,0.4000000059604645,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5973871946334839},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5973871946334839},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6140142679214478},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.3294117748737335,0.5973871946334839,0.36974790692329407,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6199524998664856},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6175771951675415},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.3781512677669525,0.6199524998664856,0.43697479367256165,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6211401224136353},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6199524998664856},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6353919506072998},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.3294117748737335,0.6211401224136353,0.36974790692329407,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6437054872512817},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6425178050994873},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6555819511413574},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"قضية","boundary":[0.40504202246665955,0.6437054872512817,0.43697479367256165,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6437054872512817},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6579572558403015},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بيز","boundary":[0.3831932842731476,0.6437054872512817,0.3983193337917328,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6793349385261536},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.38655462861061096,0.6638954877853394,0.43697479367256165,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3478991687297821,0.6638954877853394,0.3781512677669525,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6638954877853394},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6793349385261536},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.32436975836753845,0.6638954877853394,0.33781513571739197,0.6793349385261536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ar","confidence":0.09000000357627869}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.43865546584129333,"y":0.551068902015686},{"x":0.440336138010025,"y":0.6793349385261536},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2975210201740265,0.5452565245628357,0.44533613801002503,0.6863349385261536],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.5973871946334839},{"x":0.07899159938097,"y":0.5973871946334839},{"x":0.07899159938097,"y":0.6092636585235596},{"x":0.05210084095597267,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۳۰۷","boundary":[0.05210084095597267,0.5973871946334839,0.07899159938097,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.5973871946334839},{"x":0.07899159938097,"y":0.5973871946334839},{"x":0.07899159938097,"y":0.6092636585235596},{"x":0.05210084095597267,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.5903871946334839,0.08399159938097,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.6199524998664856},{"x":0.826890766620636,"y":0.6199524998664856},{"x":0.826890766620636,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.8033613562583923,0.6199524998664856,0.826890766620636,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7882353067398071,0.6199524998664856,0.7949579954147339,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7831932902336121,0.6199524998664856,0.7831932902336121,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7647058963775635,0.6199524998664856,0.7764706015586853,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6353919506072998},{"x":0.707563042640686,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اکتشاف","boundary":[0.707563042640686,0.6187648177146912,0.7596638798713684,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6941176652908325,0.6187648177146912,0.6991596817970276,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6353919506072998},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.6302521228790283,0.6187648177146912,0.6840336322784424,0.6353919506072998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6187648177146912},{"x":0.826890766620636,"y":0.6199524998664856},{"x":0.826890766620636,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.6117648177146912,0.831890766620636,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.6211401224136353},{"x":0.07899159938097,"y":0.6199524998664856},{"x":0.07899159938097,"y":0.6306413412094116},{"x":0.05042016878724098,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۲","boundary":[0.04873949661850929,0.6211401224136353,0.07899159938097,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.6211401224136353},{"x":0.07899159938097,"y":0.6199524998664856},{"x":0.07899159938097,"y":0.6306413412094116},{"x":0.05042016878724098,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.043739496618509295,0.6141401224136352,0.08399159938097,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.6425178050994873},{"x":0.07899159938097,"y":0.6425178050994873},{"x":0.07899159938097,"y":0.6532066464424133},{"x":0.05042016878724098,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۶","boundary":[0.05042016878724098,0.6425178050994873,0.07899159938097,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.6425178050994873},{"x":0.07899159938097,"y":0.6425178050994873},{"x":0.07899159938097,"y":0.6532066464424133},{"x":0.05042016878724098,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.6355178050994873,0.08399159938097,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6745843291282654},{"x":0.489075630903244,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۰۱","boundary":[0.489075630903244,0.6627078652381897,0.5176470875740051,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6745843291282654},{"x":0.489075630903244,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.6557078652381897,0.5226470875740051,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.665083110332489},{"x":0.07899159938097,"y":0.665083110332489},{"x":0.07899159938097,"y":0.675771951675415},{"x":0.05210084095597267,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۴","boundary":[0.05210084095597267,0.665083110332489,0.07899159938097,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.665083110332489},{"x":0.07899159938097,"y":0.665083110332489},{"x":0.07899159938097,"y":0.675771951675415},{"x":0.05210084095597267,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.658083110332489,0.08399159938097,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.489075630903244,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۲","boundary":[0.489075630903244,0.6852731704711914,0.5176470875740051,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6852731704711914},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.489075630903244,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.6782731704711914,0.5226470875740051,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۵","boundary":[0.4907563030719757,0.7090261578559875,0.5159664154052734,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7197149395942688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7020261578559875,0.5209664154052734,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.6615201830863953},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6615201830863953},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8957983255386353,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.8957983255386353,0.6615201830863953,0.9042016863822937,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8453781604766846,0.6615201830863953,0.8739495873451233,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8285714387893677,0.6615201830863953,0.8403361439704895,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6769596338272095},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8134453892707825,0.6615201830863953,0.8218487501144409,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6615201830863953},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بررسیهای","boundary":[0.7462185025215149,0.6615201830863953,0.8084033727645874,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاهداتی","boundary":[0.6756302714347839,0.6627078652381897,0.7378151416778564,0.6769596338272095]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6615201830863953},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6706302714347839,0.6557078652381897,0.9092016863822937,0.6839596338272095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6828978657722473},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6983373165130615},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.8302521109580994,0.6828978657722473,0.8739495873451233,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.684085488319397},{"x":0.8218487501144409,"y":0.684085488319397},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6995249390602112},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8067227005958557,0.684085488319397,0.8218487501144409,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.684085488319397},{"x":0.8016806840896606,"y":0.684085488319397},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6995249390602112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.7815126180648804,0.684085488319397,0.8016806840896606,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.684085488319397},{"x":0.7764706015586853,"y":0.684085488319397},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6995249390602112},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7007125616073608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.7327731251716614,0.684085488319397,0.7764706015586853,0.6995249390602112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7066508531570435},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7078384757041931},{"x":0.8773109316825867,"y":0.724465548992157},{"x":0.848739504814148,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8504201769828796,0.7066508531570435,0.8773109316825867,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.705463171005249},{"x":0.848739504814148,"y":0.7066508531570435},{"x":0.848739504814148,"y":0.7232779264450073},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8252100944519043,0.705463171005249,0.848739504814148,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8739495873451233,"y":0.745843231678009},{"x":0.8235294222831726,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرحهای","boundary":[0.8235294222831726,0.7292161583900452,0.8739495873451233,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7292161583900452},{"x":0.8168067336082458,"y":0.745843231678009},{"x":0.7915966510772705,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7915966510772705,0.7292161583900452,0.8168067336082458,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7899159789085388,"y":0.745843231678009},{"x":0.7647058963775635,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7647058963775635,0.7292161583900452,0.7899159789085388,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7695962190628052},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسیهای","boundary":[0.8201680779457092,0.7529691457748413,0.8739495873451233,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7529691457748413},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7848739624023438,0.7529691457748413,0.8134453892707825,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7747899293899536,0.7529691457748413,0.7848739624023438,0.7672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7921615242958069},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بررسیهای","boundary":[0.8201680779457092,0.7743467688560486,0.8739495873451233,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشاهداتی","boundary":[0.7546218633651733,0.7743467688560486,0.8117647171020508,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7058823704719543,0.7731591463088989,0.7462185025215149,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7909738421440125},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6924369931221008,0.7731591463088989,0.7042016983032227,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.7980997562408447},{"x":0.875630259513855,"y":0.7992874383926392},{"x":0.875630259513855,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8235294222831726,0.7980997562408447,0.875630259513855,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8151260614395142,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7848739624023438,0.7980997562408447,0.8151260614395142,0.8123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7697479128837585,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7697479128837585,0.7980997562408447,0.7764706015586853,0.8123515248298645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6817102432250977},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6828978657722473},{"x":0.875630259513855,"y":0.8135392069816589},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6874369931221008,0.6747102432250977,0.880630259513855,0.8205392069816589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7422803044319153},{"x":0.489075630903244,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۷","boundary":[0.489075630903244,0.7304037809371948,0.5176470875740051,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7422803044319153},{"x":0.489075630903244,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.7234037809371948,0.5226470875740051,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.7292161583900452},{"x":0.07899159938097,"y":0.7292161583900452},{"x":0.07899159938097,"y":0.7387173175811768},{"x":0.05042016878724098,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۳","boundary":[0.05042016878724098,0.7292161583900452,0.07899159938097,0.7387173175811768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.7292161583900452},{"x":0.07899159938097,"y":0.7292161583900452},{"x":0.07899159938097,"y":0.7387173175811768},{"x":0.05042016878724098,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.7222161583900452,0.08399159938097,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5176470875740051,"y":0.754156768321991},{"x":0.5176470875740051,"y":0.764845609664917},{"x":0.489075630903244,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۵","boundary":[0.489075630903244,0.7529691457748413,0.5176470875740051,0.764845609664917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5176470875740051,"y":0.754156768321991},{"x":0.5176470875740051,"y":0.764845609664917},{"x":0.489075630903244,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.7459691457748413,0.5226470875740051,0.771845609664917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.7505938410758972},{"x":0.08067227154970169,"y":0.7505938410758972},{"x":0.08067227154970169,"y":0.7600950002670288},{"x":0.04873949661850929,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۴","boundary":[0.04873949661850929,0.7505938410758972,0.08067227154970169,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.7505938410758972},{"x":0.08067227154970169,"y":0.7505938410758972},{"x":0.08067227154970169,"y":0.7600950002670288},{"x":0.04873949661850929,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.043739496618509295,0.7435938410758972,0.0856722715497017,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.775534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.786223292350769},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۱۷","boundary":[0.489075630903244,0.775534451007843,0.5142857432365417,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.775534451007843},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5142857432365417,"y":0.786223292350769},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.768534451007843,0.5192857432365418,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.7731591463088989},{"x":0.07899159938097,"y":0.7731591463088989},{"x":0.07899159938097,"y":0.7826603055000305},{"x":0.05210084095597267,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳۷","boundary":[0.05210084095597267,0.7731591463088989,0.07899159938097,0.7826603055000305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.7731591463088989},{"x":0.07899159938097,"y":0.7731591463088989},{"x":0.07899159938097,"y":0.7826603055000305},{"x":0.05210084095597267,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.7661591463088989,0.08399159938097,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲۳","boundary":[0.4907563030719757,0.7980997562408447,0.5176470875740051,0.8087885975837708]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8087885975837708},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.7910997562408447,0.5226470875740051,0.8157885975837708],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.705463171005249},{"x":0.46554622054100037,"y":0.705463171005249},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7197149395942688},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.45042017102241516,0.705463171005249,0.46554622054100037,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.705463171005249},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7042755484580994},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.37478992342948914,0.705463171005249,0.43697479367256165,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7066508531570435},{"x":0.3680672347545624,"y":0.705463171005249},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7209026217460632},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.3361344635486603,0.7066508531570435,0.3680672347545624,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.705463171005249},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7042755484580994},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7197149395942688},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3311344635486603,0.698463171005249,0.47054622054100037,0.7267149395942688],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7434679269790649},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توزيعهای","boundary":[0.38655462861061096,0.7292161583900452,0.43697479367256165,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7434679269790649},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.3495798408985138,0.7292161583900452,0.3764705955982208,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7505938410758972},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7494061589241028},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7636579275131226},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.40504202246665955,0.7505938410758972,0.43697479367256165,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7505938410758972},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7636579275131226},{"x":0.30588236451148987,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۶۸_۹۵-۹۹٫","boundary":[0.3042016923427582,0.7505938410758972,0.3983193337917328,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7517814636230469},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7517814636230469},{"x":0.34285715222358704,"y":0.764845609664917},{"x":0.33781513571739197,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.33781513571739197,0.7517814636230469,0.34285715222358704,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7743467688560486},{"x":0.43697479367256165,"y":0.775534451007843},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.4084033668041229,0.7743467688560486,0.43697479367256165,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7731591463088989},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7743467688560486},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7909738421440125},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.37310925126075745,0.7731591463088989,0.40168067812919617,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.3126050531864166,0.7719715237617493,0.3630252182483673,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7957244515419006},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7957244515419006},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8111639022827148},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.42016807198524475,0.7957244515419006,0.43697479367256165,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7957244515419006},{"x":0.413445383310318,"y":0.7957244515419006},{"x":0.413445383310318,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.3848739564418793,0.7957244515419006,0.413445383310318,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7957244515419006},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمالهای","boundary":[0.3176470696926117,0.7957244515419006,0.3764705955982208,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7957244515419006},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7957244515419006},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8111639022827148},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.2806722819805145,0.7957244515419006,0.30924370884895325,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8171021342277527},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8171021342277527},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.3949579894542694,0.8171021342277527,0.43697479367256165,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.8171021342277527},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8171021342277527},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3764705955982208,0.8171021342277527,0.38655462861061096,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.8182897567749023},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8182897567749023},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8313539028167725},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.33949580788612366,0.8182897567749023,0.37142857909202576,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.8182897567749023},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8182897567749023},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8313539028167725},{"x":0.3025210201740265,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.3025210201740265,0.8182897567749023,0.3310924470424652,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8182897567749023},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8182897567749023},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8313539028167725},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.24369747936725616,0.8182897567749023,0.29411765933036804,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.8396674394607544},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8396674394607544},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8551068902015686},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.4084033668041229,0.8396674394607544,0.43697479367256165,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.8408551216125488},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8551068902015686},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقداری","boundary":[0.35798320174217224,0.8408551216125488,0.4000000059604645,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8408551216125488},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8551068902015686},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3445378243923187,0.8408551216125488,0.3512605130672455,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.8408551216125488},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8408551216125488},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8562945127487183},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ازای","boundary":[0.32268908619880676,0.8408551216125488,0.34117648005485535,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.8408551216125488},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8408551216125488},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8551068902015686},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.2705882489681244,0.8408551216125488,0.30924370884895325,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8408551216125488},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8408551216125488},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8562945127487183},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2571428716182709,0.8408551216125488,0.26218488812446594,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8408551216125488},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8408551216125488},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8562945127487183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.21344538033008575,0.8408551216125488,0.24873949587345123,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.8408551216125488},{"x":0.206722691655159,"y":0.8408551216125488},{"x":0.206722691655159,"y":0.8562945127487183},{"x":0.1764705926179886,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معلوم","boundary":[0.1764705926179886,0.8408551216125488,0.206722691655159,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8622328042984009},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8622328042984009},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8788598775863647},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمودارهای","boundary":[0.3781512677669525,0.8622328042984009,0.43529412150382996,0.8788598775863647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.8634204268455505},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8634204268455505},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8800475001335144},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چندکی","boundary":[0.3294117748737335,0.8634204268455505,0.36974790692329407,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8634204268455505},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8634204268455505},{"x":0.3210084140300751,"y":0.8800475001335144},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8800475001335144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.29243698716163635,0.8634204268455505,0.3210084140300751,0.8800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.8847981095314026},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8847981095314026},{"x":0.43697479367256165,"y":0.900237500667572},{"x":0.38655462861061096,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.38655462861061096,0.8847981095314026,0.43697479367256165,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.8847981095314026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8847981095314026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.900237500667572},{"x":0.3478991687297821,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3478991687297821,0.8847981095314026,0.3781512677669525,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.8847981095314026},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8847981095314026},{"x":0.33781513571739197,"y":0.900237500667572},{"x":0.32436975836753845,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.32436975836753845,0.8847981095314026,0.33781513571739197,0.900237500667572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7292161583900452},{"x":0.43697479367256165,"y":0.900237500667572},{"x":0.1764705926179886,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.17147059261798858,0.7222161583900452,0.44197479367256165,0.907237500667572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.7957244515419006},{"x":0.08067227154970169,"y":0.794536828994751},{"x":0.08067227154970169,"y":0.8064132928848267},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۸","boundary":[0.04873949661850929,0.7957244515419006,0.08067227154970169,0.8064132928848267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.04873949661850929,"y":0.7957244515419006},{"x":0.08067227154970169,"y":0.794536828994751},{"x":0.08067227154970169,"y":0.8064132928848267},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.043739496618509295,0.7887244515419006,0.0856722715497017,0.8134132928848267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.815914511680603},{"x":0.08067227154970169,"y":0.8171021342277527},{"x":0.07899159938097,"y":0.8277909755706787},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۰","boundary":[0.05042016878724098,0.815914511680603,0.07899159938097,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.815914511680603},{"x":0.08067227154970169,"y":0.8171021342277527},{"x":0.07899159938097,"y":0.8277909755706787},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.808914511680603,0.08399159938097,0.8347909755706787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8503562808036804},{"x":0.489075630903244,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۹","boundary":[0.489075630903244,0.8408551216125488,0.5159664154052734,0.8503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8503562808036804},{"x":0.489075630903244,"y":0.8503562808036804}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8338551216125488,0.5209664154052734,0.8573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.8408551216125488},{"x":0.07899159938097,"y":0.8408551216125488},{"x":0.07899159938097,"y":0.8515439629554749},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۳","boundary":[0.05042016878724098,0.8408551216125488,0.07899159938097,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.8408551216125488},{"x":0.07899159938097,"y":0.8408551216125488},{"x":0.07899159938097,"y":0.8515439629554749},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.8338551216125488,0.08399159938097,0.8585439629554749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8974789977073669,"y":0.8384798169136047},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8384798169136047},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8562945127487183},{"x":0.8974789977073669,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8974789977073669,0.8384798169136047,0.9042016863822937,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8562945127487183},{"x":0.831932783126831,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.831932783126831,0.8384798169136047,0.8739495873451233,0.8562945127487183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشها","boundary":[0.7714285850524902,0.8384798169136047,0.8235294222831726,0.8562945127487183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8384798169136047},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8384798169136047},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8562945127487183},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7664285850524902,0.8314798169136047,0.9092016863822937,0.8632945127487183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8336134552955627,0.8610451221466064,0.8739495873451233,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8776721954345703},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشها","boundary":[0.7798319458961487,0.8610451221466064,0.8285714387893677,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.8836104273796082},{"x":0.875630259513855,"y":0.8836104273796082},{"x":0.875630259513855,"y":0.900237500667572},{"x":0.8134453892707825,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمایشهای","boundary":[0.8134453892707825,0.8836104273796082,0.875630259513855,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8067227005958557,"y":0.900237500667572},{"x":0.7663865685462952,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.7663865685462952,0.8836104273796082,0.8067227005958557,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8836104273796082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8836104273796082},{"x":0.7663865685462952,"y":0.900237500667572},{"x":0.7579832077026367,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7579832077026367,0.8836104273796082,0.7663865685462952,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8836104273796082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8836104273796082},{"x":0.7445378303527832,"y":0.900237500667572},{"x":0.6907563209533691,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تصادفیده","boundary":[0.6907563209533691,0.8836104273796082,0.7445378303527832,0.900237500667572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8773109316825867,"y":0.8622328042984009},{"x":0.875630259513855,"y":0.9026128053665161},{"x":0.6907563209533691,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6857563209533691,0.8540451221466064,0.880630259513855,0.9096128053665161],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8741092681884766},{"x":0.489075630903244,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۳۰","boundary":[0.489075630903244,0.8634204268455505,0.5176470875740051,0.8741092681884766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8741092681884766},{"x":0.489075630903244,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8564204268455505,0.5226470875740051,0.8811092681884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.8646080493927002},{"x":0.07899159938097,"y":0.8646080493927002},{"x":0.07899159938097,"y":0.8729215860366821},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴۷","boundary":[0.05042016878724098,0.8646080493927002,0.07899159938097,0.8729215860366821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.8646080493927002},{"x":0.07899159938097,"y":0.8646080493927002},{"x":0.07899159938097,"y":0.8729215860366821},{"x":0.05042016878724098,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.8576080493927002,0.08399159938097,0.8799215860366821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8847981095314026},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8847981095314026},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8954869508743286},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۴","boundary":[0.489075630903244,0.8847981095314026,0.5193277597427368,0.8954869508743286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.8847981095314026},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8847981095314026},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8954869508743286},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8966745734214783}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.8777981095314026,0.5243277597427368,0.9024869508743286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.8847981095314026},{"x":0.07899159938097,"y":0.8847981095314026},{"x":0.07899159938097,"y":0.8954869508743286},{"x":0.05210084095597267,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۴","boundary":[0.05210084095597267,0.8847981095314026,0.07899159938097,0.8954869508743286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.8847981095314026},{"x":0.07899159938097,"y":0.8847981095314026},{"x":0.07899159938097,"y":0.8954869508743286},{"x":0.05210084095597267,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.8777981095314026,0.08399159938097,0.9024869508743286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.9168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.9180522561073303},{"x":0.489075630903244,"y":0.9323040246963501},{"x":0.462184876203537,"y":0.9311164021492004}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"چهار","boundary":[0.4638655483722687,0.9168646335601807,0.489075630903244,0.9323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.9168646335601807},{"x":0.4907563030719757,"y":0.9180522561073303},{"x":0.489075630903244,"y":0.9323040246963501},{"x":0.462184876203537,"y":0.9311164021492004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.9098646335601807,0.494075630903244,0.9393040246963501],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/rQngSLshHBfWSreT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/jMeOGpjSioSrBbZy.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/qNMjTsApaLlOPodq.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00015542687938994719,0.00013555836670472331,0.9983928394838542,0.9989211102341813]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9226890802383423,"y":0.1223277896642685},{"x":0.951260507106781,"y":0.12351544201374054},{"x":0.951260507106781,"y":0.13539192080497742},{"x":0.9226890802383423,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.9226890802383423,0.1223277896642685,0.951260507106781,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9226890802383423,"y":0.1223277896642685},{"x":0.951260507106781,"y":0.12351544201374054},{"x":0.951260507106781,"y":0.13539192080497742},{"x":0.9226890802383423,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.9176890802383423,0.11532778966426849,0.956260507106781,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.12114014476537704},{"x":0.583193302154541,"y":0.1223277896642685},{"x":0.583193302154541,"y":0.13301663100719452},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"صفحه","boundary":[0.5512605309486389,0.12114014476537704,0.583193302154541,0.13301663100719452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.12114014476537704},{"x":0.583193302154541,"y":0.1223277896642685},{"x":0.583193302154541,"y":0.13301663100719452},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.11414014476537704,0.588193302154541,0.14001663100719453],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.1223277896642685},{"x":0.49915966391563416,"y":0.12351544201374054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.13539192080497742},{"x":0.46890756487846375,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.47058823704719543,0.1223277896642685,0.49747899174690247,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.1223277896642685},{"x":0.49915966391563416,"y":0.12351544201374054},{"x":0.49747899174690247,"y":0.13539192080497742},{"x":0.46890756487846375,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.46558823704719543,0.11532778966426849,0.5024789917469025,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.12114014476537704},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1223277896642685},{"x":0.13109244406223297,"y":0.13182897865772247},{"x":0.09747899323701859,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.09747899323701859,0.12114014476537704,0.13109244406223297,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.12114014476537704},{"x":0.13109244406223297,"y":0.1223277896642685},{"x":0.13109244406223297,"y":0.13182897865772247},{"x":0.09747899323701859,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.11414014476537704,0.13609244406223298,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.15795724093914032},{"x":0.561344563961029,"y":0.15795724093914032},{"x":0.561344563961029,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳۶۰","boundary":[0.5361344814300537,0.15795724093914032,0.561344563961029,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.15795724093914032},{"x":0.561344563961029,"y":0.15795724093914032},{"x":0.561344563961029,"y":0.1674584299325943},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.1509572409391403,0.5663445639610291,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.15795724093914032},{"x":0.1260504275560379,"y":0.15795724093914032},{"x":0.1260504275560379,"y":0.16864608228206635},{"x":0.09915966540575027,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵۴","boundary":[0.09915966540575027,0.15795724093914032,0.1260504275560379,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.15795724093914032},{"x":0.1260504275560379,"y":0.15795724093914032},{"x":0.1260504275560379,"y":0.16864608228206635},{"x":0.09915966540575027,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.1509572409391403,0.1310504275560379,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶۰","boundary":[0.5361344814300537,0.18052256107330322,0.5630252361297607,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5630252361297607,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.17352256107330322,0.5680252361297607,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1277310997247696,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1277310997247696,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۱","boundary":[0.10084033757448196,0.18171021342277527,0.1277310997247696,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1277310997247696,"y":0.18171021342277527},{"x":0.1277310997247696,"y":0.1923990547657013},{"x":0.10084033757448196,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.17471021342277526,0.1327310997247696,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17339667677879333},{"x":0.43361344933509827,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.43361344933509827,0.15558195114135742,0.48571428656578064,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4268907606601715,"y":0.15558195114135742},{"x":0.4268907606601715,"y":0.17339667677879333},{"x":0.40168067812919617,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.40168067812919617,0.15558195114135742,0.4268907606601715,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3949579894542694,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3949579894542694,"y":0.17339667677879333},{"x":0.37142857909202576,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.37142857909202576,0.15558195114135742,0.3949579894542694,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.15558195114135742},{"x":0.35798320174217224,"y":0.15558195114135742},{"x":0.35798320174217224,"y":0.17339667677879333},{"x":0.32436975836753845,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.32436975836753845,0.15558195114135742,0.35798320174217224,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3142857253551483,"y":0.15558195114135742},{"x":0.3142857253551483,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2873949706554413,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.2873949706554413,0.15558195114135742,0.3142857253551483,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.15558195114135742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.15558195114135742},{"x":0.2823529541492462,"y":0.17339667677879333},{"x":0.2705882489681244,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2705882489681244,0.15558195114135742,0.2823529541492462,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.15558195114135742},{"x":0.26386556029319763,"y":0.15558195114135742},{"x":0.26386556029319763,"y":0.17339667677879333},{"x":0.24369747936725616,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.24369747936725616,0.15558195114135742,0.26386556029319763,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.15558195114135742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.15558195114135742},{"x":0.24033613502979279,"y":0.17339667677879333},{"x":0.23361344635486603,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.23361344635486603,0.15558195114135742,0.24033613502979279,0.17339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18052256107330322},{"x":0.48403361439704895,"y":0.19714964926242828},{"x":0.45546218752861023,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45546218752861023,0.18052256107330322,0.48403361439704895,0.19714964926242828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18052256107330322},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18052256107330322},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19596199691295624},{"x":0.42352941632270813,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.42352941632270813,0.18052256107330322,0.45210084319114685,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19596199691295624},{"x":0.37310925126075745,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بررسیها","boundary":[0.37310925126075745,0.18052256107330322,0.4151260554790497,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.18052256107330322},{"x":0.37478992342948914,"y":0.18052256107330322},{"x":0.37478992342948914,"y":0.19596199691295624},{"x":0.36974790692329407,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36974790692329407,0.18052256107330322,0.37478992342948914,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3529411852359772,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3529411852359772,"y":0.19596199691295624},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.32436975836753845,0.18052256107330322,0.3529411852359772,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.18052256107330322},{"x":0.31596639752388,"y":0.18052256107330322},{"x":0.31596639752388,"y":0.19596199691295624},{"x":0.29075631499290466,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.29075631499290466,0.18052256107330322,0.31596639752388,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2823529541492462,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2823529541492462,"y":0.19596199691295624},{"x":0.26050421595573425,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.26050421595573425,0.18052256107330322,0.2823529541492462,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2554621994495392,"y":0.17933492362499237},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19596199691295624},{"x":0.23529411852359772,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.23529411852359772,0.17933492362499237,0.2554621994495392,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.17933492362499237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17933492362499237},{"x":0.23193277418613434,"y":0.19596199691295624},{"x":0.21344538033008575,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21344538033008575,0.17933492362499237,0.23193277418613434,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.17933492362499237},{"x":0.20000000298023224,"y":0.19596199691295624},{"x":0.15798319876194,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.15798319876194,0.17933492362499237,0.20000000298023224,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2197149693965912},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.45546218752861023,0.20427553355693817,0.48571428656578064,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2197149693965912},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4268907606601715,0.20427553355693817,0.45378151535987854,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2197149693965912},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بررسیهای","boundary":[0.3680672347545624,0.20308788120746613,0.4151260554790497,0.2197149693965912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20308788120746613},{"x":0.3529411852359772,"y":0.21852731704711914},{"x":0.3310924470424652,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تون","boundary":[0.3327731192111969,0.20308788120746613,0.3529411852359772,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20308788120746613},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21852731704711914},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.29243698716163635,0.20190024375915527,0.32436975836753845,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2857142984867096,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2521008551120758,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.2521008551120758,0.20190024375915527,0.2857142984867096,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22802850604057312},{"x":0.48403361439704895,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4319327771663666,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.22802850604057312,0.48403361439704895,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2422802895307541},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3949579894542694,0.22684085369110107,0.4252100884914398,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2422802895307541},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.37142857909202576,0.22684085369110107,0.38655462861061096,0.2422802895307541]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15558195114135742},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24346792697906494},{"x":0.15798319876194,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.15298319876194,0.14858195114135742,0.49071428656578064,0.25046792697906495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۲","boundary":[0.5327731370925903,0.20190024375915527,0.5630252361297607,0.2125890702009201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.19490024375915527,0.5680252361297607,0.2195890702009201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1260504275560379,"y":0.21377672255039215},{"x":0.09915966540575027,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۲","boundary":[0.09915966540575027,0.20427553355693817,0.1260504275560379,0.21377672255039215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1260504275560379,"y":0.20427553355693817},{"x":0.1260504275560379,"y":0.21377672255039215},{"x":0.09915966540575027,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.19727553355693817,0.1310504275560379,0.22077672255039216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.235154390335083},{"x":0.5361344814300537,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۳","boundary":[0.5361344814300537,0.22327791154384613,0.5647059082984924,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5647059082984924,"y":0.235154390335083},{"x":0.5361344814300537,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.21627791154384612,0.5697059082984924,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1260504275560379,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1260504275560379,"y":0.23871733248233795},{"x":0.09747899323701859,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷۳","boundary":[0.09747899323701859,0.22802850604057312,0.1260504275560379,0.23871733248233795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1260504275560379,"y":0.22802850604057312},{"x":0.1260504275560379,"y":0.23871733248233795},{"x":0.09747899323701859,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.22102850604057311,0.1310504275560379,0.24571733248233796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۵","boundary":[0.5361344814300537,0.24703088402748108,0.5630252361297607,0.2577197253704071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.24003088402748107,0.5680252361297607,0.2647197253704071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9344537854194641,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9495798349380493,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9495798349380493,"y":0.1722090244293213},{"x":0.9344537854194641,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.9344537854194641,0.15439429879188538,0.9495798349380493,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9226890802383423,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9226890802383423,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8672268986701965,0.15439429879188538,0.9226890802383423,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8554621934890747,"y":0.15439429879188538},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1722090244293213},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.8084033727645874,0.15439429879188538,0.8554621934890747,0.1722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.15439429879188538},{"x":0.800000011920929,"y":0.15439429879188538},{"x":0.800000011920929,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احتمال","boundary":[0.7613445520401001,0.15439429879188538,0.800000011920929,0.1722090244293213]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9495798349380493,"y":0.15439429879188538},{"x":0.9495798349380493,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1722090244293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7563445520401001,0.14739429879188537,0.9545798349380493,0.1792090244293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.17933492362499237},{"x":0.9210084080696106,"y":0.17933492362499237},{"x":0.9210084080696106,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8789916038513184,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیدمان","boundary":[0.8789916038513184,0.17933492362499237,0.9210084080696106,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19596199691295624},{"x":0.826890766620636,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.826890766620636,0.17933492362499237,0.8705882430076599,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8252100944519043,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8252100944519043,"y":0.19596199691295624},{"x":0.8184874057769775,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8184874057769775,0.17933492362499237,0.8252100944519043,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.17933492362499237},{"x":0.8033613562583923,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983193397521973,0.17933492362499237,0.8033613562583923,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7915966510772705,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7915966510772705,"y":0.19596199691295624},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.7411764860153198,0.17933492362499237,0.7915966510772705,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.17933492362499237},{"x":0.7310924530029297,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.6873949766159058,0.17933492362499237,0.7310924530029297,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6857143044471741,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6857143044471741,"y":0.19596199691295624},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6739495992660522,0.17933492362499237,0.6857143044471741,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.20071259140968323},{"x":0.9210084080696106,"y":0.20190024375915527},{"x":0.9210084080696106,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8705882430076599,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8705882430076599,0.20071259140968323,0.9210084080696106,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8638655543327332,"y":0.20190024375915527},{"x":0.8638655543327332,"y":0.21852731704711914},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.8201680779457092,0.20071259140968323,0.8638655543327332,0.21852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8201680779457092,"y":0.20071259140968323},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2173396646976471},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8084033727645874,0.20071259140968323,0.8201680779457092,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7815126180648804,0.20071259140968323,0.7949579954147339,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7764706015586853,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2173396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.2173396646976471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.75126051902771,0.20071259140968323,0.7764706015586853,0.2173396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7277311086654663,0.20071259140968323,0.7478991746902466,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21615201234817505},{"x":0.680672287940979,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.680672287940979,0.20071259140968323,0.7142857313156128,0.21615201234817505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.22327791154384613},{"x":0.9210084080696106,"y":0.22327791154384613},{"x":0.9210084080696106,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8621848821640015,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمالهای","boundary":[0.8621848821640015,0.22327791154384613,0.9210084080696106,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8571428656578064,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8571428656578064,"y":0.23871733248233795},{"x":0.8134453892707825,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.8134453892707825,0.22446556389331818,0.8571428656578064,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8117647171020508,"y":0.22446556389331818},{"x":0.8117647171020508,"y":0.23871733248233795},{"x":0.800000011920929,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.800000011920929,0.22446556389331818,0.8117647171020508,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.244655579328537},{"x":0.9210084080696106,"y":0.24346792697906494},{"x":0.9210084080696106,"y":0.25890737771987915},{"x":0.8789916038513184,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8789916038513184,0.244655579328537,0.9210084080696106,0.25890737771987915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8705882430076599,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2600950002670288}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8605042099952698,0.24584323167800903,0.8722689151763916,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.24703088402748108},{"x":0.8554621934890747,"y":0.24584323167800903},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2600950002670288},{"x":0.8184874057769775,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.8168067336082458,0.24703088402748108,0.8571428656578064,0.2600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.2672209143638611},{"x":0.9210084080696106,"y":0.2672209143638611},{"x":0.9210084080696106,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8773109316825867,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.8773109316825867,0.2672209143638611,0.9210084080696106,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8689075708389282,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8638655543327332,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8638655543327332,0.2672209143638611,0.8689075708389282,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8571428656578064,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8571428656578064,"y":0.28384798765182495},{"x":0.8184874057769775,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انحراف","boundary":[0.8184874057769775,0.2672209143638611,0.8571428656578064,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2672209143638611},{"x":0.8100840449333191,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7815126180648804,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.7815126180648804,0.2672209143638611,0.8100840449333191,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7764706015586853,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.7344537973403931,0.2672209143638611,0.7764706015586853,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7210084199905396,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7210084199905396,0.2672209143638611,0.7344537973403931,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.2921615242958069},{"x":0.9210084080696106,"y":0.2921615242958069},{"x":0.9210084080696106,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8857142925262451,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقریب","boundary":[0.8857142925262451,0.2921615242958069,0.9210084080696106,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2921615242958069},{"x":0.8773109316825867,"y":0.30641329288482666},{"x":0.848739504814148,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نرمال","boundary":[0.848739504814148,0.2921615242958069,0.8773109316825867,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8403361439704895,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8403361439704895,"y":0.30641329288482666},{"x":0.8184874057769775,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8184874057769775,0.29097387194633484,0.8403361439704895,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8117647171020508,"y":0.29097387194633484},{"x":0.8117647171020508,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7596638798713684,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.7596638798713684,0.29097387194633484,0.8117647171020508,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.29097387194633484},{"x":0.75126051902771,"y":0.29097387194633484},{"x":0.75126051902771,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7109243869781494,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوجمله","boundary":[0.7109243869781494,0.29097387194633484,0.75126051902771,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.29097387194633484},{"x":0.707563042640686,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6991596817970276,0.29097387194633484,0.707563042640686,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.31353920698165894},{"x":0.9210084080696106,"y":0.31353920698165894},{"x":0.9210084080696106,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8705882430076599,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8705882430076599,0.31353920698165894,0.9210084080696106,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8621848821640015,"y":0.31353920698165894},{"x":0.8621848821640015,"y":0.32897862792015076},{"x":0.8252100944519043,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پواسون","boundary":[0.8252100944519043,0.31353920698165894,0.8621848821640015,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.33372920751571655},{"x":0.9210084080696106,"y":0.33372920751571655},{"x":0.9210084080696106,"y":0.3479810059070587},{"x":0.8789916038513184,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.8789916038513184,0.33372920751571655,0.9210084080696106,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8722689151763916,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8605042099952698,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8605042099952698,0.3349168598651886,0.8722689151763916,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.33610451221466064},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3349168598651886},{"x":0.8571428656578064,"y":0.34916865825653076},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.8168067336082458,0.33610451221466064,0.8571428656578064,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.35866984724998474},{"x":0.9210084080696106,"y":0.35866984724998474},{"x":0.9210084080696106,"y":0.37410926818847656},{"x":0.8689075708389282,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8705882430076599,0.35866984724998474,0.9210084080696106,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8621848821640015,"y":0.35866984724998474},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3729216158390045},{"x":0.831932783126831,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.831932783126831,0.3574821949005127,0.8605042099952698,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8235294222831726,"y":0.3574821949005127},{"x":0.8218487501144409,"y":0.37173396348953247},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.8084033727645874,0.3574821949005127,0.8218487501144409,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.17933492362499237},{"x":0.9210084080696106,"y":0.17933492362499237},{"x":0.9210084080696106,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6689495992660522,0.17233492362499236,0.9260084080696106,0.38110926818847657],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2802850306034088},{"x":0.534453809261322,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶۷","boundary":[0.534453809261322,0.2695961892604828,0.5630252361297607,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2802850306034088},{"x":0.534453809261322,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.2625961892604828,0.5680252361297607,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.2719714939594269},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2719714939594269},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2826603353023529},{"x":0.09915966540575027,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۸۰","boundary":[0.09915966540575027,0.2719714939594269,0.12436974793672562,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.2719714939594269},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2719714939594269},{"x":0.12436974793672562,"y":0.2826603353023529},{"x":0.09915966540575027,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.2649714939594269,0.12936974793672562,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30166271328926086},{"x":0.534453809261322,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۶۹","boundary":[0.534453809261322,0.29097387194633484,0.5630252361297607,0.30166271328926086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.29097387194633484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30166271328926086},{"x":0.534453809261322,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.28397387194633483,0.5680252361297607,0.30866271328926087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30641329288482666},{"x":0.09915966540575027,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸۷","boundary":[0.09915966540575027,0.29572445154190063,0.1260504275560379,0.30641329288482666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1260504275560379,"y":0.29572445154190063},{"x":0.1260504275560379,"y":0.30641329288482666},{"x":0.09915966540575027,"y":0.30641329288482666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.28872445154190063,0.1310504275560379,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28622329235076904},{"x":0.49747899174690247,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.49747899174690247,0.2695961892604828,0.5126050710678101,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2695961892604828},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4773109257221222,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4773109257221222,0.2695961892604828,0.48571428656578064,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.2695961892604828},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2695961892604828},{"x":0.46554622054100037,"y":0.28622329235076904},{"x":0.440336138010025,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاوش","boundary":[0.440336138010025,0.2695961892604828,0.46554622054100037,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2695961892604828},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2695961892604828},{"x":0.42184874415397644,"y":0.28622329235076904},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.41680672764778137,0.2695961892604828,0.42184874415397644,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2874109148979187},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.35630252957344055,0.2695961892604828,0.40672269463539124,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2695961892604828},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3495798408985138,0.2695961892604828,0.35462185740470886,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2874109148979187},{"x":0.3008403480052948,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.3008403480052948,0.2695961892604828,0.3310924470424652,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2695961892604828},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2695961892604828},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.2722689211368561,0.2695961892604828,0.29579833149909973,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2695961892604828},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2695961892604828},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2874109148979187},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.2571428716182709,0.2695961892604828,0.26386556029319763,0.2874109148979187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26840853691101074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28622329235076904},{"x":0.2571428716182709,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25214287161827087,0.2625961892604828,0.5176050710678101,0.29322329235076905],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.294536828994751},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3099762499332428},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.4319327771663666,0.294536828994751,0.48403361439704895,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.29572445154190063},{"x":0.42352941632270813,"y":0.294536828994751},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3099762499332428},{"x":0.38823530077934265,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.38823530077934265,0.29572445154190063,0.4252100884914398,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3194774389266968},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3194774389266968},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3349168598651886},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.4319327771663666,0.3194774389266968,0.48403361439704895,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3194774389266968},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3349168598651886},{"x":0.3815126121044159,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.3815126121044159,0.31828978657722473,0.4252100884914398,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.34323039650917053},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.34323039650917053,0.48403361439704895,0.3574821949005127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3420427441596985},{"x":0.4252100884914398,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیاری","boundary":[0.3781512677669525,0.3420427441596985,0.4252100884914398,0.3574821949005127]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3574821949005127},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3574821949005127}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3731512677669525,0.2863491766452789,0.48903361439704895,0.3644821949005127],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۲","boundary":[0.534453809261322,0.3147268295288086,0.5647059082984924,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.534453809261322,"y":0.3230403661727905}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.3077268295288086,0.5697059082984924,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1277310997247696,"y":0.32897862792015076},{"x":0.09915966540575027,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۹۱","boundary":[0.09915966540575027,0.3194774389266968,0.1277310997247696,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1277310997247696,"y":0.3194774389266968},{"x":0.1277310997247696,"y":0.32897862792015076},{"x":0.09915966540575027,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.31247743892669677,0.1327310997247696,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷۵","boundary":[0.5361344814300537,0.33610451221466064,0.5630252361297607,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5361344814300537,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.32910451221466064,0.5680252361297607,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.34323039650917053},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3527315855026245},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹۴","boundary":[0.09915966540575027,0.34323039650917053,0.1260504275560379,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.34323039650917053},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3420427441596985},{"x":0.1260504275560379,"y":0.3527315855026245},{"x":0.09915966540575027,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.3362303965091705,0.1310504275560379,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.561344563961029,"y":0.3574821949005127},{"x":0.561344563961029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸۰","boundary":[0.5361344814300537,0.35866984724998474,0.561344563961029,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.35866984724998474},{"x":0.561344563961029,"y":0.3574821949005127},{"x":0.561344563961029,"y":0.3693586587905884},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.35166984724998473,0.5663445639610291,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸۷","boundary":[0.5361344814300537,0.4002375304698944,0.5630252361297607,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5630252361297607,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5630252361297607,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.3932375304698944,0.5680252361297607,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3954869210720062},{"x":0.440336138010025,"y":0.3954869210720062},{"x":0.440336138010025,"y":0.4121140241622925},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باب","boundary":[0.41848739981651306,0.3954869210720062,0.440336138010025,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4121140241622925},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"3","boundary":[0.40168067812919617,0.3954869210720062,0.4100840389728546,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3983193337917328,0.3954869210720062,0.3983193337917328,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3954869210720062},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4121140241622925},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.33781513571739197,0.3954869210720062,0.39159664511680603,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4121140241622925},{"x":0.289075642824173,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.289075642824173,0.3954869210720062,0.3294117748737335,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متغيرها","boundary":[0.23529411852359772,0.3954869210720062,0.2806722819805145,0.4121140241622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3954869210720062},{"x":0.440336138010025,"y":0.3954869210720062},{"x":0.440336138010025,"y":0.4121140241622925},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.2302941185235977,0.3884869210720062,0.44533613801002503,0.4191140241622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸۸","boundary":[0.5361344814300537,0.4228028357028961,0.5630252361297607,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4228028357028961},{"x":0.5630252361297607,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.4158028357028961,0.5680252361297607,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۸۹","boundary":[0.534453809261322,0.44418051838874817,0.5647059082984924,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4548693597316742},{"x":0.534453809261322,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.43718051838874816,0.5697059082984924,0.4618693597316742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4406175911426544},{"x":0.12436974793672562,"y":0.4524940550327301},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰۱","boundary":[0.09915966540575027,0.4394299387931824,0.12436974793672562,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.4394299387931824},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4406175911426544},{"x":0.12436974793672562,"y":0.4524940550327301},{"x":0.09915966540575027,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.43242993879318237,0.12936974793672562,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4774346649646759},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹۱","boundary":[0.534453809261322,0.46674585342407227,0.5630252361297607,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4679335057735443},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4774346649646759},{"x":0.534453809261322,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.45974585342407226,0.5680252361297607,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4750593900680542},{"x":0.09915966540575027,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰۲","boundary":[0.09915966540575027,0.4643705487251282,0.1260504275560379,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4643705487251282},{"x":0.1260504275560379,"y":0.4750593900680542},{"x":0.09915966540575027,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.45737054872512817,0.1310504275560379,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9344537854194641,"y":0.3978622257709503},{"x":0.951260507106781,"y":0.3978622257709503},{"x":0.951260507106781,"y":0.4168646037578583},{"x":0.9344537854194641,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.9344537854194641,0.3978622257709503,0.951260507106781,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.39667457342147827},{"x":0.9210084080696106,"y":0.3978622257709503},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8605042099952698,0.39667457342147827,0.9210084080696106,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.39667457342147827},{"x":0.853781521320343,"y":0.39667457342147827},{"x":0.853781521320343,"y":0.4168646037578583},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8235294222831726,0.39667457342147827,0.853781521320343,0.4168646037578583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8218487501144409,"y":0.39667457342147827},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7915966510772705,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7915966510772705,0.39667457342147827,0.8218487501144409,0.4168646037578583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.39667457342147827},{"x":0.951260507106781,"y":0.3978622257709503},{"x":0.951260507106781,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7915966510772705,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7865966510772705,0.38967457342147827,0.956260507106781,0.4238646037578583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.4204275608062744},{"x":0.9226890802383423,"y":0.42161521315574646},{"x":0.9226890802383423,"y":0.4370546340942383},{"x":0.875630259513855,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پارامترها","boundary":[0.875630259513855,0.4204275608062744,0.9226890802383423,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8705882430076599,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8689075708389282,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8638655543327332,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8655462265014648,0.4204275608062744,0.8689075708389282,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.41923990845680237},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4204275608062744},{"x":0.8588235378265381,"y":0.43586698174476624},{"x":0.8151260614395142,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"آمارهها","boundary":[0.8168067336082458,0.41923990845680237,0.8588235378265381,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.4429928660392761},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4429928660392761},{"x":0.9210084080696106,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8907563090324402,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.8907563090324402,0.4429928660392761,0.9210084080696106,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8840336203575134,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8504201769828796,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.8504201769828796,0.4429928660392761,0.8840336203575134,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4429928660392761},{"x":0.8436974883079529,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8369747996330261,0.4429928660392761,0.8436974883079529,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4429928660392761},{"x":0.831932783126831,"y":0.4429928660392761},{"x":0.831932783126831,"y":0.46080759167671204},{"x":0.8033613562583923,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.8033613562583923,0.4429928660392761,0.831932783126831,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7949579954147339,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.7647058963775635,0.4429928660392761,0.7949579954147339,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7579832077026367,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7310924530029297,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7310924530029297,0.4429928660392761,0.7579832077026367,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.4655582010746002},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4655582010746002},{"x":0.9210084080696106,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8689075708389282,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.8705882430076599,0.4655582010746002,0.9210084080696106,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4655582010746002},{"x":0.8638655543327332,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8352941274642944,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8369747996330261,0.4643705487251282,0.8638655543327332,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4643705487251282},{"x":0.8336134552955627,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8100840449333191,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8117647171020508,0.4643705487251282,0.8336134552955627,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.48812350630760193},{"x":0.9210084080696106,"y":0.490498811006546},{"x":0.9193277359008789,"y":0.5071259140968323},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8941176533699036,0.48812350630760193,0.9193277359008789,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.4869358539581299},{"x":0.8873949646949768,"y":0.48812350630760193},{"x":0.8857142925262451,"y":0.5059382319450378},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8621848821640015,0.4869358539581299,0.8857142925262451,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8605042099952698,"y":0.4857482314109802},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5035629272460938},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8352941274642944,0.4845605790615082,0.8588235378265381,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.48337292671203613},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4845605790615082},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5011876225471497},{"x":0.805042028427124,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"X","boundary":[0.8084033727645874,0.48337292671203613,0.8218487501144409,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.5118764638900757},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5118764638900757},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5261282920837402},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.8907563090324402,0.5118764638900757,0.9210084080696106,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5261282920837402},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.8521008491516113,0.5118764638900757,0.8823529481887817,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5118764638900757},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5261282920837402},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.8100840449333191,0.5118764638900757,0.8436974883079529,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.5332541465759277},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5344418287277222},{"x":0.9193277359008789,"y":0.5522565245628357},{"x":0.8907563090324402,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.8924369812011719,0.5332541465759277,0.9193277359008789,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8873949646949768,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8857142925262451,"y":0.551068902015686},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8605042099952698,0.5308788418769836,0.8857142925262451,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.5308788418769836},{"x":0.8605042099952698,"y":0.5320665240287781},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5486935973167419},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.8369747996330261,0.5308788418769836,0.8588235378265381,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.529691219329834},{"x":0.8218487501144409,"y":0.529691219329834},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5475059151649475},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"p","boundary":[0.8151260614395142,0.529691219329834,0.8201680779457092,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5558194518089294},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5570071339607239},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5724465847015381},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8705882430076599,0.5558194518089294,0.9210084080696106,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8621848821640015,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8621848821640015,"y":0.570071280002594},{"x":0.831932783126831,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.831932783126831,0.5558194518089294,0.8621848821640015,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5558194518089294},{"x":0.8235294222831726,"y":0.570071280002594},{"x":0.8084033727645874,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.8084033727645874,0.5558194518089294,0.8235294222831726,0.570071280002594]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4168646037578583},{"x":0.929411768913269,"y":0.42161521315574646},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5736342072486877},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7277731251716614,0.40986460375785827,0.9260084080696106,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.489311158657074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳۹۴","boundary":[0.534453809261322,0.489311158657074,0.5630252361297607,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.489311158657074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.490498811006546},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5},{"x":0.534453809261322,"y":0.5}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.48231115865707397,0.5680252361297607,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1277310997247696,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1277310997247696,"y":0.49881234765052795},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۰۳","boundary":[0.09915966540575027,0.48812350630760193,0.1277310997247696,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1277310997247696,"y":0.48812350630760193},{"x":0.1277310997247696,"y":0.49881234765052795},{"x":0.09915966540575027,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.4811235063076019,0.1327310997247696,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.521377682685852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۹۷","boundary":[0.5361344814300537,0.5118764638900757,0.5630252361297607,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.521377682685852},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5048764638900757,0.5680252361297607,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5225653052330017},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۰۵","boundary":[0.09915966540575027,0.5118764638900757,0.1260504275560379,0.5225653052330017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5118764638900757},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5225653052330017},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5048764638900757,0.1310504275560379,0.5295653052330017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۰۱","boundary":[0.5361344814300537,0.5332541465759277,0.5647059082984924,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5262541465759277,0.5697059082984924,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.49747899174690247,0.4370546340942383,0.5142857432365417,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.4370546340942383},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4370546340942383},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.4302521049976349,0.4370546340942383,0.48403361439704895,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4370546340942383},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4370546340942383},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3815126121044159,0.4370546340942383,0.42184874415397644,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4370546340942383},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4572446644306183},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.32268908619880676,0.4370546340942383,0.37310925126075745,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4370546340942383},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4572446644306183},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.27899160981178284,0.4370546340942383,0.3142857253551483,0.4572446644306183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4572446644306183},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4572446644306183}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.27399160981178283,0.4300546340942383,0.5192857432365418,0.4642446644306183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47862231731414795},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.44873949885368347,0.4643705487251282,0.48403361439704895,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.46318289637565613},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4643705487251282},{"x":0.440336138010025,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.3966386616230011,0.46318289637565613,0.440336138010025,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.48812350630760193},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5035629272460938},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توزیعهای","boundary":[0.43361344933509827,0.48812350630760193,0.48403361439704895,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4252100884914398,"y":0.48812350630760193},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5023753046989441},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"t","boundary":[0.42016807198524475,0.48812350630760193,0.4252100884914398,0.5023753046989441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5273159146308899},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.46554622054100037,0.5118764638900757,0.48403361439704895,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5273159146308899},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.4151260554790497,0.5118764638900757,0.4571428596973419,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5118764638900757},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5118764638900757},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5273159146308899},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.38991597294807434,0.5118764638900757,0.40672269463539124,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5273159146308899},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.36974790692329407,0.5118764638900757,0.3815126121044159,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.3344537913799286,0.5118764638900757,0.3613445460796356,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5118764638900757},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5273159146308899},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5273159146308899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3176470696926117,0.5118764638900757,0.3294117748737335,0.5273159146308899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48571428656578064,"y":0.551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.45378151535987854,0.5344418287277222,0.48571428656578064,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4453781545162201,"y":0.551068902015686},{"x":0.4268907606601715,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4268907606601715,0.5344418287277222,0.4453781545162201,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5344418287277222},{"x":0.42016807198524475,"y":0.551068902015686},{"x":0.4000000059604645,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.4000000059604645,0.5344418287277222,0.42016807198524475,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3966386616230011,"y":0.551068902015686},{"x":0.37142857909202576,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.37142857909202576,0.5344418287277222,0.3966386616230011,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3680672347545624,"y":0.551068902015686},{"x":0.35630252957344055,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.35630252957344055,0.5344418287277222,0.3680672347545624,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5570071339607239},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5558194518089294},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4420168101787567,0.5570071339607239,0.48403361439704895,0.5712589025497437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5581947565078735},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5581947565078735},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42352941632270813,0.5581947565078735,0.43529412150382996,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.559382438659668},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5581947565078735},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5724465847015381},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3798319399356842,0.559382438659668,0.41848739981651306,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4571428596973419,0.5819477438926697,0.48403361439704895,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5819477438926697},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5961995124816895},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43865546584129333,0.5819477438926697,0.45546218752861023,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5819477438926697},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5819477438926697},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5961995124816895},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40672269463539124,0.5819477438926697,0.42352941632270813,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5961995124816895},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جفتهای","boundary":[0.3529411852359772,0.5819477438926697,0.3983193337917328,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5819477438926697},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5961995124816895},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جورشده","boundary":[0.2991596758365631,0.5819477438926697,0.3445378243923187,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6057007312774658},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6068883538246155},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استواری","boundary":[0.43865546584129333,0.6057007312774658,0.48403361439704895,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6211401224136353},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.40504202246665955,0.6057007312774658,0.4302521049976349,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3831932842731476,0.6057007312774658,0.40168067812919617,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"t","boundary":[0.3663865625858307,0.6057007312774658,0.37142857909202576,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6294536590576172},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.6294536590576172,0.48403361439704895,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6294536590576172},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6294536590576172},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3949579894542694,0.6294536590576172,0.42352941632270813,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6294536590576172},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.37142857909202576,0.6294536590576172,0.38655462861061096,0.6437054872512817]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.46318289637565613},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4643705487251282},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2941596758365631,0.4561828963756561,0.48903361439704895,0.6518931097984314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5344418287277222},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5451306700706482},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۵۰۷","boundary":[0.09915966540575027,0.5356294512748718,0.1260504275560379,0.5451306700706482]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5356294512748718},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5344418287277222},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5451306700706482},{"x":0.09915966540575027,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5286294512748718,0.1310504275560379,0.5521306700706482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۴۰۸","boundary":[0.5378151535987854,0.5558194518089294,0.5647059082984924,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5676959753036499},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.5488194518089294,0.5697059082984924,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.559382438659668},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5581947565078735},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5688835978507996},{"x":0.09915966540575027,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱۰","boundary":[0.09915966540575027,0.559382438659668,0.12436974793672562,0.5688835978507996]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.559382438659668},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5581947565078735},{"x":0.12436974793672562,"y":0.5688835978507996},{"x":0.09915966540575027,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.552382438659668,0.12936974793672562,0.5758835978507996],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5926365852355957},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱۳","boundary":[0.09915966540575027,0.5819477438926697,0.1277310997247696,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1260504275560379,"y":0.5819477438926697},{"x":0.1277310997247696,"y":0.5926365852355957},{"x":0.10084033757448196,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.5749477438926697,0.1327310997247696,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱۱","boundary":[0.5361344814300537,0.5985748171806335,0.5647059082984924,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5915748171806335,0.5697059082984924,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6068883538246155},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6057007312774658},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6163895726203918},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱۷","boundary":[0.09747899323701859,0.6068883538246155,0.1260504275560379,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.6068883538246155},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6057007312774658},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6163895726203918},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5998883538246155,0.1310504275560379,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۲","boundary":[0.5361344814300537,0.6199524998664856,0.5647059082984924,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.6129524998664856,0.5697059082984924,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6294536590576172},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6294536590576172},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6413301825523376},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۲۲","boundary":[0.09915966540575027,0.6294536590576172,0.1277310997247696,0.6413301825523376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6294536590576172},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6294536590576172},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6413301825523376},{"x":0.09915966540575027,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6224536590576172,0.1327310997247696,0.6483301825523377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۱۵","boundary":[0.5361344814300537,0.6425178050994873,0.5630252361297607,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.6355178050994873,0.5680252361297607,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.675771951675415},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱۸","boundary":[0.534453809261322,0.6638954877853394,0.5630252361297607,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5630252361297607,"y":0.675771951675415},{"x":0.534453809261322,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.6568954877853393,0.5680252361297607,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1260504275560379,"y":0.684085488319397},{"x":0.09915966540575027,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۳۰","boundary":[0.09915966540575027,0.6722090244293213,0.1260504275560379,0.684085488319397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1260504275560379,"y":0.6722090244293213},{"x":0.1260504275560379,"y":0.684085488319397},{"x":0.09915966540575027,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6652090244293213,0.1310504275560379,0.691085488319397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9344537854194641,"y":0.5973871946334839},{"x":0.9495798349380493,"y":0.5973871946334839},{"x":0.9495798349380493,"y":0.6140142679214478},{"x":0.9344537854194641,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.9344537854194641,0.5973871946334839,0.9495798349380493,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5973871946334839},{"x":0.9210084080696106,"y":0.5973871946334839},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6140142679214478},{"x":0.875630259513855,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.8773109316825867,0.5973871946334839,0.9210084080696106,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6128265857696533},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8621848821640015,0.5961995124816895,0.8672268986701965,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5961995124816895},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5973871946334839},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6140142679214478},{"x":0.800000011920929,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.800000011920929,0.5961995124816895,0.8521008491516113,0.6140142679214478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5961995124816895},{"x":0.9495798349380493,"y":0.5973871946334839},{"x":0.9495798349380493,"y":0.6152018904685974},{"x":0.800000011920929,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.795000011920929,0.5891995124816894,0.9545798349380493,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8924369812011719,"y":0.6199524998664856},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6199524998664856},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6365795731544495},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برهان","boundary":[0.8924369812011719,0.6199524998664856,0.9210084080696106,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6199524998664856},{"x":0.8823529481887817,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8521008491516113,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.853781521320343,0.6187648177146912,0.8823529481887817,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6187648177146912},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6353919506072998},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.8134453892707825,0.6187648177146912,0.8470588326454163,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.6413301825523376},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6413301825523376},{"x":0.9210084080696106,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8857142925262451,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.8857142925262451,0.6413301825523376,0.9210084080696106,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6579572558403015},{"x":0.853781521320343,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خطا","boundary":[0.853781521320343,0.6413301825523376,0.8773109316825867,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6579572558403015},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8403361439704895,0.6413301825523376,0.8453781604766846,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6413301825523376},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ضریب","boundary":[0.7932773232460022,0.6413301825523376,0.8336134552955627,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7411764860153198,0.6413301825523376,0.7848739624023438,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902521014213562,"y":0.6638954877853394},{"x":0.9226890802383423,"y":0.6638954877853394},{"x":0.9226890802383423,"y":0.6805225610733032},{"x":0.902521014213562,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.902521014213562,0.6638954877853394,0.9226890802383423,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.6638954877853394},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6638954877853394},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6805225610733032},{"x":0.88067227602005,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.88067227602005,0.6638954877853394,0.9008403420448303,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8689075708389282,"y":0.6805225610733032},{"x":0.8252100944519043,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.8252100944519043,0.6638954877853394,0.8689075708389282,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6638954877853394},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7949579954147339,0.6638954877853394,0.8168067336082458,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7445378303527832,0.6638954877853394,0.7865546345710754,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.7277311086654663,0.6638954877853394,0.7361344695091248,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.684085488319397},{"x":0.9210084080696106,"y":0.684085488319397},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7019002437591553},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برهان","boundary":[0.8907563090324402,0.684085488319397,0.9210084080696106,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.684085488319397},{"x":0.8840336203575134,"y":0.684085488319397},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7019002437591553},{"x":0.831932783126831,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.831932783126831,0.684085488319397,0.8857142925262451,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6852731704711914},{"x":0.8252100944519043,"y":0.684085488319397},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7019002437591553},{"x":0.800000011920929,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.800000011920929,0.6852731704711914,0.8252100944519043,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6852731704711914},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.7697479128837585,0.6852731704711914,0.7966386675834656,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.902521014213562,"y":0.7102137804031372},{"x":0.924369752407074,"y":0.7102137804031372},{"x":0.924369752407074,"y":0.724465548992157},{"x":0.902521014213562,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.902521014213562,0.7102137804031372,0.924369752407074,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8941176533699036,"y":0.7102137804031372},{"x":0.8941176533699036,"y":0.724465548992157},{"x":0.853781521320343,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرضها","boundary":[0.853781521320343,0.7102137804031372,0.8941176533699036,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8890756368637085,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7304037809371948},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8890756368637085,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدار","boundary":[0.8890756368637085,0.7304037809371948,0.9210084080696106,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8857142925262451,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8722689151763916,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"P","boundary":[0.8722689151763916,0.7304037809371948,0.8857142925262451,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8588235378265381,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8588235378265381,0.7304037809371948,0.8638655543327332,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7482185363769531},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنی","boundary":[0.8302521109580994,0.7304037809371948,0.8521008491516113,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7304037809371948},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داری","boundary":[0.7966386675834656,0.7304037809371948,0.8201680779457092,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7304037809371948},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7482185363769531}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.7529411911964417,0.7304037809371948,0.7865546345710754,0.7482185363769531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7517814636230469},{"x":0.9226890802383423,"y":0.7517814636230469},{"x":0.9226890802383423,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.8705882430076599,0.7517814636230469,0.9226890802383423,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8252100944519043,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مربوط","boundary":[0.8252100944519043,0.7517814636230469,0.8621848821640015,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7684085369110107},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8100840449333191,0.7517814636230469,0.8184874057769775,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7517814636230469},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.7579832077026367,0.7517814636230469,0.8016806840896606,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7159664034843445,0.7517814636230469,0.7478991746902466,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7743467688560486},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7743467688560486},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آزمونهای","boundary":[0.8705882430076599,0.7743467688560486,0.9210084080696106,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7909738421440125},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.8235294222831726,0.7743467688560486,0.8621848821640015,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8134453892707825,"y":0.7909738421440125},{"x":0.805042028427124,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.805042028427124,0.7743467688560486,0.8134453892707825,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7743467688560486},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.7798319458961487,0.7743467688560486,0.8016806840896606,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7613445520401001,0.7743467688560486,0.7764706015586853,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.7042016983032227,0.7743467688560486,0.7478991746902466,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7980997562408447},{"x":0.9210084080696106,"y":0.7992874383926392},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8147268295288086},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8705882430076599,0.7980997562408447,0.9210084080696106,0.8147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8621848821640015,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8135392069816589},{"x":0.831932783126831,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.831932783126831,0.7980997562408447,0.8621848821640015,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7980997562408447},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8084033727645874,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.8084033727645874,0.7980997562408447,0.8235294222831726,0.8135392069816589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.949999988079071},{"languageCode":"ar","confidence":0.05000000074505806}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.924369752407074,"y":0.6187648177146912},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7008823704719543,0.6117648177146912,0.9276890802383423,0.8217268295288086],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6971496343612671},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7078384757041931},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۳۱","boundary":[0.09915966540575027,0.6971496343612671,0.1277310997247696,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.6971496343612671},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6959620118141174},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7078384757041931},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.6901496343612671,0.1327310997247696,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7197149395942688},{"x":0.534453809261322,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۵","boundary":[0.534453809261322,0.7090261578559875,0.5630252361297607,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7197149395942688},{"x":0.534453809261322,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.529453809261322,0.7020261578559875,0.5680252361297607,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳۲","boundary":[0.10084033757448196,0.7197149395942688,0.1277310997247696,0.7315914630889893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7197149395942688},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7315914630889893},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.7127149395942688,0.1327310997247696,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲۷","boundary":[0.5361344814300537,0.7315914630889893,0.5630252361297607,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7422803044319153},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.7245914630889893,0.5680252361297607,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1277310997247696,"y":0.754156768321991},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۳۴","boundary":[0.09915966540575027,0.7434679269790649,0.1277310997247696,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7434679269790649},{"x":0.1277310997247696,"y":0.754156768321991},{"x":0.10084033757448196,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.7364679269790649,0.1327310997247696,0.761156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۳۲","boundary":[0.5361344814300537,0.7529691457748413,0.5647059082984924,0.7636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5378151535987854,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.7459691457748413,0.5697059082984924,0.7706579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7672209143638611},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7672209143638611},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۲","boundary":[0.09915966540575027,0.7672209143638611,0.12941177189350128,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.7672209143638611},{"x":0.1277310997247696,"y":0.7672209143638611},{"x":0.12941177189350128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.09915966540575027,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.7602209143638611,0.1344117718935013,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.786223292350769},{"x":0.5361344814300537,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳۵","boundary":[0.5361344814300537,0.7767220735549927,0.5630252361297607,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5630252361297607,"y":0.786223292350769},{"x":0.5361344814300537,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.7697220735549927,0.5680252361297607,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.49747899174690247,0.6722090244293213,0.5142857432365417,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6722090244293213},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6710214018821716},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.4453781545162201,0.6722090244293213,0.48403361439704895,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6722090244293213},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6876484751701355},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دونمونه","boundary":[0.39159664511680603,0.6722090244293213,0.43697479367256165,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6722090244293213},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3781512677669525,0.6722090244293213,0.3932773172855377,0.6888360977172852]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3731512677669525,0.6652090244293213,0.5192857432365418,0.6946484751701355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6959620118141174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.4470588266849518,0.6959620118141174,0.48403361439704895,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4268907606601715,0.6971496343612671,0.4436974823474884,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6971496343612671},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.4000000059604645,0.6971496343612671,0.4285714328289032,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6971496343612671},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3831932842731476,0.6971496343612671,0.3983193337917328,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7185273170471191},{"x":0.48403361439704895,"y":0.735154390335083},{"x":0.4453781545162201,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.4453781545162201,0.7185273170471191,0.48403361439704895,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.735154390335083},{"x":0.37478992342948914,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میانگینهای","boundary":[0.37478992342948914,0.7185273170471191,0.43697479367256165,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3663865625858307,"y":0.735154390335083},{"x":0.3529411852359772,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3529411852359772,0.7185273170471191,0.3663865625858307,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3462184965610504,"y":0.735154390335083},{"x":0.3142857253551483,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.3142857253551483,0.7185273170471191,0.3462184965610504,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7446556091308594},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7446556091308594},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4588235318660736,0.7446556091308594,0.48403361439704895,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7446556091308594},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7446556091308594},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43361344933509827,0.7446556091308594,0.45546218752861023,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7446556091308594},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7589073777198792},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40672269463539124,0.7446556091308594,0.4252100884914398,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7589073777198792},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دونمونه","boundary":[0.35966387391090393,0.7446556091308594,0.3983193337917328,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7589073777198792},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34285715222358704,0.7446556091308594,0.35798320174217224,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7660332322120667},{"x":0.48403361439704895,"y":0.764845609664917},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4420168101787567,0.7660332322120667,0.48403361439704895,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7672209143638611},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7802850604057312},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.42352941632270813,0.7672209143638611,0.43529412150382996,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7672209143638611},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7672209143638611},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.3798319399356842,0.7672209143638611,0.41848739981651306,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7909738421440125},{"x":0.48403361439704895,"y":0.805225670337677},{"x":0.46890756487846375,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.46890756487846375,0.7909738421440125,0.48403361439704895,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4638655483722687,"y":0.805225670337677},{"x":0.44873949885368347,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.44873949885368347,0.7909738421440125,0.4638655483722687,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7909738421440125},{"x":0.440336138010025,"y":0.7909738421440125},{"x":0.440336138010025,"y":0.805225670337677},{"x":0.3949579894542694,"y":0.805225670337677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استواری","boundary":[0.3949579894542694,0.7909738421440125,0.440336138010025,0.805225670337677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8147268295288086},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8135392069816589},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8289785981178284},{"x":0.440336138010025,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"جزئیات","boundary":[0.440336138010025,0.8147268295288086,0.48403361439704895,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.815914511680603},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8147268295288086},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8301662802696228},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"تقريب","boundary":[0.3966386616230011,0.815914511680603,0.43361344933509827,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.815914511680603},{"x":0.38991597294807434,"y":0.815914511680603},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8301662802696228},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"t","boundary":[0.3848739564418793,0.815914511680603,0.38991597294807434,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8372921347618103},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8372921347618103},{"x":0.48403361439704895,"y":0.853919267654419},{"x":0.4739495813846588,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.8372921347618103,0.48403361439704895,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.8372921347618103},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8372921347618103},{"x":0.46890756487846375,"y":0.853919267654419},{"x":0.4436974823474884,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.4436974823474884,0.8372921347618103,0.46890756487846375,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8372921347618103},{"x":0.440336138010025,"y":0.8372921347618103},{"x":0.440336138010025,"y":0.853919267654419},{"x":0.42352941632270813,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42352941632270813,0.8372921347618103,0.440336138010025,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8372921347618103},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8551068902015686},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.39159664511680603,0.8372921347618103,0.4084033668041229,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.8372921347618103},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8372921347618103},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8551068902015686},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دونمونه","boundary":[0.34117648005485535,0.8372921347618103,0.3831932842731476,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.8372921347618103},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8372921347618103},{"x":0.33949580788612366,"y":0.8551068902015686},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.32773110270500183,0.8372921347618103,0.33949580788612366,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8372921347618103},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8372921347618103},{"x":0.32268908619880676,"y":0.8551068902015686},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.29243698716163635,0.8372921347618103,0.32268908619880676,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.8384798169136047},{"x":0.289075642824173,"y":0.8384798169136047},{"x":0.289075642824173,"y":0.8551068902015686},{"x":0.2655462324619293,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2655462324619293,0.8384798169136047,0.289075642824173,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.8384798169136047},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8384798169136047},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8551068902015686},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرهیز","boundary":[0.23193277418613434,0.8384798169136047,0.2571428716182709,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.8384798169136047},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8384798169136047},{"x":0.22521008551120758,"y":0.8551068902015686},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.20336134731769562,0.8384798169136047,0.22521008551120758,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8610451221466064},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8764845728874207},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.8610451221466064,0.48403361439704895,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8610451221466064},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8610451221466064},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8764845728874207},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.42352941632270813,0.8610451221466064,0.46890756487846375,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8610451221466064},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8764845728874207},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.3798319399356842,0.8610451221466064,0.4151260554790497,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.8610451221466064},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8610451221466064},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8764845728874207},{"x":0.3176470696926117,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انحرافهای","boundary":[0.3176470696926117,0.8610451221466064,0.37310925126075745,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.8610451221466064},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8610451221466064},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8764845728874207},{"x":0.27899160981178284,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیار","boundary":[0.27899160981178284,0.8610451221466064,0.30924370884895325,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.8610451221466064},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8610451221466064},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8764845728874207},{"x":0.24873949587345123,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرهیز","boundary":[0.24873949587345123,0.8610451221466064,0.27563026547431946,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.8610451221466064},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8610451221466064},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8764845728874207},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنید","boundary":[0.2218487411737442,0.8610451221466064,0.24201680719852448,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8610451221466064},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8764845728874207},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8764845728874207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.8610451221466064,0.21848739683628082,0.8764845728874207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.8847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8847981095314026},{"x":0.48403361439704895,"y":0.900237500667572},{"x":0.43361344933509827,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.43361344933509827,0.8847981095314026,0.48403361439704895,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.8836104273796082},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8847981095314026},{"x":0.4252100884914398,"y":0.900237500667572},{"x":0.3949579894542694,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.3949579894542694,0.8836104273796082,0.4252100884914398,0.900237500667572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8836104273796082},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8836104273796082},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8990498781204224},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.37142857909202576,0.8836104273796082,0.38655462861061096,0.8990498781204224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574},{"languageCode":"ckb","confidence":0.07000000029802322}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6971496343612671},{"x":0.48403361439704895,"y":0.694774329662323},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9014251828193665},{"x":0.2050420194864273,"y":0.9026128053665161}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19668067514896392,0.6901496343612671,0.49071428656578064,0.9084251828193665],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7909738421440125},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7909738421440125},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8016626834869385},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۵","boundary":[0.09747899323701859,0.7909738421440125,0.1260504275560379,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7909738421440125},{"x":0.1260504275560379,"y":0.7909738421440125},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8016626834869385},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7839738421440124,0.1310504275560379,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۴۰","boundary":[0.5361344814300537,0.7992874383926392,0.5647059082984924,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.7922874383926392,0.5697059082984924,0.8169762201309204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8147268295288086},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8135392069816589},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8254156708717346},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۶","boundary":[0.09747899323701859,0.8147268295288086,0.1260504275560379,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8147268295288086},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8135392069816589},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8254156708717346},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8077268295288086,0.1310504275560379,0.8324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8403361439704895,"y":0.853919267654419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"عمل","boundary":[0.8168067336082458,0.8396674394607544,0.8403361439704895,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.8396674394607544},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8384798169136047},{"x":0.8403361439704895,"y":0.853919267654419},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.8118067336082458,0.8326674394607544,0.8453361439704895,0.860919267654419],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۵","boundary":[0.5361344814300537,0.8408551216125488,0.5630252361297607,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8408551216125488},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.8338551216125488,0.5680252361297607,0.8585439629554749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8372921347618103},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8491686582565308},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۸","boundary":[0.09915966540575027,0.8384798169136047,0.1277310997247696,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8384798169136047},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8372921347618103},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8491686582565308},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.8314798169136047,0.1327310997247696,0.8561686582565308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9344537854194641,"y":0.8384798169136047},{"x":0.951260507106781,"y":0.8384798169136047},{"x":0.951260507106781,"y":0.8551068902015686},{"x":0.9344537854194641,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.9344537854194641,0.8384798169136047,0.951260507106781,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8396674394607544},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8384798169136047},{"x":0.9210084080696106,"y":0.853919267654419},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.8672268986701965,0.8396674394607544,0.9210084080696106,0.853919267654419]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8396674394607544},{"x":0.951260507106781,"y":0.8384798169136047},{"x":0.951260507106781,"y":0.8551068902015686},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8622268986701965,0.8326674394607544,0.956260507106781,0.8621068902015686],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.8444180488586426},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8432304263114929},{"x":0.8588235378265381,"y":0.853919267654419},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"در","boundary":[0.8453781604766846,0.8444180488586426,0.8588235378265381,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8890756368637085,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8622328042984009},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8890756368637085,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.8890756368637085,0.8622328042984009,0.9226890802383423,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.8622328042984009},{"x":0.88067227602005,"y":0.8622328042984009},{"x":0.88067227602005,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استنباط","boundary":[0.8369747996330261,0.8622328042984009,0.88067227602005,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8622328042984009},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8776721954345703},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8117647171020508,0.8622328042984009,0.8235294222831726,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8622328042984009},{"x":0.805042028427124,"y":0.8622328042984009},{"x":0.805042028427124,"y":0.8776721954345703},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.7815126180648804,0.8622328042984009,0.805042028427124,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9042016863822937,"y":0.8836104273796082},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8836104273796082},{"x":0.9210084080696106,"y":0.8990498781204224},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بازه","boundary":[0.9042016863822937,0.8836104273796082,0.9210084080696106,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8974789977073669,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8974789977073669,"y":0.8990498781204224},{"x":0.88067227602005,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.88067227602005,0.8836104273796082,0.8974789977073669,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8836104273796082},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8990498781204224},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطمینان","boundary":[0.8235294222831726,0.8836104273796082,0.8672268986701965,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8847981095314026},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8847981095314026},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7815126180648804,0.8847981095314026,0.8151260614395142,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.7445378303527832,0.8847981095314026,0.7731092572212219,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8990498781204224},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7260504364967346,0.8847981095314026,0.7394958138465881,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8847981095314026},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8990498781204224},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.6991596817970276,0.8847981095314026,0.7210084199905396,0.8990498781204224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.8847981095314026},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8847981095314026},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8990498781204224},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8990498781204224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6924369931221008,0.8847981095314026,0.6974790096282959,0.8990498781204224]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9599999785423279}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8444180488586426},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8420427441596985},{"x":0.9226890802383423,"y":0.8990498781204224},{"x":0.6924369931221008,"y":0.900237500667572}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6857563209533691,0.8374180488586426,0.9276890802383423,0.9060498781204224],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۶","boundary":[0.5361344814300537,0.8634204268455505,0.5630252361297607,0.8741092681884766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8634204268455505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8741092681884766},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8741092681884766}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.8564204268455505,0.5680252361297607,0.8811092681884766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8729215860366821},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴۹","boundary":[0.09747899323701859,0.8610451221466064,0.1260504275560379,0.8729215860366821]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8610451221466064},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8729215860366821},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8729215860366821}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8540451221466064,0.1310504275560379,0.8799215860366821],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.8859857320785522},{"x":0.561344563961029,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵۰","boundary":[0.5378151535987854,0.8847981095314026,0.561344563961029,0.8966745734214783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8847981095314026},{"x":0.561344563961029,"y":0.8859857320785522},{"x":0.561344563961029,"y":0.8966745734214783},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.8777981095314026,0.5663445639610291,0.9036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8954869508743286},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵۲","boundary":[0.09915966540575027,0.8847981095314026,0.1260504275560379,0.8954869508743286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8847981095314026},{"x":0.1260504275560379,"y":0.8954869508743286},{"x":0.09915966540575027,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.09415966540575027,0.8777981095314026,0.1310504275560379,0.9024869508743286],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/teHlYcywspJQgyXr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/MLdxzIatDzKLibEz.jpg","blurred":"/storage/books/c19e7787e283f453/pages/meeiRaypkjPDCWWX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00007633641812981678,0.00013555836670472331,0.9984719299388533,0.9988872580522596]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.1223277896642685},{"x":0.9042016863822937,"y":0.12351544201374054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.13539192080497742},{"x":0.875630259513855,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.875630259513855,0.1223277896642685,0.9042016863822937,0.13539192080497742]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.1223277896642685},{"x":0.9042016863822937,"y":0.12351544201374054},{"x":0.9042016863822937,"y":0.13539192080497742},{"x":0.875630259513855,"y":0.13420426845550537}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.870630259513855,0.11532778966426849,0.9092016863822937,0.14239192080497742],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"صفحه","boundary":[0.4941176474094391,0.1223277896642685,0.5277311205863953,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.1223277896642685},{"x":0.5277311205863953,"y":0.13182897865772247},{"x":0.4941176474094391,"y":0.13182897865772247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.11532778966426849,0.5327311205863953,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.12351544201374054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1223277896642685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.13420426845550537},{"x":0.4319327771663666,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4319327771663666,0.12351544201374054,0.4605042040348053,0.13420426845550537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.12351544201374054},{"x":0.4605042040348053,"y":0.1223277896642685},{"x":0.4605042040348053,"y":0.13420426845550537},{"x":0.4319327771663666,"y":0.13539192080497742}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4269327771663666,0.11651544201374053,0.4655042040348053,0.14120426845550538],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08403361588716507,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.13182897865772247},{"x":0.05042016878724098,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"صفحه","boundary":[0.05210084095597267,0.12114014476537704,0.08235294371843338,0.13182897865772247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05210084095597267,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08403361588716507,"y":0.12114014476537704},{"x":0.08235294371843338,"y":0.13182897865772247},{"x":0.05042016878724098,"y":0.13064132630825043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.047100840955972674,0.11414014476537704,0.08735294371843338,0.13882897865772248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶۲","boundary":[0.4907563030719757,0.15795724093914032,0.5159664154052734,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15795724093914032},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16864608228206635},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.1509572409391403,0.5209664154052734,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.15676960349082947},{"x":0.07899159938097,"y":0.15676960349082947},{"x":0.07899159938097,"y":0.16864608228206635},{"x":0.05042016878724098,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵۶","boundary":[0.05042016878724098,0.15676960349082947,0.07899159938097,0.16864608228206635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05042016878724098,"y":0.15676960349082947},{"x":0.07899159938097,"y":0.15676960349082947},{"x":0.07899159938097,"y":0.16864608228206635},{"x":0.05042016878724098,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.045420168787240985,0.14976960349082946,0.08399159938097,0.17564608228206635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19121140241622925},{"x":0.489075630903244,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۶۳","boundary":[0.489075630903244,0.18052256107330322,0.5159664154052734,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5159664154052734,"y":0.19121140241622925},{"x":0.489075630903244,"y":0.19121140241622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.17352256107330322,0.5209664154052734,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"norma